Daha fazla ziyaretçi (ve daha fazla satış) nasıl elde edilir?

Transkript

Daha fazla ziyaretçi (ve daha fazla satış) nasıl elde edilir?
Sayfa
Daha fazla ziyaretçi (ve daha fazla sat??) nas?l
elde edilir?
Gönderildi?i Tarih: 23 A?ustos 2013
Bunu payla?:
?ster dünyaca ünlü bir kent simgesi ister gizli bir cevher i?letiyor olun mekan?n?z? daha fazla gezginin
ke?fetmesini istersiniz. E?lence amaçl? olarak seyahat ederken veya i? için pazarlama yaparken
(TripAdvisor’daki i?im dahil) ak?ll? stratejileri fark edebiliyorum.
Di?er mekanlar?n do?ru yapt??? ?eylere dayanarak, daha fazla ziyaretçi çekmek için be? yöntem say?labilir.
1. Restoranlar ve konaklama yerleriyle i? ortakl??? yap?n.
Yak?ndaki restoranlar? ara?t?r?n veya mekan?n?z?n hedef kitlesini payla??n. Kar??l?kl? olarak
fi?lerinizde veya mekan?n?zdaki levhalarda birbirinize ait bir özel teklif bulundurmay? teklif edin.
Ayr?ca i? orta?? oteller konuklara, mekan?n?za giri?i de içeren özel paketler teklif edebilir. Örne?in,
yak?n zamanda TripAdvisor’daki bir Özel Teklif’te, Hampton Inn Suites Las Vegas Airport’ta bir oda
rezervasyonu yapt?rd???n?zda yerel bir golf kulübüne ücretsiz giri? hakk? bulunuyordu. Ayr?ca, bu tür
i? ortakl?klar? izlenebilir oldu?u için en çok ziyaretçiyi hangi i? orta??n?n te?vik etti?ini görebilirsiniz.
2. Uygun sat?n alma f?rsatlar? olu?turun
.
Yeni ziyaretçiler kazanman?n yan? s?ra halihaz?rda mekan?n?zda bulunan ziyaretçilerinize daha fazla
teklifte bulunmak isteyebilirsiniz. Toronto, Kanada’da bulunan The Hockey Hall of Fame, tarihi Stanley
Cup ödülüyle birlikte çekilmi? foto?raflar?n?z? sat?n alman?za olanak tan?yor. Kamera kullan?ma
haz?r. Bask?lar?n?z? almak için bir poz çekip kredi kart?n?z? geçirmeniz yeterli. Talebi kar??lamak ve
kâr? artt?rmak için sorunsuz bir yöntem. Mevcut modelinize bir gelir ak???n? nas?l dahil edebilirsiniz?
3. Katmanl? giri? seçenekleri sunun
?nsanlara seçenek sunun ama fazla olmas?n, yoksa bunalt?rs?n?z. ?yi/daha iyi/en iyi kurgusunu
kullanmak psikolojik olarak insanlar? daha iyi bir seçene?e yükseltme yapmaya (kimse bir f?rsattan
mahrum kalmak istemez ve özel fiyat? herkes sever) te?vik eder. Üst seviye seçenekle ilgilenenlerinse
kaliteyi dü?ürme olas?l?klar? çok azd?r. Dolay?s?yla, ürün ve hizmetlerinizin kendi kendini yok
etmesinden endi?e duyman?za gerek yoktur. New York City’deki Museum of Natural History’den bir
talepte bulunun. ?kna edici paketlerinde Genel Giri?, Genel Giri? Art? Bir (özel bir sergi veya film
içeriyor) ve
Süper Ekonomik Giri? (tüm sergi ve filmlere eri?im) de?erleri yüksek sesle ilan ediliyor. Daha pahal?
olan ürünü satmaya çal??man?n i?e yaray?p yaramad???n? m? dü?ünüyorsunuz? Hayden Planetarium
Space Show’u mutlaka öneririm.
4. Farkl? olun (iyi yönde)
.
Rekabetin ötesine geçen bir deneyim sunun. Pek çok firma Vieques’teki, suda giderken planktonlar?n
???ldad??? koyda gece turlar? düzenliyor. Ama ben Vieques Adventure firmas?n? tercih ediyorum çünkü
sadece onlarda saydam kanolar var. Bu da, kürek çektikçe suyun -sanki alt?m?zda milyonlarca y?ld?z
varm?? gibi- ???ldamas? anlam?na geliyor. ?nsanlara ne zaman bu canl? koydan bahsetsem Vieques
Adventure firmas?n?n sundu?u benzersiz deneyimi öneriyorum. Arkada??m Liz’in gelecek ay gidece?i
Vieques’te hangi tur firmas?n? seçece?ini tahmin edin?
5. Pazarlama çal??malar?n?z? test edin, daha sonra biraz daha
test edin.
Hiç test etmeyen veya düzgün test etmeyen i?letme say?s? oldukça ?a??rt?c?. Web sitenizdeki bilet
sat??lar?n? artt?rmak m? istiyorsunuz? De?i?iklik içermeyen bir kontrol sürümü ve sadece bir
de?i?kenin bulundu?u bir test sürümüyle “temiz” testler yap?n. Bu de?i?ken; bir resmin, sayfa düzeninin,
ana sayfan?zdaki bir ba?l???n veya bilet al?nan dü?menin renginin de?i?tirilmesi olabilir. Yeni sürüm
daha iyi sonuçlar verirse bunun i?e yarad???n? bilirsiniz ve bunu yeni kontrol sürümünüz yaparak daha
ba?ka testler yapars?n?z. Ayn? anda birden fazla de?i?keni test etmeyin (örne?in, bir ba?l?kla bir resmi
de?i?tirmek) çünkü bu durumda hangi de?i?kenin sonuçlar? etkiledi?ini tespit edemezsiniz. Test yapmak
al??kanl?k yapabilir ve düzgün yap?ld???nda sizin için de somut neticeler sa?layabilir.
Her mekan?n ziyaretçileriyle payla?acak özel bir ?eyi vard?r. Bu ipuçlar?n? deneyin, büyük ihtimalle
dünyan?n her yerindeki gezginlere benzersiz deneyiminizden bahsetmenize yard?mc? olacakt?r. Ve
denemekten korkmay?n. Kim bilir, ç?lg?nca bir fikriniz bir sonraki blog yay?n?ndaki ipucuna ilham olabilir!
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

Mükemmellik Sertifikası: “Bu ödülü kazanmak doğru

Mükemmellik Sertifikası: “Bu ödülü kazanmak doğru sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı