Ek İçin TIKLAYINIZ - Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

Ek İçin TIKLAYINIZ - Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
«9!s:ıA!!tı!ciri "q!urıMgcjlllide,,
BlElMIERlN YAPMAsı GERENENLER
KuRs MERKEZ| (oKUt MüDüRIüKtERi
)
GiRi§ EKRANl
KURs MERKEzi otARAK TALEPTE BuIUNMA
okulun Adl (Kendi okulu için sadece)
Eğitim şekli
Açacağl Ku.s Türü (Ö.8ün/Yaygın/ Her ikisi de)
Kurs için Hizmete sokulacak Derslik sayısl
ı
.
.
.
.
Hafta içi ve Hafta sonu
sonra
& Ders Esnaslnda
(sabah-akşam) Dersten
Ku.s Tü.ü ve Ders saati (Paket P.ogram)
Birden Fazla P.ogram Girilebiliİ.
KURSA TAtEPTE BULUNAN ÖĞRENCi MÜRACAATLARlNl
ALMA-ONAYLAMA
(slstem önce kendi okulunun öğrencilerini slralayacak-Kontenjan
dolamazsa
diğer okullardaki talebi alacak)
MURACAAT ve TAIEBE GÖRE KURS PRoGRAMlNl GÜNCELLEME
HAFTAL|X DERS
,,
/
PRoGRAMlNl GiRME
.
.
.
.
(uas Program|
Kurs Zaman| (Dersten sonİa günlük Hafta sonu)
/
Derslere Öğretmen seçme ( Bu ıursu tercih eden öğretmenlerden
en
çok öğ.enci tercihine 8öre slralayacak )
sistem otomatlk Ders Pro8raml Yapabilecek. (El|e Değiştirili.)
itçE (URs YöNEriM MERKEZI
GiRiş EKRANl
KuRs MERKEztERiNiN BEtiRtENMEsi & KURs MERKEzi
oNAYLARINlN YAPlLMASl
Kurs MerkeziTalep onayl
Ku15 Merkezi Belirleme tilçe kendide ku.5 merkezi
belirleyebjlecek)
ÖĞREIMEN (xurs Başvuru) oıılvııRıııı vıevn
(URs MERKEz[ERiNiN AçItlŞ
oNAYLAR|Nl YAPMA
Pro8raml gi.ilen Kur5 Merkez|erinin Aç|llşlnI
onaylama
(Öğİetmeni ilçe içinden değiştirebilir & Programl
değiştirebilir & Ders
saatlerini Ve De.s Günle.ini Değişti.ebilir)
.
.
.
lL KURS YöNETiM
MER(Ezl
GiRiş EKRANl
(uRs MERKEZLERiNIN BE[iRtENMEsi
& KURs MER(Ezi oNAYLARlNlN YAPltMAsl
. Kurs MerkeziTalep onayl
. Kurs Merkezi gelirlemp liI de kendikurs merkezi beIirleyebilmeli)
ı --""'-"l
öĞRETMEN oNAyLARıNl yAplVlA (Ger;ktiğinde yetkili)
KUR5 lüERKEZLERiNiN AçlLlŞ oNAYLARlNl YAPMA (Ge.ektiğinde
Yetkili)
. P.ogramI gi.i|en Ku15 Merkezlerinin Açllışınl onaylama
-e.ogramı
(Öğretmeni ilçe içinden değiştirebiıiri
Jegiştirebili. & De.s
saatlerini ve Ders Günlerinı Değiştarebilir)
il Müdürlüğünün onayla.ln| llçe Değişti.emez
öĞRENcl
>
>
GiRlŞ ExRANl
KuRsA MÜRACMT (ÖNKAY|T / ildeki tüm kuİ5 merkezlerini giirebilecek)
KURS MERKEZ| SEÇME > Örgün (Başka kurs merkezlerinide seçebilir)
>Yaygln (Kendine Uygun Ku.5 Merkeziniseçer)
.
.
>
.
.
KAY|T
KURs PRoGRAMl sEÇME (P.ogramlaİ Paket olaİak sunulacak)
say|sal/ sözel / E§it Ağ|.|lk (YGs Ve LYs için)
TEoG Tüm Dersle. / TEoG 3 Ders
Tek oers
.
.
.
.
... Vb.
KURs ÖĞRETMENiTERciH ETME
KURS zAMANlTERciH ETME (Dersten sonra Haftasonu)
/
öĞRErMEN
>
>
GiRiŞ EKRAN|
KURSTA GÖREV ALMAK içiN BAŞVURU
Tc Giriljnce Görev Yeri, B.anşl ve Hizmet Puanl görünür
.
.
.
GöreV Almak istediği onaylanan Ku.s Me.kezlerinden (il içinde) 3
tanesini öncelik 5ıraslna göre seçer,
Hafta içi ve hafta sonu (cumartesi-Pazar ayr| seçilebilsin) kaç saat ders
allp-almamak istediğini jşaretlesin.
ls[€M
AKlsl
( '1. Kurs Merkezlerinin Beli.lenmesive Talepte Bulunmasl (okullar)y'
. Örgün ve Yaygın Kursların ihtlyaç gözönünde bulıındunılarak beli rlenmesi /
)
. Yaygln Eğitim Kursiyerlerinin, Örgün Eğitim Kursiyerlerle kanşmamasl.
l
| 2. Kurs Merkezle.inln onaylanıla1 & il-ilçe Müdürlükle.inin Kurs Merkezlerini
s9jrl",*.,(G"r9!jl!9üınjlaI13p!rl"1,[email protected]
J
a.
3.
(Eylül'ün 1. ve 2. Hafta$l
Öğ.etmen (Ku.sta Görev) Taleplerinİn Allnması
ilve llçelerce Öğretmen onaylarlnln (Haftada Pzts-Çrş-cm 3 kez)Yap|lması
5,
6.
(Eylül'ün 1. - 2. Ve 3. Haftasl)
Öğrenci/KursiyerTaleplerininalınma5l
Kurs Merkezlerince Günlük Öğrenci/Kur5iyer onaylnln YapIlmasl
(Eylül'ün 2. Hafta9ndan itibaren ve 3. Haftas'
7. Kurs Merkezlerini Öğrenci Ve Öğretmen Talepleri
Doğ.ultusunda Slnıfları
oluşturmasl, (Bir önçeki ylla Veya mezuniyet başa.|slna göre Veya slnaVla seviye slnlfl
yapllabilir) Kurs Pro8.amlaflnI Yapma5l VE onaya sunma5l
8.
(Eylül'ün 3. ve 4.Haftas|)
il Veya ilçenin Kurs
Güncelleme5i/onaylamasl.
9.
Programlarlnl
Ve Öğretmen
(Eylül'ün 4. Haftaslndan itibaİen, Ekimin lkinci Haftarna Kadar)
Ku.sla.ln Açllma5|
(Eylül Aylnın 3. Haftasl onaylanan KUrs ve progıamları Eylül Aylnln
açllabilir)
Tercihlerini
4,
Haftasl
ADANA
iı-iöncüıı
DESTEK VE
(uRs MER(Ezl {EĞiTlM (URuMu}
eraonĞ ı.ıırx
tĞiiiıvTii§EEiiEi
ıt«ı aıııooıuiGEi
inıvıe
ruRsıını ÖRNEK
KuRs EĞlTlM şEK[l
HFTA
soNU
c
o
A
ADANA iı-i YAYGıN
DESTEK VE YETişTİRME KURSı-ARl
l(URs MER(Ezi (EĞiTiM KURUMU}
HAIK EĞiTiM XURS ME
FEKE ANADOLU LiSES
kuRs TüRü
(uRs EĞlTiM ŞEKti
YAYGlN
HFTA
soNU
c
6
w
"§Ta
30.07.2015
Muhterem KURT
Miısteşar Yardlmcısl
Destekleme vJTİİi şİrmEKurslaı,
sayln
M
diIrİm,
Oğıencileri destekleme ve sünavlara hazırlama
kus]annın öncesi ve bugiinkü durumu
aşağıda özetlenmiştir.
>
ortaokul ve ortaöğ.etim kufumlaİında
öğrenim göİen öğ.encile.e deİs saatleıi
dışında ve
haİta sonlannda dersleıde basarrlarınl
u11..ut
üz'ere Milli Egitim
BakzuıJığı örgtln ve Yayem ığitimi
",-r.rı*"'-ı-,.-l"rn"t
Desıekleme vo"ü*l
["p#*,"t'i?rJil,' onuo*,'.
kunıjıı]annda Desıekleme ve Yet işıirme
ku§l-, ZO] + İ:"kİ.
""
>
>
>
*
)yİ"İ'-'İU
İ#Tlİl'rur
r,
Mezun öğrencilerimize ise aynı kuı§ia.
halk eğitimi merkezleriıde ve.iiecektiL
Temmuz ve Ağustos aylannda yaz
dönemi kursları da açılmüştt.
6528
saylı Kanun Hiikmtinde Karamane ile egitim
sisıemine dair birçok düzenleme ile
:i# :fT,]*',Hiilf H
kaldırrıışıır,
j;İl,Hİj,5,k|eşıiriImij.
.pi,.,.-JllöiJl,|an
de.shaneye
1Iı olma,rıln neredeYse iml«insız oldugu
algısını ortadan
veli|erimize ü,iik o|madan ilkokul.
onaokul ve onaögretim kuıumlarımızda
ogrettm
göıen veya mezun o|mus ıüm
^__İ,_roJ'"".
Ogrencilerirnize okuİ .cl,'ınl"i?.;'İİ.rl"i.
hazırlayıcı
kurslafln devlet eliyle verilmesi vi yaygınlaş,,n
l.^, u.al--İİ;;;:"'"
>
*.-"
Bilindigi gibi 5580 savılı Ö-l Ögreıim
Kurumlalı Kaıı.ınuna 6528 saylll Kanunun
giçici
s'in_ci
maadeae:1.6u
]:_iD.:ü,maqgesiyüe.ekJenen
;ihinde faaı oıan
dersha.Deler
i|e bu Kanunla vaoı|an ğl2gnlgrneÇ
j5j.],jr;ot
,""-;;;"İ"
ı^.urıu.uyöğenci eriit egiıim merkezlerihn eğiıim
edebiliı.
fu;;;;;İ;
"
hükmiine yer verilmiştir.
"
öğIetim
r""ıiy.iĞı"öiöaöi'#iiln.
ı,uau.
a.,u.
teŞvik edilme|eri
amacıyıa bu kapsarndaki
,..İ,"5tݧ,ft,fa'"'"o'o.İlX"#"uoi'"'.',T'lerin.
| ücretle'inin %lo0 aitırılmıŞt,,
ey,,"u ı,izrn"İ pr.nİrra
tk puan ilavesi geıiıilmiştir,
> Bu düenlemelerin sonunda Ekim 2014 ıaİihinden
itibaİen örgiin ve yaygln eğiıim
kunrmlafında l8.290 okulda. toDlan l79,30ö
ku].s aç,lm;İ;.
og."n"i a"uuln
ernekte ve l l2.284 öğetrnen de görev
yapmaktadIr.
k;;;
':;1;|Oİl
Destekleme ve Yetiştirme kur§Iarlnln 20l5 Eylül ayından
itibarcn
sağLklı yüriıtülİEesi için;
yap dl.
l.
Temmuz Aynda bütiin
2. Ktıİs.la+a_ ölgun
saatleri çize|g€leri
3.
il Müdii.lerimizle
kurslarla ilgili bilgilendirme toplanh§]
ve yaygün eğitimle itgili okutulabilecek dersler ve haftallk
ders
oluşturulmuş, gereklİpla"lamula. yupİİrnçİo,
Kuıs kayıı|annda ögİencileri doğru yönlendİecek rehber
öğ[email protected] görcv a|ıcak
ve böy,ece okul miı-fiedat,an ileiınirlı dersl".
u-"iog,".3ri",i*i. iı,i'.İ ogr.,."nl.,
yönetiminde ge.çekleştirilmiş olacaktır.
4. Büttın Desrekleme ve Yetistirme
takibinjn yapılabilmesi için
,Kurslaİrnrn
Msgİ!!g!tJgl.ga!§]9!rn5!4tsk_u
ı
5.
e-kurs
l5,
itibaİiyle 8-12'nci sınrflar kazanım te§leriDin haftaltk yayrnlanıbiIecek
_Eyliıl
şekilde ça^t§ma.lan l19 öğretrnenle devam ediyor.İİ lyİİil'lİİİ..İvlJ y'"İa"ş,r
lo aı,
§oru üretilecektir.
6. ÖsYM ile Milli Eğitim Bakanlığınln müştereken
çalrşa.ak üretecekleri YGs ve LYs
sorulan i|e ilgili öğretnen ve- akademisyeılerİ;;T;;;;;;rlmuş,
.
gerelıli
eğitim. plaDlamalan yapılmıştır. Branş öğretmenleri
LYS'de ç*an sorulann ureıilmesine başlİnmışnr,
," a- *ua".irv"J
ile YGs ve
Bu.minval i'|zerei Ağustos Aylnln üçüncü hafıasl
itibari] l0 ilinizdt/ilçcnizıIt 0rgiin
re YaygıD olmak üzere açılacak kurslarm plrnlrnrnın".,
l;n"-'"",
"İİ"U'"O'..
Kurslarln Planlama§ı yapıhrkon;
ı
Kurs Merkezlerinin yeri, ulaşımı ve fiziki
şanlan iyi düşiinülrİıeli,
Kurs Merkezleri Kaoasiıesi ihtiyaca ceva! verecek
şekilde planlaruTall (Mezun
oğreociler için kapasite ilinizde bu sene liseii biıirip
i)n;;;;;;;;;;;#;r- ögrencilerin
sayısudan ız olmamılrdıİ).
ı
}
beden €ğitimi,
plaıunalı drr.
kıışlar_da
.örgiın
gösterilmelidir.
ve yaygln öğıencileıin
ay
ortamda olmamalanna özen
Ögıencilerimizin kuİstarda saclece sınavlara hazrrlrk
olarak değil, gtizet sanatlar,
spoı, mlzik vb. alanlara yö;"liak;; ;;;;;;;:İ'l
çalışmalar da
}
TEOG. YGS ve LYS ile ilgili Kurslarda işIenecek
Konulaı ve Kazarıümlarla
Programlar. Kazarum Testleri daha sonİa
8önderitecekıir.
rEr_c İ"
a.offii#
.[:=_l!g!]E"
ilgili
işlenecek ve buadan takip edilecekti.,
... . l
Agu§to§u_ı
Kuıs__
Hazulıklan ile ilgili Takvim EK-C ile belirtilmiş olup, Hızırlıklar
Eyliltın son Haftası ile
son bıfaası. Kalrtlar ise Eylül Ayında Tamamlanacaİ ve
Ekimin Ilk llaftısı Tüm Kursların açılmış olması gereknektedir.
>
Ağusto§ Aynın üçüncü haftası itibaJiyle ilinizde/İlçenizde
Öıgiin ve Yaygm
olmak iizere açtlacak kursların plarıla.rıarunası önem
arz etmektedir,,, I]ce
I
ve okul Müdtirliikleri
ıle-İıidiİıe+aıııao-çaJ:şmılaı EKA(IaıeJ.o) ve
EI!,
GENEL
g"reffi&[aii:-
Ş-a,
Jğleti-L
iln) cizeloe|erine
iç]en","l.
çizelgelçıine is]eneiek
ve sINA\LJlizugllE&İ
Moral-Mg]tbJ.a.n-,e Rehb".İk-Tİ]İe
İYl ÇALIşMALAR DİLER SAYGILAR Sr_rNARlM. Müterem
KURT
gö