adana ticaret odası adana chamber of commerce

Transkript

adana ticaret odası adana chamber of commerce
ADANA TøCARET ODASI
ADANA CHAMBER OF COMMERCE
Sayı
: 4671
Tarih: 21.11.2014
/ Dıú Ekon.øliú. ve Org.Müd.
Konu : “Siber Suçlarla Mücadele Semineri” Daveti.
ADANA TøCARET BORSASI
(Yönetim Kurulu Baúkanlı÷ına)
Siber suç, bir biliúim sistemine izinsiz ve hukuka aykırı olarak girilmesi ve sonrasında yapılan
eylemdir. Bu suçta hedef; bir kiúi olabilece÷i gibi, kiúinin mal varlı÷ı veya bir sistemin kendisi de
olabilir. Teknolojinin, her geçen gün geliúimine paralel olarak biliúim sistemlerine yönelik iúlenen suçlar
da artmaktadır.
Bu çerçevede, siber suçlarla ilgili farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek adına
Odamız 31. Grup Meslek Komitesi ve Adana Biliúimci Derne÷i (ABøAD) iúbirli÷i, Adana Valili÷i,
Adana Büyükúehir Belediyesi Baúkanlı÷ı ve Türkiye Biliúim Sektörü Dernekleri Federasyonu
(TUBøFED) destekleriyle, 28 Kasım 2014 Cuma günü 13.30 – 17.00 saatleri arasında Odamız Meclis
Toplantı Salonu’nda, Gündo÷an Medya Grup’tan Sn. Vedat GÜNDOöAN’ın moderatörlü÷ünü
yapaca÷ı “Siber Suçlarla Mücadele Semineri” düzenlenecektir.
Programı aúa÷ıda yer alan söz konusu seminere katılımınızdan duyaca÷ım memnuniyetle,
üyelerinize duyurulması hususunda desteklerinizi bekler; saygılarımı sunarım.
Atila MENEVùE
Yönetim Kurulu Baúkanı
PROGRAM
13.30 – 14.00 Kayıt
14.00 – 14.30 Açılıú Konuúmaları
14.30 – 15.00 Siber Dünyada Karúılaúılacak Tehditler
Sn. Prof. Dr. ùeref SAöIROöLU – Gazi Üni. Bilgisayar Müh. Bölümü
15.00 – 15.30 Yazılım ve Sistem Güvenli÷i ile ølgili Bilinmesi Gerekenler ve Sorumluluklarımız
Sn. ølyas OKAY – Yazılım Güvenli÷i Uzmanı
15.30 – 15.45 Çay-Kahve Arası
15.45 – 16.15 Bölgemizde Yaúanan Sorunlar ve østatistikler
Sn. O÷uz CøNGÖZ – Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Müdürlü÷ü
16.15 – 16.45 Hukuki Haklar ve Yapılması Gerekenler, 5651 Sayılı Yasa Hakkında Bilgilendirme
Av. Prof. Dr. Mustafa TOPALOöLU – Topalo÷lu Hukuk Bürosu
16.45 – 17.00 Soru - Cevap ve Kapanıú
Tarih : 28 Kasım 2014 - Cuma
Saat : 13.30
Yer : Adana Ticaret Odası
Abidinpaúa Cad. No : 52 – 01010 ADANA / TÜRKøYE (PK : 49 – 01321 ADANA)
Telefon : (322) 351 39 11 (Pbx)
Faks : +90 (322) 351 80 09
Web : http://www.adanato.org.tr
e-mail : [email protected]
01.12.2011/Yø.FR.10/01

Benzer belgeler