STM, gerçek zamanlı ve gömülü sistem geliştirme yazılımı

Yorumlar

Transkript

STM, gerçek zamanlı ve gömülü sistem geliştirme yazılımı
YENİLİĞE GİDEN YOLDA BAŞARI ÖYKÜLERİ
STM, gerçek zamanlı ve gömülü sistem
geliştirme yazılımı arayışında IBM’i tercih etti
IBM Rational Doors, Rational Rhapsody,
Rational ClearCase ve Rational ClearQuest
araçları ile STM’nin analiz, gereksinim yönetimi,
konfigürasyon, tasarım ve geliştirme ihtiyaçlarını
karşılayacak entegre araçlar sunuldu.
“Hem gerçek zamanlı işletim sistemi, hem de Windows tabanlı çözüm oluşturmak
üzere bir altyapı belirledik ve bu kapsamda da IBM araçları en uygun çözüm olarak
seçildi. Bizim için önemli olan, birkaç ürün olması ve bu ürünlerin entegre olarak
çalışabilmesiydi. Şu anda STM olarak, IBM Rational Doors, IBM Rational Rhapsody,
IBM Rational ClearCase, IBM Rational ClearQuest araçlarını entegre olarak
kullanıyoruz. IBM ürünlerini tercih etmemizin nedeni ürünlerin gerçek zamanlı
işletim sistemleri de dahil bir çok işletim sistemini desteklemesi, model tabanlı bir
yazılım olanağı sağlaması, tasarım dokümanın hem proje başında, hem de proje
sonunda ekstra bir iş gücü harcamadan otomatik olarak üretebilmesi ve Qt ve
Boost gibi dış kütüphanelerle entegre olabilme özelliklerine sahip olmasıdır.”
Özgür Güleryüz, STM Sistemler Müdürü
Genel Bakış
Gereksinim
• Gerçek zamanlı işletim sistemi
üzerinde çalışacak bir yazılım ihtiyacı
• Model tabanlı bir yazılım
• Analiz, gereksinim yönetimi,
konfigürasyon, tasarım ve geliştirme
ihtiyaçlarını karşılayan entegre araçlar
• Tasarım aracı üzerinden otomatik
tasarım dokümanı üretmek
Çözüm Bileşenleri
• IBM Rational Doors – Gereksinim
yönetimi
• IBM Rational Rhapsody – Yazılım
tasarımı ve geliştirme
• IBM Rational ClearCase –
Konfigürasyon yönetimi
• IBM Rational ClearQuest – Değişim
(Hata) Yönetimi
Çözüm
Tüm IBM ürünleri entegre olarak
çalışıyor. STM, IBM Rational Doors,
IBM Rational Rhapsody, IBM Rational
ClearCase, IBM Rational ClearQuest
araçları entegre olarak kullanıldı.
Murat Güvenç, Özlem Dengizek, Özgür Güleryüz, Aydın Kara
otomatik olarak üretebilmesi ve Qt ve Boost gibi
“Rhapsody’nin platform bağımsız bir altyapı
dış kütüphanelerle entegre olabilme özelliklerine
sağlaması, gerçek zamanlı projede kullanılan
sahip olmasıdır.”
tasarım ve yazılımın, yeni projede farklı bir işletim
sistemi ve farklı bir yazılım geliştirme ortamında
Proje kapsamında STM, hem altyapının
da kullanılmasını sağlamıştır. Bu yüzden STM
oluşturulmasında hem de araçların kullanımı
olarak, IBM Rhapsody ürününü yalnız gerçek
sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak IBM
zamanlı projelerde değil diğer komuta kontrol
Fotoğraftakiler soldan sağa (Arka sıra):
Sistem mühendisliği, teknik destek, proje
karşılayan entegre araçlar ve otomatik tasarım
ekibi ile beraber çalıştı. Güleryüz “Proje sırasında
projelerinde de tercih etmeye başladık. IBM
Gökhan DEMİRDÖĞEN Uzman Sistem Mühendisi
yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek
dokümanı üretme hedefleri ve beklentileriyle
IBM Rhapsody ürününün dış kütüphanelerle
Rhapsody’nin bu projelerde kullanılan diğer
hizmetleri sağlamak, sivil ve askeri sistemler
yürütülen pazar araştırmalarının ardından 2007
entegrasyonunda bazı sorunlar yaşadık fakat
platform bağımsız kütüphanelerle entegre
için yazılım teknolojilerini kazandırmak, yazılım
yılında STM, IBM’i tercih ederek, IBM’in Sistem
bunlara internet üzerinde yer alan Rhapsody
edilebilmesi sayesinde projeler Windows, Linux,
geliştirme ve bakım/idame amaçlı bilgisayar
Mühendisliği çözümleri ile birlikte Rational
forumlarını inceleyerek çözüm bulduk. Genel
VxWorks işletim sistemlerinde çalışabiliyor”
merkezleri kurmak ve işletmek üzere 1991
Rhapsody yazılımını kullanmaya başladı.
anlamda konuşmak gerekirse, IBM ürünleriyle
diyor. STM Yazılım Müdürü Aydın Kara ise,
platformdan bağımsız bir yazılım gerçekleştirildi
proje kapsamında birbiriyle entegre kullanılan
Ahmet Eser Yazılım Mühendisi
Köksal TEKİNASLAN Kıdemli Yazılım Mühendisi
Burak ÇİFLİKLİ Uzman Yazılım Mühendisi
yılında kurulan Savunma Teknolojileri Mühendislik
Özgür YAŞA Kıdemli Yazılım Mühendisi
ve Ticaret A.Ş.’nin, (STM) ortakları arasında
STM, Gerçek zamanlı ve gömülü sistem
ve diğer işletim sistemleri üzerinde de çalıştırıldı,
diğer IBM ürünüyle ilgili olarak “Projelerde
Cem GÜNDÜZ Kıdemli Yazılım Mühendisi
bugün sektörün önde gelen firmalarından TAI,
geliştirme yazılımı arayışında IBM’i
model-tabanlı yazılım üzerinde tecrübe elde
IBM Doors üzerinde yönetilen gereksinimler
HAVELSAN ve SAVRONİK bulunuyor. Bugüne
tercih etti
edildi, servis-odaklı mimari ile yazılım geliştirildi,
IBM Rhapsody’ye aktarıldı ve bu sayede
kadar edindiği derin bilgi birikimi ve deneyimini,
Neden IBM’i tercih ettiklerini, STM Sistemler
gereksinim izleme, yazılım tasarımı ve geliştirme
gereksinimler ile tasarım modülleri arasında
ulusal ve uluslararası platformlarda kamu ve
Müdürü Özgür Güleryüz şöyle açıklıyor: “Bir
aynı araç üzerinde gerçekleştirildi. Artık platform
izlenebilirlik kuruldu, tüm gereksinimlerin tasarım
özel sektörün hizmetine sunmak ve bunu geniş
Ar-Ge projesiyle başladık. Hem gerçek zamanlı
bağımlılığı sorunumuz da kalmadı ve farklı
modülleri ile ilişkilendirilmesi sağlandı. Yazılım
bir bakış açısıyla bir hizmet ağına dönüştürmek
işletim sistemi, hem de Windows tabanlı çözüm
platformlar için hızlı çözümler üretebiliyoruz”
tasarımında üretilen sınıf, nesne diyagramları
üzere çalışmalarını sürdüren STM’nin yaklaşık
oluşturmak üzere bir altyapı belirledik ve bu
diyerek kazanımlarını açıklıyor.
ve IBM Rhapsody’nin otomatik olarak ürettiği
380 çalışanının yüzde 85’i mühendislerden ve
kapsamda da IBM araçları en uygun çözüm
destek uzmanlarından oluşuyor ve dolayısıyla da
olarak seçildi. Bizim için önemli olan, birkaç
geniş kapsamlı mühendislik ve teknoloji geçmişi
ürün olması ve bu ürünlerin entegre olarak
olan şirketin hizmetlerinin büyük bir kısmı bu
çalışabilmesiydi. Şu anda STM olarak, IBM
alanları kapsıyor.
Rational Doors, IBM Rational Rhapsody, IBM
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, Teknoloji
Rational ClearCase, IBM Rational ClearQuest
zamanlı ve gömülü bir proje ile başlayan STM’nin
Portföyü Geliştirme ve Tedarik Hizmetleri
araçlarını entegre olarak kullanıyoruz. IBM
IBM’in Rhapsody ürünü ile geliştirdiği proje
olarak üç ana faaliyet alanı bulunan STM’nin,
ürünlerini tercih etmemizin nedeni ürünlerin
IBM Rational öncesi bir tasarım dokümanı
Türkiye’de model tabanlı ve gerçek zamanlı
gerçek zamanlı işletim sistemi üzerinde
gerçek zamanlı işletim sistemleri de dahil bir
için tüm ekibin en az 2 ay çalışması
geliştirilen ilk komuta kontrol projesi oldu.
çalışacak bir yazılım ihtiyacı bulunuyordu. Bu
çok işletim sistemini desteklemesi, model
gerekirken, artık 400-500 sayfalık bir
“Servis odaklı mimari ile tasarımı yapılan bu
yazılımı geliştirmek için, model tabanlı sistem
tabanlı bir yazılım olanağı sağlaması, tasarım
doküman birkaç kişiyle, birkaç haftada
projede elde edilen başarı benzer bir projenin
mühendisliği, gereksinim ve konfigürasyon
dokümanını hem proje başında, hem de proje
hazırlanabiliyor.
kapılarını STM’ye açmıştır” diyen STM PMP
IBM ürünlerini kullanarak STM’nin bir işletim
yönetimi, tasarım ve geliştirme ihtiyaçlarını
sonunda ekstra bir iş gücü harcamadan
Proje Yöneticisi Özlem Dengizek ekliyor
sistemi içerisinde geliştirilen çözümlerin diğerine
Özlem DENGİZEK Proje Yöneticisi
Onur ÖZCAN Yazılım Mühendisi
Ahmet Bora UYSAL Kıdemli Yazılım Mühendisi
Özgür GÜLERYÜZ Sistemler Müdürü
Murat GÜVENÇ IBM Türk Rational Ürün Yöneticisi
Mehmet Akif GÜLEN Yazılım Mühendisi
Serkan GÜLENÇ Kıdemli Yazılım Mühendisi
Aydın KARA Yazılım Müdürü
(Önde)
Ergün KAPLAN Uzman Yazılım Mühendisi
akış diyagramları yazılım tasarım dokümanına
STM’nin Rhapsody ile gerçekleştirdiği proje
aktarılarak tasarım dokümanı üretmek için
Türkiye’de model tabanlı ve gerçek zamanlı
ekstra zaman harcanmadı, aksine tasarımın
geliştirilen ilk komuta kontrol projesi oldu.
başlamasıyla birlikte kodlama süreci de başladı”
2007 yılında IBM Rhapsody kullanımına gerçek
diye konuşuyor.
Avantajlar
• IBM Rhapsody ile platformdan
bağımsız bir yazılım gerçekleştirildi ve
diğer işletim sistemleri üzerinde de
çalıştırıldı.
• Model tabanlı yazılım üzerinde
tecrübe elde edildi.
• Servis-odaklı mimari ile yazılım
geliştirildi.
• Gereksinim izleme, yazılım tasarımı
ve geliştirme aynı araç üzerinde
gerçekleştirildi.
• Platform bağımlılığı sorunu kalmadı,
farklı platformlar için hızlı çözümler
üretilebildi.
Danışmanlık, Kurulum,
Eğitim ve Destek
aktarabilmesi, gereksinimlerin bağlanabilmesi
Sanayi Satış Lideri Murat Güvenç, “Sadece
ve tasarımların çabuk hazırlanıyor olması ciddi
ürün kullanımı açısından değil, vizyon açısından
bir zaman kazanımını da beraberinde getirdi.
da karşımızda bu olgunluğa sahip ender
Yatırımın geri dönüşü ile ilgili olarak, “Tasarım
şirketlerden bir tanesini görüyoruz. 2007 yılında
dokümanını kolay çıkarıyoruz” diyen Özgür
üründen beklentinin ne olduğunu çok iyi bilen,
Güleryüz ekliyor: “Bir tasarım dokümanı tüm ekibi
ürün karşılığında neler alınabileceğini çoktan
2-3 ay yoracakken, kodla birlikte başladığımız
keşfetmiş bir şirket vardı. Rational ürünlerinin
için birkaç hafta içerisinde 400-500 sayfalık bir
uygulamaya geçmesiyle birlikte çok büyük
dokümanı çıkarıp, teslim edebiliyoruz.”
avantajlar sağlandığını ve ciddi projelerin hayata
geçirildiğini görüyoruz. IBM olarak amacımız,
STM ile gerçekleştirilen projeyle ilgili olarak
STM’ye verdiğimiz desteği daha da ileriye
IBM Orta ve Doğu Avrupa Rational Savunma
götürebilmektir” diye açıklıyor
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM Türk Limited Şirketi
Büyükdere Caddesi
Yapı Kredi Plaza, B Blok
Levent, İstanbul 34330
Türkiye
Aralık 2011
Her Hakkı Saklıdır
IBM ve IBM logosu International Business Machines Corporation şirketinin ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Bu belgede IBM ürünlerine veya hizmetlerine yapılan atıflar, IBM’in söz konusu ürün veya hizmetleri faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerde sunacağı anlamını taşımaz.
Lütfen Geri Dönüştürün

Benzer belgeler

Formalis Governance Complience

Formalis Governance Complience Teslim ve Destek alanı bilgi teknolojilerinin teslim yönüne odaklanmaktadır. Bu alan bilgi teknolojileri sistemindeki uygulamaların hayata geçirilmesi ve sonuçları ile bu BT sistemlerinin etkin ve ...

Detaylı

Forum: FLAÞ HABERLER

Forum: FLAÞ HABERLER STAAD.Foundation.Advanced.v8i.v6.0 STAAD.Offshore.v3.0.1.2 STAAD.Pro.V8i.SS5.20.07.10.41 STAAD.X.Tower.V8i.08.02.04.44 STAGE.Scenario.v5.0 Stahlschlussel.2007 Stahlschlussel.KEY.to.STEEL.v2004 Stai...

Detaylı