Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt› Batman Emniyet Müdürlü¤ü

Transkript

Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt› Batman Emniyet Müdürlü¤ü
HEP BOYLE OLSUN
Polis geri durdu, yürüyüfl olays›z geçti
Herkesin merakla
bekledi¤i ve
endiflelendi¤i
DTP'nin protesto
yürüyüflü dün
gerçekleflti. Polisin
geri planda
durdu¤u ve sivil
polislerin
say›lar›n›n
art›r›ld›¤› yürüyüfl
ve bas›n aç›klamas›nda, herhangi
tats›z olay
meydana gelmedi.
Batman Postası
Ba¤›ms›z Siyasi Gazete
l YIL: 20 l SAYI: 5860 l PAZAR HAR‹Ç HER GÜN ÇIKAR
l F‹YATI: 50 Y.Krfl.
l 19 fiUBAT 2009 PERfiEMBE
www.batmanpostasigazetesi.com
AKP'li kad›nlar›
engelleyen flah›s
tutukland›
l 6 fiubat 2009 tarihinde Yavuz Selim Mahallesi'nde seçim çal›flmas› yapan Ak Parti Kad›n
Kollar› görevlilerini taciz eden ve çal›flmalar›n› engelledikten sonra bir kad›n›n çantas›n›
gasf eden T. Y ad›nda ki flah›s yakaland›. Yakalanan san›k dün ç›kar›ld›¤› Mahkemece tu-
Ak Parti heyeti
TOKi alan›ndayd›
lAK Parti Belediye Baflkan aday› ve Milletvekili Emin Ekmen, dün Memur-Sen'in talebi üzerine TOK‹ taraf›ndan yap›lacak olan
konut alan›nda incelemelerde bulundu. De-
miryolu Köyü yak›nlar›ndaki TOK‹ alan›n›
gezen Ak Parti heyeti, Müteahhit firmadan
bilgi ald›. Önümüzde ki ay içinde inflaat›na
bafllanacak olan konut inflaat› için aç›klama
yapan Memur-Sen Batman fiube Baflkan›
Cahit Çekmen, konut yap›m›nda eme¤i geçen baflta Ak Parti Milletvekilleri olmak üzere herkese teflekkürlerini sundu.
Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt›
ÜN Saat 13.00'de DTP ‹l Binas› önünde bafllayan Protesto Yürüyüflüne DTP
genel Efl Baflkan› Emine Ayna, DTP
Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata, Bengi
Y›ld›z ve Bölge Milletvekilleri, Belediye Baflkan› Hüseyin Kalkan, Belediye Baflkan Aday›
Nejdet Atalay ve kalabal›k partili toplulu¤u kat›ld›. Protesto yürüyüflü s›ras›nda baflta çevik
kuvvet ekipleri olmak üzere resmi üniformal›
polis ekiplerinin yürüyüfl güzergah› boyunca
hiç görev almayarak geri planda ama teyakkuzda durdu. Protesto yürüyüflüne kat›lan kalabal›k Sanat Soka¤›na kadar çeflitli sloganlar
att›. Sanat Soka¤›nda toplanan kalabal›¤a hitaben Konuflma yapan ve Sözlerine Say›n
Öcalan diyerek bafllayan DTP Genel efl Baflkan› Emine Ayna; “Say›n Öcalan demokratik
Cumhuriyet olmal› diyor, kad›nlar özgür ve
eflit olmal› diyor, çocuklar›n halklar› var diyor,
onurlu bir bar›fl diyor, tüm kimliklerin kendini
özgürce ifade etmesi gerekti¤ini söylüyor. Yanl›fl m› bunlar? Hay›r de¤il. Bu güzel söylemlerin
yan›nda olaca¤›z her zaman. Bu güzel söylemleri desteklemeye devam edece¤iz her zaman.
Say›n Öcalan'› önemsiyoruz ve destekliyoruz
Savafl sürdükçe Kürt halk›n›n protesto günleri
artacakt›r. 15 fiubat'ta bunlardan biridir. Tüm
Türkiye'de bölgede halk soka¤a ç›kt› ve bu günü lanetledi. Devlet Say›n Öcalan yakaland›¤›nda tutukland›¤›nda bu halk yafll›s›yla, çocu¤uyla, genciyle, kad›n›yla, Sunnisiyle, Alevisiyle, Yezidisi ile soka¤a ç›k›p 15 fiubat'› protesto
ediyor. Yetkililer niye protesto ediyorlar diye
düflüneceklerine halka sald›r›yor. Çünkü; bu
halk onlar› deflifre ediyor" fleklinde konufltu.
D
Batman Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ekipleri al›nan bir ihbar sonucu
arama yapt›¤› iki arac›n zulas›nda 39 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
mniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü¤ü taraf›ndan sigara kaçakç›l›¤›na yönelik yürütülen operasyonlarda 3 kiflinin çevre ‹llerden gümrük kaça¤› sigara temin ettikleri ve bunlar› araçlara gizleyerek Batman'a
getirecekleri tespit etti.Takibe al›nan iki arac› durduran ekipler araçta yapt›klar› aramada 39.098 paket
gümrük kaça¤› sigara ele geçirildi. Yakalanan A.E.
M.A. ve N.D. isimli kifliler adli mercilere sevk edildi.
E
Sason ‹lçesi oyac›k köyünde iki aile aras›nda koyunlara tafl at›lma
meselesi yüzünden ç›kan tafll› sopal› kavgada 3 kifli yaraland›.
l OLAY dün Sason ilçesi Oyac›k köyünde meydana geldi. Sabah saat 10 s›ralar›ndan gerçekleflen olayda koyunlar›na tafl at›ld›¤›n› ileri süren
atayan ailesi ile akrabalar›yla tafll› sopal› kavga
ç›kt›. ‹ki aile getrlerinin kar›flt›¤› kavga sonucunda Ercan Atayan, Teymur Atayan ve Erdal Atayan adl› kifliler yaraland›.yaral›lar Batman Devlet Hastanesi’nde Tedavi alt›na al›n›rken, Jandarma olayla ilgili soruflturma bafllatt›.
Ak Parti seçim lokali
ilgi görüyor
l Geçti¤imiz günlerde aç›l›fl› yap›lan Ak
Parti Seçim Lokali partililer taraf›ndan büyük ilgi görüyor. Milletvekillerinin de sürek-
Koyunlara tafl atma
tart›flmas› kanl› bitti
li oturdu¤u seçim lokalinde Belediye Baflkan aday› Ziver Özdemir lokale gelen tüm
partili ve vatandafllarla yak›ndan ilgileniyor.
SANDIKLARIN BAfiINDA
DURACA⁄IZ
l 29 Mart'ta yap›lacak yerel seçimlere de de¤inen DTP Efl Baflkan› Emine Ayna; “29 Mart
sabah› oyumuzu kullan›p eve gitmeyece¤iz.
Oylar›m›za sahip ç›kaca¤›z. Önce oylar›n verildi¤i Sand›klar›n bafl›nda duraca¤›z. Oylar›n
say›m›nda ayr›lmayaca¤›z. Adliye binalar›nda
oy say›m›nda yine orda bulunaca¤›z. Hiç bir
haks›zl›¤a yanl›fll›¤a mahal vermemek için
durmadan çal›flaca¤›z. DTP'ye oy vermek bar›fla oy vermektir. Sevgiye oy vermektir, insanca yaflama oy vermektir." dedi. DTP Genel
Efl Baflkan› Emine Ayna'n›n konuflmas›n›n ard›ndan kalabal›k olays›z bir flekilde da¤›ld›.
Türkiye'nin en deneyimli organ nakli ekibi Batman'da
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölümü'ndeki ekip dün Batman'a
gelerek Medical Park hastanesi toplant› salonunda Organ nakli ile ilgili seminer verdi.
ED‹CAL Park Hastaneler grubu
içinde en büyük, ayn› zamanda
organ nakli konusunda Türkiye'nin en ünlü özel sa¤l›k kuruluflu olan
Medical Park Antalya Hastanesinin
Türkiye'de rekorlara imza att›¤›¤› ekibin koordinatörü Dr. Levent Yücetin
Batman Medical Park hastanesini ziyaret ederek burada organ nakli ile ilgili
bilgi verdi¤ini ifade adan Medical Park
Batman Hastanesi Baflhekimi Dr.
Mahmut Akda¤, Diyaliz hastalar›n›n
burada tespit ve haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤›n› organ nakli için de Antalya'da ki
hastanelerine gönderildi¤ini ve burada
tamamen ücretsiz bir flekilde tedavilerinin yap›ld›¤›n› söyledi. Antalya Medical
Park Hastanesi organ nakli ekibinin
bas›na bilgi vermesinin ard›ndan bu
gün Medical Park'ta bulunan tüm doktorlara da saat 17:00'de seminer vere-
M
fiampiyon K›zlardan
Akbo¤a'ya ziyaret
l Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
organize edilen voleybol müsabakalar›n›n grup finalleri maçlar›nda Bölge fiampiyonu olan Anadolu Lisesi
Genç K›zlar Voleybol Tak›m› Milli
E¤itim Müdürü fierif Akbo¤a'y› makam›nda ziyaret ettiler. Yap›lan maçlarda Batman ilimizi temsil eden Batman Anadolu Lisesi Genç K›zlar Voleybol tak›m› ç›kt›¤› tüm maçlar› ka-
zanarak Bölge fiampiyonu olmay›
baflard›. Grup finalleri maçlar›nda
Mardinli genç k›zlar ikinci olurken,
Ad›yaman ise üçüncü oldu. Bölge
fiampiyonu olan Anadolu Lisesi
Genç K›zlar Voleybol Tak›m› kazand›klar› kupay› Milli E¤itim Müdürü
fierif Akbo¤a'ya takdim ettiler. Milli
E¤itim Müdürü fierif Akbo¤a flampiyon voleybolcular› tek tek kutlad›.
ce¤ini ifade eden Akda¤” bölgemiz ve
ilimizde Organ Nakli ile ilgili bilgilendirme olmam›flt›r. Antalya'daki hastanemizde Bu güne kadar 110 nakil gerçeklefltirilmifl olup sa¤l›¤›na kavuflturulmufl bulunmaktad›rlar. Batman Medical Park'ta bulunan Dializ hastalar›m›z›n ön tespit ve haz›rl›klar› burada
yap›lmakta ve daha sonra
tedavileri için Antalya'ya
gönderilmektedirler. Burada yap›lan tedavide hiçbir ücret al›nmamaktad›r:
Organ nakli prosüdürleri
içinde hastalar›n gelifl ve
nakil olma süreçleri, ekibin insanüstü gayretleri ile
iki aydan dört güne indirilmifltir. Bu süre dünyada
rekor say›labilecek bir süredir. Böylece
hastalar›n uzun zaman içinde ek ücret
ödemeden modern yöntemlerle sa¤l›klar›na kavuflmalar› için gereken düzen-
lemeler yap›lm›flt›r. Antalya 'dan gelen
ekip organ nakli konusunda batman
Medical park hastanesi doktor ve çal›flanlar›na bir seminerli bilgi verdi” dedi.