KONULU ULUSLARARASI PANEL 07

Transkript

KONULU ULUSLARARASI PANEL 07
EK:1
“ÇOCUK GERÇEĞĐ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSĐNĐN ÖNEMĐ ”
KONULU ULUSLARARASI PANEL
07 - 08 Ekim 2008
ĐSTANBUL
PANEL PROGRAMI
10:00-10:30 Açılış Konuşması
Dr. Zahid AKMAN - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
BĐRĐNCĐ GÜN I. OTURUM
10:30-14:00 Oturum Başkanı:
Nurullah ÖZTÜRK – RTÜK Đzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
Uluslararası Uygulamalar Bağlamında
Televizyonlarda Çocuk ve Gençlik Programları Anlayışı/Algılayışı
I.BÖLÜM
10:30-10:50 Wim BEKKERS (NICAM Başkanı-HOLLANDA)
Hollanda’da Çocuk Programlarında Yapımcı/Yayıncı Sorumluluğu ve Yayın
Đlkeleri
10:50-11:10 Dr.Cecilia Von Feilitzen (Sodertorn Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve
Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Medya üzerine bir organizasyonun
Koordinatörü - ĐSVEÇ)
Kuzey Ülkeleri Perspektifinden çocukları koruma düşüncesi ve çocuk
programları)
11:10-11:30 Mostapaha MELLOUK (Al Jazeera Chidren’s Tv. Genel Müdür Yardımcısı KATAR)
Ortadoğu Bağlamında Çocuk ve Çocuk Televizyonu Arayışı
11:30-11:50 Roberta De CICCO (Yapımcı, RAI 3 - ĐTALYA)
Çocukların Kendileri Đçin Televizyon Programı Hazırlama Düşüncesi ve Etik
Sorunlar
11:50-12:10 Çay - Kahve Arası
II. BÖLÜM
12:10-12:20 SORU – CEVAP
12:20-12:30 DEĞERLENDĐRME
12:30-14:00 YEMEK ARASI
1
BĐRĐNCĐ GÜN II. OTURUM
14:00-16:40 Oturum Başkanı:
Hülya ALP- RTÜK Üyesi
Çocukların ve Gençlerin Biyopsiko sosyal Gelişim Süreci ve Televizyonu
Etkileri
I. BÖLÜM
14:00-14:20 Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU (Psikolog )
Korku Kültürü Oluşturmada Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanılan
Dilin Önemi
14:20-14:40 Prof. Dr. Haluk YAVUZER (Đstanbul Ticaret Üniversitesi, Eğitim Fak.
Öğretim Üyesi)
Çocukluklarda ve Ergenlerde Gelişim Sürecinde Aile Dışı Etken Televizyon)
14:40-15:00 Prof. Dr. Ünsal YETĐM (Mersin Üniversitesi, Đletişim Fak. Dekanı)
Medya Temsillerinde Özne ve Nesne Olarak Çocuk
15:00-15:20 Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fak.
Dekan Yardımcısı)
Tv. Dizilerinin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri Okullarda Şiddet
Besleyen Bir olgu olarak Medya
15:20-15:40 Doç. Dr. Kemal SAYAR (Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Psikiyatri Klinik Şefi )
Gelenekten Geleceğe Çocuk Yetiştirme Sürecinde Görsel ve Đşitsel Modellerin
Değeri ve Psiko-Sosyal Anlamı
15:40-16:00 Çay- Kahve Arası
II.BÖLÜM
16:00-16:20 SORU VE CEVAP
16:20-16:40 DEĞERLENDĐRME
2
ĐKĐNCĐ GÜN I. OTURUM
10:00-14:00 Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Davut DURSUN – RTÜK Üyesi
Türkiye Örneğinde Çocukların En çok Đzlediği Programların Eğitsel
Düzeyi
I. BÖLÜM
10:00-10:20 Prof. Dr. Nevzat TARHAN (Nöro psikiyatri Merkezi Yöneticisi)
Televizyonun Çocukların Sosyal Đletişimine ve Aile Đlişkilerine Etkisi
10:20-10:40 Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (Diyanet Đşleri Başkan Yrd.)
Televizyon Ekranlarında Đzlenen Sihirli Dizilerin Oluşturduğu Din Algısı
10:40-11:00 Birol GÜVEN (Senarist, Yapımcı-Yapımcılar Derneği Başkan Yardımcısı)
Çocuk ve Gençlere Đçin Hazırlanan Programın Düzeyi ve Kalitesi
11:00-11:20 Meryem AKBAL (Yumurcak Tv. Yayın Yönetmeni)
Türkiye’de Đlk Çocuk Televizyonu Olma Sorumluluğu ve Sorumlu Yayıncılık
11:20-11:40 Çay-Kahve Arası
II. BÖLÜM
11:40-12:00 SORU – CEVAP
12:00-12:20 DEĞERLENDĐRME
12:30-14:00 YEMEK ARASI
3
ĐKĐNCĐ GÜN II. OTURUM
14:00-16:00 Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Đlhan YERLĐKAYA – RTÜK Üyesi
Medyatik Dünyada Sağlıklı Çocuklar ve Gençler Yetiştirmede RTÜK’nun
Sorumluluğu
I.BÖLÜM
14:00-14:20 Gülten DAYIOĞLU (Çocuk Kitapları Yazarı)
Çocuklara Okuma ve Eleştirel Düşünebilme Alışkanlığı Kazandırma
14:20-14:40 Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU (Marmara Üniversitesi, Đletişim Fak. Öğretim
Üyesi)
Medya Eğitimi Medya Çözümlemesi ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin
Gerekliliği
14:40-15:00 Merdan TUFAN (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı)
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı Uygulama Başarısı ve Bu
Dersin Zorunlu Olması Đhtiyacı
15:00-15:20 Đbrahim ER (Milli Eğitim Bakanlığı Đlköğretim Genel Müdürü)
Đlköğretim 6,7,8. Sınıflarında Okutulmakta Olan Medya Okuryazarlığı
Dersinin Đlk Uygulamaları ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları
15:20-15:40 Çay – Kahve Arası
II.BÖLÜM
15:40-16:40 Soru-Cevap, Genel Değerlendirme ve Kapanış
LCV (03/10/2008 tarihine kadar)
Tel
: 0312 297 54 09 – 297 54 11/12
FAKS : 0312 266 19 86
e-posta: [email protected]
Panelin Yapılacağı Yer :
Ortaköy PRINCESS HOTEL
Dereboyu Cad. No:10 Ortaköy-Beşiktaş
ĐSTANBUL
Tel: 0212 227 60 10-260 21 48
4

Benzer belgeler

Ekte davetiye örneğini bulabilirsiniz.

Ekte davetiye örneğini bulabilirsiniz. I.BÖLÜM 14:00-14:20 Gülten DAYIOĞLU (Çocuk Kitapları Yazarı) Çocuklara Okuma ve Eleştirel Düşünebilme Alışkanlığı Kazandırma 14:20-14:40 Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU (Marmara Üniversitesi, Đletişim Fa...

Detaylı