2 İD OS 009 Y DARE SMAN YILI E FAA NİYE K ALİY KORKU YET R

Transkript

2 İD OS 009 Y DARE SMAN YILI E FAA NİYE K ALİY KORKU YET R
2009 YILI
Y
İD
DARE
E FAA
ALİY
YET RAPOR
R
RU
OS
SMAN
NİYE KORKU
K
UT ATTA ÜNİVERS
SİTES
Sİ
GeenSoft
STRATEJİ GEL
LİŞTİRME DAİRE BA
AŞKANLIĞ
ĞI
Nisan 2010
2
2009
MALİ YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
II
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
M
MALİ
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
SU
UNUŞ
Güünümüzde toplumların
t
gelişmişlikk düzeyini, yaşam staandartlarını, uluslararassı rekabet
gücünü ettkileyen unnsurların baaşında bilgi üretme gü
ücü gelmekktedir. Ünivversiteler yü
ürüttükleri
bilimsel araştırmalar
a
rla doğrudaan bilgi ürretmenin yanında,
y
billgi üretebillecek ve bu
b bilgiyi
toplumun yararına sunabilecekk niteliklerrde eleman
n yetiştirenn kuruluşlaardır. Üniversitelerin
ülkelerin kalkınmasın
k
nda, çağdaşllaşmasında önemli soru
umluluklarıı vardır.
Osmaniye Koorkut Ata Üniversitesi
Ü
i, bölgesel alanda etkiili, ulusal aalanda tercih edilen,
ulusal ve uluslararasıı düzeyde yetkin
y
ve işşbirliğine aççık bir eğitiim ve araşttırma kurum
mu olmak;
ülkemizinn ve bölgem
mizin sorunnlarını çözm
meye yöneelik çalışmaalar yapmaak, üniversiite-sanayitoplum işbbirliğini sağlamada önncü olmak; mezunlarım
mızın ülke ve dünya gerçeklerin
ne duyarlı,
kültürel olarak
o
donaanımlı, araşştırıcı, kam
mu ve özel sektörde aranan
a
ve kkabul gören
n bireyler
olmasını sağlamak; katılımcılığ
k
ğa ve takım
m çalışmasın
na dayalı kurum
k
kültüürü oluşturarak bilgi
yaratma ve
v yayma koonularında öncü
ö
olmayıı amaçlamışştır.
Ayyrıca, ülkem
mizin sınırlıı ekonomikk, fiziksel ve
v insan kayynaklarını dikkate alaarak, etkin
kaynak daağılımını vee kısıtlı kaynnakları veriimli kılabilm
mek için, fiziksel ve teeknolojik geelişmesine
yardımcı olacak fiziiksel yatırıımların plaanlandığı, gelişen
g
mim
mari teknollojiye uygu
un hizmet
binaları ve
v labaratuaarların yapıldığı, yeterrli teknolojiik makine-tteçhizatlarlaa donatıldığ
ğı eğitimöğretim vee akademikk faaliyetleriinin yanındaa, bölgemizze yeni bir açılım
a
getirm
meyi hedeflemektedir.
Osmaniye Koorkut Ata Üniversitesi,
Ü
, 29 Mayıs 2007 yılınnda kurulduuğu günden beri yeni
kurulacakk olan prograam, fakülte ve enstitü için
i fiziksell alan ve araaç-gereç ihttiyaçlarını karşılamak
k
üzere çalışşmalar yapıılmaktadır. Üniversitem
Ü
mizin fizikseel alan soruunu, özelliklle 2010-2011 öğretim
yılında öğrenci alaccak olan fakültelerim
f
mizin talebinin artacaağı ve büyyüyeceği gözönünde
g
bulunduruulursa, çözüülmesi gerekken önceliklli alanlar içeerisinde yerr almaktadırr.
Kaamu mali yönetimine
y
yeni yaklaaşımlar getiren 5018 sayılı
s
Kamuu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
K
ilee çeşitli raaporların hazırlanmas
h
sı ve bu raporlarla
r
idarelerin yaptıkları
harcamalaarın verimliiliğini kontrrol etmelerii esası getirrilmiştir. Annılan yasannın 41.madd
desi ve bu
maddeye dayanarak yürürlüğe konulan Kamu
K
İdarrelerince Hazırlanacak
H
k Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmeliiğin hükümlleri ve Straateji Geliştirrme Birimleerinin Çalışşma Usul ve
v Esasları
Hakkındakki Yönetm
meliğin 24.maddesi uyarınca, Üniversitem
mizin İdarre Faaliyett Raporu
sorumluluuk ilkesi, dooğruluk ve tarafsızlık ilkesi, açık
klık ilkelerii, tam açıkllama ilkesi,, tutarlılık
ilkesi ve yıllık
y
olma ilkesi
i
de dikkkate alınaraak hazırlanm
mış ve sunuulmuştur.
Tittiz bir çalışşma sonucuunda hazırllanan, Osm
maniye Korkkut Ata Ünniversitesi 2009
2
Yılı
İdare Faaaliyet Rapporunu kaamuoyunun bilgisine sunar, hazırlanmas
h
sında emeğ
ği geçen
çalışanlarıımıza teşekkkür ederim.
Proof. Dr. Orhan BÜYÜK
KALACA
R
Rektör
III
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
MALİ YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
IV
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
M
MALİ
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
İÇİNDEK
KİLER
SUNUŞ ............................................................................................................................................................... III
İÇİNDEKİL
LER...................................................................................................................................................... V
TABLOLA
AR ....................................................................................................................................................... VII
GRAFİKLE
ER....................................................................................................................................................... IX
RESİMLER
R ......................................................................................................................................................... IX
ŞEKİLLER
R .......................................................................................................................................................... IX
I.GENEL BİLGİLER
B
............................................................................................................................................ 1
A. MİSY
YON VE VİZY
YON .............................................................................................................................. 3
1.MİİSYON ................................................................................................................................................ 3
2.VİZ
ZYON ................................................................................................................................................. 3
B. YETK
Kİ, GÖREV VE
V SORUML
LULUKLAR ................................................................................................. 3
1.ÜN
NİVERSİTE ....................
.
................................................................................................................... 3
2. RE
EKTÖR .............................................................................................................................................. 4
3. SE
ENATO ............................................................................................................................................... 6
4.ÜN
NİVERSİTE YÖNETİM
Y
K
KURULU
.................................................................................................... 7
5. FA
AKÜLTE ............................................................................................................................................ 7
6. FA
AKÜLTE KU
URULU ........................................................................................................................... 8
7. FA
AKÜLTE YÖ
ÖNETIM KU
URULU ........................................................................................................ 9
8. EN
NSTİTÜLER
R ..................................................................................................................................... 9
9. YÜ
ÜKSEKOKU
ULLAR ......................................................................................................................... 10
10. BÖLÜMLER
B
R .................................................................................................................................... 11
11. ANABILIM
A
V
VEYA
ANA SANAT
S
DAL
LI .......................................................................................... 12
12. BİLİM
B
VEYA
A SANAT DA
ALI............................................................................................................ 13
13. YÖNETİCİLE
Y
ERLE İLGİL
Lİ ORTAK HÜKÜMLER
H
R ........................................................................ 13
14. ÜNİVERSİTE
Ü
E İDARİ YAP
PILAR VE BAŞKANLIK
B
KLAR ................................................................ 14
C. İDA
AREYE İLİŞK
KİN BİLGİLE
ER ............................................................................................................ 19
1.FİZ
ZİKSEL YAP
PI ................................................................................................................................. 19
1.11 Eğitim Alan
nları, Derslikller ......................................................................................................................... 20
1.22 Sosyal Alanlar............................................................................................................................................... 20
1.2.1. Yemekkhaneler, Kanttin ve Kafeteryyalar ............................................................................................... 21
1.2.2. Lojmaanlar ............................................................................................................................................. 21
1.2.3 Öğrencii Yurtları ..................................................................................................................................... 21
1.2.4 Spor Teesisleri.......................................................................................................................................... 22
1.2.5 Toplanttı-Konferans Salonları
S
................................................................................................................ 23
1.33. Hizmet Alaanları ........................................................................................................................................... 23
1.44. Taşıtlar ......................................................................................................................................................... 24
1.4.1. Mevcutt Taşıtlar ..................................................................................................................................... 24
1.4.2. Mevcutt İş Makinelerri ........................................................................................................................... 24
1.55. Taşınmazlaar ................................................................................................................................................. 25
1.5.1. Müllkiyet Durum
muna göre Taşşınmazların Dağlımı
D
(m2) ........................................................... 25
1.5.2. Kap
palı Mekânlarrın Hizmet Alanlarına
A
Gö
öre Dağılımı .............................................................. 27
2.ÖR
RGÜT YAPIS
SI ( TEŞKİLA
AT ŞEMASII ) .......................................................................................... 27
3.BİL
LGİ VE TEK
KNOLOJİK KAYNAKLA
K
AR ........................................................................................ 30
3.11. Yazılım ve Bilgisayarlarr ............................................................................................................................ 30
3.22. Meslek Yük
ksekokulların
nın Network Alt yapısı, Ya
azılım ve Bilggisayarlar........................................... 31
3.33. Teknolojik Kaynaklar................................................................................................................................. 32
3.44. Kütüphanee Kaynakları ......................
.
........................................................................................................ 32
3.55. Diğer Bilgii ve Teknolojik Kaynaklarr ..................................................................................................... 33
4.İNSAN KAYNA
AKLARI ...................................................................................................................... 33
4.11. Akademik Personelin Kadro
K
ve İstih
hdam Şeklinee Göre Dağılıımı....................................................... 34
4.22. Akademik Personelin Anabilim
A
Dalllarına Göre Dağılımı
D
.................................................................... 34
4.33. Başka Ünivversitelerden
n Üniversitem
mizde Görevleendirilen Akaademik Persoonel ............................... 41
4.44. Akademik Personelin Yaş
Y İtibariylee Dağılımı ....................................................................................... 41
V
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
M
MALİ
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
4.55. İdari Persoonel ............................................................................................................................................. 42
4.66. İdari Persoonelin Eğitim
m Durumu ............................................................................................................. 43
4.77. İdari Persoonelin Yaş İtiibariyle Dağıılımı ................................................................................................ 44
4.88. Sözleşmeli İdari Person
nel Dağılımı .......................................................................................................... 45
4.99. İşçiler ........................................................................................................................................................... 45
4.110. İdari Perssonellerin Ataamasına İlişk
kin Bilgiler ...................................................................................... 45
5. SUNULAN HİZMETLER
H
R............................................................................................................... 46
5.11. Eğitim Hizm
metleri ........................................................................................................................................ 46
5.1.1. Öğrencci Kontenjanlaarı .......................................................................................................................... 48
5.22. Diğer Eğitim
m Hizmetlerii ............................................................................................................................ 50
6.YÖ
ÖNETİM VE İÇ KONTRO
OL SİSTEMİ ........................................................................................... 50
6.11. Yönetim ........................................................................................................................................................ 50
6.22. İç Kontrol .................................................................................................................................................... 51
II. AMA
AÇ ve HEDE
EFLER ........................................................................................................................... 53
III. FAALİY
YETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞER
RLENDİRMELER ................................................................... 55
A. MA
ALİ BİLGİLE
ER ................................................................................................................................. 55
1. 2009 YILI BÜTÇE UYGU
ULAMA SON
NUÇLARI ............................................................................ 56
2. BÜTÇE GİD
DERLERİ ..................................................................................................................... 57
3. BÜTÇE GEL
LİRLERİ....................................................................................................................... 60
4. MALİ DENE
ETİM SONU
UÇLARI..................................................................................................... 61
B.PERFORMANS BİİLGİLERİ ..................................................................................................................... 62
AALİYET VE
E PROJE BİL
LGİLERİ .................................................................................................. 62
1.FA
1.11 Faaliyet Bilgileri
B
........................................................................................................................................ 62
1.1.1 Ulussal ve Uluslarrarası Bilimseel Toplantı Sayısı .......................................................................... 62
1.1.2. Ulusal ve Ulusllararası Bilim
msel Toplan
ntılara Katıla
an Sayısı ...................................... 63
İ
Faaliyett Bilgileri .............................................................................................................. 64
1.22 Yayınlarla İlgili
1.33 Proje Bilgileeri ............................................................................................................................................... 64
1.44 Performans Sonuçları ................................................................................................................. 65
IV. KURUM
MSAL KABİL
LİYET ve KA
APASİTENİN
N DEĞERLE
ENDİRİLMES
Sİ ................................................... 72
V.ÖNERİ VE
V TEDBİRL
LER ............................................................................................................................... 74
EK-1 .................................................................................................................................................................. 75
EK-2 .................................................................................................................................................................. 76
VI
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
M
MALİ
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
TABLOL
LAR
TABLO 1 OSMANIYE
S
KORK
KUT ATA ÜNIVE
ERSITESI VE BIR
RIMLERININ KURULUŞUNUN
U
YASAL DAYANAAKLARI ............................ 2
TABLO 2) EĞITIM
Ğ
ALANLARRI, DERSLIKLEER .......................................................................................................................... 20
TABLO 3) YEMEKHANELER
E
R, KANTIN VE KAFETERYALAR
R...................................................................................................... 21
TABLO 4) LOJMANLAR
O
........................................................................................................................................................ 21
TABLO 5) ÖĞRENCI YURTLLARI ............................................................................................................................................. 22
TABLO 6) SPOR
P
TESISLERII ................................................................................................................................................... 22
TABLO 7) TOPLANTI
O
-KONFFERANS SALON
NLARI ..................................................................................................................... 23
TABLO 8) HIZMET
I
ALANLAARI ............................................................................................................................................... 23
TABLO 9) MEVCUT TAŞITLLAR .............................................................................................................................................. 24
TABLO 10) MEVCUT İŞ MAKINELERI
A
.................................................................................................................................... 24
TABLO 11) MÜLKIYET DURUMUNA
UR
GÖREE TAŞINMAZLARRIN DAĞILIMI (M2) .......................................................................... 25
2
TABLO 12) MÜLKIYET DURUMUNA
UR
GÖREE KAPALI ALAN
NLARIN DAĞILIIMI (M ) ..................................................................... 26
2
TABLO 13) KAPALI MEKÂN
NLARIN HIZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIIMI(M ) ...................................................................... 27
TABLO 14) AMBAR, ARŞIV ALANLARI VE ATÖLYELER ........................................................................................................... 27
TABLO 15) OSMANIYE KORRKUT ATA ÜNIIVERSITESININ YARARLANDIĞII BILIŞIM HIZM
METLERI ............................................... 31
TABLO 16) MESLEK YÜKSEEK OKULLARIN
NIN NETWORK ALT YAPISI ...................................................................................... 31
TABLO 17) TEKNOLOJIK KAYNAKLAR .................................................................................................................................. 32
TABLO 18) KÜTÜPHANE KAYNAKLARI ................................................................................................................................. 32
TABLO 19) DIĞER BILGI VE TEKNOLOJIK
K KAYNAKLAR ......................
.
................................................................................. 33
TABLO 20) AKADEMIK PERRSONELIN KAD
DRO VE İSTIHDA
AM ŞEKLINE GÖRE DAĞILIMII .......................................................... 34
TABLO 21) AKADEMIK PERRSONELIN ANAABILIM DALLARRINA GÖRE DAĞ
ĞILIMI ....................................................................... 35
TABLO 22) BAŞKA ÜNIVERRSITELERDEN ÜNIVERSITEMIZZDE GÖREVLEN
NDIRILEN AKAD
DEMIK PERSON
NEL ............................... 41
TABLO 23) AKADEMIK PERRSONELIN YAŞ İTIBARIYLE DAĞILIMI
A
........................................................................................... 41
TABLO 24 ) AKADEMIK PERSONEL
E
KADIN
N ERKEK ORAN
NLARINA GÖRE
E DAĞILIMI ................................................................. 42
TABLO 25) İDARI PERSONEEL ............................................................................................................................................... 42
TABLO 26) İDARI PERSONEELIN EĞITIM DURUMU ................................................................................................................ 43
TABLO 27) İDARI PERSONEELIN YAŞ İTIBAARIYLE DAĞILIM
MI ................................................................................................... 44
TABLO 28 ) İDARI PERSON
NEL KADIN ERK
KEK ORANLARIN
INA GÖRE DAĞ
ĞILIMI ......................................................................... 44
TABLO 29) SÖZLEŞMELI İDARI
D
PERSONELLIN ÇALIŞTIKLAARI POZISYONLLARA GÖRE DAĞILIMI
A
................................................ 45
TABLO 30) İŞÇILERIN ÇALIIŞTIKLARI POZI
ZISYONLARA GÖ
ÖRE DAĞILIMI .................................................................................. 45
TABLO 31) İDARI PERSONEELERIN ATAMAASINA İLIŞKIN BILGILER ......................................................................................... 45
TABLO 32) OSMANIYE KORKUT
O
ATA ÜNIVERSITESI
NI
ÖĞRENCI
Ğ
SAYILARRI (2009 YILI) ......................
.
..................................... 46
TABLO 33) ÖĞRENCI KON
NTENJANLARI ......................
.
....................................................................................................... 48
TABLO 34) ÜNIVERSITEMIZZ 2009 YILI ÖDENEK
D
HARCAM
MA VE GELIR FARKLARI TABL
LOSU (TL)........................................... 55
TABLO 35) KURUMSAL SINIFLANDIRMA
AYA GÖRE BÜTÇE
Ü
GIDERLEERI İCMALI ................................................................ 56
TABLO 36) EKONOMIK SINIFLANDIRMA
I
AYA GÖRE BÜTÇE
Ü
GIDERLER
RI İCMALI ................................................................. 57
TABLO 37) 2009 YILI ÖDENEKLER
D
VE GERÇEKLEŞME
ELER (FONKSİİYONEL DAĞIL
LIM) .................................................... 58
TABLO 38) ÜNIVERSITEMIZZ 2009 YILI SERMAYE
E
GIDERRLERI EKONOM
MIK KOD DAĞIL
LIMLARI VE OR
RANLARI (BIN TL)
T .......... 59
TABLO 39) BÜTÇE GELIR
RI KESIN HESA
AP CETVELI............................................................................................................ 60
TABLO 40) ÜNIVERSITEM
MIZCE 2009 YIL
LINDA DÜZEN
NLENEN ULUSA
AL TOPLANTI SAYISI ................................................ 62
TABLO 41) ÜNIVERSITEM
MIZCE 2009 YIL
LINDA DÜZEN
NLENEN ULUSA
AL TOPLANTIL
LARA KATILAN
N SAYISI ....................... 63
TABLO 42) İNDEKSLERE GIREN HAKEM
MLI DERGILERD
DE YAPILAN YAYINLAR ................................................................. 64
TABLO 43) BILIMSEL ARA
AŞTIRMA PROJJE SAYISI .............................................................................................................. 64
TABLO 44) PERFORMANS SONUÇLARI ................................................................................................................................ 65
VII
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
M
MALİ
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
GRAFİK
KLER
GRAFIK 1. AKADEMIK KADRO
A
DOLULU
UK ORANI .............................................................................................................. 34
GRAFIK 2. AKADEMIK PER
RSONELIN YAŞ İTIBARI ILE DAĞILIMI ....................................................................................... 41
GRAFIK 3. AKADEMIK PER
RSONELIN KAD
DIN-ERKEK DAĞILIMI ......................................................................................... 42
GRAFIK 4. İDARI
D
PERSONEELIN DOLULUK
K ORANLARI......................................................................................................... 43
GRAFIK 5. İDARI
D
PERSONEELIN EĞITIM DURUMU ............................................................................................................... 43
GRAFIK 6. İDARI
D
PERSONEELIN YAŞ İTIBARI ILE DAĞILLIMI ................................................................................................ 44
GRAFIK 7. İDARI
D
PERSONEELIN KADIN-E
ERKEK DAĞILIIMI .................................................................................................. 44
GRAFIK 8. İDARI
D
PERSONEELIN ATAMASINA İLIŞKIN BILGILER ......................................................................................... 45
GRAFIK 9. ÖĞRENCI SAYIILARI ........................................................................................................................................... 47
GRAFIK 10. 2009 YILI ÖDENEK
D
HARCAMA ....................................................................................................................... 55
GRAFIK 11. FAALIYET BILLGILERI ....................................................................................................................................... 62
GRAFIK 12. FAALIYETLER
RE KATILIM SAYISI
A
..................................................................................................................... 63
RESİMLER
RESIM 1. YERLEŞKE
E
ALAN
NI ................................................................................................................................................ 20
RESIM 2. REKTÖRLÜK
E
HIZZMET BINASI ............................................................................................................................... 21
RESIM 3. YERLEŞKE
E
ALAN
NI ................................................................................................................................................ 22
RESIM 4. ÖĞRENCI
Ğ
ÇALIŞM
MALARI ...................................................................................................................................... 23
RESIM 5. ÜNIVERSITEMIZD
N
DE SERAMIK ÇALIŞMALARI ...................................................................................................... 25
RESIM 6. YERLEŞKE
E
ALAN
NI ................................................................................................................................................ 26
RESIM 7. YERLEŞKE
E
ALAN
NI ................................................................................................................................................ 40
RESIM 8. YERLEŞKE
E
ALAN
NI ................................................................................................................................................ 46
RESIM 9. ÜNIVERSITEMIZ
N
BAHAR ŞENLIĞINDE ÖĞREN
NCILER ........................................................................................... 47
RESIM 10. YERLEŞKE ALA
ANI .............................................................................................................................................. 50
RESIM 11. YAPIMI DEVAM
M EDEN REKTÖ
ÖRLÜK BINASINDAN GÖRÜN
NÜM .......................................................................... 55
ER
ŞEKİLLE
ŞEKIL 1. AKADEMIK
K
BIRIM
MLER TEŞKILA
AT ŞEMASI ............................................................................................................ 28
ŞEKIL 2. İDA
ARI BIRIMLER TEŞKILAT ŞEM
MASI ..................................................................................................................... 29
ŞEKIL 3. OSM
MANIYE KORK
KUT ATA ÜNIV
VERSITESI AĞ PLANI ........................................................................................... 30
IX
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2
2009
M
MALİ
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
I. GENE
EL BİLGİL
LER
Ossmaniye Koorkut Ata Üniversitesi,
Ü
29 Mayıs 2007
2
tarih ve
v 26536 saayılı Resmi Gazete’de
yayımlanaarak yürürlüüğe giren 56662 sayılı Kanun’un
K
84
4. Ek Madddesi ile Çuku
kurova Üniv
versitesi’ne
bağlı ikenn adı ve bağlantısı
b
d
değiştirilere
ek oluşturulan ve Rekktörlüğe baağlanan Mühendislik
Fakültesi, Osmaniyee Meslek Yüksekokul
Y
lu ile Kad
dirli Meslekk Yüksekokuluna ilav
ve olarak,
Kahramannmaraş Sütççü İmam Ünniversitesi’nne bağlı iken
n adı ve bağğlantısı değğiştirilerek oluşturulan
o
ve Rektöörlüğe bağlanan Bahççe Meslek Yüksekoku
ulu ile Düüziçi Mesleek Yüksek
kokulu’nun
bağlanmassıyla kurulm
muş, Fen-E
Edebiyat Fakültesi ve İktisadi
İ
ve İdari Bilim
mler Fakülteesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü,
E
F Bilimleeri Enstitüssü, Atatürk İlkeleri vee İnkılâp Taarihi Bölüm
Fen
mü, Beden
Eğitimi vee Spor Bölüümü, Güzell Sanatlar Bölümü,
B
Türrk Dili Bölüümü ile Yaabancı Dilleer Bölümü,
Enformatiik Bölümü ve 2008 yılında
y
Erzin Meslek Yüksekokuulu’nun kuurulmasıylaa bugünkü
halini alm
mıştır.
Ossmaniye’de yükseköğğretimin geçmişi 1976 yılına dayanmakktadır. Millli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı olarak
o
kuruulan ve 19882 yılında adı ve bağğlantısı değğiştirilerek Çukurova
Üniversiteesi’ne bağlaanan Osmanniye Meslekk Yüksekok
kulu, Çukurrova Üniverrsitesi’ne baağlı olarak
kurulan Kadirli
K
Meslek Yüksekkokulu (19997), Sütçü İmam Ünivversitesi’ne bağlı olaraak kurulan
Düziçi Meeslek Yüksekokulu (20000) , Bahççe Meslek Yüksekokul
Y
lu (2000) O
OKÜ’nün ku
uruluşuyla
birlikte OKÜ’nün
O
b
bünyesine
dâhil edilm
mişlerdir. 2008
2
yılındda ise Erzzin’de Erziin Meslek
Yüksekokkulu kurulm
muştur.
O
Osmaniye
Koorkut Ata Üniversitesi
Ü
merkezi, Osmaniye
O
Fakıuşağı Yeerleşkesi’nd
de bulunan
Fen Edebiiyat Fakülteesi, İktisadi ve İdari Biilimler Fakü
ültesi, Müheendislik Fakkültesi olmak üzere 3
Fakülte, Osmaniye
O
M
Meslek
Yükksekokulu’nnun yanısıraa Bahçe, Kadirli
K
ve D
Düziçi olmaak üzere 4
Meslek Yüüksekoku ille eğitim haayatına başlaamıştır.
20009 yılında İktisadi
İ
ve İdari
İ
Bilimller Fakültessi bünyesindde Uluslararrası İlişkilerr ve Kamu
Yönetimi bölümlerinnin açılmassıyla bu faakültedeki bölüm sayyısı 5’e, M
Mühendislik Fakültesi
bünyesindde Bilgisayyar Mühenddisliği, Eleektrik-Elekttronik Mühhendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Makine Mühendisliğ
M
ği, Gıda Mühendisliğ
M
ği, Jeodezi ve Fotogrametri Müühendisliği ve İmalat
Mühendissliği bölümlerinin açılm
masıyla bu fakültedeki
f
bölüm
b
sayıssı da 9’a ulaaşmıştır.
Ayyrıca, Fen Bilimleri
B
vee Sosyal Billimler Enstiitüleri’nin yanı
y
sıra, Reektörlüğe baağlı olarak
kurulan Atatürk
A
İlkeeleri ve İnkkılâp Tarihii Bölümü, Beden Eğğitimi ve S
Spor Bölüm
mü, Güzel
Sanatlar Bölümü,
B
Türk Dili Bölümü, Yabancı
Y
Diiller Bölüm
mü ve Enfo
formatik Bö
ölümü’nün
yapılandırrma çalışmaaları devam etmektedir.
1
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
T
Tablo
1 Ossmaniye Korrkut Ata Ünniversitesi ve Birimlerin
nin Kuruluşşunun Yasall Dayanakla
arı
O
OSMANIYE
E KORKUT ATA
A
ÜNİVER
RSİTESİ
Osmaniye Korkut
K
Ata Üniversitesi
Ü
Fakülteler
Mühendislikk Fakültesi
İktisadi ve İdari
İ
Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyyat Fakültesi
Enstitüler
Fen Bilimleeri Enstitüsü
Sosyal Bilim
mler Enstitüsüü
Rektörlüğee Bağlı Bölüm
mler
Atatürk İlkeeleri ve İnkılââp Tarihi Böl.
Beden Eğitiimi ve Spor Bölümü
B
Güzel Sanaatlar Bölümü
Türk Dili Bölümü
B
Yabancı Diller Bölümü
Enformatik Bölümü
Osmaniye Meslek
M
Yükssekokulu
Kadirli Meeslek Yüksekookulu
Bahçe Messlek Yüksekok
kulu
Düziçi Messlek Yüksekookulu
Erzin Mesllek Yüksekok
kulu
2
Osmaniye Korkut
K
Ata Üniversitesi,
Ü
229 Mayıs 200
07 tarih ve
265536 sayılı Ressmi Gazete’de yayımlanarrak yürürlüğe giren 5662
sayıılı Kanun’un Ek
E 84. Maddeesi ile kurulmuuştur.
Mühendislik Fakültesi 5.6.2006 tarihhinde 2006/10546 sayılı
Bakkanlar Kurulu
u Kararıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne
R
bağğlı olarak kuru
ulmuş olup, 5662
5
sayılı Kanun’un 84. Ek
E Maddesi
(a) fıkrasıyla adıı ve bağlantıssı değiştirilereek Mühendislik Fakültesi
OK
KÜ’ye bağlanm
mış ve aynı yasayla Fenn-Edebiyat Fakültesi
F
ve
İktisadî ve İdarî Bilimler
B
Fakültesi kurulmuşştur.
29 Mayıs 2007
2
tarih ve 26536 ssayılı Resmi Gazete’de
yayyımlanarak yürrürlüğe giren 5662 sayılı K
Kanun’un Ek 84.
8 Maddesi
(c) fıkrasına göree Rektörlüğe bağlı olarak S
Sosyal Bilimler Enstitüsü
ile Fen
F Bilimleri Enstitüsü kuruulmuştur.
Osmaniye Ko
orkut Ata Ünniversitesi Reektörlüğü’nün 10.01.2008
tarihh ve 15 sayıılı yazısıyla Yükseköğreti
m Kurulu Başkanlığı’na
Y
yaptığı teklif üzeerine, Yüksekköğretim Geneel Kurulunun 14.02.2008
tarihhli kararıyla Rektörlüğe
R
bağğlı altı bölüm kurulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığınınn 16.07.1976 tarih ve 320//4054 sayılı
yazıısıyla Milli Eğitim
E
Bakanlığına bağlı oolarak kurulan
n Osmaniye
Messlek Yükseko
okulu, 20.07.1981 tarih ve 2547 say
yılı yasayla
Çukkurova Üniverrsitesine bağlanmış, 29 Maayıs 2007 tariih ve 26536
sayıılı Resmi Gaazete’de yayım
mlanarak yürüürlüğe giren 5662 sayılı
yasaanın Ek 84. maddesi
m
(b) fıkkrasıyla OKÜ’’ye bağlanmışştır.
Yükseköğretiim Kurulunuun 14.12.19977 tarih ve 2648
2
Sayılı
Karrarı ile Çuku
urova Üniverssitesine bağlıı olarak kuru
ulan Kadirli
Messlek Yükseko
okulu, 29 Mayyıs 2007 tarihh ve 26536 sayılı
s
Resmi
Gazzete’de yayım
mlanarak yürüürlüğe giren 55662 sayılı kanunun
k
Ek
84.m
maddesi (b) fııkrasıyla OKÜ
Ü’ye bağlanmııştır.
Yükseköğretiim Genel Kuurulunun 25447 Sayılı Yük
kseköğretim
S
Kanunlla değişik 7/dd-2 bendi uyaarınca aldığı
Kannunun 2880 Sayılı
07.007.2000 tarihli kararıyyla Kahramaanmaraş Sü
ütçü İmam
Üniiversitesine baağlı olarak kuurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu, 29
Mayyıs 2007 tarih
h ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yaayımlanarak
yürüürlüğe giren 5662
5
Sayılı Kanunun
K
Ek 884.maddesi (b
b) fıkrasıyla
OK
KÜ’ye bağlanm
mıştır.
Yükseköğretiim Genel Kuurulunun 25447 Sayılı Yük
kseköğretim
Kannunun 2880 Sayılı
S
Kanunlla değişik 7/dd-2 bendi uyaarınca aldığı
07.007.2000 tarihli kararıyyla Kahramaanmaraş Sü
ütçü İmam
Üniiversitesine baağlı olarak kuurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu, 29
Mayyıs 2007 tarih
h ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yaayımlanarak
yürüürlüğe giren 5662 sayılı kanunun
k
Ek 884.maddesi (b
b) fıkrasıyla
OK
KÜ’ye bağlanm
mıştır.
OKÜ Rektörrlüğü’nün 055.12.2007 tarrihinde Yükseek Öğretim
Kurrumu’na B.30
0.2.OKA.0.70..71.00/132 sayyılı teklifi ile 2547 Sayılı
Kannunun 2880 Sayılı Kanunnla değişik 77/d-2 maddessi uyarınca,
Yükksek Öğretim
m Kurulu Başkanlığı’nın
B
n 03.03.2008
8 tarih ve
B.30.0.EÖB.0.00
0.00.03-06.02--746 sayılı karrarıyla ile kuru
ulmuştur.
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
A. MİSYO
ON VE VİZ
ZYON
1.MİSYON
Ossmaniye Koorkut Ata Üniversitessi’nin misyonu; bölgeesel alanda etkili, ulusal alanda
tercih edilen, ulusal ve uluslaraarası düzeyyde yetkin ve
v işbirliğine açık birr eğitim ve araştırma
kurumu olmak;
o
ülkkemizin ve bölgemizin sorunlarıını çözmeyye yönelik çalışmalarr yapmak,
üniversite-sanayi-toplum işbirliiğini sağlam
mada öncü
ü olmak; mezunlarım
m
mızın ülke ve dünya
gerçekleriine duyarlı, kültürel olaarak donanıımlı, araştırrıcı, kamu ve
v özel sekttörde aranan
n ve kabul
gören birreyler olmaasını sağlam
mak; katılım
mcılığa ve takım çalışmasına ddayalı kurum
m kültürü
oluşturaraak bilgi yaraatma ve yayyma konularrında öncülü
ük etmek ollarak ifade eedilebilir.
2.VİZY
YON
Ossmaniye Koorkut Ata Üniversitesi
Ü
i’nin vizyon
nu; eğitim-ööğretim, arraştırma-gelliştirme ve
bilimsel yayın
y
ve uyygulamada gelişmiş
g
ülkke standartllarına ulaşm
mak; çağın gerektirdiğ
ği mesleki,
teknik ve bilgi donannımına sahipp bireyler yeetiştirmektirr.
Kİ, GÖREV
V VE SORU
UMLULUK
KLAR
B. YETK
Tüürkiye’de Yükseköğre
Y
etim T.C. Anayasası’n
A
nın 130 ve 131. madddeleri ile 2547
2
sayılı
Yükseköğğretim Kanuunu ile düzeenlenmekteedir. 2547 sayılı Yükseeköğretim K
Kanununda öngörülen
üniversite birimleriniin akademikk yönden teşşkilâtlanmaası, işleyiş, görev,
g
yetkii ve sorumlu
uluklarıyla,
ilgili alt birimlerin
b
ü birimlerlle olan ilişkkilerini düzzenlemesi 18.02.1982
üst
1
tarihinde yayımlanan
y
“ Üniversiitelerde Akaademik Teşşkilât Yönettmeliğine ” göre belirleenmiş bulunnmaktadır.
1.ÜNİV
VERSİTE
B
Bilimsel
özzerkliğe ve kamu tüzel kişiliğin
ne sahip, yüksek
y
düzeeyde eğitim
m-öğretim,
bilimsel araştırma
a
vee yayın yapaan ve fakültte, enstitü, yüksekokul
y
, bölüm, annabilim dalı,, ana sanat
dalı, bilim
m dalı, sannat dalı, araaştırma ve uygulama merkezlerinden oluşaan bir yüksseköğretim
kurumuduur. Üniversiite, devlet kalkınma
k
pllanları ilke ve hedeflerri doğrultussunda, yüksseköğretim
planlamassı çerçevesinnde, Yükseeköğretim Kurulunun
K
olumlu
o
görüüşü veya önnerisi üzerin
ne kanunla
kurulur.
Ü
Üniversiten
nin Görevleeri:
2
2547
sayılı Yükseköğrretim Kanunnu’nun 12. Maddesi
M
uyyarınca; “kaanundaki am
maç ve ana
ilkelere uyygun olarakk yükseköğrretim kurum
mlarının göreevleri;
3

Çağdaş uygarlık vee eğitim-öğğretim esasllarına dayaanan bir düzzen içinde, toplumun
ihtiyaçlaarı ve kalkıınma planlaarı ilke ve hedeflerinee uygun vee ortaöğretiime dayalı
çeşitli düüzeylerde eğitim-öğret
e
tim, bilimseel araştırma,, yayım ve ddanışmanlık
k yapmak,

Kendi ihtisas gücüü ve maddii kaynaklarını rasyoneel, verimli vve ekonom
mik şekilde
kullanarrak, milli eğitim pollitikası ve kalkınma planları illke ve hed
defleri ile
Yüksekööğretim Kurulu tarafınndan yapılan
n plan ve prrogramlar dooğrultusund
da, ülkenin
ihtiyacı olan dallardda ve sayıdaa insan gücü
ü yetiştirmeek,
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U

Türk tooplumunun yaşam düüzeyini yük
kseltici ve kamuoyunnu aydınlaatıcı bilim
verilerinni söz, yazı ve diğer arraçlarla yay
ymak, örgünn, yaygın, ssürekli ve açık
a
eğitim
yoluyla toplumun özellikle sanayileşm
me ve tarıımda modeernleşme alanlarında
a
eğitilmeesini sağlam
mak,

Ülkeninn bilimsel, kültürel,
k
sossyal ve ekon
nomik yönleerden ilerlem
mesini ve gelişmesini
g
ilgilendiiren sorunllarını, diğerr kuruluşlaarla işbirliğği yaparak, kamu kurruluşlarına
önerilerdde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırm
ma konusu yapmak, sonuçlarını
s
toplumuun yararınaa sunmak ve kamu
u kuruluşlaarınca isteenecek inceleme ve
araştırm
maları sonuçlandırarak düşüncelerin
d
ni ve önerilerini bildirm
mek,

Eğitim-ööğretim sefferberliği iççinde, örgün
n, yaygın, sürekli
s
ve aaçık eğitim hizmetini
üstlenenn kurumlaraa katkıda bulunacak önllemleri almak,

Yöreleriindeki tarım
m ve sanayinin geliişmesine ve
v ihtiyaçlaarına uygu
un meslek
elemanlarının yetişşmesine vee bilgileriniin gelişmessine katkıdda bulunmaak, sanayi,
meyi, üretim
mde artışı
tarım ve sağlık hiizmetleri ille diğer hiizmetlerde modernleşm
mak, uygullamak ve yyapılanlara katılmak,
sağlayaccak çalışmaa ve progrramlar yapm
bununlaa ilgili kuruumlarla işbbirliği yapm
mak ve çeevre sorunlarına çözüm
m getirici
önerilerdde bulunm
mak, eğitim
m teknoloj
ojisini ürettmek, geliştirmek, kullanmak,
k
yaygınlaaştırmak,

Yüksekööğretimin uygulamalı
u
yapılmasın
na ait eğitim
m-öğretim eesaslarını geeliştirmek,
döner sermaye
s
işşletmelerinii kurmak, verimli çalıştırmak
ç
ve bu faaaliyetlerin
geliştirillmesine ilişkkin gerekli düzenlemelleri yapmakk olarak beliirlenmiştir.
KTÖR
2. REK
mik unvanınna sahip kişiler arasınddan görevdeki rektörün çağrısı ile
Reektör; profeesör akadem
toplanacakk öğretim üyeleri tarafından alttı rektör ad
dayı seçilerrek belirlennir. Belirlen
nen rektör
adaylarınddan Yüksekköğretim Kurulunun
K
s
seçeceği
üçç aday ataanmak üzerre Cumhurb
başkanı’na
sunulur. Cumhurbaşk
C
kanı bu üç adaydan
a
birrini rektör olarak
o
atar. Üniversite
Ü
vveya yüksek
k teknoloji
enstitüsü tüzel kişiliğğini temsil eden rektörlerin görev
v süresi dört yıldır. Süüresi sona erenler iki
mamış olmaak kaydıyla yeniden reektör olarakk seçilip ataanabilirler.
dönemdenn fazla rekttörlük yapm
Rektör, üniversitenin
ü
n tüzel kişiliiğini temsil eder ve üniiversitenin en
e üst yöneticisidir.
Rekktör adayı seçimleri
s
giizli oyla yappılır. Oy verren öğretim
m üyeleri oyy pusulasınaa yalnız bir
isim yazabbilir. Birincci toplantıdaa öğretim üyyelerinin en
n az yarısının hazır olm
ması aranır. Çoğunluk
sağlanamaadığı takdirrde toplantıı kırk sekizz saat ertellenir ve nissap aranmaaksızın seçiim yapılır.
Geçerli oyylara göre en
e çok oy allan altı kişi aday olarak
k seçilmiş sayılır. Adayyların eşit oy
o almaları
halinde öncelik
ö
sıraası kur’a çeekilmek suuretiyle beliirlenir. Seççim sonucuu bir tutanaakla tespit
edilerek, tutanak ve
v aday olarak
o
belirrlenen altıı kişinin özgeçmişler
ö
ri rektör tarafından
Yükseköğğretim Kuruulu Başkanlıığına göndeerilir.
Y
Yapılan
seçiimde aday sayısı
s
altıdann eksik oldu
uğu takdirdee rektör adaayı belirlem
me işlemi
tamamlanmamış sayıılır. Bu duruum Yüksekööğretim Kurruluna bildiirilir ve her seferinde en
n geç bir
ay içinde yeni
y aday seçimi için görevdeki
g
reektör, öğretiim üyelerinni tekrar topllantıya çağıırır. Yeni
4
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
rektör atannıncaya kaddar rektör veeya vekiliniin görevi deevam eder.
Reektörlerin yaaş haddi alttmışyedidir. Ancak rek
ktör atanmış olanlarda ggörev süresii bitinceye
kadar yaş haddi aranm
maz.
Rekktör, çalışm
malarında keendisine yaardım etmeek üzere, Üniversitenin
Ü
n aylıklı profesörleri
arasından ikiden az olmamak kaydıyla,
k
enn çok üç kiişiyi rektör yardımcısıı olarak seççer. Ancak
merkezi açık
a
öğretim
m yapmakla görevli üniversiteler
ü
rde, gereklii hallerde rrektör taraffından beş
rektör yardımcısı seçeebilir.
Rekktör yardımcıları, rektöör tarafından dört yıl için
i
atanır. Rektör gereekli gördüğ
ğü hallerde
yardımcılaarını değiştiirebilir. Rekktörün göreevi sona erd
diğinde yarddımcılarınınn da görev süresi
s
sona
erer.
Reektör izninii Yükseköğğretim Kurrulu Başkan
nından alırr. Rektör üüniversite merkezinin
m
bulunduğuu şehirden başka şehhirlerde bullunan, üniv
versiteye baağlı birimleerdeki çalışmalar ile
Üniversiteelerarası Kuurul ve Rekktörler Kom
mitesi toplan
ntılarına kattılmak üzeree yapacağı seyahatler
dışında kalan,
k
görevv ve seyahhatlerini Yüükseköğretim Kurulu Başkanına bildirir. Bu
B şekilde
görevden ayrılmalarınn onbeş günnü geçmesi halinde Başşkan Yükseeköğretim K
Kuruluna billgi verir.
Reektör görev başında olm
madığı zamaan yardımcıılarından birini vekil bıırakır. Göreeve vekalet
altı aydan fazla sürersse yeni bir rektör
r
atanırr.
s
kları:
Görevv, yetki ve sorumluluk
 Üniversite
Ü
k
kurullarına
başkanlık etmek; yük
kseköğretim
m üst kuruuluşlarının kararlarını
uyguulamak, üniversite kurrullarının önnerilerini in
nceleyerek karara
k
bağlamak ve ün
niversiteye
bağllı kuruluşlarr arasında düzenli
d
çalışşmayı sağlam
mak,
 Her
H eğitim-ööğretim yılıı sonunda ve
v gerektiğ
ğinde üniversitenin eğiitim-öğretim
m bilimsel
araştırma ve yaayın faaliyettleri hakkındda Üniversiitelerarası Kurula
K
bilgi vermek,
 Üniversitenin
Ü
n yatırım prrogramlarınnı, bütçesini ve kadro ihhtiyaçlarını,, bağlı birim
mlerinin ve
ünivversite yöneetim kurulu ile senatosuunun görüş ve önerilerrini aldıktann sonra hazıırlamak ve
Yükkseköğretim
m Kuruluna sunmak,
s
 Gerekli
G
görddüğü hallerdde üniversiiteyi oluştu
uran kuruluşş ve birimllerde görev
vli öğretim
elem
manlarının ve
v diğer peersonelin göörev yerleriini değiştirm
mek veya bbunlara yen
ni görevler
verm
mek,
 Üniversitenin
Ü
n birimleri ve her düzzeydeki perrsoneli üzerrinde genel gözetim ve
v denetim
göreevini sürdürrmek,
K
ve yönetmeliklerrle kendisine verilen diğer görevleeri yapmaktıır.
 Kanun
5
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Rektör, ünivversitenin ve
R
v bağlı birimlerinin öğretim kaapasitesinin rasyonel bir
b şekilde
kullanılmaasında ve geliştirilmeesinde, öğrrencilere gerekli
g
sosyyal hizmettlerin sağlaanmasında,
gerektiği zaman güveenlik önlem
mlerinin alınnmasında, eğitim-öğret
e
tim, bilimseel araştırmaa ve yayın
faaliyetlerrinin devlett kalkınma planı ilke ve hedeflerri doğrultussunda planllanıp yürütü
ülmesinde,
bilimsel ve
v idari gözeetim ve dennetimin yapıılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarrılmasında,
takip ve kontrol
k
edilm
mesinde ve sonuçlarınınn alınmasın
nda birinci derecede
d
yettkili ve soru
umludur.
3. SEN
NATO
a) Ku
uruluş ve işşleyişi: Sennato rektörüün başkanlığında, rektöör yardımcııları, dekan
nlar ve her
fakültedenn, fakülte kuurullarınca üç
ü yıl için seçilecek
s
birrer öğretim üyesi ile reektörlüğe baağlı enstitü
ve yüksekkokul müdürrlerinden olluşur.
Seenato, her öğğretim yılı başında
b
ve sonunda
s
olm
mak üzere yılda
y
en az ikki defa topllanır.
Reektör, gerekkli gördüğü hallerde
h
sennatoyu toplaantıya çağırrır.
b) Göörevleri: Seenato, üniveersitenin akaademik orgaanı olup aşaağıdaki göreevleri yaparr:
 Üniversitenin
Ü
n eğitim-öğretim, bilim
msel araştırm
ma ve yayınn faaliyetleriinin esaslarıı hakkında
karaar almak,
 Üniversitenin
Ü
n bütününüü ilgilendireen kanun ve
v yönetmellik taslaklaarını hazırlaamak veya
görüüş bildirmekk,
R
onnayından sonra
s
Resm
mi Gazete’d
de yayımlaanarak yürrürlüğe gireecek olan
 Rektörün
ünivversite veyaa üniversitennin birimlerri ile ilgili yö
önetmelikleeri hazırlam
mak,
 Üniversitenin
Ü
n yıllık eğitim-öğretim programınıı ve takvimiini inceleyeerek karara bağlamak.
b
 Bir sınava bağlı
b
olmayyan fahri akkademik un
nvanları verrmek ve faakülte kurulllarının bu
konuudaki önerillerini kararaa bağlamakk,
 Faakülte kuruulları ile rektörlüğe bağlı
b
enstittü ve yükssekokul kuurullarının kararlarına
k
yapıılacak itirazzları inceleyyerek kararaa bağlamak,
 Ünniversite yöönetim kurulluna üye seççmek,
K
ve yönetmeliklerrle kendisine verilen diğer görevleeri yapmaktıır.
 Kanun
6
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
4.ÜNİV
VERSİTE YÖNETİM
Y
KURULU
U
a) Ku
uruluş ve işleyişi: Üniversite
Ü
y
yönetim
ku
urulu, rektöörün başkannlığında dekanlardan,
üniversiteye bağlı deeğişik öğretiim birim vee alanlarını temsil edeccek şekilde senatoca dö
ört yıl için
seçilecek üç professörden oluşşur Rektör gerektiğin
nde yönetim
m kurulunuu toplantıy
ya çağırır.
Rektör yarrdımcıları oy
o hakkı olm
maksızın yöönetim kurullu toplantılaarına katılabbilirler.
b) Göörevleri: Üniversite
Ü
yöönetim kuruulu idari faaaliyetlerde rektöre yarrdımcı bir organ
o
olup
aşağıdaki görevleri yapar:
 Yükseköğret
Y
tim üst kuruuluşları ile senato karaarlarının uyggulanmasınnda belirleneen plan ve
proggramlar doğğrultusunda rektöre yarrdım etmek,
u
ını sağlamaak, üniversiiteye bağlı birimlerin
 Faaaliyet plann ve prograamlarının uygulanması
önerrilerini dikkkate alarak yatırım programını, bütçe
b
tasarıısı taslağınıı incelemek
k ve kendi
önerrileri ile birllikte rektörllüğe sunmakk,
 Üniversite
Ü
y
yönetimi
ile ilgili olarak
o
rekttörün getireceği konuularda karaar almak,
 Faakülte, ensstitü ve yüüksekokul yönetim
y
ku
urullarının kararlarınaa yapılacak
k itirazları
inceeleyerek kessin karara baağlamak,
 Kanun
K
ve yönetmeliklerrle verilen diğer
d
görevleri yapmakttır.
5. FAK
KÜLTE
Faakülte; yükssek düzeydde eğitim-öğğretim, bilim
msel araştırm
ma ve yayın yapan ve kendisine
enstitü, yüüksekokul ve
v benzeri kuruluşlar
k
b
bağlanabilen
n bir yüksekköğretim kuurumudur ve
v kanunla
kurulur.
Faakülte, geneellikle her biri
b en az ayyrı bir eğitim
m programı yürüten böölümlerden oluşur.
o
Bir
eğitim proogramı uyguulayan faküültelerde bir bölüm bulu
unur.
Dekaan:
a) Attanması: Faakültenin vee birimlerinnin temsilcissi olan dekaan, rektörünn önereceği, üniversite
içinden veeya dışındaan üç professör arasındaan Yüksekö
öğretim Kurrulunca üç yıl süre ilee seçilir ve
normal usul ile atanırr. Süresi biteen dekan yeeniden atanaabilir.
Dekan kendisine çalışm
malarında yaardımcı olm
mak üzere faakültenin ayylıklı öğretim üyeleri
arasından en çok iki kişiyi
k
dekann yardımcısıı olarak seçer.
mcıları dekkan tarafınddan en çok üç yıl içinn atanır. Deekan gereklli gördüğü
Dekan yardım
hallerde yardımcıları
y
ını değiştireebilir. Dekaanın görevii sona erdiğğinde yardıımcılarının görevi de
sona erer.
7
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Dekana, görrevi başındaa olmadığıı zaman yaardımcılarınndan biri vvekâlet edeer. Göreve
vekâlet alttı aydan fazzla sürerse, yeni
y bir dekkan atanır.
b) Görev, yetkii ve sorumlulukları:
 Faakülte kuruullarına başkkanlık etmekk, fakülte kurullarının
k
kararlarını uuygulamak ve fakülte
birim
mleri arasınnda düzenli çalışmayı sağlamak,
H öğretim yılı sonundda ve istendiğinde fak
kültenin gennel durumuu ve işleyişii hakkında
 Her
rektöre rapor veermek,
 Faakültenin ödenek
ö
ve kadro ihtiyyaçlarını gerekçesi ilee birlikte rrektörlüğe bildirmek,
faküülte bütçesii ile ilgili öneriyi fakkülte yönetiim kurulunnun da görüüşünü aldık
ktan sonra
rektörlüğe sunm
mak,
 Faakültenin birimleri
b
vee her düzeyydeki perso
oneli üzerinde genel gözetim ve denetim
göreevini sürdürrmek,
 Kanun
K
ve yönetmeliklerrle kendisine verilen diğer görevleeri yapmaktıır.
D
Dekan;
faküültenin ve bağlı birim
mlerinin öğ
ğretim kappasitesinin rasyonel bir
b şekilde
kullanılmaasında ve geliştirilm
mesinde, geerektiği zaaman güvenlik önlem
mlerinin allınmasıyla,
öğrencilerre gerekli soosyal hizmeetlerin sağlaanmasında, eğitim-öğreetim, bilimssel araştırma ve yayın
faaliyetlerrinin düzennli bir şekillde yürütülmesinde, bütün
b
faaliyyetlerin gözzetim ve deenetiminin
yapılmasınnda, takip ve kontroll edilmesinde ve sonu
uçlarının allınmasında rektöre kaarşı birinci
derecede sorumludur
s
.
KÜLTE KU
URULU
6. FAK
a) Ku
uruluş ve işleyişi: Faakülte kuruulu, dekanın
n başkanlığıında fakülteye bağlı bölümlerin
b
başkanlarıı ile varsa fakülteye
fa
baağlı enstitü ve
v yüksekok
kul müdürleerinden ve üüç yıl için fakültedeki
f
profesörleerin kendi aralarındann seçecekleri üç, doçeentlerin kenndi aralarınndan seçeccekleri iki,
yardımcı doçentlerin
d
kendi aralaarından seçeecekleri bir öğretim
ö
üyeesinden oluşşur.
 Faakülte kurullu olağan tooplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yaapar.
 Dekan, gerekkli gördüğü hallerde fakkülte kurulu
unu toplantıyya çağırır.
b) Göörevleri: Faakülte kurullu, akademikk bir organ olup aşağıddaki görevleeri yapar:
 Faakültenin eğğitim-öğretiim, bilimseel araştırma ve yayın faaliyetlerinni ve bu faaaliyetlerle
ilgilli esasları, plan,
p
program
m ve eğitim
m-öğretim taakvimini karrarlaştırmakk,
 Faakülte yöneetim kurulunna üye seçm
mek,
 Kanun
K
ve yöönetmeliklerrle verilen diğer
d
görevlleri yapmakktır.
8
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
7. FAK
KÜLTE YÖ
ÖNETIM KURULU
K
a) Kuruluş ve işleyişi:
i
Fakkülte yönetiim kurulu, dekanın
d
başşkanlığında fakülte kurrulunun üç
yıl için seçeceği üç proofesör, ikii doçent ve bir yardımcı doçentten
n oluşur.
Fakülte yöönetim kuruulu dekanın çağrısı üzeerine toplanıır. Yönetim
m kurulu gerrekli gördüğ
ğü hallerde
geçici çalışma gruppları, eğitim
m-öğretim koordinatörrlükleri kuurabilir ve bunların görevlerini
g
düzenler.
b) Görevleri:
G
F
Fakülte
yönnetim kurullu, idari faaaliyetlerde dekana
d
yarddımcı bir organ
o
olup
aşağıdaki görevleri yapar:
 Faakülte kuruulunun karaarları ile teespit ettiği esasların uygulanmas
u
sında dekan
na yardım
etmeek,
 Faakültenin eğitim-öğret
e
tim, plan ve
v programları ile akaademik takvvimin uygu
ulanmasını
sağllamak,
 Faakültenin yaatırım, proggram ve bütççe tasarısınıı hazırlamakk,
 Dekanın,
D
fakkülte yönetim
mi ile ilgili olarak getirreceği bütünn işlerde karrar almak,
 Öğrencilerin
Ö
kabulü, deers intibaklaarı ve çıkarrılmaları ilee eğitim-öğrretim ve sın
navlara ait
işlem
mleri hakkınnda karar veermek,
 Kanun
K
ve yönetmeliklerrle verilen diğer
d
görevleri yapmakttır.
8. ENSTİTÜLER
R
Üniversite ve fakülteelerde kuruulan enstitü
üler, birdenn fazla beenzer ve illgili bilim
dallarındaa lisansüstü eğitim-öğreetim, bilimssel araştırmaa ve uygulaama yapan bbirimlerdir ve
v kanunla
kurulurlarr. Enstitüler, ana bilim dallarındann oluşur. Ün
niversite ve fakültelerdee lisansüstü
ü eğitim bu
maksatla kurulan
k
enstitüler taraffından düzennlenir.
Lisansüstü eğitimi düzzenleyecek enstitüleri henüz
L
h
kuruulmamış bullunan üniveersitelerde,
lisansüstüü eğitim proggramları sennatolarınca yapılacak yönerge
y
esaaslarına göree yürütülür.. Sağlık ve
Sosyal Yardım
Y
Bakkanlığı meevzuatı hükkümleri uy
yarınca yürrütülecek uuzmanlık eğitimi
e
tıp
fakülteleriince uygulaanır.
 Ennstitünün orrganları; ennstitü müdürrü, enstitü kurulu
k
ve ennstitü yönetiim kuruludu
ur.
 Ennstitü müdüürü, ilgili faakülte dekannının önerisii üzerine rekktör tarafınddan üç yıl iççin atanır.
 Rektörlüğe
R
b
bağlı
enstitüülerde bu atama
a
doğru
udan rektörr tarafındann yapılır. Sü
üresi biten
müddür yenidenn atanabilir.. Rektör vee dekan öneeri ve atam
malarda ilgilli öğretim üyeleri
ü
ile
gereeken istişareelerde bulunnurlar.
9
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
 Müdürün,
M
ennstitüde görevli, aylıklıı öğretim ellemanları arrasından üçç yıl için ataayacağı en
çok iki yardım
mcısı bulunnur. Müdürr gerektiğin
nde yardım
mcılarını değğiştirebilir. Müdürün
göreevi sona erddiğinde yarddımcıların görevleri
g
de sona erer.
 Müdüre
M
vekkâlet etmedde veya müüdürlüğün boşalmasınd
b
da yapılacaak işlem, dekanlarda
d
olduuğu gibidir.
 Ennstitü müddürü, 2547 sayılı Kaanun ile dekanlara
d
v
verilmiş
ollan görevleeri enstitü
bakıımından yerrine getirir.
ür yardımcıları ve ensttitüdeki ana bilim dalı
 Ennstitü Kuruulu; müdürüün başkanlığğında, müdü
başkkanlarından oluşur.
nda, müdürr yardımcılaarı, müdür tarafından
 Ennstitü yöneetim kurulu; müdürün başkanlığın
göstterilecek alttı aday arassından ensttitü kurulu tarafından
t
ü yıl için seçilecek üç
üç
ü öğretim
üyessinden oluşuur.
 Ennstitü kurullu ve enstitüü yönetim kurulu,
k
254
47 sayılı Kaanun’la faküülte kurulu ve fakülte
yöneetim kuruluuna verilmişş görevleri enstitü
e
bakım
mından yeriine getirirleer.
KSEKOKUL
LLAR
9. YÜK
Yüksekokullaar; önlisanss veya lisanss düzeyindee belirli bir mesleğe
Y
m
yönnelik eğitim
m-öğretime
ağırlık verren yüksekööğretim kuruumlarıdır. Yüksekokul
Y
llar her biri ayrı bir eğittim-öğretim
m programı
yürüten böölümlerden veya anabilim veya anna sanat dalllarından oluuşur ve kanuunla kurulurrlar.
 Yüüksekokullaarın organlaarı, yüksekookul müdürrü, yüksekokul kurulu,, yüksekoku
ul yönetim
kuruuludur.
 Yüksekokul
Y
müdürü, üçç yıl için ilggili fakülte dekanının önerisi üzerrine rektör tarafından
atannır. Rektörlüüğe bağlı yüüksekokullaarda bu atam
ma doğrudann rektör taraafından yapılır. Süresi
bitenn müdür yeniden atanaabilir.
M
okuulda görevli aylıklı öğrretim elemaanları arasınndan üç yıl için atayacağı en çok
 Müdürün
iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördü
üğü hallerdde yardımccılarını değ
ğiştirebilir.
Müddürün görevvi sona erdiğğinde yardım
mcıların görevleri de sona erer.
 Müdüre
M
vekkâlet etmedde veya müüdürlüğün boşalmasınd
b
da yapılacaak işlem, dekanlarda
d
olduuğu gibidir.
 Yüksekokul
Y
müdürü, 25547 sayılı Kanun
K
ile deekanlara verrilmiş olan görevleri yüksekokul
y
bakıımından yerrine getirir.
 Yüksekokul
Y
kurulu; müüdürün başşkanlığında, müdür yaardımcıları ve okuldaaki bölüm,
anabbilim veya ana
a sanat daalı başkanlaarından oluşşur.
10
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
 Yüksekokul
Y
yönetim kuurulu; müddürün başkaanlığında, müdür
m
yarddımcıları ilee müdürün
gösttereceği altıı aday arasınndan yüksekkokul kurullu tarafındann üç yıl içinn seçilecek üç
ü öğretim
üyessinden oluşuur.
Y
k
kurulu
ve yüksekokul
y
y
yönetim
ku
urulu, 2547 sayılı
s
Kanuun’la fakültee kurulu ve
 Yüksekokul
faküülte kurulu yönetim
y
kurruluna verillmiş görevleeri yüksekokkul bakımınndan yerine getirirler.
10. BÖL
LÜMLER
B
Bölümler;
f
fakülte
ve yüksekokuulların amaçç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün
oluşturan ve lisans düüzeyini de içeren
i
en azz bir eğitim--öğretim, biilim ve sanaat dallarındaa araştırma
ve uygulaama yapan birimlerdirr. Ancak, Tıp,
T
Diş Hekimliği,
H
E
Eczacılık,
V
Veteriner, Hukuk ve
İlahiyat giibi geleneksel olarak lisans
l
düzeyyinde bir eğ
ğitim-öğretiim program
mı uygulayarrak tek tür
diploma veren yüksseköğretim kurumlarıında en ço
ok üç bölüüm kurulabbilir. Yüksseköğretim
kurumları içinde bölüm
b
açılm
masına, biirleştirilmessine veya kapatılmassına doğru
udan veya
üniversitelerden geleccek önerilerre göre Yükkseköğretim
m Kurulu karrar verir.
Bir diplomaaya yönelikk eğitim proogramı uyg
B
gulamayan, Türkçe, yabancı dilleer, inkılap
tarihi, plasstik sanatlarr, müzik ve beden eğitiimi bölümleeri rektörlüğğe bağlı olarrak da kuru
ulabilir.
B
Bölümler,
b
birbirini
tam
mamlayan veeya birbirin
ne yakın anaabilim veya ana sanat dallarından
d
oluşur. Biir fakültede veya yüksekokulda ayynı veya beenzer nitelikkte eğitim-ööğretim yap
pan birden
fazla bölüüm bulunam
maz.
B
Birden
fazlaa ana bilim
m dalı buluunan bölüm
mlerde bölüüm başkanıı, o bölüm
mün aylıklı
profesörleeri, bulunmaadığı takdirdde doçentleeri, doçent de
d bulunmaddığı takdirdde yardımcı doçentleri
arasından o bölümü oluşturan
o
annabilim veyaa ana sanat dalı başkannlarının 15 ggün içinde verecekleri
v
d
alaarak bir hafta
h
içindee fakülteleerde, dekannca; fakültteye bağlı
yazılı göörüşlerini dikkate
yüksekokuullar ve konservatua
k
arlarda müüdürün öneerisi üzerine dekancca; rektörlü
üğe bağlı
yüksekokuullar ve koonservatuarllarda müdüürün önerisii üzerine reektörce atannır. Dekan, atamaları
rektörlüğee bildirir.
T anabiliim dalı bullunan bölüm
Tek
mlerde bölü
üm başkannı; bölümünn aylıklı prrofesörleri,
bulunmaddığı takdirdee doçentlerii, doçent dee bulunmad
dığı takdirdee yardımcı doçentleri arasından,
fakültelerdde; Bölüm
m Kurulunuun görüşü alınarak dekanca,
d
f
fakülteye
bbağlı yükseekokul ve
konservatuuarlarda müdürün
m
ö
önerisi
üzeerinde dek
kanca, rekktörlüğe baağlı yükseekokul ve
konservatuuarlarda müüdürün önerrisi üzerine rektörce ataanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir.
b
Bölüm başkkanı bölümddeki öğretim
B
m üyelerind
den iki kişiyyi üç yıl iççin başkan yardımcısı
y
olarak attayabilir. Bölüm
B
başkkanı gerekkli gördüğü
ünde yardım
mcılarını ddeğiştirebiliir. Bölüm
başkanınınn görevi sonna erdiğindee yardımcılaarının görev
vleri de sonna erer.
Bölüm başkaanı, bölümüün her düzeeydeki eğitim
B
m-öğretim ve araştırm
malarından ve
v bölümle
ilgili her türlü
t
faaliyeetin düzenli ve verimli olarak yürü
ütülmesindeen, kaynaklaarın etkili bir
b biçimde
kullanılmaasını sağlam
maktan soruumludur. Böölüm başkan
nı, fakülte veya
v
yüksekkokul kurulluna katılır
ve bölüm
mü temsil eder. Bölüm
mde görevlii öğretim elemanlarını
e
ın görevlerrini yapmalları bölüm
başkanı taarafından izllenir ve dennetlenir. Böllüm başkan
nı, her öğretim yılı sonuunda bölüm
mün geçmiş
yıldaki eğğitim-öğretim
m ve araştırrma faaliyeti ile geleceek yıldaki çalışma
ç
plannını açıklay
yan raporu,
bağlı
bulunduğuu
rektörr,
dekann
veyaa
yükseekokul
müdürüne
sunar.
11
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Bölüm Kuruulu; tek anabbilim veya ana sanat dalı bulunaan bölümlerrde bölüm başkanının
b
başkanlığıında o bölüümdeki tüm öğretim üyyeleri ile öğ
ğretim görevlileri ve okutmanlard
dan, birden
fazla anabbilim veya ana
a sanat daalı bulunan bölümlerdee ise bölüm başkan yarrdımcıları ile anabilim
veya ana sanat dalıı başkanlarından oluşuur ve bölü
üm başkanıının tespit edeceği gü
ündemdeki
konuları konuşmak
k
ü
üzere
eğitim
m-öğretim yılı süresincee ayda en azz bir defa topplanır. Bölü
üm kurulu,
bölüm ilee varsa bölüüme bağlı anabilim veeya ana san
nat dallarınnın eğitim-ööğretim uyg
gulama ve
araştırma faaliyetleriinin program
mlarının, arraç, gereç ve
v fiziksel imkanlarınddan en etkiin biçimde
yararlanm
mak için gerrekli planlarrın ve işbirrliği esaslarının hazırlaanması husuusunda görü
üş bildirir.
Bölüm kuurulunun bu
b konulardda hazırlayyacağı önerriler, bölüm
m başkanınnın onayınd
dan sonra
uygulanır..
BILIM VEY
YA ANA SANAT
S
DA
ALI
11. ANAB
Anabilim veya
v
Ana sanat Dalı, bölümü
b
olu
uşturan ve en
e az bir biilim veya saanat dalını
ürütüldüğü akademik
a
bbir birimdir. Anabilim
kapsayan eğitim-öğreetim, uygullama faaliyeetlerinin yü
b
esine veya kaldırılmaasına doğru
udan veya
veya ana sanat dalllarının kuruulmasına, birleştirilme
üniversitelerden gellecek önerilere göre Yükseköğretim Yürütme
Y
K
Kurulu karrar verir.
Anabilim veya ana saanat dalı başkanı, o anaabilim veyaa ana sanat dalının
d
proffesörleri, bu
ulunmadığı
takdirde doçentleri,
d
b
bulunmadığ
ğı takdirde yardımcı doçentleri,
d
y
yardımcı
dooçent de bu
ulunmadığı
taktirde öğğretim göreevlileri arassından, o annabilim vey
ya ana sanatt dalında göörevli öğrettim üyeleri
ve öğretim
m görevlileerince seçiliir ve bir haafta içinde yüksekokull müdürü, kkonservatuaar müdürü
veya dekaan tarafındaan atanır. Anabilim
A
veya ana sanaat dalı başkkanı olarak atanabileceek öğretim
üyesi veyya öğretim görevlisi
g
saayısının en çok iki olm
ması halindde, başkan, yüksekoku
ul müdürü,
konservatuuar müdürüü veya dekann tarafındann doğrudan atanır. Atam
malar rektörrlüğe bildiriilir.
m veya sannat dalı baaşkanlarındaan oluşur.
Annabilim veyya ana sannat dalı kuurulu, bilim
Anabilim veya ana saanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalınıı kapsadığı durumlardaa, anabilim
veya ana sanat
s
dalı kuurulu bütünn öğretim üyyelerinden ve
v öğretim görevlilerin
g
nden oluşur.. Anabilim
veya ana sanat dalı kurulu, ilggili anabilim
m veya anaa sanat dalıı programlaarının planlanması ve
uygulanm
masında anabbilim veya ana
a sanat daalı başkanın
na görüş bilddirir.
mlerini kappsamak kay
ydıyla, Ünivversite veyya Yüksek Teknoloji
Ünniversiteninn tüm birim
Enstitüsü Senatosu’nnun önerisi ve Yüksekköğretim Yü
ürütme Kurrulu’nun uyygun görmessi halinde,
üniversite veya yükseek teknolojii enstitüsünee bağlı tıp, diş
d hekimliğği, eczacılıkk ve eğitim fakülteleri
dışındaki tüm fakültte ve yükssekokullarınn bölümleriinde bölüm
mle aynı addı taşıyan sadece
s
bir
anabilim veya sadecce bir ana sanat dalıı, diplomay
ya yönelik birden fazzla program
m yürüten
bölümlerdde ise program
p
s
sayısı
kaddar anabillim ve ana sanaat dalı kurulabilir.
k
Bölümle aynı
a
adı taşşıyan tek anna bilim veeya ana san
nat dalı buluunan bölüm
mlerde bölüm
m başkanı
aynı zamaanda anabiliim ve ana saanat dalı başkanıdır.
12
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
12. BİLİİM VEYA SANAT DA
ALI
Biilim veya sanat
s
dalı, anabilim
a
veeya ana san
nat dalı içinnde eğitim-ööğretim, araaştırma ve
uygulama yapan bir birimdir.
b
Annabilim veyya ana sanatt dallarına bağlı
b
olarakk bilim veyaa sanat dalı
kurulmasıına ilgili anaabilim veyaa ana sanat dalı başkan
nı, bölüm baaşkanı ve deekanın ortak önerileri
üzerine Yüükseköğretiim Kurulunnun olumlu görüşü
g
alınaarak üniverssite senatosunca karar verilir.
Billim veya sannat dalı başkkanı, o bilim
m veya sanaat dalının prrofesörleri, bulunmadığ
ğı takdirde
doçentlerii, bulunmaddığı takdirdde yardımcı doçentleri,, yardımcı doçent de bbulunmadığ
ğı takdirde
öğretim görevlileri
g
a
arasından,
o bilim veyya sanat dalında göreevli öğretim
m üyeleri ve
v öğretim
görevlileriince seçilir ve bir haffta içinde yüksekokul
y
müdürü, koonservatuarr müdürü veya dekan
tarafındann atanır. Billim veya saanat dalı baaşkanı olaraak atanabileecek öğretim
m üyesi vey
ya öğretim
görevlisi sayısının
s
enn çok iki ollması halinnde başkan, yüksekokuul müdürü, konservatuaar müdürü
veya dekaan tarafındann doğrudan atanır. Atam
malar rektö
örlüğe bildirrilir.
Billim veya sannat dalı kurrulu, o bilim
m veya sanaat dalında göörevli profeesör, doçentt, yardımcı
doçent ilee öğretim görevlilerin
g
den oluşur. Bilim vey
ya sanat daalı kurulu, ders progrramlarının,
araştırmalların hazırlaanma ve uyygulamalarıı ile ilgili önerilerini
ö
b
bilim
veya sanat dalı başkanına
sunar.
13. YÖ
ÖNETİCİLE
ERLE İLG
GİLİ ORTA
AK HÜKÜM
MLER
Bölüm, anabilim, ana saanat, bilim ve sanat daalları başkaanlarının görev sürelerii üç yıldır.
Süresi biten başkan yeniden
y
aynnı usullerle atanabilir. Bölüm başşkanları ile yardımcıları devamlı
statüde veeya devlet memurların
m
nın tâbi olduukları mesaai saatlerinee ve süresinne tâbi olmaak şartıyla
kısmi stattüde olan öğğretim üyelleri arasındaan bu Yöneetmeliğin 144.; anabilim
m, ana sanatt, bilim ve
sanat dallları başkanlları ile yarddımcıları deevamlı statü
üde veya devlet
d
mem
murlarının tââbi olduğu
mesai saaatlerine ve süresine
s
tâbbi olmak şarrtıyla kısmii statüde olan öğretim üyeleri, bu
ulunmadığı
taktirde öğretim göreevlileri arassından Yönnetmeliğin 16. ve 17. maddelerinnde belirtileen esaslara
göre seçillir. Gerektiğğinde, bir kişide birden fazla yö
öneticilik görevi,
g
ancaak rektörün
n onayı ile
toplanabillir. Dekan gerekli
g
gördüüğü hallerde değişik eğ
ğitim birimllerinin koorrdinatörlüğü
ünü yapar.
Anncak birden fazla anabillim dalının kapsandığı bölümlerdee bölüm başşkanı bir anaabilim dalı
başkanlığıını, birden fazla
f
bilim dalının kappsandığı anabilim dallaarında, anabbilim dalı başkanı
b
bir
bilim dalıı başkanlığıını üstlenebbilir. Dekann gerekli gö
ördüğü hallerde değişiik eğitim biirimlerinin
koordinatöörlüğünü yaapar.
Baaşkanlık görrevinde bir doçentin buulunması haalinde bir profesörün,
p
bbir yardımccı doçentin
bulunmasıı halinde profesör
p
veyya doçentinn, bir öğrettim görevlisinin bulunnması halin
nde ise bir
öğretim üyyesinin aynnı birimde görevlendiril
g
lmesi ile baaşkanlık görrevi sona errer. Boşalan
n başkanlık
görevine usulüne
u
görre yeni başşkan atanır. Bir birimd
de başkanlıkk yapan yarrdımcı doçeentin veya
öğretim göörevlisinin görev
g
süreleerinin bitim
minde başkan
nlık görevleeri de sona eerer.
Böölüm, anabilim, ana sannat, bilim ve
v sanat dalıı başkanlarıı görevi başşında bulunaamayacağı
süreler için yardımcıları veya öğretim üyyelerinden birini
b
vekil olarak bırrakırlar. Heerhangi bir
nedenle altı
a aydan fazla
f
ayrılm
malarda kalaan süreyi tamamlamakk üzere aynnı yöntemle yeni bir
başkan ataanır.
13
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Annabilim veyya ana sanatt dalı, bilim veya sanat dalı başkannlıkları boşaaldığında, yüksekokul
y
müdürü, konservatua
k
ar müdürü veya
v
dekan, o anabilim
m veya anaa sanat, bilim
m veya san
nat dalında
görevli öğğretim üyeleerini ve öğrretim görevvlilerini, boşalmış olann dal başkannını seçmek
k üzere bir
hafta içindde toplantıyya çağırır. Seçimler
S
üyee tam sayısıının yarıdann bir fazlasıının katılmaası ile gizli
oyla yapıllır. Başkan katılan
k
üye sayısının saalt çoğunluğ
ğu ile seçilirr.
Annabilim veyya ana sannat, bilim veya
v
sanat dalı başkaanlarının seeçiminde üçüncü
ü
tur
sonunda salt
s çoğunluuğun sağlannamaması haalinde dörd
düncü turda da en çok ooy alan adaay seçilmiş
olur. Dörddüncü turdaa oyların eşiit çıkması halinde
h
beşinci tur oylaama yapılır.. Bu turda da
d eşitliğin
bozulmam
ması halindee başkan, eşşit oy alanlaar arasından
n yüksekokuul müdürü, konservatuar müdürü
veya dekaan tarafındann doğrudan atanır ve attama Rektörrlüğe bildirilir.
E İDARİ YA
APILAR VE
V BAŞKA
ANLIKLAR
R
14. ÜNİİVERSİTE
Y
Yükseköğret
tim Kurumlaarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve
v Görevlerri, Yükseköğ
ğretim Üst
Kuruluşlaarı ile Yüksseköğretim Kurumlarınnın İdari Teşkilatı
T
hakkkında 07.110.1983 tarrih ve 124
sayılı Kannun Hükmünnde Kararnaamenin yeddinci bölümü
ünde düzenlenmiştir
Genel Sekreterlik
S
k:
Geenel Sekreteer, üniversitte İdari teşkkilatının başşıdır ve bu teşkilatın çalışmasındaan Rektöre
karşı sorum
mludur. Sennato ve Üniiversite Yönnetim Kurullunda oya katılmaksızın
k
n raportör üyesidir.
ü
Geenel Sekreteer, üniversitte idari teşkkilatının başşı olarak yaapacağı görevler dışınd
da, kendisi
ve kendisiine bağlı birrimler aracıılığı ile aşağğıdaki görev
vleri yerine getirir.
 Üniversite
Ü
İ
İdari
teşkilatında buluunan birim
mlerin verim
mli, düzenlii ve uyumlu şekilde
çalışşmasını sağğlamak,
 Ü
Üniversite Senatosu
S
ilee Üniversitte Yönetim
m Kurulundaa oya katıllmaksızın raportörlük
r
g
görevi
yapm
mak; bu kurrullarda alıınan kararlaarın yazılm
ması, korunm
ması ve sak
klanmasını
sağlamak,
 Ü
Üniversite Senatosu
S
ile Üniversitte Yönetim
m Kurulunuun kararlarınnı üniversiteye bağlı
b
birimlere
ileetmek,
 Ü
Üniversite idari teşkiilatında göörevlendirileecek persoonel hakkınnda rektöre öneride
b
bulunmak,
 Basın
B
ve hallkla ilişkilerr hizmetininn yürütülmeesini sağlam
mak,
 Rektörlüğün
R
n yazışmalarrını yürütmeek,
 Rektörlüğün
R
n protokol, ziyaret
z
ve töören işlerinii düzenlemeek,
 Rektör
R
tarafı
fından verileecek benzerri görevleri yapmak.
y
14
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Yapı İşlerri ve Tekniik Daire Baaşkanlığı:
 Üniversite
Ü
biina ve tesisslerinin projjelerini yap
pmak, ihale dosyalarınıı hazırlamaak, yapı ve
onarrımla ilgili ihaleleri yürütmek,
y
i
inşaatları
kontrol
k
etm
mek ve tesliim almak, bakım ve
onarrım işlerini yapmak,
K
kaazan dairesi,, soğuk oda,, jenaratör, havalandırm
ma sistemleri ile telefon
n santralı,
 Kalorifer,
çevrre düzenlem
me ve araç işşletme, asannsör bakım ve
v onarımı ile benzer iişleri yürütm
mek.
G
l kayıtlarınıı tutmak.
 Gayrimenkul
Personel Daire
D
Başk
kanlığı:
Ü
n insan güccü planlamaası ve personel politikkasıyla ilgilli çalışmalaar yapmak,
 Üniversitenin
perssonel sistem
minin geliştirrilmesiyle illgili önerileerde bulunm
mak,
 Üniversite
Ü
peersonelinin atama, özlüük ve emekllilik işleriylle ilgili işlem
mleri yapmaak,
 İddari personnelin hizmet öncesi ve hizmettçi eğitimi programlaarını düzen
nlemek ve
uyguulamak,
 Verilecek
V
beenzeri görevvleri yapmakk.
İdari ve Mali
M İşler Daire
D
Başkaanlığı:

Hizmet ve faaliyetlerinn ekonomikk ve etkin bir
b şekilde yerine
y
getiriilmesi için insan,
i
para
ve malzeme
m
g
gibi
mevcutt kaynaklarrın en uyg
gun ve verrimli bir şeekilde kulllanılmasını
sağllamak üzeree üniversiteye ait bütçee tasarıların
nı plan ve program
p
esaasına göre hazırlamak
h
ve uygulanması
u
ını izlemek,
 Yatırım
Y
proogramlarınınn finansmaan kaynaklları ile ilggili ve gerekli bilgi, belge ve
istattistikleri topplamak ve değerlendirm
d
mek,
 Üniversiteni
Ü
in ayniyat işşleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini
i
yürüütmek,
 Araç,
A
gereç ve malzemeenin temini ile ilgili hizzmetleri yürrütmek,
 Temizlik,
T
ayydınlatma, ısıtma, bakım
m, onarım ve
v benzeri hizmetleri
h
yyapmak,
 Basım
B
ve grafik işleri ille evrak, yazı teksir hizzmetlerini yerine
y
getirm
mek,
 Sivil
S
Savunm
ma, güvenliik ve çevre kontrolü
k
işlerini yürütm
mek,
 Rektörlük
R
M
Makamı
ve Genel
G
Sekreeterlikçe verrilecek benzzeri görevleeri yapmak.
15
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Öğrenci İşleri
İ
Dairee Başkanlığğı:
 Öğrencilerin
Ö
n yeni kayıt,, kabul ve ders
d durumlaarı ile ilgili gerekli işlerri yapmak,
M
k
kimlik,
burss, mezunlarrın izlenmessi işlemlerinni yürütmekk,
 Mezuniyet,
V
diğğer benzeri görevleri yeerine getirm
mek.
 Verilecek
Sağlık, Kültür
K
ve Sp
por Daire Başkanlığı:
B

Ö
Öğrencilerin
n ve personnelin, sağlıkk işleri ve ted
davileri ile ilgili hizmeetleri yürütm
mek,

Ö
Öğrencilerin
n ve personnelin barınm
ma, yemek ve
v benzeri ihhtiyaçlarını karşılamak,
Ö
n ve personeelin, spor, kültürel
k
ve sosyal ihtiyyaçlarını karrşılayacak faaliyetleri
f
 Öğrencilerin
düzeenlemek.
Kütüphan
ne ve Dokü
ümantasyon
n Daire Başşkanlığı:
 Küütüphaneninn düzenli çaalışmasını saağlamak,
 Kiitap ve Derggileri yurtiççinden ve yurtdışından
y
n sağlamak, bunların m
mikrofilm, fiilm, video,
bantta geçirilmeesini ve ciltllenmesini ve kataloglan
nmasını yapptırmak,
 Geerekli her tüürlü film, footokopi, kitaap, dergi ve makaleleri sağlamak,
Küütüphane hiizmetlerini yükseköğreetim kurum
mları ile ihhtiyaç duyaan kişi ve kurumlara
sunm
mak.
Bilgi İşlem
m Daire Baaşkanlığı:
 Üniversitede
Ü
k; eğitim, öğretim
ö
ve araştırmalaara destek
ki bilgi işllem sistemiini işletmek
olmak,

Ü
Üniversiten
nin ihtiyaç duyduğu
d
diğğer bilgi işleem hizmetleerini yerine getirmek.
Hukuk Müşavirliği:
M
:
 Üniversiteni
Ü
in öğrenccileri, diğeer kişi ve kurum
mlarla olaan anlaşm
mazlık
uyuşşmazlıklarınnda adli ve idari mercillerde üniverrsitenin hakklarını savunnmak,
ve
 Üniversiteni
Ü
in tasarrufllarının yürüürlükteki kanunlara
k
u
uygun
olaraak icrasınd
da idareye
yarddımcı olmakk,
 Verilecek
V
beenzeri diğerr görevlerinii yerine getiirmek.
16
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Strateji Geliştirme
G
D
Daire
Başk
kanlığı:
Strrateji Gelişttirme Dairee Başkanlığğı, 24.12.20
003 tarih vee 25326 sayyılı Resmi Gazete’de
yayımlanaan 5018 sayyılı Kamu Mali Yöneetimi ve Ko
ontrol Kanuunun 60.maaddesi ile 24.12.2005
2
tarih ve 26033
2
sayılıı Resmi Gaazetede yayımlanan 54
436 sayılı Kamu
K
Mali Yönetimi ve
v Kontrol
Kanunu ve
v Bazı Kannun ve Kannun Hükmüünde Kararrnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun 155/c maddessine istinadden Üniverrsiteler ile Yüksek Teknoloji
T
E
Enstitülerind
de Strateji
Geliştirmee Daire Başkanlığı kuruulmuştur.
Stratejji Geliştirm
me Daire Baaşkanlığının görevlerii şunlardır;;
 İddarenin stratejik plan ve perform
mans progrramının hazzırlanmasını koordine etmek ve
sonuuçlarının koonsolide edilmesi çalışm
malarını yürrütmek,
n ve yıllık
 İzzleyen iki yılın bütçee tahminleriini de içereen idare büütçesini, strratejik plan
perfformans prrogramına uygun ollarak hazırrlamak ve idare faaliyetlerinin
n bunlara
uyguunluğunu izzlemek ve değerlendirm
d
mek,
 Mevzuatı
M
uyyarınca bellirlenecek bütçe
b
ilke ve
v esasları çerçevesinde, ayrıntıllı harcama
proggramı hazırrlamak ve hizmet
h
gereeksinimleri dikkate allınarak ödenneğin ilgilii birimlere
göndderilmesini sağlamak,
 Bütçe
B
kayıtlarını tutm
mak, bütçee uygulam
ma sonuçlarrına ilişkinn verileri toplamak,
değeerlendirmekk ve bütçe kesin
k
hesabıı ile malî isttatistikleri hazırlamak,
h
 İlgili mevzuatı çerçeveesinde idaree gelirlerinii tahakkuk ettirmek, ggelir ve alaacaklarının
takipp ve tahsil işlemlerini
i
y
yürütmek,
G
bütçe kapsamı dıışında kalann idarelerde muhasebe hizmetlerin
h
i yürütmek,,
 Genel
H
birrimleri taraffından hazırrlanan birim
m faaliyet raaporlarını da esas alaraak idarenin
 Harcama
faaliiyet raporunnu hazırlam
mak,
 İddarenin müülkiyetinde veya kullannımında bu
ulunan taşınnır ve taşınm
mazlara ilişşkin icmal
cetvvellerini düzzenlemek,
 İddarenin yaatırım progrramının haazırlanmasın
nı koordinee etmek, uuygulama sonuçlarını
s
izlem
mek ve yıllıık yatırım değerlendirm
d
me raporunu
u hazırlamakk,
 İddarenin, diiğer idareleer nezdindee takibi gerreken malî iş ve işlem
mlerini yürrütmek ve
sonuuçlandırmakk,
 Malî
M kanunlarla ilgili diiğer mevzuaatın uygulan
nması konuusunda üst yyöneticiye ve
v harcama
yetkkililerine gerrekli bilgileeri sağlamakk ve danışm
manlık yapm
mak,
 Ön
Ö malî konntrol faaliyeetini yürütm
mek,
17
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
 İçç kontrol sisteminin kuurulması, staandartlarınıın uygulanm
ması ve gelişştirilmesi ko
onularında
çalışşmalar yapm
mak,
 Malî
M konulaarda üst yönetici tarafınndan verilen
n diğer görevvleri yapmaak.
Fakülte İdari Teşkillatı ve Göreevleri
 Fakülte
F
idarri teşkilatı,, fakülte seekreteri ile sekreterlikk bürosunddan ve ihtiyaca göre
kuruulacak öğreenci işleri, persenel, kütüphane, mali işleer, yayın vve destek hizmetleri
birim
minden oluşşur.
 Bir
B fakültedde 1.fıkradda sayılan birimlerin kurulmasıına ilgili üniversiteniin önerisi
üzerrine Yüksekköğretim Kuurulunca kaarar verilir.
 Fakülte
F
sekkreteri ile sekreterlikk bürosu ve
v varsa bağlı
b
birim
mler, fakülteenin idari
hizm
metlerinin yürütülmesin
y
nden sorum
mludurlar.
kul İdari Teşkilatı ve Görevleri
Yüksekok
 Yüksekokul
İdari teşkillatı, yüksekkokul sekreeteri ile sekkreterlik büürosundan ve
Y
v ihtiyaca
göree kurulacak öğrenci işleeri, personeel, kütüphan
ne, mali işleer ve destek hizmetler biriminden
b
oluşşur.
 Bir yüksekokkulda, 1.fıkkrada sayılaan birimlerrin kurulmaasına, ilgili üniversiten
nin önerisi
üzerrine Yüksekköğretim Kuurulunca kaarar verilir.
 Yüksekokul
Y
sekreteri ille sekreterliik bürosu ve
v varsa bağlı birimlerr, yüksekok
kulun idari
hizm
metlerinin yürütülmesin
y
nden sorum
mludurlar.
dari teşkilaatı görevlerii:
Enstitü id
Enstitü idarri teşkilatı, enstitü seekreteri ile sekreterlikk bürosunddan ve ihtiy
yaca göre
 E
k
kurulacak
öğğrenci işlerii ve destek hizmetleri
h
biriminden
b
o
oluşur.
 B
Bir enstitüdee, 1.fıkrada sayılan biriimlerin kurrulmasına ilgili üniverssitenin önerisi üzerine
Y
Yükseköğret
tim Kurulunnca karar veerilir.
 E
Enstitü sekrreteri ile sekreterlik bürosu vee varsa bağlı birimller, enstitü
ünün idari
h
hizmetlerinin
n yürütülmeesinden soruumludur.
Bölüm idari teşkilattı ve görevleri:
s
persoonelden oluşur.Bölüm
Böölüm idari teşkilatı birr büro şefinnin yönetimiinde yeter sayıda
bürosu, böölümün yazı, evrak ve benzeri
b
işleerini bölüm başkanının emirlerine göre yerinee getirir.
18
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
C. İDAR
REYE İLİŞK
KİN BİLGİLER
1.FİZİİKSEL YA
API
Ossmaniye Korkut Ata Üniversitessi 83.400,0
00 m2’si taapulu, 722.738,46 m2’si
’ maliye
2
2
hazinesi olmak
o
üzeree, toplam 806.138,46
8
m taşınmaaz alana saahiptir. 32.3377 m kap
palı mekân
üniversitemize, 7.4800 m2 diğer kurumlarddan tahsisli olmak üzeere toplam 39.857,00 m2 kapalı
alanları ilee de öğrencilerin, eğitim
m, kültür, sppor ve barın
nma gibi ihttiyaçlarına ccevap verm
mektedir.
Ossmaniye Korkut
K
Ata Üniversiteesi’nin birim
mleri Osm
maniye Fakııuşağı Yerrleşkesinde
bulunan merkez
m
yeerleşkesi ilee Kadirli, Bahçe, Dü
üziçi ve Erzin
E
ilçeleerinde yer alan ilçe
yerleşkeleerinde yer almaktadır. Merkezdee Mühendisslik, Fen Edebiyat,
E
İkktisadi İdarri Bilimler
Fakültelerri ve Osmaaniye Mesleek Yüksekookulu, ilçellerde ise Kadirli,
K
Bahhçe, Düziçii ve Erzin
Meslek Yüüksekokullaarı yer almaaktadır.
Ossmaniye Koorkut Ata Üniversitesi
Ü
t
toplam
4324 öğrencisi ile Osmaniiye, Bahçe, Kadirli ve
Düziçi Meeslek Yükseekokullarındda eğitim-öğretime dev
vam etmekteedir.
Ossmaniye İl Merkezindde yer alann OKÜ Meerkez Yerleeşke’ye, onaaylı 1/2500
00 Ölçekli
Çevre Düüzeni Planıı, 1/5000 ölçekli
ö
Nazzım İmar Planı ve 1/1000
1
ölçeekli Uygulama İmar
Planlarındda “Yüksek Öğretim Alanı”
A
olaraak 8000 da’lık bir bölgge ayrılmış olmasına raağmen, bu
bölge içerrisinde haleen OKÜ’ye tahsisli (veeya tapulu) alan sadecee 540 da’dıır. Bu mevccut 540 da
alan, tek parça
p
halindde olmayıp en büyüğü 360 da olaan 5 ayrı parrçadan oluşşmaktadır. Bu
B dağınık
yapı, Ünivversite’nin planlanması
p
ında büyük bir sorun teeşkil etmekttedir.
Ünniversiteninn lojman, sosyal
s
tesissler, rektörrlük konutuu gibi birim
mleri için yeni alan
gereksinim
mi vardır. Bu sebepple, üniverssitenin aktiif olarak kullanabilecceği 540 da alanın
genişletileebilmesi içiin 1/25000 Ölçekli Çeevre Düzen
ni Planı’ndaa Yüksek Ö
Öğretim Alanı olarak
ayrılan böölgenin sınıırları içerisiinde ve meerkez yerleşşkeye bitişikk arazilerinn kazanılmaası için bir
çalışma başlatılmıştı
b
r. Yerleşkee alanının genişletileb
g
bilmesi için düşük maaliyetinden dolayı ilk
olarak haazine arazillerinin ünivversiteye kazandırılma
k
ası hedeflenmektedir. Bu alanın
n üzerinde
kısmen zeytin bahçesi tesis edilmiş
e
olduuğundan, yalnızca
y
ağğaç bedeli ödenerek düşük bir
m
olabilecekti
o
ir. Bu alanların tah
hsisi için
maliyetle üniversiteeye kazanddırılması mümkün
g
ve işlemler başlatılmışştır.
Osmaniyee’nin yetkilii resmi makkamları ile görüşülmüş
Ünniversiteye ait arazileer dikkate alınarak, inşa edilm
mesi öngörüülen sosyaal tesisler,
lojmanlar,, rektörlük konutu vb.. sosyal birrimlerin meevcut arazi üzerine yerrleştirilmesii mümkün
olmayıp, yeni kazaanılması planlanan
p
b
bölgede
yeer alması düşünülmeektedir. Bu
u sebeple
kamulaştırrma işleminnin en kısa sürede
s
sonuuçlandırılmaası gerekmeektedir.
19
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Resim 1. Yerleşke Alanı
1.1 Eğitim
m Alanları, Dersliklerr
Ü
n sahip ollduğu eğitiim amaçlı kapalı alaanlar hakkıında bilgi
Tabblo 2’de Üniversitenin
verilmiştirr. Merkez Yerleşke’de
Y
e Mart 20077’de hizmette açılan 5000 kişilik am
mfinin yanıı sıra, yine
merkezde ve meslek yüksekokulllarında bullunan bilgissayar laboraatuarları, meesleki eğitim
me yönelik
olarak kulllanılan labooratuar ve atölyeler
a
de eğitim alan
nları içerisinnde aktarılm
mıştır.
Tablo 2) Eğitim
E
Alan
nları, Dersllikler
E
EĞİTİM
ALANI
Kapasiite
0–50
Kapaasite
51–755
Kapasite
76–1
100
Amfi
Kap
pasite
101–150
Kaapasite
151–250
Kapasite
K
25
51-Üzeri
1
Sınıf
45
Bilgisayaar Lab.
15
Atölye
10
Diğer Labb.
11
TOPLAM
M
81
100
100
1
1
1
1.2 Sosyal Alanlar
Fizziksel yapı içerisinde ele alınann diğer bölü
ümler ise “sosyal alaanlar” başlıığı altında
incelenmiştir. Bu böllümde yemeekhaneler, kantinler
k
ve kafeteryalaar; idari perrsonele yöneelik olarak
kullanılann ve merkezzde yer alann lojmanlar ve bu alan
nların nicelikksel özellikkleri hakkın
nda bilgiler
verilmiştirr.
20
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
R
Resim
2. Reektörlük Hiizmet Binaası
1.2.11. Yemekhaneler, Kan
ntin ve Kaffeteryalar
Y
eler, Kantin
n ve Kafeterryalar
Tablo 3) Yemekhane
BÖLÜMLER
Adet
Kapalı Alaanı (m²)
Kapasitte (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi
Y
4
1.4465
1.0
095
Personel Yemekhanesi
Y
1
100
100
Kantin
4
1.2270
920
Kafeterya
0
0
0
TOPLAM
M
9
2.8835
2.1
115
nlar
1.2..2. Lojman
Tablo 4) Lojmanlar
L
Daire
Kapallı Alanı (m²)
Lojman
10
1250
Dolu Lojm
man
7
875
Boş Lojmaan
3
375
TOPLAM
M
10
1250
1.2..3 Öğrenci Yurtları
OK
KÜ Merkezz Yerleşkessinde Ünivversitemize ait öğrencci yurdumuuz bulunmaamaktadır.
YURTKU
UR’a ait 1000 öğrenci kapasiteli bir
b yurt kızz ve erkek öğrencileree hizmet veermektedir.
Ayrıca, Bahçe Mesleek Yüksekokulu’nda OKÜ’ye
O
ait, 3–4–5 kişilik odalardaan oluşan bir
b adet kız
öğrenci yuurdu bulunm
maktadır.
21
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Tablo 5) Öğrenci
Ö
Yu
urtları
YERLEŞKE ADI
A
Bahçe Meeslek Yüksekookulu
Oda sayısı
Alan (m
m²)
Kapasitee (Kişi)
Errkek
Kız
Toplam
T
3-4 KİŞİLİK
3
45
5
12
12
5 KİŞİLİK
K
24
715
150
150
TOPLAM
M
27
76
60
162
162
1.2.44 Spor Tesisleri
Ünniversite; Kadirli, Bahççe ve Düziççi Meslek Y üksekokuulları ile M
Merkez Yerlleşkesinde,
futbol, bassketbol, volleybol sahassı ve tenis kortlarından
k
n oluşan topplam onbir aadet açık sp
por tesisine
sahiptir. Ayrıca,
A
Osm
maniye Fakkıuşağı yerrleşkesinde 500 Seyirccili Kapalı Spor Salonu İnşaatı
devam etm
mektedir.
S
Tesislleri
Tablo 6) Spor
A
ALAN
AD
DET
BÜYÜKLÜ
ÜK
Kapalı Spor Tesisi
-
-
Açık Sporr Tesisi
11
14.300
TOPLAM
M
11
14.300
Resim 3. Yerleşke Alanı
22
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1.22.5 Toplanttı-Konferan
ns Salonlarrı
Ünniversite sossyal alanlarıı içerisinde yer alan top
plantı ve koonferans saloonları ele allındığında,
Merkez Yerleşkede
Y
y alan iki adet toplanttı ve bir adeet seminer salonu
yer
s
dışınnda, Kadirli ve Düziçi
Meslek Yüüksekokullaarında da biirer adet topplantı ve kon
nferans saloonu mevcutttur.
Tablo 7) Toplantı-Ko
T
onferans Saalonları
Toplantı Salonu
S
(Adet)
Konferans Salonu(Ad
det)
TO
OPLAM
0–50 Kişilikk
4
-
4
51–75 Kişillik
-
1
1
76–100 Kişilik
-
1
1
101–150 Kiişilik
-
-
-
151–250 Kiişilik
-
-
-
251–Üzeri
-
1
1
1.3. Hizm
met Alanlarıı
Tablo 8) Hizmet
H
Alaanları
HİİZMET ALA
ANLARI
Büro
B
Sayısı
Alan (m²²)
Akademik Personel Hizm
met Alanları
58
1562
İdari Personnel Hizmet Allanları
61
4070
TOPLAM
119
5562
Resim 4.
4 Öğrenci Çalışmalar
Ç
rı
23
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1.4. Taşıtllar
1.44.1. Mevcutt Taşıtlar
Tabblo 9’da Ossmaniye Koorkut Ata Ünniversitesi’n
ne ait mevcuut taşıtlarınn listesi verillmiştir.
T
Tablo
9) Mevcut
M
Taşıttlar
Görevee Tahsis
Edilmişş Kuruma
Ait Taşşıt
TA
AŞITIN CİNS
Sİ
Hizmet Alım
m
Yoluyla
Edinilmiş
Taşıtlar
TOPL
LAM
Binek Otom
mobil
4*
4*
Station-Waggon
2**
2**
Minibüs (Süürücü dâhil enn fazla 15 kişillik)
2
2
Pick-up (Kaamyonet, şoför dâhil 3 veyaa 6 kişilik)
1***
1***
9
9
Arazi binekk (En az 4, en çok
ç 8 kişilik)
Midibüs (Süürücü dâhil enn fazla 26 kişillik)
Otobüs (Sürrücü dâhil en az
a 27 kişilik)
Kamyon şassi-kabin tam yüklü
y
ağırlığı en az 3.501 kgg
Kamyon şassi-kabin tam yüklü
y
ağırlığı en az 12.000 kg
k
Ambulans (Tıbbi donanım
mlı)
Pick-up (Kaamyonet) cenaaze arabası yappılmak üzere
TOPLAM
* 1 Adett Çukurovaa Üniversittesi, 1 Adet Osmaniye Valiliği tarafından taahsis edilm
miştir.
** 1 Adeet Çukurova Üniversittesi tarafından tahsis edilmiştir.
*** 1 Adeet Çukurovva Üniversitesi tarafın
ndan tahsis edilmiştir..
1.44.2. Mevcutt İş Makineeleri
Tablo 10)) Mevcut İş Makinelerri
TA
AŞITIN CİN
NSİ
Biçerdöverr
Göreve Tahssis
Edilmiş Kuruma ait
Taşıt
-
Hizmet Alım
H
Y
Yoluyla
Ediniilmiş
T
Taşıtlar
-
TOP
PLAM
-
Çim Biçmee Traktörü
2
-
2
Bahçe Trakktörü
1
-
1
Traktör
1
-
1
Römorklarr
2
-
2
TOPLAM
M
6
-
6
24
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1.5. Taşın
nmazlar
1.55.1. Mülkiyeet Durumu
una göre Taaşınmazlarıın Dağlımı (m2)
Tabllo 11’de Ossmaniye Koorkut Ata Ünniversitesi’n
nin Mülkiyeet Durumunna göre Taşıınmazların
Dağlımı (m
m2) görülm
mektedir.
D
Göre Taşın
nmazların Dağılımı
D
(m
m2)
Tablo 11)) Mülkiyet Durumuna
YE
ERLEŞKE ADI
A
Merkez Yeerleşke
Bahçe MY
YO
Mülkiyet Durumuna
a Göre Taşınmaz Alanı (m
m²)
Üniverssite
13.400,00
583.313,46
596.713,46
-
44.425
4.425
127.0000,00
127.000
70.000,00
88.000
78.000
-
-
-
83.400,00
722.7338,46
806.138,46
Kadirli MY
YO
Düziçi MY
YO
Erzin MYO
O
TOPLAM
M
TOPL
LAM (m²)
Maliye Haazine (Tahsislli)
Resim 5.
5 Üniversittemizde Seramik Çalıışmaları
25
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
D
Göre Kapaalı Alanların
n Dağılımı (m2)
Tablo 12)) Mülkiyet Durumuna
Kapalıı Alan Dağılımı
YERLE
EŞKE ADI
Üniverssite
Merkez Yeerleşke
Kadirli MY
YO
Erzin MYO
O
TOPLAM
M
AÇ
ÇIKLAMA
Diğerr
25.1154
-
-
25.154
5.6600
-
-
5.600
-
4.4100
4.410
1.6623
-
1.9500
3.573
-
-
1.120
1.120
32.3377
-
7.4800
39.857
Bahçe MY
YO
Düziçi MY
YO
TOPLAM
M (m²)
Maliyye Hazine
(Taahsisli)
Resim 6. Yerleşke Alanı
26
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1.55.2. Kapalı Mekânların
M
n Hizmet Alanlarına
A
Göre Dağıllımı
Ünniversitenin kapalı mekkânlarının eğitim
e
alan
nları, derslikkler ve ofissler, sağlık, barınma,
beslenme,, kültür, spoor gibi hizm
met açılımlarrına göre daağılımları, Tablo
T
13’de verilmiştir.
H
Alan
nlarına Görre Dağılımı(m2)
Tablo 13)) Kapalı Meekânların Hizmet
HİZMET ALANLARII
YERLEŞK
KE
ADI
Merkez Yerrleşke
Eğitim
m
Sağlık
Barınma
Beslenmee
Kültür
Spor
10.6675
-
-
1.550
-
5
520
-
1.5000
245
2
Kadirli MYO
O
1.1181
-
255
Düziçi MYO
O
1.1173
-
Erzin MYO**
1.1120
14.6669
Bahçe MYO
O
TOPLAM
1.500
D
Diğer
((Depo,
T
Tesis,
İİdari)
Toplam
11.429
25.154
2000
1.945
4.410
840
8
6899
2.865
5.600
750**
200
2
1000
1.350
3.573
-
-
-
-
-
1.120
-
2.2755
2.8
835
9899
17.589
39.857
1.500
* Kullanılamaz duruumdadır.
** Erzin MYO
M
eğitim
m alanına saahip olmasınna rağmen aktif
a
değildiir.
A
1.6. Ambarr, Arşiv Alaanları ve Atölyeler
T
Tablo
14) Ambar,
A
Arşşiv Alanlarıı ve Atölyeleer
Adet
Alan
A
(m²)
Ambar / Deppo Alanları
6
200
Arşiv Alanlaarı
3
250
Atölyeler
10
3.012
TOPLAM
19
3.462
2.ÖRGÜT
T YAPISI ( TEŞKİLA
AT ŞEMAS
SI )
Osmaniye Koorkut Ata Üniversitesi’
Ü
’nin örgüt yapısı,
y
Yükkseköğretim
m Kanunu ve
v Yüksek
Öğretim Kurumları
K
T
Teşkilat
Kannunu’nun üniversiteler
ü
rin akademik ve idari öörgütlenmessine ilişkin
maddelerii ve ilgili yönetmeliikler doğruultusunda enstitü,
e
fakkülte, mesllek yüksek
kokulu ile
Rektörlüğğe bağlı bölüümlerden olluşmuştur. Akademik
A
ve
v İdari biriimlerin yönnetimi ve yö
öneticilerin
yetki ve sorumlulukkları da 25547 sayılı yasa
y
Hükü
ümlerine gööre belirlennmiştir. Üniiversitenin
yönetim organları
o
Reektör, Üniveersite Senatoosu ve Üniv
versite Yöneetim Kuruluudur.
27
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Osmaaniye Korku
ut Ata Ünivversitesi Ak
kademik Birimler
B
Teşşkilat Şema
ası
REKTÖ
ÖR
SENA
ATO
YÖNEETİM KURULU
REKTÖR
R YRD.
REEKTÖR YR
RD.
ENSTİTÜLLER
FAKÜLTELLER
MESLEK YÜKSEK RI
OKULLAR
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİİSLİK FAKÜLTEESİ OSMANİYE M
O
MESLEK YÜKSEK OK
KULU
SOSYALL BİLİMLEER ENSTİTÜSÜ
FEN‐EDEB
BİYAT FAKÜLTEESİ
KADİRLİ MEESLEK YÜKSEK OK
KULU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM
MLER FAKÜLTEESİ
BAHÇE MESSLEK YÜKSEK OK
KULU
DÜZİÇİ MESSLEK YÜKSEK OK
KULU
ERZİN MESSLEK YÜKSEK OK
KULU
Şekil 1.
1 Akademiik Birimlerr Teşkilat Şeması
Ş
28
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Osman
niye Korku
ut Ata Ünivversitesi İda
ari Birimleer Teşkilat Şeması
R
REKTÖR
R
YÖNETTİM KURULU
SENA
ATO
REKTÖR R
YRD.
REK
KTÖR YRD
D.
GENEL S
SEKRETER
R
PERSONEL D
DAİRE BAŞKANLIIĞI
ÖZEL KA
ALEM
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ vve EVRAK
BİLGİ İŞLEM D
DAİRE BAŞKANLLIĞI
BASIN ve HALK
KLA İLİŞKİLER
KÜTÜPHANE ve
K
e DÖKÜMANTASYON DAİRE B
BAŞKANLIĞI
BİLLİMSEL ARAŞTIR
RMA PROJELERİİ BİRİM
Mİ
SAĞLIK KÜLTÜ
ÜR ve SPOR DA
AİRE BAŞŞKANLIĞI
DÖNER SERMA
AYE İŞLETME MÜDÜR
RLÜĞÜ
STRATEJİ GEELİŞTİRME DAİR
RE BAŞŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ vve TEKNİK DAİR
RE BAŞŞKANLIĞI
Ö
ÖĞRENCİ İŞLER
İ DAİRE BAŞKANLIĞI
HUKUK M
MÜŞAVİRLİĞİ
Şekil 2. İdaari Birimleer Teşkilat Şeması
29
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
3.BİLGİ VE
V TEKNO
OLOJİK KAYNAKL
K
LAR
3.11. Yazılım ve
v Bilgisayaarlar
Osmaniye Korrkut Ata Ünniversitesi başta
b
ağ cih
hazları ve fibber optik kaablolama olmak üzere
bilişim hizmetleri alaanında Rekktörlük Bilggi İşlem Daiire Başkanllığı hizmet vermektediir. Merkez
Yerleşkeyye ait omurgga ağ alt yappısını gösterren şema Şeekil 5’de veerilmiştir.
Şekil 3. Osmaniiye Korkut Ata
A Üniverssitesi Ağ Pllanı
KÜ’nün ağ alt
a yapısı kuuruluşundann itibaren, 2 Mbps olarrak fiber hatt üzerinden Çukurova
OK
Üniversiteesi’ne bağllı olarak hizmet
h
sunm
muştur. Tü
ürk Telekoom ve ULAKNET ille yapılan
anlaşmalaar neticesindde, 16 Mart 2009 tarihi itibariyle Metro
M
Etherrnet yapısınaa geçilmiştiir. Böylece
hem 10 Mbps’lik
M
bir bağlantı ilee internet daaha verimli bir şekilde kullanılmayya başlanm
mış, hem de
internet om
murgası Çuukurova Üniiversitesi’ndden ayrılmııştır. Yerleşşkede Layerr 3 ve Layerr 2 çalışan
3 adet anaa dağıtım cihazı
c
bulunnmaktadır. Ana dağıtım
m cihazlarınndan sonra birimlere ağ
a çıkışını
sağlayan Layer
L
2 olarrak çalışan 16 adet anaahtar cihaz bulunmaktad
b
dır.
Osmaniye Koorkut Ata Üniversitesi,
Ü
, Düziçi Meeslek Yükssekokulu, K
Kahramanmaaraş Sütçü
İmam Üniversitesi’ndden interneete açılırkenn, Bahçe vee Kadirli Meslek
M
Yükssekokulları ise ADSL
hat üzerinnden interneete bağlanm
maktadır. Bu
B bağlantıllar 250 Kbiit ile 2 Mbbps (DSL hatlar
h
için)
arasında değişmekted
d
dir. Merkez yerleşkesinnin çeşitli noktalarında kablosuz innternet erişiim olanağı
sağlanmakktadır.
30
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Meerkez Yerleeşkede yer alan sistem
m odasında Cisco 28001 yönlendiirici ile yin
ne Merkez
Yerleşkedde bulunan TT santralii (CTT) arasında
a
64 Mbps ATM
M bağlantıssı bulunmak
kta ve TT
santralindden Osmaaniye Türkk Telekom İl Müdürlüğü’n
M
ne (OTT)) STM-1 bağlantı
gerçekleşttirilmektedir. Sistem Odası
O
ile TT
T Mehmett Akif santrrali arasındda bağlantı 4 damarlı
single mode fiber opttik kablo (SMFO) ile saağlanmaktaadır.
OK
KÜ İnternett altyapısınnda Merkezz Yerleşked
de 1 adet Cisco Pix Firewall 515
5
aygıtı
kullanılmaakta ve böyylece ağ ve iletişim
i
güvvenliği sağlaanmaktadır.
Reektörlük Billgi İşlem Daire
D
Başkannlığı bünyeesinde web sayfasının yayımı için
n (ISS) Hp
Proliand DL
D 380G5 Xeon tabaanlı server kullanılmak
k
ktadır. Bu sunucu
s
üzerrinde Wind
dows 2003
Server İşlletim Sistem
mi bulunmaaktadır. OK
KÜ network
k ve bilgi işlem alt yaapısı hızlı bir
b şekilde
planlanırkken, Çukuroova Üniverssitesi’nden ayrılması kademeli
k
ollarak gerçekkleşecektir. İlk etapta
ağ omurggası oluşturrulacak, UL
LAKNET ve
v TT ile yapılan anllaşmalar dooğrultusund
da internet
merkezi üniversitemi
ü
iz olacaktır.. Üniversitee bünyesind
de yer alan bütün
b
birim
m ve ilçelerd
de yer alan
Meslek Yüksekokull
Y
larına dağıttım tek birr merkezdeen yapılacaaktır. Bu süüreç devam
m ederken,
akademik ve idarii personelin ihtiyaç duyduğu yazılım ve servissler yine Çukurova
Üniversiteesi’nden saağlanmaktaddır. Üniverssitedeki akademik, idaari ve öğreencilerin yaararlandığı
belli başlı servisler Tablo16’da verilmiştir.
v
arlandığı Biilişim Hizm
metleri
Tablo 15)) Osmaniyee Korkut Ataa Üniversiteesinin Yara
A
Adı
Dns Adı
İşlevi
Serrvisleri
Web Seerver (LOCAL
L)
www.oku.eduu.tr
Weeb
IIS, SMTP
M
MailServer
mail.cu.edu.tr
E-Poosta
IIS, Md
daemon
Dns02
dns02.cu.eduu.tr
DNS
S-2
DN
NS
Pamuk
pamuk.cu.eduu.tr
DNS
S-1
DNS, IIS
S, MRTG
Student
student.cu.eddu.tr
Öğr. E-posta
Apache,, Qmail
Kaaracaoglan
kaaracaoglan.cu.edu.tr
Kütüphanee Katalog
Apachee, Bliss
3.22. Meslek Yüksekokul
Y
llarının Nettwork Alt yapısı,
y
Yazzılım ve Bilggisayarlar
ulunan Messlek Yükseekokullarınıın internet
Osmaniye Koorkut Ata Üniversitessi bağlı bu
bağlantı bacaklarını
b
o
oluşturan
TT santrallerri Metro Eth
hernet yapıssı düşünülddüğünde tek
knik olarak
bu sistem
mi desteklem
mektedir. TT
T santrallerrinden Mesllek Yüksekkokullarına çekilecek fiber
f
optik
kablo messafeleri Tablo 17’de sunnulmuştur.
Tablo 16)) Meslek Yü
üksek Okulllarının Nettwork Alt Ya
apısı
M
Meslek
Yüksek
kokulu
Bağlı Bulunan Teleko
om Santrali
En Yakın F
Fiber Mesafessi (m²)
Düziçi Meeslek Yüksekookulu
Osman
niye
2314
Bahçe Messlek Yüksekokkulu
Bahçe
2800
Kadirli Meeslek Yüksekookulu
Kadiirli
5300
Kuzucculu
4000
Erzin Mesllek Yüksekokkulu
31
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Buu çizelgede verilen
v
TT santralleri genel
g
olarak
k Metro Ethhernet yapısına uygun donanıma
sahiptir. Yalnız
Y
Düziiçi’nde buluunan TT saantrali bu yapıyı
y
desteklememekteedir. En yaakın Metro
Ethernet destekleyen
d
santral messafesi 25 km
m’dir. Bu du
urumda Düziçi M.Y.O
O için GSHD
DSL yapısı
düşünülmektedir.
Dışş bacağı oluşturan
o
M
Meslek
Yükksekokullarrının ana internet
i
girrişi “routin
ng switch”
özelliğinddeki cihazlaardan ve dağğıtım switcchlerinden oluşmaktadı
o
ır. Düziçi M
M.Y.O’da internet
i
alt
yapısını oluşturan
o
teknik ekipm
manlar 1 Cisco Routerr, 5 Switch anahtar cihhazı ve 2 Server’dan
S
oluşmaktaadır. Kadirlii M.Y.O’daa internet allt yapısı 1 ADSL
A
modeem, 5 Switcch anahtar cihazından
c
oluşmaktaadır. Bahçe M.Y.O’da ise 1 ADSL
L modem, 4 Switch anaahtar mevcuuttur. Erzin M.Y.O ağ
alt yapısı henüz oluuşturulmamııştır. Dış bacaktaki
b
Meslek
M
Yükksekokullarıı düşünüldü
üğünde bu
b
sayısı
s
189’ddur. Toplam
m bilgisayaar destekli
sistem üzzerinden ağa dahil olaan toplam bilgisayar
laboratuarr sayısı ise 8 adettir.
3.33. Teknolojik Kaynaklar
Ünniversite büünyesinde öğrenim,
ö
akkademik vee idari amaaçlı kullanıılan bilgisaayar sayısı
toplamı 3772’dir. Ünivversitenin gelişimine
g
bağlı olarak bu
b sayı her geçen gün artmaktadırr.
Tablo 17)) Teknolojikk Kaynaklaar
Tek
knolojik Kayn
naklar
Adet
Sunucu Biilgisayar Sayıssı
1
Yazılımlarr
7
Masa üstüü bilgisayar sayyısı
689
Taşınabilirr bilgisayar saayısı
14
TOPLAM
M
711
kları
3.44. Kütüphane Kaynak
Büütün birimleerde yer allan toplam kitap sayıssı 17.117’ddir. Üniversite bünyesiinde basılı
periyodik yayın ve ellektronik yaayın üyeliği bulunmam
maktadır. Meerkez Yerleşşkede 11.33
37 kitaptan
oluşan birr kütüphane hizmet sunnmaktadır.
Tablo 18)) Kütüphan
ne Kaynaklaarı
Küttüphane Kayn
nakları
Adet
Kitap sayıısı
17.117
TOPLAM
M
17.117
32
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
3.55. Diğer Bilgi ve Tekn
nolojik Kayynaklar
Ünniversitenin sahip olduğğu diğer bilggi ve teknollojik kaynakklar Tablo 220’de listeleenmiştir.
Tablo 19)) Diğer Bilggi ve Teknolojik Kaynaaklar
Diğerr Bilgi ve Tek
knolojik
Kaynaklarr
Projeksiyoon
İdari Am
maçlı
(adet))
5
Eğiitim Amaçlı
(adet)
Araştırm
ma
Amaçlı (aadet)
TO
OPLAM
36
41
Slâyt Makkinesi
2
2
Tepegöz
9
9
Episkop
Barkot okuuyucu
2
2
Yazıcı
81
81
Çok Fonkssiyonlu Yazıcı
8
8
Baskı Makkinesi
5
5
Fotokopi Makinesi
M
10
10
Faks
4
4
Fotoğraf Makinesi
M
2
2
Güvenlik Kamerası
K
51
51
Televizyonnlar
12
2
14
Tarayıcılarr
Müzik Settleri
3
3
Mikroskopplar
7
7
DVD Playyer
3
3
4.İNSAN KAYNAK
KLARI
Osmaniye Koorkut Ata Üniversitesi’
Ü
nde görev yapmakta olan
o
akadem
mik ve idarri personel
hakkında bilgilerin verildiği
v
bu bölümde illk olarak, kadro ve istiihdam şekilllerine göre akademik
personelinn dağılımı ele
e alınmıştıır (Tablo 200). Buna göre, üniversiitenin toplam
m 639 olan
n akademik
personel kadrosunun,
k
, 142’ si dollu, 497’sınınn ise henüz boş olduğuu görülmekttedir.
33
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
4.11. Akademik Personelin Kadro ve
v İstihdam
m Şekline Göre
G
Dağılıımı
Tablo 20)) Akademikk Personelin
n Kadro ve İstihdam
İ
Şekline
Ş
Göree Dağılımı
Kadroların
n Doluluk
Oranına Göre
ÜN
NVAN
Dolu
Boş
Profesör
Topllam
60
0
6
60
Kad
droların İstih
hdam
Şeklline Göre
Tam
m
Yarı
Y
Zam
manlı
Zamanlı
Z
Doçent
2
88
9
90
2
Yard. Doçeent
22
87
7
109
22
Öğretim Görevlisi
76
12
20
196
76
Okutman
12
39
9
5
51
12
Çevirici
1
1
Eğitim-Öğrretim Planlam
macısı
1
1
Araştırma Görevlisi
G
28
83
3
111
28
Uzman
2
18
2
20
2
1422
49
97
6
639
142
TO
OPLAM
AK
KADEMİİK KADR
RO DOLU
ULUK O
ORANLAR
RI
DO
OLU KADRO
O
22%
BOŞ KADRO
O 78%
Grafiik 1. Akadeemik Kadro
o Doluluk Oranı
O
4.22. Akademik Personelin Anabiliim Dalların
na Göre Daağılımı
29 Mayıs 20007 tarihindde kurulan Osmaniyee Korkut Ata
A Üniverrsitesi, Fen
n Edebiyat
Fakültesi, Mühendisllik Fakültessi, İktisadi İdari Bilim
mler Fakülteesi ve bu faakültelerin Ana
A Bilim
Dalları’nınn yanı sıraa; Meslek Yüksek
Y
Okkulları’ndak
ki Teknik Programlar
P
ile İktisad
di ve İdari
Programlaarda çalışm
malarını sürddüren akademik perso
onelden oluuşan bir kaddroya sahip
ptir. Tablo
21’de OK
KÜ’deki akaddemik kadrronun Anabiilim Dallarıına göre dağğılımı görüllmektedir.
34
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Biyoloji
(Biyoloji
İ.Ö.)
Genel Biyooloji
Genetik
k
Hidrobiyoloji
Moleküler
Biyoloji
Molekü
üler
Genetik
k
1
4
2
3
0
Zooloji
1
1
1
1
Atom ve
v
Atom ve
Molekü
ül
Molekül Fiiziği Fiziği
0
Genel Fizikk
Genel Fizik
F
Katı Haal
Katı Hal Fiiziği Fiziği
Fizik
Matematikssel
Matem
matiksel
(Fizik İ.Ö.)) Fizik
Fizik
FEN ED
DEBİYAT
FAKÜ
ÜLTESİ
Kimya
(Kimya
İ.Ö.)
Nükleer Fizzik
Nükleeer Fizik
Yüksek Enerji
ve Plazma
Fiziği
Yüksek
k
Enerji ve
v
Plazmaa Fiziği
1
1
2
1
1
2
0
1
1
Biyokim
mya
2
1
3
2
1
3
1
Fizikok
kimya
Organik
k
Organik Kiimya Kimya
Cebir ve
v
Cebir ve
Sayılarr
Sayılar Teoorisi Teorisi
1
Fizikokimyya
Matematik
k Geometri
Topoloji
Uygulamalı
Matematik
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Geomeetri
Topolo
oi
Uygulaamalı
Matem
matik
0
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
Eski Türk Dili
D
Eski Türk
Eski Tü
ürk
Edebiyatı
Edebiy
yatı
Türk Halk
Edebiyatı
Türk Lehçeeleri
ve Edebiyaatları
0
Yeni Türk Dili
D
Yeni Türk
Edebiyatı
0
0
0
0
Yeni Tü
ürk
Edebiy
yatı
0
Eğitim
Bilimleri
35
2
0
Analitik
k
Analitik Kiimya Kimya
Anorganik
Anorgaanik
Kimya
kimya
Biyokimyaa
Toplam
1
Uzman
2
1
Okutman
Arş. Gör.
Botanik
Öğr. Gör.
Anabilim Dalı
D
Bilim Dalı
D
Yrd. Doç.
Bölüm
Doçent
Biirim
Prof.
Tablo 21)) Akademikk Personelin
n Anabilim Dallarına Göre
G
Dağıllımı
0
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
Toplam
Uzman
Okutman
Arş. Gör.
Biilim Dalı
Öğr. Gör.
Anabilim
m Dalı
Yrd. Doç.
Bölüm
Doçent
Birim
Prof.
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
0
İktisadi
Gelişme ve
Uluslaraarası
İktisat
İktisat Tarihi
T
Geneel İktisat
Polittikası
Uygu
ulamalı
İktisaat
İkt.T
Tarihi ve
İktisaadi
Düşü
ünceler
Tarih
hi
İktisat Teorisi
T
İktisaat Teorisi
Muhasebbe ve
Finansm
man
Finan
nsman ve
Muh
hasebe
Sayısal
Yönttemler
İktisat
İktisat
Politikassı
İKTİSAD
Dİ ve İDARİ
BİLİİMLER
FAKÜ
ÜLTESİ
Sayısal
Yöntemller
İşletmee
(İşletme İ.Ö.) Ticaret
Hukuku
Üretim
Yönetim
mi ve
Pazarlam
ma
Yönetim
m ve
Organizaasyon
Yönetim
m
Bilişim
Sistem.
Kamu
Yönetim
mi
36
Ulusslar arası
İktisaat
Kalk
kınma
İktisaadi ve
İktisaadi
Büyü
üme
0
0
0
0
0
0
1
Sisteem Analizi
İşletm
me
Huku
uku
Bank
ka ve
Sigorta
Huku
uku
Üretiim
Yöneetimi
Pazaarlama
İşletm
me
Yöneetimi
1
2
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
Orgaanizasyon
Yönetim
m ve
Yöneetim ve
Bilişim Sistem.
S
Bilişşim Sistem.
2
0
0
0
Maliye
0
Ekonomettri
0
Uluslararaası
İlişk.
0
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
Gıda
Mühendislliği
1
1
Jeodezi vee
Fotogrameetri
Müh.
1
1
Kiimyasal
Tekknolojiler
Kimya
Mühendislliği
0
Temel İşlemler ve
Term
modinamik
1
Prosess ve Reaktör
Taasarımı
Enerji
Sistemleri
Müh.
MÜHE
ENDİSLİK
FAKÜ
ÜLTESİ
37
Toplam
Uzman
Okutman
Ok t
Arş. Gör.
Bilim Dalı
Öğr. Gör.
Anab
bilim Dalı
Yrd. Doç.
Bölüm
Doçent
B
Birim
Prof.
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1
0
2
3
5
Enerji
Sistemleri
Müh. İ.Ö.
0
İnşaat
Mühendislliği
0
Makine
Mühendislliği
0
İmalat
Mühendislliği
0
ElektrikElektronik
k
Müh.
0
Bilgisayarr
Mühendislliği
0
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
REKTÖR
RLÜK
OSMANİYE
E MYO
İktisadi ve İdari
Proogramlar
Yön
netim ve
Orgganizasyon
Orttak Zorunlu
Derrs
Toplam
Uzman
Okutman
Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Bilim
B
Dalı
Ataatürk İlkeleri ve
v
İnk
kılap Tarihi
Bed
den Eğitimi ve
Spoor Bölümü
Gü
üzel Sanatlar
Böllümü
Türrk Dili Bölümü
ü
Yab
bancı Diller
Böllümü
Enfformatik
Böllümü
Halkla İlişkiler
Teeknik
Proogramlar
38
Anabiilim Dalı
Yrd. Doç.
Böllüm
Doçent
ç
Birim
m
Prof.
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
2
2
0
0
2
2
2
2
0
1
Bilgisayarr Teknoloj.
ve Prog.
Çevre Korruma
Elektrik
Endüstriyeel
Elektronikk Programı
Harita Kaddastro
İnşaat
Makine
Bilgisayarr Teknoloj.
ve Prog.İ.Ö
Ö.
Çevre Korruma İ.Ö.
Elektrik İ.Ö.
Endüstriyeel Elektrik
Programı İ.Ö.
İ
Harita Kaddastro İ.Ö.
İnşaat İ.Ö.
Makine İ.Ö
Ö.
Seramik
Mobilya Dekorasyon
D
İ.Ö.
Tekstil İ.Ö
Ö.
Otomotiv İ.Ö.
İşletme
Muhasebee
İşletme İ.Ö
Ö.
Muhasebee İ.Ö.
2
1
1
1
1
1
2
3
3
1
5
4
3
3
3
3
3
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
1
2
1
3
2
2
1
5
3
0
0
0
0
0
Posta Hizm
metleri
Posta Hizm
metleri İ.Ö.
1
4
5
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
Teknik
Programlaar
ERZİİN MYO
İktisadi vee
İdari
Programlaar
Bilgisayyar
Teknolooj. ve Prog.
2
Toplam
Uzman
Okutman
Arş. Gör.
Bilim Dalı
Öğr. Gör.
Anab
bilim Dalı
Yrd. Doç.
Bölüm
Doçent
B
Birim
Prof.
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
2
0
Dış Ticaaret
Program
mı
Emlak ve
v Emlak
Yönetim
mi
0
0
0
İktisadi vee
İdari
Programlaar
Muhaseebe
3
3
Muhaseebe İ.Ö.
İşletme
0
3
3
İşletme İ.Ö.
DÜZİÇİ MYO
Mülkiyet
Kor. ve
Güvenlik
Özel Güüvenlik ve
Korumaa
Teknik
Programlaar
Bilgisayyar
Teknolooj. ve Prog.
Bilgisayyar
Teknolooj. ve
Prog.İ.Ö
Ö.
Ortak
Zorunlu Ders
D
İktisadi vee
İdari Progg.
2
2
4
4
0
5
1
6
0
Muhaseebe
0
Pazarlamaa ve
Dış Ticareet
Pazarlam
ma
0
Muhasebee ve
Muhaseebe ve
Vergi
Vergi
Bölümü
Uygulam
maları İ.Ö.
0
3
3
0
0
KADİR
RLİ MYO
Teknik
Programlaar
39
0
Bilgisayyar
Teknoloojileri ve
Program
mlama
Bilgisayyar
Teknolooj. ve Prog.
İ.Ö.
Endüstriyel
Elektronnik Prog.
Endüstriyel
Elektronnik
Prog.İ.Ö
Ö.
5
5
0
2
2
0
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
Toplam
Uzman
Okutman
Arş. Gör.
Bilim
B
Dalı
Öğr. Gör.
Anabiilim Dalı
Yrd. Doç.
Bölüm
Doçent
Birim
P f
Prof.
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
0
Teknik
Programlaar
Bilgisayyar
Teknolooj. ve Prog.
Bilgisayyar
Teknolooj. ve
Prog.İ.Ö
Ö.
3
3
0
Kimya
3
3
Kimya İ.Ö.
İ
0
Gıda Teeknolojisi
BAHÇ
ÇE MYO
Gıda İşlem
me
2
2
Gıda Teeknolojisi
İ.Ö.
0
Muhasebe
3
3
Muhasebe İ.Ö.
İktisadi vee
İdari Progg
0
İşletme
1
1
İşletme İ.Ö.
0
Ortak
Zorunlu
Ders.
2
1
3
Fen Bilimlleri Enst.
4
4
Sosyal Biliimler Ens.
2
2
TOPL
LAM
0
2
22
76
28
12
2
2
Resim 7. Yerleşke Alanı
40
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
142
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
4..3. Başka Üniversitele
Ü
erden Ünivversitemizd
de Görevlen
ndirilen Ak
kademik Peersonel
Tabblo 22'de ise farkklı üniverssitelerden Osmaniye Korkut
görevlenddirilen akadeemik personnel hakkında bilgiler yeer almaktaddır.
Ata
Üniv
versitesi’ne
örevlendirillen Akadem
mik Personeel
Tablo 22)) Başka Üniversitelerdden Üniverssitemizde Gö
ÜNVA
AN
Adet
Profesör
Geldiği Ün
niversite
4
Çalıştığı Bö
ölüm
Rektörllük-Fen
Edeb
biyat
Çukurova Üniversitesi
Doçent
Yard. Doçent
Öğretim Görevlisi
G
Araştırma Görevlisi
Uzman
Okutman
Eğitim-Öğğretim Planlam
macısı
TOPLAM
M
4
4..4. Akadem
mik Person
nelin Yaş İtiibariyle Da
ağılımı
Tabblo 23’te akademik personelinn yaş itibaariyle dağıılımı verilm
miştir. Tab
blodan da
görülebileeceği gibi akkademik personel ağırllıklı olarak 31-40 yaş aralığında
a
yyer almaktad
dır. Bu yaş
aralığındaaki personelin toplam iççersindeki yeri
y % 72,39
9’dur.
n Yaş İtibarriyle Dağılım
mı
Tablo 23)) Akademikk Personelin
AK
KADEMİK
BİRİMLE
ER
AKAD
DEMİK PERS
SONELİN YA
AŞ İTİBARİİ İLE DAĞIL
LIMI
211–25 Yaş
26–30 Yaş
31–35
3
Yaş
36–40 Yaş
41–50 Yaş
51-Üzeri
Kiişi Sayısı
13
29
30
28
30
12
Yü
üzde (%)
%9
%20
%21
%20
%21
%9
A
AKADEMİK P
PERSONELİN
N YAŞ İTİBA
ARİ İLE DAĞ
ĞILIMI
41–50 Yaş
21%
21–25 Yaş
9%
51‐Üzzeri
9%
%
26–30 Yaş
20%
31–35 Yaş
21%
36–40
0 Yaş
20%
%
G
Grafik
2. Akademik
A
P
Personelin
Yaş
Y İtibari ile Dağılım
mı
41
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
T
Tablo
24 ) Akademik
A
P
Personel
K
Kadın
Erkekk Oranların
na Göre Dağğılımı
Kadın
Errkek
Toplam
Kişşi Sayısı
36
106
142
TO
OPLAM
%25.36
%774.64
%100
AKAD
DEMİK P
PERSON
NEL KAD
DIN ERKEK DAĞILIMI
KADIN
25%
ERKEK
K
75%
G
Grafik
3. Akademik
A
P
Personelin
Kadın-Erk
K
kek Dağılım
mı
4..5. İdari Peersonel
İnssan kaynaklları ile ilgilii olarak Tabblo 25-26-2
27-28’de idaari personell hakkında kadroların
doluluk oranı,
o
idari personelin eğitim durrumu, hizm
met sürelerii ve yaş itiibariyle dağ
ğılımı gibi
veriler listtelenmiştir.
Tablo 25) İdari Persoonel
İDA
ARİ PERSON
NEL (Kadroların Doluluk
k Oranına Gö
öre)
Genel İdari Hizmetler
Dolu
B
Boş
Toplam
T
106
175
281
113
13
330
57
Sağlık Hizm
metleri Sınıfı
Teknik Hizm
metler Sınıfı
2
27
Avukatlık Hizmetleri
H
Sınnıfı
1
1
Din Hizmettleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler
H
Sınıffı
TO
OPLAM
42
2
22
442
64
1
156
260
416
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
İDAR
Rİ PERSO
ONEL KA
ADRO DOLULUK
K ORAN
NLARI
Do
olu
37
7%
Boş
6
63%
Grafik
k 4. İdari Personelin
P
Doluluk
D
Orranları
4.66. İdari Perrsonelin Eğğitim Duru
umu
Tablo 26)) İdari Perssonelin Eğittim Durumu
İDARİ PERSONELİN
P
N EĞİTİM DURUMU
D
BİİRİMLER
İlkööğretim
L
Lise
Ön
Ö Lisans
L
Lisans
Y
Yüksek
L
Lisans ve
D
Doktora
TOPLAM
T
Kiişi Sayısı
6
47
67
34
2
156
Yüüzde (%)
%
%3,84
%30,13
%42,95
%22,44
%0,64
%100
İ
İDARİ P
ERSONEELİN EĞİTİM DU
URUMU
U
Yüksek Lisans ve Doktora
1
1%
İllköğretim
4%
Lise
30%
Lisans
22%
Ön Lisans
4
43%
Grafiik 5. İdari Personelin
P
Eğitim Du
urumu
43
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
4..7. İdari Peersonelin Yaş
Y İtibariyyle Dağılım
mı
D
Tablo 27)) İdari Perssonelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İDARİ PE
ERSONELİN
N YAŞ İTİBA
ARİ İLE DAĞ
ĞILIMI
İDA
ARİ BİRİML
LER
21–25 Yaş
26–330 Yaş
31–
–35 Yaş
36––40 Yaş
411–50 Yaş
51-Üzeri
Kişi Sayısı
21
30
19
18
59
9
Yüzde (%))
%13
%20
%12
%11
%38
%6
İDAR
Rİ PERSO
ONELİN
N YAŞ İTİİBARİ İLLE DAĞILLIMI
21––25 Yaş
13%
51‐Üzerii
6%
26––30 Yaş
2
20%
41–50 Yaş
38%
%
31–3
35 Yaş
1
12%
36––40 Yaş
11%
Grafik 6.. İdari Perssonelin Yaşş İtibari ilee Dağılımı
Tablo 28 ) İdari Perssonel Kadın
n Erkek Oraanlarına Göre
G
Dağılım
mı
Kadın
E
Erkek
Toplam
Kişii Sayısı
37
119
156
TOP
PLAM
%23.72
%
%76.28
%100
İDA
ARİ PERSSONEL K
KADIN EERKEK D
DAĞILIM
MI
KADIN
K
24%
ERKEEK
76%
%
Grafik 7.
7 İdari Personelin Ka
adın-Erkek Dağılımı
44
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
4.88. Sözleşmeeli İdari Peersonel Dağğılımı
Tablo 29)) Sözleşmeli
li İdari Perssonelin Çallıştıkları Pozisyonlara göre
g
Dağılıımı
SÖ
ÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B)
Dööner
Seermaye
Merrkez
Sözleşmelii Personel (4/bb)
TO
OPLAM
Toplam
T
1
-
1
1
-
1
4.99. İşçiler
Tablo 30)) İşçilerin Çalıştıkları
Ç
P
Pozisyonlar
ra göre Dağ
ğılımı
İŞ
ŞÇİLER
D
Döner
Seermaye
Meerkez
Sürekli İşçiler
TO
OPLAM
Toplam
7
-
7
7
-
7
4.110. İdari Peersonellerin
n Atamasın
na İlişkin Bilgiler
B
Tablo 31)) İdari Perssonelerin Attamasına İllişkin Bilgiller
ÜNVANLA
AR
GİİHS
SH
HS
TH
HS
Açıktan Attanan
24
-
Naklen Gelen
81
-
105
-
TOPLAM
M
EÖHS
S
1
0
1
7
27
AH
DHS
YHS
TOPLAM
T
-
1
-
5
40
-
-
-
18
116
-
1
-
23
156
İDARİİ PERSO
ONEL ATA
TAMASIN
NA İLİŞK
KİN BİLG
GİLER
Açıktan Attanan
26%
Naaklen Gelen
n
74%
Grafik 8. İdari
İ
Persoonelin Atam
masına İlişk
kin Bilgilerr
45
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Resim 8. Yerleşke Alanı
5. SU
UNULAN HİZMETLE
H
ER
5..1. Eğitim Hizmetleri
H
M
k, Fen-Edebbiyat ve İk
ktisadi İdari Bilimler F
Fakülteleri ve
v Meslek
Tabblo 32’de Mühendislik
Yüksekokkullarındaki öğrenci sayyıları, örgünn öğretim vee ikinci öğrretim olmakk üzere iki ayrı
a grupta,
kız ve erkkek öğrencilerin sayıları dikkate alıınarak aktarrılmıştır.
Tablo 32)) Osmaniyee Korkut Ataa Üniversiteesi Öğrenci Sayıları (2009 yılı)
BİR
RİMLER
I.ÖĞ
ĞRETİM
E
Erkek
Kıız
II.
I ÖĞRETİM
M
Toplam
m
Erkek Kız
K
Toplaam
TOPLA
AM
Kız
Erkek
TO
OPLAM
Osmaniye MYO
M
848
2
290
1.1388
820
258
1.0778
548
1668
2.216
Kadirli MYO
O
241
107
348
89
71
1660
178
330
508
Bahçe MYO
O
223
2
244
467
126
143
2669
387
349
736
Düziçi MYO
O
168
134
302
139
94
233
228
307
535
822
102
70
172
Erzin MYO
Sosyal Bilim
mler
Enstitüsü
HENÜ
ÜZ EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMAM
MIŞTIR
Fen Bilimlerri Enstitüsü
49
Fen-Edebiyaat Fak.
37
53
90
33
İİBF
18
20
38
19
20
399
40
37
77
Mühendislik
k Fak.
31
8
39
33
8
411
16
64
80
1.566
856
2.4222
1.259
643
1.9002
1499
2825
4.324
TOPLAM
46
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
İİBF
2%
ÖĞREN
NCİ SAYILARI
Mü
ühendislik Fakk.
2%
FFen‐Edebiyat Fak.
4%
Düziçi MYO
%
12%
Osmaniye MYO
51%
Bahçe M
MYO
17%
%
Kadirli MYO
K
12%
Grafik 9.
9 Öğrenci Sayıları
Resim 9. Üniversitem
Ü
miz Bahar Şenliğinde
Ş
Ö
Öğrenciler
r
47
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
5..1.1. Öğren
nci Kontenjjanları
Tabblo 33’te halen eğğitim-öğretimi sürdürren Meslekk Yüksekookullarına ait ÖSS
kontenjannları, yerleşeen öğrenci sayıları,
s
boşş kalan konttenjanlar ve doluluk oraanları gösterilmiştir.
Tablo 33)) Öğrenci Kontenjanlar
K
rı
Birrimin Adı
OSMANİY
YE MESLEK YÜKSEKOK
KULU
Bilggisayar Prograamcılığı
Bilggisayar Prograamcılığı (İÖ)
Çevvre Koruma ve Kontrol
Çevvre Koruma ve Kontrol (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknoolojisi
Elektronik Teknoolojisi (İÖ)
Elektronik Teknoolojisi (İÖ) (B
Bk.591)
Harrita ve Kadasttro
Harrita ve Kadasttro (İÖ)
İnşaaat Teknolojissi
İnşaaat Teknolojissi (İÖ)
İşleetme Yönetimi
İşleetme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Moobilya ve Dekoorasyon (İÖ) (Bk.
(
591)
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları (İÖ)
Otoomotiv Teknollojisi (İÖ) (Bkk.591)
Possta Hizmetleri
Possta Hizmetleri (İÖ)
Serramik, Cam vee Çinicilik
Serramik, Cam vee Çinicilik (İÖ
Ö)
Tekkstil Teknolojiisi (İÖ) (Bk.592)
BAHÇE MESLEK
M
YÜK
KSEKOKULU
Bilggisayar Prograamcılığı
Bilggisayar Prograamcılığı (İÖ)
Gıdda Teknolojisii
Gıdda Teknolojisii (İÖ)
İşleetme Yönetimi
48
ÖSS
Kontenjan
nı
ÖSS Sonucu
Yerleşen
n
ÖSS
Sonucu
Kayıtt Yaptıran
Doluluk
Oranı (%)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
30
30
30
30
50
56
65
53
11
51
63
53
49
7
52
54
55
29
57
52
67
50
5
56
58
29
31
32
9
49
50
40
4
50
51
50
36
4
50
50
46
30
50
50
60
42
4
48
49
27
30
30
6
25
17
98
100
80
8
100
102
100
72
8
100
100
92
60
100
100
100
84
8
96
98
54
100
100
20
0
34
40
40
40
40
40
39
21
37
21
40
39
21
37
21
40
98
53
93
53
100
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Birimin Ad
dı
İşleetme Yönetimi (İÖ)
Kim
mya Teknolojiisi
Kim
mya Teknolojiisi (İÖ)
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları (İÖ)
DÜZİÇİ MESLEK
M
YÜK
KSEKOKUL
LU
Bilggisayar Prograamcılığı
Bilggisayar Prograamcılığı (İÖ)
Elektronik Teknoolojisi
Elektronik Teknoolojisi (İÖ)
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları (İÖ)
Pazzarlama
KADİRLİ MESLEK
M
YÜ
ÜKSEK OKU
ULU
Bilggisayar Prograamcılığı
Bilggisayar Prograamcılığı (İÖ)
Elektronik Teknoolojisi
Elektronik Teknoolojisi (İÖ)
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları
Muuhasebe ve Vergi Uygulamaaları (İÖ)
Pazzarlama
FEN EDEB
BİYAT FAKÜ
ÜLTESİ
Biyyoloji
Biyyoloji (İÖ)
Fiziik
Fiziik (İÖ)
Kim
mya
Kim
mya (İÖ)
MÜHENDİİSLİK FAKÜ
ÜLTESİ
Eneerji Sistemlerii Mühendisliğii
Eneerji Sistemlerii Mühendisliğii (İÖ)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
B
F
FAKÜLTESİ
İşleetme
İşleetme (İÖ)
TOPLAM
49
40
40
40
40
40
ÖSS
Sonucu
Yerleşeen
35
39
13
38
30
ÖSS S
Sonucu
Kaayıt
Yapttıran
35
38
11
35
14
40
40
40
40
40
40
30
38
18
39
29
38
36
17
39
40
35
38
35
39
17
98
100
88
95
88
98
57
40
40
30
30
60
60
30
40
20
30
12
60
52
30
38
20
25
8
57
46
28
95
50
83
27
95
77
93
30
30
30
30
30
30
31
31
31
23
31
30
30
31
31
21
31
30
100
103
103
70
103
100
40
40
41
41
39
41
98
103
40
40
2240
41
41
2182
40
40
1791
100
100
%97.4
ÖSS
Kontenjan
nı
Dolluluk Oranı
(%)
88
95
28
88
35
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Resim 10.
1 Yerleşk
ke Alanı
5..2. Diğer Eğğitim Hizm
metleri
Ünniversitemizzin Fakültee ve Yüksekk Okulları ile çeşitli Toplumsal
T
kuruluşların talepleri
doğrultusuunda, ulusaal sempozyuum, konferaans gibi etk
kinlikler düzenlemek, uulusal ve uluslararası
u
araştırma projeleri yüürütmek ve bilime
b
katkkıda bulunm
maktır.
Öğğrencilerin spor yapmaları için gerekli
g
ortaamlar sağlaanmış, aktivviteler ve yarışmalar
y
düzenlenm
miştir.
b
amacıyla akademisyenlerimiz tarafından
Billimsel Araaştırmalara katkıda bulunmak
sağlanan ve yürütüülen TÜBİT
TAK progrramlarının idari ve mali işlem
mleri üniveersitemizce
gerçekleşttirilmektedir.
6.YÖNET
TİM VE İÇ
Ç KONTRO
OL SİSTEM
Mİ
6.11. Yönetim
Ünniversitemizz Yönetimi;; 2547 sayıllı Yükseköğ
ğretim Kannunu, 2809 sayılı Yüksseköğretim
Kurumlarıı Teşkilat Kanunu,5018 sayılı Kanunseköğ
K
ğretim Üst Kuruluşlarrı ile Yüksseköğretim
Kurumlarıının İdari Teşkilatları
T
Hakkında Kanun Hü
ükmünde Kaararname vve 5018 Say
yılı Kamu
Mali Yöneetimi Kanunnun,5436 saayılı Kanunnun 12 inci maddesi
m
ilee değiştirilm
miş (II) Sayılı Cetvelin
(A) madddesinde sayıılan Yüksekköğretim Kurulu,
K
Üniv
versiteler ve
v Yüksek T
Teknoloji Enstüsüleri
E
içerisinde yer almaktaadır.
50
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Ünniversite tüüzel kişiliğiinin temsilccisi Rektör, Rektöre bağlı
b
Rektöör Yardımccısı, Genel
Sekreter, Senato, Yöönetim Kurrulu, Fakültteler, Enstiitüler, Yükssekokullar, Merkezler ve Genel
Sekretere bağlı Dairee Başkanlıklları ve Hukuuk Müşavirlliğinden oluuşmaktadır.
6.22. İç Kontrrol
5018 sayılı Kamu
K
Mali Yönetimi
Y
v Kontrol Kanunu geereği mali yyönetim ve iç kontrol
ve
süreçlerine ilişkin staandartlar vee yöntemlerr Maliye Baakanlığıncaa, iç denetim
me ilişkin standart
s
ve
yöntemlerr İç denetim
m Koordinaasyon Kurullu tarafındaan belirlenirr, geliştirilirr ve uyumlaaştırılır.Bu
kurumlar ayrıca sistem
mlerin koorrdinasyonunnu sağlar vee kamu idareelerine rehbberlik hizmeeti verir.
Annılan kanunaa göre İç kontrol;
k
idarrenin amaçllarına, belirrlenmiş poliitikalara ve mevzuata
uygun olaarak faaliyyetlerin etkiili, ekonom
mik ve verrimli bir şeekilde yürüütülmesini, varlık ve
kaynaklarrın korunmaasını, muhaasebe kayıtllarının doğrru ve tam olarak
o
tutulmasını, maali bilgi ve
yönetim bilgisinin
b
zaamanında ve
v güvenilirr olarak üretilmesini sağlamak
s
üüzere idare tarafından
oluşturulaan organizaasyon, yönttem ve sürreçle iç den
netimi kapsayan malii ve diğer kontroller
bütünüdürr.
5018 sayılı Kanunun
K
55, 56, 57 ve 58 incci maddeleerine dayannılarak hazıırlanan ve
31.12.20005 tarih ve 26040
2
sayıllı 3’üncü mükerrer
m
Ressmi Gazetedde yayımlannan İç Kontrol ve Ön
Mali Konttrole İlşkin Usul ve Esaaslar’da iç kontrole
k
ilişşkin düzenleemeler gerççekleşmiştir.
İç Kontrolün
K
Amaçları;;

Kaamu gelir, gider, varlıık ve yüküm
mlülüklerin
nin etkili, ekonomik
e
vve verimli bir
b şekilde
yöönetilmesini,

Kaamu idarelerrinin kanunnlara ve diğeer düzenlem
melere uygunn olarak faaaliyet gösterrmesini,

Heer türlü malîî karar ve işşlemlerde ussulsüzlük ve yolsuzluğğun önlenmeesini,

Kaarar oluşturrmak ve izlemek
i
içiin düzenli, zamanındda ve güveenilir raporr ve bilgi
eddinilmesini,

k
kullanılması ve
v israfını önlemek ve
v kayıplarra karşı ko
orunmasını
Vaarlıkların kötüye
sağğlamaktır.
Standartlaarı;
İç Kontrolün
K
Maaliye Bakannlığı tarafından hazırrlanan ve 26.12.2007 tarih ve 26738 say
yılı Resmi
Gazetede yayımlanaarak yürürllüğe giren Kamu İçç Kontrol Standartlarrı Tebliği ile kamu
idarelerindde iç kontrrol sisteminnin oluşturrulması, uyg
gulanması ve geliştiriilmesi amaacıyla (18)
standart ve bu standartlar için (79) genel şarrt belirlenm
miştir.
İç Kontrolün
n Temel İlk
keleri;

51
İç kontrol faalliyetleri idaarenin yönettim sorumlu
uluğu çerçevvesinde yürrütülür.
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U

İç kontrol faalliyet ve düzzenlemelerinnde öncelik
kle riskli alaanlar dikkatee alınır.

İç kontrole ilişkin sorumlluluk, işlem
m sürecinde yer alan büütün görevlilleri kapsar.

İç kontrol mallî ve malî olmayan tüm
m işlemleri kapsar.
k

İç kontrol siistemi yıldaa en az biir kez değerlendirilir ve alınmaası gereken
n önlemler
belirlenir.

İç kontrol düzenleme
d
ve uygulamalarında mevzuataa uygunlukk, saydamllık, hesap
a
verebilirlik vee ekonomiklik, etkinlikk, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkkeleri esas alınır.
K
İllişkin Yetk
ki ve Sorum
mluluklar;
İç Kontrole
Üsst yönetici olan Rektöör, iç kontrool sistemin
nin kurulmaası ve gözettilmesinden
n, harcama
yetkilileri ise görev ve
v yetki alannları çerçevvesinde, idarri ve malî kaarar ve işlem
mlere ilişkin
n olarak iç
kontrolün işleyişinden sorumluddur.
Ünniversitemizzin Strateji Geliştirmee Daire Baaşkanlığı, içç kontrol ssisteminin kurulması,
k
standartlarrının uygullanması ve geliştirilmesi konularrında çalışm
malar yaparr ve ön maalî kontrol
faaliyetinii yürütür. Muhasebe
M
y
yetkilimiz,
m
muhasebe
kayıtlarının
k
n usulüne ve standartlaara uygun,
saydam vee erişilebilirr şekilde tuttulmasındann sorumludu
ur.
h
yeetkilileri ve diğer yönetticiler, meslleki değerleere ve dürüsst yönetim
Üst yönetici, harcama
mluluklarınn bilgili vee yeterli yö
öneticilerle
anlayışınaa sahip oluunmasından, malî yetkki ve sorum
personele verilmesinnden, belirleenmiş standdartlara uyu
ulmasının saağlanmasınndan, mevzu
uata aykırı
faaliyetlerrin önlenmeesinden, kaapsamlı bir yönetim an
nlayışıyla uygun
u
bir ççalışma orttamının ve
saydamlığğın sağlanm
masından görrev ve yetkiileri çerçeveesinde sorum
mludurlar.
Üst yönetici ve
v bütçe ile ödenek tahssis edilen harcama yetkkilileri, her yıl, iş ve işşlemlerinin
amaçlara, iyi malî yönetim
y
ilkeelerine, konntrol düzen
nlemelerine ve mevzuaata uygun bir
b şekilde
gerçekleşttirildiğini iççeren iç konntrol güvencce beyanını düzenler vee birim faaliiyet raporlaarı ile idare
faaliyet raaporlarına ekklerler.
İç kontrol
k
düzzenlemeleri ve iç kontrool sisteminiin işleyişi, yöneticilerin
y
n görüşü, kiişi ve/veya
idarelerin talep ve şikkâyetleri ile iç ve dış deenetim sonu
ucunda düzeenlenen rapporlar dikkatte alınarak
yılda en azz bir kez deeğerlendirm
meye tâbi tutuulur ve gereekli önlemleer alınır.
Ünniversitemizzde ön malîî kontrol görevi, harcama birimlleri ve Straateji Geliştirrme Daire
Başkanlığğı tarafındann yerine getiirilir.
Geelir, gider, varlık
v
ve yüükümlülükleere ilişkin malî
m karar ve
v işlemler, harcama biirimleri ve
malî hizm
metler birim
mi tarafından idareninn bütçesi, bütçe tertibbi, kullanıllabilir öden
nek tutarı,
ayrıntılı harcama
h
veeya finansm
man program
mları, merk
kezi yönetim
m bütçe kaanunu ve diğer
d
malî
mevzuat hükümlerinne uygunlukk yönlerindden kontro
ol edilir. Malî
M
karar vve işlemlerr harcama
birimleri tarafından
t
k
kaynakların
n etkili, ekonnomik ve verimli
v
bir şekilde
ş
kullaanılması aççısından da
kontrol eddilmektedir.
52
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Haarcama birim
mlerinde sürreç kontrolüü yapılmakttadır.. Süreçç kontrolündde, her bir işlem
i
daha
önceki işşlemlerin kontrolünü
k
içerecek şekilde taasarlanır ve
v uygulannır. Malî işlemlerin
yürütülmeesinde görevv alanlar, yaapacakları işlemden ön
nceki işlemleeri de kontrrol ederler.
Ünniversitemizzde harcamaa yetkilileri,, yardımcılaarı veya hiyeerarşik olarak kendisin
ne en yakın
üst kadem
me yöneticilleri arasınddan bir veyaa daha fazlla sayıda gerçekleştirm
me görevlissini ödeme
emri belggesi düzenleemekle görrevlendirir. Ödeme em
mri belgesinni düzenlem
mekle görev
vlendirilen
gerçekleşttirme görevvlileri, ödem
me emri belggesi ve eki belgeler üzzerinde ön m
malî kontro
ol yaparlar.
Bu gerçekkleştirme göörevlileri taarafından yaapılan kontrrol sonucunnda, ödeme emri belgeesi üzerine
“Kontrol edilmiş
e
ve uygun
u
görüllmüştür” şerrhi düşülereek imzalanm
maktadır.
Üst yöneticim
miz, harcam
ma yetkililerrimiz ve diğer
d
yönetiicilerimiz, m
mesleki değerlere ve
dürüst yöönetim anlaayışına sahhip olunması, malî yeetki ve sorrumluluklarrın bilgili ve yeterli
yöneticilerle personeele verilmeesi, belirlennmiş standaartlara uyuulmasının saağlanması, mevzuata
aykırı faalliyetlerin önnlenmesi, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma orttamının ve
saydamlığğın sağlanm
ması için görrev ve yetkilleri çerçeveesinde gerekkli çalışmalaarı yapmakttadırlar.
Üst yönetici olarak
o
Rekttörümüz, iş ve işlemlerrinin amaçllara, iyi maalî yönetim ilkelerine,
kontrol düüzenlemeleerine ve meevzuata uyggun bir şek
kilde gerçeekleştirildiğini içeren iç kontrol
güvence beyanını
b
düzzenlemiştir.. Bu iç konttrol güvencee beyanı daa Faaliyet R
Raporumuzu
un sonunda
yer almakktadır. Aynıı şekilde Harcama Yettkililerimiz de Birim Faaliyet
F
Raaporlarında bu beyanı
düzenlemiişlerdir.
II. AM
MAÇ ve HE
EDEFLER
R

53
Üniversitem
Ü
miz;
T
Toplumsal
g
gelişmenin
s
sağlanması
amacıyla; düşünme,
d
allgılama ve ssorun çözm
me yeteneği
g
gelişmiş,
Attatürk ilkelerine bağlı, demokrattik, özgürlüükçü, milli ve manevii değerleri
ö
özümsemiş,
k
sorum
mluluk duyygusuna sahhip, çağdaş uygarlığa
yeni fikirlere açık, kişisel
k
katkıda
buluunabilen, biilim ve tekknoloji kullaanımına vee üretimine yatkın, san
nata değer
v
veren,
becerii düzeyi yükksek, üretkeen ve yaratıcı, bilgi çağğı insanı yettiştirmeyi,

Ülkemizin yeni
Ü
y
kurulann yükseköğğretim kurum
mlarından birisi
b
olarakk, yerel parrametreler,
d
dünyadaki
v Türkiye’deki gelişm
ve
melerle birrlikte dikkaate alınarakk teknik ağ
ğırlıklı bir
Ü
Üniversite
olmayı,

Eğitimi, insan kaynakllarının geliiştirilmesinii desteklem
E
mek üzere yyurt içi ve dışındaki
ü
üniversiteler
r ile işbirliğği kurarak,, değişen ve
v gelişen ekonomi ille işgücü piyasasının
p
g
gerekleri
dooğrultusundaa kişilerin istihdam becerilerini
b
artırmaya yönelik yaaşam boyu
ö
öğrenim
straatejileri geliştirmeyi,

Eğitime ayrıılan kaynakkların daha verimli kulllanılması, eğitimde
E
e
ettkinliğinin artırılması,
a
erişilebilirliğği ve fırsat eşitliğine
e
daayalı yapıyı güçlendirebbilmeyi,

Kaliteli eğitiim verilmessi için, Ünivversitenin fiziksel
K
f
ve teknolojik
t
aaltyapısını geliştirerek
g
tooplam kalitte ve iyi yönetişim
y
annlayışını ün
niversitede hâkim kılm
mak için performans
p
ö
ölçümüne
daayalı bir moodel geliştiriilecektir.
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U

Ulusal kaynnakların enn yüksek ekonomik ve sosyaal faydayı sağlayacaak şekilde
U
g
geliştirilmes
i, iller ve bölgeler arasındaki
a
gelişmişlik
g
ndirilmesi,
farklarınınn en aza in
ekonomik, sosyal,
s
külttürel ve sekktörel polittikalara mekkânsal boyyut kazandırrılabilmesi
amacıyla, Fen ve Mühhendislik Bilimleri,
B
Tııp ve Sağlıık Bilimlerii ile Sosyaal Bilimler
alanında yenni Fakültelerr kurmayı amaçlamıştır
a
r.
ka ve Öncellikler
Temel Politik
Yüükseköğretim
m Kurulu Başkanlığı tarafından
n hazırlanaan “Türkiyee’nin Yüksseköğretim
Stratejsi”, Kalkınma Planları ve
v Yılı Proggramı, Ortaa Vadeli Mali
M Program
m, Orta Vaadeli Mali
n temel poliitika ve öncelikleri arasında yer
Planda saayılan politiika ve önceelikler Ünivversitemizin
almaktadır.
O
Osmaniye
Koorkut Ata Üniversitesi
Ü
bünyesindee fiziksel alttyapının gelliştirilmesi hususunda
h
yapılan çaalışmaların yanı
y sıra akkademik kaddronun güçllendirilmesii önemle elee alınmakta ve gerekli
çalışmalarr titizlikle yürütülmekte
y
edir.
Ü
Üniversitemi
izin kurulm
muş olduğuu bölgenin
n özelliklerri itibariyle, sahip olabileceği
o
fırsatların avantaja dönüştürüllebilmesi için
i
gerek
kli olan çaalışmalar, ildeki sivil toplum
kuruluşlarrının ve messleki kuruluuşların desteeğiyle sürdü
ürülmektedir.
54
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
III. FAAL
LİYETLER
RE İLİŞKİİN BİLGİ ve
v DEĞERL
LENDİRM
MELER
A. MALİ BİİLGİLER
Ünniversitemizzin 2009 Mali
M Yılı Bütçe
B
Başlan
ngıç Ödeneeği 21.675.000,00 TL iken, Yıl
İçinde Alıınan 1.042.000,00 TL ödenekle Yılsonu
Y
Top
plam Ödeneeği 22.717.0000,00 TL olmuş, Bu
ödenektenn 15.796.0000,00 TL’sii yılı içerissinde harcaanmış, kalann 6.921.000,00 TL Ödenek
Ö
ise
yılsonundda iptal edilm
miştir. Harccama %70 olarak
o
gerçek
kleşmiştir.
Tablo 34)) Üniversiteemiz 2009 Yılı
Y Ödenek Harcama ve
v Gelir Faarkları Tabllosu (TL)
2009 Mali Yılı
Y
Bütçe Başlaangıç
Ödeneği
Yıl İçinde
A
Alınan
Öddenek
Yıl Sonu
Ödenek
Toplamı
21.675.0000.00
1.0422.000,00
2
22.717.000,00
0
Yıl Sonu
u
Harcama
İptaal
Ödennek
15.796.000
0,00 6.921.0000,00
Yıl Sonu
Bloke
Topllam
Erteesi Yıla
Dev
vredilen
Öz Gelir
G
Farkı
----
1.082.726,07
2009 YILI Ö
ÖDENEK HARCA
AMA
İPTA
AL EDİLEN Ö
ÖDENEK
30%
YILSSONU HARC
CAMA
70
0%
Graafik 10. 20009 Yılı Ödeenek Harcaama
Resim 11. Yapım
mı Devam Eden Rektörrlük Binasıından Görü
ünüm
55
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1. 2009
2
YILI BÜTÇE UY
YGULAMA SONUÇLARI
Ünniversitemizzin 2009 Mali
M
Yılı Bütçe
B
Öden
neği, Bütçee Giderleri ve Ödenek
k İptalleri
Harcama birimleri
b
itibariyle göstterilmiştir.
Tablo 355) Kurumssal Sınıflan
ndırmaya Göre
G
Bütçe Giderleri İcmali
İ
OSMA
ANİYE KORKU
UT ATA
ÜNİVERSİTES
Sİ
KURUMSAL
L KOD
AÇIKL
LAMA
I
38
II
15.796.412
2,35
15.796.412
2,35
171.445
5,97
171.445
5,97
15.796.412,35
15.796.412,35
171.4445,97
171.4445,97
0
0
0
0
6.920.820,65
6.920.820,65
35.554,03
35.554,03
14.567.301,000
8.749.509
9,93
8.749.5009,93
0
5.817.191,07
1.202.129,000
509.650
0,76
509.650,76
0
692.478,24
0
29.000,000
22,3
2
22,3
0
28.977,70
0
2.497.372,000
1.939.942
2,30
1.939.9442,30
0
557.429,70
0
824.100,000
432.168
8,59
432.1668,59
0
391.931,41
0
175.900,000
156.812
2,08
156.812,08
0
19.087,92
0
1.368.000,000
634.867
7,11
634.8667,11
0
733.132,89
0
120.300,000
46.199
9,32
46.1999,32
0
74.100,68
0
8.183.500,000
4.934.807
7,10
4.934.8007,10
0
3.248.692,90
0
33.000,000
23.626
6,95
23.6226,95
0
9.373,05
0
64.000,000
54.854
4,28
54.854,28
0
9.145,72
0
70.000,000
16.559
9,14
16.559,14
0
53.440,86
0
11.000,000
269
9,36
2669,36
0
10.730,64
0
11.000,000
269
9,36
2669,36
0
10.730,64
0
567.660,000
518.269
9,42
518.2669,42
0
49.390,58
0
567.660,000
518.269
9,42
518.2669,42
0
49.390,58
0
264.790,000
128.271
1,56
128.2771,56
0
136.518,44
0
264.790,000
128.271,56
128.2771,56
0
136.518,44
0
4.729.941,000
3.921.981,000
807.960,000
4.330.245
5,25
3.552.583
3,84
777.661,41
4.330.2445,25
3.552.583,84
777.6661,41
0
0
0
399.695,75
369.397,16
30.298,59
0
0
0
58.500,000
0
0
0
58.500,00
0
58.500,000
0
0
0
58.500,00
0
158.000,000
110.561
1,53
110.5661,53
0
47.438,47
0
158.000,000
110.561,53
110.5661,53
0
47.438,47
0
2.153.041,000
1.005.574,000
1.029.467,000
118.000,000
1.787.839
9,33
903.015
5,11
848.531,19
36.293
3,03
1.787.839,33
903.015,11
848.531,19
36.2993,03
0
0
0
0
365.201,67
102.558,89
180.935,81
81.706,97
0
22.717.233,000
15.796.412
2,35
15.796.412,35
0
6.920.820,65
0
TOPLAM
ÖDENEK
GÖNDERİLE
EN
ÖDENEK
ÖDENE
K
ÜSTÜ
GİDER
BÜTÇE
E
GİDER
Rİ
I
III
IV
82
0
2
ÖZEL KALEM
2
2
3
GENEL
SEKRE
ETERLİK
24
İDARİİ VE MALİ
İŞLER
R
PERSO
ONEL DAİRE
BŞK.
KÜTH
H. VE DÖK.
DAİ. BŞK.
B
SAĞ. KÜLT.
K
DAİ.
BŞK.
BİLGİ İŞLEM DAİ.
BŞK.
YAPI İŞLERİ
İ
DAİ.
BŞK.
ÖĞRE
ENCİ İŞLERİ
DAİ. BŞK.
B
STRAT
TEJİ GEL.
DAİ. BŞK.
B
HUKU
UK
MÜŞA
AVİRLİĞİ
40
FEN BİLİMLERİ
B
ENST..
42
FEN EDEBİYAT
E
FAKÜ
ÜLTESİ
43
MÜHE
ENDİSLİK
FAKÜ
ÜLTESİ
41
42
OSMA
ANİYE MYO
KADİR
RLİ MYO
54
SOSYA
AL BİL.
ENSTİİTÜSÜ
52
İKTİSA
ADİ VE İDR.
BİL. FAK.
50
51
BAHÇ
ÇE MYO
DÜZİÇ
Çİ MYO
4
5
7
9
10
11
13
23
4
40
4
42
4
43
4
46
5
50
5
53
5
57
52 ERZİN
N MYO
GENEL TOPLAM
G
M
56
22.717.233,000
22.717.233,000
207.000,000
207.000,000
YILI:
2009 TL
ERTESİ
YILA
DEVREDİ
LEN
ÖDENEK
0
0
0
0
0
KURUMSAL SINIFLANDIRM
MAYA GÖRE BÜTÇE
B
GİDERL
LERİ İCMALİ
İPTAL
EDİLEN
ÖDENEK
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
0
0
0
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
2. BÜTÇE
B
GİİDERLERİİ
Ü
Üniversitem
mizin 2009 Yılı Bütçee Giderleri İcmali Ekkonomik Sınnıflandırmaa itibariyla
gösterilmiiştir.
Tablo 36)) Ekonomiik Sınıfland
dırmaya Gööre Bütçe Giderleri
G
İccmali
OSMA
ANİYE KORK
KUT ATA
ÜNİVERSİTE
ESİ
EKONOM
İK KODU
AÇIK
KLAMA
I
II
1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
2
3
4
5
6
7
8
9
5
1
2
3
6
1
3
5
7
57
PERSONEL
L GİDERLERİİ
MEMURLAR
R
SÖZLEŞMEL
Lİ PERSONEL
L
İŞÇİLER
GEÇİCİ PER
RSONEL
SGK DEVLE
ET PİRİM
ÖDEMELER
R
MEMURLAR
R
SÖZLEŞMEL
Lİ PERSONEL
L
İŞÇİLER
GEÇİCİ PER
RSONEL
MAL VE HİİZMET ALIM
M
GİDERLER
Rİ
TÜKETİME YÖNELİK
ALZ. ALIM.
MAL VE MA
YOLLUKLA
AR
GÖREV GİD
DERLERİ
HİZMET AL
LIMLARI
TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL MAL,
M
GMADDİİ
HAK ALIM
GAYRİ ENK
KUL MAL
BAKIM VE ONARIM
O
TEDAVİ VE
E CENAZE
GİDERLERİ
CARİ TRAN
NSFER
GÖREV ZAR
RARLARI
HAZİNE YA
ARDIMLARI
KAR AMAC
CI GÜTMEYEN
N
KURLŞ. YAP
P.
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MA
AL ALIMLARII
GAYRİMAD
Dİ HAK
ALIMLARI
GAYRİMEN
NKUL
SERMAYE TÜKETİM
T
GİDERLERİ
GAYRİMEN
NKUL BÜYÜK
K
ONARIM GİİDERLERİ
G
GENEL
TOPL
LAM
EKON
NOMİK SINIF
FLANDIRMAY
YA GÖRE BÜ
ÜTÇE GİDERL
LERİ
İCMA
ALİ
BÜTÇE
İPTAL
İ
BAŞLAN
TOPLAM
M
GÖNDER
RİLE
BÜ
ÜTÇE
EDİLEN
GIÇ
ÖDENEK
K
N ÖDEN
NEK
GİD
DERİ
ÖD
DENEK
ÖDENEĞİİ
6.937,000
7.410.856
6,00
6.415.8833,60
6.4115.833,60
995.022,40
9
6.644,000
7.117.856
6,00
6.262.4456,23
6.2662.456,23
855.399,77
8
20,000
20.000
0,00
16.1197,07
116.197,07
3.802,93
133,000
133.000
0,00
114.6613,40
1114.613,40
18.386,60
140,000
140.000
0,00
22.5566,90
222.566,90
117.433,10
755,000
791.000
0,00
694.6632,52
6994.632,52
96.367,48
707,000
4,000
28,000
16,000
743.000
0,00
4.000
0,00
28.000
0,00
16.000
0,00
667.0078,20
2.9931,04
23.1130,62
1.4492,66
6667.078,20
2.931,04
223.130,62
1.492,66
75.921,80
1.068,96
4.869,38
14.507,34
4.214,000
4.636.105
5,00
2.699.8890,38
2.6999.890,38
1.9
936.214,62
2.185,000
2.157.198
8,00
1.090.9991,67
1.0990.991,67
1.0
066.206,33
104,000
1,000
1.191,000
237.900
0,00
1.000
0,00
1.189.500
0,00
166.7784,71
0,00
544.6639,41
1666.784,71
0,00
5444.639,41
71.115,29
1.000,00
644.860,59
6
10,000
25.000
0,00
20.1110,60
220.110,60
4.889,40
314,000
447.507
7,00
376.0026,94
3776.026,94
71.480,06
101,000
156.000
0,00
105.9972,16
1005.972,16
50.627,84
309,000
422.000
0,00
395.9964,89
3995.964,89
26.035,11
969,000
638,000
1.039.000
0,00
638.000
0,00
70.000
0,00
413.2208,29
267.9934,99
70.0000,00
4113.208,29
2667.934,99
770.000,00
625.791,71
6
370.065,01
0,00
331,000
331.000
0,00
75.2273,30
775.273,30
255.726,70
2
8.800,000
650,000
8.840.272
2,00
945.972
2,00
5.572.8847,56
945.8835,62
5.5772.847,56
9445.835,62
3.2
267.424,44
136.38
300,000
44.300
0,00
13.7700,00
113.700,00
30.600,00
7.200,000
7.200.000
0,00
4.101.3348,67
4.1001.348,67
3.0
098.651,33
650,000
650.000
0,00
511.9963,27
5111.963,27
138.036,73
21.675,000
22.717.233
3,00
15.796.4412,35
15.7996.412,35
6.9
920.820,65
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Üniiversitemiziin 2009 Yılıı Bütçe Giderleri İcmalli Fonksiyonnel Sınıflanndırma itibarriyla
gösterilmişştir.
T
Tablo
37) 2009
2
Yılı Ödenekler
Ö
vee Gerçekleşşmeler (Fon
nksiyonel Daağılım)
FONK
KOD
AÇIK
KLAMA
01
GENEL KAM
G
MU
H
HİZMETLER
Rİ
02
ÖDE
ENEK
SERBEST
S
HARCAM
MA
HARC
CAMA
ORAN
NI
(harca
ama/serbest)
3.452.272
3.452.2772
2.592.5223,00
0,75
S
SAVUNMA
H
HİZMETLER
Rİ
29.000
29.0000
222,30
0,00
03
KAMU DÜZE
K
ENİ VE
HİZMETLE
G
GÜVENLİK
ERİ
265.000
265.0000
36.0443,20
0,14
08
DİNLENME,, KÜLTÜR VE
D
V
D HİZ
DİN
975.900
975.9000
392.8112,06
0,40
09
E
EĞİTİM
HİZ
ZMETLERİ
1
17.995.061
17.995.0661 12.775.0111,49
0,71
22.7717.233,00
22.717.233,000 15.796.4112,05
0,70
GENEL TOPLAM
M
Bü
ütçe hedef ve
v gerçekleşşmeleri ile meydana gelen
g
sapmaların nedeenleri;
20009 yılı bütççesi ile Üniversitemiz için tahsis edilen ödenneklerin % 70 kullanıllabilmiştir.
Üniversiteemizin yeni kurulmuş olması,
o
konnusunda uzm
manlaşmış personel
p
sayyısının yeterrsiz olması,
Yerleşke ve Gelişim
m Planlarınınn hazırlanıpp DPT’den onaylanmaa süresinin gecikmesi nedeniyle
mamıştır. Haarcanan ödenekler am
macına uyguun olarak kullanılmış
k
ödeneklerrin % 30’u kullanılam
olup, 20099 yılı ödeneeklerinden ödenek
ö
üstü harcama yaapılmamıştıır.
m programınnda yer allan çeşitli ünitelerin etüt projeesi işinde;
Ünniversitemizzin yatırım
Osmaniyee Korkut Atta Üniversiteesi Merkez Yerleşkesi Yerleşim Planı,
P
Maliyye Hazinesi tarafından
Üniversiteeye tahsisi sağlanacak
s
a
arazilerin
hââlihazır haritası hazırlaanması ve im
mar planı yaapılmıştır.
Müühendislik Fakültesi Mimari-Statik-Elektrrik, Bilgisayar ve Mekanik Uygulama
Projelerinnin hazırlanm
ması işindee; Mühendiislik Fakülttesi Mimarii Uygulamaa Projeleri, Statik ve
Betonarme Projelerii, Elektrik--Elektronik, Bilgisayar ve Mekaanik Projellerinin 201
10 yılında
nmaktadır.
yapılacak Mühendisliik Fakültesii inşaat ihalesi için, ihaale dokümannları hazırlaanmış bulun
Büüyük Onarıım Projesi işinde; meevcut idare binalarınınn tamir baakım onarım
m, tadilat,
yenileme işlemleriniin yanında,, mevcut araştırma
a
laaboratuarınıın bakım vve onarımı, Merkezi
Derslik Blloğunda; Derslik, Kütüüphane ve Öğrenci
Ö
Kullüplerine hiizmet verileebilmesi için
n kapsamlı
tadilat yappılmıştır.
Kaampus Alt Yapısı Prrojesi işindde mevcut Kampusunn Çevre Duuvarının biir bölümü
yaptırılmıştır.
M
Birrimler Binaası yapım işinde 1.Bllok Eğitim Binası kaaba inşaatı
Deerslik ve Merkezi
tamamlanmıştır.
58
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Aççık ve Kappalı Spor Tesisleri
T
Prrojesi işindee 500 seyircili kapalıı spor salo
onu inşaatı
başlatılmış olup inşaaat çalışmalaarı hala devaam etmektedir.
İdaari Mali İşller Daire Başkanlığı Makine
M
Teçh
hizat Alımıı Projesi İşiinde; idare binalarına
donanım alımı,
a
Kütüpphane ve Dokümantasy
D
yon Daire Başkanlığı
B
Y
Yayın
Alım
mı Projesi İşiinde; kitap
alımları, Bilgi
B
İşlem Daire Başkkanlığı Bilggi Teknolojiileri Projesii İşinde; billgisayar yazzılımı alım
işi yapılm
mıştır.
Ünniversitemizzin yapılanndırılmakta olan lab
boratuar vee diğer aaraştırma alanlarının
a
tamamlanması ile kullanılacak ödenek
ö
orannlarının önü
ümüzdeki yııl içinde arttması beklen
nmektedir.
Üniversiteemiz, akadeemik çalışm
malar için OKÜMER
RLAB (Osm
maniye Korrkut Ata Üniversitesi
Ü
Merkez Laboratuarı)
L
) geçici binna çalışmassını tamam
mlamış, bu bina içerissinde bir ad
det kimya
laboratuarrı ile bir adeet biyoloji laboratuarı
l
k
kurulmuştur
r. 2009 yılı içerisinde D
DPT tarafın
ndan kabul
edilen “merkezi laborratuar projeesinin” akaddemik faaliy
yetleri artıraacağı öngörüülmektedir.
Verrilen ödeneeklerle, 20009 yılı içinde tamam
mlanamayann ilgili proojelerin 201
10 yılında
bitirilmesiine çaba göösterilecektiir. Ayrıca devam
d
eden projelerin süresinde bbitirilmesi iççin ihtiyaç
duyulan ek
e ödenek gibi mali destekleriin sağlanm
ması amacıyyla ilgili kkuruluşların nezdinde
zamanındaa girişimlerrde bulunulaacaktır.
Tablo 38)) Üniversiteemiz 2009 Yılı
Y Sermayee Giderleri Ekonomik Kod Dağılıımları ve Oranları
(Bin TL)
EKO
KOD
AÇIKLAMA
06.1
Maamul Mal Alımları
06.3
Gaayri Maddi Hak Alımları
06.5
Gaayrimenkul Seermaye Üretiim Giderleri
06.7
Gaayrimenkul Büyük Onarım
m Giderleri
GE
ENEL TOPLA
AM
59
ÖDENEK SERBEST
HARCAM
MA
HAR
RCAMA
ORANI
(harcam
ma/serbest)
946.000
946.0000
946..000
100
44.000
44.0000
14..000
31
7.200.000
7.200.0000
4.101..000
57
650.000
650.0000
512..000
79
8.840.000
8.840.0000
5.573..000
63
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
3. BÜTÇE
B
GE
ELİRLERİ
Tablo 399) Bütçe Geeliri Kesin Hesap Cetveli
60
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
Temel Mali Tablolara
T
İllişkin Açık
klamalar
Ünniversitemizz 2009 Yılı Mal ve Hizzmet Satış Geliri olaraak 2.009.000,00 TL Neet Tahsilat
yapılmış,nnet tahsilatınn tahmine oranı
o
% 73 olarak
o
gerçeekleşmiştir..Taşınmaz m
mal Kira Geeliri olarak
103.000,000 TL tahsill edilmiş,neet tahsilatın tahmine orranı %332 olarak gerççekleşmiştirr.2009 Yılı
Merkezi Yönetim
Y
büütçesinden 19.511.000,
1
,00 TL hazine yardımıı yapılmış,nnet tahsilatıın tahmine
oranı %103 olarak gerçekleşm
miştir. Ünivversitemizin
n 2009 Yıllı Bütçe G
Gelirleri Kessin Hesap
Tablosu yukarıda
y
gössterilmiştir.
20009 Merkezii Yönetim Bütçe Kannunu ile Ossmaniye Koorkut Ata Ü
Üniversitesii’ne tahsis
edilen Büütçe Giderlleri kümülaatif olarak değerlendirildiğinde % 70’lik rreel bir geerçekleşme
görülmekttedir. 01-Peersonel Gidderlerinde % 87’lik gerçekleşme
g
e olmuştur. 02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarıına Devlet Pirimi
P
Gideerlerinde % 88’lik gerççekleşme ollmuştur. 03--Mal ve Hizzmet Alım
Giderlerinndeki % 58’lik, 05.C
Cari Transfferlerde % 40’lık gerrçekleşme olurken 06
6-Sermaye
Giderlerinnde % 63’liik bir gerçekkleşme olm
muştur.
Osmaniye Koorkut Ata Üniversiteesi 5018 Sayılı
S
Kam
mu Mali Y
Yönetimi vee Kontrol
Kanunu’nna ekli II Sayılı cetvellde özel büütçeli kurum
mlar arasındda yer aldığğından bütççe gelirleri
hazine yarrdımı olarakk alınan gelirler ile kurrumun öz geelirlerinden finansa edilmektedir. 2009 yılı
Bütçe geliirleri kümüülatif olarakk değerlendiirildiğinde net
n tahsilatıın tahmine oranında % 99,87’lik
reel bir gerçekleşm
me görülmektedir. 033-Teşebbüs ve Mülkkiyet gelirllerinde % 76,38’lik
gerçekleşm
me olmuştuur. 04-Merrkezi Yöneetim Bütçesinden Alıınan Bağış ve Yardım
mlarda %
103,18’likk gerçekleeşme olmuuştur. 05- Diğer Çeşitli Geliirlerle ilgiili olarak tahminde
bulunulmaamıştır.
4. MALİ
M
DEN
NETİM SON
NUÇLARII
Üniversitemiizin 2009 yılı
Ü
y harcamaalarına ait bir
b dış deneetim olmam
mıştır, 2009
9 yılına ait
Yatırım Değerlendirm
D
me Raporu hazırlanaraak; YÖK, Sayıştay
S
Başkanlığı ve Maliye Baakanlığının
görüş ve önerilerine
ö
s
sunulmuştu
ur. Osmaniyye Korkut Ata
A Üniversiitesi 2009 M
Mali Yılı Keesin Hesap
Kanun Taasarısı yasalaşmak üzerre Maliye Bakanlığına ve
v Sayıştayy Başkanlığıına sunulmu
uştur.
Ü
Üniversitem
ize mevzuaatla verilen yetki ve yü
üklenen soruumluluklar çerçevesind
de yapılan
harcamalaar ile yürüütülen idarii işlemlerinn amacına uygun yüürütülüp yüürütülmediğ
ği açıklık,
saydamlıkk, doğruluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri gerreği kamuoyyu ve üst kuurumların denetimine
d
sunulmuşttur.
61
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
B.PER
RFORMAN
NS BİLGİL
LERİ
1.FA
AALİYET VE
V PROJE
E BİLGİLE
ERİ
1.11 Faaliyet Bilgileri
B
1.11.1 Ulusal ve
v Uluslaraarası Bilimssel Toplanttı Sayısı
Tablo 40)) Üniversittemizce 20009 Yılında Düzenlenen
D
n Ulusal Tooplantı Sayyısı
FAALİYET
TÜRÜ
Fakültte
Ensstitü
Y.Okul
Meslek
Y.Okulu
İdari
Birimller
TO
OPLAM
Sempozyum ve
v
Kongre
Konferans
6
6
Panel
3
3
Konser
3
3
2
2
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
FAALİYET BİLG
GİLERİ
Turnuvva
14%
%
Ko
onferans
43%
Konser
21%
Panel
P
22%
Grafik 11.
1 Faaliyett Bilgileri
62
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1.11.2 Ulusal ve
v Uluslaraarası Bilimssel Toplanttılara Katıllan Sayısı
Tablo 41)) Üniversittemizce 20009 Yılında Düzenlenen
D
n Ulusal Tooplantılaraa Katılan Sa
ayısı
FAALİYET
T
TÜRÜ
Faakülte
Enstitü
Y.Okul
Meslek
k
Y.Okullu
İdaari
Birim
mler
TOPLAM
T
Sempozyum
m ve
Kongre
Konferans
Panel
1.800
500
2.300
9
900
400
1.300
3
300
200
500
5
500
700
1.200
3
3.500
1.800
5.300
EğitimSemiineri
Seminer
Açık Oturum
m
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezii
Toplam
FFAALİYETT KATILIM SAYIISI
Konser
9%
Tu
urnuva
23%
Konfe
erans
43%
%
Paanel
25
5%
Grrafik 12. Faaaliyetlere Katılım
K
Sayyısı
63
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1..2 Yayınlarrla İlgili Faaaliyet Bilgiileri
Tablo 42)) İndeksleree Giren Hakkemli Dergillerde Yapılaan Yayınlarr
YAYIN TÜRÜ
SAYIISI
Uluslararası Makale
15
Ulusal Maakale
6
Uluslararası Bildiri
12
Ulusal Bilddiri
19
Kitap
13
3
1.33 Proje Bilggileri
Tablo 43)) Bilimsel Araştırma
A
P
Proje
Sayısı
Bilim
msel Araştırm
ma Proje Sayyısı
PROJELE
ER
Tübitak
Önceki Yıldaan
Devreden Prroje
Yıl İçiinde
Ekleneen
Proje
To
oplam
3
3
1
1
4
4
20099
Yıllİçinde
Tamamlanan
Prooje
1
Toplam Öd
denek
YTL
174.108,00
A.B Hibessi
Bilimsel Araştırma
A
Projeleri
70.0
000,00
Santez Proojeleri
TOPLAM
M
64
1
244.108,00
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
1.44 . Performaans Sonuçlları
Ünniversitemizzin 2009 yılıı özdeğerlenndirmesi içiin belirlenenn göstergeleer aşağıdakii çizelgede
gösterilmiiştir.
Tablo 44) Performans
P
Soonuçları
NO
GÖSTERG
GE
1
1-a
2
3
4
5
6
7
65
Lisans ve Önllisans
a kabul
prrogramlarına
edilen
ö
öğrencilerin
n
niteliği
İlk beş tercih
hiyle
ünivversitemizi kazanan
k
adayların orranı
Yüksek lisa
ans
prrogramlarına
a kabul
e
edilen
öğrenccilerin
niteliği
Dokktora programlarına
kabul edile
en
ö
öğrencilerin
n
niteliği
İdari person
nelin
eşmeli
(kkadrolu, sözle
v hizmet alınan)
ve
akkademik perssonele
oranı
drolu idari personelin
Kad
kadrolu
akkademik perssonele
oranı (Ar. Gör.
G
dâhil)
K
Kadrolu
ders veren
öğretim elem
manı
(Öğ
ğretim üyesi, öğretim
görevlisi, okuttman)
başına düşen öğrenci
ö
sayısı
(a) Tam zam
manlı
öğretim üyesi
basına öğrencii sayısı
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
a) SAY,
S
SÖZ, EA
A, DİL
puanların ortalam
maları
b) (İlk % 10'luk ÖS
SS puan
diliminden giren öğrenci
ö
sayısı / toplam giren öğrenci
sayısı) x 10
00
hiyle üniversitemizi kazan
nan
(İlk beş tercih
nan
adayların sayyısı / Üniversitemizi kazan
toplam
m aday sayıs
sı) x 100
[(ALES pu
uanlarının yü
üz üzerinden
ortalama
ası)+ (Lisans mezuniyet
notlarının yüz üze
erinden
/2
o
ortalaması)]
a) Yükssek Lisans Mezunları
M
için: [(A
ALES puanla
arının yüz
üzeriinden ortalam
ması) +
(Lisanss mezuniyet notlarının
n
yüz üze
erinden ortalaması) +
(Yüksseklisans me
ezuniyet
notlarının yüz üze
erinden
/3
o
ortalaması)]
b) Lisanss Mezunları iç
çin: [(ALES
puanla
arının yüz üz
zerinden
orta
alaması)+ (Lisans
mezu
uniyet notlarının yüz
üzerin
nden ortalam
ması)] / 2
BİR
RİMİ
BİRİMİ
a) M
Mutlak
Sa
ayı
b) Y
Yüzde
a) 238,84
2
Yüzde
% 65,97
6
Yüzde
-
Yüzde
-
[(İdari personelin (kadrolu,
(
sözleşmelii ve hizmet alınan)
a
sayısıı
/ Akademiik personel sayısı)]
s
x100
Yüzde
%15
58,39
(Kadrolu
u idari person
nel sayısı /
Kadrolu akademik personel
sayısı) x 10
00
Yüzde
%114,59
Öğrenci sayısı / Kad
drolu ders
veren öğretim
ö
elema
anı sayısı
(a) Öğren
nci sayısı / Ta
am zamanlı
öğre
etim elemanı sayısı
(b) Öğren
nci sayısı / Toplam
T
tam
Mutla
ak Sayı 38,2
265
Mutla
ak sayı
a) 166
1
b) 37
3
c) 31
3
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
NO
8
9
10
GÖSTERG
GE
(b) Tam
T
ve yarı zamanlı
öğretim
personeli ba
asına
öğrenci sayyısı
( Yüksek lissans
(c)
bursiyerleri dahil
d
tüm
m öğretim elemanı
basına
öğrenci sayyısı
ö
(a)) Ön Lisans öğrenci
oranı
(b) Lisans
L
öğren
nci oranı
(c) Lisansüstü (yüksek
(
lisans ve
e
dokktora) öğrencci oranı
(d) Lisansüstü (yüksek
(
lisans ve
e
do
oktora) öğren
ncilerin
lisans
oranı
ö
öğrencilerine
Yükseköğre
etim
kurumunu
un
bulu
unduğu ilin dışından
d
gelen
ö
öğrencilerin
o
oranı
Ön Lisans
prrogramlarına
a kabul
edilme
oranı
11
Lissans program
mlarına
k
kabul
edilme oranı
12
Yüksek lisa
ans
prrogramlarına
a kabul
edilme ora
anı
13
Dokktora programlarına
kabul edilm
me
oranı
14
Yabancı uyrruklu
öğrencilerin oranı
ö
o
14-a
Yabancı uyrruklu
öğretim elem
manı
oranı
15
Yan dal ve çift ana
a dal
program orranı
16
a dal
Yan dal ve çift ana
programlarrına
ka
atılan öğrencci oranı
66
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
ve ya
arı zamanlı öğretim
ö
e
elemanı
sayısı
(c) Öğrrenci sayısı / (Toplam
öğretim
m elemanı ve
e bursiyer
sayısı)
BİR
RİMİ
BİRİMİ
(a) (Ön Lisans öğrenci sayısı / Topla
am
öğrrenci sayısı) x 100
(b) (Lissans öğrenci sayısı /
Toplam
m öğrenci say
yısı) x100
(c) (Lisansüstü öğren
nci sayısı /
toplam öğrenci sayısı ) x100
(d) (Lisa
ansüstü öğrenci sayısı/
Lisanss öğrenci say
yısı)x100
Yüzde
a) %92
%
b) %8
%
c) d) -
(İl dışınd
dan gelen öğ
ğrencilerin
sayısı / Toplam
T
öğre
enci sayısı)
x100
Yüzde
%31,01
Yüzde
-
Yüzde
-
Yüzde
-
Yüzde
-
Yüzde
-
Yüzde
-
Yüzde
-
Yüzde
-
(Ön Lisanss programlarrını kazanan
öğrenci sayısı / Ön
n Lisans
programlarına başvu
uran (tercih
eden) öğrenci sayıısı )x100
(Lisans prog
gramlarını kazanan öğren
nci
s
sayısı
/ Lisan
ns programla
arına basvura
an
(tercih ede
en) öğrenci sayısı
s
)x100
(Yüksekk lisans programlarına
kabul edilen
e
öğrenc
ci sayısı /
Yüksekk lisans progrramlarına
başvura
an öğrenci sa
ayısı)x100
(Doktora
a programlarrına kabul
edilen öğ
ğrenci sayısı / Doktora
programlarına başvurran öğrenci
sayısı) x 10
00
a) (Yab
bancı uyruklu
u öğrenci
sayısı / toplam öğren
nci sayısı)
x 100
b) (Yaban
ncı uyruklu yü
üksek lisans
öğrenci sayısı
s
/ topla
am öğrenci
sayısı) x 10
00
Yabancı Uyruklu
U
öğretim elemanı
sayısı / Toplam
T
öğrettim elemanı
sayısı
(Yan
n dal ve çift ana
a dal
programla
arın sayısı / to
oplam lisans
prog
gramı sayısı) x 100
(Yan
n dal ve çift ana
a dal
programların katılan öğ
ğrenci sayısı
/ toplam liisans öğrenc
cisi sayısı) x
100
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
NO
17
18
19
20
21
22
23
24
67
GÖSTERG
GE
Disiplinlerarrası
lissansüstü pro
ogram
oranı
B
Birinci
yılda ilisiği
i
kesilen
ön lisans öğren
ncilerin
oranı
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
(Disipllinlerarası lis
sansüstü
program sayısı
s
/ toplam
m lisansüstü
prog
gram sayısı) x 100
(Birincci yılda ilişiği kesilen
ön lisanss öğrencilerin
nin sayısı /
Toplam önlisans öğrrencilerinin
sayısı) x 10
00
a) (Birin
nci yılda ilişiğ
ği kesilen
hazırlık öğrencilerinin sayısı /
Toplam hazırlık öğre
encilerinin
sayısı) x 10
00
b) (Birin
nci yılda ilişiğ
ği kesilen
lisans öğrencilerinin
ö
n sayısı /
B
Birinci
yılda ilişiği
i
Toplam
m lisans öğrencilerinin
kesilen hazıırlık,
sayısı) x 10
00
lissans ve lisan
nsüstü
c) (Birin
nci yılda ilişiğ
ği kesilen
öğrencilerrin
yüksekk lisans öğrencilerinin
oranı
sayısı / Toplam yüks
sek lisans
öğrenccilerinin sayıs
sı) x 100
d) (Birin
nci yılda ilişiğ
ği kesilen
doktora öğrencilerin
nin sayısı /
Toplam doktora öğre
encilerinin
sayısı) x 10
00
a) (İlişiği kessilen hazırlık öğrencilerinin
sayısı / Top
plam hazırlık öğrencileriniin
sayısı) x100
0
en lisans öğre
encilerinin sa
ayısı
b) (İlişiği kesile
T
lisan
ns öğrencileriinin sayısı) x100
x
İlişşiği kesilen hazırlık,
/ Toplam
lissans ve lisan
nsüstü
c) (İlişiği kesilen yük
ksek lisans
öğrencilerin
ö
öğrencilerin
o
oranı
nin sayısı / To
oplam yükse
ek
lisans öğrencilerinin sayısı)x100
s
d) (İlişiği kessilen doktora öğrencilerin
nin
sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin
sayısı) x100
0
a) (Yükse
ek lisans pro
ogramlarına
kaydolan
n mezun sayısı / toplam
Lisa
ansüstü prog
gramlara
me
ezun sayısı) x 100
kaydolan
n
b) (Doktoraya kaydola
an lisans ve
k
kendi
mezun oranı
yüksek lisans mezu
un sayısı /
Toplam
m mezun sayısı) x 100
ezunların orttalama
Me
(a) Ön Lisa
ans,
(b) Hazırlık,
Sayılacak
(c) Lisanss,
(d) Yüksek lissans,
(e) Doktorra,
süresi
Normal sürede mezun
olan öğren
nci
oranı
(a) Ön Lisa
ans,
Sayılacak
(b) Lisanss,
( Yüksek lissans,
(c)
(d) Doktorra,
Mezuniyet Oranı
O
(Mezun olan
o
öğrencile
erin sayısı /
(a) Ön Lisa
ans,
Toplam
m öğrenci say
yısı) x 100
(b) Lisanss,
BİR
RİMİ
BİRİMİ
Yüzde
-
Yüzde
% 0,7
0
Yüzde
a) b) % 0,9
c) d) -
Yüzde
a) b) % 0,9
c) d) -
Yüzde
a) b) -
A
Ay
a) 25,08
2
b)c)d)-
Yüzde
a) 48
4
b)c)d)-
Yüzde
a) % 26,71
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
NO
25
26
27
28
29
29-a
29-b
29-c
29-d
29-e
30
31
68
GÖSTERG
GE
((c) Yüksek lissans,
(d) Doktorra,
Me
ezunların mezuniyet
not ortalam
ması
Mezzun olan öğre
encilerin
d
değerlendirm
me yılı
içersinde ise
yerleşme orranı
Ulluslararası öğrenci
değişim
pro
ogramlarına katılım
oranı
Sınıfların (şubelerin)
ortalama
a
öğrenci sayyısı
Program bassına
alama ders sayısı(a)
s
orta
Ön Lisans,(b) Lisans,(c)
Y
Yüksek
lisan
ns,(d)
Doktora,,
Programda
aki
uyygulamalı derslerin
sayısı
Eğittim amaçlı ulusal ve
uluslarara
ası
gezzi içeren derss sayısı
Ö
Öğrencilerin
grup
çalışmala
arı
yapmalarını sağ
ğlayacak
derslerin
n
sayısı
ölümler taraffından
Bö
öğrencilerre
yönelik olarak
d
düzenlenen
teknik
gezzi, seminer, söyleşi,
s
atölye vb
b.
e
etkinliklerin
s
sayısı
ğretim materryalleri
Öğ
web ortamına
aktarılan ve sürekli
s
g
güncellenen
ders
sayısı
Program bassına
ortalama derss saati
sayısı
(a) Ön Lisa
ans,
(b) Lisanss,
( Yüksek lissans,
(c)
(d) Doktorra,
Seççmeli derslerrin oranı
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
BİR
RİMİ
Me
ezuniyet notla
arının
ortalamalarının toplam
mı / Mezun
olan öğrencilerin sayısı
Mutla
ak sayı
(İş yerrleşen mezun
n sayısı /
toplam mezun sayısı) x 100
Yüzde
-
a) (Gelen
n öğrenci say
yısı/toplam
öğrrenci sayısı) x 100
b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam
öğre
enci sayısı ) x 100
Yüzde
-
Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların
(şşubelerin) sayısı
Mutla
ak sayı
61,7
77
Mezun olmakk için alınmas
M
sı gereken ders
sayısı to
oplamı /Progrram sayısı
Mutla
ak sayı
a) 46
4
b) 59
5
c) d) -
Sayılacak
-
302
2
Sayılacak
-
-
Sayılacak
-
138
8
Sayılacak
-
48
Sayılacak
-
-
Ders saatti sayısı (ders
s, uygulama
ve labora
atuar) / Program sayısı
Mutla
ak sayı
a) (Seççmeli dersleriin sayısı /
Toplam
m ders sayıs
sı) x 100
b) (Mezu
un olmak için
n alınması
gereken
n seçmeli ders sayısı /
toplam
m ders sayısı) x 100
Yüzde
BİRİMİ
2,53
3
a) 119,04
b) 148,6
c)
d)
-
a) %25
%
b) %9
%
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
NO
GÖSTERG
GE
32
Yeni açılan derrs oranı
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
(Yeni açılan ders sayıısı / Toplam
de
ers sayısı) x 100
ğretim üyesi basına
Öğ
Yükse
ek lisans tez sayısı /
bitirilen yüksek
Öğretim üyesi sayısı
s
lisans tez sa
ayısı
ğretim üyesi basına
Öğ
Doktora
a tez sayısı / Öğretim
bitirilen dokttora
34
üyesi sayıs
sı
tez sayıssı
Öğ
ğretim üyesi basına
düsen yayyın
Yayın sayısı (SCI, SSCI ve
35
(SCI, SSCI ve AHCI)
AHCI) / Öğretim üye
esi sayısı
sayısı
Öğ
ğretim üyesi basına
düsen topla
am
y
yayın
ve bilim
msel
Toplam yayın
y
ve bilim
msel faaliyet
36
faaliyetin (se
ergi,
sayısı / Öğretim üye
esi sayısı
kon
nser, perform
mans vb)
sayısı
Attıf sayısı / Öğ
ğretim
İndeksli dergilerdeki
d
toplam atıf
37
üyesi
sayısı / Öğretim üye
esi sayısı
ğretim üyesi basına
Öğ
düsen kazan
nılan
Kazanıla
an bilimsel ve
e sanatsal
38
biilimsel ve san
natsal
ödül sayıssı / Öğretim üyesi
ü
sayısı
ödül sayıssı
ğretim üyesi başına
Öğ
Döne
er sermaye gelirleri /
düşen dön
39
ner
öğrretim üyesi sayısı
s
sermaye ge
eliri
usal ve ulusla
ararası
Ulu
40
yarısmalara
Sayılacak
katılan öğrencii sayısı
41
Allınan patent sayısı
Sayılacak
K
Kurum
tarafın
ndan
d
düzenlenen
u
ulusal
bilimsel
ve uluslararası
u
konferanss,
42
Sayılacak
sem
miner, panel ve v.b.
faaliyetlerrin
sayısı
B
Bölgedeki
sa
anayi
kuruluşları, sivil toplum
[ Ortak araştırma projellerinin sayısı[b]
[a]
42-a
ö
örgütleri
ve yerel
y
Dü
üzenlenen eğitim ve sertifika program
mları
sayısı
yönetimleri ile
işşbirliğinin etkkinliği
ğretim üyesi basına
Öğ
Araştırma destek miktarı /
düsen topla
43
am
Öğretim üyesi sayısı
s
araşştırma destekk miktarı
Ulluslararası bilimsel
toplantılard
43-a
da
Sayılacak
su
unulan bildiri sayısı
ğretim üyesi başına
Öğ
düşen
BAP ara
aştırma fonu ödeneği /
44
top
plam araştırm
ma fonu
Öğretim üyesi sayısı
s
(BAP)
ödeneği
Öğ
ğretim üyesi basına
Toplam proje sayısı / Öğretim
45
düsen DPT,
üyesi sayıs
sı
33
69
BİR
RİMİ
BİRİMİ
Yüzde
-
Mutla
ak sayı
-
Mutla
ak sayı
-
Mutla
ak sayı
0,81
148
Mutla
ak sayı
1,07
740
Mutla
ak sayı
2,29
9
Mutla
ak sayı
0,18
8
Mutla
ak sayı
-
-
-
-
-
Mutla
ak sayı
-
a.b.
Mutla
ak sayı
-
a)2
b)1
690
01 TL
10
Mutla
ak sayı
259
92.59 TL
Mutla
ak sayı
0,11
1
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
NO
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
70
GÖSTERG
GE
TUBİTAK ve diğer
T
kamu finan
nslı
projelerin sa
ayısı
ğretim üyesi basına
Öğ
düsen DPT,
T
TUBİTAK
ve diğer
kamu finan
nslı
prroje ödeneği (YTL)
Ulluslararası ortaklı /
destekli pro
oje
sayısı
Öğ
ğrenci basına
a düsen
derslik ala
anı
ğrenci basına
a düsen
Öğ
bilgisayar sa
ayısı
ğrenci basına
a düsen
Öğ
laboratuarlar
alanı
Öğ
ğrenci başına
a düşen
ödenekle
er
Kütüphanede
K
e takip
edilen periyo
odik
(b
basılı ve elekttronik)
yayın sayıısı
Öğ
ğrenci basına
a düsen
üniversite
e
kütü
üphanesinde
eki kitap
sayısı
h
Kütüphanenin haftalık
ortalama
a
hizmet süre
esi
eb sayfasının
n aldığı
We
yıllık ziyare
etçi
sayısı
M
Maksimum
intternet
bağlantı
ku
ullanımı kapa
asitesi
We
eb sitesi büyyüklüğü
Yemekhan
ne
hizmetlerind
den
yararlanan öğ
ğrenci
oranı
Sa
ağlık hizmetle
erinden
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
BİR
RİMİ
Toplam proje ödenekleri /
Öğretim üyesi sayısı
s
Mutla
ak sayı
173
3567 TL
Sayılacak
Mutla
ak sayı
-
Toplam derslik alanıı / Öğrenci
sayısı
Toplam bilgisayar sayısı /
Öğrenci sayısı
Mutla
ak sayı
(m
m2)
1,01
1 m2
Mutla
ak sayı
0,10
08
Topla
am laboratuar alanı /
Öğrenci sayısı
Mutla
ak sayı
(m
m2)
0,55
5
Mutla
ak sayı
a)15
51,94
b)40
06,69
c)d)e)50
012,72
Sayılacak
Mutla
ak sayı
164
476
Toplam kitap sayısı / Öğrenci
sayısı
Mutla
ak sayı
3,81
1
Haftalıkk ortalaması alınacak
Mutla
ak sayı
40 saat
s
Sayılacak
Mutla
ak sayı
49179
Ölçülecek
Mb
bps
30
Web sittesi büyüklüğ
ğü sunucu
üzerind
deki dosyalarrın ve veri
taba
anlarının Gb olarak
büyüklükklerinin toplam
mı alınarak
hesaplanacak
ktır.
G
Gb
3
(Yemekkhane hizme
etlerinden
yararlanan
n öğrenci say
yısı / Toplam
m
öğrrenci sayısı) x 100
Yüzde
%13
3,88
(Sağlık hizzmetlerinden
n yararlanan
Yüzde
%0,51
a) Hazine ödeneği / öğrenci
sayısı
b) Öğren
nci katkı pay
yları geliri /
öğrenci sayıısı
c) Özel gelirler
g
/ öğre
enci sayısı
d) Döne
er sermaye gelirlerinin
g
yüksekköğretim kuru
umu payı
/ öğrenci say
yısı
e) Top
plam bütçe / öğrenci
sayısı
BİRİMİ
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
NO
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
71
GÖSTERG
GE
yararlana
an
öğrenci ora
anı
Yurt hizmetlerrinden
(Yükseköğre
etim
kuru
umu ve Kredi Yurtlar
Kurumu))
yararlanan öğ
ğrenci
oranı
opluma katkı amaçlı
To
düzenlene
en
bilim
msel, sosyal, kültürel
etkinliklerin
sayısı
Ya
asam boyu öğ
ğrenim
kapsamınd
da
düzenlene
en
a) Kurum içi,
i
b) Kurum dısı
d
e
etkinliklerin
s
sayısı
Öğ
ğrenci memn
nuniyeti
A
Akademik
perrsonel
memnuniyyeti
İdari personel
memnuniyyeti
Hizzmet verilen kurum
dısı toplum
m
kesimlerin
nin
memnuniyyeti
Yükseköğre
etim
misyonunu basarma
pe
erformansı düzeyi
d
Burslu Öğrenci Sayısı
Farklı Burrs
Ollanaklarının Sayısı
urtdışı ve bölge dışı
Yu
kurumlard
da
y
yapılan
staj sayısı
s
Ö Lisans, Lisans,
Ön
İkiinci Yabancı Dil ve
Hazırlık
P
Programlarınd
da dil
eğitimi
konu
ularında düzzenlenen
etkinlik ve
e
yayın sayıısı
B
Bağımsız
öğre
enme
stratejilerin
nin
gelliştirilmesi am
macıyla
açılan “Kişiisel
bilgi erişim”, “ Akıllı
sınıf”, ve
e
“İn
nteraktif öğre
enme”
merkezlerine
katılım ora
anı
ÖL
LÇME YÖNT
TEMİ
öğrenci sayısı
s
/ Topla
am öğrenci
sayısı) x 10
00
BİR
RİMİ
BİRİMİ
(Yurt hizm
metlerinden yararlanan
öğrenci sayısı
s
/ Topla
am öğrenci
sayısı) x 10
00
Yüzde
18
Sayılacak
Mutla
ak sayı
30
Sayılacak
Mutla
ak sayı
a)b)-
Anket
Yüzde
%62
2
Anket
Yüzde
%65
5
Anket
Yüzde
%64
4
Anket
Yüzde
Değ
ğerlendirme
Aşa
amasında
Anket
Yüzde
Değ
ğerlendirme
Aşa
amasında
Sayılacak
Mutla
ak Sayı 313
3
Sayılacak
Mutla
ak Sayı 2
[a] (Yurtdışında yap
pılan staj
sayısı /To
oplam Staj Sa
ayısı) x 100
[b] (Bölg
ge dışında ya
apılan staj
sayısı/ To
oplam Staj Sa
ayısı) x 100
Sayılacak
Yüzde
a)b)%
%22
Mutla
ak Sayı -
[a] Katılım sayısı/ Potansiyel
P
k
katılımcı
say
yısı
Yüzde
-
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
IV. KURU
UMSAL KABİLİYET
K
T ve KAPA
ASİTENİN DEĞERLE
ENDİRİLM
MESİ
Osmaniye Korkut
O
K
Ata Üniversites
Ü
inin; Strateejik Plan haazırlık çalışşmaları kapsamında, ,
Akademikk Değerlenddirme ve Kaalite Geliştiirme Kurulu
u (OKÜDEK
K) 2009 yıllı faaliyetleeri ile ilgili
olarak durrum analizii yapılmıştıır. Durum analizi
a
GFZ
ZT (Güçlü Yönler, Fırrsatlar, Zay
yıf Yönler,
Tehditler)) çalışmalarrında, çözüm
m üretimi olarak
o
ortay
ya çıkan vee Üniversiteesi’nin Straatejik Plan
çalışmalarrında kaynaak olarak kuullanılacak olan
o veriler aşağıda sıraalanmıştır.
Üniversitemiizde yeni kuurulacak olaan program,, fakülte ve enstitü içinn fiziksel alaan ve araçÜ
gereçlerinn ihtiyaçlarını karşılam
mak üzere çalışmalar yapılmaktad
y
dır. Üniversitemizin fizziksel alan
sorunu, özzellikle 2010-2011 öğreetim yılındaa öğrenci alacak olan fakültelerim
fa
izin talebinin artacağı
ve büyüyeceği göz önünde bullundurulursa, çözülmeesi gereken öncelikli aalanlar içerrisinde yer
almaktadır.
A
Akademik
vee idari personele “yönnetim ve örg
gütlenme”, “eğitim”, ““araştırma”, “altyapı”,
“mali/paraasal olanakllar”, “ilişkiller ve konum
m”, “iş doyu
umu” başlıkkları altındaa oluşturulan
n sorularla
anketler uygulanmışt
u
tır. Öğrencilere yapılann ankette “A
Akademik ortam
o
ve öğğrenmeyi deestekleyici
olanaklar”” ve “Öğrenncilere sağlaanan hizmettler” başlıklları altında sorular
s
soruulmuştur.
u memnuniyyet düzeyi 5 üzerinden
n 3,27’dir.
844 akademikk personele yapılan annket sonucu
Üniversiteemizin akaddemik persoonelinin meemnuniyet düzeyinin
d
arrttırılması iiçin araştırm
ma ve mali
olanaklarıın azlığı gibbi durumlar gözden geçirilerek, geerektiği ölçülerde iyileeştirmelerin yapılması
için ilgili birimler
b
nezzdinde girişşimde bulunnulması plan
nlamaktadırr.
m
t düzeyi 5 üzerinden 3,19’dur.
1004 idari peersonele yaapılan ankeet sonucu memnuniyet
Üniversiteemizin idarii personelinnin memnunniyet düzey
yinin arttırılm
ması için m
mali olanaklların azlığı
ve çevreseel ilişkiler gibi
g durumlaar gözden geçirilerek
g
gerektiği
g
ölççülerde iyileeştirmelerin
n yapılması
için ilgili birimler
b
nezzdinde girişşimde bulunnulması plan
nlanmaktadır.
s
meemnuniyet düzeyi 5 üzerinden 3,08’dir.
8997 öğrenciiye yapılann anket sonucu
Üniversiteemizin özüülküsü gereeği öğrenciilerin sıkınttıları dikkaate alınıp bburalarda da
d gerekli
iyileştirmeelerin yapıllması planlaanmaktadır.. Birçok baaşlıktaki iyileşmelerin, üniversitem
mizin yeni
yerleşkesii tamamlanııp hizmete sunulduğund
s
da gerçekleşmesi öngöörülmektedirr.
D
Diğer
taraftan, eğitim öğretim
ö
süreeçlerine bak
kıldığında, yeni
y lisans, lisansüstü ve
v doktora
programlaarının açılm
ması, yan dal-çift
d
anaa dal prog
gramlarının oluşturulm
ması ve nitteliklerinin
artırılmasıı öncelikleriimiz arasındda yer almaaktadır. .
Ü
Üniversitemi
izin 2008 yılı
y idari peersonelin ak
kademik peersonele oraanı %76’ iken,
i
2009
yılında yeeni idari peersonellerin katılımıylaa bu oran %109,86’ya
%
çıkmıştır. Bu değer son
s bir yıl
içinde üniiversitemiziin büyüme göstergeleriinden birisiidir. Memnuuniyet vericci diğer bir nokta ise,
birinci yıllda ilişiği kesilen
k
ön lisans
l
öğrennci oranının
n % 4’ten % 0,7’ye düüşmüş olmaasıdır. Bu,
üniversitemize kayıtt yaptıran öğrencilerin üniversittemizin gellişmekte olan fiziki ve sosyal
koşullarınnı benimseddiğini gösterrmektedir. Birinci
B
yıld
da ilişiği keesilen lisanss öğrencilerrinin oranı
72
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
bu yıl içinn %0,9 olaraak gerçekleşşmiştir. Üniiversitemiziin inşaatı deevam eden ffakülte ve spor/sosyal
s
tesislerininn tamamlannması ile önnümüzdeki yıllarda
y
bu oranların
o
daaha da düşecceği beklen
nmektedir.
Ö
Öğretim
üyeesi başına düşen yaayın (SCI, SSCI ve AHCI) ssayısı 0,814
48 olarak
gerçekleşm
miştir. Ünivversitemizinn yapılandırrılmakta olaan laboratuaar ve diğer araştırma alanlarının
a
tamamlanması ile bu oranın önüümüzdeki yııl için artmaası beklenm
mektedir. Ünniversitemizz akademik
çalışmalarr için OKÜ
ÜMERLAB (Osmaniyee Korkut Ata
A Üniversiitesi Merkeez Laboratu
uarı) geçici
bina çalışmasını tam
mamlamış, bu
b bina içerrisinde bir adet
a
kimya laboratuarıı ile bir adet biyoloji
laboratuarrı kurulmuşştur. 2009 yılı
y içerisinnde DPT taarafından kaabul edilenn “merkezi laboratuar
projesininn” akademikk faaliyetleri arttıracağıı öngörülmeektedir.
Üniversitem
Ü
mizde öğretiim üyesi baaşına düşen
n araştırma destek mikktarı 6901 TL olarak
gerçekleşm
miştir. Ünivversitemiz öğretim üyyeleri baştaa TÜBİTAK
K olmak üzzere yoğun
n bir proje
hazırlık süürecine girm
miş, başvurrusu yapılan projelerd
den iki taneesi 2010 yıllında başlam
mak üzere
desteklenm
miştir. Başta bu projeleer olmak üzzere, destekllenmesi muuhtemel diğeer projelerlee bu rakam
önümüzdeeki yıl yüksselecektir. Diğer
D
taraftaan, farklı ün
niversitelercce sunulan ulusal ve uluslararası
u
projelere üniversitem
miz öğretim
m üyeleri “araştırmaccı” olarak dahil olm
maktadır. Bu
B durum,
msel alt yaapısının saağlam temeeller üzerinne kurulmasına önemlli katkılar
üniversitemizin bilim
sağlayacakktır.
22008 yılındda yemekhanne hizmetinnden yararlaanan öğrencci oranı %337 iken bu oran 2009
yılında lissans öğrenciilerinin katıılımı ile % 13.88’e düşşmüştür. Buu oranın proojelendirmee çalışması
devam edden yeni yemekhanen
y
nin yapılmaası ile birllikte artacaağı ve ihtiyyaca cevap
p vereceği
öngörülmeektedir.
Soonuç olaraak yapılan çalışmalarr neticesin
nde 2009 yılı faaliyetleri 2008
8 yılı ile
kıyaslandıığında fark edilir bir düüzeyde iyileeşme gözlem
mlenmekteddir.
Ü
Üniversitemi
izin niteliklii öğrenci yeetiştirilmesii için akademik ve idarri personel ihtiyacının
i
giderilmessi, ilgili büüroların kurulması ve alanında tecrübeli
t
ellemanların istihdamı gereklidir.
çalışanlarınn ekonomik ve malli alanda faaliyet göösteren diğ
Ayrıca Üniversite
Ü
ğer kamu
kurumlarında çalışann personelee göre ücreetlerinin yeetersiz olmaası, niteliklli personelllerin diğer
mesi Üniversiteleri zoor durumdaa bırakmakttadır. Persooneli motiv
ve edecek,
kurumları tercih etm
s
ve perfoormansı arttıracak
a
maddi im
mkânların Üniversite
çalışma barışını sağlayacak
personelleerinede sunuulması gerekklidir.
Eğğitim, öğreetim, atamaa ve kadro, öğretim ellemanı tem
mini, ücret vve mali sorrunlar gibi
tehditlerinnin ortadan kaldırılmassının ülkeniin gelişmişliği ve bağım
msızlığı açıısından da zorunluluk
z
taşımaktaddır.
Yeni kurulann Üniversittelerin Otomasyon vee bilgisayarr sistemlerii konusunda alt yapı
Y
ağının kurrulumu sağlanarak, daaha fazla vee kolay işlem
m yapılmassı, verilerin bilgisayar ortamında
evrak konntrol ve takibbinin kolayllaşması ve kırtasiyecili
k
iğin azalması sağlanmaalıdır.
M
Maliye
Bakaanlığı ve DPT, kamu kurumlarınd
k
da proje haazırlanması ve değerleendirilmesi
hususundaa; yöntemleeri, ayrıntıları ve uyullması gerek
ken kurallarrı belirlemeelidir. Projee fizibilite
aşamasındda Maliye Bakanlığı
B
vee DPT uzm
manlarınca kamu
k
yararıı, etkinlik vve verimlilik
k kriterleri
göz önünnde bulunduurularak yeerinde deneetim ve deeğerlendirm
me yapılmallı; bunun sonucunda
s
73
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
projenin uygulanmas
u
sına, iptalinne veya revvize edilmessine karar verilmeli
v
vee kurumlarlla işbirliği
içinde kurumların
k
imkân ve
v
ihtiyaçlları yerind
de incelennmeli, kayynak ve ihtiyaçlar
değerlenddirildikten soonra yatırım
mlara ayrılann ödeneklerr belirlenmeelidir.
V
V.ÖNERİ
V TEDBİR
VE
RLER
Ü
Üniversiteler
r, bir ülkeniin geleceğinne yön vereccek kurumlardır. Üniveersiteler bug
güne değil
geleceğe yapılan yaatırımlardır. Üniversiteelerde kuru
umsallaşma ve uzmannlaşma hayati öneme
sahiptir. Akademik
A
ve idari personel
p
yeetersizliği ile başa çıkkmaya çalıışan üniverrsiteler bu
eforlarını eğitim faaliiyetlerinde göstermeliddirler. Bu nedenle
n
perssonel sayısı yetersizliğii sorununa
çözüm gettirilmesi geerekmektediir. Üniversitteler özellik
kle idari perrsonel açısınndan, olum
msuz şartlar
nedeniyle çalışılabileecek en sonn kurum olarak görüllmekte, kurrumlar arassı geçiş için
n personel
hertürlü alternatifi
a
d
düşünmekted
dir. Bunun önlenebilm
mesi için üniversitelerrde idari peersonelinin
özlük hakklarının ciiddi olarakk gözden geçirilerek bu konudda köklü reformlar yapılması
gerekmekktedir. Üniveersiteler bir cazibe merrkezi haline getirilmeliddir.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kulllanılabilmeesi ancak uuzmanlaşmış kadrolar
K
sayesinde mümkündüür. Geleceğğe yön vereccek olan ün
niversitelerinn kaynak vve personel anlamında
ilk önce kendi ayakkları üzerinnde durabillmeleri ken
ndilerine yöön vermeleeri gereklid
dir. Büyük
hedeflere ancak büyyük kaynakllar ve güçllü kadrolar ile ulaşılabbilir. Üniveersitelerin kaynak
k
ve
personel sorununun
s
b
biran
önce çözümlenme
ç
esi gerekmeektedir
.
me için olmaazsa olmaz
Tekknolojik yaatırımlar, gelişen ve değğişen moderrn dünyaylaa bütünleşm
şarttır. Küreselleşen
K
dünyada değişimi seyreden
s
değil,
d
değişşimi gerçekkleştiren olmak için
teknolojikk altyapı ve bilişim alannında atılım
mlar yapılmaası gerekmektedir.
74
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
EK
K-1
ÜS
ST YÖNET
TİCİ
İÇ KONTRO
OL GÜVEN
NCE BEYA
ANI
Üst yönetici olarak yetkim
m dâhilindee;
İdaaremizin 20009 yılı faaaliyet Rapporunda yerr alan bilggilerin güveenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederiim.
Buu raporda açıklanan
a
fa
faaliyetler
iççin bütçe ile
i tahsis edilmiş
e
kayynakların, planlanmış
p
amaçlar doğrultusund
d
da iyi mali yönetim illkelerine uy
ygun olarakk etkili, ekoonomik ve verimli
v
bir
şekilde kuullanıldığınıı, görev ve yetki alanım
m çerçevesiinde iç konntrol sistemii işlemlerinin yasallık
ve düzenliiliğine ilişkiin yeterli güüvenceyi saağladığını biildiririm.
Buu güvence, üst
ü yöneticii olarak sahhip olduğum
m bilgi ve değerlendirm
meler, iç kon
ntroller, iç
denetçi rapporları ile Sayıştay
S
rapporları gibi bilgim
b
dâhillindeki husuuslara dayannmaktadır.
Buurada raporllanmayan, idarenin
i
menfaatlerinee zarar vereen herhangi bir hususs hakkında
bilgim olm
madığını beyyan ederim. (Osmaniyee, 30.04.201
10)
Proof.Dr. Orhann BÜYÜKA
ALACA
Rektör
75
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı
2009 MALİ
M
YILI İDAR
RE FAALİYET RAPORU
R
U
EK
K-2
MA
ALİ HİZM
METLER
BİR
RİM YÖNETİCİSİNİN BEYAN
NI
Strrateji Geliştiirme Daire Başkanı olaarak yetkim
m dâhilinde;
Buu idarede, faaaliyetlerin mali
m yönetim
m ve kontro
ol mevzuatı ile diğer m
mevzuata uyg
gun olarak
yürütüldüğğünü, kamuu kaynaklarrının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaasını temin
etmek üzeere iç kontrrol süreçlerrinin işletilddiğini, izlen
ndiğini ve gerekli tedbbirlerin alın
nması için
düşünce ve
v önerilerim
min zamanınnda üst yönneticiye rapo
orlandığını beyan
b
ederiim.
İdaaremizin 20009 yılı faaaliyet Rapporunun “IIII/A- Mali Bilgiler” bölümündee yer alan
bilgilerin güvenilir, taam ve doğruu olduğunu teyit ederim
m. (Osmaniyye, 30.04.20010)
Müzeeyyen AKÇA
Strrateji Gelişttirme Daire Başkanı
76
Strateji Geliştirme Daire Başkkanlığı

Benzer belgeler