2010 Yılı Faaliyet Raporu - TETAŞ | Türkiye Elektrik Ticaret ve

Transkript

2010 Yılı Faaliyet Raporu - TETAŞ | Türkiye Elektrik Ticaret ve
TETAŞ
BAKANIMIZIN
SUNUŞU
OUR MINISTER'S
PRESENTATION
Ülkemizde enerjiye olan talep, 2008 yılının son
çeyreğinde başlayan ve etkisini 2010 yılının ilk çeyreğine
kadar sürdüren global kriz dönemi bir tarafa
bırakıldığında, nüfus artışı, sanayileşme ve
şehirleşmeye paralel olarak yıllık ortalama %7 oranında
artmaktadır. Bu talebin karşılanabilmesi için, artan petrol
fiyatları ve karbondioksit emisyonuna getirilen sınırlama
da dikkate alındığında, mevcut kaynakların verimliliğinin
artırılmasını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
daha fazla yönelinmesini ve zaman kaybedilmeden
nükleer enerji yatırımlarının yapılmasını zorunlu hale
getirmektedir.
Demand to energy in our country increases 7% in
average per annum as parallel to population increase,
industrialization and urbanization when we set aside the
global crisis period began in last quarter of year 2008 and
continued its effect until the first quarter of year 2010.
When increasing oil prices and restrictions brought to
carbondioxide emissions are considered it is mandatory
to increase efficiency of current resources, tending
towards domestic and renewable energy resources and
to make nuclear energy investments without wasting time
for the purpose of meeting this demand.
Bu bağlamda, kamu tarafından daha önce imzalanmış
Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri
modelleri ile işletilen santrallarla yapılan enerji alım
sözleşmelerini yürüten ve satın aldığı enerjiyi kamuya ek
yük getirmeden, karlılık ve verimlilik ilkesini gözeterek,
dağıtım sektörü ve serbest tüketicilerine başarıyla
aktaran Bakanlığımın ilgili kuruluşlarından Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ)'ne;
imzalanan Milletlerarası Anlaşma kapsamında Rusya
tarafından Akkuyu'da tesis edilecek Nükleer Güç
Santralında üretilecek enerjinin %50'sini 15 yıl süre ile
satın alma görevi ve 5710 sayılı Kanun kapsamında, yerli
kömür yakıtlı santralların teşviki amacıyla özel sektöre
tesis ettirilmesi planlanan termik santrallarda üretilecek
elektriğin satın alınması görevi verilmiştir.
In this context, Turkish Electricity Trade and Contracting
Corporation (TETAŞ) as one of the relevant institutions of
our Ministry which has undertaken energy purchasing
agreement previously signed by Public with plants those
operated under Build – Operate, Build-Operate-Transfer
and Transfer of Operating Rights models and delivering
energy it has purchased to distribution sector and free
consumers with success without bringing an additional
cost to public, considering the principle of profitability and
efficiency; to purchase electricity generated in thermal
power plants those planned to be established by private
sector for encouraging to built domestic coal-fired plants
under the framework of Law numbered 5710 and
purchasing of 50% of energy to be generated in Nuclear
Power Plant to be constructud in Akkuyu by Russia under
the scope of International Agreement for a period of 15
years.
Bu yeni görevleriyle birlikte elektrik piyasasındaki rolü
a r t a r a k d e v a m e d e c e k o l a n T E TA Ş G e n e l
Müdürlüğü'nün tüm çalışanlarına, ülkemizin
kalkınmasına vermiş oldukları katkılardan dolayı
teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.
I hereby thank to all of the employees of Directorate
General of TETAŞ which its role in electricity market shall
increasingly continue with this new mission for their
contributions for our country's development and I wish a
continued success.
Taner YILDIZ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Minister of Energy and Natural Resources
2
TETAŞ
GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN
SUNUŞU
PRESENTATION OF OUR
GENERAL DIRECTOR
Enerji sektörünün serbest piyasa modeline geçişi
sürecinde kamunun elektrik enerjisi ticaret ve taahhüt
faaliyetlerini yürütmek üzere 01.10.2001 tarihinde
f a a l i y e t l e r i n e b a ş l a m ı ş o l a n Te ş e k k ü l ü m ü z ;
kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca
elektrik piyasasında bir denge unsuru olmuş, sektörün
değişim ve gelişim sürecine önemli katkılarda
bulunmuştur.
Our institution commenced its activities in 01.10.2001 to
execute electrical energy trading and undertaking
activities of public in the transition period of energy sector
to liberalized market model; equipoised electricity
market along with the period from its foundation to
present day, and consistently contributed to
transformation and development process of the sector.
2001-2006 döneminde Türkiye'de üretilen ve tüketilen
elektriğin %80-85'ini alıp-satan TETAŞ'ın bugün itibariyle
piyasadaki payı %40'lar seviyesinde bulunmaktadır. Bu
oran, sektörün serbest piyasa modeline geçişini
başarıyla sürdürdüğünü göstermektedir.
The market share of TETAŞ, purchasing-selling 80-85%
of electricity generated and consumed in Turkey in 20012006 period, reached to 40% by present day. This rate
proves that the sector continues transition period to
liberalized market model with success.
Gelinen noktada, elektrik enerjisi rekabet ortamında
alınıp satılan ticari bir mal özelliğine kavuşmuş, serbest
piyasada arz-talep dengesini yansıtan fiyatlar oluşmaya
başlamıştır.
In the current situation electrical
characteristic of a merchandise sold
the competitive environment, and
supply-demand equilibrium began to
market.
Diğer taraftan Teşekkülümüze, Rusya ile imzalanan
Milletlerarası Anlaşma kapsamında Akkuyu'da tesis
edilecek Nükleer Güç Santralında üretilecek enerjinin
%50'sini 15 yıl süre ile satın alma görevi ve 5710 sayılı
Kanun kapsamında, yerli kömür yakıtlı santralların teşviki
amacıyla özel sektöre tesis ettirilmesi planlanan termik
santrallarda üretilecek elektriğin satın alınması görevi
verilmiştir. Ayrıca, Sinop'ta yaptırılması planlanan
Nükleer Santralde üretilecek elektriğin satınalınması
görevinin de Teşekkülümüze verilmesinin düşünüldüğü
bilinmektedir. TETAŞ olarak, bu görevleri de başarı ile
yerine getireceğimize inancımız tamdır.
On the other hand, the commission of purchasing
electricity to be generated in thermal power plants those
planned to be established by private sector for the
purpose of promoting domestic coal-fired plants under
the scope of Law numbered 5710 and purchasing of 50%
of energy to be generated in Nuclear Power Plant to be
established in Akkuyu under the framework of
International Agreement concluded with Russia for
period of 10 years was given to our Institution. Moreover,
it is also known that commission to purchase electricity to
be generated in Nuclear Plant which is planned to be built
in Sinop will be given to our Institution. We truly trust in
that we as TETAŞ will perform these duties with success.
Teşekkülümüzün 2010 yılına ilişkin faaliyetlerinin özetini
içeren ve saydamlığın bir göstergesi olarak
yayınlanmakta olan bu raporda yer alan bilgilerin, enerji
sektöründe faaliyet gösteren şirketler, araştırmacılar ve
istatistikçiler için faydalı olması dileğiyle, bu çalışmada
emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.
I thank all of my colleagues contributing their efforts for
this study with the wish for information given in this report
which includes summary of our institution's activities for
year 2010 and published as an indicator of transperancy
to be beneficial for companies, researchers and
statisticians continuing their activities in energy sector.
energy attained
and purchased in
prices reflecting
be formed in free
Şakir Zeki ÖZGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V.
Chairman of Board of Directors and Deputy General Manager
3
TETAŞ
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
I- KURULUŞUMUZ ........................................................................................................... 5
OUR ORGANIZATION
II- YÖNETİCİLERİMİZ........................................................................................................ 8
OUR ADMINISTRATORS
III- ANA STATÜMÜZ........................................................................................................... 13
OUR MAIN STATUS
IV- FAALİYETLERİMİZ....................................................................................................... 18
OUR ACTIVITIES
V- TETAŞ'IN ENERJİ ALIM-SATIM FAALİYETLERİ........................................................... 21
ENERGY PURCHASE-SALE ACTIVITIES OF TETAŞ
1- ENERJİ ALIM FAALİYETLERİ....................................................................................... 23
ENERGY PURCHASE ACTIVITIES
2- ENERJİ SATIM FAALİYETLERİ..................................................................................... 27
ENERGY SALE ACTIVITIES
VI- TETAŞ'IN İTHALAT-İHRACAT VE MÜBADELE FAALİYETLERİ.................................. 30
IMPORT-EXPORT AND EXCHANGE ACTIVITIES
VII- ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE MALİ UZLAŞTIRMA.................................... 34
UYGULAMALARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
ACTIVITIES RELEVANT TO ELECTRICITY MARKET BALANCING
AND FINANCIAL SETTLEMENT IMPLEMENTATIONS
VIII- BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ..................................................................................... 40
INFORMATION TECHNOLOGY ACTIVITIES
IX- DİĞER FAALİYETLER.................................................................................................. 43
OTHER ACTIVITIES
X- PERSONEL DURUMU.................................................................................................. 46
PERSONNEL STATUS
XI- MALİ DURUM............................................................................................................... 52
FINANCIAL STATUS
XII- İŞTİRAKLER................................................................................................................ 55
ASSOCIATE COMPANIES
4
TETAŞ
I-KURULUŞUMUZ
I-OUR ORGANIZATION
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji
sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmaları
kapsamında,serbest piyasa sistemine geçilmesi ve
serbest rekabet ortamının sağlanması amacıyla yapılan
düzenlemeler sonucunda, 12.08.1993 tarih ve 93/4789
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik
Kurumu'nun 1994 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim
A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ)
olarak teşkilatlandırılmasından sonra, 05 Şubat 2001
tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 01.10.2001 tarihinden
itibaren;
In consequence of the arrangements made for the
purpose of transition to a free market system and
ensuring a liberal competitive environment within the
extent of reconstruction operations of the energy sector
in our country to keep up with the developments in the
world, upon reconstruction of Turkish Electricity Authority
by Ministerial Council Decree numbered 93/4789 as per
12.08.1993 in form of Turkish Electricity GenerationTransmission Corporation (TEAŞ) and Turkish Electricity
Distribution Corporation (TEDAŞ) in year 1994, Turkish
Electricity Generation Transmission Corporation has
been restructured in three separate Public Economic
Enterprises as of 01.10.2001;
1) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ),
1) Turkish Electricity Trade and Contracting Corporation
(TETAŞ),
2) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve
2) Electricity Generation Corporation (EÜAŞ) and
3) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
3) Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ)
olmak üzere üç ayrı Kamu İktisadi Teşekkülü olarak
yeniden yapılandırılmıştır.
TETAŞ, Ana Sözleşmesi'nin 29 Haziran 2001 tarihli
Resmi Gazete'de yayımlanması ve Yönetim Kurulu'nun
toplanması ile 1 Ekim 2001 tarihinde faaliyete
başlamıştır.
TETAŞ has initiated its activities on date 1 October 2001
upon publication of its Articles of Association in the
Official Gazette dated 29 June 2001 and meeting of the
Management Board.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu
olarak 50 Milyon TL. sermaye ile kurulan TETAŞ'ın
sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.
The capital of TETAŞ established as an related
organization of Ministry of Energy and Natural Resources
with a 50 Million TL capital has been increased to TL 179
Millions in year 2004.
Teşekkülümüzün teşkilat yapısı Genel Müdür, 3 Genel
Müdür Yardımcısı, 8 Daire Başkanlığı ile 4 Müstakil
Müdürlükten oluşmaktadır. Genel Müdürün başkanlığını
yaptığı Yönetim Kurulumuz 6 üyeden oluşmaktadır.
The organization structure of our institution covers a
General Manager, 3 Deputy General Managers, 8
Departments, 4 Individual Managerial Units Our Board
of Directors headed by the General Manager consists of
6 members.
5
TETAŞ
KAMU ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
RESTRUCTURING OF PUBLIC ELECTRICITY SECTOR
ÖZELLEŞTİRME
YENİDEN YAPILANMA
EÜAŞ
HES’ler
EÜAŞ
PORTFÖY
ÜRETİM
ŞİRKETLERİ
(9)
ÜRETİM
TERMİK
(4)
TEAŞ
TEK
TEAŞ
İLETİM
TEİAŞ
TEK
TÜRKİYE
TİCARET
KAMU
DAĞITIM
ŞİRKETLERİ
(19)
KAMU
DAĞITIM
ŞİRKETLERİ
(16)
KAMU
DAĞITIM
ŞİRKETLERİ
(9*)
KAMU
DAĞITIM
ŞİRKETLERİ
(20)
ÖZEL
DAĞ. ŞİRK.
(1)
ÖZEL
DAĞ. ŞİRK.
(5)
ÖZEL
DAĞ. ŞİRK.
(12)
KAY. ve CİV.
ELK.
DAĞ.ŞİRK.
KAY. ve CİV.
ELK.
DAĞ.ŞİRK.
ELEKTRİK
TETAŞ
TEDAŞ
TEDAŞ
TEDAŞ
1970
1994
DAĞITIM
KURUMU
2008
2006
2009
2010
Ekim 2001
* SÖZLEŞME AŞAMASINDA
PRIVATIZATION
RESRUCTURING
EÜAŞ
HESs
EÜAŞ
PORTFOLIO
PRODUCTION
COMPANIES
(9)
GENERATION
THERMAL
(4)
TEAŞ
TEK
TEAŞ
TRANSMISSION
TEİAŞ
TEK
TURKISH
PUBLIC
DISTR.
COMPs.
(19)
PUBLIC
DISTR.
COMPs.
(16)
PUBLIC
DISTR.
COMPs.
(9*)
PUBLIC
DISTR.
COMPs.
(20)
PRIVATE
DISTR. COs.
(1)
PRIVATE
DISTR. COs.
(5)
PRIVATE
DISTR. COs.
(12)
KA. ve VIC.
ELEC.
DISTR.CO.
KA. ve VIC.
ELEC.
DISTR.CO.
2009
2010
TRADING
ELECTRICTY
TETAŞ
TEDAŞ
TEDAŞ
TEDAŞ
1970
1994
DISRIB.
AUTHORITY
2006
2008
Ekim 2001
* UNDER CONTRACT
6
TETAŞ
YÖNETİM KURULU / BOARRD OF DIRECTORS
1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V.
Chairman of Board of Directors and Acting General Manager
Şakir Zeki ÖZGÜL
1
2- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd.
3
4
2
Member of Board of Directors and Deputy General Director
Mehmet AYERDEN
3- Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors
Korhan ERDOĞAN
4- Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors
Münib KARAKILIÇ
7
TETAŞ
II-YÖNETİCİLERİMİZ
II-OUR ADMINISTRATORS
Şakir Zeki ÖZGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V.
Chairman of Board of Directors and Acting General Manager
1954 yılında Yerköy'de doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini
Ankara tamamladı. 1971 yılında O.D.T.Ü. İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümüne girdi. İngilizce Hazırlık
Okulunu bitirdikten sonra kendi isteği ile l974 yılında
İşletme Bölümünden ayrıldı. Aynı yıl Ankara İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A.) Maliye Bölümüne
girerek 1979 yılında mezun oldu. 1975 yılında Türkiye
Zirai Donatım Kurumunda (TZDK) memur olarak göreve
başladı
ve Kurumun, özelleştirilerek Şubat 2003
tarihinde tüzel kişiliği sona erdirilinceye kadar, Taşra ve
Merkez Teşkilatının çeşitli kademlerinde görev
yaptı.Temmuz 2003 yılında TETAŞ Genel Müdürlüğüne
geçti. Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanı olarak
görev yaparken, 05.04.2010 tarihinde TETAŞ Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine
atanmış olup, 11.03.2011 tarihinden itibaren Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe vekalet
etmektedir. Mesleği ve görevi ile ilgili yurtiçi ve
yurtdışında çeşitli eğitimlere katılmış olup, çeşitli vakıf ve
derneklerde sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca,
Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'de
TETAŞ'ı temsilen
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi
olarak 3
dönem görev yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
8
Born in Yerköy in 1954. He completed his primary,
secondary and highschool training in Ankara. He was
attended to M.E.T.U. School of Administrative Sciences
Department of Business in 1971. He left Department of
Business with his own will in 1974 after completing his
training in English Prepatory School. In the same year he
attended to Ankara Academy of Economics and Trading
Sciences Department of Public Finance (A.I.T.I.A.) and
graduated in 1979. He took up his position as a officer in
Agricultural Equipments Institution (TZDK) in year 1975
and took up his position in various levels of the said
Institution's Provincial and City Centeral Organizations
until the termination of legal personality of the Institution
by privatization in February 2003. In July 2003, he was
appointed to General Directorate of TETAŞ. He was
appointed as Member of TETAŞ Board of Directors and
Deputy General Manager while serving as Department
Head of Financial Affairs and Finance Management and
he is serving as Chairman of Board of Directors and
acting as Acting General Manager by 11.03.2011. He
attended various training courses in home and abroad
regarding his profession and mission and he is currently
continuing social activites in various associations and
organizations. Morevoer he served as Member of Board
of Directors and Board of Supervisors as representing
TETAŞ in Kayseri and nighbourhood Electricity Inc. He is
married and he has three children.
TETAŞ
Mehmet AYERDEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd.
Member of Board of Directors and Deputy General Director
1966 yılında Yozgat'ta doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini
TED Kayseri Koleji'nde gerçekleştirdi. Üniversite
öğrenimini İTÜ Maden Fakültesinde tamamlayarak
Maden Mühendisi olarak mezun oldu. 1991 yılında AfşinElbistan Linyitleri İşletmesinde memuriyet görevine
başladı. 1996-2002 yılları arasında
TEAŞ Genel
Müdürlüğü Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile 20022004 yılları arasında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
A.Ş Takip ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı emrinde
görevlerini sürdürdü. Enerji sektöründe serbest piyasa
yapısına geçiş döneminin başlaması ile birlikte,
Teşekkülümüz bünyesinde 2004 yılında kurulan
Dengeleme ve Uzlaştırma Uygulamaları Müdürlüğüne
atandı. Aynı birimin 2007 yılı başında Daire Başkanlığına
dönüştürülmesi ile birlikte Daire Başkanlığı görevinde
bulundu.23.03.2009 tarihi itibariyle Teşekkülümüz Genel
Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, evli ve 3
çocuk babasıdır.
Born in 1966 in Yozgat. He completed his secondary
school and high school training in TED Kayseri College.
He graduated as Mining Engineer from ITU Mining
Faculty. He commenced to serve as civil servant in AfşinElbistan Lignite Enterprise in year 1991. He continued his
mission in Privatization Department of General
Directorate of TEDAŞ between years 1996-2002 and
Turkish Electricity Trade and Contracting Corporation,
Monitoring and Coordination Department between years
2002-2004. He was appointed to Directorate of
Balancing and Financial Settlement Implementations
established in 2004 in our Institution by the beginning of
transition period to free market structure in energy sector.
He was appointed in the same unit as Head of
Department after the unit being restructured to
Department in the beginning of year 2007. He was
appointed Deputy General Manager in 23.03.2009, he is
married and has 3 children.
9
TETAŞ
Korhan ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors
1976 yılında Ankara'da doğdu. 1998 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde
Lisans, 2006 yılında George Washington Üniversitesi
Finans Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
1998 yılında yarışma sınavını kazanarak uzman
yardımcısı olarak işe başladığı Hazine Müsteşarlığı'nda,
2002 yılında “1998 Malezya Krizi; Sermaye Hareketleri
Kontrolü Politikasının IMF Politikaları Karşısındaki
Başarısı” konulu tezi ile Hazine Uzmanı oldu. Hazine
Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel
Müdürlüğünde Enerji, Tarım, Ulaştırma ve Sosyal
Güvenlik sektörlerinde değişik kademelerde görev yaptı.
2009 yılında aynı birimde Sosyal Güvenlik ve İstihdam
Dairesinde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Kamu
İktisadi Teşebbüslerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin
uygulanması, kamu sağlık harcamalarının finansal
açıdan sürdürülebilirliği, ulusal istihdam stratejisi ve
sosyal güvenlik reformu alanlarında aktif olarak
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede
İngilizce bilmektedir.
10
Born in Ankara in 1976. He completed his undergraduate
study in Ankara University Faculty of Political Sciences
Department of Economics in year 1998 and completed
his graduate study in George Washington University
Department of Finance in year 2006. In Undersecretariat
of Treasury where he recruited his professional career as
assistant expert in year 1998 by winning competitive
examination became Treasury Expert in year 2002 with
his thesis with subject matter “1998 Malaysia Crisis;
Success of Capital Movements Supervision Policy
Against IMF Policies”. He served in various positions in
Undersecretariat of Treasury, General Directorate of
State Economic Enterprises, Energy, Agriculture,
Transport and Social Insurance sectors. He was
commissioned as Department Head in Department of
Social Security and Employment in year 2009. He
actively continues his commission in State Economic
Enterprises in areas of implementation of corporate
management principles, sustainability of public health
expenses by means of financial aspects, national
employment strategy and social security reforms. He is
married and has two children and he has good command
of English.
TETAŞ
Münib KARAKILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors
1962 yılında Kayseri'de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini
Kayseri'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Fakültesinden mezun olarak 1983 yılında Hava
Kuvvetlerinde Mühendis Subay olarak göreve başladı.
Elektrik ve elektronik sistemler üzerinde ve tedarik
projelerinde mühendis, atölye şefi ve proje yöneticisi
olarak çalıştı; çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. İki
defa İdari ve Lojistik Üstün Hizmet Brövesi, 18
komutanlık takdiri ve üstün hizmet para ödülleri ile
ödüllendirildi. 2000 yılında Sabiha Gökçen Havaalanı
Elektronik Müdürlüğü görevine atandı ve 1 yıla yakın
süreyle havaalanının kabul ve açılışında görev aldı.
NATO tarafından açılan uluslar arası sınavları kazanarak
2001 yılında uluslararası sivil kadroda bu kuruma geçti ve
10 yıla yakın bir süre Brüksel'de NATO bünyesinde
Kıdemli Proje Yöneticisi olarak görev yaptı. Halen
BOREN Endüstriyel İlişkiler Grup Koordinatörü olarak
görev yapmaktadır. Çok iyi seviyede İngilizce ve iyi
seviyede Fransızca bilmekte olup; Müzakere
Yetenekleri, Çatışma ve Anlaşmazlık Yönetimi, İletişim
Yetenekleri, Proje ve Program Yönetimi, Başarı
Teknikleri, Proje ve Program Yöneticisi Sertifikasyonları,
C2ISR, Uydu Sistemleri, Modern Radar Sistem
Mühendisliği bunlardan bazı örnekler olmak üzere çok
çeşitli alanlarda yurt dışı uzun süreli eğitim ve
sertifikasyon faaliyetlerini başarı ile tamamladı.
Born in Kayseri in year 1962. He has completed his
primary, secondary and lycee training in Kayseri. He
came into officer as Engineer Officer in Air Forces in 1983
after he is graduated from İstanbul Technical University
Electrical Engineering Faculty. He worked on electrical
and electronic systems and supply projects as engineer,
workshop chief and project manager; he worked as an
administrator in various levels. He was rewarded with
Administrative and Logistics Outstanding Service
Certificate for two times, 18 Commandership Certificates
of Appreciations and outstanding service monetary
awards. He was appointed as Sabiha Gökçen Airport
Electronics Manager in year 2000 and he was
commissioned in acceptance and commissioning of
airport for a period of 1 year. He was transferred to NATO
in civil servant permanent staff by winning international
examinations announced by NATO in year 2001and he
took a position in Brussels at NATO as Senior Project
Manager for a period of approximately 10 years. He is still
working as BOREN Industrial Affairs Group Coordinator.
He has very good command of English and advanced
level of French; and he has completed foreign trainings
and certification activities for longer period in various
areas such as Negotiation Abilities, Conflicts and
Disputes Management, Communication Skills, Project
and Programme Management, Success Techniques,
Project and Program Manager Certificates, C2ISR,
Satellite Systems, Modern Radar System Engineering.
11
TETAŞ
2010 YILI ORGANİZASYON ŞEMASI
ORGANIZATION CHART FOR THE YEAR 2010
YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS
Yönetim Kurulu
Büro Müdürlüğü
Office of Board of Directors
Genel Müdür
General Director
Dr. Hacı Duran GÖKKAYA
Özel Kalem
Büro Müdürlüğü
Office of General of Directors
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Director
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Director
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Director
Ayhan İSEN
Şakir Z. ÖZGÜL
Mehmet AYERDEN
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Personel, Eğitim ve İdari
İşler Dairesi Başkanlığı
Office of General of Directors
Personnel, Training and
Administrative Affairs Dept.
Hukuk Müşavirliği
Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı
Legal Consultancy
Research, Planning and
Coordination Dept.
Mali İşler ve Fin. Yönetimi
Dairesi Başkanlığı
Financial Affairs and Finance
Satınalma Müdürlüğü
Purchasing Unit.
Energy Purchase Dept.
Enerji Satış Dairesi
Başkanlığı
Energy Sales Dept.
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Information Technologies Unit
12
Enerji Alış Dairesi
Başkanlığı
Dengeleme ve Uzlaştırma
Uygulamaları Dairesi
Başkanlığı
Balancing and Settlement
Implementations Dept.
TETAŞ
III-ANA STATÜMÜZ
Elektrik enerjisi sektöründe önceden yükümlenilen
maliyetlerin üstlenilmesi ve rekabet ortamına sağlıklı bir
geçişin sağlanabilmesi için, Devletin genel enerji ve
ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve
taahhüt faaliyetlerinde bulunma görevini üstlenmek
üzere kurulan TETAŞ'ın faaliyet konuları 29.06.2001
tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana
Statüsünde aşağıdaki şekilde yer almıştır.
III-OUR MAIN STATUS
The subject of activity of TETAŞ which has been founded
for the purpose of electricity trading and undertaking
activities as compatible with the State's general energy
and economy politics for the purpose of undertaking
stranded costs and to provide a smooth transition to
competitive environment, has been specified as given
below in its Main Status published in Official Gazette
dated 29.06.2001 and numbered 2447.
¨
İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan Enerji
Alım ve Satış Anlaşmalarını TEAŞ'tan ve TEDAŞ'tan
devralmak ve yürütmek,
¨
To take over and execute Energy Purchase – Sale
Agreements concluded under the scope of relevant
legislation from TEAŞ and TEDAŞ,
¨
Elektrik Piyasası Kanunu'nun (EPK) getirdiği
koşullarla sınırlı kalmak üzere, gerektiğinde Enerji
Satış Anlaşmaları ve süresi bir yılı aşmayan Enerji
Alım Anlaşmaları yapmak ve yürütmek, *
¨
¨
Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans
bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans
hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,
¨
To conclude and to execute Energy Sale
Agreements to be restricted to conditions stipulated
by Electricity Market Law (EPK) and Energy
Purchase Agreements which their period do not
exceed one year, *
To pay getting license and license fees determined
by council to EMRA and to carry on its activities per
license provisions it will get,
¨
Enterkonneksiyon şartları oluşmuş
ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun
olarak elektrik ithalat ve ihracatı yapmak,
¨
Import/export of electricity from/to countries where
interconnection conditions met as compatible with
Ministry's policies,
¨
Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış
tarifeyi uygulamak,
¨
To prepare Whole Sales Traiff and to apply approved
tariffs,
¨
3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre
oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurulca
belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve Kurulca
belirlenen bir dönem boyunca, Üretim A.Ş.'den
ürettiği elektrik enerjisini satın almak,
¨
¨
Yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yeterli,
sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temini için
gerekli tedbirleri almak,
¨
To purchase electrical energy generated from
Generation Inc. under the framework of procedures
and principles determined by the Council and for a
period determined by the Council under opinion of
Ministry being constituted according to the Law
relevant to Organization and Commission of Ministry
of Energy and Natural Resources numbered 3154,
To take necessary precautions to supply adequate,
continuous and low cost electrical energy to perform
its liabilities,
¨
Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli
planlamayı yapmak,
¨
To make required planning relevant to the activitiy
area of the organization,
¨
Teşekkül'ün taraf olacağı Enerji Alım ve Satış
Anlaşmalarını değişen sektör şartlarına göre ve
yasal düzenlemelere uygun olarak Hazine
Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla
tadil etmek,
¨
To modify Energy Purchase and Sale Agreements to
which the Organization shall be a party by taking the
approval of Undersecretariat of Treasury according
to changing sector conditions and legal regulations,
¨
Üretilen enerjinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen
faturaların; ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında belirtilen
santralın işletilmesi ile ilgili madde hükümleri
doğrultusunda İletim A.Ş. ile yapılacak
mutabakattan sonra, ödeme işlemlerini başlatmak,
¨
To commence payment procedures for invoice
issued for the purchase of generated energy under
the framework of relevant articles' provisions for the
operation of plant specified under the relevant
Energy Purchase Agreements,
13
TETAŞ
To provide all information to be required by
Transmission Inc., relevant to the execution of duties
of Transmission Inc.
To pay Connection and Grid utilization fees to
Transmission Inc. rising against services it purchase
with equal conditions to other users as subject to
transmission tariff for its activities originating from
export-import.
¨
İletim A.Ş.'nin görevlerinin ifası ile ilişkili olarak
ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri İletim A.Ş.'ye vermek,
¨
¨
İthalat-ihracattan kaynaklanan faaliyetleri için, iletim
tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit
şartlarda aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan
Bağlantı ve Sistem kullanım ücretlerini İletim A.Ş.'ye
ödemek,
¨
¨
İletim A.Ş.'den sözleşmelerinin uygulanması için
aldığı diğer hizmetler karşılığında bedel ödemek,
¨
¨
Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayri menkullerle
her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek,
¨ To save every kind of real rights and intellectual rights
with movable and immovavle properties.
¨ Teşekkülü ilgilendiren TEAŞ'ın mevcut uluslararası
konulardaki ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek,
gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler
kurmak,
¨
To pay relevant amounts against other services
purchased from Transmission Inc. for the execution
of agreements.
To continue bilateral and multilateral relations for
TEAŞ's current international issues regarding the
Organization and to build up new relationships
relevant to the activity area when deemed
necessary,
¨
Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak, **
¨ To perform other missions to be given in the
legislation, **
¨
Mevcut Sözleşmeler kapsamındaki devir işlemi
süresi içinde tamamlanmış olan İşletme Hakkı Devir
Sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım şirketlerine ve
TEDAŞ'a karşı üstlendiği enerji satış taahhütlerini
EPK hükümlerine uygun olarak aksatmadan yerine
getirmek.
¨ To perform energy sales undertakings as compatible
with Electricity Market Law provisions it has
undertaken against distribution companies and
TEDAŞ Agreement for Transfer of Operating Rights
which are completed within the period of transfer
process under the current Agreements.
(*): a) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda 5496
sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle eklenen Geçici
9. madde (ve bu maddede değişiklik yapan 5784
sayılı Kanun) ile uygulamaya ilişkin EPDK Tebliğleri
kapsamında “Fiyat Eşitleme Mekanizması”nın
yürütülmesi ve destekleme tutarlarının dağıtım
şirketleri arasındaki transferine aracılık etme görevi
TETAŞ'a verilmiştir.
a) The mission of execution of “Price Equalization
Mechanism” and mission of mediation for transfer of
supporting amounts between distribution companies
is given to TETAŞ under the framework of EMRA
Decrees relevant to Temporary 9th Article added with
the modification made with the Law numbered 5496
to Electricity Market Law numbered 4628.
b) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda 5784 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklik ile bu kısıtlar değişmiştir.
b) These restrictions were modified with the modification
made with the Law numbered 5784 in Electricity
Market Law numbered 4628.
(**):a)5496 sayılı kanun ile süresi 5 yılı aşmamak üzere
Geçiş Dönemi Sözleşmeleri
yapılması görevi
TETAŞ' a verilmiştir.
(**):a)The mission of concluding Transition Period
Agreement was given to TETAŞ with the condition
not to exceed 5 years with the Law numbered 5496.
14
TETAŞ
b)
6007 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve
TBMM tarafından Milletlerarası Anlaşma olarak
onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya
Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye
Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç
Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine
İlişkin Anlaşma” kapsamında tesis edilmek üzere
Nükleer Güç Santrallarında üretilecek elektriğin
TETAŞ tarafından satın alınması öngörülmüştür.
c)
5710 sayılı Kanunun “yerli kömür yakıtlı santralın
teşviki” başlıklı Geçici 2. maddesi kapsamında tesis
edilecek santrallarda üretilecek elektriğin 15 yıl
süreyle TETAŞ tarafından alınması öngörülmüştür.
MİSYONUMUZ
Ülkemiz elektrik sektöründe rekabete
dayalı piyasa sistemine geçilmesi
sürecinde genel ekonomi ve enerji
politikalarına uygun olarak kamu
adına elektrik enerjisi toptan ticaret
ve taahhüt faaliyetlerini yürütmek.
OURMISSION
During transition to the competitionbased market system in the electricity
sector in our Country, to carry out
wholesale trading and contracting
activities of electrical energy on
behalf of public in conformity with
general economy and energy policies.
b) It has been decided that TETAŞ will purchase the
electricity to be generated in Nuclear Power Plants to
be installed under the framework of “Agreement for
Cooperation for the Installation and Operation of a
Nuclear Power Plant in Akkuyu Area of Republic of
Turkey between Government of Republic of Turkey
and Government of Russian Federation” approved
by TBMM as an International Agreement and which
is found suitable to be approved with the Law
numbered 6007.
c)
It is decided the electricity to be generated in plants
to be installed under the scope of 2nd Temporary
article with the title of “incentives for local coal-fired
plants” of the Law numbered 5710 to be purchased
by TETAŞ for a period of 15 years.
VİZYONUMUZ
Elektrik piyasasının
serbestleşmesinde sektöre verdiği
desteği artırarak sürdüren önder bir
kuruluş olmak.
OURVISION
To become a leader enterprise that
increasingly maintains offering its
support to the sector in liberalization of
the electricity market.
15
TETAŞ
16
TETAŞ
TEMEL DEĞERLERİMİZ (İLKELERİMİZ)
OUR BASIC VALUES (PRINCIPLES)
Tarafsızlık; Teşekkülün faaliyet alanı ile
Impartiality; To treat equally all parties
ilgili tüm taraflara eşit davranılması ve
relevant to the activity areas of the
her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır.
organization and to stay out of every kind
of discrimination.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik; Kurum
Transperancy and Accountability;
faaliyetleri hakkında kamuoyunun
Informing the public about the activities of
bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme
the organization, being always open and
ve denetime her zaman açık ve hazır
ready for public assessment and
olunması,
hesap verme sorumluluğunu
kabul etmesidir.
supervision and to accept responsibility of
accountability.
Etkinlik ve verimlilik; Kurumun hedeflerine
Ef f e c t i v e n e s s a n d p e r f o r m a n c e ;
ulaşmada planlı çalışması, Teşekkül
Organization to work in a planned maner
faaliyetlerinin nitelikli personel ile
to reach its objectives. Execution of
yürütülmesidir.
organization's activities with qualified
personnel.
İşbirliği; İlgili ulusal ve uluslararası
Cooperation; To work with the relevant
kuruluşlarla yakın işbirliği ve dayanışma
national and international institutions with
içinde çalışılmasıdır.
close cooperation and solidarity.
Duyarlılık; Sektördeki sorunlara hızlı ve
Sensitivity; To respond problems of sector
etkili bir şekilde tepki verilmesidir.
in rapid and efficient manner.
Kamu yararına öncelik verilmesi; Kamu
To Attach Priority to Public Weal; To pursue
çıkarlarının gözetilmesidir.
public weal.
17
TETAŞ
IV-FAALİYETLERİMİZ
IV-OUR ACTIVITIES
Teşekkülümüzün temel faaliyet konusu; 2001 yılında
yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
uyarınca yeni elektrik piyasasında kamu adına ticaret ve
toptan satış faaliyetlerini sürdürmektir. Bu doğrultuda
TETAŞ, Kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli
sözleşmelerden kaynaklanan mevcut enerji alım ve
satım yükümlülüklerini üstlenmiştir. Bunun yanı sıra
TETAŞ, piyasada makul bir fiyattan elektriğin toptan
satışını yapabilmek için özel sektör santrallarından
yüksek maliyetli alım yükümlülüklerini karşılamaya (fiyat
ve miktar olarak) yeterli olacak şekilde kamu üretim
tesislerinden de elektrik enerjisi satın almaktadır. Ayrıca,
Kanuni
düzenlemelerle kendisine verilen görevler
çerçevesinde Kamunun yeni yükümlülüklerini üstlenerek
yeni enerji alış ve satış anlaşmaları yapabilmektedir.
The basic activity of our company; is to carry on trading
and wholesale activities on behalf of public in the new
electricity market pursuant to the Electricity Market Law
numbered 4628 published in 2001. For this purpose,
TETAŞ has committed current energy purchase and sale
liabilities arising from the long – term agreements signed
by the public. In addition to this, in order to achieve a
rational wholesale price in the market, TEAŞ buys
electrical energy also from the public generation plants
so as to be sufficient (in price and quantity) to satisfy its
high – cost purchasing liabilities from power plants of
private sector. Moreover, TETAŞ can make new
purchasing and selling agreements in the market, in
order to assume new liabilities of the public assigned to
itself by law.
Faaliyete geçtiği 1 Ekim 2001 tarihinden Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin nakdi
hükümlerin yürürlüğe girdiği 01 Ağustos 2006 tarihine
kadar olan dönemde Teşekkülümüz; uzun dönemli (1520 yıl süreli) Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve
İşletme Hakkı Devri (İHD) sözleşmeleri kapsamında özel
sektör santrallarında üretilen enerji ile otoprodüktörler
tarafından üretilen enerjinin (Mart 2003'e kadar mevcut
sözleşmeler kapsamında, Mart-Kasım 2003 döneminde
sadece dengelenemeyen enerjinin alınması amacıyla
4628 sayılı Kanun'un 2.d./1 Maddesi çerçevesinde,
Aralık 2003-Temmuz 2006 döneminde ise Mali
Uzlaştırma Tebliği çerçevesinde) yanı sıra EÜAŞ, Bağlı
Ortaklıkları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na
devredilen santrallarda üretilen elektrik enerjisini, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde satın almıştır.
Beginning from the date of October 1, 2001 when it
commenced its activities until the cash provisions of the
Electricity Market Balancing and Settlement Regulation
was put into force on August 1, 2006, TETAŞ has
purchased the power generated by private generators
under long term (15 – 20 years) Build – Operate –
Transfer (BOT), Buil Operate (BO) and Transfer of
Operating Rights (TOR) contracts and by auto producers
(until March 2003 under existing contracts, between
March – November 2003 as per Article 2.d/1 of Law No.
4628 only fort he purchase of imbalanced energy and
between December 2003 July 2006, within the
framework of Financial Settlement Communique) as well
as power generated by EÜAŞ, its subsdiaries and state
owned plants transferred to Privatization Administration
all in accordance with the principles determined by
Energy Market Regulatory Authority.
Satın aldığı bu enerjiyi Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumuna (EPDK) onaylattığı satış tarifesi üzerinden
TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklarına, Kayseri ve Civarı Elektrik
Ticaret A.Ş.'ne, imtiyazlı şirketlere (Haziran 2003'e
kadar) ve iletim sistemine doğrudan bağlı Müşterilerine
satmıştır. Yurt içinde yürüttüğü söz konusu ticaret
faaliyetlerinin yanı sıra, Bakanlığımızın politikalarına
uyumlu olarak enerji ihracat ve ithalat faaliyetleri de
yürütmüştür.
It had sold this purchased energy to TEDAŞ, its
subsidiaries, Kayseri and Vicinities Electricity Trading
Company, Concession Companies (until June 2003) and
Customers directly connected with transmission system
over a tarif which has been approved by Energy Market
Regulatory Authority (EMRA). In addition to these
domestic trading activities, TETAŞ had also carried out
energy import and export activities in accordance with the
policies of Ministry of Energy and Natural Resources
(MENR).
18
TETAŞ
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe
girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren TETAŞ,
Dengeleme Piyasası katılımcısı olmuştur. Bu bağlamda,
TEİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma
Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme
piyasasından enerji alıp satmakta, yük alma ve yük atma
teklifleri vermektedir.
After the enforcement of cash provisions of the Electricity
Market Balancing and Settlement Regulation (BSR) on
August 1, 2006, TETAŞ has become a balancing market
participant. In this context, it has been purchasing and
selling energy in the Balancing Market operated by
Market Financial Settlement Center (MFSC) established
within the body of TEİAŞ and has also been submitting
bid and offer prices.
Diğer yandan TETAŞ, Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu
ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile 24 Mayıs 2006 tarihli
Resmi Gazete'de yayımlanan 5496 sayılı Kanun'un 6.
Maddesi ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa
eklenen Geçici 10. madde uyarınca EÜAŞ'la ve
TEDAŞ'tan oluşturulan 20 Bölgesel Dağıtım Şirketi ile
Haziran 2006'da Geçiş Dönemi Sözleşmeleri
imzalamıştır. Sözleşmeler, DUY'un nakdi uygulamasının
başlaması ve Bölgesel Dağıtım Şirketlerinin lisans
almasını müteakip 1 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe
girmiştir
On the other side, transition contracts were signed with
EÜAŞ and 20 Regional Distribution COmpanies fromed
from TEDAŞ in June 2006 pursuant to Power Sector
Reform and Privatization Strategy Paper and the
Provisional Article 10 appended to the Electricity Market
Law No. 4268 by Article 6 of Law No. 5496 which has
been issued in the May 24, 2006 dated Official Gazette.
The contracts have entered into force on September 1,
2006 upon the commencement of the cash provisions of
BSR and the regional distribution companies having
received their licenses.
Bu kapsamda, 01.09.2006 tarihinden itibaren TETAŞ;
In this context, since 01.09.2006, TETAŞ has been
purchasing energy from;
- Geçiş Dönemi Sözleşmesi kapsamında EÜAŞ HES
Santrallarından
- EÜAŞ Hydro Power Plants under the scope of
Transition Period Contract
-
Uzun dönemli (15-20 yıl süreli) alım sözleşmeleri
kapsamında YİD, Yİ ve İHD
santrallarından,
- BOT, BO and TOR power plants under the scope of
Long-Term (15-20 years) purchase contracts,
İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer
ülkelerden,
- Other countries under the scope of Import / Exchange
Agreements and
-
-
PMUM tarafından işletilen dengeleme piyasasından,
enerji satın almakta ve
- Geçiş Dönemi Sözleşmeleri kapsamında 21 Dağıtım
Şirketine,
-
İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Müşterilerine,
Balancing Market operated by MFSC
And has been selling energy to;
- 21 Regional Distribution companies
- Direct Customers that are connected to the
Transmission System,
İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer
ülkelere,
- Other countries under the scope of Export / Exchange
Agreements and
-
-
PMUM tarafından işletilen dengeleme piyasasına,
enerji satmaktadır.
Balancing Market operated by MFSC.
19
TETAŞ
TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ARZ - TALEP PORTFÖYÜ
SUPPLY-DEMAND PORTFOLIO OF OUR COMPANY
Kamu Dağıtım
Şirketi (9)
Public Distrubition
Companies
EÜ AŞ-HES
Santralları
EUAS-HYDRO
Plants
Yİ-YİD-İHD
Santralları
BO-BOT-TOR
Plants
İthalat
Import
PMUM
T
E
T
A
Ş
Özel Dağıtım
Şirketi (12)
Public Distrubition
Companies
Sertbest Tüketiciler
Eligible Consumers
İhracat
Export
MFSC
PMUM
MFSC
TETAŞ'ın toptan satış tarifesi, alım maliyetleri dikkate
alınarak hesaplanmakta olup, EPDK'nın onayına tabidir.
TETAŞ wholesale tariff is calculated regarding its
purchase costs and tarif is subject to the approval of
EMRA.
Teşekkülümüze Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun
13.03.2003 tarihli ve 101-10 sayılı Kararı ile 7 yıl
süreyle Toptan Satış Lisansı verilmiş olup 14.07.2006
tarihli ve 824/6 sayılı Kararı ile 31 Aralık 2010 tarihine
kadar geçerli olmak üzere tadil edilmiştir.
Wholesales License has been awarded to our Company
for 7 years upon the 13.03.2003 dated and 101-10
numbered Decree of Energy Market Regulatory Board.
This decree has been amended, by EMRA, to be valid
until December 31, 2010 by the 14.07.2006 dated and
824/6 numbered Decree.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 26.03.2009 tarihli
ve 2031/23 sayılı Kararı ile de Toptan Satış Lisansımızın
süresi 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
The period of our Wholesale License has been extended
until December 31, 2012 by the 26.03.2009 dated and
2031/23 numbered Decree of Energy Market Regulatory
Board.
20
TETAŞ
V- ENERGY
PURCHASE-SALE
ACTIVITIES OF TETAŞ
V- TETAŞ'IN ENERJİ
ALIM-SATIM
FAALİYETLERİ
Elektrik Piyasasının oluşumu ve rekabet ortamına
yumuşak bir geçişin sağlanması misyonunu üstlenen ve
ilk yıllarda ülke elektrik ticaretinin %80-85'ini kontrol eden
TETAŞ'ın, 1 Ağustos 2006 tarihinden sonra alım/satım
portföy yapısının değişmesi sonucu, Türkiye'nin elektrik
piyasasındaki payı, 2010 yılı verilerine göre, % 41
olmuştur. Gelişen piyasa yapısına ve TETAŞ'a verilecek
yeni görevlere bağlı olarak gelecek 5 yıllık dönemde
TETAŞ'ın elektrik sektöründeki payının %40 civarında
olması beklenmektedir.”
According to the year 2010 data, the Turkish electricity
market share of TETAŞ that has committed to ensure
development of the Electricity Market and the mission of
securing a soft transition to a competitive market and
used to control 80-85% of the electricity trade of the
country in first years has become 41% in consequence of
a change with structure of purchase / sale portfolio
following the date 1 August 2006. Depending on the
devleoping market structure and the new missions to be
assigned, it is expected that the share of TETAŞ in
electricity sector during next 5-year period would be
around 40 %.
TETAŞ'IN TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRÜNDEKİ PAYI
SHARE OF TETAŞ IN TURKISH ELECTRICITY SECTOR
2001*
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Türkiye Kurulu
Gücü(MW)
Installed Capacity of
Turkey(MW)
28.332
31.846
33.587
36.824
38.843
40.565
40.836
41.818
44.761
49.524
TETAŞ Portföyü
Kurulu Gücü
(Yİ+YİD+İHD)(MWh)
TETAŞ Installed Capaciy
Portfolio (BO+BOT+TOR)
2.934
5.255
7.985
8.755
8.855
8.855
8.855
8.855
8.838
8.838
TETAŞ'ın Payı(%)
TETAŞ Share (%)
10.36
16.50
22.44
23.78
22.80
21.83
21.69
21.18
19.76
17.86
122.725
129.400
140.580
150.698
161.956
176.300
191.568
198.418
194.812
211.208
26.790
106.230
113.700
120.690
128.890
122.220
89.110
86.950
84.457
87.032
21.83
82.09
80.88
80.09
79.58
69.33
46.52
43.82
43.35
41.21
126.872
132.553
141.151
150.018
160.794
174.637
190.010
198.085
194.079
210.434
25.710
101.990
109.370
116.820
125.420
118.610
87.350
85.340
83.027
85.263
TETAŞ'ın Payı(%)
TETAŞ Share (%)
20.26
76.94
77.48
77.87
78.00
67.92
45.97
43.08
42.78
40.52
Türkiye Toplam İthalat (GWh)
Turkish Total Import
4.579
3.588
1.158
464
636
573
864
789
812.46
1.144
TETAŞ - İthalat (Gwh)
TETAŞ – Import
1.100
3.588
1.158
464
636
573
864
789
812.46
931.81
TETAŞ'ın Payı(%)
TETAŞ Share (%)
24.02
100
100
100
100
100
100
100
100
81.45
Türkiye Toplam
İhracat(GWh)
Turkish Total Export
433
435
587
1.144
1.798
2.236
2.422
1.122
1.546
1.918
TETAŞ - İhracat (GWh)
TETAŞ - Export (GWh)
433
435
401.5
378.7
403.4
325.7
14.9
31.6
330.71
627.10
TETAŞ'ın Payı(%)
TETAŞ Share (%)
100
100
68.40
33.10
22.44
14.57
0.62
2.82
21.39
23.70
TETAŞ
Türkiye Elektrik
Enerjisi Üretim (GWh)
Turkish Elec. Energy Product.
TETAŞ Alınan Enerji (GWh)
TETAŞ Purchase Portfolio
Product. (GWh)
TETAŞ'ın Payı(%)
TETAŞ Share (%)
Türkiye Elektrik
Enerjisi Tüketim (Gwh)
Turkish Elec. Energy
Consump.
TETAŞ Satılan Enerji (GWh)
TETAŞ Sale Portfolio
Consump.
* 2001 değerleri son 3 aylık döneme aittir. / * 2001 values belong to last 3-month period
21
TETAŞ
2001 - 2010 ENERJİ ALIŞ-SATIŞ MİKTARLARI
PURCHASED-SOLD ENERGY AMOUNTS DURING 2001-2010
ALINAN ENERJİ / ENERGY PURCHASED
DÖNEM
YEAR
MİKTAR
AMOUNT
Twh
ORTALAMA TARİFE
AVERAGE TARIFF
TUTAR / COST
Milyon TL
Million TL
SATILAN ENERJİ / ENERGY SOLD
Milyon $
Million $
Krş / kWh
MİKTAR
AMOUNT
Twh
c / kWh
ORTALAMA TARİFE
AVERAGE TARIFF
TUTAR / COST
Milyon TL
Million TL
Milyon $
Million $
Krş / kWh
c / kWh
2001
26,79
1.695,40
1.166,30
6,33
4,35
25,71
1.176,10
1.221,80
4,57
4,74
2002
106,23
7.245,10
4.753,10
6,82
4,47
101,99
8.112,80
5.322,30
7,95
5,22
2003
113,17
8.398,60
5.613,90
7,42
4,96
109,37
8.857,80
5.920,90
8,10
5,41
2004
120,69
9.365,10
6.597,40
7,76
5,47
116,82
9.566,10
6.739,00
8,19
5,77
2005
128,89 10.002,86
7.398,56
7,76
5,74
125,42 10.076,70
7.453,18
8,03
5,94
2006
122,22 10.957,40
118,61 10.726,30
7.355,73
8,97
6,02
2007
89,11
7.433,21
5.720,93
8,34
5,91
2008
86,95 10.014,68
7.721,17
11,52
8,88
85,34
2009
84,46
9.287,55
5.962,67
11,00
7,06
83,03
2010
87,03
11.135,21
7.354,83
12,79
8,59
85,26 12.512,82
87,35
7.445,20
9,04
6,3
6.194,78
9,16
6,48
9.448,00
7.279,32
11,07
8,53
11.052,40
7.098,86
13,31
8,55
8.264,74
14,68
9,69
7.996,90
85,26
87,03
83,03
84,46
85,34
86,95
80
87,35
89,11
118,61
122,22
125,42
116,82
120,69
109,37
113,17
100
101,99
106,23
Miktar 140
TWh
120
128,89
2001 - 2010 ENERJİ ALIŞ-SATIŞ MİKTARLARININ
YILLARA GÖRE DAĞILIMI
2001-2010 DISTRIBUTION OF ENERGY AMOUNTS
PURCHASED-SOLD BY YEARS
60
25,71
20
26,79
40
0
2001
2002
2003
2004
ALINAN ENERJİ
22
2005
2006
2007
SATILAN ENERJİ
2008
2009
2010
TETAŞ
I- 2010 YILI ENERJİ
ALIM FAALİYETLERİ
I- YEAR 2010 ENERGY
PURCHASE ACTIVITES
2010 yılında altı ayrı kaynaktan olmak üzere toplam
87.032.815,50 MWh enerji satın alınmış ve bu enerjinin
Teşekkülümüze toplam maliyeti 11.135.212,31 Bin TL
olmuştur. Alınan enerjinin yaklaşık % 26,5'i EÜAŞ'a ait
santrallardan, %70,2'si uzun dönemli anlaşmalar
kapsamında özel sektör (YİD, Yİ ve İHD) santrallarından,
% 2,2'si PMUM'dan, % 1,1'i ithalat ve mübadele
kapsamında karşılanmıştır. Ortalama enerji alış birim
maliyetleri ise; TL bazında 12,79 kr/kWh, ABD Doları
bazında 8,59 cent/kWh olarak gerçekleşmiştir.
Total 87.032.815,50 MWh energy was purchased from
six different sources in year 2010 and total costs of this
energy to our Organization was 11.135.212,31 Thousand
TL. Approximately 26,5 % of purchase energy was met
from EÜAŞ plants, 70,2% from private sector pants (YİD,
Yİ and İHD) under the framework of long term
agreements, 2,2% from PMUM, 1,1% from import and
exchanges. Average energy buying unit costs; was
realized as 12,79 kr/kWh in TL basis and 8,59 cent/kWh
in USD Dollar basis.
TEAŞ'dan devralınan ülkelerarası anlaşmalar gereği
yapılan ithalat kapsamında; 2010 yılında
Türkmenistan'dan 539.550,64 MWh, Gürcistan'dan
236.233,07 MWh enerji ithal edilmiş, mübadele
kapsamında ise Nahcıvan'dan 156.026,43 MWh elektrik
enerjisi alımı yapılmıştır.
Under the scope of import made per transnational
agreement transferred from TEAŞ; 539.550,64 MWh
energy was imported from Turkmenistan and 236.233,07
MWh energy was imported from Georgia and 156.026,43
MWh electrical energy was purchased from Nakhchivan
under the framework of exchange.
2010 yılında
gerçekleştirilen elektrik alış faaliyetlerine
ilişkin genel durum aşağıda sunulan tabloda
özetlenmiştir.
General status for electricity sales activities realized in
year 2010 is summarized in the following table.
2010 YILINDA ENERJİ ALIMI YAPILAN KAYNAKLAR
SOURCES OF ENERGY PURCHASES IN 2010
2010
KAYNAK / SOURCE
ALINAN ENERJİ
ENERGY PURCHASED
(MWh)
Top. Payı
Total
Share (%)
EÜAŞ HES
EÜAŞ HEPP
23.069.741,68
26,5
YAP-İŞLET SANTRALLARI
BUILD-OPERATE PLANTS
43.983.848,66
50,5
YAP-İŞLET-DEVRET SANTRALLARI
BUILD-OPERATE-TRANSFER PLANTS
13.382.970,35
15,4
İŞLETME HAKKI DEVİR SANTRALLARI
OPERATING RIGHTS TRANSFER PLANTS
3.712.588,03
4,3
PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA (PMUM)
MARKET FINANCIAL SETTLEMENT (PMUM)
1.951.856,64
2,2
TÜRKMENİSTAN / TURKMENISTAN
539.550,64
0,6
GÜRCİSTAN / GEORGIA*
236.233,07
0,3
NAHCIVAN / NAKHCHIVAN*
156.026,43
0,2
87.032.815,50
100,00
TOPLAM / TOTAL
(*) Mübadele kapsamında enerji alışı gerçekleştirilmiştir.
(*) Energy purchase has been realized under the scope of Exchange.
23
TETAŞ
TETAŞ TARAFINDAN 2010 YILINDA ALINAN
ENERJİNİN ŞİRKETLERE GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF ENERGY PURCHASED BY TETAŞ
IN 2010, TO SUPPLIERS
YAP İŞLET
SANTRALLARI
BO POWER PLANTS
43,98 ; (%50,5)
EÜAŞ HES
EUAS HYDRO
23,0 ; (%26,5)
YAP İŞLET DEVRET
SANTRALLARI
BOT POWER PLANTS
13,38 ; (%15,4)
İTHALAT
IMPORST
0,93 ; (%1,1)
İHD SANTRALLARI
TOR POWER PLANTS
3,71 ; (%4,3)
TEİAŞ (PMUM)
TEİAŞ (MFSC)
1,95 ; (%2,2)
2010 YILINDA TETAŞ TARAFINDAN ALINAN ENERJİNİN ŞİRKETLERE GÖRE DAĞILIMI (MWh)
DİSTRİBUTİON OF ENERGY PURCHASED IN 2010 TO SUPLİER GROUPS
Alınan Enerji Miktarları
Energy Purchased Amounts
İthalat
Imports
43.983.849
23.069.742
13.382.970
1.951.857
3.712.588
Türkmenistan
Turkmenıstan
539.551
Acara-Gürcistan
Adjaria-Georgia
236.233
Nahçıvan-Azerbaycan
Naxcivan-Azerbaijan
156.026
931.810
%50,5
931.810
87.032.816
%4,3
%15,4
YID Santralları
BOT Power Plant
EÜAŞ HES
EUAS HYDRO
Yap İşlet Santralları
BO Power Plant
%26,5
%2,2
İHD Santralları
TOR Power Plant
24
TEİAŞ (PMUM)
TEİAŞ (MFSC)
İtlalat/Imports
Türkmenistan
Turkmenıstan
%1,1
İtlalat
Total Imports
%0,2
%0,6
%0,3
Acara-Gürcistan
Adjaria-Georgia
Nahçıvan-Azerbaycan
Naxcivan-Azerbaijan
TETAŞ
TETAŞ ENERJİ ALIM KAYNAK TÜRÜ VE ORANLARI (MWH)
TETAŞ PURCHASED ENERGY TO RESOURCE AND SHARES (MWH)
(Mwh)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
12.342.674 (%14,2)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Hidrolik
Hydro
Kömür
Coal
2.883.666 (%3,3)
26.515.969 (%30,51)
Doğalgaz
Natural Gas
30.000.000
46.043 (%0,1)
45.244.734 (%52)
35.000.000
0
Rüzgar
Wind
Diğer (Pmum+İthalat)
Other (MFSC+Imports)
25
TETAŞ
TETAŞ'IN 4628 SAYILI KANUN UYARINCA MEVCUT SÖZLEŞME
KAPSAMINDA DEVRALDIĞI SÖZLEŞMELER
THE AGREEMENTS ASSUMED BY TETAŞ WITHIN THE CONTEXT OF
EXISTING CONTRACTS PURSUANT TO LAW NUMBERED 4628
Yİ / BO
Modeli
Type
Şirketin Adı
Company
Santralın Adı
Power Plant
GEBZE ELK. ÜR. LTD. ŞTİ.
GEBZE DGKÇ
ADAPAZARI ELK. ÜR. LTD. ŞTİ.
ADAPAZARI DGKÇ
İZMİR ELK. ÜR. LTD. ŞTİ.
İZMİR DGKÇ
BAYMİNA ENERJİ A.Ş
ANKARA DGKÇ
İSKENDERUN ENER. ÜR. ve TİC. A.Ş
İSKENDERUN İ.K.S
İletim Sistemine Bağlı YİD
BOT Projects Connected
Dağıtım Sistemine Bağlı YİD
BOT Projects Connected to the Distribution Sytsem
İHD / TOR
YİD / BOT
Santral Yeri Yakıt Cinsi
Location
Fuel
Ticari
İşletme
Tarihi
Commercial
Operation
Date
(MW)
İşletme
Süresi
Bitiş Tarihi
Operation Period
Termination
Date
(MW)
1.540,0
Adapazarı/SAKARYA
Doğalgaz
Natural Gas
25.10.2002
2018
770.0
Adapazarı/SAKARYA
Doğalgaz
Natural Gas
09.10.2002
2018
Aliağa / İZMİR
Doğalgaz
Natural Gas
28.03.2003
2018
Temelli / ANKARA
Doğalgaz
Natural Gas
04.02.2004
2018
İthal Kömür
Imported Coal
22.11.2003
2019
1.520,0
770,0
1.210,0
Yumurtalık / ADANA
5.810,0
Yİ TOPLAM / BO TOTAL
TRAKYA ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş
TRAKYA DOĞALGAZ
478,0
Marmara Ereğlisi
Doğalgaz
Natural Gas
05.06.1999
2019
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş
UNI-MAR DOĞALGAZ
480,0
Marmara Ereğlisi
Doğalgaz
Natural Gas
12.06.1999
2019
180,0
Esenyurt / İstanbul
Doğalgaz
Natural Gas
22.05.1999
2019
253,0
Gebze Dilovası/Kocaeli
Hidro (Baraj)
Hydro (Dam)
21.01.1997
2017
672,0
Birecik/Ş.Urfa
Hidro (Baraj)
Hydro (Dam)
04.10.2001
2016
Kayseri
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
30.07.2005
2025
Kayseri
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
12.12.1998
2013
Divriği / Sivas
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
02.09.1999
2019
Divriği / Sivas
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
18.11.1999
2019
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
01.11.1989
2039
DOĞA ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
ESENYURT DGKÇ
OVA ELEKTRİK A.Ş
OVA DOĞALGAZ
BİRECİK BARAJ VE HES TESİS VE İŞLETME A.Ş
BİRECİK HES
KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş
YAMULA HES
AYEN ENERJİ A.Ş
ÇAMLICA-I HES
AHİKÖY ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş
AHİKÖY-I HES
100,0
84,0
2,1
AHİKÖY ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş
AHİKÖY-II HES
AKSU ENERJİ VE TİC. A.Ş
AKSU-ÇAYKÖY HES
13,0
Eğirdir / Isparta
ALTEK ALARKO ELEK. SANT. TESİS. İŞL. VE TİC A.Ş
BERDAN HES
10,0
Tarsus / İçel
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
27.12.1996
2011
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
12.01.2001
2021
2,5
LİMAK ENERJİ ÜRETİM DaĞ. SAN. VE TİC. A.Ş
ÇAL HES
2,2
Çal / Denizli
METAK ENERJİ VE TİC. A.Ş
DİNAR-II HES
3,0
Dinar / Afyon
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
01.12.2000
2015
Fethiye / Muğla
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
20.12.1999
2014
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
30.03.2001
2021
Yenice / Balıkesir
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
07.03.1998
2018
Düzce / Bolu
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
17.05.1991
2011
7,0
Suçatı / K.Maraş
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
18.01.2000
2015
2,0
Sütçüler / Isparta
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
18.06.1998
2018
Malatya
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
23.12.1998
2018
Hidro (Akarsu)
Hydro (River)
07.11.2002
2022
FETHİYE EN. VE TİC. A.Ş
İÇTAŞ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş
FETHİYE HES
16,5
GİRLEVİK-II MERCAN HES
11,6
GÖNEN HES ELEKT. ÜRETİM A.Ş
GÖNEN HES
ALARKO - ALTEK ELEK. SANT. TES. İŞL. VE TİC.
HASANLAR HES
ERE ELEK. ÜRETİM VE DaĞ. SAN VE TİC. A.Ş
SUÇATI HES
SÜTÇÜLER ENERJİ VE TİC. A.Ş
SÜTÇÜLER HES
ALTEK-ALARKO ELEK. SANT. TES. İŞL. VE TİC. A.Ş
TOHMA-MEDİK HES
10,6
9,4
12,5
Çağlayan M. / Erzincan
GAZİLER ENERJİ VE TİC. A.Ş
GAZİLER HES
11,1
Iğdır
ARES ALAÇATI RÜZGAR ENER. SANT. SAN. VE TİC. A.Ş
ALAÇATI RES
7,2
Çeşme / İzmir
Rüzgar
Wind
28.11.1998
2018
Bozcaada / Çanakkale
Rüzgar
Wind
25.07.2000
2020
Nallıhan / Ankara
Linyit
Lignite
30.06.2000
04.10.2001
2020
Hidro Göl
Hydro (Lake)
10.12.1996
2022
BORES BOZCAADA RÜZGAR ENJ. SAN. VE TİC. A.Ş
BOZCADA RES
PARK TERMİK SAN. TİC. A.Ş
ÇAYIRHAN TS
BİLGİN ELK. ÜR. İL. DaĞ. VE TİC A.Ş
HAZAR I-II HES
İHD TOPLAM / TOR TOTAL
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL
26
Kurulu
Gücü
Installed
Capacity
(MW)
10,2
620,0
29,8
649,8
8.838,1
Mollakendi / Elazığ
TETAŞ
2) 2010 YILI ENERJİ SATIM
FAALİYETLERİ
2)YEAR 2010 ENERGY
SALES ACTIVITES
2010 yılında; beş ayrı müşteri grubuna toplam
85.263.538,43 MWh enerjinin satışı gerçekleştirilmiştir.
Enerji satışının % 52,3'ü Kamu Dağıtım Şirketlerine, %
36,3'ü Özel Dağıtım Şirketlerine, % 5'i Serbest
Müşterilere, % 5,7'si TEİAŞ (PMUM)'a ve % 0,7'si İhracat
ve mübadele (Suriye/Nahçivan-Acara) kapsamında
gerçekleştirilmiştir.
Total 85.263.538,43 MWh energy was sold to five
different customer groups in year 2010. 52,3 % of energy
sales was realized to Public Distribution Companies,
36,3% to Private Distribution Companies, 5% to Free
Customers, 5,7% to TEİAŞ (PMUM) and 0,7% was
realized in export and exchange scope
(Syria/Nahkchivan-Acara).
2010 yılında satın alınan 87.032.815,50 MWh enerjiye
karşılık 85.263.538,43 MWh enerji satılmış (Nahcivan,
Gürcistan hariç) olup, karşılığında 12.512.817,05 Bin
TL hasılat elde edilmiştir.
85.263.538,43 MWh was sold (Nakhchivan, Georgia
excluded) in year 2010 against 87.032.815,50 MWh
energy purchased in year 2010 and an output of
12.512.817,05 Thousand TL was obtained.
2010 yılında ortalama enerji satış fiyatı TL bazında 14,68
kr/kWh, ABD Doları bazında ise 9,69 cent/kWh olarak
gerçekleşmiştir.
Average energy sales price in year 2010 was realized as
14,68 kr/kWh in TL basis and as 9,69 cent/kWh in USD
basis.
27
TETAŞ
2010 YILINDA ENERJİ SATIŞI YAPILAN MÜŞTERİLER
CUSTOMERS FOR WHOM ENERGY SOLD IN YEAR 2010
2010
KAMU DAĞITIM ŞİRKETLERİ
PUBLIC DISTRIBUTION
COMPANIES
MÜŞTERİLER / CUSTOMERS
ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ
PRIVATE DISTRIBUTION COMPANIES
Total Share (%)
9,1
VAN EDAŞ
1.407.879,61
1,7
ARAS EDAŞ
1.262.846,67
1,5
TRAKYA EDAŞ
2.645.401,06
3,1
İST. ANAD. YAK. EDAŞ
4.795.965,49
5,6
BOĞAZİÇİ EDAŞ
9.851.088,22
11,6
TOROSLAR
7.626.876,86
8,9
AKDENİZ EDAŞ
3.173.811,21
3,7
6.059.928,63
7,1
44.577.404,22
52,3
990.115,59
1,2
GÖKSU EDAŞ
1.700.466,19
2,0
DİCLE EDAŞ
FIRAT EDAŞ
SAKARYA EDAŞ
4.322.529,92
5,1
BAŞKENT EDAŞ
5.925.543,21
6,9
AYDEM A.Ş.
2.796.326,88
3,3
MERAM EDAŞ
2.901.667,98
3,4
KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.
1.117.912,71
1,3
OSMANGAZİ EDAŞ
2.212.333,85
2,6
ÇAMLIBEL EDAŞ
1.006.629,45
1,2
976.214,31
1,1
1.773.829,71
5.193.469,85
2,1
30.917.039,65
36,3
4.225.102,01
5,0
4.916.894,69
5,7
626.744,94
0,7
352,85
0,0
0,12
0,0
627.097,91
0,7
85.263.538,43
100
ÇORUH EDAŞ
YEŞİLIRMAK EDAŞ
ULUDAĞ EDAŞ
ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ TOPLAM
PRIVATE DISTRIBUTION COMPANIES TOTAL
DİREKT MÜŞTERİLER
DIRECT CUSTOMERS
TEİAŞ (PMUM) / (MFSC)
SURİYE
İHRACAT
EXPORT
Toplam Payı
Energy Sold
(MWh)
7.753.606,47
GEDİZ EDAŞ
KAMU DAĞITIM ŞİRKETLERİ TOPLAM
PUBLIC DISTRIBUTION COMPANIES TOTAL
SYRİA
NAHÇİVAN*
NAKHCHIVAN*
GÜRCİSTAN-ACARA*
GEORGIA-ACARA*
İHRACAT TOPLAMI / EXPORT TOTAL
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL
(*) Mübadele kapsamında enerji satışı gerçekleştirilmiştir.
(*) Energy sales was realized under the scope of exchange.
28
Satılan Enerji
6,1
TETAŞ
TETAŞ TARAFINDAN 2010 YILINDA SATILAN ENERJİNİN
ŞİRKETLERE GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF ENERGY SOLD BY TETAŞ IN 2010,
TO CUSTOMER GROUPS
İHRACAT
EXPORT
0,63;(%0,7)
TEİAŞ (PMUM)
MFSC
4,92;(%5,7)
DİREKT MÜŞTERİLER
ELIGIBLE CUSTOMERS
4,22;(%5)
KAMU DAĞITIM ŞİRKETLERİ
PUBLIC DISTRIBUTION
44,58;(%52,3)
ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ
PRIVATE DISTRIBUTION
COMPANIES
30,92;(%36,3)
2010 YILINDA TETAŞ TARAFINDAN SATILAN ENERJİNİN
ŞİRKETLERE GÖRE VE İHRACAT/MÜBADELE KAPSAMINDA
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (MWH)
DISTRIBUTION OF ENERGY SALES AMOUNT IN 2010 TO CUSTOMER GROUPS
Satılan Enerji Miktarları
Energy Sold Amounts
İhtacat
Exported
47.577.404
626.745
Suriye
Syria
30.917.040
4.225.102
0.1
Gürcistan
Georgia
4.916.895
Nahçıvan-Azerbaycan
Naxcivan-Azerbaijan
627.098
0,353
627.098
85.263.538
% 99
Suriye
Syrla
Public Distribution Companies
Kamu Dağıtım Şirketleri
%52,3
Serbest Müşteri
Eligible Customers
%36,3
%0,7
%5,7
Özel Dağıtım Şirketleri
Private
Distribution Companies
İhracat/Export
%5
TEİAŞ (PMUM)
TEİAŞ (MFSC)
%1
İhracat
Export
%0,0
Nahçıvan
Naxcivan
Gürcistan
Georgia
29
TETAŞ
VI- TETAŞ'IN İTHALAT/
İHRACAT VE MÜBADELE
FAALİYETLERİ
VI- TETAŞ'S IMPORT/
EXPORT AND EXCHANGE
ACTIVITIES
“Teşekkülümüzce, Bakanlığımız politikalarına paralel
olarak, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki enerji
iletim hattı bağlantılarındaki kapasiteler, söz konusu
ülkelerin enerji alt yapıları, arz- talep durumları ve
ithalat-ihracat imkanları izlenerek, ülkelerarası ilişkiler
canlı tutulmuştur.”
“In parallel to our Ministry's policies by our Organization,
transnational relations was kept alive by monitoring
capacities neighbourhood countries and our country in
energy transmission line connections, energy
infrastructures of the said companies, supply- demand
status.”
2010 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
İ T H A L AT / İ H R A C AT V E M Ü B A D E L E
FAALİYETLERİ
I M P O R T / E X P O R T A N D E XCH A N G E
ACTIVITIES REALIZED IN YEAR 2010
4628
sayılı Kanun ve bu yöndeki diğer Mevzuat
çerçevesinde, Teşekkülümüzce elektrik enerjisi ithalat,
ihracat ve mübadelesi yapılmaktadır. Bu kapsamda,
2010 yılında bölge ülkeleri ile yapılan enerji alışverişine
ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir
Electricity import, export and Exchange is performed by
our Organization in the framework of Law numbered
4628 and other Legislation on this matter. In this context
information for the energy exchange performed with
regional countries in year 2010 are summarized below.
ACARA ÖZERK CUMHURİYETİ (GÜRCİSTAN)
A D J A R I A AU T O N O M O U S R E P U B L I C
(GEORGIA)
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında Milletlerarası
Anlaşma olarak kararlaştırılan Elektrik Enerjisi Alış-Verişi
Hakkında Protokol doğrultusunda Teşekkülümüz ile
Adjarian Energy Company LLC (JSC Energo-Pro
Georgia) arasında 30.10.2006 tarihli Mübadele
Kapsamında Elektrik Enerjisi Alış-Veriş Anlaşması
i m z a l a n m ı ş t ı r. G ü r c i s t a n ' ı n
Acara
Özerk
Cumhuriyeti'nde yılın belirli dönemlerinde enerji
sıkıntısı yaşanması, su gelirlerinin fazla olduğu belirli
dönemlerde de enerji fazlası olması nedeniyle,
Hükümetler arası yapılan protokole bağlı olarak
Teşekkülümüz ile Adjarian Enerji Şirketi arasında
Sözleşme imzalanmıştır.
In the direction of the Protocol On Electrical Energy
Trading determined to be an International Agreement
between Turkish Republic Ministry of Energy and Natural
Resources, the Electrical Energy Trading Agreement has
been signed between our Company and Adjarian Energy
Company LLC (JSC Energo-Pro Georgia) on date
30.10.2006 within scope of exchange. For the reason
that there is lack of energy in particular periods of yearin
Adjaria Autonomous Republic of Georgia and there is
energy surplus in periods when there is much water
revenue, an Agreement was concluded between our
Organization and Adjarian Energy Company in
connection with protocol signed between the
Governments.
Gürcistan/Acara'dan mübadele kapsamında yapılan
elektrik enerjisi transferinde 2009 ve 2010 yıllarını
kapsayan dönem sonunda JSC Energo-Pro Georgia'ya
418.577.201,6 kWh elektrik enerjisi borcumuz için
13.12.2010 tarihinde hesap kesim işlemi yapılmış ve
enerji mübadelesi kapsamında kalan elektrik enerjisi
borcu için parasal ödeme yapılmıştır.
For electrical energy transfer performed from/to
Georgia/Adjaria at the end of period covering years 2009
and 2010 accounts closing process was performed in
13.12.2010 and a financial payment was made to JSC
Energo-Pro Georgia against our debt of 418.577.201,6
kWh electrical energy.
30
TETAŞ
13.12.2010 tarihinde Bakanlığımız ile Gürcistan Enerji
Bakanlığı arasında imzalanan Protokol gereği, 2010 yılı
sonlarında Teşekkülümüz ile JSC Energo-Pro Georgia
arasında yeni bir Mübadele Kapsamında Elektrik Enerjisi
Alış-Verişi Anlaşması'nın müzakereleri başlamış ve
28.01.2011 tarihinde imzalanan Protokol ile
sözleşmenin süresi 2 yıl uzatılmıştır.
According to the protocol concluded between our
Ministry and Georgia Ministry of Energy dated
13.12.2010, new Electricity Exchange Agreement's
negotiations between our Organization and JSC EnergoPro Georgia has commenced and Agreement's period
was extended for 2 years with the Protocol signed on
28.01.2011.
Gürcistan/Acara'dan mübadele kapsamında elektrik
enerjisi alım-satımı Hopa-Batum iletim hattı kullanılarak
yapılmıştır. Söz konusu hattın paylaşımlı kullanımına
ilişkin TETAŞ, JSC Energo-Pro Georgia ve TGR Enerji
Elektrik Toptan Ticaret A.Ş arasında 05.02.2010 tarihinde
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Adı geçen Mutabakat
Zaptı çerçevesinde 24.07.2010 tarihinden itibaren TGR
Enerji Elektrik Toptan Ticaret A.Ş ile Teşekkülümüz
tarafından Hopa-Batum iletim hattının enerji ithalatı için
ortak kullanılmasına başlanmıştır.
Electrical energy purchase-sale was performed by
utilizing Hopa-Batum transmission line under the scope
of exchange from/to Georgia/Adgaria. A Memorandum is
signed between TETAŞ, JSC Energo-Pro Georgia and
TGR Energy Electricity Wholesales Trading Inc. relevant
to the joint use of Batum transmission line for energy
import in 05.02.2010. The joint use of Hopa-Batum
transmission line for energy import by TGR Energy
Electricity Wholesales Trading Inc. and our Organization
has begun 24.07.2010 under the framework of
Memorandum.
NAHCİVAN (AZERBAYCAN)
NAKHICHEVAN (AZERBAIJAN)
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 13.03.1991
tarihli
Protokol
kapsamında,
Nahcivan Özerk
Bölgesi'ne 04.04.2007 tarihine kadar enerji verilmiş,
bu
tarih itibariyle Nahcivan Elektrik İdaresinin talebi
üzerine enerji transferi durdurulmuştur. Türkiye ile
Azerbaycan arasında mübadele kapsamında imzalanan
protokoller çerçevesinde 2010 yılında Azerbaycan'ın
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nden 156.026 MWh elektrik
enerjisi alımı, 352,85 MWh satışı gerçekleştirilmiştir.
Within the Protocol signed between Turkey and
Azarbaijan on 13.03.1991, energy has been supplied to
Nakhichevan Autonomous Region until 04.04.2007, from
that date, energy transfer has been ceased upon request
by Nakchivan Electricity Administration. Under the
framework of protocols signed between Turkey and
Azerbaijan for exchange 156.026 MWh electrical energy
purchased and 352,85 MWh energy sold to/from
Nakhichevan Autonomous Region of Azerbaijan.
TÜRKMENİSTAN
TURKMENISTAN
Türkmenistan Elektrik Kuruluşu ile Mülga TEAŞ
arasında 12.05.1999 tarihinde imzalanan Elektrik Alım
Sözleşmesi ve buna bağlı olarak Türkmenistan
Elektrik
Kuruluşu
KUWWAT
ile Teşekkülümüz
arasında 11.12.2003 tarihinde imzalan Ek Protokol-2
kapsamında Türkmenistan'dan elektrik enerjisi ithalatına
11.12.2003 tarihinde başlanmıştır. 26.05. 2006 tarihinde
imzalanan Ek Sözleşme ile Sözleşme'nin süresi 2010
yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
Türkmenistan'dan elektrik enerjisi ithalatı amacıyla
kullanılan, İran-Türkiye arasındaki 150 MW kapasiteli
Khoy-Başkale Enerji Nakil Hattının kullanımına ilişkin
mutabakat anlaşması TEİAŞ, TETAŞ ve GENT Elektrik
Enerjisi Toptan Satış A.Ş. firması arasında 21.10.2009
tarihinde imzalanmıştır.
Within the scope of Electricity Purchase Agreement
signed by Turkmenistan Electricity Administration and
obragted TEAŞ (Turkish Electricity GenerationTransmission Co.) on 12.05.1999 and being linked to
this, Supplementary Protocol – 2 signed by Turkmenistan
Electricity Establishment KUWWAT and our Company on
11.12.2003, import of electrical energy from
Turkmenistan has been extended the end of year 2010.
Memorandum of Understanding relevant to the utilization
Khoy-Başkale Energy Transmission Line with a capacity
of 150 MW between Iran-Turkey used for the purpose of
electricity energy import from Turkmenistan, has been
concluded between TEİAŞ, TETAŞ and GENT Electricity
Energy Wholesales Inc. Company in 21.10.2009.
Teşekkülümüz tarafından Khoy-Başkale iletim hattı
kullanılarak 2010 yılında Türkmenistan'dan 539.550
MWh elektrik enerjisi ithal edilmiştir. Söz konusu ithalatla
ilgili, Türkmenistan Enerji ve Endüstri Bakanlığı ile
Teşekkülümüz arasında 04.06.2010 tarihinde Ek
Sözleşme-8 imzalanmıştır. 2010 yılı sonunda enerji alım
sözleşmesi ve protokollerin süresi dolduğu için elektrik
enerjisi ithalatı durdurulmuştur.
539.550 MWh electricity energy was imported from
Turkmenistan in year 2010 by utilizing Khoy-Başkale
transmission line by our Organization. Sub-Contract-8
has ben signed between Turkmenistan Ministry of
Energy and Industry and our Organization in 04.06.2010
relevant to the said import. Electricity energy import was
terminated sinde energy purchase and protocols' period
expired at the end of year 2010.
31
TETAŞ
SURİYE
SYRIA
TETAŞ ile Suriye Arap Cumhuriyeti Elektrik Kuruluşu
PEEGT arasında yapılan bir yıllık Anlaşma
çerçevesinde, 12 Kasım 2006 tarihinden itibaren
Suriye'ye enerji ihracatına başlanılmıştır. Suriye tarafının
talepleri neticesinde, 08 Kasım 2007 tarihinde yeni bir
sözleşme imzalanarak, enterkonnekte sistem ihtiyaçları
elverdiği ölçüde elektrik enerjisi ihracatına devam
edilmesine karar verilmiştir.
Within the framework of a one-year agreement made
between TETAŞ and Syrian Arap Republic Electricity
Production an Transmission Establishment (PEEGT),
energy export to Syria has been initiated starting from
12.11.2006. Upon demand of Syrian party, a new
agreement has been signed on date 08.11.2007 and it
has been decided to contiune exporting energy to the
extent interconnection system reguirements would be
met in 2008.
Daha sonra Suriye'ye elektrik enerjisi transferinin
başlatılacağı tarihten itibaren geçerli olacak bir yıl süreli
Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması 05.06.2009 tarihinde
imzalanmış ve 07.08.2009 tarihinden itibaren Suriye'ye
enerji verilmeye başlanmıştır. 2010 yılında Suriye'ye
626.745 MWh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirilmiştir
Electrial Energy Sale Agreement, to be valid for one year
starting from the date when the electrial energy transfer
to Syria would be restarted, has been signed on
05.06.2009.
19.07.2010 tarihinde “Ek 2 No'lu Protokol” imzalanmak
suretiyle Suriye Arap Cumhuriyeti Elektrik Üretim ve
İletim Kuruluşu (PEEGT) ile Teşekkülümüz arasında
imzalanan 05.06.2009 tarihli Anlaşmanın süresi
07.08.2011 tarihine kadar uzatılmış, gerekli işlemlerin
tekemmül ettirilerek Toptan Satış Lisansımıza derç
edilmesi hususunda Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na (EPDK) başvurulmuştur.
Period of Agreement signed between Syria Arabic
Republic Electricity Generation and Transmission
Establishment (PEEGT) and our organization dated
05.06.2009 by signing “ Annex-2 Protocol” in 19.07.2010
has been extended to 07.08.2011 it was applied to
Energy Market Regulatory Authority (EPDK) to be
inserted to our Wholesales License.
Ancak, 400 kV'luk Birecik-Halep Enterkonneksiyon Hattı
ile Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatı için bir özel toptan
satış şirketi EPDK'ya başvurmuştur. Suriye'ye yapılan
elektrik enerjisi ihracatının kesintiye uğramaması için,
EPDK'nın 13.08.2010 tarih ve 2687-10 sayılı Kurul Kararı
gereğince, Kuruma yapılan başvuru sonuçlandırılıncaya
kadar, 250 MW güçle Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatına
devam edilmesine karar verilmiştir. 08.10.2010 tarihinde
TEİAŞ tarafından yapılan Kısıt Bedeli/Kapasite Tahsisi
ihalesinde söz konusu özel toptan satış şirketi hattın
kullanım hakkını kazanmıştır. TETAŞ tarafından
Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatı 18.09.2010 tarihinde
durdurulmuştur. Ancak hattın kullanım hakkını kazanan
şirket tarafından Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatına
31.12.2010 tarihi itibariyle başlanamamıştır.
However a private wholesales company has applied to
EPDK for electricity export to Syria via 400 kV BirecikHalep Interconnection Line. It was decided to continue for
the export to Syria with a power of 250 MW until
finalization of application made to the Institution
according to the resolution of Board of EPDK dated
13.08.2010 and numbered 2687-10 for the purpose of
preventing electricity export to Syria to be cut. In the
Restriction Amount/Capacity Supply tender held by
TEİAŞ in 08.10.2010 the said private wholesales
company has been awarded for the right of use of the line.
Export to Syria has been terminated by TETAŞ in
18.09.2010. However export to Syria couldn't have been
commenced by the private company which was awarded
for the right of use of the line by 31.12.2010
32
YUNANİSTAN-Mübadele
Hat: 268 km, 100 -180 MW
Elektrik alış/verişi yoktur.
GREECE-Exchange
Line:268 km, 100-180 MW
There isn’t any electricity
purchase/sale activities
BULGARİSTAN-Mübadele
Hat-1:145 km, 700 MW
Hat-2: 136 km, 550 MW
Elektrik alış/verişi yoktur.
BULGARIA-Exchange
Line-1:145 km, 700 MW
Line-2: 136 km, 550 MW
There isn’t any electricity
purchase/sale activities
SURİYE-İhracat
Hat: 124 km 750 MW
SYRIA-Export
Line: 124 km 750 MW
GÜRCISTAN
IRAK - İhracat
Hat: 42 km, 230 MW
IRAQ - Export
Line: 42 km, 230 MW
NAHCİVAN-Mübadele
Hat : 87,3 km, 100 MW
NAXCIVAN-Exchange
Line : 87,3 km, 100 MW
GÜRCİSTAN - Mübadele
Hat :28 km, 150 MW
GEORGIA-Exchange
Line :28 km, 150 MW
TÜRKMENİSTAN - İthalat
(İran hattı üzerinden)
Hat-1: 100 km, 70 MW
Hat-2 : 124 km, 100 MW
TURKMENISTAN - Import
(Via Iran)
Line-1: 100 km, 70 MW
Line-2 : 124 km, 100 MW
ERMENİSTAN
Hat :80,7 km, 220 kV
Elektrik alış/verişi yoktur.
ARMENIA
Line :80,7 km, 220 kV
There isn’t any electricity
purchase/sale activities
İTHALAT / İHRACAT VE MÜBADELE FAALİYETLERİNİN COĞRAFİ GÖSTERİMİ
GEOGRAPHICAL REPRESENTATION EXPORT / IMPORT AND EXCHANGE ACTIVITIES
TETAŞ
33
TETAŞ
VII- ELEKTRİK PİYASASI
DENGELEME VE MALİ
UZLAŞTIRMA
UYGULAMALARI
VII- ELECTRICITY MARKET
BALANCING AND
SETTLEMENT
APPLICATIONS
2010 yılı itibariyle TEİAŞ Piyasa Mali Uzlaştırma
Merkezi'ne (PMUM) TETAŞ adına kayıtlı 19 adet
dengeleme birimi bulunmaktadır. Bunlar, TETAŞ'ın alım
yükümlülüğümüzdeki Yap İşlet, Yap işlet Devret ve
İşletme Hakkı Devri santrallarıdır.
There are 19 balancing units registered on behalf of
TETAŞ in TEİAŞ Market Financial Settlement Center
(PMUM) by the year 2010. These are Build-Operate,
Build-Operate-Transfer and Transfer Operating Rights
plants under purchasing liability of TETAŞ.
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE MALİ
UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI İLE
İLGİLİ FAALİYETLER
ELECTRICITY MARKET BALANCING AND
FINANCIAL SETTLEMENT APPLICATIONS
TETAŞ; 2010 yılında Teşekkülümüz adına kayıtlı 19
dengeleme birimine (12 Santral) yönelik saatlik bazda
yük alma ve yük atma teklifleri ile günlük üretim
programlarını, Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde
gerçekleştirmiştir.
TETAŞ; has realized its daily generation programs with
hourly –based loading and unloading offers for 19
balancing units (12 Plants) registered on behalf of our
Organization in year 2010 under the framework of
Electricity Market Balancing and Settlement Regulation.
27.12.2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Yan
Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde “Primer Frekans
Kontrol Hizmet Anlaşması” kapsamsında
Primer
Frekans Kontrol Hizmetleri ile ilgili işlemler saatlik bazda
yürütülmüştür.
Processes relevant to Primary Frequency Control
Services has been executed in hourly basis under the
framework of “Primary Frequency Control Service
Agreement” under the scope of Electricity Market
Auxiliary Services Regulation which has been enacted by
publishing in Official Gazette dated 27.12.1998 and
numbered 27093.
Buna ilaveten, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler
Yönetmeliği çerçevesinde yönetmelik kapsamında
TETAŞ'ca imzalanarak 07.12.2009 tarihinde TEİAŞ'a
gönderilen. “Sekonder Frekans Kontrol Yan Hizmet
Anlaşması” da 01.06.2010 tarihi itibariyle TEİAŞ'ca
imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. “Sekonder
Frekans Kontrol Yan Hizmet Anlaşması” kapsamında
Sekonder Frekans Kontrol Hizmetleri ile ilgili işlemler
saatlik bazda yürütülmüştür.
In addition to this, “Secondary Frequency Control
Auxiliary Service Agreement” sent to TEİAŞ in
07.12.2009 signed by TETAŞ under the scope of
regulation for Electricity Market Auxiliary Services signed
and enacted by TEİAŞ in 01.06.2010. Processes
relevant to the Secondary Frequency Control Services
under the framework of “Secondary Frequency Control
Auxiliary Services Agreement” has been executed in
hourly basis.
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
ile ilgili nakdi uygulamanın Aralık 2009 tarihinde
başlamasıyla birlikte, saatlik uzlaştırma bazında, Gün
Öncesi Planlama ve Dengeleme Güç Piyasası ile ilgili
faaliyetler 2010 yılında da devam etmiştir.
By beggining of pecuniary implementation in December
2009 relevant to the Electricity Market Balancing and
Settlement Regulation in December 2009, activities
relevant to Day-Ahead Planning and Balancing Power
Market have also continued in year 2010.
TETAS-1 No.lu Danışmanlık Hizmeti kapsamında
TETAŞ ile Deloitte&Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
arasında 25.03.2004 tarihinde imzalanan sözleşmeye
göre oluşturulan Entegre Finansal ve Operasyonel
Planlama Modeli'nin, 14 Nisan 2009 tarihli ve 27200
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğindeki yeni uygulamalar çerçevesinde, söz
konusu modelin revize edilmesi amacıyla Hizmet alımı
yöntemiyle Yöntem Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ile TETAŞ
arasında 25.11.2009 tarihinde imzalanan (2 yıl süreli)
sözleşme hükümleri doğrultusunda revizyon çalışmaları
devam etmiştir.
Under the scope of new implementations under
Electricity Market Balancing and Settlement Regulation
enacted after publishing in Official Gazette dated April 14,
2009 numbered 27200 of Integrated Financial and
Operational Planning Model constituted according to the
Agreement signed in 25.03.2004 between TETAŞ and
DeloitteTouche Consultancy Services under TETAŞ- No.
1 Consultancy Services, revision studies continues in line
with agreement (2 years period) provisions signed
between Yöntem Information Technologies Ltd. Co. and
TETAŞ in 25.11.2009.
34
TETAŞ
Dengeleme Santralleri
Balancing Plants
Kurulu Güç
Installed Power
Mwh
Dengeleme
Birimi Adedi
Number of
Balancing Units
1540
2
1520
2
1210
2
770
1
770
1
672
1
620
4
480
1
478
1
253,4
1
180
1
100
2
Gebze Doğalgaz Santali
Gebze Natural gas Plant
İzmir Doğalgaz Santralı
İzmir Natural gas Plant
İskenderun Termik Sant.
İskenderun Thermal Plant
Adapazarı Doğalgaz Sant.
Adapazarı Natural gas Plant
Ankara Doğalgaz Santralı
Ankara Natural gas Plant
Birecik Hidroelektrik Sant
Birecik Hydroelectricity Plant
Çayırhan Termik Santralı
Çayırhan Thermal Plant
Unimar Doğalgaz Santralı
Unimar Natural gas Plant
Trakya Doğalgaz Santralı
Trakya Natural gas Plant
Ova Doğalgaz Santralı
Ova Natural gas Plant
Esenyurt Doğalgaz Sant.
Esenyurt Natural gas Plant
Yamula Hidro. Sant.
Yamula Hydro. Plant
2010 YILI UZLAŞTIRMAYA ESAS YILLIK ÜRETİM MİKTARLARI
YEAR 2010 ANNUAL PRODUCTION QUANTITIES
Santralın Adı
Uzl.Esas Üretim
Miktarları (MWh)
Adapazarı
5.853.892,02
Ankara
5.318.163,24
İskenderun
8.392.257,67
İzmir
11.659.561,53
Gebze
11.659.561,53
Trakya
3.231.931,42
Unimar
3.277.988.58
Ova
1.828.930,53
Doğa
1.275.491,81
Çayırhan
3.751.645,50
Birecik Barajı
1.914.996,04
İzmir %19
İskenderun %14
Gebze %20
Gebze %9
Yamula-1
299.354,95
Yamula-2
295.666,00
Toplam
Gebze %10
Trakya %6
Yamula-1 Birecik
%2
%1
Unimar %6
Çayırhan %6
Doğa
%2
Ova %3
Yamula-2
%1
58.628.044,22
35
36
Dengeleme Harici Hidroelektrik Santrallar
Non-Balancing Hydro Power Plants
Dengeleme Harici Rüzgar Santralları
Non-Balancing Wind Energy Power Plants
DENGELEME VE DENGELEME HARİCİ SANTRALLARIN HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİMİ
ON MAP DISPLAY BALANCING & NON-BALANCING POWER PLANTS
TETAŞ
TETAŞ
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
uyarınca Gün Öncesi Planlama ve Dengeleme Güç
Piyasası kapsamında Teşekkülümüz adına
kayıtlı
dengeleme birimlerinin Yük Alma ve Yük Atma Teklif
Fiyatları ile Günlük Üretim Miktarları, İkili Anlaşma
Bildirim miktarları ve Serbest Tüketici öngörüleri Piyasa
Yönetim Sistemine (PYS) girilmiştir. Teşekkülümüzün
piyasaya yönelik her ay yapmış olduğu faaliyetler
neticesinde PMUM tarafından yapılan Mali Uzlaştırma
Bildirimleri kontrol edilerek gerekli düzeltmeler var ise
yaptırılmış, fatura kontrol ve ödemeleri
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüzün
PMUM'dan almış olduğu ve PMUM'a satmış olduğu
enerji miktarları Ocak-Aralık 2010 dönemlerine ait aylık
bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Loading and Unloading Offer Prices and Daily
Generation Amounts of balancing units registered on
behalf of our Organization under the scope of Day-Ahead
Planning and Balancing Power Market according to the
Electricity Market Balancing and Settlement Regulation
are entered to Bilateral Agreement Notification quantities
and Free Market estimations are entered to Market
Management System (MMS). As a result of our
organization performed in each month for the market
Financial Settlement Notifications performed by PMUM
are checked and necessary corrections were made (if
any) and invoice checks and payments were realized. In
this content, energy amounts purchased by our
Organization from PMUM and energy amounts sold to
PMUM are given in the following tables in monthly basis
of January-December 2010 period in the following tables.
A) 2010 YILINDA UZLAŞTIRMA DÖNEMLERİ BAZINDA PMUM'DAN ALINAN
ENERJİ MİKTARLARI
AMOUNT OF ENERGY PURCHASED FROM PMUM IN SETTLEMENT PERIOD
BASIS FOR YEAR 2010
1-A) Gün Öncesi Planlama Kapsamında Alınan Enerji Miktarları Sistem Alış (SAM) ve Gün Öncesi
Enerji Dengesizlik Miktarları (GÖEDM)
Energy Amounts Purchased under the Scope of Day-Ahead Planning System Purchase (EAP)
and Day-Ahead Energy Imbalance Quantities (DEIQ)
AYLAR
MONTHS
SAM
EAP
(MWh)
GÖEDM
DEIQ
(MWh)
TOPLAM
TOTAL
(MWh)
Ocak/January
28.780,00
17.239,81
46.019,81
Şubat/February
62.205,15
510,28
62.715,42
Mart/March
102.002,00
5.752,50
107.754,50
Nisan/April
65.450,00
9.545,57
74.995,57
Mayıs/May
58.256,00
3.190,22
61.446,22
Haziran/June
5.322,00
68,83
5.390,83
Temmuz/July
646,00
146,86
792,86
Ağustos/August
2.525,00
91,54
2.616,54
Eylül/September
27.074,57
1.527,70
28.602,27
Ekim/October
8.275,00
81,36
8.356,36
Kasım/November
2.300,00
90,06
2.390,06
Aralık/December
10.547,00
94,56
10.641,56
Toplam/Total
373.382,72
38.339,27
411.721,98
37
TETAŞ
1-B) Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Alınan Enerji Miktarları Yük Atma Miktarları
(YAT) ve Enerji Dengesizlik Miktarları (EDM)
Energy Amounts Purchased Under the Scope of Balancing Power Market Unloading
Amounts (UA) and Energy Imbalancing Amounts (EIA)
YAT / UA
AYLAR
MONTHS
EDM / EIA
(MWh)
0 - 1 Kodlu
Code 0 - 1
2 Kodlu
Code 2
(MWh)
Toplam
Total
TOPLAM
TOTAL
(MWh)
Ocak/January
51.268,55
0,00
51.268,55
112.331,90
163.600,45
Şubat/February
37.733,88
0,00
37.733,88
80.698,63
118.432,51
Mart/March
25.112,03
0,00
25.112,03
28.081,96
53.193,99
Nisan/April
25.149,56
0,00
25.149,56
59.638,77
84.788,33
Mayıs/May
37.495,51
0,00
37.495,51
75.407,45
112.902,96
Haziran/June
58.741,14
0,00
58.741,14
117.321,14
176.062,28
Temmuz/July
1.165,06
113.605,55
114.770,60
71.479,41
186.250,01
Ağustos/August
2.976,07
104.692,62
107.668,69
92.555,28
200.223,97
Eylül/September
7.709,20
73.919,08
81.628,28
38.337,46
119.965,74
Ekim/October
13.538,19
63.637,35
77.175,54
59.910,78
137.086,32
Kasım/November
16.306,39
16.429,68
32.736,07
45.055,84
77.791,91
Aralık/December
10.687,73
40.090,25
50.777,98
57.762,63
108.540,61
Toplam/Total
287.883,30
412.374,53
700.257,83
838.581,23
1.538.839,06
B) 2010 YILINDA UZLAŞTIRMA DÖNEMLERİ BAZINDA PMUM'A SATILAN
ENERJİ MİKTARLARI
ENERGY AMOUNTS SOLD TO PMUM IN SETTLEMENT PERIODS BASIS
FOR YEAR 2010
2-A) Gün Öncesi Planlama Kapsamında Satılan Enerji Miktarları Sistem Satış (SSM) ve Gün
Öncesi Enerji Dengesizlik Miktarları (GÖEDM)
Energy Amounts Sold under the Scope of Day Ahead Planning System Sales (SSM) and Day
Ahead Energy Imbalance Amounts (ÖEDM)
(MWh)
TOPLAM
TOTAL
(MWh)
Ocak/January
56.479,72
240,41
56.720,13
Şubat/February
32.269,00
83,25
32.352,25
Mart/March
44.525,00
97,10
44.622,10
AYLAR
MONTHS
38
SSM / EAS
GÖEDM / EIA
(MWh)
Nisan/April
116.546,00
9.811,53
126.357,53
Mayıs/May
122.325,58
2.983,50
125.309,07
Haziran/June
187.463,05
14.354,30
201.817,34
Temmuz/July
469.797,69
2.334,33
472.132,02
Ağustos/August
470.207,00
385,58
470.592,58
Eylül/September
430.510,00
5.181,65
435.691,65
Ekim/October
372.062,00
6.665,91
378.727,91
Kasım/November
123.330,20
143,10
123.473,29
Aralık/December
260.306,32
413,90
260.720,22
Toplam/Total
2.685.821,54
42.694,55
2.728.516,09
TETAŞ
2-B) Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Alınan Enerji Miktarları Yük Alma Miktarları
(YAL) ve Enerji Dengesizlik Miktarları (EDM)
Energy AMounts Purchased under the Scope of Balancing Power Market Loading Amounts
(LA) and Energy Imbalance Amounts (EIA)
YAL / LA
(MWh)
AYLAR
MONTHS
TOPLAM
TOTAL
(MWh)
EDM / EIA
(MWh)
0 - 1 Kodlu
Code 0 - 1
2 Kodlu
Code 2
Toplam
Total
Ocak/January
38.186,79
0,00
38.186,79
57.087,19
95.273,98
Şubat/February
35.801,09
0,00
35.801,09
55.526,45
91.327,55
Mart/March
84.392,19
0,00
84.392,19
147.194,66
231.586,85
Nisan/April
61.208,50
0,00
61.208,50
72.288,34
133.496,84
Mayıs/May
58.426,49
0,00
58.426,49
86.775,13
145.201,62
Haziran/June
144.559,78
0,00
144.559,78
55.248,38
199.808,16
Temmuz/July
46.963,01
59.162,73
106.125,74
61.308,82
167.434,56
Ağustos/August
66.808,31
31.190,69
97.999,00
22.914,71
120.913,70
Eylül/September
42.263,13
57.692,58
99.955,71
70.846,95
170.802,66
Ekim/October
51.788.15
87.967,60
139.755,75
87.813,39
227.569,14
Kasım/November
35.723,75
126.902,93
162.626,68
155.489,91
318.116,59
Aralık/December
68.188,66
109.209,11
177.397,78
95.621,43
273.019,21
Toplam/Total
734.309,86
472.125,64
1.206.435,50
968.115,36
2.174.550,86
C) PMUM'DAN ALINAN / SATILAN ENERJİ
ENERGY PURCHASED / SOLD FROM PMUM
533.739
606.297
591.506
600.000
606.494
Mwh
639.576
700.000
401.626
400.000
441.590
500.000
Ekim
119.182
145.443
Eylül
80.182
148.568
202.840
270.511
187.043
Nisan
181.453
Mart
174.349
159.784
259.854
276.209
160.948
181.148
123.680
100.000
151.994
200.000
209.620
300.000
0
Ocak
Şubat
Mayıs
Haziran
Alınan Enerji
Temmuz
Ağustos
Kasım
Aralık
Satılan Enerji
39
TETAŞ
VIII- BİLGİ İŞLEM
FAALİYETLERİ
VIII- INFORMATION
TECHNOLOGY
ACTIVITES
MEVCUT YAZILIMLAR
EXISTING SOFTWARES
1-KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI
1-CORPORATE APPLICATION SOFTWARES
Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı “Oracle 9i”
Uygulama Geliştirme Araçları ile geliştirilmiş olup,
Muhasebe, Personel, Enerji Alış, Enerji Satış ve İş
Zekası Raporlama Aracı modüllerinden oluşmaktadır.
Enterprise Resource Planning software “Ortacle9i” has
been developed by the Application Development Tools
and consists of Accounting, Personnel, Energy
Purchase, Energy Sale and Business Intelligence
Reporting modules.
2- MODEL YAZILIMLARI (ENTEGRE FİNANSAL
ve OPERASYONEL PLANLAMA MODELİ)
2- MODEL SOFTWARES (INTEGRATED FINANCIAL
and OPERATIONAL PLANNING MODEL)
Teşekkülümüzün yeni elektrik piyasası yapısı içerisinde
ticari fonksiyonlarını yürütebilmesini teminen, Oracle
ortamında geliştirilen Entegre Finansal ve Operasyonel
Planlama Modeli, Oracle
veri
tabanı
üzerinde
çalışmakta olup, TETAŞ tarafından Temmuz 2006'dan
beri kullanılmaktadır.
To enable our Company to carry out its trading functions
within new electricity market structure, Integrated
Financial and Operational Planning Model developed on
Oracle system has been used since July 2006.
Model, 4 modülden oluşmaktadır:
·Uzun Vadeli Pozisyon Belirleme Modülü (Modül A)
·Yük Alma ve Yük Atma Fiyatları Modülü(Modül B)
·Operasyonel Planlama Modülü (Modül C)
·Finansal ve Operasyonel Analiz Modülü(Modül D)
The model consists of 4 modules:
·Long – Term Position Determination Module (Module A)
·Uploading and Down loading Pricing Module (Module B)
·Operational Planning Module (Module C)
·Financial and Operation Analysis Module (Module D)
40
TETAŞ
41
TETAŞ
2010 YILINDAKİ BİLGİ
İŞLEM FAALİYETLERİ
INFORMATION TECHNOLOGY
ACTIVITIES IN 2010
Teşekkülümüz Web Sitesi; Hazine Müşteşarlığı'nın 2007
yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi ekinde
yer alan “Kuruluşların İnternet Sitelerinde Bulunması
Gereken Asgari Bilgiler” dikkate alınarak düzenlenmiş ve
2010 yılında da güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
Website of our Company; has been configured in
accordance with “Minimum information Required to be
Available at Internet Sites of Establishments” in the
attachement to “2007 General Investment and Financing
Program Application – Related Procedure and
Principles” Communique by Undersecretariat of
Treasury and presented to practice upon having been
updated in 2010.
Teşekkülümüzün elektrik piyasası yapısı içerisinde ticari
fonksiyonlarını yürütebilmesini teminen, Oracle
ortamında geliştirilen Entegre Finansal ve Operasyonel
Planlama Modelinin, saatlik bazda çalışacak şekilde
revize edilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları
tamamlanmıştır. Aralık 2009 tarihinden itibaren Gün
Öncesi Planlama ve Dengeleme Güç Piyasası
işlemlerinde kullanılmaya başlanan model,
gerekli
revizyonlar yapılarak 2010 yılında da kullanılmaya
devam edilmiştir.
To enable our Company carry out its trading functions
within the electricity market structure, the studies of
technical infrastructure required for revision of the
“Integrated Financial and Operational Planning Model”
so as to run on hourly basis have been completed and
starting from December 2009, model commenced to be
used in Day-Ahead Planning and Balancing Power
Market transactions continued to be used in year 2010 by
performing required revisions.
Ay n ı p r o j e k a p s a m ı n d a b i l i ş i m a l t y a p ı s ı n ı n
iyileştirilmesine yönelik olarak sistem odalarımızın
tadilatı yapılmış, kartlı geçiş sistemi, IP kamera
sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri ile
bilişim ağı işletme malzemelerinin temini sağlanmıştır.
Teşekkülümüzde kullanılmakta olan bilişim sistemlerinin
yedeklerinin sağlanması amacıyla “Sıcak Yedek Merkezi
Yönetim ve Yedekleme Sistemi” kurulmuştur.
Modification of our system rooms was performed for the
development of information technology infrastructure
under the scope of the same project and supply of card
pass system, IP camera systems, fire detection and
extinguishing system and supply of information
technology network operating materials.
“Hot Spare Center Management and Redundancy
System" was established for the purpose of backing up
information technology systems being used in our
Organization.
42
TETAŞ
IX- DİĞER
FAALİYETLER
IX- OTHER
ACTIVITIES
1- NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI
1-NUCLEAR POWER PLANTS
21.11.2007 tarih 26707 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5710 sayılı “Nükleer Güç Santrallarının
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun”
ile, enerji plan ve politikalarına uygun biçimde, elektrik
enerjisi üretimi gerçekleştirecek nükleer güç
santrallarının kurulması, işletilmesi ve enerji satışına
ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
Procedures and principles of establishment, operating
and energy sales from nuclear power plants to realize
electrical energy generation as compatible with energy
plan and policies and Law relevant to “Establishment and
Operating Nuclear Power Plants and Eenergy Sales”
numbered 5710 published in Official Gazette dated
21.11.2007 and numbered 26707.
5710 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde
TETAŞ tarafından 2008 yılında başlatılan yarışma,
Kasım 2009 da iptal edilmiştir.
Within the framework of Law and Relevant Regulation,
the competition process which was initiated by TETAŞ in
year 2008 was cancelled in November 2009.
2010 yılında Nükleer Güç Santrallarının kurulmasına
ilişkin çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu
Hükümeti arasında 6 Ağustos 2009 tarihli “Nükleer
Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği
Anlaşması” ve iki ülke enerji bakanlıkları arasında aynı
tarihte imzalanan “Nükleer Güç Mühendisliği Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokol” hükümleri uyarınca 12 Mayıs
2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya
Federasyonu Hükümeti Arasında “Akkuyu Sahasında bir
Nükleer Enerji Santralı Tesisi ve İşletilmesine İlişkin
Anlaşma”
imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın
onaylanması 15.07.2010 tarihli 6007 sayılı Kanun ile
uygun bulunmuştur.
Studies to establish Nuclear Power Plants has continued
in year 2010 in this scope; according to the provisions
stipulated under “Cooperation Agreement for the
Utilization of Nuclear Energy for Peaceful Objectives”
dated August 6, 2009 between Government of Republic
of Turkey and Government of Russian Federation and
“Protocol for Cooperation for Nuclear Power Engineering
Area” signed on the same date between two countries'
ministry of energy “Agreement for Establishment and
Operation of a Nuclear Power Plant in Akkuyu Area” was
signed between Government of Republic of Turkey and
Government of Russian Federation in May 12,
TBMM tarafından Milletlerarası Anlaşma olarak
onaylanan ve 6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya
Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye
Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç
Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin
Anlaşma” kapsamında tesis edilmek üzere, ETKB
koordinasyonunda çalışmalarına devam edilmekte olan
Nükleer Güç Santrallarında üretilecek elektriğin yaklaşık
yarısının (ilk 2 ünite üretiminin %70'i, diğer 2 ünite
üretiminin %30'u) 15 yıl süre ile TETAŞ tarafından satın
alınması öngörülmüştür..
It is decided that approximately half amount of electricity
to be generated in Nuclear Power Plants to be installed
under the framework of “Agreement for Cooperation for
the Installation and Operation of a Nuclear Power Plant in
Akkuyu Area of Republic of Turkey between Government
of Republic of Turkey and Government of Russian
Federation” approved by TBMM as an International
Agreement to be purchased by TETAŞ for a period of 15
years (70% of generation of first 2 units and 30% of other
2 unit's generation).
2- YERLİ KÖMÜR YAKITLI SANTRALLARIN
TEŞVİKİ
2- ENCOURAGEMENT OF DOMESTIC COALFIRED POWER PLANTS
5710 sayılı Kanunun “yerli kömür yakıtlı santralın teşviki”
başlıklı Geçici 2. maddesi kapsamında tesis edilecek
santrallarda üretilecek elektriğin 15 yıl süreyle TETAŞ
tarafından alınmasını öngören hüküm uyarınca
başlatılan çalışmalara Bakanlığımız koordinasyonunda
devam edilmektedir.
The studies commenced according to the provision that
stipulates purchasing of electricity to be generated in
plants to be installed under the scope of 2nd Temporary
Article with the title of “encouragement of domestic coal
fired plants” of the Law numbered 5710 by TETAŞ for a
period of 15 years continues under the coordination of
our Ministry.
43
TETAŞ
3- FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI İLE
İLGİLİ ÇALIŞMALAR
3- STUDIES REGARDING THE “TARIFF
EQUALIZATION MECHANISM”
24.05.2006 tarih ve 26177 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5496 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununa eklenen Geçici 9. madde gereğince;
tüketicilerin dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları
nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya
tamamen korunmasını sağlamak amacıyla 31 Aralık
2010 tarihine kadar uygulanacak “Fiyat Eşitleme
Mekanizması”nın tesis edileceği ve bu mekanizmanın
Teşekkülümüz aracılığı ile yapılacağı düzenlenmiştir. Bu
çerçevede
uygulamaya yönelik usul ve esasları
kapsayan “Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ”
21.12.2006 tarih ve 26383 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
The Provisional Article No.9 appended to the Electricity
Market Law No. 4628 by Article 6 of Law No. 5496 that
has been issued in May,24, 2006 dated and 26177
numbered Official Gazette; “Tariff Equalization
Mechanism” is to be established in order to protect the
consumers from the existing price differences due to cost
differences accross the distribution regions and be
implemented until December 31, 2010 via TETAŞ. The
Communique covering the principles for implementation
of the mechanism has been issued in Official Gazette
dated 21.12.2006 and numbered 26383.
Söz konusu tebliğ ile; Fiyat Eşitleme Mekanizması
uygulaması sonunda belirlenen Desteklenecek
Tutarların, dağıtım şirketleri arasındaki transferinin
Teşekkülümüz aracılığı ile yapılacağı, Destekleme
Tutarlarının faturalama ve ödemelerine ilişkin tüm
hükümlerin taraflar arasında yapılacak olan protokolde
yer alacağı ve uygulamaya 01.01.2007 tarihinden
itibaren başlanacağı düzenlenmiştir.
By the mentioned Communique; it has been envisaged
that the transfer of the Support Amounts determined as a
result of the implementation of the mechanism across the
regional distribution companies shall be carried out by
TETAŞ, all provisions regarding the invoicing and
payment of support amounts shall be agreed in a
Protocol to be made among the parties and
implementation of the mechanism shall commence of
January 1, 2007.
TETAŞ tarafından Fiyat Eşitleme Mekanizması'na ilişkin
uygulamalara 2007 yılı başından itibaren başlanmıştır.
26.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5784
sayılı Kanun ve 12.11.2008 tarihli Resmi Gazetede
EPDK tarafından yayımlanan Tebliğ ile uygulamaların
31 Aralık 2012 tarihine kadar sürdürülmesi
kararlaştırılmıştır.
The implementations, related to Tariff Equalization
Mechanism have been started by TETAŞ on the
beginning of April 2007, and decided to be maintained
until December 31, 2012 by the Communique which has
been issued by MERA in 12.11.2008 dated Official
Gazette.
2010 yılında Fiyat Eşitleme Mekanizması uygulamaları
ilgili mevzuat kapsamında sürdürülmüştür.
It was continued under the scope of relevant legislation
for Price Equalization Mechanism implementations in
year 2010.
4- SEKTÖREL NAKİT AKIŞININ
İZLENMESİ PROJESİ
4- CASH FLOW SECTOR
PROJECT MONITORING
Bakanlığımız Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının nakit akışının
izlenmesi ve optimizasyonu ile ilgili koordinasyonun
sağlanması ve teknik alt yapının oluşturulması görevi,
Teşekkülümüz tarafından yürütülmektedir. Bu
kapsamda, 2003 yılından beri KİT'lerden gelen nakit
bilgileri konsolide edilmekte ve çalışma sonuçları aylık
olarak raporlanmaktadır.
Monitoring and optimization of cash flow in between the
affiliated and the related companies of MENR, as well as
securing the necessary coordination and installation of
the technical infrastructure have been carried out by our
Company. In this context, it is consolidated according to
the cash information received from State Economic
Enterprises and the result of the investigations are being
monthly reported since year 2003.
44
TETAŞ
5- STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR
5- STUDIES FOR STRATEGIC
PLAN
Kamu idarelerinin kalkınma planları ve programlarda yer
alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali
saydamlığı sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile “Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ve Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kamu
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” doğrultusunda
hazırlanan Teşekkülümüz 2010-2014 dönemi stratejik
planı Yönetim Kurulumuzca 16.10.2009 tarihinde
onaylanmıştır.
Strategical plan of our Company for the period 20102014 prepared in line with Public Financial Management
and Supervision Law numbered 5018 enacted to provide
utilization of public resources in efficient, economic
manner and to provide accountability and financial
transparency under the framework of policy and targets
given under development plans and programs of public
administrations and “Regulation for Procedures and
Principles Relevant to the Strategical Planning in Public
Administrations” and “Strategical Planning Guide for
Public Administrations” published by Undersecretariat of
State Planning Organization (DPT) has been approved in
16.10.2009.
DPT Müsteşarlığı tarafından 12.03.2010 tarihinde
onaylanan “TETAŞ 2010-2014 Stratejik Planı” Bakanlık
Makamınca 08.04.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. Nisan 2010 sonunda Teşekkülümüz Web
sayfasında yayınlanan Teşekkülümüz stratejik planının
basımı yaptırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
“TETAŞ 2010-2014 Strategical Plan” approved in
12.03.2010 by Undersecretariat of SPO has been
enacted by approving by the Ministry in 08.04.2010.
Strategical plan of our COmpany which is broadcasted in
our Company's Web Page at the end of 2010 April has
been printed and distributed to relevant institutions and
establishments.
6- İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR
6- STUDIES RELEVANT TO INTERNAL
AUDIT SYSTEM
Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli yönetilmesi
için, 5018 sayılı Kanun kapsamında yer almayan Kamu
İktisadi Teşekkülleri (KİT); 17.10.2009 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan 12.10.2009 tarih ve 2009/15514
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Karar”ın 26. maddesi
ile, İç Kontrol Sistemi kapsamına alınmıştır. Mezkur
Kararın 30. maddesi gereğince, Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayımlanan “2010 yılı Yatırım ve Finansman
Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Genelgesi”nin 28'inci maddesinde, Kamu
teşebbüslerinin kendi iç kontrol sistemlerini kurmak
amacıyla bir eylem planı oluşturmaları gerektiği
belirtilmiştir.
State Economic Enterprises (SEES) those not covered
under the scope of Law numbered 5018 for the efficient
and profitable management of public resources are taken
under the scope of Internal Audit System with 26th Article
of "Resolution" as the Appendix of Cabinet Decree
numbered 2009/15514 dated 12.10.2009 published in
Official Gazette dated 17.10.2009. According to the
aforementioned resolution's 30th Article, it was specified
that "Public Institutions must develop an ac“ion plan to
establish their own internal auditing system in 28th Article
of Communique for the Implementation of Procedures
and Principles Relevant to Year 2010 Investment and
Finance Programme".
Bu kapsamda, Teşekkülümüz tarafından İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve planda
yer alan eylemlerin yerine getirilmesi çalışmalarına
başlanmıştır.
In this context, Action Plan for Adapting Internal Audit
Standards was prepared by our Company and studies to
realized actions specified under the plan has been
commenced.
45
TETAŞ
X- PERSONEL
DURUMU
X- PERSONNEL
STATUS
2010 yılı sonu itibariyle Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt A.Ş.'nin 48'i memur, 141'i sözleşmeli, 25'i daimi
işçi olmak üzere toplam personel sayısı 214 dür.
As of 2010 year-end, 48 civil servants, 141 contracted, 25
permanent workers totalling to 214 employees are
working for Turkish Electricity Trading and Contracting
Corporation.
Teşekkül personelinin sayısal verileri ve
eğitim durumlarını gösteren tablo aşağıda
verilmiştir:
The table showing numerical data and
educational backgrounds of Company's staff
are given below:
MEMUR
EDUCATIONAL GROUPS
K
E
YÜKSEK OKUL(4 YIL)
6
39
UNIVERSTY (4 YEARS)
YÜKSEK OKUL(3 YIL)
K
47
E
E
K
43
YÜKSEK OKUL(2 YIL)
UNIVERSTY (2 YEARS)
EML TEKNİK LİSE
TECHNICAL LYCEE
LİSE VE DENGİ
LYCEE and EQUIVELANT
E
K
53
82
135
3
3
10
5
15
5
1
4
9
1
3
5
12
17
8
14
5
8
13
22
35
3
5
5
4
4
4
133
214
2
SECONDARY SCHOOL
İLKOKUL
ELEMENTARY SCHOOL
6
68
42
GRAND TOTAL
9
ORTA OKUL
TOTAL
GENEL
TOPLAM
TOTAL
PERMANENT WORKER
3
UNIVERSTY (3 YEARS)
TOPLAM
TOPLAM
DAİMİ İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ /CONTRACTED
/CIVIL SERVANT
OKUL GRUPLARI
73
7
18
81
MWh
160
120
Total
Toplam; 153
140
100
Toplam; 9
Total
Erkek; 9
Male
Kadın; 0
Female
Toplam;17
Total
Male
Erkek; 12
Female
20
Kadın; 5
Total
Toplam; 35
Erkek; 22
Male
Kadın; 13
Female
Female
40
Kadın; 63
60
Male
Erkek; 90
80
0
YÜKSEKOKUL
UNIVERSITY
46
LİSE VE DENGİ
LYCEE and EQUIVELANT
EML TEKNİK LİSE
TECHNICAL LYCEE
İLKÖĞRETİM
ELEMENTARY SCHOOL
TETAŞ
PERSONEL DURUMU
PERSONNEL STATUS
MEMUR Civil
22,4 % Servant
DAİMİ İŞÇİ Permanent
11,7 %
Worker
SÖZLEŞMELİ
Contracted
65,9 %
EĞİTİM DURUMU
EDUCATIONAL BACKGROUND
LİSE VE DENGİ
16,3 %
HIGH SCHOOL AND
EGUIVALENT
İLKÖĞRETİM
ELEMENTARY EDUCATION
4,2 %
YÜKSEK OKUL
71,5 %
UNIVERSITY
EML TEKNİK LİSE
TECHNICAL HIGH SCHOOL
8%
47
TETAŞ
YILLARA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
PERSONNEL DISTRIBUTION BY YEARS
MWh
240
237
236
235
230
228
225
221
220
215
215
213
214
213
209
210
214
209
205
200
195
2001
48
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TETAŞ
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. personelinin ihtiyacına yönelik olan eğitim faaliyetleri; Teşekkülümüz
bünyesinde ve çeşitli kuruluşlarda geliştirilen programlar ile gerçekleştirilmektedir.
2010 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ
KATILAN PERSONEL
VE SAYISI
EĞİTİMİN
SÜRESİ
(saat/kişi)
Kurum Personeli : 1
(Kurum Hekimi Eğitici
Olarak Katılmıştır)
48
TEMEL SAĞLIK
HİZMETLERİ GENEL MD.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ADINA TETAŞ HEKİMİ
DR. ŞULE ERBAY
MÜFETTİŞLERE YÖNELİK
KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
Kurum Personeli : 1
24
DİONYSOS OTEL
SİDE / ANTALYA
KAMU İHALE KURUMU
ENERJİ İSTATİSTİKLERİ
KAPSAMINDA 'NACE' EĞİTİM
PROGRAMI
Kurum Personeli : 4
5
TÜRKİYE İSTATİSTİK
KURUMU
TÜRKİYE İSTATİSTİK
KURUMU
İNGİLİZCE YABANCI DİL EĞİTİMİ
Kurum Personeli : 14
Genel İngilizce : 30
saat/kişi-ay
Conversation: 32
saat/kişi-dönem
16. ULUSLARARASI ENERJİ,
ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI
Kurum Personeli : 12
18
İÇ MALİ KONTROL STANDARTLARI
VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI
EĞİTİMİ
Kurum Personeli : 24
30
B. ABANT OTEL
ABANT / BOLU ve TETAŞ
GN. MD. ANKARA
JNR FUARCILIK LTD.
ŞİRKETİ
3
TETAŞ
TETAŞ YETKİLİ
PERSONELİ
Kurum Personeli : 76
15
TETAŞ
TEDAŞ GN. MD.
UZMANI
Kurum Personeli : 3
36 (ortalama)
Kurum Personeli : 1
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL
VE SAĞLIK AKTİVASYON PRG. EĞİTİMİ
EĞİTİM ADI
AİLE HEKİMLİĞİ 1. AŞAMA
UYUM EĞİTİMLERİ
İÇ MALİ KONTROL STANDARTLARI
Kurum Personeli : 143
VE EYLEM PLANI KURUMİÇİ
FARKINDALIK EĞİTİMİ
2010 YILI BİLGİSAYAR
EĞİTİMLERİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KURULUŞ
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ
WOW CONVENTION
CENTER / İSTANBUL
ICCI 2010 FUAR VE
KONFERANSI
ORGANİZASYONU
TEİAŞ 19. İLT. TES. VE
İŞLT. GRUP MD. /
ANTALYA
TEİAŞ
13
HOTEL SUN
BELEK / ANTALYA
KAMU İŞLT.
İŞVERENLERİ
SENDİKASI
Kurum Personeli : 2
12
T.C. SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU
T.C. SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU
BÖLGESEL BARIŞ VE KALKINMA
İÇİN A.B. 'DE ENERJİ YÖNETİCİLERİNİN
EĞİTİMLERİNİN İNCELENMESİ
Kurum Personeli : 1
80
ALMANYA FEDERAL
CUMHURİYETİ
SETA SOUTH EAST
TRAINING GMBH
TEMEL İLKYARDIM EĞT. VE İLK
YARDIM GÜNCELLEME EĞT.
Kurum Personeli : 11
6
TETAŞ
TÜRK KIZILAYI
E.P.D.K. ENERJİ UZMAN
YARDIMCILARI STAJ PROGRAMI
Meslek Lisesi
Öğrencisi : 2
80
TETAŞ
TETAŞ BİRİMLERİ
TETAŞ
YÖNTEM BİLGİ TEKNO.
LTD. ŞTİ.
MÜHENDİSLER İÇİN YÜK
TEVZİİ EĞİTİMİ
KAMU İŞYERLERİNDE ALT
İŞVEREN UYG. DOĞURDUĞU
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
MALZEME YÖNETİM SİSTEMİ
MODÜLÜNE İLİŞKİN
UYGULAMALI İŞBAŞI EĞİTİMİ
Yüksek Okul Öğrencisi
: 22
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ
STAJLARI
Stajyer Öğrenci : 34
438
(Ortalama)
TETAŞ
TETAŞ BİRİMLERİ
Stajyer Öğrenci : 3
304
(Ortalama)
TETAŞ
TETAŞ BİRİMLERİ
Stajyer Öğrenci : 30
247
(Ortalama)
TETAŞ
TETAŞ BİRİMLERİ
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
YAZ STAJLARI
YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI
STAJYER EĞİTİMİ
3
Eğitim gören kurum personeli : 314
TOPLAM
Eğitim veren kurum personeli : 3
Eğitim gören dış kuruluş pers. : 2
Eğitilen stajyer öğrenci : 67
49
TETAŞ
TRAINING ACTIVITIES
Turkish Electricity Trading and Contracting Corporation personnel requirement-oriented training activities; are
being actualized by programs developed in our Company and various organizations.
TRAINING ACTIVITIES REALIZED IN YEAR 2010
PERSONNEL
PARTICIPATED
AND NUMBER
DURATION OF
TRAINING
(hour/persons)
PLACE OF TRAINING
ESTABLISHMENT
TRAINING
Agency Personnel : 1
(Agency Doctor has
Participated as Trainer )
48
GENERAL DIR. OF
ESSENTIAL HEALTH
SERVICES
TETAŞ DOCTOR DR. ŞULE
ERBAY ON BEHALF OF
MINISTRY OF HEALTH
Agency Personnel : 1
24
DİONYSOS OTEL
SİDE / ANTALYA
PUBLIC PROCUREMENT
AGENCY
Agency Personnel : 4
5
TURKISH STATISTICAL
INSTITUTE
TURKISH STATISTICAL
INSTITUTE
TEACHING OF ENGLISH AS A
FOREIGN LANGUAGE
Agency Personnel : 14
Gen Eng. : 30
hours/persons-month
Conversation : 32
hours/persons-period
TURKISH AMERICAN
ASSOCIATION
TURKISH AMERICAN
ASSOCIATION
16th INTERNATIONAL ENERGY
AND ENVIRONMENT
EXHIBITION AND CONFERENCE
Agency Personnel : 12
18
WOW CONVENTION
CENTER / İSTANBUL
ICCI 2010 EXHIBITION
AND CONFERENCE
ORGANIZATION
INTERNAL FINANCIAL AUDIT
STANDARDS AND ACTION PLAN
PREPARATION TRAINING
Agency Personnel : 24
30
INTERNAL FINANCIAL AUDIT
STANDARDS AND ACTION PLAN
IN-HOUSE AWARENESS TRAINING
Agency Personnel : 143
3
TETAŞ
TETAŞ AUTHORIZED
PERSONNEL
YEAR 2010 COMPUTER
TRAINING
Agency Personnel : 76
15
TETAŞ
TEDAŞ GN. DIR. EXP.
VICE MAN.
İBRAHİM SEVEN
Agency Personnel : 3
36 (average)
TEİAŞ 19. TRAS. DEL.
AND OPR. GROUP
DIR. / ANTALYA
TEİAŞ
Agency Personnel : 1
13
HOTEL SUN
BELEK / ANTALYA
PUB. ADM. EMPLOYER'S
UNION
Agency Personnel : 2
12
T.R. SOCIAL SECURITY
INSTITUTION
T.R. SOCIAL
SECURITY INSTITUTION
Agency Personnel : 1
80
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY
SETA SOUTH EAST
TRAINING GMBH
BASIC FIRST AID TRAIN. AND
FIRST AID UPDATING TRAIN.
Agency Personnel : 11
6
TETAŞ
TURKISH RED CRESCENT
E.M.R.A. ENERGY ASSISTANT
EXPERTS TRAINING
PROGRAMME
EMRA Energy
Assistant Expert : 2
80
TETAŞ
TETAŞ UNITS
Agency Personnel : 22
3
TETAŞ
YÖNTEM INFORMATION
TECHNOLOGIES LTD CO.
Trainee : 34
438
(average)
TETAŞ
TETAŞ UNITS
Trainee: 3
304
(average)
TETAŞ
TETAŞ UNITS
Trainee: 30
247
(average)
TETAŞ
TETAŞ UNITS
NAME OF TRAINING
FAMILY PRACTICE 1ST PHASE
ADAPTATION TRAINING
PUBLIC PROCUREMENT
LEGISLATION TRAINING
FOR INSPECTORS
"NACE" TRAINING PROGRAMME
UNDER THE SCOPE OF ENERGY
STATISTICS
LOAD DISTRIBUTION TRAINING
FOR ENGINEERS
PROBLEMS OF EMPLOYERS IN
PUBLIC INSTITUTIONS AND
SOLUTION SEEKING
GENERAL HEALTH INSURANCE
REGISTRY AND HEALTH
ACTIVATION PRG. TRAINING
INVESTIGATING TRAINING OF ENERGY
ADMINISTRATORS IN EU FOR
REGIONAL PEACE AND DEVELOPMENT
PRACTICAL ON-THE-JOB
TRAINNIG FOR MATERIAL
MANAGEMENT SYSTEM MODULE
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
STUDENT TRAINING COURSES
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
STUDENTS SUMMER
TRAINING COURSES
HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS TRAINING
COURSES
Agency Personnel Trained : 314
TOTAL
Training Agency Personnel : 3
Ext. Agency Pers. Trained : 2
Trainees Trained : 67
50
B. ABANT OTEL
JNR FUARCILIK LTD. CO.
ABANT/BOLU and
TETAŞ GN. MD. ANKARA
TETAŞ
2010 YILI BİLGİ EDİNME
İSTATİSTİKLERİ
INFORMATION ACQUISITION
STATISTICS OF 2010
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili
Yönetmelik kapsamında 2010 yılında Teşekkülümüze
yapılan başvurular ile ilgili işlemlerin dökümü aşağıda
verilmiştir.
Within the scope of Information Acquisition Right Law
numbered 4982 and relevant Regulation, the breakdown
of the transactions related to the applications made to our
Company are conferred below.
BAŞVURULAR APPLICATIONS
SAYI
NUMBERS
Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular
Applications accession provided to information and documents
upon being Replied Positively
25
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere
erişim sağlanan başvurular
Applications accession provided to information and documents upon
being partially replied affirmatively and rejected as well.
--
* Reddedilen başvurular
* Rejected applications
11
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve
belgelere erişim sağlanan başvurular
Applications accession provided to information and documents
upon being removedor separated the confidential information or
infomation in nature of secrecy
--
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular
Application directed to other Agencies and Establishments
10
Ücret yatırmadığı için talebinden vazgeçmiş sayılan başvurular
Applications counted waived its claim due to not paid in
--
TOPLAM / TOTAL
46
*Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgli Yönetmeliğin
istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular”
ile Yönetmeliğin 9., 10., 11. ve 14. üncü maddelerinde
belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme
konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer
almıştır.
* In this section, “Applications Adversely Replied" due to
falling into exemptions of the Law numbered 4982 and
Relevant Regulation and Applications not considered due
to non-compliance with the from requirements specified
in Articles 9, 10, 11 and 14 of the Regulation, have been
included.
51
TETAŞ
XI- FINANCIAL STATUS
X1- MALİ DURUM
2010 yılı içinde Faaliyet Giderleri 24,668,452.77 TL
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 1,352,936,293.25
TL Faaliyet Karı oluşmuş, Faaliyet Dışı Gelir ve Karların
ilavesi, Faaliyet Dışı Gider ve Zararların tenzilinden
sonra, dönem 1,013,530,605.65 TL karla kapatılmıştır.
Operation Expenses within year 2010 has been realized
as 24,668,452.77 TL The Operation Profit within year
2010 has developed as TL 1,352,936,293.25 thus the
period has been closed with a TL 1,013,530,605.65 profit
after adding Non-Operation Revenues and deducting
Profits and Non-Operation Expenses and Losses.
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT
A.Ş. 2010 YILI GELİR-GİDER TABLOSU
TURKISH ELECTRICITY TRADING AND
CONTRACTING CORP. INCOMEEXPENDITURE TABLE OF 2010
A. BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışları
2- Yurtdışı Satışları
3- Diğer Gelirler
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- Satış İadeleri (-)
2- Satış İskontoları (-)
C. NET SATIŞLAR
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirler
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Kambiyo Karları
7- Enflasyon Düzeltme Karları
8- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1- Reeskont Faiz Giderleri (-)
2- Komisyon Giderleri (-)
3- Karşılık Giderleri (-)
4- Kambiyo Zararları (-)
5- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
52
12,512,817,052.21
12,390,863,357.46
121,953,694.75
0
12,512,817,052.21
11,135,212,306.19
11,135,212,306.19
1,377,604,746.02
24,668,452.77
8,179,809.44
16,488,643.33
1,352,936,293,25
1,552,738,443.23
0
26,582,213.17
3,859,470.26
16,832,282.61
1,505,464,477.19
1,556,755,363.88
17,065,290.00
4,013,820.96
0
1,535,676,252.92
0
0
1,348,919,372.60
117,355,912.80
800,877.22
116,555,035.58
342,735,602.00
27,053,932.47
315,681,669.53
1,123,539,683.40
110,009,077.75
1,013,530,605.65
12,512,817,052.21
A. GROSS SALES
12,390,863,357.46
1- Domestic Sales
121,953,694.75
2 - Abroad Sales
3 - Other Incomes
0
B. SALE DISCOUNTS (-)
1 - Sale Returns (-)
2 - Sale Discounts (-)
C. NET SALES
12,512,817,052.21
11,135,212,306.19
D. SALES COST (-)
1 - Sold Products Cost (-)
2 - Sold Commodities Cost (-)
11,135,212,306.19
3 - Sold Service Cost (-)
4 - Other Sales Cost
1,377,604,746.02
GROSS SALES PROFIT AND LOSS
24,668,452.77
E. OPERATION EXPENSES (-)
1 - Research and Development Expenses (-)
8,179,809.44
2 - Marketing Sale Distribution Expenses
3 - General Manegement Charges
16,488,643.33
1,352,936,293,25
GROSS SALES PROFIT AND LOSS
1,552,738,443.23
ORDINARY REVENUES AND PROFITS FROM OTHER OPERATIONS
0
1 - Dividend Revenues from Participations
2 - Dividend Revenues from Affiliated Partners
26,582,213.17
3 - Interest Revenues
4 - Commission İncomes
5- Terminated provisions
3,859,470.26
16,832,282.61
6- Foreign Exchange Profits
7- Inflation Adjustment Profits
8- Operation - Related Other Ordinary Revenues and Profits 1,505,464,477.19
1,556,755,363.88
G. OTHER OPERATIONS ORDINARY EXPESES AND LOSSES
1- Rediscount Interest Expenses (-)
2- Commission Expenses (-)
3- Provision Expenses (-)
17,065,290.00
4,013,820.96
4- Foreign Exchange Losses (-)
5- Inflation Adjustment Losses (-)
0
1,535,676,252.92
6- Other Ordinary Expenses and Loses (-)
H- FINANCING EXPENSES (-)
0
0
1 - Short-Term Borrowing Expenses
2 - Long-Term Borrowing Expenses
ORDINARY EXPENSES AND LOSSES
1,348,919,372.60
ı - UNUSUAL REVENUES AND PROFITS
117,355,912.80
1 - Previous Period Revenues and Profits
800,877.22
2 - Other Unusual Expenses and Losses
116,555,035.58
342,735,602.00
J- unusual expenses and losses
1 - Idle Capacity Expenses Losses
2 - Prvious Period Expenses and Losses
27,053,932.47
3 - Other Unusual Expenses and Losses
315,681,669.53
1,123,539,683.40
PERIOD PROFIT OR LOSS
110,009,077.75
K - PERIOD INCOME TAX PROVISION
1,013,530,605.65
PEROD NET PROFIT OR LOSS
TETAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET
VE TAAHHÜT A.Ş.
31 ARALIK 2010 AYRINTILI
BİLANÇO
TURKISH ELECTRICITY
TRADING AND CONTRACTING
CORP. 31 DECEMBER 2010
DETAILED BALANCE SHEET
Kümülatif
AKTİF (VARLIKLAR)
ACTIVES (ASSETS)
I. DÖNEN VARLIKLAR
13,535,467,411.34
A. HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
3- Bankalar
488,976,522.01
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR
1- Alıcılar
6- Şüpheli Ticari Alacaklar
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR
4- Personelden Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
E. STOKLAR
7- Verilen Sipariş Avansları
G. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1- Devreden KDV
4- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
II. DURAN VARLIKLAR
C. MALİ DURAN VARLIKLAR
3- İştirakler
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR
8,346.21
488,968,175.80
12,941,462,989.41
12,941,462,989.41
2,951,143.98
(2,951,143.98)
13,575,125.17
153.18
13,574,971.99
206,672,971.11
(206,672,971.11)
1,281.04
1,281.04
76,11,348.76
283,798.40
75,827,550.36
15,340,144.95
11,352,660.21
3,987,484.74
2,635,860.15
150,000.00
150,000.00
1,934,289.70
147,095.73
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar
1,406,901.35
2,826,769.19
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
(2,446,476.57)
7- Birikmiş Amortismanlar
AKTİFLER TOPLAMI
I. LIQUID ASSETS
A. CASH AND CASH EQUIVALENTS
1- Cash
3- Banks
C. SHORT TERM TRADE RECEIVABLES
1- Trade Receivables
6- Doubtful Trade Receivables
7- Provision for Doubtful Receivables
D. OTHER SHORT TERM RECEIVABLES
4- Receivables from Personnel
5- Other Miscellaneous Receivables
7- Other Doubtful Receivables
8- Provision for Other Doubtful Receivables
E. STOCKS
7- Advances Given for Purchases
G. SHORT TERM PREPAID EXPENSES AND ACCRUED INCOME
1- Prepaid Expenses for The Following Months
2- Accrued Income
H. OTHER CURRENT ASSETS
1- Transferred VAT
2- Prepaid Taxes and Funds
II. FIXED ASSETS
C. FINANCIAL FIXED ASSETS
3- Affiliates
D. TANGIBLE ASSETS
5- Vehicles
6- Inventories
7- Other Tangible Assets
8- Accumulated Amortizations (-)
551,570.45
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1- Haklar
Cumulative
7- Accumulated Amortizations
(4,715,390.59)
13,538,103,271.49
488,976,522.01
8,346.21
488,968,175.80
12,941,462,989.41
12,941,462,989.41
2,951,143.98
(2,951,143.98)
13,575,125.17
153.18
13,574,971.99
206,672,971.11
(206,672,971.11)
1,281.04
1,281.04
76,11,348.76
283,798.40
75,827,550.36
15,340,144.95
11,352,660.21
3,987,484.74
2,635,860.15
150,000.00
150,000.00
1,934,289.70
147,095.73
1,406,901.35
2,826,769.19
(2,446,476.57)
551,570.45
E. INTANGIBLE ASSETS
1- Rights
5,266,961.04
13,535,467,411.34
ASSETS TOTAL
5,266,961.04
(4,715,390.59)
13,538,103,271.49
53
TETAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK
TİCARET VE TAAHHÜT
A.Ş. 31 ARALIK 2010
AYRINTILI BİLANÇO
TURKISH ELECTRICITY
TRADING AND CONTRACTING
CORP. 31 DECEMBER 2010
DETAILED BALANCE SHEET
Kümülatif
PASİF (KAYNAKLAR)
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B. TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
4- Personele Borçlar
5- Diğer Çeşitli Borçlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
4- Maliyet Giderleri Karşılığı
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
492,409,573.93
10.00
158,328.95
158,328.95
75,216.32
71,577,815.67
179,000,000.00
(67,403,629.67)
A. PAID UP CAPITAL
111,596,370.33
1- Capita
(610,947,502.43)
1,013,530,605.65
71,811,360.94
158,328.95
158,328.95
75,216.32
75,216.32
71,577,815.67
71,577,815.67
577,085,085.03
111,596,370.33
179,000,000.00
C. PROFIT RESERVES
62,905,611.48
1- Legal Reserves
62,905,611.48
(610,947,502.43)
1- Provious Year Losses
(610,947,502.43)
1,013,530,605.65
E. ACCUMULATED LOSSES (-)
1- Net Income of the Period
13,538,103,271.49
10.00
10.00
(67,403,629.67)
F. NET PROFIT / LOSS FOR THE PERIOD
1,013,530,605.65
1- Geçmiş Yıl Zararları
43,002.98
534,877,612.76
2- Unpaid Capital (-)
E. PROVIOUS YEARS' LOSSES
(610,947,502.43)
3- Olağanüstü Yedekler
492,409,573.93
(42,511,041.81)
2- Provision for Other Laiblities and Expenses
577,085,085.03
62,905,611.48
36,250.10
2,728,509.37
4- Deposits and Guarantees Received
III. SHAREHOLDERS'EQUITY
62,905,611.48
C. KAR YEDEKLER
9,508,700.05
6,743,940.58
2- Treasury Loans
E. PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES
71,577,815.67
7,900.29
1,146,797,498.50
A. FINANCIAL LIABILITIES
B. TRADE ACCOUNTS PAYABLE
75,216.32
1,146,805,412.48
13.69
4- Inventory Overages
II. LONG TERM LIABILITIES
71,811,360.94
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
54
H. OTHER SHORT TERM LIABILITIES
10.00
1- Sermaye
PASİFLER TOPLAMI
4- Allowances for the Cost Expenses
43,002.98
1,973,648.21
F- PROVISION FOR OTHER PAYABLES AND EXPENSES
2- Prepaid Taxes and Funds on Profit for the Period
534,877,612.76
III. ÖZKAYNAKLAR
1- Dönem Net Karı
4- Other Liabilitiesnts Payable
(42,511,041.81)
A. ÖDENMİŞ SERMAYE
E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
2- Social Security Premiums Payable
36,250.10
11,240,483,129.06
11,238,509,480.85
E. TAXES PAYABLE AND OTHER FISCAL LIABILITIES
1- Taxes and Funds Payable
2,728,509.37
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1- Yasal Yedekler
5- Other Liabilities
6,743,940.58
B. TİCARİ BORÇLAR
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
4- Payables to Employees
9,508,700.05
12,889,206,825.52
C. OTHER SHORT TERM DEBTS
2- Payable Affiliates
7,900.29
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
4- Deposits and Guarantees Collected
1,146,797,498.50
A. MALİ BORÇLAR
2- Hazine Kredileri (403)
1- Sellers
13.69
H. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (397)
B. TRADE PAYABLES
1,146,805,412.48
F. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
2- Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük.
I.SHORT-TERM FOREIGN SOURCES
11,240,483,129.06
1,973,648.21
E. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
12,889,206,825.52
11,238,509,480.85
C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR
2- İştiraklere Borçlar
Cumulative
PASSIVES (SOURCES)
PASSIVES TOTAL
1,013,530,605.65
13,538,103,271.49
TETAŞ
X1I- İŞTİRAKLER
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.'nin üç ayrı iktisadi
devlet teşekkülüne ayrılmasını takiben TEAŞ'ın
iştirakleri ve bağlı ortaklıkları yeni kurulmuş olan
teşekküllerle faaliyet konuları esas alınmak kaydıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda TEAŞ iştiraki olan;
XII- ASSOCIATE
COMPANIES
Following the unboundling of Turkish Electricity
Generation-Transmission Corp. (TEAŞ) into three
seperate State Economic Enterprises, the affiliates and
afiliated partners of TEAŞ have been associated with the
newly established companies based on their fields of
activity. Within this context;
- AKTAŞ Elektrik A.Ş. ile,
- AKTAŞ Electricity Corp. Inc. And
- Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
- Kayseri and Vicinity Electricity Corp.
TETAŞ'ın iştiraki olmuştur.
Which were previously Associate Companies of TEAŞ
have been Associate Companies of TETAŞ.
- AKTAŞ Elektrik A.Ş.'ye görev verilmesine ilişkin
Bakanlar Kurulu Kararı 02.04.2002 tarihinde iptal
edilmiş; bu tarihten sonra adı geçen şirketin görev
bölgesine yapılmakta olan enerji satışları TEDAŞ'a
yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibari ile tüzel kişiliği
devam eden ancak herhangi bir faaliyeti bulunmayan
AKTAŞ A.Ş.'de Teşekkülümüzün %15 oranında hissesi
bulunmaktadır.
- Council of Ministers' Decision granting authorization to
AKTAŞ Electric Co., had been cancelled on 02.04.2002
and thus from this date on energy selling liabilities of
TETAŞ in the authorization region of aforementioned
company have been directed to TEDAŞ. Our Company
having 15% shares of AKTAŞ INC. continuing its legal
entity however having no activity.
- Teşekkülümüzün Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'de
bulunan % 20 oranındaki hissesi Özelleştirme Yüksek
Kurulunun 03.12.2009 tarihli 2009/67 sayılı kararı ile
özelleştirme kapsam ve programına alındığından
hisselerimiz 2010 yılı başında Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına devredilmiştir.
- Since 20% of shares of our Company in Kayseri and
Vicinity Electricity T.A.Ş. taken to privatization scope and
programme with the resolution of High Board of
Privatization dated 3.12.2009 and numbered 2009/67
our shares have been transferred to Directorate of
Privatization Administration.
55
TETAŞ
56

Benzer belgeler