2009 - 2013 İstatistik yıllığı

Yorumlar

Transkript

2009 - 2013 İstatistik yıllığı
ISSN 1300-2503
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI
ISSN 1300-2503
İSTATİSTİK YILLIĞI
T.C.
T.C.
DEVLET
DEVLETDEMİRYOLLARI
DEMİRYOLLARI
T.C.
Turkish
State
Railways
İSTATİSTİK
YILLIĞI
İSTATİSTİK
YILLIĞI
DEVLET DEMİRYOLLARI
Annual Statistics
İSTATİSTİK
T.C. YILLIĞI
Turkish
State
Turkish
StateRailways
Railways
DEVLET
DEMİRYOLLARI
Annual
Statistics
AnnualState
Statistics
Turkish
Railways
İSTATİSTİK
YILLIĞI
Annual Statistics
Turkish State Railways
Annual Statistics
2009 - 2013
2009
2009--2013
2013
2009-2013
2009
- 2013
2009 - 2013
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 Gar /ANKARA
T.C.T.C.
Devlet
Devlet
Demiryolları
Demiryolları
İşletmesi
İşletmesi
Genel
Genel
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Tel
: (312)
311
25 66 Mahallesi
Fax
: (312)
310 40Caddesi
84Caddesi
Altındağ
Altındağ
İlçesi,
İlçesi,
Anafartalar
Anafartalar
Mahallesi
Hipodrom
Hipodrom
No:3
No:3
06330
06330
GarGar
/ANKARA
/ANKARA
Internet
: http://www.tcdd.gov.tr
Tel
Tel
: (312)
: (312)
311
311
25 66
25 66
FaxFax
: (312)
: (312)
310310
40e-mail
84
40 84 : [email protected]
Internet
Internet
: http://www.tcdd.gov.tr
: http://www.tcdd.gov.tr
e-mail
e-mail
:Genel
[email protected]
: [email protected]
T.C.
Devlet
Demiryolları
Genel
Müdürlüğü
T.C.
Devlet
Demiryolları İşletmesi
İşletmesi
Müdürlüğü
Altındağ
İlçesi,
Anafartalar
Mahallesi
Hipodrom
Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi
Caddesi No:3
No:3 06330
06330 Gar
Gar /ANKARA
/ANKARA
Tel
:
(312)
311
25
66
Fax
:
(312)
310
40
84
Tel
:
(312)
311
25
66
Fax
:
(312)
310
40
84
Araştırma
Planlama
ve Koordinasyon
Dairesi
Başkanlığı İstatistik Şubesi
Internet
:: http://www.tcdd.gov.tr
e-mail
:: [email protected]
Araştırma
Araştırma
Planlama
Planlama
ve Koordinasyon
ve Koordinasyon
Dairesi
Dairesi
Başkanlığı
Başkanlığı
İstatistik
İstatistik
Şubesi
Şubesi
Internet
http://www.tcdd.gov.tr
e-mail
[email protected]
eeseaesreacarhrccPhhlaP
i&nggC
oairtnidoaintnioD
anteipDoaenrptaD
ptaeSnrtttam
ticifseftiicces Office
RR
esR
Pnllnaainn
nngnin
&&
ooCroC
doiornd
mreetm
n
Stite
satn
tiictsstS
iO
ctsfafO
T.C. DevletPlanlama
Demiryolları
Genel Müdürlüğü
Araştırma
ve
Koordinasyon
Dairesi
Araştırma
Planlama
veİşletmesi
Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı
Başkanlığı İstatistik
İstatistik Şubesi
Şubesi
Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 Gar /ANKARA
R
e
s
e
a
r
c
h
P
l
a
n
n
i
n
g
&
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
O
f
f
i
c
esear311
ch 25
Pla66
nniFax
ng &
Coor310
din40
ati84
on Department Statistics Officee
Tel :R(312)
: (312)
Internet : http://www.tcdd.gov.tr e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER - TABLE OF CONTENTS
Sayfa-Page
BÖLÜM I
PART
GENEL BİLGİLER
GENERAL INFORMATION
1.1.
TCDD’ninKısaTarihçesi.................................................................................................3
ABriefHistoryofTCDD
1.2.
Organizasyon....................................................................................................................4
Organization
1.3.
Görev................................................................................................................................4
Function
1.4.
TeşkilatŞeması.................................................................................................................5
OrganizationChart
1.5.
TCDDHaritası..............................................................................................................6-7
TCDD Map
1.6.
BağlıOrtaklıklarımız........................................................................................................8
AffiliatedCompanies
1.7.
İştiraklerimiz....................................................................................................................9
Partnerships
1.8.
Fabrikalar .......................................................................................................................10
Factories
1.9.
Personel ..........................................................................................................................11
Staff
1.10. PersonelEğitimProgramları............................................................................................12
PersonnelTrainingProgrammes
BÖLÜM II
PART II
YÜKSEK HIZLI TREN (YHT)
HIGH SPEED TRAIN (HST)
2.1. YüksekHızlıTrenİşletmeciliği..........................................................................................15
HighSpeedTrainOperations
2.2.YüksekHızlıDemiryoluHattı–YolBilgileri....................................................................16
HighSpeedRailLine–PermanentWayInformation
2.3. ÜlkelereGöreYüksekHızlıDemiryoluİşletmeciliği........................................................17
HighSpeedRailOperatingbyCountries
I
BÖLÜM III MEVCUT DURUM
PART III
CURRENT SITUATION
3.1.
YolDurumu Lines
3.1.1. YüksekHızlıveKonvansiyonelHatUzunlukları..............................................21
Lengthof HighSpeedandConventionalLines
3.1.2. KonvansiyonelHatlarınUzunluğu.....................................................................22
LengthofConventional Lines
3.1.3. KonvansiyonelHatlarınBölgelereGöreDağılımı.............................................23
RegionalDistributionofConventionalLines
3.1.4. Elektirifikasyon ..................................................................................................24
Electrification
3.1.5. ElektrikliHatUzunlukları..................................................................................24
LenghtofElectrifiedLines
3.1.6. Telekomünikasyon .............................................................................................25
Telecommunication
3.1.7. SinyalliHatUzunlukları.....................................................................................25
LengthofSignalledLines
3.1.9. RaylarınYaşlarınaGöreDağılımı......................................................................27
Distributionof RailsbyAgeGroups
3.1.10.BölgelereGöreRayTipleri................................................................................27
TypeofRailsbyRegion
3.1.11.BölgelereGöreTraversTipleri...........................................................................27
TypeofSleepersbyRegion
3.1.12.TünelSayıveUzunluklarınınBölgelereGöreDağılımı....................................28
RegionalDistributionofTunnels
3.1.13.TünelYaşlarınınBölgelereGöreDağılımı.........................................................28
RegionalDistributionofTunnelsbyAgeGroups
3.1.14.KöprüveMenfezTiplerininBölgelereGöreDağılımı......................................29
RegionalDistributionofBridgesandCulverts
3.1.15.KöprüveMenfezYaşlarınınBölgelereGöreDağılımı......................................29
RegionalDistributionofBridgesandCulvertsbyAgeGroups
3.1.16.KöprüveMenfezlerinDingilBasıncınaGöreDağılımı....................................29
DistributionofBridgesandCulvertsbyAxleLoad
3.1.8. KonvansiyonelHatlarınYolBilgileri................................................................26
PermanentWayInformationofConventional Lines
II
3.1.17.HemzeminGeçitTiplerininBölgelereGöreDağılımı.......................................30
RegionalDistributionofLevelCrossingsbyRegions
3.1.18.KaplamaTiplerineGöreHemzeminGeçitler .....................................................30
LevelCrossingsbyTypesofFlooring
3.1.19.YolBakımveOnarımÜniteleri.........................................................................31
TrackMaintenanceandRepairUnits
3.1.20.YolveİşMakinalarınınBölgelereGöreDağılımı.............................................31
DistributionofTrackandWorkMachinesbyRegion
3.2
CerDurumu Traction
3.2.1. ÇekenAraçlarınFaaliyetDurumları..................................................................32
AvailabilityofTractiveStock
3.2.2. LokomotiflerinGücüveYaşlarınaGöreDağılımı.............................................33
DistributionofLocomotivesbyPowerandAge
3.2.3. ÇekenAraçlarınToplamGüçleri........................................................................34
TotalPowerofTractiveStock
3.2.4. ElektrikliLokoveDizilerinTeknikÖzellikleri.................................................35
TechnicalSpecificationsofElectricLocosandRailcars
3.2.5. DizelAnahatLokomotiflerinTeknikÖzellikleri................................................35
TechnicalSpecificationsofMainlineDieselLocos
3.2.6. YolcuAraçSayıları.............................................................................................36
NumberofPassengerCars
3.2.7. YolcuAraçKapasiteleri.....................................................................................36
CapacitiesofPassengerCars
3.2.8. YolcuVagonlarınınYaşlarınaGöreDağılımı.....................................................37
DistributionofPassengerCarsbyAgeGroups
3.2.9. YükVagonlarınınFaaliyetDurumlarıveKapasiteleri.......................................38
OperationalSituationandCapacitiesofFreightWagons
3.2.10.YükVagonlarınınYaşlarınaGöreDağılımı.......................................................39
DistributionofFreightWagonsbyAgeGroups
3.2.11.YükVagonlarınınTonajlarınaGöreKapasiteleri...............................................39
LoadingCapacitiesofFreightWagons
3.2.12.Rotasyon.............................................................................................................39
Turn-aroundTime
3.2.13.LokomotifveVagonBakımOnarımKuruluşları...............................................40
LocoandWagonMaintenanceandRepairUnits
3.3.
Gar,İstasyon,LojistikMüdürlükleri-BanliyöGarveİstasyonŞeflikleri......................40
Terminal,Station,LogisticsManagers-Suburban,Terminal andStationChiefOffices
III
BÖLÜM IV İŞLETME FAALİYETLERİ
PART IV
OPERATIONAL ACTIVITIES
4.1.
Hamton-Kilometre
Grosstonne-Kilometers
4.1.1. LokomotifTiplerineveBölgelereGöreHamton-Km......................................43
Grosstonne-KmbyTypesofLocomotivesandRegions
4.1.2. LokomotifCinslerineGöreHamton-Km.........................................................44
Grosstonne-KmbyTypesofLocomotives
4.1.3. BölgelereGöreYolcuveYükHamton-Km.....................................................46
PassengerandFreightGrosstonne–KmbyRegions
4.1.4. TrenCinslerineGöreHamton-Km...................................................................48
Grosstonne-KmbyTypeofTrains
4.1.5. HatKesimlerineGöreTren-Km..................................................................50-51
Train-KmbyLineSections
4.1.6. HatKesimlerineGöreHamton-Km............................................................52-53
Grosstonne-KmbyLineSections
4.1.7. HatKesimlerineGöreNetton-Km..............................................................54-55
Tonne-KmbyLineSections
4.2.
Tren-Kilometreler
Train-Kilometers
4.2.1. LokomotifveTrenTiplerineGöreTren-Kilometreler.....................................56
Train-KilometersbyTypesofTrainandTractiveStock
4.2.2. BölgelereveLokomotifTiplerineGöreTren-Km...........................................57
Train-KmbyRegionsandTypesofTractiveStock
4.3.
Lokomotif-Kilometreler
Locomotive-Kilometers
4.3.1. LokomotifCinslerineGöreLokomotif-Km.....................................................58
Loco-KmbyTypesofTraction
4.3.2. BölgelereveLokomotifTiplerineGöreLoko-Km..........................................59
Loco-KmbyRegionsandTypesofTractiveStock
4.4.
Koltuk-Kilometreler.....................................................................................................60
Seat-Kilometers
4.5.
Vagon-Kilometreler......................................................................................................60
Wagon-Kilometers
4.6.
Dingil-Kilometreler......................................................................................................60
Axle-Kilometers
IV
4.7.
LokomotiflerinFaalveGayrifaalSaatleri
OperatingandNon-operatingHoursofTractiveStock
4.7.1. LokomotiflerinyıllaraGöreFaalveGayrifaalSaatleri.....................................61
AnnualOperatingandNon-operatingHoursofTractiveStock
4.7.2. LokomotiflerinBölgelereGöreFaalveGayrifaalSaatleri................................62
RegionalOperatingandNon-operatingHoursofTractiveStock
4.8.
YolcuTaşımaları
PassengerTransport
4.8.1. TrenCinslerineGöreYolcuSayısı.....................................................................63
NumberofPassengersbyTypeofTrains
4.8.2. TrenCinslerineGöreYolcu-Km........................................................................63
Passenger-KmbyTypeofTrains
4.9.
YükTaşımaları
FreightTransport
4.9.1. Net-Ton...............................................................................................................65
Tonnes
4.9.2. Net-Ton Kilometre .............................................................................................65
TonneKilometer
4.9.3. BölgelereGöreYurtiçiTaşımalar(Net-Ton) .....................................................65
DomesticTransportbyRegions(Tonne)
4.9.4. UluslararasıYükTaşıması(Net-Ton).................................................................67
InternationalFreightTransport(Tonne)
4.9.5. UluslararasıYükTaşıması(Net-TonKm)..........................................................67
InternationalFreightTransport(Tonne-Km)
4.9.6. MaddeCinslerineGöreYükTaşımaları(Net-Ton)............................................69
FreightTransportbyTypeofCommodities(Tonne)
4.9.7. MaddeCinslerineGöreYükTaşımaları(Net-Ton-Km).....................................71
FreightTransportbyTypeofCommodities(Tonne-Km)
4.9.8. MaddeCinslerineGöreDolanYükVagonAdedi..............................................72
NumberofLoadedWagonsbyTypeofCommodities
4.10. DemiryoluİşletmeKazaları...........................................................................................73
RailwayOperatingAccidents
V
BÖLÜM V
PART V
LİMANLAR
PORTS
5.1.
LimanlaraAitBilgiler....................................................................................................77
InformationonPorts
5.2.
VangölüFeribotİşletmeciliği.........................................................................................77
TrainFerryOperationoverLakeVan
5.3.
LimanTrafiği..................................................................................................................78
PortsTraffic
5.4.
YıllarİtibariyleYükleme-Boşaltma...............................................................................80
AnnualLoading-UnloadingActivities
5.5.
LimanlardaElleçlenenEşyanınGruplaraGöreDağılımı..............................................80
DistributionbyGroupsofCommoditiesHandledatPorts
5.6.
LimanlarınGelirGiderDurumu....................................................................................81
Revenues-ExpendituresofPorts
BÖLÜM VI MALİ DURUM
PART VI
FINANCIAL STRUCTURE
6.1.
Gelirler ...........................................................................................................................85
Revenues
6.2.
MaddeCinslerineGöreYükTaşımaGelirleri................................................................86
RevenuesofFreightTransportbyTypeofCommodities
6.3.
TCDD’ninGenelGiderTablosu....................................................................................87
GeneralExpendituresofTCDD
6.4.
DemiryollarıveLimanlarGenelGiderTablosu............................................................88
GeneralExpendituresofRailwaysandPorts
6.5.
EnerjiTüketimGiderleri................................................................................................89
EnergyConsumptionExpenditures
6.6.
İşletmeFaaliyetlerindeGelir-GiderDengesi.................................................................90
Revenue-ExpenditureBalanceofOperationalActivities
6.7.
Kâr-ZararTablosu........................................................................................................91
IncomeStatement
VI
BÖLÜM VII YATIRIMLAR
PART VII
INVESTMENTS
7.1.
ProjelerİtibariyleYatırımlardakiFizikiGerçekleşmeler...............................................95
PhysicalPerformanceofInvestmentsbyProjects
7.2
SektörlerİtibariyleYatırımlardakiNakdiGerçekleşmeler.............................................95
FinancialPerformanceofInvestmensbySectors
7.3.
MağazalardaBulunanStokMiktarı...............................................................................96
NumberofStocksinStores
7.4.
MalveHizmetAlımİhaleleri.........................................................................................96
TendersforSupplyofGoodsandServices
BÖLÜM VIII VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE YAKIT TÜKETİMLERİ
PART VIII CRITERION OF UTILIZATION AND ENERGY CONSUMPTION
8.1.
Verimlilikkriterleri
CriteriaforUtilization
8.1.1. YolcuTaşımaVerimliliği.............................................................................99-100
UtilizationofPassengerTransport
8.1.2. YükTaşımaVerimliliği....................................................................................101
UtilizationofFreightTransport
8.1.3. TrenKilometreVerimliliği...............................................................................102
UtilizationofTrainKilometer
8.1.4. LokomotifveTrenVerimliliği.........................................................................103
UtilizationofLocomotiveandTrain
8.1.5. DiğerOranlar....................................................................................................104
OtherRatios
8.1.6. BirimTaşımaGelirleri......................................................................................105
TransportRevenuesperunit
8.1.7. GenelOrtalamaMaliyetlerveSübvansiyonOranları......................................106
GeneralAverageCostsandSubsidyRatios
8.1.8. MaddeCinslerineGöreOrtalamaYükTaşımaUzaklıkları.............................107
AverageFreightTransportDistancebyCommodities
8.1.9. MaddeCinslerineGöreTaşınanYükünBirTon-KmGeliri...........................108
Revenuepertonne-kmbyCommodities
VII
8.2.
EnerjiTüketimleri
EnergyConsumption
8.2.1. Katı,SıvıYakıtveElektrikEnerjisiTüketimleri.............................................109
ConsumptionofSolidandLiquidFuelandElectricity
8.2.2. KilometreBaşınaDüşenYakıtMiktarı............................................................109
EnergyConsumptionperKilometer
BÖLÜM IX ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE TAŞIMALAR
PART IX
TRANSPORT BY TRANSPORT MODES
9.1.
Türkiye’deUlaştırmasistemlerineGöreYolcuTaşımaları..............................113
PassengerTransportbyTransportModesinTurkey
9.2.
Türkiye’deUlaştırmasistemlerineGöreYükTaşımaları.................................113
FreightTransportbyTransportModesinTurkey
9.3.
ÜlkelereveUlaştırmaSistemlerineGöreYolcuTaşımaları.............................114
PassengerTransportbyCountriesandTransportModes
9.4.
ÜlkelereveUlaştırmaSistemlerineGöreYükTaşımaları...............................115
FreightTransportbyCountriesandTransportModes
BÖLÜM X
PART X
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR
INTERNATIONAL COMPARISON
10.1. UluslararasıKarşılaştırmalar...........................................................................119-120
InternationalComprasion
BÖLÜM XI İLLERE GÖRE DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ
PART XI
RAILWAY STATISTICS BY PROVINCES
11.1.
İllereGöreDemiryoluAnahatUzunlukları......................................................123
LengthsofMainlinesbyProvinces
11.2. İllereGöreAnahatYolcuSayıları...........................................................................124
NumberofMainlinePassengersbyProvinces
11.3. İllereGöreYükTaşımaları(Netton)................................................................125
FreightShipmentsbyProvinces(Tonne)
ÖzetBilgiler.................................................................................................................126
SummaryInformation
Tanımlar .......................................................................................................................127
Definitions
Açıklamalar ..................................................................................................................128
Explanation
VIII
BÖLÜM I
GENEL BİLGİLER
PART I
GENERAL INFORMATION
1.1. TCDD'NİN
TARİHİ
1.1. TCDD'NİN
KISAKISA
TARİHİ
A BRIEF
HISTORY
OF TCDD
1.1. A1.1.
BRIEF
HISTORY
OF TCDD
Türkiye'de
ilk demiryolu,
tarihinde
bir İngiliz
şirketine The first
Türkiye'de
ilk demiryolu,
18561856
tarihinde
bir İngiliz
şirketine
The railway
first railway
in Turkey
was constructed
between
İzmirin Turkey
was constructed
between
İzmirverilen
imtiyazla,
- Aydın
arasında
edilmiş,
130 km. Aydın under the privilege granted to an English company in
verilen
imtiyazla,
İzmirİzmir
- Aydın
arasında
inşa inşa
edilmiş,
130 km.
Aydın under the privilege granted to an English company in
uzunluğundaki
bu hattın
yapımı
1866'da
tamamlanabilmiştir.
uzunluğundaki
bu hattın
yapımı
1866'da
tamamlanabilmiştir.
construction
the km
130 line
km was
line was
completed
1856.1856.
The The
construction
of theof 130
completed
in in
İmtiyaz
verilen
bir İngiliz
şirketi
tarafından
yapılan
İmtiyaz
verilen
başkabaşka
bir İngiliz
şirketi
tarafından
yapılan
1866.
1866.
- (Kasaba)
Turgutlu
- Afyon
ile Manisa
- Bandırma
İzmirİzmir
- (Kasaba)
Turgutlu
- Afyon
hattı hattı
ile Manisa
- Bandırma
The İzmir (Kasaba)-Turgutlu-Afyon line and 98 km. o
hattının
98 km.lik
da 1865
yılında
tamamlanarak The İzmir (Kasaba)-Turgutlu-Afyon line and 98 km. o
hattının
98 km.lik
kısmıkısmı
da 1865
yılında
tamamlanarak
the
Manisa-Bandırma
line were
constructed
by another
English
the
Manisa-Bandırma
line were
constructed
by another
English
işletmeye
açılmış,
bölümleri
ise sonraki
yıllarda
işletmeye
açılmış,
hattınhattın
kalankalan
bölümleri
ise sonraki
yıllarda
company
granted
privilege
and
putservice
in service
in 1865.
The
company
granted
privilege
and
put
in
in
1865.
The
tamamlanmıştır.
1869
yılında
yapım
imtiyazı
Baron
Hirsch'e
tamamlanmıştır. 1869 yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch'e
remaining
section
of
the
Manisa-Bandırma
line
was
constructed
remaining
section
of
the
Manisa-Bandırma
line
was
constructed
verilen
2000
km.lik
şark
demiryollarının
milli
sınırlar
içinde
verilen 2000 km.lik şark demiryollarının milli sınırlar içinde
in subsequent
the subsequent
Construction
privileges
of the
336 km.lik
İstanbul
- Edirne
ve Kırklareli
- Alpullu
kesimininin the
years.years.
Construction
privileges
of the
kalankalan
336 km.lik
İstanbul
- Edirne
ve Kırklareli
- Alpullu
kesiminin
2.000
km.
Orient
Railways
was
granted
to
Baron
Hirsch
1888'de
bitirilerek
işletmeye
açılmasıyla
da İstanbul
Avrupa2.000 km. Orient Railways was granted to Baron Hirsch in in
1888'de
bitirilerek
işletmeye
açılmasıyla
da İstanbul
Avrupa
demiryollarına
bağlanmıştır.
İstanbul-Edirne
and Kırklareli-Alpullu
completed
demiryollarına bağlanmıştır.
1869.1869.
İstanbul-Edirne
and Kırklareli-Alpullu
lineslines
completed
in in
Anadolu'da
yapımı
tasarlanan
demiryollarının
devlet
eliyle
1888,
the
section
within
national
borders,
linked
İstanbul
Anadolu'da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet eliyle 1888, the section within national borders, linked İstanbul to to
inşaatı
düşünülmüş
ve 1871
tarihinde
çıkarılan
bir irade
Europe.
inşaatı
düşünülmüş
ve 1871
tarihinde
çıkarılan
bir irade
ile ileEurope.
Haydarpaşa
- İzmit
hattının
yapımına
başlanılmış
ve emaneten
Haydarpaşa
- İzmit
hattının
yapımına
başlanılmış
ve emaneten
üç üç Following
Following
an imperial
rescript
in 1871,
construction
an imperial
rescript
in 1871,
construction
of 91of 91
bölümde
yapılan
91 km.lik
hat 1873
yılında
bitirilmiştir. km. Haydarpaşa-İzmit line was completed in 1873 with the
bölümde
yapılan
91 km.lik
hat 1873
yılında
bitirilmiştir.
km. Haydarpaşa-İzmit line was completed in 1873 with the
Ancak
bundan
imkansızlıklar
nedeniyle
yapımına states own means. However, due to financial difficulties,
Ancak
bundan
sonrasonra
malimali
imkansızlıklar
nedeniyle
yapımına
states own means. However, due to financial difficulties,
devam
edilemeyen
Anadolu
Demiryolları
ile Bağdat
devam
edilemeyen
Anadolu
Demiryolları
ile Bağdat
ve ve construction of Anatolian Railways as well as Baghdat and
construction of Anatolian Railways as well as Baghdat and
Cenup
Demiryollarının
yapımları
Alman
sermayesi
ile
Cenup Demiryollarının yapımları Alman sermayesi ile
Southern
Railways
realized
through
German
fînancing.
Southern
Railways
werewere
realized
through
German
fînancing.
gerçekleştirilmiştir.
gerçekleştirilmiştir.
When
Turkish
Republic
was
declared
in
29.10.1923
When
Turkish
Republic
was
declared
in
29.10.1923
Bu şekilde
Cumhuriyet
döneminde
yabancı
şirketler
Bu şekilde
Cumhuriyet
döneminde
önce önce
çeşitliçeşitli
yabancı
şirketler
approximately
4.136
km.
of lines
the lines
built
and
operated
tarafından
inşa
edilerek
işletilen
demiryollarının
yaklaşık
4.136
approximately
4.136
km.
of
the
built
and
operated
by by
tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının yaklaşık 4.136
various
foreign
companies
remained
within
the
national
km.lik
kısmı
Cumhuriyetin
ilânı
ile
çizilen
milli
sınırlar
various
foreign
companies
remained
within
the
national
km.lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli sınırlar
borders of the new State. These lines were nationalized by
içerisinde
kalmıştır.
24.5.1924
tarihinde
çıkarılan
içerisinde
kalmıştır.
24.5.1924
tarihinde
çıkarılan
506 506
SayılıSayılıborders of the new State. These lines were nationalized by
passed
on 24.05.1924
establishing
Kanun'la
bu
hatlar
millileştirilmiş
ve
"
Anadolu-Bağdat
No: No:
506, 506,
passed
on 24.05.1924
and and
establishing
the the
Kanun'la bu hatlar millileştirilmiş ve " Anadolu-Bağdat Law Law
Demiryolları
Müdüriyeti
Umumiyesi"
kurulmuştur.
"General
Directorate
of
Anatolian-Baghdat
Railways".
Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi" kurulmuştur. "General Directorate of Anatolian-Baghdat Railways".
Demiryollarının
yapımı
ve işletilmesinin
bir arada
yürütülmesi
Following
passed
on 31.05.1927
the name
Demiryollarının
yapımı
ve işletilmesinin
bir arada
yürütülmesi
ve veFollowing
Law Law
No: No:
10421042
passed
on 31.05.1927
the name
daha
geniş
çalışma
imkanları
verilmesini
sağlamak
amacıyla
was
changed
to
"General
Administration
of
State
Railways
daha geniş çalışma imkanları verilmesini sağlamak amacıyla was changed to "General Administration of State Railways
çıkarılan
31.5.1927
ve 1042
Sayılı
Kanun'la
"Devlet and Ports"in order to unite the railway construction and
çıkarılan
31.5.1927
tarihtarih
ve 1042
Sayılı
Kanun'la
"Devlet
Ports"in order to unite the railway construction and
Demiryolları
ve Limanları
İdare-i
Umumiyesi"
almıştır. and operational
activities
one authority
andbroaden
to broaden
Demiryolları
ve Limanları
İdare-i
Umumiyesi"
adınıadını
almıştır.
operational
activities
underunder
one authority
and to
the the
katma
bütçeli
bir devlet
idaresi
şeklinde
19531953
yılınayılına
kadarkadar
katma
bütçeli
bir devlet
idaresi
şeklinde
scope
of
functioning.
scope of functioning.
yönetilen
Kuruluşumuz,
29.7.1953
tarihinden
itibaren
yönetilen
Kuruluşumuz,
29.7.1953
tarihinden
itibaren
61866186
The Administration functioning as a supplementary
Sayılı Kanun'la "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları The Administration functioning as a supplementary
Sayılı Kanun'la "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
budgeted
public enterprise until 29.07.1953 was converted
İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü
public enterprise until 29.07.1953 was converted
İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü budgeted
to
a
Public
Economical Enterprise under the name"Republic of
haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı
Economical Enterprise under the name"Republic of
haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı to a Public
Turkey General Directorate of State Railways Administration
KHK ile "Kamu İktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır.
Turkey General Directorate of State Railways Administration
KHK ile "Kamu İktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır.
ANKARA-İSTANBUL Yüksek Hızlı Tren Hattının (TCDD)" with a Goverment Decree No: 233 in statutory
ANKARA-İSTANBUL Yüksek Hızlı Tren Hattının (TCDD)" with a Goverment Decree No: 233 in statutory
yapımına 2003 yılında başlanılmış ve Sincan-Eskişehir kesimi decree.
yapımına 2003 yılında başlanılmış ve Sincan-Eskişehir kesimi decree.
Ankara – İstanbul High Speed Train Line
tamamlanarak, 13.03. 2009 tarihinde ANKARA-ESKİŞEHİR
Ankara – İstanbul High Speed Train Line
tamamlanarak, 13.03. 2009 tarihinde ANKARA-ESKİŞEHİR
arasında, Polatlı-Konya kesimi tamamlanarak, 24.08.2011 construction was started in 2003. Sincan – Eskişehir
arasında, Polatlı-Konya kesimi tamamlanarak, 24.08.2011 construction was started in 2003. Sincan – Eskişehir
tarihinde ANKARA-KONYA arasında YHT ile yolcu section of this line was completed on 13 March 2009 and
tarihinde ANKARA-KONYA arasında YHT ile yolcu section
of this line was completed on 13 March 2009 and
taşımacılığına başlanmıştır.
so, transports of passenger by YHT between Ankara –
taşımacılığına başlanmıştır.
transports of passenger by YHT between Ankara –
24.04.2013 tarihli 6461 sayılı TÜRKİYE DEMİRYOLUso, Eskişehir
been begun. In addition, Polatlı – Konya
24.04.2013 tarihli 6461 sayılı TÜRKİYE DEMİRYOLU Eskişehir has has
begun. In addition, Polatlı – Konya
ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA section of been
this line was completed 24 August 2011 and
ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA section
of
this
line
was completed 24 August 2011 and
KANUN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
transport of passenger between Ankara – Konya and
KANUN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olaraktransport of passenger between Ankara – Konya and
Eskişehir – Konya by YHT has been begun.
Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak
yapılandırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarıEskişehir – Konya by YHT has been begun.
yapılandırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
numbered 6461 concerning the
Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi The Thelaw lawnumbered
6461 concerning the
Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi
“Liberalization of the Turkish Railway Transport” was
olarak bir şirket kurulması sağlanmıştır.
“Liberalization
of
the
Turkish
Railway Transport” was
olarak bir şirket kurulması sağlanmıştır.
entered into force by publishing in the official gazette
entered into force by publishing in the official gazette
numbered 28634 and dated 1 May 2013. TCDD has been
numbered 28634 and dated 1 May 2013. TCDD has been
structured as the railway infrastructure manager in order
structured as the railway infrastructure manager in order
to operate railway infrastructure in its initiative and open
to operate railway infrastructure in its initiative and open
it to railway undertakings. On the purpose of carrying
it to railway undertakings. On the purpose of carrying
out freight and passenger transport and their subsidiary
out freight and passenger transport and their subsidiary
services on railway infrastructure based on commercial
services on railway infrastructure based on commercial
procedures, TCDD Taşımacılık A.Ş. will be established
procedures,
TCDD
Taşımacılık
A.Ş. will be established
as TCDD’s
Affiliate
Company.
as TCDD’s Affiliate Company.
3
1.2. ORGANIZATION
1.2. ORGANIZATION
1.2. ORGANİZASYON
1.2. ORGANİZASYON
TCDD'nin
hükümet
düzeyindeki
gözetimi,
TCDD'nin
hükümet
düzeyindeki
gözetimi,
koordinasyonu
ve ilişkileri
Ulaştırma
Bakanlığı'nca
koordinasyonu
ve ilişkileri
Ulaştırma
Bakanlığı'nca
yürütülmektedir.
yürütülmektedir.
BaşkanıBaşkanı
Genel Müdür
olmak olmak
üzere, başkan
ve beş ve beş
Genel Müdür
üzere, başkan
üyedenüyeden
meydana
gelen Yönetim
KuruluKurulu
ile Genel
meydana
gelen Yönetim
ileMüdür
Genel Müdür
ve beş ve
Genel
MüdürMüdür
Yardımcısından
kurulu kurulu
yürütme
beş Genel
Yardımcısından
yürütme
organı organı
TCDD'nin
yüksekyüksek
kademedeki
sevk vesevk
idare
TCDD'nin
kademedeki
ve idare
teşkilatını
oluşturmaktadır.
teşkilatını
oluşturmaktadır.
Merkezi
Yönetim
20 İhtisas
Daire Başkanlığı
ile, ile,
Merkezi
Yönetim
20 İhtisas
Daire Başkanlığı
Teftiş Kurulu
Başkanlığı,
Hukuk Hukuk
Müşavirliği
ve Basın
Teftiş Kurulu
Başkanlığı,
Müşavirliği
ve Basın
Yayın Yayın
Halkla Halkla
İlişkilerİlişkiler
Müşavirliğinden
oluşmaktadır.
Müşavirliğinden
oluşmaktadır.
Demiryolu
taşımacılığı
ile ilgili
7 Bölge
Demiryolu
taşımacılığı
ile hizmetler
ilgili hizmetler
7 Bölge
Müdürlüğünce
yürütülmektedir.
AyrıcaAyrıca
3
Müdürlüğünce
yürütülmektedir.
3
limanımızın
verdiğiverdiği
hizmetlerin
sorumluluğu
Genel Genel
limanımızın
hizmetlerin
sorumluluğu
Müdürlüğümüzdedir.
Müdürlüğümüzdedir.
Diğer yandan
TCDD'nin
demiryolu
endüstrisinde
Diğer yandan
TCDD'nin
demiryolu
endüstrisinde
faaliyetfaaliyet
gösteren
üç bağlı
bulunmaktadır.
gösteren
üçortaklığı
bağlı ortaklığı
bulunmaktadır.
Bunlar Bunlar
aşağıdadır:
aşağıdadır:
TÜLOMSAŞ,
(Türkiye
Lokomotif
ve Motor
TÜLOMSAŞ,
(Türkiye
Lokomotif
ve Motor
Sanayi,
Eskişehir)
LisansLisans
Lokomotif
üretimiüretimi
Sanayi,
Eskişehir)
Lokomotif
yapılmaktadır.
yapılmaktadır.
TÜVASAŞ,
(Türkiye
Vagon Vagon
SanayiSanayi
Adapazarı)
TÜVASAŞ,
(Türkiye
Adapazarı)
Yolcu vagon
yapılmaktadır.
Yolcu üretimi
vagon üretimi
yapılmaktadır.
TÜDEMSAŞ,
(Türkiye
Demiryolu
Makinaları
TÜDEMSAŞ,
(Türkiye
Demiryolu
Makinaları
Sanayi,Sanayi,
Sivas) Sivas)
Yük vagonları
üretimiüretimi
yapılmaktadır.
Yük vagonları
yapılmaktadır.
TCDD TCDD
Organizasyonu
dinamikdinamik
ve esnek
Organizasyonu
veolup
esnekzaman
olup zaman
içinde içinde
işletmeişletme
şartlarına
göre değişebilme
yeteneğine
şartlarına
göre değişebilme
yeteneğine
sahiptir.sahiptir.
Ministry
of Transport
carriescarries
out theout
Goverment
Ministry
of Transport
the Goverment
level coordination
and supervision
of TCDD.
level coordination
and supervision
of TCDD.
Board Board
of Directors
comprised
of 5 members
and and
of Directors
comprised
of 5 members
chairedchaired
by the by
Director
GeneralGeneral
and theand
Executive
Unit Unit
the Director
the Executive
comprising
of the ofDirector
GeneralGeneral
and 5 and
Deputies
comprising
the Director
5 Deputies
form the
high
in TCDD.
form
thelevel
highauthority
level authority
in TCDD.
There There
exists exists
20 Departments
in addition
to
20 Departments
in addition
to
Inspection
Board Board
and Legal,
Press &
Public
AffairsAffairs
Inspection
and Legal,
Press
& Public
Consultancy
at the
Railway
Consultancy
at Headquarters.
the Headquarters.
Railway
transportation
services
are carried
out by
transportation
services
are carried
out 7 by 7
Regional
Directorates
countrywide.
Furthermore,
the the
Regional
Directorates
countrywide.
Furthermore,
responsibility
of theofservices
given by
ourby3 our
ports3 ports
responsibility
the services
given
belongsbelongs
to our General
Directorate
to our General
Directorate
ActiveActive
in the fıeld
railway
industry,
there are
3 are 3
in theoffıeld
of railway
industry,
there
affiliated
corporations:
affiliated
corporations:
TULOMSAS
(Locomotive
and Motor
Corporation
TULOMSAS
(Locomotive
and Motor
Corporation
of Turkey)
based inbased
Eskişehir
manufactures
locomotives
of Turkey)
in Eskişehir
manufactures
locomotives
under licence;
under licence;
TUVASAS
(Wagon(Wagon
IndustryIndustry
Corporation
of Turkey)
TUVASAS
Corporation
of Turkey)
based in
Adapazarı
manufactures
passenger
coaches:
based
in Adapazarı
manufactures
passenger
coaches:
TUDEMSAS
(Railway
Machines
Industry
TUDEMSAS
(Railway
Machines
Industry
Corporation
of Turkey)
based in
Sivas
Corporation
of Turkey)
based
in manufactures
Sivas manufactures
freightfreight
wagons.
wagons.
Dynamic
and flexible
organizational
structure
of
Dynamic
and flexible
organizational
structure
of
TCDDTCDD
enablesenables
changes
in accord
with the
varying
changes
in accord
with
the varying
operational
demand.
operational
demand.
1.3. GÖREV
1.3. GÖREV
233 Sayılı
Kamu Kamu
İktisadiİktisadi
Teşebbüsleri
Hakkında
233 Sayılı
Teşebbüsleri
Hakkında
KanunKanun
Hükmünde
Kararname
esaslarına
tabi olarak
Hükmünde
Kararname
esaslarına
tabi olarak
faaliyette
bulunmak
üzere "TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
faaliyette
bulunmak
üzere "TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
DEVLET
DEMİRYOLLARI
İŞLETMESİ
GENEL
DEVLET
DEMİRYOLLARI
İŞLETMESİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ"
adı altında
teşkil olunan
Kuruluşumuz,
MÜDÜRLÜĞÜ"
adı altında
teşkil olunan
Kuruluşumuz,
ana statüsünde
belirtilen
ve ana ve
başlıklar
itibariyle
:
ana statüsünde
belirtilen
ana başlıklar
itibariyle
:
Devletçe
kendisine
verilen verilen
demiryolları,
limanları,
Devletçe
kendisine
demiryolları,
limanları,
işletmek,
yeni demiryolu
yapmak,
genişletmek
ve
işletmek,
yeni demiryolu
yapmak,
genişletmek
ve
yenilemek,
yenilemek,
Kanun,Kanun,
tüzük, tüzük,
yönetmelikler
ile kalkınma
ve yıllık
yönetmelikler
ile kalkınma
ve yıllık
programlar
çerçevesinde
bağlı ortaklarını
ve iştiraklerini
programlar
çerçevesinde
bağlı ortaklarını
ve iştiraklerini
yönlendirmek
ve bunlar
koordinasyonu
sağlamak,
yönlendirmek
vearasında
bunlar arasında
koordinasyonu
sağlamak,
Tamamlayıcı
işler olarak
Demiryolları
Tamamlayıcı
işler gerektiğinde;
olarak gerektiğinde;
Demiryolları
taşımacılığını
tamamlayıcı
nitelikteki,
feribot feribot
dahil her
taşımacılığını
tamamlayıcı
nitelikteki,
dahil her
türlü türlü
deniz deniz
ve kara
işleriniişlerini
yapmak,
ve taşıma
kara taşıma
yapmak,
Çeken Çeken
ve çekilen
araç vearaç
gereçler
ile benzerlerini
ve çekilen
ve gereçler
ile benzerlerini
yapmakyapmak
ve yaptırmak;
görevlerinin
gerektirdiği
ambar,ambar,
ve yaptırmak;
görevlerinin
gerektirdiği
antrepo,antrepo,
depo vedepo
benzeri
tesisler tesisler
ile yolcu
için için
ve benzeri
ileihtiyaçları
yolcu ihtiyaçları
gerekligerekli
tesisleritesisleri
kurup işletmek,
kurup işletmek,
Yurtiçinde
ve dışında
yapılmakta
ve yapılacak
olan, olan,
Yurtiçinde
ve dışında
yapılmakta
ve yapılacak
demiryolu
inşaatlarını
yalnız başına
halindehalinde
demiryolu
inşaatlarını
yalnız veya
başınaortaklık
veya ortaklık
üstlenmek,
üstlenmek,
FaaliyetFaaliyet
konulankonulan
ile ilgiliileolarak
Bakanlar
KuruluKurulu
ilgili olarak
Bakanlar
tarafından
verilenverilen
görevleri
yapmakla
yükümlü
tarafından
görevleri
yapmakla
yükümlü
bulunmaktadır.
bulunmaktadır.
1.3. FUNCTION
1.3. FUNCTION
Established
by a Goverment
DecreeDecree
No: 233
Established
by a Goverment
No:in233 in
Power Power
of Lawof"REPUBLIC
OF TURKEY
GENERAL
Law "REPUBLIC
OF TURKEY
GENERAL
DIRECTORATE
OF STATE
RAILWAYS
DIRECTORATE
OF STATE
RAILWAYS
ADMINISTRATION"
ADMINISTRATION"
functions
in the fields
its main
functions
in thestated
fields in
stated
in itsstatus
mainwhich
status which
are listed
headlines:
arebelow
listed in
below
in headlines:
Operate,
construction
of a new
and and
Operate,
construction
of aline
newenlarge
line enlarge
renew renew
the railways,
ports delivered
to it bytothe
state;
the railways,
ports delivered
it by
the state;
Guide Guide
and coordinate
its affiliated
corporations
and coordinate
its affiliated
corporations
and shares
in accordance
with the
laws
regulation
and shares
in accordance
with
theand
laws
and regulation
within within
the framework
of development
plans and
annual
the framework
of development
plans
and annual
programmes;
programmes;
When When
necessary
carry carry
out all
of
necessary
out kinds
all kinds
of
complementary
activities
regarding
rail transport
i.e. i.e.
complementary
activities
regarding
rail transport
maritime
and land
including
ferry operations;
maritime
andtransport
land transport
including
ferry operations;
Manufacture
rollingrolling
stock and
similar
vehicles,
Manufacture
stock
and similar
vehicles,
set up set
warehouses,
depotsdepots
and passenger
facilities;
up warehouses,
and passenger
facilities;
Undertake
railwayrailway
construction
works works
home and
Undertake
construction
home and
abroad;abroad;
Fulfill Fulfill
all tasks
by thebyCouncil
of
all entrusted
tasks entrusted
the Council
of
Ministers
relatedrelated
to its to
field
activities.
Ministers
its offield
of activities.
4
5
Emniyet Yönetim
Sistemi Müdürlüğü
Safety Management
System Department
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
Press and Public
Affairs Consultancy
Yönetim Kurulu Müdürlüğü
Private office of the Board
Hukuk Müşavirliği
Legal Consultancy
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Inspection Board
YHT Bölge Müdürlüğü
HST Regional Directorate
ANKARA
7. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
AFYON
6. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
ADANA
5. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
MALATYA
4. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
SİVAS
3. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
İZMİR
2. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
ANKARA
1. Bölge Müdürlüğü
Regional Directorate
HAYDARPAŞA
1.4. TCDD TEŞKİLAT ŞEMASI - Organization Chart
Müşavirler
Consultants
GENEL MÜDÜR
Director General
ÜYE
Member
ÜYE
Member
ÜYE
Member
Yük
Dairesi Başkanlığı
Freight
Department
Limanlar
Dairesi Başkanlığı
Ports
Department
Malzeme
Dairesi Başkanlığı
Procurement
Department
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığı
Human Resources
Department
Yolcu
Dairesi Başkanlığı
Passenger
Department
Mali İşler
Dairesi Başkanlığı
Financial Affairs
Department
Dış İlişkiler
Dairesi Başkanlığı
Foreign Relations
Department
Cer
Dairesi Başkanlığı
Traction
Department
Sağlık
Dairesi Başkanlığı
Health
Department
GENEL MÜD. YARD.
Deputy Director General
(5)
ÜYE
Member
Yol
Dairesi Başkanlığı
Permanent Way
Department
ÜYE
Member
YÖNETİM KURULU
Board of Directors
BAŞKAN
Chairman
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communiations
Tesisler
Dairesi Başkanlığı
Installations (EST)
Department
Eğitim ve Öğretim
Dairesi Başkanlığı
Training&Education
Department
Fabrikalar
Dairesi Başkanlığı
Factories
Department
APK
Dairesi Başkanlığı
Research, Planning&Coord
Department
Demiryolu Yapım
Dairesi Başkanlığı
Railway Construction
Department
Özel Kalem
Private Secretariate
Koruma ve Güvenlik
Müdürlüğü
Protection&Security
Office
Etüt Proje ve Yatırım
Dairesi Başkanlığı
Survey, Project and
Investment Department
Trafik
Dairesi Başkanlığı
Traffic
Department
Pazarlama
Dairesi Başkanlığı
Marketing
Department
Emlak ve İnşaat
Dairesi Başkanlığı
Real Estates& Building
Department
Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
InformationTechnology (IT)
Department
TÜVASAŞ Gn. Md.
General Directorate
ADAPAZARI
TÜDEMSAŞ Gn. Md.
General Directorate
SİVAS
BAĞLI ORTAKLIKLAR
Affiliated Companies
TÜLOMSAŞ Gn. Md.
General Directorate
ESKİŞEHİR
8
80
180
TÜDEMSAŞ
150
TÜVASAŞ
TÜLOMSAŞ
Capital
(Million)
SERMAYE
(Milyon)
102
81
195
KAPALI
Covered
317
248
305
AÇIK
Open
TOPLAM ALAN
Total Area
(1000 m2)
1.6. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
Affiliated Companies
52
63
90
MEMUR
Officer
234
255
264
SÖZLEŞMELİ
Contracted
Staff
969
704
1.086
İŞÇİ
Worker
PERSONEL - Personnel
BOJİLİ YÜK VAGONU
Freight wagon with Bogie
421 Adet-Units
10 Adet-Units
30 Adet-Units
35 Adet-Units
3000 Adet-Units
YOLCU VAGONU
Passenger Coaches
MOTORLU TREN
Diesel Railbus
JENERATÖR VAGON
Generator Coaches
500 Adet-Units
BOJİ-Bogie
YÜK VAGONU
Freight Wagon
Çeşitli Demiryolu araçları
Various of Rail Vehicles
ALTERNATÖR-Alternator
CER MOTORU -Traction motor
DİZEL MOTOR - Diesel motors
100 Adet-Units
CER MOTORU-Traction motor
BOJİLİ YÜK VOGONU
Freight wagon with bogie
E-DE ANAHAT VE
DH MANEVRA LOKOMOTİF
E-DE mainline and
DH shunting Locomotive
ONARIM CİNSİ
Repair Type
500 Adet-Units
100 Adet-Units
E-DE ANAHAT VE
DH MANEVRA LOKOMOTİF
E-DE mainline and
DH shunting Locomotive
BOJİLİ YÜK VOGONU
Freight wagon with bogie
ÇEŞİTLİ TİPTE DİZEL MOTOR
Various types of diesel motors
ÜRETİM
KAPASİTESİ
Production
Capacity
ÜRETİM CİNSİ
Production Type
1.759 Adet-Units
500 Adet-Units
50 Adet-Units
200 Adet-Units
50 Adet-Units
250 Adet-Units
30 Adet-Units
ONARIM
KAPASİTESİ
Repair
Capacity
2013
9
2010
1955
1949
1925
EUROFIMA
INTERCONTAINER
INTERFRIGO ICF
BCC
2010
2006
2007
SİTAŞ
Sivas Travers İmalat
Sanayi ve Ticaret A. Ş.
VADEMSAŞ
Voestelpine Kardemir
Demiryolu Sis.Sn.Tic A.Ş.
HYUNDAI EUROTEM
A.Ş.
İZBAN
KURULUŞ
YILI
Foundation
Year
1.7. İŞTİRAKLERİMİZ
Partnerships
ORTAKLARINA TEK TİP DEMİRYOLU MALZEMESİ TEMİN VE
BUNLARIN FİNANSMANINI ORGANİZE ETMEK
To provide uniform railway equipment to shareholders and to organize
their finance
SOĞUK HAVA TERTİBATLI VAGONLAR İMAL ETMEK,
ÜRETİLEN VAGONLARI ÜYE OLAN DEMİRYOLLARINA TAHSİS
ETMEK
To manufacture refrigerated wagons and to assign these wagons to
member railways
MERKEZİ TAKAS SİSTEMLERİYLE ÜYELER ARASINDAKİ BORÇ
VE ALACAKLARIN MİKTARINI VE SAYISINI AZALTMAK
To reduce the amount of debts and receivables among the members by
central compensation
ÇEŞİTLİ TİP VE STANDARTLARDA BETON TRAVERS ÜRETMEK
To manufacture concrete sleepers in several types and standarts
KONVANSİYONEL VE YÜKSEK HIZA UYGUN MAKAS
ÜRETMEK
An appropriate switch production for conventional and high-speed
TÜRKİYE'DE MODERN DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRETMEK
To manufacture modern rolling-stock in Turkey.
ALİAĞA/ALSANCAK VE ALSANCAK/BUCA/CUMAOVASI
HATLARINDA METRO STANDARTLARINDA TOPLU ULAŞIM
İŞLETMECİLİĞİ YAPMAK
Operation of public transport according to metro standarts on the AliağaAlsancak and Alsancak-Buca -Cumaovası lines.
KURULUŞ AMACI
Purpose of Establishment
323.749
53.737.950
6.213.740.000
7.000.000
17.595.000
6.000.000
125.000.000
NOMİNAL SERMAYE
Nominal Capital
(TL)
2.202
618.753
2.485.496
1.050.000
2.639.250
900.000
62.500.000
HİSSE - Share (TL)
TCDD
0,68
1,15
0,04
15,00
15,00
15,00
50,00
%
2013
10
1944
1969
1979
1962
1992
BEHİÇBEY RAY KAYNAK
VE YOL MAKİNALARI
ONARIM FABRİKASI
Behiçbey Rail Welding and
Track Machines Repair
Factory
SİVAS BETON TRAVERS
FABRİKASI
Sivas Concrete Sleeper
Factory
AFYON BETON TRAVERS
FABRİKASI
Afyon Concrete Sleeper
Factory
ÇANKIRI MAKAS
FABRİKASI
Çankırı Turnout Factory
KURULUŞ
YILI
Foundation
Year
ANKARA DEMİRYOL
FABRİKASI
Ankara Railway Factory
1.8. FABRİKALAR
Factories
73.438
78.400
150.233
50.000
94.476
AÇIK
Open
17.000
12.250
13.255
10.000
68.824
KAPALI
Covered
ALAN - Area (m2)
4
6
6
7
11
MEMUR
Officer
20
16
29
30
53
Contracted
Staff
SÖZLEŞMELİ
95
156
236
69
155
DAİMİ İŞCİ
Worker
PERSONEL - Staff
Makas - Turnout
Travers - Sleeper
Travers - Sleeper
Uzun Ray Kaynağı - Long Rail Welding
Enjeksiyon Pompası - Injection pump
Dizel Motor Regulatörü - Diesel Engine Regulator
Hava Kompresörü - Air Compressor
Turbo Kompresör - Turbo Compressor
Tekerlek Tamiri - Wheel Repairing
Cer Motoru - Traction Motor
Motor - Motor (Maybach, MTU, Commins)
Dizel Motor Revizyonu - Diesel Engine Overhauling
Loko Komple Revizyonu - Complete Loco Overhauling
CİNSİ -Type
ÜRETİM - Production
250
250.000
400.000
15.000
23
2
1
81
400
250
120
125
100
165
195.358
284.194
-0
15
2
2
67
407
281
124
92
69
GERÇEKLEŞME
Realization
Adet
Units
Adet-- Units
KAPASİTE
Capacity
2013
1.9. PERSONEL - Staff
2013
2012
2011
2010
2009
Personel Dağılımı - Staff Distribution
Genel Müdürlük ve Teşkilleri-General Directorate and Units
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
Bölgeler Toplamı- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplamı-Total of TCDD
Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate
Bölgeler Toplamı- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplamı-Total of TCDD
Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate
Bölgeler Toplamı- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplamı-Total of TCDD
Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate
Bölgeler Toplamı- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplamı-Total of TCDD
Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Genel Müdl. ve Teşkilr.-General Directorate and Units
1. Bölge - 1. Region
2. Bölge - 2. Region
3. Bölge - 3. Region
4. Bölge - 4. Region
5. Bölge - 5. Region
6. Bölge - 6. Region
7. Bölge - 7. Region
YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate
Bölgeler Toplamı- Total staff at Regions
Limanlar Dai. veTeşkilleri-Ports Department and Units
TCDD Toplamı-Total of TCDD
Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
Memur
Officer
386
350
69
109
70
53
52
65
37
455
53
858
229
1.087
332
68
100
69
51
48
61
36
2
435
51
818
224
1.042
359
88
126
80
67
61
74
50
3
549
47
955
223
1.178
365
86
119
79
71
62
80
54
9
560
45
970
226
1.196
330
82
93
73
63
56
67
49
12
495
45
870
205
1.075
11
Sözleşmeli
Cont. Staff
1.212
1.203
1.942
3.352
1.507
1.912
1.808
2.164
1.010
13.695
715
15.613
730
16.343
1.257
1.878
3.166
1.489
1.873
1.774
2.095
1.004
105
13.384
630
15.271
739
16.010
1.358
1.838
3.117
1.502
1.763
1.723
2.032
968
140
13.083
580
15.021
760
15.781
1.433
1.840
2.723
1.535
1.728
1.726
1.951
994
645
13.142
530
15.105
823
15.928
1.395
1.580
2.564
1.360
1.525
1.569
1.746
903
375
11.622
415
13.432
753
14.185
Daimi İşci
P. Worker
1.229
1.223
1.379
2.020
931
1.434
984
1.253
666
8.667
2.103
11.993
3.300
15.293
1.144
1.261
1.926
883
1.337
893
1.158
625
8.083
1.798
11.025
3.137
14.162
1.058
1.204
2.111
983
1.441
953
1.225
691
26
8.634
1.526
11.218
3.048
14.266
972
1.130
2.127
1.054
1.489
942
1.230
728
99
8.799
1.318
11.089
2.735
13.824
894
1.050
2.059
1.107
1.518
946
1.260
842
140
8.922
1.203
11.019
2.759
13.778
Geçici İşçi
(Ortalama)
T. Worker
(Average)
105
45
113
110
165
139
278
279
146
1.230
1.275
1.275
60
177
188
102
169
331
217
153
1.337
31
1.428
1.428
98
179
250
156
173
330
230
129
1
1.448
31
1.577
1.577
46
132
164
104
111
177
103
51
842
21
909
909
67
113
128
85
83
208
90
56
763
33
863
863
Toplam
Grand Total
2.932
2.821
3.503
5.591
2.673
3.538
3.122
3.761
1.859
24.047
2.871
29.739
4.259
33.998
2.793
3.384
5.380
2.543
3.430
3.046
3.531
1.818
107
23.239
2.510
28.542
4.100
32.642
2.873
3.309
5.604
2.721
3.444
3.067
3.561
1.838
170
23.714
2.184
28.771
4.031
32.802
2.816
3.188
5.133
2.772
3.399
2.907
3.364
1.827
753
23.343
1.914
28.073
3.784
31.857
2.686
2.825
4.844
2.625
3.189
2.779
3.163
1.850
527
21.802
1.696
26.184
3.717
29.901
12
53
35
17
648
3.487
189
245
853
1.484
46
9.853
133
96
50
54
382
1.336
611
130
25
280
20.007
Katılan
Personel
Number of
Attendants
2010
Kurs
Sayısı
Number of
Courses
TEFTİŞ - Inspection
2
102
1
HUKUK - Legal Consultancy
1
40
1
BYHİM - Press and Public Affairs Consultancy
2
42
1
YOL - Permanent Way
49
978
38
CER - Traction
278
3.303
253
YOLCU - Passenger
7
266
7
MALİ İŞLER - Financial Affairs
4
201
5
YÜK - Freight
5
168
23
SAĞLIK - Medical Services
60
1.031
126
DIŞ İLİŞKİLER - Foreign Relations
1
İNSAN KAYNAKLARI - Human Resources
37
1.775
349
MALZEME - Procurement
4
191
3
LİMANLAR - Ports
8
121
4
DEMİRYOLU YAPIM - Railway Construction
1
19
3
APK - Research, Planning&Coordination
2
EĞİTİM - Training
4
116
15
TESİSLER - Installations
85
2.196
65
BİLGİ İŞLEM - Information Technology
220
3.985
38
EMLAK VE İNŞAAT- Real estate and construction
3
137
4
TRAFİK - Traffic
ETÜD PROJE- Survey, Project
EYS - Safety Management System
KORUMA VE GÜVENLİK - Protection&Security
10
1.992
1
YABANCI DİL - Foreign Language
3
68
4
MARMARAY
DİĞER - Other (*)
TOPLAM - Total
783
16.731
944
(*) 3.Şahısların demiryolu hattı üzerinde yapacakları çalışmalarda uyması gereken kurallar
Training on regulations concerning third party works on railways
Katılan
Personel
Number of
Attendants
2009
Kurs
Sayısı
Number of
Courses
1.10. PERSONEL EĞİTİM PROGRAMLARI
Personnel Training Programmes
3
2
47
185
22
4
26
160
2
200
6
10
4
38
55
32
2
30
14
1
843
Kurs
Sayısı
Number of
Courses
117
80
666
3.042
370
183
1.638
1.740
93
8.599
234
198
145
847
1.100
824
100
624
441
18
21.059
Katılan
Personel
Number of
Attendants
2011
4
2
5
73
156
34
6
6
95
1
108
7
1
4
21
7
25
4
4
191
29
5
180
968
Kurs
Sayısı
Number of
Courses
193
160
166
1.049
2.252
597
295
300
1.213
55
3.895
289
50
416
846
217
585
97
233
4.107
1.189
157
0
2.545
20.906
Katılan
Personel
Number of
Attendants
2012
3
1
2
79
185
21
5
6
134
1
88
14
5
1
20
2
25
75
3
103
1
13
34
95
211
1.127
Kurs
Sayısı
Number of
Courses
119
51
42
1.396
2.568
702
278
226
1.734
50
3.034
642
271
41
421
101
671
579
175
2.198
50
496
967
3.013
3.584
23.409
Katılan
Personel
Number of
Attendants
2013
BÖLÜM II
YÜKSEK HIZLI TREN (YHT)
PART II
HIGH SPEED TRAIN (HST)
2.1. YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ
High Speed Train Operations
Tren Seti Başına Vagon Sayısı
Number of Cars per trainset
Train Seti başına Koltuk sayısı
Number of seats per trainset
Trenseti Uzunluğu (metre)
Trainset Length (meter)
6
419
158,5
Çeken araç tipi - Type of rolling stock
MB5126A
Azami işletme hızı - Maximum operating
speed
250 km/h
17 ton
Dingil Basıncı - Axle Load
4800 kw
Araç Gücü - Power by trainset
25 kV 50 Hz
Kataner Voltajı - Catenary voltage
Sinyalizasyon tipi - Type of signalling
ETCS level 1, ATS
2009
2010
2011
2012
2013
Hat Uzunluğu - Length of line (km)
397
888
888
888
888
Tren Seti Mevcudu - Trainset stock
7
12
12
12
12
Toplam Kapasite - Total Capacities
2.933
5.028
5.028
5.028
5.028
Tren-km - Train-km
666.908
1.711.836
2.334.688
3.460.766
4.012.220
Koltuk-km - Seat-km (103)
279.435
717.259
978.234
1.422.375
1.649.022
Yolcu sayısı - Number of passengers
942.341
1.889.666
2.556.515
3.349.524
4.207.324
Yolcu -km - Passenger-km (103)
236.813
476.068
664.981
914.019
1.185.377
15
2.2. YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATTI (2013)
High Speed Rail Line
YOL BİLGİLERİ
Permanent Way Information
HAT UZUNLUĞU
Lengths of Track
Km
1. Hat-Line
2. Hat-Line
Toplam Anahat
Total Mainline
İstasyon Yolu
Station Line
Toplam-Total
436
436
872
16
888
Ray tipi - Rail Type
UIC 60 E 1
Dingil basıncı - Axle Load
22,5 Ton
Travers tipi - Sleeper Type
B 70 Beton-Concrete
Dingil basıncı (ton)
Axle Load
Adet
Ouantity
Uzunluk (m)
Length
22,5
710
7.426
Kurp Yarıçapı (Metre)
Curve Radius (Meter)
Adet
Ouantity
Uzunluk (Km)
Length
0 - 3500
3501 - 5000
5001 - 10000
10000 m'den büyük
Over 10000 m
Düz Yol - Straight line
TOPLAM - Total
33
85
50
34.474
197.778
131.882
Tüm içinde %
Percentage in
Total
4,0
22,7
15,1
93
102.830
11,8
261
404.101
871.065
46,4
100,0
Köprü ve
Menfez
Bridge&Culvert
Cinsi
Type
Betonarme
Reinforced concrete
KURP YARIÇAPLARI
Curve Radii
EĞİMLER
Distributions
Eğim (Binde)
Gradient (Per thousand)
0
1,0- 5,0
5,1- 10,0
10,1- 16,0
16- üstü - over
TOPLAM - Total
Uzunluk (km)
Length
98.088
398.315
141.114
228.747
4.800
871.065
16
Tüm içinde %
Percentage in Total
11,3
45,7
16,2
26,2
0,6
100,0
17
9561,0
100,0
SE
SI
JR
CN
KR
TW
İSVEÇ
SLOVENYA
JAPONYA
ÇİN (2009)
KORE
TAYVAN
345
882
7.640
2.621
-
3.420
-
10.774
8.666
873
2.019
2.366
47
-
174
888
30
65
14
42
3
379
10
95
5
-
-
471
22
168
253
14
7
10
12
989
768
-
309
164
932
291
978
405
-
-
440
298
293
409
418
333
586
419
TREN SETİ ORT.
TREN SETİ
HAT UZUNLUĞU
KOLTUK SAYISI
MEVCUDU
Length of lines
Average Number of
Total Trainset Stock
Seats by Trainset
Veriler genelde şirket verileri olup, ülke genelini kapsamaz.
The data are generally the corporate data and do not cover the whole country.
Mavi değerler: 2009 in blue: 2009 data
Kaynak-Source: UIC
36,0
450,0
20,0
378
92,0
301,0
42,0
324,0
243,0
PT
552,0
338,0
PORTEKİZ
FI
FİNLANDİYA
506,0
IT
NL
NO
ES
İSPANYA
41,0
357,0
İTALYA
HOLLANDA
NORVEÇ
DE
ALMANYA
GB
CH
İSVİÇRE
79,0
İNGİLTERE( EUROT/HS1)
CZ
ÇEK CUMH.
31,0
FR
BE
BELÇİKA (SNCB/NMBS)
2
785,3
1000 Km
Area
ÜLKE
YÜZÖLÇÜMÜ
FRANSA
TR
TÜRKİYE (2011)
ÜLKE ve KODU
Country and Code
2.3. ÜLKELERE GÖRE YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ
High Speed Rail Operating by Countries
48.553
27.704
-
14.200
59.248
3.144
12.046
-
57.020
129.723
5.546
-
81.500
-
2.119
3.462
2.335
103
TREN-KM
Train-km
41.629
50.309
-
7.836
102
297.125
1.603
37.941
3.020
60.785
27.736
111.533
2.472
28.899
76.100
-
919
7.536
2.557
3
10
YOLCU
SAYISI
Number of
Passengers
6
-
285
905
665
8.148
13.561
-
2.827
13
79.532
466
12.283
305
1.365
5.975
52.044
709
11.231
23.306
10
YOLCU-KM
Passengers km
196
270
-
361
130
224
291
324
101
52
110
467
286
389
306
-
310
111
260
ORTALAMA
YOLCU TAŞIMA
MESAFESİ
Average passenger
distance
2011
BÖLÜM III
MEVCUT DURUM
PART III
CURRENT SITUATION
3.1. YOL DURUMU
Lines
3.1.1. YÜKSEK HIZLI VE KONVANSİYONEL HAT UZUNLUĞU
Length of High Speed and Conventional Lines
2009
2010
(Km)
2011
2012
2013
KONVANSİYONEL HAT - Conventional Line
Anahat - Mainline
2. 3. 4. Anahatlar - 2nd, 3rd, 4th Mainlines
Anahat Toplamı - Total Mainline
İltisak+İstasyon Yolları - Branch+Station Line
KONVANSİYONEL HAT TOPLAMI
Conventional Line Total
Elektrikli - Electrified
Sinyalli - Signalled
8.243
443
8.686
2.322
8.276
446
8.722
2.330
8.324
446
8.770
2.342
8.324
446
8.770
2.350
8.336
510
8.846
2.363
11.008
11.052
11.112
11.120
11.209
2.273
3.020
2.273
3.020
2.271
3.020
2.328
3.128
2.416
3.147
197
197
394
3
436
436
872
16
436
436
872
16
436
436
872
16
436
436
872
16
397
888
888
888
888
397
397
888
888
888
888
888
888
888
888
8.440
640
9.080
2.325
8.712
882
9.594
2.346
8.760
882
9.642
2.358
8.760
882
9.642
2.366
8.772
946
9.718
2.379
11.405
11.940
12.000
12.008
12.097
2.670
3.417
3.161
3.908
3.159
3.908
3.216
4.016
3.304
4.035
YÜKSEK HIZLI HAT- High Speed Line
Anahat - Mainline
2. Anahat - 2nd Mainline
Anahat Toplamı -Total Mainline
İstasyon Yolları - Station Line
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
High Speed Line Total
Elektrikli - Electrified
Sinyalli - Signalled
GENEL TOPLAM - General Total
Anahat - Mainline
nd
rd
th
2. 3. 4. Anahatlar - 2 , 3 , 4 Mainlines
Anahat Toplamı - Total Mainline
İltisak+İstasyon Yolları - Branch+Station Line
TOPLAM YOLLAR - Total Lines
Elektrikli - Electrified
Sinyalli - Signalled
Yol uzunluğu - Lengths of Lines
12300
Km
12100
11940
12000
2010
2011
12008
12097
11900
11700
11500
11405
11300
11100
10900
10700
10500
2009
2012
21
2013
3.1.2 KONVANSİYONEL HATLARIN UZUNLUĞU
Length of Conventional Lines
TOPLAM YOLLAR
Total Lines
İLTİSAK+İSTASYON
İSTASYON YOLU İLTİSAK HATLARI
YOLLARI
Station Line
Branch Line
Branch+Station Line
ANAHAT
TOPLAMI
Total Mainline
2. 3. 4.
ANAHATLAR
2nd, 3rd, 4th Mainlines
ANAHATLAR
Mainlines
2009
2010
(Km)
2011
2012
2013
Elektriksiz - Non electrified
6.672
6.705
6.755
6.704
6.671
Elektrikli - Electrified
1.571
1.571
1.569
1.620
1.665
8.243
8.276
8.324
8.324
8.336
95
98
98
98
125
348
348
348
348
385
443
446
446
446
510
Elektriksiz - Non electrified
6.767
6.803
6.853
6.802
6.796
Elektrikli - Electrified
1.919
1.919
1.917
1.968
2.050
8.686
8.722
8.770
8.770
8.846
448
452
464
472
480
-0
-0
-0
-0
-0
448
452
464
472
480
1.520
1.524
1.524
1.518
1.517
354
354
354
360
366
1.874
1.878
1.878
1.878
1.883
1.968
1.976
1.988
1.990
1.997
354
354
354
360
366
2.322
2.330
2.342
2.350
2.363
Elektriksiz - Non electrified
8.735
8.779
8.841
8.792
8.793
Elektrikli - Electrified
2.273
2.273
2.271
2.328
2.416
11.008
11.052
11.112
11.120
11.209
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
Elektriksiz - Non electrified
Elektrikli - Electrified
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
22
23
86
66
327
208
9
968
1.506
905
1.137
1.147
6.671
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
1.665
280
689
ELEKTRİKLİ
Electrified
962
46
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
8.336
1.156
1.345
1.232
1.572
1.054
1.242
735
TOPLAM
Total
TEK HAT -Single Track
2
1
BÖLGELER
Regions
125
10
78
-
7
30
-
-
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
385
-
-
-
-
84
71
230
ELEKTRİKLİ
Electrified
510
10
78
-
7
114
71
230
TOPLAM
Total
6.796
1.157
1.215
905
1.513
998
962
46
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
2.050
-
208
327
66
170
351
919
ELEKTRİKLİ
Electrified
8.846
1.166
1.423
1.232
1.579
1.168
1.313
965
TOPLAM
Total
480
79
81
34
86
26
130
44
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
1.517
192
179
152
281
197
224
292
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
366
-
53
64
26
24
50
149
ELEKTRİKLİ
Electrified
2.363
271
313
250
393
247
404
485
TOPLAM
Total
İSTASYON YOLU
Station Line
İLTİSAK HATTI
Branch Line
2. 3. 4. ANAHATLAR
2nd, 3rd, 4th Mainlines
ANAHATLAR TOPLAMI
Total Mainlines
TALİ HATLAR- Subsidiary Lines
ANAHATLAR - Mainlines
3.1.3.KONVANSİYONEL HATLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2013)
Regional Distribution of Conventional Lines
8.793
1.428
1.475
1.091
1.880
1.221
1.316
382
ELEKTRİKSİZ
Non Electrified
2.416
9
261
391
92
194
401
1.068
ELEKTRİKLİ
Electrified
GENEL TOPLAM
Grand Total
11.209
1.437
1.736
1.482
1.972
1.415
1.717
1.450
TOPLAM
Total
(Km)
3.1.4. ELEKTRİFİKASYON - Electrification
2013
AKIM TÜRÜ - Type of Electrification
25 000 V 50HZ
TRAFO MERKEZİ
Substations
Adet
Quantity
TELEKOMAND MERKEZİ
(Uzaktan Kumanda)
Telecommand Center
Adet
Quantity
9
3.1.5. ELEKTRİKLİ HAT UZUNLUKLARI - Length of Electrified Lines
KONVANSİYONEL HAT KESİMLERİ
Conventional Line Sections
Sirkeci - Pehlivanköy
Pehlivanköy - Hudut ( Yunan. )
Pehlivanköy - Hudut ( Bulgar.)
Mandıra - Kırklareli
Tekirdağ-Muratlı
Marmaray
Haydarpaşa - Arifiye
Arifiye - Eskişehir
Eskişehir - Polatlı
Eskişehir-Enveriye
Arifiye-Adapazarı
Polatlı - Ankara
Ankara - Irmak
Alsancak - Adnanmenderes
Basmane - Manisa
Menemen - Aliağa
Alsancak-Basmane (müsellesler)
Divriği - Çetinkaya
Çetinkaya - Hekimhan
Hekimhan - Malatya
Malatya - Narlı
Narlı - Fevzipaşa
Fevzipaşa - Toprakkale
Toprakkale - İskenderun
Adana - Toprakkale
Narlı - Gaziantep
Fevzipaşa - Hudut (Meydanekbez)
Köprüağzı - Kahramanmaraş
Pınarbaşı-Konya
KONVANSİYONEL HAT TOPLAMI
Conventional Line Total
YÜKSEK HIZLI HAT KESİMLERİ
High Speed Line Sections
Ankara-Polatlı (Sincan-Polatlı)
Polatlı-Eskişehir
Polatlı-Konya
Müselles yolu
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
High Speed Line Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
ANAHAT - Mainlines
2. 3. VE 4.
HATLAR
TOPLAM
TEK HAT
Total
Single Line
2nd, 3rd, 4th
lines
236
28
264
30
30
68
68
1
1
31
32
63
14
14
28
132
132
264
177
24
201
167
167
4
4
9
9
87
59
146
13
12
25
23
23
46
34
33
67
26
26
52
3
2
5
66
66
72
72
73
73
182
182
69
69
63
63
60
60
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
2013
Km
TALİ HAT
Subsidiary
line
GENEL
TOPLAM
Grand Total
36
2
19
6
25
35
22
4
48
2
7
10
7
26
20
21
23
17
17
15
4
300
32
87
1
69
28
289
236
189
4
13
194
27
53
77
59
5
92
92
94
205
86
80
75
2
1
1
1
24
1.665
385
2.050
366
2.416
70
148
213
5
70
148
213
5
140
296
426
10
3
13
-
143
296
439
10
436
436
872
16
888
2.101
821
2.922
382
3.304
24
3.1.6. TELEKOMÜNİKASYON - Telecommunication
Telefon Santrali - Telephone exchanges
Abone - Subscribers
DİSPEÇER MERKEZİ
Dispatcher Center
ADET-Quantity
113
17.730
TMİ
Centralized of
Trains
Hizmet
Service
2013
Km
19
5.962
27
8.029
Dispeçer Merkezleri (TMİ) : Eskişehir (2), Kayseri, Karabük (2), İzmir (2), Balıkesir, Afyon, Samsun, Van, Elazığ,
Dispatching Centers Adana, Gaziantep, Konya (2), Erzincan, Erzurum, Diyarbakır.
2013
Km
3.1.7. SİNYALLİ HAT UZUNLUKLARI - Length of Signalled Lines
KONVANSİYONEL HAT KESİMLERİ
Conventional Line Sections
Sirkeci - Pehlivanköy
Pehlivanköy - Hudut ( Yunan. )
Pehlivanköy - Hudut ( Bulgar.)
Mandıra - Kırklareli
Marmaray
Haydarpaşa -Arifiye
Arifiye - Eskişehir
Eskişehir - Polatlı
Eskişehir-Enveriye
(Eskişehir) Enveriye - Alayunt
Arifiye-Adapazarı
Polatlı - Ankara
Ankara - Irmak
Irmak - Kayseri
Boğazköprü - Ulukışla
Irmak - Karabük
Alsancak - Adnan menderes
Basmane - Manisa
Menemen - Aliağa
Alsancak-Basmane (müsellesler)
Kayseri - Hanlı
Hanlı - Sivas
Sivas - Bostankaya
Bostankaya - Çetinkaya
Tecer - Kangal
Çetinkaya - Divriği
Samsun - Kalın
Hanlı - Bostankaya
Çetinkaya-Malatya
Malatya - Narlı
Malatya - Yolçatı
Narlı - Fevzipaşa
Fevzipaşa - Toprakkale
Toprakkale - İskenderun
Adana - Toprakkale
Narlı - Gaziantep
Fevzipaşa - Hudut (Meydanekbez)
Köprüağzı - Kahramanmaraş
Pınarbaşı-Konya
KONVANSİYONEL HAT TOPLAMI
Conventional Line Total
YÜKSEK HIZLI HAT KESİMLERİ
High Speed Line Sections
Ankara-Polatlı (Sincan-Polatlı)
Polatlı-Eskişehir
Polatlı-Konya
Müselles yolu
YÜKSEK HIZLI HAT TOPLAMI
High Speed Line Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
ANAHAT Mainlines
2. 3. VE 4.
HATLAR
TOPLAM
TEK HAT
nd
rd
th
Total
Single Line
2 ,3 ,4
lines
236
28
264
30
30
68
68
1
1
14
14
28
132
132
264
177
24
201
167
167
6
6
1
1
2
2
87
59
146
70
12
82
311
311
3
3
2
2
25
23
48
36
33
69
26
26
52
3
2
5
153
153
69
69
28
28
83
83
48
48
67
67
2
2
46
46
142
142
182
182
5
5
69
69
63
63
60
60
2
2
2
2
1
1
2
2
22
22
TALİ HAT
Subsidiary
line
GENEL
TOPLAM
Grand Total
21
2
14
18
19
19
1
28
9
38
13
18
8
22
12
9
20
2
15
3
13
16
11
10
6
4
285
32
82
1
28
282
220
186
7
1
2
174
91
349
3
2
61
87
60
5
175
81
37
103
50
82
2
49
155
198
5
80
73
66
2
2
1
2
26
2.443
353
2.796
351
3.147
70
148
213
5
70
148
213
5
140
296
426
10
3
13
-
143
296
439
10
436
436
872
16
888
2.879
789
3.668
367
4.035
25
3.1.8. KONVANSİYONEL HATLARIN YOL BİLGİLERİ (2013)
Permanent Way Information of Conventional Lines
KURP YARIÇAPLARINA GÖRE DAĞILIM
Distribution by Curve Radii
Kurp Yarıçapı Grupları (Metre)
Curve Radius Groups (Meter)
Adet
Ouantity
Uzunluk (Km)
Length
200 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2000 m'den büyük - Over 2000 m
Düz Yol - Straight line
6.112
3.006
471
474
356
1.579
1.050
190
204
132
5.691
TOPLAM - Total
10.419
8.846
Tüm içinde %
Percentage in
Total
17,9
11,9
2,1
2,3
1,5
64,3
100,0
EĞİMLERE GÖRE DAĞILIM
Distribution by Gradients
Eğim - Gradient
Binde - Per thousand
Uzunluk (km)
Length
Tüm içinde %
Percentage in Total
0
1,0 - 5,0
5,1 -10,0
10,1 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - +
1.663
3.175
1.795
1.379
614
220
18,8
35,9
20,3
15,6
6,9
2,5
TOPLAM - Total
8.846
100,0
DİNGİL BASINCINA GÖRE DAĞILIM
Distribution by Axle Loads
Dingil Basıncı Grupları (Ton)
Axle Load Groups (Tonne)
13 - 13,5
Uzunluk (Km)
Length
Tüm içinde %
Percentage in Total
15 - 15,5
20
22,5
76
80
503
8.187
0,9
0,9
5,7
92,5
TOPLAM - Total
8.846
100,0
26
3.1.9. RAYLARIN YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI (2013)
Distribution of Rail by Age Groups
YAŞ GRUPLARI
Age Groups
Uzunluk (Km)
Length
Tüm içinde %
Percentage in Total
0 - 10
4.539
51,3
11 - 20
1.794
20,3
21 - 30
1.699
19,2
31 - +
814
9,2
TOPLAM - Total
8.846
100,0
3.1.10. BÖLGELERE GÖRE RAY TİPLERİ (2013)
Types of Rail by Region
RAY TİPLERİ
Rail Types
Km
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
%
46.303 kg/m' den az
(Less than 46.303 kg/m)
46
-
-
58
79
-
77
260
2,9
46.303 kg/m
53
16
29
-
242
66
35
441
5,0
49.05 kg/m
542
801
698
1.192
590
1.164
553
5.540
62,6
60 kg/m (UIC)
315
505
441
329
321
193
501
2.605
29,4
TOPLAM - Total
956
1.322
1.168
1.579
1.232
1.423
1.166
8.846
100,0
3.1.11. BÖLGELERE GÖRE TRAVERS TİPLERİ (2013)
Types of Sleeper by Region
TRAVERS TİPLERİ
Sleeper Types
Km
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
%
ÇELİK - Steel
46
-
5
-
-
-
24
74
0,8
AHŞAP - Wooden
75
-
6
220
294
-
149
744
8,4
BETON - Concrete
836
1.322
1.156
1.359
938
1.423
993
8.027
90,7
TOPLAM - Total
956
1.322
1.168
1.579
1.232
1.423
1.166
8.846
100,0
27
3.1.12. TÜNEL SAYI VE UZUNLUKLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2013)
Regıonal Distribution of Tunnels
UZUNLUK (Metre)
Length (Meter)
0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001 ve daha büyük
over
TOPLAM
Total
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
ADET-Quantity
36
84
40
263
248
54
50
775
METRE-Meter
7.678
14.459
8.340
46.039
50.800
10.974
8.239
146.530
ADET-Quantity
1
4
1
6
5
3
1
21
METRE-Meter
1.321
5.066
1.056
7.355
5.715
3.974
1.987
26.474
ADET-Quantity
-
-
-
1
1
1
-
3
METRE-Meter
-
-
-
2.073
2.257
2.102
-
6.432
ADET-Quantity
-
1
1
-
-
1
-
3
METRE-Meter
-
3.507
3.290
-
-
3.795
-
10.592
ADET-Quantity
-
-
-
-
-
1
-
1
METRE-Meter
-
-
-
-
-
4.905
-
4.905
ADET-Quantity
-
-
-
1
-
-
-
1
METRE-Meter
-
-
-
5.476
-
-
-
5.476
ADET-Quantity
37
89
42
271
254
60
51
804
METRE-Meter
8.999
23.032
12.686
60.943
58.772
25.749
10.226
200.407
3.1.13. TÜNEL YAŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2013)
Regional Distribution of Tunnels by Age Groups
YAŞ-Age
0-10
11-25
26-35
36-50
51+
TOPLAM
Total
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
ADET-Quantity
3
-
2
26
2
-
-
33
METRE-Meter
1.317
-
3.772
4.788
503
-
-
10380,2
ADET-Quantity
-
-
1
1
2
-
-
4
METRE-Meter
-
-
738
160
150
-
-
1.048
ADET-Quantity
-
1
-
-
7
-
1
9
METRE-Meter
-
275
-
-
892
-
1.987
3.154
ADET-Quantity
16
5
-
16
83
-
-
120
METRE-Meter
5.746
1.011
-
8.923
19.301
-
-
34.981
ADET-Quantity
18
83
39
228
160
60
50
638
METRE-Meter
1.936
21.746
8.176
47.072
37.926
25.749
8.239
150.845
ADET-Quantity
37
89
42
271
254
60
51
804
METRE-Meter
8.999
23.032
12.686
60.943
58.772
25.749
10.226
200.407
28
3.1.14. KÖPRÜ VE MENFEZ TİPLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2013)
Regional Distribution of Bridges and Culverts
KÖPRÜ CİNSLERİ
Types of Bridge
Adet-Quantity
ÇELİK - Steel
Metre-Meter
BETONARME
Reinforced concrete
Adet-Quantity
KAGİR KEMER
Arch masonry stone
Adet-Quantity
Metre-Meter
Metre-Meter
Adet-Quantity
TOPLAM
Total
Metre-Meter
Bölgeler - Regions
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
242
6.156
1.241
4.539
1.140
1.382
2.623
12.077
72
2.511
1.985
5.606
2.164
4.269
4.221
12.386
460
5.339
1.689
3.689
1.141
1.282
3.290
10.310
89
3.676
2.197
7.277
2.820
7.404
5.106
18.357
42
4.619
2.090
6.749
2.488
6.212
4.620
17.580
112
3.671
1.327
3.470
1.344
2.571
2.783
9.712
278
3.007
1.231
3.072
1.385
1.540
2.894
7.619
1.295
28.979
11.760
34.402
12.482
24.660
25.537
88.041
3.1.15. KÖPRÜ VE MENFEZ YAŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ( 2013)
Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups
Bölgeler - Regions
YAŞ
Age
0 - 10
11-30
31-50
51-100
101 - +
TOPLAM
Total
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
112
179
54
610
231
2.066
369
2.944
1.857
6.278
2.623
12.077
30
193
42
551
224
585
3.483
10.209
442
848
4.221
12.386
159
978
76
337
194
1.090
2.469
7.429
392
476
3.290
10.310
2
14
186
996
233
1.221
4.573
15.770
112
356
5.106
18.357
2
3
91
2.331
611
2.436
3.916
12.810
4.620
17.580
2
24
174
803
54
633
1.027
2.589
1.526
5.663
2.783
9.712
32
130
67
246
80
273
1.899
5.397
816
1.573
2.894
7.619
339
1.521
690
5.874
1.627
8.304
17.736
57.148
5.145
15.194
25.537
88.041
3.1.16. KÖPRÜ VE MENFEZLERİN DİNGİL BASINCINA GÖRE DAĞILIMI (2013)
Distribution of Bridges and Culverts by Axle-Load
DİNGİL BASINÇLARI (Ton)
Axle Load (Tonne)
13,5
15,5
18
20,0
22,5
TOPLAM
Total
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Adet-Quantity
Metre-Meter
Bölgeler - Regions
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM
Total
2.623
12.077
2.623
12.077
73
231
4.148
12.155
4.221
12.386
9
12
2117
6.343
1.164
3.955
3.290
10.310
5.104
18.343
2
14
5.106
18.357
4.620
17.580
4.620
17.580
1.840
5.314
943
4.398
2.783
9.712
55
218
82
264
1.794
4.069
963
3.068
2.894
7.619
55
218
82
264
9
12
15.548
51.880
9.843
35.667
25.537
88.041
29
3.1.17. HEMZEMİN GEÇİT TİPLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2013)
Distribution of Level Crossings by Regions
GEÇİT TİPİ
Type of crossing
Bekçili bariyerli
With watch man and barrier
Uzaktan idareli bariyerli
Remote command barrier
Otomatik bariyerli
Automatıc barrier
Flaşerli+Çanlı+Bariyersiz
Bell warning without barrier
Serbest (Çapraz işaretli)
Unprotected (with cross sign)
Flaşerli+Çanlı Otomtk. bariyer
Bell warning with barrier
TOPLAM-Total
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
6
36
106
24
5
58
22
257
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
1
-
-
17
5
36
47
221
278
409
287
332
678
2.252
108
142
199
119
82
65
54
769
174
399
584
552
374
472
759
3.314
3.1.18. KAPLAMA TİPLERİNE GÖRE HEMZEMİN GEÇİTLER (2013)
Level crossings by type of flooring
KAPLAMA TİPİ
Type of flooring
BÖLGELER - Regions
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Total
7
33
47
43
111
84
56
39
413
STABİLİZE-Stabilize
7
20
40
41
47
42
157
354
BETON-Concrete
4
14
-
4
-
4
3
29
LASTİK-Rubber
35
24
19
6
5
3
32
124
TOPRAK / BALAST
Soil/Balast
65
70
119
260
79
119
388
1.100
ASFALT-Asphalt
14
45
137
102
68
126
111
603
2
2
183
20
3
122
21
353
5
177
-
8
88
-
8
286
9
-
43
-
-
-
-
52
174
399
584
552
374
472
759
3.314
AHŞAP-Wooden
PARKE TAŞ-Stone
ÇELİK KAPLAMA
Steel plate
KOMPOZİT
Composite
TOPLAM-Total
30
3.1.19. YOL BAKIM VE ONARIM ÜNİTELERİ (2013)
Track Maintenance and Repair Units
BÖLGELER
Regions
YOL BAKIM YOL BAKIM
TARIM
YOL
ONARIM
ONARIM
ŞEFLİĞİ
MEKANİK
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEFLİĞİ
Agricultural ATLY. MÜD.
Track M&R
Track M&R
Branch Offices Repair Shops
Chief Offices Branch Offices
APLİKAS.
ŞEFLİĞİ
Ablication
Branch Offices
KAYNAK
ŞEFLİĞİ
Rail Welding
Branch Offices
KÖPRÜLER
ŞEFLİĞİ
Bridges Branch
Offices
1
5
18
1
1
1
1
1
2
7
22
1
1
1
1
1
3
4
19
1
1
1
1
1
4
6
26
1
1
1
1
1
5
6
20
1
1
1
1
1
6
5
20
1
1
1
1
1
7
5
20
1
1
1
1
1
YHT-HST
4
13
-
-
1
1
1
TOPLAM-Total
42
158
7
7
8
8
8
3.1.20. YOL VE İŞ MAKİNALARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2013)
Distribution of track and work machine by region
BAKIM VE YENİLEME MAKİNALARI
BAKIM VE YENİLEME MAKİNALARI
Maintenance and renewal machine
Maintenance and renewal machine
BÖLGELER-Regions
Buraj makinaları
Tamping machines
Makas Buraj makinaları
Switch Tamping machines
Balast eleme makinaları
Balast cleaning machines
Balast regülatörleri
Balast profiling machines
Balast tokmaklama makinaları
Crip and shoulder compactory
Stabilizatör
Track stabilizator machine
Ray kaynak makinaları
Flash butt- welding machines
Ray taşlama makinaları
Rail grinding machines
Makas ve panel serme makinası
Track and switch laying machines
Hızlı yol yenileme makinaları
Track renewal train
1
2
3
4
5
6
7
YHT
TOPLAM
Total
6
8
5
6
5
6
6
-
42
1
2
1
1
1
1
-
-
7
2
2
2
1
2
1
1
-
11
5
5
3
3
3
3
2
-
24
2
2
2
2
2
2
1
-
13
1
2
1
-
-
-
-
-
4
1
1
-
-
-
1
-
-
3
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
1
-
1
-
-
4
YARDIMCI
YARDIMCI YOL
YOL MAKİNALARI
MAKİNALARI
Auxiliary
machines
Auxiliary track
track machines
BÖLGELER-Regions
Poz otoları
Maintenance vehicles
Ağır vinçli poz otoları
Railway cranes
Kar küreme makinaları
Railway rotary snow plugh
Mobil Demiryolu Aracı
Mobile railroad car
1
2
3
4
5
6
7
YHT
TOPLAM
Total
11
18
3
7
11
8
4
-
62
-
1
4
1
-
1
-
-
7
1
-
-
4
4
-
-
-
9
5
5
13
11
9
10
12
-
65
31
3.2. CER DURUMU
Traction
3.2.1.
ÇEKEN ARAÇLARIN
ARAÇLARIN FAALİYET
FAALİYET DURUMLARI
DURUMLARI
3.2.1. ÇEKEN
Availability
of
Tractive
Stock
Availability of Tractive Stock
ANAHAT DİZEL LOKO
Mainline Diesel Loco
ELEKTRİKLİ
LOKO
Electric Loco
2009
MANEVRA DİZEL LOKO
Shunting Diesel Loco
HST
YHT DİZİ
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar
2011
2012
2013
Mevcut
Stock
Faal
Avail
E 43000
45
40
89
45
42
93
45
40
89
45
35
78
45
37
82
E 52500
19
16
84
19
10
53
-
-
-
11
11
100
8
8
100
64
56
88
64
52
81
45
40
89
56
46
82
53
45
85
DE 11000
63
45
71
63
46
73
63
45
71
63
38
60
63
37
59
DE 18000
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
DE 18100
10
10
100
10
9
90
9
8
89
9
5
56
8
4
50
DE 22000
86
71
83
86
75
87
86
74
86
86
69
80
86
66
77
DE 24000
253
210
83
249
221
89
248
216
87
248
218
88
244
199
82
DE 33000
89
72
81
89
81
91
89
82
92
89
74
83
89
71
80
502
409
81
498
433
87
496
426
86
496
405
82
491
378
77
DH 3600
4
4
100
2
2
100
2
2
100
2
2
100
2
2
100
DH 6500
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
DH 7000
17
14
82
17
14
82
17
15
88
17
11
65
17
12
71
DH 9500
26
19
73
26
20
77
26
18
69
26
24
92
26
23
88
TOPLAM
Total
48
38
79
46
37
80
46
36
78
46
38
83
46
38
83
YHT 65000
7
6
86
12
11
92
12
11
92
12
10
83
12
10
83
E 8000
14
12
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 14000
69
58
84
69
63
91
69
60
87
69
68
99
69
67
97
E 23000
-
-
-
30
28
93
32
31
97
32
29
91
32
31
97
E 32000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
6
86
12
8
67
83
70
84
99
91
92
101
91
90
108
103
95
113
106
94
MT 5500
7
7
100
7
7
100
7
5
71
7
6
86
7
-0
0-
MT 5600
9
3
33
9
5
56
9
6
67
9
3
33
9
4
44
MT 5700
28
25
89
28
24
86
28
22
79
28
23
82
28
20
71
MT 15000
8
6
75
11
10
91
12
11
92
12
9
75
12
5
42
MT 30000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
8
73
21
18
86
52
41
79
55
46
84
56
44
79
67
49
73
77
47
61
TOPLAM
Total
TOPLAM
Total
TOPLAM
Total
DİZEL DİZİ
Diesel Railcar
2010
Faal
Avail.
%
TOPLAM
Total
Mevcut
Stock
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
Mevcut
Stock
32
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
Mevcut
Stock
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
Mevcut
Stock
Faal
Avail
Faal
Avail.
%
3.2.2. LOKOMOTİFLERİN GÜCÜ VE YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Distribution of Locomotives by Power and Age
2013
ANAHAT DİZEL LOKO
Mainline Diesel Loco
ELEKTRİKLİ
LOKO
Electric Loco
LOKOMOTİF TİPLERİ
Types of Locomotives
BEHERİN
GÜCÜ (BG)
Power per
Locomotive
(HP)
MANEVRA DİZEL LOKO
Shunting Diesel Loco
HST
YHT DİZİ
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar
20-29
40 YIL
ÜZERİ
Over 40
30-39
TOPLAM
LOKO
Total Loco
E 43000
4325
-
2
43
-
-
45
E52500
5172
-
-
-
8
-
8
-
2
43
8
-
53
TOPLAM - Total
DE 11000
1065
-
-
63
-
-
63
DE 18000
1500
-
-
-
-
1
1
DE 18100
1500
-
-
-
8
-
8
DE 22000
2000
-
-
86
-
-
86
DE 24000
1900
-
-
17
227
-
244
DE 33000
3000
75
14
-
-
-
89
75
14
166
235
1
491
TOPLAM - Total
DİZEL DİZİ
Diesel Railcar
10 - 19
0-9
DH 3600
360-450
-
-
-
-
2
2
DH 6500
650
-
-
-
-
1
1
DH 7000
700
-
16
1
-
-
17
DH 9500
950
-
26
-
-
-
26
TOPLAM - Total
-
42
1-
-
3
46
YHT 65000
6500
12
-
-
-
-
12
E 14000
1400
-
-
33
36
-
69
E 23000
2300
32
-
-
-
-
32
E 32000
3216
12
-
-
-
-
12
44
-
33
36
-
113
TOPLAM - Total
MT 5500
4x145
-
-
-
-
7
7
MT 5600
2x225
-
3
6
-
-
9
MT 5700
2x280
-
4
24
-
-
28
MT 15000
2x750
12
-
-
-
-
12
MT 30000
3x750
21
-
-
-
-
21
33
7
30
-
7
77
TOPLAM - Total
33
3.2.3. ÇEKEN ARAÇLARIN TOPLAM GÜÇLERİ
Total Power of Tractive Stock
2013
KW
53
236.001
175.986
53
236.001
175.986
750 Kw - 1500 Kw
402
716.195
534.067
1500 Kw' den büyük - Above 1500 Kw
89
267.000
199.102
491
983.195
733.169
250 Kw - 500 Kw
3
1.550
1.156
500 Kw' den büyük - Above 500 Kw
43
36.600
27.293
46
38.150
28.449
4800 Kw
12
77.184
57.600
1022 Kw' den büyük - Above 1022 Kw
113
208.792
155.696
113
208.792
155.696
250 Kw - 500 Kw
44
23.790
17.740
500 Kw' den büyük - Above 500 Kw
33
65.250
48.657
77
89.040
66.397
DE ANAHAT
DE Mainline
ELEKTRİKLİ
LOKO
Electric Loco
BG / HP
DE MANEVRA LOKO
DE Shunting Loco
TOPLAM - Total
YHT
ADET
Quantity
3000 Kw' den büyük - Above 3000 Kw
TOPLAM - Total
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
ELEKTRİKLİ
DİZİ
Electric Railcar
HST
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
TOPLAM - Total
34
3.2.4. ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN VE DİZİLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Specifications of Electric Locos and Railcars
Dingil Tertibi - Axle Arrengement
YHT 65000
E 43000
E 52500
E23000
E 14000
22+4(1Ao Ao1)+22
Bo Bo Bo
Bo Bo
BoBo+22+BoBo
2 Bo+22+22
Dingil Basıncı - Axle Load
17T
20 T
20 T
18T
18T
Toplam Ağırlık - Total Weight
332T
120 T
80 T
186,9 T
118T
Fren Tipi - Brake Type
Knorr
Knorr
Knorr
Knorr
Knorr
Azami Hız - Max. Speed
250 km/h
90 Km/h
120 Km/h
140 Km/h
120 Km/h
Tekerlek Çapı - Wheel Diameter
850 mm
1220 mm
1250 mm
860 mm
1100 mm
8
6
4
8
2
4800 kw
3180 Kw
3860 Kw
1680 Kw
1029Kw
Cer Motor Adedi - Number of Traction Motors
Gücü - Power
Tahrik Sistemi - Driving System
Mekanik Parçalar - Mechanical Parts
Motor ve Tipi - Engine and Type
Transmisyon - Transmission
E
E
E
E
E
CAF
TSB
Konçar
Rotem
Alsthom
MB5126A
SE222
ISVK 644-8
(KTM-IFS-210)(AC)
TO1074
Voit
TSB
Konçar
Toshiba
Groupment
8,5 T
Max. Cer Kuvveti - Max. Traction Power
19,6 T
38,8 T
27,6 T
16,5 T
Devamlı Cer Kuvveti - Cont. Traction Povver
7,1 T
28,5 T
17,5 T
11,5 T
6T
230 V-400V
220 V-1000V
220 V
220 V
220 V-1500V
Işıklandırma- Isıtma - Lighting, Heating
Toplam Oturma Yeri - Total Seats
Hat Gerilimi - Catenary Voltage
419
-
-
173
223
25 KV 50 Hz
25 KV 50 Hz
26 KV 50 Hz
27 KV 50 Hz
25 KV 50 Hz
3.2.5. DİZEL ANAHAT LOKOMOTİFLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Specifications of Mainline Diesel Locos
DE 11000
DE 18100
DE 22000
DE 24000
DE 33000
Dingil Tertibi - Axle Arrengement
Bo-Bo
ALA-ALA
Co-Co
Co-Co
Co-Co
Dingil Basıncı - Axle Load
17,0 T
17,5 T
19,5 T
18,8 T
20,0 T
Toplam Ağırlık - Total Weight
68 T
105 T
117,5 T
112,8 T
120 T
Fren Tipi - Brake Type
Knorr
Westinghouse
Westinghouse
Oerlikon
Westinghouse
Azami Hız - Max. Speed
80 Km/h
120 Km/h
120 Km/h
120 Km/h
120 Km/h
Tekerlek Çapı - Wheel Diameter
1000 mm
1100 mm
1016 mm
1100 mm
1016 mm
4
4
6
6
6
Yakıt Stok Kapasitesi - Fuel Stock Capacity
2700 Lt
4315 Lt
5678 Lt
4900 Lt
6000 Lt
Motor Gücü - Engine Power
1065 Hp
1800 Hp
2200 Hp
2100 Hp
3300 Hp
DE
DE
DE
DE
DE
MTU
STM-ELMS
GM
STM - ELMS
GM
MTU 8 V 396 TC
Pielstick 12PA4
Gm 645 E
Pielstick16PA4
645 E3C
Kraus - Maffei
Alsthom-Elms
GM
Alsthom - Elms
GM
13T
21 T
40,2 T
36T/360
45 T
20,8 T
13,25 T
22,8 T
18T
30 T
13,2
24,2
20.3
24,18
22,7
MT 30000
Cer Motor Adeti - Number of Traction Motors
Tahrik Sistemi - Driving System
Mekanik Parçalar - Mechanical Parts
Motor ve Tipi -Engine and Type
Transmisyon - Transmission
Max. Cer Kuvveti - Max. Traction Power Force
Devamlı Cer Kuvveti
Cont. Traction Power Force
En Küçük Devamlı Hız Km/S
Min. Continuous Speed Km/h
DİZELLİ DİZİLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Technical Specifications of Diesel Railcar
MT 15000
MT 5700
MT 5600
MT 5500
Azami Hız - Max. Speed (km/h)
140
140
140
92
140
Azami Ağırlık - Max. Weight (ton)
136
54,4
55
115
59,6
Motor Gücü - Engine Power HP
2X750=1500
560
550
(4X145) 580 HP
(3X750) 2250 HP
1A+A1 A1+1A
1A+A1
B' 2'
1A+A1 2+2 1A+A1
1A+A1 A1+1A 1A+A1
920/840
920/840
920/860 mm
900/860 mm
920/840 mm
200
90
90
90
250
(26400+26400)52800
23840
25.190
62400
77700
Genişlik Width (mm)
2825
2878
2850
2901
2825
Ray mantarından en yüksek mesafesi (mm)
Highest distance from the railhead
4050
3695
3925
2925
4050
18
13,5
14
10,5
18
132+2 (engelli yolcu)
68
60+40 (ayakta)
(a=68 b=52 c=50)=170
194+2
Dingil Tertibi - Axle Arrengement
Tekerlek Çapı - Wheel Diameter
Minimum Kurp Çapı - Min curve radius (metre)
Tampondan tampona Boy
Bumber to bumber Length (mm)
Dingil Basıncı - Axle Load (ton)
Max. Yolcu kapasitesi - Max. Passenger capt
Fren Tipi - Engine and Type
Motor ve Tipi - Engine and Type
Yakıt Kapasitesi - Fuel capacity
Transmisyon - Transmission
(lt)
knorr
knorr
knorr
KE
knorr
Cummıns QSK 19R
FIAT
8217.SI.00 00A010
Cummıns KTA 19R
IVECO
8217.32.038T
Cummıns SK 19R
1300
600
870
4*250
1300
VOITHT
312 bre
VOITHT
T211 rz
VOITHT
T320rz
Hidromek
VOITHT
312 bre
35
36
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
8.744
8.662
8.662
8.662
8.662
8.612
8.612
8.662
8.662
24.446
25.076
25.076
24.728
24.728
23.648
23.648
23.244
23.244
8.772
8.706
8.706
8.754
8.754
8.850
8.850
7.758
7.758
6.420
6.300
6.300
5.640
5.640
5.580
5.580
5.540
5.540
2.052
1.760
1.760
1.812
1.812
2.111
2.111
2.111
2.111
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
YILLAR BANLİYÖ PULMAN
KOMPART. KUŞETLİ YATAKLI
TİPİ
Years
Pullman
YILLAR BANLİYÖ PULMAN
Compart. KUŞETLİ
Couchette Sleeping cars
Suburban
KOMPART.
TİPİ
YATAKLI
Car
Years
Pullman
Type
Compart. Couchette Sleeping cars
Suburban
Car
Type
24.446
8.772
6.420
2.052
2009 8.744
3.762
3.762
3.270
3.270
3.270
3.270
3.270
3.270
3.270
3.270
Dining Cars
54.196
54.196
53.774
53.774
52.866
52.866
52.071
52.071
50.585
50.585
Cars
TOPLAM
YOLCU
TOPLAM
VAGONU
YEMEKLİ YOLCU
Pass.
Dining Cars Total
VAGONU
YEMEKLİ
Cars
Total Pass.
3.2.7. YOLCU ARAÇ KAPASİTELERİ - Capacities of Passenger Cars
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
823
823
830
830
813
813
835
835
820
820
69
69
69
69
69
69
69
69
69
14
-
-
-
-
-
E 14000
69
E 14
8000
-
E 8000 50.232
E 14000
10.136
10.136 50.232
50.232
50.232
50.232
50.232
50.232
50.232
50.232
50.232
-
-
E 32000
22.410
22.410
23.904
23.904
23.904
23.904
23.904 19.644
23.904 19.644
E 23000
-
9
9
9
9
9
9
9
9
9
28
28
28
28
28
28
28
28
28
8
11
11
12
12
12
12
12
12
-
3
3
12
12
21
21
-
7
12
12
12
12
12
12
12
12
1.132
1.131
1.131
1.134
1.134
1.125
1.125
1.135
1.135
1.190
1.190
1.190
1.190
1.190
1.190
1.190
1.190
1.190
540
540
540
540
540
540
540
540
540
1.904
1.904
1.904
1.904
1.904
1.904
1.904
1.904
1.904
1.072
1.474
1.474
1.608
1.608
1.608
1.608
1.608
1.608
588
588
2.412
2.412
4.656
4.656
-
-
65.074
77.750
77.750
79.966
79.966
81.790
81.790
103.678
103.678
2.933
5.028
5.028
5.028
5.028
5.028
5.028
5.028
5.028
122.203
136.552
136.552
137.860
137.860
138.889
138.889
159.291
159.291
TOPLAM
GENEL
DİZİLER YHT
TOPLAM
TOPLAM
Total
HST GENEL
DİZİLER
YHT
Grand
Diesel Railcar
TOPLAM
Multiple
65000
DİZELLİ
DİZİ
Total
HST
Total
Grand
Units
RailcarMT 15000 MT 30000 Multiple
MT 5500 MT 5600 Diesel
MT 5700
65000
Total
Units
MT
5500 MT540
5600 MT
5700 MT
15000 MT 30000
1.190
1.904
1.072
65.074 2.933 122.203
7
7
7
7
7
7
7
7
7
DİZİLER-Multiple Units
12
12
E 32000
E 32000
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
DİZELLİ
DİZİ
GENEL
YHT
TOPLAM
HST GENEL
YHT
Grand
TOPLAM
65000
HST
Total
Grand
Railcar MT 15000 MT 30000 65000
MT 5500 MT 5600 Diesel
MT 5700
Total
MT 75500 MT 95600 MT28
5700 MT 15000
MT 30000
8
7
1.132
DİZİLER-Multiple Units
DİZİLER-Multiple
Units Units
DİZİLER
- Multiple
DİZİLER-Multiple
Units Units
DİZİLER
- Multiple
DİZELLİ DİZİ
30
30
32
32
32
32
32
32
E 23000
-
Electric Railcar
E 14000
E 23000
E 8000
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric Railcar
ELEKTRİKLİ
DİZİ
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electric
Railcar ( EMUs)
ELEKTRİKLİ
DİZİ
Electric
Railcar
(
EMUs)
E 8000 E 14000 E 23000 E 32000
TOPLAM
YOLCU
TOPLAM
FAAL
VAGONU
YEMEKLİ YOLCU Available
Pass. FAAL
Dining
Cars Total
VAGONU
YEMEKLİ
Available
Cars
Dining Cars Total Pass.
Cars
78
990
138
411
139
121
103
78
2009
990
135
421
138
119
89
63
2010
965
135
421
138
119
89
63
2010
965
134
415
151
108
91
63
2011
962
134
415
151
108
91
63
2011
962
132
399
136
107
107
63
2012
944
132
399
136
107
107
63
2012
944
132
393
132
106
107
63
2013
933
132 ARAÇ
393 KAPASİTELERİ
132
106- Capacities
107 of Passenger
63
2013 YOLCU
933
3.2.7.
Cars
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
YILLAR BANLİYÖ PULMAN
KOMPART. KUŞETLİ YATAKLI
TİPİ
Years
Pullman
YILLAR BANLİYÖ PULMAN
Compart. KUŞETLİ
Couchette Sleeping Cars
Suburban
KOMPART.
TİPİ
YATAKLI
Car
Years
Pullman
Type
Compart. Couchette Sleeping Cars
Suburban
Car
Type
138
411
139
121
103
2009
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
3.2.6. YOLCU ARAÇ SAYILARI - Number of Passenger Cars
3.2.6. YOLCU ARAÇ SAYILARI - Number of Passenger Cars
37
-
10 - 19
74
132
TOPLAM - Total
58
40 - 49
30 - 39
-
-
20 - 29
PULMAN
Pullman Car
KOMPARTIMAN
Compartment
KUŞETLİ
Couchette
YATAKLI
Sleeping cars
YEMEKLİ
Dining Cars
GENEL TOPLAM
Grand Total
2013
8.662
4.808
-
3.854
-
-
393
-
150
64
80
99
23.244
-
8.979
3.840
4.485
5.940
132
49
34
30
19
-
7.758
2.976
1.368
2.160
1.254
-
106
-
21
56
23
6
5.540
0
1.260
3.120
920
240
107
1
20
20
45
21
2.111
12
400
400
900
399
-
63
5
10
39
9
3.270
-
160
470
2.145
495
933
124
230
238
206
135
50.585
7.796
12.167
13.844
9.704
7.074
ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE
Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity Quantity Capacity
0-9
YAŞ GRUPLARI
Age Groups
BANLİYÖ TİPİ
Suburban Cars
3.2.8. YOLCU VAGONLARININ YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Distribution of Passenger Cars by Age Groups
3.2.9. YÜK VAGONLARININ FAALİYET DURUMLARI VE KAPASİTELERİ
Operational Situation and Capacities of Freight Wagons
2009
2010
2011
2012
2013
KAPALI VAGONLAR - Covered Wagons
Mevcut - Stock
5.487
5.451
5.393
5.312
5.319
Faal - Available
5.120
5.160
5.000
4.994
4.983
178.891
177.969
175.574
174.713
175.320
Mevcut - Stock
6.265
5.927
5.989
5.811
6.053
Faal - Available
5.213
5.143
5.412
5.612
5.570
281.966
265.662
277.966
260.876
294.792
Mevcut - Stock
5.180
5.723
6.150
6.412
6.604
Faal - Available
4.608
5.318
5.723
5.859
6.207
199.439
218.511
271.830
281.055
303.310
Mevcut - Stock
675
672
668
632
631
Faal - Available
524
568
448
368
441
36.694
36.694
36.462
35.537
34.793
Mevcut - Stock
17.607
17.773
18.200
18.167
18.607
Faal - Available
15.465
16.189
16.583
16.833
17.201
696.990
698.836
761.832
752.181
808.215
Mevcut - Stock
2.453
2.508
2.870
3.159
3.491
Faal - Available
2.427
2.486
2.862
3.025
3.422
136.350
139.758
163.375
184.479
207.970
1.908
1.772
1.732
1.778
1.756
Kapasite - Capacity
AÇIK VAGONLAR - Open Wagons
Kapasite - Capacity
PLATFORM VAGONLAR - Flat Wagons
Kapasite - Capacity
SARNIÇLI VAGONLAR - Tank Wagons
Kapasite - Capacity
GENEL TOPLAM - Grand Total
Kapasite - Capacity
3. ŞAHIS VAGONLARI - Private Wagons
Kapasite - Capacity
İDARİ VAGONLAR - Service Wagons
38
3.2.10. YÜK VAGONLARININ YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Distribution of Freight Wagons by Age Groups
KAPALI
Covered
AÇIK
Open
TOPLAM KAPASİTE
(Ton)
Total Capacity (Tonne)
2013
TOPLAM VAGON
ADEDİ
Total Ouantity of
Wagons
VAGON TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM
Distribution by Wagon Types
0-9
1.728
1.082
3.232
199
6.241
338.928
10 - 19
200
1.483
158
-
1.841
99.252
20 - 29
1.622
1.768
1.160
34
4.584
168.729
30 - 39
1.480
998
1.717
182
4.377
147.218
40 - 49
222
666
272
96
1.256
41.987
50 - +
67
56
65
120
308
12.101
5.319
6.053
6.604
631
18.607
175.320
294.792
303.310
34.793
YAŞ GRUPLARI
Age Groups
TOPLAM VAGON
Total Wagon
TOPLAM KAPASİTE (Ton)
Total Capacity (Tonne)
PLATFORM SARNIÇLI
Flat
Tank
808.215
3.2.11. YÜK VAGONLARININ TONAJLARINA GÖRE KAPASİTELERİ
Loading Capacities of Freight Wagons
2013
VAGON KAPASİTELERİ (Ton)
Wagon Capacities (Tonnes)
VAGON
ADEDİ
Ouantity
TOPLAM
İÇİNDEKİ %
% in Total
TOPLAM
TAŞIMA
TONAJI
Total
Loading
Capacity
16 - 30
8.892
48
236.980
29
31 - 50
280
1
13.539
2
50'den büyük - Over 50
9.435
51
557.696
69
TOPLAM - Total
18.607
100
808.215
100
TOPLAM
İÇİNDEKİ %
% in Total
3.2.12. ROTASYON - Turn around Time
(GÜN - Day)
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VAGONLARI DAHİL
Private wagons included
2009
2010
2011
2012
2013
11,6
11,3
10,4
10,1
10,4
39
3.2.13. LOKOMOTİF VE VAGON BAKIM ONARIM KURULUŞLARI
Loco and Wagon Maintenance and Repair Units
2013
BÖLGELER - Regions
YHT
TOPLAM
Total
HST
1
2
3
4
5
6
7
Dizel Loko Bakım Atl. Müd.
Diesel Loco Maintenance Workshop
-
2
2
1
1
1
1
1
9
Elek. Tren ve Loko Bakım Atölye Müdürlüğü
Elect. Train and Loco Maintenance Workshop
-
1
-
-
-
-
-
-
1
Depo Müdürlükleri
Depot Managements
-
4
1
3
3
3
1
15
Depo Şeflikleri
Depot Services
-
1
2
2
2
1
3
1
12
Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü
Wagon Maintenance and Repair Workshop
-
2
4
1
3
1
2
1
14
Vagon Servis Şefliği
Wagon Services
-
2
-
-
-
-
1
1
4
YHT Araç Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü
HST Maintenance and Repair Workshop
1
-
-
-
-
-
-
-
1
YHT Araç Bakım Onarım Şefliği
HST Maintenance and Repair Train Services
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3.3. GAR, İSTASYON, LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ - BANLİYÖ GAR VE İSTASYON ŞEFLİKLERİ
Terminal, Station, Logistics Managers - Suburban Terminal and Station Chief Offices
2013
BÖLGELER - Regions
YHT
TOPLAM
Total
HST
1
2
3
4
5
6
7
GAR MÜDÜRLÜKLERİ
Terminal Station Directorates
3
10
10
10
7
6
9
5
60
GAR ŞEFLİKLERİ
Terminal Chief Offices
3
6
5
9
4
6
9
11
53
İSTASYON ŞEFLİKLERİ
Station Chief Offices
-
13
36
49
51
31
44
45
269
MEMURLU DURAK
Staffed Halts
-
2
5
-
-
-
-
-
7
MEMURSUZ DURAK
Unstaffed Halts
-
29
35
30
78
31
31
33
267
SAYDİNG
Siding
-
32
39
2
28
12
12
-
125
TOPLAM - Total
6
92
130
100
168
86
105
94
781
LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ
Logistics Managers
5
9
9
6
6
6
2
43
LOJİSTİK ŞEFLİKLERİ
Logistics Chief Offices
8
12
3
9
6
16
8
62
BANLİYÖ GAR ŞEFLİKLERİ
Suburban Terminal Chief Offices
3
5
-
-
-
-
-
8
BANLİYÖ İSTASYON ŞEFLİKLERİ
Suburban Station Chief Offices
1
-
-
-
-
-
-
1
MARMARAY GAR ŞEFLİKLERİ
Marmaray Station Chief Offices
3
-
-
-
-
-
-
3
40
BÖLÜM IV
İŞLETME FAALİYETLERİ
PART IV
OPERATIONAL ACTIVITIES
43
1. BÖLGE - 1. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3. Region
-Buharlı Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
4. BÖLGE - 4. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
5. BÖLGE - 5. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
6. BÖLGE - 6. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
7. BÖLGE -7. Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM- G. Total
-Buharlı Loko - Steam Loco
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
78.646
78.646
143.901
-
704.884
704.884
21.433
21.433
-
363.755
363.755
57.268
57.268
-
143.901
64.696
23.672
88.368
206.516
206.516
-
-
290.101
41
274.486
564.628
194.247
194.247
1.609.447
701.258
21.689
588.947
2.921.341
172.916
24
172.940
480.447
480.447
252.490
403.100
655.590
336.687
588.947
925.634
33.734
74.821
74.821
12.110
21.624
EKSPRES
Express
2.873
2.873
MAVİTREN
Blue Train
288.934
288.934
BANLİYÖ
Suburban
48.660
10.101
58.761
121
213
334
36
0
19.067
19.067
274
274
28.942
9.852
38.794
256
256
-
N.YOLCU
Ordinary
Passengers
YOLCU - Passenger
35.439
35.439
-
0
12.911
12.911
22.528
22.528
-
-
-
KARMA
Mixed
2.398.430
711.359
21.689
952.702
4.084.180
208.718
23.885
232.603
368.747
41
274.522
643.310
226.327
24
226.351
560.517
560.517
487.948
412.952
900.900
531.190
663.768
1.194.958
14.983
21.624
288.934
325.541
TOPLAM
YOLCU
Total
Passengers
1.471
52
10
1.533
91
91
47
47
880
10
890
320
320
15
52
67
68
68
50
50
EKSPRES
Express
565
11
576
-
-
82
82
462
462
21
11
32
-
-
119.019
75
119.094
-
-
67.975
51
68.026
51.039
24
51.063
-
-
5
5
KARMA
Mixed
YÜK - Freight
N.YOLCU
Ordinary
Passengers
4.1. HAMTON-KİLOMETRE - Grosstonne Kilometers
4.1.1. LOKOMOTİFLERİN TİPLERİNE VE BÖLGELERE GÖRE HAMTON-KM'LER (2013)
Grosstonne-Km by Types of Locomotives and Regions
11
11.707.105
2.721.643
14.428.759
1.508.543
1.508.543
2.493.155
866.790
3.359.945
1.386.928
1.592.419
2.979.347
1.777.298
198.200
1.975.498
11
638.890
638.901
3.439.109
15.867
3.454.976
463.182
48.367
511.549
YÜK
Freight
11
11.828.160
63
2.721.728
14.549.962
1.508.634
1.508.634
2.493.202
866.790
3.359.992
1.455.865
1.592.480
3.048.345
1.829.119
198.224
2.027.343
11
638.926
63
639.000
3.439.177
15.867
3.455.044
463.237
48.367
511.604
YÜK
TOPLAMI
Freight Total
11
14.226.590
711.422
2.743.417
952.702
18.634.142
1.717.352
23.885
1.741.237
2.861.949
866.831
274.522
4.003.302
1.682.192
1.592.504
3.274.696
2.389.636
198.224
2.587.860
11
1.126.874
413.015
1.539.900
3.970.367
15.867
663.768
4.650.002
478.220
69.991
288.934
837.145
TOPLAM
YOLCU ve
YÜK
Total of
Passengers
and Freight
Train
51.444
51.444
2.668
2.668
1
1
6.457
6.457
265
265
20.902
20.902
6.566
6.566
14.585
14.585
İŞ TRENİ
Service Train
11
14.278.034
711.422
2.743.417
952.702
18.685.586
R020166
1.720.020
23.885
1.743.905
2.861.950
866.831
274.522
4.003.303
1.688.649
1.592.504
3.281.153
2.389.901
198.224
2.588.125
11
1.147.776
413.015
1.560.802
3.976.933
15.867
663.768
4.656.568
492.805
69.991
288.934
851.730
GENEL
TOPLAM
Grand Total
(1000)
4.1.2. LOKOMOTİF CİNSLERİNE GÖRE HAMTON - KİLOMETRELER
Grosstonne Kilometers by Types of Locomotives
ANAHAT
Mainline
3.399.196
266.302
3.665.498
1.779.223
241.379
2.020.602
5.686.100
-
TOPLAM
Total
48
3.399.196 15.091.889
266.302
40
3.665.498 15.091.929
1.779.223
2.013.376
1.673.978
3.453.201
2.013.376
7.118.699 17.105.353
132
YOLCU VE
YÜK
Passenger
and Freight
48
18.491.085
266.342
18.757.427
3.792.599
1.673.978
5.466.577
24.224.052
132
2013
2012
2011
2010
2009
YOLCU - Passenger
Buharlı Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharlı Loko - Steam Loco
BANLİYÖ
Suburban
1.432.599
1.432.599
1.432.599
-
YÜK
Freight
(1000)
İŞ TRENİ
Service
Train
GENEL
TOPLAM
Grand Total
78.442
78.442
78.442
-
48
18.569.527
266.342
18.835.869
3.792.599
1.673.978
5.466.577
24.302.494
132
Dizelli Loko - Diesel Loco
-
2.682.499
2.682.499
16.692.490
19.374.989
90.905
19.465.894
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
334.595
334.595
-
334.595
58
334.653
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
-
3.017.094
3.017.094
16.692.490
19.709.584
90.963
19.800.547
Elektrikli Loko - Electric. Loco
-
1.759.453
1.759.453
1.435.246
3.194.699
-
3.194.699
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.297.752
401.125
1.698.877
-
1.698.877
-
1.698.877
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.297.752
2.160.578
3.458.330
1.435.246
4.893.576
-
4.893.576
GENEL TOPLAM - Grand Total
1.297.752
5.177.672
6.475.424
18.127.868
24.603.292
90.963
24.694.255
Buharlı Loko - Steam Loco
-
71
71
-
71
-
71
Dizelli Loko - Diesel Loco
-
2.793.236
2.793.236
17.743.604
20.536.840
106.120
20.642.960
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
357.831
357.831
-
357.831
-
357.831
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
-
3.151.067
3.151.067
17.743.604
20.894.671
106.120
21.000.791
Elektrikli Loko - Electric. Loco
-
1.775.192
1.775.192
1.189.783
2.964.975
-
2.964.975
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.266.696
613.581
1.880.277
-
1.880.277
-
1.880.277
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.266.696
2.388.773
3.655.469
1.189.783
4.845.252
-
4.845.252
GENEL TOPLAM - Grand Total
1.266.696
5.539.911
6.806.607
18.933.387
25.739.994
106.120
25.846.114
Buharlı Loko - Steam Loco
-
8
8
-
8
-
8
Dizelli Loko - Diesel Loco
-
2.815.731
2.815.731
15.001.322
17.817.053
80.036
17.897.089
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
468.891
468.891
-
468.891
-
468.891
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
-
3.284.622
3.284.622
15.001.322
18.285.944
80.036
18.365.980
Elektrikli Loko - Electric. Loco
-
175.063
175.063
2.728.786
2.903.849
-
2.903.849
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
1.022.874
686.726
1.709.600
-
1.709.600
-
1.709.600
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
1.022.874
861.789
1.884.663
2.728.786
4.613.449
-
4.613.449
GENEL TOPLAM - Grand Total
1.022.874
4.146.419
5.169.293
17.730.108
22.899.401
80.036
22.979.437
Buharlı Loko - Steam Loco
-
-
11
11
-
2.398.430
2.398.430
11.828.160
14.226.590
-
11
Dizelli Loko - Diesel Loco
-0
51.444
14.278.034
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
711.359
711.359
-
711.422
-
711.422
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
-
3.109.789
3.109.789
11.828.223
14.938.012
51.444
14.989.456
Elektrikli Loko - Electric. Loco
-
21.689
21.689
2.721.728
2.743.417
-
2.743.417
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
363.755
588.947
952.702
-
952.702
-
952.702
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
363.755
610.636
974.391
2.721.728
3.696.119
-
3.696.119
GENEL TOPLAM - Grand Total
363.755
3.720.425
4.084.180
14.549.962
18.634.142
51.444
44
18.685.586
R020167
45
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Milyar-Billion
Hamton-km
2009
2010
2011
2012
2013
Lokomotif tiplerine göre Hamton-km - Grosstonne-km by type of locomotive
Dizelli sistem
Diesel system
Elektrikli sistem
Electrical system
4.1.3. BÖLGELERE GÖRE YOLCU VE YÜK HAMTON - KİLOMETRELER
Passenger and Freight Grosstonne - Kilometers by Regions
(1000)
2009
2010
2011
2012
2013
1. BÖLGE -1. Region
YOLCU - Passenger
2.497.528
2.273.316
2.456.148
1.244.643
325.541
YÜK - Freight
1.459.688
1.344.977
1.667.640
901.622
511.604
16.045
25.193
19.325
18.571
14.585
3.973.261
3.643.486
4.143.113
2.164.836
851.730
YOLCU - Passenger
1.880.345
1.887.464
1.921.054
1.371.683
1.194.959
YÜK - Freight
3.448.531
4.266.272
4.303.829
4.154.568
3.455.044
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2. Region
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3. Region
9.441
12.824
8.705
14.058
6.566
5.338.317
6.166.560
6.233.588
5.540.309
4.656.569
YOLCU - Passenger
487.328
500.086
525.758
644.148
900.900
YÜK - Freight
490.874
608.787
666.747
589.259
639.000
29.052
18.919
46.506
18.245
20.901
1.007.254
1.127.792
1.239.011
1.251.652
1.560.801
790.986
520.357
589.761
619.332
560.517
2.467.753
2.316.805
2.427.657
2.780.333
2.027.344
133
457
1.383
1.477
265
3.258.872
2.837.619
3.018.801
3.401.142
2.588.126
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
4. BÖLGE - 4. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
5. BÖLGE - 5. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
6. BÖLGE - 6. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
7. BÖLGE - 7. Region
YOLCU - Passenger
YÜK - Freight
İŞ TRENİ - Service Train
343.843
251.298
291.437
292.830
226.351
2.952.336
2.557.110
3.324.047
3.517.249
3.048.346
9.181
13.557
21.657
23.858
6.457
3.305.360
2.821.965
3.637.141
3.833.937
3.281.154
542.302
537.565
572.020
662.833
643.310
4.008.343
4.565.560
4.399.914
4.096.087
3.359.991
484
133
58
469
1
4.551.129
5.103.258
4.971.992
4.759.389
4.003.302
576.367
505.338
450.429
333.824
232.602
2.277.828
2.468.357
2.143.553
1.690.990
1.508.634
14.106
19.880
8.486
3.358
2.668
2.868.301
2.993.575
2.602.468
2.028.172
1.743.904
7.118.699
6.475.424
6.806.607
5.169.293
4.084.180
YÜK - Freight
17.105.353
18.127.868
18.933.387
17.730.108
14.549.963
İŞ TRENİ - Service Train
TOPLAM - Total
78.442
24.302.494
90.963
24.694.255
106.120
25.846.114
80.036
51.443
22.979.437
18.685.586
R020124 - R020125
TOPLAM - Total
G. TOPLAM - GRAND TOTAL
YOLCU - Passenger
46
47
Hamton-km
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2009
Milyar-Billion
2010
1.Bölge - 1.Region
4.Bölge - 4.Region
7.Bölge - 7.Region
2011
2.Bölge - 2.Region
5.Bölge - 5.Region
2012
2013
3.Bölge - 3.Region
6.Bölge - 6.Region
Bölgelere göre Hamton-km - Grosstonne-km by regions
4.1.4. TREN CİNSLERİNE GÖRE HAMTON -KİLOMETRELER
Grosstonne - Kilometers by Type of Trains
(1000)
TREN CiNSLERİ
Type of Trains
2009
2010
2011
2012
2013
Banliyö - Suburban
1.432.599
1.297.752
1.266.696
1.022.874
363.755
Mavi Tren - Blue Train
1.596.561
1.085.626
1.159.523
913.201
704.884
Ekspres - Express
3.771.028
3.935.664
4.248.411
3.109.062
2.921.341
254.601
90.267
64.750
63.804
58.761
Karma Yolcu - Mixed Passenger
63.910
66.115
67.227
60.352
35.439
Toplam Anahat - Total Mainline
5.686.100
5.177.672
5.539.911
4.146.419
3.720.425
Toplam Yolcu - Total Passengers
7.118.699
6.475.424
6.806.607
5.169.293
4.084.180
771
-
-
-
-
5.221
3.014
3.480
2.714
1.533
357.807
419.381
410.083
331.607
119.094
5.610
837
256
229
576
Yükte - On Freight
16.735.944
17.704.636
18.519.568
17.395.558
14.428.759
Toplam Yük - Total Freight
17.105.353
18.127.868
18.933.387
17.730.108
14.549.962
TOPLAM YOLCU VE YÜK
Total Passenger and Freight
24.224.052
24.603.292
25.739.994
22.899.401
18.634.142
78.442
90.963
106.120
80.036
51.444
24.302.494
24.694.255
25.846.114
22.979.437
18.685.586
YOLCU - Passenger
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
YÜK - Freight
Mavi Trende - On Blue Train
Ekspreste - On Express
Karmada - On Mixed
Yolcuda - On Passenger
İŞ TRENİ - Services Train
GENEL TOPLAM - Grand Total
R020165 - R020166 - R020167
48
49
0
5
10
15
20
25
30
2009
Milyar-Billion
2010
2011
2012
Hamton-km -Grosstonne-km
2013
Toplam - Total
Yolcu - Passenger
Passenger
Yük - Freight
4.1.5 HAT KESİMLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRE (2013)
Train-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE
KODLAR
Line Sections and Their Codes
Hat
Uzunluğu
Length of
Line
(Km)
1. BÖLGE - 1st Region
01-Haydarpaşa-Gebze
44,2
02-Gebze-Arifiye
87,5
03-Arifiye-Adapazarı
9,6
04-Arifiye-Eskişehir
167,9
11-Sirkeci-Halkalı
28,3
12-Halkalı-Pehlivanköy
207,7
13-Pehlivanköy-Hudut (Yun.)
30,2
14-Mandıra-Kırklareli
46,1
15-Pehlivanköy-Hudut (Bul.)
68,2
92-Tekirdağ-Muratlı
31,0
TOPLAM - Total
720,7
2. BÖLGE - 2nd Region
05-Polatlı-Eskişehir
173,6
16-Ankara-Marşandiz
9,1
17-Marşandiz-Sincan
15,7
18-Ankara-Kayaş
12,2
19-Sincan-Polatlı
62,6
20-Kayaş-Irmak
57,5
21-Irmak-Karabük
294,3
22-Karabük-Zonguldak
122,0
24-Irmak-Boğazköprü
295,2
25-Boğazköprü-Ulukışla
176,2
26-Boğazköprü-Kayseri
15,5
91-Sincan-Yenikent
7,7
93-Polatlı Konya (YHT)
213,0
TOPLAM - Total
1.454,6
3. BÖLGE - 3rd Region
27-Basmane-Halkapınar
2,7
28-Menemen-Aliağa
26,0
29-Halkapınar-Çiğli
13,2
30-Alsancak-Şirinyer
6,0
31-Şirinyer-Buca
2,5
32-Şirinyer-A.Menderes
11,7
33-Alsancak-Halkapınar
2,7
34-Basmane-Şirinyer
5,4
35-Adnan Menderes-Kaklık
268,1
36-D.Pınar-Alaşehir
188,6
37-Alaşehir-Manisa
102,4
38-Manisa-Soma
92,0
39-Soma-Balıkesir
83,0
40-Balıkesir-Bandırma
101,0
41-Çiğli-Manisa
50,6
48-Goncalı-Denizli
9,2
49-Ortaklar-Söke
22,7
50-Torbalı-Ödemiş
62,5
90-Çatal-Tire
10,8
TOPLAM-Total
1.061,1
4. BÖLGE - 4th Region
51-Sivas-Kalın
25,3
52-Kalın-Hanlı
44,0
53-Sivas-Bostankaya
28,0
54-Kalın-Samsun
382,5
55-Samsun-Çarşamba
35,9
56-Divriği-Erzurum
370,4
57-Erzurum-Kars
216,1
58-Kars-Doğukapı
64,2
59-Samsun-Gelemen
11,6
60-Çetinkaya-Divriği
65,0
87-Hanlı-Kayseri
152,8
88-Bostankaya-Çetinkaya
83,2
89-Hanlı-Bostankaya
46,0
TOPLAM - Total
1.525,0
Banliyö
Suburban
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Toplam
Yolcu
Total of
Passenger
622.807
317.095
939.902
19.286
5.068
118.490
30
52.182
195.056
622.807
19.286
322.163
118.490
30
52.182
1.134.958
10
10
77.427
188.037
132.585
398.049
700.565
58.716
122.182
42.672
413.431
206.248
814.438
215.412
37.515
731.826
3.343.005
700.565
136.143
310.219
175.257
413.431
206.248
814.438
215.412
37.515
731.826
3.741.054
-
6.717
20
70.966
147.132
8.214
73.566
1.603.991
369.714
375.959
233.699
205.929
138.300
248.415
44.901
76.692
356.419
49.687
4.010.321
-
59.524
80.505
52.332
453.384
262.854
141.912
2.014
45.370
272.983
154.893
1.525.771
Karma
Tren
Mixed
Train
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
3.756
171
77.685
308
303.784
673
130.337
240
516.954
1.044
6
6.420
180
19.387
314
8.009
570
35.930
622.807
4.800
177
103.391
322.651
441.661
1.027
190.528
810
1.687.852
-
222.889
6.685
22.743
13.032
77.628
54.750
782.430
250.952
985.652
322.668
53.248
295
2.792.972
167
195
680
240
727
814
7.983
490
720
172
10
12.198
923.621
143.023
333.642
188.529
491.786
261.812
790.413
251.442
1.800.810
538.252
90.763
305
731.826
6.546.224
6.717
20
70.966
147.132
8.214
73.566
1.603.991
369.714
375.959
233.699
205.929
138.300
248.415
44.901
76.692
356.419
49.687
4.010.321
-
921
13.690
8.834
72
3.888
15
1.836
85.554
215.249
108.256
70.628
60.472
129.977
41.645
2.619
594
288
744.538
27
2.260
1.148
4
192
201
90
5.392
37.700
1.217
983
1.034
1.371
2.596
54
660
4.704
308
59.941
7.665
15.970
80.948
76
151.212
8.430
75.492
1.694.937
622.663
485.432
305.310
267.435
269.648
292.656
47.574
77.946
361.411
49.995
4.814.800
59.524
80.505
52.332
453.384
262.854
141.912
2.014
45.370
272.983
154.893
1.525.771
20.216
76.179
46.579
59.926
202.900
82.551
27.146
85.456
922.859
127.574
44.203
5.088
273.711
240.634
299.277
43.605
2.152.104
48
756
54
157
153
45
1.213
142.123
107.651
158.004
1.376.999
466.661
186.272
2.014
5.088
365.660
513.770
514.096
43.650
3.881.988
50
Yük
Freight
R020123
4.1.5 HAT KESİMLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRE (2013)
Train-Kilometers by Line Sections
Hat
Uzunluğu
HAT KESİMLERİ VE
Length of
KODLAR
Line
Line Sections and Their Codes
(Km)
5. BÖLGE - 5th Region
61-Malatya-Hekimhan
72,2
62-Hekimhan-Çetinkaya
70,2
63-Malatya-Yolçatı
94,6
64-Yolçatı-Maden
76,0
65-Maden-Batman
173,2
66-Batman-Kurtalan
69,5
67-Yolçatı-Elazığ
24,3
68-Elazığ-Tatvan
353,0
69-Malatya-Narlı
181,6
70-Van-Hudut
117,4
TOPLAM - Total
1.232,0
6.BÖLGE - 6th Region
72-Horozluhan-Ulukışla
247,8
73-Ulukışla-Yenice
109,0
74-Yenice-Mersin
43,2
75-Yenice-Adana
24,0
76-Adana-Toprakkale
78,3
77-Toprakkale-İskenderun
59,6
78-Toprakkale-Fevzipaşa
63,1
79-Fevzipaşa-Narlı
69,4
80-Köprüağzı-K.Maraş
29,1
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
39,0
82-Narlı-Gaziantep
84,2
83-Gaziantep-Karkamış
91,0
84-Karkamış-Hudut
325,6
85-Şenyurt-Mardin
25,4
Çobanbey- Karkamış
56,3
TOPLAM - Total
1.345,0
7. BÖLGE - 7th Region
06-Eskişehir-Alayunt
62,9
07-Kütahya-Seyitömer
31,2
08-Tavşanlı-Tunçbilek
14,2
09-Alayunt-Balıkesir
261,8
10-Alayunt-Afyon
94,7
42-Kaklık-Karakuyu
107,2
43-Karakuyu-Afyon
114,7
44-Karakuyu-Eğirdir
79,9
45-Gümüşgün-Burdur
24,8
46-Bozanönü-Isparta
14,0
47-Sütlaç-Çivril
30,8
71-Afyon-Horozluhan
255,8
86-Afyon-D.Pınar
64,0
TOPLAM - Total
1.156,0
GENEL TOPLAM
Grand Total
8.494,4
Karma
Tren
Mixed
Train
Banliyö
Suburban
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Toplam
Yolcu
Total of
Passenger
-
81.130
81.765
125.979
32.832
113.381
21.552
89.724
110.768
17.334
674.465
81.130
81.765
125.979
32.832
113.381
21.552
89.724
110.768
17.334
674.465
70
70
273
88.771
89.184
-
622.404
299.676
869.586
540.888
153.187
38.587
81.849
41.208
10.971
2.658.356
622.404
299.676
869.586
540.888
153.187
38.587
81.849
41.208
10.971
2.658.356
-
-
223.176
129.715
141.282
268.824
77.428
840.425
223.176
129.715
141.282
268.824
77.428
840.425
1.337.951
13.247.399
14.585.350
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
432.954
351.458
386.153
123.140
217.138
24.219
62.424
223.954
1.129.419
57.994
3.008.853
756
192
246
69
408
20.061
21.732
514.910
433.485
512.378
155.972
330.792
24.288
83.976
402.857
1.260.248
75.328
3.794.234
477.308
629.874
128.239
89.424
318.955
250.627
351.808
527.976
2.296
117
161.215
71.238
227.924
11.520
3.248.521
4
4
1.099.712
929.554
997.825
630.312
472.142
289.214
433.657
569.184
2.296
11.088
161.215
71.238
227.924
11.520
5.906.881
-
112.262
494
78
212.434
231.074
40.002
100.591
14.835
6.312
52
656.021
79.764
1.453.919
1.999
108
2.080
1.369
495
264
98
12.066
18.479
337.437
602
78
344.229
373.725
40.002
101.086
15.099
6.312
52
924.943
169.258
2.312.823
292.094
13.917.861
149.497
28.944.802
Yük
Freight
R020123
51
4.1.6 HAT KESİMLERİNE GÖRE HAMTON-KİLOMETRE (2013)
Grosstonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
1. BÖLGE - 1st Region
01-Haydarpaşa-Gebze
02-Gebze-Arifiye
03-Arifiye-Adapazarı
04-Arifiye-Eskişehir
11-Sirkeci-Halkalı
12-Halkalı-Pehlivanköy
13-Pehlivanköy-Hudut (Yun.)
14-Mandıra-Kırklareli
15-Pehlivanköy-Hudut (Bul.)
92-Tekirdağ-Muratlı
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2nd Region
05-Polatlı-Eskişehir
16-Ankara-Marşandiz
17-Marşandiz-Sincan
18-Ankara-Kayaş
19-Sincan-Polatlı
20-Kayaş-Irmak
21-Irmak-Karabük
22-Karabük-Zonguldak
24-Irmak-Boğazköprü
25-Boğazköprü-Ulukışla
26-Boğazköprü-Kayseri
91-Sincan-Yenikent
93-Polatlı Konya (YHT)
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3rd Region
27-Basmane-Halkapınar
28-Menemen-Aliağa
29-Halkapınar-Çiğli
30-Alsancak-Şirinyer
31-Şirinyer-Buca
32-Şirinyer-A.Menderes
33-Alsancak-Halkapınar
34-Basmane-Şirinyer
35-Adnan Menderes-Kaklık
36-D.Pınar-Alaşehir
37-Alaşehir-Manisa
38-Manisa-Soma
39-Soma-Balıkesir
40-Balıkesir-Bandırma
41-Çiğli-Manisa
48-Goncalı-Denizli
49-Ortaklar-Söke
50-Torbalı-Ödemiş
90-Çatal-Tire
TOPLAM-Total
4. BÖLGE - 4th Region
51-Sivas-Kalın
52-Kalın-Hanlı
53-Sivas-Bostankaya
54-Kalın-Samsun
55-Samsun-Çarşamba
56-Divriği-Erzurum
57-Erzurum-Kars
58-Kars-Doğukapı
59-Samsun-Gelemen
60-Çetinkaya-Divriği
87-Hanlı-Kayseri
88-Bostankaya-Çetinkaya
89-Hanlı-Bostankaya
TOPLAM - Total
Hat
Uzunluğu
Length of
Line
(Km)
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Banliyö
Suburban
Yük
Freight
(1000)
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
44,2
87,5
9,6
167,9
28,3
207,7
30,2
46,1
68,2
31,0
720,7
199.301
89.633
288.934
5.968
1.108
20.957
17
8.557
36.607
2.031
64
51.075
89
306.390
177
151.672
107
511.605
528
1
2.783
36
8.539
206
2.314
177
14.584
199.301
2.559
65
59.826
90.866
335.886
400
162.543
284
851.730
173,6
9,1
15,7
12,2
62,6
57,5
294,3
122,0
295,2
176,2
15,5
7,7
213,0
1454,6
14.554
35.345
24.922
74.821
239.073
18.294
35.980
14.259
122.354
68.919
296.550
69.363
12.631
242.714
1.120.137
182.052
5.937
18.039
12.285
63.515
50.847
1.061.461
390.958
1.265.541
352.100
52.164
145
3.455.044
32
35
231
26
224
135
4.555
650
633
45
1
6.567
421.157
38.820
89.595
51.492
186.093
119.901
1.066.016
391.608
1.562.724
421.508
64.795
146
242.714
4.656.569
2,7
26,0
13,2
6,0
2,5
11,7
2,7
5,4
268,1
188,6
102,4
92,0
83,0
101,0
50,6
9,2
22,7
62,5
10,8
1061,1
-
1.950
6
20.958
26.298
2.463
13.149
286.241
121.550
115.099
63.048
55.571
33.697
73.362
8.302
8.919
63.757
6.531
900.901
794
9.702
4.090
54
3.348
8
1.593
77.857
178.411
90.659
66.971
38.918
140.882
23.604
1.597
423
88
638.999
22
1.245
693
3
165
135
78
4.206
5.969
1.066
511
450
815
1.514
23
439
3.366
202
20.902
2.766
10.953
25.741
57
29.811
2.606
14.820
368.304
305.930
206.824
130.530
94.939
175.394
98.480
9.922
9.781
67.211
6.733
1.560.802
25,3
44,0
28,0
382,5
35,9
370,4
216,1
64,2
11,6
65,0
152,8
83,2
46,0
1525,0
-
20.147
29.259
21.190
126.435
118.788
59.044
193
23.527
99.205
62.729
560.517
70.260
28.108
69.240
823.685
154.605
31.543
4.501
318.029
227.756
261.199
38.417
2.027.343
4
64
2
11
142
42
265
52
90.411
57.367
90.430
950.184
273.395
90.598
193
4.501
341.556
327.103
323.928
38.459
2.588.125
R020124 - R020125
4.1.6 HAT KESİMLERİNE GÖRE HAMTON-KİLOMETRE (2013)
Grosstonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
5. BÖLGE - 5th Region
61-Malatya-Hekimhan
62-Hekimhan-Çetinkaya
63-Malatya-Yolçatı
64-Yolçatı-Maden
65-Maden-Batman
66-Batman-Kurtalan
67-Yolçatı-Elazığ
68-Elazığ-Tatvan
69-Malatya-Narlı
70-Van-Hudut
TOPLAM - Total
6.BÖLGE - 6th Region
72-Horozluhan-Ulukışla
73-Ulukışla-Yenice
74-Yenice-Mersin
75-Yenice-Adana
76-Adana-Toprakkale
77-Toprakkale-İskenderun
78-Toprakkale-Fevzipaşa
79-Fevzipaşa-Narlı
80-Köprüağzı-K.Maraş
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
82-Narlı-Gaziantep
83-Gaziantep-Karkamış
84-Karkamış-Hudut
85-Şenyurt-Mardin
Çobanbey- Karkamış
TOPLAM - Total
7. BÖLGE - 7th Region
06-Eskişehir-Alayunt
07-Kütahya-Seyitömer
08-Tavşanlı-Tunçbilek
09-Alayunt-Balıkesir
10-Alayunt-Afyon
42-Kaklık-Karakuyu
43-Karakuyu-Afyon
44-Karakuyu-Eğirdir
45-Gümüşgün-Burdur
46-Bozanönü-Isparta
47-Sütlaç-Çivril
71-Afyon-Horozluhan
86-Afyon-D.Pınar
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM
Grand Total
Hat
Uzunluğu
Length of
Line
(Km)
Anahat
Yolcu
Mainline
Passenger
Banliyö
Suburban
Yük
Freight
(1000)
İş Treni
Service
Train
Toplam
Total
72,2
70,2
94,6
76,0
173,2
69,5
24,3
353,0
181,6
117,4
1.232,0
-
27.298
27.486
40.006
12.073
32.446
6.337
45.733
28.598
6.374
226.351
426.839
365.548
311.907
89.544
165.537
11.911
51.669
326.113
1.252.306
46.971
3.048.345
280
81
107
13
140
5.837
6.458
454.417
393.115
352.020
101.617
197.983
11.924
58.006
371.986
1.286.741
53.345
3.281.154
247,8
109,0
43,2
24,0
78,3
59,6
63,1
69,4
29,1
39,0
84,2
91,0
325,6
25,4
56,3
1.345,0
-
141.302
90.304
198.953
128.509
39.481
9.019
22.079
10.646
3.017
643.310
440.995
682.140
114.244
100.111
336.216
301.971
404.890
565.096
1.150
40
108.986
72.114
226.523
5.515
3.359.991
1
1
582.297
772.445
313.197
228.620
375.697
310.990
426.969
575.742
1.150
3.057
108.986
72.114
226.523
5.515
4.003.302
62,9
31,2
14,2
261,8
94,7
107,2
114,7
79,9
24,8
14,0
30,8
255,8
64,0
1.156,0
-
45.459
35.282
36.356
88.471
27.034
232.602
115.764
247
80
245.806
238.010
38.154
85.405
10.829
2.883
11
704.586
66.860
1.508.635
653
45
404
542
266
162
99
496
2.667
161.876
292
80
281.492
274.908
38.154
85.671
10.991
2.883
11
793.156
94.390
1.743.904
8.494,4
363.755
3.720.425
14.549.962
51.444
18.685.586
R020124 - R020125
53
4.1.7.
4.1.7. HAT
HAT KESİMLERİNE
KESİMLERİNE GÖRE
GÖRE NETTON-KİLOMETRE
NETTON-KİLOMETRE (2013)
(2013)
Nettonne-Kilometers
by
Line
Sections
Nettonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
st
Sections
and Their Codes
1.Line
BÖLGE
- 1 Region
01-Haydarpaşa-Gebze
02-Gebze-Arifiye
03-Arifiye-Adapazarı
5. BÖLGE - 5th Region
04-Arifiye-Eskişehir
61-Malatya-Hekimhan
11-Sirkeci-Halkalı
62-Hekimhan-Çetinkaya
12-Halkalı-Pehlivanköy
13-Pehlivanköy-Hudut
(Yun.)
63-Malatya-Yolçatı
14-Mandıra-Kırklareli
64-Yolçatı-Maden
15-Pehlivanköy-Hudut (Bul.)
65-Maden-Batman
92-Tekirdağ-Muratlı
66-Batman-Kurtalan
TOPLAM
- Total
nd
2.
BÖLGE - 2 Region
67-Yolçatı-Elazığ
05-Polatlı-Eskişehir
68-Elazığ-Tatvan
16-Ankara-Marşandiz
69-Malatya-Narlı
17-Marşandiz-Sincan
70-Van-Hudut
18-Ankara-Kayaş
19-Sincan-Polatlı
TOPLAM
- Total
20-Kayaş-Irmak
th
6.BÖLGE
- 6 Region
21-Irmak-Karabük
72-Horozluhan-Ulukışla
22-Karabük-Zonguldak
24-Irmak-Boğazköprü
73-Ulukışla-Yenice
25-Boğazköprü-Ulukışla
74-Yenice-Mersin
26-Boğazköprü-Kayseri
75-Yenice-Adana
91-Sincan-Yenikent
76-Adana-Toprakkale
93-Polatlı Konya (YHT)
TOPLAM - Total
77-Toprakkale-İskenderun
rd
3. BÖLGE - 3 Region
78-Toprakkale-Fevzipaşa
27-Basmane-Halkapınar
79-Fevzipaşa-Narlı
28-Menemen-Aliağa
80-Köprüağzı-K.Maraş
29-Halkapınar-Çiğli
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
30-Alsancak-Şirinyer
31-Şirinyer-Buca
82-Narlı-Gaziantep
32-Şirinyer-A.Menderes
83-Gaziantep-Karkamış
33-Alsancak-Halkapınar
84-Karkamış-Hudut
34-Basmane-Şirinyer
85-Şenyurt-Mardin
35-Adnan Menderes-Kaklık
36-D.Pınar-Alaşehir
Çobanbey- Karkamış
37-Alaşehir-Manisa
TOPLAM
- Total
38-Manisa-Soma
th
7.
BÖLGE - 7 Region
39-Soma-Balıkesir
40-Balıkesir-Bandırma
06-Eskişehir-Alayunt
41-Çiğli-Manisa
07-Kütahya-Seyitömer
48-Goncalı-Denizli
08-Tavşanlı-Tunçbilek
49-Ortaklar-Söke
09-Alayunt-Balıkesir
50-Torbalı-Ödemiş
90-Çatal-Tire
10-Alayunt-Afyon
TOPLAM-Total
42-Kaklık-Karakuyu
th
4. BÖLGE - 4 Region
43-Karakuyu-Afyon
51-Sivas-Kalın
44-Karakuyu-Eğirdir
52-Kalın-Hanlı
53-Sivas-Bostankaya
45-Gümüşgün-Burdur
54-Kalın-Samsun
46-Bozanönü-Isparta
55-Samsun-Çarşamba
47-Sütlaç-Çivril
56-Divriği-Erzurum
71-Afyon-Horozluhan
57-Erzurum-Kars
58-Kars-Doğukapı
86-Afyon-D.Pınar
59-Samsun-Gelemen
TOPLAM - Total
60-Çetinkaya-Divriği
87-Hanlı-Kayseri
GENEL TOPLAM
88-Bostankaya-Çetinkaya
Grand Total
89-Hanlı-Bostankaya
TOPLAM - Total
Hat
Uzunluğu
Hat
Length of Line
Uzunluğu
(Km)
Length of
Line44,2
(Km)87,5
Yük
Freight
Yük
Freight
836
24.055
214.469
5
179.877
145.191
46
162.819
45.97071.466
83.393
25
6.067
241.624
9,6
167,9
72,2
28,3
70,2
207,7
30,2
94,6
46,1
76,0
68,2
173,2
31,0
69,5
720,7
24,3
27.035
82.736
152.453
2.827
669.007
7.908
20.556
6.219
28.099
1.561.646
173,6
353,0
9,1
181,6
15,7
117,4
12,2
62,6
1.232,0
57,5
294,3
247,8
122,0
295,2
109,0
176,2
43,2
15,5
24,0
7,7
78,3
213,0
1.454,6
59,6
63,1
2,7
69,4
26,0
29,1
13,2
39,0
6,0
2,5
84,2
11,7
91,0
2,7
325,6
5,4
25,4
268,1
188,6
56,3
102,4
1.345,0
107,2
114,7
25,3
79,9
44,0
28,0
24,8
382,5
14,0
35,9
30,8
370,4
255,8
216,1
64,2
64,0
11,6
1.156
54
Service
Train
262
1.131
116
6
34
3.918
113
40
992
39
1
6.461
8216
2.466
107
1197
2.739
Toplam
Total
1.098
25.186
214.585
11
179.911
149.109
159
162.859
45.97072.458
83.393
64
6.068
248.085
27.035
82.736
152.535
2.843
671.473
8.015
20.556
6.230
28.196
1.564.385
64
2.661
237364--3.557-
25.117
622.221
199.593
164.802
700.723
368.551
187.481
56.990
27.387
53.416
48
162.0811.855.799
168.847
33.812
18.146
76.351
64.437
10.430
108
855
35
266
135.525
26
131.713322.936
12
514
3142-96
64
452.1232.692543
193
145
285
251
672
5
10
162123
1.353
112
198
9.337
34.005
18.291
76.636
64.688
11.102
113
865
35
428
135.648
1.379
112
131.911
332.273
149.075
96.471
117.078
7.441.125
13.752
978.601
98
23.13229
128
20.237
37.501
32.967
3.629
14.411
30.709
565
444.192
4
65.033332.924
12.400
32.9482.513
759.626
65,0
152,8
83,2
8.494,4
46,0
1.525,0
(1000)
Toplam
Total
25.053
619.560
199.593
164.565
700.359
368.551
187.481
56.990
27.387
53.416
48
162.0811.852.242
168.847
230.005
410
299.029
4.689
561
1.540
18
31
51.9941.731
30.004
2
100.490
819
2.871
41.524
87.93644.368
1.724.450
92,0
83,0
101,0
62,9
50,6
31,2
9,2
14,2
22,7
261,8
62,5
10,8
94,7
1.061,1
İş Treni
Service
İşTrain
Treni
(1000)
-
4644-1-41202910-
230.005
422
299.029
5.203
561
1.854
18
33
51.9941.827
30.004
66
100.490
864
2.871
43.647
90.62844.911
1.724.450
20.237
37.547
32.967
3.673
14.411
30.709
565
444.193
4
65.033332.965
12.400
33.1502.513
760.536
149.075
96.569
117.078
7.464.257
13.781
978.729
R020125
R020125
4.1.7. HAT KESİMLERİNE GÖRE NETTON-KİLOMETRE (2013)
Nettonne-Kilometers by Line Sections
HAT KESİMLERİ VE KODLAR
Line Sections and Their Codes
5. BÖLGE - 5th Region
61-Malatya-Hekimhan
62-Hekimhan-Çetinkaya
63-Malatya-Yolçatı
64-Yolçatı-Maden
65-Maden-Batman
66-Batman-Kurtalan
67-Yolçatı-Elazığ
68-Elazığ-Tatvan
69-Malatya-Narlı
70-Van-Hudut
TOPLAM - Total
th
6.BÖLGE - 6 Region
72-Horozluhan-Ulukışla
73-Ulukışla-Yenice
74-Yenice-Mersin
75-Yenice-Adana
76-Adana-Toprakkale
77-Toprakkale-İskenderun
78-Toprakkale-Fevzipaşa
79-Fevzipaşa-Narlı
80-Köprüağzı-K.Maraş
81-Fevzipaşa-Tahtaköprü
82-Narlı-Gaziantep
83-Gaziantep-Karkamış
84-Karkamış-Hudut
85-Şenyurt-Mardin
Çobanbey- Karkamış
TOPLAM - Total
th
7. BÖLGE - 7 Region
06-Eskişehir-Alayunt
07-Kütahya-Seyitömer
08-Tavşanlı-Tunçbilek
09-Alayunt-Balıkesir
10-Alayunt-Afyon
42-Kaklık-Karakuyu
43-Karakuyu-Afyon
44-Karakuyu-Eğirdir
45-Gümüşgün-Burdur
46-Bozanönü-Isparta
47-Sütlaç-Çivril
71-Afyon-Horozluhan
86-Afyon-D.Pınar
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM
Grand Total
Hat
Uzunluğu
Length of
Line
(Km)
Yük
Freight
İş Treni
Service
Train
(1000)
Toplam
Total
72,2
70,2
94,6
76,0
173,2
69,5
24,3
353,0
181,6
117,4
1.232,0
214.469
179.877
162.819
45.970
83.393
6.067
27.035
152.453
669.007
20.556
1.561.646
116
34
40
1
82
2.466
2.739
214.585
179.911
162.859
45.970
83.393
6.068
27.035
152.535
671.473
20.556
1.564.385
247,8
109,0
43,2
24,0
78,3
59,6
63,1
69,4
29,1
39,0
84,2
91,0
325,6
25,4
56,3
1.345,0
199.593
368.551
56.990
53.416
162.081
168.847
230.005
299.029
561
18
51.994
30.004
100.490
2.871
1.724.450
-
199.593
368.551
56.990
53.416
162.081
168.847
230.005
299.029
561
18
51.994
30.004
100.490
2.871
1.724.450
62,9
31,2
14,2
261,8
94,7
107,2
114,7
79,9
24,8
14,0
30,8
255,8
64,0
1.156
64.437
108
35
135.525
131.713
20.237
37.501
3.629
565
4
332.924
32.948
759.626
251
5
123
198
46
44
41
202
910
64.688
113
35
135.648
131.911
20.237
37.547
3.673
565
4
332.965
33.150
760.536
8.494,4
7.441.125
23.132
7.464.257
R020125
55
4.2. TREN KİLOMETRELER
Train - Kilometers
4.2.1. LOKOMOTİF VE TREN TİPLERİNE GÖRE TREN KİLOMETRELER
Train - Kilometers by Types of Train and Tractive Stok
56
3.970
7.656
1.302
12.928
584
15.798
209
29.519
2.160
7.763
441
10.364
583
15.762
266
26.975
2.292
8.060
287
10.639
574
16.335
296
27.844
2.618
8.619
248
11.485
526
14.901
244
27.156
2.160
8.880
242
11.282
292
11.725
150
23.449
1.084
4.511
5.595
1.499
7.094
1.115
4.266
5.381
1.140
6.521
1.118
4.264
5.382
918
6.300
146
447
593
2.343
2.936
134
134
2.192
2.326
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electrical Railcar
ELEKTRİKLİ LOKO
Electrical Loco
TOPLAM
Total
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
1.540
31
1.571
1.571
1.882
1.882
1.882
2.034
2.034
2.034
2.699
8
2.707
2.707
3.810
54
3.864
3.864
4.452
723
5.175
5.175
4.337
1.192
5.529
5.529
4.315
1.873
6.188
6.188
3.133
2.107
5.240
5.240
1.338
1.832
3.170
3.170
GENELTOPLAM
Grand Total
3.970
6.116
1.271
11.357
584
15.798
209
27.948
2.160
5.881
441
8.482
583
15.762
266
25.093
2.292
6.026
287
8.605
574
16.335
296
25.810
2.618
5.920
240
8.778
526
14.901
244
24.449
2.160
5.070
188
7.418
292
11.725
150
19.585
(1000)
ELEKTRİKLİ SİSTEM
Electrical System
TOPLAM
Total
YOLCU
Passenger
YOLCU
Passenger
YOLCU
Passenger
YOLCU
Passenger
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
Banliyö - Suburban
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Pass.
Yolcu Toplam - Total Passengers
KARMA TREN - Mixed Train
YÜK TRENİ - Freight Train
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM-Grand Total
YOLCU
Passenger
2013
2012
2011
2010
2009
DİZELLİ LOKO
Diesel Loc.
DİZELLİ SİSTEM
Diesel System
4.452
1.084
5.234
10.770
1.499
12.269
4.337
1.115
5.458
10.910
1.140
12.050
4.315
1.118
6.137
11.570
918
12.488
3.133
146
2.554
5.833
2.343
8.176
1.338
0
1.966
3.304
2.192
5.496
4.452
5.054
12.890
1.302
23.698
584
17.297
209
41.788
4.337
3.275
13.221
441
21.274
583
16.902
266
39.025
4.315
3.410
14.197
287
22.209
574
17.253
296
40.332
3.133
2.764
11.173
248
17.318
526
17.244
244
35.332
1.338
2.160
10.846
242
14.586
292
13.917
150
28.945
4.2.2. BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRELER (2013)
Train-Kilometers by Regions and Types of Tractive Stock
BANLİYÖ
Suburban
1. BÖLGE - 1st Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
2. BÖLGE - 2nd Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar
TOPLAM - Total
3. BÖLGE - 3rd Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
TOPLAM - Total
4. BÖLGE - 4th Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
5. BÖLGE - 5th Region
MAVİTREN
Blue Train
EKSPRES
Express
N.YOLCU
Ordinary
Passenger
TOPLAM
YOLCU
Total
Passenger
KARMA
Mixed
61.792
10
468.431
35.930
-
48.523
-
İŞ TRENİ
Service
Train
YÜK
Freight
GENEL
TOPLAM
Grand
Total
-
8.665
53.127
-
-
-
133.264
-
939.902
-
-
-
939.902
-
-
-
939.902
939.902
8.665
186.391
-
1.134.958
10
516.954
35.930
1.687.852
4.296.978
133.264
566.163
181.787
-
550.987
959.005
760
2.774.028
12.198
-
-
-
1.510.752
-
-
-
-
18.944
-
398.049
-
1.832.253
-
2.230.302
-
-
-
2.230.302
398.049
550.987
2.791.258
760
3.741.054
-
2.792.972
12.198
6.546.224
-
683.644
868.363
107.143
744.538
59.941
-
2.299.680
51.491
1.659.150
-
-
2.463.629
-
2.351.171
-
-
-
2.351.171
683.644
3.168.043
158.634
4.010.321
-
744.538
59.941
4.814.800
3.727.365
-
185.248
1.337.885
2.638
1.997.481
1.213
-
-
-
1.525.771
-
202.900
-
-
154.623
-
-
185.248
1.337.885
2.638
1.525.771
202.900
2.152.104
1.213
18.944
154.623
3.881.988
-
71.126
526.181
77.073
1.699.073
21.732
-
85
674.380
89.184
-
-
85
-
1.309.780
-
1.309.865
-
71.126
526.266
77.073
674.465
89.184
3.008.853
21.732
3.794.234
-
247.392
1.092.305
-
2.587.667
4
-
89
-
1.339.697
-
-
660.854
-
3.927.368
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
-
1318381
189
89
-
1.318.570
-
-
1.318.570
TOPLAM - Total
-
247.392
2.410.775
189
2.658.356
-
3.248.521
4
5.906.881
-
412.354
233.230
712
1.453.919
18.479
192.351
1.778
2.118.694
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
646.296
-
-
194.129
-
-
-
194.129
TOPLAM - Total
-
412.354
425.581
2.490
840.425
-
1.453.919
18.479
2.312.823
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-
2.159.416
5.070.096
188.326
7.417.838
292.094
11.725.137
149.497
19.584.566
-Dizelli Dizi - Diesel Railcar
-
-
3.810.412
53.458
3.863.870
-
-
-
3.863.870
-Elektrikli Loko - Electric Loco
-
-
133.438
-
133.438
-
2.192.724
-
2.326.162
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
TOPLAM - Total
2.484.369
th
6. BÖLGE - 6 Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
-Elektrikli Loko - Electric Loco
7. BÖLGE -7th Region
-Dizelli Loko - Diesel Loco
660.943
GENEL TOPLAM- G. Total
-Elektrikli Dizi - Electric Railcar 1.337.951
-
1.832.253
-
3.170.204
-
-
-
3.170.204
1.337.951
2.159.416
10.846.199
241.784
14.585.350
292.094
13.917.861
149.497
28.944.802
GENEL TOPLAM - G. Total
R020169
Hareket bilgilerine göre - According to operational information
57
4.3. LOKOMOTİF KİLOMETRELER
Locomotive Kilometers
4.3.1. LOKOMOTİF CİNSLERİNE GÖRE LOKOMOTİF KİLOMETRELER
Locomotive - Kilometers by Type of Traction
(1000)
DİZELLİ LOKO
Diesel Loc.
DİZELLİ DİZİ
Diesel Railcar
TOPLAM
Total
ELEKTRİKLİ LOKO
Electrical Loco
ELEKTRİKLİ DİZİ
Electrical Railcar
TOPLAM
Total
GENELTOPLAM
Grand Total
2009
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Sıcak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
27.948
2.986
480
31.414
1.953
818
34.185
1.572
829
3
2.404
2
117
2.523
29.520
3.815
483
33.818
1.955
935
36.708
7.094
710
83
7.887
464
8.351
5.175
4.301
9.476
1.072
10.548
12.269
5.011
83
17.363
1.536
18.899
41.789
8.826
566
51.181
1.955
2.471
55.607
2010
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Sıcak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
25.092
3.821
498
29.411
1.954
874
32.239
1.883
754
5
2.642
2
152
2.796
26.975
4.575
503
32.053
1.956
1.026
35.035
6.521
413
89
7.023
417
7.440
5.529
3.505
9.034
1.216
10.250
12.050
3.918
89
16.057
1.633
17.690
39.025
8.493
592
48.110
1.956
2.659
52.725
2011
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Sıcak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
25.810
4.529
535
30.874
1.933
901
33.708
2.034
872
4
2.910
1
164
3.075
27.844
5.401
539
33.784
1.934
1.065
36.783
6.300
389
55
6.744
351
7.095
6.188
3.290
9.478
1.208
10.686
12.488
3.679
55
16.222
1.559
17.781
40.332
9.080
594
50.006
1.934
2.624
54.564
2012
ELEKTRİKLİ SİSTEM
Electrical System
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Sıcak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
24.449
3.473
387
28.309
1.860
810
30.979
2.707
817
4
3.528
1
144
3.673
27.156
4.290
391
31.837
1.861
954
34.652
2.936
672
124
3.732
159
3.891
5.240
2.939
8.179
834
9.013
8.176
3.611
124
11.911
993
12.904
35.332
7.901
515
43.748
1.861
1.947
47.556
2013
DİZELLİ SİSTEM
Diesel System
Tren Çekimi - Train Haulage
Destek - Assisting
Tek Seyir - Light
Fiili Loko Km - Actual Loco Km
Manevra - Shunting
Sıcak Km . - Hot Waiting Km
GENEL TOPLAM - Grand total
19.584
2.313
262
22.159
1.554
608
24.321
3.864
895
1
4.760
6
122
4.888
23.448
3.208
263
26.919
1.560
730
29.209
2.326
667
52
3.045
105
3.150
3.170
607
3.777
475
4.252
5.496
1.274
52
6.822
580
7.402
28.944
4.482
315
33.741
1.560
1.310
36.611
58
4.3.2. BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE LOKOMOTİF - KM (2013)
Locomotive - Km by Regions and Types of Tractive Stock
TREN ÇEKİMİ - Train Haulage
İŞ TRENİ
Service Train
DESTEK
Assisting
TEKSEYİR
Light
YOLCU
Passenger
YÜK
Freight
KARMA
Mixed
76.514
133.264
957.312
416.290
3.383
-
361
-
34.161
-
7.111
9
606.193
34.860
1.334
-
1.167.090
419.673
361
34.161
613.313
2. BÖLGE - 2 REGION
1.559.019
-Dizelli Loko-Diesel Loco
23.544
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar 2.212.892
2.477.915
21.270
-
488
-
14.575
-
2.499.185
488
14.575
FİİLİ
SICAK-KM
MANEVRA
LOKO
Hot Waiting
Shunting
Actual Loco
Km.
GENEL
TOPLAM
Grand
Total
st
1. BÖLGE - 1 REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
TOPLAM-Total
1.563.505
148.952
-
30.681
6
245.115
1.808.620
36.194
2.270.792
148.952
275.802
2.695.546
956.473
10.593
-
119.066
5.127.536
2.213.164
145.092
570
4.161
229.386
5.607.055
-
334.427
8
21
-
967.338
119.066
7.396.107
334.456
379.209
8.109.772
569.297
137.990
748.930
137.996
nd
TOPLAM-Total
3.795.455
23.544
31.863
24.122
36.045
2.442.550
rd
3. BÖLGE - 3 REGION
-Buharlı Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-
-
-
-
222
-
1.613.427
2.374.902
1.568.088
-
1.016
-
69.059
51.671
147
3.642.570
-
339.309
690.207
3.988.329
1.568.088
1.016
69.059
1.029.738
51.818
1.882.842
3.846
2.551.926
-
198.818
-
2.534
-
319.652
735
1.886.688
2.551.926
198.818
2.534
201.459
85
1.080.239
557.707
87.354
-
201.544
1.637.946
1.925.983
89
1.314.585
-
-
78.677
70.828
3.933.826
3.065.256
212.579
6.042
6.708.048
218.621
149.505
7.076.174
7.927
-
4.963.699
121.512
5.725
5.388.341
4.581
303.130
-
320.387
7.927
4.968.280
303.130
127.237
5.398.647
20.172
0
172.456
205.968
10.292
11.517
1.571.972
163.584
144
53.854
26.152
1.789.410
775.277
87.354
20.172
378.424
21.809
2.347.249
163.728
80.006
2.590.983
2.034.539
1.610.364
-
846
-
762
-
291.716
450.645
169.714
9.261
38.863
-
4.263.107
272.111
41
107.301
74.332
4.642.519
2.099.961
1.484.571
49
38.690
1.523.310
3.240.657
3.644.903
846
762
912.075
48.396
7.847.639
272.201
220.323
8.340.163
-Dizelli Loko-Diesel Loco
158.594
8.234
-
28.858
2.021.091
119.566
70.359
2.211.016
146.993
3.211
-
226.054
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
1.596.140
-
34.667
50
181.710
203
6.552
188.465
1.596.140
3.211
8.234
260.721
28.908
2.202.801
119.769
76.911
2.399.481
TOPLAM-Total
222
222
3.142.126
th
4. BÖLGE - 4 REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
5. BÖLGE - 5th REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
TOPLAM-Total
6. BÖLGE - 6th REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
-
-
10.306
801.573
2.174.334
th
7. BÖLGE - 7 REGION
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM - Grand total
-Buharlı Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
TOPLAM-Total
305.587
-
-
-
-
222
-
222
-
-
222
7.417.838
11.725.137
292.094
149.497
2.312.771
261.935
22.159.272
1.554.349
607.476
24.321.097
3.863.870
-
-
-
894.588
469
4.759.662
6.302
122.365
4.888.329
133.438
2.192.724
-
-
667.215
51.714
3.045.091
206
104.651
3.149.948
3.170.204
-
-
-
606.465
-
3.776.669
-
474.501
4.251.170
14.585.350
13.917.861
292.094
149.497
4.481.261
314.118
33.740.916
1.560.857
1.308.993
36.610.766
R020110
Cer bilgilerine göre - According to operational information
59
4.4. KOLTUK - KİLOMETRELER
Seat - Kilometers
(1.000.000)
2009
2010
2011
2012
2013
BANLİYÖ - Suburban
2.880
2.369
2.652
2.442
731
Mavi tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal yolcu - Ordinary passenger
1.328
3.876
453
954
3.974
218
1.048
4.435
182
754
3.203
152
581
2.925
108
ANAHAT TOPLAM - Mainline Total
5.657
5.146
5.665
4.109
3.614
GENEL TOPLAM - Grand Total
8.537
7.515
8.317
6.551
4.345
4.5. VAGON KİLOMETRELER
Wagon Kilometers
(1.000.000)
YÜK
Freight
YOLCU
Passenger
2009
2010
2011
2012
2013
BANLİYÖ - Suburban
26
24
23
19
6
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
Karma Yolcu - Mixed Passenger
35
83
6
1
24
84
2
1
25
90
1
2
20
63
1
1
15
58
1
1
ANAHAT TOPLAM - Mainline Total
125
111
118
85
75
YOLCU TOPLAM - Passenger Total
151
135
141
104
81
DOLU - Loaded
252
260
275
256
206
BOŞ - Empty
155
154
152
147
119
407
414
427
403
325
3
3
4
2
1
561
552
572
509
407
YÜK TOPLAM - Freight Total
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM - Grand Total
4.6. DİNGİL KİLOMETRELER
Axle Kilometers
(1.000.000)
YÜK
Freight
YOLCU
Passenger
2009
2010
2011
2012
2013
BANLİYÖ - Suburban
107
95
92
75
26
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
Karma Yolcu - Mixed Passenger
139
94
101
79
61
331
24
6
337
9
6
361
6
6
252
6
6
230
5
3
ANAHAT TOPLAM - Mainline Total
500
446
474
343
299
YOLCU TOPLAM - Passenger Total
607
541
566
418
325
DOLU - Loaded
834
888
943
884
732
BOŞ - Empty
484
494
497
476
402
1.318
1.382
1.440
1.360
1.134
7
8
10
7
4
1.932
1.931
2.016
1.785
1.463
YÜK TOPLAM - Freight Total
İŞ TRENİ - Service Train
GENEL TOPLAM - Grand Total
60
Buharlı Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharlı Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharlı Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharlı Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Buharlı Loko - Steam Loco
Dizelli Loko - Diesel Loco
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
DİZELLİ TOPLAM - Diesel Total
Elektrikli Loko - Electric. Loco
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
ELEKT. TOPLAM - Electric Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
TREN ÇEKİMİ
Train Haulage
922.916
49.508
972.424
165.182
110.235
275.417
1.247.841
2
953.344
59.605
1.012.949
156.017
128.720
284.737
1.297.688
19
998.678
68.520
1.067.198
136.528
115.204
251.732
1.318.949
33
944.493
81.534
1.026.027
126.672
86.709
213.381
1.239.441
0
821.298
88.221
909.519
124.615
77.867
202.482
1.112.001
DESTEK
Assisting
2
98.382
21.625
120.007
19.136
98.131
117.267
237.276
119.491
27.485
146.976
12.830
87.933
100.763
247.739
8
119.619
29.739
149.358
12.564
60.397
72.961
222.327
100.756
29.536
130.292
17.422
56.249
73.671
203.963
54.753
20.649
75.402
9.672
13.975
23.647
99.049
TEKSEYİR
Light
38.470
2.189
40.659
5.258
4.868
10.126
50.785
1
35.498
3.086
38.584
5.536
4.184
9.720
48.305
32.622
3.204
35.826
4.146
2.296
6.442
42.268
33.895
2.936
36.831
5.548
1.096
6.644
43.475
20.795
2.851
23.646
4.070
1.428
5.498
29.144
243.560
241
243.801
243.801
12
243.702
196
243.898
4
4
243.914
241.103
53
241.156
4
5
9
241.165
1
231.891
59
231.950
4
4
231.955
193.791
759
194.550
19
19
194.569
MANEVRA
Shunting
SICAK BEKLEME
Hot Waiting
61
203.386
29.116
232.502
115.844
267.759
383.603
616.166
69
217.419
37.762
255.181
104.098
303.905
408.003
663.253
22
224.231
40.851
265.082
87.596
301.680
389.276
654.380
6
201.351
35.904
237.255
39.550
208.426
247.976
485.237
150.836
30.425
181.261
26.064
118.485
144.549
325.810
TOPLAM FAAL
SAAT
Total Operating
Hours
63
1.506.714
102.679
1.609.393
305.420
480.993
786.413
2.395.869
84
1.569.454
128.134
1.697.588
278.485
524.742
803.227
2.500.899
49
1.616.253
142.367
1.758.620
240.838
479.582
720.420
2.479.089
40
1.512.386
149.969
1.662.355
189.196
352.480
541.676
2.204.071
1.241.473
142.905
1.384.378
164.440
211.755
376.195
1.760.573
GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours
81.319
2.247.592
290.152
2.619.063
153.638
187.748
341.386
2.960.449
34.978
2.201.331
296.107
2.497.438
153.547
309.383
462.930
2.995.346
33.487
2.121.240
293.381
2.414.621
119.961
315.727
435.688
2.883.796
25.673
2.011.223
282.097
2.293.320
158.829
440.453
599.282
2.918.275
32.112
1.922.602
252.935
2.175.537
158.450
646.967
805.417
3.013.066
SOĞUK
BEKLEME
Cold Waiting
FAAL SAATLER - Operating Hours
140.472
174.774
15.728
330.974
5.473
4.182
9.655
340.629
29.616
151.282
23.000
174.282
2.165
3.885
6.050
209.948
26.280
139.795
15.250
155.045
2.750
3.781
6.531
187.856
26.208
189.918
29.716
219.634
3.662
5.693
9.355
255.197
24.048
202.107
66.802
268.909
11.791
9.564
21.355
314.312
TAMİR BEKLEME
Waiting for Repair
4.7.1. LOKOMOTİFLERİN YILLARA GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ
Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
874.753
106.038
980.791
95.278
85.377
180.655
1.161.446
842.536
103.493
946.029
125.690
119.187
244.877
1.190.906
1502
803.702
107.792
911.494
68.809
136.359
205.168
1.118.164
9564
973.258
152.299
1.125.557
68.379
118.282
186.661
1.321.782
0
948.384
185.382
1.133.766
85.047
48.787
133.834
1.267.600
TAMİRDE
Under Repair
LOKOMOTİFLERİN FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ
Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
221.791
3.297.119
411.918
3.709.037
254.389
277.307
531.696
4.462.524
64.594
3.195.149
422.600
3.617.749
281.402
432.455
713.857
4.396.200
61.269
3.064.737
416.423
3.481.160
191.520
455.867
647.387
4.189.816
61.445
3.174.399
464.112
3.638.511
230.870
564.428
795.298
4.495.254
56.160
3.073.093
505.119
3.578.212
255.288
705.318
960.606
4.594.978
TOPLAM GAYRİ
FAAL SAATLER
Total Nonoperating
Hours
4.7.
2009
2010
2011
2012
2013
61
221.854
4.803.833
514.597
5.318.430
559.809
758.300
1.318.109
6.858.393
64.678
4.764.603
550.734
5.315.337
559.887
957.197
1.517.084
6.897.099
61.318
4.680.990
558.790
5.239.780
432.358
935.449
1.367.807
6.668.905
61.485
4.686.785
614.081
5.300.866
420.066
916.908
1.336.974
6.699.325
56.160
4.314.566
648.024
4.962.590
419.728
917.073
1.336.801
6.355.551
GENEL TOPLAM
Grand Total
62
1. BÖLGE - 1. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
TOPLAM-Total
2. BÖLGE - 2. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
TOPLAM-Total
3. BÖLGE - 3. REGION
-Buharlı Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
4. BÖLGE - 4. REGION
-Buharlı Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
TOPLAM-Total
5. BÖLGE - 5. REGION
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Elektrikli Loko-Electric Loko
TOPLAM-Total
6. BÖLGE - 6. REGION
-Buharlı Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Elektrikli Loko-Electric Loko
TOPLAM-Total
7. BÖLGE - 7. REGION
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Dizelli Loko-Diesel Loco
TOPLAM-Total
GENEL TOPLAM
-Buharlı Loko-Steam Loco
-Dizelli Loko-Diesel Loco
-Dizelli Dizi-Diesel Railcar
-Elektrikli Loko-Electric Loko
-Elektrikli Dizi-Electric Railcar
TOPLAM-Total
13.216
10
6
13.232
134.168
1.167
18
135.353
71.420
73
71.493
118.423
9
118.432
55.347
33.002
88.349
116.454
206
85.720
202.380
4
97.398
97.402
606.426
292
119.899
24
726.641
34.017
437
55.513
89.967
30.694
51.401
82.095
37.147
4.562
41.709
6.781
571
7.352
42.714
26.495
2.419
71.628
4.090
3.643
7.733
156.536
86.985
2.990
76.308
322.819
YÜK
Freight
1.540
20.795
22.335
YOLCU
Passenger
9.949
6
9.955
61
61
34
34
3.682
3.682
6.084
6.084
35
6
41
24
24
29
29
KARMA
Mixed
TREN ÇEKİMİ
Train Haulage
48.387
938
1.726
1.535
52.586
75
8.113
8.188
1.460
64
1.221
2.745
11.059
415
11.474
4.197
38
4.235
8.136
742
8.878
10.289
19
90
1.432
11.830
5.133
103
5.236
İŞ TRENİ
Service Train
54.753
20.649
9.672
13.975
99.049
386
8.192
8.578
10.603
34
6.613
17.250
3.047
2.471
5.518
6.072
35
6.107
9.827
20.194
30.021
16.901
588
870
18.359
111
13.105
13.216
DESTEK
Assisting
20.795
2.851
4.070
1.428
29.144
17
1.541
1.558
1.763
5
2.893
4.661
1.285
1.055
2.340
3.636
45
3.681
4.308
2.768
7.076
7.958
16
122
1.385
9.481
304
43
347
193.791
759
19
194.569
22
14.887
14.909
33.934
3
2
33.939
20.403
15
20.418
37.798
37.798
26.491
733
27.224
41.683
1
2
41.686
18.595
18.595
93.427
22.704
8.187
51.685
176.003
1.229
12.953
14.182
15.041
3.904
5.523
24.468
8.485
2.084
10.569
17.465
1.312
18.777
15.904
16.136
32.040
17.874
123
579
31.448
50.024
5.705
1
20.237
25.943
Preparetion
57.409
7.721
17.877
66.800
149.807
398
4.517
4.915
11.620
5.709
13.007
30.336
4.885
4.419
9.304
12.725
111
12.836
3.614
1.486
5.100
18.133
17
451
25.832
44.433
1.915
40.968
42.883
YOLDA
Running
SICAK BEKLEME
Hot Waiting
TEKSEYİR MANEVRA
Light
Shunting HAZIRLAMA
FAAL SAATLER - Operating Hours
4.7.2. LOKOMOTİFLERİN BÖLGELERE GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ (2013)
Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
1.241.473
142.905
164.440
211.755
1.760.573
6.221
151.305
157.526
288
4.393
4.681
24.048
202.107
66.802
11.791
9.564
314.312
8.733
239.341
248.074
32.112
1.922.602
252.935
158.450
646.967
3.013.066
16.326
50.876
1.430
68.632
17.520
251.561
96.855
86.660
452.596
233.623
36.420
117.398
387.441
11.347
8.583
19.930
171.289
45.905
217.194
114.974
44.032
159.006
34.707
2.424
37.131
14.592
330.521
20.827
365.940
24.048
104.710
13.214
141.972
22.708
1.178
3.901
27.787
7.916
600
5.663
14.179
176.972
30.550
8.695
19.112
235.329
2.427
27.783
30.210
25.388
2.649
4.922
32.959
14.832
3.281
18.113
50.818
1.211
52.029
12
22.355
24.195
46.562
33.614
68
492
17.831
52.005
2.182
1.281
3.463
299.126
88.725
34.131
8.709
430.691
127
26.071
26.198
57.667
55.129
13.651
126.447
32.913
20.480
53.393
25.397
1.293
26.690
52.990
31.984
84.974
70.862
192
5.231
76.285
33.226
3.478
36.704
472.286
66.107
42.221
20.966
601.580
3.526
25.527
29.053
45.228
19.258
7.900
72.386
41.938
33.090
75.028
73.675
4.955
78.630
63.351
38.207
101.558
154.675
161
31
2.536
157.403
67.892
1.200
18.430
87.522
14.592
758.665
36.822
810.079
14.592
515.118
30.710
560.420
56.160
3.073.093
505.119
255.288
705.318
4.594.978
15.101
323.115
338.216
17.520
396.170
224.767
114.563
753.020
56.160
4.314.566
648.024
419.728
917.073
6.355.551
21.322
474.420
495.742
17.520
629.793
261.187
231.961
1.140.461
387.293
155.371
542.664
24.060
695.952
326.995
1.047.007
24.060
525.523
233.456
783.039
272.319
111.339
383.658
1.039.520
1.698
24.885
196.350
1.262.453
328.923
7.511
720.723
1.057.157
758.473
1.085
21.886
79.852
861.296
282.375
7.500
625.466
915.341
GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours
P.REVİZYO
P.REVİZYON
TAMİRDE GAYRİ FAAL
GENEL
TAMİRDE(c
BAKIM
(Cari)
N
SAATLER
TOPLAM
ari)
BAKIM
Total
Grand Total
Under
Periodic
Nonoperating
Repair
Revision
Hours
TAMİR
SERVİS
BEKLEME
BAKIM
Waiting for
Service
Repair
Maintenance
243.547
6.112
249.659
282.117
125.856
407.973
476.614
664
20.185
50.353
547.816
281.047
613
2.999
116.498
401.157
170.429
93.539
263.968
171.159
5.700
596.614
773.473
46.548
11
95.257
141.816
TOPLAM
SOĞUK
FAAL SAAT
BEKLEME
Total
Cold
Operating
Waiting
Hours
4.8. YOLCU TAŞIMALARI
Passenger Transport
4.8.1. TREN CİNSLERİNE GÖRE YOLCU SAYISI
Number of Passengers by Type of Trains
(1000)
2009
2010
2011
2012
2013
BANLİYÖ - Suburban
Sirkeci
21.105
22.268
23.736
24.341
4.868
Haydarpaşa
25.324
26.409
28.987
26.020
12.547
Ankara
10.824
11.224
6.703
-
4.343
-
-
-
-
3.693
57.253
59.901
59.426
50.361
25.451
Marmaray
Toplam TCDD Banliyö
ANAHAT - Mainline
Mavi Tren - Blue Train
1.389
1.024
1.102
958
943
18.224
19.240
21.127
14.552
15.130
1.910
1.719
1.232
903
579
Yataklı - Sleeping cars
133
139
127
36
32
YHT - High Speed Train
942
1.890
2.557
3.350
4.207
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
22.598
24.012
26.145
19.799
20.891
ULUSLARARASI - International
TOPLAM - Total
241
260
181
124
99
GENEL TOPLAM - Grand Total
80.092
84.173
85.752
70.284
46.441
-
2.647
35.438
50.361
61.205
İZBAN BANLİYÖ - Suburban
4.8.2. TREN CİNSLERİNE GÖRE YOLCU - KİLOMETRELER
Passenger - Kilometers by Type of Trains
(1.000.000)
2009
2010
2011
2012
2013
BANLİYÖ - Suburban
Sirkeci
591
624
665
681
136
Haydarpaşa
886
924
1.015
911
439
Ankara
325
337
200
-
130
Marmaray
Toplam TCDD Banliyö
-
-
-
-
50
1.802
1.885
1.880
1.592
755
550
413
444
398
306
2.355
2.349
2.611
1.520
1.422
234
162
115
90
37
93
93
87
27
25
ANAHAT - Mainline
Mavi Tren - Blue Train
Ekspres - Express
Normal Yolcu - Ordinary Passenger
Yataklı - Sleeping cars
YHT - High Speed Train
237
476
665
914
1.186
3.469
3.493
3.922
2.949
2.976
ULUSLARARASI - International
103
113
80
57
44
GENEL TOPLAM - Grand Total
5.374
5.491
5.882
4.598
3.775
-
93
1.240
1.763
2.142
TOPLAM - Total
İZBAN BANLİYÖ - Suburban
63
Yolcu sayısı-Number of passenger
Milyon-Million
Milyon-
100
80
Yolcu sayısı
59
TCDD
Banliyö
Suburban
60
40
Anahat
Mainline
20
Toplam - Total
0
2009
2010
2011
2012
2013
Yolcu-kilometre-Passenger Kilometer
Milyar-Billion
8
Yolcu-km
6
Banliyö
Suburban
Anahat
Mainline
4
Toplam
Total
2
0
2009
2010
2011
64
2012
2013
4.9 YÜK TAŞIMALARI - Freight Transport
4.9 YÜK TAŞIMALARI - Freight Transport
4.9.1. NET TON-Tonnes
4.9.1. NET TON-Tonnes
2009
2009
Yurtiçi - Domestic
Yurtiçi - Domestic
Uluslararası - International
Uluslararası - International
Toplam - Total
Toplam - Total
İdari - Departmental
İdari - Departmental
GENEL TOPLAM - Grand Total
GENEL TOPLAM - Grand Total
Sahibine ait vagonlar - Private wagons
Sahibine ait vagonlar - Private wagons
4.9.2. NET TON KİLOMETRE
4.9.2. NET
TON
KİLOMETRE
Tonne
Kilometer
Tonne Kilometer
18.911
18.911
2.359
2.359
21.270
21.270
543
543
21.813
21.813
4.234
4.234
2009
2009
2010
2010
21.124
21.124
2.692
2.692
23.816
23.816
539
539
24.355
24.355
4.250
4.250
2010
2010
2011
2011
22.198
22.198
2.555
2.555
24.753
24.753
668
668
25.421
25.421
5.669
5.669
2011
2011
2012
2012
22.764
22.764
2.123
2.123
24.887
24.887
779
779
25.666
25.666
6.049
6.049
2012
2012
(1.000)
(1000)
(1.000)
2013
2013
23.341
23.341
1.712
1.712
25.053
25.053
1.544
1.544
26.597
26.597
7.058
7.058
(1.000.000)
(1.000.000)
(1.000.000)
2013
2013
Yurtiçi - Domestic
9.308
10.282
10.311
10.473
10.241
Yurtiçi - Domestic
9.308
10.282
10.311
10.473
10.241
Uluslararası - International
855
1.018
992
750
509
Uluslararası - International
855
1.018
992
750
509
Toplam - Total
10.163
11.300
11.303
11.223
10.750
Toplam - Total
10.163
11.300
11.303
11.223
10.750
İdari - Departmental
163
162
374
447
427
İdari - Departmental
163
162
374
447
427
GENEL TOPLAM - Grand Total
10.326
11.462
11.677
11.670
11.177
GENEL TOPLAM - Grand Total
10.326
11.462
11.677
11.670
11.177
Sahibine ait vagonlar - Private wagons
2.545
2.700
3.413
3.637
4.048
Sahibine ait vagonlar - Private wagons
2.545
2.700
3.413
3.637
4.048
Sahibine ait vagon yurtiçi taşımalarıdır. Private wagons transport are Domestic.
d
Sahibine ait
ait vagon
vagon taşımaları
yurtiçi taşımalarıdır.
Private
wagons
transport
are Domestic.
Sahibine
genel toplama
dahildir
. Private
wagons
transport are included in grand total
Sahibine ait vagon taşımaları genel toplama dahildir . Private wagons transport are included in grand total
4.9.3. BÖLGELERE GÖRE YURTİÇİ TAŞIMALAR (Net-ton)
4.9.3. BÖLGELERE
GÖRE
(Net-ton)
Domestic Transport
byYURTİÇİ
Regions TAŞIMALAR
(Tonne)
Domestic Transport by Regions (Tonne)
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Yükleme-Loading
1. Bölge - 1stst Region Yükleme-Loading
1. Bölge - 1 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
Yükleme-Loading
nd
2. Bölge - 2nd
Region Yükleme-Loading
2. Bölge - 2 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
Yükleme-Loading
rd
3. Bölge - 3rd Region Yükleme-Loading
3. Bölge - 3 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
Yükleme-Loading
4. Bölge - 4thth Region Yükleme-Loading
4. Bölge - 4 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
Yükleme-Loading
th
5. Bölge - 5th Region Yükleme-Loading
5. Bölge - 5 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
Yükleme-Loading
6. Bölge - 6thth Region Yükleme-Loading
6. Bölge - 6 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
Yükleme-Loading
th
7. Bölge - 7th Region Yükleme-Loading
7. Bölge - 7 Region Boşaltma-Unloading
Boşaltma-Unloading
TOPLAM-Total
TOPLAM-Total
1.415
1.415
1.377
1.377
5.292
5.292
5.991
5.991
2.254
2.254
1.949
1.949
4.341
4.341
1.514
1.514
758
758
966
966
2.506
2.506
5.735
5.735
2.345
2.345
1.381
1.381
18.911
18.911
1.336
1.336
1.399
1.399
6.432
6.432
6.667
6.667
2.593
2.593
2.403
2.403
4.380
4.380
1.352
1.352
961
961
1.079
1.079
2.734
2.734
6.752
6.752
2.688
2.688
1.472
1.472
21.124
21.124
2011-2012-2013 yılı taşımalarına İdari
Dahildir
i
d
2011-2012-2013
Dahildir
Service transportyılı
aretaşımalarına
Included in İdari
the years
2011-2012 and 2013
Service transport are Included in the years 2011-2012 and 2013
65
1.672
1.672
1.424
1.424
6.998
6.998
7.537
7.537
2.487
2.487
2.507
2.507
4.607
4.607
1.464
1.464
1.260
1.260
1.473
1.473
3.200
3.200
7.143
7.143
2.643
2.643
1.320
1.320
22.867
22.867
2012
2012
1.098
1.098
1.017
1.017
7.126
7.126
7.706
7.706
2.471
2.471
2.481
2.481
5.244
5.244
2.061
2.061
1.451
1.451
1.591
1.591
3.359
3.359
7.407
7.407
2.794
2.794
1.280
1.280
23.543
23.543
(1000)
(1.000)
(1.000)
2013
2013
580
580
548
548
7.205
7.205
7.366
7.366
3.026
3.026
2.976
2.976
4.915
4.915
2.027
2.027
2.410
2.410
2.005
2.005
3.850
3.850
8.518
8.518
2.899
2.899
1.445
1.445
24.885
24.885
Yük
- Freight traffic
Yük taşıması
taşıması-Freight
traffic
Ton - Tonne
(Ton)-(Tonne)
Milyon-Million
-Million
28
24
16
12
8
4
0
2009
2010
2011
2012
2013
Ton
- km - Tonne - km
Ton-km-Tonne-km
Milyar-Billion
Billion
14
12
10
Ton-km
Ton
20
8
6
4
2
0
2009
2010
2011
66
2012
2013
4.9.4. ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (NET TON)
International Freight Transport (Tonne)
TOPLAM
Total
CMO
TEA
2009
2010
(1000)
2011
2012
2013
İhracat - Export
505
663
602
481
419
İthalat - Import
1.054
1.347
1.273
1.091
1.015
İhracat - Export
726
603
581
402
159
İthalat - Import
42
60
84
138
98
İhracat - Export
1.231
1.266
1.183
883
578
İthalat - Import
1.096
1.407
1.357
1.229
1.113
32
19
15
11
21
2.359
2.692
2.555
2.123
1.712
Transit - Transit
GENEL TOPLAM - Grand Total
4.9.5. ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (NET TON-KM)
International Freight Transport (Tonne-Km)
TOPLAM
Total
CMO
TEA
(1000)
2009
2010
2011
2012
2013
İhracat - Export
170.708
214.141
206.587
112.026
85.774
İthalat - Import
279.552
392.343
347.156
230.342
183.714
İhracat - Export
348.630
368.106
389.590
353.384
182.996
İthalat - Import
24.368
26.653
33.077
42.542
31.340
İhracat - Export
519.338
582.247
596.177
465.410
268.770
İthalat - Import
303.920
418.996
380.233
272.884
215.054
Transit - Transit
31.425
17.145
15.002
11.206
24.867
854.683
1.018.388
991.412
749.500
508.691
GENEL TOPLAM - Grand Total
TEA: Avrupa - Asya tarifesine üye ülkeler ile yapılan yük taşımaları.
Traffic between Turkey and member countries of The Europe - Asia Tariff for Freight Transportation.
CMO: Orta doğu Demiryolları konferansına üye ülkeler ile yapılan yük taşımaları.
Traffic between Turkey and member countries of The Conference of Middle East Railways.
67
68
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2009
Bin-Thousand
2010
2011
2012
2013
Uluslararası yük
- International freight
freight traffic
traffic (Tonne)
(Tonne)
Uluslararası
yük taşıması
taşıması (Ton)
(Ton)-International
İthalat
Import
İhracat
Export
Transit
Transit
4.9.6. MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (NETTON)
Freight Transport by Type of Commodities (Tonne)
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gıda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok - Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials
Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHERLER VE METAL ARTIKLAR - Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
Manyezit - Magnesite
Borasit - Boracite
Cüruf - Slag
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
Mermer - Marble
Kireç, Alçı, Alçı taşı - Plaster of Paris, Lime, Limestone
Çimento - Cement
Klinker - Clinker
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
TCDD'ye ait boş vag.-TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Demiryolu araçları- Rolling Stocks
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA- Others
XI. ULUSLARARASI - International
XII. İDARİ TAŞIMA - Departmental
TOPLAM - Total
2009
2010
2011
2012
150
194
635
588
415
70
80
142
124
18
36
158
64
64
-
63
508
64
317
317
-
109
437
42
218
218
-
73
301
41
207
207
-
2.753
987
3
984
4.555
3.808
101
407
239
924
884
40
2.461
1.093
0,3
1.093
6.820
5.263
129
760
589
79
777
777
0,4
2.574
1.898
12
1.453
433
6.708
5.502
65
105
820
216
1.345
1.149
196
2.828
1.555
11
1.137
407
6.976
5.947
108
115
611
48
147
1.286
1.166
120
2.837
1.327
6
900
421
6.473
5.599
145
16
543
7
163
1.047
947
100
1.456
1.641
2.397
2.007
2.567
375
238
164
196
267
216
174
6.499
199
4.868
668
747
562
334
6
381
258
100
169
6.718
274
5.068
779
588
1.052
499
407
345
94
183
8.975
267
7.035
566
925
749
402
241
348
176
91
210
9.806
174
7.616
648
948
1.507
314
229
248
250
19
148
11.390
104
8.239
1.670
854
17
1.271
2.359
543
9
1.186
2.692
539
182
390
-
293
127
192
-
440
83
186
-
21.813
24.355
25.422
25.666
26.597
Uluslararası ve idari taşımalar 2011, 2012 ve 2013 yıllarında madde cinslerine dağıtılmıştır.
In years 2011, 2012 and 2013 international and departmental transports are distributed among type of commodities.
69
(1000)
2013
70
Üret.Mineraller, İnşaat Malz.
Manufactured Minr.Constr.
Materials
10%
Diğer
Other
1%
Gübreler
Fertilizer
1%
Araç Makine
Machine Vehicles
43%
Gıda Mad. Hayvan Yemi
Foodstuffs, Fodder
1%
Cevher ve Metal Artıklar
Ores and Metal Scrap
24%
Katı mineral Yakıtlar
Solid Mineral Fuels
11%
Tarımsal Ürün, Canlı Hayv.
Agricultural Products and
livestock
2%
Metalurji Ürünleri
Metallurgical Products
4%
Kimyasal Maddeler
Chemical Products
5%
Madde
cinslerine
göre
yükyük
taşımaları
commodity(Tonne)
(Tonne)
Madde
cinslerine
göre
taşımaları(Ton)-Freight
(Ton) - Freighttraffic
trafficby
bytype
type of
of commodity
2013
2013
4.9.7.MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (NETTON - KM)
Freight Transport by Type of Commodities (Tonne-km)
1.000.000
2009
2010
2011
2012
2013
120
233
427
371
247
40
80
159
145
14
35
198
61
61
-
38
331
58
127
127
-
64
276
31
80
80
-
35
189
23
48
48
-
1.075
609
3
606
-
927
677
0,1
677
-
878
959
8
815
136
1.021
811
6
675
130
1.001
746
4
606
136
V. CEVHERLER VE METAL ARTIKLAR- Ores and Metal Scrap
2.391
3.462
3.462
3.569
3.194
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
Manyezit - Magnesite
Borasit - Boracite
Cüruf - Slag
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
Mermer - Marble
Kireç, Alçı, Alçı taşı - Plaster of Paris, Lime, Limestone
Çimento - Cement
Klinker - Clinker
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
2.104
61
135
91
612
585
27
3.000
70
257
116
19
499
498
1
3.036
34
33
283
76
809
732
77
3.195
57
25
208
6
78
803
733
70
2.814
77
2
202
1
98
639
591
48
743
776
1.260
970
772
94
251
84
73
174
67
136
2.663
130
359
1
96
152
38
114
2.771
452
505
99
159
45
102
3.426
277
452
59
80
67
35
104
3.792
226
348
48
51
93
6
83
4.357
TCDD'ye ait boş vag. - TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
Boş Konteyner - Empty Container
61
1.885
221
82
2.024
292
78
2.494
192
50
2.762
219
27
3.040
558
481
368
568
532
506
-
-
-
164
177
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ - Foodstuffs and fodder
Gıda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok - Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials
Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Demiryolu araçları - Rolling Stock
15
5
94
65
49
X. DİĞER TAŞIMA - Others
Makineler - Machines
800
762
227
149
90
XI. ULUSLARARASI - International
855
1.018
-
-
-
XII. İDARİ TAŞIMA - Departmental
163
162
-
-
-
10.326
11.462
11.677
11.670
11.177
TOPLAM - Total
Uluslararası ve idari taşımalar 2011, 2012 ve 2013 yıllarında madde cinslerine dağıtılmıştır.
In years 2011, 2012 and 2013 international and departmental transports are distributed among type of commodities.
71
4.9.8.MADDE CİNSLERİNE GÖRE DOLAN YÜK VAGON ADEDİ
Number of Loaded Wagons by Type of Commodities
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
2009
2010
2011
2012
2013
5.351
8.381
20.932
17.758
12.706
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ - Foodstuffs and fodder
Gıda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok - Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials
Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
1.487
3.864
5.339
4.554
785
1.247
7.134
2.216
2.216
-
1.341
16.905
2.686
11.785
11.785
-
2.883
12.858
2.017
7.476
7.476
-
1.936
9.027
1.743
6.219
6.219
-
67.139
19.903
146
19.757
-
59.047
22.488
8
22.480
-
62.492
39.323
696
27.566
11.061
69.695
31.599
594
21.535
9.470
70.058
26.172
367
17.308
8.497
V. CEVHERLER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
87.101
131.189
129.282
134.085
124.186
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
Manyezit- Magnesite
Borasit - Boracite
Cüruf - Slag
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
Seramik - Ceramics
Mermer - Marble
Kireç, Alçı, Alçı taşı - Plaster of Paris, Lime, Limestone
Çimento - Cement
Klinker - Clinker
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
71.735
2.242
8.588
4.536
31.731
29.934
1.797
99.122
2.471
15.472
12.528
1.596
23.774
23.758
16
103.654
1.234
2.142
17.152
5.100
39.269
33.938
5.331
112.071
2.087
2.184
13.048
1.004
3.691
37.883
32.945
4.938
105.842
2.796
341
11.581
155
3.471
28.662
24.653
4.009
37.097
42.622
63.333
53.067
72.336
9.349
6.515
3.353
4.534
9.026
4.320
4.974
216.884
12.675
9.210
125
10.135
8.523
1.954
5.595
227.255
27.655
12.048
11.254
10.553
1.823
5.645
326.312
21.444
9.749
4.718
9.463
5.776
1.917
5.976
358.360
43.222
7.694
4.903
7.462
8.683
372
4.194
393.817
7.976
97.257
77.436
32.001
2.214
47.613
69.990
10.932
101.927
87.898
25.630
868
47.496
73.025
10.155
148.385
115.657
39.314
12.801
17.575
-
6.710
161.421
133.558
37.914
10.412
8.345
9.231
-
3.999
181.587
153.341
35.974
13.063
5.853
9.266
-
593.122
643.088
715.948
725.130
747.616
TCDD'ye ait boş vag. - TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Demiryolu araçları - Rolling stock
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA - Others
XI. ULUSLARARASI - International
TOPLAM - Total
Uluslararası ve idari taşımalar 2011, 2012 ve 2013 yıllarında madde cinslerine dağıtılmıştır.
In years 2011, 2012 and 2013 international and departmental transports are distributed among type of commodities.
72
4.10. DEMİRYOLU İŞLETME KAZALARI
Railway Operating Accidents
2009
2010
2011
2012
2013
I. KAZA SAYISI - Number of accidents
- Tren çarpışması - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
-Diğer kazalar - Other accidents
Demiryolu kaza toplamı - Total Railway accidents
Trenin şahsa çarpması - Train hit a person
Geçit çarpışması - Collisions at level crossing
Diğer çarpışmalar toplamı -Total other accidents
5
63
54
9
131
83
85
168
8
52
18
4
82
66
46
112
8
51
17
3
79
56
42
98
4
32
13
9
58
45
44
89
2
22
2
1
27
29
33
62
Toplam kaza sayısı - Total number of accidents
299
194
177
147
89
7
7
3
3
1
1
3
3
1
1
İŞLETME KAZALARI - Operating accidents
II. ÖLÜ SAYISI - Number of fatalities
Yolculardan - Passengers
- Tren çarpışması - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Personelden - Railway employees
- Tren çarpışması - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Diğer şahıslardan - Other persons
- Trenin şahsa çarpması - Train hit a person
- Geçit çarpışması - Collisions at level crossing
Toplam - Total
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
43
38
81
39
25
64
32
36
68
27
23
50
20
23
43
Toplam ölü sayısı - Total number of fatalities
89
69
71
55
45
47
47
25
16
41
5
9
14
12
6
18
-
III. YARALI SAYISI - Number of casualties
Yolculardan - Passengers
- Tren çarpışması - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Personelden - Railway employees
- Tren çarpışması - Collision of trains
- Derayman - Derailment
- Trenden düşme - Falling from a train
Toplam - Total
Diğer şahıslardan - Other persons
- Trenin şahsa çarpması - Train hit a person
- Geçit çarpışması - Collisions at level crossing
Toplam - Total
7
2
9
4
4
8
11
11
17
17
-
44
203
247
29
64
93
26
61
87
19
47
66
9
43
52
Toplam yaralı sayısı - Total number of casualties
303
142
112
101
52
*UIC standartlarına göre - According to UIC standarts
bkz. Açıklama - See Explanation
73
74
BÖLÜM V
LİMANLAR
PART V
PORTS
75
5. LİMANLAR - Ports
5.1 LİMANLARA AİT BİLGİLER - Information on Ports
DERİNCE
İZMİR
1.169
1.215
1.305
3.689
-
-
1.245
1.245
1.626
1.200
2.262
5.088
(Ton)
(Tonne)
1.913
6.853
1.317
10.083
Konteyner (Ton) - Container (Tonne)
4.364
197
8.204
12.765
Toplam - Total
6.277
7.050
9.521
22.848
654
26
810
1.490
Dökme kuru+ Karışık Eşya (Ton)
General Cargo+Dry Bulk
(Tonne)
2.642
2.380
3.032
8.054
Konteyner (Ton) - Container (Tonne)
952
10
7.058
8.020
3.594
2.390
10.090
16.074
143
1
697
841
181.750
122.990
219.345
524.085
Kapalı Alan - Covered Area (m )
20.572
2.000
24.678
47.250
Su Derinliği - Depth (m)
Kapasite (3 vardiya)
Capacity (3 shift)
Kapasite
Capacity
Yük - Freight
Yolcu - Passenger
Gerçekleşme - Realization
Dökme kuru+Karışık Eşya
General Cargo+Dry Bulk
Konteyner - Container ( TEU)
Gerçekleşme (3 vardiya)
Realization (3 shift)
Elleçleme (1000 )
Handling
Gemi Kabul
(Gemi/Yıl)
Ship Allowed
(Ship/Year)
Toplam - Total
Konteyner - Container ( TEU)
2
Açık Alan - Open Area (m )
2
TOPLAM
Total
HAYDARPAŞA
2013
-5, -12
-4, -15
-6, -10
Memur - Officer
122
101
206
429
Daimi işçi - Permanent worker
403
280
520
1.203
11.05.2007 tarihinde Mersin, 31.03.2010 tarihinde Samsun, 18.05.2010 tarihinde Bandırma,
30.12.2011 tarihinde İskenderun Limanı, işletme hakları 36 yıllığına özel işleticilere devredilmiştir.
Operating rights of Mersin Port , Samsun Port , Bandırma Port and İskenderun Port
were transferred for to private operators 36 years on 11.05.2007, 31.03.2010 , 18.05.2010 and 30.12.2011
5.2 VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ
Train Ferry operation over Lake Van
2009
Sefer Adedi - Number of journey
Yolcu Adedi - Number of passenger
Yüklenen Ton - Tonne loaded
Vagon Adedi - Number of wagon
2010
2011
2012
2013
1.674
1.482
1.991
2.384
1.840
27.420
23.084
25.074
16.081
15.200
127.762
140.389
192.087
276.167
185.204
13.227
11.971
17.495
19.956
14.707
77
5.3. LİMAN TRAFİĞİ
Ports Traffic
(1000 Ton)
LİMANLAR - Ports
2009
Yükleme - Loaded goods
HAYDARPAŞA
605
1.912
1.060
1.068
1.285
1.033
1.682
1.598
1.492
1.898
1.638
3.594
Yükleme - Loaded goods
788
1.580
1.334
1.290
1.436
Boşaltma - Unloaded goods
799
905
1.052
705
954
1.587
2.485
2.386
1.995
2.390
825
922
489
-
-
1.588
1.478
1.044
-
-
2.413
2.400
1.533
-
-
Yükleme - Loaded goods
567
152
-
-
-
Boşaltma - Unloaded goods
962
253
-
-
-
1.529
405
-
-
-
Yükleme - Loaded goods
3.752
1.423
-
-
-
Boşaltma - Unloaded goods
4.474
1.958
-
-
-
8.226
3.381
-
-
-
Yükleme - Loaded goods
7.048
6.341
5.488
5.287
5.630
Boşaltma - Unloaded goods
3.230
3.586
4.016
4.014
4.460
10.278
9.927
9.504
9.301
10.090
Yükleme - Loaded goods
13.518
10.842
7.924
7.182
8.978
Boşaltma - Unloaded goods
12.113
9.248
7.397
5.752
7.096
25.631
20.090
15.321
12.934
16.074
Boşaltma - Unloaded goods
Boşaltma - Unloaded goods
Toplam - Total
Toplam - Total
BANDIRMA
Toplam - Total
İZMİR
Toplam - Total
GENEL
TOPLAM
Grand Total
2013
613
Yükleme - Loaded goods
SAMSUN
2012
424
Toplam - Total
İSKENDERUN
2011
538
Toplam - Total
DERİNCE
2010
Toplam - Total
11.05.2007 tarihinde Mersin, 31.03.2010 tarihinde Samsun, 18.05.2010 tarihinde Bandırma
30.12.2011 tarihinde İskenderun Limanı, işletme hakları 36 yıllığına özel işleticilere devredilmiştir.
Operating rights of Mersin Port, Samsun Port,
Por , Bandırma Port and İskenderun Port
were transferred to private operators for 36 years on 11.05.2007, 31.03.2010, 18.05.2010 and 30.12.2011
78
79
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2009
Million
Milyon-Million
2010
2011
2012
Liman trafiği
Trafiği (Ton)
(Ton) -- Ports
Ports traffic
traffic (Tonne)
(Tonne)
Liman
2013
Mersin
Samsun
Bandırma
İskenderun
Haydarpaşa
Derince
İzmir
80
9.610
7.895
7.117
8.218
2010
2011
2012
2013
759
65
27
1.232
3.118
DAHİLİ
TİCARET
Coastal
1
-
1,8
0,2
1
TRANSİT
Transit
8.978
7.182
7.924
10.842
13.518
TOPLAM
Total
6.708
5.543
6.355
7.102
8.223
İTHALAT
Import
6.360
5.825
3.351
2.521
3.933
2009
2010
2011
2012
2013
3.767
2.103
2.571
4.748
8.607
8.020
7.904
8.365
8.439
9.315
354
406
1.034
1.078
1.349
DÖKME KATI
KARIŞIK
KONTEYNER DÖKME SIVI
Dry bulk
General cargo
Container
Liquid bulk
16.074
12.934
15.321
20.090
25.631
TOPLAM
Total
5.5. LİMANLARDA ELLEÇLENEN EŞYANIN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI
Distribution by groups of commodity handled at ports
(1000 Ton)
10.399
2009
İHRACAT
Import
YÜKLEME - Loading
5.4. YILLAR İTİBARİYLE YÜKLEME VE BOŞALTMA
Annual loading and unloading activities
388
209
1.032
2.126
3.871
DAHİLİ
TİCARET
Coastal
-
-
10
20
19
TRANSİT
Transit
BOŞALTMA - Unloading
7.096
5.752
7.397
9.248
12.113
TOPLAM
Total
16.074
12.934
15.321
20.090
25.631
GENEL
TOPLAM
Grand
Total
(1000 Ton)
5.6. LİMANLARIN GELİR- GİDER DURUMU
Revenues-Expenditures of Ports
2009
(TL)
2010
2011
2012
HAYDARPAŞA
Gelirler - Revenues
52.780.919
50.528.489
65.394.733
53.647.374
Giderler - Expenditures
47.775.046
61.528.005
60.109.029
56.666.766
5.005.873
-10.999.516
5.285.704
-3.019.392
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
110
82
109
95
Cost coverage ratio (%)
DERİNCE
Gelirler - Revenues
18.567.001
22.571.801
28.252.530
30.391.822
Giderler - Expenditures
21.415.497
28.481.082
28.314.766
37.223.834
-2.848.496
-5.909.281
-62.236
-6.832.012
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
87
79
100
82
Cost coverage ratio (%)
İSKENDERUN
Gelirler - Revenues
12.677.396
11.418.535
12.540.123
Giderler - Expenditures
28.966.371
33.393.604
34.110.970
-16.288.975
-21.975.069
-21.570.847
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
44
34
37
Cost coverage ratio (%)
SAMSUN
Gelirler - Revenues
12.170.807
4.199.647
Giderler - Expenditures
21.883.995
11.031.128
-9.713.188
-6.831.481
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
56
38
Cost coverage ratio (%)
BANDIRMA
Gelirler - Revenues
22.086.632
10.426.922
Giderler - Expenditures
19.725.992
9.532.570
2.360.640
894.352
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
112
109
Cost coverage ratio (%)
İZMİR
Gelirler - Revenues
144.954.816 138.947.337
149.000.189
157.411.646
Giderler - Expenditures
48.551.320
71.401.053
77.475.850
78.202.491
96.403.496
67.546.284
71.524.339
79.209.155
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
299
195
192
201
Cost coverage ratio (%)
LİMANLAR DAİRE GİDERİ
1.940.361
6.859.458
6.277.539
4.090.040
Expenditure of ports department
TOPLAM - Total
Gelirler - Revenues
263.237.571 238.092.731
255.187.575
241.450.842
Giderler - Expenditures
190.258.582 222.226.900
206.288.154
176.183.131
72.978.989
15.865.831
48.899.421
65.267.711
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
138
107
124
137
Cost coverage ratio (%)
Faaliyet dışı gelir ve giderler hariç.
Nonoperating revenues and expenditures are excluded.
11.05.2007 tarihinde Mersin, 31.03.2010 tarihinde Samsun, 18.05.2010 tarihinde Bandırma,
30.12.2011 tarihinde İskenderun Limanı, işletme hakları 36 yıllığına özel işleticilere devredilmiştir.
Operating rights of Mersin Port, Samsun Port, Bandırma Port and İskenderun Port
were transferred for to private operators 36 years on 11.05.2007, 31.03.2010, 18.05.2010 and 30.12.2011
81
2013
55.613.115
55.766.716
-153.601
100
39.305.243
38.207.475
1.097.768
103
165.569.910
82.426.706
83.143.204
201
4.054.895
260.488.268
180.455.792
80.032.476
144
BÖLÜM VI
MALİ DURUM
PART VI
FINANCIAL STRUCTURE
6.1. GELİRLER
Revenues
(TL)
2009
2010
2011
2012
2013
a) Banliyö Yolcu - Suburban Passenger
62.744.453
68.699.830
70.462.813
71.294.938
35.704.684
b) Anahat Yolcu - Mainline Passenger
114.919.624
122.278.364
163.327.183
130.531.419
156.850.006
913.212
799.780
859.329
327.285
255.441
4.496.258
4.745.168
800.058
183.542
179.125
e) Özel Tren Tur - Special Train Tours
387.012
427.407
1.613.626
2.708.145
1.561.894
f) Diğer - Other
647.557
376.616
8.612
307.495
441.078
184.108.116
197.327.165
237.071.621 205.352.825
194.992.228
317.661.325
369.718.406
401.974.652
490.925.943
497.470.991
b) Uluslararası - International
56.924.115
52.731.667
90.657.882
71.040.370
55.203.428
c) Diğer Gelirler - Other Revenues
35.568.197
37.107.106
22.454.781
23.076.916
27.949.505
410.153.637
459.557.179
515.087.315
585.043.229
580.623.924
263.237.571
238.092.731
254.825.993
241.450.842
260.295.664
1.686.336
1.771.577
2.793.265
4.555.006
4.167.020
-
-
20.512.386
20.496.500
25.724.000
FAALİYET İÇİ GELİRLER - OPERATING REVENUES
A. Yolcu Taşıma Geliri-Passenger Transport Revenues
c) Bagaj - Baggage
d) Yemekli ve Yataklı - Dining and Sleeping
TOPLAM - TOTAL
B. Yük Taşıma Geliri - Freight Transport Revenues
a) Yurtiçi - Domestic
TOPLAM - TOTAL
C) Liman Gelirleri - Ports Revenues
D) Van gölü İşletmesi - For Lake Van Operation
E) Demiryolu Hattı Geliri - Railway Line Revenue
FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI
OPERATING REVENUES TOTAL
859.185.660
896.748.652 1.030.290.580 1.056.898.403 1.065.802.836
a) Yol bak. on. için - For track maint. and repair
432.936.797
514.159.472
682.582.709
671.738.554
722.095.376
b) Ekonomik olmayan hatlar için - For uneconomical lines
231.094.931
258.921.437
-
-
-
c) Ekonomik olmayan ekspres trenler için
For uneconomical express trains
65.994.944
73.912.599
308.508.798
312.256.640
322.508.264
d) Van gölü İşletmesi - For Lake Van Operation
16.440.793
20.743.305
25.119.410
27.642.701
33.866.325
SÜBVANSİYONLAR - SUBSIDIES
SÜBVANSİYONLAR TOPLAMI
746.467.465
TOTAL SUBSIDIES
FAALİYET DIŞI GELİRLER - NONOPERATING REVENUES
a) Taşınmaz mallar - Real Estates
867.736.813 1.016.210.917 1.011.637.895 1.078.469.965
31.615.663
34.782.848
32.626.576
82.291.558
167.254.712
-
-
-
-
-
470.832.973
207.936.777
581.497.349
411.926.869
228.572.308
FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI
NON-OPERATING REVENUES TOTAL
502.448.636
242.719.625
614.123.925
494.218.427
395.827.020
GELİRLER TOPLAMI - TOTAL REVENUES
2.108.101.761 2.007.205.090 2.660.625.422 2.562.754.725 2.540.099.821
b) Sağlık Hizmetleri - Medical Service
c) Diğer -
Others
85
6.2. MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMA GELİRLERİ
Revenues of Freight Transport by Type of Commodities
2009
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and livestock
2010
(TL)
2013
2011
2012
24.768.894
24.671.834
4.384.600
8.473.674
Hububat - Cereals
1.604.844
1.378.911
1.833.472
3.612.522
2.199.424
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
2.779.756
7.094.763
18.614.704
17.847.943
13.232.309
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
17.950.775
-
-
4.320.718
3.211.369
2.519.042
5.714.790
5.164.173
2.451.397
2.451.397
7.579.696
5.649.498
3.621.201
7.579.696
5.649.498
3.621.201
550.617
-
-
-
-
Kömür, Linyit, kok - Coal, Lignite, Coke
42.174.357
37.875.103
43.622.587
60.160.429
63.718.456
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
21.435.530
55.701
24.304.623
7.377
33.759.428
32.459.407
32.403.878
461.281
501.241
409.350
21.379.829
24.297.246
26.642.563
24.895.588
24.173.587
-
-
6.655.584
7.062.578
7.820.941
94.134.837 149.889.803 160.395.780
198.533.299
191.543.787
83.103.528 131.994.073 140.913.908
3.021.773
2.407.768
1.577.356
178.209.811
170.070.275
3.138.647
4.663.232
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ - Foodstuffs and fodder
Gıda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials
Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHERLER VE METAL ARTIKLAR- Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
Krom - Chrome
Boraks - Borax
5.035.751
-
-
-
3.587.790
10.305.521
1.777.495
1.496.078
119.706
-
3.794.010
12.487.262
10.884.222
11.002.472
312.167
52.446
-
774.426
3.639.759
4.492.374
5.635.656
19.781.064
18.697.231
16.531.780
16.502.230
30.474.947
36.359.424
24.931.769
26.653.455
31.350.540
21.389.727
1.083.833
29.550
3.821.492
5.008.884
3.542.042
23.443.799
25.560.737
42.666.914
36.726.532
30.451.370
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
3.607.198
5.181.034
15.489.061
8.368.630
5.888.572
Seramik - Ceramics
6.669.246
9.991.593
13.832.486
15.493.796
13.073.916
Mermer - Marble
3.242.594
35.177
-
3.354.885
2.783.127
Kireç, Alçı, Alçı taşı - Plaster of Paris, Lime, Limestone
2.097.360
3.384.535
4.093.853
3.881.008
3.110.969
Çimento - Cement
5.240.405
5.432.699
7.232.746
3.686.171
5.258.463
Klinker - Clinker
2.586.996
1.535.699
2.018.768
1.942.042
336.323
4.434.708
4.034.889
4.286.737
4.840.701
4.676.523
128.351.289
150.132.085
Manyezit - Magnesite
Borasit - Boracite
Cüruf - Slag
Diğer madenler - Other Metals
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
TCDD'ye ait boş vag. - TCDD transport of empty wagons
54.072.349
1.118.858
Dolu Konteyner - Loaded Container
35.020.142
60.696.675 104.023.366
1.576.901
1.436.893
39.337.508 65.329.844
Boş Konteyner - Empty Container
11.575.052
15.357.358
4.613.395
4.034.204
1.744.902
390.704
X. DİĞER TAŞIMA - Others
48.085.291
39.899.755
XI. ULUSLARARASI - International
56.924.116
52.731.667
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
1.289.220
1.141.957
81.281.279
95.449.838
21.055.981
28.085.225
34.878.759
6.546.532
7.358.153
7.321.486
-
1.597.307
4.237.565
9.654.116
8.740.105
7.102.480
10.739.267
10.055.603
8.654.938
-
-
-
TOPLAM - Total
374.585.441 422.450.103 462.317.616 537.808.016
Uluslararası ve idari taşımalar 2011, 2012 ve 2013 yıllarında madde cinslerine dağıtılmıştır.
In years 2011, 2012 and 2013 international and departmental transports are distributed among type of commodities.
528.084.782
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Demiryolu araçları - Rolling Stock
Makineler - Machines
86
6.3. TCDD'NİN GENEL GİDER TABLOSU
General Expenditures of TCDD
(TL)
2009
2010
10.220.878
328.408.756
269.950.060
1.044.762.620
993.036
27.544.328
4.773.008
-
11.210.206
389.721.762
305.839.877
1.149.241.086
1.348.358
32.795.828
5.039.515
-
-
-
1.686.652.686
1.895.196.632
117.386.850
104.545.339
180.401.089
113.175.544
131.991.052
118.878.926
501.203
11.866
143.508.246
618.665
852.824
221.686.946
719.129
1.293.482
258.117.385
1.061.029
4.586.617
281.389.315
1.095.175
6.061.762
236.778.845
249.525.074
404.100.646
376.940.576
420.537.304
AMORTİSMANLAR- DEPRECIATIONS
251.349.607
271.022.684
-
-
-
FAALİYET DIŞI GİDERLER
NONOPERATING EXPENDITURES
226.330.822
214.618.513
359.349.777
220.053.762
486.517.453
TOPLAM - Total
2.401.111.960
2.630.362.903
3.140.795.729 3.219.276.159
3.597.991.310
16.196.599
20.190.183
DEMİRYOLU GİDERLERİ-RAILWAY EXPENDITURES
Banliyo - Suburban
Yol - Lines
Tesisler - Installations
Cer - Traction
Yolcu - Passenger
Yük - Freight
Yemekli ve Yataklı Vagonlar - Dining and Sleeping Cars
Trafik -Traffic
Hızlı Tren İşl.Ve Bak.Maliyeti - High Speed ​Train
Operation and Maintenance Cost
TOPLAM - Total
2011
2012
2013
9.617.164
10.131.212
483.348.756
458.958.382
114.179.917
118.023.599
1.318.337.278 1.435.307.410
36.969.914
108.781.313
2.976.973
1.449.039
350.079.661
380.954.991
61.835.643
13.358.938
483.899.597
120.677.004
1.410.010.767
116.731.665
1.382.676
393.571.468
108.675.875
151.304.438
2.377.345.306 2.622.281.821
2.690.936.553
İDARİ GİDERLER - ADMINISTRATIVE EXPENDITURES
Genel Müdürlük ve Merkez Daireler
General dırectorate and central departments
Bölge Müdürlükleri - Regional Directorate
Banliyo Yönetim - Suburban Directorate
Hızlı Tren Yönetim - High speed Directorate
TOPLAM - Total
VAN GÖLÜ İŞLETMESİ - LAKE VAN OPERATION
İdare ve İşletme Giderleri
Administrative and Operating Expenditures
Amortismanlar - Depreciations
Faaliyet Dışı Giderler - Nonoperating Expenditures
TOPLAM - Total
25.375.230
29.418.730
34.757.625
282.609
277.891
-
-
-
299.167
483.979
1.231.921
1.078.791
394.834
16.778.375
20.952.053
26.607.151
30.497.521
35.152.459
177.708.752
182.565.876
202.672.633
172.093.091
176.400.895
LİMAN GİDERLERİ - PORTS EXPENDITURES
İdare ve İşletme Giderleri
Administrative and Operating Expenditures
Amortismanlar - Depreciations
Faaliyet Dışı Giderler - Nonoperating Expenditures
TOPLAM - Total
12.549.830
11.201.035
-
-
-
15.821.214
28.459.989
23.877.299
18.396.703
11.109.545
206.079.796
222.226.900
226.549.932
190.489.794
187.510.440
2.117.336.882
2.347.477.765
3.009.493.815 3.200.734.218
3.322.632.377
GENEL GİDERLER - GENERAL EXPENDITURES
İdare ve İşletme Giderleri
Administrative and Operating Expenditures
Amortismanlar - Depreciations
264.182.046
282.501.610
-
-
-
Faaliyet Dışı Giderler - Nonoperating Expenditures
242.451.203
243.562.481
384.458.997
239.529.256
498.021.832
GİDERLER TOPLAMI - Total Expenditures
2.623.970.131
2.873.541.856
3.393.952.812 3.440.263.474
3.820.654.209
2011,2012, 2013 Yılı Yolcu gideri Trafik gideri içindedir - Passenger expenditures including traffic expenditures for fhe year 2011,
2012,2013
2011, 2012, 2013 Yılı Amortisman giderleri İşletme giderleri içindedir - Depreciation expenditures including operation expenditures
for the year 2011, 2012, 2013
87
6.4. DEMİRYOLLARI VE LİMANLAR GENEL GİDER TABLOSU
General Expenditures of Railways and Ports
2009
DEMİRYOLLARI - RAILWAYS
Memur ücretleri - Staff salaries
(TL)
2010
2011
2012
2013
27.528.633
30.240.947
40.119.274
47.745.792
48.425.278
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
476.527.060
520.537.996
611.963.090
697.693.412
700.248.865
İşçi ücretleri - Worker wages
437.652.577
451.947.389
460.284.438
541.769.693
573.323.458
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
941.708.270
1.002.726.332 1.112.366.802 1.287.208.897 1.321.997.601
Malzeme giderleri - Material expenditures
126.768.834
147.044.830
Yakıt ve enerji giderleri - Energy expenditures
361.196.045
448.669.591
Diğer giderler - Other expenditures
971.438.811 1.031.922.150
1.360.569.676 1.204.540.207 1.595.289.909
2.401.111.960 2.630.362.903
3.140.795.728 3.219.276.160 3.597.991.309
DEMİRYOLLARI TOPLAM - TOTAL OF RAILWAYS
LİMANLAR - PORTS
Memur ücretleri - Staff salaries
154.302.975
121.921.639
105.381.799
513.556.275
605.605.417
575.322.000
1.948.864
2.015.083
2.361.207
1.425.041
1.399.403
18.978.592
21.044.469
22.168.544
22.317.801
20.196.747
İşçi ücretleri - Worker wages
129.443.627
126.782.346
116.266.782
109.103.294
110.629.812
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
150.371.083
149.841.898
140.796.533
132.846.137
Malzeme giderleri - Material expenditures
4.420.860
11.130.037
6.422.980
4.118.923
3.758.402
Yakıt ve enerji giderleri - Energy expenditures
8.697.397
10.094.971
11.954.445
9.653.962
10.674.472
42.590.456
51.159.994
67.375.973
43.870.772
40.851.604
206.079.796
222.226.900
226.549.931
190.489.794
187.510.440
41.774
39.182
59.840
24.934
1.626.013
Diğer giderler - Other expenditures
LİMANLAR TOPLAM - TOTAL OF PORTS
VAN GÖLÜ İŞLETMESİ - LAKE VAN OPERATION
Memur ücretleri - Staff salaries
132.225.962
594.066
1.092.724
1.289.609
1.414.263
İşçi ücretleri - Worker wages
7.887.399
8.417.290
7.879.785
8.649.167
8.975.799
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
8.523.239
9.549.196
9.229.234
10.088.364
10.601.812
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
992.860
885.645
988.454
2.278.741
3.349.292
Yakıt ve enerji giderleri - Energy expenditures
5.573.077
7.075.161
10.899.723
11.525.802
11.546.501
Diğer giderler - Other expenditures
1.689.199
3.442.051
5.489.740
6.604.614
9.654.854
16.778.375
20.952.053
26.607.151
30.497.521
35.152.459
Malzeme giderleri - Material expenditures
VAN GÖLÜ TOPLAM - TOTAL OF LAKE VAN
TCDD GİDERLERİ - TCDD EXPENDITURES
Memur ücretleri - Staff salaries
29.519.271
32.295.212
42.540.321
49.195.767
49.824.681
496.099.718
542.675.189
635.421.243
721.425.476
722.071.625
İşçi ücretleri - Worker wages
574.983.603
587.147.025
584.431.005
659.522.154
692.929.069
Toplam personel ücretleri - Total staff salaries
1.100.602.592 1.162.117.426 1.262.392.569 1.430.143.398 1.464.825.375
Sözleşmeli personel ücreti - Contracted staff salaries
Malzeme giderleri - Material expenditures
132.182.554
159.060.512
161.714.409
128.319.303
112.489.493
Yakıt ve enerji giderleri - Energy expenditures
375.466.519
465.839.723
536.410.443
626.785.181
597.542.973
Diğer giderler - Other expenditures
GENEL TOPLAM - GRAND TOTAL
1.015.718.466 1.086.524.195
1.433.435.389 1.255.015.593 1.645.796.367
2.623.970.131 2.873.541.856 3.393.952.810
88
3.440.263.474 3.820.654.208
6.5. ENERJİ TÜKETİM GİDERLERİ
Energy Consumption Expenditures
(TL)
2009
2010
2011
2012
2013
11.000.052
10.666.400
15.876.453
11.299.617
7.080.755
324.347
192.727
219.654
113.507
60.294
69.006
80.000
98.506
96.639
134.220
11.393.405
10.939.127
16.194.613
11.509.763
7.275.269
299.637.837
382.206.510
433.257.768
517.649.344
489.179.523
Limanlar - Ports
4.405.740
6.187.656
8.524.451
6.390.776
7.014.282
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
5.322.758
6.816.857
10.686.769
11.239.222
11.284.491
309.366.335
395.211.023
452.468.988
535.279.342
507.478.296
50.558.156
55.796.681
64.422.054
76.656.456
79.061.723
3.967.310
3.714.588
3.210.341
3.149.679
3.599.896
181.313
178.304
114.448
189.942
127.790
54.706.779
59.689.573
67.746.843
79.996.077
82.789.409
361.196.045
448.669.591
513.556.275
605.605.417
575.322.001
Limanlar - Ports
8.697.397
10.094.971
11.954.446
9.653.962
10.674.472
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
5.573.077
7.075.161
10.899.723
11.525.803
11.546.501
375.466.519
465.839.723
536.410.444
626.785.182
597.542.974
KÖMÜR - Coal
Demiryolları - Railways
Limanlar - Ports
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
TOPLAM - Total
MOTORİN - Diesel Fuel
Demiryolları - Railways
TOPLAM - Total
ELEKTRİK - Electricity
Demiryolları - Railways
Limanlar - Ports
Van gölü İşl. - Lake Van Operations
TOPLAM - Total
GENEL TOPLAM - GRAND TOTAL
Demiryolları - Railways
GENEL TOPLAM - GRAND TOTAL
89
6.6. İŞLETME FAALİYETLERİNDE GELİR - GİDER DENGESİ
Revenue - Expenditure Balance of Operational Activities
2009
BANLİYÖ YOLCU - Suburban Passenger
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
2010
(TL)
2011
2012
2013
62.744.453
87.438.989
(24.694.536)
72
68.699.830
92.331.624
(23.631.794)
74
70.462.813
106.748.899
(36.286.086)
66
71.294.938
130.584.987
(59.290.049)
55
35.704.684
110.315.745
(74.611.061)
32
ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
121.363.663
735.778.416
(614.414.753)
16
128.627.334
743.011.446
(614.384.112)
17
166.608.809
819.850.407
(653.241.598)
20
134.057.887
874.061.471
(740.003.584)
15
159.287.544
966.369.188
(807.081.644)
16
TOPLAM YOLCU - Total Passenger
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
184.108.116
823.217.405
(639.109.289)
22
197.327.164
835.343.070
(638.015.906)
24
237.071.622
926.599.306
(689.527.684)
26
205.352.825
1.004.646.458
(799.293.633)
20
194.992.228
1.076.684.933
(881.692.705)
18
YÜK - Freight
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
410.153.637
1.351.563.733
(941.410.096)
30
459.557.179
1.580.401.320
(1.120.844.141)
29
515.087.314
1.836.538.509
(1.321.451.195)
28
585.043.229
1.978.177.590
(1.393.134.361)
30
580.623.924
2.018.906.896
(1.438.282.972)
29
TOPLAM TAŞIMA - Total Traffic
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
594.261.753
2.174.781.138
(1.580.519.385)
27
656.884.343
2.415.744.390
(1.758.860.047)
27
752.158.936
2.763.137.815
(2.010.978.879)
27
790.396.054
2.982.824.048
(2.192.427.994)
26
775.616.152
3.095.591.829
(2.319.975.677)
25
LİMAN HİZMETLERİ - Port Services
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
263.237.571
190.258.582
72.978.989
138
238.092.731
193.766.911
44.325.820
123
254.825.992
241.450.843
260.295.665
VAN GÖLÜ İŞL.- Lake Van Operation
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
1.686.336
16.479.209
(14.792.873)
10
1.771.577
20.468.074
(18.696.497)
9
25.375.230
(22.581.966)
11
29.418.731
(24.863.725)
15
34.757.625
(30.590.605)
12
859.185.660
2.381.518.929
(1.522.333.269)
36
896.748.651
2.629.979.375
(1.733.230.724)
34
1.009.778.192
2.991.185.677
(1.981.407.485)
34
1.036.401.903
3.188.398.356
(2.151.996.453)
33
1.040.078.837
3.310.805.244
(2.270.726.407)
31
GENEL TOPLAM - Grand Total
Gelirler - Revenues
Giderler - Expenditures
Kâr / Zarar - Profit / Loss
Gelirin Gideri Karşılama oranı (%)
Cost coverage ratio (%)
Hat Geliri, İZBAN ve özelleşen Liman Amortisman Gideri hariç.
Except line revenue, İZBAN and privatied Port Depreciation Expense.
90
202.672.632
52.153.360
126
2.793.264
176.155.577
65.295.266
137
4.555.006
180.455.790
79.839.875
144
4.167.020
6.7. KAR ZARAR TABLOSU
Income Statement
(TL)
2009
2010
2011
2012
2013
1.865.521.934
2.080.684.609
2.239.266.313
2.424.719.010
2.440.357.487
-Genel idare giderleri
General administrative expenditures
251.814.948
266.793.156
318.037.331
340.478.607
367.118.030
-Amortismanlar
Depreciations
264.182.046
282.501.610
452.190.170
435.536.601
515.156.860
-Faaliyet dışı giderler
Non operating expenditures
242.451.203
243.562.481
384.458.997
239.529.256
498.021.832
GİDERLER TOPLAMI - TOTAL EXPENDITURES 2.623.970.131
2.873.541.856
3.393.952.811
3.440.263.474
3.820.654.209
859.185.660
896.748.651
1.030.290.580
1.056.898.402
1.065.802.836
- Banliyö yolcu gelirleri
Suburban pass. revenue
62.744.453
68.699.830
70.462.813
71.294.938
35.704.684
- Anahat yolcu gelirleri
Mainline pass. Revenue
121.363.664
128.627.334
166.608.809
134.057.887
159.287.544
- Yük geliri
Freight revenue
410.153.637
459.557.179
515.087.314
585.043.229
580.623.923
1.686.336
1.771.577
2.793.265
4.555.006
4.167.020
263.237.571
238.092.731
254.825.993
241.450.842
260.295.665
-
-
20.512.386
20.496.500
25.724.000
b- Sübvansiyonlar
Subsidies
746.467.465
867.736.813
1.016.210.917
1.011.637.895
1.078.469.965
c- Faaliyet dışı gelirler
Nonoperating revenues
502.448.636
242.719.625
614.123.925
494.218.427
395.827.020
GELİRLER TOPLAMI - TOTAL REVENUES
2.108.101.761
2.007.205.089
2.660.625.422
2.562.754.724
2.540.099.821
KÂR / ZARAR - PROFİT / LOSS
(515.868.370)
(866.336.767)
(733.327.389)
(877.508.750)
(1.280.554.388)
A. GİDERLER - EXPENDITURES
-İşletme Giderleri
Operating expenditures
B. GELİRLER - REVENUES
a- İşletme gelirleri
Operating revenues
- Van Gölü
For Lake Van
- Limanlar
Ports
- Demiryolu Hattı Geliri
Railway Line Revenue
91
BÖLÜM VII
YATIRIMLAR
PART VII
INVESTMENTS
7.1. PROJELER İTİBARİYLE YATIRIMLARDAKİ FİZİKİ GERÇEKLEŞMELER
Physical performance of investments by projects
2009
2010
2011
2012
2013
Yol yenilemesi (km)
Track renewals
423
627
830
747
1.015
Yol takviyesi (km)
Track reinforcement
22
13
-
-
-
Ray kaynağı (1000 Adet)
Rail welding (1000 Pieces)
20
15
13
14
5,5
226
161
240
221
165
9
1
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
8
847
650
685
660
642
32
-
-
-
-
DMU (TERRA)
6
-
-
-
-
DMU (TÜVASAŞ)
-
-
3
9
10
Makas yenilemesi (Adet)
Switch renewals (Pieces)
YHT (Set)
HST (Set)
DE Anahat loko (Adet)
DE Mainline loco (Quantity)
Elektrikli Anahat loko
Electric Mainline loco
Yük vagonu (Adet)
Freight wagons (Quantity)
Elektrikli Dizi-Electric Railcar
7.2. SEKTÖRLER İTİBARİYLE YATIRIMLARDAKİ NAKDİ GERÇEKLEŞMELER
Financal Performance of Investments by Sectors
(TL)
SEKTÖRLER -SECTORS
2009
2010
2011
2012
2013
Taşıt Onarım ve İmalat
Vehicle repairing and
manufacturing
3.414.939
4.187.540
10.082.840
18.934.986
22.621.000
Demiryolu ulaştırması
Railway transportation
1.309.052.128
2.365.394.595
2.678.223.958
2.256.582.289
3.516.547.000
705.993
3.314.975
17.257.389
28.511.348
28.961.000
1.313.173.060
2.372.897.110
2.705.564.187
2.304.028.623
3.568.129.000
Denizyolu ulaştırması
Maritime transportation
GENEL TOPLAM
Grand Total
95
7.3. MAĞAZALARDA BULUNAN STOK MİKTARI (1000 TL)
Number of Stocks in Stores
2010
2009
İŞLETME MALZEMESİ
Operational Materials
1. Bölge İSTANBUL
2. Bölge ANKARA
3. Bölge İZMİR
4. Bölge SİVAS
5. Bölge MALATYA
6. Bölge ADANA
7. Bölge AFYON
ANA İKMAL MERKEZİ MÜD.
FABRİKA VE LİMANLAR
Diğerleri-Others
2011
2012
2013
8.871
10.467
6.726
12.500
2.004
48.792
12.942
34.896
-
19.072
6.397
4.586
5.119
2.269
58.969
8.887
25.224
-
40.568
19.696
42.221
28.815
17.164
40.509
9.541
30.710
29.777
-
32.292
40.142
53.348
21.605
14.622
40.276
17.142
38.950
32.990
179
32.645
49.404
46.424
34.644
21.898
52.874
43.242
40.397
-
137.198
130.523
259.002
291.546
321.528
PLANLI YATIRIM MALZEMESİ
Planned Investment Materials
1. Bölge İSTANBUL
2. Bölge ANKARA
3. Bölge İZMİR
4. Bölge SİVAS
5. Bölge MALATYA
6. Bölge ADANA
7. Bölge AFYON
ANA İKMAL MERKEZİ MÜD.
FABRİKA VE LİMANLAR
Diğerleri-Others
26.155
15.056
1.074
6.697
3.208
4.780
-
15.750
1.955
7.869
2.468
-
24.768
9.144
26.702
1.851
79.644
2.111
42.172
13.636
1.360
-
45.263
10.628
30.381
1.705
82.296
38.772
30.236
48.556
1.479
7
20.536
7.735
230
84.043
693
1.231
9.976
109.813
-
TOPLAM-Total
56.970
28.042
201.389
289.323
234.257
194.168
158.565
460.391
580.869
555.785
TOPLAM -Total
GENEL TOPLAM-Grand Total
7.4. MAL VE HİZMET ALIM İHALELERİ (1000 TL)
Tenders for Supply of Goods and Services
MAL VE HİZMET
ALIM İHALE KOMİSYONU
Tender for Supply of Goods and
Commission
MERKEZ Center
TİCARET DAİ. BŞK. (Hizmet)
1. Bölge İSTANBUL
2. Bölge ANKARA
3. Bölge İZMİR
4. Bölge SİVAS
5. Bölge MALATYA
6. Bölge ADANA
7. Bölge AFYON
DERİNCE Liman İşlt. Md.
H.PAŞA Liman İşlt. Md.
İSKENDERUN Liman İşlt. Md.
MERSİN Liman İşlt. Md.
SAMSUN Liman İşlt. Md.
BANDIRMA Liman İşlt. Md.
İZMİR Liman İşlt. Md.
VAN GÖLÜ Feribot İşlt. Md.
ANK. DEMİRYOL Fabrika Md.
SİVAS Beton Travers Fabrikası
AFYON Beton Travers Fabrikası
Ray Kaynak Fabrika Md.
YUNUS Elektrifikasyon Md.
ÖZEL KOMİSYONLAR
İHALELER TOPLAMI
Total Number of Tenders
İHALE
SAYISI
Number
of
Tender
2009
87
51
115
44
59
40
38
54
6
2
8
4
10
3
14
4
3
2
503.972
35.756
77.342
43.055
52.393
35.019
46.322
22.633
554
218
405
524
408
567
828
300
118
157.514
544
977.928
İHALE
SAYISI
Number
Number of
of
Tender
Tender
2010
İHALE
SAYISI
Number
of
Tender
2011
İHALE
SAYISI
Number
of
Tender
2012
İHALE
SAYISI
Number
of
Tender
118
45
138
56
96
53
62
65
6
4
23
10
5
6
9
8
214.640
33.039
46.100
36.843
63.671
23.588
56.052
21.579
655
1.318
1.086
4.174
1.492
596
787
348.406
122
74
117
69
84
75
42
27
23
10
16
18
14
6
2
13
204.537
63.885
106.678
77.823
58.265
79.642
101.143
20.059
6.298
2.930
1.427
9.355
3.848
753
444
468.175
86
65
102
63
56
54
34
35
19
6
10
18
7
13
6
3
18
153.881
56.703
41.251
63.443
39.785
25.165
41.702
16.950
3.173
1.020
16.957
3.847
693
6.272
2.607
450
491.527
76
95
118
83
73
48
35
37
19
12
15
8
2
7
23
704
854.026
712
1.205.262
595
965.426
651
96
2013
216.091
113.924
58.666
96.135
72.738
60.169
37.613
25.017
4.713
2.984
4.233
3.377
291
2.830
#########
1.546.533
#####
2.245.314
####
BÖLÜM VIII
VERİMLİLİK KRİTERLERİ
VE
YAKIT TÜKETİMLERİ
PART VII
CRITERIA OF UTILIZATION &
ENERGY CONSUMPTION
8.1. VERİMLİLİK KRİTERLERİ
Criteria of Utilization
8.1.1. YOLCU TAŞIMA VERİMLİLİĞİ
Utilization of Passenger Transport
2009
Trafik de yolcu km % si (1)
Percentage of passenger-km in traffic unit (1)
2010
2011
2012
2013
34,2
32,4
33,5
28,3
25,3
a) Banliyö - Suburban
63
80
71
65
103
b) Anahat - Mainline
63
70
71
73
84
a) Banliyö - Suburban
29
32
33
34
49
b) Anahat - Mainline
53
60
63
66
78
69
79
82
84
126
29
32
34
35
40
a) Banliyö - Suburban
104
81
76
63
17
b) Anahat - Mainline
147
134
143
105
94
a) Banliyö - Suburban
405
435
436
508
564
b) Anahat - Mainline
183
209
220
208
225
Koltuk başına düşen Yolcu sayısı
Number of passengers per seat (103)
Yolcu vagon ütilizasyonu % (2)
Utilization of passenger cars % (2)
Yolcu vagon başına düşen yolcu sayısı
Number of passengers per passenger car
a) Banliyö - Suburban
b) Anahat - Mainline
3
Yolcu vagon başına düşen vagon-km (10 )
Wagon-km per passenger cars (103)
Yolcu trenine düşen yolcu sayısı
Number of passenger per passenger train
(1) Trafik = Yolcu km + Ton km Traffic = Passenger km + Tonne km
(2) Yemekli vagonlar hariç - Excluding dining cars
Ankara banliyösü 29 Temmuz 2013 tarihinde, Marmaray 13 Kasım 2013 tarinde işletmeye açılmıştır.
Suburban of Ankara is commercially operated since July 29th, 2013 and Marmaray is commercially operated since
November 13th, 2013.
Çeken araçlarla ilgili verimlilik kriterlerinde mevcut değerler alındığından sapmalar meydana gelmiştir.
Considering use of existing data in Criteria for Utilization, deviations occured.
99
8.1.1. YOLCU TAŞIMA VERİMLİLİĞİ
Utilization of Passenger Transport
2009
2010
2011
2012
2013
BANLİYÖ - Suburban
Ortalama Taşıma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (Kr)
Revenue per passenger
Ortalama Taşıma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (Kr)
Revenue per passenger
32
32
32
32
33
111
118
123
142
172
30
30
30
-
30
102
100
84
-
131
154
145
150
149
142
4,84
4,89
6,07
6,52
7,43
427
435
442
460
444
22,21
18,42
25,33
12,31
17,45
Mavi Tren - Blue Train
396
403
403
415
324
Ekspres - Express
129
122
124
104
94
N. yolcu - Ordinary Passenger
123
94
93
100
64
Yataklı - Sleeping cars
699
669
685
750
781
YHT - HST
252
252
260
273
282
İSTANBUL
ANKARA
ANAHAT - Main line
Anahat
Mainline
Uluslararası
International
Ortalama Taşıma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (TL)
Revenue per passenger
Ortalama Taşıma Mesafesi (km)
Average Length of Passenger journey
Birim Yolcu Geliri (TL)
Revenue per passenger
Ekspreslerde Ortalama Taşıma Mesafesi (Km)
Average Length of Passenger journey by Ekspres (Km)
100
8.1.2. YÜK TAŞIMA VERİMLİLİĞİ
Utilization of Freight Transport
2009
2010
2011
2012
2013
Trafik de Yük km % si (1)
Percentage of Freight- km in traffic unit (1)
66
68
67
72
75
Yük Vagon Ütilizasyonu %
Utilization of Freight Wagons %
60
66
60
63
72
Yük Vagonu Başına Düşen Ton
Tonne per Freight Wagon
25
27
26
28
33
Dolan Vagon Başına Düşen Ton
Tonne per Loaded Wagons
40
43
41
44
52
Yük Vagonu Başına Düşen Dolan Vagon Adedi
Number of Loaded Wagon per Freight Wagon
30
32
34
34
34
Dolan Vagon Başına Düşen Yük Vagon-km.
Freight Wagon - km. Per Loaded Wagon
425
404
384
353
276
Yük Vagonu Başına Düşen Netton-km 10 3
Tonne - km. Per Freight Wagon 103
507
557
536
526
487
Ortalama Bir Vagon Darası (Ton)
Average tare of a Wagon (Tonne)
17
16
18
16
12
Ortalama Bir Vagon Kapasitesi (Ton)
Average capacity of a Wagon (Tonne)
42
41
44
44
46
* Toplam Vagon İçinde Faal Vagon Yüzdesi
Available Wagon Percentage in Total Number of Wagons
89
92
92
93
93
Toplam Yük Vagon km'de Dolu Yük Vagon-km %
Percentage of Loaded Wagon-km. in Total Freight Wagon-km.%
62
63
64
64
63
Bir Dingile Düşen Hamton
Grosstonne per Axle
13
13
13
13
13
Faal Yük Vagonu Başına Düşen Vagon - km (10 3)
Wagon-km Per Available Freight Wagon (103)
23
22
22
20
16
478
474
457
451
429
Ortalama Yük Taşıma Mesafesi (Km)
Average Length of Freight Haul (Km)
(1) Trafik = Yolcu km + Ton km Traffic = Passenger km + Tonne km
* İdari vagonları hariç Excluding Service wagons
101
8.1.3. TREN KİLOMETRE VERİMLİLİĞİ
Utilization of Train Kilometer
2009
2010
2011
2012
2013
I. Toplam Tren-Kilometre'de
In Total Train-Kilometer
- Dizelli Loko - Diesel Loco %
67
65
64
70
68
- Dizelli Dizi - Diesel Railcar %
4
5
5
8
13
- Elektrikli Loko - Electric. Loco %
17
17
16
8
8
- Elektrikli Tren - Electric Train %
12
14
11
10
5
- Toplam Yolcu - Total Passenger %
57
55
56
50
51
- Toplam Yük - Total Freight %
42
44
43
50
49
- Dizelli Loko - Diesel Loco
292
306
314
311
317
- Dizelli Dizi - Diesel Railcars
169
178
176
173
184
- Elektrikli Loko - Electric. Loco
318
327
330
295
164
- Elektrikli Dizi - Electric. Railcars
323
307
293
323
266
938
1040
1068
989
996
1343
1259
1296
1165
1242
587
667
665
667
795
II. Ortalama Yolcu Tren Ağırlığı (Ton)
Average Passenger Train Weight (Tonne)
III. Ortalama yük tren ağırlığı (Ton)
Average freight Train Weight (Tonne)
- Dizelli Loko - Diesel Loco
- Elektrikli Loko - Electric. Loco
IV. Yük Trenine düşen ortalama Net Ton
AverageTonne per freight train
102
8.1.4. LOKOMOTİF VE TREN VERİMLİLİĞİ
Utilization of Locomotive and Train
LOKOMOTİF VERİMLİLİĞİ
Locomotive Utilization
2009
2010
2011
2012
2013
I. FAAL DİZELLİ LOKO BAŞINA DÜŞEN
Per Available Diesel Locomotive
- Hamton - km-Grosstonne - km
- Hamton - km / gün-Grosstonne - km / day
- Loko km-Loco km
41.541.387
41.417.021
44.681.818
40.399.549
34.322.115
113.812
113.471
122.416
110.684
94.033
76.477
68.594
72.961
69.930
58.462
- Loko km / gü -Loco - km / day
- Tren km-Train km
210
188
200
192
160
62.523
53.389
55.866
55.190
47.077
171
146
153
151
129
- Tren km /gün-Train - km / day
II. FAAL DİZELLİ DİZİ BAŞINA DÜŞEN
Per Available Diesel Railcar
- Hamton - km-Grosstonne - km
6.487.805
7.282.609
8.136.364
9.571.429
15.127.660
- Hamton - km / gü -Grosstonne - km / day
17.775
19.952
22.291
26.223
41.446
- Loko km-Loco - km
61.537
60.783
69.886
74.959
104.000
169
167
191
205
285
38.317
40.913
46.227
55.245
82.191
105
112
127
151
225
67.714.286
61.423.077
74.125.000
63.130.435
60.977.778
- Hamton - km / gün-Grosstonne - km / day
185.519
168.282
203.082
172.960
167.062
- Loko km-Loco km
149.125
143.058
177.375
84.565
70.000
409
392
486
232
192
126.679
125.404
157.500
63.826
51.689
347
344
432
175
142
20.942.857
14.505.495
14.670.330
10.572.816
3.896.226
57.378
39.741
40.193
28.967
10.675
141.157
100.846
99.549
87.505
40.113
- Loko km / gün-Loco - km / day
- Tren km-Train - km
- Tren km /gün-Train - km / day
III. FAAL ELEKTRİKLİ LOKO BAŞINA DÜŞEN
Per Available Electrical Loco.
- Hamton - km-Grosstonne - km
- Loko km / gün-Loco - km / day
- Tren km-Train km
- Tren km /gün-Train - km / day
IV. FAAL ELEKTRİKLİ TREN BAŞINA DÜŞEN
Per Available Electrical Train
- Hamton - km-Grosstonne - km
- Hamton - km / gün-Grosstonne - km / day
- Loko km-Loco km
- Loko km / gün-Loco - km / day
- Tren km-Train km
387
276
273
240
110
64.400
48.857
50.121
32.709
14.670
176
134
137
90
40
25.570.033
25.725.341
27.549.451
25.379.095
24.351.792
34.500.000
34.454.545
49.636.364
56.454.545
49.090.909
- Tren km /gün-Train - km / day
V. FAAL ÇEKEN ARAÇ BAŞINA DÜŞEN TRAFİK-KM
Traffic-km Per Available Tractive Stock
VI. FAAL YHT BAŞINA DÜŞEN
Per Available HST.
- Hamton - km-Grosstonne - km
- Hamton - km / gün-Grosstonne - km / day
- Tren km-Train km
94.521
94.396
135.990
154.670
134.496
111.167
98.455
147.909
170.091
146.818
305
270
405
466
402
- Tren km /gün-Train - km / day
Trafik km = Yolcu km + Ton km
Traffic km = Passenger km + Tonne km
103
8.1.5. DİĞER ORANLAR
Other Ratios
2009
2010
2011
2012
2013
I. TOPLAM HAMTON-KİLOMETREDE %
In Total Gross Tonne - Km %
Dizelli Loko - Diesel Loco
76
79
80
78
76
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
1
1
1
2
4
Elektrikli Loko - Electric. Loco
16
13
11
13
15
Elektrikli Tren - Electric Train
7
7
5
5
2
Toplam Yolcu - Total Passenger
29
26
26
22
22
Toplam Yük - Total Freight
70
73
73
77
78
Dizelli Loko - Diesel Loco
61
61
62
63
66
Dizelli Dizi - Diesel Railcar
5
5
6
7
13
Elektrikli Loko - Electric. Loco
15
14
13
8
9
Elektrikli Tren - Electric Train
18
17
17
18
12
Tren cerri - Train Haulage
75
74
74
74
79
Ranfor - Assisting
16
16
17
17
12
Tek Seyir - Light
1
1
1
1
1
Manevra - Shunting
4
4
4
4
4
Sıcak km - Hot waiting km
4
5
5
4
4
Personel Başına Düşen Hamton-km
Grosstonne-km per staff
904.459
948.602
972.167
878.474
763.068
Personel Başına Düşen Trafik-km
Traffic-km per staff
584.338
651.237
660.059
621.889
610.585
Personel Başına Düşen Tren-km
Train-km per staff
1.555
1.499
1.517
1.351
1.182
Personel Başına Düşen Loko-km
Loco-km per staff
2.070
2.025
2.052
1.889
1.495
II. TOPLAM LOKO-KİLOMETREDE %
In Total Loco - Km %
III. TOPLAM LOKO-KİLOMETREDE %
In Total Loco-km %
IV. PERSONEL VERİMLİLİĞİ
Staff Utilization
Trafik - km = Yolcu km + Ton - km
Traffic - km = Passenger - km + Tonne - km
104
8.1.6. BİRİM TAŞIMA GELİRLERİ
Transport Revenues per Unit
2009
2010
2011
2012
2013
I. BİRİM YOLCU-KM GELİRİ (Kr)
Revenue per Passenger-Km
- Banliyö Yolcu - km - Suburban Pass.-km
3,5
3,6
3,7
4,5
4,7
-Anahat Yolcu - Km - Mainline Pass.-km
3,2
3,4
4,1
4,3
5,2
- Toplam Yolcu - Km - Total Passenger-km[a]
3,3
3,5
4,0
4,4
5,1
17,65
17,77
19,94
22,59
22,06
- Ton - km (Kr)-Average Tonne-km (1) [b]
3,7
3,7
4,4
5,0
5,1
III. Yolcu Km geliri /Ton- Km geliri % [a] / [b]
Revenue per Passenger-km /Revenue Per Tonne km %
89
93
91
88
99
- Banliyö - Suburban
4,4
5,3
5,6
7,0
9,8
- Anahat - Mainline
2,0
2,4
2,9
3,1
4,2
- Toplam Yolcu - Total Passengers
2,5
2,9
3,4
3,9
4,7
- Yük - Freight
2,2
2,3
2,6
3,2
3,8
- Ortalama Hamton km - Average Grosstonne km (1)
2,3
2,5
2,8
3,3
4,0
- Banliyö - Suburban
14,09
15,84
16,33
22,76
26,69
- Anahat - Mainline
5,87
7,10
8,98
9,04
11,71
- Toplam Yolcu - Total Passengers
7,40
8,86
10,39
11,48
13,07
- Yük - Freight
21,35
24,57
28,14
32,12
39,32
- Ortalama Tren km - Average Train km (1)
13,30
15,83
18,17
21,78
25,89
II. BİRİM YÜK TAŞIMA GELİRİ
Revenue per Freight Transportation
- Netton (TL)- Average Tonne (1)
IV. BİRİM HAMTON-KM GELİRİ (Kr)
Revenue per Grosstonne - km
V. BİRİM TREN-KM GELİRİ (TL)
Revenue per Train-km
(1) İdari taşımalar hariç
Excluding Service traffic
105
8.1.7. GENEL ORTALAMA MALİYETLER VE SÜBVANSİYON ORANLARI
General Average Costs and Subsidy Ratios
2009
Bir YHT Tren-km Maliyeti
Cost Per HS Train-km
Bir YHT Yolcu-km Maliyeti
Cost Per HST Passenger - km
Bir Hamton-km Maliyeti
Cost Per Grosstonne-km
2010
2011
(TL)
2012
2013
24,58
34,72
38,81
32,75
39,28
0,07
0,08
0,09
0,12
0,13
0,09
0,10
0,11
0,13
0,16
Bir Netton-km Maliyeti
Cost Per Tonne-km
0,13
0,14
0,16
0,18
0,19
Bir Yolcu-km Maliyeti
Cost Per Passenger-km
0,15
0,15
0,16
0,22
0,28
Bir Tren-km Maliyeti
k
Cost Per Train-km
52,30
62,33
69,02
85,01
107,50
Bir Lokomotif-km Maliyeti
Cost Per Locomotive-km
39,11
45,82
50,64
62,72
84,55
Bir Vagon-km Maliyeti
Cost Per Wagon-km
3,90
4,40
4,86
5,89
8,22
Bir Koltuk-km Maliyeti
Cost Per Seat-km
0,10
0,11
0,11
0,14
0,25
Bir Dingil-km Maliyeti
Cost Per Axle-km
1,13
1,26
1,38
1,68
2,12
Dizelli Loko (Motorin) - Diesel Loco (Diesel Oil)
15,48
18,32
19,18
27,52
31,90
Dizelli Dizi (Motorin) - Diesel Railcar (Diesel Oil)
12,63
18,98
19,71
27,52
32,02
7,19
8,60
8,48
10,94
17,81
Dizelli Loko (Motorin) - Diesel Loco (Diesel Oil)
8,41
11,06
11,74
15,90
18,73
Dizelli Dizi (Motorin) - Diesel Railcar (Diesel Oil)
1,33
2,27
2,29
3,51
4,66
Elektrikli Sistem - Electrical System
2,08
2,38
2,31
3,96
9,72
Sübvansiyonlar / İşletme Giderleri %
Subsidies / Operational Costs %
31
33
34
32
32
1000 HAMTON Km'ye DÜŞEN YAKIT GİDERİ
Fuel Expenditure per 1000 Grosstonne-km
Elektrikli Sistem - Electrical System
BİR LOKO Km'ye DÜŞEN YAKIT GİDERİ
Fuel Expenditure per Loco-km
106
8.1.8. MADDE CİNSLERİNE GÖRE ORTALAMA YÜK TAŞIMA UZAKLIKLARI
Average Freight Transport Distance By Commodities
2009
2010
2011
(Km)
2013
2012
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and Livestock
571
972
603
631
595
1.000
1.253
652
587
479
-
-
906
632
628
1.169
953
401
367
232
778
-
-
-
-
390
377
341
361
353
1.000
616
333
619
667
561
545
594
667
673
553
570
314
319
323
553
570
552
537
503
Krom - Chrome
604
543
523
528
532
Boraks - Borax
332
-
-
-
-
Manyezit- Magnesite
381
338
314
217
125
Borasit - Boracite
-
197
345
340
372
Cüruf - Slag
-
-
-
125
143
Diğer madenler - Other Metals
-
241
352
531
601
Hububat - Cereals
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
Gıda Maddeleri - Foodstuffs
Yem - Fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok - Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials
Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Demir Cevheri - Iron Ore
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical products
Demir - Iron
662
641
637
629
624
Borular - Pipes
675
2.410
393
583
480
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
251
231
430
370
150
1.055
1.075
1.012
1.124
1.108
Mermer - Marble
512
167
-
245
210
Kireç, Alçı, Alçı taşı - Plaster of Paris, Lime, Limestone
372
252
243
230
206
Çimento - Cement
652
589
461
381
372
Klinker - Clinker
310
782
380
479
385
316
675
557
495
561
307
299
292
287
260
387
331
644
399
355
363
369
375
339
338
Boş Konteyner - Empty Container
626
614
561
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
560
Demiryolu araçları - Rolling Stocks
882
556
516
512
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA-Others
629
642
582
776
362
378
XI. ULUSLARARASI-International
478
474
459
455
TOPLAM - Total
2010 yılına kadar idari taşıma hariçtir.
Service transport are excluded until 2010
Uluslararası ve idari taşımalar 2011 , 2012 ve 2013 yıllarında madde cinslerine dağıtılmıştır.
In years 2011, 2012 and 2013 international and departmental transports are distributed among type of commodities
334
593
402
590
484
420
Seramik - Ceramics
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
TCDD'ye ait boş vag. - TCDD transport of empty wagons
Dolu Konteyner - Loaded Container
107
8.1.9. MADDE CİNSLERİNE GÖRE TAŞINAN YÜKÜN BİR TON-KM GELİRİ
Revenue per tonne-km by Commodities
Kuruş
2009
2010
2011
2012
2013
I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR
Agricultural products and Livestock
Hububat - Cereals
4,0
3,9
4,8
5,6
Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product
3,5
3,6
5,6
6,5
7,0
-
-
7,4
10,4
11,0
Gıda Maddeleri - Foodstuffs
3,6
4,0
6,0
7,1
7,5
Yem - Fodder
3,9
-
-
-
-
3,9
4,1
5,0
5,9
6,4
Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials
1,9
7,4
5,8
8,4
10,2
Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar
3,5
3,6
3,3
3,7
4,0
-
-
4,9
5,4
5,8
Demir Cevheri - Iron Ore
3,9
4,4
4,6
5,6
6,0
Krom - Chrome
3,9
4,3
4,6
5,5
6,1
Boraks - Borax
3,7
-
-
-
-
Manyezit- Magnesite
3,9
4,0
5,4
6,0
6,0
Hayvansal ve Bitkisel ürünler - Animal and Vegetable product
6,3
II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMİ-Foodstuffs and fodder
III. KATI MİNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels
Kömür, Linyit, kok - Coal, Lignite, Coke
IV. KİMYASAL MADDELER - Chemical products
Diğer Kimyasal ürünler - Other Chemical products
V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR-Ores and Metal Scrap
Borasit - Boracite
-
3,3
4,4
5,2
5,4
Cüruf - Slag
-
-
-
5,2
5,2
Diğer madenler - Other Metals
-
4,1
4,8
5,8
5,8
3,2
3,3
3,6
4,3
3,6
4,0
3,0
5,0
7,2
7,4
VI. METALÜRJİ ÜRÜNLERİ - Metallurgical Products
Demir - Iron
Borular - Pipes
VII.ÜRETİLMİŞ MİNERALLER, İNŞAAT MALZEMELERİ
Manufactured Minerals, Consruction Materials
İnşaat Malzemeleri - Construction Materials
3,8
4,0
3,4
3,0
2,6
Seramik - Ceramics
2,7
2,8
2,7
3,4
3,8
Mermer - Marble
3,9
3,5
-
5,7
5,8
6,1
Kireç, Alçı, Alçı taşı - Plaster of Paris, Lime, Limestone
2,9
3,5
4,1
4,9
Çimento - Cement
3,0
3,6
4,5
5,5
5,7
Klinker - Clinker
3,9
3,3
4,0
3,5
4,5
4,2
5,5
4,7
5,6
5,6
TCDD'ye ait boş vag. - TCDD transport of empty wagons
1,8
1,9
1,8
2,6
4,2
Dolu Konteyner - Loaded Container
1,9
5,2
1,9
5,3
2,6
11,0
2,9
12,8
3,1
6,3
1,0
11,6
6,0
1,1
7,8
5,2
1,2
10,3
4,7
1,4
1,4
1,0
13,4
6,7
2,4
14,5
9,6
6,7
5,2
-
-
-
4,6
4,7
VIII. GÜBRELER - Fertilizers
IX. ARAÇ , MAKİNE - Machines, Vehicles
Boş Konteyner - Empty Container
Sahibine ait Boş Vagon - Empty Private Wagons
Demiryolu araçları - Rolling Stocks
Makineler - Machines
X. DİĞER TAŞIMA-Others
XI. ULUSLARARASI-International
TOPLAM - Total
3,7
3,7
4,0
2010 yılına kadar idari taşıma hariçtir.
Service transport are excluded until 2010
Uluslararası ve idari taşımalar 2011 ve 2012 yıllarında madde cinslerine dağıtılmıştır.
In years 2011 and 2012 international and departmental transports are distributed among type of commodities
108
8.2. ENERJİ TÜKETİMLERİ
Energy Comsumption
8.2.1. KATI, SIVI YAKIT VE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ
Consumption of Solid - Liquid Fuel and Electricity
2009
2010
2011
2012
2013
158.611
166.936
179.179
168.998
141.352
1.089
1.019
1.125
923
666
159.700
167.955
180.304
169.921
142.018
135.202
142.191
152.645
143.855
120.232
1.174
1.170
1.231
1.206
996
8
7
6
6
2
1.182
1.177
1.237
1.212
998
229.975
225.887
214.182
196.766
172.729
18.420
16.922
14.855
171.065
160.777
135.087
MOTORİN - Diesel Oil (Bin Lt - Thousand Lt)
Tren Lokomotiflerinde - At Train Locomotives
Manevrada - At Shunting
TOPLAM - Total
Ton Eşdeğer Petrol (TEP)
Tonne of oil equivalent (TOE)
MOTOR YAĞI - Motor Oil (Ton)
Tren Lokomotiflerinde - At Train Locomotives
Manevrada - At Shunting
TOPLAM - Total
ELEKTRİK - Electricity (1000 Kwh)
Tren Lokomotiflerinde - At Train Locomotives
Ton Eşdeğer Petrol (TEP)
19.778
19.426
Tonne of oil equivalent (TOE)
TOPLAM (TEP)
154.980
161.617
TOTAL (TOE)
1 TEP, 1 Ton ham petrolden elde edilebilecek enerji miktarı.
1 TOE, is equal to the energy which can be obtained from 1 ton crude oil.
8.2.2 KİLOMETRE BAŞINA DÜŞEN YAKIT MİKTARI
Energy Comsumption per Kilometer
2009
2010
2011
2012
2013
Bir Tren km'ye düşen Motorin (Lt)
Diesel Oil per Train Kilometer (Lt)
5,5
6,2
6,5
6,3
6,1
Bir Tren km'ye düşen Elektrik (Kwh)
Electric per Train Kilometer (Kwh)
18,7
18,7
17,2
18,1
18,3
Bir Lokomotif km'ye düşen Motorin (Lt)
Diesel Oil per Loco Kilometer (Lt)
4,4
4,8
4,9
5,0
4,9
Bir Lokomotif km'ye düşen Elektrik (Kwh)
Electric per Loco Kilometer (Kwh)
12,1
12,8
12,1
12,3
12,8
1000 Hamton km'ye düşen Motorin (Lt)
Diesel Oil per 1000 Grosstonne Kilometer (Lt)
8,5
8,5
8,6
9,3
9,6
1000 Hamton km'ye düşen Elektrik
Electric per 1000 Grosstonne Kilometer (Kwh)
42,1
46,2
44,2
43,0
47,6
109
BÖLÜM IX
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE
GÖRE TAŞIMALAR
PART IX
TRANSPORT BY TRANSPORT
MODES
113
Yolcu-km
Passenger-km
185.681
168.211
163.327
164.311
174.312
182.152
187.593
209.115
206.098
212.464
226.913
242.265
258.874
268.178
95,9
95,9
96,1
95,7
95,5
95,3
97,3
97,4
97,5
97,6
97,8
97,8
91,5
90,5
%
4.240
4.213
3.939
4.583
3.835
3.661
3.878
4.080
3.650
3.572
3.606
4.002
3.006
3.020
Yolcu-km
Passenger-km
DEMİRYOLU
Railway
2,2
2,4
2,3
2,7
2,1
1,9
2,0
1,9
1,7
1,6
1,6
1,6
1,1
1,0
%
56
57
39
41
1.150
1.240
1.395
1.561
1.570
1.643
1.570
1.570
1.459
1.667
Yolcu-km
Passenger-km
DENİZYOLU
Maritime
0,03
0,03
0,02
0,02
0,63
0,65
0,72
0,73
0,74
0,75
0,68
0,63
0,52
0,56
%
161.552
151.421
150.912
152.163
156.853
166.831
177.399
181.330
181.935
176.455
190.365
203.072
216.123
224.048
Ton-km
Tonne-km
70,9
72,7
69,6
80,4
84,4
88,5
88,7
84,8
75,7
72,5
74,9
73,7
76,8
88,7
%
9.891
7.558
7.221
8.669
9.417
9.152
9.676
9.921
10.739
10.326
11.462
11.677
11.670
11.177
Ton-km
Tonne-km
DEMİRYOLU
Railway
Kaynak: TÜİK Ulaştırma İstatistikleri Özeti
Source: TURKSTAT, Summary Statistics on Transportation
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLAR
Years
KARAYOLU
Road
4,3
3,6
3,3
4,6
5,1
4,9
4,8
4,6
4,5
4,2
4,5
4,2
4,1
4,4
%
14.631
15.001
10.627
10.001
7.277
6.439
7.084
9.573
11.114
11.397
12.570
15.959
16.223
17.312
Ton-km
Tonne-km
DENİZYOLU
Maritime
6,4
7,2
4,9
5,3
3,9
3,4
3,5
4,5
4,6
4,7
4,9
5,8
5,8
6,9
%
9.2. TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI
Freight Transport by Transport Modes in Turkey
Şehiriçi taşımacılık dahil değildir.
Urban transport is not included.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLAR
Years
KARAYOLU
Road
HAVAYOLU
Air Transport
310
285
275
276
321
392
-
Ton-km
Tonne-km
HAVAYOLU
Air Transport
3.555
2.859
2.706
2.752
3.223
3.992
19.731
23.357
Yolcu-km
Passenger-km
9.1. TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YOLCU TAŞIMALARI
Passenger Transport by Transport Modes in Turkey
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
-
%
1,8
1,6
1,6
1,6
1,8
2,1
7,0
7,9
%
41.319
33.925
47.691
18.128
11.927
5.736
5.841
12.893
36.402
45.111
39.636
44.690
37.269
-
Ton-km
Tonne-km
%
18,1
16,3
22,0
9,6
6,4
3,0
2,9
6,0
15,2
18,5
15,6
16,2
13,2
-
227.703
208.190
216.726
189.237
185.795
188.550
200.000
213.717
240.190
243.289
254.033
275.398
281.285
252.537
GENEL
TOPLAM
Grand Total
(Milyon-Million)
PETROL BORU HATTI
Petroleum Pipeline
193.532
175.340
170.011
171.687
182.520
191.045
192.866
214.756
211.318
217.679
232.089
247.837
283.070
296.222
GENEL
TOPLAM
Grand Total
( Milyon-Million )
114
TR
GB
GR
DE
IT
ES
FR
AT
CZ
PL
HU
BG
RO
DEMİRYOLU
Railway
%
5,9
2,4
56,6
7,5
1,0
0,8
85,0
8,1
43,3
5,3
22,8
5,5
89,0
9,3
10,9
11,5
6,7
7,6
18,2
5,2
7,8
10,2
2,1
3,4
5,1
5,5
OTOMOBİL
Passenger Car
%
133,2
53,2
655,1
86,6
98,3
81,6
898,5
86,0
665,8
82,0
334,0
81,0
812,7
85,3
74,5
78,5
65,5
74,4
313,2
89,0
52,3
68,3
48,1
78,9
75,5
81,7
OTOBÜS
Bus
%
111,2
44,9
21,2
61,1
103,2
55,7
51,1
9,5
15,8
20,7
16,5
10,8
11,8
44,4
5,9
17,6
5,8
12,7
13,5
5,4
10,0
18,0
5,9
21,5
17,7
12,8
250,3
756,6
120,5
1.044,6
812,3
412,5
952,8
94,9
88,0
352,1
76,6
61,0
92,4
TOPLAM
Total
Source:EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook 2013
Avrupa Ülkeleri tarafından, Toplam Havayolu ve Denizyolu Yolcu-km istatistikleri yayımlanmadığından tablodaki veriler Havayolu-Denizyolu hariç verilerdir.
Air and Maritime transportation are excluded in this table since Total Air and MaritimeTransport passenger-km figures are not available in European Countries.
Kaynak: Avrupa Birliği Ulaştırma ve Enerji İstatistikleri Kitabı 2013
TÜRKİYE - Turkey
İNGİLTERE - England
YUNANİSTAN - Greece
ALMANYA - Germany
ITALYA - Italy
İSPANYA - Spain
FRANSA - France
AVUSTURYA - Austria
ÇEK CUMH. - Czech Republic
POLONYA - Poland
MACARİSTAN - Hungary
BULGARİSTAN - Bulgaria
ROMANYA - Romania
ÜLKE ve KODU
Country and Code
9.3. ÜLKELERE VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YOLCU TAŞIMALARI (Yolcu - Km)
Passenger Transport by Countries and Transport Modes (Passenger - Km)
2011
(Milyar-Billion)
115
21,0
0,4
113,3
19,8
9,7
34,2
20,3
14,3
53,7
9,1
3,3
14,7
12,0
2,3
25,2
12,6
6,0
14,9
46,0
45,7
32,1
37,1
22,6
37,6
%
4,5
144,0
16,8
265,0
127,7
142,3
168,2
14,5
15,0
89,7
10,5
6,5
11,9
203,4
KARAYOLU
Road
82,2
96,6
59,0
81,0
88,6
73,3
32,9
47,9
53,7
42,9
44,5
30,4
%
78,3
0,1
0,0
55,0
0,1
9,0
2,1
0,2
1,8
4,3
11,4
-
İÇ SUYOLU
Inland
Waterways
0,1
0,0
12,3
0,1
3,9
4,8
0,1
7,3
29,5
29,2
%
10,1
0,2
15,6
10,0
8,6
18,1
7,2
2,0
23,5
3,1
0,5
1,1
44,7
5,8
1,1
3,5
6,3
5,4
7,9
16,3
6,4
14,1
12,7
3,4
2,8
Source: EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook 2013
175,2
17,4
448,9
157,6
160,6
229,5
44,1
31,3
167,1
24,5
14,6
39,1
259,8
TOPLAM
Total
2011
(Milyar-Billion)
%
17,2
PETROL
BORUHATTI
Oil Pipeline
Avrupa Ülkeleri tarafından, Toplam Havayolu ve Denizyolu Ton-km istatistikleri yayımlanmadığından tablodaki veriler Havayolu-Denizyolu hariç verilerdir.
Air and Maritime transportation are excluded in this table since Total Air and MaritimeTransport Tonne-km figures are not available in European Countries.
Kaynak: Avrupa Birliği Ulaştırma ve Enerji İstatistikleri Kitabı 2013
İNGİLTERE - England
GB
GR(EL)
YUNANİSTAN - Greece
ALMANYA - Germany
DE
ITALYA - Italy
IT
İSPANYA - Spain
ES
FRANSA - France
FR
AVUSTURYA - Austria
AT
ÇEK CUMH. - Czech Republic
CZ
POLONYA - Poland
PL
MACARİSTAN - Hungary
HU
BULGARİSTAN - Bulgaria
BG
ROMANYA - Romania
RO
11,7
TÜRKİYE - Turkey
TR
DEMİRYOLU
Railway
ÜLKE ve KODU
Country and Code
9.4. ÜLKELERE VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (Ton - Km)
Freight Transport by Countries and Transport Modes (Tonne - Km)
BÖLÜM X
ULUSLARARASI
KARŞILAŞTIRMALAR
PART X
INTERNATIONAL
COMPARISON
119
785
357
84
31
111
79
43
45
338
640
42
301
243
70
506
450
65
65
3
93
313
92
238
49
20
132
4.323
9.629
9.561
3.287
378
9.971
17.098
74
82
8
11
7
10
6
1
5
65
17
61
63
5
46
9
2
3
1
10
39
11
21
5
2
11
502
312
1.348
1.241
128
34
143
a
a
a
NÜFUS
6
Population (10 )
65
231
36
16
19
56
73
17
27
401
13
184
175
17
165
99
20
21
3
31
47
16
82
18
7
42
1.825
2.026
425
1.085
191
416
963
9.642
41.876
5.500
3.578
4.072
9.568
3.181
1.196
5.944
29.273
3.013
16.726
15.884
1.889
13.945
15.884
1.865
1.768
657
7.390
20.228
2.794
10.777
3.624
1.209
2.552
224.393
375.774
66.239
63.974
36.881
45.880
85.700
a
a
g
c
b
b
a
c
a
a
c
a
b
TOPLAM Total
3.159
20.497
3.763
3.005
2.862
3.212
642
132
3.172
15.687
2.266
11.925
5.371
108
8.738
7.965
257
122
…
2.792
11.880
1.630
4.020
1.578
500
264
111.100
…
32.717
18.927
24.095
129
43.179
ELEKTRİKLİ
HAT
UZUNLUĞU
Electrified line
length
a
b
a
b
b
c
b
a
c
a
a
c
a
b
a
83
647
426
515
175
704
1.701
365
79
627
311
611
721
243
326
219
313
326
1.115
338
150
170
343
365
330
315
422
210
44
330
506
42
56
12
117
65
117
37
121
74
26
18
46
73
56
65
27
28
35
29
27
253
79
65
30
45
74
60
19
52
39
7
19
98
5
5
7
6
7
4
5
6
23
14
5
14
4
11
11
9
12
6
11
12
4
4
2
6
8
5
6
16
8
5
6
17
5
9
11
1 KM
DEMY.
DÜŞEN
KARAYOLU
Road per
railway Km
(Km)
2011
9
28
43
14
26
53
132
123
50
62
8
30
28
37
36
105
97
70
57
31
12
15
38
33
33
37
36
65
3
9
15
121
67
Malta ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi demiryolu hattına sahip olmadıkları için tabloda gösterilmemiştir. Hence Malta and Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus do not have railroads, they are not shown in the table.
Rusya Federasyonu'na ait veriler devlete ailt demiryollarının verileridir, şirket verileri yer almamaktadır. Data of Russian Federation only include state railways data, companies' data are not known
13
51
65
33
55
91
57
89
111
45
18
28
25
41
30
169
90
58
128
74
52
26
50
67
59
23
45
121
5
5
29
133
60
1,2
29,0
28,8
19,8
4,0
16,0
35,0
3,6
12,7
16,9
22,1
13,8
22,2
8,2
12,6
19,9
9,9
1,4
35,5
14,6
6,2
14,1
2,8
8,8
7,5
1,2
16,3
0,1
1,1
5,8
227,5
0,1
6,9
10.000
100.000
NÜFUSA
NÜFUSA
NÜFUSUN
DÜŞEN
DÜŞEN
DEMİRYOLU İLE
KARAYOLU DEMİRYOLU SEYAHAT SIKLIĞI
Road per
Railway per Travelling Frequewncy
10.000 people 100.000 people of people by railway
(Km)
(Km)
Kaynak : Source: Eurostat, UIC, UNECE, ERF, Japanese Statistics Bureau, Ministry of Statistics and Programme Implementation (India), Goskom STAT, Statistics Canada, China Yearbook
33
49
68
84
70
34
20
11
53
54
75
71
34
6
63
50
14
7
…
38
59
58
37
44
41
10
50
…
49
30
65
0,3
50
1.000
1.000
2
2
KM 'ye
KM 'ye
DÜŞEN
DÜŞEN
ELEKTRİKLİ
KARAYOLU DEMİRYOLU
HAT
Road per 1.000
Railway per
%
2
2
Km
1.000 Km
Electrified line
(Km)
(Km)
percentage
DEMİRYOLU ANAHAT UZUNLUĞU (Km) Length
of Mainline
g: EU28 ülkelerinin en son verileri üzerinden hesaplanmıştır. Calculated over most recent values of EU28 countries'.
a: 2010 b: 2009 c:2008 d: 2007 e: 2005 f:2000
b
b
b
b
b
g
b
c
c
c
e
c
b
c
c
c
c
c
c
b
c
c
b
c
c
c
b
c
c
b
b
KARAYOLU
UZUNLUĞU
Length of Roads
(1.000 Km)
(*) Trafik = Yolcu - km + Ton - km Traffic = Passenger - km + Tonne - km
TÜRKİYE
TR
ALMANYA
DE
AVUSTURYA
AT
BELÇİKA
BE
BULGARİSTAN BG
ÇEK CUMH.
CZ
DANİMARKA
DK
ESTONYA
EE
FİNLANDİYA
FI
FRANSA
FR
HOLLANDA
NL
ITALYA
IT
İNGİLTERE
GB
İRLANDA
IE
İSPANYA
ES
İSVEÇ
SE
LETONYA
LV
LİTVANYA
LT
LÜKSEMBURG
LU
HU
MACARİSTAN
POLONYA
PL
PORTEKİZ
PT
ROMANYA
RO
SLOVAKYA
SK
SLOVENYA
SI
YUNANİSTAN
GR
AVRUPA BİRLİĞİ EU28
USA
AMERİKA
ÇİN
CN
HİNDİSTAN
IR
JAPONYA
JP
KANADA
CA
RUSYA
RU
ÜLKE ve KODU
Country and Code
ÜLKE
YÜZÖLÇÜMÜ
Area
2
(1.000 Km )
10.1. ULUSLARARASI DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ- INTERNATIONAL RAILWAY STATISTICS
120
DE
AT
BE
BG
CZ
DK
EE
FI
FR
NL
IT
GB
IE
ES
SE
LV
LT
LU
HU
PL
PT
RO
SK
SI
GR
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMH.
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
HOLLANDA
ITALYA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
YUNANİSTAN
CA
KANADA
4
29.078
43.349
a
1.383
390.212
57.573
961.000
903.465
548.020
1.404
a
d
c
b
b
a
a
689
2.431
5.044
4.237
17.633
7.763
7.763
269
733
11.379
22.478
1.638
a
a
a
a
d
a
d
b
a
a
24.753
313.509
43.600
833.607
3.333.480
2.024.000
1.584.440
3.982
17.024
43.711
60.723
9.975
248.606
47.424
6.973
52.330
59.385
67.907
25.014
611
100.364
91.811
39.174
92.481
34.827
48.378
8.121
87.096
14.152
55.876
107.587
374.737
a
a
b
b
d
a
a
a
11.303
336.855
20.400
55.200
2.947.000
2.498.000
389.900
614
3.752
7.960
14.719
2.322
53.746
9.118
288
15.088
21.410
22.864
9.748
105
20.974
19.787
6.378
34.202
9.395
6.271
2.239
14.316
3.291
7.593
20.345
113.317
a
b
d
b
a
a
17.185
338.259
568.420
958.665
3.908.000
2.555.573
780.112
1.997
4.441
10.391
19.763
6.559
71.379
16.881
8.051
15.357
22.143
34.243
32.226
1.743
77.591
63.136
22.266
122.812
13.277
6.514
8.634
20.985
5.350
18.091
30.164
196.154
11.792
697.976
591.886
…
60.730
3.484.647
18.318
11.939
31.591
71.092
37.932
142.093
87.237
6.157
5.460
6.341
97.946
161.227
12.750
516.234
241.596
115.600
391.803
35.578
3.208
65.189
123.674
23.615
80.782
106.513
1.090.772
22.209
YOLCU Passenger
e
a
a
c
g
c
a
123.499
64.582
342.845
…
782.925
821.964
2.846
8.425
31.319
23.061
11.228
80.445
19.240
b
f
1.181
f
10.179
11.920
47.673
30.737
3.210
e
a
5.485
52.492
9.650
108.420
18.180
3.609
3.118
34.736
a
c
a
c
a
11.849
13.158
53.803
a
b
226.000
18.123
Freight
a
YÜK
40.332
53.758
c
15.639
c
e
a
g
135.291
762.558
934.731
…
843.655
4.306.611
21.164
20.364
c
62.910
c
94.153
c
c
49.160
222.538
c
f
106.477
c
7.338
18.261
c
f
145.619
191.964
c
c
15.960
521.719
294.088
125.250
e
f
c
c
500.223
6.817
c
e
68.307
c
158.410
35.464
c
93.940
c
160.316
1.316.772
c
c
c
TOPLAM Total
15.412
14.985
58.998
6.801
3.477
783
3.673
2.867
1.834
2.348
3.529
2.284
12.254
8.688
11.873
2.156
2.311
923
4.885
3.775
7.390
4.195
2.234
5.446
2.714
2.193
1.314
5.056
5.484
4.684
1.782
HAT BAŞINA
DÜŞEN TRAFİK
Traffic Per Line
(103)
4.183
20.676
14.611
…
2.245
19.192
8.293
16.842
17.359
8.736
17.595
11.001
14.408
11.169
8.848
9.791
9.168
13.766
8.449
32.846
17.583
41.570
17.088
9.044
5.700
21.473
16.556
8.709
26.255
29.148
31.445
HAT BAŞINA
DÜŞEN TREN
Train Per Line
(103)
HAT VERİMLİLİĞİ
Line Utilization
Malta ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi demiryolu hattına sahip olmadıkları için tabloda gösterilmemiştir. Hence Malta and Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus do not have railroads, they are not shown in the table.
2.949
JP
JAPONYA
7.246
1.525
15.888
d
56.617
88.610
3.882
243
6.395
6.669
2.059
10.498
9.819
b
b
5.882
82.837
TRAFİK (*)
Traffic Unit
Train - Km
16.727
IR
HİNDİSTAN
29
8.187
14
15
47
61
149
239
146
18
4
20
187
579
37
1.389
839
368
1.102
68
5
194
168
29
218
242
a
TON - KM
Tonne - Km (106)
(103)
7.373
CN
ÇİN
86
2.368
TON
Tonne
(103)
TREN KM
RUSYA
RU
993
139.800
1.242.000
2.127.000
2.266.800
527.025
906.440
1.433.465
26.450
(*) Trafik = Yolcu - km + Ton - km Traffic = Passenger - km + Tonne - km
a: 2010 b: 2009 c:2008 d: 2007 e: 2005 f:2000
g: EU28 ülkelerinin en son verileri üzerinden hesaplanmıştır. Calculated over most recent values of EU28 countries'.
Kaynak : Source: Eurostat, UIC, UNECE, ERF, Japanese Statistics Bureau, Ministry of Statistics and Programme Implementation (India), Goskom STAT, Statistics Canada, China Yearbook
Rusya Federasyonu'na ait veriler devlete ailt demiryollarının verileridir, şirket verileri yer almamaktadır. Data of Russian Federation only include state railways data, companies' data are not known
USA
AMERİKA
AVRUPA BİRLİĞİ EU28
TR
TÜRKİYE
ÜLKE ve KODU
Country and Code
YOLCU SAYISI
YOLCU - KM
Number of Passengers
Passenger - Km (106)
(106)
10.1. ULUSLARARASI DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ- INTERNATIONAL RAILWAY STATISTICS
1.713
1.074
468
66
884
1.234
246
154
220
182
242
233
216
192
41
288
361
337
390
172
…
216
163
370
270
130
276
164
233
136
189
302
457
ORTALAMA
YÜK TAŞIMA
MESAFESİ
(km) Avarage
Average
distance
of
distance
of freight
freight
transport
transport
2011
BÖLÜM XI
İLLERE GÖRE DEMİRYOLU
İSTATİSTİKLERİ
PART XI
RAILWAY STATISTICS
BY PROVINCES
İLLERE GÖRE DEMİRYOLU ANAHAT UZUNLUKLARI (2013)
Main line track lengths by provinces
ANA HAT
Mainline
İL
TRAFİK
KODU
Traffic
code
İL ADI
Province Name
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANKARA YHT-HST
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
E.ŞEHİR YHT -HST
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
İÇEL
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
TEK HAT
Single Line
149
45
387
69
239
171
146
280
98
96
53
19
16
172
136
150
96
288
226
211
188
119
254
54
84
62
147
247
172
216
110
12
2. 3. 4.
HAT
TOPLAM
Total
2nd, 3rd, 4th
lines
34
71
172
12
12
118
44
80
114
-
183
45
387
69
310
343
146
280
110
96
53
19
16
172
136
150
96
288
226
211
200
237
254
54
84
106
227
361
172
216
110
12
İL
TRAFİK
KODU
Traffic
code
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Km
ANA HAT
Mainline
İL ADI
Province Name
KOCAELİ
KONYA
KONYA YHT-HST
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
K. MARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLI URFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
GENEL TOPLAM - Grand Total
45 İl merkezinden geçen demiryolu - Mainline passing through the city center.
13 İl sınırları içinden geçen demiryolu - Mainline passing through the city border.
116
123
TEK HAT
Single Line
2. 3. 4.
HAT
TOPLAM
Total
2nd, 3rd, 4th
lines
79
298
146
264
238
264
148
128
86
19
161
82
148
35
563
110
137
5
220
157
117
132
69
106
97
47
120
16
68
-
79
146
10
15
7
32
-
158
298
292
274
238
264
148
128
86
19
161
97
148
35
570
142
137
5
220
157
117
132
69
106
97
47
120
16
68
-
8.772
946
9.718
İLLERE GÖRE ANAHAT YOLCU SAYILARI - Number of Mainline Passengers by province
2010
2011
2012
2013
Giden
Gelen
Giden
Gelen
Giden
Adana
1.797.559
1.792.300
1.715.080
1.710.442
1.678.246
Adıyaman
8.391
8.402
13.820
14.467
9.448
Afyon
141.474
138.761
127.447
127.526
62.613
Amasya
81.040
94.008
96.258
106.023
97.156
Ankara
1.797.359
1.754.566
2.064.705
2.042.969
2.327.719
Aydın
532.367
544.040
838.320
811.405
1.032.176
Balıkesir
437.208
430.461
332.017
336.902
280.550
Bartın
7.079
6.952
3.872
Batman
50.557
46.052
49.213
46.741
44.112
Bilecik
252.400
253.496
258.538
252.025
54.942
Bingöl
7.128
9.648
7.714
9.256
7.198
Bitlis
432
867
288
290
534
Bursa
257
3.148
520
1.042
465
Çankırı
5.365
5.831
7.978
8.281
5.611
Denizli
27.634
27.107
79.532
Diyarbakır
146.694
142.953
131.580
129.971
92.062
Edirne
16.790
24.162
18.269
17.827
20.163
Elazığ
30.242
36.147
39.317
47.070
36.738
Erzincan
84.772
88.838
106.270
106.751
115.890
Erzurum
43.018
36.545
34.522
33.410
37.888
Eskişehir
1.877.473
1.861.997
1.908.861
1.937.834
1.302.888
Gaziantep
14.811
14.011
27.648
29.203
22.744
Hatay
11.015
12.183
25.719
İçel
2.926.271
2.877.929
2.706.278
2.677.413
2.602.224
İstanbul
2.933.751
2.875.617
2.634.426
2.616.825
226.915
İzmir
1.603.541
1.576.642
1.915.062
1.938.785
2.131.828
K.Maraş
12.111
14.122
10.613
12.356
6.530
Karabük
151.710
158.629
239.924
237.706
119.047
Karaman
93.602
95.462
97.819
97.619
138.084
Kars
15.349
22.939
55.666
55.419
70.149
Kayseri
118.962
98.024
117.597
110.158
161.594
Kırıkkale
72.605
74.221
64.408
60.614
73.817
Kırklareli
29.693
35.337
25.692
25.326
25.073
Kocaeli
1.763.060
1.896.926
1.629.300
1.729.889
74.408
Konya
251.977
247.924
464.772
462.422
935.268
Kütahya
330.173
337.074
309.562
313.176
254.622
Malatya
67.927
54.266
92.847
84.297
92.798
Manisa
1.003.276
1.001.993
1.024.516
1.024.815
993.794
Mardin
1
540
610
743
366
Muş
3.321
1.741
2.803
1.458
3.341
Nevşehir
430
3.819
2.823
3.844
2.782
Niğde
61.151
83.403
79.966
101.023
94.375
Osmaniye
33.125
59.990
78.880
84.592
66.306
Sakarya
1.142.956
1.082.961
1.065.519
991.366
98.517
Samsun
160.532
142.590
181.554
173.887
184.271
Siirt
2.213
5.043
2.839
4.680
1.913
Sivas
139.462
148.718
168.112
163.652
203.394
Şanlıurfa
4.333
3.238
6.255
6.326
4.446
Tekirdağ
124.841
116.467
149.942
149.644
79.600
Tokat
57.259
54.013
61.801
63.322
57.778
Tunceli
22
1
Uşak
108.085
102.466
105.383
100.725
119.983
Van
458
3.018
4.509
2.811
Yozgat
74.960
98.923
84.979
94.846
102.123
Zonguldak
354.523
346.626
294.734
299.942
149.738
Tayin edilemeyen (**)
4.984.539
4979254
3.124.728
TOPLAM
20.966.995
20.903.876
26.486.332
26.486.332
19.540.890
*2011-2013 KKY verileridir.
*2012 and 2013 data are taken from ERP.
** Abonmanla seyahat eden yolcu gibi tren dağıtımı yapılamayan seyahatler.
**Travels which cannot distrubuted among cities like passenger with season tickets etc.
124
Gelen
1.607.556
11.926
60.809
112.255
2.326.222
1.002.738
281.963
3.774
40.297
50.212
8.684
844
787
5.586
77.717
93.530
18.718
45.801
116.145
37.209
1.300.069
26.544
29.022
2.622.247
234.155
2.158.054
9.982
119.234
141.001
72.465
143.335
66.663
24.199
88.161
940.036
254.292
89.606
1.003.940
299
1.403
3.660
106.351
81.896
98.394
164.847
2.202
204.758
4.611
76.376
65.392
8
113.325
4.949
112.890
150.967
3122784
19.540.890
Giden
1.739.435
8.737
47.789
93.279
2.687.135
1.341.503
229.411
24.286
4.083
9.729
1.168
93
151.479
93.794
3.164
50.078
178.008
89.642
1.418.650
22.936
33.797
2.725.516
8.443
2.421.415
4.750
186.451
88.988
242.918
98.163
3.032
1.299.751
211.872
131.712
1.328.407
4.703
2.849
104.694
71.892
3.546
188.494
290.917
9.815
51.946
14
159.198
2.594
150.491
100
2.869.971
20.890.838
Gelen
1.646.215
11.244
50.197
109.107
2.645.588
1.300.473
228.149
21.873
3.862
11.693
2.004
208
146.562
84.122
2.814
58.527
184.120
82.194
1.436.781
26.239
36.851
2.773.841
9.423
2.443.388
8.621
182.957
97.589
204.689
104.830
2.996
1.306.248
205.351
124.109
1.346.651
2.511
5.621
126.788
87.000
4.443
160.746
1
305.585
9.219
67.738
114
164.845
6.322
173.354
100
2876935
20.890.838
İLLERE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (NETTON)-Freight shipments by province (Tonne)
2009
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AMASYA
ANKARA
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BURDUR
BURSA
ÇANKIRI
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
HATAY
ISPARTA
İÇEL
İSTANBUL
İZMİR
K.MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUŞ
NİĞDE
OSMANİYE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
ŞANLIURFA
TEKİRDAĞ
TOKAT
UŞAK
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
ZONGULDAK
TOPLAM
2010
619.053
27.875
319.666
238.288
1.391.842
214.696
1.348.546
210.731
397.723
32.575
51.358
314.062
10
13.888
146.796
288.752
163.379
635.228
92.305
196.994
685.427
290.612
4.029.131
165.444
913.962
2.488.047
104.999
2.826.694
45.431
104.842
2.689.460
1.297.370
19.291
1.829.646
938.022
2.243.734
309.820
247.508
600.009
2.131.893
42.642
626.268
50.437
50.256
1.058.542
107.379
3.192.426
26.833
381.280
691.331
88.903
159.681
475.322
2.624.186
550.070
29.799
439.915
253.139
1.593.856
243.855
1.995.115
192.621
422.196
27.584
131.903
318.146
448
4.371
124.343
312.742
156.237
741.116
103.136
179.943
843.240
277.496
5.030.027
33.023
1.154.975
2.582.256
128.746
3.245.532
48.499
82.700
3.342.502
1.407.558
19.300
1.999.336
997.890
2.688.387
514.179
332.783
573.768
2.042.246
26.683
935.329
66.625
26.021
899.274
28.470
3.449.424
67.890
368.601
576.014
103.071
199.335
313.561
2.801.561
40.240.595
45.026.837
2011
2012
182.629
23.025
452.389
270.365
1.274.234
140.194
1.683.395
270.648
295.982
20.318
232.438
253.534
25.044
21.609
194.816
266.127
33.307
933.642
423.224
296.808
1.140.785
259.671
5.613.964
217.665
282.550
2.653.100
95.813
4.549.916
46.281
271.144
3.608.211
1.564.799
18.256
1.148.911
1.069.243
2.348.087
986.578
471.248
504.892
2.708.973
86.064
1.081.215
95.166
153.788
1.340.582
141.518
3.738.452
82.614
210.456
573.692
119.819
214.066
245.052
3.051.141
Gelen
95.953
62.050
205.460
26.302
1.106.339
59.659
833.367
471.547
354.935
252.313
55.733
104.981
291.383
2.033
35.708
237.705
235.480
121.452
477.487
188.501
192.223
265.138
330.459
4.969.760
250.886
1.722.711
336.219
1.451.172
89.148
4.066.340
86.487
259.797
1.188.807
250.404
117.959
12.996
829.311
451.806
425.328
385.469
386.083
68.167
105.514
30.137
44.039
847.819
115.867
285.968
35.680
487.472
194.546
168.631
139.069
76.738
110.824
Toplam
165.671
96.160
499.954
234.451
1.514.279
125.679
1.508.145
471.547
495.559
309.289
150.175
117.002
337.910
20.887
176.151
458.573
341.829
144.740
1.121.434
324.045
254.993
672.403
419.992
6.446.711
346.819
2.989.584
506.181
3.187.054
154.976
4.344.090
99.833
391.829
3.719.231
1.318.414
135.508
20.798
1.452.697
2.255.071
1.711.331
801.630
472.437
77.706
968.717
134.841
159.362
1.341.179
131.145
3.593.053
38.807
750.983
530.174
332.719
188.490
351.828
2.567.323
47.987.440
25.484.030
25.997.362
51.481.389
400.145
15.702
594.796
237.568
1.944.770
177.698
2.187.879
138.727
352.519
17.299
212.610
185.069
4.377
26.750
84.961
369.042
120.919
814.556
198.640
238.517
916.657
306.139
5.498.290
49.919
1.189.569
2.395.560
120.098
3.679.127
46.485
134.035
3.682.847
1.692.582
18.617
1.942.207
837.679
2.579.514
920.309
423.270
484.527
2.447.147
26.827
1.174.816
44.144
203.665
907.820
139.037
3.617.938
125
122.745
473.353
448.063
107.709
213.323
398.865
2.791.434
48.356.861
2013
Giden
69.718
34.110
294.494
208.149
407.940
66.020
674.778
140.624
56.977
94.441
12.021
46.528
18.854
140.443
220.867
106.350
23.289
643.947
135.544
62.771
407.265
89.533
1.476.950
95.933
1.266.874
169.961
1.735.882
65.829
277.750
13.345
132.032
2.530.424
1.068.010
17.549
7.802
623.386
1.803.264
1.286.003
416.161
86.354
9.539
863.203
104.704
115.323
493.360
15.278
3.307.085
3.128
263.512
335.628
164.088
49.420
275.091
2.456.499
125
ÖZET BİLGİLER - Summary Information
2009
2010
2011
2012
2013
PERSONEL SAYISI - Number of Staff
TCDD
Bağlı Ortaklıklar - Affiliate Corporations
Genel Toplam - Grand Total
29.739
4.259
33.998
28.542
4.100
32.642
28.771
4.031
32.802
28.073
3.784
31.857
26.184
3.717
29.901
YOL UZUNLUĞU - Length of Lines
Konvansiyonel Hat - Conventional Line
Yüksek Hızlı Hat - High Speed Line Total
TOPLAM YOLLAR - Total Lines
Elektrikli - Electrified
Sinyalli - Signalled
11.008
397
11.405
2.670
3.417
11.052
888
11.940
3.161
3.908
11.112
888
12.000
3.159
3.908
11.120
888
12.008
3.216
4.016
Km
11.209
888
12.097
3.304
4.035
ÇEKEN ÇEKİLEN ARAÇ SAYISI - Number of Tractive Stock
64
Elektrikli Loko - Electric Loco
502
Anahat Dizel Loko - Mainline Diesel Loco
48
Manevra Dizel Loko - Shunting Diesel Loco
7
YHT Dizi - HST
83
Elektrikli Dizi - Electric Railcar
52
Dizel Dizi - Diesel Railcar
990
Yolcu Vagonu - Passenger Cars
17.607
Yük Vagonu - Freight Wagons
2.453
3. Şahıs Vagonu - Private Wagons
64
498
46
12
99
55
965
17.773
2.508
45
496
46
12
101
56
962
18.200
2.870
56
496
46
12
108
67
944
18.167
3.159
53
491
46
12
113
77
933
18.607
3.491
HAMTON KİLOMETRE - Grosstonne Kilometers
Yolcu - Passenger
7.118.699
Yük - Freight
17.105.353
İş treni - Service Train
78.442
TOPLAM - Total
24.302.494
6.475.424
18.127.868
90.963
24.694.255
6.806.607
18.933.387
106.120
25.846.114
5.169.293
17.730.108
80.036
22.979.437
(1000)
4.084.180
14.549.963
51.443
18.685.586
TREN KİLOMETRE - Train Kilometers
Yolcu - Passenger
Karma tren - Mixed Train
Yük treni - Freight Train
İş treni - Service Train
TOPLAM - Total
23.698
584
17.297
209
41.788
21.274
583
16.902
266
39.025
22.209
574
17.253
296
40.332
17.318
526
17.244
244
35.332
(1000)
14.584
292
13.917
150
28.943
YOLCU SAYISI - Number of Passengers
Banliyö - Suburban
Anahat - Mainline
TOPLAM - Total
57.253
22.839
80.092
59.901
24.272
84.173
59.426
26.326
85.752
50.362
19.922
70.284
(1000)
25.451
20.990
46.441
1.802
3.572
5.374
1.885
3.606
5.491
1.880
4.002
5.882
1.592
3.006
4.598
(Milyon)
755
3.020
3.775
NETTON - Tonnes
21.813
24.355
25.421
25.666
(1000)
26.597
NETTON KİLOMETRE - Tonne Kilometers
10.326
11.462
11.677
11.670
(Milyon)
11.177
LİMAN ELLEÇLEME TRAFİĞİ - Ports handling traffic
Yükleme - Loaded goods
13.518
Boşaltma - Unloaded goods
12.113
TOPLAM - Total
25.631
10.842
9.248
20.090
7.924
7.397
15.321
7.182
5.752
12.934
(1000)
8.978
7.096
16.074
82
66
46
194
79
56
42
177
58
45
44
147
27
29
33
89
3
2
64
69
1
2
68
71
3
2
50
55
1
1
43
45
41
8
93
142
14
11
87
112
18
17
66
101
52
52
YOLCU KİLOMETRE - Passenger Kilometers
Banliyö - Suburban
Anahat - Mainline
TOPLAM - Total
DEMİRYOLU İŞLETME KAZALARI - Railway Operating Accidents
I. KAZA SAYISI - Number of accidents
131
Demiryolu kazası - Railway accidents
83
Trenin şahsa çarpması - Train hit a person
85
Geçit çarpışması - Collisions at level crossing
Toplam
299
II. ÖLÜ SAYISI - Number of fatalities
Yolculardan - Passengers
7
Personelden - Railway employees
1
Diğer şahıslardan - Other persons
81
89
Toplam - Total
III. YARALI SAYISI - Number of casualties
Yolculardan - Passengers
47
Personelden - Railway employees
9
Diğer şahıslardan - Other persons
247
303
Toplam - Total
126
TANIMLAR
DEFINITIONS
Yüksek Hızlı
Demiryolu Hattı
: Seyahatin yarısından fazlasında tren hızının, yeni yapılan hatlarda 250 Km/saat,
iyileştirilmiş hatlarda 200 Km /saat'in üstünde olduğu hatlar.
High Speed
Railway Line
: A new line designed for speeds above 250 kph or an upgraded line designed for
speeds above 200 kph, over at least half of the journey.
Konvansiyonel
Hat
Conventional
Line
: Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı dışında kalan hatlar.
İltisak Hattı
: Gerek istasyon dahilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak suretiyle gerçek
ve tüzel şahıs arazilerine yapılmış demiryolu bağlantı hattı.
Junction Line:
: Railway connection line constructed on the sites /land of the real and legal entities
either by seperating from the main line or from the lines inside the station.
Yolcu - Km
: Bir yolcunun bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimidir.
Passenger - Km
: Unit measure of passenger traffic corresponding to the conveyance of a passenger
over a distance of one kilometer.
Netton - Km.
: Bir ton yükün (varsa ambalaj, palet, konteyner vb.'nin ağırlıkları da dahil) Bir
kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimidir.
Tonne - Km.
: Unit measure of operating performance which corresponds to the hauling of one
tonne of goods (net weight of the load including, when applicable, the weight of the
load, packing, pallets, containers, ete.) over a routed distance of one kilometer.
Hamton - Km.
: Lokomotiflerin ağırlığı hariç, vagonların daraları da dahil olmak üzere bir tren
tonunun bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen hizmet ölçü birimidir.
Gross Ton-Km.
: Unit of measure of work which corresponds to the movement over a distance of one
kilometer, of one ton of train excluding the weight of traetive unit. (The weight of
power car in multiple units, powever, is ineluded)
Tren - Km.
Train - Km.
: Bir trenin bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen işletme hizmeti birimidir
: Unit measure of distance representing the movement of a train over one
kilometer
İş Treni
: Yol bina ve tesislerin bakım, onarım ve yenilenmesi ile elektrikli cer ekipmanlarının
yerleştirilmesi gibi idarenin ihtiyaçları için sefere konulan trenlerdir.
Work - Train
: Service train used for carrying out works on tracks buildings of struetures
İdari Taşımalar
: Demiryolunun gerek kendisi ve gerekse personel ihtiyacı için ücretsiz
yapılan taşımalardır.
Service
Transports
: Free of charge transports for the requirements of either the institution
staff.
Semboller
Symbols used
: (-) Bilgi Yok Nil.
: (...) Bilgi var, bilinmiyor. Not known.
Lines other than High Speed Lines.
or for positioning electric traction equipment.
118
127
olarak
itself or its
AÇIKLAMA
EXPLANATION
Kazalarda UIC Standartları: İşletmeye ait anahatlarda veya tali hatlarda gerek hat
boyunda gerekse garlarda işletmeye ait demiryolu araçlarının karıştığı kazaları içerir. Kuruluşa
ait atölye, ambar ve depolarda meydana gelen kazalar bu tabloya dâhil edilmezler. Kazalar,
sonuçları itibariyle ele alınırlar:
 Yolda veya diğer teşkilat üzerinde vuku bulan kazalar nedeniyle uğranılan önemli
maddi kayıplar (Genellikle 150.000 Euro’yu geçen hasarlar) veya trafikte olan
önemli aksamalar (Anahat üzerinde en az 6 saatlik gecikmeler)
UIC Standarts on accidents: Include accidents occurring on main lines and service tracks
operated by the Railway and associated with railway stock movements on open track or on station
premises. Accidents occurring on the premises of workshops, warehouses and depots are not
included. Only accidents resulting in the following should be included:
 Extensive damage to stock, track or other installations (usually damage of more
than 150 000 EUR) or extensive disruptions to traffic (train services on a main line
suspended for more than six hours, diversions or transfer of passengers to another
train).
119
128
133

Benzer belgeler

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İSTATİSTİK YILLIĞI

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İSTATİSTİK YILLIĞI T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / ANKARA Tel : (312) 311 25 66 Fax : (312) 310 40 84 Internet : http://www.tcdd.gov.tr e-mail: [email protected]

Detaylı