KU(:OK TATLI SU IIAYVANLARINI YAKALAMA, TJtjSB1`1` VE

Transkript

KU(:OK TATLI SU IIAYVANLARINI YAKALAMA, TJtjSB1`1` VE
KU(:OK TATLI SU IIAYVANLARINI YAKALAMA, TJtjSB1'1'
VE MUHAFAZA USULLllJRi
N1MET OKTEM
Ege On1versitesi Zoologi Enstittisti
H er sistematik veya okolojik gurup gibi, tath sularda ya91yan
hayvanlarm toplanmas1 ve bunlardan kolleksiyon yap1lmas1 baz1
teknik bilgiye ihtiyag goster;r. ~ksi halde, geli§i giizel yakalanan
ve muhafaza ed'lmek istenen materyelin ilmi bir degeri olmaz. Bild igimiz kadar. bu hususta TUrk~e b ir ne§riyat bulunmad1gi ic;i:1 .
8J;jag1daki notla ·1 okuyuculanm1za sunmay1 fayidah bulduk.
Toplamra icin al~t t>devat :
Tat:1 su hayYan!anm yakalamak i<;m liizumlu teghizatm ba~anda su kepc;esi geLr <$ekil: 1-A). Bu kepgen~n gember kism1, suyun ak1;?mdall vc 8U b.tkilerimn mukavemecinden mliteessir olm1ya-
cak $ekilde s 'rt ve pa~lanmaz metalden yap1lmahdir. Qem ber:n sapa gec;irileb::masj ic;in vida, bUkti ~ebilmesi i~in de iki veya1do.r t mente§eden mtite§·ekkil bir tert:batm bulunmas1 lazund1r. Kelebek aglarmdaki gibi yuvarlak c;emberler su birikintilertl ig.in elveri~li de gildir; z'ra bunlarda yel'le t emas1 bir noktaya inh:sar eder. Kep<;enin metal ki!:>mI, bir kenan il-e yere tamamen temas edebilmesi ic;;n,
i.i<;gen $Ck:ind0 olma lld1r. Uc; ko~elti kepgenin yan uzunlugu 25 cm.
torba k1sm1 ise 30-40 cm. uzunlugunda olmas1 gerzk.r . T orba bez..'.,
1 mm. de!ikli ;'yi su gec;ireb !len. mukavemeti fazla kanaviGeden yap1labilir (~ek il : 1).
Toplama ve ta~1ma kaplari olarak vidal1 kapakh veya mantarl1
muhtelif §ekildeki cam kaplar kullamhr. Toplanan materyelin, k aplardan c;1karihrken zedelenmes'ni onil emek r:Q~n k a p1arm agz1 mtimkiin odugu kadar geni$ olmalld1r . $ ;~elerden mada p ek ktic;lik h ayvanlar i~in kullam!abilec'Ck olan tUplerin, cl'p ta~aflari kubbeli olan1ari tercih edilir.
56
On defa btiytiten bir cep lubu, bir pens, olduk~:ll yumu§ak tiiylti
bir flrc;a ve derin beyaz c;inko bil" tabak da teghizatim1za dahildir.
Diptek~ ince ~amur ic;inde buluna;n mollusk ve diger zemin hayvanlarm1 aramak iGin 5-8 cm. ylikseklikte tahta bi.T ~ergeveye geQirilm1~ 1 mm. delikli tel si.izgi.i kullamhr.
B
~L"k'l 1.
A. 8u k1 p1;esi. B. Oldtirm"
~i~esi;
1-
Mantar. 2
Alc;1 harc1.
3-- Al<;1 tozu, 4- P ota.syum siyantir parc;as1:
Hayvanlarm tesbit ve muhafaza.s1 :
Tath su saklnlerinden olan T ti r b e 1 l a r l a r, 0 l i g ok '~ t 1 e r ve s ti l ti k 1 e r tesbit edi1lmeden ~vvel uyu§turulmal1tl11 lar: yok.sa c;:ok kuvvetli buztidirler. Bu maksatla hayvanlar, ·~.ln ­
de az miktarda su bu'lunan dtiz bir tabaga1 konur (su, tabak i ~inde
.hayvamn !3tit i.inerek hareket edebilecegi kadar az olmahdlr). Bu suya damla damla r;1 2 lik novokain el'l~y1'.gi !lave ed:11ir. T ti r b e I1 a r 1 a r ( ~kil: 2-H > uyu~unca1 6 k1s1m 5;. 90 hk alkol, 3 k1s1m
r r 40 J1k f ormol ve bir kisrm sirke asidinden mtit e~ekkfl kar1&1mda
• ak.riben 2!. saat biraklld1ktan sonra r} 60-70 lik a lkole ge<;:rilir.
0 l l g o k e t : e r (~eki·l: 2-1) ve S ti 1 ti k 1 e r , novokainde
uy~u .l1 1 duktan sonra 93 k1s1m imb;k suyu, 2 k1sun konsantre nitJ'~k as~t ve 5 k1s1m r;.. 40 hk f ormolden mlite§ekkil bir kairu~1mda
muhafaza cJit:r. S u a k a r i n l e r i (H y d r a c a r j n a) ,
ise alkol yahut formo·l e ge~ir.Hmez (bu eriyikler ad1 ge<;;en hayvan1ann sertl~mesine ve ek:stremiitelerini gekmelerine sebep olur).
Bunlar 5 k1sun gliserin 2 k1Slm sirke asid1'. ve 3 k1s1m sudan mlitesckk.l kar1~1mda muhafaza ediliir.
H i d r o z o a_ K r u s t a s e (~kil: 2-A . E) ve btitiin
57
suda ya~1yan boceklerin larvalari (B ii y ti k k 1 z b o c e g i
1 a v a 1 a r i mtistesna), i~fnde az miktarda (hayvanlan ortecel{
kadar) su bulunan cam bir kaba1 konur ve tizerine suyun 1 / 10 ine
tekablil edecek miktarda <'/r 40 hk f ormol ilave edih:r. Adi g~n
hayvanlar bu §ekilde eve getirild'kten sonra, daimi muhafazalar1
i<;in, % 60-70 lik alkole alm1r (~ekil: 2>.
Biiytik LibeHtil (A n i s o p t e r) larvalar1 j~tn en iyi ustil.
bunlair1 canl1 olarak eve get;nip, 1-3 san:ye kaynar suya atmak suretiJe Oldtirdtikten sonra ~ 60-70 lik alkole gegirmektir.
,,.
..
•
JI'
'
/
\
§ekil: 2. A, Krustaselerden b ir tath su lsopod'u; B , BtiyUk k1z bOcegi COtionat 1
la.rvas1; C, Trichopter larvas1; D , Koleopterlerden bir Grynid · E . Krustaselerden bir tath su Amphipod'u ; F . R'nkotlardan bir G erl"l d; G, Rinkotlard~. b:t
Hydrometrid; H. Planaria (1'urbellar:ia); l , Tubifex (Ohgochaeta).
S a 1 y a n g o z ve M i d y e l e- r,. B ii y ii k K i z B o c e g i (~ekiil: 2-B) larvalarmda oldugu g ibi, kaynar suya batinhr; soguduktan sonra ucu k1vrl'lm1§ bir igne ile kabugun igindeki
yum~k k1sun d~ kkatli o!arak <h§:ar1ya <;;ekilir (.S a 1 y a n g o z
58
k ti c;; ti k m i d y e 1 e r) . fBUytik kabuklu m idyelerin vticudti,
ucu s1vn olmlyan bir t ahta gubuk i•l e kazlillr. KilQiik: ve dar ag1zb
s alyia.ngozlar mut ed.i..1 soba sicakh g·mda ya hut gtine§te kurut ulur.
K I n K a n a t 1 i 1 a r ve R ti n k o t 1 a r d a n gayr1
btittin su boceklerinin imagolar1 ( 0 d o n a t , D i p t e r, E f e m e r i d , P 1 e k o p t e r, T r i c h o p t e r (~ekil: 2-C)
potas yum siya ntir rihtiva eden bir kaba atilmak suretile oldi.irillilr. Oldtirme §i§esi ad1 verilen bu kap §Oyle haz1rlamr (~ekill:
1-B): mantar bi.r t1pai ile iyice kapanab!len ve cebe kolayca girebilen
gieni§ agizh bi!!' §li§e ahmr; ~.i§enin dJibine siyanilr parc;;as1 veya parc;;ac1klan konur, i.izeri al~l tozu (Je orti.iltir. Bunun i.izenine a:lc;;1 harCI
aklt1b.r (e§it agirhkta ialg1 ve su kari§tinlarak koyu ayran kivammdayken ~i$eye dokillil.r) ve b ir mi.iddet kurumaga b1rak1hr. Bu §ekilde haz1rlannugi b.i:r §'~§e u zun zaman kullanihr. Bundan ba§ka §i§enin ic;;ine, hem boceklerin birtirine ~arp1p zedelenmesine mani 0 11mak
ve hem de §i§e iqini kuru tutmak maksadi ile §enit §eklinde kesilmi~
filit re kag1dl konur.
Ko 1eopter1 e r(9ekil:2-D)ve R ·i n k o t l a r(9eltil:2G,Fi
yarisrna kadar orta cesamette reginesiz tala§ ihtiva eden bir §i§eye
at1hr. Bocek yakalanacagi sirada tala§, eter He IBlatihr. Eter
fazla olursa bocekJeri 1slatmas1 ve az olursa boreklen'.n ge~ 01mesi bak1mmdan uygun degildir. Bunlar eterle O'ldtiri.ildlikten sonra
prepare edilinceye kadar '}( 60 hk alkolde muhafaza edilir.
tlmi k1ymeti haiz materyel ayni zamanda dogru olarak etiketlenmelid ir . Etiket lirerinde, materyelin bulundugu mahaJ ve tarih
yaz1hr.
ve
L1TERAT0R
Vi1'1iier s, A. 1947 : Nouvel Atlas d'Entomologie, No: 4 Fascicule. II
Langeron. M. 1949: Preci:s de Microscopi.e
E ngelh ard t, W. 1955 : \Va-s lebt in Ttimpel, Bach und Weiher?
59

Benzer belgeler

2014 - CEMC - University of Waterloo

2014 - CEMC - University of Waterloo Dan Knott J.H.S Grandview Heights Elem. Jr. H.S. J.B. Tyrrell Sr. P.S. E.S.C. Renaissance McCrimmon M.S. Unionville Montessori School Bishop E.Q. Jennings Heritage Christian School William G. Davis...

Detaylı

T.spiralis ve Diğer Doku Nematodları

T.spiralis ve Diğer Doku Nematodları » Subkutanöz dokuda ağrısız göç (1cm/dk) » Vücutta lokal-geçici-gezici subkutanöz şişmeler görülebilir

Detaylı