Araştırma Konuları

Transkript

Araştırma Konuları
İSTİŞARİ TOPLANTILARDA TEKLİF EDİLEN
ARAŞTIRMA KONU BAŞLIKLARI
1. Osmanlı’da Gayr-ı Müslimler
2. Batıda ve İslam Dünyasında Din ve Mezhebler Arasındaki Ayırımcılık
3. Miladi 2000 yılından Son Peygamber Hz. Muhammed’e Bakış
3a) Miladi 2000 Yılından Kur’an’a Bakış
4. Kur’an’daki Dört Kitab ve Peygamberleri
5. Kur’an’ın İktisad Düzeni
6. İslam’ın Protestanlığa (Lüteryenlik) Tesiri
7. Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri (İrtica da konuya dahil edilmelidir.)
8. Cumhuriyet Dönemi Devlet-Ferd Münasebetleri
9. Kültürel Etkileşim ve Etkilenimin Doğurduğu Çağdaş Problemler, Çözüm Yolları
10. İslam Ülkelerindeki Eğitim Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Vakıa ve Çözüm Yolları
11. 700. Kuruluş Yılında Osmanlı Devleti’nin Dinlere Mesafesi ve Cumhuriyete Bırakılan Miras
12. 21. Yüzyılda İslam ve Toplum (Toplumun mutasavver Problemleri ve bunlara bulunacak çözümler: Çevre,
Yoksulluk ve imkanların hakça paylaşımı, Nüfus, Kadınların Hayata Katılımı, Devlet Yönetiminde Yeni
Anlayışlar, Küreselleşme vs)
13. Osmanlı Eğitim Sistemi (Milli bir araştırma için)
14. Tarihte ve Günümüzde İslam Dünyasında Gelenek ve Modernleşme
15. Osmanlı Devleti”nde Din ve Vicdan Hürriyeti, Organizatör: Prof. Dr. Azmi ÖZCAN. Topl. Yapıldı.
16. Dinin Yaşanması ve Siyasallaşması
17. İlahi Dinlerin Birlikte Yaşama Birikimi
18. Mezhepler, Dini ve sosyal hayattaki yeri
18. İLAHİ DİNLERİN TARİHTE BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ, GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE YANSIMASI
a) İslam
b) Hıristiyanlık
c) Yahudilik
d) Tarihsel Tecrübe
e) Hal-i Hazır Problemler
f) Gelecek Tasarımı
İlk Üç noktadan ikinci üç boyutta tartışılabilir. Organizatör Prof. Dr. Ömer Faruk Harman olabilir.
19. Dünyada Yükselen Değerler ve Felsefi Temelleri
20. Devlet-Vatan-Vatandaşlık (İslami Perspektif)
21. Hürriyet Kavramı ve Önündeki Engeller
22. Kur’an’ın Güncel Yorumu
23. İslam Tebliğinin Evrensel Planda Çağdaş Problemleri ve Çözüm Yolları
24. 21. Asra Girerken Dünyada İslam Anlayış ve Uygulamaları
TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI KONULARI
1. Osmanlı’da Gayr-ı Müslimler; İlahi Dinlerin Birlikte Yaşama Tecrübesi, Günümüze ve Geleceğe Yansıması
2. Batı’da ve İslam Dünyası’nda Din ve Mezhepler Arasındaki Ayırımcılık
3. Asrımızdan Son Peygamber Hz. Muhammed’e ve Kur’an’a Bakış
4. Kur’an’da Geçen Dört Kitap ve Peygamberler
5. Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet ; Devlet-Fert Münasebetleri
6. Kültürel Etkileşim ve Bu Etkileşimin Doğurduğu Çağdaş Problemler ve Çözüm Yolları
7. Osmanlı Eğitim Sistemi ile İslam Ülkelerindeki Eğitim Sistemleri: Vakıa ve Çözüm Yolları
8. Osmanlı Devleti’nin Dinlere Mesafesi ve Cumhuriyete Bırakılan Miras
9. Dinin Yaşanması ve Siyasallaşması
10. Dünyada Yükselen Değerler ve Felsefi Temelleri
11. Devlet-Vatan-Vatandaşlık (İslami Perspektif)
12. Hürriyet Kavramı ve Önündeki Engeller
13. İslam Tebliğinin Evrensel Planda Çağdaş Problemleri ve Çözüm Yolları
14. XXI. Asra Girerken Dünyada İslam Anlayış ve Uygulamaları
15. XX1. Yüzyılda İslam ve Toplum
18. Batılılaşma, Küreselleşme ve Avrupa Birliği
19, İslami İlimlerde Metodoloji-M. Akif AYDIN
20, Çeşitli Sosyal Kesimlerin İslam’ı Algılama Biçimleri ve Problemleri
21. TASAVVUF Dini, Siyasi ve Sosyal Hayattaki Yeri
22. MEZHEPLER Dini ve Sosyal Hayattaki Yeri
23. Oryantalizm ve Etkileri
24. Yirmibirinci Asırda Avrupa Birliği, Sosyo-kültürel, Siyasal ve Ekonomik Boyutları(T.Küçükcan-M. Yel)
25. İkibinli Yıllarda Globalleşmenin Türk ve İslam Dünyasına Getireceği Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel
Sorunlar ve Fırsatlar
26. İslam’da Girişimcilik ve Girişim Kültürü- Çarşının Yolunu Öğrenmede Abdurrahman b. Avf Örneği
27. Din-Devlet ve Din-Siyaset Münasebetleri
28. Yetişkinlerin Eğitimi ve Problemleri
29. Ailede Din Eğitimi
30. TASAVVUF ve İSLAM
31. Ruh ve Beden Sağlığı
32. İslam’da Çalışma Hayatı ve İktisadi Müesseseler
33. Aile Planlaması
34. İslam’da İbadet Vakitleri
35. Zekatla İlgili bazı Sosyal Problemler
36. İslami İşletmecilik
37. İslam Ülkelerinin İktisadi ve kültürel Meseleleri
38. İslam’da ve günümüzde kredi kaynakları
39. İslam’da şehircilik ve çevre problemleri
40. İslam ülkelerinde görülen idari aksaklıkların sebepleri
41. İslami edebiyat
42. İslam’a göre devlet ve vatandaşlık
43. İslam Ülkelerinde Eğitim
44. İslam Açısından Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış ve Vakıfların İslamî Statüsü
45. Laikliğin Türkiye ve Dünyada Uygulaması
46. İslam Alemi ve Türkiye’de Eğitim Meselesi
47. Avrupa’da, Amerika’da ve Türkiye’de Din Eğitimi
48. İslam Dünyasında Zihniyet Değişimi
49. Sünnilik Nedir?
50. Din ve Laiklik
51. İslam ve İnsan Hakları
52. İslam’da fikir , düşünce ve vicdan hürriyeti
16. 11.2002 TARİHLİ TOPLANTIDA
TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARI
Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER:
 İslami İlimlerin belirli disiplinlerinde çalışacak heyetler kurulmalı
 İslam hukukuyla ilgili sempozyumlar dizisi için bir heyet kurulmalı
Prof. Dr. Ömer DİNÇER:
 Devlet, vatandaşlık, birey gibi kavramlar yeniden tartışılmalı
 İslama göre devlet ve vatandaşlık
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
 Her sene değişen oranlar dikkate alınarak Zekat oranları ne olmalı?
 Gündelik tüketim baz alınarak fitrenin tesbiti
 Değişik yönleriyle İslam Ahlakı
Prof. Dr. Halis AYHAN
 İslam Ülkelerinde Eğitim
Prof. Dr. Ahmet Turan ASLAN
 Arap Dilinin Öğretimi
Prof. Dr. Mehmet YAZICI
 İslam’da İbadet Vakitleri
 Artan Varlık Vergisi Zekat
 İslam’ın faize Bakış
 İslam’ın Alkollü İçkiye Bakışı
Doç. Dr. Raşit KÜÇÜK
 İslam Açısından Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış
 Vakıfların İslamî Statüsü
 Vakıf Bülteninin çıkarılması
Dr. Murat SÜLÜN
 Müslümanlarla batılıların birbirlerini anlamalarındaki engeller
 Meal Standardının getirilmesi
Dr. Zülfikar TÜCCAR
 Laikliğin Türkiye ve Dünyada Uygulaması
Dr. Ahmet KAVAS
 İslam Dünyasının ve Türk Milletinin tanıtımı için rehber hazırlanması
Dr. Tahsin GÖRGÜN
 Mal Kavramı ve Malla ilgili konularla ilgili proje çalışmalarının yapılması
 İslam Alemi ve Türkiye’de Eğitim Meselesi
 Din ilimlerinin araştırılması
Dr. Adnan ASLAN
 Avrupa’da, Amerika’da ve Türkiye’de Din Eğitimi
 Türkiye ve Batıda Modern Devlet Kavramı Nedir?
Dr. Mustafa SİNANOĞLU
 Batıda Din Eğitimi
Dr. İbrahim HATİPOĞUL
 İslam Dünyasında Zihniyet Değişimi
Ali Rıza TEMEL
 Talak, Recim, İrtidad, Tesettür ve buna benzer konuların araştırılması için bir
komisyon kurulması
Ferit AYDIN
 Sünnilik Nedir? Fırkay-ı Naciye midir? Arap Sünniliği, Türk Sünniliği Nedir?
Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mahmut ÇAMDİBİ
 Yetişkin Eğitimi Nasıl Olmalı
Mevlüt KARACA
 Yeni Müslüman Olan kimseye hitap edecek bir kitabın hazırlanması
Dr. Şükrü ÖZEN
 Geçmiş kültürlerle nasıl irtibat kurulmalı
 İstanbul’un fethinin 550. Yılının kutlanması ve fethin anlamı
20.10.2004 TARİHLİ TOPLANTIDA TEKLİF EDİLEN
ARAŞTIRMA KONULARI
Mustafa ÖZ
İslam Dünyasındaki bir çok dinî akımların, cereyanların tesbitinin yapılması; bunların
temsilcilerinin davet edilmesi ve 20 tebliğ hazırlanması; böylece derli toplu bir
materyale ulaşılması
Adnan ASLAN
Akademik problemleri akademisyenler arasında tartışmalı; toplumu ilgilendiren din
alanı ile ilgili problemler toplantılara konu edilmeli.
Modern eğitim çeşitli boyutlarıyla ele alınmalı: Modern eğitimin temel problemleriyle
ilgili Zihniyet, Din ve Ahlâk konulu bir toplantı yapılmalı,
Üniversite kavramı, mahiyeti ve işlemi yeniden bir toplantıda ele alınmalı.
Tahsin GÖRGÜN
Türkiye’deki üniversite sistemi Alman modelidir. Pozitivisttir. Bu sistemde İlahiyat
Fakülteleri meşruiyet problemi yaşamaktadır.
Eğitim ve Üniversite/ Türk Ünv. Nasıl olmalı? Konulu bir toplantı yapılmalı.
İlyas ÇELEBİ
Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri konulu bir toplantı yapılmalı,
Sivil toplum kuruluşları, AB’ye giriş çerçevesinde hazırlanmalı
Fahreddin ATAR
Modern Eğitim ve Temel Problemleri konulu bir toplantı yapılmalı.
Arif AYTEKİN
Kur’an’da Hak ve Hürriyetler konulu bir toplantı yapılmalı.
Alpaslan AÇIKGENÇ
Bu konulardan biri İSAV’ın araştırma projesi olabilir.
Saim YEPREM
Malumata dayalı zihnî, fikrî tebliğler hazırlanmalı. Bilinenler tekrar edilmemeli.
Celal YENİÇERİ
Çevre / İletişim ve İletişim Ahlakı konulu ayrı iki toplantı yapılmalı
Ö. Faruk HARMAN
İslâm ve Uyum / Kültürler Arası İlişkiler konusunda toplantı yapılmalı.
Akif AYDIN
AB sürecinde dinî,sosyal ve kültürel hayatımız ne ölçüde etkilenecek? Değerlerimiz
nasıl korunacak? Bu konuda bir toplandı yapılmalı.
Zeki ARSLANTÜRK
Türkiye’nin veya bir şehrin veyahut bir semtin İnanç Coğrafyası çıkartılmalı
Türkiye’nin Etnik Coğrafyası çıkartılmalı. Problemler tesbit edilip çareler aranmalı.
14.01.2005 TARİHLİ İSTİŞARİ TOPLANTI NOTLARI
Aile yapısı konusunda bir toplantı yapılması teklif edildi. Toplantının milletlerarası
seviyede olup olmaması tartışıldı,
Mustafa UZUN: Önce kendi aile yapımıza göre milli seviyede yapılmalı dedi
Hayreddin KARAMAN: Türkiye artık dünyadır milli olmaktan çıkmıştır.
Saim YEPREM: İdeal aile yapısı- ree aile yapısı nedir? Bunun gerçekçi bir tesbitinin
yapılması gerekir. Mevcudu tesbitten hareketle olması lazım gelir.
Mahmut KAYA: Aile kurumu araştırmaları var. Problemler tesbit edilmiş, bu konunun
milletlerarası bir toplantıda ele alınması gerekir.
H. KARAMAN: Saim YEPREM Beyin teklifi ancak bir enstitü tarafından yapılmalıdır
veya aile kurumu gibi birimler araştırabilir.
M. KAYA: Ailede aşınmalar var. İstanbul’da 63.000 Londra’da 1.500.000 kişi yalnız
yaşıyor. Çözülme neticesinde alkol ve gayr-i meşru münasebetler başlamıştır.
Tahsin GÖRGÜN: Konu milletlerarası seviyede ele alınmalıdır.
Kendi dinamiklerimizi ortaya çıkarmalıyız. Ailenin maddi ve manevi yönleri var. Aile
içi eğitim ele alınmalı. Batı aile yapısından ders alabiliriz. Batı da aile çözüldü ve
Avrupa çekirdek aileye dönüştü. Batının buna karşı aldığı tedbirler var buna ibret
gözüyle bakabiliriz.
TEBLİĞ BAŞLIKLARI
İlyas ÇELEBİ:
 Ailede dini düşünce ve dini hayat
 Ailede eğitim ve öğretim –terbiye
 Aile içinde medya ve eğlencenin rolü
 Kimsesizler ana-baba ve yaşlılar
 Ailesizler
 Ailenin ekonomik yapısı, aile ekonomi ilişkisi
Saim YEPREM
 Türk toplumunda ailenin konumu
 Aile yapısında dinin durumu
 Çocukların yetişmesinde ailenin rolü
 Ailede çocukların din eğitimi
Sait ÖZERVARLI
 Geleneksel aile
 Modernleşme ve aile
 Aile sorunları
 Ailenin geleceği ile ilgili teoriler
 Dini ve ahlaki kurumların aileyi korumayı yönelik projeleri
 Dini ve ahlaki konuların aileye etkisi
GENEL DEĞERLENDİRME
 Dünya ve geleneğimizde aile
 Batılılaşma ve modernleşme karşısında aile yapısı
 Aile yapısındaki değişmelerin tesbiti: Boşanma, dağılma ve kimsesizler
TEKLİFLER
Tahsin GÖRGÜN
 Teorik bölüm: Tarihte aile yapımız (Fıkhî açıdan)
 Günümüzde aile yapımız (Hukukî açıdan)
 Batı ve Türk aile yapısının mukayesesi
 Modernleşmede aile yapısının arka planı
 Ailenin karşı karşıya kaldığı problemler
 Ailenin eğitilmesi
 Aile eğitiminde kurumlara düşen görevler
 Klasik geleneğimizde hakemlik
 Boşanmanın sosyo-kültürel nedenleri
İbrahim Kafi DÖNMEZ
 Aile konusu çok genel
 Aile ile ilgili toplantılar yapıldı bunların tespiti gerekir, sonra eksi kalan yönleri
araştırmaları
 Aile din ilişkisi gibi spesifik konular ele alınmalı ön çalışma yapılmalı
Hayreddin KARAMAN
 Aynı konu farklı kurumlarca ele alınmış olabilir buna da ihtiyaç vardır. Mevcudu tesbit
ettikten sonra farklı şeyler aranmalıdır.
Saim YEPREM
 Çok başlıklı konu zaman açısından sıkıntı veriyor. Bunun için dört-beş başlıkta ele
alalım.
Hüsnü ÇİFTÇİ
 Konuyu eğitimciler, ilahiyatçılar ve sosyologlar ele almalı
 Fiziki ve manevi aile yapısı incelenmeli.
 Kadının iş hayatına girmesi ve özgürlük kavramı (özellikle kadınların maddi
bağımsızlık tutkusu)
 Çok eşlilik kurumunun incelenmesi ve bu konudaki istatistikî raporların
değerlendirilmesi
 Kadının ailede eğitimci olma özelliği
M. SUNGUR
 Temel olmadan aile olmaz
 Ahlak vahye dayanmadan hayat bulamaz
 Din dersi mecburiyeti etkili kılınmalı
 Ruh olmadan beden bir cesetten ibarettir.
 “AİLEDE DİNİ EĞİTİMİN ÖNEMİ” Başlığı ile toplantı yapılabilir
Mustafa UZUN
 Önce çerçeve sonra Problemler tespit edilmeli
H. KARAMAN
 Fırtınada çadır kurmaya çalışıyoruz. Bunun için fırtınanın şiddeti gerekir.
BAYINDIR
 Türkiye’de zina suç olmaktan çıkarıldı, bu ise ailenin temeline dinamit koymaktadır.
 “BİRLİKTE YAŞAMA HUKUKU” İncelenmeli. Bu konuda örnek çalışma yapılmalı.
Zinayı önleyici bir formül bulunmalı
M. KAYA
 “DÜNYEVİLEŞME”, “AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ” Başlığıyla konu ele alınabilir.
Ali ÖZEK
 Bu konuyu ele almamızın sebebi, içinde bulunduğumuz durumdur. Aile kurumu
çöküyor, Aile münasebetleri zayıflıyor. Çocuklar aile terbiyesinden mahrum yetişiyor.
 Aile kurumu iyi korunmalıdır. Dinin ve Hukukun amacı, aklı, nesli, malı korumaktır.
 “İDEAL BİR AİLE NASIL OLMALIDIR, ALINACAK TETBİRLER NELERDİR”
2001 – 2002 YILI TARTIŞMALI İLMİ TOPLANTI TEKLİFLERİ
TARİH
28 Eylül 2001
KONU ve KONUŞMACI
İŞ GÜVENLİĞİ VE DİYET
Tahsin SINAV
(Mehmet ERDOĞAN, A. BAYINDIR, A. BARDAKOĞLU,
A. AYDIN, F. ATAR, F. BEŞER)
26 Ekim 2001
KREDİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ
Prof. Dr. Sabri ORMAN
30 Kasım 2001
KUR’AN’DA HUKUK
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
28 Aralık 2001
FAİZİ YASAKLAYAN AYETLERLE ALTI MADDENİN SATIŞINI
DÜZENLEYEN HADİSLER ARASINDAKİ UYUM
Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR
25 Ocak 2002
TASAVVUF VE TARİKATLERİN DİNİ, SİYASİ VE SOSYAL HAYATTAKİ
YERİ
Prof. Dr. Mustafa KARA
22 Şubat 2002
MEZHEBLERİN DİNİ, SİYASİ VE SOSYAL HAYATTAKİ YERİ
Prof. Dr. Mustafa ÖZ
29 Mart 2002
MÜSLÜMANLARIN KAYBETTİĞİ DEĞERLER VE GERİ KAZANMA
YOLLARI
Prof. Dr. İbrahim CANAN (kendisiyle İstişare edilecek)
26 Nisan 2002
DÜNYADA YÜKSELEN DEĞERLER VE FELSEFİ TEMELLERİ
Prof. Dr. Mahmut KAYA veya Prof. Dr. Teoman DURALI
24 Mayıs 2002
GÜNÜMÜZ SİGORTA UYGULAMALARI VE MÜSLÜMANLARIN
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
14 Haziran 2002
DİNLER ARASI DİYALOG FAALİYETLERİ
Prof. Dr. Ö. Faruk HARMAN
10.09.2009 İFTAR TOPLANTISINDA
TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARI
KONU
TEKLİF EDEN
1
2010 Yılı İSAV’ın 40. Kuruluş Yılı Münasebetiyle bir toplantı
Prof. Dr. Ali ÖZEK
2
Vakfın 40. yılı münasebetiyle bir muhasebe toplantısı “40. Yılında
İSAV”
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
3
Vakfın 40. yılı hakkında bir sempozyum
Prof. Dr. Ömer AYDIN
4
Kur’an-ı Kerim’in nuzülü ve Hz. Muhammed’in peygamberliği
konuları mezcedilerek tek konu haline getirilmesi
Prof. Dr. Halis AYHAN
5
Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin 1400. yılı vesilesiyle uluslar arası bir
toplantı
Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR
6
Hz. Muhammed’in peygamber oluşunun 1400. yılı
Prof. Dr. Mahmut KAYA
7
Vahyin 1400. yılı, Vahyin doğru anlaşılması
Prof. Dr. Muhammet EROĞLU
8
Oryantalizmin (şarkıyat araştırmaları) doğuşu, gelişmesi, dünü, bugünü
ve tenkidi
Prof. Dr. Servet ARMAĞAN
9
Sekülerleşme Sorunu
Doç. Dr. Adnan ASLAN
10 Dil meselesi veya Din Dili meselesi
Doç. Dr. Adnan ASLAN
11 İslam Vahyinin 1400. yılında Dini Hayatımız
Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU
1400. Yılında İslami Tebliğ problemleri
12
13 Vakfımızın daha önceki yaptığı tebliğ metodu ile ilgili çalışması da
Doç. Dr. Sıtkı GÜLLE
birleştirilerek bir uluslar arası toplantı olabilir
İstanbul’un İslam dünyasında önemli bir yeri var. İstanbulun dini hayatı
14 konusunda bir toplantı
“2010 Yılı Dünya Başkenti İstanbul’un Dini Hayatı” gibi
Peygamber Efendimiz Batıda özellikle yanlış tanıtılıyor. Batıya cevap
15 sadedinde “Vahyin 1400. Yılında Hz. Peygamber” gibi bir toplantı
Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER
16 Dindarlaşma Problemlemleri Devlet- millet -ümmet
Doç. Dr. Süleyman DOĞAN
17 1950 Sonrası Türkiye’de dini Düşüncenin gelişimi
Dr. Necip YILMAZ
18 İslam’ın temel meselelerinin İslami Cemaatlara ve kitlelere ulaştırma
Sıbgatullah AYDIN
yolu
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
Doç. Dr. Murat SÜLÜN

Benzer belgeler