Titanus EB Hava Örneklemeli Duman Alg lama

Yorumlar

Transkript

Titanus EB Hava Örneklemeli Duman Alg lama
Titanus EB Hava Örneklemeli
Duman Alg lama
ah slar n ve de erli maddelerin korunmas için
güvenilir erken yang n alg lama
292
esserbus ®/esserbus ®-PLus loop hatt na direkt ba lant
EN 54-20'e uyumlu, A, B ve C
s n flar nda kullan m için tasarlanm
200
113
Titanus Top Sens EB ile tümle ik grafik
çubuk ekran
Titanus Pro Sens EB'nin yap lanmas ve boyutlar
Teknik veriler
Tip
Titanus Pro
Sens EB
300
200 - 275
210 - 285
ak 20
@ 24 V DC
@ 24 V DC
@ 24 V DC
plaketi, ekti i ak
Genel
al
e e
akla
Hava
teknik veriler
a e ili i
akl
a
e i
a tipi
Gövde al e e i
Gövde en i
lk
tla (G x Y x D
VdS na
Titanus Pro
Sens 2 EB
320
220 - 295
240 - 315
ak 20
Titanus Top
Sens 2 EB
320
230 - 310
290 - 370
ak 20
LOGIC SENS fonksiyonu sayesinde
yanl alarmlar n azalt lmas
Kolay ve h zl devreye alma için Tak-Çal t r özelli i
Sensör hassasiyetinin, geçme dedektör modülleri
sayesinde kolayca uyarlanmas
VdS kurallar na göre çapraz alg lama özelli i
Hava ö nekle eli d an alg la a
siste le i, enteg e edil i bi vantilatö ü e inden, denetlenen alandan
sü ekli ola ak ava ö nekle i ala ak,
bi bo siste i vas tas yla de e len-
e l ak
Sipari verileri
pakt i a itan P Sens
a ünite itan s P Sens
a ünite itan s P Sens 2
a ünite itan s Top Sens 1
a ünite Titan s Top Sens 2
Dedektö odülü Typ D -TP-50- , P oSens I için
Dedektö odülü Typ D -TP-10- , P oSens I için
Dedektö odülü Typ D -TP-01- , P oSens I için
Dedektö odülü Typ D -TT-50- , TopSens için
Dedektö odülü Typ D -TT-10- , TopSens için
Dedektö odülü Typ D -TT-01- , TopSens için
Titan s
d an e
e siste le i için s st
Titan s
d an e
e siste le i için i a t t
Di e sipa i ve ile ini lütfen, Ü ün G b Katalo
Yang n
Honeywell Security and Fire
Honeywell Teknoloji A.Ş.
Çayıryolu Sokak, Üçgen Plaza,
No:7 Kat:1,2,4,5,6,7 İçerenköy
34752 İstanbul, Türkiye
s
ba Tekni i'nden al n
Tel: + 90 216 578 71 00
Faks: +90 216 575 66 37
[email protected]
www.hls-turkey.com
Ürün-No.
801515 10
801521 10
801522,10
801531,10
801532,10
801523 10
801524 10
801525 10
801533 10
801534 10
801535 10
801543
801540
04/2013
2013
14 - 30 V DC
-20°C ila +60°C a a
-25°C ila +65°C a a
ak %95 a l e , i le
IP 20
Sentetik
S
e a ,
9018
akl 1,35 kg
220 x 292 x 113
G 206118
Titanus Top
Sens EB
300
200 - 260
230 - 290
ak 20
di e ünitesine yönlendi e ek, etkin
yang n alg la a p ensiple ini k llanaktad
Hava ö nekle eli d an alg la a
siste le i büyük ço nl kla, çok e ken bi alg la an n ge ekli old
veya noktasal dedektö le in k llan n n, a
çev e ko lla nedeniyle
ü kün ola ad ye le de k llan laktad
da yüksek afl depola ,
anfile gibi bo odala , endüst iyel
i let ele ve ge i ka an tesisle i
gibi, a
ki len i bi çev enin sö
alanla n deneti i
kon s old
için geçe lidi Hava ö nekle eli d an alg la a siste le inin ba ka bi
tipik k llan alan da, bo la n göün e ekilde as a tavanla n içine
ye le ti ildi i beli li bü o k s la nda
veya alka aç k binala da old
gibi,
estetik nedenle le beli gin bi gö ünü ün a
edil edi i ye le di
Hava ö nekle eli d an alg la a siste le i s kl kla, akinele in ve i a
as kapsa nda k llan l
gale ile inin deneti le i için, donan ko
n ak ayn a anda, depo olle i, IT alanla , i le i odala , de in dond
alanla , vb gibi yang n i ba tekni ine yg n oda deneti i için de,
b siste le k llan l
Titanus EB - Modüler çözüm
Yang n alg la as , odüle bi dedektö odülü ta af ndan üstlenil ektedi
Dedektö
odülle i ava ö nekle eli d an alg la a siste i Titan s
ba ünitesinin içine enteg e edili Dedektö
odülle i, aks %0,015 k
b lan kl
d ya l l na kada çe itli assasiyetle dedi
öyle e ava ö nekle eli d an alg la a siste i, va olan çev e ko llana opti
ekilde yd labil ektedi
Titan s
i a la , iki ve siyonda s n l aktad
P o Sens 2 E göste ge ünitesi
Top Sens 2 E göste ge ünitesi
Titanus EB Hava Örneklemeli
Duman AlgÕlama Sistemleri
Titanus Pro Sens EB
Titanus Pro Sens EB, üniversal
olarak NXOODQÕODELOHQ ELU duman emme
sistemidir ve çok oHúLWOL uygulamalar
için NXOODQÕODELOLU Titanus Pro Sens
EB'nin kompakt cihazÕ ile iúletime
DOPDoRNNROD\GÕU&LKD]ÕQ komple ön
konfigürasyonu ile cihazda ilave
ayarlara gerek kalmadaQNXOODQÕOPD
VÕPPNQ olacak úHNLOGHdedektör
modülleriyle hazÕr olarak sevk HGLOLU
Titanus Pro Sens EB, ELU alarm,
DUÕ]D göstergesi ve ELU LúOHWLPJ|VWHU
gesiyle GRQDWÕOPÕúWÕU
Titanus Top Sens EB
Titanus Top Sens EB, Pro Sens
EB'nin performans özelliklerine LODYH
ten; farklÕ ülkeler, E|OJeler için ayrÕ
ELUHNUDQGD\DQJÕQ|QX\DUÕVÕELOJLVL
YHUHELOPHLPNDQÕQDVDKLSWLU$\UÕFD
7RS6HQV(%FLKD]ODUÕX\JXODQGÕ÷Õ
\HUGHNLGXPDQ\R÷XQOX÷XQXJ|VWHUHQ
ELUoXEXNJUDILNJ|VWHUJHVLQHVDKLSWLU
Dedektör modülleri & Aksesuarlar
Dedektör modülleri, Pro Sens EB ve Top Sens EB FLKD]ODUÕ için, oHúLWOL
hassasiyetlerde VXQXOPDNWDGÕU
$úD÷ÕGDNL WDEORGD dedektör modüllerinin oHúLWOL YHUVL\RQODUÕ ve modüllerde
DIP úDOWHUL üzerinden direkt olarak D\DUODQDELOHQ hassasiyetler J|VWHULOPHNWH
GLU[ ve [ modüllerinin hassasiyetleri X\DUODQPÕúWÕU
dDOÕúPDGX\DUOÕOÕ÷ÕDQDDODUP
Titanus Top-Sens®
Dedektör modülü
Tip DM-TT-50-L
Dedektör modülü
Tip DM-TT-10-L
Dedektör modülü
Tip DM-TT-01-L
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
VWDQGDUW
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
VWDQGDUW
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
VWDQGDUW
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
ÕúÕNGX\DUOÕOÕ÷ÕP
Titanus Top Sens EB dedektör modülü örne÷inde, sunulan versiyonlar ve olasÕ ayarlar
dDSUD]$OJÕODPD(WNLOHúLPL
<DQJÕQ DOJÕODPDVÕ Titanus EB hava
|UQHNOHPHOLGXPDQDOJÕODPD VLVWHPLQ
deki modüler dedektör modülü üzerin
den gerçekleúir Yüksek güçlü ÕúÕN
ND\QD÷Õ sayesinde partikül, aEsorEe
olma prensiEine göre algÕlanÕr $lgÕ
lamanÕn farklÕEoru kollarÕndaki gal
vanik ayÕrÕmÕVD\HVLQGH oDSUD]DOJÕ
lama etkileúimi geçerli olan VdS Yö
netmeliklerine göre Eoru NROODUÕQGD
ilave dedektör kutularÕ olmaksÕzÕn
VD÷ODQDELOLU
Ana plaket
Her ELU ERUX oÕNÕúÕQGD ELU dedektör modülü JHUHNOLGLU Her Titanus versiyonu,
3URYH\D7RS6HQV(%ROPDVÕQDEDNÕOPDGDQHQID]ODLNLERUX\ROX\|QHWH
ELOLU Dedektör modüllerinde ilave olarak, ince hassasiyet D\DUODUÕLOH
alarm ve DUÕ]D geciktirmeleriyle ilgili ayarlamalar DIP úDOWHUL]HULQGHQ
JHUoHNOHúWLULOHELOPHNWHGLU
<DQOÕú alarm riskini azaltmak LoLQ³/2*,& 6(16´ fonksiyonu VHoLOHELO
PHNWHGLU Bu da, dedektör modülündeki DIP úDOWHUL üzerinden HWNLQOHúWLULOLU
'H÷LúNHQoHYUHNRúXOODUÕVHEHELLOH
JQG]JHFHKDVVDVL\HWLQHVDKLSVHQ
V|UOHULYDUGÕU
Ekran plaketi
ve geri DOÕQPDVÕ \DQJÕQX\DUÕ VDQWUDOՁ]HULQGHQNROD\FD\DSÕOÕU7LWDQXV
EB'deki her dedektör modülüne ERUu kolunun yerinin EHOLUlemesi DPDFÕ\OD
kendine has ELU grup QXPDUDVÕ YHULOHELOLU
Duman emme
Rauchansaugsistemi
esserbus® /esserbus® -PLus
24 V DC
Uygulama örne÷i, esserbus®/esserbus®-PLus'da iúletim
Titanus EB Hava örneklemeli duman DOJÕODPD sistemleri için susturucu
2SVL\RQHO olarak NXOODQÕODELOHQ susturucu, FLKD]ÕQ ses úLGGHWLQL LúOHWLP
VÕUDVÕQGD 10 dB $ D]DOWÕU ve Titanus EB Hava örneklemeli duman DOJÕODPD
sisteminin ERUX oÕNÕúÕQD kolayca ED÷ODQÕU Böylece, susturucu ile ELUOLNWH
Titanus EB FLKD]ODUÕ EUR RGDODUÕ RWXUPDRGDODUÕ derslikler, YE JLEL
FLKD]ÕQ UDKDWVÕ] etmeden LúOHWLPLQLQ JHUHNOLROGX÷X yerlerde NXOODQÕODELOLU
Uç kapak
Hava
örneklemeli
Duman
$OJÕODPD
sistemi
Susturucu
Titanus Pro Sens EB yapÕlanmasÕ
&LKD]GDNL³$/76(16´
NXPDQGDVÕQGDNLVHQV|UKDVVDVL\HWL
JHFHNRQXPXLoLQDUWWÕUÕOÕU
Dedektör modülü
80152x (Pro Sens için)
80153x (Top Sens için)
Dedektör modülünde, DIP úDOWHUL üzerinden D\DUODQDELOHQ fonksiyonlar:
‡ Tetikleme KDVVDVL\HWLGX\DUOÕOÕNKDVVDVL\HW
‡ 60 saniyeye kadar alarm geciktirme
‡ Hava DNÕPÕ denetiminin çözülme HúL÷L
‡ Hava DNÕPÕ denetimi geciktirme süresi
‡ &LKD]GDNL DUÕ]D göstergesi (kaydedilir / ND\GHGLOPH]
‡ /RJLF sense fonksiyonu
esserbus®/ esserbus®-PLus loop
KDWWÕQGD direkt LúOHWLP
Titanus EB Hava örneklemeli duman
DOJÕODPD sistemleri, direkt olarak
®
HVVHUEXV3/XV
loop KDW
/ HVVHUEXV®
WÕ üzerinde oDOÕúÕU(QHUML EHVOHPHVL
(1 H X\JXQELU harici úHEHNH
adaptörü ]HULQGHQVD÷ODQÕU Titanus
EB FLKD]ODUÕ loopun direkt elemanla
rÕdÕr ve kolaylÕkla, program \D]ÕOÕPÕ
tools 8000 üzerinden programlanÕr ve
iúletime alÕnÕrlarøúOHWLPH alma için,
D\UÕFD ELU \D]ÕOÕPDYHFLKD]GDSURJ
ramlama yapmaya gerek \RNWXU
+DYD|UQHNOHPHOLGXPDQDOJÕODPD
sistemi Titanus EB, direkt IQ8 VLVWH
minden \DQJÕQ X\DUÕVDQWUDOÕ\OD LOHWL
úLP LoLQGHGLU *UXSODUÕQoDOÕúWÕUÕOPDVÕ
Susturucu (801543) için uygulama örne÷i
%LUERUXKDWWÕLOHoDOÕúPDN]HUHIDEULNDV\RQRODUDN|QFHGHQD\DUOÕ
801515
801521
X
X
øNLERUXKDWWÕLOHoDOÕúPDN]HUHIDEULNDV\RQRODUDN|QFHGHQD\DUOÕ
801522
801531
801532
X
X
X
&LKD]YH<DQJÕQ$ODUP6DQWUDOÕ
]HULQGHNLELOJLDODUPÕJ|VWHUJHVL
X
X
&LKD]YH<DQJÕQ$ODUP6DQWUDOÕ
üzerindeki ön alarm göstergesi
X
X
&LKD]YH<DQJÕQ$ODUP6DQWUDOÕ
]HULQGHNL\DQJÕQDODUPÕJ|VWHUJHVL
X
X
X
X
X
&LKD]YH<DQJÕQ$ODUP6DQWUDOÕ
]HULQGHNLDUÕ]DJ|VWHUJHVL
X
X
X
X
X
X
X
%DUJUDSKoXEXNJUDILNJ|VWHUJHVL
7DNdDOÕúWÕULúOHWLPHDOPD
esserbus®/esserbus®-Plus direkt
oDOÕúWÕUPD
øúOHWLPVÕFDNOÕ÷ÕDUDOÕ÷Ճ&LOD
ƒ&DUDVÕ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Titanus EB sistemine genel bakÕú

Benzer belgeler