Uygulamalı Mikro Ekonometri - ISEF-DER

Transkript

Uygulamalı Mikro Ekonometri - ISEF-DER
ISEF 2016
Uygulamalı Mikro Ekonometri
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Mikro iktisadi teorilerin matematikleşmesi, iktisadi verilerin toplanmasına daha çok önem verilmesi,
toplanan verilerin açıklanmak ve öngörülmek istenmesi, modellerin dayandığı teorilerin ve hipotezlerin test
edilmesi gibi birçok neden özellikle son yıllarda mikro ekonometrinin ilgi görmesine ve mikro ekonometrik
yöntemlerin gelişmesine neden olmuştur.
Mikro ekonometrik uygulamaların kapsamı oldukça geniştir. Firma, hanehalkı ve birey gibi birimler
hakkındaki verilerin farklı ekonometrik yöntemler ile incelenmesi mikro ekonometrinin kapsamındadır. İşgücü
arzı, göç, tüketim davranışları, meslek seçimleri, firmaların üretim ve istihdam kararları, talep tercihleri örnek
olarak verilebilir. Literatür incelendiğinde, bireysel analizlerde, talep analizlerinde, emek ekonomisinde, finansal
alanda, emlak piyasasında, sağlık sektörü, bölgesel ekonomi gibi birçok alanda mikro ekonometrik analizlerin
kullanıldığı görülmektedir. Bu analizlere ilginin giderek artması ise yeni yöntemlerin ve testlerin çok hızlı bir
şekilde gelişmesine neden olmaktadır. Mikro ekonometrik analizlerde, birey, hanehalkı ve firma gibi birimler
hakkında bilgiler sağlayan mikro veriler kullanılmaktadır. Mikro veriler genel olarak yatay kesit veri ve karma
veri olarak iki grupta ele alınmaktadır.
Seminer araştırmacılara mikro ekonometrik verilerden biri olan yatay kesit veriler ile yapılan tahmin
yöntemlerinin özelliklerini anlama, bu yöntemleri kullanma, test etme ve yorumlama açısından yardımcı
olacaktır.
Seminer Başlığı
Amaç
Zaman
Süre
Yer
İçerik
Önşart veya alınması
önemle tavsiye edilen
seminer
Yazılım
Seminer asistanı veya
iletişim
Mikro Ekonometri
Mikro ekonomik davranış ve ilişkilerin uygulamalı analizlerinde yatay kesit veriler kullanarak
yapılabilecek ekonometrik yöntemlerin incelenmesi ve tahminlerinin yapılarak,
yorumlanmasıdır.
22 – 26 Ağustos 2016
09:00 – 12:00, 3 saat, (aralar ile birlikte)
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
1.Mikro Ekonometri Kavramı, Mikro Veri Problemleri, Yatay Kesit Tahmin Yöntemleri
(EKK, Araç Değişkenler, Tartılı EKK, GEKK)
2.Aşırı Değer Kavramı, Belirlenme Kriterleri
3. LAD, M ve Kantil Regresyon
4.İkili Nitel Tercih Modelleri
(DOM, Logit, Probit, Gompit)
5.Çoklu Tercih Modelleri
(Multinominal Logit/Probit, Şartlı Logit, Sıralı Logit/Probit, Nested Logit)
Not: Her yöntemin uygulaması yapılacaktır.
Temel Ekonometrik Yöntemler
STATA
-
Wooldridge, J.M. (2002), Econometrics Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, USA.
Cameron C., Trivedi P. (2006), Microeconometrics Methods and Applications, Cambridge University Press,
USA.
Wooldridge, J.M. (2013), Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt I-II, Nobel Akademik Yayıncılık; Ankara
Güriş S.; Çağlayan E., (2015), Ekonometri : Temel Kavramlar, Der Yayınları, İstanbul.