e katolog indir - kalimera

Transkript

e katolog indir - kalimera
Danışmanlık
Eğitim
Tedarikçi Denetimleri
AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler
Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti
Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray ĠĢ Merkezi No:212 Daire: 3 Nilüfer - BURSA
Tel/Fax : 0. 224. 443 09 19 - 0. 224. 443 09 43 GSM : 0. 530. 667 65 60 – 0. 532. 342 37 17
E-mail : [email protected]
Bursa merkezli olarak kurulmuş ve tüm Türkiye’ de faaliyet gösteren Kalimera Kalite Merkezi
Araştırma yılların özel sektör ve kurumsallık deneyimlerini bünyesinde toplamış bir firmadır.
Özellikle ISO 9001, IFS, BRC, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 17025 ve
Helal Gıda standartları başta olmak üzere diğer yönetim sistemleri, Altı Sigma ve Yalın Üretim
konularında danışmanlık, eğitim ve 2. taraf denetim hizmetlerinde faaliyet gösteren Kalimera
Kalite Merkezi Araştırma, Yönetim ve İnsan Kaynakları konularında da firmaların gelişmesine
önemli katkılarda bulunan hizmetler sunmaktadır.
Kalimera Kalite Merkezi Araştırma ayrıca AB teşvikleri, KOSGEB ve DTM yardımları kapsamında
da firmalara çözümler üretmektedir.
Şirket kurucuları Türkiye’ nin önde gelen kurumsal kimliğe sahip kuruluşlarında kazandıkları iş
tecrübelerini, gelecekte var olmayı hedefleyen ve sektörlerinde farklılık yaratmak isteyen
firmalarla paylaşmak amacıyla yola çıkmıştır.
Bünyesinde alanlarında lider uzmanları barındıran Kalimera Kalite Merkezi Araştırma, kurumsallığı
ve sektörlerinde liderliği amaçlayan, kalite ve marka değerlerini yükseltmek isteyen, maliyetlerini
azaltmayı amaçlayan, yönetimlerini ve insan kaynaklarını iyileştirmeyi hedefleyen, sistem kurmak
veya var olan sistemlerini güncellemek isteyen firmalara çözüm önerileri sunmaktadır.
2
FAALĠYET ALANLARIMIZ
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
OHSAS 18001
BRC
IFS
SA 8000
TS 16949
ISO 27001
ALTI SIGMA
YALIN ÜRETĠM
ISIG
STRATEJĠK
YÖNETĠM
HELAL GIDA
ĠZĠNLER &
DESTEKLER
LABORATUVAR
AKREDĠTASYONU
3
Eğitim Programları
4
SEMĠNER GRUBU
KODU
SEMĠNER ADI
ALTI SIGMA
KLM.ASM.01
BAġ DENETÇĠ
ÇEVRE YÖNETĠMĠ
GÜN
SAYFA
ALTI SIGMA YEġĠL KUġAK
12
9
KLM.ASM.02
ALTI SIGMA KARA KUġAK
20
10
KLM.ASM.03
ALTI SIGMA EKĠP ÜYELERĠ
4
11
KLM.ASM.04
ALTI SIGMA PROJE SAHĠPLERĠ
1
12
KLM.ASM.05
ALTI SIGMA YALIN ALTI SĠGMA
12
13
KLM.ASM.06
ALTI SIGMA DENEY TASARIMI
2
14
KLM.ASM.07
TEMEL ĠSTATĠSTĠK
2
15
KLM.ASM.08
ĠSTATĠSTĠKSEL PROSES KONTROL
3
16
KLM.ASM.09
GRAFĠKSEL VERĠ ANALĠZĠ
1
17
KLM.ASM.10
ALTI SIGMA TANITIM
1
18
KLM.BDE.01
ISO 9001:2008 BAġ DENETÇĠ
5
20
KLM.BDE.02
ISO 14001:2004 BAġ DENETÇĠ
3
21
KLM.BDE.03
ISO 22000:2005 BAġ DENETÇĠ
3
22
KLM.BDE.04
OHSAS 18001:2007 BAġ DENETÇĠ
3
23
KLM.BDE.05
BRC BAġ DENETÇĠ
4
24
KLM.ÇYS.01
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
1
26
KLM.ÇYS.02
KURULUġ ĠÇĠ ÇEVRE DENETÇĠSĠ
2
27
KLM.ÇYS.03
ÇEVRE MEVZUATI VE EKLERĠ
1
28
KLM.ÇYS.04
ATIK YÖNETĠMĠ
1
29
5
SEMĠNER GRUBU
KODU
ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
KLM.EYS.01
GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠMĠ
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
KALĠTE YÖNETĠMĠ
SEMĠNER ADI
GÜN
SAYFA
ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
3
31
KLM.EYS.02
ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠÇ
DENETÇĠ
3
32
KLM.EYS.03
RĠSK ANALĠZĠ
1
33
KLM.GGS.01
ISO 22000 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM
SĠSTEMĠ
2
35
KLM.GGS.02 BRC GLOBAL GIDA STANDARDI
2
36
KLM.GGS.03 IFS ULUSLAR ARASI GIDA STANDARDI
2
37
KLM.GGS.04 BRC IOP GLOBAL AMBALAJ STANDARDI
2
38
KLM.GGS.05 HACCP KRĠTĠK KONTROL
NOKTALARINDA TEHLĠKE ANALĠZĠ
2
39
KLM.ISG.01
OHSAS 18001 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE
GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ
1
41
KLM.ISG.02
KURULUġ ĠÇĠ OHSAS 18001 DENETÇĠSĠ
2
42
KLM.ISG.03
ISG KURULU
2
43
KLM.ISG.04
ERGONOMĠ
1
44
KLM.ISG.05
TEMEL ISG
½
45
KLM.KYS.01
ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
1
47
KLM.KYS.02
KURULUġ ĠÇĠ KALĠTE TETKĠKÇĠSĠ
2
48
KLM.KYS.03
PROSES YAKLAġIMI
1
49
6
SEMĠNER GRUBU
KODU
SEMĠNER ADI
GÜN
SAYFA
YÖNETĠM GELĠġTĠRME
ve KĠġĠSEL GELĠġĠM
KLM.YNT.01
YÖNETĠMDE 7 KARAR VERME VE PLANLAMA
TEKNĠĞĠ
3
51
KLM.YNT.02
TAKIM ÇALIġMASI VE LĠDERLĠK
1
52
KLM.YNT.03
TAKIM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM
2
53
KLM.YNT.04
YÖNETĠMDE ETKĠN TAKIM ÇALIġMASI
2
54
KLM.YNT.05
YÖNETĠCĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
5
55
KLM.YNT.06
EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ
3
56
KLM.YNT.07
LĠDERLĠK VE YÖNETĠM BECERĠLERĠ
3
57
KLM.YNT.08
ÜRETĠM SÜREÇLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME
TEKNĠKLERĠ
2
58
KLM.YNT.09
KURUMSALLAġMA VE KURUMSAL YÖNETĠM
2
59
KLM.YNT.10
HEDEFLERLE YÖNETĠM
2
60
KLM.YNT.11
SÜREÇ YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ
1
61
KLM.YNT.12
PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ
2
62
KLM.YNT.13
YALIN ÜRETĠM
1
63
KLM.YNT.14
5 S ĠġYERĠ ORGANĠZASYONU
1
64
KLM.YNT.15
DEĞER AKIġI HARĠTALAMA
1
65
KLM.YNT.16
SMED AYAR SÜRESĠ KISALTMA
1
66
KLM.YNT.17
KAZĠEN
1
67
KLM.YNT.18
KANBAN
1
68
KLM.YNT.19
TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM
1
69
KLM.YNT.20
F.M.E.A
1
70
KLM.YNT.21
DEPO VE STOK YÖNETĠMĠ
2
71
KLM.YNT.22
TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ
2
72
KLM.YNT.23
TOPLANTI YÖNETĠMĠ
1
73
KLM.YNT.24
ZAMAN YÖNETĠMĠ
1
74
KLM.YNT.25
DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ
1
75
KLM.YNT.26
ÖNERĠ SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠ
1
76
KLM.YNT.27
SWOT ANALĠZĠ
1
77
KLM.YNT.28
LĠDERLĠK VE MOTĠVASYON
2
78
KLM.YNT.29
EMPATĠK ĠLETĠġĠM
1
79
KLM.YNT.30
ETKĠLĠ SUNUM TEKNĠKLERĠ
2
80
KLM.YNT.31
STRES YÖNETĠMĠ
1
81
KLM.YNT.32
FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN
FĠNANS
2
82
KLM.YNT.33
PROJE YÖNETĠMĠ
2
83
KLM.YNT.34
YÖNETĠCĠLĠĞE GĠDEN YOL
1
84
KLM.YNT.35
KOÇLUK
10
85
7
ALTI SIGMA EĞĠTĠMLERĠ
8
ALTI SIGMA YEġĠL KUġAK
KLM.ASM.01
1. Amaç:
Altı sigma yaklaĢımı çerçevesinde,
Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement), Analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol
(control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluĢlarda iyileĢtirme projeleri yapabilecek
ve firmanın kayıplarını azaltmak üzere kurulan proje ekiplerini yönetebilecek „YeĢil KuĢaklar‟
yetiĢtirmek.
2. Ġçerik:










6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aĢamaları analiz teknikleri,
Veri tanımlama ve toplama metotları,
Süreç verimlilik hesaplama teknikleri,
Grafiksel araçlarla analizler,
Temel problem çözme teknikleri, ( Balık kılçığı, Süreç haritalama, F.M.E.A… )
Tanımlayıcı istatistik,
Nicel ve Nitel Veriler için Ölçüm sistemleri analiz teknikleri, ( MSA )
Hipotez testleri,
Regresyon ve korelasyon,
Kontrol Ģemaları / grafikleri.
3. Süre:
12 gün ( 3 Aya yayılmıĢ )
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, temel matematik
NOT : Eğitim süresince MĠNĠTAB yazılımı kullanılacak olup, katılımcılar tarafından temin
edilecektir. Katılımcıların bilgisayarları olması gerekmektedir.
9
ALTI SIGMA KARA KUġAK
KLM.ASM.02
1. Amaç:
Altı sigma yaklaĢımı çerçevesinde,
Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement),Analiz (analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol
(control) adımlarında tanımlanan tekniklerin öğretilmesi ile kuruluĢlarda kapsamlı iyileĢtirme projeleri
yapabilecek ve firmanın kayıplarını azaltmak üzere kurulan proje ekiplerini yönetebilecek, yeĢil kuĢaklar
yetiĢtirebilecek „Kara KuĢaklar‟ yetiĢtirmek.
2. Ġçerik:
Alttaki 6 sigma adımlarındaki tüm teknikler.





TANIMLAMA
ÖLÇME
ANALĠZ
ĠYĠLEġTĠRME
KONTROL
(DEFINE)
(MEASUREMENT)
(ANALYZE)
(IMPROVEMENT)
(CONTROL)
3. Süre:
20 gün ( 4 Aya yayılmıĢ )
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler, iyileĢtirme ekip liderleri
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, ileri matematik, liderlik,
NOT : Eğitim süresince MĠNĠTAB yazılımı kullanılacak olup, katılımcılar tarafından temin
edilecektir. Katılımcıların Bilgisayarları olması gerekmektedir.
10
ALTI SIGMA EKĠP ÜYELERĠ
KLM.ASM.03
1. Amaç:
6 sigma yaklaĢımının gereği olarak yapılan projelerde ekip oluĢturma zorunluluğu vardır. Ekipte yer alan
üyelerin projelere, firma stratejilerine uygun olarak destek verebilmeleri amacıyla ekip lideri ile birlikte
çalıĢmalar yapmaları ekip ruhunun vazgeçilmez bir öğesidir. Ekip üyelerinin katkılarının artırılması, bu
çalıĢmalardaki sorumluluklarının anlaĢılması, projeye katkı biçimlerinin tanımlanması, ekip çalıĢma
ruhunun sağlanması için ekip üyelerinin bilinçlendirilmesi ve „YeĢil ve Kara KuĢaklar‟ tarafından yapılan
projelere etkin katılımlarını sağlamak üzere eğitmek bu seminerin amacıdır.
2. Ġçerik:












6 sigma nedir?
6 sigmanın hedefleri,
6 sigma projeleri,
6 sigma felsefesinde değiĢkenlik ve değiĢkenliğin kaynakları,
Ġstatistiksel anlamda 6 sigma,
Pratik anlamda 6 sigma,
DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü.
6 sigma da insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları.
6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz?
6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karĢılaĢılan problemler/engeller
Temel problem çözme teknikleri
Veri tanımlaması
3. Süre:
4 Gün
4. Katılımcı Profili:
6 sigma çalıĢması yapan firmalardaki kara kuĢaklar/yeĢil kuĢaklar tarafından yürütülen projelerde görev
alan ekip üyeleri.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön Gereklilik yoktur.
11
ALTI SIGMA PROJE SAHĠPLERĠ
KLM.ASM.04
1. Amaç:
6 sigma uygulayan firmalarda, en kritik rol sahipleri olan proje sahiplerinin, sahipleri oldukları projelere
ve onları yürüten kara kuĢaklar veya yeĢil kuĢaklara nasıl koçluk edeceklerini, özellikle proje
konusundaki bilgi ve tecrübelerini projelere nasıl aktaracaklarını ve altı sigma kapsamında
sorumluluklarının ne olduğunu göstermek. Kara kuĢakların ve yeĢil kuĢakların yönlendirilmesi için
yöntemler hakkında bilinçlendirmek.
2. Ġçerik:
















6 sigma nedir?
6 sigmanın hedefleri,
6 sigma projeleri,
6 sigma felsefesinde değiĢkenlik ve değiĢkenliğin kaynakları,
Ġstatistiksel anlamda 6 sigma,
Pratik anlamda 6 sigma,
DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü.
6 sigma da insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları.
6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz?
6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karĢılaĢılan problemler/engeller.
Hedef ve verimlilik tanımları,
Proje tipleri,
Proje sahiplerinin sorumlulukları,
Proje kapsamının tanımlanması,
Veri tipleri,
6 sigma aĢamaları ile ilgili kontrol listeleri.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
6 sigma çalıĢması yapan firmalardaki proje sahipleri.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön Gereklilik yoktur.
12
YALIN ALTI SIGMA
KLM.ASM.05
1. Amaç:
Yalın altı sigma yaklaĢımı çerçevesinde,
Süreçlerde mümkün olan en az kaynakla maksimum üretimi ve verimi alabilmek tüm Ģirketlerin
hedefidir. Üretim süreçlerinin ve iĢ akıĢlarının yeniden ele alınarak, optimizasyonlarının yapılması
gereklidir. Üretim süreçlerinde Katma Değeri olmayan fakat önemli kaynak israflarına neden olan
hataların, yalın altı sigma teknikleriyle ortaya çıkarılması ve yeniden düzenlemesi gereklidir. Özellikle
yoğun iĢ gücü ve malzeme akıĢı olan üretim firmalarının bu faydalı tekniği süreç mükemmelliği modeline
ulaĢmak için kullanması gereklidir. Bu seminerde, Tanımlama (defıne), Ölçme (measurement), Analiz
(analyze), ĠyileĢtirme (ımprovement) ve Kontrol (control) adımlarında tanımlanan tekniklerin
öğretilmesi ile kuruluĢların iyileĢtirme projeleri yapabilmesini sağlamak hedeftir.
2. Ġçerik:
Alttaki Yalın 6 sigma adımlarındaki tüm teknikler.





TANIMLAMA
ÖLÇME
ANALĠZ
ĠYĠLEġTĠRME
KONTROL
(DEFINE)
(MEASUREMENT)
(ANALYZE)
(IMPROVEMENT)
(CONTROL)
3. Süre:
12 gün ( 4 Aya yayılmıĢ )
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, formenler, iyileĢtirme ekip liderleri
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Bilgisayar bilmek, ön yargıları yıkmak, ileri matematik, liderlik,
13
DENEY TASARIMI (DESIGN OF
EXPERIMENT)
KLM.ASM.06
1. Amaç:
Optimizasyon amaçlı olarak veri iliĢkilerinin incelenmesi, değiĢkenlerin tanımlanması, modellemenin
anlatılması.
2. Ġçerik:















Veri tipleri,
Deney tasarımı amacı,
Deney tasarımı avantaj ve dezavantajları,
Faktör seçimi,
Faktör seviye tanımları,
Deney tasarımı türleri,
2 seviye deney tasarımı,
Cevap yüzey tasarımı
Uygulamalar,
Model yorumları,
Transfer fonksiyonu analizi,
Ana etki grafikleri,
EtkileĢim grafikleri,
Optimizasyon çalıĢması,
ÇalıĢtay,
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileĢtirme ekip liderleri. YeĢil ve kara kuĢaklar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Temek istatistik, regresyon, korelasyon, ANOVA, temel matematik, MĠNĠTAB istatistik paket programı,
bilgisayar.
14
TEMEL ĠSTATĠSTĠK
KLM.ASM.07
1. Amaç:
KuruluĢlar topladıkları verilerin kendilerine söylemek istediğini anlamaya çalıĢmaya baĢladıklarında
öncelikli olarak temel istatistiksel göstergeleri bilmek zorundadırlar. Bu açıdan bu seminerin amacı ileri
düzey problem çözme teknikleri uygulayacak olan kuruluĢlara veriler, temel istatistik, temel istatistiksel
dağılımlar hakkında bilgi vermek, kuruluĢların iyileĢtirme fırsatlarını daha kolay görmelerini sağlamaktır.
2. Ġçerik:
 Temel istatistik kavramları (ana kütle, örnek, örnekleme, spek limiti, kontrol limiti, tolerans ve
olasılık)
 Seriler,
 Histogram,
 Ortalamalar,
 Dağılma göstergeleri (range, standart sapma, varyans)
 Kesikli ve sürekli veriler,
 Binom dağılımı,
 Normal dağılım.
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, 6 sigma ekip üyeleri, yeĢil kuĢak
ve kara kuĢak adayları.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Temel matematik
15
ĠSTATĠSTĠKSEL PROSES KONTROL (Ġ.P.K.)
KLM.ASM.08
1. Amaç:
Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında
eğitmek. Bu analizlerle; kuruluĢlarında ürün ve proses değiĢkenliklerini azaltacak, iyileĢtirme fırsatlarını
ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek Ġ.P.K. sistemini kurmalarını, uygulamalarını ve
yorumlamalarını sağlamak.
2. Ġçerik:








Temel istatistik kavramları,
Seriler ve histogram,
Kesikli, sürekli dağılımlar,
Veri toplama, gruplandırma,
Ġ.P.K.‟nın tarihçesi, doğası ve yararları,
Ġ.P.K.‟ya geçiĢ safhaları ve önemli hususlar,
Sürekli veriler için Ġ.P.K. grafikleri (I-MR,
x  R , x  S ) ve uygulamaları,
Kesikli veriler için Ġ.P.K. grafikleri (P, NP, C, U) ve uygulamaları,
3. Süre:
3 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeĢil kuĢak ve kara kuĢak adayları. Firmalarında
ISO/TS 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kiĢiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Temel matematik
16
GRAFĠKSEL VERĠ ANALĠZĠ
KLM.ASM.09
1. Amaç:
Katılımcılara verileri analiz ederek bilgiye dönüĢtürme ve bu bilgiyi karar verirken kullanma alıĢkanlığını
kazandırmaktır. Grafikler, verilerin bize anlattıklarını anlamaya yarayan hızlı, basit ve en anlaĢılır
yöntemdir. Grafik çizme, grafiklerde olabilecek anormallikleri tespit edebilme ve anormalliklerin
yorumlayarak kök nedenlerin bulunması sağlamak.
2. Ġçerik:









Grafik tanımı,
Grafiksel analiz yöntemler,
Grafik seçimindeki temel kurallar,
Grafik çeĢitleri, uygulamalı örnekler ve analizleri,
Tek ölçekli grafikler (Pasta, Pareto),
Trend, dalgalanma, (Yayılım, çizgi),
KarĢılaĢtırma (Çubuk),
Dağılım (Kutu, Histogram),
Çoklu DeğiĢkenlik ( Ana etki grafikleri, Çoklu değiĢken grafikleri).
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileĢtirme ekip liderleri. YeĢil ve kara kuĢaklar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Yok
NOT : Bu eğitim MĠNĠTAB yazılımı ile verilir.
17
ALTI SIGMA TANITIM
KLM.ASM.10
1. Amaç:
Maliyet, kalite ve hız kriterlerine yönelik müĢteri beklenti ve ihtiyaçlarını karĢılama yeteneğini artırmanın
son yüzyıldaki bilinen tüm yaklaĢımların ötesinde en etkili silah haline gelen ve bilimsel yaklaĢımlardan
oluĢan 6 sigma hakkında temel bilgileri vermek.
2. Ġçerik:










6 sigma nedir?
6 sigmanın hedefleri,
6 sigma projeleri,
6 sigma felsefesinde değiĢkenlik ve değiĢkenliğin kaynakları,
Ġstatistiksel anlamda 6 sigma,
Pratik anlamda 6 sigma,
DMAIC ( TÖAĠK ) döngüsü.
6 sigmada insan kaynakları ve rolleri, rol tanımları.
6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz?
6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karĢılaĢılan problemler/engeller
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Tüm çalıĢanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, 6 sigma uygulama kararı verme aĢamasında olan firma
yöneticileri.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Yok
18
BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠMLERĠ
19
IRCA ONAYLI, ISO 9001:2008 BAġ
DENETÇĠ
KLM.BDE.01
1. Amaç:
Katılımcılara, ISO 9001:2008 için Kalite Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleĢtirmeye yönelik bilgi ve
tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA‟ya kayıtlı tetkikçi / baĢ tetkikçi olabilmek için Ģartlardan biridir.
2. Ġçerik:
 Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin sekiz prensibinin
açıklanması
 Bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaĢılması
 ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO 19011 in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan iliĢkilerinin
anlaĢılması
 KuruluĢların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak denetçilerin yetiĢtirilmesi
 Tedarikçi/ TaĢeron denetimlerinin etkin gerçekleĢtirilmesi
 Üçüncü taraf belgelendirme kuruluĢlarının denetçileri ile ayni bakıĢ açısı ve bilgi seviyesinin
paylaĢılması
 Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiĢtirilmesi
 IRCA ISO 9001:2008 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip
olması.
3. Süre:
5 Gün
4. Katılımcı Profili:
KuruluĢların kalite sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler,
yönetim danıĢmanları, belgelendirme kuruluĢlarında tetkikçi olmak isteyenler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi almıĢ olmak.
20
IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAġ DENETÇĠ
KLM.BDE.02
1. Amaç:
Katılımcılara, ISO 19011‟e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleĢtirmeye
yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA‟ ya kayıtlı tetkikçi / baĢ tetkikçi olabilmek için
Ģartlardan biridir.
2. Ġçerik:
 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 19011‟in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan
iliĢkileri göstermek.
 Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ‟in Ģartlarını yorumlamak.
 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO 14000 rehber
standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaĢılması
 Tetkikçi ve baĢ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
 ISO 19011:2002 uyarınca süreç tabanlı bir denetim
 Tarafsız ve doğrulanabilir denetim bulgularını kaleme almak
 Gerçeklere dayanan ve dengeli bir denetim raporu yazmak,
 Denetim performansının geliĢtirilmesi için gereken beceriyi geliĢtirmek
 Daha yüksek baĢarı düzeyi ve daha az stresle denetim faaliyetlerinde bulunmak
 IRCA 14001:2004 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olmak
 ISO 19011‟e göre bir tetkikin, etkili Ģekilde planlanması ve hazırlanılması, tetkikte, etkin görüĢmeler,
gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
 Sağlam temele oturtulmuĢ, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren
tetkik raporunun yazılması.
 Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden
faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.
3. Süre:
3 veya 5 Gün
4. Katılımcı Profili:
Çevre Yönetim Sistemlerinin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, çevre Yönetim
Sistemini süreç bazlı denetim metoduyla geliĢtirmek isteyen profesyoneller, denetçiler ve denetçi
adayları, danıĢmanlar
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi almıĢ olmak.
21
IRCA ONAYLI, ISO 22000:2005 BAġ
DENETÇĠ
KLM.BDE.03
1. Amaç:
Katılımcılara, ISO 19011‟ e göre ISO 22000:2005 için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerini
gerçekleĢtirme yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA‟ ya kayıtlı tetkikçi / baĢ tetkikçi
olabilmek için Ģartlardan biridir.
2. Ġçerik:
 Gıda Güvenliği yönetim sisteminin amaçlarını tanımlayıp, gerekliliklerini ve uygunluğunu
açıklamak.
 ISO 22000:2005 ve ISO 19011‟ in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliĢkilerini
göstermek.
 Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 22000:2005‟ in Ģartlarını yorumlamak.
 Tetkikçi ve baĢ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
 Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) ana amacını tanımlama ve gıda güvenliği
risklerinin denetimi.
 Gıda güvenliği yönetimi için kullanılan prensipleri, prosesleri ve teknikleri açıklamak.
 ISO 22000:2005 yönetim sistemi standardını, standart iĢletme prosedürlerini ve ilgili gıda
güvenliği mevzuatını açıklamak.
 ISO 19001 çerçevesinde bir denetçinin denetimi planlama ve takibindeki rolünü açıklamak.
 Bir kuruluĢun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yeterliliğini denetleme.
 Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiĢtirilmesi.
3. Süre:
3 veya 5 Gün
4. Katılımcı Profili:
KuruluĢların gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst
düzey yöneticiler, yönetim danıĢmanları, belgelendirme kuruluĢlarında tetkikçi olmak isteyenler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almıĢ olmak.
22
IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAġ
DENETÇĠ
KLM.BDE.04
1. Amaç:
IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, ĠSĠG tetkikçilerine ĠSĠG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiĢ ulusal
ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir.
2. Ġçerik:
 OHSAS 18001 ve ISO 19011‟in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan iliĢkileri göstermek.
 Tetkik çerçevesi içerisinde OHSAS 18001‟in Ģartlarını yorumlamak.
 Tetkikçi ve baĢ tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
 ISO 19011‟e göre bir tetkikin, etkili Ģekilde planlanması ve hazırlanılması.
 OHSAS 18001 gerekliliklerinin tetkiki sırasında dikkat edilmesi gerekenler.
 ĠSG yönetim sistemi tetkikinin amaçları.
 ĠSG yönetim sistemi tetkik aĢamaları.
 Tetkik sırasında karĢılaĢılabilecek durumlar, çeĢitli örnekler ve tetkik uygulamaları.
 ISO 19011‟e göre bir tetkikte, etkin görüĢmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin
toplanması.
 ISO 19011‟e göre bir tetkikin, Ģartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz
edilmesi.
 Sağlam temele oturtulmuĢ, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren
tetkik raporunun yazılması.
 Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden
faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.
3. Süre:
3 veya 5 Gün
4. Katılımcı Profili:
KuruluĢların OHSAS 18001 ĠSG yönetim sisteminin kurulmasını yönlendiren yöneticiler, diğer üst düzey
yöneticiler, danıĢmanları, belgelendirme kuruluĢlarında tetkikçi olmak isteyenler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almıĢ olmak.
23
BRC 5 GLOBAL FOOD STANDARD FOR
FOOD SAFETY BAġ DENETÇĠ
KLM.BDE.05
1. Amaç:
“Global Standart For Food Safety” BRC Ver 5 standardına göre 3. taraf denetim gerekliliklerini detaylı
olarak açıklamaktadır. Ek olarak gıda sektöründe denetimin tüm yönlerini içerecektir. Bu eğitime devam
eden katılımcılar, BRC Denetim gerekliliklerini, özellikle denetim yönetimi ve uygun rapor yazılımı dahil
olmak üzere uygulamalı olarak öğreneceklerdir.
2. Ġçerik:







Madde bazında gereklilikler
BRC Denetiminin amaçları
BRC Denetim Kavramları
Denetçi Becerileri
Denetim Raporu yazılması
Vaka analizleri ile interaktif çalıĢtaylar
Bu eğitim, eğitimin son gününde iki buçuk saatlik bir sınavı içerecektir.
3. Süre:
4 Gün
4. Katılımcı Profili:




ĠĢletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu Yöneticileri
Belgelendirme KuruluĢlarının Denetçileri
Ġkinci Taraf Denetim Yapan KuruluĢlarının Denetçileri
DanıĢmanlar
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini ve BRC
Standardını bilmesi beklenmektedir.
24
ÇEVRE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ
25
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
KLM.ÇYS.01
1. Amaç:
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı‟na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre
yönetim sistemi kurmak, geliĢtirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği
minimum gerekliliklerin karĢılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:






Çevre Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı.
Çevre sistemlerinin geliĢimi
Diğer Standartlarla Bağlantı
ISO 14001 Standart Ģartları
ISO 14001 dokuman örneklerinin incelenmesi
Uygulamalar
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliĢtirilmesi veya iĢletilmesi ile ilgili çalıĢmalarda görev alacak kiĢiler
ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iĢletme çalıĢanları ve yöneticiler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
26
KURULUġ ĠÇĠ ÇEVRE DENETÇĠSĠ
KLM.ÇYS.02
1. Amaç:
Çevre Yönetim Sistemi Standardı‟na göre kurulmuĢ bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu
dikkate alarak uygun ve etkin bir Ģekilde denetleyerek sistemin iyileĢtirilmesi için geri besleme sağlayacak
iç denetçilerin yetiĢtirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda,
katılımcılar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuĢ bir sistemin iç denetiminin
etkin bir Ģekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir.
2. Ġçerik:










TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
TS-EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
Tetkik ÇeĢitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik ÇalıĢmaları
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliĢtirilmesi veya iĢletilmesi ile ilgili çalıĢmalarda görev alacak kiĢiler
ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iĢletme çalıĢanları ve yöneticiler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimini almıĢ olmak.
27
ÇEVRE MEVZUATI VE YÖNETMELĠK EKLERĠ
KLM.ÇYS.03
1. Amaç:
Katılımcıları Çevre Kanununa uyması için yükümlü olduğu yasal mevzuatların Ģartları hakkında
bilgilendirmek.
2. Ġçerik:
• Çevre Kanunu
• Türk Ceza Kanunu
• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
• SKKY Ġdari Usuller Tebliği
• SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği
• SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
• SKKY Teknik Usuller Tebliği
• Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği
• Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği
• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
• Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği
• Güvenlik Bilgi Formların Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ
• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
• Çevre Denetim Yönetmeliği
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
• Sulak alanların Korunması Yönetmeliği
• Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
• Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
• Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
• Trafikte Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair
Yönetmelik
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Çevre Mevzuatı konusunda bilgi almak isteyen ve kuruluĢlarının yasal yükümlülüklerini bilmek ve yerine
getirmek isteyen kiĢiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
28
ATIK YÖNETĠMĠ
KLM.ÇYS.04
1. Amaç:
Üretim maliyet dengelerinin iyi bir Ģekilde kurulmasının sağlanması, kaynak kullanımında israfın
önlenmesi denetim birimlerinin istedikleri gerekliliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:






Atığın Genel Tarihi
Atıkların Kategorizasyonu ve Karakterizasyonu
Atık Yönetimi Safhaları
Etkin Atık Yönetiminden Elde Edilen Kazanımlar
Seminer Teknikleri
Anlatım, tartıĢma, örnek olay, uygulamalar.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
ĠĢletme çevre sorumluları, atık üreten birimlerin yöneticileri, sosyal iĢler yöneticileri ve yönetim
temsilcileri.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
29
ENTEGRE YÖNETĠM EĞĠTĠMLERĠ
30
ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ISO 9001, ISO
14001 VE OHSAS 18001)
KLM.EYS.01
1. Amaç:
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemini entegre olarak kurmak isteyen kuruluĢlara standartların Ģartlarını açıklamak.
Grup çalıĢmalarıyla standartların Ģartlarının daha iyi anlaĢılmasını sağlayarak etkin yönetim sistemleri
uygulamalarına katkı sağlamak.
2. Ġçerik:








ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının geliĢiminin açıklanması,
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarında geçen terim ve tanımları açıklanması,
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının Ģartlarının açıklanması,
Proseslerin belirlenmesi ve proses performanslarının belirlenmesine iliĢkin çalıĢma yapılması,
Çevre boyutlarının tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıĢma yapılması,
ĠĢ sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalıĢma yapılması,
Yönetim programı hazırlanmasına iliĢkin çalıĢma yapılması.
Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden
faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.
3. Süre:
3 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, sistem kurulması sırasında görev alacak üst ve orta
kademe yöneticiler ve ilgili personel.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
31
ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ISO 9001, ISO
14001 VE OHSAS 18001) ĠÇ DENETÇĠSĠ
KLM.EYS.02
1. Amaç:
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak, entegre sistemin yeterliliğini, uygunluğunu ve
etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkikin aĢamalarını ve esaslarını açıklamak. Tetkik aĢamalarına iliĢkin
çalıĢmalar yaparak katılımcılara uygulamaya yönelik beceri kazandırmak.
2. Ġçerik:








ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarında geçen terim ve tanımların açıklanması,
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gerekliliklerinin açıklanması (özet),
Bulguların her bir standarda göre değerlendirmesine iliĢkin çalıĢmalar yapılması,
Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin planlanması,
Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin hazırlığı,
Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin uygulanması,
Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin bulguların değerlendirilmesi,
Entegre yönetim sistemi iç tetkiklerinin raporlanması aĢamalarına iliĢkin teorik ve uygulamalı
çalıĢmaların yapılması.
3. Süre:
3 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Sistem kurulması sırasında görev alacak üst ve orta
kademe yöneticiler ve ilgili personel. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemi
tetkiklerinde görev alacak kiĢiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Entegre yönetim sistemi eğitimi almıĢ olmak.
32
RĠSK ANALĠZĠ
KLM.EYS.03
1. Amaç:
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre kanun ve tüzükleri gereği iĢ yerlerinde yapılması gerekli çevre boyutları
ve tehlikelerin belirlenmesi için BS 8800 standardına uygun risk analiz metodunu anlatmak ve risk
analizi yapma konusundaki yeterliliklerini artırmak.
2. Ġçerik:






Tanımlar,
Çevre boyutlarını belirleme,
Tehlikelerin belirlenmesi,
Risk değerlendirme,
Risk değerlendirme yöntemleri,
Grup çalıĢmaları.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
OHSAS 18001 ve ISO 14001 sistemlerini kurmak isteyen kuruluĢlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
OHSAS 18001 standardı eğitimi almıĢ olmak.
ISO 14001 standardı eğitimi almıĢ olmak.
33
GIDA GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ
34
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM
SİSTEMİ
KLM.GGS.01
1. Amaç:
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı‟na uygun bir Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi kurmak, geliĢtirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının istediği minimum gerekliliklerin karĢılanmasına yönelik açıklayıcı
bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:
 ISO22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar
 Standart maddelerinin irdelenmesi (DıĢ ĠletiĢim, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön
Gereksinim Programları vb. gibi yeni maddelere ağırlık verilecektir.)
 ISO 22000 temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları
 Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletiĢim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden
geçirmesi)
 Ön Gereksinim Programları ve Uygulamaları
 Tehlikelerin belirlenmesi
 Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme + Egzersiz
 HACCP planının ve OOGP oluĢturulması + Egzersiz
 Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliĢtirilmesi + Egzersiz
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliĢtirilmesi veya iĢletilmesi ile ilgili çalıĢmalarda görev
alacak kiĢiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iĢletme çalıĢanları ve yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
35
BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD
SAFETY
KLM.GGS.02
1. Amaç:
Katılımcıların BRC Global Food Standardı ve gıda iĢletmelerindeki uygulaması, standartların
yorumlanması hakkında bilgilendirilmesidir.
2. Ġçerik:
 BRC – Food Nedir?
 HACCP Sistemi Gıda Özelliklerinin tanımlanması; Süreç akıĢ Ģemaları; Fabrika yerleĢimi Ģeması
HACCP Planı
 BRC – Food Standardı‟nın GeliĢimi, Amacı, Faydaları
 BRC – Food Standardı‟nın ġartları ve Yorumlanması
 BRC – Food Sistemi‟nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Tehlike analizleri; Kritik kontrol noktaları; Kritik limitler; Ġzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler;
Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
 Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman Kontrolü;
Prosedürler; Kayıtlar; ġartnameler; Ġç tetkik
 BRC – Food Belgelendirme Süreci
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
BRC – Food Sistemi‟nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler
BRC – Food Sistemi‟nin Kurulması, Uygulanması, ĠyileĢtirilmesi, Denetimi ve Ġzlenmesinden Sorumlu
ÇalıĢanlar, Gıda Güvenliği Sorumluları, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP
Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler,
Gıda Sektörüne Yönelik Eğitim Gören Üniversite Öğrencileri
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
36
IFS INTERNATIONAL FOOD STANDARD
KLM.GGS.03
1. Amaç:
Katılımcılara IFS Standardının iĢletmelerde uygulamalarıyla ve standardın gereklilikleriyle ilgili bilgi
vermek.
2. Ġçerik:











IFS Hakkında Anahtar Bilgiler
Standardın Kurucuları
Sertifikasyon Projelerinin Uluslararası Dayanağı
Perakendecilerin Markalı Ürünlerindeki GeliĢim
Avrupa Birliği Yönetmeliği, Temel Ġlkeler Ġle Ġlgili Direktifler
Denetim ÇeĢitleri ve Sertifikasyon Prosesi
Standardın Gereklilikleri
Gerekliliklerin Puanlanması
Denetim Sıklığı, Denetim Süresi
Örnek Olaylar
IFS Standardının Uygulanması
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
IFS-food konusunda firmasında iç denetçi olarak görev alacak kiĢiler
Gıda Güvenliği Sistemi sorumluları
Gıda Güvenliği takımı üyeleri
Kalite Güvence sorumluları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
37
BRC IOP
KLM.GGS.04
1. Amaç:
Katılımcıların BRC IOP Standardı ve ambalaj iĢletmelerindeki uygulaması, standartların yorumlanması
hakkında bilgilendirilmesidir.
2. Ġçerik:








BRC IOP Nedir?
HACCP Sistemi özelliklerinin tanımlanması; Süreç akıĢ Ģemaları; Fabrika yerleĢimi Ģeması HACCP
Planı
BRC IOP Standardı‟nın GeliĢimi, Amacı, Faydaları
BRC IOP Standardı‟nın ġartları ve Yorumlanması
BRC IOP Sistemi‟nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Tehlike Analizleri; Kritik Kontrol Noktaları; Kritik limitler; Ġzleme prosedürleri; Düzeltici
faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman kontrolü;
Prosedürler; Kayıtlar; ġartnameler; Ġç tetkik
BRC IOP Belgelendirme Süreci
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
BRC IOP Sistemi‟nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler
BRC IOP Sistemi‟nin Kurulması, Uygulanması, ĠyileĢtirilmesi, Denetimi ve Ġzlenmesinden Sorumlu
ÇalıĢanlar, Gıda Güvenliği Sorumluları, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP
Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler,
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
38
HACCP KRĠTĠK KONTROL NOKTALARINDA
TEHLĠKE ANALĠZĠ
KLM.GGS.05
1. Amaç:
Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaĢılması,
HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP
metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı
hazırlama safhalarını göstermektir.
2. Ġçerik:
 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları‟nın (HACCP) amacı,
 HACCP Sisteminin 12 Adımı
 HACCP Ekibinin Kurulması
 Ürünlerin Tanımlanması
 Amaçlanan Kullanım ġeklinin Tanımlanması
 AkıĢ Diyagramının OluĢturulması
 AkıĢ Diyagramının Yerinde Doğrulanması
 Tehlike Analizinin Yapılması - PRENSĠP 1
 Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP'ler) - PRENSĠP 2
 Kritik Limitlerin OluĢturulması - PRENSĠP 3
 CCP'leri Ġzleme Sisteminin OluĢturulması - PRENSĠP 4
 Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi - PRENSĠP 5
 Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin OluĢturulması - PRENSĠP 6
 Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin OluĢturulması - PRENSĠP 7
 HACCP sisteminin kurulmasında çalıĢma safhaları,
 Gıda Güvenliği Tehlikeleri,
 Ön KoĢul Programları
 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları‟nın belirlenmesi
 HACCP Planları hazırlanması
 Dokümantasyonun oluĢturulması, kayıtların kontrolü.
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Gıda güvenliği sistemi sorumluları
Gıda güvenliği takımı üyeleri
Kalite güvence sorumluları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
39
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE
GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ
40
OHSAS 18001 Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ
KLM.ISG.01
1. Amaç:
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve etkin uygulanması için gereken Ģartların
tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan ve aĢağı da yazılı olan OHSAS 18001 Ġġ SAĞLIĞI VE
GÜVENLĠĞĠ Yönetim sistemi standardının örnekler, uygulamalar ve çalıĢtaylar ile anlaĢılmasının
sağlanması.
2. Ġçerik:




KAPSAM
ATIF YAPILAN STANDARTLAR
TERĠMLER VE TARĠFLER
ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ UNSURLARI
 GENEL ġARTLAR
 ISG POLĠTĠKASI
 PLANLAMA
 UYGULAMA VE ÇALIġTIRMA
 KONTROL VE DÜZELTĠCĠ FAALĠYET
 YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Tüm çalıĢanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, yönetim sistemi sorumluları.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
41
OHSAS 18001 Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ ĠÇ
TETKĠKÇĠ
KLM.ISG.02
1. Amaç:
ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin planlanmıĢ düzenlemelere, standardın Ģartlarına ve kuruluĢ
tarafından oluĢturulan iĢ sağlığı güvenliği yönetim sistemi Ģartlarının uygulamasını kontrol edebilmek ve
sistemin geliĢtirilebilmesini sağlayabilmek amacıyla planlı aralıklarla gerçekleĢtirilen KuruluĢ Ġçi Tetkikler
için tetkikçilerin eğitilmesidir. Bu seminer ISO 19011 tetkik standardına göre hazırlanmıĢtır.
2. Ġçerik:





TANIMLAR
TETKĠKTE SÜREÇ YAKLAġIMI
TETKĠK TÜRLERĠ
TETKĠK AġAMALARI
 PLANLAMA
 HAZIRLIK
 UYGULAMA
 SORU LĠSTELERĠNĠN HAZIRLANMASI
 TETKĠKĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ
 GÖZDEN GEÇĠRME
 RAPORLAMA
 KAPATMA
ĠLGĠLĠ TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta ve üst düzey yöneticiler, tetkik faaliyetlerini gerçekleĢtirecek kiĢiler, baĢ tetkikçi olmak isteyenler,
kalite bölüm çalıĢanları. Bu eğitim öncesinde ISO 18001:2007 eğitimi alınmıĢ olması gerekmektedir.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
OHSAS 18001 standardı eğitimi almıĢ olmak.
42
ISG KURUL ÜYELERĠ
KLM.ISG.03
1. Amaç:
ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve sorumluluklarının öğretilmesi ve kurul çalıĢma etkinliğinin
arttırılmasıdır.
2. Ġçerik:








Kurulun görev ve yetkileri,
ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
Sıkça rastlanan iĢ kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
Etkili iletiĢim teknikleri,
Acil durum önlemleri,
Meslek hastalıkları,
ĠĢyerlerine ait özel riskler.
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
ISG Kurul Üyeleri ve adayları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
OHSAS 18001 standardı eğitimi almıĢ olmak.
43
ERGONOMĠ
KLM.ISG.04
1. Amaç:
Ġnsan kullanımına yönelik tasarım, çalıĢma ve yaĢama koĢullarının optimal hale getirilmesi çalıĢmalarının
tümüdür. Bu yönüyle;
 ĠĢ
 Ürün tasarımı,
 Ev yaĢamı
 Dinlenme dönemi etkinliklerinde ,
çevre – insan etkileĢimi olarak tanımlanabilir.
Ergonomi biliminin amaçları:
 Ġnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması
 Günlük hayatta karĢılaĢılan insan kullanımına ve etkileĢimine açık olan her Ģeyin insana uygun
tasarımıyla:
 Ġnsan performansının artması
 Ġnsan güvenliğinin sağlanması
 Ġnsan sağlığının korunması ve iyileĢtirilmesi
 Ġnsan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması amaçlanır.
Eğitim gününden birkaç gün evvel kurumunuz ziyaret edilerek Ergonomik çalıĢma yönünden fotoğraf
çekilir. Bu çekimler eğitim esnasında çalıĢan personel ile tartıĢmak ve farkındalık yaratmak içindir.
2. Ġçerik:






Ergonomi nedir?
Ergonomi biliminin amaçları
Yorgunluk ve dinlenme
DuruĢ ve hareket
Çevre faktörleri
Ergonomi ve risk değerlendirme
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Tüm çalıĢanlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
44
TEMEL ISG
KLM.ISG.05
1. Amaç:
4857 sayılı iĢ kanunun, 77. Maddesi gereğince çalıĢanlarımızın “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği” konularında
mesleki risklerini bilgilendirerek, bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalıĢmalarını
sağlamaktır.
2. Ġçerik:












ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
Ülkemizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Tehlikeli DavranıĢlar ve Durumlar
Yasal Mevzuat Ġle Ġlgili Bilgiler
KiĢisel Koruyucu Donanımlar
Uyarı Ġkazları ve ĠĢaretleri
ĠĢ Yerinde Sağlığı OluĢturan Etkenler
Meslek Hastalığı
ĠĢ Kazası
ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
Resimlerle ĠĢ Kazaları
3. Süre:
½ Gün
4. Katılımcı Profili:
Tüm çalıĢanlar
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
45
KALĠTE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ
46
ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
KLM.KYS.01
1. Amaç:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı‟na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliĢtirmek
veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karĢılanmasına yönelik
doküman örnekleri ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:







Kalite Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı.
ISO Nedir?
Kalite sistemlerinin geliĢimi
Diğer standartlarla bağlantı
ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 kıyaslaması ve ISO 9001:2008 standart maddeleri
ISO 9001 dokuman örneklerinin incelenmesi
Uygulamalar
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliĢtirilmesi veya iĢletilmesi ile ilgili çalıĢmalarda görev alacak kiĢiler
ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iĢletme çalıĢanları ve yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
47
KURULUġ ĠÇĠ KALĠTE TETKĠKÇĠSĠ
KLM.KYS.02
1. Amaç:
Kalite Yönetim Sistemi Standardı‟na göre kurulmuĢ bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu
dikkate alarak uygun ve etkin bir Ģekilde denetleyerek sistemin iyileĢtirilmesi için geri besleme sağlayacak
iç denetçilerin yetiĢtirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda,
katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuĢ bir sistemin iç
denetiminin etkin bir Ģekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir.
2. Ġçerik:










TS EN ISO 9001:2008 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
TS-EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
Tetkik ÇeĢitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik ÇalıĢmaları
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliĢtirilmesi veya iĢletilmesi ile ilgili çalıĢmalarda görev alacak kiĢiler
ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen iĢletme çalıĢanları ve yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini almıĢ olmak.
48
PROSES YAKLAġIMI
KLM.KYS.03
1. Amaç:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliği olan proses yaklaĢımı yöntemini
katılımcılara anlatmak. Bu amaçla, proseslerin tanımlanması ve etkin bir Ģekilde yönetilmesi (iliĢkilerinin
kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileĢtirilmesi) için katılımcıları bilgilendirmek.
2. Ġçerik:










Proses nedir?
Proseslerin tanımlanması,
Proseslerin iliĢkilerinin kurulması,
Proseslerin girdileri, çıktıları, faaliyetleri, kaynakları, müĢterileri ve tedarikçilerinin tanımlanması,
Performans göstergelerinin belirlenmesi,
Proses yönetiminin Ģartları,
Proses seviyelerinin belirlenmesi,
Kritik baĢarı faktörlerinin belirlenmesi,
Kritik proseslerin belirlenmesi,
Proses iyileĢtirme yöntemi ve proseslerin analizi.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluĢ içerisinde kalite sistemini oluĢturmak, geliĢtirmekten sorumlu
çalıĢanlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini almıĢ olmak.
49
YÖNETĠM ve
KĠġĠSEL GELĠġĠM EĞĠTĠMLERĠ
50
YÖNETĠMDE 7 KARAR VERME VE PLANLAMA
TEKNĠĞĠ
KLM.YNT.01
1. Amaç:
Hangi organizasyon içerisinde yer alırsa alsın, yöneticilerin ortak özellik ve faaliyetlerinin en baĢta
gelenlerinden biri karar vermek ve problem çözmektir. Bu konudaki baĢarı, direkt olarak yöneticinin ve
iĢletmenin geleceğini etkiler. Seminer; karar verme, problem çözme tekniklerinin en pratik ve yararlı
olanlarını tanıtmakta, örnek uygulamalarla kullanımı baĢlatmaktadır.
2. Ġçerik:












Karar Verme ÇeĢitleri
Bilimsel Karar Verme ve Problem Çözme Prosesi
Beyin Fırtınası
Balık Kılçığı Diyagramı
Pareto Analizi
Karar Ağacı
Tercih Teorisi
Karar Vermede Bilgisayardan Yararlanma
Ayırt Etme Ağı
Organizasyonlarda OrtaklaĢa Problem Çözümü
BeĢeri Problemlere YaklaĢım
Yerine Koyma Metodu
3. Süre:
3 Gün
4. Katılımcı Profili:
Karar verme ve problem çözme konusunda geliĢime açık tüm yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
51
TAKIM ÇALIġMASI VE LĠDERLĠK
KLM.YNT.02
1. Amaç:
Spesifik konularda uzmanlaĢma değil ekip ve takım olarak hedefe ulaĢmanın önemini anlamak, takım
lideri ve üyelerinin paylaĢma ve ortak sorumluluk bilincini güçlendirmek.
2. Ġçerik:






Takım çalıĢmasının gereklilikleri
BaĢarılı Takımın Özellikleri
Takım ÇalıĢmasının Yararları
ĠĢ Planlamada Temel Prensipler
Yönetimde Liderlik
Takım Liderinin Hedefleri
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
52
TAKIM ĠÇĠ ĠLETĠġĠM
KLM.YNT.03
1. Amaç:
Bireyin kiĢisel sınır ve sorumluluklarının farkında olması, bireysel ve gruplar arası çatıĢmaların azaltılması,
problem çözme kültürü, yaratıcılık, birey ve grup verimliliğini arttırılması amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:







ĠletiĢimin Temelleri
Algılama
Ġfade
Dinleme
Empatik ĠletiĢim
Motivasyon
Takım Dinamikleri
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Ekip halinde çalıĢan tanıtım, satıĢ, pazarlama ve benzeri gruplar, bölge, departman, bölüm ve Ģube
çalıĢanları.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
53
YÖNETĠMDE ETKĠN TAKIM ÇALIġMASI
KLM.YNT.04
1. Amaç:
ĠĢletmelerin içinde bulunduğu koĢullar altında baĢarılı olabilmeleri, yoğun rekabet ve teknolojik
geliĢmelere ayak uydurabilmelerinde, etkin bir ekibin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bir
iĢletmede yönetici ve personel ne kadar yüksek nitelikli olsa da eğer o iĢletmede etkin bir ekip
çalıĢmasına yer verilmiyorsa, baĢarılı sonuçlara ulaĢmak bir hayli güçleĢecektir.
Seminer, yönetimde etkin takım çalıĢmasının önemini, nasıl gerçekleĢebileceğini, hangi tekniklerin
uygulanabileceğini ve ne gibi sonuçlar alınabileceğini uygulamalı bir biçimde benimsetmeyi
amaçlamaktadır.
2. Ġçerik:











Yönetimde Etkin Takım ÇalıĢmasının Önemi
Bir Takım ÇalıĢması Nasıl Etkin Hale Getirilebilir?
Kalabalık ve Takımın Farkı
Takım Haritası
Takımı Belirleyen Özellikler
Takımı BaĢarısızlığa Uğratan Faktörler
Takımı OluĢturan Fertlerin KiĢisel Özellikleri
Takımda Coaching ve Önemi
ĠĢletmelerde Neden Ferdi Oyun Oynanır?
Etkin Bir Takım ÇalıĢması Nasıl Yürütülür?
Sonuçların Rapor Edilmesi ve Etkili SunuĢ
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Etkin takım çalıĢmasının gereğine ve faydasına inanan tüm yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
54
YÖNETĠCĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
KLM.YNT.05
1. Amaç:
Bu grup çalıĢmasının amacı, yöneticiler arası iliĢkileri geliĢtirerek iĢ hayatının daha mutlu ve huzurlu bir
ortamda cereyan etmesini, buna bağlı olarak da baĢarının artmasını sağlamaktır.
2. Ġçerik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samimiyet Derecesi Testi (I)
KiĢisel Farklılıklar ve Beklentiler Uygulamaları
KiĢilerarası ĠliĢkilerde Etkenler
Shostrom Analizi
o Tahakküm Tipleri
o Nasıl Tahakküm Ediyoruz?
Thomas Haris YaklaĢımı
Aritmetiksel EtkileĢim
Eric Anderson Analizi
Sistemlerin EtkileĢimi
KiĢisel Açıklık ve Artırılması
Güven Testi
BaĢkalarıyla ĠliĢkilerimizde Denge Testi
“Birbirimizi Nasıl Tanıyoruz?” Uygulaması
ĠletiĢim Testi ve ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi
DavranıĢ Envanteri ve Bilânçosu
Diğer Katılımcılardan Geribildirim Alma Uygulaması
KiĢilerarası ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi
Samimiyet Derecesi Testi (II)
3. Süre:
5 Gün
4. Katılımcı Profili:
Birlikte çalıĢan yönetici grupları.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
55
EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ
KLM.YNT.06
1. Amaç:
Katılımcıların iĢ hayatında eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek etkin eğitim metotlarını kullanarak eğitim
transferini gerçekleĢtirmek için bilgi ve beceriyi kazanmasıdır.
2. Ġçerik:
 Firma içi eğitim nedir, ne değildir?
 Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
 Organizasyonel analiz
 KiĢi ve görev analizi
 Yetkinlik modelleri
 Eğitim metotlarına giriĢ
 Uygulamalı eğitim metotları
 ĠĢ baĢı eğitimi
 Vaka çalıĢmaları
 Duyarlık öğrenimi
 Rol oynama
 Benzetim ve oyunlar
 Takım çalıĢmasına bağlı eğitim
 Teknolojiye dayalı eğitim metotları
 ProgramlanmıĢ öğrenim
 Web tabanlı – uzaktan öğrenim
 Eğitim transferi
 Eğitimin tasarımı
 Transfer çevresini yönetmek
 Sunum tekniklerini kullanma
 Video-kamera çalıĢması (katılımcı grubu içinden belli sayıdaki katılımcının eğitim transferi
yetkinliğinin incelenmesi.)
 Seminer değerlendirmesi ve kapanıĢ
3. Süre:
3 Gün
4. Katılımcı Profili:
ĠĢyerinde her alandan bölüm yöneticileri ve yönetici adayları.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
56
LĠDERLĠK VE YÖNETĠM BECERĠLERĠ
KLM.YNT.07
1. Amaç:
Bireysel farkındalık, zaman ve stres yönetimi, bireysel karar alma, problem tanımlama ve çözme, kendi
kendine motivasyon, baĢkalarını motive etme ve etkileme, yetki devri, koçluk ve liderlik becerileri,
hedef ve vizyon belirleme, çatıĢma yönetimi, stratejik planlama ve organizasyon alanlarında bilgi ve
becerilerin geliĢimi amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:









Bireysel Farkındalığın GeliĢtirilmesi
Zaman ve Stres Yönetimi
Yaratıcı Problem Çözümü
Koçluk ve Liderlik
Güç
Motivasyon
ÇatıĢma Yönetimi
Güçlendirme ve Yetki Devri
Stratejik Planlama ve Organizasyon
3. Süre:
3 Gün
4. Katılımcı Profili:
En az 1 yıllık yönetim deneyimi olan yöneticiler, proje yöneticileri, grup ve bölge sorumluları, liderler,
koçlar, karar verici ve uygulayıcılar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
57
ÜRETĠM SÜREÇLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME
TEKNĠKLERĠ
KLM.YNT.08
1. Amaç:
Problem çözme tekniklerinin kullanılarak problemlerin kök nedenlerinin ortadan kaldırılması ve
tekrarının önlenmesidir.
2. Ġçerik:





Problemin Tanımlanması
Problemin Analizi
Çözümlerin Belirlenmesi
Sonuçların Değerlendirilmesi
StandartlaĢtırma
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
58
KURUMSALLAġMA VE KURUMSAL YÖNETĠM
KLM.YNT.09
1. Amaç:
Kurumsal Yönetim ile iç ve dıĢ çevre arasında yürütülen faaliyetlerin iyi tanımlanmasını ve sürekli
denetim halinde tutulmasını sağlayabilmek için gerekli vizyonu kazandırmaktır.
2. Ġçerik:





























Kurumların geliĢimi.
Küçük-Orta-Büyük Ölçekler.
Aile ġirketlerinden Kurumlara
Bürokratik Model
MerkezileĢme ve merkezden uzaklaĢma
Yatay ve dikey yapılaĢma
DepartmanlaĢma
Bilgi akıĢı ve enformasyon altyapısı
ÇağdaĢ kurum tasarımları:
Proje yapılanması
Matris yapılanma
ġebeke yapılanması
Kurum kültürünün boyutları ve türleri
Kurum kültürü yapılandırması ve sürdürülmesi
Kültürel farklılıklar ve farklılık yönetimi
Kurumsal öğrenme
Birey ve grup
ĠĢ tasarımı ve teknolojisi
Hedef ve Stratejiler
Kurumsal gücün yönetim
Kurumsal Yönetim ve yönetim yapılanması
Planlı değiĢimin yönetimi
DeğiĢime direnç
Yeniden Yapılanma (BPR)
Kurumsal değiĢim yaklaĢımları
Entellektüel Sermaye
Ġnsan Sermayesi
Yapısal Sermaye
MüĢteri Sermayesi
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, departman müdürleri.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
59
HEDEFLERLE YÖNETĠM
KLM.YNT.10
1. Amaç:
ġirket içerisinde yönetici ve yönetici adaylarına hedeflerle yönetim konusunda bilgi sunmak ve bu
konudaki becerilerini artırmak için uygulamalar yaptırmaktır.
2. Ġçerik:
 Hedeflerle yönetimin tarihçesi ve tanımı
 Peter Drucker ve Hedeflerle Yönetim
 ĠĢletmelerde stratejik yönetim ve SWOT analizi
 Hedeflerle yönetimin özellikleri
 Hedeflerle yönetim organizasyon Ģeması
 Organizasyona sağladığı yararlar
 Süreç olarak hedeflerle yönetim
 Organizasyonda Hedeflerle Yönetim sürecinin planlanması
 Organizasyonda S.M.A.R.T. kuralları ile hedef belirleme
 Bölüm hedeflerinin tespit edilmesi
 Bölüm hedeflerinin performans kriterlerinin belirlenmesi
 Hedef sonuçlarının değerlendirilmesi
 Hedefe dayalı performans değerlendirme süreci
 Mülakata dayalı geri besleme süreci
 Hedeflerle yönetimin stratejik planlama ile iliĢkisi
 KiĢisel hedeflerin belirlenmesi
 Organizasyonel hedefler ile kiĢisel hedeflerin örtüĢmesi
 Hedeflerle yönetim uygulamaları
 Empowerment (güçlendirme) sisteminin kurulması
 Hedeflerle yönetim-yönetici değerlendirme testi
 Seminer programının değerlendirilmesi ve kapanıĢ
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Her bölümden yönetici ve yönetici adayları.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
60
SÜREÇ YÖNETİMİ
KLM.YNT.11
1. Amaç:
Süreçlerin etkin olarak yönetilebilmesi için süreç yönetimi ve iyileĢtirme mantığının kazanılmasıdır.
2. Ġçerik:







Süreç Sahipleri
AkıĢ Diyagramları
Performans Göstergeleri
Süreç Olgunluğu
Skor Kartları
ĠyileĢtirilecek Sürecin Belirlenmesi
Sürecin Sürekli ĠyileĢtirme Döngüsü
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
61
PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ
KLM.YNT.12
1. Amaç:
Toplam Kalite Yönetiminin en önemli hedeflerinden SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME felsefesine uygun olarak,
Ģirket içindeki kalite ve verimlilik problemlerini Ģirketin tüm çalıĢanlarının iĢtiraki ile çözerek, Ģirketin
rekabetçi konumunu korumak ve geliĢtirmek.
2. Ġçerik:










Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetiminin Temel Özellikleri

Benimsenmesi Gereken 10 Temel Yönetim Görevi
Problem Nedir?

Örgütsel Problem

Problem Çözmenin Temel Unsurları

Probleme Duyarlılık
Problem Çözmede Kritik Faktörler
Öncelikli Problemlerin Belirlenmesi
ĠyileĢtirme Proje Ekipleri (ĠPE)

ĠPE nin Amaçları

ĠPE nin özellikleri
ĠPE Organizasyonu

ġirket Proje Komitesi

ġirket Toplam Kalite Proje Yöneticisi

ĠyileĢtirme Projeleri Sorumlusu

ĠPE Lideri

ĠPE Üyeleri
ĠPE ÇalıĢma Yöntemi
Problem Çözme AĢamaları

Problemin TeĢhisi ve Tanımlanması

Veri Toplama

Probleme Uygun Farklı Çözümler Üretmek

Olası Çözümlerin Probleme Uygulanması

En Uygun Olası Çözümün Seçimi

Çözümün Uygulanması
Problem Çözmede ve Sürekli ĠyileĢtirmede PUKO Çevriminin kullanılması
Problem Çözme Teknikleri

Beyin Fırtınası Tekniği

Sebep Sonuç Diyagramı

Pareto Analizi ve Pareto Diyagramı

ĠĢ AkıĢ ġeması

Çetele Diyagramı

Histogram

Serpilme Diyagramı
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
ġirket kalite sistem sorumluları, iyileĢtirme proje ekiplerinde görev alacak tüm orta kademe yöneticiler,
mühendisler ve uzmanlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
62
YALIN ÜRETĠM
KLM.YNT.13
1. Amaç:
Yalın Üretim, Toyota tarafından geliĢtirilen ve amacı sistemdeki mevcut israfın ortaya çıkartılması ve yok
edilmesi olan, sürekli iyileĢtirme prensibine dayalı olarak çalıĢan bir genel yönetim felsefesidir. Eğitimin
amacı, dünyada değiĢik sektörlerden birçok firmanın geliĢtirme ve maliyet düĢürme yöntemi olarak
uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) hakkında temel bilgi ve prensiplerin katılımcılara
sunulmasıdır.
2. Ġçerik:







Yalın Üretim nedir?
Yalının Üretimin tarihsel geliĢimi
Yalın Üretimin temel prensipleri
Yalın Üretimde kullanılan araçlar
Yalın Üretim uygulamalardan örnekler
Yalın Üretim tekniklerinin getirileri
Yalın Üretim uygulama planları.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıĢanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer
alacak personel
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
63
5 S ĠġYERĠ ORGANĠZASYONU
KLM.YNT.14
1. Amaç:
5S ĠĢyeri Organizasyonu, beĢ adımdan oluĢan, amacı çalıĢma ortamının organizasyonu, tertip ve
temizliğinin sağlanması ve bu yolla israfın yok edilmesine yardımcı olmak olan, son derece basit ve etkili
bir yöntemdir. 5S, Yalın Üretim ve diğer iyileĢtirme ve yeniden yapılandırma çalıĢmalarının temelini
oluĢturur. 5S ile hedef çalıĢma ortamının temiz, düzenli olmasını sağlamak, iĢ güvenliğini arttırmak ve bir
bakıĢta yanlıĢların tespitini sağlamaktır.
2. Ġçerik:












Yalın Üretim ile ilgili özet bilgi
5S‟in Amacı ve Önemi
5S'in ġirkete Kazandırdıkları
5S'in Adımları
Birinci Adım: Sınıflandır
Ġkinci Adım: Sırala
Üçüncü Adım: Sil Süpür
Dördüncü Adım: StandartlaĢtır
BeĢinci Adım: Sürdür
5S Uygulama Planı
5S Uygulama Örnekleri ve Fotoğraflar
Saha Uygulamaları
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim ve depo birimleri çalıĢanları ve yöneticileri, 5S uygulama
ekibinde yer alacak personel
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
64
DEĞER AKIġI HARĠTALAMA (VSM)
KLM.YNT.15
1. Amaç:
Toyota tarafından geliĢtirilen ve dünyada değiĢik sektörlerden birçok firmanın geliĢtirme ve maliyet
düĢürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan Değer
AkıĢı Haritalama (Value Stream Mapping – VSM) hakkında temel bilgi ve prensiplerin katılımcılara
sunulması. Değer AkıĢı Haritalama, bir kuruluĢta çeĢitli seviyeler veya departmanlar için ürün (malzeme)
ve bilgi akıĢındaki her adımın sorgulanarak mevcut sistemin incelenmesi ve kayıpların ortaya
çıkarılmasını amaçlar. Bu inceleme sonucunda mevcut durum ortaya çıkarılır ve yapılan iyileĢtirme
çalıĢmalarıyla kayıplar azaltılarak gelecekteki durum tasarlanır.
2. Ġçerik:







Değer AkıĢı Haritalama nedir?
Değer AkıĢı Haritalama yönteminin amacı nedir?
Değer AkıĢı Haritalama yönteminin getirileri nelerdir?
Değer AkıĢı Haritalamada izlenecek adımlar
Değer AkıĢı Haritalamada kullanılan haritalama yöntemi ve kullanılan simgeler
Takt time ve veri toplama yöntemleri
Değer akıĢı haritalama örnekleri
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıĢanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer
alacak personel
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
65
SMED – AYAR SÜRESĠ KISALTMA
/ HIZLI TĠP DEĞĠġĠMĠ
KLM.YNT.16
1. Amaç:
Toyota tarafından geliĢtirilen ve dünyada değiĢik sektörlerden birçok firmanın geliĢtirme ve maliyet
düĢürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan SMED
(Single Minute Exchange of Dies – Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢtirme) yöntemi hakkında temel bilgi ve
prensiplerin iletilmesi. Hızlı kalıp değiĢimi veya Hızlı ürün tipi değiĢimi olarak da bilinen SMED
yönteminin amacı, makinelerin bir üründen diğer bir ürüne geçiĢlerindeki kayıp zamanın en aza
indirilerek daha küçük partiler halinde üretime imkan sağlamak ve makine verimliliğini arttırmaktır.
2. Ġçerik:






SMED nedir?
SMED niçin önemlidir?
Ayar zamanlarının kısaltılması ve hızlı model değiĢimi ile elde edilebilecek avantajlar
SMED teknikleri
Uygulamalardan örnekler
SMED yönteminin uygulanmasında karĢılaĢılan problemler/engeller.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, üretim birimleri çalıĢanları ve yöneticileri, Yalın uygulama ekibinde yer
alacak personel
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
66
KAĠZEN (SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME)
KLM.YNT.17
1. Amaç:
Japonca “kai” ve “zen” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluĢan kaizen, kelime anlamı olarak daha
iyiye doğru değiĢim demektir. Kaizen dar anlamıyla Yalın yaklaĢım çerçevesinde odaklanmıĢ iyileĢtirme
çalıĢmalarını ifade eder. Bu çalıĢmalar, iyileĢtirme ekipleri veya çemberleri tarafından verimlilik, maliyet
azaltma, kalite, iĢ güvenliği ve benzeri konularda sistematik iyileĢtirme projeleridir. Kaizen aynı zamanda
Yalın düĢüncenin ana prensiplerinden sürekli iyileĢtirme felsefesi olup geniĢ bir anlamı da ifade eder. Bu
eğitimin amacı odaklanmıĢ iyileĢtirme çalıĢmalarının yöntemleri ve kaizen felsefesi hakkında katılımcıları
bilgilendirmektir.
2. Ġçerik:







Yalın düĢünce hakkında temel bilgiler
Kaizen nedir?
Kaizenin amacı ve prensipleri
Kaizen uygulama alanları
Kaizen uygulama yöntemleri ve adımları
Temel problem çözme yöntemleri
Örnek uygulamalar
3. Süre:
1 gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileĢtirme ekip liderleri
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
67
KANBAN (ÇEKME SĠSTEMĠ)
KLM.YNT.18
1. Amaç:
Japonca “sinyal” anlamına gelen Kanban, Yalın tekniklerden biri olup üretim planlama, malzeme
planlama ve bölümler arası malzeme akıĢlarının düzenlenmesinde kullanılır. Basit ve görsel yöntemlerle
uygulanan kanban müĢteriden çekme prensibine göre hareket eder. Bir önceki üretim biriminin hızını bir
sonraki birim belirler ve üretim talebe göre yapıldığı için ara stoklar azalır ve kontrol kolaylaĢır. Bu
eğitimin amacı birçok farklı uygulamaları olan kanban yöntemi ile ilgili temel prensipleri katılımcılara
aktarmaktır
2. Ġçerik:









Yalın düĢünce hakkında temel bilgiler
Sürekli akıĢ ve tek parça akıĢı prensipleri
Ġtme ve çekme sistemleri arasındaki fark
Kanban nedir?
Kanbanın amacı ve getirileri
Kanban çeĢitleri ve kullanım alanları
Kanban ile ilgili hesaplamalar
Temel 5S iĢyeri organizasyonu eğitimi ve kanban ile iliĢkisi
Örnek uygulamalar
3. Süre:
1 gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileĢtirme ekip liderleri
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
68
TOPLAM VERĠMLĠ BAKIM
KLM.YNT.19
1. Amaç:
Üretim sahasında çalıĢan bakım ve üretim personelinin bakım faaliyetlerine olan bakıĢ açılarını
farklılaĢtırmak sureti ile her türlü malzeme ve iĢgücü kayıplarını azaltarak verimliliği arttırmak,çalıĢanları
ekip çalıĢmasına teĢvik etmek ve iĢ kazalarını önlemek.
2. Ġçerik:
 GĠRĠġ
 TVB SĠSTEMĠNĠN HEDEFLERĠ
 FABRĠKADA KAYIPLAR
 Ekipman kullanım etkinliğini kısıtlayan kayıplar
 ĠĢgücü verimini kısıtlayan kayıplar
 Ekipman-Kalıp-Aparat, Enerji ve Hurda Kayıplar
 TOPLAM VERĠMLĠ BAKIMIN TEMEL FAALĠYETLERĠ
 OdaklanmıĢ ĠyileĢtirmeler
 Otonom Bakım
 BaĢlangıç Temizliği ve Kontrol
 Kirlenme Kaynaklarının Ortadan Kaldırılması
 Geçici Temizlik ve Yağlama Standartlarının OluĢturulması
 Teknik Eğitimler ve Genel Kontroller
 Otonom Kontroller
 Standardizasyon
 Otonom Bakım Yönetimi
 Otonom Bakımda BaĢarı için 14 önemli nokta
 Planlı Bakım
 Eğitim
 Erken Ürün-Ekipman Kontrolü
 Kalite Bakım
 POKE YOKE Uygulamaları
 POKE YOKE Sistemleri
 Çevre-Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
 Ofislerde TVB
 MAKĠNA OPERATÖRLERĠNDEN VE DĠĞER ÇALIġANLARDAN BEKLENTĠLER
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Yöneticiler, Bakımcılar ve Mühendisler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön Gereklilik yoktur.
69
FMEA HATA TÜRÜ VE ETKĠLERĠ ANALĠZĠ
KLM.YNT.20
1. Amaç:
KuruluĢların Proses, faaliyet ya da belirli bir operasyondaki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve
sebeplerini araĢtırmak ve öncelikleri belirlemek. Bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri bir ekip
çalıĢması ve sistematik yaklaĢımlarla yapmak isteyen katılımcılara F.M.E.A. metodunu uygulamalar ile
öğretmek
2. Ġçerik:
Bu seminerde proses F.M.E.A anlatılmaktadır.









F.M.E.A. nedir ?
F.M.E.A. ne zaman ve nerelerde uygulanır ?
F.M.E.A. nasıl uygulanır? (potansiyel hata türleri, hatanın etkileri, hatanın nedenleri, mevcut
kontroller, düzeltici faaliyetler)
Pilot Uygulama nasıl seçilir?
F.M.E.A ekibi nasıl oluĢturulur?
Derecelendirme tablolarının kullanılması,
Risk öncelik göstergesinin hesaplanması,
F.M.E.A. formunun doldurulması,
Yapılacak aksiyonların planlanması ve takibi.
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, iyileĢtirme ekip liderleri. Firmalarında ISO/TS 16949
sistemini kuracak ve sürdürecek kiĢiler. ĠyileĢtirme metotları uygulayan firmalar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
70
DEPO VE STOK YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.21
1. Amaç:
Tedarik Zinciri Yönetimi‟nin en önemli yapı taĢlarından biri olan Stok Yönetimi konusunda temel
bilgilerin verilmesi ve stok yönetimi dahilinde kullanılan tekniklerin katılımcılara aktarılması. Tedarik
zinciri yönetimi kavramı içerisinde kuruluĢlarda depo faaliyetlerinin etkin ve verimli çalıĢmasına yönelik
temel depo konularının incelenmesi. Bu kapsamda, depo bölümünün iĢletme içerisindeki yeri, depo
teknolojileri, depo operasyonları, depo bilgi sistemleri gibi konular incelenmektedir.
2. Ġçerik:






















Stok Kavramı ve Genel Tanımlar
Stok ÇeĢitleri
Stok Kontrol ve SipariĢ Verme Yöntemleri
MRP Kavramı
Stok Maliyetleri
SipariĢ Adetleri Belirleme Yöntemleri
Emniyet Stoğu
Stok Değerleme
Stokların Doğruluk Takibi
Stok Sayımları Yöntemleri (Cycle Counting)
ABC Analizi
Stok Devir Hızı
Stok Veritabanı Sistemi
Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı
Temel Depo Türleri ve ĠĢlevleri
Depo ĠĢ Süreçleri
Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar
Depo Teknolojileri
Depolamada Risk Faktörleri
Depo Bilgi Sistemleri
Depolama Maliyetleri ve Depo Yönetiminde Performans Ölçümü
Vaka ÇalıĢmaları
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları
çalıĢanları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
71
TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.22
1. Amaç:
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) küreselleĢmenin ve müĢteri isteklerinin artması ile
son yıllarda önemli bir rekabet unsuru haline gelmiĢtir. Eğitimin amacı, kısaca hammaddeden müĢteriye
kadar olan faaliyetler zincirinin yönetilmesi olarak tanımlanabilecek Tedarik Zinciri Yönetimi‟nin temel
felsefesi, fonksiyonları, alt süreçleri, bileĢenleri ve yöntemlerinin açıklanmasıdır. Eğitim kapsamında
Lojistik kavramı ve temel faaliyetleri de incelenmektedir.
2. Ġçerik:




















Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
Tedarik Zincirinin Önemi ve Getirileri
TZY‟de Faaliyetler ve BileĢenler
Tedarik Zinciri Evrimi
Yalın Tedarik Zinciri
Lojistik Kavramı
Lojistikte Temel Öğeler ve Faaliyetler
Lojistik maliyetleri
Tersine Lojistik
Nakliye türleri
Nakliyat Türü Seçimi
Uluslararası SatıĢ ġartları (Incoterms)
Tedarik Zinciri Tasarımı
Dağıtım Ġhtiyaç Planlaması (DRP)
Flowcasting
Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect)
Stok Konsolidasyon
Cross- dock ve Milkrun Yöntemleri
Araç Rotalama ve Yükleme
Tedarik Zinciri Performansı
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları
çalıĢanları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
72
TOPLANTI YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.23
1. Amaç:
ĠĢletme içinde toplantılara katılan tüm çalıĢanlara, toplantıların daha verimli ve etkin geçebilmesi için
bilinmesi gereken genel kurallar hakkında bilgi sunmak ve örnekler vermektir.
2. Ġçerik:
 ĠĢletmelerde toplantı nedir, ne zaman yapılmalıdır?
 Gerçekten toplantı yapmak gerekli mi?
 ĠĢletme içinde toplantılar ile ilgili çeĢitli inançlar
 ĠĢletmelerdeki toplantı türleri ve özellikleri
 Yöneticilerin toplantıları bir yönetim aracı olarak kullanabilmesi
 Toplantılara girmeden önce gündem düzenlemek

Ġyi düzenlenmiĢ gündem zaman kazandırır

Gündem maddelerinin belirlenmesi

Karar verme

Fikir üretme

Bilgi alma

Konu tartıĢma
 Toplantılar niçin hep tatsız ve gergin geçer?

Toplantılara iliĢkin Ģikâyetler

Toplantı-oda düzeni

Toplantıda kullanılacak iletiĢim teknikleri

Toplantılarda not tutma teknikleri
 Toplantı liderinin görevleri ve yapabileceği değiĢiklikler

Toplantıya katılanların rolleri

Toplantıyı kontrol altında tutmak-anlaĢmazlıklar ile baĢa çıkma
 Toplantıyı sonlandırmak

Toplantı amacını gerçekleĢtirme

Toplantı raporunun hazırlanması ve dağıtımı
 Toplantı sonrası kararların izlenmesi
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
ĠĢletme içinde yapılan toplantılarda rol alan tüm çalıĢanlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
73
ZAMAN YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.24
1. Amaç:
Günümüz koĢullarında yöneticinin bireysel ve Ģirket amaçlarına ulaĢması ve baĢarılı olması ayrıntılarla
uğraĢmadan kısa zamanda çok iĢ yapmasına, bir baĢka deyiĢle zamanını iyi düzenlemesine bağlıdır. Bu
seminerimizde zamanın kötü kullanılmasının nedenleri ile zamanın daha etkin Ģekilde yönetilmesinin
yöntemleri üzerinde durulacaktır.
2. Ġçerik:















Zaman Kavramı
Zamanın Yönetim ve Yöneticiler Açısından Önemi
Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler
Zamanı Kötü Kullanmanın Belirtileri
Zaman Yönetimi Teknikleri
Yetki Devri
Öncelikleri Belirlemede Tercihler
Zamanın Detaylı Planlanması
BaĢkalarının Zamanına Saygı Duymak
Zaman Kaybına Neden Olan Sebepler
Zaman Yönetiminde Motivasyon
Etkili ĠletiĢim
Problem Çözme ve Karar Verme
Stres - Zaman ĠliĢkisi
Zaman Yönetiminin Verimliliğe Olan Katkısı
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta ve üst düzey yöneticiler ve “zamanım yetmiyor” diyenler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
74
DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.25
1. Amaç:
ġirketlerin; organizasyonel yapılanmaları ile ilgili bölümlerde görev alan çalıĢanların değiĢim sırasında
karĢılaĢacakları problemler ile nasıl baĢa çıkmaları gerektiği konusunda temel bilgilerin aktarılması
amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:
 DeğiĢim Kavramı
 DeğiĢimle Ġlgili GörüĢler ve DeğiĢim Kavramı
 DeğiĢim Nedenleri
 DeğiĢimin Kaçınılmazlığı
 DeğiĢim Yönetimi
 DeğiĢimin Kaçınılmazlığı
 Tanımı
 Kapsamı
 DeğiĢim Yönetiminin Uygulanması
 DeğiĢim Fikrinin Uygulanması
 DeğiĢim Fikri OluĢturma
 DeğiĢimde Kritik BaĢarı KoĢulları
 DeğiĢimde KarĢılaĢılan Sorunlar
 DeğiĢim Liderini Bekleyen Sorunlar
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
DeğiĢim yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliĢtirerek kariyer yapmak isteyenler, Ģirketlerin ilgili
bölümlerinin uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
olup değiĢim yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
75
ÖNERĠ SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.26
1. Amaç:
ÇalıĢanların daha fazla sayıda ve daha değerli öneriler sunmalarını sağlayabilecek yapıda bir öneri
sistemi tasarlamak ve hayata geçirilmesini planlamaktır.
2. Ġçerik:
 Öneri sistemlerinin kaliteye ve verimliliğe etkileri; önerinin tanımı, öneri sisteminin önündeki
engeller.
 Öneri toplama (kimler öneri verebilir, hangi konularda öneri verilebilir, öneriler nasıl toplanır)
 Öneri değerlendirme (değerlendiriciler, fayda maliyet analizi, cevaplama süresi ve modelleri)
 Ödüllendirme (ödüllendirilme kategorileri, ödüllendirmenin etkileri)
 Önerilerin uygulanmasının takibinin önemi ve yöntemi
 Öneri sisteminin uygulamaya geçiriliĢi (sistemin çalıĢanlara tanıtımı, çalıĢanların eğitimlerinin
baĢlatılması, ilk sürüm önerilerin takibi), sistemin bakımı (yılda bir gözden geçirme ve iyileĢtirme)
 Özetleme, değerlendirme
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Öneri sistemi kurmak isteyen firmalardaki, konuyla ilgili yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
76
SWOT ANALĠZĠ
KLM.YNT.27
1. Amaç:
Bir kuruluĢun ve bulunduğu çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan planlama ve organizasyon aracı
olan SWOT analizinin ve nasıl uygulanacağının kavranması amaçlanmaktadır.
2. Ġçerik:








SWOT analizinin tanımı
SWOT analizinin tarihçesi
SWOT analizinin önemi
SWOT analizi yaparken izlenecek iĢlem sırası
Beyin fırtınası
Stratejik planlama
SWOT analizinin stratejik planlama içindeki yeri
Örnekler
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Stratejik planlama ile ilgili çalıĢan yöneticiler ve üst yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
77
LĠDERLĠK VE MOTĠVASYON
KLM.YNT.28
1. Amaç:
Katılımcıların liderlik ve motivasyon konularında yönetim çevrelerince en çok kabul gören yöntemleri
kısa bir zaman diliminde, topluca öğrenmelerini sağlamak, kendi liderlik stillerini, geliĢime açık yanlarını
belirlemelerine olanak vermek, çağdaĢ motivasyon yöntemlerini ve zamanı daha etkin kullanmaları için
gerekli yöntemleri aktarmaktır.
2. Ġçerik:
 GiriĢ
 ĠĢletme Fonksiyonları
 Yönetim
 Yönetici Kimdir?
 Yönetici Becerileri
 Liderlik
 Liderliğin temelleri
 Lider-Yöneticiğ Farkı
 Klasik Liderlik Teorileri
 Modern Liderlik Teorileri
 Motivasyon
 Motivasyon Teorileri
 Motivasyon Araçları
 Liderlik ve Motivasyonda Duyusal Zekanın Önemi
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Her seviyede yöneticiler, personel çalıĢtıran giriĢimciler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
78
EMPATĠK ĠLETĠġĠM
KLM.YNT.29
1. Amaç:
ĠletiĢim becerilerinin yanı sıra empatik anlayıĢ geliĢtirmeyi de içeren bu program, iletiĢimi engelleyen
etkenleri tanımayı, iletiĢim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele almaktadır. Bu konuda
bireylere sistematik bir yaklaĢım kazandırmayı, iliĢkileri kontrol etme, sağlıklı iletiĢim kurabilme becerileri
kazandırmayı amaçlar.
2. Ġçerik:














Önce Kendimizi Tanıyalım
ĠletiĢim Tanımı
ĠletiĢimde Temel Amaçlar
ĠletiĢim Modeli
KiĢilerarası ĠletiĢim
Etkin ĠletiĢim
KiĢisel Rollerimiz ve Empati
ĠletiĢim Türleri
DavranıĢ Biçimleri
ĠletiĢim Teknikleri
KiĢilerarası ĠletiĢim ÇatıĢmaları
ĠletiĢimi Engelleyen Faktörler
BaĢarılı ĠletiĢim Adımları
Testler, Grup ÇalıĢması
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Eğitim, kiĢisel geliĢim ve iletiĢim konusunda bilgi kazanmak ve çağdaĢ yöntemleri öğrenmek isteyen tüm
katılımcılara açıktır.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
79
ETKĠLĠ SUNUM TEKNĠKLERĠ
KLM.YNT.30
1. Amaç:
Günümüzde pek çok çalıĢan üstüne, astına, çalıĢma arkadaĢlarına, müĢterilere tanıtım ya da benzeri
amaçlarla sunuĢ yapmak durumunda kalmaktadır.
Sonuç olarak hayatımızın her köĢesinde karĢılaĢtığımız sunum konusunu bilmemiz ve en etkili biçimde
kullanmamız gerekir. Bu eğitim, katılımcıların iĢ hayatında profesyonel sunumlar hazırlamalarını ve bu
sayede en kısa zamanda en etkili Ģekilde iletiĢim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
2. Ġçerik:












ĠletiĢim sürecindeki temel öğeler
ĠletiĢim sürecinde eĢ zamanlılık ve dinamizm
Ġyi konuĢmacıda aranan nitelikler
KonuĢma eyleminin 4 öğesi
Sunum kaygısını anlama ve denetleme
Sahne korkusu nedir ve nasıl yeneriz
Sunumun planlanması ve ortam tasarımı
Sunumun hazırlanması
Sunumda dikkat edilmesi gereken noktalar
Sunum araçları
SunuĢ teknikleri
TanıĢma, ısınma, ölçme ve değerlendirme
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Tüm çalıĢanlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
80
STRES YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.31
1. Amaç:
ÇalıĢan insanın verimliliğinin önündeki en büyük sorunlardan birisi strestir. ĠĢ stresinin yönetilmesi,
performansı artırmada temel unsurlardan birisidir. Stresin yönetilemediği zamanlarda, kiĢi gerek fiziksel
gerekse psikolojik durumunda çeĢitli olumsuzluklar yaĢar. Bu seminerimizde stres yaratabilecek durumlar
ve bu durumlar karĢısında geliĢtirilebilecek olası yöntemler üzerinde durulması amaçlanmıĢtır.
2. Ġçerik:








Stres ve Stres Faktörleri
Stresi Fark Etmek, Stres Belirtileri
Stresin Nedenleri
Stres KarĢısında DavranıĢ ġekilleri
Stresin Etkileri ve Sonuçları
Stresle BaĢa Çıkmada Bireysel Stratejiler
BakıĢ Açıları ve Empati
Rahatlama ve GevĢeme ÇalıĢmaları
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Tüm çalıĢanlar.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
81
FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN FĠNANS
KLM.YNT.32
1. Amaç:
Katılımcıları, makro ekonomik ve finansal geliĢmeleri izleme ve yorumlama, çalıĢılan kurumun finansal
analizi konularında bilgilendirmek.
2. Ġçerik:
 Ekonomiyi Okumak:
o Ekonominin lisanını anlamak: Temel kavramlar; yaĢadığımız ekonomi ve resmi rakamlar; medyanın
dili ve ekonomi.
o Hangi veri daha önemli: Veriler ve zamanlama; oncu göstergeler.
 Para Politikası ve Maliye Politikası
o Para politikamız olan enflasyon hedeflemesinin ve ekonomik birimler için sonuçları.
o Maliye politikasının sıkılaĢması mı, gevĢemesi mi yararlıdır?
 Finansal Piyasalar
o Hisse senedi, Tahvil, Döviz.
o Enflasyon ve faiz iliĢkisi.
o Sıcak para giriĢi ne demektir?
 Finansal Matematik
o Risk ve Getiri optimizasyonu.
o Paranın fonksiyonları ve paranın zaman değeri.
 Finansal Tablolar
o Bilanço.
o Gelir tablosu.
o Nakit akım tablosu.
o Rasyonlar.
 Tahmin Yapmak, beklenti oluĢturmak
o Zaman serileri ve finans.
o Regresyon yöntemi.
 Finansal Yönetim.
o Makro ekonomi, finansal piyasalar, sektörüm, Ģirketim.
o Kazanç, gelecek, bilinmezlik
 Küresel Ekonomik Görünüm
o Finansal kriz ve sonuçları.
o GeliĢmiĢ ekonomiler ve geliĢen ekonomiler.
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Finans bilgisine sahip olmayan tüm yöneticiler.
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
82
PROJE YÖNETĠMĠ
KLM.YNT.33
1. Amaç:
Proje Yöneticiliğine ilk adım amaçlı proje yönetiminin temel süreçleri ve uygulamalarının öğretilmesi.
2. Ġçerik:












GiriĢ
Proje nedir?
o Projenin özellikleri
o Projenin rutin iĢlerden farkı
o Projelerin dört ana elemanı
Proje yönetimi nedir?
Proje yönetiminin faydaları
Proje yönetiminin evreleri
o Projenin tanımlanması ve organize edilmesi
o Projenin planlanması
o Projenin yürütülmesi ve kontrolü
o Projenin sonuçlandırılması
Proje yönetiminde kim kimdir?
o Sponsor
o Proje yöneticisi
o Ekip lideri
o Proje ekibinin elemanları
Yazılı proje beratı = YürüyüĢ emri
Proje faaliyetlerinde önemli ilk adımlar
o Kararlar nasıl alınacak
o ÇözülmemiĢ sorunları izleme ve giderme
o Karar ve eylemleri belgeleme prosedürü
o ĠletiĢim planı
o Bütçe oluĢturma
Projeyi yönetilebilir görevlere bölmek
o ĠĢ ayrıĢım yapısı (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) tekniği
o Her görev için zaman ve kaynak tahmini
o Görev dağılımı
o ĠĢ ayrıĢım yapısı sonuçlarının değerlendirilmesi
ĠĢ takvimi oluĢturmak
o ĠĢ takviminin adımları

Görevler arasındaki ilĢkilerin incelenmesi

ĠĢ Takvimi Taslağı Çıkarılması

GANNT ġEMASI

KRITĠK YOL PETODU (Critical Path Method)

PERT TEKNĠĞĠ (Program Evaluation and Review Technique)

ĠĢ takvimini mükemmelleĢtirmek
Risk yönetimi
o Sezgiye dayalı risk yönetimi

Projeye yönelik riskleri teĢhis etmek ve öncelik sırasına koymak

BaĢlıca risklerden kaçınmak ya da en aza indirmek için giriĢimde bulunmak

Olası aksiliklerin üstesinden gelebilmek için olağanüstü durum planları hazırlamak
o Öngörülemeyen risklerin yönetimi
o Proje yönetim uyarlama modeli
Proje kapanıĢ evresi
o Performans değerlendirme
o Belgeleme
o Çıkarılan dersler
o Kutlama
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Departman Sorumluları ve Ġlgili Teknik personel
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön Gereklilik Yoktur.
83
YÖNETĠCĠLĠĞE GĠDEN YOL
KLM.YNT.34
1. Amaç:
Yeni Yöneticilerin Yönetim Sanatını Öğrenerek ĠĢ yaĢamının Ast-Üst ĠliĢkilerindeki Zorlukları ile BaĢa
Çıkmaları Sürecini Kısaltmak
2. Ġçerik:





























ĠĢletme Fonksiyonları
Yönetim
Yönetim Fonksiyonları
Yönetici Kimdir?
Yönetici Becerileri
Yeni Yönetici
Yeni Yönetici Olma Ġle Kimlik DeğiĢimi
Yöneticilikte Ġlk Yılların Sıkıntıları
Yönetici Olmanın Anlamını Öğrenmek
Astların Yeni Yöneticilerden Beklentileri
Üstlerin Yeni Yöneticilerden Beklentileri
Yeni Yöneticilerin ĠlĢk günlerde YaĢadığı Sıkıntılar
Astların Yeni Yöneticiler Ġle Beklentilerde UzlaĢması
Yeni Yöneticilerin Otorite Kullanmaları
Astları Motive Etmek
Astların Performansını yönetmek
Deneyimsiz Astı Yönetmek
Deneyimli Astı Yönetmek
Problemli Astı Yönetmek
Liderlik
Liderlik Tanımları
Liderin Özellikleri
Lider-Yönetici Farkı
Jack Welch'ten Liderlik Öğütleri
Sağlıksız Organizasyon Özellikleri
Sağlıklı Organizasyon Özellikleri
Türk Tipi Yönetici Özellikleri
Astların Üstleri Ġle Etkili ve Verimli ĠletiĢim Kurma Teknikleri
Astlara Diğer Tavsiyeler
3. Süre:
1 Gün
4. Katılımcı Profili:
Orta Kademe Yöneticiler, Yeni Yöneticiler ve Yönetici Adayları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
84
KOÇLUK
KLM.YNT.35
1. Amaç:
Mevcut ve potansiyel yöneticilere takımını yönetmeyi, geliĢtirmeyi ve fırsatları görmeyi öğretmek.
2. Ġçerik:







Yönetimin Temel Kavramları
Stratejik Planlama ve Zaman
Sistematik YaklaĢımla Proje Değerlendirme
ĠyileĢtirme Teknikleri
ÇalıĢanların Katılımı ile Uygunsuzlukları Görebilmek
Süreç Yönetimi Temelinde ĠyileĢtirme Fırsatları ve YaklaĢımları Görebilmek.
Karar Vermede Gerçekçi YaklaĢım
3. Süre:
10 Gün ( 2 ya da 3 aya yayılmıĢ olarak)
4. Katılımcı Profili:
Yöneticiler ve potansiyel yöneticiler
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön Gereklilik Yoktur.
85
Bazı Eğitim, Danışmanlık ve 2. Taraf Denetim Referanslarımız;
86
87

Benzer belgeler