Şensoy, Ö. B.

Transkript

Şensoy, Ö. B.
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
BarıĢ Özgen ġensoy
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2009
Graduation Year
2012
Master’s Thesis or Project
Project
Title of the Thesis/Project
Perspectives on death from psychoanalytical thought
Advisors’ Names
Doç. Dr. Levent Küey, Dr. Melis Tanık
Total Number of Pages
77
Total Number of References
144
Abstract
Death has flattered academic interest from various disciplines. As a model of
mental health, psychoanalysis has also offered perspectives regarding the
relationship between death and experience. Death found its place in Freud’s
thinking as unconscious conviction in immortality, death instinct and impossibility
of fear of death. Self psychology school reviewed these concepts and offered
revisions and alternatives for them; but at the same time added an emphasis on
the transformation of narcissism and the role of others when one faces the
possibility of death. Perspectives on death provide a framework to understand
the peculiarity of psychoanalytical thinking and a critical review and
reformulation of death can offer new horizons for psychoanalytical thought.
Tezin/Projenin BaĢlığı
PSĠKANALĠTĠK DÜġÜNCEDEN ÖLÜME DAĠR DEĞERLENDĠRMELER
Türkçe Özet
Ölüm, birçok disiplinin akademik ilgi konusu olmuştur. Bir akıl sağlığı modeli
olarak, psikanaliz de ölüm ve deneyim arasındaki ilişkiye dair bakış açıları
geliştirmiştir. Ölüm, Freud'un düşüncesindeki yerini, insanın bilinçdışında ölümsüz
olduğuna inanması, ölüm içgüdüsü ve ölüm kaygısının imkansız oluşu şeklinde
almıştır. Kendilik psikolojisi okulu bu kavramları gözden geçirmiş ve alternatifler
önermiştir; aynı zamanda ölüm söz konusu olduğunda narsisizmin dönüşümüne
ve ötekilerin rolüne vurgu yapmıştır. Ölüme ilişkin bakış açıları, psikanalitik
düşüncenin kendi has unsurlarını anlamak için bir çerçeve sunmaktadır ve ayrıca,
ölümün eleştirel bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi
psikanalitik düşünce için yeni ufuklar sağlayabilir.

Benzer belgeler