Türkçe - International Paint

Transkript

Türkçe - International Paint
Intertuf 16
Bitümlü
ÜRÜN TANIMI
Tek komponentli yüksek yapılı ziftli boya.
KULLANIM AMACI
Kaplama arkalarının ve koferdam gibi kapalı bölgelerin ekonomik korunmasında kullanılır.
Gemide sefer sırasındaki bakımlarda, yeni inşaada, bakım ve tamirde kullanılır.
ÜRÜN BİLGİSİ
Renk
JBA016-Siyah, JAA017-Aluminyum
Sonlama/Sonkat
Uygun değil
Part B (Kürleme)
Uygun değil
Hacimce Katı Madde
Oranı
53% ±2% (ISO 3233:1998)
Karışım oranı
Uygun değil
Tipik film kalınlığı
189 micron yaş film kalınlığı, 100 micron Kuru film kalınlığına eşittir.
Teorik Kaplama Alanı
100 micron Kuru Film Kalınlığında 5,30 m²/litre, uygulamada kayıp oranlarını göz
önünde tutunuz.
uygulama şekli
Havasız Sprey, Fırça, Rulo
Parlama noktası
Tek paket 35°C
Kuruma Bilgileri
Dokunma Kuruması [ISO 1517:73]
DÜZENLEME BİLGİSI
Marine Coatings
Sayfa : 1 / 4
Yayın tarihi:07.07.2009
Referans:376
-5°C
5°C
25°C
35°C
36 Saat
24 Saat
8 Saat
8 Saat
Sert Kuruma [ISO 9117:90]
5 Gün
3 Gün
2 Gün
2 Gün
Kat arası kaplama bilgisisınırlamalara bakınız
-5°C
5°C
Yüzey sıcaklığı
25°C
35°C
İle kaplanmış
Asgari
Azami
Asgari
Azami
Asgari
Azami
Asgari
Azami
Intertuf 16
36 Saat
ext
24 Saat
ext
8 Saat
ext
8 Saat
ext
416 g/lt hesaplanan
418 g/kg temin edildiği üzere boyanın sıvı kısmı. AB Solvent Emisyon Bildirisi (Council
Directive 1999/13/EC)
UOMM değerleri tektir ve bilgi amaçlı verilmiştir. Renk ve üretimdeki toleranslarından dolayı değişiklik gösterebilir.
Uçucu Organik Madde
Miktarı (UOMM)
Intertuf 16
Bitümlü
SERTİFİKA
Onaylı boya planına uygun olarak kullanıldığı zaman, bu malzeme şu sertifikasyonlara sahiptir:
• Gıda Madde ile Temas- Tahıl Taşıma (NOHA)
• Yangına Dayanım- Yüzey Alevinin Yayılması (WFR) - (IMO Kararı A653 (16))
Detaylar için International Paint temsilcisine başvurun.
SİSTEM VE UYGUNLUK
YÜZEY HAZIRLIKLARI
Korunacak yüzeyler için en iyi sistem uyumu için Internationnal Paint temsilcisine başvurun.
Dünya çapındaki standart denizcilik spesifikasyonları doğrultsunda kullanın.
Kaplanacak yüzeyler temiz, kuru olmalı ve tüm kirleticilerden arındırılmalıdır.
Uygun olarak, yüksek basınçlı temiz suyla veya temiz suyla yıkayın ve solvent temizliyici SSPC-SP1 ile tüm gres yağı, yağ, çözülen
kirleticiler ve diğer yabancı maddeler çıkarılmalıdır.
YENİ İNŞAA
Zorunlu olunduğu yerde, kaynak sıçraklarını çıkartın ve kaynak dikişlerini ve keskin köşeleri yumuşatın.
Kaynak ve hasarlı alanlar Sa2½ (ISO 8501-1:2007) standardına göre raspa temizlenmeli veya Pt3 (JSRA SPSS:1984) standardına
göre motorlu aletlenmeli.
Çinko astarlar için AS2 International Paint süpürme raspa standartlarına göre grit süpürme veya Pt3 (JSRA SPSS:1984) göre motorlu
alet.
Ana tamirat
Sa2½ (ISO 8501-1:2007) veya SSPC-SP6 standardına göre aşındırma raspa temizliği. Eğer raspa ile Intertuf 16 uygulama arasında
oksidasyon meydana gelirse, yüzey belirtilen görsel standartlara göre tekrar raspalanmalı. Raspa temizlik süreci tarafından oluşan
yüzey kusurları, usulüne uygun doldurulmalı, tamamlanmalı veya davranılmalıdır.
Çinko ve onaylanmamış ön imalat astarları için AS2 veya AS3 International Paint süpürme raspa standartlarına göre grit süpürme
veya Pt3 (JSRA SPSS:1984) göre motorlu alet.
TAMİR
Çıplak çelikleri Sa2½ (ISO 8501-1:2007) standardına göre raspa ile en az St2 (ISO 8501-1:2007) standardına göre motorlu alet ile
hazırlayın.
Gevşek ve dökülen boyalar, sert kenarlara döndürülmeli ve Intertuf 16,var olan boya üzerine 2-3cm (bir inç) sarma uygulanmalı.
NOT
Raspalanmış alanlar için, astar oksidasyondan önce uygulanmalı. Eğer oksidasyon meydana gelmiş ise, yukarda belirtilen
standartlarda tüm oksidasyonlanmış alan tekrar raspalanmalıdır.
Tank boya projeleri için, takip edilecek detaylı tank boya prosedürleri için International Paint'e başvurun.
Intertuf 16, Intergard 269 üzerine uygulanabilir. Astar yüzeyi kuru ve tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır ve Intertuf 16 belirtilen
üstboya aralıkları ile uygulanmalı (Intergard 269 ürün veri föyüne başvurun). kırılan, hasar gören vb alanlar belirtilen standartlarına
göre hazırlanmalı (ör Sa2½ (ISO 8501-1:2007)).
Spesifik tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun.
NOT
Kuzey Amerika'da denizcilik koşullarında kullanılması için, aşağıdaki yüzey hazırlık standartları kullanılabilir.
Sa2½ (ISO 8501-1:2007) yerine SSPC-SP10.
St3 (ISO 8501-1:2007) yerine SSPC-SP3
St2 (ISO 8501-1:2007) yerine SSPC-SP2
Marine Coatings
Sayfa : 2 / 4
Yayın tarihi:07.07.2009
Referans:376
Intertuf 16
Bitümlü
UYGULAMA
Karıştırma
Bu ürün Tek komponentli boyadır ve her zaman güçlü bir karışırıcı ile uygulamadan önce iyice karıştırlmalıdır.
Tiner
Tavsiye edilmez. İstisnai koşullar altında International GTA004 kullanın (Hacmen en fazla %5). Yerel kanunların ön gördüğünde
daha fazla inceltme YAPMAYIN.
Havasız Sprey
Tavsiye edilen
Meme çapı 0,46-0,66 mm (18-26 thou)
Meme ucundaki sıvı basıncı 176 kg/cm² (2500 p.s.i.)'den az olmamalıdır.
Konvansiyonel sprey
Tabancası
Konvansiyonel sprey ile uygulama tavsiye edilmez.
Fırça
Fırça ile uygulama sadece kestirme kat ve küçük bölgeler için tavsiye edilir. Film kalınlığının sağlanması için birçok kat istenebilir.
Rulo
Rulo ile uygulama sadece küçük bölgeler için tavsiye edilir. Belirtilen film kalınlığının sağlanması için birçok kat gerekebilir.
Temizleyici
International GTA004
İşe ara verme ve temizlik
Bütün teçhizatı International GTA004 ile iyice temizleyin. Kullanılmamış bütün malzemeler sıkıca kapatılmış kaplarda muhafaza
edilmelidir. Kısmen dolu kaplarda malzemede yüzeyde kabuklaşma ve/veya viskozitede artma görülebilir. Malzeme kullanılmadan
önce filtre edilmelidir.
Kaynak
Bu ürünle kaplanmış metalin üstünde kaynak veya ateş kesmesi yapılmasında, uygun kişisel koruma donanımı ve yeterli lokal
egzoz havalandırması gerektiren toz ve gazlar çıkarılacaktır. Kuzey Amerikada aynı şekilde ANSI/ASC Z49.1 "Kaynak ve Kesmede
Güvenlik" talimatnamesi doğrultusunda yapın.
GÜVENLİK
Marine Coatings
Sayfa : 3 / 4
Yayın tarihi:07.07.2009
Referans:376
Tüm çalışmalar uygulamalar dahil ve bu ürünün kullanımı ilgili tüm ulusal Sağlık, Güvenlik & Çevre standart kanunları ile
uyumlu uygulanmalı.
Kullanmadan önce,sağlık ve güvenlik bilgisi içeren bu ürün için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü elde edilnilmeli,
başvurulmalı ve takip edilmeli. Malzeme Güvenlik Bilgi Föyündeki ve kap etiketlerindeki tüm ön uyarıları okuyun ve takip
edin. Eğer bu uyarıları ve talimatnameleri tamanıyla anlaşılmamış ise, veya Eğer bunlara tam anlamıyla uyulmaz ise, bu
ürünü kulanmayın. solvent buhar konsantrasyonun güvenli sınırlarda tutmak ve toksikler veya eksik oksijen tehlikesinden
koruması için uygulama ve kuruma sırasında düzgün havalandırma ve koruma tedbirleri sağlanmalıdır. Deri ve göz
temasından sakınılması için önlemler alınmalı (ör. eldiven, gözlük, yüz maksesi, bariyer kremleri vb.). esas güvenlik
tedbirleri, uygulama metodlarına ve çalışma çevresine bağlıdır.
ACİL TEMAS NUMARALARI:
ABD/Kanada - Tıbbi Danışman numarası 1-800-854-68 13
Avrupa - İletişim (44) 191 4696111. Sadece Doktor & hastaneye danışılmak için (44) 207 6359191
bölgesel ofisle temasa geç.
Intertuf 16
Bitümlü
SINIRLAMALAR
Kuruma zamanı ve terar kat atma aralığı, tank konfigirasyonu veya havalandırma oranı gibi faktörlere göre değişebilir.
Intertuf 16 raspalanmış çeliğin üzerine uygulandığı zaman optimum performans sağlanır.
Intertuf 16 JAA017 sadece ikinci kat sistemi olarak uygulanmalı.
Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel
tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun.
İyi havalarda uygulayın. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasından en az 3°C derece üstünde olmalıdır. Optimum uygulama özelliklerini
yakalayabimek için malzemeyi karıştırmadan ve uygulamadan önce 21-27°C (70-81°F) dereceye getirin. Karıştırılmamış malzeme
(kapları açılmamış) ürün bilgi föylerinde belirtiliği gibi uygun koşullarda saklanmalıdır. Burada verilen bilgiler uygulamaya yönelik
genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir.Test performans sonuçları kontrollu laboratuar ortamında bulunmuştur ve International Paint,
sonuçların gerçek koşullarda ortaya çıkabilecek sonuçlar olduğunu idda edmez. Uygulama, çevre, tasarım faktörleri değişkendir ve
tüm bu özellikler boya performansını etkilemektedir.
Üst boya bilgi föyünde 'ext' = aşılmış üst boya periyodu. Lütfen deniz boyaları rehberine başvurun. Tanımlar ve kısaltmalar
websitemizde mevcuttur.
Ünite Boyutu
ÜNİTE BOYUTU
20 lt
Part A
Hacim
20 lt
Paket
20 lt
Diğer unite boyutları için International Paint'e başvurunuz.
ÜNİTE GÖNDERİ AĞIRLIĞI
DEPOLAMA
Ünite Boyutu
Ünite Ağırlığı
20 lt
23.6 Kg
Raf Ömrü
25°C derecede en az 24 ay.Daha sonrasında kontrol edilerek uygun durumda olması halinde kullanılabilir.
Kuru, güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak yerlerde muhafıza ediniz.
DÜNYA ÇAPINDA
ULAŞABİLME
International Paint'e başvurun.
ÖNEMLİ NOT
Bu teknik föyde verilen bilgiler geniş kapsamlı yazılmamıştır ve herhangi bir kişi herhangi bir amaçla, yazılı olarak tarafımızca uygun görülen ürünü,
amacına uygun olmayan şekilde ve ürün tavsiyeleri dışında hareket etmesi onların şahsi sorumluluklarındadır. Ürün hakkında verdiğimiz tavsiyelerin
güvenirliğini sağlamak için çaba göstermemize rağmen (bu bilgi föyü veya başka bir yerde), ürün kulllanımı ve uygulaması yada yüzey koşulları veya
kalitesini etkileyen birçok faktör üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebeple, aksine yapılmış yazılı bir anlaşma yoksa, ürünlerimizin performansı
ile ilgili veya ilgili olmayan, oluşabilecek herhangi kayıp yada herhangi bir hasarda (Kanunların izin verdiği en fazla süre kadar) yada kullanımda çıkan
sorunlardan kesinlike sorumluluk kabul edilmemektedir. Sağlanan tüm ürünler ve teknik servis tarafından verilen tüm tavsiyeler Genel Satış Şartlarına
tabidir. Dolayısıyla standart satış sözleşmemizin bir kopyası istenmeli ve genel şartlar dikkatle incelenmelidir. Bu föyde geçen bilgiler, tecrübelerimizin
ışığında ve devamlı ürün geliştirme politikamız doğrultusunda zaman zaman değiştilebilir. Kullanılan bilgi föyünün yeni olması ve eski bilgi föylerinin yerine
yenilerinin International Paint yetkili temsilcisinden istenmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
Bu bilgi föyünde adları geçen ürünler AkzoNobel tescilli markası veya AkzoNobel lisanslıdır.
© AkzoNobel, 2009
www.international-marine.com
Marine Coatings
Sayfa : 4 / 4
Yayın tarihi:07.07.2009
Referans:376

Benzer belgeler

Türkçe - International Paint

Türkçe - International Paint İyi havalarda uygulayın. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasından en az 3°C derece üstünde olmalıdır. Optimum uygulama özelliklerini yakalayabimek için malzemeyi karıştırmadan ve uygulamadan önce 21-27...

Detaylı

Türkçe - International Paint

Türkçe - International Paint Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun. İyi...

Detaylı

Interline 850 - International Paint

Interline 850 - International Paint Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun. İyi...

Detaylı

Türkçe - International Paint

Türkçe - International Paint Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun. İyi...

Detaylı

Interbond 201 - International Paint

Interbond 201 - International Paint Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun. İyi...

Detaylı

Türkçe - International Paint

Türkçe - International Paint Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun. İyi...

Detaylı

Türkçe - International Paint

Türkçe - International Paint Kuruma zamanı ve terar kat atma aralığı, tank konfigirasyonu veya havalandırma oranı gibi faktörlere göre değişebilir. Intergard 5620, Intergard 5600 ile karışmış planda kullanılmamalıdır. Üst boya...

Detaylı

Türkçe - International Paint

Türkçe - International Paint İyi havalarda uygulayın. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasından en az 3°C derece üstünde olmalıdır. Optimum uygulama özelliklerini yakalayabimek için malzemeyi karıştırmadan ve uygulamadan önce 21-27...

Detaylı