MSDS

Transkript

MSDS
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
“HAZBOND”
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI:
1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması: Bu form HAZBOND adı altındaki tüm kaliteleri kapsar
1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı: Şekilsiz refrakter harç
1.3 Şirket / İş Sahibinin Tanıtılması:
HAZNEDAR REFRAKTER SAN. A.Ş.
Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere Mevkii
Silivri / İSTANBUL
Tel: +90 212 745 35 05
Faks: +90 212 745 35 15
1.4 Acil Durum Telefonları:
Üretici Tel:+90 212 745 35 05
Üretici Faks: +90 212 745 35 15
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114 (Türkiye’nin her yerinden)
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Faks: +90 312 458 24 61
2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ:
Cas No: 1302-74-5
EINECS No: 215-691-6
Korund
% 0-95
Cas No: 1318-16-7
Boksit
% 0-95
Cas No: 12183-80-1
Andaluzit
% 0-95
Cas No: 1302-93-8
Mullit
% 0-95
Cas No: 94552-04-2
Şamot
% 0-95
Cas No: 1332-58-7
EINECS No: 265-064-6
Kil
% 0-20
Cas No:1309-48-4
EINECS No:215-171-9
Sinter Manyezit
% 0-95
Kromit
% 0-30
Fosforik Asit
% 0-6
Mono Alüminyum Fosfat
% 3-9
Cas No: 1308-31-2
Cas No: 7664-38-2
EINECS No: 231-633-2
Cas No: 7784-30-7
3. TEHLİKELERİN TANIMI
Sevk edildiği şekliyle insan sağlığı ve çevre için herhangi bir zararı yoktur. Kullanım sırasında açığa
çıkan toz solunum sistemine zarar verebilir ve gözleri tahriş edebilir.
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Genel Uyarılar: Özel önlem gerektirmez
Solunduğunda: Kullanım sırasında toz çıkışı olursa maruz kalanlar temiz havaya çıkarılmalı ve
şikayet halinde doktor kontrolünden geçirilmelidir.
Cilt ile teması halinde: Zararlı bir etkisi bilinmemektedir.
Göz ile teması halinde: Göz, akan su içinde birkaç dakika açık bir şekilde bekletilerek durulanmalıdır.
Yutulduğunda: Yutulması durumunda şahıs kusturulmamalı, tıbbi yardım alınmalıdır.
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Elverişli söndürücü maddeler:
Refrakter ürünler ısıya dayanıklı malzemeler olduğunda yanıcı değildir, ancak ambalaj malzemesi
yanıcı özelliktedir. Ambalaj malzemesini söndürmek için CO2, kum, söndürme tozu ve su kullanılabilir.
Daha büyük yangınlarda su veya alkole dirençli köpük püskürtülebilir
Özel koruyucu teçhizat: Gaz maskesi takınız
6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
Kişisel güvenlik önlemleri: Koruyucu teçhizat takınız
Çevresel önlemler: Özel hüküm yoktur
Temizleme / toplama yöntemleri: Genel temizleme / toplama yöntemleriyle temizlenebilir /
toplanabilir
7. KULLANIM VE DEPOLAMA
Kullanım:
Güvenli kullanım için uyarılar: Düşme sonucu yaralanma riskine karşı çelik uçlu ayakkabı
giyilmelidir
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Özel önlem gerektirmez
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Rutubetsiz ortamda muhafaza edilmelidir
Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Devrilme riski nedeniyle üst üste 4 paletten fazla
istiflenmemelidir
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Özel önlem gerektirmez
8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
1. Maruziyet sınır değerleri:
3
3
Boksit:
OSHA PEL: 15 mg/m
OSHA STEL: 10 mg/m
3
Müllit:
OSHA PEL: 0,05 mg/m
3
Kil:
OSHA PEL: 15 mg/m
2. Maruziyet kontrolleri:
Mesleki maruziyet kontrolleri: Özel önlem gerektirmez
Solunum sisteminin korunması: Toz maskesi kullanılmalıdır
Ellerin korunması: Kaymaz gözeneksiz koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Eldiven seçiminde delinme
(aşınma) süresinin göz önüne alınması gerekir. Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından
öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir
Gözlerin korunması: Kenar siperleri olan koruyucu gözlük takılmalıdır
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
1. Genel Bilgiler:
Biçim: Katı toz
Renk: Kullanılan hammadde cinsine göre değişiklik gösterir (beyaz, gri vb.)
Koku: Kokusuz
2. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri:
pH: İlişkisi yok
Parlama noktası: Parlama yapmaz
Kaynama noktası / aralığı: Belirlenmemiştir
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz): Alevlenmez
Patlayıcılık özellikleri: İlişkisi yok
Oksitlenme özellikleri: İlişkisi yok
Buhar basıncı: Belirlenmemiştir
3
Yoğunluk: 1,80-2,50 g/cm
Su içinde çözünürlüğü: Çözünmez
10. KARARLILIK VE TEPKİME
1. Kaçınılması gereken durumlar: Özel hüküm yoktur
2. Kaçınılması gereken malzemeler: Özel hüküm yoktur
3. Tehlikeli bozunma / ayrışma ürünleri: Ayrışımda / bozunmada oluşan tehlikeli maddeler
duyulmamıştır
11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
Deri ile teması halinde: Tahriş edici etkisi yoktur
Göz ile teması halinde: Tahriş edebilir
Solunması halinde: Tozu solunum sistemine zarar verebilir
12. EKOLOJİ BİLGİSİ
Çevre için herhangi bir zararlı etkisi bildirilmemiştir
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
Ürün: Bertarafı resmi makamların yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır
Ambalaj: Bertarafı resmi makamların yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
Hava, deniz ve karayolu taşımacılığı için tehlikeli değildir
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Directive 67/548/EEC’ye göre zararlı değildir
16. DİĞER BİLGİLER
Yayın tarihi: 03.10.2013 Versiyon: 2.0
Kısaltmalar:
CAS No: Bilimsel literatürde açıklanan her kimyasal için Chemical Abstracts Service (Kimyasal
Kuramlar Servisi) tarafından atanan sayısal tanımlayıcılardır
EINECS No: (Europian Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Avrupa Birliği
dahilinde ticari olarak bulunan kimyasal maddelere atanmış 7 basamaklı bir koddur.
Directive 67/548/EEC: Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili
kanun, tüzük ve idari düzenlemelere ilişkin yönetmelik
OSHA: (Occupational Safety and Health Administration) Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi
PEL: (Permissible exposure limit) İzin verilen maruz kalma sınırı
STEL: (Short term exposure limit) Kısa vadeli maruz kalma sınırı
Okuyucu dikkatine:
Bu formdaki bilgiler yalnızca güvenlik amaçlıdır ve mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler ürün
özellikleri ile ilgili herhangi bir teminat içermez ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis
etmezler.

Benzer belgeler

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu ÇEVRE ETKİSİ: Doğada birikme riski yoktur, Akut Su kirletme riski tanımlanmamıştır. TEHLİKE SEMBOLLERİ:

Detaylı

SUPER BRAKE FLUID DOT 4

SUPER BRAKE FLUID DOT 4 muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için “Malzeme Güvenlik Formunu” inceleyeb...

Detaylı