Prof. Dr. Bilal AYBAKAN`ın Özgeçmişi 1963`te Şanlıurfa`da doğdu

Transkript

Prof. Dr. Bilal AYBAKAN`ın Özgeçmişi 1963`te Şanlıurfa`da doğdu
Prof. Dr. Bilal AYBAKAN’ın Özgeçmişi
1963’te Şanlıurfa’da doğdu. 1985’te M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'ni bitirdi. Orta öğretimde üç yıl
öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu fakülteye 1989’da araştırma görevlisi olarak döndü. 1990’da
yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 2002’de doçent, 2007’de profesör oldu. İslam
Hukuk Usûlü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olan Aybakan, fıkhın çeşitli yönleriyle
ilgili kitap, makale, tebliğ, çeviri, ansiklopedi maddesi türünde pek çok çalışma gerçekleştirdi.
I-Kitapları:
1. Islam Hukukunda Vekâlet Sözleşmesi (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 1990)
2. İslam Hukukunda Borçların İfası (İstanbul 1998) (ISBN: 975-548-132-X)
3. Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ (İstanbul 2003) (ISBN:975-355-518-0)
4. İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi (İstanbul 2007, 2011), (ISBN: 978-975-355690-3)
II-Katıldığı Bilimsel Toplantılarda Sunduğu Tebliğler/Müzakereler
1. “İbn Rüşd’ün Fıkhî (Şer'î) Kıyas Hakkındaki Düşünceleri”, Cumhuriyetin Kuruluşunun 75.
Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd Uluslararası Sempozyumu, 11–13 Aralık
1998.
2. “Kur’an Monolog mudur Diyalog mudur?”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-III (Kur’an ve
Kur’an İlimleri), İSAV, 14–15 Ekim 2000, İstanbul 2002, 289–308.
3. “Islamic Law in Oriental Studies”, Orientalism: Dialogue of Cultures, 22–24 October 2002,
Amman-Jordan
4. "Tâvile müstedîre havle'l-hivâr beyne'l-hadârât/Round Table Discussion on Dialogue
of Civilizations", The Stand of Islam on Terrorism, Violence and Extremism, 13–15 April
2004, Riyad, Saudi Arabia
5. “The Adventure of Islamic Legal Studies (Fiqh) in Turkey since 1980”, Changeable and
Unchangeable in Islamic Thought and Practice, International Workshop and Public Forum by
The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief with ISAM, January 25 – 27, 2007,
Istanbul.
6. “A Theoretical Framework for Contextual Analysis of Qur'anic Revelation”, Literary and
Historical Approaches to the Qur'an and the Bible, in cooperation with the German Orient
Institute&ISAM - Centre for Islamic Studies, Istanbul 02–12 September 2007.
7. “İbn Hazm’a Göre İcma”, Uluslarası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, 26–28 Ekim 2007,
Bursa.
1
8. Tebliğ Müzakeresi: Beşir Gözübenli, "M. Z. Kevserî'nin 'en-Nüketü't-tarîfa' İsimli Eseri
ve Uygulamalı Fıkıh Usulü Açısından Önemi", Uluslar arası Düzceli M. Zâhid Kevserî
Sempozyumu Bildirileri, 24-25 Kasım 2007, Düzce, s. 390-394.
9. “İmam Şâfiî ve Fıkıh İlmine Katkısı”, 24 May 2008, Bingöl.
10. "Bağdad Nizamiye Medresesi'nin İlk Müderrisi: Ebu İshak eş-Şirazi (The First Mudarris
of Baghdad's Nizamiya Madrasa: Abu Ishaq al-Shirazi)", Uluslararası Bağdat Sempozyumu /
International Symposium on Baghdad (Madinat al-Salam) in the Islamic Civilization, Kasım 7–9,
2008, İstanbul.
11. Tebliğ müzakeresi: Ahmet Yaman, "İslam Ahlakının Amelî Boyutu: İlkeler - Uygulamalar",
Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı: Çağımızın Ahlak Bunalımı, 24-26 Nisan 2009,
İstanbul, Türkiye
12. "İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi", Uluslararası İmam Şâfiî Sempozyumu
(International Symposium on al-Imam al-Shafiî), 7–9 Mayıs/May/ 2010, Diyarbakir.
13. “Gazzâlî’nin Fıkıh İlmine Katkısı”, 900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu,
07–09 Ekim 2011, İstanbul.
14. “Selçuklular Döneminde Fıkhın Gelişimi: Şâfiî Mezhebi Çerçevesinde”, II. Uluslar
arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti: Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, 20–22
Ekim, 2011, Konya, Türkiye
III-Telif ve çeviri makaleler
1. “İslam’da Dinî Bilginin Doğası ve Usûl-i Fıkhın Geliştirdiği Yorum Tarzına Genel Bir
Yaklaşım”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (2000), 57–77. (Telif)
2. Wael B. Hallaq, “Mantık, Formel Kanıtlar ve Kanıtların Sünnî Fıkıh İlminde Formel Hale
Getirilmesi”, ("Logic, Formal Arguments and Formalization of Arguments in Sunnî
Jurisprudence", Arabica, 37 (1990), 315–358), M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16–17 (1998–
1999), 195–236. (Çeviri)
3. Ze’ev W. Falk, “Yahudi Hukuku”, ("Jewish Law”, An Intoduction to Legal Systems, editted by
J. Duncan, M. Derrett, D.C.L. (Oxon) of Gray's Inn, Barrister-at-Law, London, 1968,
28–53), İLAM Araştırma Dergisi, III: 1 (1998), 169–192. (Çeviri)
4. Wael B. Hallaq, “Sünnî Fıkhî Kıyasında Analojik-Olmayan Kanıtlar”, ("Non-Analogical
Arguments in Sunni Juridical Qiyâs", Arabica, 36 (1989), 286–306), İLAM Araştırma
Dergisi, III:2 (1998), 167–181. (Çeviri)
5. Ebu Hâmid el-Gazâlî, “Kanûnü’t-Te’vîl”, İslamî Araştırmalar Dergisi, XIII: 3–4 (2000), 521–
526. (Çeviri)
6. "Batıda İslam Hukuku Araştırmalarında Farklı bir Ses: Wael B. Hallaq", İslam Hukuku
Araştırmaları Dergisi, IV (2004), 149–174. (Telif)
7. Baber Johansen, “Şarkiyat Araştırmalarının Siyaset, Paradigma ve Gelişimi: Alman Şarkiyat
Cemiyeti (Deutsche Morgenländische Gesellschaft) 1845–1989” [“Politics, Paradigms
2
and the Progress of Oriental Studies: The German Oriental Society (Deutsche
Morgenländische Gesellschaft) 1845–1989”, Le Monde Arabe dans la Recherche
Scientifique (MARS), 4 (1995), 79–94)], M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2005/2). (Çeviri)
8. “Küreselleşme Sürecinde İslamî Değerler”, Marife VI: 3 (2006), 397–412. (Telif)
9. “Some Observations on Islamic Legal Studies in Turkey”, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 31
(2006/2), 133–162. (Telif)
10. “Fürû‘ Fıkıh Sistematiği Üzerine”, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 31 (2006/2), 5–32.
(Telif)
IV-DİA Maddeleri (Bütün takım için ISBN: 978-975-389-427-2)
1. “Hapis Hakkı”, TDV İslam Ansiklopedisi, XVI, 65–67. (1997)
2. “İbnü’l-Vekîl”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXI, 237–238. (2000)
3. “Îfa”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXI, 498–504. (2000)
4. “İkāle”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXII, 14–16. (2000)
5. “İnfisah”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXII, 292–293. (2000)
6. “İvaz”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXIII, 488. (2001)
7. “Mebî‘”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXVIII, 212–214. (2003)
8. “Meclis”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXVIII, 239–241. (2003)
9. “Meşrû”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXIX, 378–383 (İbrahim Kâfi Dönmez ile ortak).
(2004)
10. “Muâmelât”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXX, 318–319. (2005)
11. “Muâmele”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXX, 319–320. (2005)
12. “Muavaza”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXX, 331–332. (2005)
13. “Mühezzeb”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXI, 518–520. (2006)
14. “Nakit”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXII, 324–326. (2006)
15. “Niyabet”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIII, 161–163 (2007)
16. “Râfii”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIV, 394–396. (2007)
17. “Rebi b. Süleyman el-Murâdî”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIV, 496–497. (2007)
18. “Rucû’”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXV, 284. (2008)
19. “Sadefi”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXV, 393–395, (2008)
20. “Sarf”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVI, 137–140 (2009
21. “Selem”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVI, 402–405. (2009)
22. “Sinci”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVII, 242. (2009)
3
23. “Subkî, Tâceddin”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 11–13. (2010)
24. “Sübkî, Takiyuddin”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 14–15. (2010)
25. “Şâfiî”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 223–233. (2010)
26. “Şâfiî mezhebi”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 233–247. (2010)
27. “Şîrâzî”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIX, 184–186. (2010)
28. "Taberi, Ebu't-Tayyib", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIX, 313–314. (2010)
29. "Tabakatu's-şâfiiyyeti'l-kübrâ", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIX, 303–304. (2010)
30. "Temlik", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXX, 428–430. (2011)
31. "Tenbîh", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXX, 447–449. (2011)
32. "Trampa", TDV İslam Ansiklopedisi, XLI, 305-306. (2012)
33. "Uhde", TDV İslam Ansiklopedisi, XLII,
34. "el-Ümm", TDV İslam Ansiklopedisi, XLII,
35. "el-Vasît", TDV İslam Ansiklopedisi,
36. "el-Vecîz", TDV İslam Ansiklopedisi,
37. "Vekâlet", TDV İslam Ansiklopedisi,
38. "ez-Za'ferânî", TDV İslam Ansiklopedisi,
V-Verdiği Dersler
1. İslam Hukukuna Giriş
2. Introduction to Islamic Jurisprudence (İngilizce İlahiyat)
3. İslam Hukuku-I
4. İslam Hukuku-II
5. İslam Hukuk Usulü
6. Methodology of Islamic Jurisprudence (İngilizce İlahiyat)
7. Mukayeseli İslam Hukuku
8. İslam Hukuk Okulları
9. İslam Hukuk Tarihi
10. İslam Hukuk Metinleri
11. Çağdaş Fıkıh Problemleri
12. Kur'an ve Modern Hukuk
13. İslam ve Demokrasi
14. Seminer (Yüksek Lisans)
4
15. Araştırma Teknikleri (Yüksek Lisans)
16. İctihad Teorisi (Yüksek Lisans)
17. Hukuk Mantığı-I (Doktora)
18. Hukuk Mantığı-II (Doktora)
19. Hukuk Mantığına Giriş (Doktora)
20. Arapça
VI-Üyelikleri
1. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İlim Kurulu Üyeliği, 20042. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1997–2009.
3. Akademik Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2009VII-Hakemlikler
1. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği
2. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği
3. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği
4. USUL Dergisi Hakemliği
VIII-Akademik Etkinlik Organizasyon
1. Uluslar arası İmam Şafii Sempozyumu Danışma Kurulu Üyeliği
2. Uluslar arası İmam Matüridi ve Matüridilik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
3. 900. Vefât Yılında Uluslar arası Gazzâlî Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
IX-Yönettiği Tezler
1. Said Nuri Akgündüz, “el-Merğinani'nin el-Hidaye Adlı Eserinde İstihsan”, (Yüksek Lisans
Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
2. Eldar Hasanov, “İslam Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Yahudi Hukukunda Zina ve
Benzeri Cinsel Suçlar” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
3. Ekrem Koç, “İslam Hukuk İlminde Cevaz Kavramı”, (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2007).
4. Yüksel Çayıroğlu, “Zâhid el-Kevserî ve Fıkıh Düşüncesi (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
5. Muammer Arangül, “İmam Şâfiî'nin 'İhtilafu Mâlik ve'ş-Şâfiî' Adlı Eseri Çerçevesinde
İmam Mâlik Eleştirisi” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009).
6. Mehmet Ekim, “İshak b. Râhuye ve Fıkıh Düşüncesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Devam
ediyor)
7. Hatice Kübra Kâhya, “İslam Borçlar Hukukunda Selem Akdi”, (Yüksek Lisans Tezi,
2012)
5
8. Ahmet Numan Ünver, "Kudurî'nin et-Tecrîd Adlı Eserinde Hanefilerle Şâfiîlerin
Nasslara Dayalı İhtilafları (Kitabu'n-Nikâh Çerçevesinde)" (Yüksek Lisans Tezi,
Devam ediyor)
9. Ahmed Aydın, "Şah Veliyyullah Dihlevi ve Dihlevilik" (Doktora Tezi, 2013)
10. Nail Okuyucu, "Mezheplerin Teşekkül Döneminde İntisab (Hicri II-IV. Yy.lar)",
(Doktora Tezi, devam ediyor)
11. Muammer Arangül, “İslam Hukuku Açısından Gayr-i Müslim Ülke Kanunlarının
Bağlayıcılığı” (Doktora Tezi, Devam ediyor)
12. Halil Efe, "Hanbeli Mezhebinin Teşekkülü" (Doktora Tezi, Devam ediyor)
X-Atıflar
1. Ahmet Aydın, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevilik, (Doktora tezi: Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
2. Ahmed el-Shamsy, "Al-Shâfi'i's Written Corpus: A Source-Critical Study", Journal of
American Oriental Studies, 132: 2 (2012), p. 212, fn. 82.
3. Hatice Kübra Kahya, İslam Hukukunda Selem Akdi, (Yüksek lisans tezi: Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
4. Ahmed el-Shamsy, From Tradition to Law: The Origins and Early Development of the
Shafii School of Law in Ninth-Century Egypt, (Dissertation Thesis, Harvard University),
Cambridge, Massachusetts, 2009.
5. Volkan Yıldıran Stodolsky, A New Historical Model and Periodization for the Perception
of the Sunna of the Prophet and His Companions, (Dissertation Thesis, The University
of Chicago), Chicago, 2012.
6. Sümeyye Yıldız, "Seyyid İbrahim Hanîf'in 'Menkabet-i Eimme-i Müctehidîn'i", Turkish
Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish
or Turkic, 7/1 (2012), 2123–2130.
7. İbrahim Kâfi Dönmez, "Tasarruf", DİA, XXXX, 118–119 (2011).
8. Necmettin Kızılkaya, Hanefi Mezhebinde Kavâid İlmi ve Gelişimi, (Doktora tezi: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Konya 2011.
9. Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi, (Doktora tezi: Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara 2011.
10. Özgür Kavak, Modern İslam Hukuk Düşüncesi –Reşid Rıza Örneği-, İstanbul 2011.
11. Fatih Turay, Gazzâli'nin Kıyas Anlayışında Münasebe Kavramı, (Yüksek Lisans Tezi:
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2011.
12. Musa Alak, "Meşihat Müsteşarı Eğinli İbrahim Hakkı Efendi'nin Vaz' İlmine Dair
Risalesinin Tahkik ve Tahlili", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2011),
29–76.
13. Mehmet Görmez, "Tahrîc", DİA, XXXIX, 419–420, (2010).
14. Ali Hakan Çavuşoğlu, "Şirbînî, Hatîb", DİA, XXXIX, 189–191 (2010).
6
15. Muammer Bayraktutar, İmam Şâfiî'de Lafza Bağlı Hadis/Sünnet Yorumu, Ankara 2010.
16. Muhittin Özdemir, Şâfiî Fürû Fıkıh Literatüründe Mezhep Görüşleriyle İlgili Kavramların
Gelişimi, (Doktora Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2010.
17. Yunus Araz, İmam Şâfiî'nin Seyahatleri ve Fıkıh Anlayışındaki Değişim, (Yüksek Lisans
Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2010.
18. Mehmet Erdoğan, Fıkıh İlmine Giriş, İstanbul 2009.
19. Mustafa Demiray, Hak Zâil Olmaz, İstanbul 2009.
20. Abdullah Durmuş, Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, İstanbul: İsam
Yayınları, 2009.
21. Mustafa Genç, Sünnet-Vahiy İlişkisi, İstanbul 2009.
22. Mustafa Çağrıcı, "Siraceddîn el-Urmevî", DİA, XXXVII, 262–264 (2009)
23. Muammer Arangül, İmam Şâfiî'nin "İhtilafu Mâlik ve'ş-Şâfiî" Adlı Risalesi Çerçevesinde
İmam Malik Eleştirisi, (Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü), İstanbul 2009.
24. Şahin Metin, Akidlerde Rıza Olgusu, (Yüksek Lisans Tezi: Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü), Adana 2009.
25. A. Cüneyd Köksal, Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi, İstanbul: İsam Yayınları, 2008.
26. Murteza Bedir, "er-Risâle", DİA, XXXV, 117–119 (2008).
27. İshak Emin Aktepe, Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İstanbul 2008.
28. Hasan Hacak, Atomcu Evren Anlayışının İslam Hukukuna Etkisi, İstanbul 2007.
29. Eyyub Şimşek, Şer'iye Sicillerine Göre Trabzon'da Borç-Alacak İlişkileri 1112-1126/17011714, (Yüksek Lisans Tezi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Tarih Anabilim Dalı), Trabzon 2007.
30. Arif Ulu, Tâbiûnun Sünnet Anlayışı, (Doktora tezi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü), Ankara 2006.
31. Hasan Hacak, "Mislî", DİA, XXX, 187–188 (2005)
32. Muharrem Kılıç, İbn Rüşd'ün Hukuk Düşüncesi, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
33. Mehmet Odabaşı, Amelu Ehl-i Medine Anlayışının İmam Malik’in Fıkıh Doktrinine
Etkileri (Yüksek Lisans Tezi: M.Ü.S.B.E.), İstanbul 2005.
34. Abdurrahman Haçkalı, İslam Hukuk Tarihinde Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi,
İstanbul: Etüt yayınları, 2004.
35. Adem Yığın, Fukaha Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usulü Eserlerinin Temel
Özellikleri, (Yüksek Lisans Tezi: Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul
2004.
36. Talip Türcan, "İslam ve Türk Borçlar Hukukuna Göre Satım Sözleşmesinde Hasarın
Geçişi Sorunu", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, I (2003), 167–186.
37. Türcan, T., "İslâm Borçlar Hukukunda Doğrudan Olumsuz Edimin Sözleşmeye Konu
Olması Sorunu", EKEV Akademi Dergisi, Yıl:7, Sayı:14 (2003), 93-112.
7
38. Hasan Hacak, "Mal", DİA, XXVII (2003), 461–465.
39. Ferhat Koca, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, Ankara 2002.
40. Beşir Gözübenli, "Kıyemî", DİA, XXV, 540–541 (2002)
41. Murat Şen, "Mecelle'de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme Halleri", AÜEHFD,
V: 1-4 (2001), 175-190.
42. Hasan Hacak, İslam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi,
(Doktora tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2000.
8
9
Hocam merhaba,
Universitenin veri tabani ile ilgili bana gonderdiginiz CVde bulunmayan ve girmem gereken
bilgiler ile ilgili sorularim sunlar:
1. Gün ve ay ile birlikte dogum tarihi (01.01.1963)
2. Fotograf (fotograf yuklememiz gerekiyor)
3. Mezun oldugunuz lise, giris ve mezuniyet yiliniz (Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi,
(1974-1981)
4. Yuksek lisans tez basliginiz, danismaniniz, baslangic ve bitis yiliniz (İslam Hukukunda
Vekâlet Sözleşmesi, danışman: Doç. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, 1988-1990)
5. Akademik deneyim basligina dahil olan bilgilerin ayrintilari: Asistan olus tarihi
(12.03.1989), bitis tarihi (1997), asistan doktor olarak ne kadar gorev yaptiniz (21.02.199706.05.2002), yardimci docent (olamadım), docent (asistan doç.dr. 2002-2003) (doç.dr. 20032007) ve profesor olus tarihi (2007-).
6. Bilim dali baskanligina baslama (2010-) ve bitis tarihi
7. Kitaplarinizin ISBN numaralari, yayin yeri, yayin tarihi ve yayin evi. Ayrica yine
“uluslararasi kitapta bolum” diye bir secenek var ve maddeleri oraya yazdigimizda
YOKSISteki gibi bir goruntu olusuyor.
8. Atiflar
9. Aldiginiz odul ve burslar
10. Akademik dergilerdeki gorevlerinizin baslangic ve bitis yili
11. Akademik ilgi alanlari (ilgilendiginiz konu basliklari manuel olarak girilecek) (İslam
hukukunun teşekkül dönemi; usûl-i fıkıh-dil-mantık ilişkisi; ilgili moder literatür; borçlar
hukuku)
12. Son olarak: Veritabanina girilen bilgilerden ne kadarinin porfil sayfanizda gorunmesini
istiyorsunuz? (Tamamı gösterilebilir)
Saygilar,
Hacer Kontbay
Marmara Universitesi
10

Benzer belgeler

Bouncing nedir YAHOO Son zamanlarda gruptan hic mesaj

Bouncing nedir YAHOO Son zamanlarda gruptan hic mesaj 3- Yukaridaki islemler bittikten sonra YahooGroups' un http://groups.yahoo.com sayfasinda Yahoo ID ve sifrenizi girerek sign in yaptiktan sonra "My Groups" kismina tiklayiniz, http://groups.yahoo.c...

Detaylı

Ödev-1 Ödev-2 Ödev-3 Ödev-4 PROJE LAB NOTU 0 0 0

Ödev-1 Ödev-2 Ödev-3 Ödev-4 PROJE LAB NOTU 0 0 0 EEM 101/L1 1. 07111112 FURKAN SÖNMEZ 2. 071112014 UMUT CAN GÜNEŞ 3. 071113002 ALİCAN ŞAHİN 4. 071113003 ŞAFAK MUTLU 5. 071113004 MERVE NUR KÖSELER 6. 071113007 CÖMERT HAKAN ÇALIŞKAN 7. 071113012 BU...

Detaylı