TEST Sulu Çözeltilerde Denge - III

Transkript

TEST Sulu Çözeltilerde Denge - III
SINIF Sulu Çözeltilerde Denge - III
1.
KAZ
AN
TEST
IM
4. Oda koşullarında pH değeri 13 olan 2 litrelik
KOH sulu çözeltisinde kaç gram KOH katısı
çözünmüştür? (H:1, O:16, K:39)
-
[OH ]
1.10-5
1.10-7
23
KAVRAMA
ST
TE
11.
K
A
A) 5,6
B
B) 11,2
C) 22,4
D) 44,8
E) 112
C
x
+
y 1.10-7 1.10-5
[H ]
–
Oda koşullarında bulunan sulu çözeltideki OH iyon
derişiminin, H+ derişimiyle ilişkisi yukarıdaki grafikteki
gibidir.
A) x değeri 1.10-9'dur.
B) y değeri 1.10-9'dur.
C) B noktasındaki çözelti nötrdür.
D) Taralı alan Ksu'ya eşittir.
E) A noktasındaki çözeltinin pH değeri C noktasındaki
çözeltinin pH değerinden daha küçüktür.
2. Oda koşullarında 14,8 gram Ca(OH)2 çözünerek
hazırlanan 40 litrelik sulu çözeltinin pOH değeri
kaçtır? (H:1, O:16, Ca:40)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 12
E) 13
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Grafiğe göre, bu sulu çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5. 25 oC'taki sulu çözeltilerle ilgili verilen aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) pH < pOH ise çözelti asitikdir.
+
B) [OH ] > [H ] ise çözelti baziktir.
C) pOH= 0 ise çözelti asitikdir.
D) [OH ] =1.10-10 M ise çözeltinin pH değeri 4'tür.
+
E) [H ] =1.10-10 ise M [OH ] değeri 1.10-4'tür.
6. Oda koşullarında pOH değeri 3 olan bir sulu çözelti
için;
-11
I. H+ iyon derişimi 1.10 M'dir.
II. Çözelti baziktir
III. Saf su eklenirse pH değeri artar.
3. Oda koşullarında 8 gram NaOH katısı çözünerek
hazırlanan 20 litrelik sulu çözeltinin pH değeri
kaçtır? (H:1, O:16, Na:23)
A) 1
B) 2
C) 3
Î
D) 12
E) 13
verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
TEST
23
Sulu Çözeltilerde Denge - III
7. Oda koşullarında bulunan sulu bir çözeltideki H+
iyon derişimi 5.10-5 olduğuna göre bu çözeltinin pH
değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 4-5 arası
B) 5
D) 8-9 arası
10. Oda koşullarında bulunan 0,1 M'lik sulu HCN
çözeltisinin iyonlaşma yüzdesi kaçtır? (HCN için
Ka=1.10-5)
A) 0,001 B) 0,01
C) 5-6 arası
8.10-6
HCOOH
3.10-6
CH3COOH
1.10
-6
Buna göre;
I. Asidik kuvveti en fazla olan CH3COOH'tır.
II. İyonlaşma yüzdesi en fazla olan HF'dir.
III. pH değeri en büyük olan HF'dir.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ka değeri
HF
D) 1
E) 10
E) 9-10 arası
8. Aşağıda bazı asitlere ait aynı koşullardaki Ka değerleri
verilmiştir.
Asit
C) 0,1
11. Zayıf bir baz olan NH3'ün 0,01 M'lik sulu çözeltisinin
100 mL'sinde 1.10-6 mol OH iyonu bulunduğuna
göre bu bazın iyonlaşma sabiti (Kb) kaçtır?
+
(NH3(suda)+H2O(s)⇄NH4 (suda)+OH (suda))
A) 1.10-6 B) 1.10-8 C) 1.10-9 D) 1.10-10 E) 1.10-12
12.
0,1M HX
pH=1
0,1M HY
pH=3
Oda koşullarında bulunan yukarıdaki sulu
çözeltiler ile ilgili;
I. HX kuvvetli asit, HY zayıf asitdir.
II. Elektrik iletkenlikleri HX > HY 'dir.
III. HY 'nin iyonlaşma yüzdesi daha fazladır.
9. Zayıf bir asit olan HCOOH'ın 0,25 M'lik sulu
çözeltisinin pH değeri kaçtır? (HCOOH için Ka=4.10-10)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E) 6
B) Yalnız II
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
D) I ve II
1
2 3
4
5
6
7 8
E) II ve III
9 10 11 12
C) Yalnız III

Benzer belgeler