MAYMET BÜLTENİ Cilt 2 Sayı 4 (20.04.2012)

Transkript

MAYMET BÜLTENİ Cilt 2 Sayı 4 (20.04.2012)
BÜLTEN
www.maymet.org
Cilt: 2 Sayı: 4 (20 Nisan 2012)
Değerli Meslektaşlarımız,
ılı ı
t la tısı ı
Mart
tari i e
amlı a
asta esi e
er ekleştir ik
e ka ar
MAYMET organizasyonunu destekleyen hastanelerimizin
ışı a ilk kez özel sektöre ait bir asta e e t la tımızı
a tık
ü e ka ar e
ile etir iğimiz ibi, b
t la tılarımız aki asıl ama ımız
e imizi
eğitimi e
katkı a b l a ak bilimsel bir rtam aratmak ve bire ler ve
kur mlar arası aki iletişimi ü le irmekte ir
bilimsel
ve s s al rtamı mümkü
l ğ
a a ı laştırarak
e imizi
i ti a
ğ
bil i
a laşımı ı
sağla abile eğimizi
üşü ü r z
Mart
a ı aki
t la tımız a a
G amlı a asta esi e b
üzel
ör ekleri e
biri i
aşa ık
T la tı ı
er ekleştirilmesi e emeği e e başta Sa ı Dr Far k
Köse ve Sa ı Dr Cem Yılmaz lmak üzere tüm asta e
alışa ları a teşekkür e eriz Ş bat a ı a a ı la ığımız
ülte imizi
iriş bölümü e Sa ı Dr Zafer Ca t rk
amızı
a belirtti i ibi, b t la tıları artık sa e e
a l
akası a e il vr a akası a ve sta b l
ışı a a il i ile izle mesi ve katılımı sa la ması bizleri
m tl etmekte ir
ba lam a M YM T e
l vere siz
sa ı e er t m alışma arka aşlarımıza ş kra larımızı
s arız
ak b
t la tılara katılımı
arttırılması
konusunda da azami gayretlerinizin devam etmesini
diliyoruz.
t la tıları müfre atı a a k k l ji, e el erra i,
patoloji ve radyoloji bilim alanları a
araştırma
revlileri i meme bilimi a ısı a
a ımı a katkı a
b l mak
zere
eliştirilmekte ir
e e le
k r mlarımız a
e
meslektaşlarımızı b t la tılara
ze li katılımları ı ze irmek ve imka
sa lamak
ö emli ir
k
a a ret sterme izi ri a e eriz
rı a
e i
em e k r mlarımız a rtak
r tebile e imiz
araştırma r jeleri i
er ekleştirilmesi i
e k
emli
l
ş
esi e iz
ama la s re M S M
alışması a katılımı ızı beklemekte iz
ıl bir i er
r jemiz e ıl s
a t la tılarımız a a ıla s
mları
a a eta lı larak erleme makaleler ali e etirerek bir
M YM T ıllı ı azırlamak la ak
k
a k
şma ı
meslektaşlarımız a
s
mları ı izle e
a i i e
k
şmaları ı makale olarak bizlere iletmelerini rica ederiz.
i e sa lıklı t
la tılar ile imizle
GEÇMİŞ TOPLANTI
“DUKTAL KARSINOMA IN SITU”
Dr. Uğur Deveci
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
DKİS’de Aksiller Yaklaşım
Tek l ji i ilerlemesi, asta farkı alığı ı artması ve
tarama r ramları ı
la ması, meme ka seri i erke
evre e akala ma ra ları ı artırmıştır
e
üzel
ör eği i
ktal karsi ma i sit (DK S) ra ları aki
artışla örmekte iz DK S, tüm meme ka seri ta ısı k
la
astaları % si i l şt rmakta ır DK S te rik larak
meme kt s
a bazal membra ı aşılma ığı erke evre
ka seri temsil etmekte ir azal membra ı aşmamış tümör
ü releri i metastaz a ması lası eğilke , DK S ta
aksiller metastaz ra ı % - larak örülmekte ir i
si
ile DK S sa ta a
astalara a ılan cerrahi eksizyon
s
a i vazif tümör sa tama ra ı % - arası a ır
r m östermekte ir ki aslı a aksiller metastaz
a mış la DK S astaları a sa ta ama a bir i vazif
ak mev tt r O al e ş temel s r ile karşı karşı a
kalmakta ız DK S astaları a aksiller eğerle irme
a ılsı mı? Ya ılması mı?
98
ılları s
a ka ar DK S taki aklaşım a aksiller
küraj r ti ike , se ti el le f
b
sisi i (SL )
a ı laşması ile DK S ta a irekt aksiller küraj a
vaz e ilmiş ve SL
ü eme irmiştir Ya ıla alışmalar
DK S ta aksiller metastaz ra ları ı
üşük l ğ
östermesi, işlemi mali et etki liği i s r la ması a
e e
lm ş ve DK S ta SL
i
r ti
larak
la ması ı
ğr lma ığı ka ısı a varılmıştır Le ar
ve arka aşları ı
4 ılı a a tığı e iş asta serileri
i ere erlemesi e DK S ta aksiller metastaz ra ı ı % ,4
l ğ
, eşlik e e mikr i vaz
varlığı a ise b ra ı
%5 e ıktığı ı östermiştir
r m mikr i vaz
varlığı ı
SL
a ılması ı erekli kıl ığı s
ğ rm şt r M ra
ve arka aşları, DK S ta SL
a ılması ı i vazif
ak ıkma
r m
a tek aşamalı
ameli at şa sı s ması ışı a ava taj sağlama ığı ı
belirtmiştir
1
DK S ta s ra a i vazif ak ıkma lasılığı la astaları
ta mi e ebilmek ve b sa e e riski üksek la astalar a
ilk aşama a SL
a ılması ı sağlamak i i
k sa ı a
araştırma a ılmıştır Lee ve arka aşları 59 DK S astası ı
alışmaları a alı r 59 asta a ameli at s rası a 7
asta a i vazif tümör sa ta ı r İ vazif tümör ıka
astalarla
re DK S
la
astalar, aş, tümör a ı,
ra
rafik kalsifikas
m rf l jisi, kitle varlığı, ükleer
ra e,
ekr z
ve
esm lazi
varlığı
a ısı a
karşılaştırılı r S
ta er iki r arası a i vazif tümörü
a a ö e ta mi ettiri i faktör sa ta mı r S wartz ve
arka aşları ı
a tığı alışma a ise k me
ti
ekr z
la vakalar a i vazif tümör sa tama ra ı ı a lamlı
üksek l ğ örülü r Ye ve arka aşları ı a tığı bir
iğer alışma a ise i vazif astalıkla ilişkili re iktif
faktörler sa ta ı r
lar <55 aş, ta ı ı k r bi
si ile
k
lması, mam rafi e >4 m tümör ve üksek ra e DK S
SCO
5 re beri e öre mastekt mi a ılması la la mış
DK S astaları a, i vazif tümör sa ta ma r munda SLNB
şa sı lama a ağı i i ilk aşama a SL
ilave e ilmesi i
ö ermekte ir DK S k
s
a kişisel e e imi üksek la
Dr Melvi
J Silverstei , mastekt mi kararı verile
astalar a, üst ış ka ra a eksiz
a ıla ak astalar a,
palpabl ya da 4 cm e bü ük kitlesi la lar a ilk aşama a
SL
işlemi i a tığı ı, b
ışı a kala
r mlar a ilk
aşama a SL
a ma ığı ı bil irmekte ir
S
larak DK S ta aksiller metastaz ra ı %5 i
altı a ır DK S
astaları a r ti
SL
a ılması
ö erilmez <55 aş, ta ı ı k r bi
si ile k
lm ş lması,
örü tüleme e >4 m tümör, üksek ra e DK S, k me ti
ekr z varlığı, i vazif
ak ıkma riski i artıra
re iktif
faktörler ir Pre iktif faktörleri varlığı a SL
i ilk
aşama a ilave e ilmesi e asta ile k
ş larak karar
verilmeli ir Mastekt mi a ılması la la mış DK S ta ise
SL
ilk aşama a
la malı ır
Dr. Bülent Karagöz
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Kliniği
DKİS’de Sistemik Tedavi
L büler Karsi ma İ Sit (LKİS) te avisi i bilateral
hedeflenmesi i aksi e D ktal Karsi ma İ Sit (DKİS)
te avisi e l kal üks azalımı a ö elik m aliteleri
(ra
tera i, erra i sı ır tümörsüzlüğü sağla a eksiz
)
etki liği ö
la a ır
a ı a l kal er ek üks
kadar ipsilateral ya da kontrlateral yeni meme kanser
elişimi örülmekte ir
e e le DKİS te avisi e
rm al te avi ü eme elmekte ir
rm
te avisi
larak etki liği r s ektif ra
mize alışma ile österilmiş
tek ila tam ksife ir Tam ksife i DKİS te avisi e
etki liği i araştıra iki alışma: S P -24 ve UK/ANZ
DC S alışmaları ır
alışmaları
i biri e e el
sağkalım ava tajı österilememiştir
K/ Z DC S alışması a l m ekt mi
la a DKİS
astaları alışma a alı mıştır x alışma üze i e l kal
radyoterapi (RT) ve tam ksife i etki liği araştırılmıştır
94 asta ı verileri i i ere
,7 ıllık s
ları a RT
te avisi ile i silateral i vazif ve i vazif lma a üksleri e
sırası la % 8 ve %
ra ı a azalma sağla ığı
bil irilmiştir. Tamoksifen tedavisi ile de i silateral tüm
üksler e % , i vazif lma a
üksleri e %
ve
k trlateral ükler e %54 ve i vazif üksleri e %5
azalma sağla ığı österilmiştir
NSABP B- 4 alışması a ise l m ekt mi a ıla ve RT ala
DKİS astaları alışma a alı mıştır
alışma a iki k l a
tam ksife laseb ile karşılaştırılmıştır
alışma ı -17
alışması la birleştirilerek s
la
a lık s
ları a
ka e ile üksleri %4 sı ı DKİS l ğ %54 ü ü e
invazif meme ka seri l ğ bil irilmiştir. Tamoksifen bu
alışma a i silateral i vazif üksü % , k trlateral meme
ka ser üksleri i e % azaltmıştır
alışma ı alt r
a alizleri e tam ksife ala
astalar a erra i sı ır
zitifliği i r
stik lma ığı a bil irilmiştir
Tam ksife
k lla ımı ı
e
öe mli yan etkileri
e
metri al ka ser elişimi, tr mb emb lizm ve katarakt
elişimi ir Yüksek riskli astalar aki kem r ve si
alışmaları a ve i vazif ka serleri a j va
rm
tera i
alışmaları a tam ksife i b
a etkilere a a k
l
a tığı österilmiştir S P - 4 alışması a a tam ksife
kullanan hastalarda 15 olgu plasebo alanlarda 7 olgu
endometri al ka ser ta ısı almıştır DKİS te avisi e
tam ksife etki liği i i e i i ta ımla mış re iktif faktör
östr je rese törü ( R) varlığı ır, ER (-) olan hastalarda
tamoksife etki liği österilememiştir.
DKİS sistemik te avisi e tam ksife
ışı a
iğer
rm al aja ları ve trast z mabı araştırıl ığı alışmalar
a var ır M P
alışması a üksek riskli astalar a
kemoprovensiyon
olarak
eksemestan
plasebo
ile
karşılaştırılmıştır
ra a DKİS ta sı la mastekt mi a ıla
asta a alışma a a il e ilmiş ve eksemesta ı meme
ka seri üksü ü azalttığı österilmiştir. IBIS II ve NSABP B5 alışmaları a a astraz lü tam ksife e karşı etki iliği
araştırılmakta ır ve alışmalar evam etmekte ir Yi e
devam eden NSABP B-4
alışması a a
R + DKİS
astaları a trast z mabı etkisi araştırılmakta ır
2
GÜNCEL YAYINLAR
Konjuge östrojeni ve meme kanseri insidansı ve
histerektomize postmenapozal kadınlarda mortalite:
randomize plasebo kontrollü Women’s Health Initiative
‘in genişletilmiş takibi
(Conjugated equine oestrogen and breast cancer
incidence and mortality in postmenopausal women with
hysterectomy: extended follow-up of the Women's Health
Initiative randomised placebo-controlled trial.)
Anderson GL, Chlebowski RT, Aragaki AK, Kuller LH,
Manson JE, Gass M, Bluhm E, Connelly S, Hubbell FA, Lane
D, Martin L, Ockene J, Rohan T, Schenken R, WactawskiWende J.
Lancet Oncol.2012 Mar 6. [Epub ahead of print]
Çeviri : Op. Dr. Sertaç Ata Güler
ğ özlemsel alışma ı aksi e, W me s ealt
itiative
(W : irleşik Devletler l sal Sağlık
stitüsü tarafı a
99 se esi e, aşlı ka ı ları majör sağlık r blemlerini
araştırmak
i i
k r lm ş
la
bir
araştırma
irişimi ir) alışması aki rast ele a rılmış ka ı lar a,
laseb ala lara öre sa e e östr je ala ka ı lar a
i vaziv meme ka seri i si a sı a a az ır Bu kohort
alışması a, östr je k lla ımı ı
z
süre e meme
ka seri i si a sı ve
e işletilmiş taki te m rtalite
eğerle irilmesi ama la mıştır
99 ve 998 se eleri arası a W , 4
irleşik Devletler
kli ik merkezi e
7 9 stme a zal ka ı ı ra
mize,
ift-kör, leseb k tr llü alışma a ka etmiştir 5 – 79
aşları arası a isterekt mi lm ş,
se elik sağkalımı
umulan ve mammografisi temiz olan hastalar, bilgisayar
r ramı ile rast ele larak, aş r b ve merkezlere öre
a rılarak ral k j e östr je almak ( , 5 m / ü ;
n=5310) ve plasebo (n=5429) almak üzere ağıtılmıştır
alşma 9 Ş bat
4 tari i e i me larak örüle a etki
sebebi le
r r lm şt r
Taki ler ise
alışma ı
la la mış s la ma süresi la
Mart
5 e ka ar
sür ürülmüştür 978
aşa a katılım ı ı , kab l e e
7 45 i e e işletilmiş s rveilla s i i
am alı mıştır 4
ğ st s
9 a ka arki e işletilmiş bil iler k lla ılarak,
östr je k lla ımı ı , i vaziv meme ka seri i si a sı,
tümör karakteristiği ve m rtalite üzeri e z
ö em
etkileri araştırılmıştır
Ortalama 10,8 (9,1 – 12,9) senelik takip sonunda, ortalama
5,9 (2,5 – 7,3) senelik östr je k lla ımı ( 5 vaka, % , 7 /
ıl)
laseb
k lla ımı ( 99 vaka, % , 5 / ıl) ile
karşılaştırıl ığı a a a üşük i vaziv meme ka seri
i si a sı a sa i l ğ örülmüştür
istatistiksel larak
farksız b l m şt r (p=0,76). Altgrup analizlerinde,
östr je k lla ımı ile meme ka seri risk azalması, be i
meme astalığı lma a ( = , ) ve a meme kanseri aile
ö küsü la lar a ( = , )
ğ laştığı
farke ilmiştir
Östr je r b
a, k tr l r b a öre meme ka seri den
a a az ka ı ölmüştür (Östr je r b : ölüm, % , 9 /
ıl ve k tr l r b :
ölüm, % , 4 / ıl) Yi e östr je
r b
a, k tr l r b a öre meme ka seri ta ısı a
sonra herhangi bir sebe le öle ka ı sa ısı a a az ır
(Östr je r b :
ölüm, % , 4 / ıl ve k tr l r b : 5
ölüm; % , 7 / ıl)
Östrojen Reseptörü Pozitif Duktal Karsinoma In Situlü
Kadınlarda Adjuvan Tamoksifen Müteakip Meme
Kanserini Azaltır: NSABP Protokol B-24 Temelli Bir
Çalışma
(Adjuvant Tamoxifen Reduces Subsequent Breast Cancer
in Women With Estrogen Receptor-Positive Ductal
Carcinoma in Situ: A Study Based on NSABP Protocol B24.)
Allred DC, Anderson SJ, Paik S, Wickerham DL, Nagtegaal
ID, Swain SM, Mamounas EP, Julian TB, Geyer CE Jr,
Costantino JP, Land SR, Wolmark N.
J Clin Oncol.2012 Mar 5. [Epub ahead of print]
Çeviri : Op. Dr. Sertaç Ata Güler
NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel
Project) B- 4 alışması l m ektomi ve radyasyon tedavisi
s rası a
ktal karsi ma i sit (DKİS) astaları a
a j va tam ksife k lla ımı ı fa aları ı östermiştir
astalar
rm
rese tör
r mları a bakılmaksızı
alışma a alı mıştır
alışma, rese tör durumu ile
tamoksifene verile te ki arası aki ilişki i retr s ektif
larak eğerle irmiştir
7
DKİS ta ılı asta a ( rji al alışma
ülas
%4 i) östr je (ÖR) ve r ester
(PR) rese törleri
eğerle irilmiştir
zma merkezi asta e labarat varı
parafin blokları mev t la (n=449) tüm asta vakaları a
rese tör
r m
immü
ist kim a (İ K) ö temi le
belirlemiştir Diğer astaları s
ları a ( = 8 ) eğişik
met larla (ö elikle İ K) katılım ı e stitüler tarafı a
eğerle irilmiştir
ıllık taki te ve genel takipte
( rtalama 4,5 ıl) rese tör
r m a öre tam ksife i
fa aları birleştirilmiş s
lar ile eğerle irilmiştir
%76 hasta a ÖR zitif b l m şt r ÖR zitif la DKİS
astaları a, tam ksife k lla a lar a laseb a öre
ıllık ve e el taki ler e l şa ak meme ka seri ciddi
oranlar a azalmıştır
eğerler m ltivar a t a aliz e e
a lamlı kalmıştır Ol şabile ek meme ka seri vakaları a ı
taraf ve a karşı taraf, i vaziv ve a
i vaziv larak a rı
a rı eğerle iril iği e s
lar a a az a lamlı lmak
üzere be zer ıkmıştır ÖR negatif la DKİS vakaları a
a lamlı bir fa a tes it e ilememiştir %66 vakada PR ve
%79 vaka a ise er iki rese tör zitif larak b l m şt r
ve nispi olarak veya e el larak i biri a lız a ÖR kadar
re iktif b l mamıştır
S
larak S P - 4 alışması aki ÖR
zitif la
sta art te avi s rası a a j va tam ksife ala DKİS
astaları a
l şa ak meme ka seri a lamlı
larak
azalmakta ır DKİS
astaları a a j va
tam ksife
k lla ımı öz ö ü e alı malı ır
S
lar, isterekt mize lm ş sem t mları ı e irilmesi
i i östr je k lla a ka ı lar a 5 ıllık meme ka seri
i si a sı ve m rtalitesi i i üve sağlamıştır
a rağme ,
s
lar, artmış meme ka seri riski la
ülas
lara
la maması sebebi le, meme ka seri risk azalması i i
östr je k lla ımı ı esteklememekte ir
3
GELECEK PROGRAM
HABERLER
12 Mayıs 2012 Cumartesi
Montania Otel Mudanya / Bursa
MAYMET –
rsa Meme
astalıkları Der eği Ortak
T la tısı
M YM T öl esel Der ekler ile işbirliği a ı r M YM T
20
ılı Ma ıs a ı a
rsa, Mudanya a bir ü lük
t la tı er ekleştire ek
6 Ekim 2012 Cumartesi
Malte e Ü iversitesi İsta b l M RM K
MAYMET- SO Ortak T la tısı
23 Kasım 2012 Cuma
İsta b l
MAYMET-ROC Ortak T
re Merkezi
la tısı
21 Aralık 2012 Cuma
Kartal Lütfi Kır ar
Ot r m aşka ı : M stafa Ö C L
Meme ka seri i ta ısı aki e ilikler (
k) : Erkin
ARIBAL
Meme ka seri e böl esel te avisi eki yenilikler (ablatif /
cerrahi) (20 dk) : Müj a
L ŞK
Meme ka seri e
öl esel te avisi eki
e ilikler
(Radyoterapi) (20 dk) : Görkem KS
2. MAYMET – SO rtak t la tısı 6 kim
e İsta b l
M RM K
re Merkezi e üze le e ek
ılı itibari
ile bu ortak t la tı vr a O k l ji Ok l
resmi
r ramı a girdi. İ leri e
SOM i ra k r l ü eleri
Mar R sselli Del T r (İtal a) ile C rist s Mark
l s
(Y a ista ) ve Vi e z
sebi (İtal a) ile Sylvia HeywangKöbr
er ( lma a) ve
war
zave
(İsve ) un
l ğ ala ları a ta ı mış vr a ülkelerinden radyolog,
erra ve at l ları katıla ağı t la tı ı başka lığı ı
Prof. Dr rki rıbal a a ak
Meme
astalıkları ile il ili İ iliz e
azılmış “ l
s
mları ızı” l slar arası elektr ik a ık erişimli bir er i
la “ reast Case” e (www breast ase m) ü retsiz larak
eğerle irilmek üzere lla abilirsi iz
M YM T, erra meslektaşlarımızı ter ati al S r i al
S iet ( l slar arası Cerra i Der eği) ve alt r b
la
reast S r er
ter ati al ( l slar arası Meme Cerra isi
Der eği) a üye olamaya davet eder (http://www.breastsurg-i tl r /) Ü eliği
etire eği ava tajlar arası a
i irimli k
re ( ter ati al S r i al Week; SW, Dü a
Cerra i K
resi) katılımı, ü retsiz W rl J r al f S r er
er isi e ü elik (basılı er i i a rese teslimi ve on-line
erişim akkı) ve l slar arası merkezler e kısa ve z
süreli e e im kaza ma ama lı kli ik zi aretlere katılım er
almakta ır Ü eler a rı a
als f S r i al O
l
,
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, International
Journal of Colorectal Diseases, Journal of Hepato-BiliaryPancreatic Surgery, Journal of Gastrointestinal Surgery,
La e be k s r ives f S r er , e r s r i al Review,
Pediatric Surgery International, Surgery Today, Surgical
Endoscopy, Annals of Surgical Oncology, Archives of
Orthopaedic and Trauma Surgery, International Journal of
Colorectal Diseases, Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic
S r er , J r al f Gastr i testi al S r er , La e be k s
Archives of Surgery, Neurosurgical Review, Pediatric Surgery
International, Surgery Today ve Surgical Endoscopy
er ileri e ü retsiz
-li e
laşabilme
akkı el e
etmekte ir 5 aş altı erra lar i i ü elik ü reti %5
i irimli ir Ü elik şartları i i
tt ://www breast-surgi tl r / a resi e
a a Dr
a a ır M Güllü ğl
(bm ll
l @marmara e tr) a bil i alı abilir
23- 7 Ma ıs
olan 8
l sal
ala ı a
lla a
Di k Rai sb r k
tari leri arası a İzmir e üze le e ek
Cerra i K
resi e meme erra isi
a miel J T R t ers ve İ iltere e
şma ı larak katıla ak
24- 5
lül
e
ir e e ilki a ıla Türk-Bulgar
kri Cerra i Klü t la tısı a alı a kararlar ereği
bir s raki t la tı ı
l arista ı
a sk şe ri e
Ma ıs-2 Haziran 2012 tari leri arası a Türk-Endokrin
Meme ve
kri
Cerra i Klübü t la tısı
larak
üze le mesi e karar veril i
ü lük bilimsel, bir ü lük
s s al r ramı i ere ek la b t la tı a katılmak iste e
meslektaşlarımız eşbaşka lar Dr
a a ır M Güllü ğl
([email protected]) veya Dr. Rumen Pandev
(r me a [email protected] a
m) e başv rabilirler
İsta b l
kri T la tıları başlığı altı
bir eğitim r ramı a rtaklık e i r
t la tı
la la makta ır T la tıları
Okme a ı ğitim ve raştırma asta esi
G T
a ar aşa ğitim asta esi e
Ge iş bil i i i www.istet.org adresi e başv
a M YM T e i
ılı a 4 a et
iki a eti S
e iki a eti ise
üze le e ektir
rabilirsi iz
4
“Hali Hazırda Ulusal Düzeyde Yürütülen Çok Merkezli
Cerrahi Çalışmalara Katılım Gerekiyor”
MAYMET MESEM 1001 çalışması
http://www.maymet.org/duyuru.php
alışma ı resmi başlığı: MEME KANSERİNDE SENTINEL
LENF NODUNDA MİKROMETASTAZ OLAN OLGULARIN
TAKİBİ
M YM T ü esi k r mlar ışı a G T
kara, TC S
rsa
li Osma Sö mez O k l ji asta esi, D k z
lül Tı
Fakültesi,
a Me eres Tı Fakültesi ve İ Ü Cerra aşa
Tı Fakültesi alışma a asta vermekte irler alışma a
katılmak iste e ler i i irtibat:
Yr D Dr ğ r Deve i Tel: 0505 7981192,
e-posta: [email protected]
MF07-01 çalışması
http://www.site.adu.edu.tr/mf07-01
alışma ı resmi başlığı: METASTATİK MEME KANSERİ
TANISI ALAN HASTALARDA PRIMER TEDAVİ OLARAK
CERRAHİ UYGULAMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ:
MF07-01
Dü a a k
s
aki iki alışma a birisi la b
alışma a ali azır a l sal baz a
merkez asta
vermekte ir alışma a katılmak iste e ler i i irtibat:
Pr f Dr Ser ar Özbaş Tel.: 0256 4441256 / 1121
GSM: 0533 6880266, e-posta: [email protected]
MULTİFOKAL, MULTİSENTRİK VE BİLATERAL SENKRON
MEME KANSERLERİNE AİT HİSTOPATOLOJİK VE
PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Çok merkezli, retrospektif klinik çalışma
alışma a katılmak iste e ler i i irtibat:
Pr f Dr Ser ar Özbaş Tel : 5 444 5 /
GSM: 0533 6880266, e-posta: [email protected]
MEME VE ENDOKRİN CERRAHİ
ALANINDA KONGRELER
18. Ulusal Cerrahi Kongresi,
23 – 27 Ma ıs
, İzmir
http://uck2012.org
Avrupa Endokrin Cerrahi Kongresi (ESES),
24 –
Ma ıs
, Göte r , İsve
http://www.eses2012.com
Türk – Bulgar Endokrin ve Meme Cerra i K lübü
T la tısı,
Ma ıs – 2 Haziran 2012, Bansko, Bulgaristan
http://www.t-besc.org
Düssel rf Meme Ka seri K
resi,
7 – 9 azira
, Düssel rf, lma
a
International Symposium on Contrversies in Endocrine
Surgery and Translational Research
23- 5 ğ st s
, er e , rve
http://www.kongress.no/kongresser/kongresser2012/bergen-endocrine-surgery/welcome/
2. EURAMA (European-Asian Society of Mastology) Congress,
21lül
, M sk va, R s a
2nd MAYMET-ESO Joint Meeting,
6 kim
, İsta b l
11. Medikal-Cerra i
kri
Kursu
15- 8 Kasım
, tal a
http://www.endokrin.com
l ji Mez
i et S
rası ğitim
FAYDALI LİNKLER
http://www.endokrin.com
http://www.socialdoctors.com (sa e e siz
http://www.mhdf.org.tr
http://www.memesagligi.dergisi.org
http://endokrincerrahisi.org
http://www.sena-turk.org
kt rlar i i )
TEŞEKKÜR
D Dr. li İlker Filiz
O Dr Serta ta Güler
Yr D Dr ğ r Deve i
K aeli Ü iversitesi Matbaası
ROC Müsta zarları Lt Şti
DOLUNAY Catering
İRTİBAT
T la tıları r ramı a üze li larak aber ar lmak
iste e
meslektaşlarımız M YM T
ilimsel Sekreter
Yar ım ısı D Dr li İlker Filiz ile irtibat k rabilirler
Tel: 0532 4350986, e-posta: [email protected]
5

Benzer belgeler