sanoFi aventis - İstanbul Ecza Koop

Transkript

sanoFi aventis - İstanbul Ecza Koop
sanoFi aventis
ONEMLi BiLGi
CLEXANE 6000 ANTI-XA IU/0.6 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 36901 SERiSi
GERi <;EKiLMESi HAKKINDA
Tarih : 06 Temmuz 2011
Degerl i Mu§terimiz,
Bu mektup sizi Sanofi aventis ilac;lan Ltd . $ti'in , Sagllk Bakanl1g1 'nm bilgisi dahilinde kendi istegiyle Clexane
6000 anti-Xa IU/0.6 ml kullan1ma haz1r enjekti:ir 36901 no'lu serisini (SKT 05.2013) geri c;ektigini bildirmeyi
amac;la maktad1 r.
36901 seri numaral1 urun, bulk olarak ulkemizde henuz onayll bir tesis olmayan Csanyikvolgy (CSV)/Macaristan
tesis inde uretilmi§ ve onayl1 Le Tra iUFransa tesisinde ambalajlanarak sehven ulkemize gi:inderilmi§ ve dag1t1m 1
yapllm l§tlr.
Csanyikvolgy tesisi , dunyada ba§ta Fransa, ingiltere, Almanya , ispanya, italya, Avusturya olmak uzere 30
Avrupa Birlig i uye ulkesinde onayl1d1r ve bu uretim tesisinde uretilen urunler bu ulkelerde piyasaya
sunulmaktad1r. Aynca , 36901 no'lu ayn1 seri Fransa pazanna da sunulmu§tur.
Geri c;ekm e karan urunun kalitesine yi:inelik bir uygunsuzluktan kaynaklanmamaktadlr. Sanofi aventis ilac;lan Ltd .
$ti sad ece, Turkiye'deki ruhsat dosyas1 ile uyumsuz bir durum meydana geldiginden dolay1 bu karan vermi§tir.
Geri c;ekme i§lem i 2. S1n1f B seviyesinde uygulanacakt1r.
•
3690 1 seri numarasma sahip urunlerden eczanelere sat!§ yapt1ysan1z, bunlan geri isteyiniz. Eczanelerden
iade ed ilen ve deponuzda mevcut olan stokla birlikte urunleri en gee; 11 Temmuz 2011 tarih ine kadar iade
faturas1ile birlikte a§ag1daki adrese gi:inderilmesini rica ederiz ..
Nakliye bedel i firmam 1z taraf1ndan kar§llanacaktlr.
Sanofi aventis ila~lan Ltd. ~ti. Mi..imessillik Ecza Deposu
Eyi..ip Sultan Mahallesi imam Hatip Cad. No:4 Sancaktepe Kartal,istanbul
•
Belirti len serilerden elinizde yok ise lutfen ilgili yaz1y1 ve dag1t1m yapml§ oldugunuz eczanelerin listesini , isim ,
adres ve miktar bilgileri ile birlikte ka§eli ve imzall olarak a§ag1daki ki§i ve adrese kargo ile en gee; 48 saat
ic;inde gonderiniz.
Berrin Uyguner
Bi..iyi..ikdere Caddesi No: 193 Kat: 7 Levent I istanbul
•
Bu uygulam an1n geri bild irimi T.C.Sagl 1k Bakanl1g1 mevzuat1 geregince en k1sa surede tamamlanmal1d1r.
Bu kon udaki sorulann1z ic;in a§ag1daki telefon numaralan vee-mail adresinden bize ula§abilirsiniz.
0212 339 12 81 - 82
0212 339 12 87- 88
[email protected]
Yuka nda belirttigimiz konuda gi:istereceginiz i§birligi ic;in te§ekkur ediyoruz.
Sayg1 lanmlzla,
. $-·
e CaddesTI'to~ 1'93
Ka: 3-5- - - - -10,
34~94 Leven!- ~ijli I Istanbul- Tel.: +90-212-339 10 00 • Faks: +90·212·339 11 99 -www.sanofi-aventis.com.tr
Tic. Sic. No: 452485 I 400067

Benzer belgeler

sanoFi aventis

sanoFi aventis CLEXANE 6000 ANTI-XA IU/0.6 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 36901 SERiSi GERi <;;EKiLMESi HAKKINDA Tarih : 06 Temmuz 2011 Say1n Eczac1 , Bu mektup sizi Sanofi aventis ilac;lan Ltd . $ti 'nin, Sagl1k Ba...

Detaylı

I iL.02.. _ (~

I iL.02.. _ (~ ~.,,· ·'.'·J.: j ·r:f..lrrc.i!.~

Detaylı

Bouncing nedir YAHOO Son zamanlarda gruptan hic mesaj

Bouncing nedir YAHOO Son zamanlarda gruptan hic mesaj dolmus veya e-mail sunucunuz hesabinizi kapatmis, bu ve benzeri bir problem durumunda sizden geri donen mesajlar Yahoogroups' a geri gider, tabii ki bu Yahoogroups icinistenecek bir durum degildir....

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. srra lilanyum zrmba atma rSi yapabrlmelrdir Endoskopik lineer kesicinin olugturdugu zrmba hatlr uzun u0u 60mrn kesr uzunlugu 57 mm olmalrdrr 5. Endoskopik lineer kesicinin $aftr 360" rotasyon sa0la...

Detaylı

Aviator 3000 Serisi

Aviator 3000 Serisi 2. “S1 oFF ” ekranda belirecektir. [PLU] [5] [5] [5] [5] [5] basiniz. 3. “SCL” ekranda belirecektir. [FIX] basiniz. 4. “Step 1 ” ekranda belirecektir. Parametreleri Step 1'den 19*'a gecirmek icin [...

Detaylı

“Technology Adoption Life Cycle” Nedir ve Nerde, Nasil Kullanilir

“Technology Adoption Life Cycle” Nedir ve Nerde, Nasil Kullanilir Bu rapordanda anladiginiz gibi bazen belirli bir pazara konsantre olmak bazense olabildigince genislemek gerekmektedir. TALC in bize ogrettigi en temel sey ise, Chasm’i atlamak icin fokus, marketde...

Detaylı