DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi

Transkript

DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
2007
Faaliyet
Raporu
‹çindekiler
Bölüm 1 Sunufl
01
02
02
03
04
06
07
07
08
10
12
14
Yönetim Beyan›
K›saca DenizHayat Sigorta
Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz
Bafll›ca Finansal Göstergeler
Dexia Hakk›nda
Denizbank Hakk›nda
Ana Sözleflme De¤ifliklikleri ve Nedenleri
Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›
Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
Genel Müdür’ün Mesaj›
Türkiye’de Hayat Sigortac›l›¤› Sektörü
2007 Y›l› Faaliyetleri
Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar›
16
17
18
19
Yönetim Kurulu ve Denetçiler
Yöneticiler
Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
‹nsan Kaynaklar›
Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
20 Risk Yönetim Politikalar›
22 Befl Y›ll›k Özet Finansal Bilgiler
23 2007 Y›l› Denetçi Raporu
Bölüm IV FDenetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
25 31 Aral›k 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu
52 Organizasyon fiemas› ve Adresler
Bölüm 1 Sunufl
Yönetim Beyan›
Bu raporda yer alan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve
dipnotlar›n sigortac›l›k mevzuat›, muhasebe ilke ve standartlar› ve
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak haz›rland›¤›n› beyan ederiz.
Özlem Y›ld›r›m
Mali ‹fller Müdürü
1
Raif Deniz Yurtseven
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Guido M.M. Roelandt
Yönetim Kurulu Baflkan›
Bölüm 1 Sunufl
DenizHayat
K›saca DenizHayat Sigorta
1998 y›l›nda hayat sigorta ürünleri konusunda faaliyet göstermek üzere Toprak Hayat Sigorta
Anonim fiirketi unvan›yla kurulan fiirket, 1 May›s 2003 tarihinde Global Menkul De¤erler Anonim
fiirketi taraf›ndan sat›n al›nm›fl ve ad› Global Hayat Sigorta Anonim fiirketi olarak de¤ifltirilmifltir.
26 Ocak 2007 tarihinde Global Yat›r›m Holding A.fi.’nin (Global Yat›r›m) sahibi oldu¤u fiirket
sermayesinin %99,6's›n› temsil eden hisselerin DenizBank A.fi.'ye devrine iliflkin olarak Global
Yat›r›m ve DenizBank aras›nda Hisse Al›m Sat›m Sözleflmesi imzalanm›flt›r. T.C. Baflbakanl›k
Hazine Müsteflarl›¤›'ndan al›nan iznin ard›ndan ilgili hisse devri 30 Mart 2007 tarihinde
gerçeklefltirilmifltir.
fiirket unvan› 14.08.2007 tarihinde DenizHayat Sigorta A.fi. olarak de¤ifltirilmifltir.
Bireysel ve kurumsal müflterilerine yaflamsal risk ve yat›r›m ürünleri sunmak üzere yap›lanm›fl olan
DenizHayat Sigorta A.fi. hayat, ferdi kaza ve sa¤l›k branfllar›nda faaliyet göstermektedir.
Vizyonumuz
Müflteriler taraf›ndan tercih edilen, kal›c› ve sürdürülebilir müflteri memnuniyeti sa¤layan,
hizmet kalitesiyle örnek gösterilen ve referans olarak al›nan bir flirket olmak.
Misyonumuz
fiirketin sermayesini, varl›klar›n› ve poliçe sahiplerinin prim ödemelerinden oluflan fonlar› hiçbir
zaman, hiçbir flekilde tehlikeye atmayacak etkin bir flirket yönetimi oluflturmak; buna uygun iletiflim
teknolojisi ve fon yönetim stratejisi izlemek; esnek ama güvenli ve basit ürün yap›s›yla her an
ulafl›labilir ve hesap verebilir olmak.
Bu amaca ulafl›rken;
G
Müflterilerimize piyasadaki en mükemmel, benzersiz ve kiflisellefltirilmifl servisi vermek,
G
Do¤ru finansal kararlar almalar›nda yard›mc› olarak müflterilerimiz için art› de¤er yaratmak
ve böylece onlar için vazgeçilmez olmak,
G
Kanunlara, ahlaki ve profesyonel standartlara ba¤l›l›¤›m›z› göstermek,
G
Namus ve dürüstlü¤e ba¤l› olarak müflterilerimizin güven ve itimad›n› kazanmak,
G
Her müflterimize içten ve onu düflünen bir yaklafl›m göstermek,
G
Müflterilerimizin finansal ç›karlar›n› fiirketimizin finansal ç›karlar›n›n önünde tutmak,
G
An›nda, güncel ve do¤ru bilgi vermek,
G
Her zaman müflteri beklentilerinin ötesine geçmek,
En büyük ödülümüz ise müflterilerimizin huzurlu olmas›d›r.
Hedeflerimiz
Güçlü büyüme ile hissedarlara de¤er yaratmak,
G
Yüksek seviyede müflteri tatmini sa¤lamak,
G
Yarat›c›l›¤› ve geliflimi destekleyerek ilerici olmak,
G
Yüksek teknoloji kullan›m› ve dolay›s›yla operasyonel verimlilik sa¤layarak rekabet üstünlü¤ü
yakalamak,
G
Çal›flanlar›n geliflimini desteklemek, motivasyon ve ifl tatmini yaratmakt›r.
G
2
DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Bafll›ca Finansal Göstergeler
(Bin YTL)
Prim Üretimi
Net Kâr
Toplam Aktifler
Ödenmifl Sermaye
Öz Kaynaklar
2007
2006
%
23.084
1.297
28.103
4.500
5.333
3.240
(975)
10.918
3.186
2.711
612
233
157
41
97
23.084
Prim Üretimi
3.240
Net Kâr
1.297
-975
28.103
Toplam
Aktifler
10.918
4.500
Ödenmifl
Sermaye
3.186
5.333
Özkaynaklar
2.711
2007
3
2006
Bölüm 1 Sunufl
Dexia Hakk›nda
Hedefimiz daha iyisi > Dexia ifltiraklerinden DenizBank, Türkiye'deki alt›nc› büyük
özel banka konumundad›r.
Grup Profili
Bir Avrupa bankas› olan Dexia ve kamu
finansman› alan›nda dünya lideridir.
31 Aral›k 2007 itibariyle Dexia, 20,3 milyar
avro piyasa de¤eri ve 37 ülkedeki 35.000
çal›flan›yla Avro Bölgesi'nin en büyük
15 bankac›l›k grubu aras›ndad›r.
Bankac›l›k sektöründe benzersiz
bir model
‹ki Temel
Dexia gelece¤ini iki temel üzerinde infla
etmifltir: Avrupa'da Evrensel Bankac›l›k
ve Kamu/Proje Finansman› alanlar›nda
küresel liderlik.
Dexia bir yandan Evrensel Bankac›l›k
faaliyetlerini geleneksel pazarlar› olan
Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye
d›fl›na da yayarak Avrupa çap›nda üst
düzey bir oyuncu olmay›, di¤er yandan
da co¤rafi geniflleme yoluyla Kamu/Proje
Finansman› alanlar›ndaki küresel liderli¤ini
perçinlemeyi planlamaktad›r.
Dexia'n›n, Grubun Eylül 2006'da aç›klad›¤›
hedeflerinden biri olan her sene hisse
bafl›na en az %10 temettü art›fl› da dahil
olmak üzere, ola¤anüstü operasyonel ve
mali sonuçlar elde edece¤ine olan güveni
tamd›r.
Mali ‹stikrar
Dexia'n›n büyüme planlar› hem dinamik
ve tedbirli, hem de Grubun temel
de¤erlerinden olan risk yönetimi ve mali
istikrar ile uyumludur. Grup sat›fl garantisi,
risk yönetimi, operasyonel disiplin ve ürün
performans› konular›nda son derece
yüksek standartlara sahiptir.
4
DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Dexia, bankac›l›k sektöründe en yüksek
kredi notuna sahip bankalardan biridir.
Grubun üç ana bankac›l›k kurumu olan
Dexia Crédit Local, Dexia Bank ve Dexia
BIL'in kredi notlar› s›ras›yla AA, A1 ve AA+
düzeyindedir. Avrupa'da bulunan Dexia'ya
ait üç yan kurulufl, AAA notuna sahip tahvil
ihraç etmektedir. Dünyan›n en büyük üç
tahvil sigortalayan kuruluflundan biri olan
Dexia’n›n Amerika Birleflik Devletlerin’deki
ifltiraki Financial Security Assurance’nin
(FSA) kredi notu k›sa süre önce AAA olarak
teyit edilmifltir.
Grup De¤erlerine Uzun Vadeli Ba¤l›l›k
Dexia'n›n müflterilerinin ihtiyaçlar›yla refah›,
ahenkli toplumsal kalk›nma, çevrenin
korunmas› ve sürdürülebilir büyüme
konular›nda uzun vadeli taahhütleri vard›r.
Dexia özgün kurum kültürünü,
iflkollar›m›z›n kurulufl ve yönetimine olan
yaklafl›m›m›z› da özetleyen “k›sa vadenin
gelece¤i yoktur” parolas›yla ifade eder.
Dexia'n›n eylem ve hedeflerinin arkas›ndaki
itici güçler flunlard›r:
G Sosyal ve çevresel de¤erlerimize ba¤l›
kalarak operasyonel ve mali
performans›m›z› sürekli art›rma azmi.
G Müflterilerimiz, hissedarlar›m›z,
çal›flanlar›m›z, tedarikçilerimiz ve
iflletmelerimizin di¤er menfaat sahipleri
de dahil olmak üzere herkese sayg›.
G Bir yandan topluma katk›da bulunurken
di¤er yandan hedeflerimize ulaflmam›z›
sa¤layan yenilik tutkusu.
Dexia'n›n ‹flkollar›
Kamu/Proje Finansman› ve Kredi
Sigortalama
Dexia geçti¤imiz on y›lda Kamu/Proje
Finansman› alan›nda dünya çap›nda lider
konuma gelmifltir. Dexia toplam otuzdan
fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
Bunlar›n bafl›nda Fransa, Belçika, ‹talya,
Amerika Birleflik Devletleri, Kanada,
‹spanya, ‹ngiltere, ‹skandinavya, ‹sviçre,
Avusturya, Slovakya, Polonya, Romanya,
Çek Cumhuriyeti, Avustralya, ‹srail,
Bulgaristan, Macaristan ve Japonya
gelmektedir.
Dexia do¤rudan krediler, imzal› taahhütler,
likidite garantileri ve menkul k›ymetlerinin
sat›n al›nmas› vas›talar›yla yerel kamu
yönetimlerinin ve di¤er kamu hizmetlerinin
finansman ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.
Dexia müflterilerine yap›land›r›lm›fl krediler
ve borç yönetimi de dahil olmak üzere
eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktad›r.
Dexia bilgi ve uzmanl›¤›n› proje finansman›
alan›nda tüm dünyada kullanmakta ve
bunu yaparken de son derece seçici
ilkelerle Grubun risk yonetimi stardartlar›na
ba¤l› kalmaktad›r.
Dexia ulafl›m, çevre ve di¤er hayati altyap›
projeleriyle birlikte yenilenebilir enerji
sektörüne odaklanmaktad›r. Grup Belçika,
Lüksemburg, Türkiye ve Slovakya gibi
evrensel bankac›l›k alan›nda faaliyet
gösterdi¤i ülkelerdeki kurumsal
müflterilerini finanse etmektedir.
Dexia Amerika Birleflik Devletleri'ndeki
ifltiraki Financial Security Assurance (FSA)
arac›l›¤›yla yerel yönetimler taraf›ndan
ihraç edilen tahviller, altyap› projeleri ve
varl›¤a dayal› menkul k›ymetler için kredi
sigortalama hizmetleri sunmaktad›r. FSA
bugün Amerika Birleflik Devletleri'ndeki
yerel yönetimler taraf›ndan ihraç edilen
tahvilleri sigortalama piyasas›nda hakim
bir konuma sahiptir.
Perakende Finansal Hizmetler
Dexia Belçika, Slovakya ve Türkiye'de
flah›slardan küçük ve orta boy iflletmelere
kadar alt› milyondan fazla müflteriye genifl
bir ürün yelpazesiyle bankac›l›k ve sigorta
hizmetleri sunan öncü bir perakende
Avrupa bankas›d›r.
Belçika ve Lüksemburg'da bireysel
bankac›l›k alan›nda bu ülkelerin en
iyilerinden olan Dexia'n›n Slovakya'da da
yerel bir bireysel hizmet bankas›
mevcuttur. Dexia ifltiraklerinden DenizBank
Türkiye'deki alt›nc› büyük özel banka
konumundad›r. Dexia Insurance Services
ise Grubun Belçika, Lüksemburg ve
Fransa'daki perakende a¤lar›nda sat›lan
tüm hayat ve hayat d›fl› sigorta ürünlerini
sa¤lamaktad›r.
5
Özellikle Belçika, Lüksemburg, ‹spanya,
‹sviçre ve Danimarka'da kurmufl oldu¤u
birimler ve ortak giriflimler vas›tas›yla Dexia
ayn› zamanda önemli bir özel bankac›l›k
hizmetleri merkezidir.
Hazine ve Finans Piyasalar›
Dexia'n›n temel faaliyetleri, Grubun
sermaye piyasalar›nda önemli bir rol
oynamas›n› desteklemektedir. Bu sayede
Grup bilançosunu fonlay›p yönetebilmekte
ve farkl› iflkollar›ndaki müflterileri için
geliflmifl ürün ve çözümler sunmaktad›r.
Hazine ve Finans Piyasalar› iflkolu hem
Gruba önemli ölçüde gelir getirmekte hem
de bu alandaki faaliyetleriyle tüm Gruba
destek sa¤lamaktad›r.
Varl›k Yönetimi
Dexia Asset Management geleneksel ve
alternatif yat›r›m araçlar›ndan, Dexia'n›n
Bat› Avrupa'da lider konumda bulundu¤u
toplumsal de¤erlere duyarl› yat›r›mlara
kadar eksiksiz bir ürün portföyüyle
Avrupa'daki üst düzey varl›k yöneticisi
kurumlar›ndan biridir. Dexia yat›r›m
fonlar›n›n, kurumsal ve özel vekaletli
hesaplar›n yönetiminde uzmanlaflm›flt›r.
Dexia Asset Management Brüksel,
Lüksemburg, Paris ve Sidney'deki ofisleri
ve yerel bazda oluflturdu¤u müflteri iliflkileri
ekipleriyle Avrupa, Ortado¤u ve
Avustralya'da hizmet vermektedir.
Yat›r›mc› Hizmetleri
2006 y›l›nda Royal Bank of Canada ile bir
ortak giriflim olarak tüm dünyada
kurumlara küresel saklama, yat›r›m ve
emeklilik fonu yönetimiyle yat›r›mc›
hizmetleri alanlar›nda uzmanl›k sunmak
üzere kurulan RBC Dexia Investor
Services, bugün 4 k›tada 15 ülkede faaliyet
gösteren dünyan›n en büyük 10 saklama
bankas›ndan biridir.
31 Aral›k 2007 ‹tibariyle DEXIA'n›n
Bafll›ca Finansal Göstergeleri
Bilanço Toplam›
Net kâr - Grup pay›
Hisse bafl›na kâr
Tier 1 sermaye oran›
Öz Sermaye kârl›l›¤›
Maliyet-gelir oran›
604,6 milyar avro
2.533 milyon avro
2,18 avro
%9,1
%17,8
%55,6
Bölüm 1 Sunufl
Denizbank Hakk›nda
Büyümeye devam > Baflar›l› bir y›l› ard›nda b›rakan DenizBank’›n 2007 y›l›nda
toplam aktifleri %27 artarak 10,930 milyon avroya ulaflm›flt›r. Banka’n›n özvarl›¤›
%24 art›fl ile 984 milyon avroya yükselmifltir. 2007 sonu itibariyle DenizBank’›n
yurtiçinde 320 flubesi ve bir iletiflim merkezi bulunmaktad›r.
DenizBank, büyük ço¤unlu¤u bireysel
kesimden oluflan müflteri taban›na genifl
bir perakende ürün yelpazesi sunmaktad›r.
Baflar›l› bir y›l› ard›nda b›rakan
DenizBank’›n 2007 y›l›nda toplam aktifleri
%27 artarak 10.930 milyon avroya
ulaflm›flt›r. Banka’n›n özvarl›¤› %24 art›fl
ile 984 milyon avroya yükselmifltir. 2007
sonu itibariyle DenizBank’›n yurtiçinde 320
flubesi ve bir iletiflim merkezi
bulunmaktad›r.
DenizBank’›n Sektördeki Konumu
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda
DenizBank’›n yan› s›ra sekiz yerli ve iki
uluslararas› finansal ifltirak, Bahreyn’de
bir flube ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde EuroDeniz Off Shore
Bank Ltd. ad› alt›nda faaliyet gösteren bir
k›y› bankac›l›¤› ifltiraki bulunmaktad›r.
DenizYat›r›m, EkspresYat›r›m, DenizYat›r›m
Ortakl›¤›, DenizPortföy Yönetimi,
DenizTürev, DenizLeasing,
DenizFaktoring, DenizHayat Sigorta,
Intertech ve DenizKültür, Grubun yerli
kurumlar›, DenizBank AG ve DenizBank
Moscow uluslararas› kurumlar›d›r.
6
DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun
odakland›¤› bafll›ca segmentler perakende
müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler,
ihracatç›lar, kamu ve proje finansman› ve
kurumsal müflterilerdir. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu ayn› zamanda
gemi inflaat finansman›, turizm, tar›m
kredileri, yurtd›fl› inflaat projeleri, sa¤l›k
hizmetleri ve e¤itim gibi nifl pazarlarda
da faaliyet göstermektedir. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu, Viyana’da
bulunan ifltiraki DenizBank AG arac›l›¤›yla
AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir.
DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret
yapan mevcut müflterilere yurtd›fl›nda
hizmet götürmekte ve çeflitli finansal
gereksinimleri karfl›lamaktad›r.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu,
Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine
ulaflan bir hizmet a¤›na sahiptir.
DenizBank, alternatif da¤›t›m kanallar›
sayesinde, gerek perakende gerekse
kurumsal müflterilerine dünyan›n her
köflesinden internet ortam›nda finansal
ifllemler yapma olana¤› sa¤lamakta, her
geçen gün bu hizmetlere bir yenisi
eklenmektedir. DenizBank 2007 y›l›nda
sektörde bir ilki gerçeklefltirerek,
müflterilerine “Kartla Girifl” hizmetini
sunmaya bafllam›flt›r. “Kartla Girifl”,
herhangi bir DenizBank kart› olan
müflteriye an›nda ‹nternet Bankac›l›¤›’n›
kullanabilme olana¤› vermektedir.
Ana Sözleflme De¤ifliklikleri ve Nedenleri
fiirket hisselerinin büyük ço¤unlu¤u
30/03/2007 tarihinde DenizBank A.fi.
taraf›ndan sat›n al›nd›ktan sonra Ana
Sözleflme’nin baz› maddelerinde de¤ifliklik
yapmak gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu
kapsamda Ana Sözleflme’nin üç adet
geçici maddesi kald›r›lm›fl, sekiz adet
maddesinde de de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Buna göre;
4. Karar Defteri (Madde 28):
Yönetim Kurulu toplant›lar›na Kurul
Üyelerinin kat›l›m›nda teknolojik imkânlar›n
da kullan›lmas›na imkân veren bir
düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre Yönetim
Kurulu Üyelerinin toplant›lara bizzat
kat›lmalar› esas olmakla birlikte uzaktan
eriflim sa¤layan her türlü teknolojik yöntemle
de kat›lmalar› imkân› sa¤lanm›flt›r.
1. Unvan (Madde 2):
fiirketimizin DenizBank A.fi. taraf›ndan sat›n
al›nmas›ndan sonra, DenizBank ile
fiirketimiz aras›ndaki ba¤lant›ya iliflkin olarak
Global Hayat Sigorta A.fi. olan unvan›
DenizHayat Sigorta A.fi. olarak
de¤ifltirilmifltir.
5. Yönetim Kurulu Toplant›lar› Devam
(Madde 29):
Yönetim Kurulu Üyelerimizin ifl yo¤unluklar›
dikkate al›narak Kurul toplant›lar›na devam
mecburiyetleri de¤ifltirilmifltir. Maddenin
eski halinde bir hesap dönemi içindeki
toplant›lar›n yar›s›na kat›lmayan Yönetim
Kurulu Üyeleri istifa etmifl say›l›rken flimdiki
uygulamayla arka arkaya befl toplant›ya
kat›lmayan üyeler görevden çekilmifl
say›lmaktad›r.
2. Sermaye ve Hisse Senetleri (Madde 6):
Artan sermaye ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
amac›yla fiirket sermayesi 3.185.700
YTL’den 4.500.000 YTL’ye ç›kar›lm›flt›r.
Art›r›lan k›sm›n tamam› hissedarlar›m›z
taraf›ndan nakden ödenmifltir.
3. Yönetim Kurulu Toplant›lar› (Madde 26):
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n her ay
yap›lmas› zorunlulu¤u fiirket ifllerinin
gerektirdi¤i durumlarda yap›lacak flekilde
de¤ifltirilmifltir. Böylece Yönetim Kurulu
toplant›lar›n›n daha efektif olmas›
sa¤lanm›flt›r.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
(Madde 33):
fiirketin yönetim giderlerinde bir ölçüde
tasarruf sa¤lamak amac›yla Yönetim Kurulu
Üyelerine yap›lan huzur hakk› ödemeleri ile
kâr pay› ödemeleri kald›r›lm›flt›r. Gerekli
durumlarda huzur hakk› ödenmesine iliflkin
usul ve esaslar› belirleme yetkisi Genel
Kurul’a verilmifltir.
7. fiirketin Hesaplar› (Madde 39):
Kanunda yap›lan düzenlemeyle Türk Liras›
olan para birimi Yeni Türk Liras› olarak
de¤ifltirilmifltir. Buna ba¤l› olarak fiirket’in
hesap, bilanço ve kâr/zarar cetvellerinin
yeni para birimine uygun tutulmas› yönünde
de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
8. Kâr›n Tespiti ve Da¤›t›m› (Madde 40):
Yönetim giderlerindeki tasarrufa ba¤l› olarak
kâr da¤›t›m›n› düzenleyen bu maddede de
de¤iflikli¤e gidilmifltir. ‹kinci kâr pay›
ay›r›m›nda kâr›n %2’sinin fiirket Yönetim
Kurulu Üyelerine ve çal›flanlar›na da¤›t›lmas›
ifadesi Ana Sözleflme’den ç›kar›lm›flt›r.
9. Geçici Maddeler (Geçici Madde 1,
Geçici Madde 2, Geçici Madde 3):
fiirketin kuruluflu s›ras›nda Ana Sözleflme’de
yer alan fakat daha sonra bir fonksiyonu
kalmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler
ve Damga Vergisi’ne iliflkin geçici maddeler
Ana Sözleflme’den ç›kar›lm›flt›r.
Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›
2007
DenizBank A.fi.
Global Yat›r›m Holding A.fi.
Di¤er
Toplam
2006
Pay oran› (%)
99,69
Pay tutar›
4.485.942,90
0,31
100,00
14.057,10
4.500.000,00
Pay oran› (%)
Pay tutar›
99,60
0,40
100,00
3.172.957,20
12.742,80
3.185.700,00
fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyeleri ile Genel Müdür ve yard›mc›lar›n›n sahip olduklar› pay bulunmamaktad›r.
7
Bölüm 1 Sunufl
Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
Gelecek vaat eden bir bafllangݍ
2007 y›l›nda genel olarak hayat
sigortalar›nda güçlü bir büyüme olmufltur.
Belçika gibi uzun y›llar önce kurulan
piyasalarda hem geleneksel hem de
yenilikçi ürünlere karfl› ilginin artt›¤›
görülmüfltür. Türkiye’de faaliyetlerimize
mükemmel bir bafllang›ç yapt›¤›m›za tan›k
olmaktan dolay› son derece mutluyuz.
Dexia için Türkiye hem gelecek vaat eden
hem de dinamikli¤ini kan›tlayan yepyeni
bir piyasad›r.
Deniz Hayat’›n 2007 y›l›nda elde etti¤i
sonuçlar beklentilerimizin üzerinde
gerçekleflmifltir. Mart ay›nda DenizBank
bünyesine kat›lan fiirket, May›s ay›ndan
itibaren kârl›l›¤›n› kan›tlam›flt›r. Y›l sonuna
kadar çok k›sa say›labilecek bir süreçte
1,3 milyon YTL kâr elde etmifltir.
Kesinlikle daha da artacak olan bu kârl›l›k
bizim yaklafl›m›m›z›n bir göstergesidir.
Bu durum hissedarlar›m›z, müflterilerimiz
ve personelimiz aç›s›ndan yeni bir de¤er
yarat›lmas› fleklinde özetlenebilir.
8
DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Parlak bir bafllang›ç > DenizHayat’›n 2007 y›l›nda elde etti¤i sonuçlar
beklentilerimizin üzerinde gerçekleflmifltir. Mart ay›nda DenizBank bünyesine
kat›lan fiirket, May›s ay›ndan itibaren kârl›l›¤›n› kan›tlam›flt›r. Y›l sonuna
kadar çok k›sa say›labilecek bir süreçte 1,3 milyon YTL kâr elde etmifltir.
Ticari yaflam›n ortas›nda, konusunda
uzman kiflileri bir araya getiren büyük bir
grubun gücü müflterilerimiz aç›s›ndan en
iyi katma de¤er garantisidir. DenizBank’›n
mükemmel da¤›t›m a¤› ile yap›lan bu örnek
iflbirli¤ine güvenebilirsiniz. Bizler
kendilerine sigortayla ilgili geçmiflten gelen
bilgilerimizle katk›da bulunmaktay›z.
Hedef, Türkiye’nin en iyi banka-sigortac›l›k
operatörlerinden biri haline gelmektir.
Dexia Grubu di¤er sigorta ve bankac›l›k
kurumlar›yla birlikte son derece güçlüdür.
Türkiye’deki sigorta ve emeklilik
piyasas›nda yaflanan büyük geliflmeler
daha baflka gelecek vaat eden
geliflmelerin de göstergesidir. 2008 y›l› ve
takip eden y›llar için söz konusu geliflmeler
aras›nda sigorta hizmetlerinin PTT kanal›yla
da¤›t›m›ndan ve emeklilik sigortas›n›n
geliflmesinden bahsedebiliriz. DenizHayat
Sigorta emeklilik, kredi ve genel olarak
hayat sigortas› dallar›nda müflterilerinin
ihtiyaçlar›n› yerine getirmede tüm
uzmanl›¤›n› ve yenilikçi potansiyelini ortaya
koyacakt›r.
9
Çünkü ister mevcut ister gelecekteki bir
müflteri olun siz her zaman bizim ilgi
oda¤›m›z olacak ve çabalar›m›z›n tam orta
yerinde yer alacaks›n›z.
Mükemmel geçen 2007 y›l› için tüm
ekibimizi ve ifl arkadafllar›m›z› kutlar›m.
Gelecekte daha büyük baflar›lar elde
edilmesi için en iyi dilek ve temennilerimi
sunar›m.
Guido M.M. Roelandt
Yönetim Kurulu Baflkan›
Bölüm 1 Sunufl
Genel Müdür’ün Mesaj›
De¤erli ortaklar›m›z, müflterilerimiz ve
çal›flanlar›m›z,
DenizHayat Sigorta, ilk faaliyet y›l› olan
2007’de ulaflt›¤› müflteri say›s›, yakalad›¤›
rakamsal büyüklükler, ça¤dafl
uygulamalar› ve müflteri odakl› hizmet
anlay›fl›yla hayat sigortac›l›¤› sektörünün
önde gelen flirketlerinden biri olma
yönünde ilk ad›m› atm›flt›r.
Art›fl›n› sürdüren cari aç›k ve enflasyonda
beklentinin üstüne ç›k›lmas›na ra¤men,
üst üste alt›nc› büyüme y›l›n› sürdüren
Türkiye ekonomisi aç›s›ndan 2007 y›l›n›
olumlu bir y›l olarak de¤erlendirmekteyiz.
Sigorta sektörü 2007 y›l›nda %13,87
büyüyerek 11 milyar YTL prim üretimi
gerçeklefltirmifl ve enflasyonun üzerinde
bir büyüme kaydetmifltir. Hayatd›fl›
sigortalar prim üretimi bir önceki seneye
göre %15,9 art›flla 9,6 milyar YTL olurken,
hayat sigortalar› prim üretimi %1,9 art›flla
1,4 milyar YTL olmufltur. Hayat
sigortalar›ndaki büyüme, BES’in birikimli
hayat sigortalar› üzerindeki yavafllat›c›
etkisi nedeniyle yaln›z banka kredileri ile
birlikte sunulan risk bazl› hayat
sigortalar›ndan kaynaklanm›fl ve %1,9 ile
s›n›rl› kalm›flt›r. 2007 y›l›nda sigorta yasal
çerçevesinde yap›lan çok say›da de¤ifliklik
ve yabanc›lar›n artan ilgisi sektörün dikkat
çeken di¤er geliflmeleri olmufltur.
DenizHayat Sigorta olarak faaliyette
bulundu¤umuz ilk y›l olan 2007’de 164.000
poliçe ve 23 milyon YTL prim üretimi
gerçeklefltirdik. DenizHayat Sigorta,
2007 y›l›nda %769’luk prim art›fl›yla hayat
10 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Alt› basamak yukar› > DenizHayat Sigorta olarak faaliyette bulundu¤umuz
ilk y›l olan 2007’de 164.500 poliçe ve 23 milyon YTL prim üretimi
gerçeklefltirdik. DenizHayat Sigorta, 2007 y›l›nda %769’luk prim art›fl›yla
hayat sigortac›l›¤›nda en yüksek büyümeyi gösteren flirkettir. Bu sonuç
fiirketimizi hayat branfl›nda 18’incilikten 12’ncili¤e tafl›m›flt›r.
sigortac›l›¤›nda en yüksek büyümeyi
gösteren flirkettir. Bu sonuç fiirketimizi
hayat branfl›nda 18’incilikten 12’ncili¤e
tafl›m›flt›r.
sunumu gerçeklefltirmekte, Banka’n›n
giderek geniflleyen da¤›t›m kanal›
olanaklar›ndan en etkin flekilde
yararlanmaktad›r.
fiirketimiz, 30 Mart 2007 itibariyle
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’na
kat›lmas›yla birlikte bilgi teknolojileri
altyap›s›n› süratle yenileyerek, ana da¤›t›m
kanal›m›z olan DenizBank’a entegre
olmufltur. DenizBank ile gerçeklefltirdi¤imiz
bu entegrasyon, müflteri memnuniyetine
oldu¤u kadar verimlili¤e ve kârl›l›¤a da
önemli ve sürekli katk›da bulunmaktad›r.
DenizBank’›n yan› s›ra Türkiye çap›nda
3.150 noktada faaliyette bulunan di¤er
da¤›t›m kanal›m›z PTT ile manüel ortamda
devam eden iflbirli¤imizi 2008 y›l›nda
elektronik ortama yükseltmek için
entegrasyon çal›flmalar›n› bafllatt›k. PTT
ile gerçeklefltirece¤imiz bu entegrasyon
ile 2008 y›l›nda, dünyada iyi örnekleri
oldu¤unu bildi¤imiz postane
sigortac›l›¤›nda büyümeyi planl›yoruz.
2007 y›l›nda fiirketimizin büyümesini ve
kârl›l›¤›n› a¤›rl›kl› olarak risk hayat ürünleri
sa¤lam›flt›r. Y›l›n ikinci yar›s›nda alternatif
da¤›t›m kanallar›ndan da yararlanarak
krediden ba¤›ms›z sunulan sigortalar›n
sat›fllar›na bafllanm›flt›r. Kâr marj› birikimli
hayat sigortalar›ndan daha yüksek olan
risk hayat sigortalar›n›n etkisiyle
fiirketimizin teknik kârl›l›¤› h›zla yükselmifltir.
Ana hissedar›m›z ve bankac›l›k sektörünün
en büyük bankalar›ndan biri olan
DenizBank, Dexia ile gerçeklefltirdi¤i
uluslararas› birleflmeyle büyümesini
h›zland›rm›flt›r. Banka’n›n yap›lanmas›nda
ve büyüme sürecinde ulaflt›¤› yer
DenizHayat’›n geliflme sürecini de
do¤rudan etkilemektedir.
Sektörde banka sigortac›l›¤›n›n en iyi
uygulay›c›lar›ndan biri olan fiirketimiz,
DenizBank’›n yeni müflteri
segmentasyonuna uyumlu ürün ve hizmet
11
Y›l›n son çeyre¤inde emeklilik sektöründe
faaliyette bulunma karar› alan fiirketimiz
bu amaca yönelik ilk haz›rl›k çal›flmalar›na
bafllam›flt›r. Emeklilik sektöründe faaliyette
bulunabilmek için gerekli yasal, idari ve
teknik haz›rl›klara 2008 y›l›nda h›zlanarak
devam edilecektir.
DenizHayat olarak büyüme odakl›
stratejiler izlemekteyiz. Hedeflerimize;
G Müflteri memnuniyetini sürekli art›rarak,
G Kârl›l›¤›n daha yüksek oldu¤u risk
ürünlerine odaklanarak,
G Banka Sigortac›l›¤› uygulamalar›m›z›
gelifltirerek,
G Alternatif da¤›t›m kanallar›m›z› daha etkin
bir flekilde kullanarak,
G Postane sigortac›l›¤›nda büyüyerek,
G Teknolojiyi en etkin flekilde kullanarak
ulaflaca¤›m›z› biliyoruz.
DenizHayat üyesi oldu¤u DenizBank
Finansal Hizmetler grubuyla oluflturdu¤u
sinerji, Dexia Insurance Services’tan
sa¤lad›¤› know-how, yüksek baflar› ve
hizmete odakl› insan kayna¤›, üstün
teknolojisi ve farkl› ürün ve servisleriyle
sektöründe en iyi flirket olmay›
hedeflemifltir.
Baflar›m›za katk›da bulunan
müflterilerimize, hissedarlar›m›za,
yöneticilerimize, çal›flanlar›m›za, ifl
ortaklar›m›za ve reasürörlerimize güvenleri
için teflekkürlerimi iletiyorum.
Raif Deniz Yurtseven
Genel Müdür
Bölüm 1 Sunufl
Türkiye’de Hayat Sigortac›l›¤› Sektörü
2007 y›l›nda sigortac›l›k sektöründe 22’si hayat, 35’i hayat d›fl› olmak üzere toplam
57 sigorta flirketi faaliyet göstermifltir.
Bu y›l içinde sigortac›l›k sektöründe yaflanan en önemli geliflme, 5684 say›l›
Sigortac›l›k Kanunu’nun yürürlü¤e girmifl olmas›d›r. Sigortac›l›k ifllemlerinin yerine
getirilmesi s›ras›nda mevzuattaki boflluklar veya yetersiz düzenlemeler nedeniyle
karfl›lafl›lan sorunlar›n, söz konusu kanunun uygulanmas›yla birlikte azalaca¤›n›
beklemekteyiz.
Yabanc› sermayenin 2007 y›l›nda sigorta sektörüne olan ilgisi ise di¤er bir önemli
geliflmedir. Rekabet ortam›n›n artmas›, faiz oranlar›n›n düflmesi ve buna ba¤l›
olarak kredilerdeki art›fl, banka sigortac›l›¤› sisteminin bir önceki y›la göre büyümesine
neden olmufltur. 2006 y›l›nda 9,7 milyar YTL olan tüm sigorta branfllar›na ait toplam
prim üretimi tutar›, 2007 y›l›nda %13,9 artarak 11 milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.
Hayat sigortac›l›¤›, 2004 y›l›ndan bu yana artarak büyüyen prim üretimini,
2007 y›l›nda %1,8 art›rarak 1,41 milyar YTL’ye yükseltmifltir.
12 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Sektör Genelinde Prim Üretimi (milyon YTL)
Y›l
Branfllar
Ferdi Kaza
401
300
235
166
2007
2006
2005
2004
Sa¤l›k
1.218
984
799
682
Toplam
Hayat D›fl›
9.597
8.282
6.674
5.562
Hayat
1.412
1.386
1.241
1.224
yükselmifltir. 2006 y›l›nda banka sat›fl
kanallar›n›n toplam prim üretimi sektör
genelinde %15,3’lük bir paya sahipken,
2007 y›l›nda bu pay %15,6’ya yükselmifltir.
Hayat sigortac›l›¤›nda ise, banka kaynakl›
Banka kaynakl› prim üretimi, 2007 y›l›nda,
2006 y›l›na göre art›fl kaydetmifltir. 2006
y›l›nda 1,5 milyar YTL olan banka kaynakl›
toplam prim hacmi, 2007 y›l›nda
%16,2 oran›nda art›flla 1,7 milyar YTL’ye
11.009
9.668
7.915
6.786
prim üretimi %16,5 oran›nda artarak
674 milyon YTL’ye ulaflm›fl; böylece 2006
y›l› sonunda %41,7 olan pay›n› 2007 y›l›nda
%47,7’ye yükseltmifltir.
Banka Kaynakl› Prim Üretimi (milyon YTL)
Y›l
Branfllar
Ferdi Kaza
166
74
2007
2006
Sa¤l›k
61
82
Hayat branfl›nda tüm sektörün prim
da¤›l›mlar›n› sat›fl kanal› baz›nda
inceledi¤imizde, en büyük sat›fl kanal›n›n
Toplam
Hayat D›fl›
1.047
903
banka oldu¤unu görmekteyiz. Bunu
s›ras›yla acente, merkez ve broker
izlemektedir. Ferdi kaza branfl›nda ise
Hayat
674
579
1.721
1.482
hayat branfl›ndan farkl› olarak en büyük
sat›fl kanal› acentedir. Bunu s›ras›yla,
banka, merkez ve broker izlemektedir.
Hayat, Ferdi Kaza Branfllar›n›n Sat›fl Kanallar›na Göre Prim Oranlar›
Hayat Sigortas› Branfl›
Ferdi Kaza Sigortas› Branfl›
Broker %1
Broker %4
Merkez %19
Merkez %7
Banka %41
Banka %47
Acente %48
Acente %33
Acente
13
Banka
Merkez
Broker
Bölüm 1 Sunufl
2007 Y›l› Faaliyetleri
Sektörel Konum > 2007 y›l sonu itibariyle DenizHayat’›n toplam prim üretimi
2006 y›l›na göre %612 oran›nda artarak 3,2 milyon YTL’den 23,1 milyon YTL’ye
yükselmifltir. Böylece 2007 y›l›ndaki prim art›fl oran› sigorta sektöründeki yaklafl›k
%14’lük art›fl oran›n›n oldukça üzerinde gerçekleflmifltir. Toplam 164.500 adet
poliçe/sertifika sat›fl›na ulafl›lm›flt›r.
14 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Sektörel Konum
2007 y›l sonu itibariyle DenizHayat’›n
toplam prim üretimi 2006 y›l›na göre %612
oran›nda artarak 3,2 milyon YTL’den 23,1
milyon YTL’ye yükselmifltir. Böylece 2007
y›l›ndaki prim art›fl oran› sigorta
sektöründeki yaklafl›k %14‘lük art›fl
oran›n›n oldukça üzerinde gerçekleflmifltir.
Toplam 164.500 adet poliçe/sertifika
sat›fl›na ulafl›lm›flt›r.
DenizHayat, 2007 y›l›nda ferdi kaza
branfl›ndaki toplam prim üretimini %2.642
büyüterek pazar pay›n› %0,52’ye
yükseltmifltir. 2006 y›l› verilerine göre ferdi
kaza branfl›nda 39. s›rada yer alan
DenizHayat, 2007 y›l› itibariyle 14 basamak
daha yükselerek kendine 25. s›rada yer
bulmufltur.
Hayat branfl›nda ise %769 oran›nda
büyüme kaydedilmifl, 2006 y›l› itibariyle
%0,17 olan pazar pay› 2007 y›l›nda
%1,47’ye yükselmifltir. 2006 y›l› verilerine
göre hayat branfl›nda 18. s›rada bulunan
DenizHayat, 2007 verilerine göre alt›
basamak daha yükselerek listede
12. s›rada yer alm›flt›r. Hayat branfl› prim
üretiminin %9,3’ü birikimli hayat
sigortalar›ndan, %90,7’si risk
poliçelerinden oluflmufltur. Sa¤l›k
branfl›nda ise, bireysel emeklilik sistemine
geçilmek istenmesi ve bireysel emeklilik
alan›na giren flirketlerin sa¤l›k sigortac›l›¤›
yapamayaca¤›na dair mevzuat›n ilgili
maddesi gere¤ince, DenizHayat 2007 y›l›
itibariyle sa¤l›k üretimini yavafllatm›fl, pazar
pay›n› düflürmüfltür.
DenizHayat Sigorta Branfl Baz›nda Prim Üretimi
2006
Branfllar
Ferdi Kaza
Hayat
Sa¤l›k
Prim Üretimi
(milyon YTL)
0,08
2,4
0,8
DenizHayat ile DenizBank aras›nda iyi
yap›land›r›lm›fl, verimli ve etkin bir iflbirli¤i
bulunmaktad›r. Da¤›t›m kanal› baz›nda
prim üretimine bak›ld›¤›nda; DenizHayat’›n
2007 y›l› toplam prim üretiminin %88’i
DenizBank, %11’i acente ve direkt ifller,
%1’i ise PTT da¤›t›m kanallar›ndan
gelmifltir. DenizBank’tan poliçe sat›fl›
yap›lmaya May›s ay›nda kredi hayat
sigortalar›yla bafllanm›flt›r; bu üretime
A¤ustos ay› itibariyle krediden ba¤›ms›z
(ihtiyari) sigorta sat›fllar› da eklenmifltir.
DenizHayat Da¤›t›m Kanal› Gücü
DenizBank ifl kollar›yla güçlü ve sinerjik
iliflki oluflturularak farkl› segmentlere hitap
eden risk sigortalar› gelifltirilmifl, Banka
CRM sistemi ve müflteri e¤ilim analizleriyle
çapraz sat›fl imkân› oluflturulmufltur. Banka
flube ve iletiflim merkezi içinde farkl› sat›fl
2007
Pazar
Pay› (%)
0,03
0,17
0,08
Prim Üretimi
(milyon YTL)
2,1
20,8
0,2
noktalar› belirlenmifl, belirlenen sat›fl
noktalar›nda görev yapan yaklafl›k 2.500
banka personeli hayat sigortalar›
konusunda e¤itilmifltir. Sat›fl noktalar›
baz›nda sat›lacak ürünler ayr›flt›r›larak
sofistike ürünler flube müflteri
temsilcileriyle, kolay sat›labilir ürünler ise
flube gifle çal›flanlar› ve iletiflim merkezi
arac›l›¤›yla sat›lmaya bafllanm›flt›r.
Personele yönelik çeflitli sat›fl yar›flmalar›,
ödül sistemleri ve kampanyalar
gelifltirilmifl, sigorta sat›fl› yapmalar›
yönünde teflvik edilmifltir. Biliflim
teknolojilerinin tüm imkânlar›ndan
yararlanarak bankac›l›k ekranlar›yla
entegre edilmifl güçlü altyap›, kolay
sat›labilir basit ürün yap›s›n›n da etkisiyle
DenizBank’taki tüm sat›fl noktalar› aktive
edilmifl, böylece verimli ve iyi çal›fl›r bir
sistem oluflturulmufltur.
Pazar
Pay› (%)
0,52
1,47
0,01
Büyüme (%)
2.642,3
769,3
(77,6)
Banka da¤›t›m kanal›na ek olarak Eylül
ay›nda DenizBank ‹letiflim Merkezi içinde
görev yapan “TeleSat›fl Ekibi” göreve
bafllat›lm›fl, segmente edilmifl DenizBank
müflterilerine d›fl arama yaparak telefonda
ferdi kaza sigortas› sat›fl› yap›lmaya
bafllanm›flt›r.
PTT da¤›t›m kanal›nda derinleflme
amac›yla bölgesel bir sat›fl ekibi
oluflturulmufl, PTT ile güçlü bir sinerji
oluflturularak belirlenen PTT merkezlerine
düzenli ziyaretler, PTT personeline yönelik
toplu/lokal e¤itimler yap›lm›flt›r. Ayr›ca
2008’in ilk çeyre¤inde tamamlanmas›
planlanan PTT-DenizHayat altyap›
entegrasyon çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.
2007 Y›l› DenizHayat Poliçe Adetleri
Ferdi Kaza
Sa¤l›k
Hayat
Toplam
15
Ferdi
44.298
17
4.163
Grup
2
1
30
Toplam
44.300
18
4.193
48.511
Bölüm 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar›
Yönetim Kurulu ve Denetçiler
Yönetim Kurulu
Guido M.M. Roelandt,
Yönetim Kurulu Baflkan›
1952 y›l›nda Belçika’da do¤du. Katholieke
Universiteit Te Leuven’in Matematik ve
Aktüerya Bilimleri bölümlerini bitirdi.
Kariyerine 1976 y›l›nda flimdiki ad› Dexia
Insurance olan Les Ap Assurances’de
bafllad›. Aktüerlik, Hayat Bölüm Müdürlü¤ü
görevlerinde bulunduktan sonra 1985
y›l›nda Hayat, Finans ve ‹fltiraklerden
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atand›. 1993 y›l›ndan bu yana Dexia
Insurance Belgium’un Yönetim Kurulu
Baflkan›’d›r. Ayn› zamanda Mart 2007
tarihinde atanm›fl oldu¤u DenizHayat
Sigorta Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini
sürdürmektedir.
Marc J.M. Troch,
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
1958 y›l›nda Belçika’da do¤du. Vrije
Universiteit Brussel’in Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü’nü bitirdi. Kariyerine 1984 y›l›nda
ING’de (BBL Bank) bafllad›. 1987 y›l›nda
IMI Bank Luxembourg’da, 1993 y›l›nda
Fortisbank Luxembourg’da Genel Müdür
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald›.
1996 y›l›nda Dexia Group Artesia
Bank&Arcolux Assurance’ye Genel Müdür
olarak atand›. 2002 y›l›nda Eurco Rück’a
CEO ve 2004 y›l›nda Dexia Group
Insurances Europe’a Yönetim Kurulu
Baflkan Dan›flman› olarak atand›. Ayn›
zamanda A¤ustos 2007’de atanm›fl
oldu¤u DenizHayat Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürmektedir.
Arif Özer ‹sfendiyaro¤lu,
Yönetim Kurulu Üyesi
1968 y›l›nda Kütahya’da do¤du.
1990 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Tekstil Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi.
1998-2000 y›llar› aras›nda Manchester
Business School ve ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi’nde ‹flletme Yüksek Lisans›
yapt›. Kariyerine Garanti Bankas› Menkul
K›ymetler Bölümü’nde Uzman Yard›mc›s›
olarak bafllad›. 1991 y›l›nda Uzman
unvan›yla Hazine Bölümü’ne atand›, 1995
y›l›nda bu bölümde Yönetmenlik görevine
getirildi. 1996-1999 y›llar› aras›nda Garanti
Bankas› Bireysel Bankac›l›k Birim Müdürü,
daha sonra s›ras›yla KOB‹ Bankac›l›¤›
Birim Müdürlü¤ü ve Pazarlama/CRM Birim
Müdürlü¤ü görevlerini üstlendi. Nisan
2004’le DenizBank Perakende Bankac›l›k
Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevine atand›. Ayn›
zamanda Mart 2007’de atanm›fl oldu¤u
DenizHayat Yönetim Kurulu Üyeli¤i
görevini sürdürmektedir.
Gökhan Ertürk,
Yönetim Kurulu Üyesi
1970 y›l›nda Babaeski’de do¤du. 1992
y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Elektronik
Programlama ile ‹fl ‹daresi bölümlerinden
mezun oldu. 1996 y›l›nda ayn› üniversitenin
Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü’nü bitirdi. Kariyerine 1993 y›l›nda
THY Bilgi ‹fllem Merkezi’nde bafllad›.
S›ras›yla 1996 y›l›nda ‹ktisat Bankas› Nakit
Yönetimi ve Elektronik Bankac›l›k
Yönetmenli¤i, 1997 y›l›nda Türk Ekonomi
Bankas› Nakit Yönetimi Müdürlü¤ü, 2002
y›l›nda Akbank ‹flletme Bankac›l›¤›, Tar›m
Bankac›l›¤› ve Nakit Yönetiminden Sorumlu
Bölüm Baflkanl›¤› görevlerini üstlendi.
Kas›m 2006’da DenizBank ‹flletme ve
Tar›m Bankac›l›¤› Grubu’ndan sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine atand›.
Ayn› zamanda Mart 2007’de atanm›fl
oldu¤u DenizHayat Yönetim Kurulu Üyeli¤i
görevini sürdürmektedir.
Jimmy Hendrickx,
Yönetim Kurulu Üyesi
1974 y›l›nda Belçika’da do¤du. 1998
y›l›nda Katholieke Universiteit Leuven
Uygulamal› Bilimler Fakültesi’ni, 2000
y›l›nda da yine ayn› üniversitenin Aktüerya
Bilimleri Bölümü’nü bitirdi. Kariyerine 1999
y›l›nda De Volksverzekering’de bafllad›,
daha sonra ayn› flirkette 2001 y›l›nda
Aktüerya Departman› Hayat ve Perakende
Sat›fl Müdürlü¤ü görevine getirildi. 2003
y›l›nda Dexia Insurance’da Ürün Gelifltirme
ve Pazarlama Müdürlü¤ü’ne atand›. 2005
y›l›nda Dexia Insurance’da Uluslararas›
Departman Müdürlü¤ü, Dexia Life’da
Yönetim Kurulu Üyeli¤i ile Aktüerlik
görevlerinde bulundu. Halen Mart 2007’de
atanm›fl oldu¤u DenizHayat Yönetim
Kurulu Üyeli¤i görevini sürdürmektedir.
Raif Deniz Yurtseven,
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
1965 y›l›nda Çorlu’da do¤du. 1988 y›l›nda
Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü
bitirdi. 1988-1990 y›llar› aras›nda ayn›
üniversitede ‹flletme Yüksek Lisans› yapt›.
Kariyerine 1990 y›l›nda Pamukbank
Menkul De¤erler A.fi.’de Uzman olarak
bafllad›. 1995 y›l›nda Ekinciler Menkul
De¤erler A.fi.’de Pazarlama Müdürlü¤ü
görevine getirildi. 1998 y›l›nda Merrill
Lynch’de (ABD) Vadeli ‹fller Piyasas›
alan›nda çal›flmalarda bulundu. 2000
y›l›nda Axa Oyak Sigorta’da Kurumsal
Sat›fl Müdürlü¤ü, 2002 y›l›nda Oyak
Emeklilik Sat›fl ve Pazarlama Yöneticili¤i
görevlerini yürüttü. 2004 y›l›nda DenizBank
Banka Sigortac›l›¤› Grup Müdürlü¤ü
görevine atand›. Halen Mart 2007’de
atanm›fl oldu¤u DenizHayat Sigorta Genel
Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.
Denetçiler
Ad› ve Soyad›
Kürflat Taçalan
Suavi Demircio¤lu
16 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
Görev Süresi
30.03.2007 - Devam ediyor.
30.03.2007 - Devam ediyor.
Sorumlu Oldu¤u Alan
Denetçi
Denetçi
Ö¤renim Durumu
Üniversite
Üniversite
Mesleki Deneyim
15 y›l
17 y›l
Yöneticiler
17
Ad› ve Soyad›
Görev Süresi
Raif Deniz Yurtseven 30.03.2007 - Devam ediyor.
Sorumlu Oldu¤u Alan
Genel Müdür
Ö¤renim Durumu
Üniversite
Mesleki Deneyim
17 Y›l
Levent Y›lmaz
04.01.2005 - Devam ediyor.
Üniversite
17 Y›l
Özlem Y›ld›r›m
04.06.2003 - Devam ediyor.
Üniversite
16 Y›l
Devrim Alç›n
01.05.2007 - Devam ediyor.
01.05.2007 - Devam ediyor.
Üniversite
Yüksek Lisans
Üniversite
8 Y›l
Ayd›n Ça¤lan
Figen ‹za
01.06.2006 - Devam ediyor.
Üniversite
13 Y›l
Fatih Çelik
01.12.2007 - Devam ediyor.
Üniversite
11 Y›l
Gürdal Koç
23.03.2004 - Devam ediyor.
‹ç Denetim
Bölüm Müdürü
Mali ‹fller
Bölüm Müdürü
Teknik ve Operasyon
Bölüm Müdürü
Banka ve Finansal Kurumlar
Bölüm Müdürü
Sat›fl Koordinasyon ve
E¤itim Müdürü
Pazarlama ve Stratejik
Planlama Bölüm Müdürü
PTT ve Acenteler
Bölüm Müdürü
Üniversite
20 Y›l
8 Y›l
Bölüm 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar›
Genel Kurul’a Sunulan
Özet Yönetim Kurulu Raporu
DenizHayat Sigorta A.fi. 30 Mart 2007 tarihi itibariyle de¤iflen ortakl›k yap›s›yla
birlikte 2007’de ulaflt›¤› müflteri say›s›, yakalad›¤› rakamsal büyüklükler, ça¤dafl
uygulamalar› ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl›yla hayat sigortac›l›¤› sektörünün
önde gelen flirketlerinden biri olma yönünde ilk ad›m› atm›flt›r.
14.08.2007 tarihinde DenizHayat Sigorta
A.fi. olarak unvan› de¤iflen fiirketimiz,
bilgi teknolojileri altyap›s›n› süratle
yenileyerek, ana da¤›t›m kanal›m›z olan
DenizBank’a entegre olmufltur. DenizBank
ile gerçeklefltirdi¤imiz bu entegrasyon,
müflteri memnuniyetine oldu¤u kadar
verimlili¤e ve kârl›l›¤a da önemli ve sürekli
katk›da bulunmaktad›r.
2007 y›l›nda fiirketimizin büyümesini ve
kârl›l›¤›n› a¤›rl›kl› olarak risk hayat ürünleri
sa¤lam›fl olup, y›l›n ikinci yar›s›nda
alternatif da¤›t›m kanallar›ndan da
18 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
yararlanarak krediden ba¤›ms›z sunulan
sigortalar›n sat›fllar›na bafllanm›flt›r. Kâr
marj› birikimli hayat sigortalar›ndan daha
yüksek olan risk hayat sigortalar›n›n
etkisiyle fiirketimizin teknik kârl›l›¤› h›zla
yükselmifltir.
Nitekim al›nan primler önceki y›la göre
%612 oran›nda art›fl göstererek
23.084 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.
Sigortac›l›k faaliyet kâr› 1.283.682.-YTL’ye
ulaflan fiirketimiz, 548.422.-YTL mali gelir
elde etmifl olup, 534.938.-YTL tutar›ndaki
di¤er faaliyet giderlerine karfl›l›k,
net 1.297.166.-YTL kâr elde etmifltir.
Aktif büyüklü¤ü önceki y›la göre %157
oran›nda art›fl gösteren fiirketimiz,
5.333.365.-YTL özsermayeye ulaflm›flt›r.
‹nsan Kaynaklar›
fiirket’in insan kaynaklar› politikalar› DenizBank insan kaynaklar›
politikalar›na göre düzenlenmifltir. Söz konusu politika ve ilgili prosedürler
tüm çal›flanlar›n ulaflabildi¤i intranet ortam› olan “DenizPortal” ve
internet sitesinde duyurulmufltur.
Genel insan kaynaklar› politikalar›, afla¤›da
özetlenen ilkelere dayan›r:
G
Baflar›n›n ilk flart›n›n kifliye ve insan
onuruna sayg› oldu¤u ilkesini
benimsemek, insan kayna¤›n›n ve
bunun gelifltirilmesinin kal›c› bir kurumun
en de¤erli faktörü oldu¤una inanmak
G
Kifliler aras›nda hiçbir ayr›m
gözetmeksizin tüm çal›flanlara,
yeteneklerini ve becerilerini
kullanabilecekleri, gelifltirebilecekleri
mesleki ortam ve koflullar› sa¤lamak
G
G
G
G
Piyasan›n ve günün koflullar›na uygun
yeterli ücret ve di¤er ek olanaklar›
sunmak
Çal›flanlara görevleriyle ilgili
geliflmelerini sa¤layacak ve baflar›lar›n›
art›racak e¤itim ve staj imkânlar›
yaratmak
Karfl›l›kl› güven, anlay›fl ve iletiflim içinde
yeni fikirlere zemin haz›rlamak ve
sorunlara çözüm bulmak
Baflar›y› ve mükemmelli¤i özendiren ve
ödüllendiren bir sistem kurmak
Çal›flanlar› ilgilendiren uygulamalara iliflkin
bilgilendirmeler, intranet (DenizPortal)
ortam›nda ve mail yoluyla yap›lmaktad›r.
Çal›flanlar›n her türlü öneri ve görüfllerini
iletebilecekleri “Öneri Sistemi” ‹fl Gelifltirme
Bölümü taraf›ndan koordine edilmektedir.
Ayr›ca, çal›flanlar›n s›k›nt› ve problemleri
birim yöneticileri taraf›ndan
de¤erlendirilerek gerekli hallerde Üst
Yönetim’in gündemine tafl›nmaktad›r.
Çal›flan Profili
Mezun Olunan E¤itim KurumuKürflat
Lise ve Dengi
Yüksekokul
Üniversite
Lisansüstü
Toplam
19
Erkek
1
1
11
1
14
Kad›n
3
11
10
1
25
Toplam
4
12
21
2
39
Bölüm 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Risk Yönetim Politikalar›
Risk yönetimi sistem ve süreçlerin yeniden
yap›land›r›lmas›na yönelik çal›flmalarla
güçlendirilmifltir. Yönetim Kurulu taraf›ndan
verilen yetki ve limitler çerçevesinde, icrac›
birimlerin limitlere uyumlulu¤u denetim
birimi taraf›ndan izlenmektedir.
2007 y›l›nda portföyün çok yeni olmas› ve
gerçekleflebilecek risklere iliflkin
deneyimlerin olmamas› nedeniyle fiirket
sigortac›l›k risklerinde konservatif bir
yaklafl›m izlenmifltir. fiirket, portföyünün
tamam› için bölüflmeli reasürans
anlaflmalar› yaparak vefat ve maluliyet
oranlar›ndaki dalgalanmalara karfl›
kendisini koruma alt›na alm›flt›r.
fiirket bölüflmeli reasürans anlaflmalar›na
ek olarak katastrofik hasar fazlas›
anlaflmas›yla da kendisini beklenmeyen
kümül risklere karfl› güvence alt›na alm›flt›r.
‹ç Denetim Faaliyetleri
‹ç denetim faaliyetleri mevcut mevzuat
hükümleri do¤rultusunda
sürdürülmektedir.
2007 y›l› iç denetim faaliyetleri afla¤›daki
uygulamalardan oluflmaktad›r:
G ‹ç denetim faaliyetleri kapsam›nda
fiirket’in ifl ve ifllemlerine yönelik olarak
incelemelerde bulunulmufltur.
Operasyonel aç›dan önemli noktalarda
ifllem baz›nda kontroller yap›lm›flt›r.
G Sigortal›lardan gelen flikâyetlere iliflkin
konular de¤erlendirilmifl, gerekli
durumlarda fiirket kararlar›
do¤rultusunda hukuki ifllem
bafllat›lm›flt›r.
G Yeni Sigortac›l›k Kanunu 14 Haziran
2007 tarihinde yay›nlanm›flt›r. Kanun’un
yay›nlanmas›ndan sonra uygulamaya
dönük olarak mevzuatta çok büyük
de¤ifliklikler söz konusu olmufltur.
G
Mevzuat de¤iflikliklerinin yak›ndan takip
edilmesi ve bunlar›n fiirket’e uyarlanmas›
konusunda gerekli çal›flmalar ve
bilgilendirmeler yap›lm›flt›r. Mevzuattaki
düzenlemelerin 2008 y›l›nda da sürmesi
beklendi¤inden konuya iliflkin geliflmeler
güncel olarak izlenmektedir.
‹ç denetimin fiirket’in günlük
faaliyetlerinin bir parças› olacak flekilde
çal›flmas›n›n daha etkin sa¤lanmas› ve
Uyum (Compliance) konusundaki
faaliyetler üzerine bir yap›lanma
bafllat›lm›flt›r. Konuya iliflkin çal›flmalar
mevzuattaki de¤ifliklikler ve Grubun bu
konudaki politikalar› do¤rultusunda 2008
y›l›nda flekillenerek gelifltirilecektir.
Yukar›daki faaliyetlerin yan› s›ra fiirket
nezdinde yürütülen projelerde aktif görev
al›nm›flt›r.
DenizHayat Sigorta, yukar›da belirtilen
tüm riskleri Munich Re, Milli Re gibi
dünyan›n önde gelen reasürans
flirketleriyle paylaflmaktad›r.
Mali Durum De¤erlendirmesi
Mali Durum, Kârl›l›k ve Tazminat Ödeme Gücüne ‹liflkin De¤erlendirme
Al›nan Primler (Brüt) / Öz Kaynaklar
Öz Kaynaklar / Aktif Toplam›
Öz Kaynaklar / Teknik Karfl›l›klar (Net)
Esas faaliyetlerden Alacaklar / Aktif Toplam›
Hasar Prim Oran› (Brüt)
Hasar Prim Oran› (Net)
Tazminat Tediye Oran›
Vergi Öncesi Kâr / Al›nan Primler
Mali Kâr / Al›nan Primler
Teknik Kâr / Al›nan Primler
fiirketin Dahil Oldu¤u Risk Grubu ile Yapt›¤›
‹fllemler
Bkz. Ba¤›ms›z Denetim Raporu - Madde:47
20 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
2006
1,19
0,25
0,35
0,03
0,46
0,40
0,89
0,31
0,27
0,15
2007
4,33
0,19
0,25
0,03
0,13
0,12
0,87
0,07
0,04
0,16
Hasar Ödeme H›z›
Hayat
Ödenen Hasar
Muallak Hasar
Raporlanan
Raporlanmayan
Devir Muallak Hasar
U¤ran›lan Hasar
Ferdi Kaza
Ödenen Hasar
Muallak Hasar
Raporlanan
Raporlanmayan
Devir Muallak Hasar
U¤ran›lan Hasar
Sa¤l›k
Ödenen Hasar
Muallak Hasar
Raporlanan
Raporlanmayan
Devir Muallak Hasar
U¤ran›lan Hasar
Toplam
Ödenen Hasar
Muallak Hasar
Raporlanan
Raporlanmayan
Devir Muallak Hasar
U¤ran›lan Hasar
2006
984.478
78.986
45.355
1.018.109
2006
11.834
24.409
Pay (%)
32,65
67,35
20.254
15.989
2006
451.600
80.171
Pay (%)
84,92
15,08
65.271
466.500
2006
1.447.912
183.566
31.12.2007 tarihi itibariyle hayat ve hayat
d›fl› dallar için tesis edilmesi gereken
teminat tutarlar›yla varl›klar itibariyle Hayat
ve hayat d›fl› dallara göre tesis edilmifl
teminat tutarlar› flöyledir:
2007
2.253.374
224.457
46.947
177.510
82.803
2.395.028
Pay (%)
90,94
9,06
20,92
79,08
2007
60.000
120.577
27.581
92.996
21.217
159.360
Pay (%)
33,23
66,77
22,87
77,13
2007
432.836
69.133
69.133
Pay (%)
86,23
13,77
Pay (%)
88,75
11,25
Branfllar
Hayat
Hayat D›fl›
Toplam
2007
2.746.210
414.167
143.661
270.506
187.383
2.972.994
De¤iflim (%)
128,89
184,17
82,57
135,24
De¤iflim (%)
407,01
393,99
4,75
896,69
83.363
418.606
130.880
1.500.598
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
fiirket’in nakit ve benzeri varl›klar› 7.440
bin YTL olup, aktif oran› %26,47’dir.
Finansal varl›klar ve riski sigortal›lara ait
finansal yat›r›mlar›n toplam› 18.820 bin YTL
olup, aktif oran› %66,96’d›r.
21
Pay (%)
92,57
7,43
De¤iflim (%)
(4,16)
(13,77)
27,72
(10,27)
Pay (%)
86,90
13,10
34,69
65,31
Tesis Edilmesi Gereken
(Bin YTL)
18.521
563
19.084
De¤iflim (%)
89,67
125,62
43,17
98,12
Tesis Edilen
(Bin YTL)
19.095
812
19.907
Bölüm 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Befl Y›ll›k Özet Finansal Bilgiler
Befl Y›ll›k Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL)
Prim Üretimi
Teknik Kâr
Personel Gideri
Genel Yönetim Gideri
Mali Gelirler
Di¤er Giderler
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Varl›¤›/Yükümlülü¤ü
Net Kâr
Toplam Aktifler
Ödenmifl Sermaye
Öz Kaynaklar
2007
23.084
3.632
(1.519)
(867)
951
(580)
1.617
(320)
1.297
28.103
4.500
5.333
2006
3.240
496
(1.047)
(278)
889
(1.077)
(1.017)
43
(974)
10.918
3.185
2.711
2005
2.552
444
(1.022)
(182)
1.023
(765)
(502)
141
(361)
9.726
3.185
3.686
2004
2.126
319
(1.014)
(326)
698
(174)
(497)
(497)
7.934
3.185
3.532
2003
810
(111)
(723)
(321)
2.063
(170)
738
(234)
504
7.017
3.185
4.023
Birikimli Hayat Sigortal›lar› Fon Getiri Oranlar› (%)
Fon
2007
YTL 90
16,6
YTL 93
17,2
USD 90
5,1
USD 93
5,3
EURO 90
3,9
2006
14,4
14,9
6,1
6,3
4,0
2005
20,4
21,1
11,2
11,6
3,5
2004
24,7
2003
51,2
11,2
5,7
22 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
2007 Y›l› Denetçi Raporu
DenizHayat Sigorta A.fi.
Ola¤an Genel Kurul Divan Baflkanl›¤›’na
Global Hayat Sigorta A.fi.’nin 2007 y›l› hesaplar›, kanunlar›n verdi¤i yetki dahilinde
taraf›m›zdan incelenmifltir.
Bu incelemeler sonucunda;
fiirket hesaplar›n›n Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre noterden tasdikli
defterlere genel kabul görmüfl muhasebe prensiplerine uygun olarak kaydedildi¤i,
Kay›tlar›n flirketçe muhafaza edilmekte olan belgelere dayal› bulundu¤u ve ilgili
mevzuatlara uygun oldu¤u,
Tetkik ve tasviplerinize sunulan bilanço ve kar / zarar cetvelinin Türk Ticaret
Kanunu, Vergi Kanunlar›, Sigortac›l›k Mevzuat› ve fiirket Ana Sözleflmesi
hükümlerine göre haz›rlanm›fl oldu¤u görülmüfltür.
Keyfiyeti sayg›lar›m›zla bilgilerinize sunar›z.
06 Mart 2008
Denetçi
Kürflad TAÇALAN
23
Denetçi
Suavi DEM‹RC‹O⁄LU
24 DenizHayat Sigorta
2007 Faaliyet Raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007
Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
Akis Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
13 Mart 2008
25
26
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi Yönetim Kurulu’na
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla haz›rlanan finansal tablolar›n› denetlemifl bulunmaktay›z.
Rapor konusu finansal tablolar›n 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe
ilke ve standartlar›na ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak haz›rlanmas› fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan
kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. fiirket’in 31 Aral›k 2006 tarihinde
sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar›n›n tam kapsaml› denetimi baflka bir ba¤›ms›z denetim flirketi taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. Söz konusu ba¤›ms›z denetim flirketi, 28 fiubat 2007 tarihli tam kapsaml› denetim raporunda 31 Aral›k 2006 tarihli
finansal tablolar› üzerinde olumlu görüfl bildirmifltir.
Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen ba¤›ms›z denetim ilkelerine uygun
olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, ba¤›ms›z denetimin finansal tablolarda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul
bir güvence verecek flekilde planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, finansal tablolarda yer alan tutar ve
aç›klamalara iliflkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do¤rulanmas›n›n yan› s›ra, uygulanan muhasebe standartlar›n›n ve
yönetim taraf›ndan yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun de¤erlendirilmesini
içermektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.
Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar›yla, DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2007 tarihi
itibar›yla finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n› 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na ve ilgili yönetmeliklere (bak›n›z bilanço dipnotu 11) uygun olarak
do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.
‹stanbul,
13 Mart 2008
Akis Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
Anonim fiirketi
Ruflen Fikret Selamet
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
27
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
VARLIKLAR
IA12345B12345678C12345678910D123456789E1234567F1234G12345678I-
Cari Varl›klar
Nakit Ve Nakit Benzeri Varl›klar
Kasa
Al›nan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Di¤er Nakit Ve Nakit Benzeri Varl›klar
Finansal Varl›klar ile Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar
Krediler
Krediler Karfl›l›¤› (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar
fiirket Hissesi
Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
Sigorta Ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortal›lara Krediler (‹krazlar)
Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Karfl›l›¤› (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
‹liflkili Taraflardan Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
‹fltiraklerden Alacaklar
Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar
Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Di¤er ‹liflkili Taraflardan Alacaklar
‹liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar
‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
Di¤er Alacaklar
Finansal Kiralama Alacaklar›
Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Di¤er Çeflitli Alacaklar
Di¤er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-)
fiüpheli Di¤er Alacaklar
fiüpheli Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar›
Gelecek Aylara Ait Giderler
Tahakkuk Etmifl Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkuklar›
Gelecek Aylara Ait Di¤er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar›
Di¤er Cari Varl›klar
Gelecek Aylar ‹htiyac› Stoklar
Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmifl Vergi Varl›klar›
‹fl Avanslar›
Personele Verilen Avanslar
Say›m Ve Tesellüm Noksanlar›
Di¤er Çeflitli Cari Varl›klar
Di¤er Cari Varl›klar Karfl›l›¤› (-)
Cari Varl›klar Toplam›
Dipnot
10
25
25
25
25
11
10
27
27
27
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
28
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(31/12/2007)
7,439,895
849
7,423,910
15,136
18,820,043
9,165,466
9,654,577
826,506
783,208
43,298
152,731
152,731
28,986
28,986
172,143
172,143
27,440,304
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(31/12/2006)
1,438,311
1,308
4,420
1,306,532
126,051
8,265,052
103,214
669,845
7,557,515
(65,522)
314,641
167,802
(1,134)
147,973
433
433
138,319
138,319
13,420
13,420
69,085
5,394
63,691
10,239,261
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
VARLIKLAR
II- Cari Olmayan Varl›klar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
5- Sigorta ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortal›lara Krediler (‹krazlar)
7- Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Karfl›l›¤› (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
B- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- ‹fltiraklerden Alacaklar
3- Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar
4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Di¤er ‹liflkili Taraflardan Alacaklar
7- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar
9- ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
C- Di¤er Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacaklar›
2- Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Di¤er Çeflitli Alacaklar
5- Di¤er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- fiüpheli Di¤er Alacaklar
7- fiüpheli Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (-)
D- Finansal Varl›klar
1- Ba¤l› Menkul K›ymetler
2- ‹fltirakler
3- ‹fltirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Ba¤l› Ortakl›klar
5- Ba¤l› Ortakl›klar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler
7- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varl›klar Ve Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar
9- Di¤er Finansal Varl›klar
10- Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)
E- Maddi Varl›klar
1- Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller
2- Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)
3- Kullan›m Amaçl› Gayr›menkuller
4- Makine Ve Teçhizatlar
5- Demirbafl Ve Tesisatlar
6- Motorlu Tafl›tlar
7- Di¤er Maddi Varl›klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmifl Maddi Varl›klar
9- Birikmifl Amortismanlar (-)
10- Maddi Varl›klara ‹liflkin Avanslar (Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varl›klar
1- Haklar
2- fierefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araflt›rma Ve Gelifltirme Giderleri
6- Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar
7- Birikmifl ‹tfalar (Amortismanlar) (-)
8- Maddi Olmayan Varl›klara ‹liflkin Avanslar
G- Gelecek Y›llara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar›
1- Gelecek Y›llara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkuklar›
3- Gelecek Y›llara Ait Di¤er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar›
H- Di¤er Cari Olmayan Varl›klar
1- Efektif Yabanc› Para Hesaplar›
2- Döviz Hesaplar›
3- Gelecek Y›llar ‹htiyac› Stoklar
4- Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- Ertelenmifl Vergi Varl›klar›
6- Di¤er Çeflitli Cari Olmayan Varl›klar
7- Di¤er Cari Olmayan Varl›klar Amortisman› (-)
8- Di¤er Cari Olmayan Varl›klar Karfl›l›¤› (-)
II- Cari Olmayan Varl›klar Toplam›
VARLIK TOPLAMI
Dipnot
27
8
8
331,725
660,595
(328,870)
107,564
27
107,564
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
29
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(31/12/2007)
4,076
4,076
219,842
440,620
23,484
95,246
(339,508)
663,207
28,103,511
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(31/12/2006)
42,168
42,168
84,688
381,368
23,484
6,746
(326,910)
121,596
375,708
(254,112)
431,120
431,120
679,572
10,918,833
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- K›sa Vadeli Yükümlülükler
Dipnot
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kurulufllar›na Borçlar
2- Finansal Kiralama ‹fllemelerinden Borçlar
3- Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Ç›kar›lm›fl Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar
7- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar ‹hraç Fark› (-)
8- Di¤er Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C- ‹liflkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- ‹fltiraklere Borçlar
3- Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar
4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Di¤er ‹liflkili Taraflara Borçlar
D- Di¤er Borçlar
1- Al›nan Depozito ve Teminatlar
2- Di¤er Çeflitli Borçlar
27
3- Di¤er Çeflitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar›
1- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›-Net
2- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›-Net
3- Hayat Matematik Karfl›l›¤›-Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl›l›¤›-Net
5- ‹kramiye Ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›-Net
6- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›k-Net
7- Di¤er Teknik Karfl›l›klar-Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Di¤er Yükümlülükler ‹le Karfl›l›klar›
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi Ve Di¤er Yükümlülükler
4- Ödenecek Di¤er Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Kâr› Vergi Ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›
6- Dönem Kâr›n›n Peflin Ödenen Vergi Ve Di¤er Yükümlülükleri (-)
7- Di¤er Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karfl›l›klar›
G- Di¤er Risklere ‹liflkin Karfl›l›klar
1- K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
2- Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤›
3- Maliyet Giderleri Karfl›l›¤›
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar›
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkuklar›
3- Gelecek Aylara Ait Di¤er Gelirler Ve Gider Tahakkuklar›
I- Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmifl Vergi Yükümlü¤ü
2- Say›m Ve Tesellüm Fazlal›klar›
3- Di¤er Çeflitli K›sa Vadeli Yükümlülükler
III- K›sa Vadeli Yükümlülükler Toplam›
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
30
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(31/12/2007)
772,013
772,013
376
376
53,523
53,523
4,592,731
2,783,227
1,455,458
354,046
113,134
81,381
31,753
285,169
285,169
3,017
3,017
5,819,963
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(31/12/2006)
115,219
115,219
2,127
2,127
26,675
26,675
1,226,151
49,509
1,070,238
106,404
72,474
34,541
37,933
150,842
150,842
20,844
20,844
1,614,332
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
YÜKÜMLÜLÜKLER
IVA1234567B123456C123456D123E1234567G123F12H123I12IV-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Dipnot
Finansal Borçlar
Kredi Kurulufllar›na Borçlar
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Ç›kar›lm›fl Tahviller
Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar
Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar ‹hraç Fark› (-)
Di¤er Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar
Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
‹liflkili Taraflara Borçlar
Ortaklara Borçlar
‹fltiraklere Borçlar
Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar
Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Di¤er ‹liflkili Taraflara Borçlar
Di¤er Borçlar
Al›nan Depozito Ve Teminatlar
Di¤er Çeflitli Borçlar
Di¤er Çeflitli Borçlar Reeskontu
Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar›
Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›-Net
Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›-Net
Hayat Matematik Karfl›l›¤›-Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl›l›¤›-Net
‹kramiye Ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›-Net
Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›k-Net
Di¤er Teknik Karfl›l›klar-Net
Di¤er Yükümlülükler Ve Karfl›l›klar›
Ödenecek Di¤er Yükümlülükler
Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi Ve Di¤er Yükümlülükler
Di¤er Borç Ve Gider Karfl›l›klar›
11
Di¤er Risklere ‹liflkin Karfl›l›klar
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
11
Sosyal yard›m sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤›
Gelecek Y›llara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar›
Gelecek Y›llara Ait Gelirler
Gider Tahakkuklar›
Gelecek Y›llara Ait Di¤er Gelirler Ve Gider Tahakkuklar›
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam›
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
31
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(31/12/2007)
16,920,691
16,920,691
23,928
23,928
5,564
5,564
16,950,183
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(31/12/2006)
6,574,319
6,574,319
18,325
18,325
6,592,644
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
ÖZSERMAYE
V- Özsermaye
A- Ödenmifl Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemifl Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar›
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar› (-)
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi ‹hraç Primleri
2- Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
3- Sermayeye Eklenecek Sat›fl Kârlar›
4- Yabanc› Para Çevirim Farklar›
5- Di¤er Sermaye Yedekleri
C- Kâr Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Ola¤anüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varl›klar›n De¤erlemesi
6- Di¤er Kâr Yedekleri
D- Geçmifl Y›llar Kârlar›
1- Geçmifl Y›llar Kârlar›
E- Geçmifl Y›llar Zararlar› (-)
1- Geçmifl Y›llar Zararlar›
F- Dönem Net Kâr›
1- Dönem Net Kâr›
2- Dönem Net Zarar› (-)
Özsermaye Toplam›
ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
Dipnot
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
32
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(31/12/2007)
11,539,838
4,500,000
7,039,838
1,086,195
589,893
486,260
10,042
(8,589,834)
(8,589,834)
1,297,166
1,297,166
5,333,365
28,103,511
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(31/12/2006)
10,225,538
3,185,700
7,039,838
1,076,153
589,893
486,260
(7,615,177)
(7,615,177)
(974,657)
(974,657)
2,711,857
10,918,833
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
IA11.11.21.323B11.11.2234CD11.11.21.3234E11.11.223456789FG1234567H1234I-
TEKN‹K BÖLÜM
Hayat D›fl› Teknik Gelir
Kazan›lm›fl Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Yaz›lan Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-)
Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-)
Teknik Olmayan Bölümden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri
Di¤er Teknik Gelirler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Hayat D›fl› Teknik Gider(-)
Gerçekleflen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Ödenen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Muallak Hasarlar Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-)
‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-)
Di¤er Teknik Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D›fl› (A-B)
Hayat Teknik Gelir
Kazan›lm›fl Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Yaz›lan Primler (Reasürör pay› Düflülmüfl Olarak)
Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-)
Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-)
Hayat Branfl› Yat›r›m Geliri
Yat›r›mlardaki Gerçekleflmemifl Kârlar
Di¤er Teknik Gelirler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Hayat Teknik Gider
Gerçekleflen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak)
Muallak Tazminatlar Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-)
‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-)
Hayat Matematik Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-)
Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler
‹çin Ayr›lan Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-)
Di¤er Teknik Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay›
ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Yat›r›m Giderler (-)
Yat›r›mlardaki Gerçekleflmemifl Zararlar (-)
Teknik Olmayan Bölüme Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D +E)
Emeklilik Teknik Gelir
Fon ‹flletim Gelirleri
Yönetim Gideri Kesintisi
Girifl Aidat› Gelirleri
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Sermaye Tahsis Avans› De¤er Art›fl Gelirleri
Di¤er Teknik Gelirler
Emeklilik Teknik Gideri
Fon ‹flletim Giderleri (-)
Sermaye Tahsis Avanslar› De¤er Azal›fl Giderleri(-)
Faaliyet Giderleri (-)
Di¤er Teknik Giderler (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
Dipnot
44
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(01/01/2007-31/12/2007)
706,038
547,682
1,383,273
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(01/01/2006-31/12/2006)
143,972
143,972
170,066
(835,591)
(26,094)
158,356
(1,057,797)
(188,623)
(82,634)
(315,864)
(42,232)
(33,826)
(105,989)
(8,406)
-
-
(869,174)
(351,759)
19,319,258
17,963,487
19,861,614
(273,632)
(171,892)
3,347,264
2,372,050
2,369,860
(1,898,127)
1,705
1,337,278
18,493
(17,683,817)
(2,370,607)
(2,228,954)
485
946,587
28,627
(4,293,014)
(1,018,111)
(984,479)
(141,653)
(33,632)
-
-
(10,727,533)
(1,433,256)
-
(492,747)
(4,585,677)
1,635,441
-
(1,348,900)
(945,750)
-
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
33
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
IICFIJK12345678910L12345678M-
TEKN‹K OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D›fl›
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yat›r›m Gelirleri
Finansal Yat›r›mlardan Elde Edilen Gelirler
Finansal Yat›r›mlar›n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar
Finansal Yat›r›mlar›n De¤erlemesi
Kambiyo Kârlar›
ifltiraklerden Gelirler
Ba¤l› Ortakl›klar ve Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Gelirler
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
Di¤er Yat›r›mlar
Hayat Teknik Bölümünden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri
Yat›r›m Giderleri (-)
Yat›r›m Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
Yat›r›mlar De¤er Azal›fllar› (-)
Yat›r›mlar›n Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluflan Zararlar (-)
Hayat D›fl› Teknik Bölümüne Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-)
Türev Ürünler Sonucunda Oluflan Zararlar (-)
Kambiyo Zararlar› (-)
Amortisman Giderleri (-)
Di¤er Yat›r›m Giderleri (-)
Di¤er Faaliyetlerden ve Ola¤and›fl› Faaliyetlerden
Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karfl›l›klar Hesab› (+/-)
2- Reeskont Hesab› (+/-)
3- Zorunlu Deprem Sigortas› Hesab› (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesab› (+/-)
5- Ertelenmifl Vergi Varl›¤› Hesab› (+/-)
6- Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü Gideri (-)
7- Di¤er Gelir ve Kârlar
8- Di¤er Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Y›l Gelir ve Kârlar›
10- Önceki Y›l Gider ve Zararlar›(-)
N- Dönem Net Kâr› veya Zarar›
1- Dönem Kâr› Ve Zarar›
2- Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›(-)
3- Dönem Net Kâr veya Zarar›
4- Enflasyon Düzeltme Hesab›
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Cari Dönem
(01/01/2007-31/12/2007)
(351,759)
1,635,441
1,283,682
852,391
532,452
26,768
430,184
21,343
(158,356)
(303,969)
(80,937)
(317)
(81,178)
(141,537)
-
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl
Önceki Dönem
(01/01/2006-31/12/2006)
(171,892)
(945,750)
(1,117,642)
932,501
329,042
514,013
6,926
82,520
(703,176)
(65,522)
(515,743)
(70,387)
(51,524)
-
(534,938)
(225,991)
35,524
(320,031)
1,859
(26,299)
1,297,166
1,297,166
1,297,166
-
(86,339)
(148,392)
10,463
43,889
16,737
(9,036)
(974,657)
(974,657)
(974,657)
-
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
34
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
ÖNCEK‹ DÖNEM-Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2005)
A- Sermaye art›r›m›
1- Nakit
2- ‹ç kaynaklardan
B- ‹flletmenin ald›¤› kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay›plar
D- Varl›klarda De¤er Art›fl›
E- Yabanc› para çevrim farklar›
F- Di¤er kazanç ve kay›plar
G- Enflasyon düzeltme farklar›
H- Dönem net kâr›
IDa¤›t›lan Temettü
II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2006)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)
CAR‹ DÖNEM-Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
IÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2006)
A- Sermaye art›r›m›
1- Nakit
2- ‹ç kaynaklardan
B- ‹flletmenin ald›¤› kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay›plar
D- Varl›klarda De¤er Art›fl›
E- Yabanc› para çevrim farklar›
F- Di¤er kazanç ve kay›plar
G- Enflasyon düzeltme farklar›
H- Dönem net kâr›
IDa¤›t›lan Temettü
II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)
35
-
3,185,700
3,185,700
1,314,300
4,500,000
10,042
10,042
-
-
-
Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Art›fl›
7,039,838
7,039,838
-
7,039,838
7,039,838
-
Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›
-
-
-
-
Yasal
Farklar›
589,893
589,893
-
589,893
589,893
-
-
-
-
-
Statü Ola¤anüstü
Yedekler
Yedekleri
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
-
Varl›klarda
De¤er
Senetleri (-)
3,185,700
-
‹flletmenin
Kendi Hisse
Dipnot
Sermaye
(974,657)
(974,657)
-
Geçmifl
Y›llar
zarar›)
486,260 1,297,166
486,260
- 1,297,166
-
486,260
486,260
-
Net Dönem
Kâr› (veya
Yedekler
2,711,857
3,686,514
(974.657)
-
Toplam
(8,589,834)
5,333,365
(8,589,834) 2,711,857
- 1,314,30010,042
- 1,297,166
-
(7,615,177)
(7,615,177)
-
Zararlar› (-)
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Özkaynak De¤iflim Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Kâr Da¤›t›m Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
Dipnot
I.
1.1.
1.2.
A
1.3.
1.4.
1.5.
B
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI
B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL AKÇE
fi‹RKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [ (A-(1.3 + 1.4 + 1.5) ]
ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3. Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4. Kâra ‹fltirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ
YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine
1.9.4. Kâra ‹fltirakli Tahvil Sahiplerine
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLER‹
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
D‹⁄ER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
DA⁄ITILAN YEDEKLER
‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4. Kâra ‹fltirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNET‹M KURULUNA PAY
H‹SSE BAfiINA KÂR
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
Cari Dönem
31 Aral›k 2007
1,297,166
1,297,166
1,297,166
(8,589,834)
(7,292,668)
-
‹liflikteki dipnotlar, bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
36
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
Önceki Dönem
31 Aral›k 2006
(974,657)
(974,657)
(974,657)
(7,615,177)
(8,589,834)
-
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
1) ‹flletmenin fiili faaliyet konusu
1998 y›l›nda hayat sigorta ürünleri konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim fiirketi 1 May›s 2003
tarihinde Global Menkul De¤erler Anonim fiirketi taraf›ndan sat›n al›narak ismi Global Hayat Sigorta Anonim fiirketi (“fiirket”) olarak
de¤ifltirilmifltir.
26 Ocak 2007 tarihinde Global Yat›r›m Holding Afi’nin (“Global Yat›r›m”) sahibi oldu¤u fiirket sermayesinin %99.6’s›n› temsil eden
hisselerinin Denizbank Afi’ye (“Denizbank”) devrine iliflkin olarak Global Yat›r›m ve Denizbank aras›nda “Hisse Al›m Sat›m Sözleflmesi”
imzalanm›fl olup, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’ndan (“Hazine Müsteflarl›¤›”) al›nan izne müteakiben ilgili hisse devri 30 Mart
2007 tarihinde gerçeklefltirilmifltir. fiirket ünvan› 14 A¤ustos 2007 tarihinde DenizHayat Sigorta A.fi. olarak de¤ifltirilmifltir.
fiirket bireysel ve kurumsal müflterilerine yaflamsal risk, yat›r›m ve sa¤l›k sigortas› ürünleri sunmak üzere yap›lanm›fl olup hayat, ferdi
kaza ve sa¤l›k branfllar›nda faaliyet göstermektedir.
fiirket’in Ticaret Ünvan›
: DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
fiirket’in Genel Müdürlü¤ü’nün Adresi : Salih Tozan Sok. Karamanc›lar ‹fl Merkezi
N:16/A-Blok Esentepe ‹stanbul
fiirket’in elektronik site adresi
: www.denizhayat.com
Raporlama Dönemi
: 1 Ocak 2007 – 31 Aral›k 2007
2) Sermayenin %10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar
Ad›-Soyad›/Unvan›
Denizbank Afi
Di¤er
Toplam
Pay (%)
%99.69
%0.31
%100
31 Aral›k 2007
Tutar (YTL)
4,485,943
14,057
4,500,000
Ad›-Soyad›/Unvan›
Global Yat›r›m Holding Afi
Di¤er
Toplam
Pay (%)
%99.60
%0.40
%100
31 Aral›k 2006
Tutar (YTL)
3,172,957
12,743
3,185,700
3) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibar›yla ayr› ayr›)
Yoktur.
4) Kay›t sermayeli ortakl›klarda kay›t sermaye tutar›
Yoktur.
5) Y›l içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar›
22 Kas›m 2007 tarihli Ortaklar Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› ile 1,314,300 YTL nakit sermaye art›r›m› yap›lm›flt›r. 13 Aral›k 2007
tarihinde sermaye art›fl› tescil edilmifltir.
6) Y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetler
Yoktur.
7) Y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler
Yoktur.
37
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
8) Cari dönemde maddi varl›k hareketleri:
a. Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi ve maddi olmayan varl›klar›n maliyeti
Dönem içerisinde sat›n al›nan maddi ve maddi olmayan varl›klar›n maliyeti 498,713 YTL (31 Aral›k 2006: 216,338 YTL) tutar›ndad›r.
b. Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi varl›k maliyeti
Dönem içerisinde sat›lan maddi varl›k maliyetleri 66,071 YTL (31 Aral›k 2006: 54,297 YTL) tutar›ndad›r.
c. Cari dönemde ortaya ç›kan de¤erleme art›fllar›
- Varl›k maliyetlerinde (+): Yoktur.
- Birikmifl amortismanlarda (-): Yoktur.
d. Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç ve bitifl tarihi ve tamamlama derecesi
Yoktur.
9) Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin toplam tutar›:
Yoktur.
10) ‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak-borç iliflkisi:
31 Aral›k 2007
Denizbank Afi Bankalar hesab›(*)
Denizbank Afi Ticari alacaklar(**)
Toplam
Alacaklar (YTL)
3,911,945
653,902
4,565,847
Ticari
Borçlar (YTL)
-
Ticari Olmayan
Alacaklar (YTL)
Borçlar (YTL)
-
(*) fiirket’in Denizbank Afi’de bulunan banka hesaplar› bankalar hesab›n›n alt›nda gösterilmektedir.
(**) fiirket’in Denizbank Afi’den olan alacaklar› sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar hesab›n›n alt›nda gösterilmektedir.
31 Aral›k 2006
Global Sig. Arac›l›k Hiz. Afi (***)
Global Portföy Yönetimi Afi (***)
Global Menkul De¤erler Afi (***)
Bo¤aziçi Yat›r›m Holding Afi (***)
Pera GMYO Afi (***)
Toplam (****)
Alacaklar (YTL)
70,722
1,166
616
72,504
Ticari
Borçlar (YTL)
-
Ticari Olmayan
Alacaklar (YTL)
Borçlar
433
433
(YTL)
1,084
1,043
2,127
(***) fiirket’in hisseleri 30 Mart 2007 itibar›yla Denizbank Afi’ye devroldu¤u için bu flirketler 31 Aral›k 2006 itibar›yla iliflkili kurulufllar›n
alt›nda gösterilmifltir.
(****) 31 Aral›k 2006 itibar›yla iliflkili kurulufllardan ticari alacaklar sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar hesab›n›n alt›nda belirtilmifltir.
11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er
muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin
süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri
11.1. Finansal tablolar›n haz›rlanmas›
fiirket, mali tablolar›n› T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'n›n (Hazine Müsteflarl›¤›) sigorta ve reasürans flirketleri için öngördü¤ü
esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu (Sigortac›l›k Kanunu)
gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na ve ilgili yönetmeliklere göre haz›rlamaktad›r.
Sigortac›l›k Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e girmifl ve 21 Aral›k 1959 tarih ve 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu
yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Sigortac›l›k Kanunu’nda belirtildi¤i üzere bu kanunun uygulanmas›na iliflkin yönetmeliklerin bu kanunun yay›m›
tarihinden itibaren bir y›l içinde ç›kart›lmas› ve Sigortac›l›k Kanunu’nda öngörülen düzenlemeler yürürlü¤e konuluncaya kadar mevcut
düzenlemelerin Sigortac›l›k Kanunu’na ayk›r› olmayan hükümlerinin uygulanmas›na devam edilmesi hükme ba¤lanm›flt›r. Dolay›s›yla
fiirket, mali tablolar›n›, mülga 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu’na dayan›larak Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan, 30 Aral›k 2004 tarih
ve 25686 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi
Hakk›nda Tebli¤ (Sigortac›l›k Muhasebe Sistemi Tebli¤ No:1) ve Sigortac›l›k Hesap Plan› uyar›nca düzenlemifltir.
38
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar› (“SFRS”) No. 1 “Mali Tablolar›n Sunumu
Hakk›nda Tebli¤” 30. maddesinde nakit ak›m tablosunun düzenlenmesinde SFRS No. 4 “Nakit Ak›m Tablosu Hakk›nda Tebli¤” de
belirtilen hükümlerin uygulanaca¤› belirtilmifltir. Ancak henüz ilgili standart yürürlü¤e girmedi¤i için fiirket, 31 Aral›k 2007 ve 2006
tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait nakit ak›m tablolar›n› haz›rlamam›flt›r.
7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na
ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik”’in (“Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i”) 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e girecek
olmas› nedeniyle bu zamana kadar geçecek süre içerisinde teknik karfl›l›klara iliflkin olarak uygulanacak hükümler, Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 say›l› “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Karfl›l›klar›n›n 5684 Say›l›
Sigortac›l›k Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sa¤lanmas›na ‹liflkin Genelge”’si (“Uyum Genelgesi”) kapsam›nda belirlenmifltir.
Sigortac›l›k Kanunu’nun 18 inci maddesi ile 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi
Kanununun 11 inci maddesine dayan›larak, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan, 14 Temmuz 2007 tarihinde yay›mlanan ve 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar› Hakk›nda
Yönetmelik’in 4 üncü maddesi gere¤ince, flirketlerin, Hazine Müsteflarl›¤›’nca sigorta sözleflmelerine, ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol
edilen ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya aç›klanacak finansal tablolar ile bunlara iliflkin
aç›klama ve dipnotlar›n düzenlenmesine iliflkin usul ve esaslarla ilgili ç›karaca¤› tebli¤ler hariç olmak üzere, faaliyetlerini Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun finansal tablolar›n haz›rlanma ve sunulma esaslar›na iliflkin mevzuat hükümleri çerçevesinde
muhasebelefltirmeleri esast›r. Ayn› yönetmeli¤in 19’uncu maddesi gere¤ince 31 Aral›k 2004 tarihli ve 25687 mükerrer say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan Sigortac›l›k Muhasebe Sistemi Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
11.2. Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolar›n düzeltilmesi
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaral› yaz›s›na istinaden, fiirket 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n›n,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 15 Ocak 2003 tarihli ve 25290 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Sermaye
Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”de (“Seri: XI No: 25 Say›l› Tebli¤”) yer alan “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali
Tablolar›n Düzeltilmesi” ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre düzelterek 2005 y›l› aç›l›fl mali tablolar›n› haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n ayn› yaz›s›na istinaden 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas› sona ermifl ve buna ba¤l›
olarak fiirket 2005 y›l› bafl›ndan itibaren mali tablolar›n› enflasyona göre düzeltmemifltir. Dolay›s›yla 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006
tarihlerinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar
olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla
hesaplanm›flt›r.
11.3. Yaz›lan primler
Yaz›lan primler, y›l içinde tanzim edilen poliçelerin yan› s›ra geçmifl y›llarda tanzim edilen birikimli hayat poliçelerinin taksit tutar›ndan,
iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düflüldükten sonra kalan tutar› ifade etmektedir.
fiirket politikas›, hayat branfl›yla ilgili primlerin tahsilat›n›n gerçeklefltirilememesi durumunda ihtar prosesi çal›flt›r›ld›ktan sonra cevap
gelmemesi halinde öngörülen süre içinde poliçe iptalinin yap›lmas›n› ve bu iptalin fiirket kay›tlar›na yans›t›lmas›n› öngörülmektedir.
11.4. Al›nan ve ödenen komisyonlar
Üretilen sigorta poliçelerinin sat›fllar› ile ilgili komisyon giderleri ve reasürörlerden al›nan komisyon gelirleri kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤› hesaplamas›nda dikkate al›nmak suretiyle poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r.
11.5. ‹krazlar
‹krazlar, fiirket'in tasdikli hayat sigortas› tarifelerine iliflkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortas› Genel
fiartlar›na göre bu süre asgari 3 y›ld›r) prim ödemesi yapan hayat sigortal›lar›yla ilgili tarifenin ifltira tablosundaki tutarlar›n belirli bir
oran› dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi karfl›l›¤›nda verdikleri ödünç para tutarlar›n› ifade etmektedir. fiirket’in 31 Aral›k 2007
tarihi itibar›yla sigortal›lara kulland›rd›¤› kredilerin tutar› 43,298 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 147,973 YTL).
11.6. Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›
Finansal tablolarda kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerden üretime
iliflkin komisyonlar ile hayat sigortalar›nda gider paylar› ve varsa birikime kalan k›s›mda düflüldükten sonra kalan tutar›n gün esas›na
göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan k›sm›ndan oluflur.
39
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu 7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
yürürlü¤e girecek olan Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i uyar›nca, kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri
için tahakkuk etmifl primlerin herhangi bir komisyon veya di¤er bir indirim yap›lmaks›z›n brüt olarak gün esas›na göre ertesi hesap
dönemi veya hesap dönemlerine sarkan k›sm›ndan oluflmaktad›r. Yürürlükte bulunan y›ll›k hayat sigortalar› ile süresi bir y›l› aflan
birikim priminin de al›nd›¤› hayat sigortalar›nda ise yaz›lan brüt primlerden varsa birikime ayr›lan k›s›m düflüldükten sonra kalan tutar›n
takip eden dönem veya dönemlere sarkan k›sm›ndan oluflur. Dolay›s›yla, yeni Sigortac›l›k Kanunu hükümleri gere¤ince Kazan›lmam›fl
Primler Karfl›l›¤› hesab› s›ras›nda komisyonlar›n düflülmemesi ve ilgili karfl›l›¤›n brüt primler üzerinden hesaplanmas› gerekmektedir.
Ancak 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge kapsam›nda teknik karfl›l›klara iliflkin yönetmelik yürürlü¤e girinceye kadar mevcut komisyon
tenzili uygulamas›na devam edilmesi hükme ba¤lanm›flt›r. Öte yandan, 28 Aral›k 2007 tarihli Hazine Müsteflarl›¤›’n›n “Kazan›lmam›fl
Primler Karfl›l›¤›n›n Hesaplanmas›na ve Ertelenmifl Komisyon Gelir ve Giderleri ‹çin Kullan›lacak Hesap Kodlar›na ‹liflkin Genelgesi”nde
2007 y›l› için komisyon düflülerek ayr›lan kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n 2008 y›l› finansal tablolar›na devredilmesinde uygulamada
ortaya ç›kacak sorunlar›n önlenmesini teminen, 1 Ocak 2008 tarihinden tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için komisyonlar
düflüldükten sonra kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ayr›lmas› uygulamas›na devam edilmesi, yeni y›lda tanzim edilecek poliçeler için ise
yeni sisteme göre ifllem yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan söz konusu Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i kapsam›nda, flirketler, cari rizikolar
karfl›l›¤›n› ay›r›rken yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri dolay›s›yla ortaya ç›kabilecek hasar ve tazminatlar›n ilgili sözleflmeler için
ayr›lm›fl kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›ndan fazla olma ihtimaline karfl›, her hesap dönemi itibar›yla, son 12 ay› kapsayacak flekilde
yeterlilik testi yapmak zorundad›r. Bu test yap›l›rken, net kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n beklenen net hasar prim oran› ile çarp›lmas›
gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oran›, gerçekleflmifl hasarlar›n (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve
tazminatlar, net-devreden muallak hasar ve tazminatlar, net) kazan›lm›fl prime (yaz›lan primler, net + devreden kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤›, net-kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Her bir branfl için beklenen hasar prim oran›n›n %100’ün
üzerinde olmas› halinde, %100’ü aflan oran›n net kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ile çarp›lmas› sonucunda bulunan tutar o branfl›n cari
rizikolar karfl›l›¤›na ilave edilir.
11.7. Hayat matematik ve kâr pay› karfl›l›klar›
Hayat matematik karfl›l›¤›, aktüeryal matematik karfl›l›klar› ve kâr pay› karfl›l›klar›ndan oluflmakta olup, fiirket’in hayat sigortas›
branfl›nda sigortal›lara yükümlülüklerini göstermektedir.
Hayat matematik karfl›l›klar›, hayat branfl› ile ifltigal eden sigorta flirketlerinin gelecekte vadesi geldi¤i zaman ödemeyi garanti ettikleri
tazminatlar için ay›rd›klar› karfl›l›kt›r. Sigortac›l›k Kanunu'na göre fiirket'in hayat branfl› taraf›ndan akdedilen hayat sigorta sözleflmeleri
uyar›nca tahakkuk esas›na göre yaz›lan primlerden idare ve tahsil masraflar›, ölüm (mortalite) risk primi ve komisyonlar›n›n indirilmesi
sonucu kalan tutar hayat matematik karfl›l›¤› olarak ayr›lmaktad›r. Matematik karfl›l›klar›n›n onay› yurtd›fl›nda haz›rlanan ölüm
istatistikleri dikkate al›narak aktüerlerce, Hazine Müsteflarl›¤›’›nca onaylanm›fl, Türk sigorta flirketleri için geçerli olan cari tablolar
kullan›larak yap›lmaktad›r.
Bu karfl›l›klar›n yat›r›mlara dönüflmesi sonucu elde edilen gelirler için kâr pay› karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r. Kâr pay› karfl›l›klar› y›l içinde hayat
branfl›nda tahsil edilen primler karfl›l›¤›nda hesaplanmaktad›r.
11.8. Muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤›
Dönem ve y›l sonu itibar›yla, fiirket’e bildirimi yap›lm›fl ve inceleme safhas›nda olup bedeli ödenmemifl hasar ve tazminat dosyalar›yla
ilgili tüm yükümlülükler için muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r. Muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤›, eksper raporlar›na
veya sigortal› ve eksperin de¤erlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir. Muallak hasar ve tazminatlar›n reasürörlere ait k›sm›
teknik giderler alt›nda muallak hasar karfl›l›¤›nda de¤iflim hesab›nda net olarak yans›t›lmaktad›r.
27 Ocak 2004 tarihli ve 25359 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve
Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” çerçevesinde sigorta flirketlerinin 2004 y›l› sonundan
bafllamak üzere, bilanço tarihi itibar›yla gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri için ilave muallak hasar ve
tazminat karfl›l›¤› ay›rmas› gerekmektedir. Bu tarihlerden önce meydana gelmifl ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmifl hasar ve
tazminatlar, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl
hasar ve tazminat bedellerinin hesaplanmas› s›ras›nda, sigorta ve reasürans flirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha
fazla y›llardaki net konzervasyon üzerinden y›ll›k prim üretimleri ile söz konusu y›llara ait gerçekleflmifl ancak hesap dönemi
sonras›nda rapor edilmifl hasar ve tazminat bedellerinin a¤›rl›kl› ortalamalar› dikkate al›n›r. Bu çerçevede fiirket, 31 Aral›k 2007 tarihi
itibar›yla, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal tablolar›nda 270,507YTL (31 Aral›k
2006: 3,817 YTL) tutar›nda net muallak hasar karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.
40
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
31 Aral›k 2004 tarihinden itibaren sigorta flirketleri Hazine Müsteflarl›¤›’nca belirlenen esaslar çerçevesinde her hesap döneminde
branfllar itibar›yla muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik tablosu düzenlemek zorundad›r. Bu tablo sigorta flirketlerinin ay›rd›¤›
muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤›n›n, bu karfl›l›klar›n konusu olan dosyalar için fiilen ödenmifl olan hasar ve tazminatlar toplam›na
oran›n› gösterir. Bu oran›n, cari hesap dönemi hariç olmak üzere, son befl y›ll›k ortalamas›n›n %90’›n alt›nda olmas› halinde, cari hesap
döneminde bu oran ile %90’›n alt›nda kalan k›sm› aras›ndaki fark için muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik fark› hesaplan›p
kay›tlara yans›t›lmaktad›r.
7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 1 Ocak 2008’de yürürlü¤e girecek olan yeni Teknik Karfl›l›klar
Yönetmeli¤i’nin muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlili¤i ile ilgili 7’inci maddesine göre, 1 Ocak 2008 tarihi itibar›yla muallak hasar
ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n›n %95 olaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i uyar›nca, cari hesap dönemi muallak tazminat
karfl›l›¤› tutar›, Hazine Müsteflarl›¤›’nca belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan düflük olamaz.
11.9. Muhtemel zararlar karfl›l›¤›
Sigorta flirketleri Hazine Müsteflarl›¤›’nca 26 Aral›k 1994 tarihli ve 22153 no’lu Resmi Gazete’de yay›mlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden
itibaren yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans fiirketleri’nin Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤i”nin 27. maddesi uyar›nca, sigorta
acenteleri ve sigortal›lar nezdindeki prim alacaklar›ndan muaccel olup da iki ay içinde tahsil edilemeyen k›sm›n›n tamam› kadar
muhtemel zararlar karfl›l›¤› ay›rmaktad›rlar.
14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren Sigortac›l›k Kanunu hükümleri aras›nda yer almamas› nedeniyle 4 Temmuz 2007 tarihinde
yay›mlanan Genelge kapsam›nda, 2007 y›l›nda muhtemel zararlar karfl›l›¤›n›n ayr›lmayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi
itibar›yla ayr›lan ve bilançoda tafl›nan karfl›l›klar›n kullan›m› ise flirketlerin insiyatifine b›rak›lm›flt›r. Bununla birlikte ayn› Genelge’de yeni
kanun çerçevesinde Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin
Yönetmelik’te yap›lacak de¤ifliklik ile muaccel hale gelen alacaklar ve vadeli alacaklar ile ilgili düzenlemelerin devam etti¤i
belirtilmifltir. Bu çerçevede fiirket yönetimi ihtiyatl›l›k ilkesi gere¤i, 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla mevcut bulunan prim alacak
karfl›l›klar›na baz alacaklar›n›n detayl› analizini yaparak cari dönemde söz konusu karfl›l›¤›n tamam›n› ters çevirerek gelir kaydetmifl ve
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla muhtemel zararlar karfl›l›¤› ay›rmam›flt›r.
Ayr›ca fiirket, acente ve sigortal›lar› ile ilgili olup idari ve kanuni takipte olan flüpheli alacaklar› için idari ve kanuni takipteki alacak
karfl›l›klar› ay›rmaktad›r.
11.10. Bireysel Emeklilik ‹fllemleri
Yoktur.
11.11. Finansal varl›klar
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 3 Mart 2005 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM.0.3.1/15 say›l› yaz›s› ile sigorta flirketlerinin varl›k ve yükümlülüklerinin
de¤erleme ve muhasebelefltirilmelerini, bu kapsamda Müsteflarl›kça yeni bir düzenleme yap›l›ncaya kadar, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun 15 Kas›m 2003 tarih mükerrer 25290 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤’de (Seri XI No:25) yer alan hükümlere göre yapmalar› gerekti¤i belirtilmifltir. Ayr›ca, sigortal›lar›n hak ve
menfaatleri aleyhine bir durum yaratmamas› kayd›yla, Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar›n her biri kendi içinde;
al›m-sat›m amaçl›, sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lmas› ve de¤erleme esaslar›n›n da
bu kapsamda Sermaye Piyasas› Kurulu’nun söz konusu tebli¤ine göre yap›lmas› gerekti¤i aç›klanm›flt›r.
Ayr›ca, sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin sigortal›lara ait olanlar›n›n özsermaye alt›nda takibi s›ras›nda, borsa rayici ile iç verim
yöntemine göre de¤erleme sonucundaki gelir fark›n›n yaln›zca flirkete ait olan k›sm›n›n (kâr pay› kesinti oran›) kaydedilmesinin uygun
olaca¤› da belirtilmifl bulunmaktad›r.
fiirket kendi portföyünde bulunan menkul k›ymetlerini sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›flam›flt›r. Riski hayat poliçesi
sahiplerine ait olan finansal varl›klar› sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak
s›n›flam›flt›r.
41
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi
bulunan ve flirket kaynakl› krediler ve alacaklar d›fl›nda kalan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar, ilk kayda al›mdan sonra, var ise de¤er azal›fl› için ayr›lan karfl›l›k düflülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan iskonto edilmifl
maliyeti ile muhasebelefltirilmektedir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar rayiç de¤erle de¤erlenmekte; rayiç de¤er ile iskonto edilmifl de¤er aras›ndaki fark›n %10’u
özsermaye alt›nda, sigortal›lara ait olan %90’› Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar›-Hayat Matematik Karfl›l›¤› hesab›nda
muhasebelefltirilmektedir. fiirket’e ait olmayan de¤erleme farklar›n›n %90’›na tekabül eden 4,059 YTL (31 Aral›k 2006: Yoktur), hayat
matematik karfl›l›klar› içerisinde gösterilmifltir.
11.12. Maddi ve maddi olmayan varl›klar
Maddi ve maddi olmayan varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden ve 31 Aral›k 2004 tarihinden sonra al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet
de¤erlerinden birikmifl amortisman ve itfa paylar› düflülerek yans›t›l›r. ‹lgili amortisman ve itfa paylar› maliyet de¤erleri üzerinden
h›zland›r›lm›fl ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak hesaplanm›flt›r.
Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n amortisman ve itfa pay›nda kullan›lan faydal› ömürler afla¤›daki gibidir:
Demirbafl ve Tesisatlar
Motorlu Tafl›tlar
Di¤er maddi varl›klar
Maddi olmayan varl›klar
3-5
5
5
3
y›l
y›l
y›l
y›l
11.13. Di¤er risklere iliflkin karfl›l›klar
Türk ‹fl Kanunu’na göre, fiirket bir senesini doldurmufl olan ve istifa veya kötü davran›fl d›fl›ndaki sebeplerden fiirket’le iliflkisi kesilen
veya hizmet y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini kazanan, askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle
yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla, 2,030.19
YTL (31 Aral›k 2006: 1,857.44 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
‹liflikteki finansal tablolarda, fiirket istatistiksel metotlar kullanarak k›dem tazminat› karfl›l›¤› hesaplam›fl ve muhasebelefltirmifltir.
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla kullan›lan bafll›ca istatistiksel tahminler flöyledir:
‹skonto Oran›
Tahmin Edilen Personel Devir H›z›
31 Aral›k 2007
%5.71
%39
31 Aral›k 2006
%5.71
%55
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla hesaplanan k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 5,564 YTL (31 Aral›k 2006: 18,325 YTL) tutar›ndad›r. fiirket
ayr›ca 31 Aral›k tarihi itibar›yla çal›flanlar›n birikmifl izin haklar› için 23,928 YTL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r.
11.14. Yabanc› para varl›k ve borçlar›
Dövize dayal› ifllemler ifllem tarihindeki geçerli kurlar esas al›narak muhasebelefltirilmifl olup, bilanço tarihi itibar›yla yabanc› para
cinsinden aktif hesaplar için T.C. Merkez Bankas› (“TCMB”) döviz al›fl, pasif hesaplar için TCMB döviz sat›fl kuru kullan›lm›flt›r.
De¤erleme sonras› ortaya ç›kan farklar kambiyo kâr veya zarar› olarak gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.
11.15. Vergi
Kurumlar vergisi
21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci
maddesi ile Kurumlar Vergisi oran› %30’dan %20’ye indirilmifltir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
kurum kazançlar› %20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) gibi indirimlerin sonucu
bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› taktirde baflka bir vergi ödenmemektedir.
42
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen kâr
paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2006/10731 say›l›
Bakanlar Kurulu karar› ile 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu maddelerinde yeralan baz› tevkifat oranlar› yeniden
belirlenmifltir. Bu ba¤lamda Türkiye’de bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de
yerleflik kurumlara yap›lanlar d›fl›ndaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oran›nda uygulanan stopaj oran› %15’e ç›kar›lm›flt›r. Dar
mükellef kurumlara ve gerçek kiflilere yap›lan kâr da¤›t›mlar›na iliflkin stopaj oranlar›n›n uygulanmas›nda, ilgili Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaflmalar›nda yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj
uygulanmaz.
Y›l içinde ödenen geçici vergiler, o y›l›n y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup
edilebilmektedir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez. fiirket’in geçmifl dönemlerden tafl›d›¤› indirilebilir geçmifl
dönem zararlar›n›n toplam› 316,204 YTL (31 Aral›k 2006: 2,168,060 YTL) tutar›ndad›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin transfer fiyatland›rmas› yoluyla “örtülü kazanç da¤›t›m›” bafll›¤› alt›nda transfer
fiyatland›rmas› konusu ifllenmektedir. 18 Kas›m 2007 tarihinde yay›mlanan “transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›
hakk›nda Genel Tebli¤’de uygulamadaki detaylar belirlenmifltir.
E¤er vergi mükellefleri ilgili kurulufllarla (kiflilerle), fiyatland›rmalar› emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yap›lmayan ürün, hizmet
veya mal al›m ve sat›m ifllemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili kârlar transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü bir flekilde da¤›t›ld›¤› kanaatine
var›lacakt›r. Bu tarz transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü kâr da¤›t›mlar› kurumlar vergisi aç›s›ndan vergi matrah›ndan indirilemeyecektir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi
beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15 inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine
verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.
Ertelenmifl vergiler
Ertelenmifl vergi borcu veya varl›¤› varl›klar›n ve borçlar›n iliflikteki finansal tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah›
hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki “geçici farkl›l›klar›n”, bilanço yükümlülü¤ü yöntemine göre vergi etkilerinin
hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Vergi mevzuat›na göre varl›klar›n ya da borçlar›n iktisap tarihinde oluflan mali ya da ticari kâr›
etkilemeyen farklar bu hesaplaman›n d›fl›nda tutulmufltur.
‹fllemler ve di¤er olaylar sonuç hesaplar›nda muhasebelefltirilmiflse, bunlarla ilgili vergi etkileri de sonuç hesaplar›nda
muhasebelefltirilmifltir. ‹fllemler ve di¤er olaylar do¤rudan do¤ruya özkaynak hesaplar›nda muhasebelefltirilmiflse, ilgili vergi etkileri de
do¤rudan özkaynak hesaplar›nda muhasebelefltirilmifltir.
Hesaplanan ertelenmifl vergi varl›klar› ile ertelenmifl vergi yükümlülükleri finansal tablolarda netlefltirilerek gösterilmektedir.
11.16. ‹liflkili flirketler
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla fiirket’in %99.69’una sahip Denizbank’›n orta¤› ve ifltiraki konumunda bulunan gruplara dahil flirketler ile
31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla fiirket’in %99.60’›na sahip Global Yat›r›m’›n orta¤› ve ifltiraki konumunda bulunan gruplara dahil flirketler
bu mali tablolar aç›s›ndan iliflkili kurulufllar olarak tan›mlanm›flt›r. ‹liflkili kurulufllara ayn› zamanda sermayedarlar ve fiirket yönetimi de
dahildir.
11.17. Di¤er bilanço kalemleri
Kay›tl› de¤erleri ile bilançoya yans›t›lm›flt›r.
12) Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren hususlara iliflkin bilgi
K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 2,087.92 YTL olarak güncellenmifltir.
43
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
13) fiarta ba¤l› zararlar ile her türlü flarta ba¤l› kazançlara iliflkin bilgi, (iflletmeyi borç alt›na sokacak ve dönem sonucunu
etkileyebilecek hukuki ihtilaflar›n mahiyetleri bu bölümde aç›klan›r.)
fiirket aleyhine Beyo¤lu 2. ‹fl Mahkemesinde, iflten ayr›lm›fl dört çal›flan› taraf›ndan ihbar tazminat› ile ilgili olarak 2006 y›l›nda aç›lm›fl
ve toplam tutar› 3,690 YTL (31 Aral›k 2006: 3,690 YTL) olan dört ayr› dava mevcuttur. fiirket 2007 y›l›nda söz konusu davalar için faiz
tahakkuku ile 10,640 YTL karfl›l›k ay›rm›flt›r.
14) fiirketin gayri safi kâr oranlar› üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de¤iflikliklere iliflkin bilgi
ve bunlar›n parasal etkileri
Yoktur.
15) Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar›
Bankalar hesab›n›n 269,868 YTL (31 Aral›k 2006: 113,630 YTL) tutar›ndaki k›sm› blokede tutulan kredi kartlar› tahsilatlar›ndan; 811,858
YTL tutar›ndaki k›sm› Ziraat Bankas› ‹stanbul Kurumsal Bankac›l›k fiubesi hesab›nda Hazine Müsteflarl›¤› lehine elementer dal› teminat›
ve 4,109,008 YTL tutar›ndaki k›sm› Halkbankas› Gayrettepe Giriflimci fiubesi hesab›nda Hazine Müflterflarl›¤› lehine hayat dal› teminat›
olarak blokeye al›nan vadeli mevduattan oluflmaktad›r.
Menkul k›ymetlerin 14,986,141 YTL (31 Aral›k 2006: 6,800,017 YTL) ve vadeli mevduatlar›n 4,920,867 YTL (31 Aral›k 2006: Yoktur)
tutar›ndaki k›sm› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca Hazine Müsteflarl›¤› lehine bloke edilmifltir. 31 Aral›k 2007 itibar›yla menkul k›ymetlerin
16,018 YTL (31 Aral›k 2006: Yoktur) tutar›ndaki k›sm› Türkiye Halk Bankas› Afi Gayrettepe Giriflimci fiube ile imzalanm›fl Genel Kredi
Sözleflmesi nedeni ile bloke edilmifltir.
16) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla aktifler üzerindeki toplam sigorta bedeli 277,644 YTL (31 Aral›k 2006: 272,629 YTL) tutar›ndad›r.
17) Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutar›
31 Aral›k 2007
212,500
133,598
346,098
Al›nan ipotek senetleri
Al›nan di¤er teminatlar
Toplam
31 Aral›k 2006
212,500
2,222
214,722
18) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›
fiirket’in 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu gere¤i Belbim Afi’ye verilen 9,668 YTL (31 Aral›k 2006: 9,668 YTL) tutar›nda teminat mektubu
bulunmaktad›r.
19) fiirketin hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar› ile varl›klar itibar›yla hayat ve hayat d›fl›
dallara göre tesis edilmifl teminat tutarlar›
Hayat
Hayat d›fl›
Toplam
2007
Tesis Edilmesi
Gereken
18,521,214
563,135
19,084,349
2007
Tesis
Edilen
19,095,150
811,858
19,907,008
2006
Tesis Edilmesi
Gereken
7,457,280
126,753
7,584,033
2006
Tesis
Edilen
6,645,071
154,946
6,800,017
fiirket’in 31 Aral›k 2007 itibar›yla hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutar› 19,084,349 YTL (31 Aral›k 2006:
7,584,033 YTL) olup yukar›daki tabloda gösterilen tesis edilmesi gereken tutarlar ait olduklar› dönem sonlar› itibar›yla hesaplanm›flt›r.
44
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
20) fiirketin hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayr›lan hayat ve mevcut hayat sigortal›lar›n adet ve matematik
karfl›l›klar›
31 Aral›k 2007
Dönem içinde giren
Dönem içinde ayr›lan
Di¤er art›fl (*)
Mevcut
Poliçe adet
3,463
(700)
4,193
Matematik
karfl›l›klar
9,835,673
(2,173,968)
3,069,849
18,376,149
Poliçe adet
540
(391)
1,430
Matematik
karfl›l›klar
224,671
(1,082,411)
7,644,595
31 Aral›k 2006
Dönem içinde giren
Dönem içinde ayr›lan
Mevcut
(*) Di¤er art›fl, mevcut hayat poliçesi sahiplerinin yat›r›ma yönlendirdikleri tutarlardan ve kâr paylar›ndaki art›fltan kaynaklanmaktad›r.
21) Hayat d›fl› sigortalara dallar itibar›yla verilen sigorta teminat› tutar›
Sa¤l›k
Seyahat sa¤l›k
Ferdi kaza
31 Aral›k 2007
Limitsiz
361,410
2,869,233,860
31 Aral›k 2006
500,000
388,936
110,288,710
22) fiirketin kurdu¤u emeklilik yat›r›m fonlar› ve birim fiyatlar›
Yoktur.
23) Portföydeki kat›l›m belgeleri ve dolafl›mdaki kat›l›m belgeleri adet ve tutar
Yoktur.
24) Y›l içinde giren, ayr›lan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ve portföy tutarlar›
Yoktur.
45
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
25) Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa rayiçlerine göre,
borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n maliyet bedellerine göre de¤erlerini
gösteren bilgi
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla fiirket’in kendi portföyünde bulunan finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Devlet tahvilleri
Toplam sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Maliyet De¤eri
Kay›tl› De¤eri
Borsa Rayiç De¤eri
8,807,776
8,807,776
9,165,466
9,165,466
9,165,466
9,165,466
31 Aral›k 2006
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar
Hisse senetleri-borsada ifllem gören
Yat›r›m fonlar›
Toplam al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Repo ifllemleri
Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Maliyet De¤eri
Kay›tl› De¤eri
Borsa Rayiç De¤eri
585,178
83,207
668,385
586,638
83,207
669,845
586,638
83,207
669,845
103,146
103,146
103,214
103,214
-
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Devlet tahvili
Eurobond
Vadeli mevduat
Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Devlet tahvili
Eurobond
Toplam sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Maliyet De¤eri
Kay›tl› De¤eri
Borsa Rayiç De¤eri
611,437
398,378
1,450,000
2,459,815
646,000
407,398
1,460,329
2,513,727
628,836
405,164
1,034,000
6,924,488
11,757
6,936,245
7,128,768
12,082
7,140,850
7,128,768
12,082
7,140,850
31 Aral›k 2006
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Devlet tahvili
Eurobond
Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Maliyet De¤eri
Kay›tl› De¤eri
Borsa Rayiç De¤eri
6,558,667
459,104
7,017,771
7,087,919
469,596
7,557,515
-
26) Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar
taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar
Yoktur.
46
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
27) Mali tablolardaki “di¤er” ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n %20’sini veya bilanço
aktif toplam›n›n %5’ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar›
Di¤er alacaklar
Di¤er çeflitli alacaklar (cari varl›klar)
Verilen depozito ve teminatlar (cari olmayan varl›klar)
Toplam
31 Aral›k 2007
152,731
4,076
156,807
31 Aral›k 2006
138,319
42,168
180,487
“Di¤er Çeflitli Alacaklar” hesab›n›n 134.833 YTL (31 Aral›k 2006: 121,170 YTL) tutar›ndaki k›sm› fiirket’in acentesine vermifl oldu¤u
acente tesis avans› ve faiz reeskontu, 12,609 YTL (31 Aral›k 2006: 960 YTL) tutar›ndaki k›sm› fiirket’in prim tahsilât› yapt›¤› kredi
kart›n›n valör fark›ndan ve 5,289 YTL di¤er alacaklardan oluflmaktad›r.
Di¤er cari varl›klar
Peflin ödenen vergiler ve fonlar
K›rtasiye ve bas›l› evrak stoku
Toplam
31 Aral›k 2007
172,143
172,143
31 Aral›k 2006
63,691
5,394
69,085
Di¤er cari olmayan varl›klar
Ertelenmifl vergi varl›klar›
Toplam
31 Aral›k 2007
107,564
107,564
31 Aral›k 2006
431,120
431,120
Di¤er çeflitli borçlar
Sat›c›lara borçlar
Toplam
31 Aral›k 2007
53,523
53,523
31 Aral›k 2006
26,675
26,675
28) “Di¤er Alacaklar” ile “Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam›n›n yüzde
birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›
Yoktur.
29) Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n borçlar›
Yoktur.
30) Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› (Bu tutarlar ayr› toplamlar
olarak gösterilir)
Yoktur.
31) fiirket ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar
hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak ve oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n düzenlenen en son mali
tablolar›nda yer alan dönem kâr› veya zarar›, net dönem kâr› veya zarar› ile bu mali tablolar›n ait oldu¤u dönem, Kurulumuz
standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun
olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i
Yoktur.
32) ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye artt›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi
tutarlar›
Yoktur.
33) Tafl›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri
Yoktur.
47
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
34) Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›fllar›
fiirket’in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›nda meydana gelen de¤er art›fl›ndan pay›na düflen 10,042 YTL’dir. (31 Aral›k 2006: Yoktur)
35) Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n ayr› ayr›
tutarlar› ve YTL’ye dönüfltürme kurlar›
31 Aral›k 2007
Bankalar
Menkul de¤erler
‹kraz
Verilen depozito ve teminatlar
Sigortal›lardan alacaklar
Toplam yabanc› para alacaklar
Reasürörlere borçlar
Matematik Karfl›l›klar
Gelecek aylara ait gelirler
Toplam yabanc› para pasifler
Net yabanc› para pozisyonu
31 Aral›k 2006
Bankalar
Menkul de¤erler
Sigortal›lardan alacaklar
‹kraz
Verilen depozito ve teminatlar
Toplam yabanc› para alacaklar
Reasürörlere borçlar
Matematik Karfl›l›klar
Gelecek aylara ait gelirler
Toplam yabanc› para pasifler
Net yabanc› para pozisyonu
Döviz Cinsi
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
Döviz Tutar›
10,811
343,443
11,385
7,881
3,500
311
Kur
1.1647
1.1647
1.7102
1.1647
1.1647
1.1647
USD
EUR
USD
EUR
USD
658
2,284
310,585
11,285
591
1.1721
1.7210
1.1721
1.7210
1.1721
Döviz Cinsi
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
Döviz Tutar›
775
324,900
6,976
2,668
13,851
30,000
Kur
1.4056
1.4056
1.8515
1.4056
1.4056
1.4056
USD
EUR
USD
EUR
USD
195
368
320,909
7,820
793
1.4124
1.8604
1,4124
1,8604
1.4124
Tutar YTL
12,592
400,008
19,471
9,179
4,076
362
445,688
771
3,931
364,037
19,421
693
388,853
56,835
Tutar YTL
1,089
456,679
12,916
3,750
19,469
42,168
536,071
275
685
453,252
14,548
1,120
469,880
66,191
36) Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar›
Yoktur.
37) Kategorileri itibar›yla y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›
Yöneticiler:
Di¤er personel:
31 Aral›k 2007
7
32
31 Aral›k 2006
7
24
38) Kâr payl› hayat sigortalar›nda kâr pay›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan de¤erleme yöntemleri
fiirket, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varl›klar› “Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar” ve “Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Finansal Varl›klar” olarak s›n›fland›rm›flt›r. Bu varl›klar, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirtilen ve 11 numaral› dipnotta belirtilen esaslar
do¤rultusunda de¤erlemeye tabi tutulmufltur. Bu esaslar do¤rultusunda bulunan de¤erleme farklar› ile bu finansal varl›klardan elde
edilen faiz tutarlar› kâr pay› hesaplamas›nda dikkate al›nm›flt›r.
48
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
39) Al›nan k›sa vadeli veya uzun vadeli kredilerinin al›nma gerekçeleri
Yoktur.
40) Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar
Yoktur.
41) Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›na iliflkin tutarlar
Yoktur.
42) Devam› Ek-4 ‘de yer alan tablo uyar›nca yer almas› gereken di¤er dipnotlar
Yoktur.
43) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar›
a)
b)
Amortisman giderleri:
aa) Normal amortisman giderleri: 37,633 YTL (31 Aral›k 2006: 25,594 YTL).
ab) Yeniden de¤erlemeden do¤an amortisman gideri: Yoktur.
‹tfa ve tükenme paylar›: 83,203 YTL (31 Aral›k 2006: 25,930 YTL).
44) Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri YTL
Devam eden riskler karfl›l›¤›ndaki de¤iflim
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›nda de¤iflim (Net)
Muallak hasar karfl›l›¤›nda de¤iflim (Net)
Hayat matematik karfl›l›¤›ndaki de¤iflim (Net)
Toplam Teknik Karfl›l›klar (Net)
Muhtemel zararlar karfl›l›¤›ndaki de¤iflim
K›dem tazminat› karfl›l›¤›ndaki de¤iflim
Dava Karfl›l›¤›
Birikmifl personel izin karfl›l›¤›
Di¤er Karfl›l›klar
Serbest Karfl›l›klar Toplam›
Toplam
31 Aral›k 2007
2,733,718
247,642
10,727,533
13,708,893
31 Aral›k 2006
(485)
24,390
42,037
1,926,003
1,991,945
(1,134)
(12,761)
6,950
23,928
209,008
225,991
(1,319)
(1,130)
3,690
147,151
148,392
13,934,884
2,140,337
45) Dönemin tüm finansman giderleri
Yoktur.
46) Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle ilgili k›sm›n tutar (Toplam tutar içindeki paylar›
%20’yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir).
Yoktur.
49
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
47) Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar (Toplam tutar içindeki paylar› %20’yi aflanlar ayr›ca
gösterilecektir).
Denizbank
Global Yat›r›m Hol. Afi (*)
Toplam
01.01.2007-31.12.2007
Sat›fllar
Al›fllar
(Al›nan Primler)
20,317,781
3,679,999
54,597
50,189
20,372,378
3,730,188
01.01.2006-31.12.2006
Sat›fllar
(Al›nan Primler)
Al›fllar
297,017
204,425
297,017
204,425
(*) Global Yat›r›m Holding Afi’nin elindeki hisse senetleri 30.03. 2007 tarihi itibar›yla Denizbank Afi’ye devredildi¤i için sadece
30.03.2007 tarihine kadar Global Yat›r›m Holding Afi’ye yap›lan sat›fllar ve bu flirketlerden yap›lan al›fllar bu dipnotta gösterilmifltir.
48) Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki paylar›
%20’yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir)
Faiz gelirleri
Denizbank Afi(*)
01.01.200731.12.2007
202,534
01.01.200631.12.2006
-
Kira Bedeli
GlobalYat›r›m Hol. Afi(*)
01.01.200731.12.2007
49,793
01.01.200631.12.2006
204,008
(*) Global Yat›r›m Holding Afi’nin elindeki hisse senetleri 30.03.2007 tarihi itibar›yla Denizbank Afi’ye devredildi¤i için sadece
30.03.2007 tarihine kadar Global Yat›r›m Holding’e ödenen kira giderleri bu dipnotta gösterilmifltir.
49) Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst yöneticilere cari
dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar›
31 Aral›k 2007 hesap döneminde yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi
üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 156,172 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 152,909
YTL).
50) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap›lan de¤iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana
getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-)
Yoktur.
51) fiirketin genel yönetim, araflt›rma ve gelifltirme, pazarlama sat›fl ve reklam giderleri ile ilgili olarak yap›lan ancak da¤›t›m›
direkt olarak yap›lamayanlar için flirketçe öngörülmüfl da¤›t›m kriterleri
Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan ve 30 Aral›k 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›ndaki Tebli¤'e göre sigorta flirketleri genel giderlerinin bir k›sm›n› teknik
k›s›mda göstermek zorundad›r. Bu tebli¤ do¤rultusunda cari dönemde genel yönetim, araflt›rma ve gelifltirme, pazarlama ve reklam
giderlerinden ayr›m› yap›labilenler ilgili branfllara gider kaydedilmektedir. Direkt ayr›lamayan giderler son üç y›lda branfl baz›nda
al›nan primin toplam prime oran› do¤rultusunda ayr›lmaktad›r.
52) Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar› gösteren
aç›klay›c› not
Yoktur.
53) Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek kofluluyla, hisse bafl›na kâr ve kâr pay› oranlar›
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde adi hisse senetleri için hisse bafl›na kâr 0.00288YTL’dir
(31 Aral›k 2006: 0.00305).
50
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu
DenizHayat Sigorta Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ayr›nt›l›
Bilanço Dipnotlar›
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
54) Y›l içinde yeni giren bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak
da¤›l›mlar›
Yoktur.
55) Y›l içinde baflka flirketten gelen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve
kurumsal olarak da¤›l›mlar›
Yoktur.
56) Y›l içinde flirketin hayat portföyünden bireysel emeklili¤e geçen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net
kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›
Yoktur.
57) Y›l içinde flirketin portföyünden ayr›lan baflka flirkete geçen veya baflka flirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel
emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›
Yoktur.
58) Y›l içinde yeni giren hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›
31 Aral›k 2007
Bireysel
Grup
Toplam
Poliçe Adeti
3,349
114
3,463
Brüt Prim
472,721
18,225,629
18,698,350
Net Prim
472,721
18,225,629
18,698,350
31 Aral›k 2006
Bireysel
Grup
Toplam
Poliçe Adeti
462
78
540
Brüt Prim
113,230
17,742
130,972
Net Prim
113,230
17,742
130,972
59) Dönem içinde portföyden ayr›lan hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› matematik karfl›l›klar›n›n tutarlar›n›n
ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›
31 Aral›k 2007
Bireysel
Grup
Toplam
Poliçe Adeti
615
85
700
Brüt Prim
220,820
229,553
450,373
Net Prim
220,820
229,553
450,373
Matematik
Karfl›l›k
993,212
1,180,756
2,173,968
31 Aral›k 2006
Bireysel
Grup
Toplam
Poliçe Adeti
315
76
391
Brüt Prim
160,470
10,099
170,569
Net Prim
160,470
10,099
170,569
Matematik
Karfl›l›k
710,389
372,022
1,082,411
31 Aral›k 2007
%16.65
%17.25
%5.15
%5.32
%3.92
31 Aral›k 2006
%14.43
%14.95
%6.05
%6.26
%3.95
60) Y›l içinde hayat sigortal›lar›na kâr pay› da¤›t›m oran›
FON
FON
FON
FON
FON
YTL
YTL 93
USD
USD 93
EUR
61) Devam› Ek-4’ de yer alan tablo uyar›nca yer almas› gereken di¤er dipnotlar
Yoktur.
51
Bölüm 4 Denetim Raporlar›, Finansal Tablolar ve Dipnotlar›
Organizasyon fiemas›
Yönetim Kurulu
‹ç Denetim
Genel Müdür
Aktüer
Avukat
Sat›fl ve Pazarlama
Grubu
Mali ve ‹dari ‹fller
Grubu
Pazarlama ve
Stratejik Planlama
Muhasebe
Teknik ve
Operasyon
Banka ve Finansal
Kurumlar
Tahsilat
IT ve Süreç
PTT ve Acenteler
Finansman
Sat›fl ve
Koordinasyon
Bütçe Raporlama
fiirket Merkezi
Salih Tozan Sokak Karamanc›lar ‹fl Merkezi No:16 A Blok Kat:2
34394 Esentepe/‹STANBUL
‹letiflim Bilgileri
Telefon: 0 212 370 15 00 Faks: 0 212 336 33 75
Elektronik Site Adresi
www.denizhayat.com
‹rtibat ‹çin Elektronik Posta Adresi
[email protected]
52
Teknik ve
Operasyon Grubu
DenizHayat Sigorta
2007 y›l› faaliyet raporu

Benzer belgeler