T.C. ÖZET: Sıkıyönetim ilânına neden olan olay

Transkript

T.C. ÖZET: Sıkıyönetim ilânına neden olan olay
T.C .
ÖZET:
UYUSJKAZLIK KAHK3M3Sİ
Sıkıyönetim ilânına neden olan olay-
lara ilişkin olmayan güncel nitelikteki
CIZA BÖLÜMÜ
suçlara ait davanın Adlî Yargı yerinde gö-
Isas No
i 193o/239
riilmesi gerektiği hk.
Karar Fo
î 198o/367
KARAR
len
Davacı
s
K.H.
Sanık
î
Pahmi Atasayan
OLAY
:
28, 6.1978 günüsanırın,
köyihtiyarheyeti tarafındangörevlendiril
Haydar Özdemirve Yaşar özyürek*ekendisinden
su parasıistemeleri üzerine
hakaret
ettiği öne sürülerek, Ayaş C.Savcılıgı'nca düzenlenen 12.10.1978 günlü iddianame ile
görevli memura hakaretten eylemine -uyan Türk Ceza Yasası’ nın 265/ l . maddesi uyarınca ce­
zalandırılması istemi ile hakkında kanru davası açılmıştır.
1- Ayaş Asliye Ceza Mahkemesi, 6.2.1979 günü, 1978/32-1979/6 sayı ile : Sanığa
atılı suçun 1402 sayılı Yasa*nın 15/ v maddesinde yazılı suçlardan olduğunu,
2- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı
Askerî Mahkemesi, 6.3.1980 günü,
I 980/ I I 9-42 sayı ileî SanıSın eyleminin 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde sayılan suç­
lardan olmadıkını ve sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin bulunmadığını öne süre­
rek g revsiziik kararı vermişlerdir»
Böylece, Ayaş Asliye Ceza Mahkemesi ile Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numa­
ralı Askerî Mahkemesinin, konusu, nedeni, tarafları aynı olan davada verdikleri kesin­
lenen görevsizlik kararları arasında 2247 sayılı Yasa’nın 14 . maddesinde belirtilen olumsuz
görev uyuşmazlığı do“mustur.
teCSLEME
Türk Ulusu adına yargı yetkisini tul 1 anan Uyuşmazlık Mah­
kemesi Ceza Bölümü, Ahmet H. Boyacı oŞLu*nun Başkanlığı*nda, Fethi Özdural, İsmail Oğuz,
Orhan Erdem, Şeref Tel ungüç, Servet Tüziin ve Orhan Ertosun*un katılmaları ile yaptığı
17.11.1980 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim Tulez Barutoğlu*nun raporu ile dos­
yadaki belceler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Askerî Yargıtay Başsavcılığının Adlî Yargı­
nın g re v li oldu?Hı yolundaki düşünce yazıları okunduktan; toplantıya Cumhuriyet Başsav­
cısı yerine katılan
katılan Yardımcı
Yardımcı Durmuş Ganioglu
ile Askerî Yargıtay Başsavcısı yerine
Mustafa Güzel'in 1*1 î Yargı’ nın görevli olduğunu belirten sözlü açık-
1 amal a n da dinlendikten sonra geregi görüşülüp düşünüldü:
Suç, 26.12.1978 gününde ilân edilen sıkıyönetimden önce 28.6.1978 de Ankara*
nın
Ayaş ilçesinde işlenmiştir. İncelenen
memura eylemli olarak
dosya içeririnden, sanıca, atılı görevli
karşı koyma suçunun politik ve ideolojik kökenli olmadığı ve
libas No
sıkıyönetim
s 1980/239
-
2-
ilânına neden olan olaylara ilişkin bir yönününde bulunmadığı anlaşıldığın­
dan, güncel nitelikteki bu davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi gerekmektedir*
Bu nedenlerle üyaş Asliye Ceza Kahkemes i ’ n in görevsizlik kararının kaldırılması­
na karar verilmelidir.
SOKUP i
Anlaşmazlığın, niteliğine göre AAlı Yargı yerinde çözülmesi gerektiği­
ne, Bu nedenle Ayaş AsliyeCeza Mahkemesinin 6.2.1979 günlü, esas 1978/32, karar I 979/6
sayılı görevsizlik kararının kal diril mas m a 1 7 . 11.1980 gününde kesin olarak karar veril­
di.
Osre
Başkan
Ahmet K* Boyacıoğlu
Fethi Özdür;
^
Î/Ç
/
%"e
^jsm ail Oğuz

Benzer belgeler

T.C. Esas NOî 1980/899 Karar HO: 1981/194 jgET i^ıkıyönetim

T.C. Esas NOî 1980/899 Karar HO: 1981/194 jgET i^ıkıyönetim I 980/ I I 9-42 sayı ileî SanıSın eyleminin 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde sayılan suç­ lardan olmadıkını ve sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin bulunmadığını öne süre­ rek g revsiziik ...

Detaylı

ÇjZET_: MGK.nin 7 numaralı kararının 4*madae

ÇjZET_: MGK.nin 7 numaralı kararının 4*madae Mustafa Güzel'in 1*1 î Yargı’ nın görevli olduğunu belirten sözlü açık-

Detaylı

j 1982/464

j 1982/464 ralı Askerî Mahkemesinin, konusu, nedeni, tarafları aynı olan davada verdikleri kesin­ lenen görevsizlik kararları arasında 2247 sayılı Yasa’nın 14 . maddesinde belirtilen olumsuz

Detaylı

O L A Y : Şınar İlçesi Omeran Köyünden Metanet Reşit Yakut »tın

O L A Y : Şınar İlçesi Omeran Köyünden Metanet Reşit Yakut »tın ralı Askerî Mahkemesinin, konusu, nedeni, tarafları aynı olan davada verdikleri kesin­ lenen görevsizlik kararları arasında 2247 sayılı Yasa’nın 14 . maddesinde belirtilen olumsuz

Detaylı

t 1981/505

t 1981/505 1- Ayaş Asliye Ceza Mahkemesi, 6.2.1979 günü, 1978/32-1979/6 sayı ile : Sanığa atılı suçun 1402 sayılı Yasa*nın 15/ v maddesinde yazılı suçlardan olduğunu, 2- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numar...

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO * 1982/32

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO * 1982/32 ralı Askerî Mahkemesinin, konusu, nedeni, tarafları aynı olan davada verdikleri kesin­ lenen görevsizlik kararları arasında 2247 sayılı Yasa’nın 14 . maddesinde belirtilen olumsuz

Detaylı