görsel programlama ı

Transkript

görsel programlama ı
S1
B P215-H3-1
!
#"
,-
% .$
$%%
' %(
,
&' ' (
+%
% $ % "'/"%
! !% *
/
" " ") % %
0!
% &
( '
) )
' /*
3
$
% %' 1
*
4556 '
'
(
% %
(
'
' %'
%
'&
/%
&
% %7
%/ 1
'
$%%
$%% ! !'
&
%'
'
&
' -% (
"
! !
% % "
$
/*
1 *
%
)*
*
%
% &1
(
2
""
'
"
&
%
* %
&
% &
* 7 &7 * "
* -% (
'
8
4556
S1
B P215-H3-1
9
: &
;: & < =
:
!
1
&
$) %
( (
" ##
#" * 1
" "%
$ ##
%
' %
%
!
"
#
( '
%
$
'
% & ' ( ##
%
"
# $ %
!
' %
;!1
"
1
B P215-H3-1
1
>
! !
1%
&
'
,?@A,
$) %( 1 %
%
1
0 !'
0
$
' %
%
(
1
1
'
% /
%(
%
/
%
1%
1
%
$) %(
$ &
1
)
$%
%"
$
' %
$ ) % ?( '
$ A
>
@
BC
%
@ # D4 E 6F F2
)
1
% ,G, )
@ # F2 G
@;F
"
; /
A'
#
%1
1
'
'
%&
% 0%
/ ,?IA,
%"
D4G
1
?1
@HF
FC
'
" "% &
%
/
%
%
$)
'
%
( ' ,J, )
&
'
* '
$
'
"
%
)
Sayı sal f adel er
K
& 0
&!
/
%
G
&
/
)
%
"$" 1
#" )
) $
2
B P215-H3-1
!
"
#" $
"
!
"
%
"
!
#
# /
'
)
0%
(
&!
#" 0%
) $
/
%
8
%
4
L K
( ' #0
6
' #0
M
!
N
( '
"
1
. %
#
J
%
'
1
HO@L)
G8
P@2 Q
%' % /
%
@
%
0
$ 0 %
'
GH@HOL
'
P2
4 HB@4
H@HB4
Kar akter fadel er
''() *)+,
-()./
),
.0'1,
23/
*4+4,'*)/
)*,
''() ,'*)/
) 56),
.*)7'28'9:;/
8)
<,
:,' ,8),
(,
-/
)8/
) ='2>
/
'8'6 .?'((' '() ,'*)/
),
.:,:,,
.))(/
).8)0,
.,0'+/
'='.
32/
'8',
-/
)8,='2>
/
':,
/
, %4,
-/
)8 ,
7,
.
B
@)='A (''(),(4/
/
'.>
/
>
C
D
C
3
B P215-H3-1
B
C
E F
G
B
C
DF
H DF
C
C
B
A
,
0)$ D
E F
G
DF
H DF@)
C
D
E F
G
DF
H DF
C3/
4
li ki f adel eri
F
(,*)+) ,('->
/
'->8'( '8'?>
=/
' (4/
/
'.>
/
'. ,'*)/
)*,
@)='(' '() -)(/
,
.*)3/
':,
/
,
-'+>
*'(,':/
3*':4,'*)/
) ; .)(/
),
=/
)<;0),
/
8,
-,
575(
I%
575( -,
IB J
%
%
' ->
/
'->>
/
'. *)+)/
) 0'=>
0'/
%5=5(
&
K
%5=5( -,
&
H KB
-,
H
LB
-, )+,
/
%&
&
HIK !
Mantıksal fadeler
#" 1
1
( '
) '
0%
%
)
%
? G
1
&
(
"
1
$
R &
/0
"
*
#
R
J
$ "& G
%
%"%
J "
%4
•
%
' % )
' "
R
•
%
%
$" '
%
% )
) $
0
$
"
$" 1
"
% *
0
&
( '
*
#"%
%
%
$""
% ) 1
%
$
9
% )A
"
% /
"
1
%
" '
( R
'(
)
J
1
%
8
/"%"% ' % )
" " "% & 4
/"'
"$"%
(
. % $%
%
#
1
' % )
%"
% )J
1
%
8 1
%%
$"
" " "% & 4 1
% 1
%%
%" "%"%
$"
"$"%
(
. % $%
$ "' #J'
' /
' "
%"
$ "J "
#J'
'
R
% 1
%%
' /
'
#
/
1
4
B P215-H3-1
&
/
%
/
!'! !
"
%
%
'( ) *+)
$
,-+)
* " ""
D13
9
J&
M
.)<)
9!J9
! 9
&!
9!J9
! 9
&!J
!
3.<
D,
.</
)
N9
9J 9
O &9 !9
JJ 9O
N9
9J 9
O &9 !9
JJ 9OJ
!O
!O
!
JNJ&N
JNJ&N
34:/
)
)?,
8'/
9
J&J
JN9
&
! &
! &
P O !
O !
%=)
O
O
JN9
P
O
1'
O
D ,
.<
O
&9
8,
/
=' (' '()
H 4)@)='#'/
0) #'/
0)
*4 484.*'O *)+) ,
*;.*5 5/
5
%33/
)'.
?'(OOO
NNNN
')
:Q
)?
!
'/
>
(
R)1'.<,:, ,
2
$) %
$) %
*
/%%
% !
'
/
)
'
'
(
%
%" "%"
'
8
$) %
"
4
$ ) % 4MM
; /
; /
$) %
%
) %
)
(
"
$) %
%
* 1
/
%
%
# /
$%
$) %(
$) %
% % 0%
"
%
0
"
'
*
%
$ ) % % ! !% /0
)
%
$) %% (
*
( 1
'
"'"
)
?S
"
#
J
8NLTL
A&
5
B P215-H3-1
L
"
6
$) %
M
$) %
$) % 1
S
#
"
' %
)"
" "% "
%
%
"
%
! ! E !'! * 1 '
$) %
S
( 1 %
G
$) %
U& 84
GV
& R - :I
&R -:
'
U&
"
UR
%
/
%
&
&
(
'%
U
U&
De i kenl erin Tanımlanması
•
•
•
)+,
-()./
),
. '.>
8/
'.8'0>,
7,
. ,
8 ,'*)0,
.*).=' '/
'.>>
6 ,
8
0M
.)<)
=.>'.*':,('7*)+,
-().:,/
,
() '.>
8/
'.':,
/
, ,
8 9% 0D ,
.<
G,
04'/%'0,
?
H*) )(0'>*'1)8 *)+,
-(). '.>
8/
'8'0>1)8 *)*)+) ''8'0>
='28'(858(5.*5
,
8 ? 0M
.)<) B
Dönü türme Fonksi yonları
;.5-5 8) 3.(0,
=3./
'>
91) 1'.<,:, @), ,
2,
.,:'-(' :, @) , ,
2,
.) *;.5-5 8)( ,
7,
.
(4/
/
'.>
/
> L).)/='6>
/
>
--)(/
,
.
"
"
(
! !/!
"
D ,
.<@)='D'=>
0'/
,'*)/
) *;.5-5 5/
5
%33/
%33/
)'.
%=)
%=)
' '0>
.*'
'80'=>
='
*;.5-5 5/
5
1'
1'
R)1'.<,:, D ,
.<
,'*)
')
')
L)7) /
,:, 6'8'.
@)=' ' ,
1,'*)0,
:/
34:/
)
34:/
)@) ,,
2,
.,
.
*)+) ' '/
>
+>
)?
)?,
8'/
)?,
8'/@),,
2,
.,
.
*)+) ' '/
>
+>
O
M
.
M
.)<)
.<
3.<
:Q
:Q
)?
D13
D.<
M
.)<) @),,
2,
.,
.
*)+) ' '/
>
+>
3.<@),,
2,
.,
.
*)+) ' '/
>
+>
L)7) /
,1)1'.<,:,
,'*)
D13
D13 @),,
2,
.,
.
*)+) ' '/
>
+>
D,
.</
)
D,
.</
)@) ,,
2,
.,
.
6
B P215-H3-1
*)+) ' '/
>
+>
D
L)7) /
,1)1'.<,:,
,'*)
D ,
.<
Sabit Tanımlam a (CONST)
; /
$
%
%%
$)
2 %
. %
%
@
G2 %
@L 868M )
$%
$
)
%
$
%
%
%
"
#
J
%
'
Diziler
'% 0
$
*
%
%
' /
$ /"
G%
%
%
'" "&
( ' !
'" "
•
'" "
%
I
. %
•
?%A
G
. %
G
' % /0
$ ) %I
?45A
U%
%
%
'" "
I
%
/
G%
?%E8& E8A
#I
' %&
! "%
' % /0
$ ) %I
?6&6A
*
Kullanıcı Tarafından Yeni Tip Tanımlanması
"
(
%
%
%
%
%
!
" "
%
=0'
%
% G
I
$I
I8
$I
I8
I
I
%
(
"
$) %
. %
G#
%
"
%
0$ %
) $
" "
%
/
/I
'
"
I
/
1
'
"
%
&
"
%
/
7
B P215-H3-1
" "
R "
%/
'
/" I
%/
%/
/" I
%1
" "
%
#"
"
%
$) %%
$
"
%
%
*
U%
)
/
" &
" '
%
$) %
'
R/ %
R/ %
R "
'
@ , R 2 #U2
,
8

Benzer belgeler

pdf

pdf # >6!D # L D ! +" 6 # 7A # " A # + " +" "L6N +L + +L 7" A 6 >6!! ++ " 6 A "" 6 D 6B( !" A " !6 6 ( "" " ! ( D 6 ! > N +L " A( A ""6 " L " 6 A(6B ( (A6 +L! +L + (N " A " B ++ "7(+ +L 6+L (A6 +L!" 6 ...

Detaylı

İndir - ipkb

İndir - ipkb OPTIM OBERMEYER Proje Teknik Bilgi İşlem Merkezi A.Ş.+ OBERMEYER PLANEN & BERATEN GmbH +Faust Consult GmbH +Prokon Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Ortak Girişimi.

Detaylı

Wasserrutschen Sommer 2015

Wasserrutschen Sommer 2015 Hotel Caribbean World Venus Beach

Detaylı

Wasserrutschen Sommer 2014

Wasserrutschen Sommer 2014 Hotel Grand Prestige Hotel Diamond Beach Hotel Barbaross Pasha's Beach Club Hotel Side Serenis Hotel Belconti Resort Club Boran Mare Beach DeLuxe Hotel Miracle Resort Premium DeLuxe Hotel Delphin D...

Detaylı

40.Hafta 30 Eylul – 06 Ekim 2013

40.Hafta 30 Eylul – 06 Ekim 2013 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE KARAGUL YETENEK SIZSINIZ TURKIYE O SES TURKIYE MED CEZIR FATIH HARBIYE KUCUK GELIN KACAK O SES TURKIYE OZET MUHTESEM YUZYIL (OZET) GUNESI BEKLERKEN YETENEK SIZSINIZ TURKIYE...

Detaylı

görsel pro gram lam aı

görsel pro gram lam aı C 4 &C L& O # O4 ( O # OL " "

Detaylı