HAYVAN SAĞLIĞI YASASI (41/2012) Madde 23(2) Altında Yapılan

Transkript

HAYVAN SAĞLIĞI YASASI (41/2012) Madde 23(2) Altında Yapılan
HAYVAN SAĞLIĞI YASASI
(41/2012)
Madde 23(2) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvan Sağlığı Yasası’nın 23’üncü
maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aĢağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa Ġsim
1.Bu Tüzük, “Evcil Hayvanların Ticari Olmayan Hareketine ĠliĢkin Tüzük”
olarak isimlendirilir.
Tefsir
2. Bu Tüzükte metin baĢka türlü gerektirmedikçe;
“AB”, Avrupa Birliği’ni anlatır.
“Bakanlık”, Tarım iĢleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Daire”, Veteriner iĢleriyle Görevli Daireyi anlatır.
“Evcil Hayvanlar”, sahiplerine veya hareketleri esnasında sahipleri adına
hayvanlardan sorumlu olan ve baĢka sahibe satmayı veya aktarmayı
amaçlamayan gerçek kiĢiye eĢlik eden, Köpek, Kedi ve Gelincikleri
(Sansarlar) anlatır.
“Hareket”, evcil hayvanın ülke ve AB Üye Devletleri arasındaki hareketi
veya diğer ülkeden ülkeye giriĢini veya yeniden giriĢini anlatır.
“KKTC” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
“Pasaport(Sağlık Karnesi)”, evcil hayvanın açık Ģekilde tanınmasını sağlayan
içerisinde aĢılarının yetkili bir veteriner hekim tarafından yapılarak
onaylandığını gösteren ve durumunun kontrol edilmesini sağlayan hususları
içeren belgeyi anlatır.
“Sahip”, evcil hayvanların hareketleri boyunca sahipliğini bulunduran ve
baĢka sahibe satmayı veya aktarmayı amaçlamayan gerçek veya tüzel kiĢiyi
anlatır.
“Veteriner Hekim”, evcil hayvanın geldiği ülkedeki onaylanmıĢ Veteriner
Hekimi anlatır.
Amaç
3.Bu Tüzüğün amacı, KKTC’de evcil hayvanların ticari olmayan hareketinin
denetim yoluyla toplum sağlığını tehdit eden hastalıklar yönünden bir koruma
sağlamaktır.
Kapsam
4.Bu Tüzüğün kapsamı, evcil hayvanların ticari olmayan hareketine
uygulanabilir hayvan sağlığı Ģartları ile bu tür bir harekete uygulanan kontrol
kurallarını belirlemektir.
AB
Ülkelerine
GiriĢ ve ÇıkıĢ
Hareketlerine
Uygulanacak
Hayvan
Sağlığı
ġartları
5. Daire, üç aylıktan daha küçük ve aĢısız olan Köpek, Kedi ve Gelincik
(Sansarlar) türü evcil hayvanların hareketine, yanlarında pasaportlarının
olması, doğduklarından itibaren aynı yerde kalmaları, enfeksiyona maruz
kalması olası vahĢi hayvanlarla doğdukları yerde temas kurmamaları ve halen
bağlı oldukları anneleri ile birlikte olmaları durumunda KKTC’ye giriĢine
izin verebilir.
KKTC’ye
GiriĢte
Aranan Ek
ġartlar
6. Köpek, Kedi ve Gelincik (Sansarlar) türü evcil hayvanlar KKTC’ye giriĢte
aĢağıdaki ek Ģartlara tabi tutulur:
(1)Geldiği ülke tarafından yetkilendirilen bir veteriner hekim tarafından
kuduz aĢısı yapıldığını gösteren belge, ve;
(2)Ulusal kurallarda belirtilen dönemler içerisinde onaylanmıĢ bir
laboratuvarda numune üzerinde gerçekleĢtirilecek en azından 0,5 IU/ml’ye
eĢit veya üzerinde bir antikot titresini gösteren bir belgenin,
Hayvan sahibinin beraberinde bulundurması zorunludur.
Hava ve
Deniz Yolu
ġirketlerinin
Yükümlülüğü
7.Bu Tüzükte düzenlenen kurallara uymayan hava ve deniz yolu Ģirketleri,
taĢıdıkları evcil hayvanları geldikleri ülkeye geri götürmekle yükümlüdür.
Geri gönderimden kaynaklanacak tüm masraflar da söz konusu hava ve deniz
yolu Ģirketine aittir.
Yürütme
Yetkisi
8.Bu Tüzük Bakanlık tarafından yürütülür.
Yürürlüğe
GiriĢ
9.Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe
girer.