NivoTech 105

Transkript

NivoTech 105
NivoTech 105
Kendinden Yay lan ap (1-5 mm)
Ürün Tan :
NivoTech 105, yüksek düzeyde ak kan, k sa sürede donarak kullan ma haz r hale gelen, 1 ile 5 mm aras ndaki
kal nl klar için ve sadece içeride kullan ma göre formülize edilmi , çimento esasl , TS EN 13813’e göre üretilmi , CT
/ C20 / F6 s
nda, kendili inden yay lan zemin tesviye ap r.
Kullan ld Yerler:
ç mekânda,
Hastane, okul ve otellerde,
Al veri merkezlerinde,
Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede.
Özellikler:
Elle veya makina ile uygulan r.
Ak kand r, pompalanabilir.
Polimer takviyelidir.
Yüksek derecede kendili inden yay lma ve yerle me özelli ine sahiptir.
Yerden tma için uygundur.
Ula lmas güç kesit ve bo luklara çok kolay yerle ir.
Çatlaks z donar.
Hidrolik ba lay
k özelli ine sahiptir.
Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, do al ta , granit, mermer, PVC, parke ve hal vb
malzemelerle dö enmesi öncesinde zemini haz r hale getirmek için kullan r.
Yanmaz.
Bay nd rl k Poz no: 04.443/5
Teknik Veriler:
Renk
Gri
Uygulanabilir kal nl k (mm)
Kuru birim hacim a rl (kg / lt)
Islak birim hacim a rl (kg / lt)
Kapta bekleme süresi (dakika)
Kuruma süresi (saat)
2
Bas nç mukavemeti (28 gün) (N / mm )
ilme mukavemeti (28 gün) (N / mm 2)
2
Yap ma mukavemeti (28 gün) (N / mm )
Kar m suyu miktar (25 kg kuru harç için)
Uygulama için ortam s cakl
Sertle en kaplaman n dayan
Teknik bilgiler +20°C hava s cakl
1-5
1,3 ± 0,2
2,0 ± 0,2
~ 20
~ 24
> 20
>6
> 0,5
5,5 – 6,0 lt
+5°C ile +35°C aras
-25°C ile +80°C aras
na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir.
Uygulama Öncesi Haz rl k:
Toz, kir, kal p ya , cüruf, boya gibi benzeri yap may engelleyici yabanc maddeler, çimento, s va ve beton gibi
kal nt lar ve at klar uygulama yüzeyinden ar nd lmal r.
Zay f yüzeyler gibi kendini ta yamayacak sa laml kta olan alt yüzeyler veya yosun kal nt lar yüzeyden
temizlenmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015
Tamir gerektiren zeminler, çukurlar ve bo luklar ap uygulamas ndan en az 1-2 saat önce Bostik Rapid 8 ile
doldurulmal ve tesviye edilmelidir.
Normal ve düzgün emicili e sahip, mineral esasl alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya
daha önceden benzer malzemeler uygulanm pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat
öncesinden astarlanmal r.
Harc duvar veya di er yap elemanlar ndan ay rmak amaçl , ap n kuruma esnas nda genle meden
kaynaklanan çatlama riskini önlemek için NivoTech FoamTape yerle tirilmelidir.
Kap ve pencere e ikleri ile duvar - zemin birle im yerlerinde kö e band (man et) kullan larak yüksek
ak kanl a sahip olan tesviye harc n d ar s zmas önlenmelidir. Yüzey katk lar , s va
ta
lar
veya
va iskeletli beton kullan lmas durumlar nda ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmal r.
Uygulama:
Toz formdaki Bostik NivoTech 105 Kendinden Yay lan ap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam
cakl ndaki su ile dolu bir kap içine bo alt larak, topaks z bir kar m elde edilene kadar dü ük devirli bir
kar
yard yla kar
r. Kar m süresi min. 5 dk. olmal r. lem sonunda elde edilen harç 3 dk.
dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar kar
lmal r.
Ürünün yay lma performans ve mukavemet de erleri eklenecek su miktar na göre de ir.
Kar
lan harç 3 dk. olgunla ma süresi beklendikten sonra uygulamaya haz rd r.
Zemine dökülerek uygulamas yap lan kendinden yay lan ap inceltmek için üzerine su kat lmamal r.
ap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kal nl a ula ncaya kadar yay r / pompalan r.
Daha sonra zemine yay lan ap, uygun alet (kirpi) veya mala yard
ile bo luklar n giderilmesi için yoklan r.
Makina ile pompalama durumunda, yakla k 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalar ile durmadan çal an kar
lar kullan lmal r.
Uygulama esnas nda ap kendi kendine ve h zl bir ekilde yay r, böylelikle genel olarak uygulama sonras nda
ek bir yayma ve düzeltme i ine gerek kalmaz.
Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre, seramik ve hal kaplama yap lacaksa 12 saat, parke
kaplanacaksa 24 saattir.
Sürekli slak olan ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. D mekânlarda, ah ap dö eme üzerinde
ve endüstriyel alanlarda kullan lmas tavsiye edilmez.
Uygulaman n uzman uygulamac lar taraf ndan yap lmas tavsiye edilir.
Uygulama Sonras Bak m:
Taze yüzeyler, ilk günlerde do rudan güne
, güçlü hava ak , yüksek hava s cakl
(+35°C üzeri),
ya mur ve don gibi olumsuz hava etkilerine kar korunmal r.
ap içerisinde veya yüzeyinde k lcal çatlaklar n olu umunu önlemek için do rudan gün
, s cak veya iddetli
rüzgâr ve a
s cakl klardan korunmal r.
Ürünün öngörülen ve istenilen uzun süreli performans n elde edilmesi için, tüm uygulaman n
tamamlanmas ndan sonra, en k sa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine ba olarak 24 veya 48 saat)
in amac na ve detay na uygun bir kaplama (seramik, hal , pvc, parke vb…) ile yap lan uygulaman n koruma
alt na al nmas veya kaplanmas gereklidir.
Sarfiyat:
Her 1 mm kal nl k için yakla k 1,5 - 1,7 kg / m².
Sarfiyat miktarlar teorik de erler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamas yap lmas
tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kg’lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Depolama:
Kuru harç torbalar suya, dona ve a r hava artlar na kar korunmal r.
Ah ap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm ortamda muhafaza
edilmelidir.
Patlam veya aç lm torbalar derhal kapat lmal ve ilk etapta tüketilmelidir.
Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
Yukar da belirtilmi olan muhafaza ko ullar na uyulmas kayd yla depolama ömrü maksimum 6 ayd r.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015
Güvenlik Önlemleri:
Genel in aat yap m kurallar ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015