ticaret istatistikleri - Turkish Statistical Institute

Transkript

ticaret istatistikleri - Turkish Statistical Institute
ISSN 1301- 2029
TİCARET İSTATİSTİKLERİ
2001
TRADE STATISTICS
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre her hakkı Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na aittir. Gerçek veya
tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve
dağıtılamaz.
ISSN 1301 - 2029
ISBN 975 - 19 - 3538 - 5
İLGİLİ ŞUBELER - RELATED DIVISIONS
State Institute of Statistics, Prime Ministry
reserves all the rights of this publication. Unauthorised
duplication or distribution of this publication is prohibited
under Law No: 5846.
ISSN 1301 - 2029
Yayın Numarası
Publication Number 2882
[
Yayın istekleri için(*)
For publication order
+ (312) 425 34 23
+ (312) 417 64 40 / 319 - 323
+ (312) 417 58 86
+ (312) 418 50 27
+ (312) 417 64 40 / 213 - 244
+ (312) 417 04 32
+ (312) 425 68 41
+ (312) 417 49 38
+ (312) 417 64 40 / 277
+ (312) 425 40 27
İstatistiki veri ve bilgi istekleri için
For requests of statistical data and information
Bilgi Dağıtım Şubesi Müdürlüğü
Data Dissemination Division
2001
Yayın içeriğine yönelik sorularınız için
For questions of contents about publication
TRADE STATISTICS
Ticaret ve Hizmet İstatistikleri Şubesi
Trade and Services Statistics Division
TİCARET İSTATİSTİKLERİ
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Revolving Fund Administration
2001
(*) Genel Bütçeli Kamu Kurumları, Ulusal İstatistik Enstitüleri ve Uluslararası Organizasyonlar, yayın isteklerini ücretsiz olarak
karşılaması için Bilgi Dağıtım Şubesi Müdürlüğü’ne resmi yazı ile başvurabilir.
Domestic General Budgeted State Institutions, National Statistical Institutions and International Organizations should apply officially to Data
Dissemination Division to obtain publications without paying dissemination and/or production costs.
T.C. Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü
Necatibey Cad. No: 114
06100 ANKARA / TÜRKİYE
TİCARET İSTATİSTİKLERİ
➶
TRADE STATISTICS
E-posta - E-mail : [email protected]
İnternet - Internet : http://www.die.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası - Ankara, Şubat 2004 - State Institute of Statistics, Printing Division - Ankara, February 2004
MTB: 2004 - 0059 - 150 Adet - Copies
ISBN 975 - 19 - 3538 - 5
DİE
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
SIS
STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre her hakkı Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na aittir. Gerçek veya
tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve
dağıtılamaz.
ISSN 1301 - 2029
ISBN 975 - 19 - 3538 - 5
İLGİLİ ŞUBELER - RELATED DIVISIONS
State Institute of Statistics, Prime Ministry
reserves all the rights of this publication. Unauthorised
duplication or distribution of this publication is prohibited
under Law No: 5846.
ISSN 1301 - 2029
Yayın Numarası
Publication Number 2882
[
Yayın istekleri için(*)
For publication order
+ (312) 425 34 23
+ (312) 417 64 40 / 319 - 323
+ (312) 417 58 86
+ (312) 418 50 27
+ (312) 417 64 40 / 213 - 244
+ (312) 417 04 32
+ (312) 425 68 41
+ (312) 417 49 38
+ (312) 417 64 40 / 277
+ (312) 425 40 27
İstatistiki veri ve bilgi istekleri için
For requests of statistical data and information
Bilgi Dağıtım Şubesi Müdürlüğü
Data Dissemination Division
2001
Yayın içeriğine yönelik sorularınız için
For questions of contents about publication
TRADE STATISTICS
Ticaret ve Hizmet İstatistikleri Şubesi
Trade and Services Statistics Division
TİCARET İSTATİSTİKLERİ
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Revolving Fund Administration
2001
(*) Genel Bütçeli Kamu Kurumları, Ulusal İstatistik Enstitüleri ve Uluslararası Organizasyonlar, yayın isteklerini ücretsiz olarak
karşılaması için Bilgi Dağıtım Şubesi Müdürlüğü’ne resmi yazı ile başvurabilir.
Domestic General Budgeted State Institutions, National Statistical Institutions and International Organizations should apply officially to Data
Dissemination Division to obtain publications without paying dissemination and/or production costs.
T.C. Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü
Necatibey Cad. No: 114
06100 ANKARA / TÜRKİYE
TİCARET İSTATİSTİKLERİ
➶
TRADE STATISTICS
E-posta - E-mail : [email protected]
İnternet - Internet : http://www.die.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası - Ankara, Şubat 2004 - State Institute of Statistics, Printing Division - Ankara, February 2004
MTB: 2004 - 0059 - 150 Adet - Copies
ISBN 975 - 19 - 3538 - 5
DİE
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
SIS
STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY
ÖNSÖZ
FOREWORD
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ülkemizin
ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen
değişimleri izlemek amacıyla belirli yıl aralıkları ile
düzenlediği genel sayımların dışında yıllık, üç aylık
ve aylık periyodlar halinde cari anketler
düzenlemektedir. Bu anketlerden biri de hizmetler
kesimine ilişkin bilgilerin derlendiği Yıllık Ticaret
İşyerleri Anketidir.
Along with the general censuses carried out
periodically, The State Institute of Statistics (SIS) is
also conducting annual, quarterly and monthly
periodical surveys to follow the changes in the
value of variables in the economic and social
structure of Turkey. One of these surveys is the
Annual Survey on Trade Establishments compiled
with data related to service sectors.
Bu yayında 2001 yılına ait Ticaret İşyerleri
Anketi ile Devlet ve özel kesimde faaliyet gösteren,
vergilendirilmiş ticaret işyerlerinin; ekonomik
faaliyetleri, çalışanlar sayısı, hukuki durumları,
gayri safi satış hasılatı vb. veriler ve bu verilerden
yararlanarak hesaplanan girdi, çıktı ve katma değer
bilgileri, katma değer vergisi hariç olarak kullanıma
sunulmaktadır .
In this publication, establishment’s data
belongs to 2001 year such as economic activities,
number of persons engaged, legal status, gross
sale revenues etc. related to taxable trade
establishments in public and private sector and
values for variables such and input, output and
value added, Excluding Value Added Tax, data
are presented to use.
Yayındaki
istatistiki
bilgiler,
Birleşmiş
Milletlerin Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası
Standart Sanayi Sınıflaması 3.Revizyona (USSS,
3.Rev.)
dayalı
olarak
hazırlanan
Ticaret
Sınıflamasına göre verilmiştir. Ankette, (USSS,
3.Rev.; Bölüm 50) motorlu taşıtların satışı, bakımı
ve onarımı, (USSS, 3.Rev.; Bölüm 51) motorlu
taşıtlar ve motosikletler dışında kalan toptan ticaret
ve ticaret komisyonculuğu, (USSS, 3.Rev.; Bölüm
52) motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan
perakende ticaret, kişisel ve ev eşyalarının tamiri
kapsanmaktadır.
The statistical data presented in this
publication are given according to Trade
Classification which is based on the International
Standard Industrial Classification of All Economic
Activities of the United Nations (ISIC Rev.3). In the
survey, (ISIC Rev.3; Div. 50) sale, maintenance
and repair of motor vehicles, (ISIC Rev.3; Div. 51)
wholesale trade and commission trade except
motor vehicles and motorcycles, (ISIC Rev.3; Div.
52) retail trade except motor vehicles and
motorcycles; repair of personal and household
goods are covered.
Perakende ticaret içinde yer alan; pazarda,
sergide veya seyyar olarak yapılan perakende
ticarete ilişkin faaliyetler anketin kapsamı
dışındadır.
Activities related to retail sale via stalls and
markets (in a movable stall both along the streets
and on fixed open market places) are excluded.
Yayının karar alıcılar, araştırmacılar ve diğer
kullanıcılara yararlı olacağına inanıyoruz.
We believe that this publication will be
beneficial to decision-makers, researchers and
other users of statistics.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
STATE INSTITUTE OF STATISTICS
III
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
Sayfa-Page
Önsöz.................................................................
Açıklama…..................................................…
III
IX
Ticaret İstatistikleri, 1996- 2001
Foreword...............................................................
Explanatory notes...……...................................
Trade Statistics, 1996- 2001
Grafik
Graphic
1. Ekonomik faaliyete göre ücret/katma değer
oranı, 1996-2001...............................….............
1
1. Ratio of wages and salaries/value added by
economic activity, 1996-2001….......................
2. İşyeri büyüklüğüne göre çalışanların yıllık
ortalama sayısı, 1996-2001...............................
4
2. Annual average number of persons engaged
by size of establishment, 1996-2001.................
3. İşyeri büyüklüğüne göre katma değer,
1996-2001.........................................................
6
3. Value added by size of establishment,
1996-2001.........................................................
4. İşyeri büyüklüğüne göre gayri
safi satış
hasılatı, 1996-2001............................................
7
4. Gross sale revenues by size of establishment,
1996-2001......................................................…
5. Hukuki duruma göre çalışanların yıllık
ortalama sayısı, 1996-2001.......................
8
5. Annual average number of persons engaged
by legal status, 1996-2001................................
6. Hukuki duruma göre katma değer, 1996-2001..
10
6. Value added by legal status, 1996-2001.......
7. Hukuki duruma göre gayri safi satış hasılatı,
1996-2001.........................................................
11
7. Gross sale revenues by legal
status,
1996-2001.........................................................
8. Ekonomik faaliyete göre gayri safi satış
hasılatı, 1996-2001............................................
14
8. Gross sale revenues by economic activity,
1996-2001 .....................................................…
Tablo
1. Ekonomik faaliyete göre ücret/katma
değer
oranı, 1996-2001.............................................
Table
1
1. Ratio of wages and salaries/value added by
economic activity, 1996-2001..............….........
2
2. Value added, gross sale revenues and monthly
wages and salaries per capita by economic
activity, 1996-2001…….....................................
2
3. Value added and gross sale revenues
per establishment by economic activity,
1996-2001 ..........…...........................................
4. İşyeri büyüklüğüne
göre işyeri
sayısı,
çalışanların yıllık
ortalama sayısı ve ücretle
çalışanlara yapılan ödemeler, 1996-2001........
4
4. Number of establishments, annual average
number of persons engaged and payments to
employees by size of establishment,1996-2001
5. İşyeri büyüklüğüne göre girdi, çıktı ve katma
değer,1996-2001...............................................
5
5. Input, output and value added by size of
establishment, 1996-2001.................................
6. İşyeri büyüklüğüne
göre gayri safi satış
hasılatı, 1996-2001...........................................
7
6. Gross
sale
revenues by size of
establishment, 1996-2001.................................
8
7. Number of establishments, annual average
number of persons engaged and payments to
employees by legal status, 1996-2001…......
2. Ekonomik faaliyete göre kişi başına katma
değer, gayri safi satış hasılatı ve aylık
ücret, 1996-2001...............................................
3. Ekonomik faaliyete göre işyeri başına katma
değer
ve gayri
safi
satış
hasılatı,
1996-2001.........................................................
7. Hukuki duruma göre işyeri sayısı, çalışanların
yıllık ortalama sayısı ve ücretle
çalışanlara
yapılan ödemeler, 1996-2001............................
DİE , TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
V
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
Sayfa-Page
8. Hukuki duruma
göre girdi, çıktı ve katma
değer, 1996-2001….......................................…
9
8. Input, output and value added by legal status,
1996-2001...…….........................................…...
9. Hukuki duruma göre gayri safi satış hasılatı,
1996-2001.........................................................
11
9. Gross
sale
revenues by legal status,
1996-2001.................….....................................
10. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı,
çalışanların yıllık ortalama sayısı ve ücretle
çalışanlara yapılan ödemeler, 1996-2001....…
12
10. Number of establishments, annual average
number of persons engaged and payments
to employees by economic activity, 1996-2001
11. Ekonomik faaliyete göre girdi, çıktı ve katma
değer, 1996-2001..............................................
13
11. Input, output and value added by economic
activity, 1996-2001.……....................................
12. Ekonomik faaliyete göre gayri safi satış
hasılatı, 1996-2001..….....................................
14
12. Gross sale revenues by economic activity,
1996-2001.......................................…...…….…
TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
TRADE STATISTICS, 2001
Grafik
Graphic
9. Ekonomik faaliyete göre katma değer...............
15
9. Value added by economic activity......... ...........
10. Ekonomik faaliyete göre kişi başına katma
değer..................................................................
16
10. Value added per capita by economic
activity................................................................
11. Ekonomik faaliyete göre çalışanların yıllık
ortalama sayısı..................................................
16
11. Annual average number of persons engaged
by economic activity.......................................…
12. Gayri safi satış değerine göre katma değer.......
17
12. Value added by value of gross sale...................
13. Gayri safi satış değerine göre çalışanların yıllık
ortalama sayısı..................................................
18
13. Annual average number of persons engaged
by value of gross sale........................................
14. Gayri safi satış değerine göre işyeri
sayısı.................................................................
18
14. Number of establishments by value of gross
sale....................................................................
15. İşyeri büyüklüğüne göre katma değer...............
19
15. Value added by size of establishment...............
16. İşyeri büyüklüğüne göre çalışanların yıllık
ortalama sayısı..................................................
20
16. Annual average number of persons engaged
by size of establishment....................…….........
17. İşyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı................
...........................................................................
20
17. Number of establishments by size of
establishment....................................................
18. Hukuki duruma göre katma değer.....................
21
18. Value added by legal status...........................…
19. Hukuki duruma göre çalışanların yıllık ortalama
sayısı.................................................................
22
19. Annual average number of persons engaged
by legal status....................................................
20. Hukuki duruma göre işyeri sayısı......................
22
20. Number of establishments by legal status.........
Tablo
13. Ekonomik faaliyet, devlet ve özel sektöre
göre işyeri
sayısı, istihdam ve ödemeler,
girdi, çıktı, katma
değer ve kişi başına
katma değer.............…………...........................
14. Gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı,
istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı, katma
değer..................................................................
Table
15
13. Number of establishments, employment and
payments, input, output, value added and
value added per capita by economic activity,
public and private sector...................………......
17
14. Number of establishments, employment and
payments, input, output, value added by value
of gross sale......................................................
DİE , TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
VI
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
Sayfa-Page
15. İşyeri büyüklüğüne göre işyeri
sayısı,
istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı, katma
değer .................................................................
16. Hukuki duruma
göre
işyeri
sayısı,
istihdam
ve ödemeler, girdi, çıktı, katma
değer..................................................................
17 Ekonomik faaliyete göre işyeri
sayısı,
istihdam ve
ödemeler,
girdi,
çıktı,
katma
değer
ve katma değerin oransal
dağılımı..............................................................
18 Ekonomik faaliyete göre
işyeri
sayısı,
istihdam, gayri safi satış hasılatı, kişi başına ve
işyeri başına gayri safi
satış hasılatı, kişi
başına aylık ücret ...........................................
19 Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine
göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan
işçi-saat
toplamı,
ücretle çalışanlara
yapılan ödemeler, girdi, çıktı ve katma
değer..................................................................
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne
göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan
işçi-saat
toplamı,
ücretle
çalışanlara
yapılan ödemeler, girdi, çıktı ve katma
değer.................................................................
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre
işyeri
sayısı, istihdam, yılda
çalışılan
işçi-saat
toplamı, ücretle çalışanlara
yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma
değer..................................................................
22. Ekonomik
faaliyete
göre işyeri sayısı,
ücretle
çalışanlar,
Kasım
ayında
ücretsiz
çalışanlar,
yılda
çalışılan
işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan
ödemeler ve SSK’na
ödenen
işveren
payı....................................................................
23. Ekonomik
faaliyete göre işyeri sayısı ve
Kasım ayında ücretle çalışanların istihdam
şekli ...................................................................
24. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı
ve
Kasım
ayında
ücretle
çalışanların
nitelikleri.............................................................
25. Ekonomik faaliyete göre
işyeri sayısı,
satın alınan mal
ve hizmetler, malzeme
ve
yakıt
stokları, girdi, kira ve faiz
giderleri..............................................................
26. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı,
satılan mal ve hizmetler, ticari mal stokları,
üzerinde
değişiklik
yapmadan
satmak
amacıyla satın alınan mallar, sabit kıymet
üretimi, çıktı, kira, faiz ve sermaye katılım
gelirleri...............................................................
19
15. Number of establishments, employment and
payments, input, output, value added by size
of establishment................................................
21
16. Number of establishments, employment and
payments, input, output, value added by legal
status.................................................................
23
17. Number of establishments, employment and
payments, input, output, value added and
proportional distribution of value added by
economic activity...............................................
24
25
18. Number of establishments, employment, gross
sale revenues, gross sale revenues per capita
and per establishment, monthly wages and
salaries per capita by economic activity............
19. Number of establishments, employment, total
number of man-hours worked in the year,
payments to employees, input, output and
value added by economic activity and value of
gross sale..........................................................
39
20. Number of establishments, employment, total
number of man-hours worked in the year,
payments to employees, input, output and
value added by economic activity and size of
establishment....................................................
54
21. Number of establishments, employment, total
number of man-hours worked in the year,
payments to employees, input, output and
value added by economic activity and legal
status.................................................................
64
22. Number of establishments,
number of
employees, number of unpaid workers in
November, total number of man-hours worked
in the year, payments to employees and the
employer’s contributions to social security for
employees by economic activity........................
68
23. Number of establishments and employment
status of employees in November by economic
activity................................................................
70
24. Number of establishments and characteristics
of employees in November by economic
activity................................................................
74
25. Number of establishments, purchases of
goods and services, stocks of material and
fuel, input, expenses of rent and interest by
economic activity...............................................
78
26. Number of establishments, goods and services
sold,stocks of trade goods,goods purchased to
be resold without any further processing,
production
of fixed assets, output, rent,
interest and merging capital revenues by
economic activity...............................................
DİE , TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
VII
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
Sayfa-Page
27. Ekonomik
faaliyete
göre
işyeri
sayısı,
mal ve
hizmet
ithalatı ve
ihracatı...............................................................
28. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, sabit
sermaye yatırımları, sabit sermaye satışları ve
amortismanlar....................................................
29. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı,
araştırma-geliştirme
harcamaları
ve
gelirleri, 2001 yılı kârına yansıyan geçmiş
yıllara ilişkin gider ve zararlar, gelir ve
kârlar..................................................................
Ek
1.Ticaret İşyerleri Anketi soru kağıdı................
82
27. Number of establishments, imports and
exports of goods and services by economic
activity................................................................
84
28. Number of establishments, fixed
capital
investments, sales of fixed capital and
depreciation fund by economic activity.............
86
29. Number
of
establishments,
researchdevelopment expenditures and revenues,
expenses and losses, revenues and profits of
the past years, which are reflected in 2001
profits by economic activity..............................
91
Annex
1. Trade Establishments Survey Questionnaire..
DİE , TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
VIII
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
TARİHÇE
SHORT HISTORY
Devlet
İstatistik
Enstitüsü’nde
sayım
yıllarında ve input-output tablolarının hazırlandığı
temel yıllarda ticaret ve hizmetler kesimi ile ilgili
anket çalışmaları yapılmış olmasına rağmen
hizmet istatistikleri ile ilgili olarak ilk çalışma 1982
yılında başlamıştır. Ticaret ve hizmet sektörlerine
ilişkin yıllık olarak derlenen bilgiler 1981-1984
yılları arasında Yıllık Ticaret ve Hizmet İstatistikleri,
1986 yılından itibaren de otel-lokanta sektörü
bilgileri ilave edilerek 1986-1991 yılları arasında
Ticaret, Otel-Lokanta ve Hizmet İstatistikleri yayını
ile kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu
yayınlarda ekonomik faaliyetlerin sınıflamasında
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması’nın
(USSS, 2.Rev.) ikinci revizyonu kullanılmıştır.
Although some surveys were conducted on
Trade and Service sectors at the base years in
which the censuses were carried out and inputoutput tables were prepared, work on annual and
regular service statistics were first started in 1982.
Data related to Trade and Service Sectors were
published under the name of Annual Statistics on
Trade and Services between 1981 and 1984, and
Statistics on Trade, Hotel-Restaurant and Services
between 1986 and 1991. At the classification of
economic activities in these publications, second
revision of International Standard Industrial
Classification (ISIC Rev.2) has been used.
1992-1993 yıllarına ilişkin olarak yayımlanan
Ticaret İstatistiklerinde sektöre ilişkin
temel
göstergeler aynı zamanda USSS, 2.Rev.’a göre
de verilmiştir. Ancak 1994 yılından itibaren
yayımlanan cari yayınlarda veriler sadece USSS,
3.Rev.’a göre verilmektedir. Bununla birlikte USSS,
2.Rev.’a göre de veriler mevcut olup, talep
olduğunda
kullanıcıların
istifadesine
sunulabilecektir.
In Trade Statistics published on 1992-1993,
basic indicators related to the sector are also given
by ISIC Rev.2. But, data have been given by ISIC
Rev.3 in the current publications published
beginning from 1994. However, data according to
ISIC Rev.2 are also available, and if they are
requested they will be given to the users.
1981-1984 yılları arasında düzenlenen yıllık
ticaret işyerleri anketleri ile 1986-1991 yılları
arasında düzenlenen yıllık ticaret işyerleri
anketlerinin amacı, ticaret sektöründe çalışanlar
sayısı ve istihdam durumu, ücretle çalışanlara
yapılan ödemeler, girdi, çıktı, katma değer vb.
niteliklerin sektörlere göre 2’li ve 3’lü ekonomik
faaliyet kolu seviyesinde tahmin edilmesidir. Bu
dönem içinde uygulanan anketlerde adres
kaynağı, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımlarının I.
Aşama alan uygulamalarında tarama yoluyla elde
edilen işyeri adreslerinden tamsayım ve örnekleme
yöntemi ile oluşturulan işyeri adresleridir. Örnek
seçiminde tabakalı sistematik örnekleme tekniği
kullanılmıştır.
The purpose of annual surveys on trade
establishments conducted 1981-1984 and 19861991 was to estimate persons engaged and their
employment status, payments to employees, input,
output, value added etc. by two and three digit
economic activity branches in trade sector. The
source of addresses was the establishment
addresses
which were obtained by full
enumeration and sampling method from the First
Stage of the General Censuses of Industry and
Business Establishments. Stratified Systematic
Sampling Technique was used.
Sektörel kapsam;
Sectoral coverage;
-Toptan ve perakende ticaret şeklindedir. Bu
sektörel kapsama göre veriler, yıllık ticaret işyerleri
soru kağıdı ile derlenmiş ve istihdam, satın alış ve
satışlar vb. bilgilerle birlikte elde edilen verilerden
hesaplanan değişkenler input, output ve katma
değer, Ticaret, Otel-Lokanta ve Hizmet İstatistikleri
adı altında yayımlanmıştır.
- Wholesale and retail trade constitute
sectoral coverage. Annual data were compiled by
trade establishments questionnaires and in
addition to data related to employment status,
purchases and sales etc., data calculated from
them were published under the name of Statistics
on Trade, Hotel-Restaurant and Services.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
IX
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
TİCARET İŞYERLERİ ANKETİ, 2001
SURVEY ON TRADE ESTABLISHMENTS, 2001
Bu yayında, yıllık olarak derlenen 2001
Ticaret İşyerleri Anketinden elde edilen sonuçlar
yayımlanmaktadır.
In this publication, results obtained from 2001
Trade Establishments Surveys are published.
AMAÇ
PURPOSE
-Ulusal hesaplar sisteminin önemli bir
bölümünü oluşturan milli gelir tahminlerinin
yapılabilmesi,
-To compile data for Trade and Service
Sectors to make enable the estimation of national
income which constitutes important part of national
accounts,
-Ülkemizin ekonomi ve sosyal yapısında
meydana gelen değişmeleri belirlemek ve
ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan
hizmetler kesiminin yapısını izlemek,
-To determine structure of service sector
which constitutes important part of national
economy, and changes of the country's economy
and social structure,
-Uluslararası bilgi istemine ve uluslararası
karşılaştırmalara olanak sağlayabilecek nitelikte
veri derlemek,
-To
compile
data
for
international
comparisons and to meet national and
international demand for data,
-Çeşitli
araştırmalara
edebilecek verileri derlemek.
-To compile data which constitute resource
for various studies.
kaynak
teşkil
KAPSAM
COVERAGE
Coğrafi kapsam
Geographical coverage
-Nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın bütün il ve
ilçe merkezleri ile belediyesi olan köyler,
-Regardless of the population size all
province and district centers and municipalities,
-1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre
nüfusu 2000'den fazla olan köyler,
-Villages which have 2000 and more
inhabitants according to the result of 1990 General
Population Census,
-Yukarıda
belirtilen
yerler
dışındaki
şehirlerarası yollarda bulunan benzin istasyonları
ve organize sanayi bölgeleridir.
-Gas stations and organized industrial
regions in interurban roads are covered.
Sektörel kapsam
Sectoral coverage
Ticaret İşyerleri Anketlerinde USSS, 3.Rev.
kapsamında
aşağıda
belirtilen
faaliyetler
kapsanmaktadır;
Activities included in ISIC Rev. 3 which are
given below are covered at the Surveys on Trade
Establishments.
Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin satışı,
bakımı, onarımı, motorlu taşıt yakıtının perakende
satışı: Bu bölüm yeni veya kullanılmış motorlu
taşıt, motosiklet ve kar motosikleti satışı, bakımı ve
onarımı, parça ve aksesuarlarının satışı, araç
satışı ile ilgili komisyon acentalarının faaliyetleri,
araçların yıkanması, boyatılması vb. faaliyetleri
kapsamaktadır. Ayrıca motorlu taşıt yakıtı,
yağlama ve soğutma ürünlerinin perakende
satışını yapan birimler de bu bölümde
kapsanmaktadır.
Sale, maintenance and repair of motor
vehicles and motorcycles; retail sale of automotive
fuel: This division includes wholesale and retail
sale of new and second-hand motor vehicles,
motorcycles and snowmobiles, maintenance and
repair, sale of parts and accessories, activities of
commission agents involved in the sale of vehicles,
washing, polishing of vehicles etc. Also included is
the retail sale of automotive fuel and lubricating or
cooling products.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
X
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
Motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan
toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu: Bu bölüm
malların (yeni veya kullanılmış) kendi adına
sadece ya da genellikle perakende satıcılara ya da
diğer toptan satıcılara, imalatçılara malın daha ileri
işlemlerden geçirildiği diğer yerlere, mesleki
kullanıcılara (esnaflar dahil) ya da diğer ana
kullanıcılara satışı ile uğraşan işyerleri ile
komisyoncuları ve acentaları kapsar. Mallar ya
alındıkları şekliyle tekrar satılabilir ya da genellikle
toptancıya bağlı olarak paketleme, ambalajlama
vb. işlemlerden geçtikten sonra satılabilir.
Wholesale trade and commission trade,
except of motor vehicles and motorcycles: This
class includes units exclusively or primarily
engaged in the resale of goods (new or used) in
their own name to retailers or other wholesalers, to
manufacturers and others for further processing, to
professional users, including craftsmen, or to other
major users and it includes brokers and agents.
The goods can either be resold in the same
condition or after undergoing the kind of
processing, treatment, packing, or repacking to
which they are usually subjected by the wholesale
dealer.
Acentalar, sadece ya da genellikle alıcı ve
satıcı arasında temas sağlayan ve/veya temsil
ettiği birimin hesabına gerekli işlemleri yürüten
işyerleri olarak tanımlanır. Acentalar, muamele
ettikleri mallara ünvan (isim) vermedikleri için ne
mal satın alırlar ne de tekrar satışını yaparlar. Bu
nedenle acentalar toptan dağıtıcılardan ayrılırlar ve
kazançlarını brüt kâr marjından değil komisyondan
elde ederler.
Agents includes units exclusively or primarily
engaged in putting buyer and seller into contact
with one another and/or in effecting transactions
for the principal's account. Agents are
distinguished from wholesale distributors by the
fact that they neither purchase nor resell, since
they have never had title to the goods they handle.
Their remuneration therefore derives not from a
trade margin but from a commission.
Motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan
perakende ticaret, kişisel ve ev eşyalarının tamiri:
Bu bölüm, hanehalklarına ya da diğer küçük ölçekli
kullanıcılara sadece ya da genellikle kendi adlarına
malların tekrar satışı ile uğraşan işyerlerini kapsar.
Mallar ya alındıkları şekliyle tekrar satılabilir ya da
perakende ticaretin bir parçası olan paketleme,
ambalajlama vb. gibi işlemlerden geçirildikten
sonra tekrar satılabilir. Genellikle perakende ticaret
mallarının depolanmasının yanısıra marka ve/veya
dağıtım hakkının alınması ile ilgili işlevleri de içerir.
Retail trade, except of motor vehicles and
motorcycles; repair of personal and household
goods: This division includes units exclusively or
primarily engaged in the resale of goods in their
own name to households or other small-scale
users. The goods can either be resold in the same
condition or after undergoing the kind of
processing, treatment, packing or repacking which
is a normal part of retailing. Generally, retail
distribution involves, on the one hand, the storing
of goods and, on the other, taking title to
(ownership) and/or having the right to dispose of
the goods in question.
Bu bölümde yeni ve kullanılmış malların
kişisel veya hanehalkı tüketimine veya kullanımına
yönelik dükkanlar, büyük mağazalar, küçük satış
yerleri, tüketici kooperatifleri vb. yerlerden halka
satışı
(üzerinde
değişiklik
yapmadan)
kapsanmaktadır. Perakende satış yapanların çoğu
sattıkları mallara göre ünvan alırlar. Ancak bazıları
temelde acenta gibi faaliyet göstermekte ve
komisyon esasında satış yapmaktadırlar.
This division includes the re-sale (sale
without transformation) of new and used goods to
the general public for personal or household
consumption or utilization,by shops, department
stores,stalls, consumer cooperatives, etc. Most
retailers take title to the goods they sell,but some
act as agents for a principal and sell on a
commission basis.
Aynı zamanda bu bölümde ister perakende
satışla birlikte yapılsın ister yapılmasın kişisel ve
ev eşyalarının tamiri ve tesis edilmesi (kurulması)
de kapsanmaktadır.
Also included in this division is the repair and
installation of personal household goods whether
or not done in combination with retail sale.
İSTATİSTİKSEL BİRİM
STATISTICAL UNIT
Ticaret İşyerleri Anketlerinde
istatistiksel birim işyeridir.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
kullanılan
Statistical unit of the surveys on Trade
Establishments is establishment.
XI
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
İşyeri: Tek bir mülkiyet veya kontrol düzeni
altında mal veya hizmet üretimi amacıyla genellikle
tek tip ekonomik faaliyette bulunan ve soru
kağıdını doldurabilecek kayıt ve kaynaklara sahip
olan yerdir.
Establishment: A work-place where single
ownership or controlling status is established and
generally where one type of economic activity is
carried out and which has the registers and
accounting sources necessary to fill in the
questionnaire.
ADRES KAYNAĞI
SOURCE OF ADDRESS
1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı
I. Aşamasında elde edilen işyeri adreslerinden
örnek seçilen işyerleridir. Ayrıca tamsayım yöntemi
ile kapsanan kamu ve özel sektörde faaliyette
bulunan tüketim kooperatifleri ile ilgili olarak her yıl
yeni açılan tüketim kooperatifleri anket kapsamına
alınmaktadır.
The addresses were obtained by sampling
method from the First Stage of the 1992 General
Census of Industry and Business Establishments.
In each year, newly established consumer’s
cooperatives in the public and private sectors
which are covered by full enumeration are also
included in the survey.
YÖNTEM
SAMPLING METHOD
1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı I.
Aşamasından elde edilen çerçeve, örnek
işyerlerinin belirlenmesinde kaynak oluşturmuştur.
Maliyet, işgücü ve daha önceki çalışmalar dikkate
alınarak belirlenen toplam örnek hacminin 4'lü ve
6'lı (50 ile başlayan kodlar) faaliyet kodu bazındaki
dağıtımı “Compromise Allocation” yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir.
The frame is obtained from the First Stage
Results of the 1992 General Census of Industry
and Business Establishments is formed to source
in the sampling of establishments. Considering the
cost, labour and previous working, the distinction in
the determined sum of sampling space of four and
six digit economic activity codes (activity codes
starting with 50) is realized with "Compromise
Allocation" method.
nh= ñ . (K2 + (1 - K2) . Mh2) 1/2
ñ = Göze düşen ortalama örnek hacmi
(1)
ñ = Average sample space per section
Mh = Nh / ( N/H ) = H. Wh
K = Göreceli önem
K = Relative importance
H = Tabaka sayısı (Faaliyet kodu sayısı)
H = Number of stratum (Number of activity codes)
nmin = K . ñ
nmin = K . ñ
en küçük göze düşen örnek
hacmi
Sample space per the smallest
section
Bu dağıtım yöntemi ile (1) en küçük gözde
bile belirli sayıdaki örnek hacmini garanti etme
şansı vardır. Dolayısıyla çok küçük gözler yapısal
olarak tamsayım ile ele alınacaktır. 4'lü ve 6'lı
faaliyet kodları seviyesinde hangi sayıda işyerinin
tamsayım ile belirleneceği, keyfi olarak değil
sistem içerisinde belirlenmiş olacaktır.
There is the chance to guaranty the sample
space in determined number also in the smallest
section with this distribution method (1). The
determination of four and six digit economic activity
codes, in which numbered in establishments, in full
enumeration, is not determined arbitrarily, but in
the system.
Dörtlü ve altılı (50 ile başlayan kodlar) faaliyet
kodundaki dağıtım (1) nolu formüle göre
yapılmıştır. Tamsayım ile ele alınacak dörtlü ve
altılı faaliyet kodları nmin‘dan küçük veya eşit örnek
hacmine sahip olan faaliyet kodlarıdır.
The distinction in four and six digit economic
activity codes (activity codes starting with 50) is
realized by the formulation numbered (1). Four and
six digit economic activity codes, which is obtained
from full enumeration, have small sampling volume
less than or equal to nmin
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
XII
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
Toptan ve perakende
örnekleme yöntemi;
EXPLANATORY NOTES
ticaret
işyerlerinde
The sampling method for the wholesale and the
retail trade establishments;
1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı
kapsamında I. Aşama uygulaması ile çerçevesi
belirlenen ve 1993 yılından itibaren yıllık olarak
izlenen toptan ve perakende ticaret işyerlerindeki
uygulama aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmektedir:
The application in the wholesale and retail
trade
establishments,
whose
frame
was
determined with the field operation of the First
Stage of the 1992 General Census of Industry
Business Establishments, and which have been
compiled annually since 1993, is given below:
1.Ekonomik faaliyet klasifikasyonu USSS,
3.Rev.’a göre yapılmıştır.
1.Economic Activities were classified by ISIC
Rev.3.
2.Tamsayıma girecek işyerleri örnek çekimi
sırasında kullanılan yöntemle belirlenmiştir.
2.Establishments which will be included in full
enumeration were specified by method used for
sampling.
Toptan ve perakende ticaret sektöründe
faaliyet kodları bazında tahmin hedeflenmiştir. Bu
nedenle tahmini hedeflenen faaliyet kodları tabaka
olarak ele alınmıştır. 50 ile başlayan faaliyet
kodları altılı bazda geri kalan faaliyet kodları ise
dörtlü bazda ele alınmıştır. İşgücü, maliyet ve
geçmiş tecrübelerin ışığında faaliyet kodu bazında
alınabilecek en düşük örnek hacmi dikkate alınarak
çalışmalar yürütülmüştür. Yine "Compromise
Allocation" yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen
dağıtımda herhangi bir tabakadaki minimum örnek
hacmi 120, k değeri ise 0.75 olarak alınmıştır.
nmin'dan küçük işyeri sayısına sahip olan tabakalar
tamsayım yöntemi ile kapsanmıştır.
The estimation was objected on the basis of
activity codes in wholesale and retail trade. For this
reason, activity codes objecting estimations were
taken as stratum, activity codes starting with 50
were taken on the base of 6 digit economic activity
codes and the other activities on the base of 4 digit
activity codes. By the help of the labour cost and
previous experience, applications had applied
taking into consideration the possible lowest
sample volume and studied. Again, achieved
distribution minimum sample volume was 120 and
k number was taken as 0.75 in any stratum by
using Compromise Allocation Method. Stratum
having a number of establishments less than nmin
were covered by full enumeration method.
Toptan ve perakende ticaret yapan
işyerlerinde örnek çekimi Büyüklüğe Orantılı
Olasılık Yöntemi (Probability Proportional to Size;
PPS) ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan her bir
faaliyet kodunda işyerleri öncelikle il, il içerisinde
hukuki durum, hukuki durum içerisinde cirolarına
göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Bu
sıralamada ciro büyüklük olarak ele alınarak örnek
çekimi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile yapılan
örnek çekimi sırasında tamsayım ile ele alınacak
işyerleri de belirlenmiştir. Ele alınan herhangi bir
faaliyet kodunda cirolar toplamının örnek sayısına
bölümü ile elde edilen değerden büyük ciroya
sahip işyerleri tamsayıma alınmış, örnek çekim
çerçevesi ve örnek hacminden çıkarılarak yeniden
aralık değeri hesaplanmıştır. Hesaplanan aralık
değerinden büyük ciroya sahip işyerleri yine örnek
çerçevesinden ve örnek hacminden çıkarılarak
işleme, elde edilen aralık sayısından büyük ciroya
sahip işyeri kalmayıncaya kadar devam edilmiştir.
Dolayısıyla her bir faaliyet kodundaki tamsayım
sınırları birbirinden farklı değerler olarak ortaya
çıkmıştır.
Establishment engaged in wholesale and
retail trade, sampling was performed by Probability
Proportional to Size. Establishments taking in hand
in each activity codes was arranged from firstly
province, legal status inside the province, turnover
inside the legal status from the larger to the
smaller. In this arrangement; sampling have been
performed by taking turnover as size while doing
this method, establishments which would be taken
in hand had specified. Interval value was
calculated again as follows; establishments which
have a turnover value of greater than the value
obtained by dividing total turnover taken in any
activity code to the sample number, was taken into
full enumeration, and than subtracting this
obtained value from both sampling frame and
sample volume. Establishments having a turnover
value of greater than the calculated interval value
were again subtracted from both sampling frame
and sample volume and this procedure have been
continued until no establishments would be
remained having a turnover value of greater than
the interval value. Consequently, full enumeration
limits in each activity codes were arise different
from one another.
Büyüklüğe Orantılı Olasılık Yöntemi ile
yapılan örnek çekimlerinde, küçük işyerlerinin
örneğe çıkma şansları az olmasına karşın,
In the sampling which is done with the PPS
(Probability Proportional to Size), although the
chance of the small-sized establishments is little
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
XIII
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
tahminleri etkileyişleri oldukça fazladır. Bundan
kaçınmak amacıyla k gibi sabit bir katsayı
eklenerek küçük işyerlerinin seçim olasılıkları
eşitlenmeye çalışılmıştır.
for being sampled, and their effects to the guesses
is too much. For the aim of avoiding it, small-sized
establishments’ sampling probabilities are tried to
be equalized by adding a constant number of k.
Uygulama sırasında bulunamayan, 2001
yılında faaliyette olduğu halde uygulamanın
yapıldığı 2001 yılında kapanmış olan ve cevap
vermeyi
reddeden
işyerleri
için
ikame
kullanılmadığından örnek hacmi, tahmin yapılmak
istenen dörtlü ve altılı faaliyet kodu bazında
minimum 160 x 0.75 örnek hacmini verecek
şekilde hesaplanmıştır.
For the establishments; which could not be
found during the field application or closed in 2001
or refusing to give answer because of not being
used placement substitution, the sample space is
regulated as to be 160 x 0.75 minimum in four and
six digit economic activity code.
A.Tahminler
varyanslar:
ilişkin
A. Estimations and the variances related
with these estimations:
Büyüklüğe Orantılı Olasılık Yöntemi ile örnek
çekimi yapıldığında, örneğe çekilen n birimin birim
büyüklüğü Si ile orantılı olan bir seçim olasılığı Pi
vardır.
Due to sampling selection proportional with
size (PPS); there is a selection probability Pi
proportional with unit size Si of the sampled unit of
n.
ve
tahminlere
Si
Pi = n -
S
N
S = ∑ Si
i=1
S: Kitlede yer alan büyüklükler toplamı
Herhangi
geliştirirsek;
bir
sektörde
bu
S: Sum of the sizes occurring in the data
population
tanımlamaları
If we improve these definitions in any section;
h= Ele alınan sektördeki tabaka indisi
h= Indice of strata in the using sector.
i= İşyeri indisi
i= Indice of establishments
Shi= h tabakada i işyerine ait büyüklük
Shi= Size of the ith establishment in strata h
Bu büyüklük ticaret işyerlerinde cirodur.
This size
establishments.
Bu durumda herhangi bir sektörde, herhangi
bir faaliyet kodundaki işyerinin seçilme olasılığı;
is
turnover
in
the
trade
Under this circumstances in any section,
probability for selection of establishment in any
activity code is ;
Shi
Phi = nh -
Sh
Nh
Sh = ∑ Shi
i
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
XIV
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
Herhangi bir karakteristiğin (Y) tahmini (ŷ),
seçilen birimlerin seçim olasılıklarının tersi ile
çarpımının toplamından elde edilir.
The estimation (ŷ) of any characteristic (Y) is
provided by the sum of the products of the inverse
of selection probabilities multiplied by the selected
units.
Sh
Ŷ h = Σ ( yhi / Phi ) = Σ i
- yhi
nh Shi
i
Sh
Sh
=-
- Σ (yhi / Shi ) = -Σ yi
nh i
nh
i
= Sh
yh
olarak yazılabilir. Buna bağımlı olarak:
We can write the following equation depends
on up:
Sh2
v( Yˆ h) = Sh2 v ( y h ) = -
- [(yhi - y h)2 / nh – 1]
nh
Tabaka
(faaliyet
kodu)
bazında
gerçekleştirilen
bu
tahminlerden
Türkiye
toplamına, tabakalı örneklemenin genel kuralları
kullanılarak ulaşılır. Herhangi bir karakteristiğin
sektör toplamı:
Ŷ =
The National Total is obtained from these
estimations on the base of strata (activity code) by
using general rules of strata sampling. Sector total
of any characteristic is:
∑
Ŷ h
h
The variance about total estimation is
Toplam tahmine ilişkin varyans ise;
v( Yˆ ) = ∑ v( Yˆ h)
h
B. Tamsayım Sınırları
B. Full Enumeration Limits
Sektörler bazında faaliyet kodlarına göre
listeler hazırlanarak (sıralı listeler), bu listelerde
içsel tabakalar içindeki büyüklükler (Mos'lar)
büyükten küçüğe doğru dizilmiştir.
Lists are prepared according to activity codes
for each sector and then sizes of internal stratum
in these lists are ordered ascendingly.
Sıralı listede, Snj > Sh(j-1)
Shj = ∑ Shi
In the ordered list, Snj > Sh(j-1)
i=1,...,j
nh
Sh = ∑ Shi
i=1
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
XV
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
Bu durumda, herhangi bir tabakada (faaliyet
kodunda) seçim için belirlenen aralık katsayısı (Ih):
In this condition, in any strata (activity code),
the interval coefficient determined for selection (Ih)
will be:
Sh
Ih =
nh
olacaktır.
nh = The number of samples in any strata
Whereas, Shi > Ih will be taken with full
enumeration. Assume that Shi 's are bigger than
Ih 's in j number of establishments. In this case, j
number of establishments will be taken with full
enumeration. By subtracting both establishments
and sizes from the frame which were taken with full
enumeration, a new interval coefficient will be
specified for selection of nh-j number of unit.
nh = Herhangi bir tabakadaki örnek sayısı
Shi > Ih ise tamsayımla ele alınacaktır. j tane
işyerinde Shi 'lerin Ih 'dan büyük olduğunu
varsayalım. Bu durumda j tane işyeri tamsayımla
ele alınacaktır. Tamsayım ile ele alınan işyerleri ve
büyüklükleri çerçeveden çıkarılarak, nh - j tane
birimin seçimi için yeni bir aralık
katsayısı
belirlenecektir.
Sh - ShJ
yeni aralık katsayısı olacaktır.
Ih =
will be the new interval coefficient.
n h-J
değerleri,
bulunan
aralık
Bütün
Si
katsayısından küçük olunca işlem sona erecek ve
tamsayıma girecek işyerleri tespit edilmiş olacaktır.
Tamsayıma giren işyerlerinin seçim olasılıkları 1,
tahmin aşamasındaki tasarım ağırlıkları (whi) 1 ve
büyüklükleri Shi < Ih olan örnekleme işyerlerinin ise
tasarım ağırlıkları Ih/Shi olacaktır.
After all Si values are smaller than the
founded interval coefficient, the procedure would
be ended and by this way establishments entering
to the full enumeration will be fixed. Selection
probabilities of the establishments entering to the
full enumeration will be 1 and design weights (Whi)
will be 1. in the estimation step. However design
weights of the sampled establishments having
sizes of Shi<Ih will be Ih / Shi
Shi > Ihi ;
Phi = 1 ; Whi = 1
Shi < Ihi ;
Phi =
Shi
; Whi = Ihi / Shi
Ih
1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımının II.
Aşamasında tüm sektörlerde yapı, benzer şekilde
kurulmuştur. I. Aşamada belirlenen bir işyerine ait
faaliyet kodunun II. Aşama çalışması sırasında
farklı tespit edilmesi durumunda işyeri örnek
çekildiği yerdeki katsayısı dikkate alınarak
genişletilmiş ve II. Aşamada tespit edilen faaliyet
kodunda sınıflandırılmıştır. Aynı yapı sektörler
arası geçiş içinde söz konusudur. İşyeri seçildiği
yerdeki katsayısı ile değerlendirilerek ilgili yerde
sınıflandırılmıştır.
In the Second Stage of the 1992 General
Census of Industry and Business Establishments,
all sectors have same structures. If the economic
activity code of the establishment in the first stage
is changed, establishment is expanded with
respect to the factor in the place where it is
sampled, and classified by economic activity code
determined in the second stage. The same
structure is also valid for the transition between the
sectors. The establishment determined by the
coefficient where it is sampled and classified in the
related sections.
5760 usable questionnaires were determined
from 7652 questionnaires for trade establishments.
These forms are %75 of the total forms.
Proportions and reason for the rest 1892
questionnaires are; %14 closed establishments,
%6 incomplete addresses, %2 inactive in 2001,
%3 other reason.
Ticaret işyerlerinde toplam 7652 işyerinden
5760 adet kullanılabilir anket formu derlenmiştir.
Bu formlar toplamın %75’ini kapsamaktadır. Geriye
kalan 1892 işyerinden cevap alınamama nedenleri
ve oranları ise; %14 kapalı işyeri, %6 adresi yeterli
olmayan işyeri, %2 2001 yılında faaliyeti olmayan
işyeri, %3 ise diğer nedenler şeklindedir.
For 2001, net increase is computed by taking
the number of opened and closed establishments
from the publication on Statistics on Companies,
Cooperatives and Firms. A correction coefficient is
2001 yılı için Şirketler, Kooperatifler ve Firma
İstatistikleri yayınından, açılan ve kapanan işyeri
sayıları alınarak net artış bulunmuştur. Net artış
2000 yılı için tahmin edilen toplam işyeri
sayısına eklenip, 2001 yılında örneğimizde
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
obtained by adding the net increase to total number
XVI
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
bulunan işyerlerinin faktör toplamlarına bölünerek
bir düzeltme katsayısı elde edilmiştir. Bu katsayı
işyerlerine
verilen
faktörler
ile
çarpılarak
düzeltilmiş faktörler oluşturulmuştur. Bu işlemler
sonunda elde edilen veriler, Türkiye’deki ticaret
işyerlerinin (işyeri sayısı, ücret, istihdam, girdi,
çıktı, katma değer vb.) 2001 yılındaki durumlarını
of establishments estimated for 2000, and by
dividing this value into factor totals of
establishments covered by the sample in 2001.
Corrected factors are provided by multiplying
this
coefficient
by
factors
given
to
establishments. Data obtained from these
procedures reflect the situation of trade
establishments (number of establishments,
input,output, value added etc.)in Turkey in 2001.
gösterir.
UYGULAMA DÖNEMİ
FIELD OPERATION PERIOD
2001 Ticaret İşyerleri Anketi alan uygulaması
iki aşamada yapılmıştır. I. Aşamada posta yoluyla
tüm işyerlerine soru kağıdı gönderilmiştir. II.
Aşamada ise cevap vermeyen işyerlerinden 2002
Temmuz-Aralık aylarında anketörler yoluyla bilgi
derlenmiştir.
The field operation period of the 2001 Trade
Establishments Survey was carried out in two
stage. In the first stage, a questionnaire was sent
by mail to all establishments. In the second stage,
data were compiled by the interviewers from the
establishments, which are not respond, in JulyDecember, 2002.
EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLAMASI
CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES
Birimler esas (ana) faaliyetlerine göre
sınıflandırılmaktadırlar.
İşyerlerinin
ekonomik
faaliyetleri, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası
Standart Sanayi Sınıflaması USSS, 3.Rev.'un
Türkiye'ye
uyarlanmış
şekline
göre
sınıflandırılmıştır.
Units are classified according to their main
activities. The classification of establishments by
type of activity is determined in accordance with
the "International Standard Industrial Classification
of All Economic Activities, Rev.3.", adapted to the
Turkish Industrial structure.
TANIM VE KAVRAMLAR
DEFINITIONS AND CONCEPTS
Ana faaliyet: İşyerinin faaliyet konusu tek ise ana
faaliyet olarak işyerinin yürüttüğü faaliyet, işyerinin
faaliyet konusu birden fazla ise ana faaliyet olarak
gayri safi satış hasılatı en fazla olan faaliyet
alınmıştır.
Main economic activity: If there is one activity,
this activity is taken as the main activity. In cases
where the establishments are engaged in more
than one type of activity, the main activity is the
activity from which most of the value of the gross
revenue is obtained.
İşyerinin çalışma durumu: İşyerinin çalışma
durumu sürekli ve mevsimlik olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır.
Working status of the establishments: It is
Sürekli çalışan işyeri: Bir yıl boyunca sürekli
faaliyette bulunan işyeridir.
Establishments working as year-round: It is an
establishment which works permanently during the
year.
Mevsimlik çalışan işyeri: Yürütülen faaliyetin
niteliği
itibarıyla
mevsimlere bağlı olarak yıl
içinde belirli zamanlarda ve belirli sürelerle veya yıl
içinde periyodik olarak belli zaman ve sürelerle
faaliyette bulunan işyeridir.
Establishments working as seasonal: It is an
establishment which works for a specific period of
Çalışanlar sayısı: İşyerinde ücretle çalışanlarla
birlikte (işyerinde düzenli olarak çalışan iş sahibi ve
ortaklar, ücretsiz çalışan aile fertleri dahil), işyeri
personeli olan ancak işyeri dışında çalışan ve
işyeri tarafından ödeme yapılan (satış temsilcileri,
dağıtım personeli, tamir ve bakım grupları vb.)
kişilerin toplam sayısı olarak tanımlanır. Çalışanlar
sayısı belirsiz bir süre için
The number of persons engaged: The number of
persons engaged is defined as the total number of
persons who work in the enquiry unit (inclusive of
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
separated into two groups as year-round and
seasonal.
time or periodically in the year.
working proprietors, partners working regularly in
the establishment and unpaid family workers, etc.)
as well as persons who work outside the unit who
belong to it and are paid by it (e.g.sales
representatives, delivery personnel, repair and
XVII
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
izinli olanlar hariç, kısa süreli izinlileri (örneğin;
hastalık izni, ücretli izin ya da özel izin vb.) ve
grevdekileri kapsar. Aynı zamanda bordroda yer alan
mevsimlik işçiler, çıraklar ile bordrolarda görülen ve
ilgili kanunlarda part-time olarak sayılanlarda tanımın
kapsamı içindedir.
maintenance teams, etc.). The number of persons
engaged includes persons absent for a short period
(e.g. sick leave, paid leave or special leave, etc.), and
also those on strike, but not those absent for an
indefinite period. It also includes part-time workers
who are regarded as such under the laws of the
country concerned and who are on the payroll, as well
as seasonal workers and apprentices on the payroll.
It excludes manpower supplied to the unit by
other establishments, persons carrying out repair
and maintenance work in the enquiry unit on behalf
of other establishments, as well as those on
compulsory military service.
Başka bir işyeri tarafından işyerine sağlanan
işgücü, diğer işletmeler adına işyerinde tamir ve
bakım işlerini yürüten kişiler ile zorunlu askerlik
hizmetinde olanlar bu tanımın kapsamı dışındadır.
Ücretle çalışanlar: İşyerinde sıfatı ne olursa olsun,
emeği karşılığında maaş, ücret, yevmiye vb. adlar
altında nakdi ve/veya ayni gelir karşılığı çalışanları
kapsar. İşyeri ile çalışma bağı devam etmekle
beraber hastalık, izin, grev vb. nedenlerden dolayı
işyerinde bulunmayanlar da kapsanmaktadır.
Employees: It covers the workers in the
establishment whatever their title, who are paid
wages and salaries and the like. Employees who
are temporarily absent on this day because of
illness, annual leave or strikes etc. are also
included.
İş sahibi ve ortaklar: Ferdi mülkiyet, adi ortaklık,
kolektif şirket ve komandit şirketlerde referans yılında
zamanının çoğunu işyerinde çalışarak geçiren iş
sahibi ve ortakları kapsar. Bu kişilerden kâr dışında
emeği karşılığı ücret alanlar var ise ücretle çalışanlar
içinde gösterilir.
Owners and partners: It consists of owners and
partners who spend most of the working time in an
individual proprietorship, simple partnership,
general partnership or limited liability company. If
owners and partners are paid salaries for his
labour excluding his profit gain, they are included
in the employee category.
Ücretsiz çalışan aile fertleri ve çıraklar: Karı, koca,
çocuklar ve aynı evde oturan yeme ve giyimleri aile
sorumluluğu altında olan kişilerden bir ücret
almaksızın zamanının çoğunu işyerinde çalışarak
geçirenleri ve çırakları kapsar. Bunlardan ücret alarak
işyerinde çalışanlar burada değil ücretle çalışanlar
içinde kapsanır.
Unpaid family workers and apprentices: It covers
Ücretle çalışanlar toplamı: Ücretle çalışanların
Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarındaki
toplamıdır.
Total number of employees: It is the total number
of employees in February, May, August and
November.
Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısı: Ücretle
çalışanlar
toplamının çalışılan örnek ay sayısına
bölünmesi ile elde edilen değerdir.
Annual average number of employees: It is a
Çalışanların yıllık ortalama sayısı: Ücretle
çalışanların yıllık ortalama sayısına, Kasım ayında
çalışan iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile
fertlerinin ve çırakların eklenmesi ile bulunan
değerdir.
Annual average number of persons engaged: This
value is obtained by adding the number of owners,
partners and unpaid family workers active in
November in the establishment to the annual
average number of employees.
Yılda çalışılan işçi-saat toplamı: İşyerinde çalışılan
Total number of man-hours worked in the year:
gün sayısı, günlük ortalama çalışma saati ve
çalışanlar ortalamasının çarpılmasıyla elde edilen
değerdir.
This value is obtained by multiplying the number of
man-days worked in the establishment in the year
by average number of daily working hours and
average number of persons engaged.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
wife, husband, children and others who live in the
same household and whose food and clothing
needs are provided by the family and who work
without taking a regular payment and spending
most of their working time in the establishment,
and apprentices. If they receive payment for work,
they are included in the employee category.
value which is obtained by dividing the total
number of employees into the number of
worked sample months.
XVIII
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
Ücretle çalışanlara yapılan yıllık brüt ödemeler:
Sosyal sigorta ve emekliliğe işverenin iştiraki vb.
ödemeler hariç olmak üzere gelir vergisi, emeklilik,
sosyal sigorta vb. keseneklerden önce bordrolarda
brüt olarak görülen ve yaptıkları iş karşılığı
çalışanlara yapılan nakdi ödemeleri, fazla mesai,
ikramiye, prim, tazminat ödemelerini, sosyal ve
ayni yardımları kapsar.
Annual gross payments to employees: It includes
Ücretle çalışanların istihdam şekli:
Employment status of employees:
Düzenli çalışan: İşverence yazılı veya sözlü
bir iş aktine dayanarak, bir ünvan, kadro veya bir
iş pozisyonu gösterilerek işyerinde devamlı ve tam
yıl çalışma esasına göre ücretli istihdam edilen
kişilerdir.
Regular employees: Persons who work
continuously for a complete year within the
permanent staff.
Geçici çalışan: İşverence, işin niteliği
itibarıyla mevsimlere bağlı olarak yıl içinde ancak
belirli zamanlarda, belirli sürelerle veya yıl içinde
periyodik olarak belli zaman ve sürelerle
çalıştırılmak üzere istihdam edilen kişilerdir.
Casual employees: Persons who work for a
specific period of time or periodically in the year.
Part-time çalışan: Genel çalışma saatleri
çalıştığı birimdeki aylık veya haftalık normal
çalışma saatinin %70'inden az olan kişilerdir. Bu
tanım part-time çalışma şekillerinin tümünü kapsar
(yarım gün, haftada bir gün, iki ya da üç gün
çalışma vb.).
Part-time workers: Part-time workers are
taken to be persons whose usual hours of work are
less than 70% of the weekly or monthly number of
hours normally worked in the unit concerned.
This definition encompasses all forms of part-time
work (half-day work, work limited to one, two or
three days a week, etc.).
Satın alınan mal ve hizmetler:
Purchases of goods and services:
1.İşyerinin üzerinde değişiklik yapmadan
satmak amacıyla satın aldığı mallar: İşyerinin
satmak
amacıyla
satın
aldığı
malları
kapsamaktadır.
1.Goods purchased to be resold without
any further processing: It covers goods
purchased for resale by the establishment.
2.İşyerinin hizmetini yürütebilmesi için
satın aldığı malzemeler: İşyerinin hizmetini
yürütebilmesi için satın aldığı malzemeleri
kapsamaktadır.
Örneğin;
motorlu
araçların
tamiri ile uğraşan bir işyeri için fren, ayna, balata
vb. malzemelerin satın alışları.
2.Materials purchased for providing
services by the establishment: It covers
materials purchased for providing services by the
establishment. For example, purchases of
materials like brake, mirror, brake lining etc. for
an establishment engaged in repair of motor
vehicles.
Satın alınan yakıtlar, kırtasiye ve ambalaj
malzemesi, elektrik, su, küçük bakım ve onarım
giderleri, PTT, reklam, sigorta, ulaştırma vb.
giderler de satın alınan mal ve hizmetler içinde
kapsanmaktadır.
Purchases of goods and services also
included purchases of fuel, stationery and packing
materials, expenses of electricity and water,
expenses of small maintenance and repairs, postal
Satılan mal ve hizmetler:
Sales of goods and services:
Bu bölümde işyerinin ticari
sonucunda elde etmiş olduğu gelirler;
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
all payments made to persons engaged in the form
of wages and salaries and daily-wage before
deduction of income tax, social security and
pension fund premiums. It excludes social security
and pension contributions and the like payable by
the employer. It includes overtime payments,
bonuses, indemnities and payments in kind.
expenses, advertisement, insurance, transportation,
etc.
Revenues obtained from trade activity of the
establishment are included in the following
distinction:
faaliyeti
XIX
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
EXPLANATORY NOTES
1.İşyeri hesabına yapılan toptan satışlar,
1.Value of the wholesale to the establishment
own account,
2.İşyeri hesabına yapılan perakende satışlar,
2.Value of the retail sale to the establishment
own account,
3.Başkaları hesabına yapılan alış ve satışlardan
elde edilen komisyonlar, ücretler vb. gelirler,
3.Obtained commissions, wages and other
revenues from purchases and sales made for
other persons,
4.Motorlu taşıtların, motosikletlerin, kişisel ve ev
eşyalarının bakım ve onarımından elde edilen
gelirler,
4.Obtained revenues from repair and
maintenance of motorcycles, motor vehicles,
personal and household goods,
5.Diğer gelirler: İşyerinin yukarıdaki gelirleri
(1-4) dışında elde etmiş olduğu diğer gelirleri varsa
burada kapsanmaktadır.
5.Other revenues: The revenues obtained other
than above (1-4).
Sabit kıymet üretimi: İşyeri tarafından işyerinin
Production of fixed assets: It includes the value of
kendi işgücünü kullanarak inşa ettirdiği ya da
ürettiği sermaye mallarının değeri ile işyeri
tarafından yapılan büyük onarımları kapsar.
capital goods, built or produced by the
establishment itself with its own labour force, and
major repairs carried out by the establishment
itself.
Stoklar: Stoklar, yılbaşı ve yıl sonu olarak ticari
Stocks: Stocks are compiled as at the beginning
mal ve malzeme ile yakıt stokları ayrımında
derlenmiştir. İşyerinde bulunan ve başkalarına ait
olan, korunmak veya üzerinde işlem yapılmak
üzere bulunan mallar hariç tutulmuştur.
and at the end of the year stocks for trade goods
and material and fuel stocks separately. This item
does not include the goods belonging to other
establishments which are kept in stock for further
processing by the establishment.
Katma değer: Ticaret sektöründe katma değer
Value added: The calculation of value added in
hesabı ayrıntılı olarak aşağıda verilmektedir :
Trade sector is given below.
Girdi: Satın alınan mal ve hizmetlerin değeri
ile yılbaşı malzeme ve yakıt stok değeri
toplamından yıl sonu malzeme ve yakıt stok değeri
ve üzerinde değişiklik yapılmadan satmak amacı
ile satın alınan malların değerinin çıkarılmasıyla
elde edilmiştir.
Input: The value of input is calculated by
subtracting the total value of stock of material and
fuel at the end of the year and goods purchased to
be resold without any further processing from the
total value of the purchases of goods and services
and stock of material and fuel at the beginning of
the year.
Çıktı: Satılan mal ve hizmetlerin değeri, yıl
sonu ticari mal stok değeri ve işyerinin kendi
personeli tarafından yapılan sabit kıymetlerin
üretim değeri toplamından yılbaşı ticari mal stok
değeri ve üzerinde değişiklik yapılmadan satmak
amacı ile satın alınan malların değerinin
çıkarılmasıyla elde edilmiştir.
Output: The value of output is calculated by
subtracting the total value of stock of trade goods
at the beginning of the year and goods purchased
to be resold without any further processing from
the total value of sales of goods and services,
stock of trade goods at the end of the year and
production value of fixed assets produced by the
establishment's own staff.
Katma değer, “Çıktı” değerinden
değerinin çıkartılması ile elde edilmiştir.
Value added, The value added is calculated
by subtracting input from output.
“Girdi”
Sembol
Bilgi yoktur
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
Symbol
-
XX
Denotes magnitude nil
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
AÇIKLAMA
HUKUKİ DURUM
EXPLANATORY NOTES
KOD-CODE
LEGAL STATUS
Ferdi Mülkiyet
1
Individual Proprietorship
Adi Ortaklık
2
Simple Partnership
Kolektif Şirket
3
General Partnership
Komandit Şirket
4
Limited Partnership
Limited Şirket
5
Limited Liability Company
Anonim Şirket
6
Joint-Stock Company
Kooperatif
7
Cooperative Association
Diğer
8
Others
İŞYERİ BÜYÜKLÜK GRUBU (KİŞİ) - SIZE OF ESTABLISHMENT’S GROUPS (PERSON)
1
2
3-4
5-6
7-9
10 - 19
20 – 49
50 – 99
100 – 199
200 – 499
500+
İşyeri büyüklük grubu (kişi): Çalışanların yıllık
ortalama sayısına göre belirlenmiştir.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
Size of establishment’s groups (person):
Determined by annual average number of persons
engaged.
XXI
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
(USSS, 3.Rev.)
(ISIC Rev.3)
TÜM EKONOMİK FAALİYETLERİN
ULUSLARARASI STANDART
SANAYİ SINIFLAMASI 3.REVİZYON,
TİCARET SINIFLAMASI
CLASSIFICATION OF TRADE
ON INTERNATIONAL STANDARD
INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL
ECONOMIC ACTIVITIES, REVISION 3.
TOPTAN
VE
PERAKENDE
TİCARET,
MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE
EV EŞYALARININ ONARIMI
G
WHOLESALE AND RETAIL TRADE;
REPAIR
OF
MOTOR VEHICLES,
MOTORCYCLES AND PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS
MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN
SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI, MOTORLU TAŞIT
YAKITININ PERAKENDE SATIŞI
50
SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF
MOTOR
VEHICLES
AND
MOTORCYCLES; RETAIL SALE OF
AUTOMOTIVE FUEL
Motorlu taşıtların satışı
Motorlu taşıtların satışı
Motorlu taşıtların toptan satışı
Motorlu taşıtların perakende satışı
Motorlu taşıtların satışını yapan komisyoncular
501
5010
501001
501002
501003
Sale of motor vehicles
Sale of motor vehicles
Wholesale of motor vehicles
Retail sale of motor vehicles
Commission agents involved in sale of
motor vehicles
Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
502
5020
502001
Maintenance and repair of motor vehicles
Maintenance and repair of motor vehicles
Maintenance and repair of motor vehicles
Motorlu taşıtların parça ve aksesuarlarının satışı
503
Motorlu taşıtların parça ve aksesuarlarının satışı
5030
Motorlu taşıtların parça ve aksesuarlarının toptan
satışı
Motorlu taşıtların parça ve aksesuarlarının
perakende satışı
Motorlu taşıtların camlarının toptan satışı
Motorlu taşıtların camlarının perakende satışı
503001
Sale of motor vehicle parts and
accessories
Sale of motor vehicle parts and
accessories
Wholesale of parts and accessories of
motor vehicles
Retail sale of parts and accessories of
motor vehicles
Wholesale of glass of motor vehicles
Retail sale of glass of motor vehicles
Motosikletler, parça ve aksesuarlarının satışı,
bakımı ve onarımı
504
Motosikletler, parça ve aksesuarlarının satışı,
bakımı ve onarımı
5040
Motosikletler, parça ve aksesuarlarının toptan
satışı
Motosikletler,
parça
ve
aksesuarlarının
perakende satışı
Motosikletlerin ve kar motosikletlerinin tamiri
Motosikletlerin satışını yapan komisyoncular
504001
Motorlu taşıt yakıtının perakende satışı
Motorlu taşıt yakıtının perakende satışı
Benzin istasyonları
Madeni yağ satış yerleri
Konaklama ve yeme-içme yeri olan benzin
istasyonları
Diğer yakıt ve yağ satış yerleri (Tüpgaz hariç)
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
503002
503003
503004
504002
504003
504004
505
5050
505001
505002
505003
505099
XXIII
Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and
accessories
Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and
accessories
Wholesale of motorcycles and related
parts and accessories
Retail sale of motorcycles and related
parts and accessories
Repair of motorcycles and snowmobiles
Commission agents involved in sale of
motorcycles
Retail sale of automotive fuel
Retail sale of automotive fuel
Gas stations
Retail sale of mineral oil
Gas stations with lodging and eatingdrinking places
Retail sale of fuel and mineral oil places
(except LPG, bottled gas)
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
(USSS, 3.Rev.)
(ISIC Rev.3)
MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER
DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE
TİCARET KOMİSYONCULUĞU
51
WHOLESALE
TRADE
AND
COMMISSION TRADE, EXCEPT OF
MOTOR
VEHICLES
AND
MOTORCYCLES
Ücret veya sözleşme esasında toptan ticaret
(Komisyonculuk)
Ücret veya sözleşme esasında toptan ticaret
(Komisyonculuk)
511
Wholesale on a fee or contract basis
5110
Wholesale on a fee or contract basis
Tarımsal hammadde, canlı hayvan, gıda, içecek
ve tütün toptan ticareti
512
Tarımsal hammadde ve canlı hayvan toptan
ticareti
Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
5121
Wholesale of agricultural raw materials,
live animals, food,
beverages and
tobacco
Wholesale of agricultural raw materials
and live animals
Wholesale of food, beverages and
tobacco
Ev eşyalarının ve kişisel eşyaların toptan ticareti
Tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı toptan ticareti
513
5131
Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
5139
Tarımsal olmayan ara mallar, atık ve hurda
toptan ticareti
Katı, sıvı ve gaz yakıtlar ve ilgili ürünlerin toptan
ticareti
Maden ve maden cevheri toptan ticareti
İnşaat malzemeleri, hırdavat, sıhhi tesisat, ısıtma
teçhizatı toptan ticareti
514
5122
5141
5142
5143
Wholesale of household goods
Wholesale of textiles, clothing and
footwear
Wholesale of other household goods
Wholesale
of
non-agricultural
intermediate products, waste and scrap
Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products
Wholesale of metals and metal ores
Wholesale of construction materials,
hardware,
plumbing
and
heating
equipment and supplies
Wholesale of other intermediate products,
waste and scrap
Diğer ara mallar, atık ve hurda toptan ticareti
5149
Makina ve teçhizat toptan ticareti
515
Makina ve teçhizat toptan ticareti
5150
Diğer toptan ticaret
519
Other wholesale
Diğer toptan ticaret
5190
Other wholesale
MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER
DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET,
KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİRİ
52
RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR
VEHICLES
AND
MOTORCYCLES;
REPAIR
OF
PERSONAL
AND
HOUSEHOLD GOODS
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda
perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda
gıda, içecek ve tütün ağırlıklı perakende ticaret
521
Non-specialized retail trade in stores
5211
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda
diğer perakende ticaret
5219
Retail sale in non-specialized stores with
food,
beverages
or
tobacco
predominating
Other retail sale in non-specialized stores
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda,
içecek ve tütün perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda,
içecek ve tütün perakende ticareti
522
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
5220
XXIV
Wholesale of machinery, equipment and
supplies
Wholesale of machinery, equipment and
supplies
Retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores
Retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
(USSS, 3.Rev.)
(ISIC Rev.3)
Belirli bir mala tahsis edilmiş kullanılmamış mal
satan mağazalarda diğer perakende ticaret
Eczacılık ürünleri, tıbbi aletler, kozmetik,
parfümeri
ve tuvalet malzemeleri perakende
ticareti
Tekstil ürünleri, giyim eşyaları, ayakkabı ve deri
eşyalar perakende ticareti
Ev ile ilgili alet, eşya
ve teçhizatın
perakende ticareti
Hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer
perakende ticaret
Kullanılmış malların
perakende ticaret
Kullanılmış malların
perakende ticaret
523
5231
5232
5233
5234
5239
Other retail trade of new goods in
specialized stores
Retail
sale of
pharmaceutical and
medical goods, cosmetic and
toilet
articles
Retail sale of textiles, clothing, footwear
and leather goods
Retail sale of household appliances,
articles and equipment
Retail sale of hardware, paint and glass
Other retail sale in specialized stores
satıldığı
mağazalardaki
524
satıldığı
mağazalardaki
5240
Mağazalarda yapılmayan perakende ticaret
Posta yoluyla perakende ticaret
Pazarlarda, sergilerde veya seyyar olarak yapılan
perakende ticaret
Mağazalarda yapılmayan diğer perakende ticaret
525
5251
5252
Retail trade not in stores
Retail sale via mail order houses
Retail sale via stalls and markets
5259
Other non-store retail sale
Kişisel ve ev eşyalarının tamiri
Kişisel ve ev eşyalarının tamiri
526
5260
Repair of personal and household goods
Repair of personal and household goods
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
XXV
Retail sale of second-hand goods in
stores
Retail sale of second-hand goods in
stores
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
1. Ekonomik faaliyete göre ücret/katma değer oranı
Ratio of wages and salaries/value added by economic activity
(KDV dahil- Included VAT)
Ücret/katma değer oranı
(%)
Ratio of wages and salaries/value added
USSS, 3.Rev.
ISIC Rev.3
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Toplam - Total
8,70
12,09
8,27
9,03
8,99
9,64
50
10,76
11,10
8,41
9,27
8,64
8,96
51
7,52
13,63
7,48
7,93
8,27
8,27
52
9,50
11,05
9,05
10,07
9,91
12,04
1. Ekonomik faaliyete göre ücret/katma değer oranı
Ratio of wages and salaries/value added by economic activity
%
16,00
Ücret/katma değer oranı
Ratio of wages and salaries/value added
14,00
1996
12,00
1997
1998
10,00
1999
2000
8,00
2001
6,00
Yıl-Year
4,00
2,00
0,00
50
51
52
Ekonomik faaliyet kodu - Economic activity code
Veri için Tablo 1'e bakınız.
For data, see Table 1.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
1
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
2. Ekonomik faaliyete göre kişi başına katma değer, gayri safi satış hasılatı ve aylık ücret
( KDV dahil )
Kişi başına
gayri safi
Kişi başına
1996
1997
satış hasılatı
katma değer
(%)
Gross sale
Value added
Year to year
revenues
per capita
percent change
per capita
1998
1999
2000
2001
1997/1996
1998/1997
1999/1998
2000/1999
2001/2000
1996
1997
'000 000 TL
USSS, 3.Rev.
Toplam
Artış oranı
1998
1999
2000
2001
'000 000 TL
1 278
2 572
4 944
8 185
13 608
17 595
101,25
92,22
65,55
66,26
29,30
7 070
14 500
25 614
38 964
64 653
93 444
50
1 208
2 806
5 759
9 184
16 449
20 801
132,28
105,24
59,47
79,10
26,46
9 368
20 195
31 242
49 265
90 133
117 043
51
2 801
5 237
9 533
15 664
25 633
39 103
86,97
82,03
64,31
63,64
52,55
15 451
30 062
54 079
75 845
126 529
197 395
52
754
1 581
3 130
5 320
8 636
9 239
109,68
97,98
69,97
62,33
6,98
3 577
7 708
14 234
23 617
36 599
51 212
Not.
Artış oranları tam değerler üzerinden yapılmıştır.
3. Ekonomik faaliyete göre işyeri başına katma değer ve gayri safi satış hasılatı
( KDV dahil )
Artış oranı
1996
İşyeri başına katma değer
(%)
Value added per establishment
Year to year percent change
1997
Toplam
1998
1999
2000
2001
1997/1996
1998/1997
1999/1998
2000/1999
2001/2000
'000 000 TL
USSS, 3.Rev.
3 115
6 633
13 074
21 864
36 375
47 656
112,94
97,11
67,23
66,37
31,01
50
3 786
9 210
19 177
30 889
55 593
71 702
143,26
108,22
61,07
79,98
28,98
51
13 572
26 643
49 751
81 937
135 486
204 344
96,31
86,73
64,69
65,35
50,82
52
1 498
3 333
6 774
11 655
18 840
20 518
122,50
103,24
72,05
61,65
8,91
Not.
Artış oranları tam değerler üzerinden yapılmıştır.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
2
2. Value added, gross sale revenues and monthly wages and salaries per capita by economic activity
( Included VAT )
Kişi başına
1997/1996
Artış oranı
aylık ücret
Artış oranı
(%)
Monthly wages
(%)
Year to year
and salaries
Year to year
percent change
per capita
percent change
1998/1997
1999/1998 2000/1999
2001/2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1997/1996
1998/1997
1999/1998 2000/1999
2001/2000
'000 000 TL
ISIC Rev.3
105,09
76,65
52,12
65,93
44,53
18
32
60
108
178
245
77,78
87,50
80,00
64,81
37,64 Total
115,57
54,70
57,69
82,96
29,86
17
32
60
105
175
225
88,24
87,50
75,00
66,67
28,57
50
94,56
79,89
40,25
66,83
56,01
21
38
70
121
206
316
80,95
84,21
72,86
70,25
53,40
51
115,49
84,67
65,92
54,97
39,93
15
29
54
101
159
205
93,33
86,21
87,04
57,43
28,93
52
1999/1998 2000/1999
2001/2000
Note. Year to year percentage changes are computed from whole values.
3. Value added and gross sale revenues per establishment by economic activity
( Included VAT )
İşyeri başına gayri
safi satış hasılatı
1996
1997
Artış oranı
Gross sale revenues
(%)
per establishment
Year to year percent change
1998
1999
2000
2001
1997/1996
1998/1997
'000 000 TL
ISIC Rev.3
17 236
37 385
67 741
104 080
172 821
253 090
116,90
81,20
53,64
66,05
46,45 Total
29 358
66 287
104 030
165 700
304 634
403 459
125,79
56,94
59,28
83,85
32,44
50
74 862
152 933
282 222
396 735
668 779
1 031 538
104,29
84,54
40,58
68,57
54,24
51
7 108
16 248
30 811
51 740
79 839
113 731
128,59
89,63
67,93
54,31
42,45
52
Note. Year to year percentage changes are computed from whole values.
3
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
4. İşyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, çalışanların yıllık ortalama sayısı ve ücretle çalışanlara yapılan ödemeler
Number of establishments, annual average number of persons engaged and payments to emloyees by size of establishment
İşyeri
büyüklük grubu
(Kişi)
Size of
İşyeri sayısı
establishment's groups
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Number of establishments
(Person)
Annual average number of persons engaged
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1996
1997
1998
1999
2000
2001
683 353
702 494
723 640
739 443
755 106
763 967
1 665 912
1 811 196
1 913 818
1 975 200
2 018 437
2 069 182
1
347 306
330 824
327 250
327 489
336 700
338 614
347 495
330 824
327 250
327 489
336 700
338 614
2
171 374
192 635
202 685
215 179
216 895
217 956
342 966
385 270
405 370
430 358
433 790
435 912
3-
4
110 582
122 923
131 906
132 908
136 565
139 829
352 283
401 127
430 802
432 544
441 490
452 948
5-
6
24 960
24 105
28 932
29 679
30 389
30 938
133 788
129 945
155 764
158 348
163 764
170 295
7-
9
15 601
16 982
16 953
16 582
16 562
17 767
121 953
135 167
133 858
131 388
132 092
140 919
10 - 19
8 706
9 183
9 685
11 312
11 405
11 821
111 995
117 645
124 099
142 896
143 528
150 433
20 - 49
3 737
4 602
4 895
4 884
5 123
5 378
105 231
128 117
139 885
144 154
152 091
157 962
50 - 99
851
967
1 047
1 113
1 187
1 302
65 019
78 451
83 347
87 605
93 947
93 411
100 - 199
155
170
186
160
132
175
20 314
24 364
26 783
20 405
17 280
20 324
200 - 499
59
68
65
95
97
106
15 939
18 890
20 209
26 027
25 233
28 974
500 +
22
35
36
42
51
81
48 929
61 396
66 451
73 986
78 522
79 390
Toplam - Total
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged
2.İşyeri büyüklüğüne göre çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged by size of establishment
500 000
450 000
400 000
350 000
1996
1997
300 000
1998
250 000
1999
2000
200 000
2001
150 000
Yıl-Year
100 000
50 000
0
1
2
3-4
5-6
7-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500+
İşyeri büyüklük grubu (Kişi) - Size of establishment's groups (Person)
Veri için Tablo 4'e bakınız.
For data, see Table 4.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
4
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
4. İşyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, çalışanların yıllık ortalama sayısı ve ücretle çalışanlara yapılan ödemeler (devam)
Number of establishments, annual average number of persons engaged and payments to emloyees by size of establishment (continued)
İşyeri
büyüklük grubu
(Kişi)
Size of
Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısı
establishment's
groups
Ücretle çalışanlara yapılan yıllık brüt ödemeler
Annual average number of employees
1996
1997
1998
1999
Annual gross payments to employees
2000
2001
1996
1997
(Person)
1998
1999
2000
2001
1 459 508 920
2 468 865 105
3 508 378 964
'000 000 TL
Toplam - Total
877 053
990 800
1 079 025
1 122 602
1 156 951
1 192 707
185 194 390
385 304 434
782 013 990
1
22 298
23 370
22 294
25 103
30 176
31 787
2 991 250
5 943 468
10 143 148
22 056 534
48 855 971
67 490 821
2
102 219
115 519
127 388
133 876
135 043
135 204
14 810 786
30 044 523
61 281 742
121 002 928
202 124 673
282 268 148
3 - 4
182 274
212 792
234 235
233 583
240 562
248 019
26 424 932
55 360 891
111 582 985
202 977 429
357 927 897
509 364 129
5 - 6
102 498
96 742
122 209
126 414
129 678
138 035
14 252 709
27 318 104
58 798 858
110 213 893
190 155 336
261 355 274
7 - 9
108 288
121 240
120 568
117 505
119 025
119 869
16 093 544
32 538 049
62 041 036
110 664 418
180 356 454
272 677 346
10 - 19
105 938
111 466
117 311
135 558
137 659
141 424
21 402 859
38 684 858
74 552 707
154 127 630
264 399 487
340 712 103
20 - 49
103 391
126 674
138 323
142 652
149 938
156 338
24 568 525
59 472 639
109 381 862
211 609 317
346 009 504
485 794 254
50 - 99
64 977
78 405
83 317
87 557
93 899
93 411
18 893 134
42 038 199
92 530 707
168 207 041
297 497 422
430 656 654
100 - 199
20 302
24 351
26 770
20 391
17 266
20 266
11 998 760
20 707 063
45 369 383
53 472 896
67 777 804
101 603 865
200 - 499
15 939
18 890
20 209
26 027
25 233
28 974
8 622 022
26 665 993
51 136 778
92 912 512
152 266 523
228 357 067
500 +
48 929
61 351
66 401
73 936
78 472
79 380
25 135 869
46 530 647
105 194 784
212 264 322
361 494 035
528 099 303
5. İşyeri büyüklüğüne göre girdi, çıktı ve katma değer
Input, output and value added by size of establishment
(KDV dahil- Included VAT)
(' 000 000 TL)
İşyeri
büyüklük grubu
(Kişi)
Size of
establishment's
Girdi
Çıktı
groups
Input
Output
(Person)
1996
Toplam - Total
391 987 543
1997
1998
1999
2000
2001
1996
839 676 297 1 698 521 681 2 912 753 190 4 937 720 590 6 806 504 718
2 520 722 790
1997
1998
1999
2000
2001
5 498 975 869 11 159 503 701 19 080 096 622 32 405 027 676 43 213 823 656
1
53 102 136
95 250 169
175 104 215
301 158 445
580 078 763
688 010 224
349 426 482
602 189 589
1 145 599 750
1 997 709 432
3 748 608 185
2
45 642 576
92 612 923
189 276 037
393 079 329
638 499 187
877 948 597
331 639 098
735 062 372
1 608 742 871
3 055 047 676
4 213 636 705
4 315 741 752
4 858 520 064
3 - 4
45 066 322
115 544 451
230 199 811
402 993 723
702 962 574
776 102 231
323 049 676
821 901 508
1 514 142 248
2 638 928 817
4 346 168 113
5 374 340 427
5 - 6
26 146 320
57 702 128
120 708 153
221 415 570
397 509 249
371 007 861
158 251 537
322 565 629
821 772 428
1 589 474 687
3 444 561 406
2 506 515 592
7 - 9
38 681 706
75 262 043
152 581 687
260 757 536
397 010 918
510 040 170
223 326 805
445 927 724
823 333 867
1 415 424 712
2 082 753 513
3 814 876 877
10 - 19
42 113 636
70 036 855
154 017 073
311 580 688
478 966 274
631 387 604
200 622 445
370 699 952
836 927 592
1 569 118 778
2 385 761 551
3 692 824 148
20 - 49
47 761 104
111 625 998
193 032 894
322 563 697
572 894 056 1 016 489 497
260 200 861
664 562 932
1 343 396 495
2 017 711 007
3 911 987 453
4 976 679 453
5 319 383 248
50 - 99
20 276 731
47 480 772
124 835 494
136 115 826
230 452 543
511 993 079
132 575 176
283 992 164
619 694 967
835 298 080
1 973 624 095
100 - 199
31 167 899
61 345 179
181 315 757
208 121 289
343 251 794
258 507 527
143 767 200
341 845 946
1 016 806 484
1 939 057 543
2 894 972 121
948 663 743
200 - 499
24 167 687
58 200 779
74 101 312
140 972 128
227 379 243
388 552 490
200 616 741
438 034 286
564 682 193
704 999 280
1 121 382 347
1 400 727 916
500 +
17 861 426
54 615 001
103 349 248
213 994 960
368 715 991
776 465 437
197 246 769
472 193 765
864 404 806
1 317 326 611
2 281 572 186
6 005 550 437
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
5
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
5. İşyeri büyüklüğüne göre girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Input, output and value added by size of establishment (continued)
(KDV dahil- Included VAT)
(' 000 000 TL)
İşyeri
büyüklük grubu
(Kişi)
Size of
establishment's
Katma değer
groups
Value added
(Person)
1996
%
1997
%
1998
%
1999
%
2000
%
2001
%
2 128 735 247
100,00
4 659 299 572
100,00
9 460 982 020
100,00
16 167 343 431
100,00
27 467 307 085
100,00
36 407 318 938
100,00
1
296 324 346
13,92
506 939 421
10,88
970 495 535
10,26
1 696 550 987
10,49
3 168 529 422
11,54
3 627 731 528
9,96
2
285 996 522
13,43
642 449 448
13,79
1 419 466 834
15,00
2 661 968 347
16,47
3 575 137 518
13,02
3 980 571 467
10,93
3 - 4
277 983 354
13,06
706 357 058
15,16
1 283 942 438
13,57
2 235 935 094
13,83
3 643 205 539
13,26
4 598 238 196
12,63
5 - 6
132 105 217
6,20
264 863 501
5,68
701 064 275
7,41
1 368 059 116
8,46
3 047 052 158
11,09
2 135 507 731
5,87
7 - 9
184 645 099
8,67
370 665 680
7,96
670 752 180
7,09
1 154 667 176
7,14
1 685 742 596
6,14
3 304 836 707
9,08
10 - 19
158 508 809
7,45
300 663 098
6,45
682 910 519
7,22
1 257 538 090
7,78
1 906 795 277
6,94
3 061 436 543
8,41
20 - 49
212 439 757
9,98
552 936 935
11,87
1 150 363 601
12,16
1 695 147 309
10,49
3 339 093 398
12,16
3 960 189 956
10,88
Toplam - Total
50 - 99
112 298 445
5,28
236 511 392
5,08
494 859 472
5,23
699 182 255
4,32
1 743 171 551
6,35
4 807 390 169
13,20
100 - 199
112 599 301
5,29
280 500 768
6,02
835 490 727
8,83
1 730 936 253
10,71
2 551 720 327
9,29
690 156 215
1,90
200 - 499
176 449 054
8,29
379 833 507
8,15
490 580 881
5,19
564 027 152
3,49
894 003 104
3,25
1 012 175 426
2,78
500 +
179 385 343
8,43
417 578 764
8,96
761 055 557
8,04
1 103 331 651
6,82
1 912 856 194
6,96
5 229 085 000
14,36
3.İşyeri büyüklüğüne göre katma değer
Value added by size of establishment
Katma değer
Value added (000 000 TL)
6 000 000 000
5 000 000 000
1996
4 000 000 000
1997
1998
3 000 000 000
1999
2000
2 000 000 000
2001
Yıl-Year
1 000 000 000
0
1
2
3-4
5-6
7-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500+
İşyeri büyüklük grubu (Kişi) - Size of establishment's groups (Person)
Veri için Tablo 5'e bakınız.
For data, see Table 5.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
6
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
6. İşyeri büyüklüğüne göre gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues by size of establishment
(KDV dahil- Included VAT)
(' 000 000 TL)
İşyeri
büyüklük grubu
(Kişi)
Size of
establishment's
Gayri safi satış hasılatı
groups
Gross sale revenues
(Person)
1996
%
1997
%
1998
%
1999
Toplam - Total 11 778 187 654
100,00
26 263 036 979
100,00
49 020 029 193
100,00
76 961 070 553
%
2000
%
2001
%
100,00 130 498 503 622
100,00
193 352 072 783
100,00
8,03
1
1 301 614 571
11,05
2 425 069 536
9,23
4 021 406 227
8,21
6 859 304 101
8,91
10 264 802 098
7,87
15 528 314 767
2
1 136 177 334
9,65
2 874 506 512
10,94
6 145 424 749
12,54
8 792 886 217
11,43
12 577 966 297
9,64
14 143 120 557
7,31
3 - 4
1 610 703 668
13,68
3 692 639 268
14,06
5 971 671 539
12,18
9 004 004 304
11,70
15 066 881 537
11,55
23 229 347 591
12,01
5 - 6
861 239 245
7,31
1 527 386 569
5,81
4 035 914 799
8,23
6 518 163 780
8,47
13 028 270 896
9,98
11 695 010 616
6,05
7 - 9
1 171 962 830
9,95
2 792 055 534
10,63
4 138 387 207
8,44
7 005 599 864
9,10
10 510 148 048
8,05
23 828 195 270
12,32
10 - 19
1 274 667 169
10,82
2 599 679 498
9,90
4 946 267 212
10,09
8 225 315 122
10,69
14 770 971 030
11,32
30 167 764 509
15,60
20 - 49
1 619 635 269
13,75
3 901 511 376
14,86
6 891 982 757
14,06
9 700 624 842
12,60
15 678 398 086
12,01
18 189 837 358
9,41
50 - 99
866 979 699
7,36
1 937 715 297
7,38
3 715 750 743
7,58
7 178 507 272
9,33
13 227 652 838
10,13
30 751 808 119
15,91
100 - 199
622 331 814
5,28
1 199 023 741
4,57
4 186 965 045
8,54
5 066 113 742
6,58
11 010 359 582
8,44
4 013 095 866
2,08
200 - 499
866 241 415
7,36
2 181 706 473
8,31
2 078 788 748
4,24
3 285 995 241
4,27
5 685 066 962
4,36
7 922 847 913
4,10
500 +
446 634 640
3,79
1 131 743 175
4,31
2 887 470 169
5,89
5 324 556 068
6,92
8 677 986 249
6,65
13 882 730 218
7,18
4.İşyeri büyüklüğüne göre gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues by size of establishment
Gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues (000 000 TL)
35 000 000 000
30 000 000 000
25 000 000 000
1996
1997
20 000 000 000
1998
1999
15 000 000 000
2000
2001
10 000 000 000
Yıl-Year
5 000 000 000
0
1
2
3-4
5-6
7-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500+
İşyeri büyüklük grubu (Kişi) - Size of establishment's groups (Person)
Veri için Tablo 6'ya bakınız.
For data, see Table 6.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
7
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
7. Hukuki duruma göre işyeri sayısı, çalışanların yıllık ortalama sayısı ve ücretle çalışanlara yapılan ödemeler
Number of establishments, annual average number of persons engaged and payments to emloyees by legal status
Hukuki
durum kodu
Legal
İşyeri sayısı
status code
1996
Toplam - Total
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Number of establishments
1997
1998
1999
2000
2001
1996
Annual average number of persons engaged
1997
1998
1999
2000
2001
683 353
702 494
723 640
739 443
755 106
763 967
1 665 912
1 811 196
1 913 818
1 975 200
2 018 437
2 069 182
1
576 674
581 913
593 012
602 821
612 936
616 741
1 019 644
1 063 984
1 096 333
1 116 804
1 135 881
1 156 437
2
22 690
22 888
23 630
23 992
24 648
25 393
85 715
90 586
97 315
102 067
104 877
108 553
3
8 194
7 617
7 611
7 640
7 756
8 382
62 435
60 569
61 179
62 062
63 759
65 887
4
1 634
2 112
2 160
2 200
2 233
2 296
3 274
9 366
10 386
10 332
10 534
13 779
5
59 283
71 916
80 179
85 264
88 605
91 342
272 629
331 649
371 677
397 495
411 016
422 010
6
14 096
15 214
16 010
16 443
17 698
18 503
203 116
236 445
257 400
266 788
274 004
284 497
7
772
823
1 027
1 072
1 219
1 299
3 641
3 439
3 802
3 906
4 461
4 424
8
10
11
11
11
11
11
15 458
15 158
15 726
15 746
13 905
13 595
5.Hukuki duruma göre çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged by legal status
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged
1 400 000
1 200 000
1 000 000
1996
1997
800 000
1998
1999
2000
600 000
2001
Yıl-Year
400 000
200 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Hukuki durum kodu - Legal status code
Veri için Tablo 7'ye bakınız.
For data, see Table 7.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
8
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
7. Hukuki duruma göre işyeri sayısı, çalışanların yıllık ortalama sayısı ve ücretle çalışanlara yapılan ödemeler (devam)
Number of establishments, annual average number of persons engaged and payments to emloyees by legal status(continued)
Hukuki
Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısı
durum kodu
Legal
Ücretle çalışanlara yapılan yıllık brüt ödemeler
Annual average number of employees
1996
1997
1998
1999
Annual gross payments to employees
2000
2001
1996
1997
status code
Toplam - Total
1998
1999
2000
2001
'000 000 TL
877 053
990 800
1 079 025
1 122 602
1 156 951
1 192 707
185 194 390
385 304 434
782 013 990
1 459 508 920
2 468 865 105
3 508 378 964
1
297 297
312 446
331 557
334 930
346 693
360 323
42 427 480
82 164 892
157 861 342
289 153 035
496 417 845
724 993 200
2
39 920
41 771
46 093
50 725
52 179
52 265
6 100 744
11 430 185
23 750 288
51 832 970
81 814 136
105 736 680
3
42 868
42 624
44 518
44 855
46 365
46 521
7 148 062
14 180 210
26 182 006
48 681 856
72 642 614
88 842 641
4
2 132
7 276
8 252
8 157
8 328
9 074
329 437
2 297 411
5 307 671
10 008 211
19 714 450
26 282 499
5
272 621
331 641
371 677
397 495
411 016
422 010
45 610 409
102 732 053
210 117 802
430 594 780
721 235 005
1 060 992 400
6
203 116
236 445
257 400
266 788
274 004
284 497
73 925 363
157 146 367
325 397 652
568 607 144
972 302 133
1 355 995 598
7
3 641
3 439
3 802
3 906
4 461
4 422
818 705
1 937 089
3 921 343
6 849 531
11 810 193
16 686 347
8
15 458
15 158
15 726
15 746
13 905
13 595
8 834 190
13 416 227
29 475 886
53 781 393
92 928 729
128 849 599
8. Hukuki duruma göre girdi, çıktı ve katma değer
Input, output and value added by legal status
(KDV dahil- Included VAT)
('000 000 TL)
Hukuki
durum kodu
Girdi
Çıktı
Legal
Input
Output
status code
Toplam - Total
1
1996
1997
1998
1999
2000
2001
391 987 543
839 676 297 1 698 521 681 2 912 753 190 4 937 720 590 6 806 504 718
111 308 480
227 340 450
437 051 368
821 480 163 1 454 532 153 1 734 601 472
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2 520 722 790 5 498 975 869 11 159 503 701 19 080 096 622 32 405 027 676 43 213 823 656
778 503 891 1 610 380 804
3 225 815 696
5 822 546 499
9 675 967 848 11 557 039 649
2
15 152 088
29 436 938
58 149 970
105 089 832
163 904 681
283 155 737
86 550 959
181 882 396
388 999 240
668 839 494
1 373 056 014
1 073 886 316
3
20 937 649
37 269 643
70 829 643
105 897 334
193 445 348
288 860 003
96 791 426
184 612 781
363 952 703
604 580 918
1 100 814 261
1 669 836 188
4 702 211
8 771 180
10 947 312
4 766 569
121 844 300
53 534 172
4
340 125
1 392 956
2 592 849
22 043 884
48 848 262
74 504 624
5
95 505 875
213 662 173
481 086 755
856 713 987 1 322 479 086 1 824 283 753
580 089 193 1 318 286 999
2 931 080 548
5 072 960 382
6
143 358 658
313 368 863
616 297 078
960 061 428 1 687 834 099 2 418 798 473
910 982 489 2 043 376 602
3 941 834 589
6 398 536 797 10 620 947 710 13 469 406 591
7
1 055 429
2 295 275
4 690 978
7 904 814
13 490 164
17 117 912
8 595 796
17 828 070
35 136 199
45 739 183
73 232 365
96 394 728
8
4 329 239
14 909 999
27 823 041
50 903 422
93 263 880
228 740 057
54 442 467
120 564 333
223 836 465
392 388 724
728 376 677
3 817 170 081
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
9
8 710 788 500 11 476 555 932
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
8. Hukuki duruma göre girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Input, output and value added by legal status (continued)
(KDV dahil- Included VAT)
('000 000 TL)
Hukuki
Katma değer
durum kodu
Value added
Legal
status code
1996
%
1997
%
1998
%
1999
%
2000
%
2001
%
2 128 735 247
100,00
4 659 299 572
100,00
9 460 982 020
100,00
16 167 343 431
100,00
27 467 307 085
100,00
36 407 318 938
100,00
1
667 195 411
31,34
1 383 040 354
29,69
2 788 764 328
29,48
5 001 066 337
30,93
8 221 435 696
29,55
9 822 438 177
26,98
2
71 398 871
3,35
152 445 458
3,27
330 849 270
3,49
563 749 663
3,49
1 209 151 334
4,35
790 730 579
2,17
3
75 853 777
3,56
147 343 138
3,16
293 123 060
3,10
498 683 584
3,08
907 368 912
3,26
1 380 976 185
3,79
4
4 426 444
0,21
20 650 928
0,44
46 255 413
0,49
69 802 414
0,43
113 073 120
0,41
42 586 860
0,12
5
484 583 318
22,76
1 104 624 826
23,71
2 449 993 793
25,90
4 216 246 394
26,08
7 388 309 414
26,56
9 652 272 179
26,51
6
767 623 831
36,06
1 730 007 739
37,13
3 325 537 510
35,15
5 438 475 369
33,64
8 933 113 612
32,11
11 050 608 118
30,35
7
7 540 367
0,36
15 532 795
0,33
30 445 221
0,32
37 834 369
0,24
59 742 201
0,21
79 276 816
0,22
8
50 113 228
2,36
105 654 334
2,27
196 013 424
2,07
341 485 301
2,11
635 112 798
3,55
3 588 430 024
9,86
Toplam - Total
6. Hukuki duruma göre katma değer
Value added by legal status
Katma değer
Value added (000 000 TL)
12 000 000 000
10 000 000 000
8 000 000 000
1996
1997
1998
1999
6 000 000 000
2000
2001
4 000 000 000
Yıl-Year
2 000 000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Hukuki durum kodu - Legal status code
Veri için Tablo 8'e bakınız.
For data, see Table 8.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
10
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
9. Hukuki duruma göre gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues by legal status
(KDV dahil- Included VAT)
('000 000 TL)
Hukuki
durum kodu
Gayri safi satış hasılatı
Legal
Gross sale revenues
status code
1996
%
1997
%
1998
%
1999
11 778 187 654
100,00
26 263 036 979
100,00
49 020 029 193
100,00
76 961 070 553
1
2 828 715 844
24,02
5 911 326 023
22,51
11 334 579 008
23,12
17 843 520 767
23,19
28 934 518 990
22,17
39 704 293 322
20,53
2
494 612 547
4,20
917 955 171
3,49
1 633 482 941
3,33
2 917 863 154
3,79
4 607 826 938
3,53
7 393 344 762
3,82
3
759 490 961
6,45
1 496 757 773
5,70
2 329 724 102
4,75
3 757 983 824
4,88
6 162 505 217
4,72
10 511 162 928
5,44
4
6 876 715
0,06
33 566 208
0,13
89 992 909
0,18
173 137 457
0,22
237 200 338
0,18
163 466 768
0,08
5
3 373 079 263
28,64
8 380 062 953
31,91
16 474 100 477
33,61
26 703 435 878
34,70
44 190 253 239
33,86
65 054 038 852
33,65
6
4 223 664 820
35,86
9 263 243 052
35,27
16 220 742 021
33,09
24 043 002 771
31,24
43 434 171 106
33,29
64 839 349 953
33,53
7
32 454 503
0,28
109 320 616
0,42
204 610 421
0,43
261 226 739
0,34
442 819 855
0,34
631 634 123
0,33
8
59 293 001
0,49
150 805 183
0,57
732 797 316
1,49
1 260 899 964
1,64
2 489 207 938
1,91
5 054 782 075
2,62
Toplam - Total
%
2000
100,00 130 498 503 622
%
2001
%
100,00 193 352 072 783
100,00
7. Hukuki duruma göre gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues by legal status
Gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues (000 000 TL)
70 000 000 000
60 000 000 000
50 000 000 000
1996
1997
40 000 000 000
1998
1999
2000
30 000 000 000
2001
Yıl-Year
20 000 000 000
10 000 000 000
0
1
2
3
4
5
6
Hukuki durum kodu - Legal status code
7
8
Veri için Tablo 9'a bakınız.
For data, see Table 9.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
11
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
10. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, çalışanların yıllık ortalama sayısı ve ücretle çalışanlara yapılan ödemeler
Number of establishments, annual average number of persons engaged and payments to emloyees by economic activity
İşyeri sayısı
USSS, 3.Rev.
ISIC Rev.3
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Number of establishments
Annual average number of persons engaged
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1996
1997
1998
1999
2000
2001
683 353
702 494
723 640
739 443
755 106
763 967
1 665 912
1 811 196
1 913 818
1 975 200
2 018 437
2 069 182
50
76 379
80 695
82 683
84 265
85 571
86 415
239 367
264 867
275 314
283 420
289 214
297 880
51
77 063
79 096
82 215
84 348
86 555
88 721
373 367
402 382
429 056
441 212
457 492
463 635
52
529 911
542 703
558 742
570 830
582 980
588 831
1 053 178
1 143 947
1 209 448
1 250 568
1 271 731
1 307 667
Toplam - Total
1996
Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısı
Ücretle çalışanlara yapılan yıllık brüt ödemeler
Annual average number of employees
Annual gross payments to employees
1997
1998
1999
2000
2001
1996
1997
1998
1999
2000
2001
'000 000 TL
877 053
990 800
1 079 025
1 122 602
1 156 951
1 192 707
185 194 390
385 304 434
782 013 990
1 459 508 920
2 468 865 105
3 508 378 964
50
155 185
176 589
185 614
191 459
196 137
205 512
31 122 685
66 968 731
133 390 755
241 215 262
411 029 299
554 925 495
51
311 556
339 550
365 287
376 173
391 437
395 645
78 689 924
154 616 009
305 992 043
548 009 858
969 670 223
1 498 768 769
52
410 312
474 661
528 124
554 970
569 377
591 550
75 381 781
163 719 694
342 631 192
670 283 800
1 088 165 583
1 454 684 700
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
12
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
11. Ekonomik faaliyete göre girdi, çıktı ve katma değer
Input, output and value added by economic activity
(KDV dahil- Included VAT)
('000 000 TL)
USSS, 3.Rev.
ISIC Rev.3
Toplam - Total
1996
1997
Girdi
Çıktı
Input
Output
1998
1999
2000
2001
391 987 543 839 676 297 1 698 521 681 2 912 753 190 4 937 720 590 6 806 504 718
306 807 635
568 819 945
982 308 878 1 335 654 945
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2 520 722 790 5 498 975 869 11 159 503 701 19 080 096 622 32 405 027 676 43 213 823 656
50
66 529 471 150 536 085
355 712 375
893 719 734 1 892 414 108 3 171 641 658 5 739 478 785 7 531 779 619
51
180 797 800 362 440 580
732 863 949 1 176 017 994 1 959 399 568 2 906 180 305
1 226 693 480 2 469 807 831 4 823 143 610 8 087 267 728 13 686 431 127 21 035 822 845
52
144 660 272 326 699 632
658 850 098 1 167 915 252 1 996 012 145 2 564 669 468
938 316 935 2 135 448 304 4 443 945 982 7 821 187 237 12 979 117 764 14 646 221 192
Katma değer
Value added
1996
%
1997
%
1998
%
1999
%
2 128 735 247
100,00
4 659 299 572
100,00
9 460 982 020
100,00
16 167 343 431
100,00
27 467 307 085
100,00
36 407 318 938
100,00
50
289 182 904
13,59
743 183 649
15,95
1 585 606 474
16,76
2 602 821 713
16,10
4 757 169 907
17,32
6 196 124 674
17,02
51
1 045 895 680
49,13
2 107 367 251
45,23
4 090 279 661
43,23
6 911 249 734
42,75
11 727 031 560
42,69
18 129 642 540
49,80
52
793 656 663
37,28
1 808 748 672
38,82
3 785 095 885
40,01
6 653 271 985
41,15
10 983 105 619
39,99
12 081 551 724
33,18
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
13
2000
%
2001
%
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
12. Ekonomik faaliyete göre gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues by economic activity
(KDV dahil- Included VAT)
('000 000 TL)
Gayri safi satış hasılatı
USSS, 3.Rev.
Gross sale revenues
ISIC Rev.3
1996
%
1997
%
1998
%
1999
%
2000
%
2001
%
11 778 187 654
100,00
26 263 036 979
100,00
49 020 029 193
100,00
76 961 070 553
100,00
130 498 503 622
100,00
193 352 072 783
100,00
50
2 242 344 227
19,04
5 349 046 634
20,37
8 601 474 519
17,55
13 962 683 505
18,14
26 067 857 155
19,97
34 864 908 048
18,03
51
5 769 070 111
48,98
12 096 399 658
46,06
23 202 909 141
47,33
33 463 788 275
43,48
57 886 176 136
44,36
91 519 056 368
47,33
52
3 766 773 316
31,98
8 817 590 686
33,57
17 215 645 533
35,12
29 534 598 773
38,38
46 544 470 331
35,67
66 968 108 366
34,64
Toplam - Total
8. Ekonomik faaliyete göre gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues by economic activity
Gayri safi satış hasılatı
Gross sale revenues (000 000 TL)
100 000 000 000
90 000 000 000
80 000 000 000
70 000 000 000
1996
60 000 000 000
1997
50 000 000 000
1999
1998
2000
2001
40 000 000 000
Yıl-Year
30 000 000 000
20 000 000 000
10 000 000 000
0
50
51
52
Ekonomik faaliyet kodu - Economic activity code
Veri için Tablo 12'ye bakınız.
For data, see Table 12.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
14
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
13. Ekonomik faaliyet, devlet ve özel sektöre göre işyeri sayısı, istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı, katma değer ve kişi başına katma değer
Number of establishments, employment and payments, input, output, value added and value added per capita by economic activity, public and private sector
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam ve ödemeler
Employment and payments
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
brüt ödemeler
Kişi başına
Number of
Annual average
Annual average
Annual gross
katma değer
estab-
number of
number of
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
Value added
lishments
employees
persons engaged
to employees
Input
Output
Value added
per capita
37 339 579 144
31 473 693 662
15 211
ISIC Rev.3
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
3 508 378 964
5 865 885 482
Devlet-Public
96
14 435
14 435
136 208 770
211 361 969
3 397 928 913
3 186 566 944
220 753
Özel-Private
763 871
1 178 272
2 054 747
3 372 170 193
5 654 523 513
33 941 650 231
28 287 126 718
13 767
86 415
205 512
297 880
554 925 495
1 137 731 948
6 454 581 090
5 316 849 141
17 849
Özel-Private
86 415
205 512
297 880
554 925 495
1 137 731 948
6 454 581 090
5 316 849 141
17 849
50
51
88 721
395 645
463 635
1 498 768 769
2 500 203 374
18 127 379 331
15 627 175 957
33 706
Devlet-Public
6
14 239
14 239
135 115 457
210 076 459
3 389 946 235
3 179 869 776
223 321
Özel-Private
88 715
381 406
449 396
1 363 653 312
2 290 126 915
14 737 433 096
12 447 306 181
27 698
52
588 831
591 550
1 307 667
1 454 684 700
2 227 950 160
12 757 618 724
10 529 668 564
8 052
Devlet-Public
90
196
196
1 093 313
1 285 510
7 982 678
6 697 168
34 169
Özel-Private
588 741
591 354
1 307 471
1 453 591 386
2 226 664 650
12 749 636 046
10 522 971 396
8 048
9. Ekonomik faaliyete göre katma değer
Value added by economic activity
17%
33%
50%
50
51
52
Ekonomik faaliyet kodu - Economic activity code
Veri için Tablo 13'e bakınız.
For data, see Table 13.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
15
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
10. Ekonomik faaliyete göre kişi başına katma değer
Value added per capita by economic activity
Kişi başına katma değer
Value added per capita (000 000 TL)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
50
51
Ekonomik faaliyet kodu - Economic activity code
52
Veri için Tablo 13'e bakınız.
For data, see Table 13.
11. Ekonomik faaliyete göre çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged by economic activity
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
50
51
Ekonomik faaliyet kodu - Economic activity code
52
Veri için Tablo 13'e bakınız.
For data, see Table 13.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
16
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
14. Gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı, katma değer
Number of establishments, employment and payments, input, output, value added by value of gross sale
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam ve ödemeler
Employment and payments
Gayri safi
satış değeri grubu
Value of
gross sale groups
Ücretle çalışan-
Çalışanların
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Annual gross
estab-
number of
number of
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
to employees
Input
Output
Value added
37 339 579 144
31 473 693 662
(000 000 TL)
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
3 508 378 964
5 865 885 482
-
15200
302 265
104 842
485 160
211 742 947
312 318 464
1 427 456 407
1 115 137 943
15201 -
33700
160 148
90 022
289 290
157 712 638
375 975 543
2 008 435 580
1 632 460 037
33701 -
80100
121 287
107 072
257 278
208 782 846
382 402 187
2 321 776 471
1 939 374 284
80101 -
160500
65 564
121 057
179 718
256 993 677
383 881 171
2 148 024 675
1 764 143 504
160501 -
326000
56 753
132 093
184 440
271 773 728
456 832 165
2 837 834 115
2 381 001 950
326001 -
651000
24 138
110 401
126 204
247 626 030
436 722 475
2 514 909 464
2 078 186 989
651001 -
1623000
17 816
146 727
158 301
322 353 740
573 173 183
3 475 591 598
2 902 418 416
1623001 -
3250000
9 481
128 764
134 359
330 130 572
640 980 623
3 788 816 755
3 147 836 132
6 515
251 729
254 432
1 501 262 786
2 303 599 671
16 816 734 079
14 513 134 408
3250001 +
Katma değer
Value added (000 000 TL)
12. Gayri safi satış değerine göre katma değer
Value added by value of gross sale
Gayri safi satış değeri grubu
Value of gross sale groups
(000 000 TL)
16 000 000 000
14 000 000 000
12 000 000 000
10 000 000 000
-15200
15201 - 33700
8 000 000 000
33701 - 80100
80101 - 160500
6 000 000 000
160501 - 326000
326001 - 651000
4 000 000 000
651001 - 1623000
1623001 - 3250000
2 000 000 000
3250001 +
0
Veri için Tablo 14'e bakınız.
For data, see Table 14.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
17
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
13. Gayri safi satış değerine göre çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged by value of gross sale
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged
Gayri safi
satış değeri grubu
Value of gross
sale groups
(000 000 TL)
500 000
450 000
400 000
-15200
350 000
15201 - 33700
300 000
33701 - 80100
250 000
80101 - 160500
200 000
160501 - 326000
326001 - 651000
150 000
651001 - 1623000
100 000
1623001 - 3250000
50 000
3250001 +
0
Veri için Tablo 14'e bakınız.
For data, see Table 14.
14. Gayri safi satış değerlerine göre işyeri sayısı
Number of establishments by value of gross sale
İşyeri sayısı
Number of establishments
Gayri safi
satış değeri grubu
Value of gross
sale groups
(000 000 TL)
350 000
300 000
250 000
-15200
15201 - 33700
200 000
33701 - 80100
80101 - 160500
150 000
160501 - 326000
326001 - 651000
100 000
651001 - 1623000
1623001 - 3250000
50 000
3250001 +
0
Veri için Tablo 14'e bakınız.
For data, see Table 14.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
18
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
15. İşyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı, katma değer
Number of establishments, employment and payments, input, output, value added by size of establishment
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam ve ödemeler
İşyeri
Employment and payments
büyüklük
Ücretle çalışan-
Çalışanların
grubu
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
(kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
brüt ödemeler
Annual gross
Size of
Number
Annual average
Annual average
establishment's
of estab-
number of
number of
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
groups
lishments
employees
persons engaged
to employees
Input
Output
Value added
37 339 579 144
31 473 693 662
(person)
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
3 508 378 964
5 865 885 482
1
338 614
31 787
338 614
67 490 821
598 932 418
3 776 851 974
3 177 919 556
2
217 956
135 204
435 912
282 268 148
766 446 008
4 230 352 977
3 463 906 969
3 - 4
139 829
248 019
452 948
509 364 129
670 491 147
4 634 632 948
3 964 141 801
5 - 6
30 938
138 035
170 295
261 355 274
321 294 705
2 142 459 526
1 821 164 821
7 - 9
17 767
119 869
140 919
272 677 346
440 380 355
3 309 031 088
2 868 650 733
10 - 19
11 821
141 424
150 433
340 712 103
541 033 955
3 202 649 753
2 661 615 798
20 - 49
5 378
156 338
157 962
485 794 254
864 599 356
4 276 709 399
3 412 110 043
50 - 99
1 302
93 411
93 411
430 656 654
435 461 555
4 466 072 721
4 030 611 167
100 - 199
175
20 266
20 324
101 603 865
219 610 373
813 501 752
593 891 379
200 - 499
106
28 974
28 974
228 357 067
327 945 500
1 183 260 438
855 314 938
81
79 380
79 390
528 099 303
679 690 111
5 304 056 568
4 624 366 457
500 +
15. İşyeri büyüklüğüne göre katma değer
Value added by size of establishment
Katma değer
Value added (000 000 TL)
5 000 000 000
4 500 000 000
4 000 000 000
3 500 000 000
3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
1
2
3-4
5-6
7-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500+
İşyeri büyüklük grubu (kişi) - Size of establishment's groups (person)
Veri için Tablo 15'e bakınız.
For data, see Table 15.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
19
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
16. İşyeri büyüklüğüne göre çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged by size of establishment
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1
2
3-4
5-6
7-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500+
İşyeri büyüklük grubu (kişi) - Size of establishment's groups (person)
Veri için Tablo 15'e bakınız.
For data, see Table 15.
17. İşyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı
Number of establishments by size of establishment
İşyeri sayısı
Number of establishments
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1
2
3-4
5-6
7-9
10-19
20-49
50-99
İşyeri büyüklük grubu (kişi) - Size of establishment's groups (person)
100-199
200-499
500+
Veri için Tablo 15'e bakınız.
For data, see Table 15.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
20
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
16. Hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı, katma değer
Number of establishments, employment and payments, input, output, value added by legal status
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam ve ödemeler
Employment and payments
Hukuki
Ücretle çalışan-
Çalışanların
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
yapılan yıllık
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Annual gross
estab-
number of
number of
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
Legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
3 508 378 964
5 865 885 482
37 339 579 144
31 473 693 662
1
616 741
360 323
2
25 393
52 265
1 156 437
724 993 200
1 509 653 457
10 083 155 600
8 573 502 143
108 553
105 736 680
242 760 778
923 310 993
3
8 382
46 521
680 550 215
65 887
88 842 641
246 609 261
1 456 674 316
1 210 065 055
4
2 296
9 074
13 779
26 282 499
9 387 401
45 929 328
36 541 926
5
91 342
422 010
422 010
1 060 992 400
1 577 833 896
9 890 594 908
8 312 761 012
6
18 503
284 497
284 497
1 355 995 598
2 058 068 808
11 462 793 830
9 404 725 023
7
1 299
4 422
4 424
16 686 347
14 929 775
85 543 592
70 613 817
8
11
13 595
13 595
128 849 599
206 642 105
3 391 576 576
3 184 934 471
18. Hukuki duruma göre katma değer
Value added by legal status
Katma değer
Value added (000 000 TL)
10 000 000 000
9 000 000 000
8 000 000 000
7 000 000 000
6 000 000 000
5 000 000 000
4 000 000 000
3 000 000 000
2 000 000 000
1 000 000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Hukuki durum kodu - Legal status code
Veri için Tablo 16'ya bakınız.
For data, see Table 16.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
21
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Hukuki duruma göre çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged by legal status
Çalışanların yıllık ortalama sayısı
Annual average number of persons engaged
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
Hukuki durum kodu - Legal status code
Veri için Tablo 16'ya bakınız.
For data, see Table 16.
20. Hukuki duruma göre işyeri sayısı
Number of establishments by legal status
İşyeri sayısı
Number of establishments
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
1
2
3
4
5
Hukuki durum kodu - Legal status code
Veri için Tablo 16'ya bakınız.
For data, see Table 16.
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
22
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
17. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, istihdam ve ödemeler, girdi, çıktı , katma değer ve katma değerin oransal dağılımı
Number of establishments,employment and payments,input,output,value added and proportional distribution of value added by economic activity
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam ve ödemeler
Employment and payments
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Annual gross
estab-
number of
number of
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
to employees
Input
Output
Value added
ISIC Rev.3
Toplam - Total
'000 000 TL
%
763 967
1 192 707
2 069 182
3 508 378 964
5 865 885 482
37 339 579 144
31 473 693 662
100,00
5122
17 875
82 265
97 407
323 928 122
628 600 799
5 783 971 447
5 155 370 648
16,38
5050
12 314
79 385
91 298
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
2 534 635 569
8,05
5211
185 504
117 956
346 193
314 096 698
457 151 990
2 905 411 428
2 448 259 438
7,78
5141
1 377
8 717
9 042
51 621 301
134 315 260
2 355 532 025
2 221 216 765
7,06
5139
14 260
65 134
74 507
326 398 209
419 013 596
2 471 938 549
2 052 924 953
6,52
5143
17 775
92 945
105 337
314 766 018
520 181 838
2 252 462 739
1 732 280 901
5,50
5131
15 101
69 635
79 482
191 280 832
227 913 332
1 775 282 764
1 547 369 433
4,92
5232
118 593
93 003
246 439
200 077 341
366 265 969
1 826 389 931
1 460 123 962
4,64
5220
62 693
37 049
121 538
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
4,59
5239
69 109
140 922
225 839
303 997 110
305 311 230
1 729 548 889
1 424 237 659
4,53
5030
38 502
54 890
92 910
117 850 191
305 609 947
1 688 900 544
1 383 290 597
4,40
5121
2 503
13 567
15 465
68 724 458
144 574 693
1 326 801 190
1 182 226 497
3,76
5010
4 036
39 348
42 227
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1 179 853 439
3,75
5231
24 201
30 753
57 050
80 516 393
116 330 558
1 153 018 619
1 036 688 061
3,29
5233
40 687
68 405
108 073
180 504 321
277 649 462
1 262 964 674
985 315 212
3,13
5149
8 675
26 102
34 433
61 983 998
170 376 008
1 030 741 250
860 365 241
2,73
5219
9 430
44 582
54 599
179 032 305
262 821 896
1 095 895 296
833 073 400
2,65
5234
60 283
52 739
118 419
108 520 391
150 403 988
982 491 087
832 087 098
2,64
5150
2 445
23 553
23 865
122 245 820
128 697 917
594 351 300
465 653 383
1,48
5110
7 811
12 753
22 216
31 394 696
118 700 318
468 711 411
350 011 093
1,11
5020
26 795
30 532
64 382
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
0,53
5190
810
660
1 475
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
0,16
5040
4 768
1 357
7 063
1 690 166
14 576 885
65 945 579
51 368 694
0,16
5260
16 666
5 419
26 695
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
0,16
5240
1 582
141
2 205
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
0,03
5142
89
314
406
934 108
874 215
9 168 964
8 294 749
0,03
5259
83
581
617
1 534 883
2 786 024
9 558 812
6 772 788
0,02
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
23
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
18. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, istihdam, gayri safi satış hasılatı, kişi başına ve işyeri başına gayri safi satış hasılatı ve kişi başına
aylık ücret
Number of establishments, employment, gross sale revenues, gross sale revenues per capita and per establishment and monthly wages and salaries
per capita by economic activity
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam - Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Kişi başına
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
gayri safi
gayri safi
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
Gayri safi
satış hasılatı
satış hasılatı
aylık ücret
Number of
Annual average
Annual average
satış hasılatı
Gross sale
Gross sale
Monthly wages
Kişi başına
estab-
number of
number of
Gross sale
revenues
revenues per
and salaries
lishments
employees
persons engaged
revenues
per capita
establishment
per capita
217 616
245
ISIC Rev.3
Toplam - Total
İşyeri başına
'000 000 TL
763 967
1 192 707
2 069 182
166 251 744 795
80 347
50
86 415
205 512
297 880
29 684 436 316
99 652
343 510
225
501
4 036
39 348
42 227
5 575 477 957
132 036
1 381 437
405
5010
4 036
39 348
42 227
5 575 477 957
132 036
1 381 437
405
502
26 795
30 532
64 382
264 627 407
4 110
9 876
129
5020
26 795
30 532
64 382
264 627 407
4 110
9 876
129
503
38 502
54 890
92 910
6 562 507 868
70 633
170 446
179
5030
38 502
54 890
92 910
6 562 507 868
70 633
170 446
179
504
4 768
1 357
7 063
124 672 126
17 651
26 148
104
5040
4 768
1 357
7 063
124 672 126
17 651
26 148
104
505
12 314
79 385
91 298
17 157 150 958
187 925
1 393 304
207
5050
12 314
79 385
91 298
17 157 150 958
187 925
1 393 304
207
51
88 721
395 645
463 635
78 448 438 909
169 203
884 215
316
511
7 811
12 753
22 216
468 711 411
21 098
60 007
205
5110
7 811
12 753
22 216
468 711 411
21 098
60 007
205
512
20 378
95 832
112 872
23 735 217 025
210 284
1 164 747
341
5121
2 503
13 567
15 465
2 672 223 351
172 792
1 067 608
422
5122
17 875
82 265
97 407
21 062 993 674
216 237
1 178 349
328
513
29 361
134 769
153 989
13 914 503 218
90 360
473 911
320
5131
15 101
69 635
79 482
4 915 691 760
61 847
325 521
229
5139
14 260
65 134
74 507
8 998 811 458
120 778
631 053
418
514
27 916
128 078
149 218
36 769 816 887
246 417
1 317 159
279
5141
1 377
8 717
9 042
19 099 679 317
2 112 329
13 870 501
493
5142
89
314
406
29 199 149
71 919
328 080
248
5143
17 775
92 945
105 337
13 131 889 537
124 665
738 784
282
5149
8 675
26 102
34 433
4 509 048 884
130 951
519 775
198
515
2 445
23 553
23 865
3 356 289 784
140 636
1 372 716
433
5150
2 445
23 553
23 865
3 356 289 784
140 636
1 372 716
433
810
660
1 475
203 900 583
138 238
251 729
693
519
5190
810
660
1 475
203 900 583
138 238
251 729
693
52
588 831
591 550
1 307 667
58 118 869 570
44 445
98 702
205
521
194 934
162 538
400 792
17 504 485 036
43 675
89 797
253
5211
185 504
117 956
346 193
12 751 656 326
36 834
68 741
222
5219
9 430
44 582
54 599
4 752 828 710
87 050
504 012
335
522
62 693
37 049
121 538
5 264 407 315
43 315
83 971
173
5220
62 693
37 049
121 538
5 264 407 315
43 315
83 971
173
523
312 873
385 822
755 820
35 131 055 644
46 481
112 285
189
5231
24 201
30 753
57 050
3 936 890 541
69 008
162 675
218
5232
118 593
93 003
246 439
4 557 809 278
18 495
38 432
179
5233
40 687
68 405
108 073
4 684 331 330
43 344
115 131
220
5234
60 283
52 739
118 419
3 861 650 310
32 610
64 059
171
5239
69 109
140 922
225 839
18 090 374 185
80 103
261 766
180
524
1 582
141
2 205
19 432 084
8 813
12 283
148
5240
1 582
141
2 205
19 432 084
8 813
12 283
148
525
83
581
617
84 977 350
137 727
1 023 823
220
5259
83
581
617
84 977 350
137 727
1 023 823
220
526
5260
16 666
16 666
5 419
5 419
26 695
26 695
114 512 141
114 512 141
4 290
4 290
6 871
6 871
144
144
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
24
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
employees persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
37 339 579 144
31 473 693 662
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
lishments
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
5 886 531 596
15200
302 265
104 842
485 160
1 466 097 288
211 742 947
312 318 464
1 427 456 407
1 115 137 943
15201 - 33700
160 148
90 022
289 290
830 396 932
157 712 638
375 975 543
2 008 435 580
1 632 460 037
33701 - 80100
121 287
107 072
257 278
749 457 481
208 782 846
382 402 187
2 321 776 471
1 939 374 284
80101 - 160500
65 564
121 057
179 718
502 325 513
256 993 677
383 881 171
2 148 024 675
1 764 143 504
160501 - 326000
56 753
132 093
184 440
515 554 714
271 773 728
456 832 165
2 837 834 115
2 381 001 950
326001 - 651000
24 138
110 401
126 204
344 703 396
247 626 030
436 722 475
2 514 909 464
2 078 186 989
651001 - 1623000
17 816
146 727
158 301
422 555 442
322 353 740
573 173 183
3 475 591 598
2 902 418 416
1623001 - 3250000
9 481
128 764
134 359
359 742 126
330 130 572
640 980 623
3 788 816 755
3 147 836 132
3250001 +
6 515
251 729
254 432
695 698 703
1 501 262 786 2 303 599 671
16 816 734 079
14 513 134 408
5 316 849 141
50
3 508 378 964 5 865 885 482
86 415
205 512
297 880
874 648 783
554 925 495
1 137 731 948
6 454 581 090
15200
32 255
22 820
64 919
197 665 369
30 547 376
77 287 385
189 225 439
111 938 055
15201 - 33700
14 730
21 436
34 355
110 192 765
36 644 940
74 390 893
386 804 929
312 414 036
33701 - 80100
9 984
6 538
16 269
46 136 236
11 935 051
58 361 553
278 036 170
219 674 616
80101 - 160500
4 787
13 951
19 158
53 011 008
27 713 838
32 303 260
203 463 087
171 159 827
160501 - 326000
11 187
12 954
24 656
74 574 116
28 713 827
75 800 683
438 632 327
362 831 644
326001 - 651000
4 370
21 990
24 504
64 743 342
66 250 678
134 168 816
763 858 505
629 689 688
651001 - 1623000
4 779
32 103
37 736
107 042 339
61 593 923
205 242 664
724 313 335
519 070 672
1623001 - 3250000
2 848
29 739
31 765
89 876 122
82 227 745
156 634 400
1 101 759 779
945 125 380
3250001 +
1 475
43 981
44 518
131 407 487
209 298 118
323 542 294
2 368 487 518
2 044 945 224
501
4 036
39 348
42 227
113 464 910
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1 179 853 439
15200
1 530
877
3 181
9 423 719
1 333 682
1 284 479
12 385 918
11 101 439
15201 - 33700
180
151
331
879 854
294 448
351 355
3 962 087
3 610 732
33701 - 80100
243
557
640
1 536 154
1 157 850
614 657
6 592 435
5 977 778
80101 - 160500
182
348
356
867 200
740 362
1 313 960
6 958 883
5 644 923
160501 - 326000
421
1 644
1 881
4 907 512
3 864 913
6 144 016
62 501 411
56 357 395
326001 - 651000
724
2 016
2 071
5 273 071
6 139 279
33 185 738
366 644 572
333 458 834
651001 - 1623000
141
2 533
2 535
7 716 380
7 275 727
3 903 726
39 805 012
35 901 285
1623001 - 3250000
395
9 943
9 951
24 905 817
44 908 833
27 830 434
167 049 943
139 219 510
3250001 +
220
21 279
21 281
57 955 203
125 488 250
149 094 835
737 676 378
588 581 544
5010
4 036
39 348
42 227
113 464 910
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1 179 853 439
15200
1 530
877
3 181
9 423 719
1 333 682
1 284 479
12 385 918
11 101 439
15201 - 33700
180
151
331
879 854
294 448
351 355
3 962 087
3 610 732
33701 - 80100
243
557
640
1 536 154
1 157 850
614 657
6 592 435
5 977 778
80101 - 160500
182
348
356
867 200
740 362
1 313 960
6 958 883
5 644 923
160501 - 326000
421
1 644
1 881
4 907 512
3 864 913
6 144 016
62 501 411
56 357 395
326001 - 651000
724
2 016
2 071
5 273 071
6 139 279
33 185 738
366 644 572
333 458 834
651001 - 1623000
141
2 533
2 535
7 716 380
7 275 727
3 903 726
39 805 012
35 901 285
1623001 - 3250000
395
9 943
9 951
24 905 817
44 908 833
27 830 434
167 049 943
139 219 510
3250001 +
220
21 279
21 281
57 955 203
125 488 250
149 094 835
737 676 378
588 581 544
340 730 607
501001
98
7 378
7 378
19 730 338
90 726 525
106 288 787
447 019 394
326001 - 651000
1
6
6
13 680
20 911
22 763
89 371
66 608
651001 - 1623000
29
232
232
633 651
947 856
292 743
8 270 866
7 978 123
1623001 - 3250000
35
554
554
1 625 848
1 304 672
2 939 732
7 084 242
4 144 510
3250001 +
33
6 586
6 586
17 457 158
88 453 086
103 033 549
431 574 915
328 541 366
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
25
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
801 076 389
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
501002
2 477
30 925
31 286
83 254 122
99 212 793
112 472 959
913 549 348
15200
258
258
258
620 304
646 150
183 507
3 068 954
2 885 447
15201 - 33700
103
65
141
347 379
175 392
170 717
2 297 272
2 126 555
33701 - 80100
243
557
640
1 536 154
1 157 850
614 657
6 592 435
5 977 778
80101 - 160500
181
347
355
865 200
739 101
1 203 897
6 819 597
5 615 700
160501 - 326000
311
1 314
1 441
3 783 672
3 480 788
2 752 521
31 464 111
28 711 590
333 392 226
326001 - 651000
723
2 010
2 065
5 259 391
6 118 368
33 162 975
366 555 201
651001 - 1623000
111
2 292
2 294
7 064 009
6 255 819
3 432 697
30 684 613
27 251 916
1623001 - 3250000
360
9 389
9 397
23 279 968
43 604 160
24 890 702
159 965 701
135 074 999
3250001 +
187
14 693
14 695
40 498 045
37 035 164
46 061 286
306 101 464
260 040 177
501003
1 461
1 045
3 563
10 480 450
1 264 026
4 961 454
43 007 897
38 046 443
15200
1 272
619
2 923
8 803 415
687 532
1 100 973
9 316 964
8 215 992
15201 - 33700
77
86
190
532 475
119 056
180 638
1 664 815
1 484 177
80101 - 160500
1
1
1
2 000
1 261
110 063
139 286
29 223
160501 - 326000
110
330
440
1 123 840
384 125
3 391 494
31 037 300
27 645 806
1
9
9
18 720
72 052
178 286
849 532
671 246
651001 - 1623000
502
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
15200
23 138
21 297
50 755
155 590 194
28 429 309
68 603 907
143 466 630
74 862 723
15201 - 33700
2 593
8 449
11 848
35 148 331
17 418 674
17 118 200
64 713 428
47 595 228
33701 - 80100
1 021
551
1 537
3 968 382
854 762
6 223 268
47 168 612
40 945 344
80101 - 160500
22
74
80
185 897
160 887
1 208 501
2 719 814
1 511 313
160501 - 326000
21
161
162
422 080
337 275
1 858 027
4 644 262
2 786 235
5020
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
15200
23 138
21 297
50 755
155 590 194
28 429 309
68 603 907
143 466 630
74 862 723
15201 - 33700
2 593
8 449
11 848
35 148 331
17 418 674
17 118 200
64 713 428
47 595 228
33701 - 80100
1 021
551
1 537
3 968 382
854 762
6 223 268
47 168 612
40 945 344
80101 - 160500
22
74
80
185 897
160 887
1 208 501
2 719 814
1 511 313
160501 - 326000
21
161
162
422 080
337 275
1 858 027
4 644 262
2 786 235
502001
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
15200
23 138
21 297
50 755
155 590 194
28 429 309
68 603 907
143 466 630
74 862 723
15201 - 33700
2 593
8 449
11 848
35 148 331
17 418 674
17 118 200
64 713 428
47 595 228
33701 - 80100
1 021
551
1 537
3 968 382
854 762
6 223 268
47 168 612
40 945 344
80101 - 160500
22
74
80
185 897
160 887
1 208 501
2 719 814
1 511 313
160501 - 326000
21
161
162
422 080
337 275
1 858 027
4 644 262
2 786 235
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
26
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
1 688 900 544
1 383 290 597
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
503
38 502
54 890
92 910
273 672 087
117 850 191
305 609 947
15200
4 914
88
7 180
21 180 957
143 495
3 144 678
24 541 168
21 396 490
15201 - 33700
9 159
11 535
18 102
62 781 234
17 090 369
46 303 330
265 825 958
219 522 629
33701 - 80100
7 785
4 453
11 400
33 205 004
8 404 410
47 977 327
215 312 430
167 335 104
80101 - 160500
4 156
12 616
17 375
48 370 185
25 141 346
26 480 454
183 218 306
156 737 852
160501 - 326000
9 817
6 984
17 977
54 099 500
13 985 941
58 759 656
327 960 492
269 200 836
326001 - 651000
938
2 965
3 837
9 850 793
6 906 580
29 393 317
131 999 729
102 606 412
651001 - 1623000
1 318
10 324
11 109
27 727 687
15 640 419
51 847 662
227 820 721
175 973 059
1623001 - 3250000
325
2 335
2 339
7 003 818
5 469 070
6 586 544
99 586 871
93 000 326
90
3 590
3 591
9 452 909
25 068 560
35 116 980
212 634 868
177 517 888
1 383 290 597
3250001 +
5030
38 502
54 890
92 910
273 672 087
117 850 191
305 609 947
1 688 900 544
15200
4 914
88
7 180
21 180 957
143 495
3 144 678
24 541 168
21 396 490
15201 - 33700
9 159
11 535
18 102
62 781 234
17 090 369
46 303 330
265 825 958
219 522 629
33701 - 80100
7 785
4 453
11 400
33 205 004
8 404 410
47 977 327
215 312 430
167 335 104
80101 - 160500
4 156
12 616
17 375
48 370 185
25 141 346
26 480 454
183 218 306
156 737 852
160501 - 326000
9 817
6 984
17 977
54 099 500
13 985 941
58 759 656
327 960 492
269 200 836
326001 - 651000
938
2 965
3 837
9 850 793
6 906 580
29 393 317
131 999 729
102 606 412
651001 - 1623000
1 318
10 324
11 109
27 727 687
15 640 419
51 847 662
227 820 721
175 973 059
1623001 - 3250000
325
2 335
2 339
7 003 818
5 469 070
6 586 544
99 586 871
93 000 326
90
3 590
3 591
9 452 909
25 068 560
35 116 980
212 634 868
177 517 888
421 137 779
3250001 +
503001
9 388
22 670
31 416
90 773 753
62 720 304
133 712 451
554 850 230
15200
70
71
140
361 133
100 868
92 372
441 926
349 554
15201 - 33700
4 035
3 027
7 062
24 182 570
7 567 106
25 773 793
100 512 332
74 738 539
33701 - 80100
1 381
1 977
2 056
5 297 782
3 359 218
2 215 064
33 359 945
31 144 881
80101 - 160500
2 499
7 017
10 646
30 826 511
14 773 750
14 710 608
66 756 740
52 046 132
160501 - 326000
374
2 754
2 921
7 456 925
5 250 110
13 054 772
31 536 182
18 481 410
326001 - 651000
501
1 694
2 439
6 302 643
3 470 199
24 859 926
68 612 983
43 753 057
651001 - 1623000
401
2 716
2 737
7 332 519
6 777 101
20 441 794
65 249 681
44 807 887
1623001 - 3250000
43
573
573
1 449 119
1 836 765
2 190 195
14 398 396
12 208 200
3250001 +
84
2 841
2 842
7 564 552
19 585 187
30 373 927
173 982 045
143 608 118
29 021
31 970
61 171
181 978 685
54 596 968
171 535 609
1 130 111 113
958 575 505
503002
15200
4 828
12
7 011
20 739 996
34 733
3 043 906
24 037 527
20 993 621
15201 - 33700
5 111
8 493
11 012
38 525 920
9 499 845
20 515 909
165 195 559
144 679 650
33701 - 80100
6 371
2 428
9 269
27 680 286
4 945 408
45 710 518
181 379 501
135 668 984
80101 - 160500
1 649
5 580
6 705
17 472 339
10 332 607
11 729 716
116 190 406
104 460 690
160501 - 326000
9 439
4 214
15 036
46 588 317
8 703 653
45 666 562
296 262 562
250 596 000
326001 - 651000
437
1 271
1 398
3 548 150
3 436 381
4 533 391
63 386 746
58 853 355
651001 - 1623000
898
7 461
8 225
19 980 621
8 528 662
31 196 206
159 817 515
128 621 309
1623001 - 3250000
282
1 762
1 766
5 554 699
3 632 306
4 396 349
85 188 475
80 792 126
6
749
749
1 888 357
5 483 373
4 743 053
38 652 823
33 909 770
3250001 +
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
27
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
503003
27
164
168
475 237
364 867
223 523
2 764 176
2 540 653
15201 - 33700
2
3
5
11 792
5 175
1 034
19 022
17 988
33701 - 80100
3
4
5
18 306
5 231
15 799
75 572
59 773
80101 - 160500
1
1
1
2 560
1 826
2 162
46 181
44 019
160501 - 326000
3
12
13
35 232
24 477
28 117
143 958
115 841
651001 - 1623000
18
144
144
407 347
328 158
176 411
2 479 443
2 303 032
66
86
155
444 412
168 051
138 364
1 175 024
1 036 660
503004
15200
16
5
29
79 828
7 894
8 400
61 715
53 315
15201 - 33700
11
12
23
60 952
18 243
12 594
99 046
86 452
33701 - 80100
30
44
70
208 630
94 553
35 946
497 412
461 466
80101 - 160500
7
18
23
68 776
33 163
37 968
224 979
187 011
160501 - 326000
1
4
7
19 026
7 700
10 205
17 790
7 585
651001 - 1623000
1
3
3
7 200
6 498
33 251
274 082
240 831
4 768
1 357
7 063
19 784 807
1 690 166
14 576 885
65 945 579
51 368 694
504
15200
1 806
517
2 791
8 347 897
580 657
2 192 411
5 241 867
3 049 456
15201 - 33700
2 367
64
2 442
6 859 098
109 013
9 711 503
48 740 797
39 029 294
33701 - 80100
510
513
1 489
3 686 979
462 773
1 957 777
4 391 843
2 434 066
80101 - 160500
33
65
94
229 408
87 982
39 876
645 795
605 919
160501 - 326000
25
56
92
264 587
120 372
153 760
1 137 791
984 031
326001 - 651000
12
13
24
67 616
21 066
59 798
1 928 869
1 869 071
651001 - 1623000
15
129
131
329 222
308 302
461 759
3 858 616
3 396 857
51 368 694
5040
4 768
1 357
7 063
19 784 807
1 690 166
14 576 885
65 945 579
15200
1 806
517
2 791
8 347 897
580 657
2 192 411
5 241 867
3 049 456
15201 - 33700
2 367
64
2 442
6 859 098
109 013
9 711 503
48 740 797
39 029 294
33701 - 80100
510
513
1 489
3 686 979
462 773
1 957 777
4 391 843
2 434 066
80101 - 160500
33
65
94
229 408
87 982
39 876
645 795
605 919
160501 - 326000
25
56
92
264 587
120 372
153 760
1 137 791
984 031
326001 - 651000
12
13
24
67 616
21 066
59 798
1 928 869
1 869 071
651001 - 1623000
15
129
131
329 222
308 302
461 759
3 858 616
3 396 857
4 097 848
504001
59
180
229
604 764
408 375
497 971
4 595 820
15200
11
10
20
42 560
18 934
4 379
25 775
21 396
15201 - 33700
15
12
16
46 588
23 062
38 899
79 090
40 191
33701 - 80100
1
1
1
2 424
2 340
2 528
8 393
5 865
160501 - 326000
18
36
71
207 970
69 562
48 396
695 496
647 100
651001 - 1623000
14
121
121
305 222
294 477
403 770
3 787 066
3 383 296
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
28
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
8 818 338
6 365 699
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
504002
782
677
2 008
5 122 631
731 492
2 452 639
15200
148
7
225
579 755
11 424
57 262
470 395
413 133
15201 - 33700
72
52
146
480 679
85 951
177 100
875 983
698 883
33701 - 80100
509
512
1 488
3 684 555
460 433
1 955 249
4 383 450
2 428 201
80101 - 160500
33
65
94
229 408
87 982
39 876
645 795
605 919
160501 - 326000
7
20
21
56 618
50 810
105 364
442 295
336 931
326001 - 651000
12
13
24
67 616
21 066
59 798
1 928 869
1 869 071
651001 - 1623000
1
8
10
24 000
13 825
57 989
71 550
13 561
40 905 147
504003
3 927
500
4 826
14 057 413
550 299
11 626 275
52 531 422
15200
1 647
500
2 546
7 725 582
550 299
2 130 769
4 745 697
2 614 928
15201 - 33700
2 280
-
2 280
6 331 831
-
9 495 505
47 785 725
38 290 220
2 534 635 569
505
12 314
79 385
91 298
272 412 095
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
15200
867
41
1 012
3 122 601
60 233
2 061 910
3 589 856
1 527 946
15201 - 33700
431
1 237
1 632
4 524 249
1 732 436
906 505
3 562 658
2 656 153
33701 - 80100
425
464
1 203
3 739 717
1 055 255
1 588 524
4 570 849
2 982 325
80101 - 160500
394
848
1 253
3 358 318
1 583 260
3 260 469
9 920 288
6 659 819
160501 - 326000
903
4 109
4 544
14 880 438
10 405 325
8 885 224
42 388 371
33 503 147
326001 - 651000
2 696
16 996
18 572
49 551 861
53 183 753
71 529 962
263 285 335
191 755 372
651001 - 1623000
3 305
19 117
23 961
71 269 050
38 369 474
149 029 517
452 828 986
303 799 470
1623001 - 3250000
2 128
17 461
19 475
57 966 487
31 849 842
122 217 422
835 122 965
712 905 544
3250001 +
1 165
19 112
19 646
63 999 375
58 741 308
139 330 479
1 418 176 272
1 278 845 793
5050
12 314
79 385
91 298
272 412 095
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
2 534 635 569
15200
867
41
1 012
3 122 601
60 233
2 061 910
3 589 856
1 527 946
15201 - 33700
431
1 237
1 632
4 524 249
1 732 436
906 505
3 562 658
2 656 153
33701 - 80100
425
464
1 203
3 739 717
1 055 255
1 588 524
4 570 849
2 982 325
80101 - 160500
394
848
1 253
3 358 318
1 583 260
3 260 469
9 920 288
6 659 819
160501 - 326000
903
4 109
4 544
14 880 438
10 405 325
8 885 224
42 388 371
33 503 147
326001 - 651000
2 696
16 996
18 572
49 551 861
53 183 753
71 529 962
263 285 335
191 755 372
651001 - 1623000
3 305
19 117
23 961
71 269 050
38 369 474
149 029 517
452 828 986
303 799 470
1623001 - 3250000
2 128
17 461
19 475
57 966 487
31 849 842
122 217 422
835 122 965
712 905 544
3250001 +
1 165
19 112
19 646
63 999 375
58 741 308
139 330 479
1 418 176 272
1 278 845 793
505001
10 720
77 238
87 174
260 225 482
193 205 898
486 205 269
2 986 321 183
2 500 115 915
15201 - 33700
376
1 125
1 488
4 150 053
1 509 678
700 227
2 757 887
2 057 660
80101 - 160500
331
668
999
2 663 133
1 035 931
2 751 436
6 874 497
4 123 061
160501 - 326000
886
4 107
4 478
14 692 175
10 402 105
8 833 965
42 054 168
33 220 202
326001 - 651000
2 581
16 579
18 061
48 109 533
52 544 253
70 031 738
243 396 140
173 364 402
651001 - 1623000
3 303
19 104
23 948
71 223 566
38 345 558
148 892 323
452 330 007
303 437 685
1623001 - 3250000
2 079
16 554
18 565
55 412 287
30 661 532
115 707 294
821 010 710
705 303 415
3250001 +
1 164
19 101
19 635
63 974 735
58 706 841
139 288 286
1 417 897 774
1 278 609 488
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
29
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
505002
1 444
844
2 721
8 247 922
1 961 073
4 998 460
16 066 949
11 068 489
1 527 946
15200
867
41
1 012
3 122 601
60 233
2 061 910
3 589 856
15201 - 33700
55
112
144
374 196
222 758
206 278
804 771
598 493
33701 - 80100
422
460
1 197
3 720 877
1 048 295
1 576 154
4 530 120
2 953 966
2 451 019
80101 - 160500
62
172
245
670 057
527 564
462 732
2 913 751
160501 - 326000
16
-
64
183 142
-
42 289
300 586
258 297
326001 - 651000
21
42
42
127 408
71 135
554 446
3 668 002
3 113 556
1623001 - 3250000
1
17
17
49 640
31 088
94 651
259 864
165 213
22 846 114
505003
144
1 269
1 365
3 823 248
1 727 372
7 414 206
30 260 320
33701 - 80100
1
2
2
5 840
3 960
3 200
7 289
4 089
80101 - 160500
1
8
9
25 128
19 765
46 301
132 040
85 739
326001 - 651000
94
375
469
1 314 920
568 365
943 779
16 221 193
15 277 414
651001 - 1623000
1
4
4
11 680
7 601
33 096
272 107
239 011
1623001 - 3250000
47
880
881
2 465 680
1 127 682
6 387 830
13 627 692
7 239 861
6
34
38
115 444
86 542
192 077
797 128
605 051
33701 - 80100
2
2
4
13 000
3 000
9 170
33 440
24 270
160501 - 326000
1
2
2
5 120
3 220
8 970
33 618
24 648
651001 - 1623000
1
9
9
33 804
16 315
104 098
226 872
122 774
1623001 - 3250000
1
10
12
38 880
29 540
27 646
224 700
197 054
3250001 +
1
11
11
24 640
34 467
42 193
278 498
236 305
505099
51
88 721
395 645
463 635
1 224 659 301
1 498 768 769
15200
10 743
9 506
20 991
59 333 194
15 543 911
16 995 549
88 991 545
71 995 996
15201 - 33700
13 834
21 068
38 587
101 067 827
31 341 434
26 353 197
173 113 648
146 760 450
33701 - 80100
14 221
22 283
34 723
96 295 017
44 617 363
67 006 589
407 391 048
340 384 459
80101 - 160500
10 762
16 501
23 686
64 651 468
40 240 139
91 554 412
513 759 155
422 204 744
160501 - 326000
13 290
46 937
53 749
141 730 029
84 579 880
104 717 498
706 793 289
602 075 791
326001 - 651000
8 930
41 121
45 547
123 201 368
90 025 228
158 431 119
833 351 765
674 920 646
651001 - 1623000
8 228
55 564
58 382
152 395 754
153 791 817
250 881 477
1 485 163 383
1 234 281 907
1623001 - 3250000
4 946
67 791
70 947
183 448 632
169 949 892
268 526 855
1 782 907 788
1 514 380 933
3250001 +
3 767
114 874
117 023
302 536 013
868 679 105
511
2 500 203 374 18 127 379 331 15 627 175 957
1 515 736 678 12 135 907 709 10 620 171 031
7 811
12 753
22 216
60 941 469
31 394 696
118 700 318
468 711 411
15200
3 280
3 636
7 522
22 614 056
7 192 639
6 247 304
20 620 534
14 373 231
15201 - 33700
1 500
1 030
4 535
11 954 725
1 919 449
8 538 568
33 860 772
25 322 205
33701 - 80100
1 091
2 493
3 255
8 574 128
5 646 923
16 428 447
61 320 416
44 891 969
80101 - 160500
1 603
2 780
3 577
9 343 827
6 563 786
45 280 354
142 498 356
97 218 002
160501 - 326000
48
283
286
1 110 656
652 450
2 482 428
12 736 663
10 254 235
326001 - 651000
27
81
81
241 920
134 077
12 728 728
17 120 652
4 391 923
651001 - 1623000
261
2 294
2 804
6 690 317
6 176 739
25 910 711
174 115 449
148 204 739
1
156
156
411 840
3 108 633
1 083 779
6 438 569
5 354 790
3250001 +
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
30
350 011 093
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
468 711 411
350 011 093
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
5110
7 811
12 753
22 216
60 941 469
31 394 696
118 700 318
15200
3 280
3 636
7 522
22 614 056
7 192 639
6 247 304
20 620 534
14 373 231
15201 - 33700
1 500
1 030
4 535
11 954 725
1 919 449
8 538 568
33 860 772
25 322 205
33701 - 80100
1 091
2 493
3 255
8 574 128
5 646 923
16 428 447
61 320 416
44 891 969
80101 - 160500
1 603
2 780
3 577
9 343 827
6 563 786
45 280 354
142 498 356
97 218 002
160501 - 326000
48
283
286
1 110 656
652 450
2 482 428
12 736 663
10 254 235
326001 - 651000
27
81
81
241 920
134 077
12 728 728
17 120 652
4 391 923
651001 - 1623000
261
2 294
2 804
6 690 317
6 176 739
25 910 711
174 115 449
148 204 739
1
156
156
411 840
3 108 633
1 083 779
6 438 569
5 354 790
6 337 597 145
3250001 +
512
20 378
95 832
112 872
295 560 291
392 652 581
773 175 492
7 110 772 637
15200
644
836
1 483
3 917 168
2 447 759
2 098 865
16 399 075
14 300 209
15201 - 33700
3 072
370
6 001
14 617 167
706 381
2 862 531
33 019 820
30 157 289
33701 - 80100
3 538
4 309
7 336
19 720 288
11 502 348
23 133 435
76 486 518
53 353 083
80101 - 160500
1 489
1 699
2 442
7 426 500
3 731 513
9 413 379
54 265 436
44 852 057
160501 - 326000
2 408
8 413
9 544
26 768 495
13 018 616
17 478 600
98 618 849
81 140 250
326001 - 651000
4 356
7 488
10 641
28 243 612
15 150 923
36 203 417
254 365 058
218 161 641
651001 - 1623000
1 383
8 591
9 201
23 927 818
20 030 020
48 364 848
184 198 521
135 833 673
1623001 - 3250000
1 861
17 402
19 004
52 328 606
34 020 813
63 729 367
726 467 832
662 738 465
3250001 +
1 627
46 724
47 220
118 610 636
292 044 208
569 891 048
5 666 951 526
5 097 060 478
1 182 226 497
5121
2 503
13 567
15 465
37 620 601
68 724 458
144 574 693
1 326 801 190
15200
39
-
39
96 678
-
3 360
116 001
112 641
15201 - 33700
263
301
430
1 197 572
573 529
662 101
7 077 277
6 415 176
33701 - 80100
455
205
789
1 986 747
441 596
913 429
8 658 090
7 744 661
80101 - 160500
4
6
8
25 250
13 857
32 271
112 834
80 563
160501 - 326000
615
3 852
4 074
11 311 474
4 811 031
2 530 354
24 325 457
21 795 103
326001 - 651000
712
125
836
2 384 614
174 144
2 559 713
21 609 110
19 049 396
651001 - 1623000
226
428
558
1 395 550
895 662
8 567 276
33 673 448
25 106 172
1623001 - 3250000
117
498
579
1 479 314
1 360 148
15 283 320
260 307 385
245 024 065
72
8 152
8 152
17 743 403
60 454 492
114 022 868
970 921 587
856 898 719
3250001 +
5122
17 875
82 265
97 407
257 939 690
323 928 122
628 600 799
5 783 971 447
5 155 370 648
15200
605
836
1 444
3 820 490
2 447 759
2 095 506
16 283 074
14 187 568
15201 - 33700
2 809
69
5 571
13 419 596
132 852
2 200 430
25 942 543
23 742 113
33701 - 80100
3 083
4 104
6 547
17 733 541
11 060 752
22 220 006
67 828 428
45 608 422
44 771 494
80101 - 160500
1 485
1 693
2 434
7 401 250
3 717 656
9 381 108
54 152 602
160501 - 326000
1 793
4 561
5 470
15 457 022
8 207 585
14 948 245
74 293 392
59 345 147
326001 - 651000
3 644
7 363
9 805
25 858 997
14 976 779
33 643 704
232 755 949
199 112 244
651001 - 1623000
1 157
8 163
8 643
22 532 268
19 134 358
39 797 572
150 525 073
110 727 501
1623001 - 3250000
1 744
16 904
18 425
50 849 293
32 660 665
48 446 047
466 160 447
417 714 400
3250001 +
1 555
38 572
39 068
100 867 233
231 589 716
455 868 180
4 696 029 939
4 240 161 759
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
31
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
4 247 221 314
3 600 294 386
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
513
29 361
134 769
153 989
404 828 315
517 679 041
646 926 928
15200
4 431
4 343
8 688
24 393 174
4 982 520
7 495 043
42 802 061
35 307 017
15201 - 33700
1 733
2 690
3 652
10 098 431
3 961 256
3 412 432
34 912 946
31 500 514
33701 - 80100
5 833
10 258
15 019
38 424 890
16 327 322
15 126 339
192 724 293
177 597 954
80101 - 160500
5 108
6 576
11 510
30 971 803
13 834 775
17 603 767
236 282 483
218 678 717
160501 - 326000
4 453
14 628
17 483
43 603 538
26 072 584
40 976 103
208 927 614
167 951 510
326001 - 651000
2 353
17 999
18 810
52 661 850
37 633 253
28 374 101
277 692 758
249 318 657
651001 - 1623000
4 152
28 673
29 063
75 308 706
75 408 735
105 056 618
676 299 174
571 242 556
1623001 - 3250000
830
23 667
23 828
60 126 196
57 348 912
74 766 778
364 332 325
289 565 547
3250001 +
468
25 935
25 936
69 239 726
282 109 685
354 115 746
2 213 247 660
1 859 131 913
5131
15 101
69 635
79 482
210 079 419
191 280 832
227 913 332
1 775 282 764
1 547 369 433
15200
4 115
4 119
8 196
23 114 173
4 572 540
7 280 007
41 590 336
34 310 330
15201 - 33700
683
1 558
1 706
4 726 574
1 903 605
769 315
24 591 606
23 822 291
33701 - 80100
2 136
3 180
4 002
10 215 344
6 692 673
8 956 743
71 955 829
62 999 086
80101 - 160500
3 590
4 018
7 142
19 262 982
8 576 383
12 502 513
170 630 562
158 128 050
160501 - 326000
1 832
6 074
7 224
18 358 729
9 134 535
19 277 947
126 479 721
107 201 774
326001 - 651000
1 196
13 364
13 828
39 660 999
28 167 498
13 659 881
175 874 574
162 214 693
651001 - 1623000
788
9 147
9 158
24 255 979
24 776 147
48 396 573
136 505 465
88 108 892
1623001 - 3250000
560
16 975
17 026
41 880 690
32 524 566
60 396 169
191 134 048
130 737 879
3250001 +
201
11 200
11 200
28 603 949
74 932 886
56 674 185
836 520 623
779 846 438
2 052 924 953
5139
14 260
65 134
74 507
194 748 896
326 398 209
419 013 596
2 471 938 549
15200
316
224
492
1 279 001
409 980
215 037
1 211 724
996 688
15201 - 33700
1 050
1 132
1 946
5 371 858
2 057 651
2 643 118
10 321 341
7 678 223
33701 - 80100
3 697
7 078
11 017
28 209 546
9 634 648
6 169 596
120 768 464
114 598 868
60 550 667
80101 - 160500
1 518
2 558
4 368
11 708 821
5 258 393
5 101 254
65 651 921
160501 - 326000
2 621
8 554
10 259
25 244 809
16 938 049
21 698 156
82 447 893
60 749 737
326001 - 651000
1 157
4 635
4 982
13 000 850
9 465 756
14 714 220
101 818 185
87 103 964
651001 - 1623000
3 364
19 526
19 905
51 052 727
50 632 588
56 660 045
539 793 708
483 133 663
1623001 - 3250000
270
6 692
6 802
18 245 506
24 824 346
14 370 609
173 198 277
158 827 668
3250001 +
267
14 735
14 736
40 635 777
207 176 798
297 441 561
1 376 727 037
1 079 285 475
27 916
128 078
149 218
396 652 365
429 305 424
825 747 322
5 647 904 978
4 822 157 656
514
15200
2 388
691
3 298
8 408 795
920 994
1 154 336
9 169 876
8 015 539
15201 - 33700
7 504
16 950
24 370
64 324 241
24 691 400
11 445 203
70 984 166
59 538 963
33701 - 80100
2 809
4 694
7 837
25 365 660
10 067 700
9 399 559
46 221 557
36 821 998
80101 - 160500
1 865
2 558
3 267
9 805 002
5 701 099
7 863 757
51 397 572
43 533 815
160501 - 326000
5 412
15 274
18 044
48 736 794
33 623 382
39 928 456
314 615 371
274 686 914
326001 - 651000
2 148
15 393
15 837
41 582 500
36 370 973
80 513 600
271 171 004
190 657 403
651001 - 1623000
2 322
15 040
16 262
43 815 264
47 968 473
66 361 455
417 129 384
350 767 929
1623001 - 3250000
1 965
21 405
22 578
55 399 881
52 961 128
99 774 981
541 944 523
442 169 542
3250001 +
1 503
36 073
37 725
99 214 228
217 000 276
509 305 973
3 925 271 525
3 415 965 552
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
32
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
5141
1 377
8 717
9 042
28 204 165
51 621 301
134 315 260
2 355 532 025
2 221 216 765
15201 - 33700
22
22
22
56 806
40 880
40 656
281 814
241 158
33701 - 80100
18
20
34
82 548
29 776
22 324
114 919
92 595
80101 - 160500
1 012
1 230
1 270
4 376 382
2 600 591
4 532 065
23 170 315
18 638 250
160501 - 326000
36
210
237
751 632
337 309
1 342 544
3 496 549
2 154 004
326001 - 651000
67
189
238
617 677
463 708
1 043 340
3 502 907
2 459 567
651001 - 1623000
114
361
542
1 550 778
902 446
1 450 107
14 754 961
13 304 854
1623001 - 3250000
13
128
142
426 013
297 129
870 843
3 594 354
2 723 510
3250001 +
95
6 557
6 557
20 342 329
46 949 462
125 013 382
2 306 616 207
2 181 602 825
89
314
406
1 030 132
934 108
874 215
9 168 964
8 294 749
20
-
38
96 768
-
50 543
150 631
100 088
80101 - 160500
28
137
191
472 131
289 694
101 670
911 750
810 079
326001 - 651000
38
114
114
289 713
277 337
218 275
5 383 293
5 165 019
651001 - 1623000
1
25
25
60 000
85 900
23 995
377 707
353 712
1623001 - 3250000
1
14
14
31 360
96 563
444 834
1 522 966
1 078 132
3250001 +
1
24
24
80 160
184 614
34 898
822 617
787 719
1 732 280 901
5142
15200
5143
17 775
92 945
105 337
277 442 654
314 766 018
520 181 838
2 252 462 739
15200
2 166
691
2 856
7 376 650
920 994
1 047 348
8 383 833
7 336 485
15201 - 33700
3 407
8 846
12 259
34 293 136
15 126 494
8 103 368
44 022 189
35 918 820
33701 - 80100
20 257 582
2 202
1 726
4 105
12 958 632
5 226 967
7 256 331
27 513 913
80101 - 160500
784
1 138
1 752
4 818 943
2 673 723
3 010 776
26 308 686
23 297 910
160501 - 326000
3 339
10 967
11 683
32 280 020
26 376 790
27 131 300
241 502 136
214 370 836
326001 - 651000
1 950
14 792
15 131
39 772 833
34 940 831
78 084 478
256 524 798
178 440 320
651001 - 1623000
2 053
13 610
14 638
39 409 407
43 268 590
60 892 193
366 923 267
306 031 075
1623001 - 3250000
674
16 336
16 430
40 084 868
41 561 213
82 995 780
317 094 147
234 098 367
1 200
24 839
26 483
66 448 164
144 670 415
251 660 265
964 189 771
712 529 506
3250001 +
5149
8 675
26 102
34 433
89 975 414
61 983 998
170 376 008
1 030 741 250
860 365 241
15200
202
-
404
935 378
-
56 445
635 412
578 966
15201 - 33700
4 075
8 082
12 089
29 974 298
9 524 026
3 301 179
26 680 163
23 378 984
33701 - 80100
589
2 948
3 698
12 324 480
4 810 957
2 120 905
18 592 726
16 471 821
80101 - 160500
41
53
54
137 546
137 091
219 246
1 006 822
787 575
160501 - 326000
2 037
4 097
6 124
15 705 142
6 909 283
11 454 613
69 616 686
58 162 074
326001 - 651000
93
298
354
902 278
689 097
1 167 508
5 760 006
4 592 498
651001 - 1623000
154
1 044
1 057
2 795 079
3 711 537
3 995 161
35 073 449
31 078 288
1623001 - 3250000
1 277
4 927
5 992
14 857 640
11 006 222
15 463 524
219 733 057
204 269 532
207
4 653
4 661
12 343 575
25 195 785
132 597 428
653 642 930
521 045 502
3250001 +
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
33
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
594 351 300
465 653 383
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
515
2 445
23 553
23 865
62 445 589
122 245 820
128 697 917
15201 - 33700
25
28
29
73 262
62 948
94 463
335 943
241 480
33701 - 80100
204
529
530
1 897 853
1 073 070
848 274
7 096 369
6 248 095
80101 - 160500
697
2 888
2 890
7 104 336
10 408 966
11 393 155
29 315 308
17 922 153
160501 - 326000
959
8 328
8 378
21 475 696
11 150 419
3 780 761
71 574 963
67 794 202
326001 - 651000
34
125
143
379 980
319 225
527 251
11 591 474
11 064 223
651001 - 1623000
74
580
600
1 492 922
2 507 279
3 093 573
20 954 711
17 861 138
1623001 - 3250000
290
5 317
5 537
15 593 949
25 619 039
30 255 728
150 163 108
119 907 380
3250001 +
162
5 758
5 758
14 427 590
71 104 873
78 704 712
303 319 424
224 614 712
465 653 383
5150
2 445
23 553
23 865
62 445 589
122 245 820
128 697 917
594 351 300
15201 - 33700
25
28
29
73 262
62 948
94 463
335 943
241 480
33701 - 80100
204
529
530
1 897 853
1 073 070
848 274
7 096 369
6 248 095
80101 - 160500
697
2 888
2 890
7 104 336
10 408 966
11 393 155
29 315 308
17 922 153
160501 - 326000
959
8 328
8 378
21 475 696
11 150 419
3 780 761
71 574 963
67 794 202
326001 - 651000
34
125
143
379 980
319 225
527 251
11 591 474
11 064 223
651001 - 1623000
74
580
600
1 492 922
2 507 279
3 093 573
20 954 711
17 861 138
1623001 - 3250000
290
5 317
5 537
15 593 949
25 619 039
30 255 728
150 163 108
119 907 380
3250001 +
162
5 758
5 758
14 427 590
71 104 873
78 704 712
303 319 424
224 614 712
519
810
660
1 475
4 231 272
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
33701 - 80100
746
-
746
2 312 197
-
2 070 535
23 541 895
21 471 360
160501 - 326000
10
11
14
34 849
62 429
71 150
319 829
248 679
326001 - 651000
12
35
35
91 506
416 777
84 021
1 410 819
1 326 798
651001 - 1623000
36
386
452
1 160 726
1 700 571
2 094 272
12 466 143
10 371 872
6
228
228
631 993
3 311 430
2 635 419
20 679 004
18 043 585
3250001 +
5190
810
660
1 475
4 231 272
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
33701 - 80100
746
-
746
2 312 197
-
2 070 535
23 541 895
21 471 360
160501 - 326000
10
11
14
34 849
62 429
71 150
319 829
248 679
326001 - 651000
12
35
35
91 506
416 777
84 021
1 410 819
1 326 798
651001 - 1623000
36
386
452
1 160 726
1 700 571
2 094 272
12 466 143
10 371 872
6
228
228
631 993
3 311 430
2 635 419
20 679 004
18 043 585
3250001 +
52
588 831
591 550
1 307 667
3 787 223 511
1 454 684 700
15200
259 267
72 516
399 250
1 209 098 725
165 651 660
218 035 530
1 149 239 422
931 203 892
15201 - 33700
131 584
47 518
216 348
619 136 339
89 726 263
275 231 452
1 448 517 004
1 173 285 551
33701 - 80100
97 082
78 251
206 286
607 026 229
152 230 432
257 034 045
1 636 349 253
1 379 315 208
80101 - 160500
50 015
90 605
136 874
384 663 036
189 039 700
260 023 499
1 430 802 433
1 170 778 934
160501 - 326000
32 276
72 202
106 035
299 250 569
158 480 022
276 313 984
1 692 408 499
1 416 094 515
326001 - 651000
10 838
47 290
56 153
156 758 687
91 350 123
144 122 541
917 699 194
773 576 654
651001 - 1623000
4 809
59 060
62 183
163 117 349
106 968 001
117 049 042
1 266 114 880
1 149 065 837
1623001 - 3250000
1 687
31 234
31 647
86 417 372
77 952 936
215 819 369
904 149 188
688 329 819
3250001 +
1 273
92 874
92 891
261 755 204
423 285 563
464 320 699
2 312 338 852
1 848 018 153
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
34
2 227 950 160 12 757 618 724 10 529 668 564
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
3 281 332 839
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
521
194 934
162 538
400 792
1 299 144 581
493 129 003
719 973 886
4 001 306 725
15200
92 943
10 058
124 470
429 073 286
24 439 473
69 956 339
444 480 557
374 524 218
15201 - 33700
45 766
8 008
61 336
200 173 521
13 128 836
42 223 904
340 622 288
298 398 384
33701 - 80100
33 036
17 958
62 789
211 205 413
36 297 651
88 732 053
403 146 804
314 414 752
80101 - 160500
11 611
23 891
36 187
108 594 684
37 829 928
51 844 190
359 127 329
307 283 138
160501 - 326000
6 923
9 523
19 887
68 244 983
20 566 796
36 849 854
352 245 540
315 395 686
326001 - 651000
2 090
6 847
8 310
25 762 596
13 130 252
21 505 142
176 568 312
155 063 170
651001 - 1623000
1 970
12 063
13 374
37 856 141
24 216 966
59 978 058
181 860 848
121 882 789
1623001 - 3250000
372
5 778
6 014
18 885 540
11 461 126
21 155 984
270 354 913
249 198 929
3250001 +
223
68 412
68 425
199 348 416
312 057 976
327 728 363
1 472 900 135
1 145 171 772
5211
185 504
117 956
346 193
1 137 269 351
314 096 698
457 151 990
2 905 411 428
2 448 259 438
15200
92 649
9 416
123 410
425 710 436
23 559 175
69 764 884
443 742 241
373 977 357
15201 - 33700
42 751
5 073
54 887
183 387 137
7 650 719
38 505 901
281 655 372
243 149 471
33701 - 80100
30 764
15 467
57 596
195 763 590
32 801 567
83 147 708
372 401 561
289 253 853
80101 - 160500
10 093
21 973
33 325
99 950 230
33 496 933
42 871 343
300 135 653
257 264 310
160501 - 326000
6 044
7 401
16 746
59 381 236
16 182 551
31 578 548
318 924 846
287 346 298
326001 - 651000
1 627
4 386
5 613
17 448 007
9 184 102
19 021 029
141 578 088
122 557 059
651001 - 1623000
1 133
6 593
6 734
19 508 602
11 656 035
28 322 686
81 486 697
53 164 010
1623001 - 3250000
302
4 393
4 615
15 019 319
7 913 574
13 814 382
233 079 475
219 265 093
3250001 +
141
43 254
43 267
121 100 795
171 652 041
130 125 508
732 407 495
602 281 988
833 073 400
5219
9 430
44 582
54 599
161 875 230
179 032 305
262 821 896
1 095 895 296
15200
294
642
1 060
3 362 850
880 298
191 454
738 316
546 862
15201 - 33700
3 015
2 935
6 449
16 786 385
5 478 117
3 718 003
58 966 916
55 248 913
33701 - 80100
2 272
2 491
5 193
15 441 822
3 496 084
5 584 344
30 745 243
25 160 898
80101 - 160500
1 518
1 918
2 862
8 644 455
4 332 995
8 972 847
58 991 676
50 018 829
160501 - 326000
879
2 122
3 141
8 863 747
4 384 245
5 271 306
33 320 694
28 049 388
326001 - 651000
463
2 461
2 697
8 314 589
3 946 150
2 484 113
34 990 224
32 506 111
651001 - 1623000
837
5 470
6 640
18 347 539
12 560 931
31 655 372
100 374 151
68 718 779
1623001 - 3250000
70
1 385
1 399
3 866 221
3 547 552
7 341 602
37 275 438
29 933 836
3250001 +
82
25 158
25 158
78 247 621
140 405 935
197 602 855
740 492 639
542 889 784
522
62 693
37 049
121 538
378 795 655
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
15200
27 285
6 237
41 467
137 390 151
16 779 863
25 433 492
146 096 402
120 662 911
15201 - 33700
14 618
2 124
24 645
75 518 046
3 823 958
30 944 158
129 542 019
98 597 861
33701 - 80100
11 515
5 521
23 296
75 129 780
11 453 221
32 194 192
243 922 330
211 728 138
80101 - 160500
4 468
3 999
8 749
25 373 609
7 140 230
38 596 127
139 903 247
101 307 120
160501 - 326000
2 380
5 112
7 969
23 263 088
9 920 071
19 487 279
85 275 791
65 788 513
326001 - 651000
1 048
3 812
4 832
14 079 381
5 706 895
21 457 459
86 879 350
65 421 891
651001 - 1623000
510
5 091
5 427
14 938 023
9 909 422
8 079 228
728 961 318
720 882 089
1623001 - 3250000
638
2 962
2 962
8 068 615
6 140 205
26 155 377
57 196 401
31 041 024
3250001 +
231
2 191
2 191
5 034 960
5 916 702
22 079 995
50 522 374
28 442 379
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
35
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
5220
62 693
37 049
121 538
378 795 655
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
15200
27 285
6 237
41 467
137 390 151
16 779 863
25 433 492
146 096 402
120 662 911
15201 - 33700
14 618
2 124
24 645
75 518 046
3 823 958
30 944 158
129 542 019
98 597 861
33701 - 80100
11 515
5 521
23 296
75 129 780
11 453 221
32 194 192
243 922 330
211 728 138
80101 - 160500
4 468
3 999
8 749
25 373 609
7 140 230
38 596 127
139 903 247
101 307 120
160501 - 326000
2 380
5 112
7 969
23 263 088
9 920 071
19 487 279
85 275 791
65 788 513
326001 - 651000
1 048
3 812
4 832
14 079 381
5 706 895
21 457 459
86 879 350
65 421 891
651001 - 1623000
510
5 091
5 427
14 938 023
9 909 422
8 079 228
728 961 318
720 882 089
1623001 - 3250000
638
2 962
2 962
8 068 615
6 140 205
26 155 377
57 196 401
31 041 024
3250001 +
231
2 191
2 191
5 034 960
5 916 702
22 079 995
50 522 374
28 442 379
523
312 873
385 822
755 820
2 029 305 574
873 615 556
1 215 961 208
6 954 413 199
5 738 451 991
15200
121 929
51 686
207 128
571 801 672
116 458 384
71 984 558
465 840 782
393 856 224
15201 - 33700
70 111
36 522
127 857
336 425 954
71 409 792
191 854 419
953 789 321
761 934 902
33701 - 80100
52 461
54 611
119 998
320 141 118
104 217 707
135 288 792
986 906 740
851 617 948
80101 - 160500
33 892
62 570
91 756
250 224 846
143 787 744
166 234 620
926 462 671
760 228 051
160501 - 326000
22 972
57 551
78 163
207 682 978
127 937 895
219 961 408
1 254 741 189
1 034 779 781
326001 - 651000
7 698
36 605
42 985
116 848 853
72 481 521
101 002 433
653 895 971
552 893 538
651001 - 1623000
2 318
41 771
43 246
109 970 949
72 606 938
48 258 082
353 224 433
304 966 351
1623001 - 3250000
676
22 434
22 611
59 341 777
60 223 696
167 946 942
575 388 749
407 441 807
3250001 +
816
22 072
22 076
56 867 428
104 491 879
113 429 953
784 163 343
670 733 390
1 036 688 061
5231
24 201
30 753
57 050
155 403 621
80 516 393
116 330 558
1 153 018 619
15200
1 885
-
3 090
8 417 491
-
877 914
7 916 915
7 039 000
15201 - 33700
976
676
1 638
5 254 455
1 616 152
2 404 006
7 753 408
5 349 402
33701 - 80100
5 825
6 051
12 183
32 077 501
11 848 765
13 393 121
83 984 681
70 591 559
80101 - 160500
5 603
5 811
11 409
31 657 831
11 636 313
21 755 796
190 363 384
168 607 588
160501 - 326000
7 813
11 856
20 321
55 405 487
25 778 217
45 374 445
437 415 249
392 040 803
326001 - 651000
1 760
3 412
5 171
14 461 534
7 152 978
19 275 461
175 294 629
156 019 168
319
1 907
2 198
5 445 623
6 850 673
4 143 260
54 997 752
50 854 492
20
1 040
1 040
2 683 699
15 633 294
9 106 554
195 292 601
186 186 047
118 593
93 003
246 439
656 935 263
200 077 341
366 265 969
1 826 389 931
1 460 123 962
171 699 898
651001 - 1623000
3250001 +
5232
15200
54 911
9 931
79 327
223 265 866
19 791 315
35 944 509
207 644 407
15201 - 33700
39 263
17 754
78 115
196 634 199
38 302 150
135 441 570
582 514 112
447 072 542
33701 - 80100
17 958
23 157
43 091
112 055 861
41 733 447
46 951 242
348 187 257
301 236 015
80101 - 160500
2 098
6 246
7 906
21 390 130
13 515 160
18 464 978
113 081 176
94 616 198
160501 - 326000
2 550
7 699
9 155
24 197 771
14 002 143
34 930 617
135 851 376
100 920 759
326001 - 651000
137 402 590
1 492
13 819
14 295
37 651 547
29 811 668
35 340 532
172 743 122
651001 - 1623000
153
2 909
3 029
7 947 341
7 795 068
11 402 324
39 861 727
28 459 404
1623001 - 3250000
113
6 849
6 882
21 322 705
15 695 881
25 951 315
121 493 231
95 541 916
55
4 639
4 639
12 469 843
19 430 510
21 838 883
105 013 522
83 174 639
3250001 +
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
36
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
1 262 964 674
985 315 212
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
5233
40 687
68 405
108 073
290 292 554
180 504 321
277 649 462
15200
14 215
7 995
27 366
76 506 703
23 036 550
10 158 882
59 789 413
49 630 531
15201 - 33700
6 542
3 970
10 167
27 275 193
7 110 904
9 244 785
58 864 217
49 619 433
33701 - 80100
6 316
10 751
15 635
43 668 767
23 421 765
26 461 496
124 712 290
98 250 793
80101 - 160500
7 917
10 379
16 645
41 572 040
37 382 000
28 143 247
188 593 978
160 450 730
160501 - 326000
2 945
11 321
12 794
34 525 022
26 816 508
36 676 558
192 628 420
155 951 862
326001 - 651000
1 863
6 628
7 565
21 132 034
12 695 361
17 290 238
165 524 909
148 234 671
651001 - 1623000
408
3 600
4 047
11 210 835
12 572 885
13 052 362
78 983 110
65 930 748
1623001 - 3250000
401
10 802
10 895
26 318 442
31 203 237
121 651 934
256 737 627
135 085 694
80
2 959
2 959
8 083 518
6 265 110
14 969 959
137 130 710
122 160 751
832 087 098
3250001 +
5234
60 283
52 739
118 419
319 807 031
108 520 391
150 403 988
982 491 087
15200
22 686
10 874
35 223
88 988 440
24 845 568
14 410 580
86 947 529
72 536 948
15201 - 33700
12 792
7 827
21 496
57 784 521
13 986 033
26 694 527
193 478 785
166 784 258
33701 - 80100
9 687
6 509
19 045
53 677 463
10 426 488
17 384 578
160 125 405
142 740 827
80101 - 160500
10 826
16 300
28 198
82 269 622
28 224 199
37 233 050
254 934 715
217 701 665
160501 - 326000
3 754
5 795
8 968
22 525 288
11 561 362
27 149 361
98 889 917
71 740 557
326001 - 651000
56
592
592
1 535 289
1 215 598
945 319
5 218 447
4 273 129
651001 - 1623000
353
2 196
2 197
6 009 411
4 107 587
13 327 630
52 310 741
38 983 111
1623001 - 3250000
68
1 308
1 358
3 465 060
6 826 707
8 571 098
28 447 666
19 876 568
3250001 +
61
1 338
1 342
3 551 938
7 326 849
4 687 847
102 137 881
97 450 035
1 424 237 659
5239
69 109
140 922
225 839
606 867 105
303 997 110
305 311 230
1 729 548 889
15200
28 232
22 886
62 122
174 623 171
48 784 951
10 592 672
103 542 518
92 949 846
15201 - 33700
10 538
6 295
16 441
49 477 586
10 394 553
18 069 532
111 178 799
93 109 267
33701 - 80100
12 675
8 143
30 044
78 661 525
16 787 241
31 098 355
269 897 108
238 798 753
80101 - 160500
7 448
23 834
27 598
73 335 224
53 030 072
60 637 549
179 489 418
118 851 869
160501 - 326000
5 910
20 880
26 925
71 029 410
49 779 665
75 830 427
389 956 226
314 125 800
326001 - 651000
2 527
12 154
15 362
42 068 450
21 605 915
28 150 884
135 114 864
106 963 980
651001 - 1623000
1 085
31 159
31 775
79 357 739
41 280 726
6 332 507
127 071 103
120 738 595
1623001 - 3250000
94
3 475
3 476
8 235 570
6 497 871
11 772 595
168 710 224
156 937 629
600
12 096
12 096
30 078 430
55 836 117
62 826 709
244 588 628
181 761 919
1 582
141
2 205
5 885 036
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
3250001 +
524
15200
1 208
66
1 521
3 900 961
111 961
484 674
2 166 218
1 681 544
15201 - 33700
348
32
631
1 838 390
59 080
557 299
7 659 743
7 102 444
33701 - 80100
24
37
46
126 605
60 240
117 170
394 296
277 126
80101 - 160500
2
6
7
19 080
19 650
14 452
109 327
94 875
5240
1 582
141
2 205
5 885 036
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
15200
1 208
66
1 521
3 900 961
111 961
484 674
2 166 218
1 681 544
15201 - 33700
348
32
631
1 838 390
59 080
557 299
7 659 743
7 102 444
33701 - 80100
24
37
46
126 605
60 240
117 170
394 296
277 126
80101 - 160500
2
6
7
19 080
19 650
14 452
109 327
94 875
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
37
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
19. Ekonomik faaliyet ve gayri safi satış değerine göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler,
girdi, çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and value of gross sale (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam-Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
ve gayri safi
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
satış değeri grubu
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
6 772 788
ISIC Rev.3
and value of
gross sale groups
Yılda çalışılan Ücretle çalışanlara
(000 000 TL)
'000 000 TL
525
83
581
617
1 603 114
1 534 883
2 786 024
9 558 812
15200
34
16
44
117 852
33 011
26 384
138 089
111 705
15201 - 33700
14
41
45
131 458
77 223
43 365
209 941
166 576
33701 - 80100
11
57
60
170 272
99 559
73 637
333 290
259 653
80101 - 160500
6
31
31
78 080
56 785
92 561
345 546
252 985
160501 - 326000
1
16
16
59 520
55 260
15 443
145 978
130 535
326001 - 651000
2
26
26
67 856
31 455
157 507
355 562
198 055
651001 - 1623000
11
135
136
352 236
234 675
733 673
2 068 281
1 334 608
1623001 - 3250000
1
60
60
121 440
127 909
561 066
1 209 125
648 059
3250001 +
3
199
199
504 400
819 006
1 082 388
4 753 000
3 670 612
6 772 788
5259
83
581
617
1 603 114
1 534 883
2 786 024
9 558 812
15200
34
16
44
117 852
33 011
26 384
138 089
111 705
15201 - 33700
14
41
45
131 458
77 223
43 365
209 941
166 576
33701 - 80100
11
57
60
170 272
99 559
73 637
333 290
259 653
80101 - 160500
6
31
31
78 080
56 785
92 561
345 546
252 985
160501 - 326000
1
16
16
59 520
55 260
15 443
145 978
130 535
326001 - 651000
2
26
26
67 856
31 455
157 507
355 562
198 055
651001 - 1623000
11
135
136
352 236
234 675
733 673
2 068 281
1 334 608
1623001 - 3250000
1
60
60
121 440
127 909
561 066
1 209 125
648 059
3250001 +
3
199
199
504 400
819 006
1 082 388
4 753 000
3 670 612
526
16 666
5 419
26 695
72 489 552
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
15200
15 868
4 453
24 620
66 814 804
7 828 969
50 150 083
90 517 373
40 367 290
15201 - 33700
727
791
1 834
5 048 971
1 227 373
9 608 308
16 693 691
7 085 384
33701 - 80100
35
67
97
253 042
102 054
628 202
1 645 793
1 017 591
80101 - 160500
36
108
144
372 736
205 363
3 241 549
4 854 313
1 612 764
5260
16 666
5 419
26 695
72 489 552
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
15200
15 868
4 453
24 620
66 814 804
7 828 969
50 150 083
90 517 373
40 367 290
15201 - 33700
727
791
1 834
5 048 971
1 227 373
9 608 308
16 693 691
7 085 384
33701 - 80100
35
67
97
253 042
102 054
628 202
1 645 793
1 017 591
80101 - 160500
36
108
144
372 736
205 363
3 241 549
4 854 313
1 612 764
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
38
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
ISIC Rev.3
Number
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
37 339 579 144
31 473 693 662
(Person)
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
5 886 531 596
1
338 614
31 787
338 614
1 017 950 004
67 490 821
598 932 418
3 776 851 974
3 177 919 556
2
217 956
135 204
435 912
1 321 576 234
282 268 148
766 446 008
4 230 352 977
3 463 906 969
3 -
4
139 829
248 019
452 948
1 257 866 796
509 364 129
670 491 147
4 634 632 948
3 964 141 801
5 -
6
30 938
138 035
170 295
482 608 780
261 355 274
321 294 705
2 142 459 526
1 821 164 821
7 -
9
17 767
119 869
140 919
387 627 401
272 677 346
440 380 355
3 309 031 088
2 868 650 733
10 -
19
11 821
141 424
150 433
405 038 292
340 712 103
541 033 955
3 202 649 753
2 661 615 798
20 -
49
5 378
156 338
157 962
415 455 113
485 794 254
864 599 356
4 276 709 399
3 412 110 043
50 -
99
1 302
93 411
93 411
247 006 748
430 656 654
435 461 555
4 466 072 721
4 030 611 167
100 - 199
175
20 266
20 324
57 016 189
101 603 865
219 610 373
813 501 752
593 891 379
200 - 499
106
28 974
28 974
74 728 190
228 357 067
327 945 500
1 183 260 438
855 314 938
81
79 380
79 390
219 657 848
528 099 303
679 690 111
5 304 056 568
4 624 366 457
500 +
50
3 508 378 964 5 865 885 482
86 415
205 512
297 880
874 648 783
554 925 495
1 137 731 948
6 454 581 090
5 316 849 141
1
35 153
2 215
35 153
104 763 301
5 064 809
134 739 678
577 582 484
442 842 806
2
19 649
20 188
39 298
124 516 596
34 165 022
152 821 463
960 112 760
807 291 298
3 -
4
14 880
31 426
50 894
147 267 125
62 475 293
97 415 143
541 525 897
444 110 754
5 -
6
6 385
25 346
33 253
108 651 828
37 298 206
54 695 034
360 568 694
305 873 661
7 -
9
5 828
39 225
46 279
129 593 431
93 808 955
189 407 026
1 763 882 727
1 574 475 702
10 -
19
3 244
34 749
39 957
111 762 172
74 835 812
208 969 536
777 582 544
568 613 008
20 -
49
1 052
27 944
28 627
80 153 945
98 325 376
88 430 875
525 307 293
436 876 418
50 -
99
143
11 553
11 553
31 556 546
53 180 620
46 851 665
286 597 715
239 746 050
100 - 199
60
6 509
6 509
19 224 693
23 193 288
69 420 556
213 721 410
144 300 854
200 - 499
20
5 678
5 678
15 142 517
61 030 902
88 866 140
328 746 115
239 879 975
1
679
679
2 016 630
11 547 212
6 114 833
118 953 449
112 838 616
1 179 853 439
500 +
501
4 036
39 348
42 227
113 464 910
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1
1 174
425
1 174
3 408 421
1 008 281
2 267 769
17 881 160
15 613 391
2
1 208
2 099
2 416
6 085 160
6 068 549
33 004 585
376 286 415
343 281 831
3 -
4
672
983
2 660
7 646 184
1 660 887
4 994 136
39 298 078
34 303 942
5 -
6
140
800
829
2 207 214
2 201 462
1 086 714
20 254 423
19 167 709
7 -
9
72
455
537
1 316 988
1 455 955
540 641
10 544 166
10 003 525
10 -
19
198
2 894
2 907
7 989 460
7 117 135
12 931 525
52 059 635
39 128 110
20 -
49
407
11 968
11 980
32 061 745
55 930 645
27 369 892
203 164 492
175 794 600
50 -
181 606 042
99
97
8 748
8 748
21 484 960
31 794 500
29 621 012
211 227 054
100 - 199
49
5 090
5 090
15 340 808
16 852 181
25 013 864
76 089 292
51 075 428
200 - 499
18
5 207
5 207
13 907 340
55 566 537
80 778 230
277 818 475
197 040 245
1
679
679
2 016 630
11 547 212
6 114 833
118 953 449
112 838 616
1 179 853 439
500 +
5010
4 036
39 348
42 227
113 464 910
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1
1 174
425
1 174
3 408 421
1 008 281
2 267 769
17 881 160
15 613 391
2
1 208
2 099
2 416
6 085 160
6 068 549
33 004 585
376 286 415
343 281 831
3 -
4
672
983
2 660
7 646 184
1 660 887
4 994 136
39 298 078
34 303 942
5 -
6
140
800
829
2 207 214
2 201 462
1 086 714
20 254 423
19 167 709
7 -
9
72
455
537
1 316 988
1 455 955
540 641
10 544 166
10 003 525
10 -
19
198
2 894
2 907
7 989 460
7 117 135
12 931 525
52 059 635
39 128 110
20 -
49
407
11 968
11 980
32 061 745
55 930 645
27 369 892
203 164 492
175 794 600
50 -
181 606 042
99
97
8 748
8 748
21 484 960
31 794 500
29 621 012
211 227 054
100 - 199
49
5 090
5 090
15 340 808
16 852 181
25 013 864
76 089 292
51 075 428
200 - 499
500 +
18
1
5 207
679
5 207
679
13 907 340
2 016 630
55 566 537
11 547 212
80 778 230
6 114 833
277 818 475
118 953 449
197 040 245
112 838 616
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
39
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
340 730 607
(Person)
'000 000 TL
501001
98
7 378
7 378
19 730 338
90 726 525
106 288 787
447 019 394
5 -
6
9
47
47
104 304
262 452
315 890
1 016 480
700 590
7 -
9
29
232
232
633 651
947 856
292 743
8 270 866
7 978 123
10 -
19
29
543
543
1 598 344
1 395 414
2 812 481
10 019 212
7 206 731
20 -
49
4
176
176
541 094
3 728 493
1 504 895
5 292 721
3 787 827
50 -
99
9
758
758
1 557 570
17 527 748
15 415 055
41 295 687
25 880 632
100 - 199
1
159
159
493 695
3 341 176
4 451 008
7 208 534
2 757 526
200 - 499
16
4 784
4 784
12 785 049
51 976 174
75 381 882
254 962 445
179 580 563
1
679
679
2 016 630
11 547 212
6 114 833
118 953 449
112 838 616
801 076 389
500 +
501002
2 477
30 925
31 286
83 254 122
99 212 793
112 472 959
913 549 348
1
526
394
526
1 351 106
936 839
1 578 061
12 670 183
11 092 121
2
1 042
1 991
2 084
5 106 323
5 873 340
32 701 008
374 356 302
341 655 294
3 -
4
26
86
86
220 606
735 563
1 204 252
4 280 803
3 076 551
5 -
6
131
753
782
2 102 910
1 939 010
770 823
19 237 942
18 467 119
7 -
9
42
214
296
664 616
436 047
69 611
1 423 767
1 354 156
10 -
19
169
2 351
2 364
6 391 116
5 721 721
10 119 044
42 040 424
31 921 379
20 -
49
403
11 792
11 804
31 520 651
52 202 152
25 864 998
197 871 771
172 006 774
50 -
155 725 410
99
88
7 990
7 990
19 927 390
14 266 752
14 205 957
169 931 367
100 - 199
48
4 931
4 931
14 847 113
13 511 005
20 562 856
68 880 758
48 317 902
200 - 499
2
423
423
1 122 291
3 590 363
5 396 348
22 856 030
17 459 682
501003
1 461
1 045
3 563
10 480 450
1 264 026
4 961 454
43 007 897
38 046 443
1
648
31
648
2 057 315
71 441
689 707
5 210 977
4 521 270
2
166
108
332
978 837
195 209
303 577
1 930 113
1 626 536
3 -
4
646
897
2 574
7 425 578
925 324
3 789 884
35 017 275
31 227 391
7 -
9
1
9
9
18 720
72 052
178 286
849 532
671 246
502
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
1
13 384
119
13 384
37 758 480
212 035
35 239 036
118 135 137
82 896 101
2
3 508
949
7 016
21 020 933
1 650 297
15 747 879
31 664 361
15 916 482
3 -
4
4 975
10 606
16 984
48 008 849
21 609 093
22 297 885
74 253 629
51 955 744
5 -
6
4 130
13 934
20 664
71 081 715
15 137 809
10 180 953
16 509 887
6 328 934
7 -
9
797
4 901
6 310
17 379 627
8 546 125
11 472 807
21 972 344
10 499 537
20 -
49
1
23
24
65 280
45 548
73 344
177 389
104 045
5020
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
1
13 384
119
13 384
37 758 480
212 035
35 239 036
118 135 137
82 896 101
2
3 508
949
7 016
21 020 933
1 650 297
15 747 879
31 664 361
15 916 482
3 -
4
4 975
10 606
16 984
48 008 849
21 609 093
22 297 885
74 253 629
51 955 744
5 -
6
4 130
13 934
20 664
71 081 715
15 137 809
10 180 953
16 509 887
6 328 934
7 -
9
797
4 901
6 310
17 379 627
8 546 125
11 472 807
21 972 344
10 499 537
20 -
49
1
23
24
65 280
45 548
73 344
177 389
104 045
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
40
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
502001
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
1
13 384
119
13 384
37 758 480
212 035
35 239 036
118 135 137
82 896 101
2
3 508
949
7 016
21 020 933
1 650 297
15 747 879
31 664 361
15 916 482
3 -
4
4 975
10 606
16 984
48 008 849
21 609 093
22 297 885
74 253 629
51 955 744
5 -
6
4 130
13 934
20 664
71 081 715
15 137 809
10 180 953
16 509 887
6 328 934
7 -
9
797
4 901
6 310
17 379 627
8 546 125
11 472 807
21 972 344
10 499 537
20 -
49
1
23
24
65 280
45 548
73 344
177 389
104 045
1 383 290 597
503
38 502
54 890
92 910
273 672 087
117 850 191
305 609 947
1 688 900 544
1
16 392
1 362
16 392
51 337 562
3 213 798
82 381 822
379 751 149
297 369 327
2
13 175
15 367
26 350
86 417 149
23 583 249
83 735 774
486 004 592
402 268 818
3 -
4
5 886
12 576
19 848
56 001 952
26 494 572
38 422 669
257 037 607
218 614 939
5 -
6
843
4 808
4 986
12 237 918
8 517 096
18 598 833
166 024 542
147 425 710
7 -
9
1 136
4 834
8 227
23 826 792
10 814 360
10 800 148
60 860 109
50 059 960
10 -
19
877
9 734
10 775
27 522 896
14 789 400
31 087 675
120 605 164
89 517 489
20 -
49
170
4 124
4 247
10 751 885
9 421 680
18 073 678
125 661 814
107 588 136
50 -
99
16
983
983
2 857 901
15 350 840
12 198 803
42 951 565
30 752 762
100 - 199
6
864
864
2 139 216
5 008 930
5 601 913
42 359 472
36 757 559
200 - 499
1
238
238
578 816
656 267
4 708 631
7 644 529
2 935 898
1 383 290 597
5030
38 502
54 890
92 910
273 672 087
117 850 191
305 609 947
1 688 900 544
1
16 392
1 362
16 392
51 337 562
3 213 798
82 381 822
379 751 149
297 369 327
2
13 175
15 367
26 350
86 417 149
23 583 249
83 735 774
486 004 592
402 268 818
3 -
4
5 886
12 576
19 848
56 001 952
26 494 572
38 422 669
257 037 607
218 614 939
5 -
6
843
4 808
4 986
12 237 918
8 517 096
18 598 833
166 024 542
147 425 710
7 -
9
1 136
4 834
8 227
23 826 792
10 814 360
10 800 148
60 860 109
50 059 960
10 -
19
877
9 734
10 775
27 522 896
14 789 400
31 087 675
120 605 164
89 517 489
20 -
49
170
4 124
4 247
10 751 885
9 421 680
18 073 678
125 661 814
107 588 136
50 -
99
16
983
983
2 857 901
15 350 840
12 198 803
42 951 565
30 752 762
100 - 199
6
864
864
2 139 216
5 008 930
5 601 913
42 359 472
36 757 559
200 - 499
1
238
238
578 816
656 267
4 708 631
7 644 529
2 935 898
421 137 779
503001
9 388
22 670
31 416
90 773 753
62 720 304
133 712 451
554 850 230
1
1 884
876
1 884
4 725 977
2 188 228
13 204 613
57 023 841
43 819 228
2
4 259
4 840
8 518
28 122 858
10 306 586
47 973 628
161 564 555
113 590 927
3 -
4
1 736
4 983
5 443
14 909 446
10 332 040
12 753 070
56 720 183
43 967 113
5 -
6
172
865
987
2 660 457
2 597 811
9 653 252
37 218 012
27 564 761
7 -
9
967
3 621
6 925
20 453 655
8 462 314
9 023 224
39 027 103
30 003 879
10 -
19
217
2 739
2 790
7 268 235
5 224 392
7 859 989
36 317 068
28 457 079
20 -
49
136
3 410
3 533
8 945 549
8 076 269
15 478 381
112 676 724
97 198 344
50 -
99
14
854
854
2 525 000
13 482 558
11 579 505
38 776 997
27 197 492
100 - 199
2
244
244
583 760
1 393 839
1 478 158
7 881 217
6 403 059
200 - 499
1
238
238
578 816
656 267
4 708 631
7 644 529
2 935 898
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
41
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
958 575 505
(Person)
'000 000 TL
503002
29 021
31 970
61 171
181 978 685
54 596 968
171 535 609
1 130 111 113
1
14 492
483
14 492
46 567 059
1 020 113
69 158 501
322 485 719
253 327 218
2
8 878
10 490
17 756
58 072 687
13 196 354
35 723 062
323 983 271
288 260 209
3 -
4
4 137
7 566
14 363
40 979 850
16 116 048
25 592 652
199 810 575
174 217 923
5 -
6
665
3 914
3 968
9 482 572
5 869 686
8 911 041
128 645 251
119 734 210
7 -
9
149
1 059
1 144
2 927 163
2 000 975
1 584 316
19 260 289
17 675 972
10 -
19
660
6 995
7 985
20 254 661
9 565 008
23 227 686
84 288 096
61 060 410
20 -
49
34
714
714
1 806 336
1 345 411
2 595 298
12 985 090
10 389 792
50 -
99
2
129
129
332 901
1 868 282
619 298
4 174 568
3 555 270
100 - 199
4
620
620
1 555 456
3 615 091
4 123 755
34 478 255
30 354 500
503003
27
164
168
475 237
364 867
223 523
2 764 176
2 540 653
1
3
2
3
8 446
3 657
9 633
65 606
55 973
2
2
3
4
9 232
3 921
9 775
29 128
19 353
3 -
4
3
9
10
30 612
13 919
21 712
114 515
92 803
7 -
9
19
150
151
426 947
343 370
182 403
2 554 927
2 372 524
503004
66
86
155
444 412
168 051
138 364
1 175 024
1 036 660
1
13
1
13
36 080
1 800
9 075
175 983
166 908
2
36
34
72
212 372
76 387
29 309
427 638
398 329
3 -
4
10
18
32
82 044
32 565
55 235
392 334
337 099
5 -
6
6
29
31
94 890
49 599
34 540
161 279
126 739
7 -
9
1
4
7
19 026
7 700
10 205
17 790
7 585
504
4 768
1 357
7 063
19 784 807
1 690 166
14 576 885
65 945 579
51 368 694
1
3 182
24
3 182
8 943 888
47 300
10 920 610
51 053 735
40 133 125
2
1 005
572
2 010
6 101 495
664 277
1 152 692
5 528 087
4 375 395
3 -
4
564
624
1 727
4 377 682
646 782
2 041 763
5 707 246
3 665 483
5 -
6
3
12
17
42 600
30 810
13 950
127 118
113 168
7 -
9
13
117
117
295 142
287 172
389 881
3 457 843
3 067 962
10 -
19
1
8
10
24 000
13 825
57 989
71 550
13 561
5040
4 768
1 357
7 063
19 784 807
1 690 166
14 576 885
65 945 579
51 368 694
1
3 182
24
3 182
8 943 888
47 300
10 920 610
51 053 735
40 133 125
2
1 005
572
2 010
6 101 495
664 277
1 152 692
5 528 087
4 375 395
3 -
4
564
624
1 727
4 377 682
646 782
2 041 763
5 707 246
3 665 483
5 -
6
3
12
17
42 600
30 810
13 950
127 118
113 168
7 -
9
13
117
117
295 142
287 172
389 881
3 457 843
3 067 962
10 -
19
1
8
10
24 000
13 825
57 989
71 550
13 561
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
42
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
504001
59
180
229
604 764
408 375
497 971
4 595 820
4 097 848
1
17
14
17
47 372
27 902
39 943
81 601
41 658
2
11
10
22
49 960
18 316
10 751
47 735
36 984
3 -
4
17
36
68
199 930
67 490
55 353
969 949
914 596
5 -
6
1
3
5
12 360
7 495
2 044
38 692
36 648
7 -
9
13
117
117
295 142
287 172
389 881
3 457 843
3 067 962
6 365 699
504002
782
677
2 008
5 122 631
731 492
2 452 639
8 818 338
1
134
10
134
368 900
19 398
157 054
633 104
476 049
2
101
62
202
551 427
95 662
241 343
3 299 691
3 058 348
3 -
4
544
588
1 650
4 148 064
579 292
1 984 346
4 725 567
2 741 221
5 -
6
2
9
12
30 240
23 315
11 906
88 426
76 520
10 -
19
1
8
10
24 000
13 825
57 989
71 550
13 561
3 927
500
4 826
14 057 413
550 299
11 626 275
52 531 422
40 905 147
504003
3 -
1
3 031
-
3 031
8 527 617
-
10 723 613
50 339 031
39 615 418
2
893
500
1 786
5 500 108
550 299
900 598
2 180 661
1 280 063
4
3
-
9
29 688
-
2 064
11 730
9 666
2 534 635 569
505
12 314
79 385
91 298
272 412 095
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
1
1 021
285
1 021
3 314 950
583 395
3 930 441
10 761 303
6 830 862
2
753
1 201
1 506
4 891 860
2 198 651
19 180 532
60 629 304
41 448 772
3 -
4
2 783
6 637
9 675
31 232 459
12 063 959
29 658 691
165 229 337
135 570 646
5 -
6
1 269
5 792
6 757
23 082 381
11 411 028
24 814 585
157 652 725
132 838 140
7 -
9
3 810
28 918
31 088
86 774 882
72 705 343
166 203 548
1 667 048 266
1 500 844 718
10 -
19
2 168
22 113
26 265
76 225 816
52 915 452
164 892 347
604 846 195
439 953 848
20 -
49
474
11 829
12 376
37 275 034
32 927 503
42 913 960
196 303 598
153 389 637
50 -
27 387 247
99
30
1 822
1 822
7 213 685
6 035 280
5 031 850
32 419 096
100 - 199
5
555
555
1 744 669
1 332 177
38 804 779
95 272 646
56 467 867
200 - 499
1
233
233
656 361
4 808 098
3 379 279
43 283 111
39 903 832
2 534 635 569
5050
12 314
79 385
91 298
272 412 095
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
1
1 021
285
1 021
3 314 950
583 395
3 930 441
10 761 303
6 830 862
2
753
1 201
1 506
4 891 860
2 198 651
19 180 532
60 629 304
41 448 772
3 -
4
2 783
6 637
9 675
31 232 459
12 063 959
29 658 691
165 229 337
135 570 646
5 -
6
1 269
5 792
6 757
23 082 381
11 411 028
24 814 585
157 652 725
132 838 140
7 -
9
3 810
28 918
31 088
86 774 882
72 705 343
166 203 548
1 667 048 266
1 500 844 718
10 -
19
2 168
22 113
26 265
76 225 816
52 915 452
164 892 347
604 846 195
439 953 848
20 -
49
474
11 829
12 376
37 275 034
32 927 503
42 913 960
196 303 598
153 389 637
50 -
27 387 247
99
30
1 822
1 822
7 213 685
6 035 280
5 031 850
32 419 096
100 - 199
5
555
555
1 744 669
1 332 177
38 804 779
95 272 646
56 467 867
200 - 499
1
233
233
656 361
4 808 098
3 379 279
43 283 111
39 903 832
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
43
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
2 500 115 915
(Person)
'000 000 TL
505001
10 720
77 238
87 174
260 225 482
193 205 898
486 205 269
2 986 321 183
1
280
279
280
1 003 754
572 469
1 933 453
7 483 960
5 550 507
2
530
1 058
1 060
3 567 348
1 955 114
18 445 783
55 593 533
37 147 750
3 -
4
2 298
5 947
8 142
26 617 444
10 367 002
27 422 967
157 340 675
129 917 707
5 -
6
1 175
5 415
6 287
21 763 261
10 829 806
23 866 918
140 811 446
116 944 528
7 -
9
3 808
28 901
31 070
86 715 950
72 669 263
166 053 149
1 666 689 354
1 500 636 205
10 -
19
2 120
21 220
25 370
73 729 296
51 747 755
158 463 786
591 466 915
433 003 129
20 -
49
473
11 808
12 355
37 213 714
32 888 934
42 803 304
195 960 448
153 157 143
50 -
27 387 247
99
30
1 822
1 822
7 213 685
6 035 280
5 031 850
32 419 096
100 - 199
5
555
555
1 744 669
1 332 177
38 804 779
95 272 646
56 467 867
200 - 499
1
233
233
656 361
4 808 098
3 379 279
43 283 111
39 903 832
11 068 489
505002
1 444
844
2 721
8 247 922
1 961 073
4 998 460
16 066 949
1
741
6
741
2 311 196
10 926
1 996 988
3 277 344
1 280 356
2
219
137
438
1 300 551
233 357
713 409
4 961 424
4 248 015
3 -
4
483
684
1 525
4 586 535
1 685 703
2 193 412
7 568 317
5 374 905
10 -
19
1
17
17
49 640
31 088
94 651
259 864
165 213
22 846 114
505003
144
1 269
1 365
3 823 248
1 727 372
7 414 206
30 260 320
2
1
2
2
5 840
3 960
3 200
7 289
4 089
3 -
4
2
6
8
28 480
11 254
42 312
320 345
278 033
5 -
6
94
377
470
1 319 120
581 223
947 667
16 841 279
15 893 612
7 -
9
1
8
9
25 128
19 765
46 301
132 040
85 739
10 -
19
45
855
855
2 383 360
1 072 602
6 264 070
12 616 218
6 352 147
20 -
49
1
21
21
61 320
38 569
110 656
343 150
232 494
605 051
505099
6
34
38
115 444
86 542
192 077
797 128
2
3
4
6
18 120
6 220
18 140
67 058
48 918
7 -
9
1
9
9
33 804
16 315
104 098
226 872
122 774
10 -
19
2
21
23
63 520
64 007
69 839
503 198
433 359
51
88 721
395 645
463 635
1 224 659 301
1 498 768 769
2 500 203 374
18 127 379 331
15 627 175 957
1
21 684
8 849
21 684
60 252 913
20 433 649
66 128 336
773 628 321
707 499 985
2
16 439
16 627
32 878
90 921 005
33 871 305
101 619 496
562 603 123
460 983 627
3 -
4
29 376
67 704
94 938
248 734 814
131 115 349
238 524 011
1 791 564 069
1 553 040 057
5 -
6
6 281
30 711
35 055
93 272 994
67 209 698
121 030 512
1 200 347 382
1 079 316 870
7 -
9
6 649
48 258
53 205
140 900 489
111 441 218
152 552 885
976 381 677
823 828 793
10 -
19
4 977
61 573
63 364
170 064 980
155 371 896
206 579 797
1 145 896 860
939 317 064
20 -
49
2 814
87 596
88 184
229 642 350
267 295 302
555 598 143
2 983 115 442
2 427 517 299
50 -
99
380
28 603
28 603
79 338 699
267 851 621
316 016 569
3 477 697 750
3 161 681 181
100 - 199
41
5 051
5 051
12 824 068
53 553 368
123 557 302
481 434 889
357 877 586
200 - 499
51
13 104
13 104
30 631 925
128 355 362
201 686 362
652 747 809
451 061 447
500 +
29
27 569
27 569
68 075 065
262 270 002
416 909 962
4 081 962 010
3 665 052 048
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
44
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
350 011 093
(Person)
'000 000 TL
511
7 811
12 753
22 216
60 941 469
31 394 696
118 700 318
468 711 411
1
647
156
647
2 115 649
395 882
814 798
5 390 747
4 575 949
2
3 300
3 764
6 600
18 377 120
8 569 897
51 583 371
166 898 463
115 315 092
3 -
4
3 443
5 306
10 836
29 877 020
10 352 690
33 452 204
95 166 629
61 714 425
5 -
6
67
359
391
1 406 899
789 340
3 765 536
14 010 335
10 244 799
7 -
9
96
750
814
2 134 877
2 164 932
2 387 423
10 124 000
7 736 578
10 -
19
255
2 040
2 550
6 128 160
4 244 772
24 605 328
168 226 418
143 621 090
50 -
99
1
89
89
218 584
671 551
435 891
1 314 094
878 203
100 - 199
2
289
289
683 160
4 205 632
1 655 767
7 580 724
5 924 957
350 011 093
5110
7 811
12 753
22 216
60 941 469
31 394 696
118 700 318
468 711 411
1
647
156
647
2 115 649
395 882
814 798
5 390 747
4 575 949
2
3 300
3 764
6 600
18 377 120
8 569 897
51 583 371
166 898 463
115 315 092
3 -
4
3 443
5 306
10 836
29 877 020
10 352 690
33 452 204
95 166 629
61 714 425
5 -
6
67
359
391
1 406 899
789 340
3 765 536
14 010 335
10 244 799
7 -
9
96
750
814
2 134 877
2 164 932
2 387 423
10 124 000
7 736 578
10 -
19
255
2 040
2 550
6 128 160
4 244 772
24 605 328
168 226 418
143 621 090
50 -
99
1
89
89
218 584
671 551
435 891
1 314 094
878 203
100 - 199
2
289
289
683 160
4 205 632
1 655 767
7 580 724
5 924 957
6 337 597 145
512
20 378
95 832
112 872
295 560 291
392 652 581
773 175 492
7 110 772 637
1
6 142
2 526
6 142
17 044 101
5 655 944
30 171 123
244 479 599
214 308 476
2
6 278
4 601
12 556
33 693 604
11 172 431
24 744 029
196 101 215
171 357 186
3 -
4
2 777
7 377
9 572
25 488 156
16 002 571
47 868 807
386 685 805
338 816 998
5 -
6
1 591
8 086
8 964
23 430 277
15 917 814
49 896 759
860 066 405
810 169 646
7 -
9
1 662
12 935
14 067
37 538 754
34 572 293
61 869 415
427 293 389
365 423 974
10 -
19
1 183
14 022
14 804
39 144 107
26 480 050
39 971 454
254 161 886
214 190 432
20 -
49
620
17 877
18 359
49 624 665
45 202 730
82 829 810
534 102 152
451 272 342
50 -
99
100
7 632
7 632
19 561 122
38 100 932
60 124 605
303 929 376
243 804 771
100 - 199
4
490
490
1 194 856
2 047 917
2 986 492
12 826 700
9 840 208
200 - 499
7
2 142
2 142
4 626 720
29 868 156
14 118 888
136 585 223
122 466 335
14
18 144
18 144
44 213 929
167 631 744
358 594 110
3 754 540 888
3 395 946 777
1 182 226 497
500 +
5121
2 503
13 567
15 465
37 620 601
68 724 458
144 574 693
1 326 801 190
1
1 152
274
1 152
3 108 128
604 543
9 190 694
45 678 436
36 487 742
2
660
693
1 320
3 456 464
1 598 694
2 346 132
27 279 659
24 933 528
3 -
4
238
507
795
2 112 550
1 319 252
12 928 996
242 581 070
229 652 074
5 -
6
54
187
292
824 461
301 870
3 551 428
29 748 791
26 197 362
7 -
9
35
246
246
589 811
452 738
1 815 488
5 922 948
4 107 459
10 -
19
294
3 509
3 509
9 789 856
4 048 837
1 045 733
12 722 848
11 677 115
20 -
49
56
1 517
1 517
3 620 192
8 657 822
5 750 185
78 694 034
72 943 848
50 -
99
13
847
847
2 174 771
1 677 079
9 474 600
32 368 296
22 893 696
1
5 787
5 787
11 944 368
50 063 624
98 471 437
851 805 109
753 333 672
500 +
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
45
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
5122
17 875
82 265
97 407
257 939 690
323 928 122
628 600 799
5 783 971 447
5 155 370 648
1
4 990
2 252
4 990
13 935 973
5 051 400
20 980 429
198 801 163
177 820 734
2
5 618
3 908
11 236
30 237 140
9 573 737
22 397 897
168 821 556
146 423 659
3 -
4
2 539
6 870
8 777
23 375 606
14 683 319
34 939 811
144 104 734
109 164 924
5 -
6
1 537
7 899
8 672
22 605 816
15 615 944
46 345 330
830 317 614
783 972 284
7 -
9
1 627
12 689
13 821
36 948 943
34 119 555
60 053 927
421 370 442
361 316 514
10 -
19
889
10 513
11 295
29 354 251
22 431 213
38 925 721
241 439 038
202 513 317
20 -
49
564
16 360
16 842
46 004 474
36 544 908
77 079 624
455 408 118
378 328 494
50 -
99
87
6 785
6 785
17 386 351
36 423 853
50 650 005
271 561 080
220 911 075
100 - 199
4
490
490
1 194 856
2 047 917
2 986 492
12 826 700
9 840 208
200 - 499
7
2 142
2 142
4 626 720
29 868 156
14 118 888
136 585 223
122 466 335
13
12 357
12 357
32 269 561
117 568 120
260 122 673
2 902 735 779
2 642 613 105
500 +
513
29 361
134 769
153 989
404 828 315
517 679 041
646 926 928
4 247 221 314
3 600 294 386
1
7 086
1 656
7 086
19 066 139
3 283 611
15 022 050
259 336 500
244 314 450
2
4 576
5 269
9 152
26 264 142
7 365 139
12 235 445
113 200 020
100 964 575
3 -
4
11 392
28 851
36 628
94 358 535
54 733 956
77 161 926
751 656 022
674 494 096
5 -
6
1 457
6 674
7 853
20 607 041
14 910 174
15 518 726
99 592 183
84 073 457
7 -
9
1 596
11 648
12 400
30 640 604
22 079 877
26 739 199
166 348 754
139 609 555
10 -
19
2 052
25 890
25 991
71 358 454
64 699 978
70 153 389
324 857 050
254 703 662
20 -
49
1 013
33 882
33 980
86 212 914
90 148 113
207 282 889
1 202 583 556
995 300 667
50 -
99
169
12 186
12 186
33 556 580
173 012 918
106 455 545
803 460 536
697 004 991
100 - 199
1
163
163
327 304
2 593 447
22 874 701
70 025 132
47 150 431
200 - 499
6
1 428
1 428
4 158 870
14 016 521
48 651 791
168 923 737
120 271 946
13
7 122
7 122
18 277 731
70 835 306
44 831 267
287 237 824
242 406 556
500 +
5131
15 101
69 635
79 482
210 079 419
191 280 832
227 913 332
1 775 282 764
1 547 369 433
1
5 286
291
5 286
13 983 416
471 213
6 386 316
186 675 473
180 289 157
2
3 615
4 455
7 230
20 754 771
6 118 191
9 981 066
94 139 846
84 158 780
3 -
4
2 431
6 548
8 015
21 500 918
12 022 977
19 424 215
109 969 231
90 545 016
5 -
6
968
4 607
5 184
13 458 453
9 760 101
11 228 792
67 199 320
55 970 527
7 -
9
898
6 607
6 625
16 035 601
12 165 617
18 787 778
120 964 349
102 176 571
10 -
19
1 179
16 577
16 592
48 561 329
40 950 583
45 989 983
238 532 419
192 542 435
20 -
49
707
23 607
23 607
58 145 897
54 697 001
80 611 150
717 082 116
636 470 966
50 -
99
4
320
320
837 222
725 567
356 052
12 499 778
12 143 725
200 - 499
1
246
246
610 080
1 363 736
1 333 741
4 151 237
2 817 496
12
6 377
6 377
16 191 731
53 005 846
33 814 237
224 068 996
190 254 758
500 +
5139
14 260
65 134
74 507
194 748 896
326 398 209
419 013 596
2 471 938 549
2 052 924 953
1
1 800
1 365
1 800
5 082 723
2 812 398
8 635 734
72 661 026
64 025 293
2
961
814
1 922
5 509 370
1 246 947
2 254 379
19 060 174
16 805 794
3 -
4
8 961
22 303
28 613
72 857 617
42 710 979
57 737 710
641 686 791
583 949 081
5 -
6
489
2 067
2 669
7 148 588
5 150 074
4 289 934
32 392 863
28 102 930
7 -
9
698
5 041
5 775
14 605 004
9 914 260
7 951 421
45 384 405
37 432 984
10 -
19
873
9 313
9 399
22 797 125
23 749 395
24 163 406
86 324 632
62 161 226
20 -
49
306
10 275
10 373
28 067 017
35 451 112
126 671 739
485 501 440
358 829 701
50 -
99
165
11 866
11 866
32 719 357
172 287 351
106 099 493
790 960 758
684 861 266
100 - 199
1
163
163
327 304
2 593 447
22 874 701
70 025 132
47 150 431
200 - 499
5
1 182
1 182
3 548 790
12 652 785
47 318 050
164 772 500
117 454 450
500 +
1
745
745
2 086 000
17 829 460
11 017 030
63 168 828
52 151 798
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
46
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
514
27 916
128 078
149 218
396 652 365
429 305 424
825 747 322
5 647 904 978
4 822 157 656
1
6 947
4 397
6 947
19 429 010
10 785 652
17 396 259
237 452 424
220 056 165
2
2 208
2 839
4 416
12 164 037
6 268 411
12 598 784
85 136 152
72 537 367
3 -
4
11 371
25 052
36 714
95 366 453
46 625 732
77 704 918
536 920 839
459 215 921
5 -
6
2 687
13 131
15 365
41 808 804
26 748 926
41 011 873
195 091 362
154 079 489
7 -
9
2 344
14 372
17 369
48 688 857
39 354 448
56 018 894
283 145 044
227 126 151
10 -
19
1 060
13 855
13 967
37 284 317
42 120 493
37 579 801
233 237 546
195 657 745
20 -
49
1 138
34 458
34 466
89 667 878
122 937 164
255 011 728
1 182 526 976
927 515 248
50 -
99
96
7 744
7 744
23 547 619
51 824 027
140 018 636
2 348 694 496
2 208 675 860
100 - 199
29
3 308
3 308
8 723 196
28 959 846
85 351 302
293 535 534
208 184 231
200 - 499
36
8 922
8 922
19 972 195
53 680 725
103 055 127
252 164 605
149 109 478
5141
1 377
8 717
9 042
28 204 165
51 621 301
134 315 260
2 355 532 025
2 221 216 765
1
803
798
803
2 758 399
1 350 572
2 263 466
17 184 446
14 920 980
2
264
484
528
1 782 652
1 325 491
2 419 514
7 419 904
5 000 390
3 -
4
157
383
605
1 651 445
950 279
1 738 387
12 469 680
10 731 293
5 -
6
5
25
26
77 944
53 093
174 051
1 258 596
1 084 545
7 -
9
29
214
245
744 467
504 011
1 308 565
6 481 116
5 172 551
10 -
19
45
541
563
1 584 580
2 175 257
3 828 935
16 579 300
12 750 365
20 -
49
5
143
143
369 224
1 985 729
1 476 957
11 383 926
9 906 969
50 -
99
69
6 129
6 129
19 235 454
43 276 868
121 105 386
2 282 755 057
2 161 649 671
89
314
406
1 030 132
934 108
874 215
9 168 964
8 294 749
22 870
5142
3 -
1
11
-
11
26 880
-
1 344
24 214
2
1
2
2
4 800
3 750
3 816
33 350
29 534
4
47
114
141
359 601
277 337
267 474
5 509 710
5 242 236
7 -
9
27
135
189
467 331
285 944
97 854
878 400
780 545
10 -
19
1
14
14
31 360
96 563
444 834
1 522 966
1 078 132
20 -
49
2
49
49
140 160
270 514
58 893
1 200 324
1 141 431
17 775
92 945
105 337
277 442 654
314 766 018
520 181 838
2 252 462 739
1 732 280 901
1
6 019
3 497
6 019
16 364 694
9 190 976
14 436 424
218 116 753
203 680 329
2
1 492
2 194
2 984
8 102 423
4 488 871
7 489 592
58 649 492
51 159 901
3 -
4
4 076
9 258
13 645
37 790 594
22 913 370
52 107 481
261 105 027
208 997 547
5 -
6
2 553
12 569
14 684
39 892 255
25 573 165
37 653 067
172 260 196
134 607 129
7 -
9
1 664
9 602
12 092
32 217 627
30 942 610
49 882 462
218 471 725
168 589 263
10 -
19
956
12 622
12 710
33 846 819
35 213 087
30 898 189
188 658 841
157 760 652
20 -
49
926
29 648
29 648
76 982 423
97 701 269
125 018 382
556 896 653
431 878 270
50 -
99
25
1 492
1 492
3 977 949
7 997 938
18 355 756
64 440 068
46 084 311
100 - 199
28
3 141
3 141
8 295 676
27 064 005
81 285 358
261 699 380
180 414 021
200 - 499
36
8 922
8 922
19 972 195
53 680 725
103 055 127
252 164 605
149 109 478
5143
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
47
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
5149
1
8 675
26 102
34 433
89 975 414
61 983 998
170 376 008
1 030 741 250
860 365 241
114
102
114
279 037
244 104
695 025
2 127 011
1 431 986
2
451
159
902
2 274 162
450 298
2 685 863
19 033 405
16 347 543
3 -
4
7 091
15 297
22 323
55 564 814
22 484 746
23 591 577
257 836 422
234 244 845
5 -
6
129
537
655
1 838 606
1 122 667
3 184 755
21 572 571
18 387 815
7 -
9
624
4 421
4 843
15 259 431
7 621 882
4 730 012
57 313 804
52 583 792
10 -
19
58
678
680
1 821 558
4 635 587
2 407 842
26 476 439
24 068 596
20 -
49
205
4 618
4 626
12 176 072
22 979 652
128 457 496
613 046 073
484 588 577
50 -
99
2
123
123
334 216
549 221
557 494
1 499 371
941 877
100 - 199
1
167
167
427 520
1 895 841
4 065 944
31 836 154
27 770 210
2 445
23 553
23 865
62 445 589
122 245 820
128 697 917
594 351 300
465 653 383
107
105
107
262 807
255 001
606 128
3 181 312
2 575 184
515
1
2
75
150
150
410 637
489 444
329 775
1 036 094
706 319
3 -
4
382
1 085
1 155
3 558 634
2 986 124
2 252 661
19 730 451
17 477 790
5 -
6
478
2 459
2 477
6 008 132
8 838 574
10 813 911
31 513 111
20 699 200
7 -
9
942
8 473
8 475
21 686 305
11 817 599
5 192 437
82 307 713
77 115 276
10 -
19
397
5 426
5 646
15 121 451
16 838 929
32 469 983
155 995 497
123 525 513
20 -
49
42
1 350
1 350
4 059 173
8 799 865
9 952 498
51 574 748
41 622 249
50 -
99
14
952
952
2 454 795
4 242 193
8 981 892
20 299 248
11 317 357
100 - 199
4
638
638
1 426 112
13 385 180
8 753 491
93 455 585
84 702 094
200 - 499
2
612
612
1 874 140
30 789 960
35 860 556
95 074 244
59 213 688
500 +
2
2 303
2 303
5 583 404
23 802 951
13 484 584
40 183 298
26 698 714
5150
2 445
23 553
23 865
62 445 589
122 245 820
128 697 917
594 351 300
465 653 383
1
107
105
107
262 807
255 001
606 128
3 181 312
2 575 184
2
75
150
150
410 637
489 444
329 775
1 036 094
706 319
3 -
4
382
1 085
1 155
3 558 634
2 986 124
2 252 661
19 730 451
17 477 790
5 -
6
478
2 459
2 477
6 008 132
8 838 574
10 813 911
31 513 111
20 699 200
7 -
9
942
8 473
8 475
21 686 305
11 817 599
5 192 437
82 307 713
77 115 276
10 -
19
397
5 426
5 646
15 121 451
16 838 929
32 469 983
155 995 497
123 525 513
20 -
49
42
1 350
1 350
4 059 173
8 799 865
9 952 498
51 574 748
41 622 249
50 -
99
14
952
952
2 454 795
4 242 193
8 981 892
20 299 248
11 317 357
100 - 199
4
638
638
1 426 112
13 385 180
8 753 491
93 455 585
84 702 094
200 - 499
2
612
612
1 874 140
30 789 960
35 860 556
95 074 244
59 213 688
500 +
2
2 303
2 303
5 583 404
23 802 951
13 484 584
40 183 298
26 698 714
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
48
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
519
810
660
1 475
4 231 272
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
1
755
9
755
2 335 206
57 559
2 117 978
23 787 739
21 669 761
2
2
4
4
11 466
5 984
128 092
231 180
103 088
3 -
4
11
33
33
86 016
414 277
83 496
1 404 323
1 320 827
5 -
6
1
2
5
11 840
4 870
23 707
73 985
50 278
7 -
9
9
80
80
211 092
1 452 068
345 517
7 162 777
6 817 260
10 -
19
30
340
406
1 028 491
987 673
1 799 841
9 418 463
7 618 622
20 -
49
1
29
29
77 720
207 430
521 217
12 328 010
11 806 793
100 - 199
1
163
163
469 440
2 361 346
1 935 549
4 011 214
2 075 665
5190
810
660
1 475
4 231 272
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
1
755
9
755
2 335 206
57 559
2 117 978
23 787 739
21 669 761
2
2
4
4
11 466
5 984
128 092
231 180
103 088
3 -
4
11
33
33
86 016
414 277
83 496
1 404 323
1 320 827
5 -
6
1
2
5
11 840
4 870
23 707
73 985
50 278
7 -
9
9
80
80
211 092
1 452 068
345 517
7 162 777
6 817 260
10 -
19
30
340
406
1 028 491
987 673
1 799 841
9 418 463
7 618 622
20 -
49
1
29
29
77 720
207 430
521 217
12 328 010
11 806 793
100 - 199
1
163
163
469 440
2 361 346
1 935 549
4 011 214
2 075 665
52
588 831
591 550
1 307 667
3 787 223 511
1 454 684 700
2 227 950 160
12 757 618 724
10 529 668 564
1
281 777
20 723
281 777
852 933 791
41 992 363
398 064 404
2 425 641 169
2 027 576 765
2
181 868
98 389
363 736
1 106 138 633
214 231 820
512 005 049
2 707 637 093
2 195 632 044
3 -
4
95 573
148 889
307 116
861 864 857
315 773 487
334 551 993
2 301 542 982
1 966 990 990
5 -
6
18 272
81 978
101 987
280 683 958
156 847 370
145 569 159
581 543 450
435 974 291
7 -
9
5 290
32 386
41 435
117 133 481
67 427 174
98 420 445
568 766 683
470 346 238
10 -
19
3 600
45 102
47 112
123 211 140
110 504 396
125 484 622
1 279 170 348
1 153 685 727
20 -
49
1 512
40 798
41 151
105 658 818
120 173 575
220 570 338
768 286 665
547 716 326
50 -
99
779
53 255
53 255
136 111 503
109 624 413
72 593 321
701 777 256
629 183 935
100 - 199
74
8 706
8 764
24 967 428
24 857 209
26 632 514
118 345 453
91 712 939
200 - 499
35
10 192
10 192
28 953 749
38 970 804
37 392 998
201 766 514
164 373 516
500 +
51
51 132
51 142
149 566 154
254 282 090
256 665 316
1 103 141 109
846 475 793
521
194 934
162 538
400 792
1 299 144 581
493 129 003
719 973 886
4 001 306 725
3 281 332 839
1
116 864
4 474
116 864
382 921 854
9 489 795
118 706 422
824 400 637
705 694 215
2
55 449
20 096
110 898
392 450 146
38 668 218
146 007 989
762 622 487
616 614 498
3 -
4
16 858
28 164
56 385
186 162 641
63 624 404
47 007 028
415 552 129
368 545 102
5 -
6
3 560
16 078
19 964
58 301 430
21 700 674
28 406 570
120 374 229
91 967 658
7 -
9
1 319
7 523
9 939
30 217 468
18 235 774
23 818 205
274 013 524
250 195 320
10 -
19
395
4 845
5 289
13 924 036
8 535 081
17 753 233
67 024 875
49 271 643
20 -
49
192
4 940
5 025
15 940 807
10 564 246
15 050 652
75 694 346
60 643 693
50 -
123 982 421
99
178
12 665
12 665
32 298 910
26 593 540
17 435 236
141 417 657
100 - 199
36
4 492
4 492
14 164 394
16 922 504
21 632 636
92 613 085
70 980 449
200 - 499
33
9 361
9 361
26 794 181
27 165 704
31 980 869
133 586 178
101 605 309
500 +
50
49 900
49 910
145 968 714
251 629 065
252 175 047
1 094 007 578
841 832 531
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
49
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
5211
185 504
117 956
346 193
1 137 269 351
314 096 698
457 151 990
2 905 411 428
2 448 259 438
1
114 696
3 924
114 696
376 957 446
7 534 165
114 148 555
802 528 091
688 379 536
2
52 519
17 675
105 038
373 880 972
33 536 354
121 590 023
646 113 047
524 523 024
3 -
4
14 215
22 565
47 910
163 891 219
54 412 653
41 516 198
342 460 617
300 944 419
5 -
6
2 911
13 428
16 452
47 712 881
17 739 344
24 511 201
96 113 101
71 601 900
7 -
9
645
3 210
4 791
15 267 263
6 869 250
13 800 058
216 132 561
202 332 503
10 -
19
160
2 128
2 185
5 966 769
4 729 753
7 597 058
37 065 904
29 468 847
20 -
49
137
3 670
3 755
12 349 667
6 859 959
6 852 535
36 925 854
30 073 319
50 -
99
143
10 055
10 055
25 390 904
16 310 318
6 270 654
32 565 076
26 294 422
100 - 199
11
1 572
1 572
6 168 572
4 477 781
4 296 285
26 921 922
22 625 637
200 - 499
25
6 659
6 659
19 123 600
15 829 727
9 591 141
84 146 298
74 555 157
500 +
42
33 070
33 080
90 560 058
145 797 394
106 978 283
584 438 958
477 460 675
5219
9 430
44 582
54 599
161 875 230
179 032 305
262 821 896
1 095 895 296
833 073 400
1
2 168
550
2 168
5 964 407
1 955 630
4 557 867
21 872 546
17 314 679
2
2 930
2 421
5 860
18 569 174
5 131 863
24 417 966
116 509 441
92 091 474
3 -
4
2 643
5 599
8 475
22 271 422
9 211 751
5 490 829
73 091 512
67 600 683
5 -
6
649
2 650
3 512
10 588 549
3 961 330
3 895 370
24 261 128
20 365 758
7 -
9
674
4 313
5 148
14 950 205
11 366 523
10 018 147
57 880 964
47 862 817
10 -
19
235
2 717
3 104
7 957 267
3 805 327
10 156 175
29 958 971
19 802 796
20 -
49
55
1 270
1 270
3 591 140
3 704 287
8 198 118
38 768 492
30 570 374
50 -
99
35
2 610
2 610
6 908 006
10 283 221
11 164 582
108 852 581
97 687 998
100 - 199
25
2 920
2 920
7 995 822
12 444 723
17 336 350
65 691 162
48 354 812
200 - 499
8
2 702
2 702
7 670 581
11 335 977
22 389 728
49 439 880
27 050 153
500 +
8
16 830
16 830
55 408 656
105 831 671
145 196 764
509 568 620
364 371 856
62 693
37 049
121 538
378 795 655
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
522
1
30 036
761
30 036
92 467 350
1 410 665
72 795 788
310 819 100
238 023 312
2
20 822
9 533
41 644
139 092 676
21 148 943
44 882 542
272 896 951
228 014 410
3 -
4
8 539
8 924
26 615
83 569 973
21 324 126
31 729 476
132 045 439
100 315 963
5 -
6
2 145
6 272
11 236
31 495 060
13 760 254
25 078 656
117 878 959
92 800 303
7 -
9
642
4 850
4 894
13 203 738
5 337 509
24 278 135
75 600 404
51 322 268
10 -
19
463
5 298
5 702
15 890 808
10 498 995
17 314 919
741 396 205
724 081 286
20 -
49
45
1 325
1 325
2 861 392
3 136 306
8 287 210
17 252 446
8 965 237
50 -
99
1
86
86
214 656
173 769
60 580
409 728
349 148
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
50
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
5220
62 693
37 049
121 538
378 795 655
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
1
30 036
761
30 036
92 467 350
1 410 665
72 795 788
310 819 100
238 023 312
2
20 822
9 533
41 644
139 092 676
21 148 943
44 882 542
272 896 951
228 014 410
3 -
4
8 539
8 924
26 615
83 569 973
21 324 126
31 729 476
132 045 439
100 315 963
5 -
6
2 145
6 272
11 236
31 495 060
13 760 254
25 078 656
117 878 959
92 800 303
7 -
9
642
4 850
4 894
13 203 738
5 337 509
24 278 135
75 600 404
51 322 268
10 -
19
463
5 298
5 702
15 890 808
10 498 995
17 314 919
741 396 205
724 081 286
20 -
49
45
1 325
1 325
2 861 392
3 136 306
8 287 210
17 252 446
8 965 237
50 -
99
1
86
86
214 656
173 769
60 580
409 728
349 148
523
312 873
385 822
755 820
2 029 305 574
873 615 556
1 215 961 208
6 954 413 199
5 738 451 991
1
124 868
15 216
124 868
350 255 594
30 550 436
186 242 379
1 242 611 210
1 056 368 831
2
99 597
65 798
199 194
541 390 188
149 812 177
288 352 720
1 615 418 175
1 327 065 456
3 -
4
67 896
109 457
217 219
574 267 347
226 353 093
244 205 876
1 734 001 695
1 489 795 819
5 -
6
12 542
59 528
70 642
190 474 682
121 189 691
91 561 475
342 376 981
250 815 506
7 -
9
3 324
19 974
26 562
73 586 131
43 793 149
50 233 417
218 917 514
168 684 097
10 -
19
2 737
34 893
36 054
93 199 447
91 335 836
90 235 915
470 081 655
379 845 740
20 -
49
1 270
34 364
34 631
86 425 887
105 758 119
196 407 617
670 374 829
473 967 212
50 -
99
599
40 444
40 444
103 476 496
82 729 195
54 536 439
558 740 747
504 204 308
100 - 199
37
4 085
4 143
10 472 794
7 635 735
4 282 971
24 576 525
20 293 555
200 - 499
2
831
831
2 159 568
11 805 100
5 412 129
68 180 336
62 768 207
500 +
1
1 232
1 232
3 597 440
2 653 025
4 490 269
9 133 531
4 643 262
5231
24 201
30 753
57 050
155 403 621
80 516 393
116 330 558
1 153 018 619
1 036 688 061
1
3 324
325
3 324
10 444 816
872 777
7 940 648
83 920 967
75 980 318
2
13 644
11 930
27 288
74 213 045
23 950 313
42 626 174
385 878 503
343 252 329
3 -
4
6 975
15 686
23 319
62 983 579
33 552 624
53 228 869
436 872 551
383 643 682
5 -
6
94
376
564
1 381 700
581 259
773 538
13 405 916
12 632 378
7 -
9
6
34
44
114 688
93 134
89 858
522 934
433 076
10 -
19
138
1 362
1 471
3 582 093
5 832 992
2 564 917
37 125 147
34 560 230
50 -
99
20
1 040
1 040
2 683 699
15 633 294
9 106 554
195 292 601
186 186 047
118 593
93 003
246 439
656 935 263
200 077 341
366 265 969
1 826 389 931
1 460 123 962
306 925 722
5232
1
50 778
3 335
50 778
138 431 045
5 939 203
48 350 385
355 276 106
2
43 882
19 017
87 764
230 558 243
43 413 953
151 500 100
650 821 861
499 321 761
3 -
4
20 582
33 676
68 676
180 460 900
61 641 884
66 187 637
374 805 212
308 617 575
5 -
6
1 597
7 378
8 636
22 861 787
14 884 000
12 758 591
51 250 951
38 492 359
7 -
9
1 020
8 118
8 518
23 958 392
14 706 691
22 343 541
60 731 348
38 387 808
10 -
19
400
5 462
5 875
15 060 739
12 413 020
10 582 779
74 249 723
63 666 944
20 -
49
233
6 750
6 925
17 790 225
22 602 057
20 292 737
85 930 006
65 637 268
50 -
99
99
9 014
9 014
27 105 532
23 425 714
33 523 936
169 946 267
136 422 331
100 - 199
2
253
253
708 400
1 050 819
726 263
3 378 457
2 652 194
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
51
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
985 315 212
(Person)
'000 000 TL
5233
40 687
68 405
108 073
290 292 554
180 504 321
277 649 462
1 262 964 674
1
18 580
2 399
18 580
49 951 955
4 585 517
28 431 407
176 692 528
148 261 122
2
7 755
9 234
15 510
43 755 373
23 786 856
40 450 242
182 376 574
141 926 332
3 -
4
9 605
17 062
30 334
79 460 715
49 429 328
41 309 309
281 939 085
240 629 776
5 -
6
3 164
14 575
17 469
48 729 826
34 394 171
7 763 434
89 027 451
81 264 017
7 -
9
524
3 914
4 425
12 362 395
8 681 495
5 042 514
54 492 056
49 449 542
10 -
19
584
6 640
7 082
19 447 893
15 423 321
13 624 644
83 681 407
70 056 763
20 -
49
474
13 349
13 441
32 986 956
41 550 607
136 537 643
385 622 041
249 084 398
1
1 232
1 232
3 597 440
2 653 025
4 490 269
9 133 531
4 643 262
500 +
5234
60 283
52 739
118 419
319 807 031
108 520 391
150 403 988
982 491 087
832 087 098
1
25 626
3 682
25 626
66 688 154
7 783 685
54 401 226
301 638 877
247 237 651
2
22 261
16 329
44 522
123 340 739
40 219 799
30 911 805
247 460 104
216 548 299
3 -
4
10 224
17 553
31 060
84 378 953
24 205 696
27 721 553
191 070 882
163 349 329
5 -
6
1 426
5 591
7 515
20 699 150
8 984 127
14 951 333
59 257 833
44 306 500
7 -
9
72
494
556
1 308 569
925 991
551 839
10 246 440
9 694 601
10 -
19
613
7 022
7 072
17 985 067
18 399 954
15 901 262
131 428 842
115 527 580
20 -
49
60
1 711
1 711
4 498 193
5 259 603
3 870 846
26 227 770
22 356 924
200 - 499
1
357
357
908 208
2 741 537
2 094 124
15 160 339
13 066 215
5239
69 109
140 922
225 839
606 867 105
303 997 110
305 311 230
1 729 548 889
1 424 237 659
1
26 560
5 475
26 560
84 739 624
11 369 254
47 118 714
325 082 732
277 964 018
2
12 055
9 288
24 110
69 522 789
18 441 256
22 864 400
148 881 134
126 016 735
3 -
4
20 510
25 480
63 830
166 983 200
57 523 561
55 758 508
449 313 964
393 555 456
5 -
6
6 261
31 608
36 458
96 802 219
62 346 134
55 314 579
129 434 831
74 120 252
7 -
9
1 702
7 414
13 019
35 842 087
19 385 837
22 205 666
92 924 736
70 719 071
10 -
19
1 002
14 407
14 554
37 123 655
39 266 549
47 562 312
143 596 535
96 034 223
20 -
49
503
12 554
12 554
31 150 512
36 345 852
35 706 391
172 595 012
136 888 621
50 -
99
480
30 390
30 390
73 687 266
43 670 188
11 905 949
193 501 878
181 595 930
100 - 199
35
3 832
3 890
9 764 394
6 584 916
3 556 708
21 198 068
17 641 361
200 - 499
1
474
474
1 251 360
9 063 563
3 318 005
53 019 997
49 701 992
524
1 582
141
2 205
5 885 036
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
1
979
51
979
2 369 632
92 992
275 968
2 199 700
1 923 732
2
586
53
1 172
3 378 894
78 007
832 548
7 893 709
7 061 161
3 -
4
16
32
49
123 669
61 533
52 377
166 849
114 472
5 -
6
1
5
5
12 840
18 400
12 702
69 327
56 625
5240
1 582
141
2 205
5 885 036
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
1
979
51
979
2 369 632
92 992
275 968
2 199 700
1 923 732
2
586
53
1 172
3 378 894
78 007
832 548
7 893 709
7 061 161
3 -
4
16
32
49
123 669
61 533
52 377
166 849
114 472
5 -
6
1
5
5
12 840
18 400
12 702
69 327
56 625
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
52
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
20. Ekonomik faaliyet ve işyeri büyüklüğüne göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and size of establishment (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
USSS, 3.Rev.
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
ve işyeri büyüklük
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
Ücretle çalışanlara
yapılan yıllık
grubu (Kişi)
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Annual average
Total number
Annual gross
ISIC Rev.3
Number
Annual average
and size of
of estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
establishment's groups
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
(Person)
'000 000 TL
525
83
581
617
1 603 114
1 534 883
2 786 024
9 558 812
6 772 788
1
36
10
36
98 792
20 063
45 166
222 168
177 002
2
2
4
4
9 120
5 680
34 405
62 186
27 781
3 -
4
22
72
78
199 128
106 708
295 310
845 105
549 795
5 -
6
6
32
33
90 670
65 422
37 067
196 487
159 420
7 -
9
5
39
40
126 144
60 743
90 688
235 241
144 553
10 -
19
5
66
67
196 848
134 484
180 555
667 613
487 058
20 -
49
5
169
170
430 732
714 904
824 859
4 965 044
4 140 185
50 -
99
1
60
60
121 440
127 909
561 066
1 209 125
648 059
100 - 199
1
129
129
330 240
298 970
716 908
1 155 843
438 935
83
581
617
1 603 114
1 534 883
2 786 024
9 558 812
6 772 788
1
36
10
36
98 792
20 063
45 166
222 168
177 002
2
2
4
4
9 120
5 680
34 405
62 186
27 781
3 -
4
22
72
78
199 128
106 708
295 310
845 105
549 795
5 -
6
6
32
33
90 670
65 422
37 067
196 487
159 420
7 -
9
5
39
40
126 144
60 743
90 688
235 241
144 553
10 -
19
5
66
67
196 848
134 484
180 555
667 613
487 058
20 -
49
5
169
170
430 732
714 904
824 859
4 965 044
4 140 185
50 -
99
1
60
60
121 440
127 909
561 066
1 209 125
648 059
100 - 199
1
129
129
330 240
298 970
716 908
1 155 843
438 935
16 666
5 419
26 695
72 489 552
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
1
8 994
211
8 994
24 820 569
428 412
19 998 680
45 388 353
25 389 674
2
5 412
2 905
10 824
29 817 609
4 518 795
31 894 846
48 743 584
16 848 738
3 -
4
2 242
2 240
6 770
17 542 098
4 303 623
11 261 926
18 931 766
7 669 840
5 -
6
18
63
107
309 275
112 929
472 689
647 467
174 778
16 666
5 419
26 695
72 489 552
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
1
8 994
211
8 994
24 820 569
428 412
19 998 680
45 388 353
25 389 674
2
5 412
2 905
10 824
29 817 609
4 518 795
31 894 846
48 743 584
16 848 738
3 -
4
2 242
2 240
6 770
17 542 098
4 303 623
11 261 926
18 931 766
7 669 840
5 -
6
18
63
107
309 275
112 929
472 689
647 467
174 778
5259
526
5260
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
53
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışan-
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
Toplam - Total
763 967
1 192 707
2 069 182
5 886 531 596
3 508 378 964
5 865 885 482
37 339 579 144
31 473 693 662
1
616 741
360 323
1 156 437
3 402 043 418
724 993 200
1 509 653 457
10 083 155 600
8 573 502 143
2
25 393
52 265
108 553
308 889 959
105 736 680
242 760 778
923 310 993
680 550 215
3
8 382
46 521
65 887
183 196 097
88 842 641
246 609 261
1 456 674 316
1 210 065 055
4
2 296
9 074
13 779
36 894 313
26 282 499
9 387 401
45 929 328
36 541 926
5
91 342
422 010
422 010
1 146 396 217
1 060 992 400
1 577 833 896
9 890 594 908
8 312 761 012
6
18 503
284 497
284 497
765 535 403
1 355 995 598
2 058 068 808
11 462 793 830
9 404 725 023
7
1 299
4 422
4 424
11 400 941
16 686 347
14 929 775
85 543 592
70 613 817
8
11
13 595
13 595
32 175 247
128 849 599
206 642 105
3 391 576 576
3 184 934 471
50
86 415
205 512
297 880
874 648 783
554 925 495
1 137 731 948
6 454 581 090
5 316 849 141
1
59 920
51 805
123 319
377 744 068
91 833 300
249 665 819
1 127 334 532
877 668 712
2
4 957
18 442
29 438
82 354 997
37 272 465
140 869 696
399 015 157
258 145 460
3
4 170
21 087
30 945
89 103 681
32 680 241
147 145 248
885 659 524
738 514 276
5
12 981
49 599
49 599
152 590 975
103 310 194
221 128 873
2 233 747 582
2 012 618 709
6
4 301
63 527
63 527
170 168 072
284 921 351
371 038 586
1 787 994 365
1 416 955 779
7
86
1 052
1 052
2 686 991
4 907 944
7 883 725
20 829 929
12 946 204
4 036
39 348
42 227
113 464 910
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1 179 853 439
1
1 594
1 216
3 946
11 547 845
1 627 490
6 192 338
49 785 483
43 593 145
2
15
-
26
81 984
-
29 985
481 667
451 683
3
80
571
694
1 760 724
1 570 728
1 744 256
3 834 954
2 090 699
5
1 604
7 967
7 967
21 749 424
19 564 200
47 652 982
527 835 782
480 182 801
6
743
29 594
29 594
78 324 933
168 440 927
168 103 641
821 638 753
653 535 112
4 036
39 348
42 227
113 464 910
191 203 345
223 723 200
1 403 576 639
1 179 853 439
1
1 594
1 216
3 946
11 547 845
1 627 490
6 192 338
49 785 483
43 593 145
2
15
-
26
81 984
-
29 985
481 667
451 683
3
80
571
694
1 760 724
1 570 728
1 744 256
3 834 954
2 090 699
5
1 604
7 967
7 967
21 749 424
19 564 200
47 652 982
527 835 782
480 182 801
6
743
29 594
29 594
78 324 933
168 440 927
168 103 641
821 638 753
653 535 112
340 730 607
501
5010
501001
98
7 378
7 378
19 730 338
90 726 525
106 288 787
447 019 394
5
3
25
25
58 160
104 478
218 205
3 055 768
2 837 563
6
95
7 353
7 353
19 672 178
90 622 047
106 070 582
443 963 626
337 893 044
501002
2 477
30 925
31 286
83 254 122
99 212 793
112 472 959
913 549 348
801 076 389
1
192
243
477
1 329 897
545 373
1 658 229
8 441 073
6 782 844
2
4
-
4
12 544
-
16 948
397 667
380 719
3
80
571
694
1 760 724
1 570 728
1 744 256
3 834 954
2 090 699
5
1 554
7 871
7 871
21 500 201
19 279 074
47 130 531
523 339 812
476 209 282
6
647
22 240
22 240
58 650 755
77 817 618
61 922 996
377 535 840
315 612 845
501003
1 461
1 045
3 563
10 480 450
1 264 026
4 961 454
43 007 897
38 046 443
1
1 402
973
3 469
10 217 948
1 082 117
4 534 109
41 344 409
36 810 301
2
11
-
22
69 440
-
13 037
84 000
70 963
5
47
71
71
191 062
180 648
304 246
1 440 202
1 135 956
6
1
1
1
2 000
1 261
110 063
139 286
29 223
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
54
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
502
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
1
25 915
25 900
58 438
178 870 075
39 122 492
80 809 903
234 593 505
153 783 601
2
655
3 924
5 235
14 591 606
6 914 761
9 827 365
18 288 836
8 461 471
3
1
23
24
65 280
45 548
73 344
177 389
104 045
5
224
685
685
1 787 922
1 118 107
4 301 292
9 653 017
5 351 726
5020
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
1
25 915
25 900
58 438
178 870 075
39 122 492
80 809 903
234 593 505
153 783 601
2
655
3 924
5 235
14 591 606
6 914 761
9 827 365
18 288 836
8 461 471
3
1
23
24
65 280
45 548
73 344
177 389
104 045
5
224
685
685
1 787 922
1 118 107
4 301 292
9 653 017
5 351 726
502001
26 795
30 532
64 382
195 314 883
47 200 908
95 011 904
262 712 747
167 700 843
1
25 915
25 900
58 438
178 870 075
39 122 492
80 809 903
234 593 505
153 783 601
2
655
3 924
5 235
14 591 606
6 914 761
9 827 365
18 288 836
8 461 471
3
1
23
24
65 280
45 548
73 344
177 389
104 045
5
224
685
685
1 787 922
1 118 107
4 301 292
9 653 017
5 351 726
503
38 502
54 890
92 910
273 672 087
117 850 191
305 609 947
1 688 900 544
1 383 290 597
1
24 792
13 606
40 904
127 090 185
28 408 871
114 571 773
577 307 628
462 735 855
2
1 652
1 474
5 011
12 855 960
3 191 398
6 602 008
43 504 744
36 902 736
3
2 114
7 109
14 294
40 216 068
10 346 551
54 526 760
146 772 170
92 245 410
5
8 687
23 840
23 840
70 350 410
39 869 987
77 659 881
595 641 630
517 981 749
6
1 257
8 861
8 861
23 159 464
36 033 384
52 249 525
325 674 371
273 424 847
5030
38 502
54 890
92 910
273 672 087
117 850 191
305 609 947
1 688 900 544
1 383 290 597
1
24 792
13 606
40 904
127 090 185
28 408 871
114 571 773
577 307 628
462 735 855
2
1 652
1 474
5 011
12 855 960
3 191 398
6 602 008
43 504 744
36 902 736
3
2 114
7 109
14 294
40 216 068
10 346 551
54 526 760
146 772 170
92 245 410
5
8 687
23 840
23 840
70 350 410
39 869 987
77 659 881
595 641 630
517 981 749
6
1 257
8 861
8 861
23 159 464
36 033 384
52 249 525
325 674 371
273 424 847
9 388
22 670
31 416
90 773 753
62 720 304
133 712 451
554 850 230
421 137 779
1
4 827
6 136
11 003
34 731 302
13 784 282
32 463 048
132 791 161
100 328 113
503001
2
2
31
35
86 872
63 411
76 763
184 027
107 264
3
1 026
2 891
6 766
19 761 215
5 878 525
26 869 080
80 426 069
53 556 989
5
2 512
6 873
6 873
18 382 007
15 403 935
31 494 403
117 368 152
85 873 749
6
1 021
6 739
6 739
17 812 357
27 590 151
42 809 158
224 080 822
181 271 664
503002
29 021
31 970
61 171
181 978 685
54 596 968
171 535 609
1 130 111 113
958 575 505
1
19 905
7 407
29 768
91 972 179
14 490 971
82 029 238
443 691 817
361 662 579
2
1 649
1 442
4 972
12 758 848
3 126 511
6 524 509
43 315 046
36 790 537
3
1 088
4 218
7 528
20 454 853
4 468 026
27 657 680
66 346 101
38 688 421
5
6 162
16 926
16 926
51 855 461
24 398 217
46 064 893
477 656 664
431 591 771
6
217
1 977
1 977
4 937 344
8 113 243
9 259 288
99 101 484
89 842 197
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
55
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
2 540 653
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
503003
27
164
168
475 237
364 867
223 523
2 764 176
1
4
9
13
34 862
20 387
9 829
101 309
91 480
5
4
10
10
30 612
14 491
32 615
170 802
138 187
6
19
145
145
409 763
329 989
181 079
2 492 065
2 310 986
66
86
155
444 412
168 051
138 364
1 175 024
1 036 660
1
56
54
120
351 842
113 231
69 658
723 341
653 683
2
1
1
4
10 240
1 476
736
5 671
4 935
5
9
31
31
82 330
53 344
67 970
446 012
378 042
4 768
1 357
7 063
19 784 807
1 690 166
14 576 885
65 945 579
51 368 694
1
4 227
666
5 402
15 624 206
806 487
12 067 413
56 984 670
44 917 258
2
484
501
1 469
3 654 011
463 822
1 884 610
4 049 040
2 164 430
3
1
4
6
15 840
6 572
5 415
26 724
21 309
5
41
62
62
178 328
113 707
204 677
1 056 494
851 816
6
15
124
124
312 422
299 577
414 770
3 828 651
3 413 881
4 768
1 357
7 063
19 784 807
1 690 166
14 576 885
65 945 579
51 368 694
1
4 227
666
5 402
15 624 206
806 487
12 067 413
56 984 670
44 917 258
2
484
501
1 469
3 654 011
463 822
1 884 610
4 049 040
2 164 430
3
1
4
6
15 840
6 572
5 415
26 724
21 309
5
41
62
62
178 328
113 707
204 677
1 056 494
851 816
6
15
124
124
312 422
299 577
414 770
3 828 651
3 413 881
59
180
229
604 764
408 375
497 971
4 595 820
4 097 848
1
13
10
23
51 940
18 316
14 385
43 341
28 956
2
18
35
71
208 970
67 680
46 509
693 480
646 971
5
14
14
14
38 632
27 902
33 308
71 933
38 625
6
14
121
121
305 222
294 477
403 770
3 787 066
3 383 296
782
677
2 008
5 122 631
731 492
2 452 639
8 818 338
6 365 699
1
287
156
553
1 514 853
237 873
426 753
4 409 908
3 983 155
2
466
466
1 398
3 445 042
396 142
1 838 101
3 355 560
1 517 459
3
1
4
6
15 840
6 572
5 415
26 724
21 309
5
27
48
48
139 696
85 805
171 370
984 561
813 191
6
1
3
3
7 200
5 100
11 000
41 585
30 585
3 927
500
4 826
14 057 413
550 299
11 626 275
52 531 422
40 905 147
1
3 927
500
4 826
14 057 413
550 299
11 626 275
52 531 422
40 905 147
503004
504
5040
504001
504002
504003
505
12 314
79 385
91 298
272 412 095
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
2 534 635 569
1
3 392
10 417
14 629
44 611 757
21 867 960
36 024 392
208 663 246
172 638 854
2
2 151
12 543
17 697
51 171 435
26 702 484
122 525 729
332 690 870
210 165 141
3
1 974
13 380
15 927
47 045 768
20 710 842
90 795 473
734 848 287
644 052 814
5
2 425
17 045
17 045
58 524 891
42 644 193
91 310 041
1 099 560 659
1 008 250 617
6
2 286
24 948
24 948
68 371 253
80 147 464
150 270 651
636 852 590
486 581 939
7
86
1 052
1 052
2 686 991
4 907 944
7 883 725
20 829 929
12 946 204
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
56
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
5050
12 314
79 385
91 298
272 412 095
196 980 886
498 810 012
3 033 445 580
2 534 635 569
1
3 392
10 417
14 629
44 611 757
21 867 960
36 024 392
208 663 246
172 638 854
2
2 151
12 543
17 697
51 171 435
26 702 484
122 525 729
332 690 870
210 165 141
3
1 974
13 380
15 927
47 045 768
20 710 842
90 795 473
734 848 287
644 052 814
5
2 425
17 045
17 045
58 524 891
42 644 193
91 310 041
1 099 560 659
1 008 250 617
6
2 286
24 948
24 948
68 371 253
80 147 464
150 270 651
636 852 590
486 581 939
7
86
1 052
1 052
2 686 991
4 907 944
7 883 725
20 829 929
12 946 204
2 500 115 915
505001
10 720
77 238
87 174
260 225 482
193 205 898
486 205 269
2 986 321 183
1
1 950
9 382
11 709
35 857 938
19 700 030
30 946 488
180 654 638
149 708 150
2
2 126
12 533
17 597
50 861 820
26 672 944
122 445 351
332 074 062
209 628 711
3
1 973
13 378
15 923
47 028 968
20 707 189
90 786 257
734 800 049
644 013 792
5
2 346
16 814
16 814
57 850 276
42 170 668
90 251 209
1 094 005 956
1 003 754 747
6
2 239
24 079
24 079
65 939 489
79 047 124
143 892 238
623 956 549
480 064 310
7
86
1 052
1 052
2 686 991
4 907 944
7 883 725
20 829 929
12 946 204
1 444
844
2 721
8 247 922
1 961 073
4 998 460
16 066 949
11 068 489
1
1 346
653
2 442
7 411 171
1 575 366
4 085 011
11 054 801
6 969 790
2
24
-
88
270 735
-
52 732
392 108
339 376
5
74
191
191
566 015
385 708
860 717
4 620 041
3 759 323
505002
505003
144
1 269
1 365
3 823 248
1 727 372
7 414 206
30 260 320
22 846 114
1
94
380
474
1 329 648
589 565
983 723
16 920 367
15 936 644
3
1
2
4
16 800
3 653
9 216
48 238
39 022
5
3
27
27
78 840
50 130
146 952
622 546
475 594
6
46
860
860
2 397 960
1 084 025
6 274 315
12 669 170
6 394 854
605 051
505099
6
34
38
115 444
86 542
192 077
797 128
1
2
2
4
13 000
3 000
9 170
33 440
24 270
2
1
10
12
38 880
29 540
27 646
224 700
197 054
5
2
13
13
29 760
37 687
51 163
312 116
260 953
6
1
9
9
33 804
16 315
104 098
226 872
122 774
51
88 721
395 645
463 635
1 224 659 301
1 498 768 769
2 500 203 374
18 127 379 331
15 627 175 957
1
45 721
70 923
124 348
331 113 867
129 070 772
223 431 450
1 693 210 511
1 469 779 061
2
4 279
12 192
21 466
59 962 675
25 676 842
40 481 513
206 773 492
166 291 979
3
2 360
15 123
20 175
54 312 059
40 280 913
78 608 113
466 606 498
387 998 385
4
156
284
523
1 253 913
1 035 875
873 515
7 261 407
6 387 892
5
27 602
172 264
172 264
448 174 205
461 767 582
762 531 602
4 626 135 412
3 863 603 810
6
8 583
111 138
111 138
297 298 557
710 810 317
1 187 723 912
7 736 145 600
6 548 421 688
7
14
183
183
517 650
1 605 532
343 442
700 325
356 883
8
6
13 538
13 538
32 026 375
128 520 935
206 209 827
3 390 546 086
3 184 336 259
7 811
12 753
22 216
60 941 469
31 394 696
118 700 318
468 711 411
350 011 093
1
4 785
5 402
11 729
33 330 654
10 791 397
37 399 563
126 843 828
89 444 265
2
1 058
720
3 220
9 099 680
1 322 122
3 583 107
25 888 296
22 305 188
3
255
2 040
2 550
6 128 160
4 244 772
24 605 328
168 226 418
143 621 090
511
4
63
105
231
509 322
631 749
521 804
3 210 715
2 688 912
5
1 584
3 910
3 910
10 404 456
9 012 692
48 384 228
129 525 481
81 141 253
6
63
328
328
831 333
1 568 192
2 684 664
7 150 249
4 465 585
8
3
248
248
637 864
3 823 772
1 521 623
7 866 423
6 344 800
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
57
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
5110
7 811
12 753
22 216
60 941 469
31 394 696
118 700 318
468 711 411
350 011 093
1
4 785
5 402
11 729
33 330 654
10 791 397
37 399 563
126 843 828
89 444 265
2
1 058
720
3 220
9 099 680
1 322 122
3 583 107
25 888 296
22 305 188
3
255
2 040
2 550
6 128 160
4 244 772
24 605 328
168 226 418
143 621 090
4
63
105
231
509 322
631 749
521 804
3 210 715
2 688 912
5
1 584
3 910
3 910
10 404 456
9 012 692
48 384 228
129 525 481
81 141 253
6
63
328
328
831 333
1 568 192
2 684 664
7 150 249
4 465 585
8
3
248
248
637 864
3 823 772
1 521 623
7 866 423
6 344 800
512
20 378
95 832
112 872
295 560 291
392 652 581
773 175 492
7 110 772 637
6 337 597 145
1
10 002
7 917
22 135
57 916 780
21 637 809
68 482 097
486 011 248
417 529 151
2
961
7 500
9 410
28 213 272
16 565 787
23 824 215
89 854 422
66 030 207
3
372
4 365
5 277
14 822 733
8 901 483
13 109 800
130 143 303
117 033 503
5
7 637
37 970
37 970
100 326 383
82 774 485
189 427 541
1 885 284 872
1 695 857 330
6
1 404
26 236
26 236
65 819 317
152 175 650
282 177 807
1 171 143 710
888 965 902
8
2
11 844
11 844
28 461 807
110 597 367
196 154 031
3 348 335 083
3 152 181 052
2 503
13 567
15 465
37 620 601
68 724 458
144 574 693
1 326 801 190
1 182 226 497
1
1 337
166
1 983
5 319 440
258 495
8 893 059
53 198 266
44 305 207
3
27
54
135
325 984
101 055
3 267 722
19 244 278
15 976 556
5
736
2 493
2 493
6 529 747
5 686 559
26 722 236
312 078 447
285 356 212
6
402
5 067
5 067
13 501 063
12 614 726
7 220 239
90 475 089
83 254 850
8
1
5 787
5 787
11 944 368
50 063 624
98 471 437
851 805 109
753 333 672
5121
5122
17 875
82 265
97 407
257 939 690
323 928 122
628 600 799
5 783 971 447
5 155 370 648
1
8 665
7 751
20 152
52 597 340
21 379 314
59 589 038
432 812 981
373 223 943
2
961
7 500
9 410
28 213 272
16 565 787
23 824 215
89 854 422
66 030 207
3
345
4 311
5 142
14 496 749
8 800 428
9 842 078
110 899 024
101 056 947
5
6 901
35 477
35 477
93 796 636
77 087 927
162 705 306
1 573 206 425
1 410 501 119
6
1 002
21 169
21 169
52 318 254
139 560 925
274 957 568
1 080 668 621
805 711 053
8
1
6 057
6 057
16 517 439
60 533 743
97 682 594
2 496 529 974
2 398 847 380
513
29 361
134 769
153 989
404 828 315
517 679 041
646 926 928
4 247 221 314
3 600 294 386
1
15 456
21 572
37 507
97 274 664
33 298 946
51 018 054
523 601 764
472 583 710
2
1 112
2 673
4 746
11 954 006
5 116 485
3 813 069
33 458 789
29 645 720
3
557
2 960
4 091
10 855 626
5 821 916
7 883 551
41 446 280
33 562 729
4
81
162
243
619 238
345 258
294 703
3 440 160
3 145 457
5
9 189
68 025
68 025
177 706 011
163 675 675
197 481 906
1 167 829 757
970 347 851
6
2 966
39 377
39 377
106 418 770
309 420 761
386 435 644
2 477 444 563
2 091 008 919
5131
15 101
69 635
79 482
210 079 419
191 280 832
227 913 332
1 775 282 764
1 547 369 433
1
9 217
7 494
16 803
46 012 938
10 918 035
26 350 545
318 749 297
292 398 751
2
260
826
1 184
2 991 434
1 531 902
1 462 871
15 528 598
14 065 728
3
50
112
211
576 352
215 585
370 665
1 289 305
918 640
4
81
162
243
619 238
345 258
294 703
3 440 160
3 145 457
5
4 071
41 597
41 597
109 845 509
86 001 722
100 868 411
498 374 369
397 505 958
6
1 422
19 444
19 444
50 033 949
92 268 330
98 566 137
937 901 035
839 334 898
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
58
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
5139
14 260
65 134
74 507
194 748 896
326 398 209
419 013 596
2 471 938 549
2 052 924 953
1
6 239
14 078
20 704
51 261 726
22 380 912
24 667 509
204 852 468
180 184 959
2
852
1 847
3 562
8 962 572
3 584 582
2 350 198
17 930 190
15 579 992
3
507
2 848
3 880
10 279 274
5 606 331
7 512 886
40 156 975
32 644 089
5
5 118
26 428
26 428
67 860 502
77 673 953
96 613 496
669 455 388
572 841 892
6
1 544
19 933
19 933
56 384 821
217 152 430
287 869 507
1 539 543 528
1 251 674 021
514
27 916
128 078
149 218
396 652 365
429 305 424
825 747 322
5 647 904 978
4 822 157 656
1
14 452
32 395
48 270
130 227 548
55 152 331
50 089 787
442 005 049
391 915 262
2
1 122
1 273
4 012
10 469 328
2 643 044
8 663 191
54 680 664
46 017 473
3
1 174
5 750
8 244
22 473 860
21 279 422
32 899 072
126 454 405
93 555 333
4
12
17
49
125 353
58 868
57 009
610 532
553 523
5
7 317
47 906
47 906
121 670 579
143 603 687
259 484 247
1 149 326 829
889 842 582
6
3 825
40 554
40 554
111 168 047
204 962 541
474 210 574
3 874 127 173
3 399 916 599
7
14
183
183
517 650
1 605 532
343 442
700 325
356 883
5141
1 377
8 717
9 042
28 204 165
51 621 301
134 315 260
2 355 532 025
2 221 216 765
1
104
467
582
1 707 910
957 157
2 424 524
8 475 762
6 051 238
2
9
18
36
113 400
49 266
27 738
209 808
182 070
3
87
187
365
1 036 873
468 616
1 259 768
9 889 842
8 630 074
4
7
-
14
32 256
-
5 524
61 656
56 132
5
1 059
1 428
1 428
4 839 636
3 021 901
5 285 226
29 199 970
23 914 744
6
109
6 615
6 615
20 468 240
47 120 120
125 309 166
2 307 680 807
2 182 371 641
7
2
2
2
5 850
4 240
3 315
14 179
10 864
89
314
406
1 030 132
934 108
874 215
9 168 964
8 294 749
1
47
135
227
564 099
285 944
148 398
1 029 031
880 633
5
39
116
116
294 513
281 087
222 091
5 416 643
5 194 553
6
3
63
63
171 520
367 077
503 727
2 723 290
2 219 563
5142
5143
17 775
92 945
105 337
277 442 654
314 766 018
520 181 838
2 252 462 739
1 732 280 901
1
6 554
13 313
21 065
58 953 736
26 215 226
20 385 090
142 285 236
121 900 146
2
910
1 241
3 557
9 382 150
2 569 133
8 459 333
53 568 899
45 109 566
3
1 083
5 459
7 767
21 115 861
19 940 091
31 164 836
111 911 025
80 746 189
4
4
12
28
76 017
47 954
42 076
493 700
451 624
5
5 810
44 588
44 588
111 988 058
136 957 832
247 612 949
1 059 393 890
811 780 940
6
3 414
28 332
28 332
75 926 832
129 035 782
212 517 554
884 809 989
672 292 436
8 675
26 102
34 433
89 975 414
61 983 998
170 376 008
1 030 741 250
860 365 241
1
7 747
18 480
26 396
69 001 804
27 694 003
27 131 775
290 215 020
263 083 245
2
203
14
419
973 778
24 645
176 120
901 958
725 837
3
4
104
112
321 126
870 715
474 468
4 653 537
4 179 069
5149
4
1
5
7
17 080
10 914
9 409
55 176
45 767
5
409
1 774
1 774
4 548 372
3 342 866
6 363 982
55 316 326
48 952 344
6
299
5 544
5 544
14 601 454
28 439 562
135 880 128
678 913 087
543 032 959
7
12
181
181
511 800
1 601 292
340 127
686 146
346 019
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
59
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
515
2 445
23 553
23 865
62 445 589
122 245 820
128 697 917
594 351 300
465 653 383
1
258
3 417
3 675
9 353 145
7 969 134
13 192 076
87 682 603
74 490 526
2
26
26
78
226 389
29 404
597 930
2 891 321
2 293 391
3
1
6
8
19 840
28 451
86 654
262 107
175 453
5
1 862
14 416
14 416
37 969 294
62 280 782
67 542 091
292 532 970
224 990 879
6
297
4 242
4 242
11 950 217
37 838 253
38 744 992
176 637 720
137 892 728
8
1
1 446
1 446
2 926 704
14 099 796
8 534 173
34 344 580
25 810 407
5150
2 445
23 553
23 865
62 445 589
122 245 820
128 697 917
594 351 300
465 653 383
1
258
3 417
3 675
9 353 145
7 969 134
13 192 076
87 682 603
74 490 526
2
26
26
78
226 389
29 404
597 930
2 891 321
2 293 391
3
1
6
8
19 840
28 451
86 654
262 107
175 453
5
1 862
14 416
14 416
37 969 294
62 280 782
67 542 091
292 532 970
224 990 879
6
297
4 242
4 242
11 950 217
37 838 253
38 744 992
176 637 720
137 892 728
8
1
1 446
1 446
2 926 704
14 099 796
8 534 173
34 344 580
25 810 407
810
660
1 475
4 231 272
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
1
768
220
1 032
3 011 077
221 155
3 249 873
27 066 020
23 816 147
3
1
2
5
11 840
4 870
23 707
73 985
50 278
5
13
37
37
97 482
420 261
211 588
1 635 503
1 423 915
6
28
401
401
1 110 873
4 844 921
3 470 230
29 642 184
26 171 954
810
660
1 475
4 231 272
5 491 207
6 955 397
58 417 691
51 462 294
1
768
220
1 032
3 011 077
221 155
3 249 873
27 066 020
23 816 147
3
1
2
5
11 840
4 870
23 707
73 985
50 278
5
13
37
37
97 482
420 261
211 588
1 635 503
1 423 915
6
28
401
401
1 110 873
4 844 921
3 470 230
29 642 184
26 171 954
588 831
591 550
1 307 667
3 787 223 511
1 454 684 700
2 227 950 160
12 757 618 724
10 529 668 564
1
511 100
237 595
908 770
2 693 185 483
504 089 127
1 036 556 188
7 262 610 558
6 226 054 370
2
16 157
21 631
57 649
166 572 288
42 787 373
61 409 569
317 522 345
256 112 776
3
1 852
10 311
14 767
39 780 357
15 881 487
20 855 901
104 408 294
83 552 393
4
2 140
8 790
13 256
35 640 400
25 246 624
8 513 886
38 667 921
30 154 034
5
50 759
200 147
200 147
545 631 037
495 914 623
594 173 421
3 030 711 913
2 436 538 492
6
5 619
109 832
109 832
298 068 774
360 263 929
499 306 310
1 938 653 865
1 439 347 556
7
1 199
3 187
3 189
8 196 299
10 172 872
6 702 608
64 013 338
57 310 730
8
5
57
57
148 872
328 664
432 278
1 030 490
598 212
194 934
162 538
400 792
1 299 144 581
493 129 003
719 973 886
4 001 306 725
3 281 332 839
1
180 234
55 736
287 421
959 730 118
122 082 879
285 118 863
2 155 784 850
1 870 665 987
2
2 094
1 781
6 625
26 525 870
3 238 533
10 006 571
31 210 515
21 203 944
3
412
2 440
3 416
8 713 321
2 827 313
10 901 792
27 322 421
16 420 629
4
249
249
996
2 784 544
447 516
598 677
1 954 899
1 356 222
5
10 279
50 838
50 838
149 462 439
143 558 784
135 931 927
642 045 637
506 113 710
6
492
48 355
48 355
143 874 949
210 838 562
270 605 200
1 081 326 757
810 721 557
7
1 172
3 097
3 099
7 945 803
9 847 531
6 406 583
60 760 507
54 353 924
8
2
42
42
107 536
287 886
404 273
901 139
496 866
519
5190
52
521
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
60
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
5211
185 504
117 956
346 193
1 137 269 351
314 096 698
457 151 990
2 905 411 428
2 448 259 438
1
173 621
46 798
270 383
910 790 366
102 683 675
263 171 634
1 976 936 682
1 713 765 048
2
1 791
607
4 814
21 637 437
1 295 235
7 375 007
23 569 130
16 194 123
3
112
119
562
1 350 600
220 281
786 902
2 870 724
2 083 822
5
8 565
43 148
43 148
126 686 439
114 370 078
103 140 435
486 624 637
383 484 202
6
241
24 145
24 145
68 751 170
85 392 013
75 867 156
353 748 610
277 881 454
7
1 172
3 097
3 099
7 945 803
9 847 531
6 406 583
60 760 507
54 353 924
8
2
42
42
107 536
287 886
404 273
901 139
496 866
9 430
44 582
54 599
161 875 230
179 032 305
262 821 896
1 095 895 296
833 073 400
1
6 613
8 938
17 038
48 939 752
19 399 204
21 947 229
178 848 168
156 900 939
2
303
1 174
1 811
4 888 434
1 943 298
2 631 564
7 641 385
5 009 821
3
300
2 321
2 854
7 362 721
2 607 032
10 114 890
24 451 697
14 336 807
5219
4
249
249
996
2 784 544
447 516
598 677
1 954 899
1 356 222
5
1 714
7 690
7 690
22 776 000
29 188 706
32 791 492
155 421 001
122 629 508
6
251
24 210
24 210
75 123 779
125 446 549
194 738 044
727 578 147
532 840 103
522
62 693
37 049
121 538
378 795 655
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
1
56 297
20 420
95 888
307 501 955
45 831 946
133 612 496
1 360 746 276
1 227 133 779
2
2 862
2 704
10 537
30 289 212
5 130 841
7 050 911
64 945 444
57 894 533
3
327
654
1 842
5 262 269
1 135 666
2 802 133
11 059 617
8 257 483
5
3 182
13 177
13 177
35 514 204
24 382 504
80 650 225
228 803 227
148 153 003
6
23
85
85
204 976
291 111
269 195
2 604 289
2 335 093
7
2
9
9
23 040
18 500
42 345
140 380
98 035
5220
62 693
37 049
121 538
378 795 655
76 790 567
224 427 306
1 668 299 233
1 443 871 927
1
56 297
20 420
95 888
307 501 955
45 831 946
133 612 496
1 360 746 276
1 227 133 779
2
2 862
2 704
10 537
30 289 212
5 130 841
7 050 911
64 945 444
57 894 533
3
327
654
1 842
5 262 269
1 135 666
2 802 133
11 059 617
8 257 483
5
3 182
13 177
13 177
35 514 204
24 382 504
80 650 225
228 803 227
148 153 003
6
23
85
85
204 976
291 111
269 195
2 604 289
2 335 093
7
2
9
9
23 040
18 500
42 345
140 380
98 035
312 873
385 822
755 820
2 029 305 574
873 615 556
1 215 961 208
6 954 413 199
5 738 451 991
1
258 092
157 671
501 333
1 359 417 940
330 268 760
556 617 677
3 629 815 969
3 073 198 292
2
9 693
15 637
35 962
98 539 209
31 250 088
41 947 855
216 062 437
174 114 581
3
1 113
7 217
9 509
25 804 768
11 918 509
7 151 976
66 026 257
58 874 281
4
1 891
8 541
12 260
32 855 856
24 799 108
7 915 209
36 713 022
28 797 812
5
36 959
135 391
135 391
358 717 524
326 123 909
374 363 600
2 150 315 001
1 775 951 401
6
5 097
61 269
61 269
153 701 486
148 907 563
227 683 206
852 238 713
624 555 507
7
25
81
81
227 456
306 841
253 680
3 112 451
2 858 771
8
3
15
15
41 336
40 778
28 005
129 351
101 346
523
5231
24 201
30 753
57 050
155 403 621
80 516 393
116 330 558
1 153 018 619
1 036 688 061
1
23 474
28 260
53 883
147 493 575
61 797 207
103 630 243
928 590 722
824 960 479
2
337
690
1 364
2 800 528
1 231 687
1 224 222
14 914 782
13 690 560
5
389
1 799
1 799
5 099 917
17 478 693
11 459 739
209 431 606
197 971 866
6
1
4
4
9 600
8 806
16 353
81 509
65 156
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
61
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
5232
118 593
93 003
246 439
656 935 263
200 077 341
366 265 969
1 826 389 931
1 460 123 962
1
105 821
46 225
193 319
513 784 808
95 729 901
218 774 965
1 113 947 094
895 172 130
2
2 741
3 838
9 517
24 994 090
6 239 663
11 868 046
77 042 356
65 174 311
3
549
1 779
2 442
6 723 785
2 722 058
1 927 411
25 524 884
23 597 472
5
8 875
32 531
32 531
88 823 385
62 035 666
98 826 317
450 377 036
351 550 720
6
607
8 630
8 630
22 609 195
33 350 053
34 869 231
159 498 561
124 629 330
5233
40 687
68 405
108 073
290 292 554
180 504 321
277 649 462
1 262 964 674
985 315 212
1
26 162
14 834
47 690
128 498 861
34 583 865
60 821 109
365 669 861
304 848 753
2
2 525
4 180
8 890
25 170 652
8 219 336
10 411 388
53 826 179
43 414 792
3
255
1 252
1 920
6 062 733
3 736 734
2 897 749
24 504 856
21 607 107
4
1 434
7 170
8 604
24 082 800
21 144 125
215 025
3 354 390
3 139 365
5
7 435
21 206
21 206
56 146 489
65 267 591
48 541 106
351 424 103
302 882 997
6
2 876
19 763
19 763
50 331 019
47 552 669
154 763 086
464 185 285
309 422 199
5234
60 283
52 739
118 419
319 807 031
108 520 391
150 403 988
982 491 087
832 087 098
1
50 030
28 703
88 440
239 929 626
55 370 910
76 478 586
593 278 684
516 800 098
2
2 806
1 872
7 547
20 702 394
2 693 280
4 339 934
24 925 171
20 585 237
3
114
380
648
1 779 362
747 083
1 589 918
7 166 880
5 576 962
5
6 689
20 447
20 447
54 105 971
43 577 338
56 174 402
317 647 880
261 473 478
6
644
1 337
1 337
3 289 678
6 131 782
11 821 148
39 472 472
27 651 323
5239
69 109
140 922
225 839
606 867 105
303 997 110
305 311 230
1 729 548 889
1 424 237 659
1
52 605
39 649
118 001
329 711 069
82 786 878
96 912 775
628 329 608
531 416 832
2
1 284
5 057
8 644
24 871 545
12 866 123
14 104 266
45 353 948
31 249 682
3
195
3 806
4 499
11 238 887
4 712 634
736 897
8 829 637
8 092 741
4
457
1 371
3 656
8 773 056
3 654 983
7 700 184
33 358 632
25 658 447
5
13 571
59 408
59 408
154 541 762
137 764 621
159 362 036
821 434 376
662 072 340
6
969
31 535
31 535
77 461 993
61 864 253
26 213 387
189 000 886
162 787 499
7
25
81
81
227 456
306 841
253 680
3 112 451
2 858 771
8
3
15
15
41 336
40 778
28 005
129 351
101 346
1 582
141
2 205
5 885 036
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
1
1 511
47
2 109
5 631 204
88 430
1 001 193
9 589 526
8 588 333
524
2
1
2
4
8 000
3 800
1 013
3 308
2 295
5
70
92
92
245 832
158 702
171 390
736 751
565 361
1 582
141
2 205
5 885 036
250 932
1 173 595
10 329 585
9 155 989
1
1 511
47
2 109
5 631 204
88 430
1 001 193
9 589 526
8 588 333
5240
2
1
2
4
8 000
3 800
1 013
3 308
2 295
5
70
92
92
245 832
158 702
171 390
736 751
565 361
83
581
617
1 603 114
1 534 883
2 786 024
9 558 812
6 772 788
1
35
71
107
296 418
155 790
208 705
552 841
344 136
5
41
387
387
1 019 332
1 152 400
1 828 610
6 521 864
4 693 254
6
7
123
123
287 364
226 693
748 709
2 484 107
1 735 398
525
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
62
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
21. Ekonomik faaliyet ve hukuki duruma göre işyeri sayısı, istihdam, yılda çalışılan işçi-saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan ödemeler, girdi,
çıktı ve katma değer (devam)
Number of establishments, employment, total number of man-hours worked in the year, payments to employees, input, output and value added by economic
activity and legal status (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İstihdam -Employment
Ücretle çalışan-
Çalışanların
Yılda çalışılan
USSS, 3.Rev.
İşyeri
ların yıllık
yıllık ortalama
işçi-saat
yapılan yıllık
ve hukuki
sayısı
ortalama sayısı
sayısı
toplamı
brüt ödemeler
Number of
Annual average
Annual average
Total number
Annual gross
estab-
number of
number of
of man-hours
payments
Girdi
Çıktı
Katma değer
lishments
employees
persons engaged
worked in the year
to employees
Input
Output
Value added
6 772 788
durum kodu
ISIC Rev.3
and legal
Ücretle çalışanlara
status code
'000 000 TL
5259
83
581
617
1 603 114
1 534 883
2 786 024
9 558 812
1
35
71
107
296 418
155 790
208 705
552 841
344 136
5
41
387
387
1 019 332
1 152 400
1 828 610
6 521 864
4 693 254
6
7
123
123
287 364
226 693
748 709
2 484 107
1 735 398
526
16 666
5 419
26 695
72 489 552
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
1
14 931
3 650
21 912
60 607 849
5 661 323
59 997 254
106 121 097
46 123 843
2
1 507
1 507
4 521
11 209 997
3 164 112
2 403 218
5 300 641
2 897 423
5
228
262
262
671 706
538 325
1 227 669
2 289 432
1 061 764
5260
16 666
5 419
26 695
72 489 552
9 363 760
63 628 141
113 711 170
50 083 030
1
14 931
3 650
21 912
60 607 849
5 661 323
59 997 254
106 121 097
46 123 843
2
1 507
1 507
4 521
11 209 997
3 164 112
2 403 218
5 300 641
2 897 423
5
228
262
262
671 706
538 325
1 227 669
2 289 432
1 061 764
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
63
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
22. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, ücretle çalışanlar, Kasım ayında ücretsiz çalışanlar, yılda çalışılan işçi saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan
ödemeler ve SSK'na ödenen işveren payı
Seçilmiş dört ayda ücretle çalışanlar sayısı
Kasım ayında ücretsiz çalışanlar sayısı
Number of employees in selected four months
Number of unpaid workers in November
Ücretle
Ücretle çalışanların
İş sahibi
Aile fertleri
İşyeri
çalışanlar
yıllık ortalama
ve
ve çıraklar
sayısı
toplamı
sayısı
ortaklar
Family
Number
Total
Annual average
Owners
workers
of estab-
Şubat
Mayıs
lishments
February
May
Ağustos
Kasım
number of
number of
and
and
August November
employees
employees
partners
apprentices
763 967
1 185 808
1 172 947
1 170 958
1 185 336
4 715 049
1 192 707
689 926
186 549
50
86 415
211 807
207 799
200 228
199 448
819 282
205 512
78 342
14 026
501
4 036
40 985
40 178
38 123
37 753
157 039
39 348
1 743
1 136
5010
4 036
40 985
40 178
38 123
37 753
157 039
39 348
1 743
1 136
501001
98
7 788
7 629
7 242
6 854
29 513
7 378
-
-
501002
2 477
32 152
31 504
29 836
29 856
123 348
30 925
319
42
USSS, 3.Rev.
Toplam
501003
1 461
1 045
1 045
1 045
1 043
4 178
1 045
1 424
1 094
502
26 795
33 162
33 230
29 246
27 511
123 149
30 532
27 227
6 623
5020
26 795
33 162
33 230
29 246
27 511
123 149
30 532
27 227
6 623
502001
26 795
33 162
33 230
29 246
27 511
123 149
30 532
27 227
6 623
503
38 502
56 729
54 209
53 464
52 807
217 209
54 890
33 209
4 811
5030
38 502
56 729
54 209
53 464
52 807
217 209
54 890
33 209
4 811
503001
9 388
22 804
22 496
22 591
21 512
89 403
22 670
7 496
1 250
503002
29 021
33 690
31 491
30 628
31 047
126 856
31 970
25 651
3 550
503003
27
144
145
164
163
616
164
4
-
503004
66
91
77
81
85
334
86
58
11
504
4 768
1 370
1 370
1 319
1 303
5 362
1 357
5 197
509
5040
4 768
1 370
1 370
1 319
1 303
5 362
1 357
5 197
509
504001
59
193
193
154
154
694
180
49
-
504002
782
677
677
665
649
2 668
677
1 221
110
504003
3 927
500
500
500
500
2 000
500
3 927
399
505
12 314
79 561
78 812
78 076
80 074
316 523
79 385
10 966
947
5050
12 314
79 561
78 812
78 076
80 074
316 523
79 385
10 966
947
505001
10 720
77 281
76 643
76 194
78 039
308 157
77 238
9 472
464
505002
1 444
844
824
813
813
3 294
844
1 394
483
505003
144
1 402
1 311
1 035
1 188
4 936
1 269
96
-
505099
6
34
34
34
34
136
34
4
-
51
88 721
385 644
389 712
390 758
390 678
1 556 792
395 645
59 001
8 989
511
7 811
12 136
11 524
12 936
14 567
51 163
12 753
7 296
2 167
5110
7 811
12 136
11 524
12 936
14 567
51 163
12 753
7 296
2 167
512
20 378
94 866
93 146
93 689
97 044
378 745
95 832
12 824
4 216
5121
2 503
13 559
13 038
13 813
13 421
53 831
13 567
1 418
480
5122
17 875
81 307
80 108
79 876
83 623
324 914
82 265
11 406
3 736
513
29 361
136 379
131 806
131 524
131 778
531 487
134 769
18 738
482
5131
15 101
72 895
66 340
66 442
67 568
273 245
69 635
9 755
92
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
64
22. Number of establishments, number of employees, number of unpaid workers in November, total number of man-hours worked in the year, payments to employees
and the employer's contributions to social security for employees by economic activity
Ücretle çalışanlara yapılan yıllık brüt ödemeler
Annual gross payments to employees
Çalışanların yıllık
Yılda çalışılan
Maaş,ücret,
İkramiye
Sosyal ve
ortalama sayısı
işçi-saat
gündelik vb.
prim ve
ayni yardımlar
Annual average
toplamı
Wages,
Fazla
tazminatlar
Social
işveren payı
number of
Total number
salaries,
mesai
Bonus,
contributions
The employer's
SSK'na ödenen
persons
of man-hours
Toplam
daily
Over-
premium and
and payments
contributions to social
engaged
worked in the year
Total
wage etc.
time
indemnity
in kind
security for employees
'000 000 TL
ISIC Rev.3
2 069 182
5 886 531 596
3 508 378 964
3 158 578 384
53 951 434
196 890 641
98 958 504
666 137 847
Total
297 880
874 648 783
554 925 495
509 616 199
2 265 791
32 541 683
10 501 822
105 113 488
50
42 227
113 464 910
191 203 345
156 138 785
1 164 777
25 904 116
7 995 668
34 685 913
501
42 227
113 464 910
191 203 345
156 138 785
1 164 777
25 904 116
7 995 668
34 685 913
5010
7 378
19 730 338
90 726 525
63 736 310
656 833
20 061 771
6 271 610
15 508 515
501001
31 286
83 254 122
99 212 793
91 138 448
507 943
5 842 345
1 724 057
18 934 929
501002
3 563
10 480 450
1 264 026
1 264 026
-
-
-
242 468
501003
64 382
195 314 883
47 200 908
47 192 190
1 050
2 168
5 500
9 129 169
502
64 382
195 314 883
47 200 908
47 192 190
1 050
2 168
5 500
9 129 169
5020
64 382
195 314 883
47 200 908
47 192 190
1 050
2 168
5 500
9 129 169
502001
92 910
273 672 087
117 850 191
109 702 036
579 678
6 055 433
1 513 044
22 581 836
503
92 910
273 672 087
117 850 191
109 702 036
579 678
6 055 433
1 513 044
22 581 836
5030
31 416
90 773 753
62 720 304
56 565 301
349 807
4 906 114
899 082
11 920 737
503001
61 171
181 978 685
54 596 968
52 690 060
218 591
1 082 948
605 369
10 585 434
503002
168
475 237
364 867
278 624
11 280
66 371
8 592
43 506
503003
155
444 412
168 051
168 051
-
-
-
32 160
503004
7 063
19 784 807
1 690 166
1 686 716
-
3 450
-
322 952
504
7 063
19 784 807
1 690 166
1 686 716
-
3 450
-
322 952
5040
229
604 764
408 375
404 925
-
3 450
-
75 350
504001
2 008
5 122 631
731 492
731 492
-
-
-
141 526
504002
4 826
14 057 413
550 299
550 299
-
-
-
106 076
504003
91 298
272 412 095
196 980 886
194 896 472
520 286
576 517
987 611
38 393 618
505
91 298
272 412 095
196 980 886
194 896 472
520 286
576 517
987 611
38 393 618
5050
87 174
260 225 482
193 205 898
191 122 488
519 282
576 517
987 611
37 678 614
505001
2 721
8 247 922
1 961 073
1 961 073
-
-
-
380 385
505002
1 365
3 823 248
1 727 372
1 726 368
1 004
-
-
317 062
505003
38
115 444
86 542
86 542
-
-
-
17 558
505099
463 635
1 224 659 301
1 498 768 769
1 316 391 490
14 997 090
123 202 525
44 177 664
279 787 115
51
22 216
60 941 469
31 394 696
30 252 431
34 348
992 088
115 829
6 118 381
511
22 216
60 941 469
31 394 696
30 252 431
34 348
992 088
115 829
6 118 381
5110
112 872
295 560 291
392 652 581
343 944 914
7 324 130
25 404 446
15 979 091
70 256 881
512
15 465
37 620 601
68 724 458
60 602 838
3 690 488
3 955 514
475 619
7 922 860
5121
97 407
257 939 690
323 928 122
283 342 077
3 633 642
21 448 931
15 503 472
62 334 021
5122
153 989
404 828 315
517 679 041
458 109 248
1 071 553
52 167 765
6 330 475
98 770 984
513
79 482
210 079 419
191 280 832
182 807 405
176 583
6 700 541
1 596 303
35 500 552
5131
65
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
22. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, ücretle çalışanlar, Kasım ayında ücretsiz çalışanlar, yılda çalışılan işçi saat toplamı, ücretle çalışanlara yapılan
ödemeler ve SSK'na ödenen işveren payı (devam)
Seçilmiş dört ayda ücretle çalışanlar sayısı
Kasım ayında ücretsiz çalışanlar sayısı
Number of employees in selected four months
Number of unpaid workers in November
Ücretle
Ücretle çalışanların
İş sahibi
Aile fertleri
İşyeri
çalışanlar
yıllık ortalama
ve
ve çıraklar
sayısı
toplamı
sayısı
ortaklar
Family
Number
Total
Annual average
Owners
workers
of estab-
Şubat
Mayıs
Ağustos
Kasım
number of
number of
and
and
lishments
February
May
August
November
employees
employees
partners
apprentices
USSS, 3.Rev.
5139
14 260
63 484
65 466
65 082
64 210
258 242
65 134
8 983
390
514
27 916
117 227
129 000
128 505
124 094
498 826
128 078
19 061
2 079
5141
1 377
9 189
8 750
8 489
8 494
34 922
8 717
305
20
5142
89
313
313
276
317
1 219
314
47
45
5143
17 775
82 512
93 936
94 812
88 506
359 766
92 945
10 547
1 845
5149
8 675
25 213
26 001
24 928
26 777
102 919
26 102
8 162
169
515
2 445
24 365
23 566
23 467
22 586
93 984
23 553
311
1
5150
2 445
24 365
23 566
23 467
22 586
93 984
23 553
311
1
519
810
671
670
637
609
2 587
660
771
44
5190
810
671
670
637
609
2 587
660
771
44
52
588 831
588 357
575 436
579 972
595 210
2 338 975
591 550
552 583
163 534
521
194 934
157 408
157 008
163 299
169 634
647 349
162 538
186 565
51 689
5211
185 504
112 769
113 338
119 476
125 400
470 983
117 956
178 051
50 186
5219
9 430
44 639
43 670
43 823
44 234
176 366
44 582
8 514
1 503
522
62 693
36 496
37 065
35 633
39 506
148 700
37 049
62 526
21 963
5220
62 693
36 496
37 065
35 633
39 506
148 700
37 049
62 526
21 963
523
312 873
388 130
375 279
375 212
380 259
1 518 880
385 822
283 999
85 999
5231
24 201
29 680
29 889
29 387
30 131
119 087
30 753
24 148
2 149
5232
118 593
95 490
87 866
88 949
89 683
361 988
93 003
112 151
41 285
5233
40 687
68 280
66 642
65 705
70 707
271 334
68 405
32 652
7 016
5234
60 283
52 228
51 842
51 245
49 272
204 587
52 739
55 910
9 770
5239
69 109
142 452
139 040
139 926
140 466
561 884
140 922
59 138
25 779
524
1 582
112
120
119
136
487
141
1 513
551
5240
1 582
112
120
119
136
487
141
1 513
551
525
83
821
519
473
449
2 262
581
35
1
5259
83
821
519
473
449
2 262
581
35
1
526
16 666
5 390
5 445
5 236
5 226
21 297
5 419
17 945
3 331
5260
16 666
5 390
5 445
5 236
5 226
21 297
5 419
17 945
3 331
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
66
22. Number of establishments, number of employees, number of unpaid workers in November, total number of man-hours worked in the year, payments to employees
and the employer's contributions to social security for employees by economic activity (continued)
Ücretle çalışanlara yapılan yıllık brüt ödemeler
Annual gross payments to employees
Çalışanların yıllık
Yılda çalışılan
Maaş,ücret,
İkramiye
Sosyal ve
ortalama sayısı
işçi-saat
gündelik vb.
prim ve
ayni yardımlar
Annual average
toplamı
Wages,
Fazla
tazminatlar
Social
işveren payı
number of
Total number
salaries,
mesai
Bonus,
contributions
The employer's
SSK'na ödenen
persons
of man-hours
Toplam
daily
Over-
premium and
and payments
contributions to social
engaged
worked in the year
Total
wage etc.
time
indemnity
in kind
security for employees
'000 000 TL
ISIC Rev.3
74 507
194 748 896
326 398 209
275 301 843
894 969
45 467 224
4 734 172
63 270 432
5139
149 218
396 652 365
429 305 424
383 494 314
4 646 618
30 074 249
11 090 243
82 820 773
514
9 042
28 204 165
51 621 301
41 367 505
1 104 827
7 040 184
2 108 784
9 867 360
5141
406
1 030 132
934 108
871 675
8 528
46 418
7 487
168 785
5142
105 337
277 442 654
314 766 018
282 138 667
2 898 432
21 803 336
7 925 582
60 855 127
5143
34 433
89 975 414
61 983 998
59 116 466
634 831
1 184 310
1 048 390
11 929 501
5149
23 865
62 445 589
122 245 820
95 526 496
1 909 484
14 184 695
10 625 146
20 782 571
515
23 865
62 445 589
122 245 820
95 526 496
1 909 484
14 184 695
10 625 146
20 782 571
5150
1 475
4 231 272
5 491 207
5 064 086
10 957
379 283
36 881
1 037 525
519
1 475
4 231 272
5 491 207
5 064 086
10 957
379 283
36 881
1 037 525
5190
1 307 667
3 787 223 511
1 454 684 700
1 332 570 696
36 688 553
41 146 433
44 279 018
281 237 243
52
400 792
1 299 144 581
493 129 003
390 344 856
35 025 608
28 610 503
39 148 036
95 021 056
521
346 193
1 137 269 351
314 096 698
242 416 372
30 048 094
14 728 220
26 904 012
61 572 539
5211
54 599
161 875 230
179 032 305
147 928 484
4 977 513
13 882 283
12 244 024
33 448 518
5219
121 538
378 795 655
76 790 567
76 512 351
138 201
114 266
25 749
14 827 938
522
121 538
378 795 655
76 790 567
76 512 351
138 201
114 266
25 749
14 827 938
5220
755 820
2 029 305 574
873 615 556
854 656 182
1 508 667
12 375 474
5 075 233
169 226 366
523
57 050
155 403 621
80 516 393
79 153 350
570 607
182 325
610 110
15 259 400
5231
246 439
656 935 263
200 077 341
197 628 185
218 340
1 824 839
405 976
38 993 204
5232
108 073
290 292 554
180 504 321
179 419 616
3 560
325 360
755 785
35 735 168
5233
118 419
319 807 031
108 520 391
105 142 781
125 795
1 669 863
1 581 952
20 909 340
5234
225 839
606 867 105
303 997 110
293 312 249
590 365
8 373 087
1 721 409
58 329 255
5239
2 205
5 885 036
250 932
250 932
-
-
-
48 109
524
2 205
5 885 036
250 932
250 932
-
-
-
48 109
5240
617
1 603 114
1 534 883
1 442 615
16 078
46 190
30 000
324 411
525
617
1 603 114
1 534 883
1 442 615
16 078
46 190
30 000
324 411
5259
26 695
72 489 552
9 363 760
9 363 760
-
-
-
1 789 362
526
26 695
72 489 552
9 363 760
9 363 760
-
-
-
1 789 362
5260
67
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
23. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı ve Kasım ayında ücretle çalışanların istihdam şekli
Number of establishments and employment status of employees in November by economic activity
A. Toplam- Total
B. Erkek-Male
C. Kadın-Female
İşyeri
Kasım ayında ücretle çalışanların istihdam şekli
sayısı
Employment status of employees in November
Number
Toplam
USSS, 3.Rev.
of estab-
Total
ISIC Rev.3
lishments
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
763 967
1 185 336
973 566
211 770
1 170 799
962 832
207 967
9 904
8 228
1 676
4 633
2 506
2 127
50
86 415
199 448
182 922
16 526
197 277
180 751
16 526
2 162
2 162
-
9
9
-
501
4 036
37 753
32 340
5 413
37 560
32 147
5 413
193
193
-
-
-
-
5010
4 036
37 753
32 340
5 413
37 560
32 147
5 413
193
193
-
-
-
-
501001
98
6 854
5 618
1 236
6 854
5 618
1 236
-
-
-
-
-
-
501002
2 477
29 856
25 682
4 174
29 681
25 507
4 174
175
175
-
-
-
-
501003
1 461
1 043
1 040
3
1 025
1 022
3
18
18
-
-
-
-
502
26 795
27 511
27 449
62
26 989
26 927
62
522
522
-
-
-
-
5020
26 795
27 511
27 449
62
26 989
26 927
62
522
522
-
-
-
-
502001
26 795
27 511
27 449
62
26 989
26 927
62
522
522
-
-
-
-
503
38 502
52 807
47 483
5 324
51 695
46 371
5 324
1 111
1 111
-
1
1
-
5030
38 502
52 807
47 483
5 324
51 695
46 371
5 324
1 111
1 111
-
1
1
-
503001
9 388
21 512
18 364
3 148
20 494
17 346
3 148
1 017
1 017
-
1
1
-
503002
29 021
31 047
28 933
2 114
30 953
28 839
2 114
94
94
-
-
-
-
503003
27
163
109
54
163
109
54
-
-
-
-
-
-
503004
66
85
77
8
85
77
8
-
-
-
-
-
-
504
4 768
1 303
1 296
7
1 303
1 296
7
-
-
-
-
-
-
5040
4 768
1 303
1 296
7
1 303
1 296
7
-
-
-
-
-
-
504001
59
154
153
1
154
153
1
-
-
-
-
-
-
504002
782
649
643
6
649
643
6
-
-
-
-
-
-
504003
3 927
500
500
-
500
500
-
-
-
-
-
-
-
505
12 314
80 074
74 354
5 720
79 730
74 010
5 720
336
336
-
8
8
-
5050
12 314
80 074
74 354
5 720
79 730
74 010
5 720
336
336
-
8
8
-
505001
10 720
78 039
72 417
5 622
77 740
72 118
5 622
291
291
-
8
8
-
505002
1 444
813
717
96
813
717
96
-
-
-
-
-
-
505003
144
1 188
1 187
1
1 143
1 142
1
45
45
-
-
-
-
505099
6
34
33
1
34
33
1
-
-
-
-
-
-
51
88 721
390 678
317 415
73 263
382 769
311 087
71 682
7 161
5 589
1 572
748
739
9
511
7 811
14 567
11 075
3 492
14 565
11 073
3 492
-
-
-
2
2
-
5110
7 811
14 567
11 075
3 492
14 565
11 073
3 492
-
-
-
2
2
-
512
20 378
97 044
79 038
18 006
93 045
76 068
16 977
3 999
2 970
1 029
-
-
-
5121
2 503
13 421
11 257
2 164
12 207
10 823
1 384
1 214
434
780
-
-
-
5122
17 875
83 623
67 781
15 842
80 838
65 245
15 593
2 785
2 536
249
-
-
-
Toplam - Total
Düzenli
Geçici
Regular employee
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
68
Part-time
Casual employee
Part-time
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
23. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı ve Kasım ayında ücretle çalışanların istihdam şekli
(devam)
Number of establishments and employment status of employees in November by economic activity
A. Toplam- Total
B. Erkek-Male
(continued)
C. Kadın-Female
İşyeri
Kasım ayında ücretle çalışanların istihdam şekli
sayısı
Employment status of employees in November
Number
Toplam
Düzenli
USSS, 3.Rev.
of estab-
Total
Geçici
ISIC Rev.3
lishments
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
513
29 361
131 778
100 432
31 346
131 274
100 400
30 874
488
24
464
16
8
8
5131
15 101
67 568
52 026
15 542
67 096
52 014
15 082
472
12
460
-
-
-
5139
14 260
64 210
48 406
15 804
64 178
48 386
15 792
16
12
4
16
8
8
514
27 916
124 094
107 970
16 124
120 691
104 646
16 045
2 674
2 595
79
729
729
-
5141
1 377
8 494
7 563
931
8 358
7 495
863
136
68
68
-
-
-
5142
89
317
290
27
317
290
27
-
-
-
-
-
-
5143
17 775
88 506
75 400
13 106
85 305
72 199
13 106
2 472
2 472
-
729
729
-
5149
8 675
26 777
24 717
2 060
26 711
24 662
2 049
66
55
11
-
-
-
515
2 445
22 586
18 388
4 198
22 585
18 388
4 197
-
-
-
1
-
1
5150
2 445
22 586
18 388
4 198
22 585
18 388
4 197
-
-
-
1
-
1
519
810
609
512
97
609
512
97
-
-
-
-
-
-
5190
810
609
512
97
609
512
97
-
-
-
-
-
-
52
588 831
595 210
473 229
121 981
590 753
470 994
119 759
581
477
104
3 876
1 758
2 118
521
194 934
169 634
127 383
42 251
165 578
125 423
40 155
320
302
18
3 736
1 658
2 078
5211
185 504
125 400
96 424
28 976
123 752
95 728
28 024
150
150
-
1 498
546
952
5219
9 430
44 234
30 959
13 275
41 826
29 695
12 131
170
152
18
2 238
1 112
1 126
522
62 693
39 506
36 137
3 369
39 448
36 079
3 369
58
58
-
-
-
-
5220
62 693
39 506
36 137
3 369
39 448
36 079
3 369
58
58
-
-
-
-
523
312 873
380 259
304 608
75 651
379 916
304 391
75 525
203
117
86
140
100
40
5231
24 201
30 131
21 802
8 329
30 131
21 802
8 329
-
-
-
-
-
-
5232
118 593
89 683
55 545
34 138
89 563
55 505
34 058
40
-
40
80
40
40
5233
40 687
70 707
55 124
15 583
70 706
55 123
15 583
1
1
-
-
-
-
5234
60 283
49 272
46 243
3 029
49 170
46 141
3 029
102
102
-
-
-
-
5239
69 109
140 466
125 894
14 572
140 346
125 820
14 526
60
14
46
60
60
-
524
1 582
136
124
12
136
124
12
-
-
-
-
-
-
5240
1 582
136
124
12
136
124
12
-
-
-
-
-
-
525
83
449
328
121
449
328
121
-
-
-
-
-
-
5259
83
449
328
121
449
328
121
-
-
-
-
-
-
526
16 666
5 226
4 649
577
5 226
4 649
577
-
-
-
-
-
-
5260
16 666
5 226
4 649
577
5 226
4 649
577
-
-
-
-
-
-
Regular employee
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
69
Part-time
Casual employee
Part-time
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
24. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı ve Kasım ayında ücretle çalışanların nitelikleri
A. Erkek
B. Kadın
Kasım ayında ücretle çalışanların nitelikleri
Ücretle çalışanlar toplamı
Yönetici
Teknik personel
Total number of employees
Manager
Technical personnel
Üniversite ve
Üniversite ve
Üniversite ve
yüksekokul
yüksekokul
yüksekokul
İşyeri
mezunu
mezunu
mezunu
sayısı
University
University
University
Number
Toplam
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
of estab-
Total
education
Other
education
Other
education
Other
USSS, 3.Rev. lishments
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
763 967
973 566
211 770
90 980
28 100
882 586
183 670
20 229
3 853
29 703
4 979
10 675
2 302
66 538
9 339
50
86 415
182 922
16 526
10 378
1 776
172 544
14 750
3 229
581
3 299
141
1 780
57
21 239
50
501
4 036
32 340
5 413
5 624
869
26 716
4 544
1 722
238
685
38
1 264
46
7 886
31
5010
4 036
32 340
5 413
5 624
869
26 716
4 544
1 722
238
685
38
1 264
46
7 886
31
501001
98
5 618
1 236
1 838
341
3 780
895
506
62
67
17
179
6
1 065
2
501002
2 477
25 682
4 174
3 775
525
21 907
3 649
1 215
176
618
21
1 085
40
6 821
29
501003
1 461
1 040
3
11
3
1 029
-
1
-
-
-
-
-
-
-
502
26 795
27 449
62
55
1
27 394
61
18
-
654
32
36
-
9 272
-
5020
26 795
27 449
62
55
1
27 394
61
18
-
654
32
36
-
9 272
-
502001
26 795
27 449
62
55
1
27 394
61
18
-
654
32
36
-
9 272
-
503
38 502
47 483
5 324
1 760
402
45 723
4 922
686
29
1 164
43
347
11
3 427
19
5030
38 502
47 483
5 324
1 760
402
45 723
4 922
686
29
1 164
43
347
11
3 427
19
503001
9 388
18 364
3 148
1 137
222
17 227
2 926
473
28
906
17
98
11
1 371
19
503002
29 021
28 933
2 114
620
180
28 313
1 934
212
1
233
8
247
-
2 045
-
503003
27
109
54
-
-
109
54
-
-
21
18
-
-
1
-
503004
66
77
8
3
-
74
8
1
-
4
-
2
-
10
-
504
4 768
1 296
7
37
5
1 259
2
19
4
5
-
-
-
127
-
5040
4 768
1 296
7
37
5
1 259
2
19
4
5
-
-
-
127
-
504001
59
153
1
26
-
127
1
13
-
3
-
-
-
-
-
504002
782
643
6
11
5
632
1
6
4
2
-
-
-
40
-
504003
3 927
500
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
87
-
505
12 314
74 354
5 720
2 902
499
71 452
5 221
784
310
791
28
133
-
527
-
5050
12 314
74 354
5 720
2 902
499
71 452
5 221
784
310
791
28
133
-
527
-
505001
10 720
72 417
5 622
2 806
499
69 611
5 123
737
310
735
28
133
-
506
-
505002
1 444
717
96
1
-
716
96
1
-
9
-
-
-
9
-
505003
144
1 187
1
94
-
1 093
1
45
-
45
-
-
-
10
-
505099
6
33
1
1
-
32
1
1
-
2
-
-
-
2
-
51
88 721
317 415
73 263
47 672
10 623
269 743
62 640
10 585
1 813
9 404
1 545
5 848
1 205
10 453
574
511
7 811
11 075
3 492
717
153
10 358
3 339
48
5
204
-
29
3
23
9
5110
7 811
11 075
3 492
717
153
10 358
3 339
48
5
204
-
29
3
23
9
512
20 378
79 038
18 006
8 160
3 221
70 878
14 785
2 002
606
2 107
141
1 807
361
2 465
126
5121
2 503
11 257
2 164
1 669
437
9 588
1 727
428
17
304
53
480
74
989
11
Toplam
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
70
24. Number of establishments and characteristics of employees in November by economic activity
A. Male
B. Female
Characteristics of employees in November
Satış personeli
Büro personeli
Sales personnel
Office personnel
Diğer işlerde çalışan personel
Other employees
Üniversite ve
Üniversite ve
Üniversite ve
yüksekokul
yüksekokul
yüksekokul
mezunu
mezunu
mezunu
University
University
University
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
education
Other
education
Other
education
Other
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
24 423
9 882
466 694
75 400
19 458
8 523
77 298
46 091
16 195
3 540
242 353
47 861
1 939
335
83 204
3 376
1 995
738
11 461
8 987
1 435
65
53 341
2 196
50
1 038
108
4 384
862
807
470
3 596
3 189
793
7
10 165
424
501
1 038
108
4 384
862
807
470
3 596
3 189
793
7
10 165
424
5010
701
49
447
45
393
224
544
814
59
-
1 657
17
501001
328
57
3 234
817
413
245
3 002
2 375
734
7
8 232
407
501002
9
2
703
-
1
1
50
-
-
-
276
-
501003
-
-
117
-
1
-
1 523
29
-
1
15 828
-
502
-
-
117
-
1
-
1 523
29
-
1
15 828
-
5020
-
-
117
-
1
-
1 523
29
-
1
15 828
-
502001
446
202
21 526
1 635
170
149
3 557
3 089
111
11
16 049
136
503
446
202
21 526
1 635
170
149
3 557
3 089
111
11
16 049
136
5030
333
30
9 330
1 236
135
144
2 034
1 578
98
9
3 586
76
503001
113
172
12 146
393
35
5
1 503
1 491
13
2
12 386
42
503002
-
-
11
-
-
-
19
18
-
-
57
18
503003
-
-
39
6
-
-
1
2
-
-
20
-
503004
5
1
179
1
13
-
53
1
-
-
895
-
504
5
1
179
1
13
-
53
1
-
-
895
-
5040
-
-
111
-
13
-
-
1
-
-
13
-
504001
5
1
68
1
-
-
53
-
-
-
469
-
504002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
413
-
504003
450
24
56 998
878
1 004
119
2 732
2 679
531
46
10 404
1 636
505
450
24
56 998
878
1 004
119
2 732
2 679
531
46
10 404
1 636
5050
447
24
55 612
839
959
119
2 618
2 622
530
46
10 140
1 634
505001
-
-
602
39
-
-
67
57
-
-
29
-
505002
3
-
762
-
45
-
45
-
1
-
231
1
505003
-
-
22
-
-
-
2
-
-
-
4
1
505099
11 376
1 935
105 424
16 918
11 703
5 047
37 355
23 028
8 160
623
107 107
20 575
51
33
87
4 854
62
593
39
1 927
908
14
19
3 350
2 360
511
33
87
4 854
62
593
39
1 927
908
14
19
3 350
2 360
5110
2 368
250
22 970
2 680
1 395
1 699
14 114
5 828
588
305
29 222
6 010
512
68
85
1 633
116
652
257
2 795
536
41
4
3 867
1 011
5121
71
ISIC Rev.3
Total
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
24. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı ve Kasım ayında ücretle çalışanların nitelikleri
A. Erkek
(devam)
B. Kadın
Kasım ayında ücretle çalışanların nitelikleri
Ücretle çalışanlar toplamı
Yönetici
Teknik personel
Total number of employees
Manager
Technical personnel
Üniversite ve
Üniversite ve
Üniversite ve
yüksekokul
yüksekokul
yüksekokul
İşyeri
mezunu
mezunu
mezunu
sayısı
University
University
University
Number
Toplam
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
of estab-
Total
education
Other
education
Other
education
Other
USSS, 3.Rev. lishments
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
5122
17 875
67 781
15 842
6 491
2 784
61 290
13 058
1 574
589
1 803
88
1 327
287
1 476
115
513
29 361
100 432
31 346
22 908
3 201
77 524
28 145
5 079
592
3 127
1 215
1 706
398
1 606
32
5131
15 101
52 026
15 542
15 275
745
36 751
14 797
3 047
80
1 930
1 169
124
29
839
22
5139
14 260
48 406
15 804
7 633
2 456
40 773
13 348
2 032
512
1 197
46
1 582
369
767
10
514
27 916
107 970
16 124
13 597
3 317
94 373
12 807
2 753
508
3 646
187
1 947
333
4 217
198
5141
1 377
7 563
931
1 312
457
6 251
474
320
86
765
2
229
27
1 001
-
5142
89
290
27
50
9
240
18
27
1
5
-
-
-
6
6
5143
17 775
75 400
13 106
6 955
2 351
68 445
10 755
2 041
330
2 703
184
1 443
271
2 725
181
5149
8 675
24 717
2 060
5 280
500
19 437
1 560
365
91
173
1
275
35
485
11
515
2 445
18 388
4 198
2 059
692
16 329
3 506
642
100
317
2
328
109
2 097
205
5150
2 445
18 388
4 198
2 059
692
16 329
3 506
642
100
317
2
328
109
2 097
205
519
810
512
97
231
39
281
58
61
2
3
-
31
1
45
4
5190
810
512
97
231
39
281
58
61
2
3
-
31
1
45
4
52
588 831
473 229
121 981
32 930
15 701
440 299
106 280
6 415
1 459
17 000
3 293
3 047
1 040
34 846
8 715
521
194 934
127 383
42 251
7 275
4 466
120 108
37 785
2 419
935
2 683
2 599
917
461
19 115
8 517
5211
185 504
96 424
28 976
3 114
2 396
93 310
26 580
1 099
359
1 855
2 148
437
217
18 209
8 458
5219
9 430
30 959
13 275
4 161
2 070
26 798
11 205
1 320
576
828
451
480
244
906
59
522
62 693
36 137
3 369
3 478
139
32 659
3 230
334
92
674
-
42
-
1
-
5220
62 693
36 137
3 369
3 478
139
32 659
3 230
334
92
674
-
42
-
1
-
523
312 873
304 608
75 651
21 773
11 053
282 835
64 598
3 534
423
13 608
687
1 883
578
13 977
198
5231
24 201
21 802
8 329
2 224
1 033
19 578
7 296
401
85
139
-
333
314
24
-
5232
118 593
55 545
34 138
4 663
4 661
50 882
29 477
1 583
112
1 653
106
15
28
844
7
5233
40 687
55 124
15 583
3 642
1 408
51 482
14 175
479
132
3 968
305
191
14
1 599
152
5234
60 283
46 243
3 029
3 876
646
42 367
2 383
244
12
2 598
18
12
4
524
13
5239
69 109
125 894
14 572
7 368
3 305
118 526
11 267
827
82
5 250
258
1 332
218
10 986
26
524
1 582
124
12
49
10
75
2
16
-
12
1
-
-
-
-
5240
1 582
124
12
49
10
75
2
16
-
12
1
-
-
-
-
525
83
328
121
66
33
262
88
20
9
13
6
8
1
15
-
5259
83
328
121
66
33
262
88
20
9
13
6
8
1
15
-
526
16 666
4 649
577
289
-
4 360
577
92
-
10
-
197
-
1 738
-
5260
16 666
4 649
577
289
-
4 360
577
92
-
10
-
197
-
1 738
-
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
72
24. Number of establishments and characteristics of employees in November by economic activity
A. Male
(continued)
B. Female
Characteristics of employees in November
Satış personeli
Büro personeli
Sales personnel
Office personnel
Diğer işlerde çalışan personel
Other employees
Üniversite ve
Üniversite ve
Üniversite ve
yüksekokul
yüksekokul
yüksekokul
mezunu
mezunu
mezunu
University
University
University
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
and other higher
Diğer
education
Other
education
Other
education
Other
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
ISIC Rev.3
2 300
165
21 337
2 564
743
1 442
11 319
5 292
547
301
25 355
4 999
5122
5 871
929
39 292
9 872
4 027
1 083
8 184
8 394
6 225
199
25 315
8 632
513
2 766
248
20 166
5 474
3 581
330
4 327
2 345
5 757
58
9 489
5 787
5131
3 105
681
19 126
4 398
446
753
3 857
6 049
468
141
15 826
2 845
5139
2 439
459
36 456
4 092
5 384
1 940
9 673
6 502
1 074
77
40 381
1 828
514
366
8
2 834
142
275
336
842
256
122
-
809
74
5141
11
8
94
4
8
-
27
6
4
-
108
2
5142
1 798
418
22 399
3 248
1 025
1 296
7 743
5 673
648
36
32 875
1 469
5143
264
25
11 129
698
4 076
308
1 061
567
300
41
6 589
283
5149
594
202
1 803
207
238
258
3 335
1 355
257
23
8 777
1 737
515
594
202
1 803
207
238
258
3 335
1 355
257
23
8 777
1 737
5150
71
8
49
5
66
28
122
41
2
-
62
8
519
71
8
49
5
66
28
122
41
2
-
62
8
5190
11 108
7 612
278 066
55 106
5 760
2 738
28 482
14 076
6 600
2 852
81 905
25 090
52
1 712
1 315
66 889
15 397
1 000
761
7 735
4 512
1 227
994
23 686
6 760
521
568
782
51 701
8 727
274
260
4 914
2 684
736
778
16 631
4 563
5211
1 144
533
15 188
6 670
726
501
2 821
1 828
491
216
7 055
2 197
5219
1 181
12
22 351
2 230
1 477
31
2 339
381
444
4
7 294
619
522
1 181
12
22 351
2 230
1 477
31
2 339
381
444
4
7 294
619
5220
8 161
6 276
188 605
37 426
3 271
1 922
16 464
9 143
4 924
1 854
50 181
17 144
523
972
634
18 081
3 545
100
-
750
451
418
-
584
3 300
5231
1 854
2 656
42 596
19 426
839
197
1 834
2 280
372
1 668
3 955
7 658
5232
1 405
566
26 415
8 081
888
660
2 284
2 486
679
36
17 216
3 151
5233
1 490
79
21 060
1 629
121
475
2 830
619
2 009
76
15 355
104
5234
2 440
2 341
80 453
4 745
1 323
590
8 766
3 307
1 446
74
13 071
2 931
5239
24
1
57
1
9
9
-
-
-
-
6
-
524
24
1
57
1
9
9
-
-
-
-
6
-
5240
30
8
164
52
3
15
51
22
5
-
19
8
525
30
8
164
52
3
15
51
22
5
-
19
8
5259
-
-
-
-
-
-
1 893
18
-
-
719
559
526
-
-
-
-
-
-
1 893
18
-
-
719
559
5260
73
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
25. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, satın alınan mal ve hizmetler, malzeme ve yakıt stokları, girdi, kira ve faiz giderleri
(KDV hariç)
Satın alınan mal ve hizmetler
Üzerinde
değişiklik
Satışlar ve
yapmadan
satın
satmak
alışlarla
amacıyla satın
Küçük
ilgili
alınan mallar
bakım
ödenen
komisyon
İşyeri
Goods
ve onarım
sayısı
purchased
gideri
Com-
Number
to be resold
Small
missions
of
without any
establish-
further
Yakıt
Kırtasiye
ments
processing
Fuel
Stationery
USSS, 3.Rev.
Toplam
repair and
paid related
Elektrik
Su
maintenance
to sales and
Electricity
Water
expenses
purchases
'000 000 TL
763 967
144 124 852 572
280 680 271
252 918 107
580 961 352
110 175 779
356 646 182
187 065 310
50
86 415
25 314 231 499
40 748 579
25 237 326
107 322 459
22 718 796
73 865 672
36 401 376
501
4 036
4 716 857 563
5 210 703
3 990 870
16 856 177
3 404 216
12 890 255
5 762 653
5010
4 036
4 716 857 563
5 210 703
3 990 870
16 856 177
3 404 216
12 890 255
5 762 653
501001
98
2 420 826 880
2 476 066
505 523
5 263 908
1 200 553
6 780 129
1 882 354
501002
2 477
2 296 030 682
2 536 531
3 378 203
11 291 268
2 112 572
6 094 051
1 314 761
501003
1 461
-
198 105
107 144
301 001
91 091
16 074
2 565 538
502
26 795
8 048 498
3 085 709
1 887 004
6 219 454
2 279 525
3 712 852
3 095
5020
26 795
8 048 498
3 085 709
1 887 004
6 219 454
2 279 525
3 712 852
3 095
502001
26 795
8 048 498
3 085 709
1 887 004
6 219 454
2 279 525
3 712 852
3 095
503
38 502
5 870 890 446
10 746 212
11 327 056
20 927 344
7 779 074
23 710 663
2 762 792
5030
38 502
5 870 890 446
10 746 212
11 327 056
20 927 344
7 779 074
23 710 663
2 762 792
503001
9 388
2 059 603 881
5 280 853
5 204 210
7 367 303
2 303 565
9 116 130
2 439 744
503002
29 021
3 793 547 053
5 437 750
6 068 144
13 535 117
5 470 836
14 560 444
322 284
503003
27
14 104 098
15 910
49 627
4 952
787
27 627
-
503004
66
3 635 414
11 699
5 075
19 972
3 886
6 462
763
504
4 768
93 115 054
209 350
111 444
2 720 590
141 688
155 782
728
5040
4 768
93 115 054
209 350
111 444
2 720 590
141 688
155 782
728
504001
59
34 746 829
11 025
23 634
54 116
14 981
16 311
-
504002
782
58 335 703
16 528
23 983
164 196
40 547
130 762
728
504003
3 927
32 523
181 796
63 828
2 502 278
86 159
8 709
-
505
12 314
14 625 319 939
21 496 604
7 920 953
60 598 894
9 114 294
33 396 121
27 872 109
5050
12 314
14 625 319 939
21 496 604
7 920 953
60 598 894
9 114 294
33 396 121
27 872 109
505001
10 720
14 473 465 646
21 357 586
7 858 719
59 436 907
8 989 997
33 104 690
27 842 584
505002
1 444
34 078 254
64 719
31 144
632 330
71 675
173 664
-
505003
144
111 397 911
71 028
26 818
512 804
47 858
91 967
14 851
505099
6
6 378 128
3 271
4 272
16 853
4 765
25 799
14 674
51
88 721
66 834 765 069
106 298 581
92 067 690
136 983 756
23 386 353
143 434 855
99 308 798
511
7 811
-
2 536 066
5 854 012
5 006 524
1 445 798
4 192 465
35 623 409
5110
7 811
-
2 536 066
5 854 012
5 006 524
1 445 798
4 192 465
35 623 409
512
20 378
17 637 540 175
39 301 284
32 331 129
37 592 523
8 794 710
66 758 672
29 082 013
5121
2 503
1 801 155 580
3 467 889
4 281 773
6 282 806
875 219
8 951 157
4 685 768
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
74
25.Number of establishments, purchases of goods and services, stocks of material and fuel, input, expenses of rent and interest by economic activity
(Excluded VAT)
Malzeme ve yakıt stokları
Purchases of goods and services
Stocks of material and fuel
Hizmetin
yürütülebilmesi
için
satın alınan
malzemeler
Yılbaşı
Materials
Value
purchased
at the
Yılsonu
Value
Kira
Faiz
for
beginning
at the
gideri
gideri
providing
Diğer
of the
end of
Girdi
Rent
Interest
services
Others
year
the year
Input
expense
expense
'000 000 TL
ISIC Rev.3
156 161 320
4 008 202 995
107 719 481
174 645 317
5 865 885 482
1 239 759 325
1 041 342 297
Total
102 966 636
736 240 820
8 840 643
16 610 358
1 137 731 948
126 389 014
211 253 972
50
18 175 318
157 578 691
152 750
298 432
223 723 200
22 008 118
70 006 232
501
18 175 318
157 578 691
152 750
298 432
223 723 200
22 008 118
70 006 232
5010
3 675 678
84 547 853
60 534
103 811
106 288 787
2 065 773
7 691 565
501001
14 499 639
71 348 338
92 216
194 621
112 472 959
19 293 135
62 314 667
501002
-
1 682 500
-
-
4 961 454
649 211
-
501003
74 271 749
11 925 994
6 450 085
14 823 564
95 011 904
15 737 547
1 469 255
502
74 271 749
11 925 994
6 450 085
14 823 564
95 011 904
15 737 547
1 469 255
5020
74 271 749
11 925 994
6 450 085
14 823 564
95 011 904
15 737 547
1 469 255
502001
4 037 309
224 323 928
2 544
6 974
305 609 947
40 132 258
76 638 378
503
4 037 309
224 323 928
2 544
6 974
305 609 947
40 132 258
76 638 378
5030
630 674
101 374 403
2 544
6 974
133 712 451
20 962 726
62 337 254
503001
3 406 371
122 734 662
-
-
171 535 609
19 081 659
14 301 123
503002
-
124 620
-
-
223 523
50 095
-
503003
264
90 243
-
-
138 364
37 778
-
503004
6 013 513
5 239 053
27 487
42 750
14 576 885
2 207 292
153 383
504
6 013 513
5 239 053
27 487
42 750
14 576 885
2 207 292
153 383
5040
-
377 905
-
-
497 971
376 106
79 821
504001
186 520
1 889 375
-
-
2 452 639
221 505
3 674
504002
5 826 993
2 971 773
27 487
42 750
11 626 275
1 609 681
69 888
504003
468 746
337 173 154
2 207 777
1 438 640
498 810 012
46 303 799
62 986 725
505
468 746
337 173 154
2 207 777
1 438 640
498 810 012
46 303 799
62 986 725
5050
166 588
326 680 306
2 206 531
1 438 640
486 205 269
44 842 405
62 916 157
505001
302 158
3 722 770
-
-
4 998 460
1 398 296
-
505002
-
6 648 881
-
-
7 414 206
23 685
54 010
505003
-
121 197
1 246
-
192 077
39 413
16 558
505099
240 407
1 954 506 493
83 900 804
139 924 363
2 500 203 374
372 788 036
675 677 530
51
-
65 261 407
384 608
1 603 971
118 700 318
7 681 264
846 101
511
-
65 261 407
384 608
1 603 971
118 700 318
7 681 264
846 101
5110
-
606 584 688
61 019 419
108 288 945
773 175 492
41 190 815
169 492 642
512
-
123 166 177
906 134
8 042 229
144 574 693
5 532 771
97 813 159
5121
75
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
25. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, satın alınan mal ve hizmetler, malzeme ve yakıt stokları, girdi, kira ve faiz giderleri
(devam)
(KDV hariç)
Satın alınan mal ve hizmetler
Üzerinde
değişiklik
Satışlar ve
yapmadan
satın
satmak
alışlarla
amacıyla satın
Küçük
ilgili
alınan mallar
bakım
ödenen
komisyon
İşyeri
Goods
ve onarım
sayısı
purchased
gideri
Com-
Number
to be resold
Small
missions
of
without any
establish-
further
Yakıt
Kırtasiye
ments
processing
Fuel
Stationery
USSS, 3.Rev.
repair and
paid related
Elektrik
Su
maintenance
to sales and
Electricity
Water
expenses
purchases
'000 000 TL
5122
17 875
15 836 384 596
35 833 395
28 049 356
31 309 717
7 919 490
57 807 515
24 396 245
513
29 361
10 721 652 809
10 469 506
24 176 116
40 614 625
7 045 712
17 980 618
20 766 702
5131
15 101
3 792 118 019
4 837 402
9 810 721
26 441 533
3 373 424
5 033 905
1 520 055
5139
14 260
6 929 534 790
5 632 104
14 365 394
14 173 092
3 672 289
12 946 713
19 246 648
514
27 916
35 336 040 415
48 129 736
24 095 018
49 721 327
5 231 952
45 431 126
8 080 148
5141
1 377
19 290 318 296
1 224 062
846 315
2 601 482
656 223
3 119 289
521 138
5142
89
26 453 203
206 788
37 072
88 873
11 864
50 911
2 140
5143
17 775
12 255 722 087
35 258 990
18 610 213
40 479 183
3 624 974
30 024 593
3 753 732
5149
8 675
3 763 546 830
11 439 897
4 601 419
6 551 788
938 891
12 236 332
3 803 137
515
2 445
2 969 474 477
5 808 252
5 473 690
3 598 482
815 946
8 994 619
5 647 512
5150
2 445
2 969 474 477
5 808 252
5 473 690
3 598 482
815 946
8 994 619
5 647 512
519
810
170 057 193
53 737
137 725
450 275
52 235
77 356
109 014
5190
810
170 057 193
53 737
137 725
450 275
52 235
77 356
109 014
52
588 831
51 975 856 004
133 633 112
135 613 091
336 655 138
64 070 630
139 345 655
51 355 136
521
194 934
15 805 567 153
30 757 061
61 827 174
141 560 486
24 766 268
46 020 212
18 367 272
5211
185 504
11 789 743 966
21 182 277
50 842 139
107 064 715
21 180 102
29 494 381
8 682 001
5219
9 430
4 015 823 187
9 574 784
10 985 035
34 495 771
3 586 166
16 525 831
9 685 272
522
62 693
4 684 662 991
21 864 571
11 057 128
46 076 545
8 231 743
15 003 363
1 824 186
5220
62 693
4 684 662 991
21 864 571
11 057 128
46 076 545
8 231 743
15 003 363
1 824 186
523
312 873
31 393 868 922
78 817 584
62 255 373
145 640 030
30 019 517
76 489 527
30 594 684
5231
24 201
3 365 905 799
3 990 618
7 030 688
8 818 570
2 151 705
7 361 594
3 202 501
5232
118 593
3 507 557 135
18 797 091
25 555 039
55 927 665
10 846 603
28 485 950
15 195 467
5233
40 687
4 114 434 130
12 291 540
11 381 565
24 546 195
4 207 922
17 203 820
3 778 068
5234
60 283
3 378 092 794
23 225 539
8 933 666
24 656 767
7 164 012
7 004 695
996 192
5239
69 109
17 027 879 064
20 512 796
9 354 414
31 690 832
5 649 275
16 433 468
7 422 455
524
1 582
17 706 897
73 226
14 817
159 078
62 590
86 017
6 305
5240
1 582
17 706 897
73 226
14 817
159 078
62 590
86 017
6 305
525
83
73 249 069
75 509
65 465
111 068
11 582
80 888
525 070
5259
83
73 249 069
75 509
65 465
111 068
11 582
80 888
525 070
526
16 666
800 971
2 045 160
393 134
3 107 932
978 930
1 665 647
37 618
5260
16 666
800 971
2 045 160
393 134
3 107 932
978 930
1 665 647
37 618
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
76
25.Number of establishments, purchases of goods and services, stocks of material and fuel, input, expenses of rent and interest by economic activity
(continued)
(Excluded VAT)
Malzeme ve yakıt stokları
Purchases of goods and services
Stocks of material and fuel
Hizmetin
yürütülebilmesi
için
satın alınan
malzemeler
Yılbaşı
Materials
Value
purchased
at the
Yılsonu
Value
Kira
Faiz
for
beginning
at the
gideri
gideri
providing
Diğer
of the
end of
Girdi
Rent
Interest
services
Others
year
the year
Input
expense
expense
'000 000 TL
ISIC Rev.3
-
483 418 511
60 113 285
100 246 715
628 600 799
35 658 044
71 679 483
5122
-
527 806 956
11 568 494
13 501 800
646 926 928
186 235 102
255 949 615
513
-
180 359 737
3 362 062
6 825 506
227 913 332
86 315 918
81 616 546
5131
-
347 447 219
8 206 432
6 676 294
419 013 596
99 919 184
174 333 069
5139
-
647 972 552
7 937 892
10 852 428
825 747 322
123 108 011
200 649 898
514
-
125 495 428
1 023 477
1 172 153
134 315 260
15 799 158
3 978 153
5141
-
476 566
-
-
874 215
141 300
1 190 183
5142
-
391 038 444
6 817 422
9 425 713
520 181 838
95 251 961
185 574 929
5143
-
130 962 113
96 992
254 561
170 376 008
11 915 592
9 906 633
5149
175 297
100 870 945
2 990 391
5 677 219
128 697 917
13 837 513
46 981 962
515
175 297
100 870 945
2 990 391
5 677 219
128 697 917
13 837 513
46 981 962
5150
65 110
6 009 946
-
-
6 955 397
735 330
1 757 313
519
65 110
6 009 946
-
-
6 955 397
735 330
1 757 313
5190
52 954 278
1 317 455 683
14 978 034
18 110 596
2 227 950 160
740 582 276
154 410 795
52
-
397 444 334
2 804 563
3 573 484
719 973 886
197 733 886
56 814 257
521
-
218 897 800
266 044
457 470
457 151 990
103 464 951
15 995 380
5211
-
178 546 533
2 538 519
3 116 014
262 821 896
94 268 935
40 818 877
5219
-
120 508 437
168 437
307 104
224 427 306
60 901 654
8 543 721
522
-
120 508 437
168 437
307 104
224 427 306
60 901 654
8 543 721
5220
519 665
791 796 389
1 925 832
2 097 392
1 215 961 208
474 104 431
88 652 118
523
-
83 776 728
-
1 846
116 330 558
39 423 977
17 271 502
5231
-
211 676 795
198 410
417 052
366 265 969
208 318 048
15 542 684
5232
-
204 382 530
1 388 618
1 530 796
277 649 462
76 648 562
38 128 703
5233
457 477
77 769 898
322 614
126 874
150 403 988
37 824 691
4 014 946
5234
62 187
214 190 437
16 191
20 825
305 311 230
111 889 152
13 694 283
5239
-
771 562
-
-
1 173 595
563 732
1 657
524
-
771 562
-
-
1 173 595
563 732
1 657
5240
-
1 889 398
1 017 173
990 129
2 786 024
398 892
336 474
525
-
1 889 398
1 017 173
990 129
2 786 024
398 892
336 474
5259
52 434 613
5 045 563
9 062 029
11 142 487
63 628 141
6 879 681
62 568
526
52 434 613
5 045 563
9 062 029
11 142 487
63 628 141
6 879 681
62 568
5260
77
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
26. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, satılan mal ve hizmetler, ticari mal stokları, üzerinde değişiklik yapmadan satmak amacıyla satın alınan mallar, sabit
kıymet üretimi, çıktı, kira, faiz ve sermaye katılım gelirleri
(KDV hariç)
Satılan mal ve hizmetler
İşyeri hesabına yapılan satışlar
Sales to the establishment's own account
Başkaları hesabına
Motorlu araç, motosiklet,
yapılan alış ve satışlardan
kişisel ve ev eşyalarının
elde edilen komisyonlar,
bakım ve onarımından
ücretler ve benzeri gelirler
elde edilen gelirler
Commissions, wages and other
Revenues obtained from repair and
revenues received from
maintenance of motorcycles,
İşyeri
Toptan satışlar
Perakende satışlar
sales and purchases
motor vehicles, personal
sayısı
Wholesales
Retail sales
made for other persons
and household goods
Number
of estab-
Toplam
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt içi
Yurt dışı
lishments
Total
Domestic
Abroad
Domestic
Abroad
Domestic
Abroad
Domestic
Abroad
USSS, 3.Rev.
Toplam
'000 000 TL
763 967 166 251 744 795
78 265 220 081
3 345 343 014
82 509 559 539
60 764 624
515 422 748
22 075 665
650 993 878
-
50
86 415
29 684 436 316
4 510 174 214
128 766 976
24 295 992 940
-
44 236 851
-
526 987 566
-
501
4 036
5 575 477 957
1 733 338 697
44 471 895
3 458 767 362
-
42 984 152
-
188 352 848
-
5010
4 036
5 575 477 957
1 733 338 697
44 471 895
3 458 767 362
-
42 984 152
-
188 352 848
-
501001
98
2 808 727 831
1 721 742 648
44 471 895
798 667 774
-
-
-
161 232 472
-
501002
2 477
2 723 742 229
11 596 049
-
2 660 099 588
-
13 812
-
27 120 376
-
501003
1 461
43 007 897
-
-
-
-
42 970 340
-
-
-
502
26 795
264 627 407
-
-
3 997 781
-
-
-
260 613 118
-
5020
26 795
264 627 407
-
-
3 997 781
-
-
-
260 613 118
-
502001
26 795
264 627 407
-
-
3 997 781
-
-
-
260 613 118
-
503
38 502
6 562 507 868
2 062 546 204
83 990 297
4 346 517 737
-
1 252 699
-
25 134 283
-
5030
38 502
6 562 507 868
2 062 546 204
83 990 297
4 346 517 737
-
1 252 699
-
25 134 283
-
503001
9 388
2 192 530 004
2 021 133 637
83 990 297
65 137 968
-
1 224 016
-
1 089 992
-
503002
29 021
4 350 631 080
25 868 825
-
4 277 612 265
-
28 683
-
24 027 870
-
503003
27
15 473 053
15 471 843
-
561
-
-
-
-
-
503004
66
3 873 731
71 899
-
3 766 943
-
-
-
16 421
-
504
4 768
124 672 126
25 093 577
304 784
46 464 879
-
-
-
52 764 859
-
5040
4 768
124 672 126
25 093 577
304 784
46 464 879
-
-
-
52 764 859
-
504001
59
25 361 748
24 912 402
304 784
118 403
-
-
-
-
-
504002
782
46 861 113
181 175
-
46 301 063
-
-
-
361 007
-
504003
3 927
52 449 265
-
-
45 413
-
-
-
52 403 852
-
505
12 314
17 157 150 958
689 195 736
-
16 440 245 181
-
-
-
122 458
-
5050
12 314
17 157 150 958
689 195 736
-
16 440 245 181
-
-
-
122 458
-
505001
10 720
16 973 608 694
688 603 023
-
16 257 384 668
-
-
-
117 163
-
505002
1 444
44 490 897
386 102
-
44 018 702
-
-
-
5 295
-
505003
144
132 186 951
206 611
-
131 980 340
-
-
-
-
-
505099
6
6 864 417
-
-
6 861 472
-
-
-
-
-
51
88 721
78 448 438 909
73 152 159 989
3 197 549 634
1 188 712 294
-
463 934 986
22 075 665
4 278 490
-
511
7 811
468 711 411
-
-
-
-
463 656 563
3 273 414
-
-
5110
7 811
468 711 411
-
-
-
-
463 656 563
3 273 414
-
-
512
20 378
23 735 217 025
21 838 070 309
1 137 905 084
667 318 770
-
237 517
-
-
-
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
78
26. Number of establishments, goods and services sold, stocks of trade goods, goods purchased to be resold without any further processing, production of fixed
assets, output, rent, interest and merging capital revenues by economic activity
(Excluded VAT)
Ticari mal stokları
Goods and services sold
Stocks of trade goods
Üzerinde değişiklik
yapmadan satmak
amacıyla satın
Diğer gelirler
Yılbaşı
Other revenues
Sermaye
alınan mallar
katılım
Value
Yılsonu
Goods purchased
Sabit kıymet
Kira
Faiz
geliri
at the
Value at
to be resold
üretimi
geliri
geliri
Merging
Yurt içi
Yurt dışı
beginning
the end of
without any
Production of
Çıktı
Rent
Interest
capital
Domestic
Abroad
of the year
the year
further processing
fixed assets
Output
revenue
revenue
revenue
'000 000 TL
877 585 745
4 779 501
27 842 448 402 43 050 008 597
178 277 768
-
3 889 545 464
107 563 002
-
107 563 002
82 613 042
ISIC Rev.3
144 124 852 572
5 126 726
37 339 579 144
297 075 932
594 607 279
40 524 342 Total
5 972 302 431
25 314 231 499
1 619 306
6 454 581 090
179 012 371
47 402 329
26 630 489
50
889 714 332
1 433 166 139
4 716 857 563
1 504 438
1 403 576 639
113 980 487
27 061 869
25 047 573
501
-
889 714 332
1 433 166 139
4 716 857 563
1 504 438
1 403 576 639
113 980 487
27 061 869
25 047 573
5010
-
155 264 024
213 144 030
2 420 826 880
1 238 438
447 019 394
1 641 091
16 338 626
24 946 864
501001
24 912 404
-
734 450 308
1 220 022 109
2 296 030 682
266 000
913 549 348
112 280 228
10 723 243
100 709
501002
37 557
-
-
-
-
-
43 007 897
59 169
-
-
501003
16 509
-
6 346 660
12 480 497
8 048 498
-
262 712 747
652 918
-
-
502
16 509
-
6 346 660
12 480 497
8 048 498
-
262 712 747
652 918
-
-
5020
16 509
-
6 346 660
12 480 497
8 048 498
-
262 712 747
652 918
-
-
502001
43 066 646
-
1 799 327 859
2 796 610 981
5 870 890 446
-
1 688 900 544
1 866 403
8 502 450
30 979
503
43 066 646
-
1 799 327 859
2 796 610 981
5 870 890 446
-
1 688 900 544
1 866 403
8 502 450
30 979
5030
19 954 093
-
674 766 752
1 096 690 860
2 059 603 881
-
554 850 230
973 693
4 051 391
30 979
503001
23 093 437
-
1 121 782 361
1 694 809 447
3 793 547 053
-
1 130 111 113
891 398
4 446 681
-
503002
649
-
1 169 645
2 564 866
14 104 098
-
2 764 176
550
2 528
-
503003
18 468
-
1 609 101
2 545 808
3 635 414
-
1 175 024
762
1 850
-
503004
44 027
-
53 032 336
87 420 844
93 115 054
-
65 945 579
27 659
-
-
504
44 027
-
53 032 336
87 420 844
93 115 054
-
65 945 579
27 659
-
-
5040
26 159
-
16 385 380
30 366 281
34 746 829
-
4 595 820
-
-
-
504001
17 868
-
36 336 323
56 629 251
58 335 703
-
8 818 338
1 900
-
-
504002
-
-
310 633
425 313
32 523
-
52 531 422
25 759
-
-
504003
27 587 583
-
1 141 124 277
1 642 623 970
14 625 319 939
114 868
3 033 445 580
62 484 904
11 838 010
1 551 936
505
27 587 583
-
1 141 124 277
1 642 623 970
14 625 319 939
114 868
3 033 445 580
62 484 904
11 838 010
1 551 936
5050
27 503 840
-
1 087 424 636
1 573 487 904
14 473 465 646
114 868
2 986 321 183
62 451 509
11 804 091
1 551 936
505001
80 798
-
30 725 472
36 379 777
34 078 254
-
16 066 949
32 500
-
-
505002
-
-
22 519 539
31 990 820
111 397 911
-
30 260 320
-
-
-
505003
454 630
765 469
6 378 128
-
797 128
895
33 919
-
505099
10 736 577 089 17 246 804 348
66 834 765 069
3 478 232
18 127 379 331
41 695 080
361 574 510
7 868 713
51
-
-
468 711 411
1 568 062
1 155 122
25 582
511
2 945
-
414 948 349
4 779 501
1 781 434
-
1 781 434
-
-
-
-
-
468 711 411
1 568 062
1 155 122
25 582
5110
91 685 345
-
3 271 904 803
4 283 485 843
17 637 540 175
1 514 746
7 110 772 637
3 913 577
33 069 026
609 964
512
-
-
79
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
26. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, satılan mal ve hizmetler, ticari mal stokları, üzerinde değişiklik yapmadan satmak amacıyla satın alınan mallar, sabit
kıymet üretimi, çıktı, kira, faiz ve sermaye katılım gelirleri (devam)
(KDV hariç)
Satılan mal ve hizmetler
İşyeri hesabına yapılan satışlar
Sales to the establishment's own account
Başkaları hesabına
Motorlu araç, motosiklet,
yapılan alış ve satışlardan
kişisel ve ev eşyalarının
elde edilen komisyonlar,
bakım ve onarımından
ücretler ve benzeri gelirler
elde edilen gelirler
Commissions, wages and other
Revenues obtained from repair and
revenues received from
maintenance of motorcycles,
İşyeri
Toptan satışlar
Perakende satışlar
sales and purchases
motor vehicles, personal
sayısı
Wholesales
Retail sales
made for other persons
and household goods
Number
of estab-
Toplam
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt içi
Yurt dışı
lishments
Total
Domestic
Abroad
Domestic
Abroad
Domestic
Abroad
Domestic
Abroad
USSS, 3.Rev.
'000 000 TL
5121
2 503
2 672 223 351
1 941 575 177
714 735 306
926 906
-
130 665
-
-
-
5122
17 875
21 062 993 674
19 896 495 132
423 169 778
666 391 864
-
106 852
-
-
-
513
29 361
13 914 503 218
12 821 576 485
746 623 054
245 287 019
-
16 251
-
-
-
5131
15 101
4 915 691 760
4 557 009 166
213 233 494
136 422 366
-
-
-
-
-
5139
14 260
8 998 811 458
8 264 567 320
533 389 559
108 864 653
-
16 251
-
-
-
514
27 916
36 769 816 887
35 956 075 810
340 293 921
275 617 564
-
24 656
18 675 384
-
-
5141
1 377
19 099 679 317
19 056 188 921
5 470 181
17 247 857
-
-
-
-
-
5142
89
29 199 149
27 593 303
1 311 066
-
-
-
-
-
-
5143
17 775
13 131 889 537
12 617 615 915
115 482 274
249 453 779
-
24 656
-
-
-
5149
8 675
4 509 048 884
4 254 677 671
218 030 399
8 915 928
-
-
18 675 384
-
-
515
2 445
3 356 289 784
2 422 302 630
892 379 862
488 941
-
-
126 867
4 243 881
-
5150
2 445
3 356 289 784
2 422 302 630
892 379 862
488 941
-
-
126 867
4 243 881
-
810
203 900 583
114 134 755
80 347 714
-
-
-
-
34 609
-
519
5190
810
203 900 583
114 134 755
80 347 714
-
-
-
-
34 609
-
52
588 831
58 118 869 570
602 885 877
19 026 404
57 024 854 305
60 764 624
7 250 910
-
119 727 822
-
521
194 934
17 504 485 036
233 491 842
3 809 356
17 068 892 665
39 516 850
190 190
-
-
-
5211
185 504
12 751 656 326
46 194 226
353 356
12 589 274 497
764 230
38 605
-
-
-
5219
9 430
4 752 828 710
187 297 615
3 456 000
4 479 618 167
38 752 621
151 585
-
-
-
522
62 693
5 264 407 315
114 185 812
-
5 126 761 821
6 274 569
7 009 057
-
-
-
5220
62 693
5 264 407 315
114 185 812
-
5 126 761 821
6 274 569
7 009 057
-
-
-
523
312 873
35 131 055 644
253 503 951
15 074 590
34 725 925 946
14 973 205
51 663
-
7 426 829
-
5231
24 201
3 936 890 541
10 709
-
3 935 643 869
-
-
-
-
-
5232
118 593
4 557 809 278
66 976 333
15 074 590
4 468 192 094
-
-
-
-
-
5233
40 687
4 684 331 330
34 249 531
-
4 595 060 007
-
-
-
-
-
5234
60 283
3 861 650 310
72 347 562
-
3 759 910 950
-
-
-
4 572 923
-
5239
69 109
18 090 374 185
79 919 817
-
17 967 119 026
14 973 205
51 663
-
2 853 906
-
524
1 582
19 432 084
-
-
19 431 700
-
-
-
-
-
5240
1 582
19 432 084
-
-
19 431 700
-
-
-
-
-
525
83
84 977 350
1 704 273
142 458
82 357 039
-
-
-
-
-
5259
83
84 977 350
1 704 273
142 458
82 357 039
-
-
-
-
-
526
16 666
114 512 141
-
-
1 485 134
-
-
-
112 300 992
-
5260
16 666
114 512 141
-
-
1 485 134
-
-
-
112 300 992
-
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
80
26. Number of establishments, goods and services sold, stocks of trade goods, goods purchased to be resold without any further processing, production of fixed
assets, output, rent, interest and merging capital revenues by economic activity (continued)
(Excluded VAT)
Ticari mal stokları
Goods and services sold
Stocks of trade goods
Üzerinde değişiklik
yapmadan satmak
amacıyla satın
Diğer gelirler
Yılbaşı
Other revenues
Sermaye
alınan mallar
katılım
Value
Yılsonu
Goods purchased
Sabit kıymet
Kira
Faiz
geliri
at the
Value at
to be resold
üretimi
geliri
geliri
Merging
Yurt içi
Yurt dışı
beginning
the end of
without any
Production of
Çıktı
Rent
Interest
capital
Domestic
Abroad
of the year
the year
further processing
fixed assets
Output
revenue
revenue
revenue
'000 000 TL
ISIC Rev.3
14 855 297
-
1 110 301 941
1 565 226 558
1 801 155 580
808 801
1 326 801 190
1 927 328
8 397 503
12 310
5121
76 830 048
-
2 161 602 862
2 718 259 285
15 836 384 596
705 945
5 783 971 447
1 986 249
24 671 523
597 654
5122
100 925 754
74 655
3 758 913 048
4 813 283 952
10 721 652 809
-
4 247 221 314
5 907 970
111 282 465
151 982
513
9 026 734
-
2 476 027 316
3 127 736 339
3 792 118 019
-
1 775 282 764
2 065 548
38 458 996
4 077
5131
91 899 020
74 655
1 282 885 732
1 685 547 614
6 929 534 790
-
2 471 938 549
3 842 422
72 823 468
147 905
5139
179 129 552
-
3 230 315 944
7 442 480 964
35 336 040 415
1 963 486
5 647 904 978
26 899 756
207 523 952
642 395
514
20 772 357
-
693 472 027
3 239 643 031
19 290 318 296
-
2 355 532 025
3 865 524
24 993 730
-
5141
294 780
-
13 765 021
20 188 039
26 453 203
-
9 168 964
213 913
7 500
-
5142
149 312 913
-
2 248 769 966
3 624 904 233
12 255 722 087
161 023
2 252 462 739
21 755 452
176 681 975
642 395
5143
8 749 502
-
274 308 929
557 745 661
3 763 546 830
1 802 463
1 030 741 250
1 064 866
5 840 746
-
5149
32 042 758
4 704 846
449 619 426
657 155 419
2 969 474 477
-
594 351 300
3 194 077
8 348 914
6 183 343
515
32 042 758
4 704 846
449 619 426
657 155 419
2 969 474 477
-
594 351 300
3 194 077
8 348 914
6 183 343
5150
9 383 506
-
25 823 869
50 398 170
170 057 193
-
58 417 691
211 638
195 031
255 447
519
25 823 869
50 398 170
170 057 193
-
58 417 691
211 638
195 031
255 447
5190
13 216 325 849 19 830 901 819
51 975 856 004
29 188
12 757 618 724
76 368 481
185 630 439
6 025 140
52
4 001 306 725
48 420 099
126 793 074
5 099 821
521
9 383 506
-
284 359 628
-
158 584 133
-
3 475 215 059
5 777 574 713
15 805 567 153
29 188
115 031 412
-
2 580 904 753
4 524 374 633
11 789 743 966
29 188
2 905 411 428
44 196 204
63 867 705
1 058 926
5211
43 552 721
-
894 310 306
1 253 200 080
4 015 823 187
-
1 095 895 296
4 223 895
62 925 369
4 040 895
5219
10 176 057
-
909 521 130
1 998 076 038
4 684 662 991
-
1 668 299 233
1 391 744
260 640
22 970
522
909 521 130
1 998 076 038
4 684 662 991
-
1 668 299 233
1 391 744
260 640
22 970
5220
8 805 584 234 12 022 810 712
31 393 868 922
-
6 954 413 199
25 396 119
58 546 180
902 349
523
-
5231
10 176 057
-
114 099 459
-
1 235 963
-
937 314 468
1 519 348 345
3 365 905 799
-
1 153 018 619
8 297 448
2 849 251
7 566 261
-
2 281 199 022
3 057 336 809
3 507 557 135
-
1 826 389 931
5 645 905
10 643 150
-
5232
55 021 792
-
1 721 529 542
2 414 597 016
4 114 434 130
-
1 262 964 674
3 446 669
5 346 559
15 412
5233
24 818 875
-
1 468 240 273
1 967 173 844
3 378 092 794
-
982 491 087
2 110 106
34 524 104
-
5234
25 456 567
-
2 397 300 929
3 064 354 697
17 027 879 064
-
1 729 548 889
5 895 991
5 183 117
886 937
5239
384
-
9 114 178
17 718 577
17 706 897
-
10 329 585
8 085
2 935
-
524
384
-
9 114 178
17 718 577
17 706 897
-
10 329 585
8 085
2 935
-
5240
773 580
-
16 891 248
14 721 779
73 249 069
-
9 558 812
22 395
27 611
-
525
773 580
-
16 891 248
14 721 779
73 249 069
-
9 558 812
22 395
27 611
-
5259
726 015
-
-
-
800 971
-
113 711 170
1 130 040
-
-
526
726 015
-
-
-
800 971
-
113 711 170
1 130 040
-
-
5260
81
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
27. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, mal ve hizmet ithalatı ve ihracatı
Number of establishments, imports and exports of goods and services by economic activity
(KDV hariç - Excluded VAT)
İşyeri
İthalat-Imports
sayısı
İhracat-Exports
Number
USSS, 3.Rev.
of estab-
Mal
Hizmet
Mal
Hizmet
lishments
Goods
Services
Goods
Services
ISIC Rev.3
Toplam - Total
'000 000 TL
763 967
3 704 581 880
-
3 406 107 638
26 855 166
50
86 415
502 332 549
-
128 766 976
-
501
4 036
176 742 651
-
44 471 895
-
5010
4 036
176 742 651
-
44 471 895
-
501001
98
176 526 888
-
44 471 895
-
501002
2 477
215 763
-
-
-
501003
1 461
-
-
-
-
502
26 795
-
-
-
-
5020
26 795
-
-
-
-
502001
26 795
-
-
-
-
503
38 502
260 950 027
-
83 990 297
-
5030
38 502
260 950 027
-
83 990 297
-
503001
9 388
257 816 373
-
83 990 297
-
503002
29 021
3 132 840
-
-
-
503003
27
-
-
-
-
503004
66
814
-
-
-
504
4 768
28 907 872
-
304 784
-
5040
4 768
28 907 872
-
304 784
-
504001
59
28 724 162
-
304 784
-
504002
782
183 710
-
-
-
504003
3 927
-
-
-
-
505
12 314
35 731 999
-
-
-
5050
12 314
35 731 999
-
-
-
505001
10 720
35 731 999
-
-
-
505002
1 444
-
-
-
-
505003
144
-
-
-
-
505099
6
-
-
-
-
51
88 721
2 796 793 998
-
3 197 549 634
26 855 166
511
7 811
-
-
-
3 273 414
5110
7 811
-
-
-
3 273 414
512
20 378
188 143 818
-
1 137 905 084
-
5121
2 503
76 792 110
-
714 735 306
-
5122
17 875
111 351 709
-
423 169 778
-
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
82
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
27. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, mal ve hizmet ithalatı ve ihracatı
(devam)
Number of establishments, imports and exports of goods and services by economic activity
(continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
İşyeri
İthalat-Imports
sayısı
İhracat-Exports
Number
USSS, 3.Rev.
of estab-
Mal
Hizmet
Mal
Hizmet
lishments
Goods
Services
Goods
Services
ISIC Rev.3
'000 000 TL
513
29 361
1 255 003 178
-
746 623 054
74 655
5131
15 101
370 802 398
-
213 233 494
-
5139
14 260
884 200 779
-
533 389 559
74 655
514
27 916
712 964 904
-
340 293 921
18 675 384
5141
1 377
79 600 079
-
5 470 181
-
5142
89
3 585 469
-
1 311 066
-
5143
17 775
283 998 924
-
115 482 274
-
5149
8 675
345 780 432
-
218 030 399
18 675 384
515
2 445
592 289 165
-
892 379 862
4 831 713
5150
2 445
592 289 165
-
892 379 862
4 831 713
519
810
48 392 932
-
80 347 714
-
5190
810
48 392 932
-
80 347 714
-
52
588 831
405 455 334
-
79 791 028
-
521
194 934
137 249 879
-
43 326 206
-
5211
185 504
12 086 410
-
1 117 586
-
5219
9 430
125 163 469
-
42 208 621
-
522
62 693
1 570 550
-
6 274 569
-
5220
62 693
1 570 550
-
6 274 569
-
523
312 873
265 010 090
-
30 047 795
-
5231
24 201
-
-
-
-
5232
118 593
84 833 401
-
15 074 590
-
5233
40 687
54 369 367
-
-
-
5234
60 283
78 496 653
-
-
-
5239
69 109
47 310 670
-
14 973 205
-
524
1 582
43 699
-
-
-
5240
1 582
43 699
-
-
-
525
83
1 581 115
-
142 458
-
5259
83
1 581 115
-
142 458
-
526
16 666
-
-
-
-
5260
16 666
-
-
-
-
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
83
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
28. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, sabit sermaye yatırımları, sabit sermaye satışları ve amortismanlar
Number of establishments, fixed capital investments, sales of fixed capital and depreciation fund by economic activity
(KDV hariç - Excluded VAT)
Sabit sermaye yatırımları
Fixed capital investments
Arsa ve arazi
Bilgisayar
USSS, 3.Rev.
Makine ve
Demirbaş
dışı inşaat
türünden büro
Orijinal film, bant,
reklam filmi,
Sabit
Building land
malzemesi ve döşeme
radyo-tv prog. vb.
sermaye
İşyeri
ve yazılım
sayısı
programları
teçhizat
Ulaştırma
Bina
and land
Office equipment
Original film, tape,
satışları
Number of
Computer
Machinery
aracı
inşaatı
improvements,
Arsa
and furniture
advertisement film,
Sales of
Amortismanlar
in nature
radio-tv
fixed
Depreciation
programmes etc.
capital
fund
estab-
Toplam
and software
and
Transportation
Building
non-building
ve arazi
lishments
Total
programmes
equipment
vehicle
construction
construction
Land
ISIC Rev.3
Toplam - Total
ıslahı, bina
of fixtures
'000 000 TL
763 967
841 156 306
49 599 521
218 618 334
250 363 709
139 896 456
11 409 874
16 946 394
150 947 392
3 374 625
48 616 298
798 655 152
50
86 415
163 367 039
5 263 355
23 364 778
84 252 237
17 194 829
2 597 803
3 986 221
26 675 471
32 346
14 113 940
170 519 103
501
4 036
50 094 359
2 279 086
6 831 733
16 538 449
10 328 150
1 587 300
2 193 181
10 308 624
27 838
4 198 833
56 580 867
5010
4 036
50 094 359
2 279 086
6 831 733
16 538 449
10 328 150
1 587 300
2 193 181
10 308 624
27 838
4 198 833
56 580 867
501001
98
31 103 571
1 815 837
1 862 329
8 002 089
8 381 033
1 437 369
957 092
8 645 522
2 302
1 836 786
37 871 119
501002
2 477
18 920 784
458 404
4 954 444
8 536 360
1 947 117
149 931
1 236 089
1 612 902
25 536
2 362 047
18 626 746
501003
1 461
70 005
4 845
14 960
-
-
-
-
50 200
-
-
83 002
502
26 795
28 981
-
-
20 941
-
-
-
8 040
-
-
494 048
5020
26 795
28 981
-
-
20 941
-
-
-
8 040
-
-
494 048
502001
26 795
28 981
-
-
20 941
-
-
-
8 040
-
-
494 048
503
38 502
62 176 033
1 484 615
4 255 403
45 591 962
2 232 421
84 145
166 429
8 356 550
4 508
5 498 176
43 284 862
5030
38 502
62 176 033
1 484 615
4 255 403
45 591 962
2 232 421
84 145
166 429
8 356 550
4 508
5 498 176
43 284 862
503001
9 388
17 100 495
759 025
3 244 412
4 989 748
1 464 850
84 145
166 429
6 387 379
4 508
2 289 659
12 013 859
503002
29 021
44 760 397
724 600
1 010 991
40 319 651
767 572
-
-
1 937 584
-
3 208 518
31 194 018
503003
27
282 330
485
-
252 833
-
-
-
29 013
-
-
61 404
503004
66
32 810
505
-
29 730
-
-
-
2 575
-
-
15 581
504
4 768
358 465
22 314
57 492
221 926
-
-
-
56 732
-
-
170 510
5040
4 768
358 465
22 314
57 492
221 926
-
-
-
56 732
-
-
170 510
504001
59
346 812
17 338
55 158
217 926
-
-
-
56 390
-
-
143 909
504002
782
11 653
4 977
2 334
4 000
-
-
-
342
-
-
14 953
504003
3 927
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 648
505
12 314
50 709 201
1 477 340
12 220 150
21 878 959
4 634 258
926 359
1 626 611
7 945 525
-
4 416 931
69 988 815
5050
12 314
50 709 201
1 477 340
12 220 150
21 878 959
4 634 258
926 359
1 626 611
7 945 525
-
4 416 931
69 988 815
505001
10 720
50 605 588
1 475 940
12 201 650
21 864 359
4 592 158
921 145
1 622 156
7 928 181
-
4 416 931
68 318 096
505002
1 444
11 000
-
11 000
-
-
-
-
-
-
-
163 966
505003
144
17 800
1 400
6 400
-
-
-
-
10 000
-
-
1 484 067
505099
6
74 813
-
1 100
14 600
42 100
5 214
4 455
7 344
-
-
22 686
51
88 721
427 881 806
15 084 135
127 121 274
121 176 436
95 018 270
2 383 008
9 566 397
57 512 616
19 669
19 355 906
399 760 361
511
7 811
5 094 597
38 104
104 398
2 976 173
29 041
1 521
-
1 945 360
-
168 979
6 819 160
5110
7 811
5 094 597
38 104
104 398
2 976 173
29 041
1 521
-
1 945 360
-
168 979
6 819 160
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
84
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
28. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, sabit sermaye yatırımları, sabit sermaye satışları ve amortismanlar (devam)
Number of establishments, fixed capital investments, sales of fixed capital and depreciation fund by economic activity (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
Sabit sermaye yatırımları
Fixed capital investments
Arsa ve arazi
Bilgisayar
USSS, 3.Rev.
Makine ve
ıslahı, bina
Demirbaş
dışı inşaat
türünden büro
Orijinal film, bant,
reklam filmi,
Sabit
Building land
malzemesi ve döşeme
radyo-tv prog. vb.
sermaye
İşyeri
ve yazılım
sayısı
programları
teçhizat
Ulaştırma
Bina
and land
Office equipment
Original film, tape,
satışları
Number of
Computer
Machinery
aracı
inşaatı
improvements,
Arsa
and furniture
advertisement film,
Sales of
Amortismanlar
in nature
radio-tv
fixed
Depreciation
programmes etc.
capital
fund
estab-
Toplam
and software
and
Transportation
Building
non-building
ve arazi
lishments
Total
programmes
equipment
vehicle
construction
construction
Land
ISIC Rev.3
of fixtures
'000 000 TL
512
20 378
83 525 747
3 927 121
19 457 508
27 845 433
8 937 278
3 936
5 374 112
17 978 746
1 613
11 612 054
105 783 637
5121
2 503
13 842 377
587 547
1 045 062
3 567 039
2 787 253
-
4 899 515
955 961
-
1 854 584
11 803 607
5122
17 875
69 683 371
3 339 575
18 412 446
24 278 393
6 150 024
3 936
474 598
17 022 786
1 613
9 757 470
93 980 030
513
29 361
74 570 227
4 441 967
10 311 131
34 048 820
5 311 105
-
2 039 270
18 417 934
-
1 064 805
117 178 155
5131
15 101
30 636 568
1 254 332
2 745 839
20 294 042
2 720 365
-
-
3 621 989
-
-
30 897 621
5139
14 260
43 933 659
3 187 635
7 565 292
13 754 778
2 590 739
-
2 039 270
14 795 944
-
1 064 805
86 280 533
514
27 916
246 367 229
4 742 001
94 336 506
50 209 610
77 926 555
2 345 854
2 153 015
14 635 631
18 056
6 010 649
154 776 547
5141
1 377
13 713 175
902 687
9 619 982
1 753 276
35 645
690 048
4 550
706 987
-
5 021 226
8 195 847
5142
89
126 626
30 604
49 534
25 382
-
-
-
21 106
-
24 000
390 179
5143
17 775
188 746 649
3 490 742
78 544 687
23 688 135
69 883 931
1 299 927
2 148 465
9 686 279
4 483
955 772
117 175 262
5149
8 675
43 780 779
317 968
6 122 303
24 742 817
8 006 979
355 879
-
4 221 260
13 573
9 651
29 015 259
515
2 445
17 797 746
1 856 379
2 851 023
5 828 206
2 814 292
31 697
-
4 416 148
-
493 420
14 855 316
5150
2 445
17 797 746
1 856 379
2 851 023
5 828 206
2 814 292
31 697
-
4 416 148
-
493 420
14 855 316
519
810
526 260
78 561
60 708
268 193
-
-
-
118 797
-
6 000
347 547
5190
810
526 260
78 561
60 708
268 193
-
-
-
118 797
-
6 000
347 547
52
588 831
249 907 462
29 252 031
68 132 282
44 935 036
27 683 357
6 429 062
3 393 777
66 759 305
3 322 611
15 146 452
228 375 688
521
194 934
164 949 090
23 230 099
46 678 732
16 319 848
24 650 919
4 002 959
3 149 553
43 840 870
3 076 111
13 196 561
126 877 701
5211
185 504
86 541 396
20 007 961
27 555 993
10 445 178
2 617 954
1 057 738
1 088 168
21 090 606
2 677 798
3 842 315
58 810 214
5219
9 430
78 407 693
3 222 137
19 122 738
5 874 670
22 032 965
2 945 221
2 061 385
22 750 263
398 313
9 354 246
68 067 488
522
62 693
4 454 547
169 070
1 246 137
2 600 469
-
-
-
289 989
148 882
14 040
12 258 202
5220
62 693
4 454 547
169 070
1 246 137
2 600 469
-
-
-
289 989
148 882
14 040
12 258 202
523
312 873
80 361 482
5 847 826
20 132 646
25 969 721
3 032 438
2 426 103
244 224
22 610 906
97 618
1 935 851
88 955 670
5231
24 201
7 360 917
2 317 924
626 779
204 737
-
-
-
4 211 476
-
21 370
11 870 268
5232
118 593
19 771 888
411 713
2 788 651
7 554 171
55 176
1 152 991
-
7 808 607
578
-
13 328 449
5233
40 687
32 546 889
1 179 137
10 854 658
10 696 123
2 766 466
1 162 017
109 824
5 729 385
49 280
211 939
32 404 701
5234
60 283
7 067 869
1 030 153
1 873 907
3 192 074
-
-
-
971 735
-
1 251 109
9 797 206
5239
69 109
13 613 919
908 898
3 988 651
4 322 616
210 796
111 096
134 400
3 889 702
47 760
451 433
21 555 045
524
1 582
23 458
-
7 750
14 900
-
-
-
808
-
-
5 465
5240
1 582
23 458
-
7 750
14 900
-
-
-
808
-
-
5 465
525
83
54 068
2 437
4 800
30 099
-
-
-
16 732
-
-
190 624
5259
83
54 068
2 437
4 800
30 099
-
-
-
16 732
-
-
190 624
526
16 666
64 817
2 599
62 217
-
-
-
-
-
-
-
88 025
5260
16 666
64 817
2 599
62 217
-
-
-
-
-
-
-
88 025
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
85
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
29. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, araştırma-geliştirme harcamaları ve gelirleri, 2001 yılı kârına yansıyan geçmiş yıllara ilişkin gider ve zararlar,
gelir ve kârlar
Number of establishments, research-development expenditures and revenues, expenses and losses, revenues and profits of the past years, which are reflected
in 2001 profits by economic activity
(KDV hariç - Excluded VAT)
USSS, 3.Rev.
Araştırma
Araştırma
2001 yılı kârına
yansıyan geçmiş
İşyeri
ve geliştirme
ve geliştirme
yıllara ilişkin
yıllara ilişkin
sayısı
harcamaları
gelirleri
gider ve zararlar
gelir ve kârlar
Number
Research and
Research and
Expenses and loss
Revenues and profits
of estab-
development
development
of the past years, which are
of the past years, which are
lishments
expenditures
revenues
reflected in 2001 profits
reflected in 2001 profits
ISIC Rev.3
Toplam - Total
2001 yılı kârına
yansıyan geçmiş
'000 000 TL
763 967
11 011 866
74 830
68 773 996
57 553 120
50
86 415
162 546
-
15 063 817
7 861 245
501
4 036
90 259
-
1 391 787
566 319
5010
4 036
90 259
-
1 391 787
566 319
501001
98
961
-
441 453
60 614
501002
2 477
89 298
-
801 571
505 705
501003
1 461
-
-
148 763
-
502
26 795
-
-
998 427
73 879
5020
26 795
-
-
998 427
73 879
502001
26 795
-
-
998 427
73 879
503
38 502
56 161
-
5 132 434
885 902
5030
38 502
56 161
-
5 132 434
885 902
503001
9 388
56 161
-
5 023 402
677 920
503002
29 021
-
-
109 033
204 516
503003
27
-
-
-
3 466
503004
66
-
-
-
-
504
4 768
5
-
55 574
3 666
5040
4 768
5
-
55 574
3 666
504001
59
-
-
-
3 666
504002
782
5
-
55 574
-
504003
3 927
-
-
-
-
505
12 314
16 121
-
7 485 594
6 331 480
5050
12 314
16 121
-
7 485 594
6 331 480
505001
10 720
16 121
-
7 485 594
6 331 480
505002
1 444
-
-
-
-
505003
144
-
-
-
-
505099
6
-
-
-
-
51
88 721
10 218 433
9 816
30 183 092
19 799 350
511
7 811
-
-
233 570
152 300
5110
7 811
-
-
233 570
152 300
512
20 378
6 383 714
9 816
12 694 494
10 904 548
5121
2 503
718 859
9 816
110 790
372 063
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
86
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
29. Ekonomik faaliyete göre işyeri sayısı, araştırma-geliştirme harcamaları ve gelirleri, 2001 yılı kârına yansıyan geçmiş yıllara ilişkin gider ve zararlar,
gelir ve kârlar (devam)
Number of establishments, research-development expenditures and revenues, expenses and losses, revenues and profits of the past years, which are reflected
in 2001 profits by economic activity (continued)
(KDV hariç - Excluded VAT)
USSS, 3.Rev.
Araştırma
Araştırma
2001 yılı kârına
2001 yılı kârına
yansıyan geçmiş
yansıyan geçmiş
İşyeri
ve geliştirme
ve geliştirme
yıllara ilişkin
yıllara ilişkin
sayısı
harcamaları
gelirleri
gider ve zararlar
gelir ve kârlar
Number
Research and
Research and
Expenses and loss
Revenues and profits
of estab-
development
development
of the past years, which are
of the past years, which are
lishments
expenditures
revenues
reflected in 2001 profits
reflected in 2001 profits
ISIC Rev.3
'000 000 TL
5122
17 875
5 664 855
-
12 583 704
10 532 485
513
29 361
1 427 039
-
10 635 292
1 937 591
5131
15 101
130 666
-
4 740 201
1 118 667
5139
14 260
1 296 373
-
5 895 091
818 924
514
27 916
822 859
-
4 312 007
5 862 404
5141
1 377
31 738
-
250 743
27 692
5142
89
4 721
-
-
27 913
5143
17 775
714 299
-
3 637 046
2 276 482
5149
8 675
72 101
-
424 218
3 530 316
515
2 445
1 481 512
-
2 260 420
923 221
5150
2 445
1 481 512
-
2 260 420
923 221
519
810
103 309
-
47 309
19 287
5190
810
103 309
-
47 309
19 287
52
588 831
630 887
65 014
23 527 088
29 892 524
521
194 934
166 736
65 014
3 871 142
13 042 061
5211
185 504
165 229
-
717 422
6 811 469
5219
9 430
1 507
65 014
3 153 720
6 230 591
522
62 693
737
-
523 507
1 558 956
5220
62 693
737
-
523 507
1 558 956
523
312 873
463 314
-
19 090 769
15 184 053
5231
24 201
16 424
-
18 087
789 789
5232
118 593
70 617
-
2 669 034
6 005 607
5233
40 687
249 917
-
2 111 570
791 125
5234
60 283
-
-
4 610 250
2 550 090
5239
69 109
126 356
-
9 681 828
5 047 441
524
1 582
-
-
-
442
5240
1 582
-
-
-
442
525
83
100
-
33 560
18 856
5259
83
100
-
33 560
18 856
526
16 666
-
-
8 109
88 157
5260
16 666
-
-
8 109
88 157
DİE, TİCARET İSTATİSTİKLERİ, 2001
87
SIS, TRADE STATISTICS, 2001
T.C.
FORM 1
BAŞBAKANLIK
2001
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
BAŞKANLIĞI
TİCARET İŞYERLERİ SORU KAĞIDI
Ticaret ve Hizmet İstatistikleri Şubesi
DİKKAT:
Bu anket; ülkemizin 2001 yılı ekonomik durumu hakkında bilgi edinmek amacı ile 8.6.1984 Tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılmaktadır. Soru kağıdına zamanında ve doğru cevap vermeyenler
ile toplanan kişisel bilgileri resmi veya özel kişi veya kuruluşlara açıklayanlar Kararnamenin atıfta bulunduğu 53 Sayılı Kanun Hükümlerine göre cezalandırılırlar.
BİLGİLER, YALNIZ İSTATİSTİKSEL AMAÇLARLA TOPLANMAKTADIR VE TAMAMEN GİZLİDİR.
Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kullanılamaz ve subut (delil) vasıtası olamaz.
GEREKTİĞİNDE BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK TELEFON VE FAX NUMARALARI
KOD
TELEFON
FAX
KOD
TELEFON
Adana
322
457 65 24
457 64 19
Ankara
312
417 49 38
425 40 27
Antalya
242
243 45 61
Bursa
224
Denizli
FAX
İzmir
232
483 14 54
483 70 81
Kars
474
223 26 02
223 58 41
243 45 62
Kayseri
352
221 31 22
221 31 26
360 36 07
361 84 88
Kocaeli
262
321 52 86
322 44 25
258
265 54 43
265 54 40
Konya
332
353 25 61
350 16 40
Diyarbakır
412
223 80 24
223 87 14
Malatya
422
323 06 64
323 07 84
Edirne
284
213 64 48
212 03 51
Muğla
252
214 08 92
214 08 92
Erzurum
442
234 41 35
234 40 32
Ordu
452
223 21 87
225 00 70
Eskişehir
222
230 14 68
230 16 01
Samsun
362
431 21 78
432 50 88
Gaziantep
342
335 17 24
336 16 22
Trabzon
462
321 46 74
322 57 44
İçel
324
337 45 30
337 45 31
Van
432
214 25 11
216 30 06
İstanbul
212
258 66 71
258 36 76
Zonguldak
372
253 79 70
253 71 28
İL
KİMLİK NO
İLÇE
İKTİSADİ FAALİYET KODU
LÜTFEN ETİKETİ ÇIKARTMAYINIZ !...
LÜTFEN,
SORU KAĞIDINA CEVAP VEREN KİŞİNİN
SORU KAĞIDINI ELİNİZE GEÇTİĞİ TARİHTEN
İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE DOLDURARAK
AŞAĞIDA VERİLEN ADRESE GÖNDERİNİZ.
Adı, Soyadı
Ünvanı / Görevi
İli
İlçesi
Bucağı
Köyü
Mahallesi
Cadde, sokak, bulvarı
Semti
Bina no
Bina harfi
Bina iç kapı no
Posta kodu
Telefon no
Fax no
İmza
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
İŞYERİNİN ADRESİ
:
İli
İlçesi
Bucağı
Köyü
Mahallesi
Cadde, sokak, bulvarı
Semti
Bina no
Bina harfi
Bina iç kapı no
Posta kodu
Telefon no
Fax no
İşyerinin kaşesi
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
( Boş bırakınız. )
1. İşyeriniz 2001 yılında faaliyete geçti ise hangi ayda faaliyete geçtiğini yazınız.
.............................................................................................................................................
KOD
2. İşyeriniz 2002 yılında faaliyet değiştirdi ise yeni faaliyetini yazınız.
( Boş bırakınız. )
.............................................................................................................................................
3. İşyerinizin çalışma durumu aşağıdaki hallerden hangisine uygun ise ilgili kutuya ( X ) işareti koyunuz.
Sürekli çalışır
İşyerinizin 2001 yılında faaliyette bulunduğu ayları ilgili kutuya ( X ) işareti koyarak belirtiniz.
Mevsimlik çalışır
1
2
Şubat
Ocak
1
Mart
2
Nisan
3
Mayıs
4
Haziran
Temmuz
Ağustos
6
7
8
5
Eylül
Ekim
9
Kasım
10
Aralık
11
12
Çalışma durumu: Eğer işyeriniz 2001 yılında 8 ay ve daha fazla faaliyette bulunmuş ise Sürekli Çalışır (1) kutusunu , 8 aydan daha az faaliyette bulunmuş ise Mevsimlik Çalışır (2) kutusunu işaretleyiniz.
BÖLÜM 1 - İŞYERİNİN ÜNVAN VE HUKUKİ DURUMU
1. İşyerinin ünvanı:
01
..........................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………
.
2. İşyerinin hukuki durumu hangisine uygun
Ferdi
Adi
Kollektif
Komandit
Limited
Anonim
ise ilgili kutuya (X) işareti koyunuz.
Mülkiyet
Ortaklık
Şirket
Şirket
Şirket
Şirket
1
2
Kooperatif
Diğer ( Belirtiniz)
.........................................................
3. İşyeri ferdi mülkiyet, adi ortaklık , kollektif şirket veya komandit
3
4
5
6
7
8
...................................................................................................................................................…………............................................................... .
şirket ise sahip / sahiplerinin adı ve soyadı :
...................................................................................................................................................…………............................................................... .
.
4. İşyerinin şu andaki sahibinin cinsiyeti ( En büyük paya sahip olan kişinin )
Kadın
Erkek
1
2
5. İşyerinize bağlı olarak çalışan işyerleri var mı?
Hayır
5.1. İşyerinize bağlı olarak çalışan işyerlerinin ünvanını yazınız.
Evet
2
1
KİMLİK NO
( Boş bırakınız. )
KİMLİK NO
( Boş bırakınız. )
.................................................................................................................................... .
Soru 7' ye geçiniz.
1
.................................................................................................................................... .
2
DİKKAT
:
.................................................................................................................................... .
3
İşyerinize bağlı olarak çalışan işyerleri var isemuhasebe
.................................................................................................................................... .
kayıtları ayrı tutulanişyerlerinin bilgilerini soru kağıdına
.................................................................................................................................... .
kayıt etmeyiniz.
.................................................................................................................................... .
4
5
6
6. Vereceğiniz bilgiler işyerinize bağlı olarak çalışan işyerlerine ait bilgilerin tamamını kapsıyor mu?
Evet
Soru 8' e geçiniz.
Soru 5.1.'de muhasebe kaydı ortak olan ve bilgisini verebileceğinizişyerlerinin karşılarına(X) işareti koyunuz.
Hayır
1
2
7. Bağlı olarak çalıştığınız işyeri var mı?
Hayır
Soru 8' e geçiniz.
2
7.1. Bağlı olarak çalıştığınız işyerinin ünvanını yazınız.
Evet
1
8. İşyeriniz hangi kesimde faaliyet gösteriyorsa ilgili kutuya ( X ) işareti koyunuz .
................................................................................................................................................................................ .
Kamu
Özel
1
2
Sayfa 2' ye devam ediniz.
Sayfa 2
BÖLÜM 2 - İŞYERİNİN ANA FAALİYET KONUSU
KOD
02
1. İşyerinizin faaliyet konusu ya da konuları nelerdir ? Örneğin; Tuhafiye, bakkal, inşaat malzemeleri toptan satışı, züccaciye, dayanıklı tüketim maddeleri perakende satışı, elektrikli ev araçlarının onarımı, motorlu araçların bakım ve onarımı vb.
...............................................................................................................................................................................................................................................................
2. İşyerinizin "ANA FAALİYET" konusu nedir ? (Eğer işyerinin faaliyet konusu birden fazla ise "ANA FAALİYET" işyerinde en çok gayri safi hasılatın elde edildiği faaliyettir. İşyerinin faaliyet konusu tek ise ana faaliyet olarak onu yazınız.)
...............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Bu işyerinin mal ve hizmet satışlarından elde ettiği gayri safi satış hasılatı en yüksek olan mal ve hizmetten başlayarak, birkaç örnek veriniz.
Örnek 1 :
........................................
Örnek 2 :
........................................
Örnek 3 :
........................................
4. İşyerinin varsa "DİĞER FAALİYET KONULARINI" yazınız.
KOD ( Boş bırakınız. )
............................................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................................................................ .
5. İşyerinde en fazla gayri safi hasılat aşağıdaki ticaret ve hizmet türlerinin hangisinden elde edilmektedir ?
Toptan ticaret
Perakende ticaret
1
Motorlu araçların, motosikletlerin, kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı
2
3
................................................................ . M
6. İşyerinizin toplam satış alanı ne kadardır ?
7. İşyerinizin perakende satış mağazalarının sayısı nedir ?
2
..................................................... .
BÖLÜM 3 - İŞYERİNİN 2001 YILINDAKİ İSTİHDAM DURUMU
03
TOPLAM
Düzenli
Geçici
DÜZENLİ: İşverence yazılı veya sözlü bir iş akdine dayanarak
Part-time
bir ünvan veya bir iş pozisyonu gösterilerek işyerinde devamlı
1. ŞUBAT ayında ücretle çalışan KADIN sayısı
ve tam yıl çalışma esasına göre ücretle istihdam edilen kişilerdir.
2. ŞUBAT ayında ücretle çalışan ERKEK sayısı
GEÇİCİ: İşverence
3. MAYIS ayında ücretle çalışan KADIN sayısı
işin niteliği itibariyle mevsimlere bağlı
olarak yıl içinde ancak belirli zamanlarda belirli sürelerle veya yıl
4. MAYIS ayında ücretle çalışan ERKEK sayısı
içinde periyodik olarak belirli zaman ve sürelerle çalıştırılmak
üzere istihdam edilen kişilerdir.
5. AĞUSTOS ayında ücretle çalışan KADIN sayısı
6. AĞUSTOS ayında ücretle çalışan ERKEK sayısı
PART - TIME:
Genel
çalışma
saatleri
çalıştığı birimdeki
7. KASIM ayında ücretle çalışan KADIN sayısı
aylık ya da haftalık normal çalışma saatinin % 70' inden az olan
8. KASIM ayında ücretle çalışan ERKEK sayısı
kişilerdir. Bu tanım part-time çalışma şekillerinin tümünü kapsar.
(Yarım gün, haftada bir gün, iki ya da üç gün çalışma vb.)
9. Ücretle çalışanlar toplamı
ÜCRETLE ÇALIŞANLAR: İşyerinde niteliği
Soru (1 + 2 +..............+ 8)
ne olursa olsun maaş, ücret, gündelik vb. adlar altında nakdi ve/veya ayni gelir karşılığı
çalışanları kapsar.
10. Ücretle çalışanlar ortalaması
11. KASIM ayında çalışan İŞ SAHİBİ VE ORTAKLAR
İŞ SAHİBİ VE ORTAKLAR: Ferdi mülkiyet, Adi ortaklık, Kollektif ve Komandit şirketlerde 2001 yılında zamanının çoğunu işyerinde
12. KASIM ayında ÜCRETSİZ ÇALIŞAN AİLE FERTLERİ
çalışarak geçiren iş sahibi ve ortakları kapsar. Bunlardan kar dışında emeği karşılığı ücret alanlar var ise burada değil, ücretle çalışanlar kısmında
gösterilir. Limited, Anonim şirketlerle, Kooperatifler ve özel kanunla kurulmuş işyerlerinde buraya bir şey yazmayınız.
VE ÇIRAKLAR
13. Çalışanlar ortalaması
14. 2001 yılında işyerinde çalışılan gün sayısı
ÜCRETSİZ ÇALIŞAN AİLE FERTLERİ VE ÇIRAKLAR : Karı, koca ve aynı evde oturanlar, yeme ve giyimleri aynı aile sorumluluğu
15. Günlük kişi başına ortalama çalışma saati
karşılığı ücret alanlar burada değil, ücretle çalışanlar kısmında gösterilir. Limited, Anonim şirketlerle, Kooperatifler ve özel kanunla
altında olan kişiler ile bir ücret almaksızın zamanının çoğunu işyerinde çalışarak geçirenleri (çırak, stajyer vb.) kapsar. Bunlardan emekleri
kurulmuş işyerlerinde buraya birşey yazmayınız.
16. Yılda çalışılan işçi - saat toplamı
( Alanda boş bırakılacak )
BÖLÜM 3.1 - KASIM 2001'DE ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ( DÜZENLİ , GEÇİCİ , PART-TIME ) NİTELİKLERİ
Öğrenim durumu
Yöneticiler
( 01 )
Kadın
Erkek
Teknik personel
( 02 )
Kadın
Erkek
Satış personeli
( 03 )
Kadın
Erkek
03-1
Büro personeli
( 04 )
Kadın
Ar-ge personeli
( 05 )
Erkek
Kadın
Diğer işlerde çalışan
personel (06)
Erkek
Kadın
Erkek
Ücretle çalışanlar toplamı
( 07 )
Kadın
Erkek
Toplam
Üniversite, yüksekokul mezunu
Diğer
Toplam
ÜCRETLE ÇALIŞANLAR :
01 . YÖNETİCİLER
02 .TEKNİK PERSONEL
03 . SATIŞ PERSONELİ
04 . BÜRO PERSONELİ
05 . AR-GE PERSONELİ
06 . DİĞER İŞLERDE ÇALIŞAN PERSONEL
:
:
:
:
:
:
İşyerinin yönetimi ile görevli , imza yetkisi bulunan , ücretli , üst kademede çalışan elemanlardır.
Mesleğinin türü aranmaksızın satışa ve/veya hizmete yön ve şekil veren, satıştan ve/veya verilen hizmetten üst düzeyde sorumlu, belli bir teknik eğitimden geçmiş elemanlardır.
Satışta fiilen çalışan ve yukarıda saydığımız elemanların dışında kalan elemanlardır.
Muhasebeci,veznedar,sekreter,daktilo, dosya ve evrak elemanları gibi büro işlerinde çalışan personel ile işyerine ait sağlık ve eğitim tesislerinde çalışan personeli kapsar.
Ar-ge'de doğrudan istihdam edilen bütün kişiler sayıldığı gibi, ar-ge yöneticileri , idarecileri ve sekreter gibi doğrudan hizmet sağlayanlar da dahil edilmelidir.
Yukarıda sayılan işlerin dışında kalan , yükleme , boşaltma ve depolama elemanları , taşıt araçları kullanımı sevk ve kontrolünde çalışanlar , temizlik işçileri , bekçiler vb. elemanlar
BÖLÜM - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ve 15'DEKİ DEĞERLERİ NASIL KAYIT EDECEKSİNİZ ?
Trilyon
Milyar
Milyon
ÖRNEK- 1 : Eğer kayıt edeceğiniz rakam 1 255 850 950 000 TL. ise bu değer
1
Trilyon
2
5
5
Milyar
8
5
1
şeklinde kayıt edilecektir.
5
şeklinde kayıt edilecektir.
Milyon
ÖRNEK - 2 : Eğer kayıt edeceğiniz rakam 85 645 450 000 TL. ise bu değer
8
5
6
4
Sayfa 3' e devam ediniz.
Sayfa 3
BÖLÜM 4 - 2001 YILINDA ÜCRETLE ÇALIŞANLARA YAPILAN YILLIK BRÜT ÖDEMELER
Trilyon
1. Maaş, ücret gündelik vb.
2. Fazla mesai
Milyar
DEĞER
Milyon
7. İhbar ve kıdem tazminatı
8. İşsizlik sigortası
.......................................................... .
4. Sosyal ve ayni yardımlar
............................................................. .
5. Toplam ( 1 + 2 + 3 + 4 )
............................................................. .
04
Milyar
Milyon
6. İşyerinin personeli için SSK' ya ödediği işveren payı ............................. .
.............................................................. .
.................................................................................. .
3. İkramiye, prim ve tazminat
Trilyon
....................................................................... .
..................................................................................... .
AÇIKLAMA:
1. Maaş, ücret, gündelik vb.: Sosyal sigortaya ve emekliliğe işverenin iştiraki ve benzeri ödemeler hariç olmak üzere gelir vergisi,emeklilik,sosyal sigorta ve benzeri keseneklerden önce bordrolarda "BRÜT" olarak görülen ödemeleri yazınız.
3. İkramiye, prim ve tazminatları "BRÜT" olarak yazınız.
4. Sosyal ve ayni yardımları (yiyecek, yakacak, ulaştırma, giyecek vb.) işyerine maloluş değeri ile yazınız.
7. 2001 yılı içerisinde ödenen ihbar ve kıdem tazminatı varsa yazınız.
BÖLÜM 5 - 2001 YILINDA SATIN ALINAN MAL VE HİZMETLER
(Stok devirlerini Bölüm 7' de gösteriniz.)
(İşyerine giriş fiyatı ile)
Trilyon
DEĞER (KDV Hariç)
Milyar
05
Milyon
Not: 1,2,3 ve 8'inci sorulara ulaştırma giderlerini dahil ediniz.
1. İşyerinin üzerinde değişiklik yapmadan satmak amacıyla satın aldığı mallar (Ticari mal ) (yılbaşı stoku hariç)
2. Satın alınan yakıtlar (Odun, taşkömürü, doğalgaz vb. )
3. Kırtasiye ve ambalaj malzemesi (Kağıt, kalem, mukavva kutu vb.)
..................................................................................................................................... .
4. Küçük bakım ve onarım giderleri (Makine, teçhizat, işyerine ait bina, ulaştırma aracı vb.)
5. Mal ve hizmet satışlarınızla ve satın alışlarınızla ilgili ödediğiniz komisyon
6. Elektrik
7. Su
............................................................... .
................................................................................................................................................... .
................................................................................................ .
....................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................... .
8. İşyerinin hizmetini yürütebilmesi için satın aldığı hammadde ve malzemeler
.......................................................................................................................
9. Diğer giderler (PTT, ulaştırma, reklam, sigorta, muhasebeci, avukat, misafir ağırlama vb. )
10. İstihdam acentası ve benzer organizasyonların işçileri için yapılan ödemeler
............................................................................................. .
................................................................................................................... .
11.
TOPLAM 1 (1+2+..+10)..............................................
12. Yukarıdaki mal ve hizmet satın alışlarınız için ödediğiniz KDV' yi belirtiniz
13. Kira giderleri (İşyeri, makine vb. ) (İşletimsel (operating) kiralama dahil)
....................................................................................................................
........................................................................................................................ .
14. Faiz giderleri ......................................................................................................................................................................................................................... .
15.
TOPLAM 2 (13+14)................................................... .
16. Toplam kurumiçi araştırma, geliştirme harcamaları (*) ......................................................................................................................................................... .
17. İşyerinin 2001 yılı kârına yansıyan, geçmiş yıllara ilişkin gider ve zararlar
18. Maddi olmayan hakların kullanımı için ödemeler (Lisans, royalty vb.)
....................................................................................................................... .
...............................................................................................................................
19. Acenta ve komisyoncu olarak başkaları hesabına satın alınan malların değeri (**)
........................................................................................................... .
(*) Eğitim ve öğretim harcamaları, diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetlere ilişkin harcamalar (bilgi hizmetleri, test etme ve standart sağlama, ön hazırlık çalışmaları vb.) ile tamamen finansman faaliyetlerine ilişkin harcamalar (diğer idari ve diğer d
destekleyici faaliyetler içerir) HARİÇ TUTULMALIDIR.
BÖLÜM 6 - 2001 YILINDA SATILAN MAL VE HİZMETLER
DEĞER (KDV Hariç)
(Hiç bir harcama kalemi düşülmeden elde edilen gelirinizi, cironuzu kayıt ediniz)
Trilyon
1. İşyeri hesabına yapılan toptan satışlar
YURT İÇİ
Milyar
Milyon
Trilyon
YURT DIŞI
Milyar
06
Milyon
Trilyon
TOPLAM
Milyar
Milyon
............................................................................................... .
2. İşyeri hesabına yapılan perakende satışlar
......................................................................................... .
3. Başkaları hesabına yapılan alış ve satışlardan elde edilen komisyonlar, ücretler vb. gelirler (**)........ .
4. Motorlu araçların, motosikletlerin, kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımından elde edilen gelirle.
5. Diğer gelirler (Belirtiniz)
................................................................................................................... .
6.
TOPLAM 1 (1+2+...+5)........... .
7. Kira gelirleri
....................................................................................................................................... .
8. Faiz gelirleri
....................................................................................................................................... .
9. Sermaye katılım gelirleri
.....................................................................................................................
10.
TOPLAM 2 (7+8+9) ............... .
11. Araştırma, geliştirme gelirleri
.......................................................................................................... .
12. İşyerinin 2001 yılı kârına yansıyan, geçmiş yıllara ilişkin gelir ve kârlar
13. Maddi olmayan haklardan elde edilen gelirler (Lisans, royalty vb.)
....................................... .
............................................... .
14. Acenta ve komisyoncu olarak başkaları hesabına yapılan satışların değeri (**)
..............................
15. Üretilen mal ve hizmet satışlarınız dolayısıyla tahsil ettiğiniz KDV' yi belirtiniz ........................... .
.
(**) Eğer işyerinizin ana faaliyetinde ya da diğer faaliyetinde komisyoncu ve acenta olarak çalışıyor ise Bölüm 5, Soru 19'a başkaları hesabına aldığınız malların değerini, Bölüm 6, Soru 14'e başkaları hesabına yapılan satışların değerini, Bölüm 6,
Soru 3'e de elde ettiğiniz komisyon gelirlerini kayıt ediniz.
BÖLÜM 7 - 2001 YILI STOKLARI ( İşyerine ait olmayan stokları yazmayınız. )
DEĞER (KDV Hariç)
NOT : Ticari mal yılbaşı stoku 2000 yılsonu satış fiyatıyla, yılsonu stoku ise 2001 yılsonu satış fiyatıyla değerlendirilecektir.
Trilyon
1. Ticari mal
YILBAŞI STOKU
Milyar
Milyon
Trilyon
07
YILSONU STOKU
Milyar
Milyon
........................................................................................................................................................................................................................ .
2. Malzeme ve yakıtlar (İşyerine giriş fiyatı ile)
.................................................................................................................................................................. .
BÖLÜM 8 - 2001 YILINDA İŞYERİNİN YAPMIŞ OLDUĞU MAL VE HİZMET İTHAL VE İHRACI
Trilyon
1. İşyerinin 2001 yılında yapmış olduğu mal ithali
.....................................................................................................................................................................................…………… .
2. İşyerinin 2001 yılında yapmış olduğu mal ihracı
.....................................................................................................................................................................................…………….
3. İşyerinin 2001 yılında yapmış olduğu hizmet ithali (İşyerinin yurt dışında ya da yurt içindeki yabancı kişilere yapmış olduğu hizmet ödemeleri)
DEĞER (KDV Hariç)
Milyar
08
Milyon
.............................................. .
4. İşyerinin 2001 yılında yapmış olduğu hizmet ihracı (İşyerinin yurt dışından ve yurt içindeki yabancı uyruklu kişilerden elde etmiş olduğu hizmet gelirleri)
.............................. .
Sayfa 4' e devam ediniz.
Sayfa 4
BÖLÜM 9 - 2001 YILINDA YAPILAN SABİT SERMAYE YATIRIMLARI, SATIŞLAR, SABİT KIYMETLERE İLİŞKİN HARCAMALAR VE AYRILAN AMORTİSMANLAR
İÇERİĞİ
DEĞER (KDV Hariç)
Yurt içinden
Yurt içinden
Yurt dışından
İşyerinin kendi
İhale yolu ile
Sabit
Finansal kiralama
YENİ olarak
ESKİ olarak
YENİ veya ESKİ
personeline
yaptırılanların
kıymetler
yoluyla elde edilen
sermaye
satın alınan
satın alınan
olarak ithal
edilen
yaptırdığı
2001'de biten
kısmının değeri
için yapılan
harcamalar
maddi malların değeri
satışları
09
Sabit
Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon Trilyon Milyar Milyon
1. Bilgisayar ve yazılım programları
2. Makine ve teçhizat
(Elektrikli olanlar dahil)
3. Ulaştırma aracı
4. Bina inşaatı (Lojman dahil)
5. Arsa ve arazi ıslahı, bina dışı inş.
(Anıt dahil)
6. Arsa ve arazi
7. Demirbaş türünden büro malzemesi
ve döşeme
8. Orjinal film, bant, Reklam film., Radyo
TV prog. vb.
9.
TOPLAM
10. 2001 yılına ait sabit sermaye yatırımları
için ödenen faiz ve kur farkları
Trilyon
Milyar
Milyon
11. Sabit sermaye alışlarından dolayı ödenen KDV' yi belirtiniz.
12. 2001 yılı için ayrılan AMORTİSMANLAR (Makine ve teçhizat, ulaştırma aracı, bina ve inşaat)
BÖLÜM 10 - KATMA DEĞER VERGİSİ VE DİĞER DOLAYLI VERGİLER
10
DEĞER
Trilyon
Milyar
Milyon
1. 2001 yılında yaptığınız faaliyetlerden Maliye' ye ödediğiniz (tahakkuk eden) KDV' yi belirtiniz.
2. 2001 yılında Maliye' den aldığınız (tahakkuk eden) KDV' yi belirtiniz.
3. Basit usulde vergiye tabi iseniz 2001 yılında Maliye' ye ödediğiniz (tahakkuk eden) KDV' yi belirtiniz.
4. 2001 yılında Katma Değer Vergisi dışında tahakkuk ettirilen üretilen mal ve hizmetlerin maliyetine giren diğer dolaylı vergiler toplamını (KDV dışındaki dolaylı vergiler toplamı) belirtiniz.
5. 2001 yılında doğrudan üretilen mal ve hizmetlerin maliyetine giren diğer dolaylı vergileri (Damga vergisi, Akaryakıt tüketim vergisi, banka ve sigorta muamele vergisi, resim ve
harçlar vb.) belirtiniz.
BÖLÜM 11 - MADDİ OLMAYAN HAKLAR
11
BÖLÜM 12 - SERMAYE DAĞILIMI (%)
1. İşyerinizde 2001 yılında maddi olmayan haklar ( lisans, royalty vb.) kullanıldı ise belirtiniz.
Adı
Ülke
Kod (Boş bırakınız.)
Başlama Tarihi
12
1. Kamu kurum ve kuruluşları ile ikdisadi devlet teşekküllerinin payı
Bitiş Tarihi
%
.............................................. .
2. Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin payı (Yabancı hariç)
%
.............................................. .
a) .........................
.............……..
.... / .... / ....….
.... / .... / ....….
3. Yabancı sermaye payı
%
.............................................. .
b) .........................
.............……..
.... / .... / ....….
.... / .... / ....….
ÜLKE ADI (En büyük paya sahip iki ülke adını ve sermaye paylarını % olarak yazınız.)
c) .........................
.............……..
.... / .... / ....….
.... / .... / ....….
KOD (Boş bırakınız.)
d) .........................
.............……..
.... / .... / ....….
a-
............................................................................ .
:
%
................................... .
b-
............................................................................ .
:
%
................................... .
.... / .... / ....….
BÖLÜM 13 - 2001 YILSONU İTİBARİYLE SERMAYE VE KREDİ DURUMU
DEĞER
Trilyon
A. ÖZ KAYNAKLAR :
ÖZ KAYNAKLAR : Ödenmiş nominal sermaye, ihtiyat ve işyerinde bırakılan kar, değer artış
fonu toplamını kapsar.
Milyon
.......................................................................
B. DIŞ KAYNAKLAR :
1. Kısa vadeli dış kaynaklar :
KISA VADELİ DIŞ KAYNAKLAR : Bir yıldan az vadeli olan banka kredileri ve diğer borçlardır.
a. Banka kredileri :
UZUN VE ORTA VADELİ DIŞ KAYNAKLAR : Bir yıl ve bir
b. Diğer borçlar :
yıldan fazla vadeli olan banka
krediler ve diğer borçlardır.
.......................................................................
......................................................................... .
2. Uzun ve orta vadeli dış kaynaklar :
DÖNEN VARLIKLAR : Kasa, banka mevduatı,
tahvil ve
hisse senedi,
senetli
ve
a. Banka kredileri :
senetsiz alacaklar, mal stokları, akreditif ve diğer alacaklar toplamını kapsar.
DURAN VARLIKLAR :
13
Milyar
İştirakler, kredi teminatları,
depozitolar,
b. Diğer borçlar :
verilen avanslar, gelecek
.......................................................................
......................................................................... .
C. İŞLETME VARLIKLARI :
yıl masrafları, menkul kıymetler, diğer mali duran varlıklar, bina, arsa, arazi, makine ve
1. Dönen varlıklar (cari aktifler) :
techizat ulaştırma aracı ve diğer duran varlıkları kapsar.
2. Duran varlıklar :
................................................... .
...........................................................................
BÖLÜM 14 - İŞYERİNİN KREDİ DURUMU
DEĞER
Trilyon
1. İşyerinin 2001 yılında kullanmış olduğu kredi miktarı
Milyon
.................................................................................................................................................................................................... .
BÖLÜM 15 - İŞYERİNİN KÂR / ZARAR DURUMU
İşyerinin 2001 yılında :
14
Milyar
15
Trilyon
Milyar
BÖLÜM 16 - İŞYERİNİN SİCİL NUMARALARI
16
Milyon
1.
İşyeri Vergi Mükellef Sicil No:
2.
İşyeri Ticaret Sicil No:
ALDIĞI SÜBVANSİYONLAR TOPLAMI(*)
ÜRÜN VE HİZMET İÇİN ALDIĞI SÜBVANSİYON
VERGİ ÖNCESİ KÂRI
VERGİ SONRASI KÂRI
ZARARI
(*) Satışlar ve üretim faaliyetleri ile ilişkili olsun veya olmasın devlet tarafından işyerine yapılan tüm cari yardımlar sübvansiyon olarak
tanımlanmalıdır.
( Rakamları sağa yanaşık olarak yazınız. )
:
Adı , Soyad : .............................................................
.
İmzası
: .............................................................
Tarih
: ..........
/ ..........
/ 2002
Kontrolörün :
Adı , Soyad : .............................................................
.
İmzası
: .............................................................
Tarih
: ..........
/ ..........
/ 2002
Anketörün
REPUCLIC OF TURKEY
FORM 1
PRIME MINISTRY
2001
STATE INSTITUTE OF STATISTICS
Trade and Services Statistics Division
TRADE ESTABLISHMENTS QUESTIONNAIRE
CAUTION :
This survey is being conducted to compile data on economic situation of the country in 2001 in accordance with decree commanded as law 219 dated 8.6.1984. Those who do not give requested information correctly and
time and those who disclose or give the collected individual data to public or private institutions are subjected to penalty according to the provisions of law 53 which is indicated by this decree mentioned above.
DATA COLLECTED ARE FOR STATISTICAL PURPOSES ONLY AND COMPLETELY CONFIDENTIAL. Data collected in the questionnaire can not be used for imposition or investigation purposes.
IF IT IS NECESSARY, PLEASE CALL THE FOLLOWING TELEPHONE AND FAX NUMBERS
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
İçel
İstanbul
CODE
TELEPHONE
322
312
242
224
258
412
284
442
222
342
324
212
457 65 24
417 49 38
243 45 61
360 36 07
265 54 43
223 80 24
213 64 48
234 41 35
230 14 68
335 17 24
337 45 30
258 66 71
FAX
457 64 19
425 40 27
243 45 62
361 84 88
265 54 40
223 87 14
212 03 51
234 40 32
230 16 01
336 16 22
337 45 31
258 36 76
CODE
TELEPHONE
232
474
352
262
332
422
252
452
362
462
432
372
483 14 54
223 26 02
221 31 22
321 52 86
353 25 61
323 06 64
214 08 92
223 21 87
431 21 78
321 46 74
214 25 11
253 79 70
İzmir
Kars
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Muğla
Ordu
Samsun
Trabzon
Van
Zonguldak
FAX
IDENTITY NUMBER
PROVINCE
DISTRICT
CODE OF ECONOMIC ACTIVITY
483 70 81
223 58 41
221 31 26
322 44 25
350 16 40
323 07 84
214 08 92
225 00 70
432 50 88
322 57 44
216 30 06
253 71 28
PLEASE DO NOT REMOVE THE LABEL !
ADDRESS OF THE ESTABLISHMENT :
PERSON WHO ANSWERED THE QUESTIONNAIRE :
Please,
Name, Surname
:
.............................................................................
.
SENT THE FILLED QUESTIONNAIRE TO THE
Permanent position / Duty
:
.............................................................................
.
FOLLOWING ADDRESS WITHIN FIFTEEN DAYS
Province
:
.............................................................................
.
Province
:
............................................................................. .
FROM THE DAY THAT YOU RECEIVED.
District
:
.............................................................................
.
District
:
............................................................................. .
Town
:
.............................................................................
.
Town
:
............................................................................. .
Village
:
.............................................................................
.
Village
:
............................................................................. .
Quarter
:
.............................................................................
.
Quarter
:
............................................................................. .
Street, substreet, boulevard
:
.............................................................................
.
Street, substreet, boulevard
:
............................................................................. .
Trade and Service Department
Location
:
.............................................................................
.
Location
:
............................................................................. .
Bloc A Floor 4
Door number
:
.............................................................................
.
Door number
:
............................................................................. .
STATE INSTITUTE OF STATISTICS
Necatibey Street Number :114
Bakanlıklar/ANKARA
Postal code
:
.............................................................................
.
Postal code
:
............................................................................. .
Telephone number
Fax number
Signature
:
:
:
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
.
.
.
Telephone number
Fax number
Cachet of institution
:
:
:
............................................................................. .
............................................................................ .
( Leave empty. )
1. If the establishment was founded in 2001, please write the month of foundation: ..........................................................................................................................................................................
CODE
(Leave empty)
2. If the establishment activity was changed in 2002, please write the new activitiy: ............................. .............................................................................................................................................
3. Working period of the establisment's. (Mark X )
Year-round
Seasonal
1
Working months of the establishment in 2001 (Mark X )
2
January
1
February
March
2
April
3
May
4
June
5
July
6
August
7
September
8
October
9
November
December
11
12
10
Work situation:Please mark (X) the year-round box (1) if your establishement cary out your activity for 8 months and more than 8 months, mark (X) the Seasonal box (2) if working period less than 8 months in 2001
SECTION 1- NAME AND LEGAL STATUS OF THE ESTABLISHMENT
01
1. Name of the establishment : .................. ..........................................................................................................................................................................................................………………………………………………..
2. Mark (X) the appropriate box which best describes
the legal status of the establishment
İndividual
proprietor
ship
Simple
Partner
ship
General
Partner
ship
Limited
Partner
ship
Limited
Liability
company
Joint
Stock
company
5
6
Cooperative
association
.
Others ( specify )
.........................................................
1
3.Write the name of the owner or owners if the establishment is
2
3
4
7
8
...................................................................................................................................................…………............................................................................ .
İndividual proprietorship or simple partnership :
...................................................................................................................................................…………............................................................................ .
.
4. Sexuality of the establishment's owner (person who has the bigest share)
Female
Male
1
2
5.Does this establishment own or control any other establishment or establishments ?
No
Yes
5.1. Write the owned or controlled establishment or establishment's name
2
1
IDENTITY NUMBER
(Leave empty)
IDENTITY NUMBER
(Leave empty)
........................................................................................................................................... .
Go to item 7
1
........................................................................................................................................... .
2
CAUTION :
........................................................................................................................................... .
If there are establishments owned or controlled by your establishment,
........................................................................................................................................... .
3
please do not write the information on the establishments which
4
have separate accounting record in this questionnaire.
........................................................................................................................................... .
5
........................................................................................................................................... .
6
6. Do data to be given cover all of the establishments that you owned or controlled .?
Yes
Go to item 8
No
1
Please mark (x) the establishments in the question 5.1, which have common accounting record and the information for which can be given.
2
7. Is this establishment owned or controlled by another establishment ?
No
Go to item 8
7.1. Write the name of the establishment that you depend on.
Yes
2
8. Which of the following sectors does your establishment work on ?
1
......................................................................................................................................................................................... .
Public
Private
1
2
Continue on Page 2
Page 2
SECTION 2-MAIN ACTIVITY OF THE ESTABLISHMENT
CODE
1.
What is the kind of activity or activities of your establishment ? For example; business of selling notions,grocer, wholesale of building materials,glassware,retail trade of electrical machines, maintenance and repair of motor
vehicles etc.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
2.
What is the " MAIN ACTIVITY" of your establishment ? (If there is one activity, this activity is taken as "MAIN ACTIVITY" .In case where the establıshment is engaged in more than one type of activity, the main activity
is the activity from which most of the value of the product is obtained . )
..............................................................................................................................................................................................................................................................
3.
Give several examples for goods and services from which the most gross revenue is obtained by the establishment, please write in order.
4.
If there is more than one activity , write the "OTHER ACTIVITIES" of the establishment.
Example 1 :
........................................
Example 2 :
........................................
Example 3 :
CODE
02
........................................
( Leave empty. )
........................................................................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................................................................ .
5.
Which is the main source of gross revenue obtained from the following kinds of trade and service ?
Wholesale trade
Retail trade
Maintenance and repair of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods .
1
2
3
6.
How many meters of total sales area is your establishment ?
......................................................... .
7.
How many number of retail sale shops have your establishment own ? ...............................................
M
.
2
SECTION 3-THE EMPLOYMENT STATUS OF THE ESTABLISHMENT IN 2001
03
TOTAL
Regular employees
Casual employees
Part-time workers
REGULAR:Persons who work continuously for a complete
1. Number of FEMALE employees in FEBRUARY
year within the permanent staff.
2. Number of MALE employees in FEBRUARY
CASUAL: Persons who work for a specific period of
3. Number of FEMALE employees in MAY
time or periodically in the year.
4. Number of MALE employees in MAY
5. Number of FEMALE employees in AUGUST
PART - TIME: Part- time workers are taken to be persons
6. Number of MALE employees in AUGUST
whose usual hours of work are less than 70% of the weekly
or monthly number of hours normally worked in the unit
7. Number of FEMALE employees in NOVEMBER
concerned. This definition encompasses all forms of part-time
8. Number of MALE employees in NOVEMBER
work (half-day work, work limited to one , two or three days
aweek,etc.).
EMPLOYEES: It covers the workers in the establishment whatever their title who were paid wages and salaries and the like.
9. Total number of employees
10. Average number of employees
11. OVNERS and PARTNERS in NOVEMBER
OWNERS AND PARTNERS: It consists of owners and partners who spend most of the working time in an individual proprietorship,
12. Number of UNPAID FAMILY WORKERS and
simple partnership,general partnership or limited liability company. If owners and partners are paid salaries for his labour excluding
his labour excluding his profit gain, they are included in the EMPLOYEE category. Do not write anything here in the limited
APPRENTICES in NOVEMBER
liability company, joint-stock company, cooperative association and the institution which is founded by special laws.
13. Average number of persons engaged
UNPAID FAMILY WORKERS AND APPRENTICES :Itcovers wife , husband and others who live in the same housebold and whose
14. Number of man-days worked in the establishment in 2001
food and clothing needs are provided by the family and who work without taking a regular payment and spending most of their working
time in the establishment, and appprenntices.ıf they receive payment for work,they are included in the EMPLOYEE category.Do not
15. Average number of daily working house
write anything here in the limited liability company, joint-stock company, cooperative association and the institution which
is founded by special laws.
16. Total number of man-hours worked
in 2001 (Do not write anything here)
SECTION 3.1. CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES (REGULAR , CASUAL , PART-TIME) IN NOVEMBER , 2001
Educational status
Managers
( 01 )
Female
Male
Technical personnel
( 02 )
Female
Male
03-1
Sales personnel
( 03 )
Female
Male
Office personnel
( 04 )
Female
Male
Research and development
Personnel ( 05 )
Female
Total number of employees
( 07 )
Other employees
(06)
Male
Female
Male
Female
Male
Total
University and other higher education
Others
Total
EMPLOYEES:
01 . MANAGERS
02 . TECHNİCAL PERSONNEL
03 . SALES PERSONNEL
04 . OFFICE PERSONNEL
:
:
:
:
05 . RESEARCH AND DEVELOPMENT PERSONNEL
06 . OTHER EMPLOYEES
:
:
Those who are high level administrators and have management responsibility,representation agreement and authorization.
Those who have taken technical education and are responsible from sales and/or given service with the highest level .
Those who are working on selling, except from the personnel that are mentioned above .
It covers the personnel who works in bureau business such as accountant, cashier, secretary,type-writers, file and document employees, and covers the personnel who works in health
and educational services of the establishment.
All person who are employeed and directly serve at the research-development department; administrators and secretary of research and development should be included
Except from the personnel that are indicated above;loading, unloading and storage workers, the persons who work in controlling and sending of vehicles, doorkeepers, quards etc
SECTION - HOW WILL YOU REGISTER VALUE IN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ?
Trillion
SAMPLE- 1 : If the digit that you register 1 255 850 950 000 TL. than this value registering in the form of like this.
1
Trillion
SAMPLE - 2 : If the digit that you register 85 645 450 000 TL. than this value registering in the form of like this.
Billion
2
5
Million
5
Billion
8
8
5
1
Million
5
6
4
5
Continue on page 3
Page 3
SECTION 4-ANNUAL GROSS PAYMENTS TO EMPLOYEES IN 2001
VALUE
Trillion
Billion
Million
Trillion
1. Wages, salaries, daily wage etc. ................................................................ .
6. The employer's contributions to social security for employees ............................ .
2. Overtime
7. Lay-off and severance pays ................................................................................. .
.................................................................................................. .
3. Bonus, premium and indemnity ................................................................. .
8. Unemployment insurance
04
Billion
Million
.................................................................................. .
4. Social cotributions and payments in kind .................................................. .
5. Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )
.............................................................................. .
EXPLANATION:
01. Wages, salaries, daily wage etc.:Write the gross payment indicated in pay roll before deducting the income tax, social security and retirement payments.
03. Write the gross payment for honus, premius indemnity.
04. Write the social contributions and payments in kind (meal, fuel, transportation, clothing, etc.) at the value of cost the establishment.
07. If there is severance and lay-off payments in 2001 , write in this column .
SECTION 5-GOODS AND SERVİCES PURCHASED BY THE ESTABLISHMENT IN 2001 (with cost price)
(Show the stocks in section 7.)
VALUE (Excluded VAT)
Billion
Trillion
05
Million
Note: Include the transportation expenses in the questions 1,2,3 and 8.
1.
The value of goods purchased to be resold without any further processing (Trade goods)(Except stocks at the beginning of the year) ...........................................................
2.
The value of fuel purchased (wood, coal, natural gas etc.) ................................................................................................................................................................................ .
3.
Stationery and packing materials (paper, pencil, cardboard box etc.) ................................................................................................................................................................
4.
Small repair and maintenance expenses (machinery, equipment, building which belongs to the establishment, transportation veh.etc.) .........................................................
5.
Commissions paid related to sales and purchases of the establishment ........................................................................................................................................................... .
6.
Electricity ............................................................................................................................................................................................................................................................ .
7.
Water..........................................................................................................................................................................................................................................................
8.
Materials purchased for providing services by the establishment....................................................................................................................................................................... .
9.
Other expenses (postal, transportation, advertisement, insurance, accountant, lawyer, quest expenses etc.).................................................................................................. .
10. Payments to employment agency and employees of similar organization
.............................................................................................................................................
.
.
TOTAL 1 (1+2+..+10)................................................................
11.
12. Indicate the Value Added Tax paid for purchased of goods and services above ............................................................................................................................................ .
13. KRent expenses (establishment, machinery etc) ..................................................................................................................................................................................................
14. FInterest expenses .............................................................................................................................................................................................................................................. .
TOTAL 2 (12+13)..................................................................... .
15.
16. Research and development expenditures ......................................................................................................................................................................................................... .
17. Expenses and loss of the past years, which are reflected in 2001 profits of the establishment ........................................................................................................................ .
18. Expenses which belong to non-intangible right (license, royalty etc.) ............................................................................................................................................................... .
19. Value of purchased goods for other establishment's as an agent and broker (**)............................................................................................................................................. .
(*) Education and training expenditures related with scientific activities (such as information services, tests and standardization, preliminary studies etc.) and expenditures which entirely related with financial activities
(other administrative and indirect supportive activities included) must be excluded.
SECTION 6- GOODS AND SERVİCES SOLD IN 2001
VALUE (Excluded VAT)
(Please record your gross revenues obtained without deducting any of charges)
Trillion
DOMESTIC
Billion
Million
ABROAD
Billion
Trillion
06
Million
Trillion
TOTAL
Billion
Million
1.Value of the wholesale to the establishment own account ........................................................................................
2.Value of retail sale to the establishment own account ............................................................................................. .
3.Obtained commissions, wages and other revenues from the purchases and sales made for other persons (**)..... .
4.Obtained revenues from maintenance and repair of motorcycles,motor vehicles,personal and housebold goods........... .
5.Others (specify) ....................................................................................................................................................... .
6.
TOTAL 1 (1+2+...+5)....................... .
7.Rent revenues ......................................................................................................................................................... .
8.Interest revenues .................................................................................................................................................... .
9.Merging capıtal revenues ........................................................................................................................................ .
10.
TOTAL 2 (7+8+9) ........................... .
11.Research and development revenues .................................................................................................................. .
12.Revenues and profits of the past years, which are reflected in 2001 profits of the establishment ………………….
13.Revenues which are taken from non-intangible right (license, royalty etc.) .......................................................... .
14.Value of the sold goods for other establishment as an agent and broker (**)........................................................ .
15.Indicate the VAT (Value Added Tax) received from the sales of goods and services ..........................................
.
(**)If main activity or other activities of your establishment is the commission agent , please write the value of purchased goods for others account in section 5 , guestion 19 and the value
of the sold goods for others account in section 6, question 14 and commission revenues obtain from the purchases and sales for others account in section 6, question 3 .
SECTION 7- STOCKS IN 2001 (Do not write stocks which do not belong to the establishment )
NOTE : The stockvalue at the beginning of the year for trade goods will be evaluated selling price at the end of the year 2000
and the stock value at the end of the year for trade goods will be evaluated selling price at the end of the year 2001.
VALUE (Excluded VAT)
Stock value at the beginning of the year
Trillion
Billion
Million
07
Stock value at the end of the year
Trillion
Billion
Million
1. Trade goods ..................................................................................................................................................................................................................................................... .
2. Materials and fuel (with cost price ) ..............................................................................................................................……………………………………………………………….
SECTION 8- GOODS AND SERVICES IMPORTED AND EXPORTED BY THE ESTABLISHMENT IN 2001
Trillion
VALUE (Excluded VAT)
Billion
08
Million
1. Goods imported by the establishment in 2001 ................................................................................................................................................................………………………………………………………….
2. Goods exported by the establishment in 2001 ...............................................................................................................................................…………………………………………………........................... .
3. Services imported by the establishment in 2001 (Service payments which are made to foreigners in the country or abroad by the establishment)……………………………………………………………….
4. Services exported by the establishment in 2001 (Service revenues which are obtained from foreigners in the country or abroad by the establishment )………………………………………………….
.
Continue on page 4
Page 4
SECTION 9- FIXED CAPITAL INVESTMENTS AND SALES, EXPENDITURES OF FIXED CAPITAL ASSETS AND DEPRECIATION AND FUND IN 2001 (Excluded VAT) (THOUSAND TL)
CONTENTS
VALUE (Excluded VAT)
The NEW fixed
The USED fixed
NEW or USED
Fixed capital
Value of part,made in 2001
Expenditures
Value of capital goods
Sales of
assets purchased
assets purchased
fixed
investment by the
of fixed capital investment
for the fixed
received by means
fixed
from domestic
from abroad
assets imported
establishments
own staff
made by letting a contract
by competive,bidding etc.
assets
of financial leasing
capital
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
Million
Trillion
Billion
09
Million
1. Computer and software programmes
2. Machinery and equipment(Included electric)
3. Transportation vehicle
4. Building construction(Included residence)
5. Building land and land improvements,
non-building construction (Included monument)
6. Building land and land
7. Office equipment and furniture in nature of fixtures
8. Orginal film,tape,advertisement film,radio-TV
programmes, etc
9.
TOTAL
10. Interest & difference rate of exchange paid
for fixed capital investments in 2001
Billion
Trillion
Million
11. Indicate the VAT (Value Added Tax)paid for the purchases of fixed capital .................................................................................................................................................................................................................................... .
12. Depreciation fund for 2001 (Machinery and equipment, Transportation vehicle, Building and construction) .................................................................................................................................................................................. .
SECTION 10- VALUE ADDED TAX AND OTHER INDIRECT TAXES
VALUE
1.
Indicate the total Value Added Tax (accrued )paid to the Ministry of Finance in 2001
2.
Indicate the total Value Added Tax (accrued) received from the Ministry of Finance in 2001
3
Indicate the total Value Added Tax (accrued) paid to the Ministry of Finance if you have the Lump-sum tax
4
The sum of other indirect taxes (excluding VAT) which are included in the cost of goods and services produced and accrued in 2001 (stamp-tax, fees, etc.)
5
The other indirect taxes (excluding VAT) which are included in the cost of goods and services produced in 2001 (stamp-tax, fees, taxes related with banking and insurance activities, etc.)
10
Billion
Trillion
Million
.
SECTION 11 - INTANGIBLE RIGHTS
11
SECTION 12 - CAPITAL DISTRIBUTION (%)
1. If the intangible rights ( lisans, royalty vb.) are used in your establishment in 2001, determine these.
Name
Country
Code(Leave empty)
Date of starting
Date of ending
12
1. The share of public institutions and organisations with public economic enterprises
%
........................... .
2. The share (excluding foreigner) of right and juristic person who belong to special law judgements.
%
........................... .
%
........................... .
a) ................
................
....
/
.... /
19.....
....
/
.... /
19.....
3. The share of foreign capital
b) ................
................
....
/
.... /
19.....
....
/
.... /
19.....
COUNTRY NAME (Write two countries' name and percentage of their capital portion which have the biggest
c)
................
................
....
/
.... /
19.....
....
/
.... /
19.....
a-
.........................................................
:
%
.......................................................................... .
b-
.........................................................
:
%
.......................................................................... .
d) ................
................
....
/
.... /
19.....
....
/
.... /
19.....
share of the capital.)
CODE (Leave empty)
.
SECTION 13 - STATUS OF CAPITAL AND CREDIT AT THE END OF THE YEAR, 2001
VALUE
Trillion
EQUITY CAPITAL : Includes paid up nominal capital and the sum of reserve,
A. EQUITY (OWN) CAPITAL : …………………………………………………………………................... .
non-distributed profit and the value increased fund at the establishment.
B. FOREIGN CAPITAL :
SHORT TERM CREDITS : Credits less than one year term.
Billion
13
Million
1. Short term credits
LONG AND MID-TERM CREDITS : One year and over term credits.
a. Bank credits : ………………………………………………………………………........................ .
FLOATING CAPITAL : Includes the sum of cash, bank deposits, bonds, shares,
b. Other Debts : ……………………………………………………………………............................ .
credits with and without bill, stocks, accredits and other credits.
2. Long and mid-term credits
TIED AND FIXED CAPITAL: They are participation's, credit guarantees, deposits,
a. Bank credits : ………………………………………………………………………………...............
priority, indemnity, advances, next year expenses, financial stocks and bonds.
b. Other Debts : ……………………………………………………………………………...................
It includes the sum of building land, machinery and equipment, transportation
C. WORKING CAPITAL
vehicles etc.
1. Floating capital (current activities) : …………………………………………………….................... .
2. Fixed capital : ………………………………………………………………………………………...... .
SECTION 14 - CREDIT SITUATION OF THE BROADCASTING INSTITUTION
VALUE
Trillion
1.
Billion
14
Million
Credits used by broadcasting institution in 2001……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SECTION 15 -THE PROFIT/LOSS OF THE ESTABLISHMENT
IN 2001, THE ESTABLISHMENT :
15
Trilyon
Milyar
SECTION 16 - THE REGISTRATION NUMBER OF THE ESTABLISHMENT
Milyon
1.
The tax-payer's registration number of the establishment
2.
The trade registration number of the establishment
TOTAL SUBSIDIES(*)
RECEIVED SUBSIDIES FOR GOODS AND SERVICES
PROFIT BEFORE TAX
PROFIT AFTER TAX
LOSS
(*) Please write all current aids which related or not sales and production activities, given to establishment as subsidies by government
( Draw up numbers alongside the right. )
INTERVIEWER'S :
Name and Surname :
.............................................................
.
Signature
:
........................................................... .
Date
:
..........
/
..........
/
2002
CONTROLLER'S :
Name and Surname :
.............................................................
.
Signature
:
........................................................... .
Date
:
..........
/
..........
/
2002
16

Benzer belgeler