Witikon mezarlığında Müslümanlar için mezar yer- leri

Transkript

Witikon mezarlığında Müslümanlar için mezar yer- leri
Zürich Þehri
Nüfus Bakanlýðý
Defin ve Mezarlýklar Dairesi
Defnetme Dairesi
Belediye Binasý, Stadthausquai 17
Posta adresse: Postfach, 8022 Zürich
Telefon 044 412 31 73
Fax
044 412 37 34
www.stadtzuerich.ch/bestattungsamt
[email protected]
Witikon mezarlýðýnda Müslümanlar için mezar yerleri
Mezar yerleri
2004 senesinin Haziran ayýndan beri Witikon mezarlýðnda Müslümanlar için
mezar yerleri açýlmýþtýr. Uzun seneler süren yoðun bir çalýþma döneminden
sonra Zürich þehrindeki Müslümanlar için Islam cenaze þartlarýna uygun mezar yerleri bulunmaktadýr. Mekke yönüne göre ayarlanan mezar yerleri yaný
sýra cesetlerin yýkanmasý için modern bir yýkama yeri yapýlmýþtýr. Zürich Þehri
ve Zürich Ýslam Organizasyonlarý Birlikleri (VIOZ) arasýnda yapýlan bir anlaþma ile mezarlýk konusunda nasýl davranýlacaðý belirlenmiþtir. .
Witikom Mezarlýðýnýn
açýlýþ saatleri
1. Mart - 30. Nisan arasý
1. Mayýs - 31. Aðustos arasý
1. Eylül - 2. Kasým arasý
3. Kasým – Þubat sonuna kadar
Saat 07.00 - 19.00
Saat 07.00 - 20.00
Saat 07.00 - 19.00
Saat 08.00 - 17.00
Mezarlýk Bürosu açýlýþ
saatleri
Sorularýnýz için Mezarlýk bürosu size bilgi verecektir
Açýlýþ saatleri þöyledir
Pazartesi – Cuma arasý
044 381 28 00
Saat 08.30 - 11.30
Saat 13.30 - 16.00
Cenaze Yýkamasý
Witikon mezarlýðýnda cenazeleri yýkamak için bir oda bulunmaktadýr. Bu oda
diðer Belediye vatandaþlarý tarafýndanda (ücret karþýlýðýnda) kullanýlabilinir.
Ayrýca Schwamendingen mezarlýðýnda Müslüman cenaze hizmetlerine ait bir
oda bulunmaktadýr.
Defnetme
Her defin Belediye’ye bildirilmesi gerekiyor. Genelde Vilayet defin yönetmenliði dikkate alýnmasý gerekiyor. Çabuk defnetme isteðini yerine getirmek için
Defin iþleri makamý elinden geleni yapacaktýr. Definler sadece Pazartesi –
Cuma arasý gerçekleþebilir.
Ýmam
Defin iþleri makamýnda Zürich Þehrinde bulunan tüm Ýmam’larýn ve Ýslam
organizasyonlarýnýn lsitesi bulunmaktadýr.
Mezar
Cenazeler kavak aðacýdan yapýlmýþ basit bir Tabut ile gömüleceklerdir. Ýsviçre’nin hiç bir yerinde kefen ile (tabutsuz) defin gerçekleþmemektedir. Mezar
definden sonra Mezarlýk personeli tarafýndan örtülecektir. Cenaze yakýnlarý
sembolik olarak meazra toprak atmak istediklerinde, kendileri için bir el küreði ve toprak ile dolu bir kap hazýrda bulunmaktadýr.
P Präsidialdepartement
Mezar yeri
Tüm meazrlar Mekke’ye doðru ayarlanmýþtýr. (124º 52’). Erkek, kadýn ve
çocuklar ayný mezarlerinde bulunuyorlar.
Mezar taþlarý
Her mezara ücrete tabii olmak þartý ile bir mezar taþý konulacaktýr. Mezar taþýna ölen kiþinin adý, doðum senesi ve ölüm senesi yazýlacaktýr. Ücreti Fr. 167.-olarak belirlenmiþtir.
Bakým masraflarý
Her mezar için mecburi olan mezar bakým masrafý ( ot ayýklamak, sulamak,
mezar çerçevesi kenarý kesimi, bitki koruma, yaprak temizleme. Genel temizlik, ana yollarýn kardan temizlenmesi, çöp arýtmasý vs.) ödenmesi gerekiyor
-
Bitki ekme masraflarý
Yetiþkinler ve 12 yaþ üstü çocuklar için
0 - 12 yaþ arasý çocuklar için
Fr. 90.—
Fr. 67.—
Mezar çerçevesi
Her mezar þehir tarafýndan sürekli açan bitkiler ile (Mühlenbeckia axillaris)
çerçevelendirilecektir. Bu çerçevenin içine daha sonra baþka çiçekler ekilebilinir. Bu çerçevelerin bakýmý mezar süresi boyunca mezarlýk bahçivanlarý tarafýndan yapýlacaktýr.
Ýlk bahar ve yaz ekimleri
Uygun bir Ýlkbahar ve Yaz ekimi için senelik tahminen Fr. 60.—ila Fr. 85.—
arasýnda masraf ödenmesi gerekiyor. Bu ekimler için yapýlan masraflarýn hesabý diðer bakým için yapýlan masraflar beraber yollanacaktýr.
Sonbahar ekimi
Sonbahar’da genelde Calluna, Erika veya Chrysanthemen ekilir. Bunlarýn
ücreti Bitki baþýna Fr. 11.-- dir. Her mezara dört ila 6 bitki ekilebilinir.
Sürekli yeþil bitki ekimi
Sezonluk bitkiler yerine sürekli yeþil olan ve ücreti Fr. 86.- bitkiler þsmarlanabilinir. Sürekli yeþillik sadece mezar taþý yapýldýkdan sonra ekilebilinir.
Gül ve Gül bakýmý
Ýstek üzerine mezarlýk personelinden tanesi Fr. 35.- olan Gül ekilebilinir. Ýlave
olarak çýkacak bakým masraflarý hakkýnda mezarlýk yönetimi bilgi verir.
Cenaze sahipleri tarafýndan meazr bakýmý
Mezarlarýn bakýmý cenaze sahipleri tarafýndanda yapýlabilir. O zaman bu mezarlarin bakýmýda cenaze sahipleri tarafýndan mecburi olarak yapýlmasý gerekiyor.
Mezarlýk yönetimi tüm bitki ve çiçek ekimleri ile ilgili sorunlarýnýz hakkýnda
bilgi vermeye hazýrdýr.
Mezar aydýnlatmasý
Ýslam’da mum ve mezar ýþýklarýna müsaade edilmemiþtir. Bunlar mezarlýk
bahçivanlarý tarafýndan alýnacaklardýr.
Mezar taþlarý
Kim ölen biri için bir mezar taþý dikmek istiyorsa, defin – ve mezarlýklar dairesinin iznini almasý gerekiyor. Bunun için gerekli form Ýnternet sitesinden veya
posta yolu ile talep edilebilinir.
Bir mezarýn inþaasý, temeli, düzenlenmesi ve kaldýrýlmasý için bir bilirkiþi gereklidir
Zürich þehrinin çýkarttýðý „Zürich þehri mezarlar yönetmenliði“ adlý kitapçýkda
mezar düzenlenme imkanlarý hakkýnda bilgi alýnabilinir. Bu kitapçýk Ýnternet
sitesinden veya posta yolu ile talep edilebilinir.
Eðer mezar taþýnda arapça yazý bulunacak ise, o zaman bu yazýnýn tercümesi
dilekçeye ilave edilmesi gerekiyor.
Genel bilgiler
Ýslam’a göre bir mezara mezar taþý dikilmesi müsaade edilmiþtir. Etnik kökene
göre islam mezar kültüründe büyük farklar vardýr. Ýslam kültürüne göre ne
insan nede hayvan resimleri gösterilir. Çiçek veya bitki görüntüleri müsaade
edilmiþtir. Normal bir mezar taþý Fr.3'000.—ila Fr.3'500.—arasýndadýr. Böyle bir
mezar taþý hemen bir heykeltraþ’a sipariþ verilebilir ve tahminen bir sene sonra
yerine dikilebilir.
Kontak
Sorularýnýz ve bilgi için Mezarlýklar ve mezar kültürü Dairesi, Tel. 044 412
31 73, [email protected] size yardýmcý olabilir.
Mezar sorumlusu
Mezar için ölüm durumunu Belediye’ye bildiren kiþi sorumludur. Bu kiþi mezar konusunda tüm sorular için temasa geçilecek kiþidir. Þayet mezar bakýmý
için bir sipariþ verilir ise, tüm hesaplar sipariþ veren kiþiye yollanýlýr.
Mezar süresi
Mezarlar bekleme süresi olan 20 seneden sonra kaldýrýlýr. Mezarlar dairesi
mezar sorumlularýna bunu bildirir. Mezar taþlarý ölenlerin aileleri tarafýndan
alýnabilinir. Alýnmayan mezar taþlarý ve bitkiler Þehir tarafýndan kaldýrýlýr.
Toprakdaki cesetin kemiklerine dokunulmaz.
Ücretler
1.1.2010
tarihindeki
ücretler
(Ücret deðiþikliði olabilir).
geçerlidir
(KDV)
dahildir.
.