EÜAş

Transkript

EÜAş
ELEKTR|K Üneriııı ı.ş
AFşiN-ELB|STAN A-TERMiK SANTRAL|
|şLETME MüDüRLüĞü
AFşiN - KAHRAMANMARAş
EÜAş
TEK
F MEKTUBu
Teklif Mektubunun verilmesi gereken
Tarih
19/08/20,15
Gün
çARşAMBA
saat
16:00
Tel iş : (0344) 524 22 04
KiLi
524 22 05
Fax:
524 24 08
s
siparişin işareti: 2o15 / 469
iıgiıı :ıvıun- rerix GEZEN & A.HARUN DEMiR Dahili - 1171 - 1177
ilgili : Ticaret Memuru - ATiLLA ÖzsoLAK oahili - 15 2,1
Sıra
No öıçti
İşiN ADı
Miktaı
1
BEDEL
1
2
BEDEL
1
i
H
e
Markasl
KüL BUNKER| VE BoĞAzl
TEMizLlĞl
3. üN|TE KAZAN GEçiş BuNKER| VE
KANALLAR|NlN BoŞALTlLMAsl VE TEMizliĞi
ü
(
i Mali Müd.
BlRlM FlYATl
Rakamla
Yazı lle
TL
TL
3. üN|TE KAZANALT|
ToPLAM
riyaı
:
TOPLAM F|YAT ÜZER|NDEN DEĞERLENDiRME
YAPlLACAKTIR
EKL| TEKNiK şARTNAME ESASLAR|NDA F|YAT
VERlLEcEKTIR.(2 SAYFA)
KDV HARiç F|YAT VERiLEcEKT|R
TEKLiFLER KAPAL| ZARF USULÜ
VERiLEcEKTiR
TESLİM TARİHİ
NEM
imzalkaşe
NoT
1 - TekIiflerde MARKA kesinlikle belirtilecektir.
2- Firmalar E.Ü.A.Ş.'ln ödeme planln| şimdiden kabul edeceklerdir. Ödeme aşamasındaki Havale masrafları
yüklenici firmaya aittir.
3- Tekliflerde
KDV harİç fiyat Verilecektir.Basit usül çallşan firmalar KDV dahil fiyat vereceklerdir.
4- Firmalar kesinlikle TEsLiM
TARiHiNi belirteceklerdir,
5- ihale ilanlarımızı www.afeltesa.gov.tr web adresimizde "ihaleleı'' ve "doğrudan temin" başlıklarında
"işletme Müdürlüklerinde Yapılan ihaleler" adll alt başltktan takİp edebilirsiniz.
6-DöViz cinsinden Verilen teklıflerde TcMB döViz ahş kuru ü2erinden değerlendirmeye alınır.
7-Yüklenicifirma sözleşme bedeli üzerinden mukavelename bedeli binde 9.48 Ve ihale karar bedeli 5.69 toplam
binde 15.17 ul bedelinin hakedi inden kesilmesini ka bul eder
TEKNİK SARTNAME
KONU:
Afşin_Elbistan A Termik Santrah İşletme Müdülüğü,3.iinite kül bunkeri ve boğazı ile 3.iinite kazan
binası +44 metre kotundaki kazan geçiş bunkeri ve kanalınrn boşaltılması hizmet alımı işidir.
işix xarsı,ıır
:
3.iiırıite de +44 metrede kazan geçiş bunkeri ve ayru seviyedeki kazan çıkış kanallannda biriken kül
kazan geçiş borusu aracılığıyla kazanaltma veya pnömatik tarafina gönderilecek kazanaltına gönderilmesi
halinde paletler yardımıyla iinite dışına atılacaktır.Kazan geçiş bunkeri ve yan kanallannda (luvolara giden
iki kanal) biriken kiillerde bunkere itilerek boşaltılacaktır.Kül boşaltılırken meydana gelebİlecek
tıkanıklıklar yaklaşık +40 metre civarında bulrrnan ızgara iizerindeki açılan kapalıtan iş güvenliği tedbirleri
alınarak şişleme yöntemiyle gideritecektir.Bu tzgararun tıkanması durumunda ızgara iizerindekİ kesekler
uygun aletlerle temizlenecektir.Eğer kistleşmiş parçalaıa bunkerin içerisinden müdüale edilmesi
gerekiyorsa emniyet kemeri yardımıyla iş güvenliği tedbirleri alınarak içeriden müdahale edilecektir.Bu
işlemler srasınd a kazaıa|tına küliiı akıp akmadığı ve kazanaltı paletlerin çalışıp çahşmadığı mutlaka
kontrol edilecektir.Aynca kazanaltına giden tiim hatta kül akışında meydana gelebİlecek aksamalarda aşağı
giden borudaki tıkanıklık varsa kesilerek açılacaktır.
3.iinitede +0 metre ile _5 metre arasında içerisi tamamen kistleşmiş halde bulunan l adet kazanaltı kül
bunkeri ve boğazı uygun merdiven ve kurulacak iskele yaıdımıyla hilti ,kazma ve kiirek kullanılarak
temizlenecektir.Temizlik sırasında kesilerek açılması gereken kapak veya girişler firmanın temin edeceği
kaynakçı
ve kaynak
makinası yardımıyla kesilerek açılacak temizlik sonrasında tekar
kapatılacaktır.Buradan çıkan curuf ve artıklaı kiiırekler yardımıyla rampa paletine atılarak iinite dışına
tahliye edilecektir.Paletlerin bloke olmaması için çalışıp çalışmadığı mutlaka kontıol edilecektir.
Bu iş kapsamında kullanılacak hilti,kazma,kiirek,iskele,uzatma kablosu,pano vs... ttim ekipman
yüklenici tarafından temin edilecektir.EÜAŞ sadece Elektrik ve su temin edeceği yerleri gösterecektir.
Yiiklenici istenilen malzemeleri kapı giriş/çıkış pusulası ile getirip götiirecektir.Ayrıca yer teslimi sırasında
çahştıracağı işçilere ait nihai isim listelerini ve özlük dosyalannı EÜaŞ a ibraz edecektir
Yiiklenici personeii 08:00-16:00 ve 16:00 - 24:00 saatleri arasında çalışmalarını yapacaktr.Çalışma
yapılacak bölgelerde yiiklenici personeli tek başına çalışma yapmayacaktır.
l-
iş ctrvBNı,iĞi
:
Yilklenici kazanaltı kül bunkerlerinde çalışmadaı önce Kazan İşletme Ustabaşısı ile görüşecek ve kazanlatı
paletlerinin boşalttıracak ve enerjilerini kestirecek gerekli işgüvenliği tedbirlerini alacak (gerekiyorsa
paraşüt tipi emniyet kemeri kullandırılacak),iskele kurulması gereken yerlerde iskeleler işgüveniiği
kurallanna uygun kurulacak iş bitince tekrar sökülecektir.
2- İş güvenliği malzemeleri Yüklenici tuafından lemin edilecektir(emniyet kemeri ,tozluk baret vs..).
3- Yüklenici $e başlamadan önce, çalışlıracağı elemanlara ait İ.S.İ.C tiiziik hiikiimlerine göre ve yapmakla
yükiimlü bulunduğu işin gereği olaı,ı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim sertifikalarınr ve yine çok
tehlikeli sınıfta yer alan işletmemizde çalıştıracağı personelin yapacakları işe uygun olduklarını belirten
sağhk raporlarını ibraz edeceklerdir.
4- Yiiklenici işe başlarken sözleşme imzaladığı . İş güvenliği Mevzuatına uygun vasıflardaki İşgüvenliği
Uzmanı belgeleriyle beraber İşletme müdiiılüğiine bitdirecektir.
5- İşletme kazan binasında veya diğer kısımlarda aydınlatmanın yetersiz olduğu bölgelerde çahşacak
personele kişisel aydınlatma malzemesi( el feneri vs.) Yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Eğer
gerekiyorsa uygun teknik özelliklerde selyar proj ektör Yüklenici tarafindan temin edilerek kullanrlacaktır.
iş vBnixiN cönür,ı,rBsi vE işiN sünBsi
:
İstektiler yapılacak işi yerinde görerek , hem kazanaltmı hemde kazan geçiş bunkerini detaylı olarak
inceleyerek tekliflerini ona göre vereceklerdir. İşin siiresi işyeri teslimi yapılmasını müteakip 7 takvim
günüdür. EÜAŞ ın üretim planları doğrultusunda işin zamanında bitirile
i için ,yiiklenici yeterli
,l
12
J€_
sayıdapersonelçalıştırmaklayükümlüdiir.işebaşlamasözleşmeimzalanmasrnrmüteakipengeç3takvim
günüdür,
" s vetkilileri ve yiiklenici arasında iş yeri teslim
o-"-H", bir iş kalemi için işe başlamadan önce EUA
teslim
başlama ,J Üİı, süreleri açıkça belirtilecektir,Yef
tutanağı diizenl.necektir.y; tjıminae şın
oı,,ua* çalışma yapılmayacaktır,işin zamanında
tutanağı alınmadaı işletme y;;İı'l'İiŞi]t;.i "'. .-1"i
bitirilememesidurumundagecikilenhergünrçrısözleşmebedelininbindebirioranrndaceza
önce devreye girme durumu sözkonusu
İvr,İl#"."i,..nTl§-j;fu;;bt" tamameiı bitirilmesinden
troı.tr.ln ün_itenin devre dışı olmasından sonra işi devam
§i ;fidurum
"ttıiietııec"ı.tır.yiıııeniciiu
d";;;;iği
işi,
edilen
İhale
olduğu durumlarda
için ekstra ücret talep etmeyecektir,
stıre zarfında,işletmenin öielleştirilmesi veya işletme hakkrnın
temizlik firmasırun işe başlaması
devredilmesi veya temizlik hizmetleri için yapılmış olan ihale sonucunda
bundan dolayı hiçbir hak talep
halinde ,işletme ihaleyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir.yiiklenici
ed".er.işiet_" aşağıdaki listedeki işlerden dilediğini yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.
YEMEKVE, ULAŞIM:
yüklenici,tim personeline yemek vermekle yükiimlüdür.EÜeş ın müsadesi doğrultusunda
müdtirlüği-irıe
ait
yemekhaneden
ücreti yilklenici tarafindan ödenmesi
faydalanılabilecektir.Yiiklenici,temin edeceği servis aracı ile
yükilmlüdtir.
işletme
ko şuluyla
elemanlannı İŞ Yerine götiirüP getirmekle
ö»nıvrB;
Ödeme bitirilen işin işletme tarafindan kontroliinü müteakip her bir kalem için diizenlenecek
işbitirme tutanağl ile EÜAŞ tıdeme planına göre yapılacaktır.Teklifler her bİr kalem İçİn ,KDV hariÇ tiim
vergi masraflar dahil olmak iizere birim flyat cetveline göre TL olarak verilecektir.Değerlendirmeler toplam
fi yat i.izerinden yapılacaktır.
BIRIM FIYAT CETVELI
YAPILACAK iŞ
3.iınite
kazaıaltı kül bunkeri ve
boğazı temizliği
3.i,inite Kazan geçiş bunkeri ve
kanallarının boşaltılması ve temizliği
MiKTAR
i
BiRiM FiYAT (TL)
TOPLAM FiYAT (TL)
adet
1adet
GENEL TOPLAM
2l2
4g_/