CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar

Transkript

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
BİNA TİPOLOJİSİNE BAĞLI AKUSTİK SORUNLAR
Kodu
(Code)
CKY515
Lisansüstü Program
(Graduate Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Course Name
ACOUSTICAL PROBLEMS WITH
RESPECT TO BUILDING
TYPOLOGY
Yarıyıl
Kredisi
AKTS
Ders
(Semester)
(Local
Kredisi Türü
Credits)
(ECTES (Course
Credits) Type)
Güz
3
7,5
Yüksek
Lisans
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (Environmental Control and
Construction Technologies)
Seçmeli (Elective)
Dersin
Türkçe (Turkish)
Dili
(Course
Language)
Kapalı mekanlarda kaynaktan sesin yayılması sırasında meydana
gelen olaylar; kapalı mekanlarda gürültü kriterleri (arkaplan gürültü
düzeyleri); tasarlama kriterlerinin belirlenmesi (kişi başı hacim, alan,
salon yüksekliği, salon döşemesi eğimi, oturma düzeni irdelenmesi);
konser salonları, operalar, sinemalar, tiyatrolar, çok amaçlı salonlar,
konferans salonları, eğitim binalarını akustik sorunları açısından
incelemek; müzikle ilgili akustik parametreler, konuşmayla ilgili
akustik parametreler, orkestra çukurlarının tasarımı, sahne kulesinin
tasarımı, sinemaların tasarlanması, gözetleme penceresinin
tasarlanması, eğitim binalarının akustik parametreler açısından ele
alınması, iç yüzey kaplamaları için malzeme ve konstrüksiyon seçimi
Sound propagation in closed spaces, background noise, design
criteria (volume per person, area, height, floor slope); to investigate
acoustical problems of concert halls, operas, theatres, multipurpose
halls, conference halls and education buildings; musical acoustics
parameters, speech acoustics parameters, orchestra pit design,
design of cinemas, observation windows, educational buildings in
terms of acoustical design, finishing materials and constructions.
[1]Kapalı mekanlarda sesin kaynaktan yayılması sırasında meydana
gelen olayları incelenmek
[2]Konuşmanın anlaşılabilirliğini etkileyen faktörler ve müziğin
ahenkli algılabilmesi için sesi etkileyen faktörleri incelenmek
[3]Salonların (konferans, tiyatro, konser, opera, çok amaçlı salon,
sinema) mimari projelendirme aşamasında akustik kriterleri göz
önünde bulundurarak doğru tasarlanmasını sağlamak
[4]Konferans, tiyatro, konser, opera, sinema, çok amaçlı salonların
akustik projelendirilmesini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
[1]To investigate the phenomena during the sound spreading from
the source in closed areas.
[2]To investigate parameters that effect speech and music
[3]To design an acoustically correct hall (conference hall, theatre,
concert hall, opera, multi purpose hall, cinema) during architectural
design process
[4]To teach designing acoustical projects of conference halls,
theatres, concert halls, operas, multi purpose halls and cinemas
[1]Farklı işlevlere sahip binaların mimari tasarımda akustik açıdan
doğru boyutlandırılması (kişi başı hacim ve alan, salon yüksekliği,
döşeme eğimi, oturma gruplarının yerleşimi, sahne tasarımı)
[2]Konuşma amaçlı salonların (konferans salonu, çok amaçlı salon)
akustik açıdan projelendirilmesi; salon tavanlarını akustik açıdan
tasarlamak, iç yüzey kaplama malzemelerini ve konstrüksiyonlarını
belirlemek, tüm yapı elemanlarının prensip detaylarını hazırlamak
[3]Müzik amaçlı konser salonlarının akustik açıdan
projelendirilmesi; salon tavanlarını akustik açıdan tasarlamak, iç
yüzey kaplama malzemelerini ve konstrüksiyonlarını belirlemek,
tüm yapı elemanlarının prensip detaylarını hazırlamak
[4]Konuşma ve müzik amaçlı opera salonlarının akustik açıdan
projelendirilmesi; salon tavanlarını akustik açıdan tasarlamak, iç
yüzey kaplama malzemelerini ve konstrüksiyonlarını belirlemek,
tüm yapı elemanlarının prensip detaylarını hazırlamak
[5]Sinema salonlarını mimari tasarım açısından doğru
boyutlandırılması, salonların akustik açıdan biçimlendirilmesi; salon
tavanlarını akustik açıdan tasarlamak, iç yüzey kaplama
malzemelerini ve konstrüksiyonlarını belirlemek, tüm yapı
elemanlarının prensip detaylarını hazırlamak
[1]Dimensioning different types of rooms during architectural
design process (volume per person, area, height, floor slope)
[2]Acoustically designing halls with speech purpose (conference
halls, multipurpose halls); acoustically design the ceiling, form the
hall, determine finishing materials and constructions, prepare
details of al building elements
[3]Acoustically designing halls with music purpose (concert halls);
acoustically design the ceiling, form the hall, determine finishing
materials and constructions, prepare details of al building elements
[4]Acoustically designing halls with music and speech purpose
(opera halls); acoustically design the ceiling, form the hall,
determine finishing materials and constructions, prepare details of
al building elements
[5]Dimensioning and forming cinema halls; acoustically design the
ceiling, form the hall, determine finishing materials and
constructions, prepare details of al building elements
Kaynaklar
(References)
Ödevler ve Projeler
(Homework and Projects)
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
[1]Yılmaz Demirkale, Sevtap, Çevre ve Yapı
Akustiği, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul.
[2]Long, M., Architectural Acoustics, Academic
Press, 2009.
[3]Rossing, Thomas D. (Ed.) , Springer Handbook of
Acoustics, Springer, 2007.
[4]Beranek, L., Concert Halls and Opera Houses:
Music, Acoustics, and Architecture, Springer, 2003
[5]Everest, F. A., The Master Handbook of
Acoustics, New York, McGraw-Hill, 2001.
[6]Mehta, M., Johnson, J., Rocafort, J.,
Architectural Acoustics Principles and Design, New
Jersey, Prentice-Hall, 1999.
- 10 adet makale okunması, irdelemesi, sunulması
ve tümünden bir rapor oluşturması - Planları
öğrenci tarafından tasarlanan farklı fonksiyonlara
hizmete edecek salonların (konser, opera, tiyatro,
çok amaçlı salon, konferans salonu, sinema, eğitim
binası) akustik açıdan tasarlanması ve akustik proje
raporlarının hazırlanması
- Reading, analyzing and presenting 10 articles and
preparing a report - To acoustically design halls
(concert halls, operas, theatres, multipurpose halls,
conference halls, education buildings) which will
be designed for different functions by the students
and to prepare acoustical project reports
Ödev hazırlama, kaynak tarama, dersin anlatımı,
Mediacoustics programı ile temel akustik
kavramlarının incelenmesi, Odeon simulasyon
programı kullanılması
Homework preparation, reference research, lesson
presentation, introduction to acoustical terms with
Mediacoustics program, use of Odeon simulation
program
Anlatılan ders programından, gerekli literatür
araştırmasından, okunan makalelerden ve yapılan
uygulamalardan yararlanılarak ulusal bir makale
yazmak
To prepare a national article using the lectures,
research, articles read and projects made during
the course
Başarı Değerlendirme
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Porject)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi
Değerlendirme
(Quantitiy) Katkısı, %
(Effects on
Grading, %)
0
0
0
0
5
30
0
0
1
30
0
0
1
10
1
30
DERS PLANI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kapalı mekanlarda sesin yayılması sırasında oluşan olaylar, sesin emilmesi, yansıması,
kırılması, saçılması
Kapalı mekanlarda arkaplan gürültü düzeyleri, kriterler
Konuşmayı etkileyen akustik parametreler
Müziği etkileyen akustik parametreler
Konuşmayı ve müziği etkileyen objektif ve subjektif parametreler
Konser salonları, operalar, sinemalar, konferans salonları, çok amaçlı salonlar ve
eğitim binalarının mimari proje tasarlama kriterlerinin etkilerinin ortaya konulması
(salonun biçimlendirilmesi, kişi başı hacim ve alan, döşemenin eğimlendirilmesi,
sahne duvarları, yan duvarlar ve arka duvar biçimlendirmeleri)
Çınlama süresinin farklı yöntemlerle irdelenmesi
Konferans salonlarının akustik açıdan incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey
kaplama malzeme ve konstrüksiyonlarının gruplandırılması ve incelenmesi
Tiyatro salonlarının akustik açıdan incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey kaplama
malzeme ve konstrüksiyonlarının gruplandırılması ve incelenmesi
Konser salonlarının akustik açıdan incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey kaplama
malzeme ve konstrüksiyonlarının gruplandırılması ve incelenmesi
Opera salonlarının ve tiyatroların orkestra çukurunun, sahne kulesinin akustik açıdan
incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey kaplama malzeme ve konstrüksiyonlarının
gruplandırılması ve incelenmesi
Sinema salonlarının akustik açıdan incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey kaplama
malzeme ve konstrüksiyonlarının gruplandırılması ve incelenmesi
Çok amaçlı salonların akustik açıdan incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey kaplama
Dersin
Çıktıları
1
1
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
3, 4
1, 2
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
2, 3
14
malzeme ve konstrüksiyonlarının gruplandırılması ve incelenmesi
Eğitim binalarının (dersliklerin) akustik açıdan incelenmesi ve projelendirilmesi; yüzey
kaplama malzeme ve konstrüksiyonlarının gruplandırılması ve incelenmesi
1, 2
COURSE PLAN
Weeks Topics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sound in closed spaces, sound absorption, reflection, refraction, scattering
Background noise limits in closed spaces, criteria
Acoustical parameters that effect speech
Acoustical parameters that effect music
Objective and subjective parameters that effect speech and music
Architectural building criteria for concert halls, operas, cinemas, conference
halls, multi purpose halls and educational buildings (form, volume and area per
person, floor slope, side walls and back wall)
Calculation of reverberation times
Acoustical evaluation and project for conference halls, finishing materials and
constructions
Acoustical evaluation and project for theatre halls, finishing materials and
constructions
Acoustical evaluation and project for concert halls, finishing materials and
constructions
Acoustical evaluation and project for opera halls, orchestra pit, stage tower,
finishing materials and constructions
Acoustical evaluation and project for cinema halls, finishing materials and
constructions
Acoustical evaluation and project for multi purpose halls, finishing materials and
constructions
Acoustical evaluation and project for educational buildings (classes), finishing
materials and constructions
Course
Outcomes
1
1
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
3, 4
1, 2
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
2, 3
1, 2
Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları
I.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
II.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
III.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
IV.
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
V.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
VI.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
VII.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
VIII. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
IX.
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme (beceri)
X.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XI.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XII.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIII. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIV. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XV. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü
Yetkinlik).
XVI. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
XVII. Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı,
sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
Relationship between the Course and Environmental Control and Construction
Technologies Graduate (MS) Curriculum
Program Outcomes
I.
to develop and deepen the level of expertise in the field (sufficient
knowledge) (Information).
II.
To comprehend interdisciplinary interactions related to the field
(Information)
III.
To use theoretical and practical information in the field of expertise( Skill).
IV.
To conduct an independent study for the field of expertise(Competence to
work independently and to take responsibility).
V.
To critically evaluate the knowledge and skills learned in the field ( Learning
Competency ) .
VI.
To transfer current developments and their work in the field with
quantitative and qualitative data , in written, oral and visual format
(Communication and Social Competence).
VII.
To supervise and to teach the social , scientific, cultural and ethical values
related to the field of data collection, interpretation and implementation
(Field Specific Competence).
VIII. To interpret and to create new knowledge by integrating the information
coming from different disciplines using the knowledge gained in the field(
Skill).
IX.
To analyze problems by using research methods( Skill).
X.
To develop new strategic approaches and to generate solutions by taking
responsibility in order to solve complex and unpredictable problems in the
field (Competence to work independently and to take responsibility).
XI.
To be a leader to solve problems in the field (Competence to work
independently and to take responsibility).
XII.
To examine with a critical perspective social relations and norms and to take
action for change when necessary (Communication and Social Competence).
XIII. To communicate verbally and in writing using a foreign language at least at
the level of European Language Portfolio B2 (Communication and Social
Competence) .
XIV. To use advanced information and communication technologies
(Communication and Social Competence) .
XV. To evaluate results obtained and to develop strategies, policies and
practices (Field-Specific Competency).
XVI. To use knowledge, problem solving and / or practical skills in
interdisciplinary studies (Field-Specific Competency).
XVII. To transfer their work in the field in the written, verbal and / or visual
international arena studies ( Field-Specific Competency).
Level Of
Contribution
1
2
3
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik 5 adet makale okunması, irdelemesi, sunulması ve tümünden bir rapor oluşturması Reading, analysing and presenting 5 articles and preparing a report. Ödev hazırlama, kaynak tarama, sunumlar. Homewor...

Detaylı

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik Music, Acoustics, and Architecture, Springer, 2003. [4]Everest, F. A., The Master Handbook of Acoustics, New York, McGraw-Hill, 2001. [5]Mehta, M., Johnson, J., Rocafort, J., Architectural Acoustic...

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili u...

Detaylı