fıresense

Transkript

fıresense
Konsorsiyum
Centre for Research and Technology Hellas - Informatics
and Telematics Institute - Greece http://www.iti.gr
Bilkent Universitesi - Turkey
http://signal.ee.bilkent.edu.tr/
Ecole Superieure des Communications - Tunisia
http://www.supcom.mincom.tn/
XenICs nv - Belgium
http://www.xenics.com/
Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica
Netherlands http://www.cwi.nl/
Marac Electronics S.A - Greece
http://www.marac.gr/
Bogazici Universitesi - Turkey
http://www.cmpe.boun.edu.tr/
FIRESENSE
Projesi
Kültür Miraslarýnýn Korunmasý
“Çoklu-Sensör Aðlarý Kullanarak
Yangýnlarýn Algýlamasý ve Yönetimi
sayesinde Kültürel Miras Alanlarýnýn
Yangýn Riski ve Olumsuz Hava Þartlarýna
Karþý Korunmasý ”
Hellenic Ministry Of Culture, IX Ephorate for Prehistoric and
Classical Antiquities - Greece http://www.yppo.gr/
Titan Building Systems Technology, Industry And Trade Limited
Company - Turkey http://www.titanbt.com/
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Italy
http://www.irpi.cnr.it/
Ýletiþim:
Dr. Nikos Grammalidis (Koordinatör)
Centre for Rerearch and Technology Hellas
Informatics and Telematics Institute
Tel:+30-2310-464160 (dahili:112)
e-mail: [email protected]
AB Proje Yetkilisi
Avrupa Komisyonu:
Michel Chapuis
Tel:+32 22 94 41 06
e-mail: [email protected]
www.cordis.europa.eu
http://www.firesense.eu/
Sistem Nasýl Çalýþmakta ?
Hedefler
FIRESENSE projesinin asýl hedefi orman yangýnlarý için otomatik bir erken uyarý sistemi
geliþtirmektir. Sistem uzaktan kontrol edilerek, arkeolojik ve kültürel miras alanlarýný
FIRESENSE projesi, farklý tip deðiþimleri
yangýn ve olumsuz hava þartlarýna karsý izleyecektir. Bu alanlar geçmiþten günümüze,
izleyebilen (sýcaklýk, nem vb.) kablosuz
toplumsal hazineler olarak ulaþmýþtýr. Kültürel alanlarýn genellikle çok eski ve çok deðerli
sensör
ormanlýk alanlar ile kaplý olduðu düþünüldüðünde, yangýn riskinin bu alanlar için ciddi bir
istasyonlarý,optik ve kýzýlötesi kameralar
tehlike arzettiði ortaya çýkacaktýr. Ayrýca olumsuz hava koþullarý da(fýrtýna, sel vb.) bu
kullanarak, son teknoloji ürünü olan
alanlar için büyük riskler oluþturmaktadýr.
çoklu-sensör gözetleme sistemlerinden
Orman yangýnlarý, son yýllarda, özellikle Akdeniz bölgelerinde arkeolojik ve kültürel miras
alanlarýnýn harabelere dönüþmesinin en önemli nedenlerinden birisidir. Sezonluk
sýcaklýk artýþlarý ormanlýk alanlarda kendi kendine meydan gelen yangýnlarda büyük
artýþa neden olmuþtur. Kuru bitki örtüsü ile beslenip, rüzgarýn da etkisiyle körüklenen bu
yangýnlar kolaylýkla felakete dönüþebilmektedir. Tüm bunlarýn yanýnda yangýnlar,
teknolojik geliþmeleri kullanarak önlenebilecek doðal afetlerin baþýnda gelir.
Yangýnlarýn erken tespiti felaket boyutlarýna ulaþmadan söndürülmesinde çok büyük
yardým arz etmektedir .
Genel Amaçlar
Ÿ
Ormanlýk alanlarda çeþitli sensörler kullanarak, duman ve yangýnlarýn erken tesbiti
için yeni algoritmalarýn geliþtirilmesi
Ÿ
Prototip meteorolojik istasyonlarýn tasarlanmasý ve kurulmasý
Ÿ
Arkeolojik alanlarýn etrafýnda oluþabilecek orman yangýnlarýnýn tespiti ve izlenmesi
amacýyla yeni Kablosuz Sensör Aðýlarýnýn (WSN) tasarlanmasý,
Ÿ
Yangýn ve sel anlarýnda karar verme mekanizmasý olarak kullanýlmak üzere,
kablosuz çoklu sensörlerden alýnan bilgilerin bir merkezde toplanýp,
deðerlendirilmesine dayalý bir sistemin geliþtirmesi
Ÿ
Yangýn yayýlýmýnýn tahminini ve gösterimi yapan bir sistemin geliþtirilmesi
Ÿ
Geliþtirilen sistemin 5 farklý kültürel miras alanýnda test edilmesi ve deðerlendirilmesi
Bölgesel Hava
Tahmini
Hava Durumu
verisin
iþlenmesi
Görüntü Tabanlý
Yangýn algýlama
meteoroloji
faydalanacaktýr. Sensörlerden
Sensörlerin
Dinlenmesi
Etkenler
aðlarý,
toplanan sinyaller, bu sinyalleri
Kýzýl Ötesi
Verilerin
Ýþlenmesi
otomatik olarak analiz eden
bilgisayara dayalý görüntü analizi ve
obje tanýma algoritmalarý içeren
Veri
Bütünleþtirmesi
Yangýn
Yayýlýmýnýn
Tahmin Edilmesi
Alarm
Seviyeleri
Bölgenin
Yakýt Modeli
izleme merkezine aktarýlacaktýr.
Herhangi bir tehlikeli durum
oluþtuðunda, sistem, yetkili kiþiler için
otomatik uyarý sinyalleri üretebilecektir.
WEB/GIS
Firesense projesi ayrýca, kablosuz
sensörlerden elde edilen veriler
sayesinde yangýn durumu hakkýnda
gerçek zamanlý bilgilerin edilmesine
olanak saðlayacaktýr. Yangýnýn
yayýlmasý, bölgenin yakýt modellemesine ve önemli parametrelere (rüzgar hýzý, arazi eðimi,
konumu vb.) dayanan bir sistem ile tahmin edilecektir. Son olarak, 3 boyutlu coðrafi bilgi
sistemlerinden faydalanarak, yangýnýn yayýlýmý (yön, hýz vs.) tahmin edilecek ve bu
tahmin görselleþtirilecektir.
Test Bölgeleri
FIRESENSE kapsamýnda 4 farklý ülkeden 5 kültürel miras alanýnda testler yapýlacaktýr:
?
Yunanistan (Thebes, Boeotia)
?
Türkiye (Rhodiapolis, Antalya & Dodge Hall, Bogazici Üniversitesi, Istanbul)
?
Tunus (Temple of Water, Djebel Zaghouan)
?
Italya (Monteferrato-Galceti Parký, Prato)
In each of these sites the project participants will strive to adapt the FIRESENSE
Temple of Water, Tunus
Monteferrato-Galceti Parký
Prato, Italy
Rhodiapolis, Antalya, Türkiye
services to the specific conditions and needs of the local environment.

Benzer belgeler

www.i-treasures.eu

www.i-treasures.eu des Méthodes et Processus Industriels (ARMINES) / Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP) http://www.armines.net http://www.mines-paristech.fr Contact: Dr Nikos Grammalidis (Coordinat...

Detaylı