Züccaciye sektöründe ön planda

Transkript

Züccaciye sektöründe ön planda
÷STOÇ T÷CARET MERKEZ÷’N÷N ÜCRETS÷Z YAYIN ORGANIDIR.
OCAK - ùUBAT - MART 2013 SAYI: 34
Yeni albümümde biraz
daha özgür
g olmak istedim
ùifalø sularø, antik tarihi ile
Pistlerin tozunu attøran kadøn
tasarøm
Züccaciye sektöründe
ön planda
1 l ùSTOÇHayat
baúyazø
Gün, barøú, birlik ve
beraberlik günüdür
ùnsanlar×n deøerleri, gelenekleri ve inançlar× ülkeden ülkeye hatta bir
ülke içinde dahi çok büyük deøiûkenlikler gösterebilmektedir. Bundan
dolay× toplumlar ve milletler aras×nda tarihi, kültürel, etnik farkl×l×klar
olmas× kaç×n×lmazd×r. Kimi durumlarda da bu farkl×l×klar mücadelelere
dönüûebilmektedir. Dünya tarihine bakt×ø×m×zda bu mücadelelerin,
devletler seviyesinde buhranlara hatta bazen s×cak savaûlara dönüûtüøünü
görmekteyiz. Bu elbette istenen, kabul edilen bir durum deøildir.
Bir ülkede yaùayan insanlaré inançlaré, etnik farkléléklaré, kültürleri,
renkleri nedeniyle ayréùtérmak, ilk önce o ülkeye yarar saölamayacaöé
gibi sonra da dünya baréùé açéséndan çok tehlikeli ve doöru bir
yaklaùém deöildir. Bugüne geldiøimizde, içinde olduøumuz coørafya
ülkelerine bakt×ø×m×zda ayr×ût×rman×n ne sonuçlar doøurduøunu hep birlikte
izlemekteyiz.
Böyle bir zamanda, ×l×ml× ve birleûtirici politikalar izlenmesi gerekirken,
çat×ûmalar× art×r×c× birtak×m teoriler üretmek ve bunlar× sosyal bilimlerle
desteklemeye çal×ûmak çok zararl×d×r.
Coørafyam×zda süren iç savaûlar×n o ülkelere verdiøi zararlar ortadad×r. Bu
nedenle bugünlerde ülkemiz insanlarénén birliöine ve ülkemizin güçlü
olmaséna daha çok ihtiyaç var. Gün, bar×û, birlik ve beraberlik günüdür.
Bahar aylaréna girdiöimiz bugünlerin, önce ülkemiz sonra dünya
insanlaréna baréù ve huzur getirmesini dilerim.
NAH÷T KEMALBAY
ùSTOÇ Yönetim Kurulu Baûkan×
ùSTOÇHayat l 2
10
24
OCAK - ùUBAT - MART 2013
16
içindekiler
34
36
38
3 l ùSTOÇHayat
28
30
ømtiyaz Sahibi
øSTOÇ Ticaret Merkezi Adéna
Nahit Kemalbay
Sorumlu Yazé ø÷leri Müdürü
Cumhur Savaúkan
Yayén Kurulu
Mehmet Duyulmuú
Salih Türkay
M. Mustafa Gönül
Mehmet Özcan
Necati Yaúar
Adres
÷STOÇ Ticaret Merkezi 34217
Baöcølar / ÷stanbul
Tel: (0212) 659 45 00
www.istoc.com.tr
[email protected]
4 Haberler 10 Söyleúi Markalar×n Süpermen’i Güven Borça ile
Reklam için
Nilüfer Güler
0212 659 45 00 (4 Hat)
marka yaratmada belirleyici olan faktörlerden KOBù’lerin marka konusunda
nas×l destek alabileceklerine kadar birçok konuda sohbet ettik.
14 Sektör ÷nceleme Züccaciyeciler Derneøi (ZÜCDER) Yönetim Kurulu
Baûkan× Ömer Ertuørul Erdoøan ile züccaciye sektörünün yan×
s×ra 28-31 Mart tarihleri aras×nda yap×lan ùdeal Home 2013 Fuar×’n×n sektör
için önemini konuûtuk. 16 Fuar 8. ùdeal Home Fuar×, 28-31 Mart’ta
züccaciye, ev eûyalar× ve çeyiz sektörünü bir araya getirdi.
21 Üyelerimizi Tanøyaløm 24 Gezi úifal× sular×, antik tarihi ile Karahay×t
28 Hobi Strese çare hobi bahçeleri 30 Ünlü Söyleúisi Bengü:
“Yeni albümümde biraz daha özgür olmak istedim” 34 Lüks Pruvan×z neta,
denizleriniz sakin olsun 36 Teknoloji 38 Spor Pistlerin tozunu
att×ran kad×n Oya Eren 42 Kültür Sanat 44 Saöløk Kad×köy úifa Ataûehir
Hastanesi Omurga Merkezi Direktörü Op. Dr. Hikmet Uluø: “Bel f×t×ø×
ameliyat× lokal anesteziyle art×k daha kolay” 47 Fuar Takvimi
÷STOÇ Hayat Dergisi
3 ayda bir yayømlanan
bedelsiz süreli yayøn organødør.
Yayéna Hazérlék
Genel Yönetmen
Gürhan Demirbaú
Genel Yönetmen Yardémcésé
Eser Soygüder Yøldøz
Görsel Yönetmen
Yavuz Karakaú
Editör
Betül Topaklø
Grafik&Tasarém
Tijen Køzøler
Düzeltmen Editör
Ersel Ergüz
Fotoùraflar
Murat Güney, Damla Salor
øleti÷im
Yazø iúleri: (0212) 440 27 83
Pazarlama: (0212) 440 27 65
[email protected]
Baské
Dünya Yayøncøløk Aù
Globus Dünya Basønevi
100.Yøl Mahallesi 34204 Baöcølar /
÷stanbul
Tel: 0212 440 24 24
42
44
ùSTOÇHayat l 4
÷STOÇ Oto Ticaret Merkezi
camisinin
ùSTOÇ Ticaret Merkezi Okullar×n× ve Camilerini Yapt×rma ve Yaûatma
Derneøi, ùSTOÇ Oto Ticaret Merkezi camisini yapmak üzere 13 úubat
2013’te temel att×. Temel atma törenine Baøc×lar Belediye Baûkan×
Lokman Çaø×r×c×, Baøc×lar Kaymakam× Erdal Çak×r ve Baøc×lar Müftü Vekili
Kamil Abdullahoølu, ùSTOÇ Yap× Kooperatifi Baûkan× Nahit Kemalbay ve
kooperatif yönetim kurulu üyeleri, dernek baûkan× Mehmet Ali Özûeker
ve dernek yönetim kurulu üyeleri, ùSTOÇ’ta faaliyet gösteren birçok firma
sahibi kat×ld× ve cami inûaat× temeli dualarla at×ld×.
haberler
atøldø
5 l ùSTOÇHayat
haberler
ùSTOÇ Ticaret Merkezi’nde, 1100 dönümlük bir alanda, toplamda
7200 baø×ms×z bölüme ulaûacak yap×laûmayla yaklaû×k 25 y×ld×r inûa
faaliyetini sürdürerek, tapular×n üyelere devri aûamas×na gelindi.
Tapu çal×ûmalar×n×n alt yap×s×n× oluûturan;
• TOKù ( eski arsa ofisi ) ûerhleri arsalar×m×zdan kald×rd×,
• Tüm parsellerde yap×lan inûaatlar×m×z×n sigorta iliûiksiz belgeleri
al×nd×,
• Tüm iû yerlerinin yap× kullanma (iskân) belgeleri belediyeden al×nd×.
Belirtilen bu çal×ûmalar×n devam×ndan önce kooperatif ad×na kat
mülkiyet tapular×n×n sonras×nda üyeler ad×na tapu iûlemlerini yapacak
firma seçimi için yukar×da görülen gazetede ilan verilmiûtir.
÷STOÇ’ta tapularøn
aúamasøna gelindi
YAPI
T÷F÷
PERA
KOO
óH
ANI
L
ó
E
870
AL
an 6
l
iyeti
yer a at Mülk
e
d
n
K
iyeti
larÕ,
mülk yÕ hesap
z
i
m
usulü
pa
ti¿
zarf
Õ
pera nin arsa ÕlmasÕ
l
o
a
o
p
K
p
ka
ri
iöye
in ya
göre
en
tir.
adet lemlerin esasÕna
lecek dresimizd
i
d
e
t
ö
i
a
e
a
l
y
tapu f birim ¿
e iha nameler röÕlÕõÕnda
retiyl
rt
kli
ti ka
iöi te Õnmak su teknik öa
ücre 4/2013
l
n
a
e
e
r
f
v
i
a
l
5/0
ari
itib
ize
tek
ait id rihinden
geç 1 adresim
e
n
ö
e
i
n
r
a
i
t
r
a
Bu
e
d
3
À
ka
/201
Tekli
0’ya
11/03 dilebilir.
16:0 mektedir. leri
t
a
e
a
s
erek
óhale
temin si günü
esi g lÕ Devlet
te
m
r
l
,
i
a
d
z
Õ
e
ine
apÕp
Pa
ay
teslim z 4734 s
leyi y ya istediõ
a
n
h
e
i
d
i
,
el
ve
¿m
yÕp
U
erati
olma apmakta
RUL
y
Koop ’na tabi
n
M KU
ó
e
T
u
m
n
E
s
YÖN
Kanu makta, kÕ ir.
a
stt
m
ó
e
p
b
r
a
y
se
ATóF
ekte
PER
O
m
r
O
e
v
UL
PI K inasÕ
ANB
Ç YA
B
y/óST 659 39 05
e
óSTO Yönetim
b
t
u
212)
ahm
ezi M at) Fax: (0
k
r
e
(3 h
et M
Ticar
45 00
óstoç 212) 659
on: (0
Telef
ùSTOÇHayat l 6
Havai hattøn bir køsmønøn
yer altøna alønmasø çaløúmalarø
devam ediyor
ùSTOÇ Ticaret Merkezi içinden geçen yüksek gerilim havai hatt×n×n bir
k×sm×n×n yer alt×na al×nmas×yla ilgili çal×ûmalar devam etmektedir. Oto
ticaret merkezinde bulunan 15 numaral× direk ile 5. Ada’da yer alan
17 numaral× direk aras× yer alt× kaz×, dolgu, asfaltlama ve kablo çekme
iûlemleri tamamlanm×û olup, 5. Ada’daki 17 numaral× direk ayn× ada
içinde kayd×r×larak yenilenmiû ve yer alt× kablosunun yeni direøe montaj
iûlemi tamamlanm×ût×r. Yer alt× kablosu testlerinin mart ay× sonuna kadar
tamamlanacaø× ve direklerin nisan ay× sonuna kadar söküleceøi müteahhit
firmam×z taraf×ndan bildirilmiûtir.
÷STOÇ,
iú yerlerini
iú saöløöø
ve iú
güvenliöi
önlemlerini
almasø
hususunda
uyardø
haberler
ùSTOÇ Ticaret Merkezi Yönetimi, ùû Saøl×ø× ve ùû Güvenliøi Yasas× gereøi,
ticaret merkezinde faaliyet gösteren tüm iû yerlerine göndermiû olduøu
yaz×yla, ùSTOÇ Hayat Dergisi Ekim-Kas×m-Aral×k 33 say×l× dergisiyle, sitenin
muhtelif yerlerinde bulunan billboardlara as×lan duyuruyla, iû yerlerinin yasa
gereøi iû saøl×ø× ve iû güvenliøi önlemlerini almas× hususunda uyard×.
7 l ùSTOÇHayat
haberler
÷STOÇ Oto Ticaret
Merkezi’nde
düzenlemeleri devam ediyor
ùSTOÇ Oto Ticaret Merkezi trafik projesine göre yap×lan düzenlemeler
devam ediyor. Proje gereøi, ticaret merkezinin ortas×ndaki anayola ve kap×
giriûinden baûlay×p M Blok’a kadar devam eden çevre yoluna, araçlar×n
hatal× park etmesini engellemek ve trafik ak×û×n×n saølanmas×na yönelik
bariyerlerin yap×m× tamamland×. Bunun yan×nda park edilmesi uygun
olmayan yerlere araç park eden firmalara genel kurulumuzda al×nan karar
doørultusunda günlük 100 TL ceza uygulamas× devam etmektedir.
ùSTOÇHayat l 8
Mevlana Pide
÷STOÇ’ta
Bitlis Valisi Veysel Yurdakul
÷STOÇ’u ziyaret etti
Baøc×lar’da kaymakam olarak görev yapan ve ûu an Bitlis Valisi olan
Say×n Veysel Yurdakul ùSTOÇ Ticaret Merkezimizi ziyaret etti.
haberler
CVS, ÷STOÇ’ta
genel merkez
binasø açtø
CVS, ùSTOÇ’ta genel merkez binas×
aç×l×û×n× 1 úubat 2013 Cuma günü
gerçekleûtirdi. ùSTOÇ yönetiminin
de kat×ld×ø× aç×l×ûta yoøun bir kat×l×m
olduøu görüldü. CVS ùSTOÇ yeni
merkez binas×, ùSTOÇ 1. Ada No:
102’de hizmet veriyor.
Mevlana Pide, ùSTOÇ maøazas×n×n
aç×l×û×n× 29 Aral×k 2012 Cumartesi
günü gerçekleûtirdi. ùSTOÇ
yönetiminin de yer ald×ø× aç×l×ûa çok
say×da esnaf kat×ld×. Mevlana Pide
ùSTOÇ maøazas×, ùSTOÇ 17. Ada
No: 141-143’te hizmet veriyor.
9 l ùSTOÇHayat
Yargøcø Porselen, ÷STOÇ
maöazasønø faaliyete geçirdi
haberler
Yarg×c× Porselen, ùSTOÇ maøazas×n×n aç×l×û×n× 26 Mart 2013 Sal× günü
gerçekleûtirdi. ùSTOÇ Yönetim Kurulu Baûkan× Nahit Kemalbay’×n ve ùSTOÇ
yönetiminin de kat×ld×ø× aç×l×ûta yoøun bir kat×l×m olduøu görüldü. Yarg×c×
Porselen maøazas×, Mahmutbey ùSTOÇ Ticaret Merkezi Z Blok No: 73-75’te
hizmet veriyor.
Habiboölu ÷STOÇ’ta
Habiboølu Ev ve Mutfak Malzemeleri ùnûaat Dayan×kl× Tüketim Mallar×
Kuyumculuk ùthalat ve ùhracat Sanayi ve Ticaret, ùSTOÇ maøazas×n×n aç×l×û×n×
26 Mart 2013 Sal× günü gerçekleûtirdi. ùSTOÇ Yönetim Kurulu Baûkan×
Nahit Kemalbay’×n ve ùSTOÇ yönetiminin de yer ald×ø× aç×l×ûa çok say×da esnaf
kat×ld×. Habiboølu, ùSTOÇ Ticaret Merkezi 24. Ada No: 115-117’de
faaliyet gösteriyor.
ùSTOÇHayat l 10
söyleúi
Markalaúmada maliyeti karúølayacak
gücün yanø søra vizyon da
“Marka iúini öncelikle, bilene teslim etmek lazøm. Türkiye’de
bu iúi bilen az, ama var. Tabii ki bunun için bir bedel ödemeyi
de göze almak lazøm. Sadece maliyet, marka yaratmada
belirleyici deöil. Markalaúmada, maliyeti karúølayacak güce
sahip olmanøn yanø søra vizyon da önemli.”
Güven Borça
11 l ùSTOÇHayat
Adé da soyadé da
marka aslénda
Güven Borça’nén adé ve soyadénén ilginç
bir öyküsü var. Adé, ailenin koyu Be÷ikta÷lé
olmasénén bir sonucu… Be÷ikta÷’én unutulmaz
gol krallaréndan, teknik direktörlük de yapan
Güven Önüt’ten geliyor. Soyadé ise babasénén
doùduùu Romanya Borcea’dan. 1938 yélénda,
økinci Dünya Sava÷é öncesinde göç eden
aile, ya÷adéklaré topraklarén adéné soyadé
olarak almé÷. Borcea, Türkçeye Borça olarak
çevrilmi÷. “Yani adénéz da, soyadénéz da marka
gibi… Marka dané÷mané olmanéz tesadüf deùil
sanki” dediùimizde gülüyor Güven Borça ve
“Galiba öyle” cevabéné veriyor.
Türkiye’de markalaûman×n önemi yeni yeni anlaû×lmaya baûland×. Ülkemizde marka
kavram×n×n yerleûmesiyle, markalaûmaya verilen deøer de ayn× oranda önem kazand×.
úimdilerde de herkesin dilinde… Biz de herkesin dilinden düûürmediøi marka
kavram×n× Türkiye’nin ilk marka dan×ûman× Güven Borça ile masaya yat×rd×k. Marka
yaratmak isteyenlerin tek bir ürüne odakl× çal×ûmas× gerektiøine deøinen “Markalar×n
Süpermen”i Güven Borça ile marka yaratmada belirleyici olan faktörlerden tutun
da KOBù’lerin marka konusunda nas×l destek alabileceklerine kadar birçok konuda
konuûtuk.
KOB÷’ler marka konusunda nasøl destek alabilirler?
Öncelikle, okunacak çok fazla malzeme var. Markalaûmayla ilgili kitaplar×
okuyarak baûlayabilirler. Eøer bu onlara bir ×û×k yakt×ysa, ard×ndan markalaûma
konusu ile ilgili düzenlenen eøitimleri, konferanslar× takip etmeliler. Eøer bunlar
içlerine sinerse markalaûma konusunda dan×ûmanl×k hizmeti almay× düûünebilirler.
Tabii, bu arada ûirketleriyle ilgili de bir deøerlendirme yapmalar× laz×m. úirketleri
markalaûma ad×m×n× atacak olgunluøa ulaûm×û m×, buna bakmal×lar. Benim
dan×ûmanl×k hizmeti verdiøim ûirketlerden örnekler verebilirim. Kimi kitaplar×m×
okuyarak, kimi de konferanslara ya da eøitimlere kat×larak bana ulaût×lar. Bu konuda
öncelik, insan×n kendini eøitmesi ve ard×ndan da mutlaka konunun uzmanlar×ndan
hizmet almas×d×r. Çünkü marka sadece reklam yapmak demek deøildir. Benim iû
s×k×nt×m yok ama ben, olaya, memleket meselesi olarak bak×yorum. Bu nedenle
konunun üzerinde ×srarla duruyorum. Sanayicilerin, kamunun markalaûmaya
profesyonelce yaklaûmas× laz×m. Marka yaratmak isteyenlerin tek bir ürüne odakl×
çal×ûmas× önem arz ediyor.
Markalaúma çaløúmasø yapanlara devlet, aöørløklø olarak hangi desteöi
veriyor? Turquality projesi hayata geçti. Projede çok fazla firmanøn yer
almasønø nasøl deöerlendiriyorsunuz?
Devlet daha çok eøitim aø×rl×kl× iûlere destek veriyor. Bir de bizim iûimizin ölçüsü
yok. ùhaleyle yap×lacak bir iû deøil. úimdi bir resim alacaks×n×z, yoldan 20 liraya da
alabilirsiniz, Van Gogh tablosunu 20 milyon liraya da alabilirsiniz. Bakt×ø×n×zda ikisi
de resim sonuçta. Bunun gibi... Bu nedenle bizim iûimize ihale kavram×n× sokmak
çok mant×kl× deøil. O yüzden kamuda çok zorlan×yoruz. Turquality projesine gelince,
baûar×l× bir giriûim; iyi niyetli ve devam etmeli. Ancak çok fazla firma projede yer
al×yor. San×r×m biraz birbirini k×ramama, laf olmas×n endiûeleri nedeniyle firma say×s×
yükseldi. Ancak ben olsam, böyle bir projede kafadan yar×s×n× ç×kart×rd×m. Çünkü
birçoøu markalaûma için çal×ûma yapm×yor. Bu biliniyor. Daha az firmaya daha
saølam destek verilse çok daha baûar×l× olur.
Ülkemizde markalaúmanøn önemi yeni yeni anlaúøløyor. Son zamanlarda
herkes “marka” kavramønø konuúuyor. Çok fazla dile getirilmesiyle ilgili
olarak siz neler düúünüyorsunuz?
Sizin de söylediøiniz gibi Türkiye’de “marka” kavram× son zamanlarda herkesin
dilinde. Bu kadar çok söylenmesi kavram×n içini boûalt×yor. Ancak bunun yan× s×ra
sürekli gündemde kalmas×n×n da yolunu aç×yor. Buna bir itiraz×m yok. Bu kadar
konuûulmas×na karû×n, gerçekten yap×lanlar biraz doøru yolda olsa daha iyi olacak.
Bu anlamda, evet çok konuûuluyor ama boû konuûuluyor. Türkiye’de bilimsel,
gerçekçi bir marka kent çal×ûmas× yapan tek il var. Uzman kuruluûlardan yard×m
alarak marka kenti yaratmak isteyen sadece “Antalya” oldu. Denemeler var ama
marka ad×na yap×lan iûler daha çok yerel ürünlerin parlat×lmas×, folklor gösterileri,
kentle ilgili tan×t×m yap×lmas× olarak kendini gösteriyor.
ùSTOÇHayat l 12
söyleúi
Futbolun günümüzde spor dallarø
arasøndaki önemi ve yeri tartøúølmaz.
Markalaúma konusunda futbolda
çaløúma yapøløyor mu?
Maalesef, futbolda marka ad×na
yap×lm×û bir çal×ûma göremiyorsunuz.
Bir tasar×mc×n×n tasarlad×ø×, ben bir
tek Orduspor formas×n× biliyorum.
Formalar×n tasar×m×n× Alametifarika’dan
Uøurcan Ataoølu yapt×. Üç büyükler
henüz bir giriûimde bulunmad×. Böyle bir
giriûimin Orduspor taraf×ndan yap×lm×û
olmas×, Orduspor’un içinde vizyoner biri
olduøunu gösterir. Tabii bir de Uøurcan
Ataoølu, Ordulu. Biraz memleket iûi oldu.
Uøurcan, bu tasar×m× ücretsiz yapm×ût×r
diye düûünüyorum. Ama sadece para
için yap×lan bir iû deøil bu, bak×û aç×s×
da önemli. Biz, Sivasspor “úampiyon”
olduøunda ücretsiz bir forma tasar×m×
yapt×k. Sivasspor baûkan×na götürdüm
ve baûkan, “Bununla uøraûamay×z” dedi.
Markanøn nasøl konuúulmamasø
gerektiöine deöindik. Peki, marka
aslønda nasøl konuúulmalø?
Marka iûini öncelikle, bilene teslim etmek
laz×m. Türkiye’de bu iûi bilen az, ama var.
Tabii ki bunun için bir bedel ödemeyi de
göze almak laz×m. Sonuçta bu iûi yapan
bizler, belli kariyeri olan insanlar×z. Bunu,
ücretsiz yapma ûans×m×z yok. Yine futbol
üzerinden örnek vereceøim. Bir kulüp,
riskli, ne olacaø× belirsiz bir transfere
5 milyon euro verebiliyor. Ama bunun
yüzde 1’i gibi bir rakama mal olacak
marka çal×ûmas×n× yapt×rm×yor. Yani 50
bin euroya, çok kral stratejik bir çal×ûma
yapabilirsiniz. En iyisini yapal×m derseniz
bu rakam, en fazla iki kat×na ç×kar. Bir
marka çal×ûmas× yapal×m, araût×rma
yapal×m, bir tasar×mc×yla çal×ûal×m ve
web sitemizi iyi biri yaps×n gibi bir gayreti
göremiyorsunuz.
Marka yaratmada belirleyici
faktörler neler? Firmalar açøsøndan
baktøöønøzda nasøl bir deöerlendirme
yapmak mümkün?
Markalaûmada sadece maliyeti
karû×layacak güce sahip olmak yeterli
deøil. Vizyon da önemli. Firmalar
aç×s×ndan bir deøerlendirme ve s×ralama
yaparsak, iki kriter al×yorum ben. Birincisi
iller, ikincisi sektörler baz×nda. ùller
baz×nda bakt×ø×mda tabii ki merkez
ùstanbul. ùstanbul’da bu iû çok geliûmiû,
oturmuû durumda. ùstanbul birçok
alanda olduøu gibi markalaûma kültürü
aç×s×ndan da Türkiye’nin lider ili. Bunu
bence Bursa takip ediyor. Ard×ndan
Ankara ve ùzmir geliyor. ùzmir, son y×llarda
gerilediøi için böyle oldu ama eskiden,
markalaûmada ùstanbul’dan sonra ùzmir
gelirdi. Ard×ndan bence Eskiûehir ve
Ankara geliyor. Bu deøerlendirmeyi
sadece markalaûma aç×s×ndan
yap×yorum. Kayseri ve Gaziantep’i arka
s×ralara koydum. Onlar bana k×z×yorlar
ama. Çünkü o illerde çok dinamik bir
iû dünyas× var. Çok aktifler, yat×r×mc×lar,
dünyaya aç×klar, h×zl×lar ama Ankara’n×n
doøusuna gittiniz mi markalaûma kültürü
düûüyor. Marka odakl× deøiller, markalar×
var ama bu marka odakl× olmak deøil.
Güçlü markalar× var ama bu stratejik
marka yönetimi yapt×klar× anlam×na
gelmiyor. Kayserili arkadaûlara, “Bana
bir ûirketiniz marka k×lavuzu, marka
konumland×rma çal×ûmas× göstersin”
diyorum ama yok. Marka k×lavuzu,
konumland×rma çal×ûmas×, markan×n
anayasas× gibi evrensel bir ûey. Kayseri,
Gaziantep daha çok, üretim odakl×
çal×û×yor. Karadeniz’de neredeyse hiç
yok.
Markalaúmaya sektörler bazønda
bakarsak neler söylersiniz?
Sektörler baz×nda çok net bir ûekilde g×da
ve kozmetikte markalaûma iyi. Ard×ndan
hizmetler, perakende ve yap× sektörü
geliyor. Mesela yap× sektöründe de çok
reklam yap×yorlar ama bu marka olmak
demek deøil. Baûka ûeyler de yapman×z
laz×m. Haz×r giyim marka gibi gözüküyor
ama bakt×ø×n×zda bir marka yok. Mobilya
sektörü de öyle. Bunlar gerçek anlamda
stratejik marka yönetimi yapm×yorlar.
ùnûaat, mobilya, haz×r giyim markadan
çok uzak. Belediyeler, kamu çok uzak.
Bu iúe baúlayanlarøn markalaúmanøn
gereklerini yeterince yerine
getirdiöini düúünüyor musunuz?
ùstanbul’da ve Anadolu’da çok firmayla
çal×ût×m. Tercihim ûu, eøer vizyoner biri
varsa Anadolu firmalar× çal×ûmas× en
zevkli ve en motive edici firmalard×r.
Tad×ndan yenmez. Anadolu firmalar×
fazla kurumsal deøiller, arada oyunlar
13 l ùSTOÇHayat
dönmüyor kurumsal ûirketlerdeki gibi.
Net ve dürüstler. Anadolu’da hiç para
bat×rmad×m. Alamad×ø×m tahsilat varsa
ya ùstanbul’dad×r ya da yurt d×û×nda.
Azd×r ama öyledir. Anadolu’da hiç
param batmad×. Hakikaten uzmanl×øa
güvenen, size inanan biri varsa Anadolu
sanayicisi ile çal×ûmak çok keyifli. H×zl×
karar al×yorsunuz. Bire bir patronla
görüûüyorsunuz. Araya baûkalar× girmiyor.
Markalaúma açøsøndan Anadolu’daki
firmalarø nasøl görüyorsunuz?
Anadolu’da büyükûehirlerimizde
gördüøümüz markalardan çok farkl×
markalarda ürünler görüyoruz. Bebek
bezinden tutun da deterjan ve gazl×
içeceklere kadar. Kaliteleri de oldukça
iyi. Çünkü art×k teknolojiye herkes
ulaûabiliyor. Bu sorun deøil. Bizim
burada ekonomi markas× dediøimizin
alt× ve onun da alt× sat×l×yor Anadolu’da.
Bu daha gerçekçi bir yaklaû×m. Geliûmiû
ülkelerde böylesi keskin ayr×mlar×
göremezsiniz. Vard×r farkl× markalar ama
bu kadar keskin deøildir. Aradaki fark×
gelir uçurumuna baøl×yorum.
Anadolu’dan ÷stanbul’a gelen
firmalar var mø?
Anadolu’dan ùstanbul’a gelmek çok zor.
Bunu benim birkaç müûterim baûarabildi.
Çok deneyen var. Ancak Anadolu’nun
maliyetleri ile iûi sürdürmek daha kolay.
ùstanbul çok büyük bir pazar, evet
ama maliyetli bir pazar ayn× zamanda.
ùstanbul’da ürün satmak, daø×tmak, çok
yüksek yat×r×m gerektiriyor. Bu nedenle
sadece Anadolu’da üretip satarak
hayat×n× çeviren markalar var.
Türkiye son dönemde dünya
siyasetinde adøndan søkça
bahsedilen bir ülke konumuna geldi.
Bu geliúme topraklarømøzdan dünya
markasø çøkarmaya katkø saölar mø?
Saøl×yor tabii. Daha aktif, daha bilinen,
daha popüler olmas×, ülke markalar×
için iyi bir ûey. Az geliûmiû ülke olarak
gördükleri ülkeye biraz daha iyi
bak×yorlar. Bu olumlu bir ûey. Türk mal×
diye olumsuz bir alg× yok dünyan×n hiçbir
yerinde. O aç×dan ülkenin daha popüler
olmas× iyi bir ûey. Ancak Türkiye, bir
tasar×m ülkesi olarak gözükmüyor. ùyi
mal yapan, makul bir ülke gibi. Tasar×m
marka satmak için daha fazlas× gerekli.
Siyasette öne ç×kmam×z yetmiyor. Güçlü
bir ülkeyiz ama üretim anlam×nda Polonya
seviyelerindeyiz. Çin’den iyiyiz ama bir
ùtalya, Fransa deøiliz. Türkiye hangi
alanda uluslararas× alanda organizasyon
yapabiliyor, bakt×ø×n×zda öyle ûeyler yok.
Uluslararas× yar×ûmalar yok. Örneøin,
Kristal Elma, Alt×n Portakal neden
uluslararas× bir organizasyon olmas×n.
Bir makalenizde, “Müslümanløöa
vurgu yapmadan marka yaratmak
mümkün deöildir” ifadesini
kullandøöønøzø biliyorum. Bu konuyu
biraz açar møsønøz?
Bu söylem baz× yazarlar taraf×ndan
tekrarland×. Aç×kças× ben, bu ifadeyi,
tam olarak hangi baølamda söylediøimi
hat×rlam×yorum ama ûöyle aç×klayabilirim.
Türkiye, Müslüman bir ülke. Dünyada ûu
an ciddi bir ùslamofobi var. Amerika’n×n
film ve televizyon dizileri için verdiøi
Golden Globe ödül töreninde bu
korku zirve yapt×. Ne kadar ùran karû×t×,
Afganistan karû×t× film varsa ödül ald×.
Politika girdi o iûe. Biz de o dünyaya
yani ùslam dünyas×na aitiz. Sonuçta,
iletiûim ile çözülecek bir iû var. ùslam
dünyas×n×n kendini anlatmas× iletiûimle,
ayn× dili konuûarak olacak bir ûey. Bu
anlamda Türk dizilerini önemsiyorum.
Geçen y×l, Avrupa’n×n en çok dizi
satan ülkesi olduk. Bu tür çabalar
art×r×lmal×. “Fetih 1453” filmi, Hristiyan
alemi taraf×ndan yanl× bulunmuû. Ama
bakt×ø×n×zda Bat×’da yap×lan her ûey
yanl×. Hangi filmde pozitif bir Müslüman
görüyorsunuz, hepsi terörist. Bununla
uøraûmam×z laz×m. Saklayarak olmaz.
“Biz Bat×l×y×z, sizden daha moderniz,
gelin ùstanbul’un Baødat Caddesi’ni,
Niûantaû×’n× çekin” demekle olmuyor.
Doøru formüller, doøru kurgular
yap×lmal×. Kimliøi reddetmeden
evrensel kalitede sanatsal ve kültürel
ürünler üretilmeli. Popüler kültür
üzerine daha global bakmal×y×z. Kafa
yormal×y×z.
ùSTOÇHayat l 14
“Züccaciye ürünlerinde tasarøm giderek daha fazla önem
kazanøyor. Bu alanda söz sahibi olmak isteyen firmalar,
maöazalarønda tasarøm ürünlerine özellikle daha fazla
yer veriyor. Farklø renk ve tasarømlarøyla maöazaya giren
tüketicileri çarpan bu ürünler, bazen ihtiyaç olmasa da almaya
teúvik edebiliyor.”
Sektörde
giderek daha fazla önem kazanøyor
Metal piûirme gereçlerinden cam
bardaklara, porselen tabaklardan çatal
b×çak tak×mlar×na kadar birçok ürünü
içinde bar×nd×ran züccaciye sektörü,
ûu anda 4.5 milyar TL civar×nda bir
büyüklüøe sahip. Türk züccaciye
sektörünün geliûme aç×s×ndan
Çin’den sonra ikinci ülke konumunda
bulunduøunu söyleyen Züccaciyeciler
Derneøi (ZÜCDER) Yönetim Kurulu
Baûkan× Ömer Ertuørul Erdoøan,
sektördeki rekabetin hem fiyat hem de
kalite anlam×nda üst düzeyde olduøunu
dile getirdi. Orta Doøu ülkelerinin yan×
s×ra bütün Avrupa ülkeleri ve ABD
dahil olmak üzere 120 ülkeye ihracat
gerçekleûtirdiklerini vurgulayan Ömer
Ertuørul Erdoøan, sektörün bu y×l 5
milyar TL’lik bir büyüklüøe ulaûacaø×n×
ifade etti. Sektörün geliûmesinde ve Türk
markalar×n×n küresel rekabette daha çok
öne ç×kmas×nda düzenlenen fuarlar×n
etkisinin büyük olduøuna deøinen
Ömer Ertuørul Erdoøan ile züccaciye
sektörünün yan× s×ra 28-31 Mart tarihleri
aras×nda yap×lan ùdeal Home 2013
Fuar×’n×n sektör için önemini konuûtuk.
Züccaciye sektörü 2012 yølønø ihracat
ve ithalat rakamlarø açøsøndan nasøl
geçirdi?
Züccaciye sektörü 2012 y×l×nda yaklaû×k
1.5 milyar dolarl×k ihracat yapt×. Söz
konusu rakam×n bu y×l artmas×n× ve
yaklaû×k olarak 2 milyar dolara ulaûmas×n×
bekliyoruz. Cam ve porselen mutfak
eûyas×, plastik sofra ve mutfak eûyas×,
maden ve metalden mamuller ile
elektrikli ev aletleri üretiminde yüksek
rakamlara ulaû×ld×. Ulaû×lan bu rakamlar
sayesinde Orta Doøu ülkelerinin yan× s×ra
bütün Avrupa, ABD dahil olmak üzere
120 ülkeye ihracat gerçekleûtiriyoruz. Bu
say×y× da her geçen gün art×yoruz. ùthalat
rakamlar×na bak×ld×ø×nda Türkiye’nin,
y×lda 500 milyon dolar civar×nda
züccaciye ürünü ithal ettiøi görülüyor.
Sektörün büyüklüöü nedir?
4.5 milyar TL civar×nda bir büyüklüøe
sahip olan sektör, 2012 y×l× Eylül ay×ndan
itibaren yeniden büyüme dönemine
girdi. Söz konusu rakama ihracat×n dahil
olmad×ø×n× ayr×ca belirtmek isterim. Metal
piûirme gereçlerinden cam bardaklara,
porselen tabaklardan çatal b×çak
tak×mlar×na kadar birçok ürünü içinde
bar×nd×ran sektörün bu y×l 5 milyar TL’lik
bir büyüklüøe ulaûmas×n× bekliyoruz.
Sektör, 2013 yøløna nasøl baúladø?
Son yøllarda züccaciye ürünlerinde
tasarømøn giderek daha fazla önem
kazandøöønø söyleyebilir miyiz?
Markalaûma yolundaki ûirketler,
perakende maøaza say×lar×n×
önümüzdeki beû y×lda ikiye hatta
üçe katlamay× planl×yor. Kaliteli
mutfak eûyas×, sofra ürünleri ve
aksesuarlar× satan maøaza zincirleri
önümüzdeki dönemde daha popüler
15 l ùSTOÇHayat
sektör inceleme
hale gelecek. Tüketici doøru ürünü
ve kaliteyi bu maøazalarda bulacak.
Sizin de söylediøiniz gibi, züccaciye
ürünlerinde tasar×m giderek daha fazla
önem kazan×yor. Bu alanda söz sahibi
olmak isteyen firmalar, maøazalar×nda
tasar×m ürünlerine, özellikle daha fazla
yer veriyor. Farkl× renk ve tasar×mlar×yla
maøazaya giren tüketicileri çarpan bu
ürünler, bazen ihtiyaç olmasa da almaya
teûvik edebiliyor.
Türk züccaciye sektörünün
uluslararasø pazarlarda rekabet
düzeyi nedir? Bu baölamda
dünyadaki konumunu deöerlendirir
misiniz?
Türk züccaciye sektörü geliûme
aç×s×ndan Çin’den sonra ikinci ülke
konumunda bulunuyor.
Hem fiyat hem de kalite anlam×nda
rekabetimiz üst düzeyde bulunuyor.
Her geçen gün rekabetin lehimize
döndüøünü söyleyebiliriz. Dünyadaki
geliûmeler de bizim lehimize devam
ediyor. Bunun yan×nda ülke olarak, AB’ye
ve Orta Doøu ülkelerine yak×nl×ø×m×zdan
dolay× oluûan stratejik konumumuzu çok
iyi deøerlendiriyoruz.
Sektörün en önemli gündem
maddesi nedir? Sorunlarøn çözümü
yolunda önerileriniz neler?
Sektörde organize perakendeciliøin
pay×, son y×llarda ciddi ölçüde artt×.
Dünya standartlar×nda sahip olduøumuz
çok say×da ürünle sektörümüzü en üst
noktalara taû×maya çal×û×yoruz. Türk
züccaciye sektörü sahip olduøu farkl×l×k,
markalaûma ve tasar×mla son y×llarda
çok daha ön plana ç×kt×. Sektörümüz,
sürdürdüøü reklam ve pazarlama
faaliyetleriyle, marketteki yerini en iyi
ûekilde temsil ediyor. Üreticilerimiz
aç×s×ndan iûçiliøin üzerindeki maliyetler,
enerji maliyetleri, finansman bulma
güçlüøü ve maliyetleri hâlâ güncelliøini
koruyor.
28-31 Mart tarihleri arasønda yapølan
÷deal Home 2013 Fuarø hakkønda
bilgi verir misiniz? Dünya geneline
bakøldøöønda yeri ve potansiyeli
nedir?
Türkiye’nin üçüncü, dünyan×n dördüncü
büyük fuar× olan Uluslararas× Züchex
Züccaciye ve Ev Eûyalar× Fuar×’n×n
bahar versiyonu olan ùdeal Home
Ev Eûyalar× Fuar×, züccaciye ve çeyiz
sektörü aç×s×ndan büyük önem taû×yor.
Her y×l 300’ün üzerinde kat×l×mc× ve
30 binin üzerinde ziyaretçi aø×rlayan
ùdeal Home Fuar×, Türk markalar×n×n
küresel rekabette öne ç×kmalar×na ve
önemli iû birlikleri gerçekleûtirmelerine
yard×mc× oluyor. Fuar boyunca kat×l×mc×
ve ziyaretçiler, kategoriler için ayr×
ayr× haz×rlanm×û hollerde arad×klar×
firmalar× rahatl×kla bulabiliyor. Züccaciye
sektöründe faaliyet gösteren tüm
firmalar×n hizmet ve ürünleri ayn× alanda,
ayr× ayr× kategorilerde birleûiyor. Bu y×l
da fuarda, çok say×da yeni ürün ve fuar
için haz×rlanm×û özel tasar×mlar görücüye
ç×kt×. Ziyaretçiler, çok say×da ürünü
karû×laût×rma f×rsat× bulurken, firmalar×n
sunduøu özel olanaklardan yararlanarak,
kârl× anlaûmalara da imza att×.
Fuarøn sektörün ihracatøna olan
katkøsø hakkønda neler söylenebilir?
ùdeal Home ve Züchex fuarlar×n×
düzenleyen Life Medya, gerçekleûtirdiøi
organizasyonlarla yurt içindeki
ticaret rakamlar×n× yükseltirken, ülke
ekonomisine katk× saølamaya da devam
ediyor. ùhracata yapt×ø× katk×lar×n yan×nda
ithalatç× firmalar× da ayn× çat× alt×nda
birleûtiren ùdeal Home ve Züchex fuarlar×,
15 y×ll×k deneyimi ile küresel markette
Türk firmalar×na yeni ufuklar aç×yor.
Fuar×n en büyük özelliklerinden birini de,
üyelerimizin nerdeyse tüm katmanlar×n×
(perakendeci, toptanc×, üretici, ihracatç×
ve ithalatç× gibi) içinde bar×nd×rmas× ve
her kesime hizmet vermesi olarak ifade
edebiliriz.
8.
ùSTOÇHayat l 16
fuar
Fuarø, 28-31 Mart’ta rø
züccaciye, ev eúyala ir
ve çeyiz sektörünü b
araya getirdi
son trendlerin,
ve çeyiz sektöründeki
Ev e÷yalaré, züccaciye
al Home
nlerin sergilendiùi 8. øde
modaya yön veren ürü
aré, 28-31 Mart
Fu
, Ev E÷yalaré ve Çeyiz
Uluslararasé Züccaciye
gerçekle÷tirildi.
ve Kongre Merkezi’nde
tarihlerinde Tüyap Fuar
araya getiren
ve çeyiz sektörünü bir
Züccaciye, ev e÷yalaré
beklentilerini
da ziyaretçilerin talep ve
yél
bu
,
aré
Fu
me
Ho
al
øde
l alécé ve 20
960 yabancé profesyone
en
ed
ülk
60
,
ara
Fu
é.
kar֎lad
é.
bin yerli ziyaretçi katéld
17 l ùSTOÇHayat
fuar
fuar
ùSTOÇHayat l 18
19 l ùSTOÇHayat
fuar
fuar
ùSTOÇHayat l 20
21 l ùSTOÇHayat
Aslan Ticaret Yönetim Kurulu Baùkanú Tuncay Aslan:
Markalaúma yatørømlarø
bizim için önem arz ediyor
“Yoöunlaúan rekabet sebebiyle sektörde faaliyet göstermek her geçen gün
zorlaúøyor. Bu konuda firma olarak, yaptøöømøz markalaúma yatørømlarønøn
büyük faydasønø görüyoruz. Reklam yatørømlarømøzøn önemini, birçok firmanøn
sektörden ayrølmak zorunda kaldøöø dönemde büyüyerek gördük.”
Firmanøz ne zaman kuruldu, bugün geldiöiniz nokta nedir?
Firmaméz, faaliyetlerine 1980 yélénda, elektrikli ev aletleri saté÷é
yapmak üzere ba÷ladé. Züccaciye sektörüne ise, 2004 yélénda
Alman W.Besteckhaus Schafer markaséyla giri÷ yapték. Bugün
sektörde akla gelen ilk markalardan biriyiz. Aslan Ticaret
olarak, Schafer markaséyla 78 ülkede faaliyet gösteriyoruz.
Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelere yaptéùéméz ihracatla
dünya züccaciye sektöründeki konumumuzu da her geçen gün
güçlendiriyoruz.
Sektörünüz hakkøndaki görüúlerinizi bizimle
paylaúør møsønøz?
Yoùunla÷an rekabet sebebiyle sektörde faaliyet göstermek
her geçen gün zorla÷éyor. Bu konuda firma olarak, yaptéùéméz
markala÷ma yatérémlarénén büyük faydaséné görüyoruz. Reklam
yatérémlarémézén önemini, birçok firmanén sektörden ayrélmak
zorunda kaldéùé dönemde büyüyerek gördük. Sektörde saté÷a
yönelik, özellikle de sadece uygun fiyat avantajéyla fayda
saùlamaya çalé÷an firmalar, zaman zaman kalite açéséndan
mü÷teri memnuniyetini hiçe sayéyor. Bu sebepten dolayé uzun
vadede, kalite ve mü÷teri memnuniyetine yatérém yapmayan
üye tanøtømø
Züccaciye sektörüne 2004 yélénda satén aldéklaré Alman
W.Besteckhaus Schafer markaséyla giri÷ yaptéklaréné
söyleyen Aslan Ticaret Yönetim Kurulu Ba÷kané Tuncay
Aslan, bugün Aslan Ticaret olarak, Schafer markaséyla 78
ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Sektörde özellikle
sadece uygun fiyat avantajéyla saté÷ yaparak fayda saùlamaya
çalé÷an firmalarén, zaman zaman kalite açéséndan mü÷teri
memnuniyetini hiçe saydéùéna dikkat çeken Aslan ile firma
faaliyetleri ve øSTOÇ hakkénda konu÷tuk.
firmalarén ba÷arélé olamadéùéné görüyoruz. Amaç, sadece
ürünü satmak olmamalé, saté÷ sonrasénda da tüketiciye destek
verilmeli. Firma olarak empati yapmak bizim çok önem
verdiùimiz bir konu. Mü÷teri memnuniyetini saùlamak için i÷
ortaùé ya da tüketicinin baké÷ açéséyla bakéyoruz.
÷STOÇ’un geliúim süreci için neler söylemek istersiniz?
2006 yélénda ta÷éndéùéméz øSTOÇ Ticaret Merkezi’nin geli÷imi,
firmamézla ayné paralellikte devam etti ve geçen sürede her
zaman olumlu bir etki olu÷turdu. øSTOÇ’ta ilk olarak, sadece
÷ube olarak yer aldék. Sonrasénda genel merkezimizi de
øSTOÇ’a ta÷éma kararé aldék. Bu kararé almamézda en büyük
etken ula÷ém kolayléùé oldu. Bunun yané séra øSTOÇ caddelerinin
geni÷ ve ferah olmasé, her geçen gün geli÷mesi, bir noktadan
her yere hitap etmesi ta÷énma kararémézé hézlandérdé. Yurt
dé÷énda bile øSTOÇ’un adé bir marka. Yönetimin yaptéùé Oto
Market ve øSTOÇ Saray’a metro baùlantésé da eklendi. Késa bir
zaman içinde øSTOÇ’un bulunduùu durumdan çok daha güçlü
ve tercih edilen bir pozisyonda olacaùéné dü÷ünüyorum.
Türkiye ekonomisi ile ilgili görüúlerinizi öörenebilir miyiz?
Türkiye ekonomisi, geçen yél olduùu gibi, bu yél da siyasette
saùlanan istikrar sayesinde büyüme eùiliminde olduùunu
ilk çeyrekte gösterdi. Yabancé sermaye bugün olduùu gibi,
yélén kalan késménda da Türkiye’yi tercih edecek. Avrupa ve
Orta Doùu ülkelerinden gelen yoùun talepleri katma deùerli
ürünlerle destekler ve tasarrufa vereceùimiz önemi biraz daha
artérérsak, 2013 yélénén geri kalanéné ekonomi açéséndan kom÷u
ülkelere oranla daha az sorunla geçirebiliriz diye dü÷ünüyorum.
ùSTOÇHayat l 22
Gondol Plastik Yönetim Kurulu Baúkanø Mehmet Ümit Akçebe:
Türkiye’de oluúturduöumuz marka
a
gücümüzü dünyaya da yayacaöøz
üye tanøtømø
Gondol Plastik’i 2000 y×l×nda kardeûi
Mehmet Akçebe ile birlikte üretici s×fat×yla
kuran Yönetim Kurulu Baûkan× Mehmet
Ümit Akçebe, ürün gamlar×na çaø×n her
geçen gün deøiûen gereksinimlerine
ayak uyduran, günümüz insan×n×n
ihtiyaçlar×n× karû×layan, yeni ve yarat×c×
ürünler eklediklerini söyledi. Firma
olarak, “Türk mal×” imaj×n× güçlendirmeyi
amaçlad×klar×n× ve bunu milli bir dava
olarak gördüklerini belirten Mehmet
Ümit Akçebe ile Gondol Plastik’in bugün
geldiøi nokta ile plastik ev ve mutfak
gereçleri sektörünü konuûtuk.
Køsaca kendinizi tanøtør møsønøz?
1953 y×l×nda ùstanbul’da doødum. Lise
eøitimimi ùstanbul’un köklü okullar×ndan
biri olan Pertevniyal Lisesi’nde
tamamlad×m. Evli ve üç çocuk babas×y×m.
Profesyonel olarak iú hayatøna ne
zaman atøldønøz?
Profesyonel olarak iû hayat×na, 1978
y×l×nda züccaciye maøazas× açarak ad×m
att×m. ùlerleyen y×llarda toptanc× s×fat×yla
Gondol Ticaret’i kurdum. 2000 y×l×nda
ise, kardeûim Mehmet Akçebe ile birlikte
üretici s×fat×yla Gondol Plastik Sanayi ve
D×û Ticaret úirketi’ni kurduk. Firma olarak
faaliyetlerimize ùSTOÇ’ta devam ediyoruz.
Fabrikam×z Esenyurt K×raç’ta bulunuyor.
Firmanøzøn bugün geldiöi nokta
nedir?
Gondol Plastik olarak, plastik ev ve
mutfak gereçleri sektöründe lider marka
konumunday×z. Ürün gam×m×za, çaø×n
her geçen gün deøiûen gereksinimlerine
ayak uyduran, günümüz insan×n×n
ihtiyaçlar×n× karû×layan, yeni ve yarat×c×
ürünler ekliyoruz. Sadece Türkiye’de
deøil, dört k×tada 60’× aûk×n ülkenin
evine giriyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de
oluûturduøumuz marka gücümüzü,
ticaret yapt×ø×m×z tüm ülkelerde de
saølamak. Firma olarak, “Türk mal×”
imaj×n× güçlendirmeyi amaçl×yor ve bunu
milli bir dava olarak görüyoruz.
Türkiye’deki plastik ev ve mutfak
gereçleri sektörü için neler söylemek
istersiniz?
Plastik ev ve mutfak gereçleri sektörü her
geçen gün geliûiyor. Yurt içinde modern
sat×û kanallar×n×n al×m oran× h×zla artarken,
geleneksel sat×û kanallar×n×n al×m oran×
ayn× oranda azal×yor. Yurt d×û×nda ise,
özellikle yak×n coørafyam×zdaki ülkelere
ihracat potansiyelimizin oldukça yüksek
olduøunu görüyorum. Gondol olarak, yurt
içi ve d×û× pazarlama planlamalar×m×z× bu
yönde geliûtiriyoruz. Önemli ve nitelikli
seviyedeki sektörel ve uluslararas×
fuarlar×n birçoøuna kat×l×yoruz.
“Gondol Plastik olarak, plastik ev ve mutfak gereçleri
sektöründe lider marka konumundayøz. Türkiye’nin yanø søra,
dört køtada 60’ø aúkøn ülkenin evine giriyoruz. Hedefimiz,
Türkiye’de oluúturduöumuz marka gücümüzü, ticaret
yaptøöømøz tüm ülkelerde de saölamak.”
Ürünlerimizin sektördeki benzerlerinden
ve taklitlerinden ay×rt edilebilmesi,
fuarlardaki baûar× oran×m×z× art×r×yor.
Sektörde bulunan meslektaûlar×ma,
yeni ürün geliûtirirken, farkl× ve ay×rt
edici özelliklere dikkat etmelerini tavsiye
ediyorum. Ancak bu ûekilde kaliteli
ve adil rekabet ortam× oluûacaø×na
inan×yorum.
÷STOÇ ile ilgili görüúlerinizi
öörenebilir miyiz?
Gondol Plastik’i ùSTOÇ’ta kurmuû
olmaktan dolay× çok mutluyum.
ùSTOÇ’un y×ld×z× her geçen gün parl×yor.
Kooperatifin tapular× daø×tmas×ndan
sonra bu art×û×n daha da büyüyeceøine
inan×yorum. Çevresine yeni yap×lan
plazalar, iû merkezleri ve oteller ùSTOÇ’u
bir merkez haline getirdi.
Türkiye ekonomisi hakkøndaki
düúüncelerinizi bizimle paylaúør
møsønøz?
Türkiye ekonomisi, gösterdiøi sürekli
geliûmeyle orta gelirli bir ekonomiden,
geliûmiû statüdeki bir ekonomiye
dönüûüyor. D×û ticaret ve iç talep,
Türk ekonomisini, istikrars×z küresel
koûulara raømen saøl×kl× büyümeye
doøru yönlendiriyor. Hükümetin, vergi
gelirlerinin art×û×yla, genel bütçe aç×ø×n×n
ve sektörel kamu borçlar×n×n azalt×lmas×
yönünde yapt×ø× çal×ûmalar, olumlu
etkilerini gösteriyor. Hükümetin birçok
sektördeki olumlu politikalar× ve özel
sektörün yeni iû alanlar×na yat×r×m için
istekliliøi, geliûim at×l×m× yolundaki Türkiye
için belirleyici olacak.
23 l ùSTOÇHayat
üye tanøtømø
÷pek Züccaciye Firma Sahibi Murat Ay:
Sektöre katma
deöer saölanmasø
yaratøcøløöa baölø
“Züccaciye sektöründe de
birçok sektörde olduöu gibi,
mevcut ürün ve tasarømlar
baúka firmalar taraføndan
kopyalanøyor. Sektör
oyuncularø, ürün geliútirmek
yerine, hazør olan ürünü
imal ve ithal etmeyi tercih
ediyor. Sektörün kopya
ürüne ihtiyacø yok. Aksine
ergonomik, farklø ve estetik
ürüne ihtiyacø var. Ancak bu
úekilde sektöre katma deöer
yaratølabilir.”
Perakende maøazac×l×ø×yla baûlad×ø×
ticaret hayat×na h×z kesmeden devam
eden ùpek Züccaciye’nin geniû ürün
portföyünü, ithal ürünlerin yan× s×ra, çeûitli
firmalar×n mümessillikleri oluûturuyor.
Müûterilerine kaliteli, modern ve
geleneksel tasar×ml× ürünleri bir arada
sunduklar×n× söyleyen ùpek Züccaciye
Firma Sahibi Murat Ay, bunu yaparken de
kiûilerin isteklerinden yola ç×kt×klar×n× dile
getirdi. ùSTOÇ’un züccaciye sektörünün
organize olmas× aç×s×ndan birleûtirici ve
bütünleûtirici bir etki saølad×ø×n× belirten
Murat Ay ile firman×n faaliyetleri ve ùSTOÇ
hakk×nda konuûtuk.
Firmanøz hakkønda køsaca bilgi
verir misiniz?
ùpek Züccaciye olarak, 2007 y×l×ndan bu
yana sektörde önemli bir yere sahibiz.
Perakende maøazac×l×ø×yla baûlad×ø×m×z
ticaret hayat×m×za h×z kesmeden devam
ediyoruz. Firma olarak ürünlerimizi ithal
ediyoruz. Bunun yan× s×ra, ald×ø×m×z
mümessilliklerle de sektöre yön veriyoruz.
Sahip olduøumuz geniû ürün yelpazesiyle
müûterilerimize kaliteli, modern ve
geleneksel tasar×ml× ürünleri bir arada
sunuyoruz. Bunu yaparken de kiûilerin
isteklerinden yola ç×k×yoruz.
Züccaciye sektöründe yaúanan
sorunlar için neler söylemek
istersiniz?
Züccaciye sektöründe de birçok sektörde
olduøu gibi, mevcut ürün ve tasar×mlar
baûka firmalar taraf×ndan kopyalan×yor.
Sektör oyuncular×, ürün geliûtirmek yerine,
haz×r olan ürünü imal ve ithal etmeyi tercih
ediyor. Sektörün kopya ürüne ihtiyac× yok.
Aksine ergonomik, farkl× ve estetik ürüne
ihtiyac× var. Ancak bu ûekilde sektöre
katma deøer yarat×labilir.
Türkiye ekonomisinde yaúananlarla
ilgili genel görüúleriniz neler?
Türkiye ekonomisi ûu anda duraøan bir
seyir izliyor. Ancak 2013 y×l×n×n, 2012
y×l×na göre daha verimli geçeceøini
düûünüyorum. Bu duraøanl×k rutine
dönüûmezse, finansal sorunlar çözülürse
ve s×cak para ak×û× saølan×rsa ekonomide
hareket saølan×r. Ayr×ca Merkez
Bankas×’n×n da 2013 y×l× için beklentileri
iyi yönde. Bu beklentilerle birlikte
piyasada oluûacak olumlu hava,
yat×r×mlar× tetikleyebilir.
÷STOÇ hakkøndaki düúüncelerinizi
bizimle paylaúør møsønøz?
ùSTOÇ, züccaciye sektörünün
organize olmas× aç×s×ndan birleûtirici ve
bütünleûtirici bir etki saøl×yor. S×k×nt×lar×n,
yeni ve deøiûik fikirlerin paylaû×lacaø× ortak
bir platform olmas×n×n sektör için
de önemli olduøunu düûünüyorum.
ùSTOÇHayat l 24
gezi
úifal× sular×, antik tarihi ile
25 l ùSTOÇHayat
Ünlü aktör Nicolas
Cage’in iki yøl önce
ziyaretiyle dikkatleri
üzerine çeken Denizli’nin
Karahayøt beldesi,
kørmøzø renkli úifalø
sularø, antik kentleri ve
maöaralarø ile tam bir
tatil mekânø. Pamukkale
travertenlerine de çok
yakøn olan Karahayøt,
hem saöløklø hem
eölenceli hem de
kültürel bir tatil yapmak
isteyenler için oldukça
ideal.
Tatil yapmayé yazén yüzmekten,
kéùén ise kayak yapmaktan ibaret
görmeyenler için seçenekler giderek
çoöaléyor. Termal turizmi, son
yéllarda hem gezmek hem eölenmek
hem de saöléklé bir ortamda
dinlenmek isteyenlerin tatil adresleri
arasénda ilk séralara yerleùti.
Türkiye, yer alté sularé bakéméndan
oldukça zengin… Dört bir yanénda
ùifalé su kaynaklaré bulunan
ülkemizde, bu kaynaklarén
bir késmé insanlarén rahatlékla
konaklayabileceöi tarzda
tesisleriyle göz doldururken,
bazélaré ise keùfedileceöi günü
bekliyor. Türkiye’nin önemli termal
merkezleri arasénda yer alan
Karahayét kaplécalaré da, ne yazék ki
dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage’in
ziyaretinin ardéndan dikkatleri
üzerine çekebildi. Yaklaùék iki yél
önce baùrolünü oynadéöé “Hayalet
Sürücü 2” adlé filmin çekimi için
ekibiyle birlikte Denizli’ye giden
Cage, Karahayét kaplécalarénén
ùifalé sularéna girince, beldenin ünü
Türkiye sénérlaréné aùarak dünyaya
yayéldé. Halk arasénda, “tozu, kézé,
horozu” ile ünlü olan Denizli,
Pamukkale travertenleriyle kazandéöé
ününü son yéllarda Karahayét’én
devreye girmesiyle daha da artérdé.
Denizli’yi, Pamukkale travertenlerini
gezmeye gidenler, Pamukkale’ye
5 kilometre uzakléktaki Karahayét
kasabasé ve kaplécalaréna uöramayé
ihmal etmiyor.
ùSTOÇHayat l 26
gezi
9 B÷N 500 K÷ù÷L÷K
H÷ERAPOL÷S
T÷YATROSUNUN
TASARIMINDAN,
GEÇM÷ùTE BURADA
GLADYATÖR
DÖVÜùLER÷
YAPILDIõI
ANLAùILIYOR.
Kørmøzø renkli úifalø termal suyu ve
çamuru, eúsiz bir úifa kaynaöø
UNESCO’nun Dünya Kültür Miras×
listesinde yer alan bölgede bulunan
Karahay×t kapl×calar×, Pamukkale’deki
s×cak su kaynaø×na benzer bir yap×ya
sahip. Ancak Pamukkale’deki s×cak
sular meûhur bembeyaz travertenlerin
oluûmas×n× saølarken, Karahay×t’taki
ûifal× sular, travertenleri k×rm×z×ms× bir
renge boyuyor. Y×l×n her mevsiminde
ana kaynaø×ndan 56 derecede ç×kan
Karahay×t’×n kendine has k×rm×z× renkli
ûifal× termal suyu ve termal çamuru,
Ege Üniversitesi Hidroklimatoloji
Enstitüsü’nün verdiøi rapora göre,
içerdiøi zengin mineraller ile eûsiz bir
saøl×k kaynaø×… Bu yüzden Karahay×t’ta
bulunan turistik tesislerde kalanlar,
hem Antik Çaø’dan günümüze ulaûan
bölgede gezip, kültürel bir tatil yaparken
hem de k×rm×z× su ve termal çamur
sayesinde pek çok hastal×k ve saøl×k
problemine ûifa buluyor.
Karahay×t ismi bölgede yetiûen hay×t
bitkisinin çokluøundan, bu bitkinin
renginden geliyor. Sert, kokulu, hafif
ac×ms× bir yap×da ve küre biçiminde
küçük meyveleri olan hay×t bitkisi,
hekimlikte idrar art×r×c×, gaz söktürücü ve
yat×ût×r×c× olarak kullan×l×rken, dallar× da
sepet örmede kullan×l×yor. Tar×mc×l×kla
geçinen kasabada son 20 y×ldan beri
turizm faaliyetlerinin artmas×yla yöre
halk×n×n tamam× turizm sektörüne
yönelmiû. Bugün, 12 adet y×ld×zl× otel,
110 adet aile iûletmesi termal pansiyon
ve 7 bin yatak kapasitesi bulunan
Karahay×t’taki otellerin birçoøu suyla
gelen saøl×k (SPA) belgesine sahip
termal oteller birliøi üyesi. Pansiyonlar×n
tamam×nda s×cakl×ø× 56 derece
olan termal su banyolar× var. Ayr×ca
Pamukkale’deki çok y×ld×zl× otellerin
büyük çoøunluøu da Karahay×t’ta
bulunuyor.
Pamukkale travertenleri,
Karahayøt’a 5 kilometre uzakløkta
Kaynaklardan ç×kan termal sular banyo
olarak kullan×ld×ø×nda, özellikle dolaû×m
sistemi ile ilgili hastal×klara iyi geliyor.
Banyo ile geniûleyen damarlarda kan
bas×nc×n×n düûmesi kalbin çal×ûmas×n×
rahatlat×yor. Diøer taraftan karbondioksit
yard×m× ile solunum sistemi üzerinde
ast×m bronûit gibi rahats×zl×klarda olumlu
bir etki yarat×yor. Ayr×ca, romatizmal
rahats×zl×klara, akut devresini geçmiû ve
stabilize olmuû artrit, hemoroid, varis,
gut hastal×ø×, sivilce ve kaû×nt× gibi deri
ve kad×n hastal×klar×na iyi geliyor. Termal
sular×n b×rakt×ø× siyah renkli termal çamur
ise yüze sürüldüøünde, k×r×û×kl×klar×
gideriyor, ölü deriyi tazeliyor ve pürüzsüz
bir cilt saøl×yor. Termal çamur ile çamur
banyosu yap×ld×ø×nda vücut dayan×kl×l×k
ve direnç kazan×yor.
Tüm bu özellikleri nedeniyle bugün
yoøun ilgi gören Karahay×t kapl×calar×,
gerek ulaû×m×n kolay olmas× gerekse 5
y×ld×zl× pansiyonlardan apartlara kadar
her bütçe ve konfora uygun konaklama
seçenekleriyle çok cazip bir tatil
mekân× haline gelmiû durumda. Y×llar
önce kendi halinde küçük bir köy olan
Karahay×t, bugün Türkiye’de kapl×ca
turizminde en çok bilinen, ziyaret için
tercih edilen kapl×calardan. Günde
sadece 15-30 dakikas×n× ûifal× banyolarda
geçirenlerin, diøer zamanlar×nda yak×n
çevrede yapabileceøi turistik etkinliklerin
çok olmas×n×n bunda etkisi büyük.
Karahay×t’×n hemen yan×ndaki antik
Hierapolis ve Laodikeia kenti kal×nt×lar× ile
Pamukkale travertenleri, buray× daha da
cazip hale getiriyor.
Siz de Karahay×t’a gittiøinizde, sadece
orada ûifal× sulara girerek vakit geçirmek
yerine, sadece 5 kilometre uzakl×ktaki
Pamukkale travertenlerini, Hierapolis ve
Laodikeia antik kenti harabelerini ziyaret
edebilirsiniz. Ayr×ca, Çarû× Caddesi’nde
akûam yürüyüûü yapabilir, lokantalarda
yemeøinizi yiyebilirsiniz. Ya da kasabaya
yak×n alabal×k tesislerinde mis kokulu
çam orman× içinde kendinize mükemmel
bir ziyafet çekebilirsiniz.
Hierapolis ve Laodikeia görülmeli!
Yunanca “kutsal ûehir” anlam×na gelen
Hierapolis antik kenti, MÖ 190 y×l×nda
27 l ùSTOÇHayat
II. Eumenes taraf×ndan kuruldu. MÖ 2.
yüzy×lda Roma egemenliøine giren ûehir,
alt×n dönemini bu zamanlar yaûad× ve
depremlerle y×k×ld×ktan sonra tamamen
Roma mimarisiyle bezendi. ùsa’n×n
havarilerinden Aziz Philippus’un burada
öldürülmesi ûehre, dini bir önem de
kazand×rd×. MS 395’te Bizans’×n, daha
sonra 1210’da Anadolu Selçuklular×’n×n
s×n×rlar× dahilinde kald×. Hierapolis, yeralt×
sular× sayesinde yüzy×llarca bölgenin
saøl×k merkezi olarak kald×. Kentteki
hamam, yolcular×n y×kanarak ûehre
girmeleri için ûehrin d×û×na inûa edilmiû.
9 bin 500 kiûilik tiyatronun tasar×m×ndan,
gladyatör dövüûlerine sahne olduøu
anlaû×l×yor. úehrin giriû kap×s×na iûlenen
Medusa figürü, tanr×ça Medusa’dan
korunmak için yap×lm×û. Bu inanc×n
Türk kültürüne nazar boncuøu olarak
geçtiøi san×l×yor. ùzmir’deki antik Efes
kentinden sonra Anadolu’nun en büyük
ve en önemli antik kenti olan Laodikeia
ise Denizli’nin 6 kilometre doøusunda,
Eskihisar, Goncal×, Bozburun köyleri
s×n×rlar× içinde kalan Lykos (Çürüksu)
Vadisi’nde yer al×yor. Kent, Suriye Kral×
II. Antiokhos taraf×ndan eûi Kraliçe
Laodike ad×na MÖ 3. yüzy×l×n ortalar×nda
kurulmuû. Bir söylentiye göre, kral bir
Apollon sözcüsünün yard×m×yla baû
tanr× Zeus’un öøüdünü dinleyip, eûi
ad×na bir kent kurmaya karar vermiû.
Bir baûka anlat×ma göre; Seleukoslar
Kral× I. Antiokhos rüyas×nda; annesi,
k×z kardeûi ve eûi olarak tan×mlad×ø× üç
güzel kad×n görmüû. Her üç kad×n da
kraldan kendileri için Karia’da birer kent
kurmas×n× istemiû. Bunun üzerine Kral I.
Antiokhos da kar×s× ve annesi için Nysa
(Sultanhisar) ve Antiokheia (Baûaran
Köyü-Karacasu) kentlerini, k×z kardeûi
Laodike için de Laodikeia antik kentini
kurmuû. Ancak, antik kaynaklar×n Kral
I. Antiokhos ve k×z kardeûi Laodikie’nin
ad×ndan hiç söz etmemesi, kentin Kral II.
Antiokhos taraf×ndan, kar×s× güzel Kraliçe
Laodike ad×na kurulduøunu gösteriyor.
Kaz× ekibince, antik kentin bat×s×nda
yap×lan yüzey araût×rmalar×nda, Klasik
Antik Çaø’a kadar inen seramiklerin
bulunmas×, kuruluûun daha da eskiye
gittiøini gösteriyor.
Denizli’nin geleneksel
lezzetlerini tatmadan dönmeyin!
Bu iki antik kent d×û×nda, Karahay×t
yak×nlar×nda bulunan Kakl×k ve Keloølan
maøaralar×, yaylalar, doøal güzellikleriyle
görülmeye deøer Güney, Sak×zc×lar
Asmaalt× ve Homa ûelaleleri ile kilise
ve camileri mutlaka görmelisiniz.
Ayr×ca Atatürk Evi Müzesi, eski Denizli
evleri, Ayd×n’×n Geyre köyündeki
Aphrodisias antik kenti, dünyan×n en
derin ikinci krater gölü unvan×na sahip
Salda Gölü ile Sandras Daølar×’n× da
gezebilirsiniz. Karahay×t’a gitmiûken,
Denizli’deki en güzel yerler aras×nda
bulunan ùncilip×nar Park×, Adalet Park×,
Çaml×k mahallesindeki eûsiz piknik
alan× Çaml×k Mesireliøi’ni de mutlaka
ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Ayr×ca,
çam aøaçlar× aras×nda tertemiz bir
havada pikniøinizi yapt×ktan sonra
Çaml×k Mesireliøi’nde bulunan sakl×
göle uøray×p dinlenebilirsiniz. Bunlar×n
yan× s×ra Denizli’nin geleneksel
lezzetlerini tatmadan dönmemelisiniz.
Halen geleneksel yemek kültürünü
devam ettiren bölgede; kedi börülcesi
çorbas×, kuru börülce çorbas× ve ovmaç
çorbas× gibi yöreye özgü çorbalar×
deneyebilirsiniz. Patl×can yemekleri, tas
kapamas×, bumbar dolmas×, sirkeli et,
nohutlu et, tand×r, kol dolmas×, ciøer
sarma, sacda iûkembe çok meûhur.
Unutmadan söyleyelim; gece yemek
yeme al×ûkanl×ø×n×z yoksa bile
Denizli’ye gittiøinizde yatmadan önce
yenen “yat geber ekmeøi”nin tad×na da
bak×verin.
ùSTOÇHayat l 28
løndan
kunmaya, da aya
o
d
a
ö
ra
p
to
øp
ym
rdek sesi du
inde soluklan
Aöaç gölges ebze meyveyi yemeye, ö açtøöø stresten
s
ol
kopardøöønøz ldønøz? Kent yaúamønøn y leri sizi bekliyor.
bi bahçe
n
hasret mi ka
luúturulan ho øz hobi bahçesiyle kenti
o
in
iç
øz
n
a
øn
i
ö
y
a
e
c
z
b
la
kurtulm
ya da satøn a etiútirdiöiniz meyveyi se
øz
øn
ö
a
c
a
y
la
Kira
ilir, y
siniz.
iftlik yaratab
øza koyabilir
içinde mini ç ze taze koparøp, sofran
daløndan ta
29 l ùSTOÇHayat
30 metrekareye de, bin
metrekareye de hobi bahçesi var
Günlük yaûam×n stresinden kaçanlar×n
gözde mekân× haline gelen hobi
bahçelerinin say×s× giderek art×yor.
Birçok kentte belediyelerin öncülük ettiøi
hobi bahçeleri projesi özel sektörün
de iûtah×n× kabartt×. Kentlere yak×n
bölgelerdeki tarlalar×n× küçük parsellere
bölerek kiralayan ya da daha büyük
parseller halinde sat×ûa sunanlar×n
say×s× az×msanmayacak ölçüde. 30
metrekareden bin metrekareye kadar
istediøiniz büyüklükte hobi bahçesi
bulman×z mümkün. 30 metrekare
gözünüze küçük görünmesin. Hobi
bahçesi tutkunlar×n×n söylediøine göre, bu
büyüklükteki bir bahçeden 100 kilo biber,
150 kilo domates almak mümkün.
Hem büyüklere, hem küçüklere…
Hafta sonlar×n×z× geçirmeniz için
tasarlanan hobi bahçelerinin bir k×sm× ayn×
zamanda bahç×van hizmeti de veriyor.
Bahçenizle ilgilenemediøiniz dönemlerde,
ekip diktiklerinize bahç×vanlar bak×yor.
Çocuklar×n×z için oyun parklar×, bisiklet ve
yürüyüû yollar×, kameriye, barbekü gibi
hemen her ayr×nt×n×n düûünüldüøü hobi
bahçeleri bulmak da mümkün. Bahçenizin
hobi
K×r hayat×n× seviyorsunuz ama kentte
yaûamak zorundas×n×z. Her yer beton,
hava kirliliøi, insan kalabal×ø×, trafik.
B×rak×n aøac×, çal× görmeye, topraøa
dokunmaya, dal×ndan meyve sebze
yiyip, tavuk, ördek sesi duymaya hasret
kald×n×z. Art×k mazeretiniz yok. Büyük
kentlerin yeni gözdesi hobi bahçeleri sizi
bekliyor. Kiralayabileceøiniz ya da sat×n
alabileceøiniz hobi bahçesiyle, kentin
içinde mini bir çiftlik yarat×n kendinize…
Sevdiklerinizi yan×n×za al×p gidin hobi
bahçenize. Yetiûtirdiøiniz meyveyi
sebzeyi dal×ndan taze taze kopar×p koyun
sofran×za. Eliniz, ayaø×n×z toprakla dolsun,
dertleriniz s×k×nt×lar×n×z topraøa aks×n. Âû×k
Veysel’in dediøi gibi; Bütün kusurumu
toprak gizliyor / Merhem çal×p yaralar×m
düzlüyor / Kolun açm×û yollar×m× gözlüyor
/ Benim sad×k yârim kara toprakt×r...
içine ayr×ca 5-6 metrekarelik ahûap kulübe
yapman×za da imkân saølan×yor.
Neler yapabilirsiniz?
Bahçenizde her türlü sebze ve meyveyi
yetiûtirebilir, uygun bir bölümü kümes
hayvanlar×na ay×rabilirsiniz. ùstediøiniz
zaman, gece gündüz hobi bahçenize
gelerek, dostlar×n×zla piknik ya da akûam
yemeøi keyfini yaûayabilirsiniz. Hobi
bahçesi sahipleri, en güzel duygunun ise
kendi elleriyle yetiûtirdikleri ürünleri yemek
olduøunu söylüyor. Günün nas×l geçtiøini
anlamad×klar×n×, özellikle çocuklar×n
topraktan mahrum kalmad×ø×n× vurgulayan
bahçe tutkunlar×, stresten uzaklaûmak
isteyenleri hobi bahçesi sahibi olmaya
davet ediyor. Özellikle bahç×van hizmeti
verilen hobi bahçelerinde, tohumdan
fide yetiûtiriciliøine hangi mevsimde ne,
nas×l ekilir, nas×l sulan×r, gübre nas×l verilir,
bahçe temizliøi nas×l yap×l×ra kadar, her
konuyu görerek öørenme ûans×na sahip
oluyorsunuz.
Toprakla uöraúmanøn faydalarø
Yeûil alanlar×n azl×ø×, betonarme binalar
ve geliûen teknoloji, fiziksel ve psikolojik
hastal×klara davetiye ç×kar×yor. Topraøa
temas etmeden yaûayan insanlar, modern
çaø×n hastal×klar×yla mücadele etmek
zorunda kal×yor. ùûte ve sosyal yaûamda
vazgeçilmez hale gelen kablosuz iletiûim
araçlar×, yayd×klar× elektromanyetik
dalgalarla tüm vücudumuzu, özellikle
de beynimizi olumsuz yönde etkiliyor.
Elektromanyetik kirlilik; unutkanl×k,
alg×lama bozukluklar×, stres, depresyon,
panik atak gibi hastal×klar×n artmas×na
neden oluyor. Dalga kirliliøi olarak
adland×r×lan bu durum, fiziksel ve
psikolojik rahats×zl×klara yol aç×yor.
Uzmanlar, kablolu iletiûim sistemlerine
yani geriye dönüûün insan saøl×ø×
aç×s×ndan önemine vurgu yap×yor.
Aø×rl×kl× olarak elektromanyetik dalgalara
maruz kalanlar×n mutlaka toprakla
uøraûmas× gerektiøini söyleyen uzmanlar,
ç×plak ayakla toprak üstünde yürümeyi
öneriyor. Bu imkân× bulamayanlar
için saks× çiçekleriyle uøraûman×n da
yararl× olduøunu belirten uzmanlar, bu
yolla vücuttaki elektromanyetik dalga
yükünün topraøa boûalt×ld×ø×na dikkat
çekiyor. Siz de belediyelerin ya da özel
sektörün bu konuda verdiøi hizmetten
yararlanabilirsiniz.
ùSTOÇHayat l 30
Yeni albümümde biraz
daha özgür olmak
“Sekizinci çaløúmam, aynø zamanda ikinci single’øm olan
‘Anlatacaklarøm Var’ albümümün prodüktörlüöünü de
üstlendim. Bu durum, çok büyük bir sorumluluk istiyor. Ama
artøk zamanø gelmiúti. Aslønda çaløútøöøm prodüktörlerin hakkønø
yiyemem. Fikirlerim hep sorulurdu. Ancak ben, bu albümümde
biraz daha özgür olmak istedim.”
Türkiye’nin sevilen pop müzik ûark×c×lar×ndan Bengü, 2012 y×l×n×n bitimine yak×n
“Anlatacaklar×m Var” adl× albümüyle hayranlar×n×n karû×s×na ç×kt×. Avrupa Müzik’ten
ayr×l×p kendi markas×n× temsil eden BNG Müzik’i kuran Bengü, son albümünün
prodüktörlüøünü de yapt×. BNG Müzik sayesinde yeni isimlerle de çal×ûmak isteyen
Bengü’nün en büyük hayallerinden biri de yeni isimleri müzik dünyas×na kazand×rmak.
Albümdeki “Yaral×” ûark×s× internette dinlenme rekoru k×ran Bengü, ilk klibini
“Haberin Olsun” adl× parças×na, Nihat Odabaû× yönetmenliøinde çekti. Ünlü
ûark×c×, “Dinleyicilerimin özellikle ‘Haberin Olsun’ ve ‘Yaral×’ adl× ûark×lar×mdan çok
etkileneceklerini düûünüyorum. Benimle ûimdi tan×ûacak insanlar, yeni bir Bengü
görecek. Baûka bir k×z var bu iûin içinde. O k×z× ben de yeni tan×d×m” diyor.
Bu, klip çal×ûmalar×nda da net olarak görülüyor. Son klibini izlediøinizde art×k o ûeker
k×z Bengü’den çok daha farkl× bir Bengü’nün karû×n×zda olduøunu görüyorsunuz. Bunu
nas×l baûard×ø×n× sorduøumuzda, “Bunda fotoørafç× Nihat Odabaû×’n×n büyük emeøi
var. Ayr×ca üç dört hafta dans ve duruû eøitimi ald×m. Derslere devam ediyorum. Art×k
bel k×vr×m×m× daha iyi gösteriyor, bacaklar×m× daha iyi kullan×yorum” cevab×n× al×yoruz.
Son albümü “Anlatacaklar×m Var” ile listelerde h×zla yükselen Bengü ile, albümde neler
anlatt×ø×ndan, yaûad×ø× trafik kazas×n×n hayat×n× nas×l etkilediøine kadar birçok konuda
keyifli bir sohbet yapt×k.
31 l ùSTOÇHayat
“H÷Ç ÖLMEYECEK,
Hւ KAZA
YAPMAYACAK,
BAùIMIZA H÷Ç
BÖYLE ùEYLER
GELMEYECEK G÷B÷
YAùIYORUZ. B÷R
YERDE ÖYLE B÷R
FRENE BASILIYOR
K÷, BÜTÜN DÜNYA
DEõ÷ù÷YOR. KAZA
÷LE ÖLÜME ÇOK
YAKLAùTIM.
KAZADAN SONRA
÷Ç÷M DAHA ÇOK
OLGUNLAùTI.
ARTIK KEND÷M ÷Ç÷N
YAùIYORUM. ÇOK
FAZLA EYVALLAHIM
YOK ARTIK.”
ùSTOÇHayat l 32
“Anlatacaklarøm Var” adlø son
albümünüzü geçen kasøm ayønda
çøkardønøz. Sizden hep yaz albümü
beklenirdi, úaúørttønøz hayranlarønøzø.
Sizce bu albüm için doöru zaman køú
mevsimi miydi?
Bu kez, böyle denk geldi. úark×lar×n
mevsimi yok. Doøru zaman× bulduøum
anda albüm yap×yorum. Beû ay önce
Zeki Güner ile bir araya geldik. Sevdiøim
ûark×lar× vard×. Yeni ûark×lar×n× dinledim ve
hemen haz×rl×klara baûlad×m.
Albümün prodüktörü de sizsiniz... Bu
büyük bir sorumluluk deöil mi?
Evet, prodüktörlük çok büyük bir
sorumluluk istiyor. Önceki albümlerde bir
elim yaøda, bir elim baldaym×û meøer…
Neden úimdi kontrolü elinize aldønøz?
Diöer albümlerde çok söz sahibi deöil
miydiniz?
Asl×nda çal×ût×ø×m prodüktörlerin hakk×n×
yiyemem. Fikirlerim hep sorulurdu. Ama
art×k zaman× gelmiûti. Belki biraz daha
özgür olmak istedim.
Hep kendi albümleriniz mi olacak
yoksa farklø kiúilere de albüm
yapacak møsønøz?
Yeni isimlerle de çal×ûmak istiyorum.
Ben de öyle bir yoldan geldim. Bu
konuda düûündüøüm iki üç aday var.
Baûarabilirsem yeni isimleri müzik
dünyas×na kazand×rma gibi bir hayalim
var.
“ALBÜMÜN ÷S÷M BABASI
BURAK YETER”
Albümün adø, úarkølarønøzdan
biri deöil. Neden albümün adønø
“Anlatacaklarøm Var” olarak
seçtiniz?
DJ Burak Yeter ile sohbet ederken ona,
“Birçok ûey yaûad×m. Enteresan bir
dönem geçirdim. Kendimi daha çok
sevdim” diye hislerimi anlat×yordum.
Burak bana, “Yani anlatacaklar×n var”
dedi. Evet, anlatacaklar×m vard×. Bunun
üzerine albümün ad× “Anlatacaklar×m Var”
olsun dedi. Yani albümün isim babas×
Burak Yeter’dir.
Peki, neler anlatøyorsunuz albümde?
úimdilik bir baûlang×ç. Dinleyicilerimin
“Yaral×” ve “Haberin Olsun” adl×
ûark×lar×mdan çok etkileneceklerini
düûünüyorum. Benimle ûimdi tan×ûacak
insanlar -bu çok klasik olacak ama- yeni
bir “Bengü” görecek. Baûka bir k×z var bu
iûin içinde. O k×z× ben de yeni tan×d×m.
Kendinizi yeniden tanøma sürecinde,
yaúadøöønøz trafik kazasønøn da payø
var mø?
Evet, o kaza, o talihsiz olay, bana baûka
bir güç verdi. Çok cesur bir kad×n ç×kt×
içimden. úimdi kendime çok daha fazla
k×ymet veriyorum. Hayata bak×û×m deøiûti.
“Bir sonraki albümde yapar×m” veya
“Yar×n sabah yapar×m” dediøim ûeyleri
art×k hemen yapmak istiyorum. Art×k
hiçbir ûeyi ertelemiyorum.
de
in
iç
n
u
b
u
r
g
ir
“Belli b
üzel”listlerin de
g
k
o
ç
k
a
m
él
n
a
døn voka
da bulunan ka
u mu?
vaúlarø old
nle aynø kulvar
ler ve yøldøz sa
ik
ùu søralar sizi
em
ol
p
e
her ÷eyi
çt
im. Güzel olan
yor. Bu süre
ibimden emin
de Yener,
ek
an
H
ve
albümleri çøkø
,
n
én
al
de
im
et Ak
klib
Dem
÷arkémdan,
da çok güzel.
stane odasénén
Yaptéùém i÷ten,
içinde anélmak
im zaman, ha
un
iù
rd
ub
.
çi
gr
r
ge
bi
za
lli
ka
Yener’i gördüm
alké÷léyorum. Be ymadéùém daha birçok ki÷i,
alén ve Hande
Ak
÷a
ko
et
la
sa
em
éy
é
D
én
ar
al
da
ad
ü açtéùém
yup, pijam
Gül÷en ve
nim yerime ko
bekledi. Gözüm
kapésénda beni yler ya÷amé÷éz. Kendilerini be
ma vakti.
tla
ku
é
éz
l ÷e
la ba÷arélarém
ék
ùl
sa
di
Demek ki güze
m
öi
ko÷a geldiler.
Kaza anønda neler düúündünüz?
O anda büyük bir ûok yaû×yorsunuz.
Kendime geldiøimde otomobilin içinde
oturuyordum. “Bana yard×m edin. Ben
daha ölmedim” demiûim. Her ûey
çabucak geliûiyor. Hat×rlam×yorum ama
hep, “ùyiyim, iyi olmal×y×m” cümleleri ç×km×û
aøz×mdan. Otomobil paramparçayd×. Ve
benim oturduøum koltuk, sanki sihirli
bir el deømiû gibi, içinde savrulmama
raømen temiz duruyordu. Bunda bir
hikmet var. Belki ûu ana kadar yapt×ø×m
iyilikler, hâlâ burada oturmam× saøl×yor.
Hastaneden ç×kt×ø×m gün, her gün
geçtiøim yerlere âû×k gibi bakt×m.
“KEND÷M÷Z÷ HAYATIN AKIùINA
KAPTIRIP G÷D÷YORUZ”
ùu an ne deöiúti hayatønøzda?
Çok ûey! Hiç ölmeyecek, hiç kaza
yapmayacak, baû×m×za hiç böyle ûeyler
gelmeyecek gibi yaû×yoruz. Kendimizi
ünlü söyleúisi
33 l ùSTOÇHayat
hayat×n ak×û×na kapt×r×p gidiyoruz.
Bir yerde öyle bir frene bas×l×yor ki,
bütün dünya deøiûiyor. Ölüme çok
yaklaût×m. Kazadan sonra içim daha çok
olgunlaût×. Art×k kendim için yaû×yorum.
Anlad×m ki “hep baûka insanlar için”
yaûam×û×m. “Aman kimse üzülmesin”
diye çok düûünmüûüm. Bu süreçte çok
insan tan×d×m. Birçoøunu da ç×kard×m
hayat×mdan. Çok fazla eyvallah×m yok
art×k.
Bu olay üzerinizde bir fobi yarattø mø?
Oralar× çok kurcalamad×m. “Bu bir
travma deøil. Ben bundan iyi bir ders
ç×karmal×y×m” diye bakt×m. Vücudumdaki
yaralar da kendime sar×l×û×mla çabucak
geçti. Elimde ufak tefek izler var ama
onlar× çok seviyorum. Ancak derin bir
ac× var içimde. Birlikte çal×ût×ø×m, çok
sevdiøim arkadaû×m Ümit Özer’in hayat×n×
kaybetmesi beni çok üzdü.
ùimdi de biraz güzel úeylerden
bahsedelim. Yeni klipte, o úeker
køz Bengü’den eser kalmamøú.
Duruúunuz bile deöiúmiú. Bunun için
bir çaløúma yaptønøz mø?
Oh be! Çok ûükür. Bu sefer oldu.
Bunda fotoørafç× Nihat Odabaû×’n×n da
büyük emeøi var. Ayr×ca üç-dört hafta
dans ve duruû eøitimi ald×m. Derslere
devam ediyorum. Art×k bel k×vr×m×m×
daha iyi gösteriyor, bacaklar×m× daha iyi
kullan×yorum. ùtiraf etmeliyim ki eskiden
duruûumda ve görüntümde biraz zorlama
vard×. úimdiki halimi görünce -ay×pt×r
söylemesi- ben de kendime hayran
hayran bak×yorum. Klipteki striptiz direøi
Nihat Odabaû×’n×n sürprizi oldu. Belki
çekinirim diye saklam×û. Çekim s×ras×nda
tepe ×û×ø× yand× ve direk ortaya ç×kt×. Nihat,
“Geç bakal×m” dedi. ùyi ki demiû, bayaø×
güzel iû ç×kard×m. úimdi bunu sahneye de
taû×sak m× diye düûünüyoruz.
60 yaúøma gelince bu iúleri yapmam
artøk demiúsiniz. Hâlâ öyle mi
düúünüyorsunuz?
Demiûim öyle bir ûey (Gülüyor). Art×k hiç
öyle düûünmüyorum. O s×ralar domestik
bir zaman×mm×û ya da kendimden çok
emin deøilmiûim.
Yani sizi 60 yaúønøzda da sahnede
yine fit ve dans ederken görebilecek
miyiz?
Olur tabii. Ajda Pekkan’a bir bak×n
yak×ûm×yor mu sahneye? Herkes büyük
bir hayranl×kla izliyor. Beni de 60 yaû×mda
sahnede yine fit ve dans ederken
görebilirsiniz. Neden olmas×n?
ùSTOÇHayat l 34
lüks
Pruvan×z
denizleriniz sakin olsun
Özgürlük duygusunu en iyi deniz ifade eder herhalde. Sonsuzluk, huzur,
bereket, mutluluk, keyif… Hepsini içinde baréndérér deniz. Ama biz, denizle
baréùék bir millet olamadék henüz. Yanéndan yöresinden çok ayrélmasak da
emeklilik hayali kurarken, “Bir tekneyle denize açélacaöém” diyen çok fazla
insanla karùélaùméyoruz. Biz, topraöé seviyoruz. øimdi birçoöumuz bu duruma,
“Tekne, yat iùi, zengin iùi” açéklamaséné getirebilir. Ama arték bu bahanenin ardéna
saklanmak mümkün deöil. Çünkü son yéllarda giderek artan tekne ve yat tutkusu
her keseye uygun hale geldi. Ünlü ya da zengin olmasanéz da tekne satén alabilir,
eöer hayalinizde uzak denizlere yelken açmak varsa bunu hayata geçirebilirsiniz.
35 l ùSTOÇHayat
Statü göstergesi deöil hobi
Lüks tüketim olarak kabul edilen tekne ve yat sektörü büyümesini bu yönde
sürdüredursun, arték alt gelir gruplarénén da ulaùabileceöi alternatifler üretilmeye
baùlandé. Dünya tekne ve yat üretiminde üçüncü séraya yerleùen Türkiye,
birbirinden görkemli, hayal edilemeyecek lükse sahip yatlarén yané séra daha
mütevazé üretimleri ile tutkunlaréna denize açélma imkâné sunuyor. Yani arték
tekne ve yat statü göstergesi deöil, bir hobi olarak deöerlendiriliyor. ÷nternette
oluùturulan tekne ve yat borsalarénda 4 bin liradan 100 milyon dolarlara kadar
çékan ürünleri bir arada bulmak mümkün.
Türkiye bu iúi iyi yapøyor
Artan taleple birlikte tekne ve yat sipariùlerini karùélamakta zorlanan Türkiye,
dünyanén en zenginlerinin bile gözdesi haline geldi. Amerika’nén emlak kralé
Donald Trump, Rus milyarder Roman Abromoviç, ünlü aktör Johnny Deep,
Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone gibi isimler yatlaréné Türkiye’de yaptérdé.
Bunun yané séra Akdeniz ülkelerinde üretim yapanlar son zamanlarda, ortaklék ya
da yeni yatérém için Türkiye’yi seçiyor. Düùük maliyetin yané séra Türk ustalarén el
iùçiliöindeki marifeti de bu tercihte önemli rol oynuyor.
÷hracatta da önemli kalem
Aöaç yat yapéménda dünya ikincisi olan Türkiye, mega yat üretiminde ise ÷talya ve
ABD’den sonra üçüncü sérada yer aléyor. Türkiye, baùta ÷talya ve Hollanda olmak
üzere dünyanén dört bir yanéna yelkenli ya da motor yat ihracaté gerçekleùtiriyor.
Sektörün yurt déùéndaki müùteri portföyünü genellikle zenginler oluùturuyor.
Ancak son dönemde sektörde, daha alt kesimlere hitap eden modeller de
üretilmeye baùlandé. ÷kinci el araç fiyaténa tekne ya da yat bulmak arték mümkün.
Tekne ve yat üretimi aöérléklé olarak ÷stanbul Tuzla, Antalya Serbest Bölge,
Bodrum ÷çmeler ve Karadeniz’deki bazé tersanelerde gerçekleùtiriliyor.
Amatörler için kurslar sizi bekliyor
Denize tutkunsunuz ancak nereden nasél baùlayacaöénézé bilmiyorsanéz hiç
üzülmeyin! Hobi olarak tekne ve yatçélékla uöraùmak, kaptanlék eöitimi almak
isteyenlere yönelik çok sayéda kurs var. Teorik eöitimin yané séra pratik eöitimin
de verildiöi kurslarda, temel bilgileri alabilirsiniz. Ancak unutulmamalé ki tekne ve
yatçélék bir yaùam biçimi. En iyi öörenilecek yer ise tabii ki deniz…
O ZAMAN V÷RA B÷SM÷LLAH…
ùSTOÇHayat l 36
Samsung
S
Sa
s
Galaxy
X
Xcov
Xcove
Xcover 2, su,
kum
m ve toza
ka dayanøklø
d
karúø
Rengârenk Philips MP3 ve
kulakløklar hem göze hem de
kulaöa hitap ediyor
Philips’in küçü
kü ü
küçük,
ük eölenceli
öl
eli ve renkli
klii MP3 çalaré
l ré GoGear
G
GoGe
G
R
Raga, d
daha
ha ffazla
l d
derinlik
inlllik
ve etkiye sahip
hi tam
am bas,
s, enstrüman
an zenginliöi
öi ve zengin
n ayréntélar
yréntéla ile
il MP3 müziöe
üz
hayat veren FullSound özelliöine sahip. GoGear Raga müzik çalarénézla birlikte
gelen basit ve kullanémé kolay bir program olan Philips Songbird ile, yeni sanatçélaré
ve müzik tarzlaréné doörudan program üzerinden baölanacaöénéz müzik ve ortam
maöazalaré, servisler ve internet sitelerinden keùfedebiliyorsunuz. Songbird,
kendi kitapléöénézdan veya internetten ortam dosyalaréné oynatabiliyor ve hepsini
bilgisayarénéz ile Philips GoGear Raga arasénda senkronize edebiliyor. Ortam
dosyalaréné düzenlemek ve görüntülemek için tépké bilgisayarénézdaki gibi klasör
görünümü sunan opsiyonel GoGear dizin görünümü ile de, desteklenen herhangi
bir dosyayé kolayca seçebiliyorsunuz. 15 saat kesintisiz müzik keyfi sunan ve 6
dakikalék hézlé ùarj özelliöi ile 60 dakika müzik dinlenebilen Philips GoGear Raga’nén
siyah, mavi, pembe, kérmézé ve mor olmak üzere beù farklé rengi ve iki farklé modeli
bulunuyor. Rengârenk Philips GoGear Raga MP3 çalarénézé, farklé renklerdeki Philips
kulakléklar ile kombine ederek, müzik keyfinizi görsel bir ùölene de çevirebilirsiniz.
Philips’in kulaklék modellerinin birbirinden farklé renkleri ve özellikleri bulunuyor.
Philips CitiScape Baù Bantlé Kulaklék modellerinden Shibuya, Japon kültürünün
sadeliöini ve güzelliöini birleùtirirken, Downtown modeli de New York’un ùék ve
rahat cadde tarzéndan ilham aléyor. Philips O’Neill kulakléklarénén The Bend ve The
Stretch modelleri, esnek ve dayanéklé yapélaré ile en sert kullanémlara dayanmanén
yané séra, yumuùak kulak tamponlaré ile size beù yéldézlé konfor yaùatéyor.
Samsung,
u
maceraperestler
macerape
r
için ürettiöi,
zor ùartlar
ù
alténda
nd k
kullanélabilen Xcover
2 modelini
odelinii tanét
ta
tanétté. Aöustos 2011’de
sunulan ilk X
su
Xcove
Xcover modelinde olduöu
gibi,
b Xcover 2 de su geçirmezlik özelliöi
iile
e dikkat çe
çekiyor. 1 metre derinlikteki
ssuda 30 dakikaya
k kaya ka
kadar su geçirmeden
kalabilme
e özelliöin
özelliöine sahip olan Xcover
2’nin,
i 4 inç bü
büyüklüöünde WVGA
görüntü
üntü
nt suna
sunan b
bir ekrané bulunuyor.
Telefon, ssadece suya
y deöil, kum ve toza
karùé da
a dayanéklé. A
Ancak Galaxy Xcover
2’yi
’yi ma
macera
mac
tutkunla
u
tutkunlaré
için vazgeçilmez
kélan
an özellikler
klerr sa
sad
sadece bunlarla sénérlé
deöil. Telefonda
de
o
ayréca, geliùtirilmiù
GPS ile
e birli
birlikte uydu üzerinden
navigasyon
avigasyo
y sis
sistemi de bulunuyor.
Böylece
e kullan
kullanécélarén gittikleri her
yerde yollaréné
ll
ko
kolayca bulabilmeleri
hed f
hedefleniyor.
Batarya ömrü ile de
takdirr toplayan
oplayan Xcover 2’nin, 1700
mAh kapasiteli
ap
tel
telefon bataryasé, 570
saat dayanabiliyo
da
o Teknik özellikleri
dayanabiliyor.
açéséndan
séndan
n
bakéld
bakéldéöénda
d
ise Xcover 2,
android 4.1 iùletim sistemini kullanéyor.
Ayréca telefon, 1 GHz hézénda çift
çekirdekli iùlemciye, arka yüzünde
5 megapiksel kameraya, bluetooth
baölanté teknolojisine sahip.
37 l ùSTOÇHayat
Intel’in yeni
akøllø telefonu
Yolo, saniyede
yedi fotoöraf
çekiyor
E
Exper’den
’d dev
d ekranda
k
dokunmatik keyfi
Bilgisayar kullanécélaréné, her yeni ürününde ileri teknolojiyle buluùturan Exper,
masaüstü bilgisayarlarda trendleri belirlemeye devam ediyor. Tria ürün grubuyla
ofis ya da evlerde kasa ve kablo karmaùaséna son verip derin bir nefes aldéran
Exper, serinin iki yeni modelini satéùa sundu. Zarif tasaréméyla masaüstünün
yeni yéldézé olmaya hazérlanan Exper Tria’lar, ince kasalaréndaki güçlü donaném
özellikleri ve kaliteli ekranlaréyla oyun oynamanén, film izlemenin, müzik dinlemenin
ya da çaléùmanén keyfini ikiye katléyor. Modern tasaréméyla bulunduklaré ortamda
dikkatleri üzerine toplayan yeni Tria’nén ilk ürünü E5B’de, 21.5 inç LED ekrana
yer verildi. 1920x1080p full HD çözünürlüöe sahip olan E5B’yi Tria serisinin diöer
üyelerinden ayéran en büyük özelliöi, bir tablet bilgisayar gibi 10 parmak dokunmatik
olarak kullanélabilmesi. Yenilenen Tria serisinin ikinci ürünü T2B ise, 18.5 inç
büyüklüöündeki LED ekranéyla Türkiye’de bir ilk olma özelliöi taùéyor. Kullanécéséné
masaüstü bilgisayar fiyaténa hepsi bir arada PC ile buluùturan Exper T2B, kusursuz
tasaréméyla ev ya da ofislere estetik bir çözüm sunuyor. Görüntü kaybé yaùatmaksézén
farklé açélarda ayarlanarak kullanélabilen T2B, üstün görüntüleme teknolojisi ile
mükemmel renk, canlé ve net bir görüntü vadediyor.
Düúük øúøkta bile
e
en iyi fotoörafø çekin
ek
Samsung Electronics EX2F Smart fotoöraf
öraf
ö
af makinesi,,
profesyonel kullanécélarén, her zaman yanlarénda
anlarénda
nl rénda taù
taùémak
ùé
te
taùéyor.
o En
n karanl
karanlék
n
isteyeceöi bir fotoöraf makinesi olma niteliöi
ortamlarda bile flaùséz çekime olanak tanéyan
anéyan EX2
a
EX2F’nin
2F
F1.4
diyaframé sayesinde, çocuöunuz uyurken
ken
ke
en de o
onu rrahatséz
etmeden maksimum kalitede ve aydénlék
ék fotoörafla
fotoöraflar
afflar
çekmenin tadéné çékarabilirsiniz. EX2F, yüksek
görüntü ve video kalitesinin yané séra, Wi-Fi
özelliöi sayesinde uzaktan görüntü kaydetme
ydetme
me
ve paylaùma avantajé sunuyor. Saölam, ancak
k
hafif gövdesi ve tam manuel kontrol moduyla
oduyla
a
EX2F, spontane ve zarif fotoöraflar çekmek
kmek
k
için daha kolay taùénabilen bir cihaz arayan
ayan
n
DSLR sahiplerinin yané séra, kompakt fotoöraf
otoöraf
oö
makinelerinin kalitesini de artéréyor. Makine,
akine,
n
kullaném ve taùéma kolayléöéndan taviz vermek
e mek iste
istemeyen
emeyen
m
fotoörafçélar için de ideal bir ürün olma
a özelliöi
ö
taù
taùéyor.
ùùéyor.
Intel Atom Z2420 iùlemci üzerinde
çaléùan Yolo akéllé telefon,
kompakt tasaréménén yané séra,
3.5 inç dokunmatik ekrana sahip.
Ayréca telefon, FM radyo desteöi,
geniùletilebilir haféza, uluslararasé
dolaùém için Intel’in XMM 6265
modemi ve HSPA+ modem desteöi ile
dikkat çekiyor. Cihazda kullanélabilen
McAfee mobil güvenlik yazélémé,
kullanécélara geliùmiù korumanén yané
séra veri yedekleme ve depolama
özellikleri de sunuyor. 1.2 GHz héza
kadar çékabilen Hyper-Threading
teknolojisi sayesinde kullanécélar,
rahat ve hézlé bir kullanécé deneyimine,
1080p HD video yakalama desteöine,
geliùmiù görüntüleme özelliklerine
sahip oluyor. En önemlisi de telefon,
saniyede 5 megapiksel kalitede
yedi fotoöraf çekebilen bir kamerayé
bünyesinde baréndéréyor.
ùSTOÇHayat l 38
39 l ùSTOÇHayat
Pistlerin tozunu attøran kadøn
“Rallikros, erkeklerin
çoöunlukta olduöu bir spor.
Ve tabii ki yarøúlarda da
kadønlar olarak azønløktayøz.
Bu durumun mutlaka zor
bir tarafø var. Ancak diöer
taraftan baúka bir görev de
yüklüyor bu size. Sadece
sporcu olarak kendiniz
ve takømønøz adøna baúarø
kazanmak istemiyorsunuz.
Bir kadøn olarak orada baúarø
yakalayøp, bu iúi yapmak
isteyen diöer kadønlarø teúvik
etmek gibi bir misyonunuz da
bulunuyor. Bu da yaúamønøza
güzel ve anlamlø hisler
katøyor.”
spor
TRT Türk’ün spor spikeri Oya
Eren, 2012 Türkiye Otokros
úampiyonas×’ndaki toplam alt× ayak
ve 12 ulusal yar×û×n tamam×nda bitiû
çizgisini gören tek pilot. Bu baûar×s×yla
da erkeklere taû ç×kart×yor. Sezon
sonunda “Kategori 1 Üçüncülüøü
Kupas×”n× kald×ran Oya Eren, “Sezon
boyunca, yaømur, çamur, s×cak
demeden ûehir ûehir gezdiøimiz,
üzüldüøümüz, sevindiøimiz,
kazand×ø×m×z, kaybettiøimiz ve
yorulduøumuz günlerin karû×l×ø×n×,
bu ödülle ald×k” diyor. Otomobil
sevdas×n×n çocuklukta baûlad×ø×n× ve
hiç bitmediøini söyleyen Oya Eren’le
otomobil tutkusunun yan× s×ra kad×nlar×n
rallikros sporuna olan ilgisini konuûtuk.
mimar× asl×nda. Çocukken yapt×ø×m×z
yolculuklar ve onun rehberliøi, öncelikle
yollar× sevmemi saølad×. Bu, otomobil
sevgisini doøurdu. Benim için otomobil,
bir hedefe ulaûman×n sembolü oldu
zamanla. Yüklediøim anlam daha da
derinleûti. Yaû×m ilerledikçe, otomobil
sevgisi yerini, otomobillerle ilgili baûka
hayallere b×rakt×. Murat 124, diøer
ad×yla “Hac× Murat” ilk otomobilimdi
ve aram×zdaki baø çok kuvvetliydi. ùlk
otomobilim ayn× zamanda arkadaû×m da
oldu. Otomobil kullanmay× Murat 124
ile öørendim. ùyi kötü çok gün geçirdik
onunla.
Sizi biraz tanøyabilir miyiz?
Çal×ûmay× ve mücadele etmeyi seven
mutlu bir insan×m. Hayalleri olan ve
bunlara ulaûmaya uøraû×rken gösterdiøi
çabayla eølenebilen, sevdiklerinin ve
sahip olduklar×n×n k×ymetini bilen biriyim.
Ayr×ca Ankara’da yaûayan, Ankara’y×
seven bir ùzmirliyim.
Rallikros pilotu olmaya nasøl karar
verdiniz? Kaç yaúønda baúladønøz?
Yar×ûmak çok küçük yaûlardan itibaren
hayalimdi. ùnan×n bunun hayalini ilk ne
zaman kurdum hat×rlayam×yorum bile.
Ama san×r×m ilkokuldan bile önceydi. ùlk
ciddi karar×m× ise, üniversite son s×n×fta
verdim. Bununla ilgili ilk giriûimi ise dört
y×l önce yapt×m ve Ankara Otomobil
Sporlar× Kulübü’nün organize ettiøi
otokrosa kat×ld×m.
Otomobile olan tutkunuz nasøl
baúladø?
Tabii ki çocuklukta baûlad× ve hiç
bitmedi. Babam, bu tutkunun en büyük
Ailenizde baúka pilot var mø?
Ailemde ûimdiye kadar yar×ûan kimse
olmad×. Ama dediøim gibi otomobil
sevgisini bana aû×layan babam oldu.
ùSTOÇHayat l 40
O da mutlaka gençken hayalini
kurmuûtur. Ancak gerçekleûtirmek
bana nasip oldu.
Siz rallikros pilotusunuz. Rallikros
yarøúlarønøn ralliden farkø nedir?
Rallikros pilotu demek çok da doøru
deøil asl×nda. Ben pilotum. Geçtiøimiz
sezon otokros yapt×m, belki bu sezon
ralli yapar×m. úartlara baøl×. Ralli k×smen
veya tamamen normal trafiøe aç×k yol
üzerinde yap×lan yar×ûmalard×r. Kros
ise, bir parkur yar×û×. Geçtiøimiz sezon
ve son y×llarda tekli ç×k×ûlarla yap×lan
zamana karû× yar×ûlard×. Bu sezon ise,
çoklu ç×k×û yap×lacak. San×r×m daha
heyecanl× bir sezon bizi bekliyor.
Bu sporla daha çok erkekler
ilgileniyor. Dolayøsøyla siz de
yarøúlarda daha çok erkek pilotlarla
mücadele ediyorsunuz. Bu durum
sizi zorluyor mu?
Evet, erkeklerin çoøunlukta olduøu
bir spor bu. Ve tabii ki yar×ûlarda da
kad×nlar olarak az×nl×ktay×z. Mutlaka
zor bir taraf× var. Diøer taraftan baûka
bir görev de yüklüyor bu size. Sadece
sporcu olarak kendiniz ve tak×m×n×z
ad×na baûar× kazanmak istemiyorsunuz.
Bir kad×n olarak orada baûar× yakalay×p,
bu iûi yapmak isteyen diøer kad×nlar×
teûvik etmek gibi bir misyonunuz da
bulunuyor. Bu da güzel ve anlaml× hisler
yaûam×n×z× saøl×yor.
Otokros yarøúlarøndan
aldøöønøz ödüllerden
bahseder misiniz?
Geçtiøimiz sezon
tüm yar×ûlar×
kovalad×k. Gerçekten
zorlu ama çok da
güzel bir sezon geçirdik.
Pegasus Racing tak×m×yla,
Atilla Gökçen ve Murat
Altuntaû’la güzel
bir ekip olduk.
Ve benim için
çok önemli
bir baûar×ya
imza att×k. Kat×ld×ø×m×z toplam alt× ayak
ve 12 ulusal yar×û×n tamam×nda bitiû
çizgisini gören tek pilot oldum. Sezonu
da kategorimizde üçüncü olarak
tamamlad×k. Benim için çok önemli
tecrübelerle dolu, harika bir sezondu.
Bu yar×ûlarda da pek çok kupa ald×k
ve bunlar çok güzel duygulard×. Ama
en güzeli, sezon sonunda kald×rd×ø×m×z
“Kategori 1 Üçüncülüøü Kupas×”yd×.
Bu, bir sezon boyunca; yaømur,
çamur, s×cak demeden ûehir ûehir
gezdiøimiz, üzüldüøümüz, sevindiøimiz,
kazand×ø×m×z, kaybettiøimiz ve
yorulduøumuz günlerin en büyük
ödülüydü.
ùehir içindeki trafikte de araba
kullanmayø seviyor musunuz?
Çok çok çok seviyorum. Buna kimse
inanm×yor ama ûehir içinde de otomobil
kullanmaktan asla b×kmam. Araba
kullanacaø×m için iûe gitmeyi bile
iple çekiyorum. K×saca b×kmam, “Of”
demem. Benim için direksiyon baû×nda
olmak her zaman büyük bir keyif oldu.
41 l ùSTOÇHayat
spor
úehir içinde araba kullanma stilleri
insanlar×n ruh haline göre deøiûiyor. Bu
durum pistler için de geçerli mi?
Tabii ki geçerli. Her ne kadar mekanik
bir spor da olsa direksiyon baû×nda
bir insan var ve onun da psikolojik
durumu yar×ûtaki performans×nda etkili
oluyor. Ben kendi ad×ma söyleyeyim,
yar×û öncesi ruh halim yar×ûtaki
performans×m× olumlu ya da olumsuz
olarak etkiliyor. Her ne kadar start
noktas×na geldiøimde günlük mevzular×
geride b×raksam da, motivasyonun
baûar×da çok önemli pay× var.
Kadønlarøn rallikros yarøúlarøna ilgisi
nasøl? Türkiye’de rallikros yapan
kaç kadøn var?
Az önce de söylediøim gibi bunu
rallikrosla s×n×rlamamak laz×m.
Genel olarak otomobil sporlar×ndan
bahsetmek daha doøru olur. Kad×nlar×n
otomobil sporlar×na ilgisi büyük. Sadece
nereden baûlan×r, onu bilmiyorlar. Ve
tabii bir de cesaretli olmak gerekiyor.
Çekingen davran×lmas×n×n bir sebebi
de, erkeklerin aø×rl×kta olduøu bir spor
olmas×. Halbuki bu sporla uøraûanlar
ve uzun y×llard×r bu sporun içinde
olanlar, yeni baûlayan veya baûlamak
isteyenlere destek olmaya çal×û×yor.
Kad×nlar da bu yönde destek görüyor.
Kendi ad×ma yar×ût×ø×m hiçbir yerde,
hiçbir zaman bu konuda s×k×nt×
çekmedim. Aksine çok güzel dostluklar
edindiøim gibi, bu konuda tecrübeli
olan insanlar da bana çok yard×mc×
oldu.
Aynø zamanda TRT Türk
ekranlarønda sizi spor spikeri olarak
görüyoruz. Biraz da bu yönünüzden
bahseder misiniz?
TRT’deki iûim benim en büyük
motivasyon kaynaø×m. ùûini seven
az×nl×kta olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. TRT Türk’te hafta içi her
gün “Dünyan×n Sporu” adl× program×
sunuyorum. Orada da t×pk× yar×ûlarda
olduøu gibi, iyi bir ekip ve tak×m
çal×ûmas×n×n önemi çok büyük. Bu
aç×dan da çok ûansl×y×m. TRT Türk
Haber Merkezi’nde baûar×l× ve uyumlu
bir ekiple çal×û×yorum. Ayr×ca sporla
uøraûmak ve bunu her gün yap×yor
olmak ayr× bir keyif benim için.
Yarøúmak isteyenler bu spora nasøl
baúlayabilir? Önerileriniz neler?
Otomobil yar×ûlar×na kat×labilmek için,
iki önemli aûama var. Birincisi, lisans
almak. ùkincisi ise, bütçeyi temin etmek.
Yar×û×lacak branûa karar vermek de
çok önemli. Tabii bunun için de eøitim
alarak, gerek teorik gerek pratik olarak
haz×rlanmak gerekiyor. Maalesef eøitim
konusunda Türkiye’de fazla seçenek
yok. Ralli eøitiminin en önemli ismi
Volkan Iû×k. Umar×m bu alanda ileriki
y×llarda daha fazla seçeneøimiz olur
ve bu sporun geliûmesi, yayg×nlaûmas×
saølan×r.
ùSTOÇHayat l 42
MARK KNOPFLER,
5 YIL ARADAN SONRA
TÜRK÷YE’YE GEL÷YOR
“WE WILL ROCK YOU”
DÜNYA TURNES÷N÷N
10. YILINDA
÷STANBUL’DA
Tarih: 3-12 Mayés 2013
Yer: Ülker Sports Arena
Londra’n×n en ünlü müzikali We
Will Rock You, dünya turnesinin
10. y×l×nda ùstanbul’a geliyor. 3-12
May×s tarihleri aras×nda “We Will
Rock You” müzikali Türkiye’de
16 gösteri sergileyecek. 17
ülkede 12 milyondan fazla kiûi
taraf×ndan izlenen ve Queen’in en
iyi 24 ûark×s×ndan oluûan müzikal,
Avrupa Turnesi kapsam×nda BKM
organizasyonu ile Türkiye’de ilk
kez gösteri yapacak.
DAVID GUETTA,
4 MAYIS’TA
÷STANBULLU
MÜZ÷KSEVERLERLE
BULUùACAK
Tarih: 4 Mayés 2013
Yer: Küçükçiftlik Park
Dünya çap×nda on beû milyon
albüm sat×û×yla dans müziøinin
fenomenleri aras×nda ilk s×ralarda
yer alan Frans×z DJ & prodüktör
David Guetta, 4 May×s Cumartesi
akûam× Unilife organizasyonuyla
Küçükçiftlik Park’ta ùstanbullu
müzikseverlerle buluûmaya
haz×rlan×yor. Chris Willis, Fergie
ve LMFAO ile “Gettin Over
You”, Nicki Minaj ile “Turn Me
On”, Sia ile gerçekleûtirdiøi
“Titanium” ve “She Wolf’’ gibi
hitleri ile milyonlarca müzikseverin
kalbini fetheden David Guetta,
Amerika ve ùngiltere müzik
listelerinde bir numaraya yükseldi.
Guetta’n×n Küçükçiftlik Park’ta
sergileyeceøi performans öncesi
DJ & prodüktör Suat Ateûdaøl× ve
Türkiye’nin yükselen DJ’lerinden
Emrah ùû, performans×n×
sergileyecek.
Tarih: 27 Nisan 2013
Yer: Sinan Erdem Spor Salonu
“Walk of Life”, “Sultans of
Swings” ve “Brothers in Arms”
gibi unutulmaz hitleri ile tan×nan
rock müzik tarihinin efsane
ismi Mark Knopfler, BKMGNL organizasyonu ile 27
Nisan 2013’te Sinan Erdem
Spor Salonu’nda hayranlar×yla
buluûacak. 2013 y×l×n×n Nisan,
May×s, Haziran ve Temmuz
aylar×nda 25 ülkede, 72 konser
verecek olan sanatç×, sekizinci
solo albümü “Privateering”
tan×t×m× için 8 kiûilik orkestras×
ile ùstanbul’da olacak. Dünya
turnesinin 35. konserini
ùstanbul’da gerçekleûtirecek olan
efsanevi rock y×ld×z×, Romanya
konserinin ard×ndan ùstanbullu
rock severlere 5 y×l aradan sonra
yeniden müzik ziyafeti verecek.
2008 y×l×nda Turkcell Kuruçeûme
Arena’da verdiøi konserle uzun
süre haf×zalardan ç×kmayan bir
performansa imza atan efsane
isim, son ç×kard×ø× albümü
“Privateering”den parçalar ve eski
albümlerinde yer alan “Money
For Nothing”, “Sultans of Swing”,
“Romeo and Juliet”, “Walk of
Life”, “Your Latest Trick” gibi
unutulmaz ûark×lar× ile 27 Nisan
2013 tarihinde hayranlar×n× bir kez
daha büyüleyecek.
ITZHAK PERLMAN,
÷STANBUL’DA VERECEõ÷
KONSERE 1714 YAPIMI
KEMANI ÷LE KATILACAK
Tarih: 28 Mayés 2013
Yer: ÷stanbul Kongre Merkezi
Dünyan×n en önemli müzik
otoritelerince 20 ve 21. yüzy×l×n en
üstün keman virtüözü kabul edilen
Itzhak Perlman, Yap× Kredi Private
Banking ana sponsorluøunda
28 May×s 2013 tarihinde ùstanbul
Kongre Merkezi’nde vereceøi
konser için Türkiye’ye geliyor.
Yap× Kredi Private Banking ana
sponsorluøunun yan× s×ra Kültür
ve Turizm Bakanl×ø× ile ùstanbul
Büyükûehir Belediyesi’nin
desteklediøi konsere, Perlman
geçmiûte Yehudi Menuhin’e
ait Stradivari’nin alt×n çaø×nda
yap×lm×û en iyi keman× olduøu
düûünülen 1714 yap×m× antik
Soil Stradivarius ile kat×lacak.
Perlman’×n kulland×ø× enstrüman×n
deøerinin ortalama 20 milyon
dolar olduøu tahmin ediliyor.
“En ùyi Oda Müziøi” ve “En ùyi
Enstrümantal Solocu Performans×”
gibi toplamda beû ayr× dalda
Grammy Ödülü’ne sahip olan
Perlman’×n, Harvard, Yale,
Brandeis, Roosevelt, Yeshiva ve
Hebrew üniversitelerinde fahri ve
onursal doktoralar× bulunuyor.
k it
43 l ùSTOÇHayat
ap
ANADOLU’DA
KADIN
ON B÷N YILDIR Eù,
ANNE, TÜCCAR,
KRALւE
Yazar:
A. Muhibbe Darga
Yayénevi: Yapé Kredi
Yayénlaré
Tamamen bilimsel veriler
×û×ø×nda kad×n× anlamaya
çal×ûan Anadolu’da
Kad×n-On Bin Y×ld×r Eû,
Anne, Tüccar, Kraliçe,
ülkemizde bu alanda
ilk çal×ûmay× yapan ünlü
arkeolog, Hititolog ve
dilbilimci Prof. A. Muhibbe
Darga’n×n kaynak eseri
Eski Anadolu’da Kad×n’×n
geniûletilmiû bir bask×s×.
Yeni keûiflerle ve konuk
yazarlarla geniûletilen
bu eser, tarih öncesi
dönemden Erken
Bizans’a Koloni Çaø×, Hitit,
Urartu, Likya, Lidya, Helen
ve Roma kad×nlar×n×n
geçirdiøi deøiûimleri
gösterirken, bu topraklar×n
kad×na bak×û aç×s×n×
anlamam×z× da saøl×yor.
Bu kitap, birbirinden
ilginç mektuplar×, tak×lar×,
giyim kuûamlar×, banyo
ve yemek kaplar×,
gelenekleri, âdetleriyle
bu topraklarda binlerce
y×l yaûam×û, gizemler
yüklenmiû, gücüne
güvenilmiû, erkeøin
yan×nda mührünü basm×û,
sosyal faaliyetleriyle
topluma kendini kabul
ettirmiû bütün kad×nlara
bir armaøan niteliøinde.
ESNEYEN
ADAM
I. DÜNYA
SAVAùI’NDA
RUSYA’NIN ROLÜ
Yazar:
Sean McMeekin
Yayénevi:
Yapé Kredi Yayénlaré
Sean McMeekin,
kitab×nda tarihçilerin
bugüne kadar yeterince
üzerinde durmad×klar×
bir olguyu, Çarl×k
Rusya’s×n×n emperyalist
emellerinin Birinci Dünya
Savaû×’n×n kökenlerindeki
rolünü; Türk, Frans×z,
Alman, Avusturya,
ùngiliz ve bugüne kadar
ihmal edilen Rus arûiv
belgelerine dayanarak,
cesurca yeniden
yorumluyor. ùngiltere
ve Fransa’n×n Alman
tehdidini dengelediøi
1914 savaû×, Rusya’n×n
hedeflerine ulaûmas×
için uygun bir and×:
Osmanl× ùmparatorluøu’nu
parçalamak, ùstanbul ve
Boøazlar’× ele geçirmek.
McMeekin’e göre, Birinci
Dünya Savaû×’n×n ana
sorunu, Ortadoøu’yu
kontrol etmekti. Bu
anlamda 1914 savaû×,
Osmanl× miras× üzerine bir
savaû olarak nitelenebilir.
Yazar:
Feryal Tilmaç
Yayénevi:
Yapé Kredi Yayénlaré
“Gelmesin istiyordum,
konuûmas×n, bakmas×n.
Sonra ona ac×yordum,
sonra kendime. ùkimize
de gülüyor, tescilli bir
deliden hiçbir fark×m
olmad×ø×n× görüyordum.
Delilik dediøimizin ne
olduøunu sorguluyor,
belki de s×n×r× aût×ø×m×,
ruh hastalar×n×n çoøu gibi
bu durumun fark×nda
olmad×ø×m× kendime
tekrar ediyordum. Bu
fark×ndal×ø× sorgulaman×n
da fark×ndal×k olduøuna
hükmediyor, keçileri
-en az×ndan henüzkaç×rmad×ø×ma
seviniyordum. Yeniden
Ayûe’yi, sil baûtan
her ûeyi düûünmeye
devam ediyor, bitap
düûene kadar kendimi,
hissettiklerimi, arzumun
nesnesini, bu nesnenin
sahiden de bir nesne
olmas×n×n garipliøini, içine
düûtüøüm imkâns×zl×ø×,
zaten hissettiklerimi aûk
yapan gizin tam da bu
imkâns×zl×kta yatt×ø×n×
tart×p döküyordum.”
Kitaptaki öyküler, sanat×n
ve düûüncenin etraf×n×
karbonmonoksit bulutu
gibi saran popüler
kültüre, as×l olan×n
deøersizleûtirilmesine,
görünme derdine,
temelsizliøe ve
kültürsüzleûmeye karû×
ç×k×yor.
KARADEL÷K
GÜNCES÷
L÷MONLU
PASTANIN
SIRADIùI HÜZNÜ
Yazar:
Aimee Bender
Yayénevi: Can Yayénlaré
Büyümenin eûiøindeki
Rose için hayat, bir sabah
geri dönülmezcesine
deøiûir. Zira annesinin
yapt×ø× limonlu pastadan
ald×ø× bir lokmayla, sadece
yemeøi deøil, onu piûiren
kiûinin duygular×n× da
tatmakta olduøunu anlar.
Olaøanüstü yeteneøi, ayn×
zamanda derin bir kayg×
ve hüznü de beraberinde
getirir. Çünkü her zaman
neûeli, güler yüzlü ve
sevecen biri olarak bildiøi
annesi, kalbinde sars×c×
bir gerçek saklamakta,
ailesinden ayr× ikinci bir
hayat yaûamaktad×r. Çok
geçmeden babas× ve
aøabeyinin de çok özel
yetenekleri olduøunu
anlar. Her üçü için de bu
yetenek, kimi zaman bir
mucizeye kimi zaman da
yakalar×n× kurtaramad×klar×
bir illete dönüûecektir.
Limonlu Pastan×n S×rad×û×
Hüznü, hemen her ailenin
üstünü örttüøü gerçekleri,
duyarl× ve yetenekli bir
genç k×z×n büyüme öyküsü
eûliøinde anlatan ac×, tatl×
ama her sayfas× büyülü bir
ûehir masal×…
Josan Hatero, kitab×nda
okuyucuyu birbirinden
farkl× âû×k türlerini
keûfetmeye çaø×r×yor.
Yazar:
Ali Teoman
Yayénevi:
Yapé Kredi Yayénlaré
Karadelik Güncesi,
tan×d×k ama tedirgin
edici sanr×larla dolu
bir dünyada uzun bir
gezintiye ç×kar×yor bizi.
Bu serüvende Dava Vekili
ùbrahim Nemrûd’la birlikte
avukatlardan tellaklara,
derviûlerden bahç×vanlara,
psikanalistlerden yar× deli
bilim adamlar×na birçok
karakterle tan×û×yoruz.
Her birinin öyküsüne
kulak misafiri oluyor ve
giderek belki de dava
vekilinin yazg×s×n×n bu
kent arac×l×ø×yla bütün
insanl×ø×n yazg×s×na
dönüûtüøü bir sona doøru
sürükleniyoruz.
Ali Teoman’dan, zaman
ötesi bir ùstanbul’da
cereyan eden, yeralt×
dünyas×n×n s×rlar×n×n
anlat×ld×ø× grotesk
atmosferiyle çarpan,
fantastik kiûilerle ûaû×rtan,
gerçeküstü olaylarla
güldüren, ironiyle kara
mizah×n at oynatt×ø× bir
acayip masal; bir melun
ve mendebur roman.
ùSTOÇHayat
TOÇ
Ç
att l 44
daha kolay
saöløk
Bel føtøöø ameliyatø lokal anesteziyle artøk
Bel føtøklarønøn büyük bölümü dejeneratif deöiúikliklere baölø olarak ortaya çøkøyor.
Dejeneratif deöiúiklikler sonucu meydana gelen føtøklaúma, geliúen ameliyat yöntemleri
ile günümüzde artøk çok daha kolay tedavi ediliyor. Lokal anestezi ile yapølan bel føtøöø
ameliyatlarø sayesinde hastalar, minimum giriúimlerle høzla eski saöløöøna kavuúuyor.
Lokal anestezi, hastayø genel anestezi risklerinden korurken, hastanøn hastanede
kalma ve iú yaúamøna dönüú süresi køsaløyor.
Pek çok kiûide görülen bel f×t×ø×n×n tedavisi bugüne kadar farkl× yöntemlerle
gerçekleûtiriliyordu. Günümüzün geliûen teknolojisi sayesinde bel f×t×ø× art×k k×sa
sürede, minimum giriûimlerle tedavi edilebiliyor. Ameliyat gerektiren durumlarda,
hastada sadece bel f×t×ø× varsa; mikrodiskektomi ve endoskopi olmak üzere iki ana
ameliyat tekniøinden söz edilebildiøini söyleyen Kadøköy ùifa Ataúehir Hastanesi
Omurga Merkezi Direktörü Opr. Dr. Hikmet Uluö, bel f×t×ø× ve hastal×ø×n yeni
ameliyat ûekilleri hakk×ndaki sorular×m×z× yan×tlad×.
Omurga hastaløklarønøn görülme oranø nedir? Hangi yaú, cinsiyet ve meslek
gruplarønda daha çok görülür?
Bel aør×lar×, tüm toplumlar×n en büyük sorunlar×ndan biri. ùnsanlar×n yüzde 90’×,
hayat×n×n bir döneminde, kendisini k×sa süreli de olsa çal×ûma yaûam×ndan al×koyacak
k
bir bel aør×s×yla mutlaka karû×laû×r. Tüm bel aør×l× hastalar×n yüzde 3-4’ünde giriûim
gerektiren bel f×t×ø× görülür. Düzenli egzersiz yapmayanlar, aû×r× kilolu olanlar, aø×r
fiziki yük alt×nda çal×ûanlar, ailevi yatk×nl×ø× olanlar ana risk gruplar×n× oluûturmaktad×r.
En s×k 40-60 yaûlar× aras×nda görülür. 60 yaû sonras×nda, daha çok dejeneratif
deøiûiklikler görülmekle birlikte, ileri yaûlarda uzak f×t×klaûma (ekstraforaminal
herniasyon) denen, kanal d×û× f×t×klaûmalar daha s×kt×r. Kanal d×û×na geliûen bu
f×t×klaûmalar, genellikle bir üst mesafenin sinirini etkileyerek hastalarda, dayan×lmaz
ve geceleri uyutmayan, istirahate cevap vermeyen bacak aør×lar×na neden olabilir.
45 l ùSTOÇHayat
Omurga hastaløklarønøn en önemli nedenleri nelerdir? Genetik midir?
Omurga hastal×klar× tan×m olarak geniû bir yelpazeyi kapsar. Omurgada en s×k görülen
hastal×klardan biri bel f×t×ø×d×r. Bel f×t×ø×n×n ana nedenlerini yukar×da s×ralam×ût×m.
Bel f×t×ø× d×û×nda omurga hastal×klar×, doøuûtan hastal×klar (skolyoz, kanal kapanma
bozukluklar×, omur kaymalar×), tümörler ve enfeksiyonlar gibi ana gruplara ayr×labilir.
Kanal kapanma bozukluklar× gibi genetik geçiûli baz× omurga hastal×klar× da söz
konusudur.
Bel føtøöø hangi belirtilerle ortaya çøkar? Ne zaman bir uzmana baúvurmaløyøz?
Bel f×t×klar×n×n büyük bölümü dejeneratif deøiûikliklere baøl×d×r. Dejeneratif deøiûiklikler,
sonuçta f×t×klaûmaya gitmekle birlikte belirtiler yavaû yavaû artarak ortaya ç×kar.
Baûlang×çta yak×nmalar, gelip geçici künt bel aør×s× ataklar× biçimindedir. 1-2 günle 1-2
hafta süreli bu aør× ataklar× aral×klarla birkaç y×l devam eder. F×t×klaûma, eøer halkalar×
tümüyle y×rtar ve çekirdek d×ûar× ç×karsa, aniden kalçada baûlayan ve bacaøa yay×lan
keskin aør× biçiminde bulgular belirir. Hastalar bel aør×s×ndan çok, keskin bacak
aør×s× hisseder. Bu durum, muhtemelen halka bölümünün y×rt×l×p, bas×nç etkisinden
kurtulmas× ve bas×nc×n sadece sinire yönelmesiyle meydana gelir. Aør×, f×t×klaûma
taraf×ndaki kalçada, bald×rda hatta ayak ve parmaklarda hissedilebilir. Sinir bas×s× ayn×
zamanda, bacakta sinirin yay×l×m alan×nda iønelenme, kar×ncalanma ve uyuûmalara
neden olabilir. Duyu bozukluklar×n×n ortaya ç×kt×ø× hastalarda, reflekslerde de yavaûlama
görülür. Sinir bas×s×n×n sonucu olarak sinirin idare ettiøi kaslarda, güçsüzlük ve
duyusunu saølad×ø× alanlarda, duyu bozukluklar× ortaya ç×kar. Ender olarak da, idrar
ve gayta bozukluklar× oluûur. ùleri derecede büyük f×t×klar, spinal kanal içini doldurarak,
mesane ve baø×rsaklar× idare eden sinirlere bas× yapabilir. Bu bas× nedeniyle belde
baûlayan aør×, her iki bacaøa yay×l×r ve ap×û aras×nda hissizlik ya da kar×ncalanma
geliûir. Bas× nedeniyle, idrar ve d×ûk×lama kontrolü bozulur. Böylesi bir bozukluk, acil bir
duruma iûaret eder.
Omurga hastaløklarønøn teúhisi için hangi uzmana baúvurulmalø?
Bel aør×s× ile t×bb×n birçok dal× yak×ndan ilgilenmekte ve deøiûik uygulamalar
yapmaktad×r. Bunlar×n baûl×calar× öroûirürji, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
ortopedi ve algolojidir. Bunun d×û×nda, hekim denetiminde ya da hekimler taraf×ndan
uygulanan manuel terapiyi sayabiliriz. Hastal×kla bu kadar çok t×p dal×n×n ilgilenmesi,
hastalar aç×s×ndan yararl× olmakla birlikte, ayn× zamanda hastalarda büyük bir kafa
kar×û×kl×ø× da yaratmaktad×r. Farkl× uzmanlardan deøiûik öneriler alan hastalar, ne
yapacaø×n× bilemez duruma düûmektedir. Bu nedenle hastalar, gerek tan× gerekse
tedavi aç×s×ndan deøiûik uzmanlar× dolaû×p, al×nan bilgileri sentezlemeye çal×ûmamal×.
Bunun yerine, ilgili tüm dallar×n bir arada ve iû birliøi içinde hizmet verdiøi, hastan×n
ortaklaûa deøerlendirilip yap×lacak uygulamalara ilgili tüm dallar×n kat×l×m×yla karar
verildiøi omurga merkezlerine (spinecenter) baûvurulmas× en uygun yoldur.
Teúhis için hangi tetkikler uygulanør?
Tan× süreci, yak×nmalar×n×z×n ayr×nt×l× bir öyküsünün al×nmas× ve fizik muayene ile
baûlar. Hekiminiz, size yak×nmalar×n×zla ilgili sorular soracak ve sorununuzun günlük
yaûam×n×z× nas×l etkilediøini öørenmek isteyecektir. Hekiminiz, daha sonra sizi muayene
ederek, bel hareketlerinizin aør×l× olup olmad×ø×n×, bacaklar×n×zdaki duyu seviyesini,
kas gücünüzü ve reflekslerinizi deøerlendirecektir. Direkt röntgen filmlerinin, disk
f×t×klaûmalar×n×n tan×s×nda çok yarar× yoktur. Direkt filmlerde, disk dokusu doørudan
görülmez. Ancak, omurlar aras× mesafenin azald×ø× gözlenebilir. Bu durum, bir ya da
daha çok diskte aû×nma ve harabiyetin varl×ø× anlam×na gelebilirse de birçok insanda
da herhangi bir disk problemi olmaks×z×n direkt filmlerde omurlar aras× mesafenin
ùSTOÇHayat l 46
saöløk
azald×ø× gözlenebilir. Bunun nedeni,
cildin t×pk× yaûla birlikte buruûmas× gibi,
disklerin de büzüûmesidir. Direkt grafiler
d×û×nda, belinizin bilgisayarl× tomografi
(BT) incelemesi istenebilir. Bazen BT,
“myelografi” ad× verilen bir inceleme
ile birleûtirilebilir. Bu amaçla spinal
kanal içine özel bir boya verilerek, BT
çekilir. Bu yöntemle, omurilik, sinirler
ve disk bas×s× olup olmad×ø× daha
net görüntülenebilir. Daha fazla bilgi
gerekli olduøunda, magnetik rezonans
görüntüleme (MRG) incelemesi yararl×
olacakt×r. MRG incelemesinde, X ×û×nlar×
yerine radyo dalgalar× kullan×larak,
vücudumuzun kesitler halinde
görüntüleri elde edilir. Hekiminizin
kullanabileceøi bir diøer test, “diskografi”
incelemesidir. Bu testte, bir iøneyle
diskin içine girilerek direkt filmlerde
görülebilen bir boya verilir. Hekiminiz,
gerek duyduøu takdirde sizden,
sinirlerinizin fonksiyonlar× hakk×nda bilgi
veren “elektrofizyolojik” incelemeler
de isteyebilir. Bu incelemelerden en
yayg×n kullan×lan× “elektromiyografi”
EMG incelemesidir. Bu incelemede,
kaslar×n×za hareket etme komutu veren
sinirlerdeki elektrik iletim h×z× ölçülür ve
disk f×t×klaûmas×n×n sinirde oluûturduøu
harabiyetin derecesi belirlenir. Diøer bir
test, “uyar×lm×û duyusal potansiyeller”
SEP testidir. Bu testte ise, vücuda verilen
bir duyusal uyaran×n beyinde alg×lanma
h×z× ve uyaran×n beyne gidene dek
katettiøi yollardaki bozukluklar ortaya
konur.
Ameliyat gerektiren durumlarda
hangi seçenekler vardør? Hangi
ameliyat teknikleri uygulanabilir?
Ameliyat gerektiren durumlarda,
hastada sadece bel f×t×ø× varsa iki ana
ameliyat tekniøinden söz edilebilir. ùlk
ameliyat tekniøi mikrodiskektomidir.
Mikrodiskektomi, bir Türk hekimi
olan Prof. Dr. Gazi Yaûargil taraf×ndan
dünyada ilk kez tan×mland×ktan sonra,
yaklaû×k 40 y×ld×r tüm beyin cerrahlar×
taraf×ndan güvenle uygulanmaktad×r.
Disk f×t×klaûmas×n×n sinire bas× yaparak
oluûturduøu aør×, uyuûukluk ve güç
kayb× gibi belirtiler geçmediøinde
uygulan×r. Bu yöntemde cerrah, ameliyat
mikroskobu kullanarak, dokular× daha
büyük ve ayd×nlat×lm×û olarak görür.
Böylece dokulara en az zarar× vererek,
f×t×klaûm×û diski ç×kart×r. Ameliyat
s×ras×nda kaslar×n ayr×lmas× ve küçük bir
kemik bölümünün ç×kart×lmas× gereklidir.
Ancak, ameliyat s×ras×nda mikroskop
kullan×lmas× hastaya verilen zarar×
minumumda tutar.
ùkinci yöntem, endoskopik bel f×t×ø×
ameliyat×d×r (kapal× ameliyat). Son
10 y×lda kullan×m× artan ve son beû
y×lda da mikrodiskektominin yerini
alan son yöntem, “tam endoskopik
diskektomi”dir. Bu yöntem, diz
artroskopik ameliyat×na benzediøi için
“artroskopikdiskektomi” olarak da
adland×r×lmaktad×r. Tam endoskopik
diskektominin en büyük özelliøi, tümüyle
kapal× bir ameliyat olmas×d×r. Ameliyat,
0.5 santimetrelik bir kesiden f×t×klaûm×û
disk alan×na sokulan 4 milimetrelik bir
endoskop içinden, ekrandan görülerek
gerçekleûtirilir. Belin arkas×ndan
ya da yan taraf×ndan endoskopun
ilerletildiøi iki ayr× yöntem kullan×l×r. Lokal
anesteziyle uygulanabilmesi, hastanede
yat×û gerektirmemesi, komplikasyon
oran×n×n düûüklüøü ve mikro cerrahi
yöntemle ameliyat edilen hastalarda
nüks görüldüøünde uygulanabilmesi,
yöntemin avantajlar× olarak s×ralanabilir.
Lokal anestezi hangi durumlarda,
nasøl uygulanabilir? Eski tekniklere
göre avantajø nelerdir?
Lokal anestezi, endoskopik ameliyatlar×n
hastan×n yan taraf×ndan uygulanan
teknik olan transforaminal ameliyatlarda
uygulanabilir. Tüm endoskopik bel f×t×ø×
ameliyatlar×n×n yüzde 70’i bu teknikle
yap×lmaktad×r. Lokal anestezi, hastay×
genel anestezi risklerinden korur, ilave
sistemik hastal×ø× olan yaûl× hastalarda
güvenle kullan×labilir, hastan×n
hastanede kalma ve iû yaûam×na dönüû
süresini k×salt×r.
47 l ùSTOÇHayat
2013 YILI YURT ÷Ç÷ FUARLARI
Organizatör
ùfor Fuarc×l×k
Ontesa Fuarc×l×k
E Uluslararas× Fuarc×l×k
Parantez Fuarc×l×k
Globus Fuar Kongre
Pozitif Fuarc×l×k
ùkon Fuarc×l×k
NTSR Fuarc×l×k
Platform Fuarc×l×k
Fiera Milano ùnterteks
NTSR Fuarc×l×k
UBM Fuarc×l×k
ùstanbul Fuarc×l×k
ùstanbul Fuarc×l×k
ùzfaû ùzmir Fuarc×l×k
Yaømur Fuarc×l×k
TÜYAP
Yaømur Fuarc×l×k
Sine Fuarc×l×k
TÜYAP Bursa
Efem Fuarc×l×k
HKF Fuarc×l×k
Platform Fuarc×l×k
ùFO ùstanbul Fuar
Boyut Fuarc×l×k
ùzfaû ùzmir Fuarc×l×k
Meridyen Fuarc×l×k
Fuar Adé
MODEF 2013
Made in KOBù 2013
K×rtasiye 2013
IDMA 2013
Yerel Zincirler Fuar×
Aymod Ayakkab× Fuar×
All Art
ùstanbul Light
Anadolu Expo
ùç Mimari ve Dekorasyon 2013
Boat Shop 2013
F1 ùstanbul 2013
EVTEKS 2013
Hal× Zemin Fuar×
Olivtech
ùPAF 2013
ITM Texpo Eurasia 2013
PACK-IST 2013
Transport Lojistik 2013
Bursa Doøa Av 2013
2. ùstanbul Doøa Sporlar× Fuar×
VIV Türkiye 2013
Beauty Eurasia
REW ùstanbul 20123
Türkiye Madencilik 2013
34. ùzmir Ayakkab× Fuar×
ùstanbul Beyaz Eûya Fuar×
Konu
Mobilya ve dekorasyon
Genel ticaret
K×rtasiye, okul ve ofis ürünleri
Un, pirinç ve bisküvi teknolojileri
Market donan×mlar×
Ayakkab×, çanta, cüzdan
Dekoratif sanat
úehir ayd×nlatma çözümleri
Hayvanc×l×k ve g×da teknolojileri
ùç mimari ve dekorasyon ürünleri
ùkinci el motor ve yelkenli tekneler
G×da teknoloji ve endüstrileri
Ev tekstili
Hal× ve zemin kaplamalar×
Zeytin ve zeytinyaø× teknolojileri
Plastik ve ambalaj teknolojileri
Tekstil, dokuma, iplik
Fleksib×l ambalaj ürünleri
Uluslararas× transport araçlar×
Doøa sporlar×, avc×l×k ve bal×kç×l×k
Av, silah ve doøa sporlar×
Tavukçuluk ve teknolojileri
Kozmetik, güzellik, parfüm
Geri dönüûüm ve at×k yönetimi
Türkiye madencilik sektörü
Ayakkab×, çanta ve aksesuarlar×
Beyaz eûya ve tüketici elektroniøi
Tarih
1-7 Nisan
3-7 Nisan
3-7 Nisan
4-7 Nisan
17-19 Nisan
17-20 Nisan
18-21 Nisan
18-21 Nisan
25-28 Nisan
25-28 Nisan
2-6 May×s
7-9 May×s
15-19 May×s
15-19 May×s
16-19 May×s
23-26 May×s
29 May×s-1 Haziran
23-26 May×s
29 May×s-1 Haziran
29 May×s-2 Haziran
6-9 Haziran
13-15 Haziran
13-15 Haziran
13-16 Haziran
18-19 Haziran
20-23 Haziran
26-29 Haziran
Yer
ùstanbul
ùzmir
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùzmir
Ankara
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùzmir
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
Ankara
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùstanbul
ùzmir
ùstanbul
Tarih
2-6 Nisan
3-6 Nisan
20-24 Nisan
6-9 May×s
8-11 May×s
18-21 May×s
1-3 Haziran
11-13 Haziran
25-28 Haziran
Yer
Libya
Malezya
Çin
Brezilya
G. Afrika
Cezayir
Senegal
Almanya
Brezilya
2013 YURT DIùI FUARLARI
Organizatör
OAùB
Expotim
ùMMùB
Selten
UùB
Merkür
Expotim
ùTKùB
TÜYAP
Fuar Adé
Trablus Fuar×
Helal ürünler Fuar×
Houseware Fuar×
Apas 2013
Automechanika Johannesburg
9. Sipsa Agrofood
Expobat
Techtextil Frankfurt Fuar×
Fispal Technologia Fuar×
Konu
Genel ticaret
G×da ve g×da ürünleri
Ev ve mutfak eûyalar×
G×da ürünleri
Otomotiv
Tar×m ve hayvanc×l×k
Yap× malzemeleri
Teknik tekstil ürünleri
Ambalaj ve paketleme teknolojileri
Şener Mutfak Eşyaları Kuyumculuk İnş. San. Ve Dahili Tic. Ltd. Şti.
Tel : 659 16 55 – 659 16 56
Adres : İSTOÇ Ticaret Merkezi C Blok No : 10 Mahmutbey/ Bağcılar / İstanbul

Benzer belgeler