2014 Faaliyet Raporu - Arifiye Belediyesi Resmi İnternet Sitesi

Yorumlar

Transkript

2014 Faaliyet Raporu - Arifiye Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
2014
ARİFİYE BELEDİYESİ
ARİFİYE BELEDİYESİ
Sayfa
1
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
01.01.2014
Sayfa
2
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
ÖNSÖZ
Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu
tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi
bizlerde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına
hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için
hizmetlerimizi şevk ve azimle yapmaya devam edeceğiz.
22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun gereğince
belediyemize katılan iki belediye ile birlikte belediyemiz ilçe
statüsü kazanmış, daha güçlü ve büyük bir belediye haline
gelmiştir.
Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken, hizmet sunumunda KALİTEYİ ESAS
ALACAĞIMIZI belirtmiş, insan odaklı yönetim anlayışı içinde olacağımızı ifade etmiştik.
Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak, Arifiye'mizi MARKA
şehir haline getirmektir. Bunu yaparken de, Arifiye geleneğine sahip çıkan, idealist,
değişime açık bir model belediye olmayı amaçladık. Belediye olarak ASLİ
GÖREVLERİMİZİ çok iyi biliyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da,
saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, kaynakları toplumun tüm kesimine sosyal adalet
içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz.
Kaynakları kullanırken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçemizin
ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır.
Temelinde, Belediye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur.
Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana, Arifiye, ciddi bir atılım ve gelişim içine
girmiştir. Coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı, doğası ile Arifiye büyük bir potansiyele sahiptir.
Bizlere düşen bu gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla birleştirerek projeler
oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız, Arifiye'yi daha ileri götürürken, kaliteyi esas alarak
yaptığımız işlerin gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin
etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve
mutluluğu üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir ve çocuklarımıza daha
yaşanabilir bir Arifiye bırakmak zorunda olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması lazım.
Kaymakamı ile, Belediye Başkanı ile, Siyasetçileri ile, Kurum-Kuruluş Müdürleri
ile, Muhtarları ile, vatandaşı ile birlik olur, birbirimizi sever ve güç birliği yaparsak
kuşkusuz çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Huzur ve mutluluk içinde hep birlikte
yaşadığımız bu güzel ilçeyi birlikte yönetir, sorunlara birlikte çözüm arar, birlikte çalışır ve
yapılanlara sahip çıkarsak, kuşkusuz ilimizin ve bölgemizin yıldızı olmamız kaçınılmazdır.
Bunu başarmak, huzur ve refahın hâkim olduğu Arifiye'yi inşa etmek sadece kendimiz
için değil daha da önemlisi geleceğimiz, evlatlarımız için kuşanmamız gereken bir
sorumluluktur.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
İsmail KARAKULLUKÇU
Arifiye Belediye Başkanı
3
2014 yılı faaliyetlerimizi içeren bu raporu bilgilerinize sunarken, hepinizi en içten
sevgilerimle selamlıyorum.
Sayfa
4
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
İÇİNDEKİLER
03
Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri……………………………………………………………
04
1- GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………….
07
A) Misyon,vizyon ve ilkeler………………………………………………………………….
07
B) Yetki görev ve sorumluluklar ………………………………………………………….
07
C) İdareye İlişkin bilgiler ……………………………………………………………………..
11
1- Fiziki Yapı ………………………………………………………………………………….
11
2- Organizasyon Şeması ……………………………………………………………….
11
3- Araç ve Makine Parkı ………………………………………………………………..
12
4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………………………………….
15
2- AMAÇ VE HEDEFLER ……………………………………………………………………………..
16
3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ……………………………
16
A) Mali Bilgiler ……………………………………………………………………………………
16
1- Mali Denetim …………….……………………………………………………………..
16
B) 2014 Yılı Faaliyet Raporu………………………………………………………………..
17
1- Özel Kalem ……………………………………………………………………………….
17
2- Yazı İşleri Müdürlüğü ……………………………………………………………….
18
3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ….……………………………..
20
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ……………………………………..
21
5- Evlendirme Memurluğu …………………………………………………………….
23
6- Bilgi İşlem Müdürlüğü ……………………………………………………………….
25
7- Mali Hizmetler Müdürlüğü ………………………………………………………..
27
8- Satın Alma Birimi……………..………………………………………………………..
35
9- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü …….……………………………………………
38
10- Fen İşleri Müdürlüğü …………………………………………………………………
46
11- Park ve Bahçeler Müdürlüğü………………………………………………………
58
12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü …………………………………………………….
66
13- Zabıta Müdürlüğü ……………………………………………………………………..
80
14- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ……………………………………………….
83
15- Temizlik İşleri Müdürlüğü ………………………………………………………….
87
Sayfa
5
Önsöz……………………………………………………………………………………………………
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
4 ÖNERİ VE TEDBİRLER …………………………………………………..………………....................
89
Ek- 1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı
Ek- 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
Ek- 3: Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek- 4: Özel Kalem Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek- 5: Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek- 5: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek- 6: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek-7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek-8: Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek- 9: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Ek- 10: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Sayfa
6
Ek- 11: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
1. GENEL BİLGİLER
MİSYON VİZYON VE İLKELER
MİSYON
 Sürekli gelişen bir anlayışla,
 Arifiye halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmak…
VİZYON
 Şehircilikte ve belediyecilikte örnek ve modern bir Arifiye…
 Türkiye’de ve dünyada başarılarıyla tanınan bir yerel yönetim…
TEMEL DEĞERLER






Önce Arifiyeli'nin memnuniyeti…
Kaliteli belediyecilikte sürekli gelişme…
Belediye çalışanlarının da mutluluğu…
Kolaylaştıran yerel yönetim hizmeti…
“mazeret yok” anlayışıyla çalışmak…
Ortak akılla, demokratik, şeffaf hizmet üretmek…
KALİTE POLİTİKAMIZ




Dünya standartlarında bir kent hayatını sürdürülebilir kılmak…
Sürekli gelişen…
Her gün öğrenen…
Bilgiyi, gelişmeyi ve hizmeti paylaşan kaliteli yönetim anlayışı…
BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları
belirlenmiştir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
7
MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
ARİFİYE BELEDİYESİ
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri
açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor
kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
Sayfa
8
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini
yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin
gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
Sayfa
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
9
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il
özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Sayfa
10
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim
ve harç gelirleri haczedilemez.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
11
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
ARAÇ VE MAKİNA PARKI
2.
Plakası
Toyota Avensis
2011
54.B.1502
Makam Aracı
Corolla Verso
2007
54.ZC.844
3.
Binek Aracı
Peugeot
2006
54.DE.001
4.
Binek Aracı
Tofaş Kartal
1992
54.DE.122
5.
Binek Aracı
Toyoto Corolla
1997
54.DS.003
6.
Binek Aracı
Toyoto Corolla
2005
54.FF.799
7.
Binek Aracı
Renault Symbol
2010
54.ZS.896
8.
Binek Aracı
Renault Symbol
2008
54.FY.870
9.
Binek Aracı
Renault Symbol
2008
54.ZE.955
10.
Binek Aracı
Toyota Auris
2011
54.ZK.970
11.
Otobüs
Mercedes
12.
Otobüs (35 Kişilik)
Otokar-Sultan
2014
54.TP.534
13.
Minibüs
Otoyol İveco
1997
54.TF.010
14.
Minibüs
Otoyol İveco
2000
54.TR.491
15.
Minibs
Magirus
1998
54.AU.343
16.
Cenaze Aracı
Toyota
1992
54.YA.313
17.
Cenaze Aracı Kamyonet
Mitsubishi
1996
54.SA.748
18.
Vidanjör
BMC
1993
54.DZ.933
19.
Kapalı kasa Kamyonet
Peugeot J9
1997
54.TF.112
20.
İtfaiye Aracı
İveco
1993
54.TF.110
21.
Ambulans
İveco Daily
2001
54.YL.708
22.
Kamyonet 4x4
Landrover
1993
54.AD.823
23.
Kamyonet 4x2
Nissan Country
2008
54.SE.532
24.
Panelvan
Ford Connect
2012
54.D.0316
25.
Çöp Kamyonu
İveco
1994
54.DZ.236
26.
Çöp Kamyonu
Ford Kargo
1992
54.EP.362
27.
Çöp Kamyonu
Ford Kargo
2000
54.EF.870
28.
Çöp Kamyonu
Ford Kargo
2011
54.B.2593
29.
Çöp Kamyonu
Ford Kargo
1998
54.TS.127
30.
Çöp Kamyonu
BMC
2010
54.ZU.026
12
Makam Aracı
Modeli
31.
Çöp Kamyonu
İveco
1998
54.AH.365
Sayfa
Sıra
No
1.
Kullanım Amacı
Markası
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
54.ET.002
ARİFİYE BELEDİYESİ
32.
Çöp Kamyonu
Mitsubishi
1996
54.DN.801
33.
Kamyon
BMC
2010
54.ZK.643
34.
Kamyon
BMC
2010
54.ZN.901
35.
Damperli Kamyon
Desoto 950
2000
54.TR.490
36.
Damperli Kamyon
Dodge Desoto
1986
54.FV.700
37.
Damperli Kamyon
Mercedes
2011
54.B.2594
38.
Damperli Kamyon
Mercedes
2011
54.B.2595
39.
Traktör
Steyr
1991
54.DU.327
40.
Traktör
Steyr
1983
54.AH.869
41.
Traktör
Stery
1993
54.DE.318
42.
Traktör
Tümasan
1997
54.FP.213
43.
Traktör
Tümasan
1998
54.FE.359
44.
Traktör
Başak
2000
54.DU.831
45.
Kaldırım Süpürge Aracı
Gluton
2008
İş Makinası
46.
Greyder
Dresser
1987
İş Makinası
47.
Yükleyici
Hidromek
2006
İş Makinası
48.
Vakumlu Süpürme
Ravo540
2008
İş Makinası
49.
Kanal Kazıcı Yükleyici
Hidromek
1999
İş Makinası
50.
Kanal Kaz.HMK 101S
Hidromek
51.
İş Makinası
Hidromek
2011
İş Makinası
52.
İş Makinası HMK 102 S ALPHA
Hidromek
2014
İş Makinası
53.
Ekskavatör
Hyundai
2012
İş Makinası
54.
Kepçe Loder
Hidromek
2000
İş Makinası
55.
Çekici Tır
Mercedes
2013
54 D 9345
56.
Damper Dorse
Tırsan
2013
54 D 9346
57.
Lowbed
Özgüller
2013
54 D 9402
58.
Silindir
Ham
2014
İş Makinası
Sayfa
13
İş Makinası
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
2014 YILINDA ALINAN ARAÇLAR
Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Toyota-Auris Binek Araç alındı
Sayfa
14
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1 adet 35 Kişilik Otobüs alındı
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Başkanlık Makamına bir adet Toyota-Avensis marka makam aracı alındı.
Yönetim Ve İç Denetim Sistemi
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun hükümlerine göre yönetilmektedir.
Belediyemiz 2 başkan yardımcısı ve 14 şube müdürü olarak örgütlenmiştir.
Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarşik örgütlenme ile alt
birimler tarafından yürütülmektedir.
Hizmetlerin daha verimli ve etkin olması için Belediye Başkanı İsmail
KARAKULLUKÇU’nun başkanlığında, 2 Başkan Yardımcısının katılımı ile her hafta Pazartesi
günleri saat 09.00’da ve 14 daire müdürünün katılımı ile ayda bir koordinasyon toplantıları
yapılmaktadır.
5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu doğrultusunda mali yapılanma
yetkilisi olarak mali hizmetler görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
yetkilisi olarak, alt birimdekilerde gerçekleştirme görevlisi olarak belirtilmiştir. Muhasebe
15
tamamlanmış, bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerin en üst yöneticileri harcama
ARİFİYE BELEDİYESİ
2. AMAÇ VE HEDEFLER
Kurumumuzun amaç ve hedeflerini sıralayacak olursak;
İlçemizi modern ve yaşanabilir hale getirmek, imar faaliyetlerinin ve alt yapının
Planlanması ve koordinasyonu, etkin,
verimli ve kaliteli hizmet üretimi
sağlamak,
insan
kaynaklarının
geliştirilmesi,
mali
yapının
güçlendirilmesi,
sosyal
refahın
artırılması, eğitim çalışmalarına önem
verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme
çalışmalarının etkin bir şekilde
sürdürülmesi, çağdaş bir yönetim
anlayışının ve bilincinin geliştirilmesi,
zabıta hizmetlerini en iyi şekilde
yerine getirmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunmak,
çarpık kentleşme yerine konut dışı kentsel çalışma alanları oluşturmak ve yapılaşmayı
sağlamak, alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak, personel politikasını
geliştirmek, gelir ve giderlerde etkinlik ve hız kazandırmak, belediyemizi cazibe merkezi
haline getirmek, oluşabilecek afetlere en hızlı şekilde müdahale edip zararları azaltmak için
gerekli önlemleri almak, eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak
amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teşkil etmektedir.
1- Mali Denetim
5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereği denetim komisyonu 2014 yılı
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmış ve rapor
hazırlamıştır.
Belediyemiz gelir ve gider hesapları ve belgeleri her yıl Sayıştay başkanlığınca
Sayfa
16
denetlenmektedir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
3. 2014 YILI FAALİYET RAPORU
BAŞKANLIK ÖZEL KALEM















Sakarya Büyük Şehir Belediye Meclisi aylık
toplantısına katılım sağlandı.
Valilik İl Koordinasyon olağan toplantısına
katılım sağlandı.
Arifiye İlçe sınırları içerisinde bulunan
muhtarlar
ile
istişare
toplantıları
düzenlendi.
SASKİ olağan toplantısına katılım sağlandı.
Belediyemize çeşitli nedenler ile gelen
ziyaretçiler ile görüşme, güler yüz ve
ikramda bulunarak belediyeden memnun
ayrılması sağlandı.
Kamu kurumlarında göreve yeni gelen
veya görev değişikliği dolayısı ile makam
değiştiren müdür, müdür yardımcısı ve
çeşitli yerlerde göreve gelen personeller
ziyaret edildi.
Şehrimizde ve ilçemizde yeni açılan iş
yerlerinin açılış törenlerine katılım
sağlandı.
Şehrimizde ve ilçemizde davetiye
göndererek
düğün,
sünnet
vb.
cemiyetlere
davette
bulunanların
cemiyetlerine gidilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.
Şehrimizde ve ilçemizde hasta ziyaretlerine gidilerek geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.
Şehrimizde ve ilçemizde cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu.
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullar ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca
çocukların gelişimi açısından önemli faaliyetler hayata geçirildi.
Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaşma ortamları sağlandı.
İlçemize gelen misafirler ağırlandı. İlçemizin tanıtımı yapıldı.
İlçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ziyaret edilerek birlikte çalışma olanağı sağlandı.
İlçemizde bulunan işsiz vatandaşlar, ilçemizdeki sanayi kuruluşlarına yönlendirilerek, iş bulmaları
sağlandı.
Sanayi kuruluşlarının talep etiği meslek gruplarından, ilçemizde bulunan işsiz vatandaşlarımız
yönlendirilerek sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacı karşılandı. Bu şekilde 500 vatandaşımız iş sahibi
yapıldı.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa

17
Başkanlık Özel Kaleminde 1 personel
çalışmaktadır.
ARİFİYE BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 müdür ve 1 personel çalışmaktadır.
30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonunda, 5747 sayılı
kanun gereği Hanlı ve Nehirkent belediyelerinin Arifiye Belediyesine bağlanması ile ilçe
statüsüne kavuşan Belediyemizde Meclis Üyesi sayısı 15 olmuştur.
Belediye Meclisimiz Faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20. Maddesine
uygun olarak 11 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüşülerek
56 adet karar alınmıştır.
Yapılan toplantılara ait meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup
onaylanmak üzere meclise sunulmuştur.
Belediye Encümenimiz haftada bir kez Çarşamba günleri olmak üzere toplanmış
olup, 166 adet encümen kararı alınmıştır. Alınan kararlar yazılıp imzalandıktan sonra ilgili
servislere havale edilmiştir.
Meclis Denetim Komisyonu, ihtisas ve imar komisyonu seçimleri, Encümen Üye
Meclis Başkan Vekilleri
: Muharrem YAVUZ ve Adnan AKBAŞ
Meclis Katipleri
: Asil – Aysun GÖZYUMAN ve Serdar YENER
Yedek – Ahmet SAFİTÜRK ve Fikret ACAR
Encümen Üyeleri
: Adnan AKBAŞ - Elif ÇİĞDEM
İmar Komisyonu
: Ahmet SAFİTÜRK, Serkan ÇARKTAN, Fikret ACAR, Muharrem
YAVUZ, Nuri YAVAŞ
Plan Bütçe Komisyonu
: Elif ÇİĞDEM, Adnan AKBAŞ, Hıfzı OLGUN, Aysun GÖZYUMAN,
Vedat VATANSEVER
: Adnan AKBAŞ, Elif ÇİĞDEM, Vedat VATANSEVER
Sayfa
Denetim Komisyonu
18
seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup üyelik seçimleri şöyle sonuçlanmıştır;
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Meclis ve Encümen Oturum Tablosu
250
48
200
Oturum Sayısı
150
Karar Sayısı
11
100
166
50
56
0
Meclis Toplantıları
Encümen Toplantıları
Evrak Sayısı
5000
4500
4347
4000
3500
3000
2267
2500
2686
evrak sayısı
2000
1500
1000
Gelen Evrak
Giden Evrak
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Dilekçe
Sayfa
0
19
500
ARİFİYE BELEDİYESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli
olarak çalışmakta, Belediyemizin faaliyetlerinin ve haberlerinin yazılı ve görsel basın
ile internet siteleri ile bilboardlar aracılığı ile vatandaşımıza duyurmaktadır. Yine
Akmasa ve Bimer aracılığı ile, Belediyemize gelen şikayet ve isteklerin takibini
yaparak, vatandaşın sorunlarının giderilmesine etkin bir rol oynamaktadır.
BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER)
GÖREV TANIMI
Belediyemiz 2006/03 sayılı genelge uyarınca uygulamaya başlanan alo 150BİMER başvuruları ile ilgili işlemler belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.
Birimimiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bir bilgi edinme birim
yetkilisi sorumluluğunda 1 personel ile hizmet vermektedir.
Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER) doğrudan başbakanlık uygulaması olup,
vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların elektronik postanın süresi içerisinde
koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde
cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
2014 yılı içerisinde 101 adet başvurunun 101 adedi, ilgililerin istekleri
doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, posta
telefon alt yapısının imkanları birleştirilmiş, başvurular etkin, süratli ve doğru
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Bimer Başvuru
Sayısı
28
15
6
3
20
21
7
1
Sayfa
Birimi
20
sonuçlandırılmış, vatandaşların istekleri ile kısa zamanda çözümüne ulaştırılmıştır.
ARİFİYE BELEDİYESİ
Müracat Sayısı
28
30
25
20
20
15
21
15
10
5
6
3
7
0
1
Müracat Sayısı
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz Belediyemiz personelinin özlük hakları ve çalışma sistemlerini takip
etmek amacı ile 1 müdür personelle hizmet vermektedir.
2014 Yılı içinde 38 adet 657 sayılı Kanuna tabi memur personel, 2 adet
5393/49.md.sözleşmeli personel ve 43 adet işçi personel ile hizmet vermiştir.Ayrıca 2014 yılı
içerisinde 57 adet işçi, hizmet alımı yolu ile belediyemiz Fen İşleri ve Temizlik İşleri
Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından
Belediyemizde çalışmakta olan memur ve işçi personelin derece ve kademe ilerlemesi
terfileri, izin, istirahat işlemleri düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli işlemleri
yapılmaktadır. 2014 yılı içinde müdürlüğümüze Kamu kurum ve kuruluşlarından 156 adet
evrak gelmiş ve buna karşılık olarak Kamu kurum ve kuruluşlar ile birimler arası 243 adet
Sayfa
21
yazışma yapılmıştır.Personelimizin 2014 yılı dağılım tablosu aşağıda belirtilmiştir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI
150
100
30
Bayan
69
35
Bay
50
8
2
6
2
0
0
Memur
İşçi
Özürlü
0
14
Bay
Bayan
Sözleşmeli
Toplam
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
MEMUR
İŞÇİ
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek Okul
Üniversite
1
14
13
10
29
4
7
2
1
TOPLAM
38
43
Sözleşmeli TOPLAM
Personel
29
5
21
1
16
1
12
2
83
Sayfa
22
TAHSİLİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Personel Eğitim Grafiği
29
30
25
20
15
10
5
0
14
4 0
0
0
Memur
13
7
0
1
2
10
1
1
1
İşçi
Sözleşmeli Per.
Sözleşmeli Per.
Memur
EVLENDİRME
MEMURLUĞU
Evlendirme
memurluğu
Yazı
İşleri
Müdürlüğüne bağlı olarak 1 personel ile hizmet
vermektedir.
1 Ocak 2013-31 Aralık 2014 tarihleri arasında evlendirme memurluğumuza 377 çift evlenmek
üzere başvuruda bulunmuştur. Bu evlenmelerden; 4 adet yabancı uyruklu evlilik, 5 adet yasal
temsilci rızası ile evlilik, 363 adet normal evlilik şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 6 adet Evlenme İzin
Belgesi düzenlenmiştir. Uluslararası aile cüzdanları taraflara imza karşılığı teslim edilmiştir.
Yapılan evlenme işlemlerine ait VGF-20 Mernis Evlenme bildirimleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
Yapılan tüm evlilik işlemlerinin tamamı, İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilerek Nüfus
kütüklerine tescili sağlanmıştır.
23
zimmet karşılığı teslim edilmiştir.
ARİFİYE BELEDİYESİ
Evlenme Müracaatı İçin Gerekli Evraklar:
Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdan fotokopileri

5’er adet vesikalık fotoğraf

Nüfus Müdürlüğünden alınacak Evlenme Ehliyet Belgesi

Yetkili Sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu.
Sayfa
24

Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi işlem müdürlüğü belediyemizin elektronik donanım ihtiyaçlarını karşılamak,
bakım ve onarımlarını yapmak, yazılımları güncellemek ve verilerin yedeklemesini yapmak
amacı ile 1 müdür ve 1 personelle hizmet vermektedir.

BİLGİSAYAR DONANIMI YENİLENDİ
Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
başta olmak üzere personelimizin ihtiyaç duyduğu donanımlar, ilgili müdürlük bütçelerinden
karşılanmak suretiyle temin edilmiş, sistemimize dahil edilmiştir. Ana hizmet binamızda bu
gün itibarı ile; server sayımız 3, terminal sayımız 40 olmuştur.

DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Başbakanlıkça yayınlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması ile ilgili
Genelge gereğince altyapı oluşturulması için piyasa araştırması yapılmış, en son teknolojiler
incelenmiş ve çalışmalar tamamlanarak yaklaşık 600.000 adet evrakın dijital hale getirilmesi
çalışması tamamlanmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması için ise, çalışmalar
devam etmektedir.

MAKS VERİ TABANI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi ) incelenerek, GIS verilerinin bu sistem için
hazırlanması amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli ile işbirliği yapılmıştır.
Firma ile de görüşülmüş, Coğrafi verilerin bu sisteme uyarlanması amacıyla çalışmalar
sürdürülmektedir.

ANTİ VİRÜS PROGRAMI YENİLENDİ
Belediyemizde bulunan bilgisayar sistemi için Nod32 Antivirüs programı alınarak
bilgisayar sisteminin her türlü virüs ve zararlı yazılımlardan korunması sağlanmıştır.

BELOS BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak BELOS
(Belediye Otomasyon Sistemi) hayata geçirilmiş, bu sayede ilçemizdeki nüfus ve Coğrafi Bilgi
Sistemi verilerinin anlık edinilmesi sağlanmış, Gelir Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Mükellef
bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
Belediyemizce yapılan çalışmaların, vatandaşlarımıza anlatılabilmesi için, internet
sitemizin yanı sıra, LCD TV sistemi kurulmuştur. Bu konudaki çalışmalar ile www.arifiye.bel.tr
İnternet sitemizin güncelleme ve dizayn değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
25
İNTERNET SİTESİ YENİLENDİ
Sayfa

ARİFİYE BELEDİYESİ

K.P.S. FAALİYETE GEÇİRİLDİ.
Belediyemizde Kimlik Paylaşım Sistemi devreye sokularak ilgili müdürlükler
tarafından kullanılması sağlanmıştır.

NEDCAD PROGRAMINDA VERİ TABANI ÇALIŞMALARI
Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne NETCAD (GIS) sistemi ortak
bir veri tabanı ile kurularak tüm verilerin bir havuzda toplanması ve tüm kullanıcıları hızlı bir
şekilde ve doğru verilere ulaşması sağlanmıştır.
İkinci aşama olan Alan taraması için ise, Kadastro ve 3194 Sayılı İmar Kanununun
18'nci madde uygulamalarının tamamlanması beklenmektedir.
 ALT GEÇİT VE MAHALLE MUHTARLIKLARINA GÜVENLİK KAMERASI
2014 yılında Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmete giren Alt
Geçitte, Aşağı Kirazca Mahallesi ve Yukarı Kirazca Mahalle muhtarlıklarına Güvenlik Kamerası
sistemi kurulmuştur. Ahmediye Mahallesine de kurulması ile ilgili çalışmalar devam
Sayfa
26
etmektedir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
 MÜKELLEFLERİMİZE SMS İLE BORÇ BİLGİSİ GÖNDERİLMESİ KONUSUNDAKİ
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR.
Vergi Mükelleflerimizin emlak, çevre temizlik ve diğer vergi borç bilgilerinin SMS
ile gönderilerek, zamandan ve posta ücretlerinden tasarruf edilmesi konusundaki
çalışmalarımız devam ediyor. Sistemin alt yapısı hazır. Mükelleflerimizin GSM numaralarının
% 30'u güncellenmiş durumda.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41'nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği biçimde hazırlanan
Belediyemizin 2014 yılı Faaliyet Raporu aşağıya çıkartılmıştır.
GİDER BÜTÇESİ
Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 19.400.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, yıl
sonunda toplam 15.459.404,34 TL. olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme
oranı %79,69’dur.
01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Dökümü
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
HARCAMA TOPLAMI
Personel Giderleri
TOPLAM
GİDER ORANI
4.066.491,50
%26,31
620.831,46
%04,02
9.047.053,54
%58,53
Faiz Giderleri
454.745,04
% 02.95
Cari Transferler
543.020,43
% 03,52
Sermaye Giderleri
708.614,98
% 04,59
18.647,39
% 00,12
00,00
% 00.00
15.459.404,34
%100,00
S.G.K Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye transferler
Yedek Ödenekler
Sayfa
GENEL TOPLAM
27
HARCAMA KALEMİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
4,59%
GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ
3,52%
2,95%
Personel Giderleri
0
0,12%
SGK Devlet Primi Giderleri
26,31%
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
58,53%
4,02%
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
2014 yılında Gider Bütçesinden yapılan harcamaların birimlere dağılımı aşağıdaki şekilde
gerçekleşmiştir.
HESAP KODU
HESAP ADI
HARCAMA
TOPLAMI
672.634,55
GİDERE ORANI
46.54.42.02
Özel Kalem
46.54.42.18
Yazı İşleri Müdürlüğü
265.009,35
% 01,72
46.54.42.30
Fen İşleri Müdürlüğü
7.709.477,02
% 49,87
46.54.42.31
Mali Hizmetler Müdürlüğü
880.458,77
% 05,70
46.54.42.32
Personel Müdürlüğü
101.415,83
% 00,66
46.54.42.33
Kültür ve Sosyal İşl.Md.
892.656,81
% 05,78
46.54.42.34
İmar ve Şehircilik Md
1.039.082,30
% 06,73
46.54.42.35
Zabıta Müdürlüğü
653.456,30
% 04,73
46.54.42.36
Park ve Bahçeler Md.
935.752,26
% 06,76
46.54.42.37
Temizlik İşleri Md.
2.309.461,15
% 14,94
15.459.404,34
% 100,00
Sayfa
28
TOPLAM
% 04,35
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ
ÖZEL KALEM
6,06%
4,35% 1,72%
4,23%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14,94%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
49,87%
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD.
6,73%
5,78%
0,66%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜD.
5,70%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
2014 yılında Gider Bütçesinde; tahmin edilen ödeneklerin yapılan harcamalara göre
gerçekleşme oranları ;
ÖDENEK
HARCAMA
TOPLAMI
ORANI
Özel Kalem
880.000,00
672.634,55
Yazı İşleri Müdürlüğü
340.000,00
265.009,35
%77,95
Fen İşleri Müdürlüğü
9.550.000,00
7.709.477,02
%80,73
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.050.000,00
880.458,77
300.000,00
101.415,83
%33,81
Kültür ve Sosyal İşl.Md.
1.100.000,00
892.656,81
%81,15
İmar ve Şehircilik Md
1.650.000,00
1.039.082,30
%62,98
980.000,00
653.456,30
%66,68
Park ve Bahçeler Md.
1.050.000,00
653.456,30
%89,12
Temizlik İşleri Md.
2.500.000,00
2.309.461,15
%92,38
19.400.000,00
15.459.404,34
%79,69
Personel Müdürlüğü
TOPLAM
%83,86
Sayfa
Zabıta Müdürlüğü
%76,44
29
MÜDÜRLÜK
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
BİRİMLERİN
BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ
ÖZEL KALEM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
92,38% 76,44%
89,12%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
77,95%
80,73%
66,68%
83,86%
62,98%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
81,15%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
33,81%
PARK VE BAHÇELER MÜD.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
GELİR BÜTÇESİ
Belediyemizin 2014 yılı Gelir Bütçesi 19.400,000 TL. Olup, yıl sonunda
15.164.896,19 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı %78,17
olmuştur. Vergi Gelirlerinde öngörülen 11.077.524,65 TL. iken gerçekleşen 7.940.478,01 TL.
olup gerçekleşme oranı % 71,68 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde öngörülen
1.125.437,34 TL. iken gerçekleşen 675.854,09 TL olup gerçekleşme oranı % 60,06 olmuştur.
Alınan Bağış ve Yardımlar için öngörülen 652.000,00 TL. iken gerçekleşen 0 TL olup
gerçekleşme oranı %0 olmuştur. Diğer Gelirler için öngörülen 6.764.990,90 iken gerçekleşen
6.467.214,09 TL. olup, gerçekleşme oranı % 95,60 olmuştur. Sermaye Gelirleri için öngörülen
97.164,50 TL. iken gerçekleşen 81.350,00 TL. olup gerçekleşme oranı % 83,73 olmuştur.
GELİRİN CİNSİ
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
MİKTARI
4.469.400,00
752.775,18
157.367,71
270.108,39
Sayfa
HESAP NO
01.02.09.51
01.02.09.52
01.02.09.53
01.02.09.54
30
2014 yılı Bütçe Gelirleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
Haberleşme Vergisi
Elektrik Tüketim Vergisi
Yangın Sigorta Vergisi
İlan ve Reklam Vergisi
Bina İnşaat Harcı
İşgal Harcı
İşyeri Açma İzin Harcı
Kaynak suları harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı
Yapı Kullanma İzni Harcı
Diğer Harçlar
Kaldırılan Vergi Artıkları
Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı
İhale İlan Yayın Gelirleri
Diğer Hizmet Gelirleri
Yeniden Değerlendirme Farkları
Ekonomik Hizmetler
Diğer Kurumlar Hasılatı
Ekonomik Hizmetler
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Spor Tesisi Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Hazine Yardımı
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye
Diğer Faizler (Banka)
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay
Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay
Yol Harcamalarına Katılım Payı
Diğer Harcamalara Katılma Payları
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar
Diğer Paylar
Diğer İdari Para Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam
Vergi Barışı TEFE Tutarı
Diğer Vergi Cezaları
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
Kişilerden Alacaklar
Arazi Satışları
Arsa Satışı
Taşınır Satış Gelirleri
Taşıt Satış Gelirleri
TOPLAM
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
20.780,92
867.625,05
1.002,45
259.297,83
647.466,48
13.208,78
330.898,00
0
0
14.285,00
135.983,37
0
0
278,85
44.868,50
0
113.363,66
290.000,00
0
0
0
30,00
21.760,00
495.831,93
0
0
4.840,94
5.478.427,27
196.111,44
53.028,78
0
48.272,10
131.233,67
46.878,92
354.810,93
81.802,04
71.035,87
0
772,13
81.350,00
0
0
0
15.164.896,19
Sayfa
01.03.02.51
01.03.02.52
01.03.09.52
01.03.09.53
01.06.09.51
01.06.09.53
01.06.09.54
01.06.09.55
01.06.09.56
01.06.09.57
01.06.09.60
01.06.09.99
01.09.01.01
01.09.09.99
03.01.01.01
03.01.02.39
03.01.02.99
03.03.01.03
03.04.05.54
03.04.09.99
03.05.05.54
03.06.01.03
03.06.01.04
03.06.01.99
04.02.02.01
04.04.01.01
05.01.09.99
05.02.02.51
05.02.02.52
05.02.04.53
05.02.04.99
05.02.08.99
05.02.09.99
05.03.02.99
05.03.04.01
05.03.04.02
05.03.04.99
05.09.01.01
05.09.01.06
05.01.04.01
06.01.05.01
06.02.01.01
06.02.02.01
31
ARİFİYE BELEDİYESİ
ARİFİYE BELEDİYESİ
2014 yılı gelirlerinin, ödeneklere göre gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir;
GELİR TÜRÜ
HES NO:
01
Vergi Gelirleri
01.02
2014 GELİR TAH
2014 GELİR
TAHSİLATI
ORANI %
11.077.524,65
7.940.478,01
71,68
Mülk. Üzer.Alın.Ver
8.478.605,64
5.649.651,28
66,64
01.03
Dah.alın.mal ve hiz.ver.
1.299.950,98
1.148.706,25
88,37
01.06
1.296.599,36
1.141.841,63
88,07
2.368,67
278,85
11,78
03
Harçlar
Başka yerde sınıflandırılmış
vergiler
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
1.125.437,34
675.854,09
60,06
03.01
Mal ve hizmet satış gelirleri
158.232,16
158.232,16
100,00
03.04
Kurumlar hasılatı
446.,05
0
0
03.06
Kira gelirleri
966.759,13
517.621,93
53,55
05
Diğer gelirler
6.764.990,90
6.467.214,09
95,60
05.01
4.840,94
4.840,94
100,00
5.965.685,90
5.907.073,26
99,02
05.03
Faiz gelirleri
Kişi ve kurumlardan alınan
paylar
Para cezaları
793.691,93
554.527,76
69,87
05.09
Diğer çeşitli gelirler
772,13
772,13
100,00
06
Sermaye gelirleri
97.164,50
81.350,00
83,73
06.01
Taşınmaz satış gelirleri
97.164,50
81.350,00
83,73
06.02
Taşınır satış gelirleri
0
0
0
19.065.117,39
15.164.896,19
79,55
01.09
05.02
TOPLAM
2013 ve 2014 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI
GİDER BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI
GİDER KALEMİ
2013 GİDERİ
2014 GİDERİ
FARK (%)
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
Kur.Primi
Mal ve Hizmet Alımı
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye transferleri
Yedek Ödenekler
TOPLAM
3.317.130,67
4.066.491,50
+ 22,59
571.638,16
620.831,46
+ 08,61
8.219.485,57
282.140,78
422.963,93
1.872.610,61
53.199,45
9.047.053,54
454.745,04
543.020,43
708.614,98
18.647,39
14.739.169,17
15.459.404,34
10,07
61,18
28,39
62,16
64,95
Sayfa
+ 04,89
32
+
+
+
-
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
personel giderleri
6.000.000,00
S.G.K pirimi
5.000.000,00
Mal ve hizmet alımı
4.000.000,00
faiz giderleri
3.000.000,00
cari transferler
2.000.000,00
sermaye giderleri
1.000.000,00
sermaye transferleri
0,00
2013 Gideri
2014 Gideri
GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI
GELİR TÜRÜ
Vergi Gelirleri
2013 YILI GELİRİ
2014 YILI GELİRİ
FARK (%)
6.456.105,83
7.940.478,01
+ 23,00
819.327,38
675.854,09
- 17,52
0
0
5.141.256,86
6.467.214,09
+ 25,79
299.406,50
81.350,00
- 72,83
Alacaklardan Tahsilât
0
0
--
Red ve İadeler
0
0
--
12.716.096,57
15.164.896,19
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
+ 19,26
Sayfa
33
TOPLAM
--
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
7.940.478,01
8.000.000,00
7.000.000,00
6.456.105,83
6.467.214,09
6.000.000,00
5.141.256,86
5.000.000,00
vergi gelirleri
4.000.000,00
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
diğer gelirler
3.000.000,00
sermaye gelirleri
2.000.000,00
1.000.000,00
819.327,38
299.406,50
675.854,09
0,00
81.350,00
2013 geliri
2014 geliri
Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, 2014 yılı gelirimiz 2013 yılına göre % 19,26
artmıştır. Buna karşılık giderlerimiz ise 2014 yılında % 04,89 artmıştır.
2. BORÇ YÖNETİM RAPORU
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 31.12.2014 tarihi itibarıyla birbirlerine olan borçlarının
takas ve mahsubu sonucunda ; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGK, Firmalar,Özel İdare ile
İller Bankası Kredi borcumuzun dökümü aşağıya çıkartılmıştır:
ALACAKLI KURUM
BORÇ TOPLAMI
İller Bankası Kredi Borcu + Faiz
6.328.919,40
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
946.355,52
Vergi Dairesi
745.821,08
Emekli Sandığı (SGK)
472.623,50
Firmalara Olan Borçlar
820.013,52
İl Özel İdare (K.V.K.Payı)
10.534.824,96
Sayfa
31.12.2014 tarihi itibarıyla banka mevcudumuz : 673.333,77.-TL ile devretmiştir.
34
TOPLAM
1.221.091,94
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
SATIN ALMA BİRİMİ
I. GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
“4734 Kamu İhale Kanunu” kapsamında ihalelerin hazırlanması, takip ve kontrolü
ve Doğrudan Temin 22-D, 22-C dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrol işinin yapılması
işidir. Birimlerden gelen talep yazılarında belirtilen kalemlerin, yaklaşık maliyetinin
hesaplanması, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, tekliflerin toplanması ve
değerlendirilmesinin ardından, Piyasa Komisyon raporlarının hazırlanması ve Muayene kabul
komisyonuna havale edilmesi ile devam eder. Muayene Kabul raporundan sonra mal veya
hizmetinin alınması, yapım işinin tamamlanması ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyanın
havale edilmesiyle iş son bulur. Birim bünyesinde bir adet büro elemanı ve bir adet Jeofizik
Mühendisi çalışmaktadır.
II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
2014 YILI İHALELERİ :
S.N.
İHALE
TARİHİ
1
18.04.2014
2
21.07.2014
3
02.09.2014
01.04.2014
Duygu Aslan Mimarlık
2014/33762
Hükümet Konağı Proje
Hizmeti Alım İşi
85.000,00 TL
21.11.2014
Yıldırım Kardeşler Akaryakıt
Nakliyat ve Turz.İşl.Tic.
2014/160631
Akaryakıt Alım İşi
1.019.600,00 TL
İŞ DURUMU
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
35
5
YAPILAN İŞ MİKTARIÜCRETİ
2014/33696
Erman Beton Yapı Elemanları
Parke taşı,Bordür ve
Ltd.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti Yağmur Oluğu Alım İşi325,800,00 TL
2014/71945
Sakarya Öztaş
Mıcır,Taş Tozu ve
İnş.Haf.Nak.Mat.Pet.San ve
Tüvelan Malzeme Alım
Tic.Ltd.Şti
İşi
312.900,00 TL
2014/94187
Arifiye Anadolu İmam
Papatya Dış Ticaret Ltd.Şti.
Hatip Lisesi Prefabrik Ek
Bina İnşaatı
139.000,00 TL
Sayfa
4
YÜKLENİCİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
6
201415.01.2015
Abdullah Yılmazer
7
Okyanus Temizlik
14.11.2014İnş.Turz.Spor Gıda
28.01.2015
Rehabilitasyon San.Tic.Ltd.Şti
8
13.10.2014
Kırkaltıoğlu Enerji Limited
Şirketi
2014/174018
Belediye Cadde ve
Sokakların Yol
Düzenlemelerinde
Kullanılmak üzere
Beton,Parke Taşı Satın
Alınma İşi
300.000,00 TL
2014/133539
İşçilik Hizmet Alımı
1.230.473,09 TL
2014/123949
Kömür Alım İşi
74.800,00 TL
2014 Tarihinde
İhalesi
Yapılmış,2015
Tarihinde
Sözleşmesi
Yapılarak
Tamamlanmıştır.
2014 Tarihinde
İhalesi
Yapılmış,28.01.2015
Tarihinde
Sözleşmesi
Yapılarak
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI
KDV HARİÇ TUTARI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Malzeme alımı, Hizmet Alımı ve İşçilik)
175
1.258.140,76
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Araç Bakım Dosyaları)
51
109.896,41
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Yapım İşi Dosyaları)
40
717.548,19
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Poliçeler)
9
22.130,22
22/C DOSYALARI
37
58.538,48
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Araç Bak. Malz. Alımı ve İşçilik)
22
100.615,18
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Poliçeler)
4
8.643,06
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
(Plan Tadilatı)
1
36.400,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
(Malzeme ve Hizmet Alımı)
15
230.714,00
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
36
DOSYA
ADEDİ
Sayfa
BİRİMİ
ARİFİYE BELEDİYESİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
(Araç Bakım)
7
11.908,09
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
(Poliçeler)
1
496,10
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
(Malzeme Alımı)
42
433.433,68
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
(Malzeme ve Hizmet)
8
11.923,77
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1
147,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
(Araç Bakım, Malzeme Alımı, Temsil Ağırlama)
24
90.063,94
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
10
21.422,55
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12
80.288,19
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Okul, Cami,Spor. Kulübü, Muhtaç Ailelere Yardım,
Malz ve Hizmet Alımı.)
111
704.794,82
TOPLAM
570
3.897.104,44
III. YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan hizmet alım, mal alım ve yapım işi dosyaları 5393 sayılı Belediye Kanunu
kapsamında birim müdürlüklerinde yetkili amirin talebi doğrultusunda, piyasa araştırılması
yapılarak alım işleri gerçekleştirilmiş, faturalandırma yapıldıktan ilgili dosyaların ödemeleri
Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili bütçe dorudan temin evraklarına işlenerek birime havale
yapılmıştır. İlgili dosyaların birer nüshası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve ilgili birimde
Sayfa
37
bulunmaktadır.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz 1 müdür 4 personel ile hizmet vermektedir.
EMLAK SERVİSİ:
2014 Yılı içinde 1023 Adet Bina Beyannamesi, 392 Adet İşyeri Beyannamesi, 1173 Adet Arsa
Beyannamesi, 1782 Adet Arazi Beyannamesi üzerinde işlem yapılmış olup, bunlardan bazıları
Alım satım üzerinden bazıları Verasetten intikal olarak işlem görmüştür. Yılı içinde Emlak
Verisi Tahsilatı : 5.916.729,7 TL. Tahsilatı yapılmıştır.
Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Megalit İş Merkeziden faaliyete geçen Aytaş
Yemek Fabrikası ve Yemek Salonunun açılışını yaparken…
RUHSAT SERVİSİ: Yılı içinde 65 Adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş olup
yılı içinde 5 işyeri kapatmıştır. Açılan işyerlerinden 330.898,00 TL. İşyeri Açma İzin Harcı tahsil
Sayfa
açıklanmıştır.
38
edilmiştir. Bu bağlamda 191 işyeri türü vardır. Ve bunların açılımı aşağıdaki tabloda
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
YENİ RUHSAT VERİLEN İŞYERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ
İŞYERİ TÜRÜ
TOPLAM İŞYERİ SAYISI
BÜFE
8
02
BAKKAL
12
03
AV BAYİSİ
1
04
KAHVEHANE
4
05
YEDEK PARÇA SATIŞI
3
06
KIR DÜĞÜN SALONU
1
07
PLAY STATİON
2
08
MOBİLYA TAMİRATI
1
09
KANTİN
2
10
HURDACI
1
11
ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI
7
12
MADENİ YAĞ TİCARETİL
1
13
LOKANTA
2
14
PASTANE
2
15
EMLAKÇI
2
16
TEKSTİL
1
17
MEDİKAL
1
18
UNLU MAMÜLLER
2
19
YEMEK ÜRETİMİ
1
20
NALBURCU
1
21
DEPO
3
22
KARASÖR İMALATI
1
23
İNTERNET SALONU
1
24
BİLGİSAYAR BAKIM ONARMI
1
25
ET VE ET ÜRÜNLERİ
1
26
BERBER
1
27
ÇİĞ KÖFTE SATIŞI
1
28
YAPI DEKARASYON
1
Sayfa
01
39
SIRA NO:
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
İŞYERİ TÜRÜ
1 -A GRUBU MADEN OCAĞI
AHŞAP MOBİLYA TEŞHİR ATOLYESİ
ANTREPO (DEPO)
APARATİF DÖNER
ARAÇLARIN BAKIM ONARIM
ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI
ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
AV BAYİİ
AYAKKABI VE TERLİK SATIŞI
AYRAN DOLUM MAKİNASI VE BAKIM
BAKKAL
BALIK AKVARYUM KUŞ GALERİSİ
BALIK SATIŞI
BANKACILIK
BERBER
BETON YAPI ELAMANLARI TESİSİ
BEYAZ EŞYA SATIŞ YERİ
BİLGİSAYAR YEDEK PARÇA SATIŞ Y
BİSİKLET TAMİRCİSİ
BORU VE ALT YAPI HİZMETLERİ
BRİKET VE BETON PARMAKLIK
BÜFE
BÜFE-ŞARKÜTERİ
BÜRO
CAFEİN İNTERNET SALONU
CAMCI
CONTA ÜRETİMİ
ÇAY OCAĞI
ÇELİK EŞYA İMALATI
ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI
ÇELİK KONTRAKSON (KAYNAKLAMA)
ÇİÇEK SATIŞI
ÇİĞ KÖFTE SATIŞI
ÇOCUK KREŞ EVİ
DAMPER KAYNAK İŞLERİ
DAMPER VE RÖMORK İMALATI
DEMİRCİ
DEPOLAMA-LOJİSTİK
DETERJAN SATIŞ YERİ
DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ VE PAZ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
TOPLAM İŞYERİ SAYISI
1
1
3
3
21
3
3
1
2
1
130
1
1
5
28
1
2
2
4
1
1
43
1
3
1
1
1
11
1
2
1
8
2
1
3
2
4
5
2
1
Sayfa
SIRA NO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
İLÇEMİZDE BULUNAN İŞYERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ
DİNGİL TAMİRİ
DÜĞÜN SALONU
DYO SAN. BOYALARI DEPOSU
ECZANE
EGSOZ BAKIM ONARIMI
EKMEK FIRINI
ELEKTRİK MALZ. ÜRETİM
ELEKTRİK TAMİRİ
ELEKTRİK TESİSAT VE BOBİNAJ
ELEKTRO KALVANİZ
EMİCİ PED İMALATI
EMLAK KOMİSYONCULUĞU
ET VE ET ÜRÜNLERİ
EV ALETLERİ SATIŞI (TÜP MALZML
FATURA ÖDEME MERKEZİ
FİDANCILIK
FORDLİF DEPO
FOTOĞRAFÇI
GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ FALET
GIDA TOPTAN SATIŞ YERİ
GİYİM AKSESUARLARI
HALI SAHA İŞLETMECİLİĞİ
HARFİYAT DEPOLAMA
HAŞERE İLAÇLAMA
HAVA ALANLARI YER EKİPMANLARI
HER TÜRLÜ İNŞ.TAAH.İŞL.ÇELİK K
HER TÜRLÜ MAKİNA İMALATI
HUBUBAT SİLOLARI AMBARI
HURDACI
INTERNET KAFE PLAY STATİON
ISI SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI
İÇECEK MEŞRUBAT GIDA VE MADENC
İÇKİLİ LOKANTA
İÇME AMAÇLI DOĞAL BİTKİLERİN İ
İDARİ BÜRO
İNŞAAT MALZ. SATIŞI
İNTERNET KAFE
İNTERNET+PLAY STATİON+BİLARDO
DİĞER İŞYERLERİ
İŞ MAKİNALARI TAMİR BAKIM
KAHVEHANE
KAHVEHANE-İNTERNET KAFE
KANTİN
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
1
3
1
1
1
15
1
7
1
1
1
6
1
1
1
9
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
2
4
5
1
1
2
66
1
18
Sayfa
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
41
ARİFİYE BELEDİYESİ
KANTİN VE KAFETERYA
KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZM
KAROSERİ İMALATI
KASAP
KAUÇUK ÜRÜNLERİ SATIŞI
KAYIŞ VE RULMAN TİCARETİ
KAYNAK MAKİNALIRI İMALATI VE B
KERESTE İMALATI
KESİCİ ALETLER
KIRTASİYE
KOLİ ETİKET AMBALAJ
KOLTUK KANEPE TAMİRCİSİ
KÖFTECİ
KÖMÜR SATIŞ DEPOSU
KUAFÖR
KUM- ÇAKIL OCAĞI
KUNDURA TAMİRİ
KURTARICI VİNÇ TİC.
KUYUMCU
LASTİK SATIŞI VE SERVİSİ
LAZER KESİM
LOKANTA
MADENİ YAĞ TİCARETİ
MAKİNA İMALATI
MANAV
MARANGOZ
MEDİKAL ÜRÜNLERİ SATIŞI
MERMERCİ
METALLERİN IŞIL İŞLEMLE ANODLA
METALLERİN MAKİNADA İŞLENMESİ
MOBİLYA İMALATI
MOBİLYA SATIŞI
MOTOR BLOK DİKİŞİ
MOTOR YENİLEME İŞLERİ
MOTORLU KARATAŞITLARIN KAYNAK
NALBURİYE
ODUN KÖMÜR SAT.İRTB.BÜROSU
OKSİJEN GAZI, MAKİNA,PETROL ÜR
OTEL
OTO BAKIM ONARIM SERVİSİ
OTO BOYA KAPORTA
OTO BOYA VE MALZEME SATIŞI
OTO ELEKTRİK
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
8
1
6
1
2
2
1
2
1
1
23
2
1
3
16
2
3
1
1
3
1
1
7
1
7
1
1
1
16
8
2
2
Sayfa
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
42
ARİFİYE BELEDİYESİ
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
1
1
1
3
5
2
1
1
2
2
4
5
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
3
2
4
3
6
1
4
5
3
43
160
161
162
163
164
165
166
167
168
OTO FİLİTRE PAZARLAMA
OTO FREN BALATA TEST VE YEDEK
OTO HURDACILIK
OTO LASTİK TAMİRİ
OTO MAKAS
OTO YIKAMA
OTOCAM VE CAM AKSESUARLARI
OTOMOBİL DEPOLAMA
OTOMOBİL TİCARET SERVİSİ
OTOMOTİV VE MAKİNA YEDEK PARÇA
PASTANE
PİDE LAHMACUN SALONU
PİKNİK ALANI
PİŞMANİYECİ
PLASTİK BORU ÜRETİMİ
PLASTİK SU DEPOSU İMALATI
PLAYSTATİON SALONU
PLAYSTATİON-KAFETERYA-BİLARDO
POMPA İMALATI TORNA İŞLERİ
PROFİL-SAC-PANEL-TİCARETİ
PVC. DOĞRAMA
RAYLI TAŞITLAR BAKIM VE ONARIM
REKLAM ÜRÜNLERİ
RULMAN YEDEK PARÇA ALIM SATIM
SAATÇI
SAÇ PROFİL DEMİR TİC.
SCANIA ARAÇLARIN BAKIM ONARIM
SERVİS TAŞIMACILIĞI
SIHHI TESİSATCI
SİGORTA ARACILIK
SİMİT POĞAÇA
SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
SÜLFONLAMA YAPILMAYAN
DETERJAN
ŞARKÜTERİ
TARIM ALETLERİ
TAŞIMACILIK
TAVUK SATIŞI
TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ
TEKNİK SERVİS
TEKSTİL FAB.
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
TELEFON SATIŞ NOKTASI
Sayfa
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
ARİFİYE BELEDİYESİ
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
TERZİ
TESFİYECİLİK
TIR GARAJI
TOPTAN MADENİ YAĞ SATIŞI
TORF ÇIKARMA
TORNA VE PRES İŞLERİ
TORNACI
TRAKTÖR PARÇALARI SATIŞI
TUHAFİYE
TÜL-PERDE VE MEFRUŞATCI
TÜP BAYİİ
UN KEPEK SATIŞI
UNLU MAMULLERİ
VAGON TAMİRİ
YAPI DEKORASYON
YAŞ SEBZE PAKETLEME
YEDEK PARÇA
YEDEK PARÇA SATIŞI VE BAKIM ON
YEMEK ÜRETİM
YOLCU VAGONLARI ELEKTRİK BAKIM
YUMURTA YETİŞTİRİCİLİĞİ
YÜK TAŞIMACILIK
ZÜCCACİYE
7
1
1
10
1
3
9
1
6
3
2
2
4
2
1
1
17
2
13
1
1
1
2
GELİR SERVİSİ
Hafta Tatili: 2014 Yılı içinde 30 Adet Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş olup,
Karşılığında 14.285,00 TL. Harç olarak tahsil edilmiştir.
İlan Reklam Vergisi: 2014 Yılı içinde 390 Adet Beyanı Tahakkuk edilerek
Tahsilatı gerçekleşmiştir.
261.697,83 TL.
Çevre Temizlik Vergisi: 2014 Yılı içinde 4103 Adet Beyan Tahakkuk edilerek 270.108,39 TL.
Tahsilatı gerçekleşmiştir.
İşgaliye Harcı: 2014 Yılı içinde Pazaryerlerinden 13.208,78 TL. işgaliye harcı tahsil edilmiştir.
Taşınmaz Kira Gelirleri : 2014 Yılı kira gelirleri olarak 495.139,43 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir.
gibidir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
Yılı içinde diğer Belediye Gelirleri Tahakkuk ve tahsilatı yapılarak aşağıdaki tablodaki
44
Yılı içinde Borçlu
olan mükelleflerimize İhbarname gönderilerek borcunu
ödemeyenler hakkında Avukat aracılığı ile icra ve tahliye işlemleri başlatılmıştır.
ARİFİYE BELEDİYESİ
GELİRİN CİNSİ
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Haberleşme Vergisi
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Yangın Sigorta Vergisi
İlan ve Reklam Vergisi
Bina İnşaat Harcı
İşgal Harcı
İşyeri Açma İzin Harcı
Kaynak suları harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı
Yapı Kullanma İzni Harcı
Diğer Harçlar
Kaldırılan Vergi Artıkları
Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı
İhale İlan Yayın Gelirleri
Diğer Hizmet Gelirleri
Kişi Borcu
Diğer Kurumlar Hasılatı
Ekonomik Hizmetler
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Spor Tesisi Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Hazine Yardımı
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye
Diğer Faizler (Banka)
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay
Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay
Yol Harcamalarına Katılım Payı
Diğer Harcamalara Katılma Payları
Diğer Paylar
Diğer İdari Para Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam
Vergi Barışı TEFE Tutarı
Diğer Vergi Cezaları
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
Kişilerden Alacaklar
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
MİKTARI
4.469.400,00
752.775,18
157.367,71
270.108,39
20.780,92
870.094,57
1.002,45
261.697,83
794.104,21
13.208,78
330.898,00
0
0
14.285,00
135.983,37
0
217,58
61,27
44.868,50
0
112.682,19
0
0
0
30,00
21.760,00
511.956,33
0
0
4.840,94
3.677.402,05
196.111,44
53.028,78
179.505,77
5.294,77
46.878,92
354.810,93
97.191,20
55.645,71
0
1.453,60
Sayfa
HESAP NO
01.02.09.51
01.02.09.52
01.02.09.53
01.02.09.54
01.03.02.51
01.03.02.52
01.03.09.52
01.03.09.53
01.06.09.51
01.06.09.53
01.06.09.54
01.06.09.55
01.06.09.56
01.06.09.57
01.06.09.60
01.06.09.99
01.09.01.01
01.09.09.99
03.01.01.01
03.01.02.39
03.01.02.99
03.04.05.54
03.04.09.99
03.05.05.54
03.06.01.03
03.06.01.04
03.06.01.99
04.02.02.01
04.04.01.01
05.01.09.99
05.02.02.51
05.02.02.52
05.02.04.53
05.02.04.99
05.02.09.99
05.03.02.99
05.03.04.01
05.03.04.02
05.03.04.99
05.09.01.01
05.09.01.06
45
2014 YILI İÇİNDE TAHSİLATI YAPILAN GELİRLER TABLOSU:
ARİFİYE BELEDİYESİ
05.09.01.99
05.01.04.01
06.01.05.01
06.02.01.01
06.02.02.01
Sosyal Tesis Satış Gelirleri
Arazi Satışları
Arsa Satışı
Taşınır Satış Gelirleri
Taşıt Satış Gelirleri
Stok Satış Gelirleri
İhale Teminatları/Geçici Teminatlar
İhale Teminatları/Kesin Teminatlar
İhale Teminatları/Ek Kesin Teminatlar
Depozit
Çeşitli Emanetler
Damga Vergisi
Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Bina)
Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Arsa)
Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Arazi)
Eğitime Katkı Payı
TOPLAM
0
81.350,00
0
0
0
0
59.195,00
19.140,00
0
500,00
50.000,00
592,82
445.938,04
75.242,24
15.735,53
0,50
14.197.846,25
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fen İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Mimar, 1 Mühendis, 1 Büro Elemanı, 1 Garaj
Amiri ve Yardımcısı, ayrıca 21 kadrolu işçi, 22 Taşeron işçi personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde; 8 adet kamyon, 6 adet kepçe, 1 adet 35 kişilik otobüs, 3
adet minibüs, 5 adet kamyonet, 6 adet traktör, 2 adet binek araç, 1 adet ambulans,
1 adet itfaiye aracı, 1 adet greyder, 1 adet Eskavatör, 1 adet Lowbed, 1 adet Damper
Dorse ve Çekici mevcuttur.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 adet bilgisayar, dört adet laptop, ve 3 adet yazıcı
mevcuttur.
Fen İşleri Müdürlüğü ;
 Teknik Büro
 Yol Yapım ve Bakım Birimi
Sayfa
46
 Garaj Amirliği olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
ARİFİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ARAÇ LİSTESİ
No
Markası
Modeli
Plakası
Temin Şekli
1.
2.
Minibüs
Minibüs
Otoyol Iveco
Otoyol Iveco
1997
2000
54 TF 010
54 TR 491
Hibe
Satın Alma
3.
Minibüs
Magirus
1998
54 AU 343
Hibe
4.
5.
Damperli Kamyon
Damperli Kamyon
Desoto 950
Dodge Desoto
2000
1986
54 TR 490
54 FV 700
Satın Alma
Hanlı Bel.
6.
Damperli Kamyonet
Toyota
1992
54 YA 313
Nehirkent Bel.
7.
8.
Damperli Kamyonet
Kapalı Kasa Kamyonet
Mıtsubishi
Peugeot-j9
1996
1997
54 SA 748
54 TF 112
Hibe
Hibe
9.
Kamyonet 4x4
Land Rover
1993
54 AD 823
Satın Alma
10.
Kamyonet 4x2
Nissan Country
2008
54 SE 532
Satın Alma
11.
12.
Traktör - Remorklu
Traktör - Kabinli
Steyr
Tümosan
1991
1997
54 DU 327
54 FP 213
Hibe
Hibe
13.
14.
Traktör - Kepçe
Traktör Remorklu
Steyr
Tümosan
1983
1998
54 AH 869
54 FE 359
Hibe
Nehirkent Bel.
15.
Traktör Remorklu
Başak
2000
54 TU 831
Nehirkent Bel.
16.
17.
Binek Araç – Fen İşl.
Vidanjör
Renault Symbol
BMC
2008
1993
54 FY 870
54 DZ 933
Satın Alma
Hanlı Bel.
18.
Kepçe-Loder
Hidromek
2000
İş Makinası
Hibe
19.
Greyder
Dresser
1987
İş Makinası
Satın Alma
20.
21.
Yükleyici
Ambulans
Hidromek
İveco Daily
2006
2001
İş Makinası
54 YL 708
Satın Alma
Hibe
22.
23.
24.
Makam Aracı
Kanal Kazıcı – Yükleyici
Kanal Kazıcı – HMK 101S
Peugeot 407
Hidromek
Hidromek
2006
1999
54 DE 001
İş Makinası
İş Makinası
Hibe
Nehirkent Bel.
Hanlı Bel.
25.
26.
27.
İtfaiye Aracı
Kamyon
Kamyon
Iveco
BMC
BMC
1993
54 TF 110
54 ZK 643
54 ZN 901
Hibe
Satın Alma
Satın Alma
28.
29.
Otobüs
Kamyon
Mercedes
Mercedes
2011
54 ET 002
54 B 2594
Byk.Şhr.Bld.ait
Satın Alma
30.
Kamyon
Mercedes
2011
54 B 2595
Satın Alma
31.
Excavatör
Hundai
2012
İş Makinası
Satın Alma
32.
Damper Dorse
Tırsan
2014
54 D 9346
Satın Alma
33.
Lowbed
Özgüller
2014
54 D 9402
Satın Alma
34.
Otobüs (35 Kişilik)
Sultan
2014
54 TP 534
Satın Alma
35.
36.
Çekici Tır
Binek Araç
Mercedes
Toyota Auris
2014
2011
54 D 9345
54 ZK 970
Satın Alma
Hibe
37.
38.
Silindir
HMK 102 S
Ham
Hidromek
2014
2011
İş Makinesi
İş Makinesi
Satın Alma
Satın Alma
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
47
Kullanım Amacı
Sayfa
Sıra
ARİFİYE BELEDİYESİ
2014 YILINDA YAPILAN İŞLER
2014 YILINDA YAPILAN PARKE VE BORDÜR TOPLAM MİKTARI
32.472 m² Beton Parke, 9000 m² Bordür, 1500 m. Yağmur Oluğu Döşenmiştir.















Göktepe Sokak
Hilal Sokak
Semerciler Mahallesi
Toyota Diş Hastanesi
Begonya Sokak
Stad Caddesi
Elmas Sokak
Çınardibi Mahallesi
TCDD Alt Geçit Etrafı
Meslek Yüksek Okulu Bahçe ve
Çevresi
Hasan Özcan Sokak
Ahmediye Mahallesi
Kemaliye Mahallesi
Adliye Mahallesi
Kahraman Sokak
48
Hakan Caddesi
Stad Caddesi
Barış Kaplan Caddesi
Manolya Sokak
Hanlı Merkez Mahalle
Kirazca Mahallesi
Aşağı Kirazca Mahallesi
Hanlı Emniyet Karşısı
Hanlı 114. Sokak
Başak Sokak
Kirazca 114. Sokak
Karaçomaklar Mahallesi
Sanayi Camii
Nehir Sokak
Kudüs Caddesi
Sakarya Mahallesi
Sayfa
















Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
PTT, AGDAŞ VE ADASU’NUN KAZDIĞI YERLERE VE YENİ AÇILAN CADDE VE
SOKAKLARA ATILAN TOPLAM ASFALT : 2.800 Ton
 Atatürk Caddesi
 Miraç Evler
 Osmangazi Caddesi
 Yavuz Selim Caddesi
 Hakan Caddesi
 Toyota Hastanesi
 Hanlıköy Mahallesi
 Otoban Yanyol
 Semerciler Mahallesi
 Begonya Sokak
 Kışlaçay Mahallesi
 Hacıköy Mahallesi
 Çınardibi Mahallesi
Sayfa
49
 Dörtyol Sanayi İçi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
TÜVENEN VE MICIR MALZEME İŞİ TOPLAM: 30.000 TON
 Kumbaşı Mahallesi
 Sakarya Mahallesi
 Barış Kaplan Sokak
 Gölbaşı park
 Başak Sokak
 Ertekin Kooperatif Önü
 Hanlıköy Mahallesi
 İmam Hatip Orta Okulu
 Yukarı Kirazca Mahallesi
 114. Sokak
 Karaaptiler Mahallesi
 Türk Çaybaşı Mahallesi
 Çaybaşı Fuadiye Mahallesi
 Kemaliye Mahallesi
 Çetin Sokak
 Ahmediye Mahallesi
 Orta Kirazca Mahallesi
 Mollaköy Mahallesi
 Garnizon Sokak
 Tırsan fabrika yolu
Sayfa
50
 Elmas Sokak
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
YENİ YOL AÇMA VE MALZEME SERME İŞİ: 35.000 Ton
 Sağlık Ocağı Yanı
 Hakan Caddesi
 Karaçomaklar Mahallesi
 Neviye Mahallesi Açmalar
 Hanlıköy Mahallesi
 Aptibey Mahallesi
 Berközler Parselleri
 Megalit Evler
 Başak Sokak
 Zambak Sokak
 151. Sokak
 Ege Kimya yolu
 Göl Park
 Gümüş Sokak
 Çetin Sokak
 Atlas Sokak
 Sali Karavan
 Asaş yolu
 Kısa Sokak
 Kumbaşı Mahallesi
 Tırsan Fabrikası Yolu
Sayfa
51
 Gökkuşağı Sokak
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
ATIK VE MOLOZ İŞLERİ: 10.530 TON
 Çağlayan Caddesi
 Ege Kimya yolu
 Kirazca Mahallesi
 Kışlaçay Mahallesi
 Kemaliye Mahallesi
 Hacıköy Mahallesi
 Yeşiller İnşaat Parselleri
 Cumhuriyet Camii
 Poligon
 Kalaycı Futbol Sahası Çevresi
 Kahraman Sokak
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
 Hanlı Çocuk Parkının Aydınlatılması
 Merkez Alt Geçidin Aydınlatılması
 Kültür
Merkezinin
Panolarının
Yenilenmesi
 Kültür
Merkezinin
Drenaj
Panolarının Yenilenmesi
 Öğretmen
Lisesinin
Bahçe
Aydınlatması Yapıldı
 Kız Öğrenci Yurdunun Aydınlatılması
 İlçemiz
Sınırlarında
Bulunan
Hemzemin Geçitlerindeki Dalgıç Su
Motorlarının Tamiri ve Yenilenmesi
 Ahmediye T.C.D.D. Alt Geçidinin
Aydınlatılması
ve
Dalgıç
Su
Motorlarının Takılması
 Adliye
T.C.D.D.
Alt
Geçidin
Aydınlatması
ve
Dalgıç
Su
Motorlarının Takılması
 İlçemiz Mahallelerindeki Anons
Sistemlerinin Bakımı ve Onarımı
Sayfa
FEN İŞLERİ MD. BÜNYESİNDE
YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ
52
 Malzeme Ocağı İçi
ARİFİYE BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İHALELERİ :
1
İHALE
TARİHİ
18.04.2014
YÜKLENİCİ
YAPILAN İŞ MİKTARIÜCRETİ
Erman Beton Yapı Elemanları 2014/33696
Ltd.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti Parke taşı,Bordür ve
Yağmur Oluğu Alım İşi325,800,00 TL
Sakarya
Öztaş 2014/71945
İnş.Haf.Nak.Mat.Pet.San
ve Mıcır,Taş Tozu ve
Tic.Ltd.Şti
Tüvelan Malzeme Alım
İşi
312.900,00 TL
Papatya Dış Ticaret Ltd.Şti.
2014/94187
Arifiye Anadolu İmam
Hatip Lisesi Prefabrik Ek
Bina İnşaatı
139.000,00 TL
Duygu Aslan Mimarlık
2014/33762
Hükümet Konağı Proje
Hizmeti Alım İşi
85.000,00 TL
2
21.07.2014
3
02.09.2014
4
01.04.2014
5
21.11.2014
Yıldırım Kardeşler Akaryakıt
Nakliyat ve Turz.İşl.Tic.
6
201415.01.2015
Abdullah Yılmazer
7
14.11.201428.01.2015
Okyanus Temizlik
İnş.Turz.Spor Gıda
Rehabilitasyon San.Tic.Ltd.Şti
2014/174018
Belediye
Cadde ve
Sokakların
Yol
Düzenlemelerinde
Kullanılmak
üzere
Beton,Parke Taşı Satın
Alınma İşi
300.000,00 TL
2014/133539
İşçilik Hizmet Alımı
1.230.473,09 TL
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
Tamamlanmıştır.
2014 Tarihinde
İhalesi Yapılmış,2015
Tarihinde Sözleşmesi
Yapılarak
Tamamlanmıştır.
2014 Tarihinde
İhalesi
Yapılmış,28.01.2015
Tarihinde Sözleşmesi
Yapılarak
Tamamlanmıştır.
3.412.773,09
53
TOPLAM
2014/160631
Akaryakıt Alım İşi
1.019.600,00 TL
İŞ DURUMU
Sayfa
S.N.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI
BİRİMİ
DOSYA
ADEDİ
KDV HARİÇ TUTARI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Malzeme alımı, Hizmet Alımı ve İşçilik)
175
1.258.140,76
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Araç Bakım Dosyaları)
51
109.896,41
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Yapım İşi Dosyaları)
40
717.548,19
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Poliçeler)
9
22.130,22
22/C DOSYALARI
37
58.538,48
TOPLAM
2.166.254,06
Ayşenur İslam
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Sayfa
54
Arifiye Meslek Yüksek Okulu
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
 KÜLTÜR MERKEZİNDE SAMEK KURSLARI AÇILDI
Sayfa
55
 KÜLTÜR MERKEZİNDE HALK EĞİTİM KURSLARI AÇILDI.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
 ARİFİYE'NİN İKİ YAKASI BİR BİRİNE BAĞLANDI.
Sayfa
56
 ALT GEÇİT HİZMETE GİRDİ.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Sayfa
57
 ARİFİYE TREN GARININ İNŞAATI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR…
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1
Müdür, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Peyzaj Teknikeri
ayrıca
9
işçi
personel
ile
hizmet
vermektedir.
Müdürlük bünyesinde; 1 adet kamyonet, 1 adet traktör ,1 adet Ford-Connect Hizmet
Aracı, 1 adet Peugeot Minibüs bulunmaktadır.
2014 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR :
YENİ PARK ALANLARI
HANLI MAHALLESİ PARKI
Sayfa
58
 Park alanı Peyzaj Mimarımız
tarafından projelendirildi.
 Park ve Bahçeler ekibiyle altyapı
çalışmaları tamamlanarak sulama
ve elektrik tesisat uygulaması
yapıldı.
 Alana çocuk oyun grubu ve spor
aletleri, üstü açık ve kapalı oturma
birimleri gibi donatılar yerleştirildi.
 Bitkilendirme
ve
çimlendirme
yapılarak uygulama tamamlandı.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Hanlı Park Yeşillendirme Çalışmaları
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
59
Hanlı Parkın Havadan Görünümü
ARİFİYE BELEDİYESİ
BOZACI ORHANGAZİ CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ
 Cadde boyunca uzanmış şevli alanda
kaldırım ve yeşil alan düzenlemesi
planlandı.
 Alana Oyun grubu yerleştirildi.
 Mevcut arazi eğimi korunarak oturma
alanları oluşturuldu.
 Bitkisel uygulama ve çimlendirme
yapıldı.
FATİH MAHALLESİ CEVHER SOKAK
PARK ALANI
Sayfa
60
 Park alanı olarak görülen arazide
toprak dolgu ve tesviye yapılarak
arazi kotu istenilen seviyeye getirildi
 Kaldırım çalışması yapılarak alanın
sınırları belirlendi
 Mahalle
sakinlerinin
talebini
karşılayacak bir oyun grubu ve
oturma birimleri monte edildi
 Bitkilendirme
ve
çimlendirme
yapıldı
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
REVİZE EDİLEN PARK ALANLARI
FATİH MAHALLESİ SAKA SOKAK
PARKI
 Genel durumu iyi olan park alanında
eski oyun parkı değiştirildi, spor
aletlerine bakım yapıldı.
 Gerekli yerlerde çapalama ve
bitkilere bakım yapıldı
ARİFBEY MAHALLESİ SEZER PARKI
 Park alanının planında değişiklikler
yapıldı
 2 adet oyun grubu yenilendi ve
zemin kauçuk malzeme ile döşendi
 Bitkilere bakım yapıldı
NEVİYE MUHTARLIK YANI PARKI
Sayfa
61
 Alanda bulunan eski oyun grubu
değiştirildi
 Oyun grubu zemininde bulunan
kum yerine kauçuk zemin döşendi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
HANLI HALİS TOPRAK CADDESİ
PARKI
 Alanda bulunan eski oyun grubu
değiştirildi
 Oyun grubunun zeminine kauçuk
malzeme döşendi
 Park alanının etrafı panel çit ile
kapatıldı
CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT
HAMZA BUDAK CADDESİ PARKI
 Alanda bulunan eski oyun grubu
değiştirildi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
 Arifiye ilçe sınırlarımız dahilindeki
Şekerler,
Mollaköy,
Hacıköy,
Çaybaşı
Fuadiye,
Semerciler,
Kumbaşı, Kemaliye, Çınardibi ve
Kışlaçay
mahallelerinin
yol
kenarları, açık yeşil alanları,boş
parselleri,Cami ve kurs bahçelerinin
hizmet alımı yoluyla bahar ve yaz
döneminde iki sefer olmak üzere
yabani ot biçilmesi gerekli yerlere ot
ilacı uygulanması ile temizlendi.
 Atatürk
Caddesi,Cumhuriyet
caddesi,Fatih
caddesi,Zübeyde
hanım caddesi,Şehit Barış Kaplan
caddesi,Siteler
caddesi,
Stad
caddesi, Orhangazi caddesi, Sakarya
caddesi, Demiryolu caddesi, Bilecik
caddesi, Arifiye caddesi,
62
OT KESİM VE AĞAÇ BUDAMA VE TOPRAK DOLGU ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER
ARİFİYE BELEDİYESİ
Eskişehir caddesi, Abdibey caddesi, Şehit
Zekeriya
Gözyuman
caddesi,
Merkez
cadde, Hürriyet caddesi, İstiklal caddesi,ve
bu caddelere bağlı muhtelif sokaklar ve boş
parsellerde ot kesimi ve ağaç budama
çalışmaları periyodik olarak yapılmıştır.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
 Toyota hastanesi,Sakarya diş hastanesi,Fatih mahallesi sağlık ocağı, Nehirkent sağlık
ocağı ot kesim çalışması ve temizlik çalışması yapılmıştır.
 Arifiye ilçesi kaymakamlık bahçesi ot kesim çalışması yapıldı.
 Arifiye ilçe emniyet müdürlüğü bahçesi ot kesime çalışması ve bitki bakımı yapıldı.
 Arifiye huzur evi ve çocuk yurdu bahçe otu kesim çalışması yapılmıştır.
 Arifiye Doğan Spor sahası,Karaaptiler stadı,Hanlı stadı iç ve dış ot kesim çalışması ve
çevre temizliği yapılmıştır.
 Neviye mahalle muhtarlığı ve çocuk parkı ot kesme çalışması yapıldı.
 Arifiye ilçe sınırları dahilindeki tüm çocuk parklarında periyodik olarak ot kesim
çalışması,bitki bakımı ve çevre temizliği yapıldı.
 Şehit Mustafa sezer caddesinde bulunan ağaçların budaması yapıldı.
 Arifiye anaokulu bahçesi ot kesimi ve bitki dikim çalışması yapıldı.
 Mısır araştırma önü ve yeni otogar etrafı ot temizliği ve çevre temizliği yapıldı.
63

İlçe sınırlarımız dahilindeki Arifiye
Anadolu öğretmen lisesi, Milli piyango
meslek lisesi, Açmalar ilköğretim okulu,
Arifiye ilköğretim okulu,Aşağı kirazca
ilköğretim okulu, Fuadiye ilköğretim okulu,
Hacıköy ilköğretim okulu,Hanlı ilköğretim
okulu, Kazımkarabekir ilköğretim okulu,
Neviye ilköğretim okulu, Üzeyir Garih
ilköğretim okullarında ot biçme çalışmaları
yapılmıştır.
ARİFİYE BELEDİYESİ
64
Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi Ot Kesimi Yapıldı.
Kalaycı Futbol Sahası Binası Etrafı Toprak Dolgu Çalışması Yapıldı.
Kudüs Caddesi Etrafı Ot Kesim Çalışması Yapıldı.
Otokar Fabrikası İç Ve Dış Ot Temizliği Yapıldı.
Sayfa




Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Hanlı Parkı
Gölbaşı Park
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
65
Cumhuriyet Mahallesi Parkı
ARİFİYE BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Müdür Vekili, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat
Mühendisi, 1 Tekniker, 1 Topoğraf ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İnşaat Ruhsatı almak
isteyen vatandaşların parseline gidilerek İmar Durumuna uygunluğuna, Yapının projelerinin
İmar Kanununa, Yapı Denetim Kanununa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine
uygunluğuna bakılmaktadır. 2012 yılında NETCAD GIS Sistemine geçilerek ortak veri havuzu
oluşturulmuş, vatandaşımıza etkin, hızlı ve güvenilir hizmet verilmesi sağlanmıştır. Ulusal
olarak oluşturulan Mekansal Adres Veri Tabanı (MAKS) için çalışmalar sürdürülmektedir.
Müdürlüğümüzce 2014 Yılında;
Evrak Adedi
Durumu
4.336
Adet yazıya cevap verilmiş,
123
Adet İnşaat Ruhsatı,
84
Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi,
55
Adet Tevhid-ifraz-terk-ihdas işlemi kararı
alınmıştır.
Adet İmar Durumu verilmiştir.
515
5
Adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır.
4336
4500
4000
3500
3000
2500
2000
Seri 1
1500
1000
515
500
0
Sayfa
İmar Durumu
66
Cevap Verilen Yazı
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
140
123
120
100
84
80
55
60
40
20
Adet
5
0
 2014 YILINDA YAPILAN PLAN TADİLATLARI
Belediye Meclis Kararı
Tarih ve Sayısı
1.
1/25000 ÖLÇEKLİ Planda tarım alanı olduğundan
direk 1/1000 Plan Yapılmıştır. Sera yapılacaktır.
02.01.2014
2014 / 6
2.
1/1000 Ölçekli Arifiye Genel Revizyon İmar Planı
03.03.2014
2014 / 8
3.
1/1000 Ölçekli Hanlıköy Genel Revizyon İmar Planı
08.04.2014
2014 / 16
4.
1/1000 Ölçekli Kırsal Yerleşik Alan Haritaları
08.04.2014
2014 / 17
5.
Hanlıköydeki Park Alanına Agdaş Alt Yapı Hizmeti
(Ana Vana) Kurulması
03.11.2014
2014 / 54
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
67
Uygulama
Sayfa
Sıra
No
ARİFİYE BELEDİYESİ
Sayfa
68
İMAR PLANI ÇALIŞMALARI
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Sayfa
69
 2014 YILINDA YAPILAN TEVHİD VE İFRAZLAR
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
70
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
71
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
72
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Sayfa
73
2014 YILINDA VERİLEN İNŞAAT RUHSATI LİSTESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
74
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
75
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
76
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Sayfa
77
 2014 YILINDA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİMA İZİN BELGESİ LİSTESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
78
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
79
ARİFİYE BELEDİYESİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
maddeleri esas alınarak 2014 yılı içerisinde
32 sıhhi ve gayri sıhhi müessese
denetlenmiştir.
Denetleme Esnasında; 2005/9207 sayılı
kanunun 6.maddesine göre İşyeri Açma ve
Çalıştırma Ruhsatı olmayan 2 işyeri 2014 yılı
içersinde mühürlenmiştir.
Belediye Zabıtası, beldenin düzenini
muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık
ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu
amaçla alacakları kararları uygulayan bir
birimdir. Belediye Zabıtası, Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin
10.
maddesinin
ilgili
fıkralarında yazılı görevleri yapar.
Personel, Araç ve Kıyafet Bilgileri
Zabıta Müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü, 2
Zabıta Komiseri, 7 Zabıta Memuru, 1 işçi
zabıta, toplam 10 zabıta 2 araç ile görev
yaparak İlçemiz halkına hizmet vermektedir.
Zabıta Personellerinin 2014 yılı yaz ve kış
mevsimine ait kıyafetleri 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 21'nci maddesi ve
Memurlara giyecek yardımı ile ilgili Bakanlar
Kurulunun 07.05.2010 gün, 2010/508 sayılı
kararının 19.uncu maddesine göre alınarak
zimmetli teslim edilmiştir.
Aynı Yönetmelik İle İlgili; 2559 P.V.S.K nın
ilgili maddelerine göre 2014 yılı içersinde
Belediye Encümeni tarafından üç işyerine
uyarı cezası verilmiştir.
Zabıta
ekiplerinin
görev,
yetki
ve
sorumlulukları
içerisinde;
Zabıta
Yönetmeliğinin 7'nci maddesine göre 5326
sayılı Kabahatler Kanunu esas alınarak;
37'nci maddesine göre 2 kişiye 2 kişiye,
182,00 TL. para cezası kesilmiş, 136,50 TL.
tahakkuk ettirilmiş, 136,50 TL.
tahsil
edilmiştir. Tahsilat Oranı % 100 olarak
belirlenmiştir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
denetlenmiştir.
80
5393 sayılı Belediye Kanunun 15.mad.(l)
bendine
göre;
Bakanlar
Kurulunun
14.07.2005 gün, 2005/9207 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin ilgili
ARİFİYE BELEDİYESİ
koyanlar
uyarılmış
ve
kaldırmaları
sağlanmıştır. Ayrıca Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı
ekipleri ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve 1994/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı
gereğince gerekli denetimler yapılmıştır.
PAZARYERİ : İlçemizde Pazar günleri
Fatih Mahallesinde kurulan Pazaryerinde
zabıta
ekipleri
tarafından
gerekli
denetimler yapılmış, vatandaşların istek ve
şikayetleri dikkate alınmıştır. Pazaryerinde
tahsilat yapan Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü personeline yardım edilmiştir.
BAŞIBOŞ HAYVANLAR : İlçemize bağlı
mahalle ve köylerden sokak köpekleri ile
ilgili şikayetlere Belediyemizde Veteriner
bulunmadığından Zabıta Ekipleri müdahale
etmektedir. 2014 yılında yakalanan 23 adet
sokak köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Hayvan Barınağına götürülerek teslim
edilmiş, 91 adet sokak köpeği ise teslim
alınarak doğaya bırakılmıştır.
GIDA ÜRETİMİ YAPAN İŞYERLERİNİN
DENETİMİ : İlçemizdeki Gıda üretimi yapan
32 adet işyeri (Ekmek Fırını, Pastane,
Lokanta, Kasap, Yemek Fabrikası, Pide
Lahmacun Salonu) İl Tarım Müdürlüğü
teknik elemanları ile birlikte denetlenmiş,
eksikliği bulunan işyerlerine Denetim ve
Kontrol Raporu düzenlenerek tebliğ
edilmiştir. Ayda bir kez Ekmek Fırınlarında
gramaj kontrolleri yapılmış, kontrol
sırasında Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odasının onayladığı resmi tarife esas
alınmıştır.
İL VE İLÇE HIFZISSIHHA KARARLARI;
Sakarya Valiliği ve Arifiye Kaymakamlığı
tarafından alınan
İlçe Hıfzıssıhha
Kararlarına
Belediyemiz
Zabıta
Müdürlüğünce gereği yapılmış, veya ilgili
servislere gönderilmiştir.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
ÇEVRE KONTROLLERİ : 2014 yılı içinde
çevreye rahatsızlık veren seyyar satıcılara,
hayvan sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 37/1 ve 41/3 maddelerine göre
işlem yapılmıştır. İlçemizde ana caddeler
üzerindeki işyerlerinden cadde üzerine mal
81
TEBLİGATLAR : Yazı İşleri Müdürlüğü
tarafından düzenlenen meclis toplantısı
tebligatları, diğer müdürlükler tarafından
düzenlenen Resmi Tebligatlar ilgililere
zabıta tarafından tebliğ edilmiştir.
ARİFİYE BELEDİYESİ
İLAN
ZABIT
Müdürlüğü
VARAKALARI;
tarafından
diğer
Zabıta
Zabıta
Resmi
dilekçeleri
Kuruluşlardan ve Daire içi Müdürlüklerin
Müdürlüğü’ne
havaleli
şikayet
değerlendirilerek
gereği
yapılmıştır.
yazıları esas alınarak, İcra Dairelerine,
Mahkemelere,Belediyelere,
Arifiye
İlçe
Seçim Kurulu Başkanlığına, , Arifiye Tarım
Müdürlüğüne,Adapazarı
Askerlik
Şube
Müdürlüğüne ve Belediyemiz Servisler arası
talepleri için 2014 yılı içersinde toplam 52
adet İlan Zabıt Varakası düzenlenmiştir.
CENAZE
HİZMETLERİ;
İlçemize
bağlı,
Mahalle Mezarlıklarına 2014 yılı içersinde
242 adet gömü yapılmıştır.
VATANDAŞ ŞİKAYETLERİ; 3071 Dilekçe
Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
Arifiye Merkez Mezarlığı
82
Kanunu kapsamında 2014 yılı içersinde
ARİFİYE BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüz 2 memur
(Biri Müdür olarak görev yapmaktadır), 1
Sözleşmeli Personel ve 1 işçi personel ile iş ve
işlemleri
yürütmektedir.
Müdürlüğümüz
tarafından 2014 yılı içerisinde yapılan
faaliyetler ve etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:
vatandaşımıza 11 adet akülü araç
alınarak teslim edilmiştir.
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ
Ramazan ayı boyunca Cumartesi günü
akşamları Kültür Merkezi önündeki meydanda
Ramazan Etkinlikleri düzenlendi. Meydana 50
m² büyüklüğünde sahne kuruldu, meydanın
çevresine Alışveriş Standları açıldı. Okul
tarafındaki yola çocuklar için oyun standları
kuruldu. Çocuklara ücretsiz olarak allı güllü,
pamuk helva ve ramazan şerbeti sunuldu.
Sahnede semazen gösterileri, ateş adam,
sihirbaz, mehteran takımı gösterileri, hacivat
karagöz gösterisi, ilahi grubu İlizyonist
gösterisi ve Kuranı-ı Kerim dinletisi yapıldı.
 FAKİR VE YARDIMA MUHTAÇ
AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILDI.
2014-2015 yılı kış mevsiminde;
ilçemizde bulunan 640 fakir ve muhtaç
aileye toplam 220 ton kömür yardımı
Sayfa
yapıldı.
83

 İLÇEMİZDE YAŞAYAN ÖZÜRLÜ
VATANDAŞLARIMIZA AKÜLÜ ARAÇ
ALINMASI
İlçemizde yaşayan 11 özürlü
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
 FAKİR VE YARDIMA MUHTAÇ
AİLELERE GIDA YARDIMI YAPILDI.
Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç
 ORTAOKULLAR ARASI FUTBOL
TURNUVASI DÜZENLENDİ
Arifiye Belediyesi tarafından düzenlenen, Arifiye
olan 550 aileye Gıda Yardımı yapıldı.
Ortaokullar arası Futbol Turnuvasının yarı final
ve final maçları 23 Mayıs Cuma günü Arifiye
Belediyesi Spor Kompleksinde yapıldı. Turnuvada
ilk üçe giren takımlara kupa, ayrıca hediye çeki
verilmiştir. Turnuvanın final maçında; Arifiye
Ortaokulunu 5-4'lük skorla yenen Üzeyir Garih
ortaokulu takımı turnuva birincisi olmuştur.
 HALK OYUNLARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ
 İFTAR DÜZENLENDİ.
Ramazan Ayı nedeniyle
Belediye
Meclis Üyelerimize,İlçemiz protokol
üyelerine
vatandaşlarımıza
İlçemizdeki
ve
Belediye
Başkanlığımızı temsilen 1000 kişilik
UVASI DÜZENLENDİ
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
84
iftar verilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla; Sakarya 10'ncu Uluslararası Halk
Oyunları Festivalinin Arifiye Programı, 24 Nisan
Perşembe günü Arifiye Kent Meydanında
saat:17.00'de başladı. Havanın yağışlı olmasına
rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
gösteriye; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna,
Estonya, Endonezya, Bosna-Hersek, Tataristan,
Arnavutluk ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'den
halk oyunları ekipleri katıldı.
ARİFİYE BELEDİYESİ





Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
85

Arifiye Kent Meydanında kurulan üç
ayrı standla, Arifiye Belediye başkanı
İsmail Karakullukçu, Ak Parti Arifiye
İlçe Başkanı Ethem Çınar, İlçe
Yönetim Kurulu, Kadın ve Geçlik
Kolları Başkanları ve üyeleri, Arifiye
Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar
ve vatandaşların katıldığı aşure
ikramına, vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Bin kişi için hazırlanan
aşure kısa sürede tükendi.
Eğitim ve
öğretim başlaması
sebebiyle öğretmen ve öğrencilere
dağıtılması üzere için çiçek alımı
yapılmıştır.
İlçemizde ikamet eden, İhtiyaç sahibi
41 öğrenciye kırtasiye yardımı
yapılmıştır.
Halk
eğitim
merkezi
wushu
kurslarına katılan öğrencilere 20
adet eşofman takımı alınmıştır.
Aşağı Kirazca mahalle muhtarlığında
kullanılmak üzere masa ve sandalye
alınmıştır..
İlçemiz sınırlarında yaşayan yardıma
muhtaç
vatandaşımız
Halit
KANSIZ’ın evinin yanması nedeniyle,
hasar
gören
mobilyaları
yenilenmiştir.
Üzeyir Garih İlköğretim Okulu kız
hentbol takımı sporcularına 17 çift
spor ayakkabı alınmıştır.
Sayfa
 AŞÜRE AYINDA 1000 KİŞİLİK AŞURE
YAPTIRILIP VATANDAŞIMIZA
DAĞITILMIŞTIR.
 Belediyemiz ile Sakarya Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
ortaklaşa
düzenlenen yaz okulları açılış
töreninde dağıtılmak üzere 24 koli
dondurma alımı yapılmıştır.
 İlçemiz sınırları içerisinde ikamet
eden hasta iki çocuğun sürekli
kullanmakta
olduğu
ilaçların
masrafları karşılanmaktadır.
 Arifiye Üzeyir Garih Ortaokulu
Atletizm
takımının
2
günlük
konaklama masrafları karşılanmıştır.
 Regaip kandili sebebiyle, ilçemiz
halkına
dağıtılmak üzere 1500
kişilik helva yaptırılmıştır.
 Dünya Kadınlar günü nedeniyle
düzenlenen programda ikram için
malzeme alınmıştır.
 Turizm haftası nedeniyle doğa
yürüyüşüne katılanlara 380 kişilik
yiyecek alınmıştır.
 23 Nisan nedeniyle düzenlenen
etkinliğe art tanıtımında kullanılmak
amacıyla afiş bilboard basımı
yaptırılmıştır.
 İlçemiz sınırları içerisindeki Ekrem
Oba İlköğretim çocuklarına zeka
oyunları alınmıştır.
 İlçemiz sınırları içerisinde ikamet
eden Ahmet YEŞİLDAL’ın oğlu
Furkan YEŞİLDAL’a işitme cihazı
alımı yapılmıştır.
 Sakarya Mahallesi Bilal Habeşi cami
için
Bilgisayar
ve
malzeme
alınmıştır.
 Belediyemiz
Boks
takımındaki
sporcular için malzeme alınmıştır.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni














çocuklarından, 375 öğrenciye okul
kıyafeti yardımı yapılmıştır.
İlçemizdeki seçimlerin ardından
misafirlere ikram edilmek üzere
çikolata alınması.
İlçemizde ki Ekrem Oba Ortaokulu 4.
Sınıf öğrencilerinden Hatice Şahin’in
“ Düşüncelerim İzdüşümü” Hikaye
Kitabının basımı
İlçemiz sınırları içerisindeki 60 adet
Muhtaç öğrenciye Kırtasiye yardımı
yapılmıştır.
İlçemizde bulunan Aşağı Kirazca ve
Karaaptiler Mahalle Muhtarlıklarının
tabelaları yaptırılmıştır.
İlçemizde yaşayan ve ahırı yanan
Hüseyin ERMAN’a ahırın onarımı
için malzeme yardımı yapılmıştır.
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan
Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığının
isteği üzerine Cenaze Taziye Çadırı
alınmıştır.
Arifiye Meslek Yüksek okulu açılışı
için Baskı ve misafirleri için ikramlar
satın alınmıştır.
İlçemizde
bulunan
Açmalar
İlköğretim Okulu için projeksiyon
alımı.
Kurban
Bayramı
Bayramlaşma
töreni için misafirler ikram edilmek
üzere çikolata alınması.
İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Spor
Kulübü sporcularından Melihcan
UZUNOĞLU’nun WUSHU SANDA
Şampiyonasına katılımı için gerekli
masrafların karşılanması.
İlçemizde
bulunan
Açmalar
Ortaokuluna Rehberlik Servisine
çalışma masası ve koltuk alınması
Belediyemiz
Kültür
Merkezi
Konferans salonunda masalarda
kullanılmak üzere masa örtüsü
yaptırılmıştır.
Belediyemiz
çalışmaları
için
Bilboard, Branda, Çerçeve, Afiş,
Davetiye, Matbaa işleri yaptırılması.
Arifiye
Gölbaşında
Bakanımız
Ayşenur
İSLAMIN
katılımıyla
düzenlenen
Bayramlaşma
Sayfa
 Kurumlar arası Futbol turnuvasında
görev yapan hakemlerin ücretleri
ödenmiştir.
 Belediyemize ait Hanlı Düğün
Salonu için masa, sandalye ile örtü
alınmıştır.
 Kadınlar günü için 2300 kadına
karanfil alınıp dağıtılmıştır.
 Arifiye Ortaokullar arası Futbol
turnuvasında ödül olarak verilmek
üzere spor malzemeleri alınmıştır.
 Hanlı ve Kalaycı Spor'a 200 kişilik
Şampiyonluk yemeği verilmiştir.
 Karaçam Mahallesinde ikamet eden
ve evinde yangın çıkan İlknur
YAZICI’ya, çocuklarına ve eşine
kıyafet alınmıştır.
 Kültür Merkezi Konferans salonunda
kullanılmak üzere sahne perdeleri
yaptırılmıştır.
 Arifiye Anadolu Lisesinin İhtiyacı
olan A4 Fotokopi kağıdı alınmıştır.
 İlçemiz sınırlarında bulunan Kuran
Kursları
için
kömür
alınıp
dağıtılmıştır.
 Geyve Cemal Gürsel Ortaokuluna 6,7
ve 8. Sınıf tüm dersler soru bankası
alınarak, öğrencilere dağıtılmıştır.
 Belediyemiz Kültür Binası Konferans
Salonunda ki ses sistemi için
malzeme alınmıştır.
 İlçemiz sınırları içerisinde ikamet
eden vatandaşlarımızdan, Remzi
SUNAR’ın evinde yangın çıkması
nedeniyle, evinde gereken tadilat ve
onarım yaptırılmıştır.
 Belediyemize ait Güldeste Tesisleri
için masa ve sandalye alınmıştır.
 Belediyemiz
Kültür
Merkezi
Binasının teras katında bulunan
masalar için örtü ve süs alınmıştır.
 Belediyemiz
spor
kompleksine
çamaşır makinesi alınmıştır..
 İlçemiz Sınarları içerisinde yaşayan
Havva GİREN’in evinde yangın
çıkması sonucu, evin bakım ve
tadilatı yaptırılmıştır.
 İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan
yardıma
muhtaç
ailelerin
86
ARİFİYE BELEDİYESİ
ARİFİYE BELEDİYESİ




merasiminde yetiştirme yurdundaki
öğrencilere kıyafet dağıtılması.
Belediyemiz
Temizlik
İşlerinde
kullanılmak
üzere
temizlik
malzemesi alınmıştır.
Belediyemizin ihtiyacı olan kırtasiye
malzemesi alınmıştır.
Çocuk
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğünün 3. Türkiye
Badminton
Şampiyonası
Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
koordinesinde İlimizde Aile ve
Sosyal Politikalar Müdürlüğünce
Organize edilip, 40 Çocuğumuzun 5
gece konaklamaları sağlanmıştır.
İlçemiz sınırları içerisinde Hanlıköy
Mezarlığında 17 Ağustos Marmara
Depreminin anısına 1000 kişilik
yemek verilmiştir.
 İlçemizde bulunan Fen Lisesine Spor
Malzemeleri alınmıştır.
 İlçemiz sınırları içerisinde ikamet
eden Zülfiye ÖZCÜ’ye Prefabrik ev
satın alınmıştır.
 Yeni yıl için 500 adet takoz takvimi
ve arkası, 2000 adet 12 yapraklı
duvar takvimi bastırılmıştır.
 AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığının Programı
Kapsamında Yurtdışından gelen 50
kişilik yabancı öğrenci ile yerli
öğrenciler ve yanlarındaki heyete 70
kişilik yemek verilmiştir.
 İlçemiz sınırları içerisindeki 11 spor
kulübüne nakit para yardımı,
malzeme yardımı ve TFF,TASKK ve
A.S.K.F. yardımları yapılmıştır.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz ekipleri tarafından
İlçemizin her mahallesi, Organize Sanayi
Bölgesi, Dört Yol Sanayi Çarşısı günlük
olarak temizlenmekte olup, ayrıca ilçe ve
mahalle
merkezlerinde
süpürge
ekiplerimizce gün boyu yol süpürme işlemi
yapılmaktadır.
Ekiplerimiz
tarafından
ilçe
sınırlarımız içerisinde günlük ortalama 60
ton, (aylık çalışma süresi 26 gün) aylık 1560
ton, yıllık 18.720 ton çöp toplanmaktadır.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
Sayfa
Ekiplerimiz, İlçemizde bulunan
mahalle ve sokaklarının, hastanelerin,
parkların, camii, okul, resmi binaların
çevresi bahçeleri dahil olmak üzere hem
çöplerini almakta, hem de süpürge aracı ile,
ilçe merkezinin ve ana caddelerin mıntıka
temizliğini yapmaktadır.
87
Toplanan çöpler, İlçemiz Karaaptiler
Mahallesinde faaliyete geçen Katı Atık
Aktarma İstasyonuna boşaltılmaktadır.
ARİFİYE BELEDİYESİ
2013
yılı
başından itibaren,
ilçemizde toplanılan çöpler ayrıştırılarak
ekonomiye kazandırılmaktadır.
İlçemizde altı ekiple günde ortalama
altmış ton katı atık topluyoruz. Bu atıkları
şu ana kadar, Büyükşehir Belediyemize ait
Döküm alanına döküyorduk. 2013 yılı
başından itibaren, ilçemizde topladığımız
katı atıkları aktarma istasyonumuz aracılığı
ile Pamukova’da faaliyete geçen Bio-Sun
firmasına ait Katı Atık İşleme Tesisine
gönderiyoruz. Bu tesis katı atıkları ayırıyor.
Tüm değerli materyaller ayrıldıktan sonra,
kalan atıktan gübre ve torf malzeme elde
ediliyor. Ayrıca atıklardan, enerji de elde
ediliyor.
Bu arada, temin ettiğimiz bin beş
yüz adet iki yüz elli litrelik plastik çöp
konteynırı,
belirlenen
noktalara
dağıtılmıştır. İçerisinde bulunan katı atık ve
geri dönüşüm sistemleri de müdürlüğümüz
tarafından kontrol edilerek, meydana gelen
aksaklık ve sorunlar sorumlu firmaya
iletilmekte,
çözümün
de
takipçisi
olunmaktadır.
Çöp toplama ekiplerimiz tarafından
ilçemizdeki 17 mahalle ve 5 köy ile 8 Orman
Köyünün çöpleri düzenli bir şekilde
toplanmaktadır. Ayrıca Organize Sanayi
Bölgesi ve Dörtyol Sanayi Çarşısında
bulunan işyerlerinin çöpleri de alınmakta,
ilçemizdeki
bütün
okulların,
kamu
kuruluşlarının ve camilerin de çevre
temizlikleri yapılmaktadır.
2008 yılında alınan Vakumlu yol
süpürme aracımız RAVO-540 ile ilçemizdeki
bütün ana caddeler ve sokaklarımız düzenli
bir şekilde temizlenmektedir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü Araç Parkı:
 Sıkıştırmalı çöp kamyonu
6 adet
 Vakumlu yol süpürme aracı
1 adet
 Gluton kaldırım süpürme aracı 1adet
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
1 adet
 Hizmet aracı
1 adet
 Müdür
1
 Kadrolu İşçi
7
 Temizlik işçisi
17
88
Temizlik İşleri Müdürlüğü Personel
Durumu:
Sayfa
Tesisin varlığı, Belediyemize dolaylı
olarak ta ekonomik katkı sağlamaktadır.
Araçlarımız çöp boşaltımı için harcadığı
zamanı mesai olarak değerlendirmektedir.
Ayrıca ciddi anlamda yakıt tasarrufu
sağlanmaktadır.
 Traktör
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı
ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzeyliğine ilişkin yeterli güvenceyi bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, İç
Denetçi Raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, iradenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim .
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
89
İsmail KARAKULLUKÇU
Arifiye Belediye Başkanı
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde ;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında Üst Yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremiz 2014 yılı faaliyet raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
90
Sema ALBAYRAK
Mali Hizmetler Müdür V.
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
91
Eyüp ŞAHİN
Yazı İşleri Müdür V.
Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek4: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
92
İsmail KARAKULLUKÇU
Belediye Başkanı
Özel Kalem Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek5: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
93
Koray DURMUŞ
Fen İşleri Müdür Vekili
Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek6: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2014
Sayfa
94
Burhanettin KARABALIK
İmar Ve Şehircilik Müdür V.
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek7: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
95
Veysel IHLAMUR
Ziraat Mühendisi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek8: Harcama Yetkilisinin iç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
96
Yaşar Faruk BALKAYA
Zabıta Müdürü
Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek9: Harcama Yetkilisinin iç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
97
Yaşar Faruk BALKAYA
Zabıta Müdürü
Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek10: Harcama Yetkilisinin iç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
98
Ahmet SAVAŞ
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek8: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
99
Esra Zeliha KOCABIYIK
Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni
ARİFİYE BELEDİYESİ
Ek11: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsil edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Yer
: Arifiye Belediyesi
Tarih
: 15.03.2015
Sayfa
100
Sema ALBAYRAK
Mali Hizmetler Müdürü
Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisi
Arifiye Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni

Benzer belgeler

Arifiye Belediyesi Resmi İnternet Sitesi

Arifiye Belediyesi Resmi İnternet Sitesi B) 2013 Yılı Faaliyet Raporu………………………………………………………………..

Detaylı