Findeks Rapor Yorumlama

Transkript

Findeks Rapor Yorumlama
Kişinin findeks
kredi notunu
görüntülemek için
bu alan seçilir.
Findeks Kredi Notu Nedir?
Findeks Kredi Notu, tüketicinin aldığı ya da alacağı kredilerin geri ödeme performansını
tahmin eden risk göstergesidir. Aynı zamanda üyenin edindiği detaylı ve bazen
yorumlanması zor olan kredi raporunun da sayısal bir özetdir.
Findeks Kredi Notu’nun amacı, bireyleri öngörülen riskleri açısından bir sıralamaya
koymaktır. Bu nedenle bir bireyin Findeks Kredi Notu'nun düşük çıkması için geçmişinde
mutlaka ciddi bir ödeme sorunu olması şart değildir. Örneğin, geçmiş kredi ödemelerinde
hiç bir gecikme bulunmayan iki kişiden birinin daha fazla sayıda ve daha eski kredi hesapları
varsa, diğer kişinin Findeks Kredi Notu göreceli olarak daha düşük çıkacaktır. Bunun sebebi,
daha eski kredi hesapları olan kişinin, borcuna olan sadakatine ilişkin daha fazla bilgi
bulunmasıdır. Ancak bir kredi kararını olumlu ya da olumsuz vermek için çizginin nerede
çekileceği ve Findeks Kredi Notu'na ek olarak başka hangi kriterlerin dikkate alınacağı,
tamamen kararı verecek olan kuruluşun insiyatifindedir.
Kişinin findeks kredi
notunun, risk
seviyesini gösteren
tablodur.
Kişinin, findeks kredi
notunun, Türkiye
ortalamasındaki
yerini gösteren
tablodur.
Findeks Kredi Notu, çok detaylı istatistiksel çalışmalar sonucu geliştirilmiş olan çok güçlü bir
"karar destek ürünü"dür. Kuruluşlar Findeks Kredi Notu sayesinde daha isabetli kararlar
vererek kayıpları en aza indirebilirler. Aynı şekilde karar sürecindeki otomasyon oranını
artırarak operasyonel maliyetleri de azaltmaları, dolayısıyla kârlılıklarını arttırmaları
mümkün olmaktadır.
Kişinin, son altı aydaki
findeks kredi notu
tredini gösteren
tablodur.
Findeks kredi notunun
hesaplamasında kullanılan
bileşenleri görüntülemek için bu
alan seçilir.
Hesaplamada kullanılan
bileşenleri yüzdesel
olarak gösteren
tablodur.
Risk Raporu Nedir?
Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin tüm finans kuruluşlarından kullanmış oldukları kredi
ürünlerine ilişkin geçmiş ödeme performansını ortaya koyan bir üründür.
Risk içeren her türlü ilişkide, riski alan tarafa, müşterisinin kredi geçmişini görmesine olanak
sağlar. Bu sayede, riski alan taraf, daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmektedir.
Findeks’in sahip olduğu kredi sicil bilgileri, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm finansal kurum
ve kuruluşların aylık periyotta paylaştığı müşteri bilgilerinden oluşmaktadır. Raporlar, bu
bilgiler esas alınarak değişiklik yapılmadan sunulmaktadır.
Gerçek Kişi Risk Raporunda Yer Alan Bilgiler
• Gerçek Kişinin limitleri, riskleri, geçmiş ödeme performansları ve kredi ürünleri ödeme
bilgileri
• Bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı
• Toplam kredili hesap sayısı
• Toplam limit ve bakiye bilgileri
• Son kredi kullanım tarihi
• Gecikmede olan kredili hesap sayısı
• Gecikmedeki borç toplamı
• Mevcut en uzun gecikme süresi
• Varsa takibe alınmış kredi bilgileri
• Her bir kredinin son 18 aylık ödeme performansı
Tüzel Kişi Risk Raporunda Yer Alan Bilgiler
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüzel kişinin toplam limit ve riskleri
Bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı
İlk kredi kullanım tarihi
Son kredi kullanım tarihi
Gecikmede olan kredili hesap sayısı
En güncel limit tahsis tarihi
Gecikmedeki borç toplamı
Çalıştığı kurum bazında limit ve risk detay bilgileri
Gerçek Kişi Risk Raporu
Risk Raporunun
ayrıntılarını
görüntülemek için bu
alan seçilir.
Raporun Yorumlanması
Kişinin sorgulama
tarihi itibariyle
borç bilgisidir.
Aktif
kredilerin
toplam
limitleridir.
Kişinin limit
kullanım
oranının
garfikle
gösterimidir
Kişinin sahip
olduğu açık kredi
hesaplarının
sayısıdır.
Limitler Toplamı: Ticari ilişkiye girecek olan kişi yada kuruluş
kişinin toplam limiti ile anlaşmaya konu olan tutarı
karşılaştırabilir. Ancak bu veri tek başına bir değerlendirme
kriteri olmamalıdır. Kişinin diğer gelirleri de sorgulanmalı ve
farklı boyutları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Limit ve
bakiye (risk) gelir ile orantılı olmalıdır.
Borçlar Toplamı: Bakiye/Limit yüksek ise olumsuz; düşük ise
olumlu olarak yorumlanmabilir.
Kredili Ürünler: Adedin yüksek olması riskin yönetilmesi
açısından olumsuz olarak yorumlanmalıdır. Örneğin; kişinin 20
adet açık kredi hesabı mevcut ise, bu sayı yüksektir.
Kişinin sahip olduğu
kredili ürünlerin,
toplam içerisindeki
oranlarıdır.
Çalışılan Kurum Sayısı: Kredi ilişkisi bulunulan finans kuruluşu
sayısıdır.
Borç/Limit Oranı: Toplam borcun, toplam limit içerisindeki
oranıdır.
En Kötü Ödeme Durumu: Gecikme süresi ay olarak verilmektedir.
İdeal olan gecikme süresinin olmamasıdır. ("0" olması) Örneğin;
bu süre 1 ise sehven atlanmış ya da 1 kereliğine geç ödenmiş
olabilir. Açılış tarihi eski olan kredilerdeki ufak gecikmeler çok
önemli değildir. Açılış tarihi 2004 gibi eski tarihli ise ve kişinin 1
gecikmesi var ise önemsiz olarak değerlendirilebilir.
En Son Takibe Alınma Tarihi: Kişi ile ilgili en son ne zaman takip
başlatıldığını göstermektedir. Takibe girmeden ödenip kapanmış
kredileri takibe alınmış krediler bölümünde yer almamaktadır
ancak kredi notu hesaplamasına dahil edilmektedir.
Kişinin kredi
ürünü bazında
toplam limit ve
toplam borç
kırılımları
Toplam Takibe Alınmış Kredi Sayısı: Takipte olan kredilerin
adedini göstermektedir.
Takibe Alınmış Kredilerin Bakiye Toplamı: Takibe düşmüş kredi
tutarının olmaması tercih edilen durumdur. Ancak zaman zaman
ödeme gücüne bağlı olmayan ufak tutarlı takip bakiyelerine de
rastlanabilinmektedir. Bu gibi durumlar, kişinin diğer ödeme
bilgileri de dikkate alınarak tolere edilebilir.
Ayrıntısı
görüntülenmek
istenen alan
tıklanır.
Kurum Rumuzu: Krediyi veren banka veya tüketici finansman şirketinin rumuzudur.
Kurum adları açık belirtilmediğinden büyük harfle verilen rumuzlar ile sınıflandırılmaktadır.
Aynı bankalar aynı harf ile belirtilmektedir. Örneğin; raporda 4 tane A var ise A bankasından
alınmış olan 4 kredi ürünü mevcuttur demektir. Sadece Findeks İnternet Şubesi'nden alınan
ve kişinin kendine ait raporlada banka adı açık olarak yer almaktadır.
Açılış Tarihi: Kredinin tahsis edildiği tarih olup, eski olması kişi için artı değerdir.
Kapanış Tarihi: Ödenmiş kredilerde borcun tamamen kapandığı tarihi, takipteki kredilerde
kredinin kapatılarak takibe ilk alındığı tarihi göstermektedir.
Son Güncelleme Tarihi: Kredi hesabındaki bilgilerin son güncellendiği dönemi ifade
etmektedir. Aktif bir kredi ise her ay sonu ilgili banka tarafından paylaşılan bir önceki ay
bilgilerini göstermektedir. Kapanmış olan kredilerde güncelleme yapılmamaktadır.
Gecikmedeki Borç: Toplam gecikmiş riski/borcu göstermektedir.
Kayıt Referans No: İlgili kredi hesabını tanımlayan numaradır. Kişinin raporla ilgili bir itirazı
olması durumunda kayıt referans numara bilgisi ile başvuruda bulunabilmektedir. ?? Nereye
başvuru
İdari/Kanuni Takip Tarihi: Krediye ait İdari veya Kanuni takip tarihlerinden en ileri olan tarihi
göstermektedir. İdari takibe alınma tarihi 1 Subat, kanuni takibe alınma tarihi 1 Mart ise;
kanuni takibe alınma tarihi olan 1 Mart tarihi verilmektedir.
Kişinin son 18
aylık dönemdeki
ödeme
performans
tablosu
Ödeme Performansı Tarihçesi (18 Ay): Kişinin ay ay krediyi geri ödeme performansını
göstermektedir. Günümüzden geçmişe max. 18 aylık performansı gösterilmekte, en soldaki
değer en güncel ayı ifade etmektedir.
Ödeme Performansı Kodu:
işareti ise ödeme zamanında yapılmış,
ise 1 ay
gecikmede,
ise 2 ay gecikmede,
ise 3 ay gecikmede,
ise idari/kanuni takipte
olduğu anlamına gelmektedir.
Tüzel Kişi Risk Raporu
Firmanın, ticari risk
raporu detaylarını
görüntülemek için bu
alan işaretlenir.
Tüzel kişinin takibe
alınmış kredileri
varsa, bu alan
seçilerek ayrıntıları
incelenebilir.
Toplam Limit Ve Borç: Ticari ilişkiye girecek olan kişi yada kuruluş, tüzel kişinin toplam
limiti ile anlaşmaya konu olan tutarı karşılaştırabilir. Ancak bu veri tek başına bir
değerlendirme kriteri olmamalıdır. Firmanın diğer gelirleri de sorgulanmalı ve farklı
boyutları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Limit ve bakiye (risk) gelir ile orantılı
olmalıdır. Bakiye/Limit yüksek ise olumsuz; düşük ise olumlu olarak yorumlanmabilir.
Aynı zamanda, Toplam Nakdi ve Toplam Gayrinakdi limit/borç bilgisi ayrı ayrı
gösterilmektedir.
Toplam diğer: Takibe alınan bir borçtan dolayı oluşan, dava masrafı vb. gibi oluşan
borçlanmaları göstermektedir.
Tüzel kişinin,
bankacılık ürünleri
dışında, varsa
leasing ve factoring
memzuç bilgileri bu
alanda görüntülenir.
Tüzel kişinin, varsa
takibe alınmış olan
leasing ve factoring
kredileri, bu alanda
görüntülenir.
Bu alanda, tüzel
kişinin, limit/risk
bilgileri detaylı bir
şekilde
gösterilmektedir.
Alınan 3.kişi
raporlarında, banka ismi
rumuz olarak
gösterilmektedir. Tüzel
kişi kendi raporunu
aldığında, banka adı açık
olarak gösterilmektedir.