Untitled

Transkript

Untitled
Moulinex ürün yelpazesi içerisinden özelolarak
besinlerin hazýrlanmasý için öngörülmüþ bir
ürünü seçmiþ olmanýzdan ötürü size teþekkür
ederiz.
A
A1
Az
A3
A4
A5
A6
B
B1
BZ
B3
B4
C
Motor bloðu
yüksek çýkýþ kapaðý
yüksek çýkýþ
alçak çýkýþ
kapak (A 1) açma ve aksesuar kilidi
açma tuþu yüksek
çýkýþ üzerine
F
Dövücü
F1
FZ
G
H
H1
HZ
H3
i
11
iZ
13
14
kavrama kutusu
çýrpýcý
Emülsiyonlaþtýrýcý disk
Turunçgil sýkýcý
koni
filtre sepeti
kavrayýcý
Mikser kasesi
dozlayýcý týkaç
kapak
kase
sökülebllir sap
14a
sap kilidi açma butonu
Santrifüj tertibatý
itici
kapak
yakalýk
J
J1
JZ
J3
K1
K2
kapak
kase
L
"Maxipress'
L1
palet
L2
M
2 ýzgara
Öðütücü
M1
kapak
M2
N
O
kase
Spatula
Yerleþtirme
L.',
:;
uven
i
sepeti
:..
"",c",oý,'(Ý;i;"'{11\!ý:Ii\i
y e 1erý"""'"';:;"""""""'"
",""'",l'~ý'~;';';,,!it
"'Lavsý
,.,,",
-Cihazýnýzýn ilk kullanýmýndan önce kullaným
talimatýný dikkatle okuyunuz:
kullaným
talimatýna
uygun olmayan
bir kullaným
halinde Moulinex'in tüm sorumluluðu ortadan
kalkar.
-Cihazý, gözetim altýnda olmayan çocuklarýn
eriþebileceði
yerlerde býrakmayýnýz. Bu
cihazýn, küçük çocuklar veya engelli kiþiler
tarafýndan
kullanýmý halinde,
gözetim
uygulanmalýdýr.
-Cihazýnýzýn
özelliklerinin.
elektrik
tesisatýnýzýnkilerle uyumlu olduðundan emin
olunuz.
Her türlü elektrik baðlantýsý hatasý, garentiyi
yürürlükten kaldýrýr.
-Cihaz.
yalnýzca ev içi kullaným içindir ve
yalnýzca yiyecek hazýrlama amaçlý olarak iII
kullanýlmalýdýr.
,
-Cihazýnýz,
kullanýcý
gözetimi
altýnda ':il
kullanýlmak için tasarlanmýþtýr.
:':i iii
-Kullanmayý
bitirdiðinizde (elektrik kesintisý'.]
halinde bile) ve temizlerken cihazý prizden.
MODELE GÖRE AKSESUARLAR:
Býçaklar
metal býçak
plastik tekne
Sebze kesici
destek diski
4 býçak:
.ince doðrama (A)
.ince dilimleme (D)
.kalýn doðrama (C)
.kalýn dilimleme (H)
filtreleyici bant
filtre taþýyýcý
Mini kýyýcý
G
"' ""'f.','"' I' kc~
konumlandýrýlmýþ
1 'den 5'e elektronik hýz ayarý düðmesi
Çalýþtýma/Durdurma düðmesi ve Yari
Pulse (aralýklý iþleyiþ)
Kase takýmý
dozlayýcý itici
baca kapaðý
kase
B3a
kavrayýcý
B3b
cývata somunu
sökülebilir sap
B4a
sap kilidini açma butonu
Kavrama çubuðu
D
D1
DZ
E
E1
EZ
J4
J5
K
!~kiniz::
...
baþvurunuz
(servis
i
bakýnýz).
Müþt,:ri
tar:afýnd.an.~apýl.~.n..~ormal
yapýlmalýdýr
(servis
~akinýz).
eriþebileceði
yerlerde
býrakmayýnýz.
Besleme kablosu,
hiçbir zaman;
sýcak kýsýmlarýnýn. bir r--'
.
82
1,5 ila 3,5 dakikada 1,5 kg hafif hamura
kadar (bisküvi, ...) karýþtýrabilirsiniz.
AKSESUARLARýN TAKILMASý
Yüksek çýkýþ (A 1) kapaðýný açmak için açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz,
-Kaseyi
(B3) alçak kýsým (A3) üzerine
konumlandýrýnýz,
-Kavrama çubuðun u (C), kasenin kavrayýcýsý
(B3a) üzerine konumlandýrýnýz,
-Metal
býçaðý (D1) veya plastik
hamur
teknesini
(D2), kasenin
dibine
kadar
kavrama çubuðu (C) üzerinde kaydýrýnýz,
-Malzemeleri
kasenin içine koyunuz,
-Kapaðý (B2)kase üzerine yerleþtiriniz,
-Yüksek çýkýþýn (A1) kapaðýný kapatýnýz. Bir
"klik" sesi duyacaksýnýz.
Býçaklarýn (D) ve kavrama çubuðunun (C)
kilidinin açýlmasý için:
-Bütünü,
sabit
bir
yüzey
üzerine
konumlandýrýnýz.
-Býçaðý (D) üst kýsýmdan tutarak, kavrama
çubuðunu (C) saat yönünde çeviriniz:
@DOÐRAMAK/DiýiMlEMEK
KULLANILAN AKSESUARLAR
-Kase (B), kavrama çubuðu (C), ve sebze
kesici (E) bütünü
AKSESUARLARýN TAKILMASý
Yüksek çýkýþ (A 1) kapaðýný açmak için. açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz.
-Kaseyi
(B3), alçak kýsým (A3) üzerine
konumlandýrýnýz.
-istenen
býçaðý (E2), destek diski (E1)
üzerinde iç içe geçiriniz.
-Kavrama çubuðunu (C), kasenin kavrayýcýsý
(B38) üzerinde ve daha sonra, de~tek diskini
(E1),
kavrama
çubuðu
(C) üzerinde
yerleþtiriniz.
-Kapaðý (B2), kase üzerine yerleþtiriniz.
-Yüksek çýkýþýn (A1) kapaðýný kapatýnýz. Bir
"klik" sesi duyacaksýnýz.
ÇAUÞTIRMA VE TAVSiYELER
Mikser
-Hýzý, "3'den 5'e kadar" ayarlayýnýz (A5) ve
çalýþtýrmak için, düðmeyi (A6), "1" konumuna
getiriniz.
1 litre çorba, bulamaca
kadar
boyunca mikser yapabilirsiniz.
ÇALlÞTIRMA VE TAVSiYELER
-Besinleri
baca içine sokunuz
20 saniye
Kýyma
-Hýzý,
"5" üzerine
ayarlayýnýz
(A5) ve
çalýþtýrmak için, düðmeyi (A6), "1" konumuna
getiriniz veya kýyma yapma iþleminin daha
iyi bir kontrolü
için, "Vari Pulse" (A6)
konumunu kullanýnýz.
15 ila 30 saniyede, 600 g besine kadar kýyma
getiriniz.
Býçaklar
.kalýn dilimlenmiþ
patates, soðan,
ve sinirleri
0 DÖ\,ME;K/ÇIRPMAK/
EMOLSIYONLAÞTIRMAK
KULLANILAN AKSESUARLAR (MODELE GÖRE)
-Kase
hamurun
anda cihazý
(B) ve dövücü (F) bütünü
veya
-Kase (B), emülsiyonlaþtýrýcý (G) ve kavrama
durdurunuz.
çubuðu (C) bütünü.
Aþaðýdakileri yapabilirsiniz:
.yaklaþýk 60 saniyede 1,2 kg aðýr hamura
kadar (parçalý,
çörek,
ekmek hamuru)
yoðurabilirsiniz,
, 1 ila 1,5 dakikada
1 litreye
hamuru karýþtýrabilirsiniz.
(H) i ince dilimlenmiþ (D):
salatalýk, pancar, elma,
havuç,lahana...
Yoðurmak/kanþtýrmak
fonksiyonunda,
gözlemlediðiniz
(modele
.kalýn doðranmýþ (C) i ince doðranmýþ (A):
kereviz -turp, patates, havuç, peynir...
-Hýzý,
"5" üzerine
ayarlayýnýz
(A5) ve
çalýþtýrriýak için, düðmeyi (A6), "1" konumuna
getiriniz,
-Yoðurma
oluþmasýný
ile hazýrlayabilecekleriniz
göre):
yapabilirsiniz:
, katý ürünler:
peynir,
kuru yemiþ,
bazý
sebzeler (havuç, kereviz".).
, yumuþak ürünler: bazý sebzeler (soðan,
ýspanak ",),
, çið veya piþmiþ et (kemikleri
alýnmýþ ve kuþbaþý kesilmiþ).
.çið veya piþmiþ balýk,.,
ve itici (B1)
yardýmýyla yönlendiriniz.
-Hýzý, "3'den 5'e kadar" ayarlayýnýz (A5) ve
rendelemek
için,
düðmeyi
(A6),
"1"
konumuna getiriniz.
-Hýzý, "2" konumu üzerine ayarlayýnýz (AS) ve
dilimlemek için, düðmeyi (A6), "1" konumuna
kadar
krep
AKSESUARLARýN TAKILMASý
Yüksek çýkýþ (A 1) kapaðýný açmak için, açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz.
-Kaseyi
(B3). alçak çýkýþ (A3) üzerine
konumlandýrýnýz.
@ Dövücü (F) ile:
84
-Kasenin
kavrayýcýsý
(B3a)
üzerine
AKSESUARIN TAKILMASý
Yüksek çýkýþ (A 1) kapaðýný açmak için, açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz.
-Malzemeleri mikser kasesi (13) içine koyunuz
ve daha sonra kapaðý (12) kase üzerinde
yerleþtiriniz.
@ Emülsiyonlaþtýrýcý (G) ile:
-Kavrama çubuðunu (C), kasenin kavrayýcýsý
(B3a) üzerine yerleþtiriniz.
-Emülsiyonlaþtýrýcýyý,
kavrama
çubuðu
üzerinde kaydýrýnýz.
Sonra:
-Malzemeleri
kasenin içine koyunuz.
-Kapaðý (B2), kase üzerine yerteþtiriniz.
-Yüksek
çýkýþ (A1) kapaðýný kapatýnýz. Bir
"klik" sesi duyacaksýnýz.
kilitleyiniz.
-Mikser kasesini (I) yüksek çýkýþ(A2) üzerinde
yerleþtiriniz (klik sesi duyulur).
Eðer
-Hýzý, hazýrtadýklarýnýza baðlý olarak "1'den
5'e kadar" ayarlayýnýz (A5) ve çalýþtýrmak
için, düðmeyi (AB), "1" konumuna getiriniz.
-Bu aksesuartarý hiçbir zaman aðýr hamurlarý
yoðurmak veya hafif hamurtarý karýþtýrmak
için kullanmayýnýz.
Hazýrlayabilecekleriniz:
mayonez,
sos,
yumurtabeyazý (1 ila7),çýrpllmýþkrema,
krem
þantiye (0,5 litreye kadar).
veya
doðru
robot çalýþmaz.
doldurmayýnIz.
-Hiçbir zaman blenderi kuru ürünler ile (fýndýk,
badem, fýstýk ...) kullanmayýnIz.
Yapabilecekleriniz:
-1,5 litreye kadar, ince mikserden geçirilmiþ
çorba, krema, bulamaç, milk-shake, kokteyl
SIKMAK (Modele göre)
hazýrlamak.
KULLANILAN AKSESUARLAR
-Kase (B3) ve turunçgil sýkýcý (H)
AKSESUARLARýN TAKILMASý
Yüksek çýkýþ(A 1) kapaðýný açmak için, açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz.
-Kaseyi,
alçak
çýkýþ
(A3)
üzerine
konumlandýrýnýz.
-Turunçgil
sýkýcýnýn kavrayýcýs~ý
(H3),
kasenin kavrayýcýsý üzerine konumlandýrýnýz.
-Filtre sepetini (H2), kase üzerine yerleþtiriniz.
-Koniyi
(H1), filtre sepetinin
deliði içine
yerleþtiriniz.
-Yüksek çýkýþ (A1) kapaðýný kapatýnýz. Bir
"klik" sesi duyacaksýnýz.
yoksa
ÇALlÞTIRMA VE TAVsiYELER
-Hýzý, "1'den 5'e kadar" ayarlayýnýz (AS) ve
çalýþtýrmak için, düðmeyi (AB), "1" konumuna
getiriniz veya karýþtýrmayý daha iyi kontrol
edebilmek
için, "Vari Pulse" konumunu
kullanýnýz (AB).
Hazýrlýk esnasýnda, dozlayýcý týkaç deliðinden
(11) malzeme ekleyebilirsiniz.
-Hiçbir zaman mikser kasesine kaynar sývý
ÇAlýÞTIRMA VE TAVSiYELER
@)TURUNÇGiLLERi
kapak
konumlandýrýlmamýþsa
-tüm
akýþkan
hamurlarýn
(krep,
...)
karýþtýrýlmasý.
-"5" hýzýnda buz parçalanmasý.
Mikser kasesini çýkarmak için, sapýndan
tutunuz ve açma tuþu (A4) üzerine basýnýz.
0
MEYYý; VE S~BZELERiN SANTRiFÜJDEN
GEÇiRILMESI (Modele göre)
KULLANILAN AKSESUARLAR
-Kase (B3), kavrama çubuðu (C) ve santrifüj
tertibatý (J)
AKSESUARLARýN TAKILMASý
Yüksek çýkýþ (A 1 ) kapaðýný açmak için, açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz.
-Kaseyi
(B3) alçak çýkýþ (A3) üzerine
konumlandýrýnýz.
-Kavrama çubuðunu (C) kasenin kavrayýcýsý
üzerine yerleþtiriniz.
-Birleþtirilmiþ
filtre taþýyýcýyý (J3+J4+J5)
kavrama çubuðu (C) üzerinde kaydýrýnýz.
-Kapaðý (J2) kase üzerine yerleþtiriniz.
-Yüksek çýkýþýn (A1) kapaðýný kapatýnýz. Bir
"klik" sesi duyacaksýnýz.
ÇALIÞTIRMA VE TAVSiYELER
-Yarým bir turunçgili,
koni (H1) üzerine
konumlandýrýnýz.
.Hýzý. "1" üzerine
ayarlayýnýz
(A5) ve
çalýþtýrmak için, düðmeyi (AB), "1" konumuna
getiriniz.
Kaseyi boþaltmaksýzýn 1 litreye kadar meyve
suyu yapabilirsiniz.
[email protected]Ç)JENLE;ÞTiRMEK/KARIÞTIRMAK/
ÇOK INCE MIKSER
ÇALlÞTIRMA VE TAVsiYELER
-Hýzý, "5" üzerine
ayarlayýnýz
(A5) ve
çalýþtýrmak için, düðmeyi (A6), "1" konumuna
getiriniz.
;1 KULLANILANAKSESUAR
:" -Mikser kasesi (I)
,
85
-Besinleri
baca içine sokunuz
-Kaseyi
(B3), alçak çýkýþ (A3) üzerine
konumlandýnnýz.
-Kavrama çubuðunu (C). kasenin kavrayýcýsý
(B3) üzerine konumlandýrýnýz.
-Izgara
altýndaki kertiklerin,
kasenin
iç
damarlarýna
intibak etmesi için hafifçe
çevirerek,
istenen ýzgarayý (L2), kavrama
çubuðu (C) üzerine kaydýnnIz.
-Paleti (L 1). kafesin (L2) merkezi deliði içinde
konumlandýnnýz ve týklama sesi gelene kadar
ve itici (J1)
yardýmýyla yavaþça basýnç uygulayýnýz.
-Sýk sýk filtre taþýyýcýnýn pisliklerini boþaltýnýz
ve filtreleyici bandý temizleyiniz.
-Her
bir iþlem için 250 g malzemeyi
aþmayýnIz.
I @KOÇOKMiKTARlARIÇOKiNCEKIYMAK
(Modele
göre)
sokunuz.
KULLANILAN
AKSESUAR
-Mini
makinesi
kýyma
AKSESUARIN
Yüksek
tuþu
(K) veya
kapaðýný
üzerine
basýnýz.
-Malzemeleri
kasenin
açmak
için,
açma
veya
M2)
içine
(K2
koyunuz
ve daha sonra kapaðý
kase üzerinde
kilitleyiniz.
-Aksesuarý.
yüksek
yerleþtirinlz
Eðer
(klik
çýkýþ
kapak
ÇALIÞTIRMA
getiriniz
yoksa
'.
üzerine
veya
için,
kullanýnýz
(A6).
.birkaç
için, düðmeyi (A6) çeviriniz.
Izgara ile aþaðýdakileri hazýrlayabilirsiniz:
.Büyük delikler: püre (1 kg piþmiþ sebze veya
M1)
üzerinde
veya
meyveye
kadar):
patates,
havuç.
karnabahar.
.Küçük delikler: et veya sebze hulasasý veya
çekirdeði
çýkarýlmýþ
meyve
ezmesi
(500 grama kadar): domates, üzüm, çilek,
frambuaz, frenk üzümü. kayýsý, þeftali.
doðru
robot çalýþmaz.
ayarlayýnýz
için, düðmeyi
kontrolü
Mýný kýyrna
(A2)
.
VE TAVsiYELER
"5"
çalýþtýrmak
(K1 veya
ÇALIÞTIRMA VE TAVSiYELER
-Parça halinde kesilmiþ besinleri yerleþtiriniz.
-Hýzý, '1" üzerine ayarlayýnýz (A5), çalýþtýrmak
sesi duyulur).
konumlandýrýlmamýþsa
-Hýzý,
(M)
TAKILMASý
çýkýþ (A1)
(A4)
Öðütücü
-Kapaðý (B2), kase üzerinde konumlandýrýnýz.
-Yüksek
çýkýþ (A 1) kapaðýný kapatýnýz. Bir
týklama sesi duyacaksýnýz.
kýyma
(A6),
iþleminin
"Varý
diþleri,
maydanoz,
ekmek,
ufalanmýþ
daha
Pulse"
makýnesýlle
saniyede
(A5)
ve
"1" konumuna
@ "MAXIPRESÞ.iN TEMizLENMESiVE
yapabilecekleriniz:
kýyma
yapmak:
dereotu,
ekmek
SÖKüLMESI
sarýmsak
kuru
yemiþ,
kabuðu,jambon,
-Kavrama
çubuðu/palet
(L 1) /ýzgara (ll)
bütününü kavrama çubuðundan (C) tutarak
kaldýrýnýz.
-Kavrama
çubuðunun
(C), ýzgara / palet
bütününü çýkannIz.
-Izgarayý serbest býrakmak için, paletin her
bir yanýndan klipsler üzerine basýýnnýz.
c
c
c.. ;,.." "Cc"".'
"Cic;"
:,'t.1
ý
"'r[ernýz
" " I' 'N~"""\!1",,"'c,"
"""'"'"":"'" .'C,""cc,1i
Cl """"""" ý" !
""'..,ý,~",r,"
...
bebek püresi hazýrlamak.
Kuru
yemiþ
(fýndýk,
badem,
...)
miktar:
80 g.
Bu mini kýyma makinesi,
gibi sert ürünler
kahve
Dlkkat:eðerpalet,
besinleriezemiyorsa,
ýzgara
üzerine iyi oturmuþ olduðundan emin olun.
iyi býr
konumunu
için
azami
için tasarlanmamýþtýr.
Öðütücü
ile yapabilecekleriniz:
.birkaç
saniyede
.Azami
biber.
kuru
Miktarfasulye,
i Zaman
kýyma
yapmak:
kuru
kiþniþ,
fasulye:
kara
c;
,.c
10s.
Aksesuarý
üzerine
çýkarmak
için,
açma
tuþu
(A4)
basýnýz.
[email protected]ÖÐOTMEK/SIKMAK/EZMEK(MOdeýegÖre)
KULLANILAN AKSESUARLAR
-Kase
(B), kavrama
çubuðu
"Maxipress" (L) bütünü
'!
Ik
'
140 g i
,..
..'
"""'"'c""""~""'""y,".,
'C"-"",;,,,,;,;"","c
'Ol"""
-Cihazý prizden çekiniz.
-Daha
kolay bir temizlik
sonrasýnda
aksesuarlarý
Için, kulianým
bekletmeksizin
çalkalayýnýz.
-Aksesuarlarý
ve kurulayýnýzi~
yýkayýnýz
(dövücü kavrama kutusu (F1) dýþýnda tl
bulaþýk m~~~n_~si~~,koya~ilirsiniz).
(C),
,
c ,..cc"'
ve
AKSESUARIN tAKILMASI
Yüksek çýkýþ kapaðýný (A 1) açmak için, açma
tuþu (A4) üzerine basýnýz.
su altýnda
býrakýnýz.
86
çalkalayýnýz
ve
-Temizlik ve yerleþtirmede kolaylýk için. kýyma
kasesinin (84) ve mikser kasesinin (14) sapý
sökülebilirdir
(ve bulaþýk makinesinde
yýkanabilir).
-Aksesuarlarýnýzýn
besinler
tarafýndan
boyanmasý halinde (havuç. portakal...),
bitkisel
sývý yaða batýrýlmýþ bir bez ile
ovalayýnýz ve daha sonra olaðan temizliði
yapýnýz.
-Motor
bloðunu (A) ve dövücü kavrama
kutusunu (F1) suya veya akar su altýna
sokmayýnýz. Nemli bir sünger ile siliniz.
-Aksesuarlarýn
býçaklarý
çok
keskin
bilenmiþtir. Dikkatle kullanýnýz.
Odacio robotunuzaþaðýdakilerile
donanmýþtýr:
-kase bütününün (B) içinde konumlanmýþ bir
yerleþtirme sepeti (O). Bunun içine. sebze
kesici býçaklarý (E2), destek diskini (E1).
metal býçaðý (D1). ve kavrama çubuðunu (C)
yerleþtirebilirsiniz.
-motor
bloðu içinde yer alan bir kordon
yerleþtirme
yeri:
kordonu
iterek veya
çekerek. besleme kablosunu istediðiniz gibi
yerleþtirin ve uzunluðunu ayarlayýn.
-Aþaðýdakileri kontrol ediniz:
elektrik baðlantýsý
,
.aksesuarlarýn
motor bloðu üzerinde doðru
konumlanmýþ olmasý.
.kapaklarýn doðru konumlanmýþ olmasý.
.kase bütününün (B) kullanýmý esnasýnda,
yüksek
çýkýþ (A1) kapaðýnýn
düzgün
kapanmýþ olmasý.
Cihazýnýz hala çalýþmýyor mu? Bir Moulinex
yetkili servis merkezine baþvurun ("Moulinex
Servis" kitapçýðýndaki listeye bakýnýz),
;
Cihazýnýzý kiþiselleþtirebilir
ve her zamanki...'
satýcýnýzdan veya bir Moulinex yetkili servis
merkezinden aþaðýdaki aksesuarlarý temin
:!;edebilirsiniz:
~!i
87

Benzer belgeler