Dr. Meral Sayın - İmmuno Onkoloji Derneği

Transkript

Dr. Meral Sayın - İmmuno Onkoloji Derneği
Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı
Dr. MERAL SAYIN
Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı
Dr. MERAL SAYIN
Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu
S.B. ANKARA EĞĠT. VE ARAġ HASTANESĠ
Çalışmaya Katılan Hekimler
Ünvan Ad Soyad
Dr.
Dr.
Kurum
MERAL SAYIN
S.B. ANKARA EĞĠT. VE ARAġ HASTANESĠ
GÖKHAN ÇELENKOĞLU S.B. ANKARA EĞĠT. VE ARAġ HASTANESĠ
Bildiri Başlığı
NEFREKTOMĠDEN 13 YIL SONRA KARIN ÖN DUVARINDA METASTAZ YAPAN
RENAL HÜCRELĠ KARSĠNOM HASTA OLGUSU
Bildiri Türü
Vaka Sunumu
Bildiri İçeriği
NEFREKTOMĠDEN 13 YIL SONRA KARIN ÖN DUVARINDA METASTAZ YAPAN
RENAL HÜCRELĠ KARSĠNOM HASTA OLGUSU MERAL SAYIN(1), GÖKHAN
ÇELENKOĞLU (2) S.B. ANKARA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
1.AEAH.RADYASYON ONKOLOJĠ 2.AEAH. TIBBĠ ONKOLOJĠ GĠRĠġ VE GENEL
BĠLGĠLER: 73 y,erkek hasta, Aralık 1995 yılında sol renal carsinom nedeniyle nefrektomi
yapılmıĢ. Patoloji: renal hücreli karsinom (grd 2) (sol renal) Renal hücreli karsinom metastazı
(sol sürrenal) olarak gelmiĢ. Hastaya Kemoterapi veya radyoterapi uygulanmamıĢ. Sadece 1
yıl süreyle interferon tedavisi almıĢ. BULGULAR: Hasta tekrar batın üst yarıda kitleyle Nisan
2008’de baĢvurmuĢ. Abdominal herni ön tanısıyla çekilen abdomen BT(Tomografi)’de karın
ön duvarında sağ yarı üst bölümünde cilt- ciltaltı dokular içerisinde büyüğü yaklaĢık 3.5 cm
çapa ulaĢan kontrastlanan, bitiĢik konumlu iki adet solid kitle lezyonu mevcuttur. Pancreas
proses ve kuyruk komĢuluğunda büyüğü 15*13 mm boyutlarında ölçülen pancreas
parankimine göre yüksek kontrast tutan ve pancreastan net olarak sınırları ayrılamayan iki
adet düzgün sınırlı nodüler lezyon izlenmiĢ. (metastaz?) Olarak gelmesi üzerine karın ön
duvarındaki kitleden biyopsi (mayıs 2008) alınmıĢ Patolojisi clear hücreli karsinom metastazı
olarak gelmiĢ. RESĠM: Nisan 2008 Abdomen BT görüntüsü Çekilen toraks BT normal olarak
geldi. TVKS (Tüm vücut kemik sintigrafisi) normal. Diğer organlar normal olarak saptandı.
Hasta 16,6,08 tarihinde radyasyon onkoloji polikliniğine baĢvurdu. Hastaya metastatik renal
cell Carsinom tanısıyla sunitinib malat 50 mg/gün dozunda baĢlandı. Ġkinci ayın sonunda
genel durum bozukluğu ( bulantı, kusma, kilo kaybı, nötropeni, halsizlik, yorgunluk, cildinde
sararma, tiroit fonksiyon testlerinde bozukluk) nedeniyle ilaç stoplandı. Çekilen BT ‘de karın
ön duvarındaki lezyonun boyutlarında regresyon gözlenirken, pancreasda ki iki adet nodül
izlenemedi. Hasta destek tedaviyle düzeldi 21.09.2008 tarihinde çekilen acil
USG’de(ultrason) sağ böbrek orta kesimde anteriorda yaklaĢık 42*38 mm boyutunda
heterojen solid kitle mevcut. Pancreas normal olarak saptandı. 22.09.2008 tarihinde hasta kalp
ve solunum sistem yetersizliği nedeniyle exitus oldu. TARTIġMA:Renal hücreli karsinom
agresif seyirli ve genellikle atipik bölgelere metastaz yapan bir tümör çeĢidi. Genellikle hızlı
seyirlidir ve metastazları da erken dönemde görülür. (3) Renal hücreli karsinomun kas
metastazı çok nadirdir. Bugüne kadar literatürde iskelet kas metastazı yapmıĢ sadece 33 vaka
vardır. (2) Literatürü incelediğimizde nefrektomiden 13 yıl sonra karın ön duvarında
metastazla baĢvuran bir hastadan bahsediliyor.(4) Diğer bir yayında da 15 yıl sonra karın ön
duvarında ve diğer bölgelerde multıpl metastaz yapmıĢ vakadan bahsediliyor.(5) Bizim
vakamızda da nefrektomi operasyonundan tam 13 yıl sonra karın ön duvarında kitle ile
baĢvuruyor. Abdominal herni ön tanısıyla yatırılan hastanın yapılan operasyon sonrası renal
cell carsinom metastazı olduğu anlaĢılıyor. Sutent antiangiogenic etkisi kanıtlanmıĢ güçlü bir
ilaçtır. Diğer hedefe yönelik terapotiklerin (sorafenib, bevacizumab ve temsirolimus)
araĢtırmaları da devam etmektedir. (6,7,9,10) Bilindiği gibi renal cell carsinom metastazları
oldukça atipik bölgelerde görülmekte. Bir yayında burun kavitesine metastaz yaptığından
bahsediliyor. Bu vakada da sunitinib kullanılmıĢ. Kısa kullanım süresi olduğu halde
gösterdiği etkiden bahsediliyor(8). Bizim hastamızda da karın ön duvarındaki kitlenin
boyutlarında belirgin bir küçülme izlenirken, pancreastaki nodüller ise tamamen silinmiĢti.
Sutentin yan etkileri oldukça sık. Hastamızda görülen gastrointestinal, tiroid fonksiyon
bozukluğu ve hematolojik yan etkilerden dolayı ilacı erken dönemde kesmek zorunda kaldık
(11).Sutent kullanan diğer metastatik renal cell karsinomlu hasta da ilaç yan etkilerinden
dolayı erken dönemde kesilmek zorunda kalmıĢ(8). KAYNAKLAR: 1)Burak Argun,Can
Öbek.Renal hücreli kanser ve klinik özellikleri. Klinik geliĢim Cilt: 21 / No:3 2008 Üroloji
özel sayısı 2) Satake N, Ohno Y, Yoshioka K, Sakamoto N, Takeuchi H, Tachibana M [A
case of renal cell carcinoma metastasized to iliopsoas muscle] Nippon Hinyokika Gakkai
Zasshi. 2009 Mar;100(3):495-9 3) Nakada J, Onodera S, Shirai T, Igarashi H, Nishida A,
Iwasaki M, Takeishi M A case of muscle metastasis of renal cell carcinoma treated by local
resection and tensor fascia lata myocutaneous flaps] Hinyokika Kiyo. 1994 Nov;40(11):10136 4) Yanagie H, Miyamoto H, Yoshizaki I, Takahashi T, Sekiguchi M, Fujii G [A case of
metastasis of renal cell carcinoma to the abdominal wall 13 years after nephrectomy] Gan No
Rinsho. 1987 Dec;33(15):1950-3 5)Nagai T, Igase M, Ochi M, Nagai A, Takada K, Kohara
K, Miki T. Multiple metastases from renal carcinoma 15 years after nephrectomy] Nippon
Ronen Igakkai Zasshi. 2007 Nov;44(6):747-51 6) Basso M, Cassano A, Barone C. A survey
of therapy for advanced renal cell carcinoma. Urol Oncol. 2009 Jul 2. 7) Saylor PJ,
Michaelson MD. New treatments for renal cell carcinoma: targeted therapies. J Natl Compr
Canc Netw. 2009 Jun;7(6):645-56. 8) Doğan S, Can IH, Sayn M, Ozer E, Bayz U, Yazc G,
Samim EE. The Nasal Septum: An Unusual Presentation of Metastatic Renal Cell Carcinoma.
J Craniofac Surg. 2009 Jun 19. 9) Atkins MB, Choueiri TK, Cho D, Regan M, Signoretti S.
Treatment selection for patients with metastatic renal cell carcinoma.. Cancer. 2009 May
15;115(10 Suppl):2327-33 10) Reeves DJ, Liu CY. Treatment of metastatic renal cell
carcinoma. Cancer Chemother Pharmacol. 2009 Jun;64(1):11-25. Epub 2009 Apr 3 11)Türk
ilaç rehberi sutent farmakolojik özellikleri
Yüklenen Dosyalar