belediye meclisi karar özetleri

Transkript

belediye meclisi karar özetleri
BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
Meclis Toplantı Tarihi
:03/04/2012 Salı günü saat 18:30
Nisan Ayı Olağan Toplantısı.
Meclis Başkanı
:Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU
Meclis Üye Durumu
:Başkan dâhil 16 üye
Toplantıya Katılan Üyeler
:AK Parti Üyeleri
1-Davut TEKNE
2-Erol EKİNCİ
3-Salih KAHRAMAN
4-Mehmet YILDIZ
5-Şener EKER
6-Mücahit KARACA
7-Mesut GERÇEK
8-Ramazan BAL
CHP Üyeleri
1-Reyhan AKGÜN
2-Süleyman OLGUN
3-Sami KIRMIŞ
4-Engin DURAN
MHP Üyeleri
1-Hilmi ÇETİN
2-Hulusi ÖZÇELİK
3-İsmail AÇIKGÖZ
Toplantıya Katılmayan Üyeler : Yok
2012/4-22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Belediye Başkanının Belediye Meclis Kararlarının uygulanması, akdedilmiş ve mevcut
taahhütlerin yapılmasına ait Belediyenin İdari, Mali ve Sosyal durumunu gösterir 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’ un 41. maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 45
sayfadan ibaret olan 2011 yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Kanun’ un 56.maddesi gereğince
Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 18.maddesi gereğince
oyçokluğuyla karar verildi.
2012/4-23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
1 yıl süreyle Belediye Encümeni Toplantılarına katılmak üzere 2 adet Encümen
üyeliklerine yapılan gizli oylamada;
Şener EKER
:9
Mesut GERÇEK
:9
Reyhan AKGÜN
:4
Sami KIRMIŞ
:4
Yukarıdaki oy dağılımına göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye icra
organlarından olan Belediye Encümeni üyeliklerine Şener EKER ve Mesut GERÇEK ‘in
almış olduğu gizli oylarla seçilmeleri 5393 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince
Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.
2012/4-24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bütçe
ve Plan Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Davut TEKNE, Ramazan BAL,
Salih KAHRAMAN, Muhalefet Partisi CHP ‘den Sami KIRMIŞ, Muhalefet Partisi MHP ‘den
Hulusi ÖZÇELİK ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince
Meclisimizce de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince seçilmişlerdir.
2012/4-25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisimizin bu toplantısında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere İmar
Komisyonu üyeliklerine İktidar Partisi AK Partiden Erol EKİNCİ, Mehmet YILDIZ, Mücahit
KARACA, Muhalefet Partisi CHP ‘den Reyhan AKGÜN, Muhalefet Partisi MHP ‘den Hilmi
ÇETİN ’in seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddeleri gereğince Meclisimizce
de uygun bulunarak aynı Kanunun’ un 18. maddesi gereğince seçilmişlerdir.
2012/4-26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:25, Ada:104’ de kayıtlı taşınmazın
19-L-2 onaylı imar planında, Belediye Hizmet alanı olarak görülen alanın bir kısmının konut
alanı olacak şekilde plan değişikliği yapılması teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun
18.maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi
Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla
karar verildi.
2012/4-27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisince kurulanan
Denetim Komisyonu, 27-28-29 Şubat 2012 tarihlerinde 3 gün süre ile toplanarak,
Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 2011 Mali Yılı bütün gelir ve giderlerine ait iş ve
işlevleri kontrol edilmiştir.
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilen, bir önceki yıl olan 2011 Mali Yılı gelir
ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun
12/03/2012 tarihli raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Belediye Meclisimizin bilgisine
sunulmuştur.
2012/4-28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Çan Belediyesi İlan, Reklâm ve Tabela Yönetmeliği, bu yönetmelik; 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları, Trafik
Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2872 sayılı Çevre
Kanunu, 2863–3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu, Türk
Ceza Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgi
mevzuat hükümlerinin Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri
doğrultusunda hazırlanan Yönetmeliğin kabul edilmesi 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin
(m) bendi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak aynı kanunun 18.maddesi gereğince
oybirliğiyle karar verildi.
2012/4-29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
MADDE 32– ŞEHİR İÇİ BİLBORD ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ )
2a) (220x340cm) Bilboard Ücreti 1 Haftalık
:150,00 TL
b) (220x340cm) Bilboard Ücreti 2 Haftalık
:200,00 TL
c) (220x340cm) Bilboard Ücreti 1 Aylık
:500,00 TL
d) Özel Günler Kutlama Mesajları (Günlük)
:150,00 TL
3- Belediye ve Halk Otobüslerinde bulunan LED Ekranlara Reklâm Verme Ücreti:
a) 1 Haftalık
: 250,00 TL
b) 2 Haftalık
: 450,00 TL
c) 1 Aylık
:1.250,00 TL
d) Özel Günler Kutlama Mesajları (Günlük)
: 50,00 TL
4- Şehir içinde (Çan Lisesi önü, Fatih Mahallesi, Menderes ve İda Parkı önünde) bulunan
büyük LED ekranlara reklâm verme ücreti:
a) 1 Haftalık
: 500,00 TL
b) 2 Haftalık
: 950,00 TL
c) 1 Aylık
:2.400,00 TL
d) Özel Günler Kutlama Mesajları (Günlük)
: 100,00 TL
Çan Belediye 2012 Mali Yılında Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Ek
Maddelerin eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince
Meclisimizce uygun bulunarak 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesi gereğince oyçokluğuyla
karar verildi.
ÇAN BELEDİYE MECLİSİ
BAŞKAN
Abdurrahman KUZU
Belediye Başkanı
KÂTİP
Şener EKER
Meclis Üyesi
KÂTİP
Erol EKİNCİ
Meclis Üyesi

Benzer belgeler

Meclis Karar Özeti Belediye Meclisi

Meclis Karar Özeti Belediye Meclisi hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirm...

Detaylı