sunuş - Amasya Üniversitesi

Transkript

sunuş - Amasya Üniversitesi
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
Şubat 2013
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
15
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
1
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ...................................................................................................................................................................... 3
I- GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................................... 4
A-) MİSYON ve VİZYON…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
B-) YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR………………………………………………………………………………………………………….5
C - ) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER………………………………………………………………………………………………………………………..8
C.1-) FİZİKSEL YAPI .......................................................................................................................................... 8
C.2- ) TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................................................................... 10
C.3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ....................................................................................................... 11
C.4-) İNSAN KAYNAKLARI .............................................................................................................................. 11
C.5-) SUNULAN HİZMETLER .......................................................................................................................... 13
II - AMAÇ ve HEDEFLER .......................................................................................................................................... 14
A-) BAŞKANLIĞIMIZIN AMAÇ VE HEDEFLERİ…………………………………………………………………………………………………14
B-) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER………………………………………………………………………………………………………15
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..................................................................................... 16
A-) MALİ BİLGİLER……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
A.1- Bütçe Uygulama Sonuçları .................................................................................................................... 16
A.2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .............................................................................................. 16
B- PERFORMANS BİLGİLERİ…………………………………………………………………………………………………………………………..18
B.1- Faaliyet Bilgileri ..................................................................................................................................... 18
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................................ 22
A-) ÜSTÜNLÜKLER………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
B-) ZAYIFLIKLAR……………………………………………………………………………………………………………………………………………22
C- DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………………………………………………………………..22
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI .............................................................................................................................. 23
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
2
SUNUŞ
17 Mart 2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 Sayılı Kanunla kurulan
Amasya Üniversitesi; temel amaç olarak kabul ettiği bilimsel düşünceyi çağdaş dünya görüşü olarak
öğrencilerine sunmak amacıyla kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde özgörev ve özgörüşlerini oluşturmak için gerekli adım olan Stratejik Planını (20102014) 2008 Aralık ayında Üniversite Senatosunda görüşerek son şekliyle kabul etmiştir.
Gelişen çağımızın gerektirdiği bilgi, birikim ve teknoloji kullanımına gösterdiği hassasiyet ve
yeniliklere açık olan düşünce anlayışı ile Stratejik Planlama, Bütçe Performans, Muhasebe, Kesin
Hesap ve Raporlama ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol alt birimlerinden oluşan Başkanlığımız, 13
personeli ile birlikte misyonunu yerine getirebilmek ve çağdaş vizyonuna ulaşabilmek için çalışmalarını
azimle sürdürmektedir.
Üniversitemiz 2012 Yılı Bütçesini Stratejik Planına, yıllık amaç ve hedefler ile performans
göstergelerine göre program ve proje bazında kaynak tahsislerini mali mevzuat çerçevesinde en
uygun biçimde belirtilen tavan ve taban ölçüsünde oluşturmaya çalışmıştır.
Performans ölçüm sisteminin bir çıktısı olarak düşünebileceğimiz faaliyet raporları 5018 Sayılı
Kanunun 41’inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Başkanlığımızca 2012
mali yılında gerçekleştirilen hizmetler ve faaliyetlere ilişkin olarak rapor edilen “2012 Mali Yılı Birim
Faaliyet Raporu” hazırlanarak kamuoyunun taktirlerine sunulmuştur.
Saygılarımla...
Abdullah ATLI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
3
I- GENEL BİLGİLER
A-) MİSYON ve VİZYON
……………………………………………………………………………….
MİSYONUMUZ
…………………………………………………………………………….…
Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında Kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve
raporlanması amacıyla etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, yürütülmesi ve
geliştirilmesi Başkanlığımızın misyonunu oluşturmaktadır.
……………………………………………………………………………….
VİZYONUMUZ
……………………………………………………….………………………
İşinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadromuzla, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına
yansıtan, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaçlayan, evrensel değerlere saygılı bir iletişimi
benimseyen ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir başkanlık olmaktır.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
4
B-) YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 Sayılı Kanunun
15. maddesi ve 18 Şubat 2006 tarih ve 26084 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığımızın görevleri şunlardır;

















Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak
üzere gerekli çalışmaları yapmak,
Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz
etmek ve genel araştırmalar yapmak,
Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
Üniversitenin İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
Üniversitenin Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak,
Üniversitenin Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
Üniversitenin İlgili mevzuatı çerçevesinde gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini
yürütmek,
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin
faaliyet raporunu hazırlamak,
Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvelleri ile muhasebe kayıtlarının uygunluğunu karşılaştırmak ve taşınır kayıtlarını
tutmak,
Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak,
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini
artırmak için gerekli hazırlıkları yapmaktır.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
5
MUHASEBE YETKİLİSİ
Muhasebe Yetkilisi 5018 sayılı Kanun uyarınca özel bütçe kapsamında yer alan Üniversitelerde
üst yönetici tarafından atanır.
 Gelir ve alacakların ilgili mevzuata göre tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve para ile
ifade edilebilen değerler ile emanetin alınması, saklanması ve ilgililere verilmesi veya
gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işlemlerini yürütür.
 Muhasebe Yetkilisi bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.
 Muhasebe Yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.
 Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

Yetkililerin imzasını,

Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

Maddi hata bulunup bulunmadığını,

Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlüdür.
 Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek
onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.
 Muhasebe yetkililerinin görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe
kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle
sınırlıdır.
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Gerçekleştirme Görevlisi 5018 sayılı kanunun 33’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirme
görevlileri; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya
ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini
yürütürler.
 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden,
 İç kontrol, ön mali kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasların 14’üncü maddesi
uyarınca harcama birimlerinde ödeme ve verimli kullanılmasından,
 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün
işleyişinden sorumludurlar.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
6
 Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi
düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilir.
TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ
 Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır
hesaplarını konsolide etmek,
 Taşınır hesap cetvellerini hazırlamak,
 Biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumludur.
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
 Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine
göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen
taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların
kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması
için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama
yetkilisine bildirmek,
 Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok
seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını
yapmak ve yaptırmak,
 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmaktan
sorumludur.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
7
C -) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
C.1-) FİZİKSEL YAPI
Başkanlığımız, Üniversitemiz Rektörlük İdari Birimler Binasının 4. katında hizmet vermektedir.
HİZMET ALANLARI (m2)
SAYI
TOPLAM ALAN ( m2 )
KULLANAN KİŞİ
SAYISI
Başkan Odası
1
70 m2
1
Şube Müdürü Odası
1
35 m2
1
Bütçe Performans Odası
1
35 m2
2
Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama
1
35 m2
2
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
1
35 m2
2
Vezne
1
35 m2
1
Stratejik Planlama
1
35m2
1
Taşınır Konsolide Yetkilisi Odası
1
35m2
1
Muhasebe Proje Odası
1
35m2
1
Sekreter Odası
1
35 m2
1
Arşiv Odası
2
105m2
1
12
490 m2
14
HİZMET ALANLARI
TOPLAM
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
8
TAŞINIR MALZEME LİSTESİ
TAŞINIR MALZEME LİSTESİ
ÖLÇÜ BİRİMİ
MİKTAR
Adet
1
255.02.01.01.01.01 Bilgisayar Kasaları
Adet
18
3
255.02.01.01.01.03 Ekranlar (monitör)
Adet
18
4
255.02.01.01.05.02 Dizüstü Bilgisayarlar
Adet
1
5
255.02.01.01.05.02 Tablet Bilgisayarlar (exper easypad p10man 3G)
Adet
1
6
255.02.01.01.06.01 Netbook Bilgisayar
Adet
1
7
255.02.02.01.03
Adet
10
8
255.02.02.01.03.03 Lazer Yazıcılar (Brother MFC8880DN)
Adet
3
SIRA NO
TAŞINIR KODU
1
253.03.02.01.01
2
TAŞINIR ADI
Buzdolapları
Lazer Yazıcılar
9
255.02.02.01.08
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
Adet
1
10
255.02.03.01
Fotokopi Makineleri
Adet
1
11
255.02.04.01.01.03 Sabit Telefon (analog) Makinası
Adet
5
12
255.02.04.01.06
IP Telefonlar
Adet
2
13
255.02.99.01.01
Hesap Makineleri
Adet
13
14
255.02.99.02.05.01 Klima
Adet
3
15
255.02.99.02.06
Vantilatörler
Adet
4
16
255.02.99.07.01
Mühürler
Adet
1
17
255.03.01.01.01
Dosya Dolapları
Adet
19
18
255.03.01.01.03.04 İkili volanlı kapaksız çift taraflı kompak arşiv dolabı
Adet
6
19
255.03.01.01.03.05 İkili kapaksız sabit tek taraflı kompak arşiv dolabı
Adet
2
20
255.03.01.01.03.09 İkili volanlı kapaklı çift taraflı kompak arşiv dolabı
Adet
2
21
255.03.01.01.12
Kapaklı Dolap
Adet
2
22
255.03.01.02.02
Toplantı Masaları
Adet
1
23
255.03.01.02.03
Çalışma Masaları
Adet
18
24
255.03.01.03.01
Çalışma Koltukları
Adet
25
25
255.03.01.03.02
Misafir Koltukları
Adet
29
26
255.03.01.03.03
Bekleme Koltukları
Adet
1
27
255.03.01.03.99
Diğer Koltuklar
Adet
2
28
255.03.01.04.01
Klasik Tip Sandalyeler
Adet
14
29
255.03.01.07.01
Orta Sehpa
Adet
14
30
255.03.01.08
Etejerler ve Kesonlar
Adet
20
31
255.03.01.09.03
Deri Duvar Panosu
Adet
1
32
255.03.01.10.01
Para Kasaları
Adet
1
33
255.03.01.12
Bankolar
Adet
1
34
255.03.01.99
Diğer Büro Mobilyaları
Adet
1
35
255.07.01.05.02
Kitaplıklar
Adet
3
36
255.07.02.01.06
Diğer Kitaplar
Adet
4
TOPLAM
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
249
9
C.2-) TEŞKİLAT YAPISI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ
5018 sayılı Kanunun 60. Maddesindeki görevleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kanunun 15.
Maddesiyle kurulan Başkanlığımız, Üniversitemizin sekiz daire başkanlığından birisi olup Üniversitenin
stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve mali hizmetler faaliyetlerini
yürütmek üzere;
Stratejik Planlama
Bütçe Performans
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
alt birimlerinden oluşmaktadır.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
10
C.3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
YAZILIMLAR
Üniversitemiz birimleri taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini SGB.net yazılım programı
üzerinden yürütmektedir.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1
255.02.01.01.01.01
Bilgisayar Kasaları
Adet
18
2
255.02.01.01.01.03
Ekranlar (monitör)
Adet
18
3
255.02.01.01.02
Adet
1
4
255.02.01.01.05.02
Adet
1
5
255.02.01.01.06.01
Dizüstü Bilgisayarlar
Tablet Bilgisayarlar (exper easypad
p10man 3G)
Netbook Bilgisayar
Adet
1
6
255.02.02.01.03
Adet
10
7
255.02.02.01.03.03
Adet
3
8
255.02.02.01.08
Lazer Yazıcılar
Lazer Yazıcılar (Brother MFC8880DN)
Çok Fonksiyonlu
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
Adet
1
9
255.02.03.01
Fotokopi Makineleri
Adet
1
10
255.02.04.01.01.03
Sabit Telefon (analog) Makinası
Adet
5
11
255.02.04.01.06
IP Telefonlar
Adet
2
12
255.02.99.01.01
Hesap Makineleri
Adet
13
13
255.02.99.02.05.01
Klima
Adet
3
14
255.02.99.02.06
Vantilatörler
Adet
4
TOPLAM
81
C.4-) İNSAN KAYNAKLARI
Başkanlığımız 2012 Mali Yılı Sonu itibari ile 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Uzman
Yardımcısı, 1 Teknisyen, 5 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur olmak üzere toplam 13 personelle hizmet
vermektedir.
ÜNVANI
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Teknisyen
Uzman Yardımcısı
TOPLAM
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
ATANMA ŞEKLİ
ADET
657 S.K. 4-a
657 S.K. 4-a
657 S.K. 4-a
657 S.K. 4-a
657 S.K. 4-a
657 S.K. 4-a
1
1
5
3
1
2
13
11
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
İDARİ
PERSONELİN
İLKÖĞRETİM
EĞİTİM
DURUMU
LİSE
ÖNLİSANS
LİSANS
YÜKSEK
LİSANS VE
DOKTORA
TOPLAM
KİŞİ SAYISI
-
2
2
9
-
13
YÜZDE (%)
-
15
15
70
-
100
İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
İDARİ
PERSONELİN YAŞ
İTİBARİYLE
DAĞILIMI
20-25 YAŞ
26-30 YAŞ
31-40 YAŞ
41 YAŞ ve
ÜZERİ
TOPLAM
KİŞİ SAYISI
0
5
1
7
13
YÜZDE (%)
0
38
8
54
100
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
12
İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI
İDARİ PERSONELİN
KADIN-ERKEK DAĞILIMI
KADIN
ERKEK
TOPLAM
KİŞİ SAYISI
5
8
13
YÜZDE (%)
38
62
100
38%
Kadın
62%
Erkek
C.5-) SUNULAN HİZMETLER
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesi ile 5436 Sayılı
Kanunun 15’inci maddesine uygun olarak hazırlanan Başkanlığımız şube müdürlüklerinin çalışma usul
ve esaslarına ilişkin yönergelerinde Başkanlığımızca sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
MUHASEBE, KESİN HESAP ve RAPORLAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ




Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
Malî istatistikleri hazırlamak.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
13
STRATEJİK PLANLAMA ve BÜTÇE PERFORMANS BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ
 Bütçeyi hazırlamak,
 Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
 Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını
İzlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek,
İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ
 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapmak,
 İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 Ön malî kontrol görevini yürütmek,
 Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

VEZNENİN GÖREVLERİ
 Tahakkuka bağlanan ödeme emri belgelerini ilgili banka hesaplarına veya kişilere nakdi olarak
ödenmesini gerçekleştirmek,
 Teminat mektuplarını emanete alarak kasada muhafaza etmek,
 Öğrenci tedavi evraklarında bulunan fatura (B) küpürlerini ilgili sağlık kuruluşuna göndermek.



2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
14
II - AMAÇ ve HEDEFLER
A-) BAŞKANLIĞIMIZIN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Üniversitemiz 2010-2014 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan amaç ve hedefler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;
STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK HEDEFLER VE İLGİLİ FAALİYETLER
Hedef-1.1: Kütüphane Koşullarının Güncelleştirilmesi Ile Yazılı ve Sanal Bilgi Kaynaklarına Erişim
Stratejik Amaç-1: Çağdaş bilimin gerektirdiği Olanaklarının Arttırılması.
ilkeler ve yöntemler ışığında eğitimFaaliyet-1.1.1: Belirlenen stratejik hedef doğrultusunda yazılı ve sanal kaynak dengesini
öğretimin yeniden yapılandırılması
belirleyerek kitap sayısını veya internet kaynaklarına ulaşmak için gerekli mali kaynağı oluşturmak
üzere bütçeyi her yıl en az %25 oranında arttırmak.
Hedef-2.1: Bilimsel Araştırma ve Yayın Sayısının Niteliğini ve Niceliğini, Ulusal Ve Uluslararası
Ölçütlere Uygun Hâle Getirmek.
Stratejik Amaç-2: Uluslararası alanda söz
sahibi olmak için evrensel bilime katkı
sağlamak adına akademik, sosyal, kültürel
ve sanatsal gelişimi gerçekleştirmek.
Faaliyet-2.1.1: Her yıl Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projelerinine ayrılan bütçe miktarını %20
oranında arttırmak.
Hedef-2.2: Ar-Ge Alt Yapısının Geliştirilmesi için yeni kaynaklar oluşturmak.
Faaliyet-2.2.1: Her yıl bölgenin ve özel sektörün ilgi alanlarına giren projeler üretmek için gerekli
kaynak sağlamak.
Hedef-2.3: Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminden Öğretim Elemanlarının
Projelerine Ayrılan Bütçe Desteğini Artırmak.
Faaliyet-2.3.1: Üniversitede araştırma projelerine ayrılan kaynak her yıl en az % 10 arttırılacaktır.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
15
14
B-) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Başkanlığımız 13.09.2007 tarihinde kurulmuş, kurumsal manada genç ve dinamik bir birimdir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve yılı programı, orta vadeli
program, orta vadeli mali plan çerçevesinde Daire Başkanlığımızın temel politika ve öncelikleri
belirlenmiştir.
Politika ve önceliklerimizin esas kaynağı olan Orta Vadeli Programın temel amacı, Dokuzuncu
Kalkınma Planında da belirtildiği üzere “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış
bir Türkiye” vizyonunu esas alarak, insanımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir program ve
bütçe süreci gerçekleştirmektir’’. “Bilgi toplumuna dönüşen” ifadesiyle Üniversitelere büyük bir
sorumluluk yükleyen programın bütçe sürecinde Başkanlığımız; Stratejik Yönetim ve Planlama,
Performans ve Kalite Ölçütlerini Geliştirme, Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Hizmetler fonksiyonlarını
yürütmektedir.
Kurum içerisinde etkin bir danışmanlık faaliyetini yürütmek Başkanlığımızın öncelikli
hedeflerinden birisidir. Sonuç odaklı bir yönetim yaklaşımı benimsenmekte ve bu doğrultuda anlayışlı,
hoşgörülü, şeffaf ve kaliteli hizmet üretme anlayışı temel alınmaktadır.
Başkanlığımızın görev alanına giren konular teknik bilgi ve beceri gerektirmektedir. İlgili
mevzuat yeni ve sürekli revize edilmektedir. Bu çerçevede başkanlık olarak hizmet içi eğitime önem
vermemiz öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca fiziki ortamın ve teknolojik imkânların gözden
geçirilmesi ve yeniden dizaynı faaliyetleri ile çalışma ortamının daha ergonomik hale getirilmesini
sağlamak, personellerimizin birbirleriyle uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak,
gelişimlerinde kariyer ve liyakat ilkesine önem vermek suretiyle, personellerimizin motivasyonlarını
yüksek tutmak ve kaliteli iş ve hizmet üretmek temel politikalarımız arasındadır.
Başkanlığımız, faaliyetlerini kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması
ilkeleri doğrultusunda titizlikle sürdürmektedir. Mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin hale
getirilerek yerleştirilmesi için, personellerimiz özverili bir şekilde çalışma; geçmişi ve günümüzü iyi
değerlendirerek, geleceği öngörüp gerekli tedbirleri alma gayreti içerisindedirler.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
15
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
A-) MALİ BİLGİLER
A.1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2012 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen toplam ödenek 465.330,00 TL
olup, yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşmelerle birlikte bu ödenek miktarı toplamda 464.000,00 TL
olmuştır.
2012 MALİ YILI BÜTÇE
ÖDENEKLERİ
2012 KBÖ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM ÖDENEK
01-Personel Giderleri
388.330
15.000
22.330
381.000
02-S.G.K Devlet Primi Giderleri
64.000
0
0
64.000
03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri
13.000
6.000
0
19.000
TOPLAM KAYNAK
465.330
21.000
22.330
464.000
A.2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2012 MALİ YILI BÜTÇE ÖDENEĞİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI
2012 Mali Yılı Bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımına bakıldığında toplam
ödeneğin % 82’sini 01-Personel Giderleri , %14’ünü 02-S.G.K Devlet Primi Giderleri ve %4’ünü 03-Mal
ve Hizmet Alımları Giderleri oluşturmaktadır.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
16
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU
2012 MALİ YILI
BÜTÇE
2012 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN
GERÇEKLEŞMELERİ
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
01-Personel Giderleri
388.330
15.000
22.330
381.000
378.690,75
%99,40
02-S.G.K Devlet Primi
Giderleri
64.000
0
0
64.000
63.519,26
%99,20
03-Mal ve Hizmet
Alımları Giderleri
13.000
6.000
0
19.000
15.057,34
%79,20
TOPLAM KAYNAK
465.330
21.000
22.330
464.000
419.545
%90,40
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
17
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
B.1- Faaliyet Bilgileri
STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE PERFORMANS BİRİMLERİ
YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AKTARMA, EKLEME VE REVİZE İŞLEMLERİ
İŞLEM TÜRÜ
SAYI
AKTARMA
5
EKLEME
95
AFP REVİZE
4
TOPLAM
104
2012 Mali Yılı içerisinde 5’i aktarma, 95’i ekleme ve 4’ü revize olmak üzere
toplam 104 bütçe işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan 5 aktarma işleminde toplam 7.693.000 TL, 83 likit karşılığı ödenek kaydı
işleminde 3.103.895,74 TL, 7 bağış ve yardımların ödenek kaydı işleminde toplam
291.172,38 TL ve 5 gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işleminde toplam 106.135,43 TL
ödenek kaydı yapılmıştır.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
18
MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ
İŞLEM TÜRÜ
SAYI
YEVMİYE SAYISI
6530
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ (YEVMİYE TOPLAMINA DAHİLDİR)
2089
ÖDEME EMRİ BELGESİ (Toplam)
4441
ÖDEME EMRİ BELGESİ (01-Personel Giderleri - 02-SGK Prim Giderleri)
2200
ÖDEME EMRİ BELGESİ (03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri)
2064
ÖDEME EMRİ BELGESİ (05-Cari Transferler)
56
ÖDEME EMRİ BELGESİ (06-Sermaye Giderleri)
121
2012 Mali Yılı Sonu itibariyle 2089’u muhasebe işlem fişi ve 4441’i ödeme emri belgesi
olmak üzere toplam 6530 yevmiye girişi yapılmıştır.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
19
İŞLEMİN ADI
YEVMİYE ADEDİ
TUTAR
EMEKLİ SANDIĞI
519
4.364.788,63
SSK
237
144.580,02
KEFALET SANDIĞI
290
3.546,58
VERGİ BORCU
407
654.623,59
SENDİKA
710
32.035,88
GELİR, DAMGA, KDV
3206
2.619.189,41
40
63.892,88
AÇILAN İCRA DOSYA SAYISI
2012 Mali Yılında 140 Kişilerden Alacaklar Hesabının borç tutarı, 2011 yılından
devreden tahakkuk toplamıyla birlikte toplam 19.314,07 TL anapara ve 111,46 TL faiz
olarak gerçekleşmiş ve toplam 30 adet dosya takip edilmiştir.
2012 Mali Yılına, tahakkuk toplamı 3.359,98TL olan 1 adet dosya devretmiştir.
Devreden 1 adet dosya 2011 yılı sonuna doğru hesaplara alınıp takibine başlanan
dosyalardır. 2012 Mali Yılından 2013 Mali Yılına tahakkuk toplamı 5.619,54 TL olan 3 adet
dosya devretmiştir.
2012 Mali Yılında Üniversitemiz bünyesinde görev yapan personellerimizin maaş ve
ücretlerinden kesilmek üzere 19 adet icra dosyası açılmıştır. 104.641,08 TL 2011 yılından
devretmiş, 2012 Mali Yılında 63.892,88 TL icra tahakkuku yapılmış ve toplam 168.533,96 TL
tahakkuk gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen bu tahakkuktan yıl içerisinde 22.120,27 TL ilgili 9
adet icra dosyasının ödeme ve kapatma işlemleri yapılarak, 2013 Mali Yılına geçmiş
yıllardan 10 ve 2012 Mali Yılından 8 adet olmak üzere toplam tahakkuk tutarı 112.234,68
TL olan 18 adet dosya devretmiştir.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
20
EĞİTİM FAALİYETLERİ
2012 YILI GÖREVLENDİRMELERİ
ADI-SOYADI
GÖREVLENDİRME
YERİ
GÖREVLENDİRMENİN KONUSU
GÖREVLENDİRME
TARİHİ
Yaşar ESENDENİZ
Hacı Şükrü KÖSE
ANTALYA
Kamu Personeli Eğitim Semineri
08-12 Mart
Erhan TİRYAKİ
Hüseyin ÜNLÜ
Hacı Şükrü KÖSE
AMASYA
Kamu İhale Mevzuatı Semineri
13-15 Nisan
Farabi Değişim Programı ve Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı
Abdullah ATLI
ESKİŞEHİR
Abdullah ATLI
BURSA
Erhan TİRYAKİ
ANTALYA
5018 Sayılı Kanun
Bilal AKPOLAT
ANKARA
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi
03-05 Eylül
Abdullah ATLI
ANTALYA
Kamu Üniversitelerine Özel Mevzuat
Bilgilendirme Semineri
22-26 Kasım
Burcu ÖZDEMİR
ANKARA
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Eğitimi
05 Kasım-14 Aralık
Seda ERMİŞ
ANKARA
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Eğitimi
12 Kasım-21 Aralık
4’üncü Yükseköğretim Kurumları Strateji
Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
27 Nisan
09-13 Mayıs
17-21 Haziran
21
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A-) ÜSTÜNLÜKLER

İşbirliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir bir birim olmak

Özverili, öğrenmeye açık, idealist ve dinamik kadro yapısı

Bilgi paylaşımını benimseyen düşünce anlayışı

Güncel mevzuatın takibi ve uygulaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi

Üniversitemiz birimlerine mali konularda rehberlik ederek işlemlerin mevzuata uygun olarak
yerine getirilmesini sağlamak
B-) ZAYIFLIKLAR

Hizmet içi eğitimlere yeterince zaman ve maddi kaynak ayrılamaması

Fiziki alt yapı ile ilgili eksiklikler

Sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersizliği
C- DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız bünyesinde 13 personel görev yapmaktadır.Toplamda 245 m2 den oluşan 5 adet
odanın Dairemiz bünyesine eklenmesiyle birlikte fiziki alan yetersizliğimiz giderilmiştir. Ancak
mevcut fiziki kaynaklarımız, Başkanlığımıza yeterli gelmemekte, hizmetlerin sunulmasında
olumsuzluklar meydana getirmektedir.

Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini artırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere
katılımın istenilen düzeyde olmasını temin edebilmemiz yetersiz bütçe ödenekleriyle mümkün
görünmemektedir.

Ayrıca bilgisayar teknolojileri altyapımızın istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın
tahsisi ile gerçekleşebilecektir.
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
22
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
Hasan ÖZYURT
Harcama Yetkilisi
2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
23