550 Nolu Sipariş - Bilge Eğitim Kurumları

Transkript

550 Nolu Sipariş - Bilge Eğitim Kurumları
MALİYET MUHASEBESİ
2015 / 1 DÖNEM
SORU 1: Modern Mobilya üretim ve satış işletmesi Ocak 2015 ayında 550 kodlu genç odası takımı ile 330 kodlu yatak
odası takımlarının üretimine başlamıştır. Üretim süreci AA ve BB esas üretim gider yerlerinde gerçekleştirilmektedir.
Dönemde ortaya çıkan direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile fiili çalışılan direkt işçilik saati, üretim yerleri itibariyle
aşağıdaki gibidir:
 AA gider yerine çalışan işçilerin brüt saat ücreti 20 TL, BB gider yerinde çalışan işçilerin brüt saat ücreti ise 25 TL'dir.
Toplam brüt ücretten 6.650 TL'lik Gelir ve Damga Vergisi ile 6.350 TL'lik SGK ve işsizlik sigortası kesintisi yapılmıştır.
 Ay sonu itibariyle genel üretim giderlerinin toplam tutarı 86.400 TL olarak hesaplanmıştır. Genel üretim giderleri
DİS'e göre mamullere yüklenmiştir. GÜG içerisindeki 16.400 TL'lik kısım amortisman, 10.000 TL'lik kısım işveren SGK
ve İşsizlik sigortası tutarıdır. Bunların dışındaki GÜG'leri ay içerisinde bankadaki hesaptan ödenmiştir.
 Dönemde üretimine başlanan 120 adet yatak odası ay sonu itibariyle henüz tamamlanmamıştır.
 Dönemde 200 adet genç odasının üretimine başlanmış ve tamamlanmıştır. Bunlardan 150 adedi bir toptancı
firmaya 1.770 TL/adet KDV dahil fiyatından, üç ay vadeli senet alınarak satılmıştır.
İSTENENLER: (50 PUAN)
a) 550 ve 330 kodlu ürünlerin sipariş maliyet kartlarını düzenleyiniz.
b) Ocak ayına ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız.
SORU 2: "Şık Giyim" Konfeksiyon İşletmesinde "Kalıp ve Kesim" ile "Dikiş ve Ütü" olmak üzere iki esas üretim gider yeri
bulunmaktadır. Yardımcı gider yerleri İse "Yemekhane" ve "Tamir-Bakım" dır. İşletmede bayan ve erkek takım elbiseleri
üretilip satılmaktadır. Aylık olarak maliyetleri hesaplayan bu işletmenin Aralık 2014 ayına ilişkin üretim maliyeti bilgileri
ve
genel
üretim
giderlerinin
dağıtımında
kullanılan
anahtarlar
aşağıdaki
gibidir:
Dönem başı yarı mamul stokları bulunmayan işletmede, dönemde toplam 2.000 adet takım elbisenin üretimine
başlanmış ve tamamlanmıştır. Bunlardan 1.200 adedi erkek, 800 adedi bayan takım elbisesi olup, her iki takım elbisenin
üretiminde tüm gider unsurları açısından eşit tutarlarda maliyete katlanılmıştır. Erkek takım elbiseleri ortalama
120 TL/adet fiyattan, bayan takım elbiseleri ise ortalama 300 TL/adet fiyattan satılmaktadır.
İSTENENLER: (50 PUAN)
a) Uygun dağıtım anahtarlarını kullanarak genel üretim giderlerinin birinci dağıtımını yapınız.
b) Kademeli dağıtım yöntemine göre ve maliyetleri daha yüksek olan gider yerinden başlayarak genel üretim giderlerinin
ikinci dağıtımını yapınız.
c) Esas Üretim Gider Yerlerindeki toplam maliyeti hesaplayınız. Bayan ve erkek takım elbiselerinin birim maliyetlerini
hesaplayarak, satışından sağlanan karlılık oranlarını hesaplayınız.
BİLGE EĞİTİM KURUMLARI
MALİYET MUHASEBESİ
CEVAP : 1
Genç Odası Takımı
DİMMG
DİG
GÜG
550 Nolu Sipariş
AA
BB TOPLAM
40.000 15.000 55.000
12.000 18.000 30.000
27.000 32.400 59.400
79.000 65.400 144.400
Yatak Odası Takımı
330 Nolu Sipariş
AA
BB TOPLAM
DİMMG 20.000 15.000
35.000
DİG
8.000 5.000
13.000
GÜG
18.000 9.000
27.000
46.000 29.000
75.000
BİRİM MALİYETLER
550 Nolu Sipariş 144.400 TL / 200 AD. = 722 TL/BR
330 Nolu Sipariş tamamlanmadığından birim maliyeti, mamul tamamlandığında hesaplanmalıdır.
550 Nolu Sipariş
550 Nolu Sipariş
Satış Hasılatı 150 adet x 1.500 TL = 225.000 TL
SMM
150 adet x 722 TL = 108.300 TL
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
550 Nolu Sipariş
AA
20 TL X 600 DİS = 12.000 TL
BB
25 TL X 720 DİS = 18.000 TL
330 Nolu Sipariş
AA
20 TL X 400 DİS = 8.000 TL
BB
25 TL X 200 DİS = 5.000 TL
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
YO = 86.400 TL / 1.920 DİS = 45 TL/DİS
550 Nolu Sipariş
AA
45 TL X 600 DİS = 27.000 TL
BB
45 TL X 720 DİS = 32.400 TL
330 Nolu Sipariş
AA
45 TL X 400 DİS = 18.000 TL
BB
45 TL X 200 DİS = 9.000 TL
MUHASEBE KAYITLARI
____________________ / __________________
710 DİMMG
90.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
90.000
____________________ / __________________
720 DİG
43.000
730 GÜG
10.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON 6.650
361 ÖDENECEK SGK
16.350
335 PERSONELE BORÇLAR
30.000
____________________ / __________________
730 GÜG
76.400
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMALAR 16.400
102 BANKALAR
60.000
____________________ / __________________
151 YARI MAMULLER
219.400
711 DİMMG YANSITMA
90.000
721 DİG YANSITMA
43.000
731 GÜG YANSITMA
86.400
____________________ / __________________
152 MAMULLER
144.400
151 YARI MAMULLER ÜRETİM 144.400
____________________ / __________________
121 ALACAK SENETLERİ 265.500
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
225.000
391 HESAPLANAN KDV
40.500
____________________ / __________________
620 SATILAN MAM. MALİYETİ 108.300
152 MAMULLER
108.300
____________________ / __________________
BİLGE EĞİTİM KURUMLARI
MALİYET MUHASEBESİ
CEVAP : 2
I.DAĞITIM
Endirekt İşçilik Giderlerinin Dağıtımı
Amortisman Giderlerinin Dağıtımı
YO = 15.000 / 15 işçi = 1.000 TL/işçi
YO = 17.500 / 70.000 = 0,25 TL/MD
Kalıp ve Kesime
Dikiş ve Ütüye
Yemekhaneye
Tamir-Bakıma
Kalıp ve Kesime
Dikiş ve Ütüye
Yemekhaneye
Tamir-Bakıma
1.000 TL x 4 işçi = 4.000 TL
1.000 TL x 8 işçi = 8.000 TL
1.000 TL x 2 işçi = 2.000 TL
1.000 TL x 1 işçi = 1.000 TL
15.000 TL
0,25 TL x 20.000 TL = 5.000 TL
0,25 TL x 32.000 TL = 8.000 TL
0,25 TL x 16.000 TL = 4.000 TL
0,25 TL x 2.000 TL = 500 TL
17.500 TL
Dışarıdan Sağ.Fay.Ve Hiz. Dağıtımı
YO = 7.500 TL / 15 işçi = 500 TL/işçi
Kalıp ve Kesime
Dikiş ve Ütüye
Yemekhaneye
Tamir-Bakıma
500 TL x 4 işçi = 2.000 TL
500 TL x 8 işçi = 4.000 TL
500 TL x 2 işçi = 1.000 TL
500 TL x 1 işçi = 500 TL
7.500 TL
II.DAĞITIM
Yemekhane Gider Yeri Dağıtımı
Tamir-Bakım Gider Yeri Dağıtımı
15.600 TL / 13 işçi = 1.200 TL/işçi
4.000 + 1.200 = 0,10 TL/MD
52.000 TL
Tamir-Bakıma
1.200 TL x 1 işçi = 1.200 TL
Kalıp ve Kesime 1.200 TL x 4 işçi = 4.800 TL
Dikiş ve Ütüye 1.200 TL x 8 işçi = 9.600 TL
15.600 TL
Kalıp ve Kesime 0,10 TL x 20.000 TL = 2.000 TL
Dikiş ve Ütüye
0,10 TL x 32.000 TL = 3.200 TL
5.200 TL
GİDER DAĞITIM TABLOSU
Esas Üretim Gider Yerleri
Kalıp ve
Kesim
Dikiş ve Ütü
Yardımcı Üretim Gider Yerleri
(TL)
Yemekhane
Tamir-Bakım
TOPLAM
Direkt İlk Madde Ve Malzeme Gid.
35.000
5.000
-
-
40.000
Direkt İşçilik Giderleri
10.000
20.000
-
-
30.000
Genel Üretim Giderleri
15.000
27.400
15.600
4.000
62.000
-Endirekt Malzeme
4.000
7.400
8.600
2.000
22.000
-Endirekt İşçilik
4.000
8.000
2.000
1.000
15.000
-Amortisman Giderleri
5.000
8.000
4.000
500
17.500
-Dış.Sağ.Fay.ve Hizmetler
I. DAĞITIM TOPLAMI
Yemekhane Gideri
Tamir-Bakım Gideri
II. DAĞITIM TOPLAMI
2.000
4.000
1.000
500
7.500
60.000
52.400
15.600
4.000
132.000
4.800
9.600
(15.600)
1.200
2.000
3.200
-
(5.200)
66.800
65.200
-0-
-0-
Toplam Maliyet 66.800 + 65.200 = 132.000 TL
Birim Maliyet
132.000 / 2.000 ad = 66 TL/adet
Karlılık Oranları
Erkek Takım Elbise
Bayan Takım Elbise
120-66 = 54 TL Kar ise
100-66 = 34 TL Kar ise
54/120 = % 45
34/100 = % 34
BİLGE EĞİTİM KURUMLARI
132.000

Benzer belgeler

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve SORU 1: “Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve Z yardımcı gider yerleri bulunmaktadır. İşletmenin gider yerleri itibariyle maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Maliye...

Detaylı

Blanket Tamir Prosedürü

Blanket Tamir Prosedürü DARKS CORPORATION DBA DUNLINE RUBBER PRODUCTS 1070 EAST MAIN STREET P O DRAWER 1749 LAKE CITY SOUTH CAROLINE USA 29560 TEL: 843 374 31 02

Detaylı

2014/1 smmm vergi hukuku yeterlilik soru ve cevapları

2014/1 smmm vergi hukuku yeterlilik soru ve cevapları  Dönemde 200 adet genç odasının üretimine başlanmış ve tamamlanmıştır. Bunlardan 150 adedi bir toptancı firmaya 1.770 TL/adet KDV dahil fiyatından, üç ay vadeli senet alınarak satılmıştır. İSTENEN...

Detaylı