adana ticaret odası adana chamber of commerce

Transkript

adana ticaret odası adana chamber of commerce
ADANA TøCARET ODASI
ADANA CHAMBER OF COMMERCE
Sayı :
4499
/ Dıú Ekon.øliú. ve Org.Müd.
Tarih: 16.11.2015
Konu: øú Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i Bilgilendirme Toplantısı Hk.
ADANA TøCARET BORSASI
(Yönetim Kurulu Baúkanlı÷ına)
Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i (øSG), sanayileúme ile birlikte dünyada giderek daha da önem kazanan
bir kavramdır. 2012 yılında, iúyerlerinde iú sa÷lı÷ı ve güvenli÷inin sa÷lanması ve mevcut sa÷lık ve
güvenlik úartlarının iyileútirilmesi için iúveren ve çalıúanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve
yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla, 6331 Sayılı øú Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i Kanunu yürürlü÷e
girmiútir. øú sa÷lı÷ı ve güvenli÷inin amacı; iúyerlerinde meydana gelebilecek olası iú kazası ve meslek
hastalıkları riskine karúı tedbirler alınarak; çalıúma süresi, çalıúan motivasyonu ve konsantrasyonu ile
iúyeri verimlili÷ini artırmaktır.
Sa÷lıklı ve güvenli bir çalıúma ortamının oluúturulması, çalıúma hayatının öncelikli úartı ve tüm
sosyal tarafların ortak sorumlulu÷udur. Buradan hareketle, Odamız ev sahipli÷i ve Averaj OSGB
iúbirli÷iyle, iú sa÷lı÷ı ve güvenli÷i konusunda üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla, 24 Kasım 2015 Salı
günü saat 13.30’da, “øú Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.
Programı aúa÷ıda yer alan bilgilendirme toplantısına katılımınızdan duyaca÷ım memnuniyetle,
üyelerinize duyurulması hususunda desteklerinizi bekler; saygılar sunarım.
øú
Atila MENEVùE
Yönetim Kurulu Baúkanı
PROGRAM
13.30 - 14.00 Kayıt – Tanıúma ve økram
14.00 - 16.00 Sunumlar
16.00-16.30
¾ 6331 Sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
¾ øúveren, øú Güvenli÷i Uzmanı ve Çalıúanların yetki ve sorumlulukları
¾ øSG Katip Uygulamalı tanıtım
Soru Cevap ve Kapanıú
Tarih
Saat
Yer
Kayıt
: 24 Kasım 2015 - Salı
: 13.30 - 16.30
: Adana Ticaret Odası
: Odamız web sayfasında yer alan “Duyurular” bölümünden online kayıt alınmaktadır.
Abidinpaúa Cad. No : 52 – 01010 ADANA / TÜRKøYE (PK : 49 – 01321 ADANA)
Telefon : (322) 351 39 11 (Pbx)
Faks : +90 (322) 351 80 09
Web : http://www.adanato.org.tr
e-mail : [email protected]
01.12.2011/Yø.FR.10/01

Benzer belgeler