tc piri reis üniversitesi rektörlüğü sürekli eğitim merkezi

Transkript

tc piri reis üniversitesi rektörlüğü sürekli eğitim merkezi
T.C.
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
TUZLA/İSTANBUL
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
(PÜSEM)
GMDSS SINAVLARI VE MÜRACAAT HUSUSLARI İLE
İLGİLİ KURSİYERLERİ BİLGİLENDİRME NOTU
(NİSAN-2011)
A. YASAL DAYANAK
4 Haziran 2004 Tarih ve 25482 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Telsiz Operatör Yeterlikleri ve
Sınav Yönetmeliği”
B. KAPSAM
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemiadamları Sınavları Merkezi Tuzla – İstanbul’da
yapılacak olan Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınavları aşağıda belirtilen yeterlikleri kapsamaktadır.
1) GMDSS 1'inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1 )
2) GMDSS 2'inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2 )
3) GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC)
4) GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC)
5) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC)
Sınava Girecek Adaylarda Aranacak Koşullar
Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınavına girmek isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:
Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili
eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak veyahut
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu
yabancı olmak,
Sınava girdiği tarihte 17 yaşından küçük olmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi basit ve nitelikli zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma suçlarından veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 4422
sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü
maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak,
GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği ve GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik
Operatör Yeterliği için en az lise ve dengi okul mezunu, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği için
en az ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu ve GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği için en az
ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak,
İdarenin onayladığı bir eğitim kurumunda aday olunan telsiz operatör yeterliğinin gerektirdiği düzeye
uygun ve müfredatı Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği İkinci Kısım Birinci Bölümünde
belirtilen eğitimi aldığını belgelemek,
GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği sınavlarına başvurmak için, GMDSS 2 inci
Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği ile denizde en az üç yıl süreyle ehliyetinin gerektirdiği
görevleri yapmış olduğunu belgelemek,
Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre sağlıklı olduğunu
belgelemek.
C. TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ SINAVLARINA İLİŞKİN BAŞVURU KURALLARI
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemiadamları Sınavları Merkezi Tuzla – İstanbul’da
yapılacak Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınavları için, www.tcgasm.com sitesinde belirtilen tarihler
arasında (ÖRNEK-1) de verilen başvuru formunun ilgili kısımlarını doldurarak Liman Başkanlıklarına
başvurmak gerekir.
Telsiz operatörü yeterlikleri sınavlarına girebilmek için, adayın sicil liman başkanlığına vereceği
bir başvuru dilekçesi ve ekinde;
a) Altı adet vesikalık fotoğraf,
b) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi,
c) Öğrenim durumunu gösterir onaylı belge,
d) Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Sağlık Yönergesi hükümlerine uygun olarak alınmış
“Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi”nin yeni tarihli onaylanmış sureti ve öngörülen koşullara ilave
olarak düzgün ve akıcı konuşma yeterliğini içeren bir sağlık raporu,
e) Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimi
aldığını ve başardığını kanıtlayan bir sertifika veya onaylı suretini,
içerecek şekilde düzenlenecek bir dosya ile liman başkanlıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.
Liman başkanlıkları tarafından yapılan inceleme sonucunda, durumları sınavlara girmeye
uygun olan adaylara, Liman Başkanlıklarınca fotoğraflı “Sınava Giriş Kimlik Belgesi” (ÖRNEK-3)
verilir.
Liman Başkanlıklarınca, sınav tarihine 15 gün kala mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Liman Başkanlıkları; adaylara verilecek olan Sınav Giriş Formunun (ÖRNEK - 2) doldurulmasını
sağlar. Her aday için (3 adet resim ekli) Kimlik Belgesi (ÖRNEK - 3) düzenler.
D. PARASAL KONULAR
Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınavlarına girmek için;
· Tüm adaylar
86 TL
olan sınav harcını Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası
Ankara –Emek şubesindeki 44869970-5001 nolu hesabına dekonta “TELSİZ OPERATÖR SINAV
HARCI ” kaydı koydurularak yatıracaklardır. Ayrıca söz konusu sınav ücretlerinin, Türkiye’nin her
yerinde Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edileceği belirtilerek, herhangi bir
genel bütçe saymanlık (defterdarlık muhasebe müdürlüğü veya ilçe mal müdürlüğü) veznelerine
yatırılmasının imkan dahilindedir. Banka dekontları veya genel bütçe saymalık ödeme makbuzları,
sınava giren adaylar tarafından sınav görevlilerine teslim edilecektir. SINAV HARCI’nı yatırmayanlar,
veya dekontunu / ödeme makbuzunu sınav yerinde yanında bulundurmayanlar kesinlikle sınava
alınmayacaklardır. İnternet ortamında ödenen sınav ücretlerinde internet çıktıları bankaya
onaylatılacaktır. Banka onaysız internet çıktıları kabul edilmeyecektir.
Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları için, Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün
T.C. Ziraat Bankası Ankara –Emek şubesindeki 44869970-5001 nolu hesabına “TELSİZ
OPERATÖR SINAV-İTİRAZ HARCI ” kaydı koydurularak;
21,50 TL. yatırılacaktır.
Gemiadamları sınavları sonuçlarına itiraz başvuruları, dilekçeye itiraz harcının banka dekontu
eklenerek yapılabilecektir.
TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ SINAVLARI İLE İLGİLİ ESASLAR
Mezuniyetleri Nedeniyle Sınava Kabul Edilecekler
Denizcilik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların sınavlara kabul edilebilmesi için Telsiz Operatör
Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitim yerine aşağıdaki
koşullar aranır.
Sözleşmenin öngördüğü A-IV/2 ve B-IV/2 kurallara dayalı olarak, ilgili idarenin onayladığı ve Telsiz
Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen konuları içeren müfredat
programlarını uygulayan dört yıllık Anadolu denizcilik meslek liselerinin veya meslek yüksek okullarının
gemi elektroniği ve haberleşme veya Dz.K.K. astsubay güverte sınıf okullarının telsiz ve harekat
elektronik bölümlerinden mezun olanlar GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya
daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına mezuniyetlerine istinaden kabul edilirler.
Fakülte ve dört yıllık yüksek okulların elektronik veya elektronik ve haberleşme bölümü mezunu
olanlar, “Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği”nin 19 uncu maddesinde belirtilen müfredat
programının işletme, İngilizce ve mevzuatla ilgili konularını içerir onaylı eğitim aldığını belgeleyerek,
deniz hizmeti koşulu aranmaksızın GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha
alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler.
Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen Genel Telsiz
Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve “Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği”nin 10
uncu maddesinde belirtilen nitelik standartlarını sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanmış,
örgün ve yaygın eğitim kurumlarından mezun olanlar, Genel Telsiz Operatör Yeterliği veya daha alt
düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler. Ancak, eğitim kurumlarının “Telsiz Operatör
Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği” 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağladıkları tarihten
önceki mezunları bu haktan yararlanamaz.
Sınavların Değerlendirilmesi
Yazılı ve uygulamalı sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Adayların başarılı
sayılabilmeleri için yazılı ve uygulamalı sınavların her ikisinden de en az 60 puan almaları zorunludur.
Yeterlik Almaya Hak Kazanma
Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik sınıfına göre girdikleri yazılı ve
uygulamalı sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.
Sınavda Başarısız Olma
Yazılı sınavda geçer puan alamayan adaylar uygulamalı sınava alınmazlar ve başarısız sayılırlar.
Yazılı sınavda başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olan adaylar, bir yıl içerisinde bir kere
daha uygulama sınavlarına girebilirler. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanlar veya
girdikleri ikinci uygulama sınavında yine başarısız olanlar, yeniden yazılı sınava girerek 60
puan almak zorundadırlar. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla birlikte telsiz operatörleri
sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.
Sınav Sonuçlarının Yayınlanması
Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınavları yazılı sınav sonuçları, GASM’nin uygun göreceği yer ve
ortamlarda, en geç sınav gününü izleyen üç gün içinde duyurulur. Uygulamalı sınavlar, yazılı
sınavların bitişinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde düzenlenir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Telsiz Operatör Yeterlikleri Yazılı Sınav sonuçlarına itirazlar, en geç sınavın tamamlandığı tarihten
sonra gelen ilk Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar GASM’ye bir dilekçeyle başvurularak
yapılabilecektir. İtirazların incelenerek, değerlendirme sonuçları ve de daha önce yazılı sınavlardan
geçtiği halde uygulama sınavlarında başarılı olamamış ve girdiği uygulama sınavının üzerinden bir
tam yıl geçmemiş olan gemiadamlarından ikinci ve son uygulama sınavına girecek olanlarında
isimlerini içerir tüm uygulama sınavları katılım listeleri
Başarı Belgesi
Sınavların tümünden başarılı olanlar için GASM tarafından fotoğraflı 3 adet başarı belgesi düzenlenir
ve Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Liman başkanlıklarına gönderilir.
Yeterlik Seviyesi ve Sınav Konularına Göre Soru Dağılımı
GMDSS
Operatörü
Genel
Telsiz
GMDSS
Operatörü
Tahditli
Telsiz
Uzun Mesafe Telsiz Operatörü
Kanun ve
yönetmelik
İşletme
İngilizce
TOPLAM
15
50
35
100
25
40
35
100
25
40
35
100
Not: + - % 15 Kayma Olabilir.
GMDSS Genel Telsiz Opertörü ( GOC)
SINAV ADI
Sınavlarla
Açıklama
SÜRESİ
DERS GEÇME
BAŞARI
NOTU
TÜRÜ
İlgili
TARİHİ
BAŞLAMA
SAATİ
09.00
Kanun-Yönetmelik
20 Dakika
İşletme
60 Dakika
İngilizce
40 Dakika
60 puan
Yazılı
10.00
GMDSS Tahditli Telsiz Opertörü ( ROC)
SINAV ADI
Sınavlarla
Açıklama
SÜRESİ
DERS GEÇME
BAŞARI
NOTU
TÜRÜ
İlgili
TARİHİ
BAŞLAMA
SAATİ
09.00
Kanun-Yönetmelik
30 Dakika
İşletme
50 Dakika
İngilizce
40 Dakika
60 puan
Yazılı
10.00
(ÖRNEK – 1)
TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ SINAVLARI
İÇİN
BAŞVURU FORMU
SINAVA GİRECEK ADAYIN
AÇIKLAMALAR
Uyruğu
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri - Yılı
Eğitim Durumu
Yabancı Dili
Adresi
Sınav Merkezi
Sınav Türü
Yukarıda açıklanan bilgilerin doğru olduğunu, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil
edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa
uğramış olsa dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına
adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlardan veya 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 765 sayılı
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmadığımı beyan
ederim.
Adı Soyadı:
İmza
:
(ÖRNEK 2)
SINAV GİRİŞ FORMU
Aday No
Adı Soyadı
Fotoğraf
Sınav Türü
Sınav Tarihi
Sınav Merkezi: Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV), Eğitim Merkezi 34940 Tuzla-İstanbul
Tel: 0216 – 581 00 25
Web:
www.tcgasm.com
Faks: 0216 - 447 00 71
ÖRNEK- 3
TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ SINAV KİMLİK BELGESİ
Fotoğraf
Resmi Mühür
ADAY NO
: ………….…
ADI SOYADI
:…………………………………………..……
BABA ADI
:……………………………………………….
DOĞUM YERİ - YILI
:……………………………………………….
ÖĞRENİM DURUMU
:……………………………………………….
KAYIT LİMANI
:……………………………………………….
GİRECEĞİ SINAV TÜRÜ
:……………………………………………….
SINAVA GİRDİĞİ DÖNEMLER :……………………………………………….
SINAV DÖNEMİ
:……………………………………………….
SINAVA GİRECEĞİ YER
:……………………………………………….
SINAVA GİRECEĞİ KONULAR :……………………………………………….
ONAYLAYAN MAKAM

Benzer belgeler