2011 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

Transkript

2011 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 1
1-Rapor Dönemi
:
01.01.2011-31.03.2011
2-Şirketin Unvanı
:
Unicorn Portföy Yönetimi A.ġ.
3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin,
murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri :
Yönetim Kurulu Başkanı
:
Ikbal Haji Karim Daredia
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
:
David William Pace
Yönetim Kurulu Üyesi
:
Afife Öncü
Yönetim Kurulu Üyesi
:
Şebnem Kalyoncuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
:
Ali İlhan
Yetkileri
:
Görev Süreleri
:
Şirketin her konuda temsil ve ilzam edilmesi.
10.05.2010 tarihli 2009 Yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim
kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir.
Denetci
:
Erol SÖNMEZOCAK
Denetci
:
Görev Süresi
:
Tarık ÖZTÜRK
10.05.2010 tarihli 2009 Yılı olağan genel kurul toplantısında denetci
seçilerek görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir.
Şirketin Ortaklık Yapısı
:
ġirketin 31.03.2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir.
Oratağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
UNICORN CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
MEHMET NECATĠ YAĞCI
ĠBRAHĠM SEYFĠTTĠNOĞLU
EROL SÖNMEZOCAK
AFĠFE ÖNCÜ
Toplam
Şirket Sermayesi
:
Pay Tutarı
(TL)
Pay
Oranı
(%)
1,675,662 90.09%
110,603 5.95%
58,988 3.18%
7,373 0.39%
7,373 0.39%
1,860,000 100%
ġirket sermayesi 1.860.000 TL.Tamamı ödenmiĢtir.
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 2
4. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
ġirketimizin halka açık olmaması nedeniyle uyum raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
5. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri,
Finans sektörü içinde yer alan ve Portföy Yöneticiliği yetki belgesine sahip olan Ģirketimiz Unicorn
Portföy Yönetimi A.ġ. adı altında faaliyetine 15 ġubat 2008 tarihinden itibaren devam etmektedir.
ġirketimizin 3 adet kurumsal ve 1 adet tüzel müĢterisi bulunmaktadır.
6. Performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana
gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar,
işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,
ġirketin ana faaliyet alanı hem yurt dıĢı hem de yurt içi ekonomik durum ile son derece yakından
ilgili olduğundan ekonomik aktivitedeki değiĢiklikler Ģirketin performansını etkileyebilecek ana
etmendir. ġirketimiz, ekonomik geliĢmelere karĢı aktif bir yönetim sergilemekte ve oluĢabilecek
olumsuzluklara karĢı önceden tedbir almaktadır. ġirket Portföy Yöneticiliği konusunda faaliyet
gösterdiğinden dolayı, oluĢabilecek olumsuz durumlarda riskli varlıkları asgari düzeye indirerek
korunmaktadır.
7. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,
ġirket’in en önemli finansal araçları, nakit, kısa vadeli katılım payı tutarlarıdır. Bu finansal
araçların en önemli amacı ġirket operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. ġirket’in
finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri kur riski, likidite riski ve faiz haddi riskidir.
ġirket yönetimi risklerin her birini incelemekte ve bu yönde politikalar geliĢtirmektedir.
8. Şirketin mali tablolarında yeralmayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer
hususlar,
Geçen yıl ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Verildiği yer
Sermaye Blokajı Teminatı,
Teminat Mektubu
SPK
31.03.2011
31.12.2010
55.000 TL
55.000 TL
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 3
9. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul
toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Yoktur.
10. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Önümüzdeki dönemde hedefimiz Unicorn Capital Menkul Değerler A.ġ. pazarlama ağıyla iĢbirliği
yaparak yönetilen portföy büyüklüğünü arttırmak, kurumsal enstrümanlarımızın çeĢitliliğini
sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürmektir.
11. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Yurtiçi ve yurtdıĢı yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
12. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Yoktur.
13. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği,
2011 yılı ilk üç aylık ara döneminde yatırım yapılmamıĢtır.TeĢvik alınmamıĢtır.
14. SPK’nın Seri:XI,No.29 tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve
bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin
temel rasyolar,
Likidite Oranları
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Varlıklar
Nakit Oran (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar
31 Mart 2011
30.80
28.49
31 Aralık 2010
61.92
59.36
Mali Yapı Oranları
(Kısavadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar)/ Varlıklar
Özkaynaklar/Varlıklar
31 Mart 2011
0.04
0.96
31 Aralık 2010
0.02
0.99
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 4
31 Mart 2011 tarihi itibariyle
Bilanço
(Para birimi – Türk Lirası (TL))
Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Mart 2011
31 Aralık 2010
Dönen varlıklar
659.504
654.973
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
610.084
7.647
41.773
627.868
17.824
9.281
Duran varlıklar
6.523
4.504
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
3.696
922
1.905
3.471
1.033
-
666.027
659.477
Kısa vadeli yükümlülükler
21.412
10.578
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
2.355
19.057
496
10.082
Uzun vadeli yükümlülükler
2.146
1.089
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
2.146
-
1.026
63
642.469
647.810
1.860.000
280.491
66.069
(1.558.750)
(5.341)
-
1.860.000
280.491
66.069
(1.477.367)
(81.383)
-
666.027
659.477
Dipnot
referansları
Varlıklar
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı
Azınlık payları
Toplam yükümlülükler
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 5
31 Mart 2011 tarihinde 3 aylık ara döneme ait
Gelir tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))
Dipnot
referansları
Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak 31 Mart 2011
Geçmiş dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak 31 Mart 2010
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)
6.727.587
(6.726.294)
1.293
2.636.254
(2.635.627)
627
Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar(zarar)
234.929
234.929
43.603
43.603
Brüt kar
236.222
44.230
(257.957)
-
(95.577)
-
(21.735)
(51.347)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
14.719
(294)
16.040
(288)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı
(7.310)
(35.595)
1.968
1.968
173
173
(5.342)
(35.422)
Durdurulan faaliyetler
-
-
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı /
zararı
-
-
Net dönem zararı
(5.342)
(35.422)
Dönem zararının dağılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları
(5.342)
(35.422)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Faaliyet zararı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gelir/gideri
Ertelenmiş vergi gelir/gideri
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı
15. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
Maliyetlerin minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaĢmak amacıyla gerekli
tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düĢünülmektedir.
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa No: 6
16. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı,
soyadı ve mesleki tecrübesi
Ünvanı
Yön.Kur.Üyesi /Genel Müdür
İsmi
Ali Ġlhan
Görevi
Mesleki Tecrübe
Fon Yöneticisi
18 yıl
Genel Müdür
*Yönetim Kurulu Üyesi
* 30.12.2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıĢtır.
17. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak
ve menfaatler,
Personel sayımız 2011 yılı ilk üç aylık ara döneminde ortalama 2 kiĢi olmuĢtur.
ġirketimiz çalıĢanlarına ücret , yemek ve özel sağlık sigortası haricinde sağlanmıĢ herhangi bir hak
ve menfaat bulunmamaktadır. ġirketimizde toplu sözleĢme uygulaması yoktur.
18. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Yoktur.
19. Merkez dışı örgüt yapısı,
Merkez dıĢı örgütümüz bulunmamaktadır.
UNICORN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ali İLHAN
Yönetim Kurulu Üyesi/ genel Müdür
Gülsevim KAHRAMAN
İmza Yetkilisi

Benzer belgeler

2011 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu

2011 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu ġirket yönetimi risklerin her birini incelemekte ve bu yönde politikalar geliĢtirmektedir. 8. Şirketin mali tablolarında yeralmayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar, Geçen yıl ...

Detaylı

2013 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu

2013 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri likidite riski ve faiz haddi riskidir. Şirket yönetimi risklerin her birini incelemekte ve uygun politikaları geliştirmektedir. 6- Şirketin mali...

Detaylı