PIRAZIZ SOY KUTUGU 2012

Transkript

PIRAZIZ SOY KUTUGU 2012
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= ø/d(6ø'g1(0/ø.%8=$ö,/$0$7$+0ø19(%8=$ö,%ø/'ø5ø0)2508
Not : Bu rapor, LOHD\ODUÕQÕQGDGDKLOROGX÷XG|QHPGHNLWDKPLQLEX]D÷ÕODPDODUÕNDSVDPDNWDGÕU
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
Cinsiyeti
'R÷XP7LSL
'R÷XPùHNOL
'GLúL
((UNHN
11RUPDO'R÷XP
==RU'R÷XP
66H]HU\DQ
77HNL]
øøNL]
hho]
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
7LSL
ùHNOL
,UNÕ
'( 1=6 7øh
AKÇAY
1$&ø<($.7$ù TR28277569
JERSEY M.
26.05.2011/ TR06575200 /
Tekn:95
AUSTREX
JERSEY
01.03.2012
1$&ø<($.7$ù TR28364006
SIMENTAL M.
30.11.2011/ TR6010227 /
Tekn:54
MAXIMAN
SIMENTAL
05.09.2012
&$)(5<(7.ø1 TR28364027
JERSEY
30.06.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
05.04.2012
<$ù$5$.d$<
TR28364008
SIMENTAL M.
14.12.2011/ TR6010227 /
Tekn:54
MAXIMAN
SIMENTAL
19.09.2012
5()ø.$.d$<
TR28385968
6ø<$+$/$&$ 01.06.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
07.03.2012
5(0=ø$.d$<
75
.ø5$=
6ø<$+$/$&$ 05.12.2011/ US133906846 /
+2/67(,1
Tekn:40
FREDDIE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
10.09.2012
1$)ø<($.d$< TR28125532 LALE JERSEY M.
30.06.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
05.04.2012
2831945/DUDU AKÇAY
TR28304003
JERSEY M.
09.10.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
15.07.2012
2831945/DUDU AKÇAY
TR28364003
SIMENTAL M.
08.12.2011/ DE179127 /
Tekn:51
BOER
SIMENTAL
13.09.2012
AKÇAY .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
9
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
$/ø'('(
&(0ø/$5$<$1 TR28301567
Tespit Tarihi :
Sayfa : 1
6ø<$+$/$&$ 29.05.2011/ US60897317 /
+2/67(,10 Tekn:99
STELLAR
......................................
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
04.03.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
2808537/GÜLÜZAR
KARAKURT
75
'(1ø=
SIMENTAL M.
15.11.2011/ TR06411867 /
Tekn:51
YAZITEPE
SIMENTAL
21.08.2012
.$'ø5
.(.h//h2ö/8
TR28345438
SIMENTAL
16.09.2011/ DE179090 / DJ
Tekn:99
SIMENTAL
22.06.2012
.$1øg=7h5.
TR28121426
JERSEY
08.12.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
13.09.2012
2808545/ORBAY AYDIN
TR28345441
SIMENTAL
23.11.2011/ TR06411867 /
Tekn:51
YAZITEPE
SIMENTAL
29.08.2012
2808545/ORBAY AYDIN
TR28220891
JERSEY
19.12.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
24.09.2012
0(+0(7
.(6.ø1
TR28180878
SIMENTAL M.
25.02.2012/ DE179036 /
Tekn:51
SALVATOR
SIMENTAL
01.12.2012
ø/+$0ø
.(.h//h2ö/8
TR28290729
6ø<$+$/$&$ 05.01.2012/ NL362231722 /
+2/67(,1
Tekn:51
MORI
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
11.10.2012
1(&0ø=(5(1
TR52210163
YILDIZ
SIMENTAL M.
23.01.2012/ TR06411867 /
Tekn:51
YAZITEPE
SIMENTAL
29.10.2012
1(&0ø=(5(1
TR28243482
SIMENTAL M.
29.02.2012/ TR06411867 /
Tekn:51
YAZITEPE
SIMENTAL
05.12.2012
ù(9.ød$.,5
TR28129582
JERSEY
20.11.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
Tekn:99
LUKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
26.08.2012
7$/$7
d(7ø1(5
75
6(/ø1
JERSEY
31.05.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
7$/$7
d(7ø1(5
TR59386094
6ø<$+$/$&$ 09.06.2011/ US121895105 /
+2/67(,1
Tekn:99
CALEB
7$/$7
d(7ø1(5
TR28349323
JERSEY
7$/$7
d(7ø1(5
TR28353005
7$/$7
d(7ø1(5
TR28260008
BONCUK
Tespit Tarihi :
Sayfa : 2
15.03.2012
JERSEY
24.05.2012
6ø<$+$/$&$ 07.10.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
13.07.2012
6ø<$+$/$&$ 14.11.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
20.08.2012
......................................
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
06.03.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
18.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
%X]D÷Õ.XODN
1R
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
7$/$7
d(7ø1(5
TR28353007
6ø<$+$/$&$ 14.11.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
20.08.2012
7$/$7
d(7ø1(5
TR28353024
6ø<$+$/$&$ 16.02.2012/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
22.11.2012
7$/$7
d(7ø1(5
TR28260049
6ø<$+$/$&$ 16.02.2012/ US62175891 /
+2/67(,1
Tekn:99
SHOLLIE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
22.11.2012
7$/$7
d(7ø1(5
TR28353015
6ø<$+$/$&$ 16.02.2012/ US62175891 /
+2/67(,1
Tekn:99
SHOLLIE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
22.11.2012
$/ø'('( .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
20
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
2
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
ARMUTÇUKURU
28344867/YUSUF
YILDIRIM
TR28364145
6ø<$+$/$&$ 09.06.2011/ US60897317 /
+2/67(,1
Tekn:99
STELLAR
28344867/YUSUF
YILDIRIM
TR28357024
SIMENTAL M.
18.06.2011/ DE178968 /
Tekn:99
HUSCHKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
15.03.2012
SIMENTAL
24.03.2012
ARMUTÇUKURU .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
BALÇIKLI
ø%5$+ø0
$<<,/',=
TR28243001
JERSEY
18.08.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
24.05.2012
2808554/MEHMET
AKYÜZ
TR28260386
JERSEY
07.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
12.04.2012
(ù5()'89$1 75
$/$ù
JERSEY
10.01.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
16.10.2012
*$/ø3<$98=
TR28357119
JERSEY
27.10.2011/ US61929276 /
Tekn:99
IMPULS LOUIE
JERSEY
02.08.2012
0(/ø+$7
7(0ø=(/
TR28366825
SIMENTAL M.
16.09.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
22.06.2012
2817195/RAMADAN
AKYÜZ
TR80184076
6ø<$+$/$&$ 05.04.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
10.01.2012
2817195/RAMADAN
AKYÜZ
TR52556943
JERSEY M.
09.07.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
14.04.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 3
......................................
JERSEY
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
2817195/RAMADAN
AKYÜZ
TR28301692
JERSEY
18.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
24.05.2012
2817195/RAMADAN
AKYÜZ
TR28346883
SIMENTAL M.
16.09.2011/ DE179090 / DJ
Tekn:99
SIMENTAL
22.06.2012
2820218/OLGUN DUVAN TR28343612
SIMENTAL M.
16.09.2011/ DE179090 / DJ
Tekn:99
SIMENTAL
22.06.2012
2820218/OLGUN DUVAN TR28243720
SIMENTAL M.
06.10.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
12.07.2012
2820218/OLGUN DUVAN TR28196687
6ø<$+$/$&$ 11.12.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
16.09.2012
)$<ø.
7(0ø=(/
TR28301585
JERSEY
JERSEY
11.04.2012
)$<ø.
7(0ø=(/
TR28290332
6ø<$+$/$&$ 29.09.2011/ CZ510887061 /
+2/67(,10 Tekn:99
EXPERT
SIMENTAL
05.07.2012
$/$(77ø1
$.<h=
TR28220837
SIMENTAL M.
04.04.2011/ AT839457534 /
Tekn:99
ZAM
SIMENTAL
09.01.2012
06.07.2011/ US112990549 /
Tekn:99
JADEFOX
BALÇIKLI .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
%X]D÷Õ.XODN
1R
15
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
BÜLBÜLLÜ
2800621/MUSTAFA
YILMAZ
TR28220793
6ø<$+$/$&$ 01.05.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
05.02.2012
)ø.5ø.8=8&8 TR28357081
SIMENTAL
25.09.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
01.07.2012
=ø<$<,/0$=
TR28301590
SIMENTAL M.
11.12.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
16.09.2012
=ø<$<,/0$=
TR28329036
SIMENTAL
22.01.2012/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
28.10.2012
2808648/AHMET
ÇULFAZ
TR28171225
JERSEY
27.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:51
BROOK RASMUS
01.02.2012
2808657/ÖZER KÜÇÜK
TR28243177
6ø<$+$/$&$ 18.08.2011/ US196563 /
+2/67(,1
Tekn:99
MONTROSE
1('ø0<,/0$= TR28220828
Tespit Tarihi :
Sayfa : 4
JERSEY M.
25.09.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
......................................
BROWN
SWISS
24.05.2012
JERSEY
01.07.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
6(=$<ø
<,/0$=
TR28301467
SIMENTAL
22.08.2011/ TR6010227 /
Tekn:54
MAXIMAN
SIMENTAL
28.05.2012
3(5ø+$1
<,/0$=
TR28113001
SIMENTAL
15.08.2011/ TR6010227 /
Tekn:54
MAXIMAN
SIMENTAL
21.05.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
24.01.2012
SIMENTAL
16.04.2012
<$ù$5$56/$1 TR28277592
6ø<$+$/$&$ 19.04.2011/ US132126760 /
+2/67(,10 Tekn:54
DANZA
<$ù$5$56/$1 TR28125245
SIMENTAL M.
<$ù$5$56/$1 TR28345469
6ø<$+$/$&$ 23.11.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
2820320/SEFA TURAN
TR28220796
JERSEY M.
04.08.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
JERSEY
10.05.2012
.g.6$/
%$ù2ö/8
TR28424779
JERSEY M.
12.02.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
18.11.2012
11.07.2011/ TR6010227 /
Tekn:54
MAXIMAN
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
29.08.2012
BÜLBÜLLÜ .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
14
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
ÇAYIR
$%'855$+0$ TR28260062
10(0øù
JERSEY M.
27.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
$%'855$+0$
TR28243040
10(0øù
6ø<$+$/$&$ 27.12.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,10 Tekn:99
LUKE
$%'855$+0$ TR28349482
10(0øù
JERSEY
$/ø.$3/$1
TR28221381
6ø<$+$/$&$ 13.01.2012/ CD7809631 /
+2/67(,10 Tekn:99
LYNDON
2802696/AHMET
KAPLAN
TR28180872
SIMENTAL M.
2802696/AHMET
KAPLAN
TR28349476
JERSEY
2802699/CEVDET
ARSLAN
TR28264787
6ø<$+$/$&$ 25.06.2011/ US133906846 /
+2/67(,10 Tekn:99
FREDDIE
JERSEY
02.10.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
02.10.2012
JERSEY
02.10.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
19.10.2012
31.03.2011/ DE192235 /
Tekn:51
WANDFALK
SIMENTAL
05.01.2012
24.06.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
JERSEY
30.03.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
31.03.2012
27.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
9$+ø7$56/$1 TR28129497
JERSEY
01.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
06.01.2012
9$+ø7$56/$1 TR28301555
JERSEY
23.09.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
29.06.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 5
......................................
JERSEY
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
2817034/HAYDAR
ARSLAN
TR52384859
IT02100136662
BROWN SWISS 02.08.2011/ 9 /
M.
Tekn:99
SUPERBROWN
PENTAGON
6ø1$1$<',1
TR28329129
SIMENTAL
14.08.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
6ø1$1$<',1
TR28129598
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
BROWN
SWISS
08.05.2012
SIMENTAL
20.05.2012
SIMENTAL M.
06.12.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
11.09.2012
.(0$/0(0øù TR28196396
SIMENTAL M.
02.06.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
SIMENTAL
08.03.2012
.(0$/0(0øù TR28129484
SIMENTAL
04.07.2011/ US2338963 /
Tekn:99
BRINK LEWIS
SIMENTAL
09.04.2012
2817043/MEHMET KOÇ
TR28129591
JERSEY M.
14.10.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
20.07.2012
+$/8.
.g6(2ö/8
TR28356981
JERSEY M.
15.01.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
21.10.2012
d$ö/,<$1
0(0øù
TR28243043
6ø<$+$/$&$ 23.11.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
29.08.2012
6(/ø0(
*h/$ù7,
TR28377935
6ø<$+$/$&$ 31.08.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
06.06.2012
)$+5ø
*h/+$1
TR28243390
SIMENTAL
08.08.2011/ CZ510887061 /
Tekn:99
EXPERT
SIMENTAL
14.05.2012
)$+5ø
*h/+$1
TR28349485
6ø<$+$/$&$ 25.10.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
31.07.2012
g=$/*h0hù
TR28257961
6ø<$+$/$&$ 21.06.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
27.03.2012
.$$1
$<'(0ø5
TR28377933
JERSEY
18.11.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
24.08.2012
28344970/NUFER AYDIN TR28329177
JERSEY
18.10.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
24.07.2012
28344970/NUFER AYDIN TR28356986
JERSEY
18.11.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
24.08.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 6
......................................
%X]D÷Õ.XODN
1R
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
ø60$ø/
$.<h5(.
øQHN.XODN1R
$GÕ
TR28243344
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
6ø<$+$/$&$ 23.07.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
28.04.2012
ÇAYIR .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
25
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
ESENTEPE
.(0$/(77ø1
ù$+ø1
TR28243145
ESMA
6ø<$+$/$&$ 03.09.2011/ US132126760 /
+2/67(,1
Tekn:99
DANZA
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
09.06.2012
=(/ø+$ù$+ø1 TR28257996
SIMENTAL M.
19.05.2011/ DE192235 /
Tekn:51
WANDFALK
SIMENTAL
23.02.2012
$7$185
ù$+ø1
TR28290438
SIMENTAL M.
18.05.2011/ DE192235 /
Tekn:51
WANDFALK
SIMENTAL
22.02.2012
7(&$7ù$+ø1
TR28180981
6ø<$+$/$&$ 21.04.2011/ TR06411867 /
+2/67(,1
Tekn:51
YAZITEPE
SIMENTAL
26.01.2012
7(&$7ù$+ø1
TR28366125
SIMENTAL M.
SIMENTAL
24.02.2012
7(&$7ù$+ø1
TR28290434
6ø<$+$/$&$ 23.12.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,10 Tekn:99
LUKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
28.09.2012
7(&$7ù$+ø1
TR28301541
6ø<$+$/$&$ 30.12.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
05.10.2012
$ù.,ù$+ø1
TR28366200
JERSEY
05.01.2012/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
11.10.2012
+$6$1ù$+ø1
TR28221322
SIMENTAL M.
03.10.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
09.07.2012
=ø<$ù$+ø1
TR28364200
SIMENTAL
10.12.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
15.09.2012
=ø<$ù$+ø1
TR28356989
JERSEY
26.01.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
01.11.2012
.$'ø5ù$+ø1
TR28301605
SIMENTAL M.
02.09.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
08.06.2012
(6$0(7
ù$+ø1
TR38822703
6ø<$+$/$&$ 16.09.2011/ US133906846 /
+2/67(,1
Tekn:99
FREDDIE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
22.06.2012
ù(9.(7
ù$+ø1
TR2881280
JERSEY
Tespit Tarihi :
Sayfa : 7
20.05.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
02.11.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
......................................
08.08.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
ù(9.(7
ù$+ø1
øQHN.XODN1R
$GÕ
TR28242781
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
JERSEY
%R÷D.XODN
1R$GÕ
22.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
311
%R÷D,UNÕ
JERSEY
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
27.09.2012
ESENTEPE .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
15
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
*g.d($/ø
0h56(/
.$5$+h6(<ø1
TR28366486
JERSEY
28.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
02.02.2012
$/ø$<
TR28220732
SIMENTAL M.
05.04.2011/ AT839457534 /
Tekn:99
ZAM
SIMENTAL
10.01.2012
2817385/YILMAZ ZEREN TR28181248
SIMENTAL M.
04.04.2011/ DE192235 /
Tekn:51
WANDFALK
SIMENTAL
09.01.2012
<$.83
.$5$+h6(<ø1
TR28184991
ÖZDEN
SIMENTAL
29.05.2011/ CZ510887061 /
Tekn:99
EXPERT
SIMENTAL
04.03.2012
0h1(99(5
$/781.g6(2ö/8
TR28277674
6ø<$+$/$&$ 21.11.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
27.08.2012
1857(1
.h572ö/8
TR28121508
JERSEY M.
29.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
04.05.2012
.g.6$/
'(5(/ø
TR28290304
JERSEY
18.11.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
24.08.2012
2820189/MUSTAFA
BÜBER
TR28181151
SIMENTAL M.
18.07.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
23.04.2012
$'(0.(//(&ø TR28121463
SIMENTAL M.
09.11.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
15.08.2012
.$=,0
.(//(&ø
TR28243572
6ø<$+$/$&$ 04.05.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
08.02.2012
+h6(<ø1
'(0ø5
TR28290416
IT02100136662
15.07.2011/ 9 /
BROWN SWISS
Tekn:99
SUPERBROWN
PENTAGON
BROWN
SWISS
20.04.2012
7(/$7
.$5$+h6(<ø1
TR28364128
JERSEY M.
06.01.2012/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
12.10.2012
08+6ø1
<(ùø/27
TR28181243
JERSEY
07.05.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
11.02.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 8
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
05.11.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
(5'$/
.(//(&ø
TR28124958
JERSEY M.
08+$55(0
.(//(&ø
75
.$5$1)ø/
6ø<$+$/$&$ 16.10.2011/ TR09206598 /
+2/67(,1
Tekn:99
LIL-ET
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
JERSEY
11.08.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
22.07.2012
+$7ø&(.,/,d TR28170810
JERSEY
14.07.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
19.04.2012
28347811/MURAT
DÜDÜKÇÜ
TR28264799
JERSEY M.
20.07.2011/ TR351340930 /
Tekn:54
BLUEPRINT
JERSEY
25.04.2012
6$1/,
.$5$+h6(<ø1
TR28385966
JERSEY
17.05.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
21.02.2012
6$1/,
.$5$+h6(<ø1
TR28385967
JERSEY
12.02.2012/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
18.11.2012
*g.d($/ø .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
%X]D÷Õ.XODN
1R
19
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
GÜNEY
$+0(7*h0hù TR2845775
6ø<$+$/$&$ 08.05.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
12.02.2012
$+0(7*h0hù TR28181011
6ø<$+$/$&$ 18.05.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
22.02.2012
$+0(7*h0hù TR28385969
6ø<$+$/$&$ 30.05.2011/ US60897317 /
+2/67(,1
Tekn:99
STELLAR
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
05.03.2012
$+0(7*h0hù TR28301536
JERSEY
JERSEY
14.03.2012
$+0(7*h0hù TR28385970
6ø<$+$/$&$ 16.06.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
2820089/ENVER ALTUN TR52364533
SIMENTAL M.
0(+0(7$ù&, TR28366827
6ø<$+$/$&$ 12.02.2012/ TR3500000S488 6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
4 / HARBOUR
+2/67(,1
2820280/DAVUT PAÇAL
TR28129340
JERSEY
03.06.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
09.03.2012
&(1*ø=$ù,.
TR52485632
JERSEY
03.04.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
08.01.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 9
08.06.2011/ TR351340930 /
Tekn:54
BLUEPRINT
26.11.2011/ DE179127 /
Tekn:51
BOER
......................................
SIMENTAL
JERSEY
22.03.2012
01.09.2012
18.11.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
+$6$1
$.'(0ø5
øQHN.XODN1R
$GÕ
TR28129388
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
JERSEY M.
%R÷D.XODN
1R$GÕ
08.06.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
311
%R÷D,UNÕ
JERSEY
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
14.03.2012
GÜNEY .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
10
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
1
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
1
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
2
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
1
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
1
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
+$6$1ù(<+
2820322/MUSA EREN
TR28364276
JERSEY
30.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
05.06.2012
+$6$1ù(<+ .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
.$5*ø
185(77ø1
'(0ø5$/ø
TR28243239
6ø<$+$/$&$ 27.09.2011/ US2338963 /
+2/67(,10 Tekn:99
BRINK LEWIS
SIMENTAL
03.07.2012
.$5*ø .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
KILIÇLI
g='(0ø5
.$5$0$1
TR28301462
SIMENTAL M.
31.03.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
SIMENTAL
05.01.2012
28344787/SEYHAN
KARAKILIÇ
TR28357069
JERSEY
04.05.2011/ US112990549 /
Tekn:99
JADEFOX
JERSEY
08.02.2012
KILIÇLI .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
MADEN
ø%5$+ø0
<$35$.
TR28220813
HALE
6ø<$+$/$&$ 14.12.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,1
Tekn:99
LUKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
19.09.2012
MADEN .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
MERKEZ
ø+6$1785$1 TR28139369
JERSEY
27.08.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
MERKEZ .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
Tespit Tarihi :
Sayfa : 10
......................................
SIMENTAL
02.06.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
MERKEZ-AYDERE
2808517/ASLAN
ÖZTÜRK
TR6149248
BERNA
JERSEY M.
07.01.2012/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
13.10.2012
2817132/DURSUN
KARAAHMET
TR28243200
JERSEY M.
07.09.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
13.06.2012
2817381/NUREN YAKUT TR28343614
JERSEY M.
07.02.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
13.11.2012
2831004/AHMET
AKKAYA
TR28125692
JERSEY
01.11.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
07.08.2012
8ö85
g=7h5.
TR28181085
SIMENTAL M.
29.07.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
04.05.2012
SIMENTAL
MERKEZ-AYDERE .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
5
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
6
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
MERKEZ-EREN
2808665/TÜRÜL VAROL TR28349340
JERSEY
04.05.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
08.02.2012
2808665/TÜRÜL VAROL TR28171302
JERSEY M.
06.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
12.05.2012
2808665/TÜRÜL VAROL TR28290451
JERSEY
07.01.2012/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
13.10.2012
+h6(<ø1
'(0ø5
TR52629598
JERSEY M.
12.09.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
18.06.2012
2820394/CEVAT KASAP
TR28243047
6ø<$+$/$&$ 18.10.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,1
Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
24.07.2012
0h&$++ø7
<$6/,2ö/8
TR28366824
6ø<$+$/$&$ 15.10.2011/ TR09206598 /
+2/67(,10 Tekn:99
LIL-ET
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
21.07.2012
MERKEZ-EREN .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
Tespit Tarihi :
Sayfa : 11
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
0(5.(=(7/ø..,5$1
TR28290606
JERSEY
17.05.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
21.02.2012
$.ø)d$</$. TR28243301
JERSEY
23.06.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
29.03.2012
%$+$5
.(.h//h2ö/8
0(5.(=(7/ø..,5$1 .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
2
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
MERKEZ-KALEYANI
12.05.2011/ CZ510887061 /
Tekn:99
EXPERT
ùh.5hg=
TR28301643
JERSEY
2801338/SADIK USTA
TR28366191
6ø<$+$/$&$ 09.09.2011/ US133906846 /
+2/67(,1
Tekn:99
FREDDIE
2801880/EKREM USTA
TR28196598
JERSEY M.
08.06.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
14.03.2012
$<ù(d$7$/
TR28220906
JERSEY M.
03.09.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
09.06.2012
2817475/VAHDET
ÇATAL
TR52221914
ÜMRAN
JERSEY M.
22.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
27.01.2012
0hù(55()
&ø0&ø
TR28265679
JERSEY
29.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
04.06.2012
0hù(55()
&ø0&ø
TR28384131
6ø<$+$/$&$ 14.12.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,1
Tekn:99
LUKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
19.09.2012
(1*ø17$.,5
TR52333240
JERSEY M.
27.06.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
02.04.2012
2817487/MUSTAFA
TUNA
TR28243189
JERSEY M.
26.09.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
02.07.2012
2817487/MUSTAFA
TUNA
TR28258000
SIMENTAL M.
03.12.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
08.09.2012
2820063/ARZU KAYA
TR28301602
JERSEY
08.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
13.09.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 12
......................................
SIMENTAL
16.02.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
15.06.2012
JERSEY
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øQHN.XODN1R
$GÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
2820432/YILMAZ ÇATAL TR28125545 GÜL JERSEY
26.07.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
JERSEY
01.05.2012
+$7ø&(
g='(0ø5
TR28357091
JERSEY
29.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
04.06.2012
+$0'ø.hdh. TR28165008
JERSEY
26.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
31.01.2012
+$0'ø.hdh. TR28301722
JERSEY
11.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
17.05.2012
28346619/MEHMET
KAPLAN
TR28366822
JERSEY
01.06.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
07.03.2012
ù$+ø1.g6(
TR52260155
YILDIZ
SIMENTAL M.
05.06.2011/ CZ510887061 /
Tekn:99
EXPERT
SIMENTAL
11.03.2012
ù$+ø1.g6(
TR52280155
SIMENTAL M.
25.10.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
31.07.2012
MERKEZ-KALEYANI .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
%X]D÷Õ.XODN
1R
18
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
MERKEZ-KARGI
2802663/MEHMET
ÖZTÜRK
TR28290585
SIMENTAL M.
23.06.2011/ FR3802426667 / MONTBELIAR
Tekn:99
ULADE
DE
29.03.2012
2802663/MEHMET
ÖZTÜRK
TR52244036
ALTUN
SIMENTAL
03.08.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
09.05.2012
%(ùø5g=7h5. TR28265242
SIMENTAL
30.09.2011/ CZ510887061 /
Tekn:99
EXPERT
SIMENTAL
06.07.2012
%(ùø5g=7h5. TR28243246
SIMENTAL M.
15.10.2011/ DE161630 /
Tekn:51
SANTINI
SIMENTAL
21.07.2012
2808702/OSMAN AVCI
TR28290583
JERSEY
13.09.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
19.06.2012
=(.ø%(.7$ù
TR52532273
YONCA
JERSEY M.
25.08.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
31.05.2012
0(+0(7
*h1'2ö'8
TR28125286
JERSEY
08.06.2011/ TR351340930 /
Tekn:54
BLUEPRINT
JERSEY
14.03.2012
0(5$/
.$+5ø0$1
TR28377985
JERSEY
22.02.2012/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
28.11.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 13
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
ùh.5ø<(
.$/,17$ù
TR28346909
SIMENTAL M.
02.05.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
SIMENTAL
06.02.2012
ùh.5ø<(
.$/,17$ù
TR28360909
SIMENTAL
21.05.2011/ DE178968 /
Tekn:99
HUSCHKE
SIMENTAL
25.02.2012
ù(1(/
7(5=ø2ö/8
TR28385971
SIMENTAL M.
10.07.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
15.04.2012
0(7ø1
$..$<$
TR28248464
JERSEY
31.05.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:51
ROME
JERSEY
06.03.2012
0(7ø1
$..$<$
TR28364215
JERSEY M.
14.11.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
20.08.2012
0(7ø1
$..$<$
TR28361803
JERSEY M.
06.02.2012/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
12.11.2012
28345235/ADNAN AVCI
TR28360906
JERSEY
28.03.2011/ TR351340930 /
Tekn:54
BLUEPRINT
JERSEY
02.01.2012
6$/ø+(5(1
TR28360912
JERSEY
20.02.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
26.11.2012
MERKEZ-KARGI .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
%X]D÷Õ.XODN
1R
16
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
MERKEZ-MADEN
0(+0(7
ù(1(/
TR28329095
JERSEY M.
24.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
30.05.2012
2808776/MURAT YILDIZ TR28329060
6ø<$+$/$&$ 27.09.2011/ TR09206598 /
+2/67(,10 Tekn:99
LIL-ET
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
03.07.2012
2808776/MURAT YILDIZ TR28159608
6ø<$+$/$&$ 12.12.2011/ NL362231722 /
+2/67(,10 Tekn:51
MORI
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
17.09.2012
6$/ø+$
$56/$1
JERSEY M.
JERSEY
19.02.2012
TR28364148
15.05.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
2820067/MURAT PAMUK TR28171718
6ø<$+$/$&$ 19.09.2011/ 1099 / VITAL
+2/67(,1
Tekn:51
NORRI
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
25.06.2012
2820067/MURAT PAMUK TR28301385
6ø<$+$/$&$ 01.12.2011/ TR45103245 /
+2/67(,1
Tekn:51
MORTY
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
06.09.2012
ø+6$1
g=.$<$
JERSEY
JERSEY
09.08.2012
TR28290474
Tespit Tarihi :
Sayfa : 14
03.11.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
2820464/HAMZA BODUR TR28366137
SIMENTAL M.
31.03.2011/ TR45273666 /
KARASU
Tekn:99
SAMURAY
SIMENTAL
05.01.2012
2820464/HAMZA BODUR TR28243748
SIMENTAL M.
21.07.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
SIMENTAL
26.04.2012
2831230/ÖZDEN BODUR TR28125022
JERSEY M.
20.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
25.01.2012
&$9ø7
g='(0ø5
TR28159603
JERSEY M.
16.09.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
22.06.2012
&$9ø7
g='(0ø5
TR28328970
JERSEY M.
10.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
15.09.2012
2831241/MUSTAFA
KURUKÖSE
TR28356977
JERSEY
17.06.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
JERSEY
23.03.2012
7$+6ø1
.(6.ø1
TR28127507 ADA JERSEY
10.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:51
BROOK RASMUS
15.01.2012
28337227/YÜKSEL
AKSOY
TR28220940
SIMENTAL
28.04.2011/ TR06411880 /
Tekn:51
YILDIZTEPE
SIMENTAL
02.02.2012
28338392/CEM CELAL
GÜRSOY
75
<(/ø=
SIMENTAL
14.04.2011/ DE188039 /
Tekn:10
GERBIL
SIMENTAL
19.01.2012
28338392/CEM CELAL
GÜRSOY
75
død(.
SIMENTAL
14.04.2011/ DE165777 /
Tekn:10
RIBLET
SIMENTAL
19.01.2012
$/ø.(0$/
<$35$.
TR28112878
6ø<$+$/$&$ 23.02.2012/ TR3500000S488 6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
4 / HARBOUR
+2/67(,1
29.11.2012
8ö859$52/ TR28356975
6ø<$+$/$&$ 26.05.2011/ TR45103245 /
+2/67(,1
Tekn:99
MORTY
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
01.03.2012
28346650/ZÜFER UZUN TR28360849
JERSEY
11.09.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
17.06.2012
6$)ø1$=
$.'(0ø5
TR28377926
JERSEY
18.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
23.09.2012
&(0ø/
$.'(0ø5
TR28348719
JERSEY
20.10.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
26.07.2012
(0ø5
$.'(0ø5
TR28364541
SIMENTAL M.
24.02.2012/ TR45273666 /
KARASU
Tekn:99
SAMURAY
SIMENTAL
30.11.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28366482
JERSEY
06.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
11.04.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 15
......................................
%X]D÷Õ.XODN
1R
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
11.07.2011/ TR351340930 /
Tekn:54
BLUEPRINT
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28360921
JERSEY
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28196653
6ø<$+$/$&$ 11.07.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28277729
SIMENTAL
14.07.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
SIMENTAL
19.04.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28144686
SIMENTAL
15.10.2011/ DE179090 / DJ
Tekn:99
SIMENTAL
21.07.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28155800
SIMENTAL M.
23.11.2011/ TR6010227 /
Tekn:54
MAXIMAN
SIMENTAL
29.08.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28424787
JERSEY M.
28.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
03.10.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28385965
JERSEY
29.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
04.10.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28424789
SIMENTAL M.
19.01.2012/ DE160340 /
Tekn:85
EITRANG
SIMENTAL
25.10.2012
28347136/HAMZA
AYDIN
TR28360924
SIMENTAL M.
19.01.2012/ DE160340 /
Tekn:85
EITRANG
SIMENTAL
25.10.2012
7$+6ø1
.$+9(&ø
TR28385973
SIMENTAL M.
18.10.2011/ DE179090 / DJ
Tekn:99
SIMENTAL
24.07.2012
JERSEY
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
16.04.2012
16.04.2012
MERKEZ-MADEN .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
34
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
0(5.(=ù(<+/ø
ø%5$+ø0
<h&(/
TR2838055
6ø<$+$/$&$ 17.05.2011/ TR09324760 /
+2/67(,10 Tekn:99
ELAND
ø%5$+ø0
<h&(/
TR52412900
MERVE
SIMENTAL M.
24.06.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
ø==(78=81
TR28290333
JERSEY
29.05.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
04.03.2012
ø==(78=81
TR28342859
SIMENTAL
17.12.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
22.09.2012
ø60$ø/
<,/0$=
TR28260339
JERSEY M.
02.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
07.01.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 16
......................................
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
21.02.2012
SIMENTAL
30.03.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
2802701/OKTAY
ÖZKAYA
øQHN.XODN1R
$GÕ
TR28159924
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
6ø<$+$/$&$ 28.12.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,10 Tekn:99
LUKE
311
%R÷D,UNÕ
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
JERSEY
07.06.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
13.03.2012
ø%5$+ø0
<,/0$=
TR28242842
JERSEY
25.11.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
31.08.2012
2817407/ABDULLAH
TURAN
TR28264793
SIMENTAL
07.06.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
SIMENTAL
13.03.2012
&(0ø/785$1
TR28196604
6ø<$+$/$&$ 19.05.2011/ TR35-6328 /
+2/67(,10 Tekn:99
ETAZON
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
23.02.2012
&(0ø/785$1
TR28290572
JERSEY
JERSEY
10.09.2012
185ø
<ø50ø%(ù2ö/8
TR28364282
6ø<$+$/$&$ 09.08.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
JERSEY M.
03.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
08.01.2012
2817445/HASAN
ÖZTÜRK
TR28196608
JERSEY M.
03.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
09.05.2012
+h6(<ø1
*h1(ù
TR28221507
JERSEY
05.07.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
10.04.2012
+h6(<ø1
*h1(ù
TR28424832
JERSEY
26.01.2012/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
01.11.2012
ø60$ø/*h1(ù TR28243406
BROWN SWISS
IT02100136662
06.08.2011/ 9 /
Tekn:99
SUPERBROWN
PENTAGON
BROWN
SWISS
12.05.2012
0867$)$
*h1(ù
TR28264800
JERSEY M.
04.01.2012/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
10.10.2012
$91ø.2d$/
TR28366181
SIMENTAL M.
27.03.2011/ DE178887 /
Tekn:99
IGNO
SIMENTAL
01.01.2012
$91ø.2d$/
TR52221928
SIMENTAL M.
07.01.2012/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
13.10.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 17
......................................
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
15.05.2012
180$1+(.ø0 TR28265518
JERSEY
%X]D÷Õ
$GÕ
03.10.2012
2817396/AHMET TURAN TR28264794
05.12.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
%X]D÷Õ.XODN
1R
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
ø3(.<h&(/
TR28243400
JERSEY
30.06.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
05.04.2012
0867$)$
*h1(ù
TR28243409
JERSEY
12.05.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
16.02.2012
$%'8//$+
*h1(ù
75
)(5ø'(
6ø<$+$/$&$ 23.05.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
27.02.2012
$%'8//$+
*h1(ù
TR28349481
6ø<$+$/$&$ 11.08.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
17.05.2012
$%'8//$+
*h1(ù
TR28129537
6ø<$+$/$&$ 31.12.2011/ US61672668 /
KIRBYVILLE
+2/67(,10 Tekn:99
MAXWELL
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
06.10.2012
2820333/SITKI TURAN
TR28196669
SIMENTAL M.
SIMENTAL
25.01.2012
1$'ø/*h1(ù
75
ù(50ø1
6ø<$+$/$&$ 21.11.2011/ TR09206598 /
+2/67(,10 Tekn:99
LIL-ET
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
27.08.2012
20.04.2011/ AT839457534 /
Tekn:99
ZAM
<$.83*h1(ù TR52384783
BONCUK
JERSEY
20.01.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
2820340/ÖMER
KAHRAMAN
TR28264781
6ø<$+$/$&$ 06.06.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
12.03.2012
2820340/ÖMER
KAHRAMAN
TR28346908
6ø<$+$/$&$ 09.11.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
15.08.2012
2820343/ABBAS AYDIN
TR28181002
JERSEY
24.11.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
30.08.2012
5(&$<ø*h1(ù TR28290577
JERSEY
07.09.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
13.06.2012
2831124/YILMAZ KILIÇ
TR28366136
JERSEY M.
27.03.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
01.01.2012
2831990/MURAT KÜÇÜK
TR28180967
HASRET
JERSEY
28.10.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
03.08.2012
28345884/KENAN
ÖZTÜRK
TR28366496
JERSEY M.
21.11.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
27.08.2012
0(5.(=ù(<+/ø .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
Tespit Tarihi :
Sayfa : 18
......................................
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
26.10.2012
35
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øQHN.XODN1R
$GÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
0(5.(=ù,+.,5$1
%ø11$=
7(5=ø2ö/8
TR28360972
SIMENTAL M.
25.08.2011/ DE179036 /
Tekn:99
SALVATOR
'8508ù
7(5=ø
TR28196719
6ø<$+$/$&$ 05.08.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
2808744/SADIK TURAN
TR28360958
SIMENTAL
(<h3
$<'(0ø5
TR28243314
6ø<$+$/$&$ 08.08.2011/ US133906846 /
+2/67(,10 Tekn:99
FREDDIE
SIMENTAL
12.12.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
31.05.2012
11.05.2012
17.09.2012
14.05.2012
0(5.(=ù,+.,5$1 .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
4
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
0(5.(=<(1ø0$+$//(
260$1ù$+ø1 TR28180948
6ø<$+$/$&$ 08.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
+2/67(,10 Tekn:99
ROME
JERSEY
13.04.2012
2817467/YUSUF KÖSE
TR28290447
JERSEY
26.09.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
02.07.2012
2817467/YUSUF KÖSE
TR28357071
JERSEY
09.11.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
15.08.2012
2817491/RAMADAN
KARAHASAN
TR28301645
JERSEY
20.04.2011/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
25.01.2012
1(&0øg=.$/
TR28357087
JERSEY
27.06.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
02.04.2012
1(&0øg=.$/
TR28259266
JERSEY
03.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
08.04.2012
1(&0øg=.$/
TR28357116
JERSEY
01.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
07.05.2012
1(&0øg=.$/
TR28328910
JERSEY
20.10.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
26.07.2012
JERSEY M.
12.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
18.05.2012
2831061/HASAN DURAN TR28377519
Tespit Tarihi :
Sayfa : 19
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
2831061/HASAN DURAN TR28384134
JERSEY
21.11.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
27.08.2012
785*87
*('ø.
TR28220822
SIMENTAL M.
12.09.2011/ CZ510887061 /
Tekn:99
EXPERT
SIMENTAL
18.06.2012
785*87
*('ø.
TR28259255
SIMENTAL
18.02.2012/ TR45273666 /
KARASU
Tekn:99
SAMURAY
SIMENTAL
24.11.2012
2831065/HAKKI
KARAKURT
TR28366297
JERSEY M.
04.01.2012/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
10.10.2012
2831075/GÜNDÜZ
KAHYA
TR28265692
JERSEY
20.05.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
24.02.2012
0(5.(=<(1ø0$+$//( .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
14
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
3
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
NARLIK
2817103/MUAMMER
HÜSEM
TR28260065
SIMENTAL M.
27.04.2011/ AT839457534 /
Tekn:99
ZAM
SIMENTAL
01.02.2012
2817103/MUAMMER
HÜSEM
TR28290612
JERSEY
09.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
JERSEY
14.04.2012
2817103/MUAMMER
HÜSEM
TR28361211
JERSEY
18.02.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
24.11.2012
NARLIK .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
1()6ø3ø5$=ø=
JERSEY M.
27.12.2011/ TR45757982 /
Tekn:99
EGE JACE
JERSEY
02.10.2012
2820108/DURAN YAVUZ TR28243495
SIMENTAL M.
03.05.2011/ DE160340 /
Tekn:54
EITRANG
SIMENTAL
07.02.2012
ø60(7867$
TR28160229
6ø<$+$/$&$ 09.01.2012/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,1
Tekn:99
LUKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
15.10.2012
2831205/GÜLHAN
AYDIN
TR28243381
JERSEY
05.09.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
11.06.2012
2831205/GÜLHAN
AYDIN
TR28160191
SIMENTAL M.
17.10.2011/ 75
Tekn:99
1('ø0
SIMENTAL
23.07.2012
$'ø/$<',1
TR28243416
Tespit Tarihi :
Sayfa : 20
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
'8508ù
g=7h5.
TR28360915
JERSEY
16.07.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
21.04.2012
'8508ù
g=7h5.
75
+ø/$/
JERSEY M.
07.01.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
13.10.2012
$/ø<,/0$=
TR28360951
6ø<$+$/$&$ 28.03.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
02.01.2012
$/ø<,/0$=
TR28349426
6ø<$+$/$&$ 23.11.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
29.08.2012
2831214/MEHMET
YILMAZ
TR28328125
6ø<$+$/$&$ 24.09.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:51
HEDEF DAWSON +2/67(,1
30.06.2012
2831214/MEHMET
YILMAZ
TR28290557
SIMENTAL M.
23.01.2012/ TR06411867 /
Tekn:51
YAZITEPE
SIMENTAL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
29.10.2012
1()6ø3ø5$=ø= .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
11
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
2
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
ÖRNEKKÖY
02.08.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
6ø1$1ù$+ø1
TR28290408
JERSEY
ù(1(/
.$5$0$1
TR28242770
6ø<$+$/$&$ 28.12.2011/ TR10721932 /
YAPRAKHAN
+2/67(,1
Tekn:99
LUKE
JERSEY
08.05.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
03.10.2012
ÖRNEKKÖY .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
ù(5()/ø
%(ùø5%(.&ø
TR28160106
JERSEY
06.08.2011/ TR06575200 /
Tekn:51
AUSTREX
JERSEY
12.05.2012
.$+5,0$1
.$1'(0ø5
TR28243297
JERSEY
18.10.2011/ 756
Tekn:51
6$$7dø+ø/$/
JERSEY
24.07.2012
6h/(<0$1
%(.&ø
TR28221295
JERSEY M.
26.05.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
01.03.2012
5$)(7%(.&ø
TR28220973
SIMENTAL M.
30.10.2011/ DE188848 / RIO SIMENTAL
Tekn:99
BRAVO
05.08.2012
5$)(7%(.&ø
TR28385991
JERSEY M.
09.02.2012/ US111275722 / JERSEY
Tekn:99
BROOK RASMUS
15.11.2012
Tespit Tarihi :
Sayfa : 21
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
øQHN.XODN1R
$GÕ
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
%R÷D.XODN
1R$GÕ
311
%R÷D,UNÕ
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
+$<5ød(/(%ø TR28243000
SIMENTAL M.
27.05.2011/ DE184843 /
Tekn:54
PERINO
SIMENTAL
02.03.2012
+$<5ød(/(%ø TR28366293
SIMENTAL M.
16.06.2011/ DE184843 /
Tekn:54
PERINO
SIMENTAL
22.03.2012
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR28359311
SIMENTAL
29.05.2011/ DE192235 /
Tekn:51
WANDFALK
SIMENTAL
04.03.2012
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR28243296
JERSEY
06.06.2011/ US67061164 /
JERSEY
MVF KULP
Tekn:99
PARADE TEMPO
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR28277538
6ø<$+$/$&$ 27.06.2011/ TR45103245 /
+2/67(,10 Tekn:99
MORTY
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR28129546
JERSEY M.
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR28301443
6ø<$+$/$&$ 06.07.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
11.04.2012
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR28386765
6ø<$+$/$&$ 14.01.2012/ US2294096 /
+2/67(,10 Tekn:85
CEVIS
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
20.10.2012
2831157/ORHAN
AKBAYRAK
TR52440557
GÜLNAZ
SIMENTAL M.
17.03.2012/ DE160340 /
Tekn:85
EITRANG
SIMENTAL
22.12.2012
$%'8/.$'ø5
$.%$<5$.
TR28160134
SIMENTAL M.
15.06.2011/ DE160340 /
Tekn:99
EITRANG
SIMENTAL
21.03.2012
+$0'8//$+
%(.&ø
TR28366320
6ø<$+$/$&$ 26.04.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
31.01.2012
+$0'8//$+
%(.&ø
TR28366300
JERSEY
16.09.2011/ TR351340930 /
Tekn:54
BLUEPRINT
JERSEY
22.06.2012
0(9/h'ø<(
%(.&ø
TR28277608
JERSEY
12.05.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
JERSEY
16.02.2012
06.07.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
12.03.2012
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
02.04.2012
JERSEY
11.04.2012
ù(5()/ø .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
18
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
ù(<+/ø
%$+$77ø1
785$1
TR28113115
Tespit Tarihi :
Sayfa : 22
JERSEY
26.04.2011/ TR351340930 /
Tekn:99
BLUEPRINT
......................................
JERSEY
31.01.2012
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ
Rapor Tarihi : 05.07.2012
62<.h7höh
3ø5$=ø= øOoHVL7DKPLQL%X]D÷Õ7RSODPÕ
øúOHWPH1R6DKLEL
%$+$77ø1
785$1
øQHN.XODN1R
$GÕ
TR28180997
Son
Tohuml.
Tarihi
øQH÷LQ,UNÕ
JERSEY
%R÷D.XODN
1R$GÕ
10.10.2011/ US112976653 /
HALLMARK
Tekn:99
ROME
311
%R÷D,UNÕ
JERSEY
7DKPLQL
%X]D÷ÕO
7DULKL
%X]D÷Õ.XODN
1R
%X]D÷Õ
$GÕ
*HUoHN
%X]D÷ÕODPD
7DULKL
%X]D÷Õ 'R÷XP 'R÷XP
7LSL
ùHNOL
%X]D÷Õ &LQVL\HWL
'( 1=6 7øh
,UNÕ
16.07.2012
ù(<+/ø .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
2
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
1
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
2
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
3
.SHOHQHQ%X]D÷Õ7RSODPÕ
ù,+.,5$1
$+0(7
'(0ø5$/ø
75
ø))(7
6ø<$+$/$&$ 06.07.2011/ DE820339 /
+2/67(,10 Tekn:51
JOKE
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
11.04.2012
ù,+.,5$1 .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
TEPEKÖY
2820415/SÜLEYMAN
GENÇ
TR28301365
SIMENTAL M.
01.05.2011/ DE160340 /
Tekn:54
EITRANG
&(1*ø=
.,/,d$56/$1
TR28196612
6ø<$+$/$&$ 28.08.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,10 Tekn:99
HEDEF DAWSON +2/67(,1
SIMENTAL
05.02.2012
03.06.2012
TEPEKÖY .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
YUNUSEMRE
28336147/HASAN
AKGÜN
TR28290534
6ø<$+$/$&$ 24.05.2011/ 1093 / SAMSON 6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:95
SÜLÜN
+2/67(,1
28.02.2012
$+0(7
<$ù$5$.*h1
75
+$7ø&(
6ø<$+$/$&$ 21.12.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
26.09.2012
28336288/ÖMER AKGÜN TR28196696
HANIM
6ø<$+$/$&$ 14.12.2011/ TR35551147 /
6ø<$+$/$&$
+2/67(,1
Tekn:54
HEDEF DAWSON +2/67(,1
19.09.2012
YUNUSEMRE .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ
Tespit Tarihi :
Sayfa : 23
......................................
3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................
3HUVRQHOLQøP]DVÕ ......................................
<HWLúWLULFL
øP]DVÕ

Benzer belgeler

ÖN SOYKÜTÜĞÜ

ÖN SOYKÜTÜĞÜ BULANCAK MAH. 02.06.2011/ US112976653 / Tekn:51

Detaylı

ESPIYE ON SOY KUTUGU 2012

ESPIYE ON SOY KUTUGU 2012 Rapor Tarihi : 05.07.2012

Detaylı

ÖN SOYKÜTÜĞÜ

ÖN SOYKÜTÜĞÜ Rapor Tarihi : 23.01.2015

Detaylı

SOYKÜTÜĞÜ

SOYKÜTÜĞÜ Rapor Tarihi : 09.02.2016

Detaylı

BULANCAK SOY KUTUGU 2010

BULANCAK SOY KUTUGU 2010 Rapor Tarihi : 09.08.2010

Detaylı

ÖN SOYKÜTÜĞÜ

ÖN SOYKÜTÜĞÜ 0(5.(=&80+85ø<(7 .|\%X]D÷ÕODPD6D\ÕVÕ

Detaylı

KESAP ONSOY KUTUGU 2011

KESAP ONSOY KUTUGU 2011 Rapor Tarihi : 14.07.2011

Detaylı

TIREBOLU ON SOY KUTUGU 2012

TIREBOLU ON SOY KUTUGU 2012 Rapor Tarihi : 05.07.2012

Detaylı