A grubuna ait soru kitapçığını indirmek için tıklayınız

Transkript

A grubuna ait soru kitapçığını indirmek için tıklayınız
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI
TARİHİ
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
2014-2015 ÖĞRETİM YILI MUAFİYET SINAVI – 19 EYLÜL 2014 CUMA 17.00
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
:……………………………………………..
ADI
:……………………………………………..
NUMARASI
:……………………………………………..
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
:……………………………………………..
BÖLÜMÜ
:……………………………………………..
DERSLİK NUMARASI
:……………………………………………..
İstenen bilgileri yukarıya yazmayı unutmayınız.
ÖNEMLİ
Kitapçık türünü ve öğrenci numaranızı cevap kâğıdınızda belirtilen bölüme
işaretlemeyi unutmayınız. İşaretleme yapmayan öğrencilerin sınav kâğıdı
değerlendirilmeyecektir.
Cevap kâğıdınızda sadece sınava gireceğiniz dersin sorularını cevaplamanız
gerekmektedir. Daha önceden başarılı olduğunuz derslere ait soruları
cevaplandırmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı
Aİ 101 ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI I
Aİ 102 ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI II
TD 101 TÜRK DİLİ I
TD 102 TÜRK DİLİ II
YD 101 YABANCI DİL I – YD 102 YABANDI DİL II
Soru Sayısı
20
20
20
20
20
Süre
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
Sayfa No
2
4
6
8
10
2.Bu kitapçıkta yer alan her test için cevaplama süresi 20 dakikadır.
3.Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
4.Cevaplarınızı koyu, siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap için ayrılmış bölümün dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
5.Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
6.Cevap kâğıdınız buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız
7.Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
8.Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınız için puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
-1-
Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
1) Sivas Kongresi’nde tüm ulusal direniş örgütleri
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”
adı altında birleştirilmiştir.
Böyle bir kararın alınmasında asıl amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Düzenli ordunun kurulması
Ulusal mücadelenin tek elden yönetilmesi
Ulusal bağımsızlığın sağlanması
Halkın yönetime katılımının sağlanması
Bölgesel mücadelenin önem kazanması
6) Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele
Dönemi’nde halka yönelik olarak gerçekleştirdiği
ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi’nin toplanması
B) Sivas Kongresi’nin toplanması
C) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
D) Havza Genelgesi’nin yayınlanması
E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
kurulması
7) Birinci Dünya Savaşı’nı Rusya açısından sona
erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
2) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri
alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve
ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesine
………… denir.
15 ve 16. yüzyılda Avrupa’da ilimde, sanatta, fikirde
ve edebiyat alanında yaşanan gelişmelere …….. denir.
Toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir
teşkilatın sınırlı amaç için devlete başkaldırı
hareketine …………. denir.
Yukarıda verilen cümlelerde açıklanan kavramlar
sırasıyla
aşağıdaki
seçeneklerden
hangisinde
verilmiştir?
A) İhtilal, reform, isyan
B) İnkılâp, rönesans, devrim
C) İhtilal, inkılâp, isyan
D) İnkılâp, rönesans, isyan
E) İnkılâp, reform, devrim
A) Brest Litowsk
B) Moskova
C) Kars
D) Petrograt
E) Gümrü
8) İhtilal kavramı kaosa, düzeni bozmaya yönelik bir
anlam taşırken, İnkılâp gelişmeye yönelik bir
anlam taşır. Buna göre ihtilalle inkılâp arasındaki
en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Şuursuz bir kitle hareketi olan ihtilal inkılâba göre
çok daha fazla kanlıdır
B) İhtilalin uzun bir hazırlık süreci olduğu halde
inkılâpta böyle bir durum söz konusu değildir
C) İhtilal mevcut kurumların yıkılışını, inkılâp ise
yeniden, daha iyi bir kurumlaşmayı ifade eder.
D) Her ihtilal bir inkılâbı doğurur
E) İhtilal inkılâba göre daha geniş bir etki sahasına
sahiptir.
3) Osmanlı Devleti’nde I.Meşrutiyet’in ilanında
……… Cemiyeti etkili olurken .………….
Cemiyeti de II.Meşrutiyet’i ilan ettirmiştir.
Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerlerin doğru bir
şekilde doldurulabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden
hangisindeki ifadeler getirilmelidir?
A) İttihat ve Terakki - Genç Osmanlılar
B) Genç Osmanlılar - İttihat ve Terakki
C) Vatan ve Hürriyet - İttihat ve Terakki
D) Genç Osmanlılar – Vatan ve Hürriyet
E) Hürriyet ve İtilaf - Genç Osmanlılar
9) 31
Mart
Olayı'nın
sonuçları
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
arasında
A) Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.
B) II. Abdülhamit tahttan indirildi.
C) V. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı.
D) İsyancıların bir kısmı asıldı.
E) İtalya Trablusgarp'a saldırdı.
4) T.B.M.M.’nin
açılmasına
giden
yolda
aşağıdakilerden hangisi bir aşama olarak kabul
edilemez?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Mondros Ateşkes Ant.
D) Amasya Görüşmesi
E) Saltanatın Kaldırılması
10) Türkçülüğün esaslarını ilmi bir temele oturtan
fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Akçura
B) Bekir Sami Bey
C) Ziya Gökalp
D) Ziya Paşa
E) Yahya Kemal Beyatlı
5) Amasya Genelgesi’nin içeriği ile ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
11) Siyasal, ekonomik, toplumsal alanlarda ileriye
dönük köklü değişimlere ve bu değişimlerin geniş
halk
kesimleri
lehine
gerçekleştirilmesine
……….denir.
Bu ifadedeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulmalıdır?
A) Islahat
B) İnkılâp
C) Muhtıra
D) Reform
E) Darbe
A) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır
B) Milli mücadelenin yöntemi belirtilmiştir.
C) Milli bir kongre toplanacağı duyurulmuştur.
D) Kongre için delege seçim yapılması istenilmiştir.
E) Ülkenin karşı karşıya olduğu tehlike belirtilmiştir.
-2-
Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
12) Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal ve Enver
Paşa gibi Osmanlı subayları, İtalyanlara karşı
yerel halkı örgütlemeye çalışmışlardır. Mustafa
Kemal ve Enver Paşa’nın bu tavrı aşağıdakilerden
hangisine tepki netliğindedir?
17) “Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra Türk Ulusu’nu, tehlikelere
karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
Havza ve Amasya’da genelgeler (tamimler)
yayınlamıştır.”
Bu genelgelerin Türk ulusu üzerinde etkili olduğunu
gösteren ilk belirti ne olmuştur?
A) Ümmetçilik
B) Ulusçuluk
C) Sömürgecilik
D) Liberalizm
E) Osmanlıcılık
13) Aşağıdakilerden
hangisi
Savaşları'nın nedenlerinden biri değildir?
A) Anadolu’da, İtilaf Devletleri’ne karşı protesto ve
mitingler yapılması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi kararlarının, İtilaf
Devletleri’nin isteklerine uymaması
C) Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti
temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
D) Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
E) İlk TBMM’ye, Osmanlı Mebuslar Meclisi
üyelerinin de alınması
Balkan
A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi
B) Rusya'nın kışkırtmaları
C) Rusya'nın İngiltere tarafından Balkanlarda serbest
bırakılması
D) Balkanlarda yaşayan halkın bağımsızlık kazanmak
istemesi
E) Osmanlı ordusunun güçsüz olması
18) Mondros antlaşmasının imzalandığı kasaba hangi
adadadır?
A) Rodos
B) Girit
C) Midilli
D) Limni
E) Mykanos
14) İttihat Terakki Partisi’nin Osmanlı Devleti’nin
yönetimine
tek
başına
hakim
olduğu
gelişme…………dır.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile
doldurulmalıdır?
19) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki
maddelerinden hangisi, Türklerin denetiminde
kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği
anlamına gelmektedir?
A) Babıâli Baskını
B) 31 Mart Vakası
C) II. Meşrutiyet’in ilanı
D) Harekât Ordusu’nun kurulması
E) Kuleli Olayı
A) Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini
kesecektir
B) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması
ile görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu
terhis edilecektir
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici
durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecektir
D) Hükümet, haberleşmesi dışında, telsiz ve
telefonlar İtilaf devletlerince denetlenecektir
E) Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri’nin denetimi
altına alınacaktır
15) Milli Mücadele döneminde “Milletin istiklalini
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
anlayışı doğrultusunda kararlar alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak
gösterilemez?
A) Türk halkının Kuvay-ı Milliye birlikleri kurması
B) Direniş cemiyetlerinin kurulması ve kongrelerin
toplanması
C) Mebuslar Meclisi’nin Misak-ı Milli kararlarını
kabul etmesi
D) TBMM’nin düzenli orduları kurması
E) Osmanlı Devleti’nin Sevr Antlaşmasını
imzalaması
16) “Milli Mücadele Dönemi’nde Türk milleti
kadını ve erkeği ile birlikte çeşitli savunma
dernekleri kurmuş, siyasal mitingler ve
gösteriler düzenlemiş, işgal kuvvetlerine karşı
harekete geçmiştir.” Bu durum Milli
Mücadele
Dönemi’yle
ilgili
olarak
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
20) Osmanlı Devleti XVIII. yy.da Avrupa'nın
gerisinde kaldığını anlamış ve Avrupa'yı örnek
alarak yenilikler yapmıştır.
I.
Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi
II. Avrupa tarzı eğitim yapan okullar açılması
III. Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesi
IV. Avrupa'dan uzmanlar getirilerek ordunun
modernleştirilmesi
Yeniliklerinden hangileri bu duruma örnek olarak
gösterilmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve V
A) Laiklik anlayışının benimsendiğinin
B) Seçim sisteminin değiştirildiğinin
C) Direnişçilerin eğitim düzeyinin yüksek
olduğunun
D) Direnmenin etkili hale getirilmeye
çalışıldığının
E) İletişimde güçlüklerle karşılaşıldığının
-3-
Aİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
1.
29
Dünya
Ekonomik
Buhranı
Türkiye
Cumhuriyeti’nde,…….gibi gelişmelere ortam
yaratmıştır.
Bu ifadedeki boşluk;
I.Devletçilik politikasının gündeme gelmesi
II. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
III. Gümrük duvarlarının yükseltilmesi
gelişmelerinden hangileriyle doldurulabilir?
A)Yalnız I
D) II ve III
2.
B)Yalnız II
E) I, II ve III
B) II
C) III
1926 yılında Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesi
aşağıdakilerden hangisini geçersiz kılmıştır?
C) I ve II
D) IV
Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş
çalışmalarının yapılmasıyla;
I.Değişik fikirlerin yönetime yansımasını sağlamak
II. Meclis içi muhalefeti önlemek
III. Meclisteki milletvekili sayısını artırmak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
9.
E) V
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının
nedenlerinden biri değildir?
1925- 1930 arası Türkiye’ye ilişkin verilen bu
bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Yürütmenin çalışmalarının mecliste denetlenmesi
mümkün olmamıştır.
II. İnkılâpların yasalaşması ve uygulamaya konulması
hızlanmıştır.
III. Halk, farklı siyasal partiler aracılığıyla TBMM’de
temsil edilmiştir.
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
10. “Kurtuluş” sürecinin başarıyla tamamlanması ve
“Kuruluş”a
kapı
aralanmasında,
ayrıca
gelenekçiliğin siyasal karargahının ortadan
kaldırılıp
inkılapçı
sürece
geçilmesinde……….etkili olmuştur.
Bu ifadedeki boşluk,
I.Halifelik makamının kaldırılması
II. Saltanat’ın ilgası
III. Medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangileriyle doldurulmalıdır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
I. Batıya karşı batı politikası
II. Batıya karşı Sovyet politikası
III. Realist politikalar
Bu unsurlardan hangileri Milli Mücadele dönemi Türk
dış
politikasının
temel
unsurları
arasında
gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
7.
8.
A) Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamak
B) Ulusal iradenin güçlenmesini sağlamak
C) Devrimlerin gerçekleştirilmesini hızlandırmak
D) Ulusçu bir dış siyaset izlemek
E) Siyasi yapıyı laik bir anlayışa kavuşturmak
5.
1919’dan itibaren devam eden Anadolu ile İstanbul
arasındaki mücadelenin son raundu……….. ile
tamamlanmıştır.
Bu ifadenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması
doğru olur?
A) Ankara’nın başkent yapılması
B) Halifelik makamının kaldırılması
C) Cumhuriyet’in ilanı
D) Saltanatın kaldırılması
E) Teşkilat-ı Esasiye’nin hazırlanması
A) Teşkilat-ı Esasi’yi
B) Kanun-i Esasi’yi
C) Takrir-i Sukun’u
D) Mecelle’yi
E) 1924 Anayasası’nı
*Kadınlara siyasal hakların verilmesini ve tek
dereceli seçim sistemini savunmuştur.
*Liberal politikaları benimsemiştir.
*Mustafa Kemal’in “güdümlü muhalefet”
anlayışıyla kurulmuştur.
*Kurulmasında 1929 Dünya Ekonomik Krizi etkili
olmuştur.
*Parti tüzüğünün hazırlanmasında İngiliz
Muhafazakar ve Fransız Radikal Sosyalist
Partilerinin tüzüğünden yararlanılmıştır.
Serbest Cumhuriyet Fırkası’na ilişkin yukarıdaki
bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) I
4.
C) I ve II
Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması ve bu
ayaklanmanın bastırılmasının ardından Ankara
Hükümeti, Cumhuriyet’in değerlerini toplumsal
tabanda yaygınlaştırmak, güvenliği artırmak ve
gelişmeleri daha yakından takip edebilmek
amacıyla…………..
I.Umumi Müfettişliklerin kurulması
II. Şark Islahat Planı’nın hazırlanması
III. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
gibi uygulamalardan hangileri gündeme getirilmiştir?
A)Yalnız I
D) II ve III
3.
B)Yalnız II
E) I, II ve III
6.
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
-4-
Aİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
16. TBMM’nin
seçtiği
Halife
Abdülmecit,
Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal’e
gönderdiği yazıda imzasını “Halife-i Müslimin”
unvanı yanında “padişah Abdülaziz oğlu
Abdülmecit” diye atmıştır.
Bu bilgilere göre,
I.
Abdülmecit’in uhrevi devlet anlayışıyla
hareket ettiği
II.
Siyasal rejim sorununun çözümlendiği
III.
TBMM’nin siyasal yetkilerini paylaştığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
17. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki
devrimlerden hangisi Batıdaki bilim ve
teknolojideki ilerlemelerin izlenmesinde ve
kültürel alışverişin hızlanmasında diğerlerinden
daha etkili olmuştur?
A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
D) Medreselerin kapatılması
E) Öğretim birliğinin sağlanması
11. Cumhuriyet döneminin en önemli unsurlarından
birisi “ulusu inşa” projesiyle ulusun desteğini
almak ve bunun için de ideolojiyi devreye
sokmaktı.
Bu doğrultuda,
I.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun hazırlanması
II. Halkevlerinin açılması
III. Maarif Teşkilatı hakkında düzenlemeler yapılması
gibi çalışmalardan hangileri yapılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III
C) I ve II
12. * Takrir- i Sûkun Kanunu’yla siyasal faaliyetleri
sona ermiştir.
* Liberal ekonomik politikaları savunmuştur.
* Geleneksel siyaset anlayışı ve değerlerin
korunması yolunda hareket etmiştir.
* Kurucuları arasında Kazım Karabekir Paşa, Ali
Fuat Paşa ve Rauf Orbay vardır.
* Kadınlara siyasal hakların verilmesini
savunmuşlardır.
Yukarıda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na ilişkin
bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18. II. Dünya Savaşı öncesi Avrupa’daki totaliter
yönetimlerin baskısından kaçan liberal, sosyalist ve
Yahudi kökenli birçok biliminsanı ve sanatçı,
Türkiye tarafından kabul edilmiştir.
Bu durum Türkiye’de;
I. Çağdaşlık ve hümanistlik
II. Batıcılık
III. Devrimcilik
ilkelerinden hangilerinin işlerlik kazanmasıyla
ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III
E) 5
13. TBMM’nin 1 Temmuz 1926’da Kabotaj
Kanunu’nu kabul etmesi;
I.Kapitülasyonlar
II. Duyun-u Umumiye
III. Mecelle
gibi unsurlardan hangilerinin kaldırılmasının bir
uzantısıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve III E) I, II ve III
C) Yalnız II
19. Türkiye’nin 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye
olması;
I. Boğazlar
II. Hatay
III. Nüfus mübadelesi
gibi konuların hangilerinin çözümünde Türkiye’ye
avantaj sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
14. II. TBMM’nin 3 Mart 1924’te halifelik makamını
kaldırmasında,
I. Misak-ı Milli’yle belirlenen ulusçuluk anlayışının
benimsenmesi
II. Laik düzenin geliştirilmek istenmesi
III. İnkılâp hareketlerinin hızlandırılmaya çalışılması
gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
15. Atatürkçü düşüncenin, dogma ve durağan bir
düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine
dayanmaktadır?
A) Devrimcilik
B) Halkçılık
C) Ulusçuluk
D) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik
-5-
20. 1930-1939 arasında Türk dış politikasının ana
hedeflerinden
biri
Alman
ve
İtalyan
yayılmacılığına karşı önlemler almaktı.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan
çalışmalardan biri değildir?
A) Musul sorununun çözülmesi
B) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C) Balkan Antantı’nın kurulması
D) Montrö Sözleşmesi’yle Boğazlar komisyonunun
kaldırılması
E) Sadabat Paktı’nın kurulması
TD 101 TÜRK DİLİ I
1. Aşağıdakilerden hangisi ‘Eski Anadolu Türkçesi’
dönemi
özelliklerinden
biri
değildir?
7. Aşağıdakilerden hangisi, ünlü ile başlayan bir ek
aldığında hem hece düşmesine hem de ünsüz
değişmesine uğrar?
A) 12. yy’dan itibaren oluşmuştur.
B) Türkiye Türkçesinin Oğuz lehçesine dayalı ilk edebi
yazı şeklidir.
C) Anadolu’da kurulup gelişmiştir.
D) Arap alfabesi kullanılmıştır.
E) Osmanlı Türkçesine karşı Orta Asya Türk dünyasının
edebi dilini temsil etmiştir.
A) konuk
B) cevap
C) ilaç
D) ömür
E) avuç
8. Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II)
desem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV)
tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu (V)
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir
noktalama işareti getirilemez?
2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur Dönemi
eserlerindendir?
A) Altun Yaruk
B) Orhun Abideleri
C) Kutadgu Bilig
D) Codex Cumanicus
E) Divanü Lügati’t-Türk
A) I.
B) II.
D) IV.
C) III.
E) V.
9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ ki” nin yazımı
yanlıştır?
A) Altay dillerinde sözcüklerde cinsiyet ayrımı vardır.
B) Türkçede asıl öğe genellikle sonda bulunur.
C) Altay dilleri yapı bakımından eklemeli dillerdir.
D) Altay dillerinde ünlü uyumu bulunur.
E) Altay dillerinde soru eki vardır.
A) Bana çok kızmış; ne varki benim bir suçum yok.
B) Yanımıza hiç gelmedi; demek ki bize darılmış.
C) Hocamız, bugün bitkilerdeki solunumu anlattı.
D) Öyle heyecanlıydı ki yemek yemeden çıkıp gitti.
E) Hepsi, yarınki zorlu maçı düşünüyor
10. Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
4. Türkçenin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) –yor ekinden önceki düz-geniş ünlüler daralır.
B) Kurum ve kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesmeyle
ayrılır.
C) –de eki sert ünsüzlerden sonra –te /-ta olur.
D) –sal/ -sel eki yerini tutan nispet i’si üzerinde düzeltme
işareti vardır.
E) Yeterlilik Birleşik eylemi olan –ebilmek fiile bitişik
yazılır.
A) IX. yy. da yerleşik hayata geçmesiyle, Türkçeye
yerleşik hayatla ilgili terimler girmiştir.
B) İslamiyet’in kabulü ile Türkçeye çok sayıda ArapçaFarsça sözcük girmiştir.
C) Cumhuriyetin ilanından sonra Latin alfabesi kabul
edilmiştir.
D) XIX. yy. dan sonra Türkçe Batılı dillerin etkisinde
kalmıştır.
E) Eski Anadolu Türkçesi dönemi dilde Arapça ve Farsça
etkilerin en yoğun olduğu dönemdir.
11. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili
bir yanlışlık vardır?
5. Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak
istiyorsan yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( )
Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) Bu, girdiğimiz 12’inci deneme sınavıydı.
B) 1970’ten beri emekli aylığı alıyorum.
C) 6’ncı kata merdivenden çıkınca yoruldum.
D) Bu evin kirası için beş yüz lira istiyorlar.
E) Babam 23 Ocak 1982’de emekli oldu.
A) (:) (-) (,) (.)
C) (;) (:) (.) (.)
E) (:) (“) (“) (!)
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz
düşmesine" uğramış birden çok sözcük kullanılmıştır?
B) (:) (“) (.) (“)
D) (:) (“) (,) (“)
A) Sevginin küçücük görünümünden sıcacık bir hikâye
çıkardığını görmüştüm.
B) Ufacık dedikodular bile büyük bir aileyi dağıtmak için
yeterli olur.
C) Evlerin minicik saçaklarından yere kadar buzlar
sarkıyordu.
D) Araba, büyücek bir binanın önünde sarsılarak durdu.
E) Mahallenin daracık sokaklarında çeşitli oyunlar
oynardık.
6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü
türemesi vardır?
A) Giderken bize de kısacık bir mektup bırakmış.
B) Arabamız o daracık sokakta zorlukla ilerliyordu.
C) Bütün gününü o küçücük odada geçirmiş.
D) Hissettiklerini ancak kâğıda dökebiliyordu.
E) Doğada keşfedilmemiş çok sır var.
-6-
TD 101 TÜRK DİLİ I
13. Dil tarihçileri, Türkçenin tarihi geçmişini VI. yüzyıla
kadar götürebilmektedirler.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi
özellikleri arasında değildir?
Bilig’in
A) “ Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.
B) Mesnevi tarzında ve beyitler halinde yazılmıştır.
C) Siyasetname niteliğindedir.
D) Sembolik alegorik bir eserdir.
E) Mani kafiye düzeniyle ve dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
A) Türkçenin ilk yazılı ürünleri bu yüzyılda verilmiştir.
B) Türkler yerleşik hayata bu yüzyılda geçmiştir.
C) Türkler İslamiyet’i bu yüzyılda kabul etmiştir.
D) Türkiye Cumhuriyeti bu yüzyılda kurulmuştur.
E) Latin alfabesi bu yüzyılda kabul edilmiştir.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
işaretinin kullanılış nedeni farklıdır?
Kutadgu
20. Aşağıdaki ses olaylarından hangisi doğrudur?
düzeltme
A) tilek> dilek: sedasızlaşma
B) yir> yer: ünlü genişlemesi
C) kavun> kavın: ünlü daralması
D) ısıcak> sıcak: ünlü türemesi
E) ana> anne: aykırılaşma
A) Rahmetli, hâli vakti yerinde bir adamdı.
B) Yatmadan önce kitap okumayı âdet edinmişti.
C) Ben her gün ölmeye mahkûmum.
D) Resmî evrakta sahtecilikten yargılanacak.
E) Askerî okul sınavlarına girecekmiş.
15. Aşağıdaki dillerden hangisi kaynak bakımından
Türkçeye yakındır?
A. Yunanca
B. Fransızca
C. Fince
D. Hintçe
E. Keltçe
15. “Dil, duygu ve düşünceyi insandan insana aktaran bir
………… olduğu için insan topluluklarını bir …………
olmaktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği
olan ………….. getirir.”
Yukarıdaki
tanımda
boşluklara
sırayla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) doğal araç- millet- toplum
B) canlı- milli –topluluk
C) canlı- sosyal varlık- millet
D) doğal araç- yığın- millet
E) etkin araç- millet- yığın
17. Türkçe hem yapı bakımından hem de kaynak
(köken) bakımından aşağıdaki gruplandırmaların
hangisi içerisinde yer almaktadır?
A) Tek heceli diller / Bantu dilleri
B) Çekimli diller / Hami - Sami
C) Tek heceli diller / Çin – Tibet
D) Eklemeli diller / Hint - Avrupa
E) Eklemeli diller / Ural – Altay
18. Dede Korkut Hikâyeleri aşağıdaki Türk Dili tarihi
dönemlerinden hangisine aittir?
A) Eski Türkçe
B) Azeri Türkçesi
C) Karahanlı Türkçesi
D) Eski Anadolu Türkçesi
E) Harezm Türkçesi
-7-
TD 102 TÜRK DİLİ II
6. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim
yalnız kendimledir. Hep kendimi gözden geçiririm,
kendimi yoklarım. Bir şey öğretmem sadece
anlatırım…
Yukarıdaki gibi konuşan bir yazar hangi türde eser
vermektedir?
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Türkçede, Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş
kelimeler vardır.
B) İnsanlar, çok eski çağlarda bile dillerine önem vermiş,
onu bilimsel araştırmalara konu yapmışlardır.
C) Etimoloji incelemeleri birçok kelimenin yansımadan
doğduğunu gösterir.
D) Dillerin kavramca zenginleşmesinde anlam
genişlemesinin payı büyüktür.
E) İnsanoğlu konuşmayı, uygarlık yolunda bir hayli
ilerledikten sonra öğrenmiştir.
A) Deneme
B ) Söyleşi
C) Fıkra
D) Makale
E) Eleştiri
7. Bu türdeki yazıların olmazsa olmazı, yazıldığı tarihin
metnin başına eklenmesidir. Anı ile arasındaki temel
fark ise anılar gibi yaşananların sonradan hafızada
kalan haliyle değil sıcağı sıcağına yazılmasıdır.
Parçada belirtilen “anı” ile farklılığı ortaya konan
yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
2. Onu bulmak, yaşadıklarımı anlatmak istiyordum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Tamlama yanlışlığı
D) Nesne eksikliği
E) Zarf tümleci eksikliği
A) otobiyoğrafi
B) biyoğrafi
C) söyleşi
D) mektup
E) günlük
3. Bu
türün
Türk
Edebiyatı’ndaki
önemli
temsilcilerinden biri de Cemil Meriç’tir. Bu Ülke
isimli eseri gerek kurgusu gerekse de kullandığı
teknikle bir başyapıttır.
Yukarıda sözü edilen anlatım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
8. Aşağıdakilerden hangisi okuru bilgilendirme
amaçlı düzyazı türlerinden değildir?
A) Röportaj
B) Makale
C) Gezi
D) Fıkra
E) Öykü
A) Deneme
B) Söyleşi
C) Fıkra
D) Makale
E) Biyografi
4. “Gazetede bir köşe de bana verdiler. Artık her gün
yazıyorum. Güncel, siyasal, ekonomik, sosyal,
sanatsal konulara değiniyorum. Amacım okuyucuyu
bu konularda bilgilendirmek.” diyen bir yazar hangi
türde yazmaktadır?
9. _________, gazetelerin yaygınlaşmasıyla kendini
gösteren düşünce ağırlıklı yazılardır. Yazar bu kısa
yazılarda görüşlerini belgeler ışığında ortaya koyar.
Kesin bir sonuca varır. Düşüncelerini kanıtlamaya
çalışır. Bilgi verme amacı olduğundan açık, anlaşılır
ve bilimsel bir dil kullanır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi
getirilmelidir?
A) Makale
B) Fıkra
C) Anı
D) Günlük
E) Eleştiri
A) Sohbet
B) Deneme
C) Fıkra
D) Makale
E) Anı
5. “Güneş iyice ısıtmaya başlamıştı. Bozkırın tepeleri
yavaş yavaş yeşeriyordu. Tıpkı masallarda olduğu
gibi. Bir tarafa gidersin bakarsın sağ yanın yeşermiş;
öbür yana gidersin, sol yanın yeşermiş. Her şey
güzeldi ve yaşama sevinciyle doluydu. Toprak nefes
alıyordu. Taze, nemli soluğunu derin derin içine
çekiyordu. Ve pulluklar ovayı yırtıyor, geride siyah
bir çizgi bırakıyordu.”
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Öyküleme-betimleme
B)Açıklama-öyküleme
C) Betimleme-tartışma D)Tartışma-tanımlama
E)Tanımlama-karşılaştırma
10.
Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla
Koca mera dolu baştanbaşa sağmallarla
Köylünün kırları tutmuş yayılırken davarı
Sökemezsin, sarar âfakını yün dalgaları
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik şiir
B) Pastoral şiir
C) Satirik şiir
D) Lirik şiir
E) Didaktik şiir
-8-
TD 102 TÜRK DİLİ II
11. Aşağıdakilerden hangisi klasik
özelliklerinden biri değildir?
komedyanın
tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli
olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi
yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı
az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu zaman çok kişi
tarafından takdir edilebilir.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konularını günlük yaşamdan alması
B) Seyirciyi güldürerek düşündürmeyi amaçlaması
C) Kahramanlarını daha çok sıradan insanlardan seçmesi
D) Üç birlik kuralına uyulması
E) Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı güdülmesi
A) Söylev
B) Mülakat
C) Sempozyum
D) Münazara
E) Konferans
12. Bir kişinin baştan sona tüm hayatının anlatıldığı yazılara
_______ denir. Yazar eğer kendi hayatını anlatıyorsa o
zaman bu yazılara ________ denmektedir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18. Bir topluluğu, bir amaca yöneltmek için söylenen,
coşkun ve etkili sözlerden oluşan konuşmaya verilen
addır. Özellikle askerlik, din, politika, sanat, bilim ve
hukuk konularında gelişmiştir. Atatürk’ün Nutuk adlı
eseri bu türün en önemli örneğidir.
Bu parçada tanıtılan tür,
aşağıdakilerin
hangisidir?
A) anı – deneme
B) biyografi – günlük
C) sohbet – otobiyografi
D) günlük – anı
E) biyografi – otobiyografi
A) Söyleşi
B) Sohbet
C) Hitabet
D) Günlük
E) Eleştiri
13.
I. İçinde olağanüstü olaylar barındırır.
II. Genelde başında birtakım kalıplaşmış sözler bulunur.
III. Olayların geçtiği zaman ve mekân belirsizdir.
IV. Anlatım alabildiğine yoğundur.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde, hakkında bilgi
verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi iyi
özelliklerinden biri değildir?
bir
eleştirinin
A) Üzerinde düşünülen, yazılan yapıt bütün yönleriyle ele
alınmalıdır.
B) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, "sevdim,
beğendim, beğenmedim" gibi sözcüklerle belirtmelidir.
C) Eleştiri, ele alınan yapıta, ondan alınan örneklere bağlı
kalmalıdır.
D) Eşleştirmen esere ön yargılarla değil, nesnel bir biçimde
yaklaşmalıdır.
E) Eleştirmen eleştirisini nesnel nedenlere dayandırarak
yapmalıdır.
A)Tiyatro B) Hikâye C) Masal D) Roman E) Destan
14. Yazarlardan siyaset adamlarına, din adamlarından
kumandanlara, ünlü kimselerden idamlık mahkûmlara
değin nice kişiler bu türü kullanmışlardır. Gerçekleri
tam olarak yansıtmasa dahi, az çok değiştirseler bile
yine bu türler yazanlarının yaşamlarına, yazıldıkları
dönemlere ayna tutarlar. Geçmişi anlatan yazılardır.
Bizde nedense gelişmiş bir tür değildir. Halide Edip
Adıvar, Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay bu
türde eser vermiş sanatçılarımızdandır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
20. Şifalı bitkileri toplama işlemi sırasında dikkatli olmak
gerekir. Yalnızca temiz olan ve böceklerden arınmış
olan bitkiler toplanmalıdır. Bunlar güzel ve güneşli
günlerde kuruyken yani üzerinde çiy yokken
koparılmalıdır. Kimyasal maddelerle ilaçlanmış
topraklar, tarlalar, çayırlar, kirli kıyılar, tren yolu
kenarları, otoyol kenarları bitki toplamak için
elverişsiz bölgelerdir.
Yukarıdaki
parçada
aşağıdaki
anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Günlük
B) Anı
C) Deneme
D) Öz yaşam öyküsü
E) Söyleşi
15. Ortaoyunu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kahramanlar kendi şive ve kıyafetleriyle taklit edilir.
B) Bir yazılı metne dayanılarak oynanır.
C) Ana kahramanları Kavuklu ve Pişekâr’dır.
D) Oyun esnasında kahramanların gerçek adları saklanır.
E) Kadın kahramanlar erkekler tarafından canlandırılır.
A) Öyküleme
B) Açıklama
C) Tanık Gösterme
D) Betimleme
E) Tartışma
16. Aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde yazar ileri
sürdüğü düşünceyi kanıtlamak zorundadır?
A) Eleştiri B) Deneme C) Fıkra D) Makale E) Sohbet
17. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı
olarak savunulmasına ______ denir. İki grup
-9-
YD 101 YABANCI DİL -I ve YD 102 YABANCI DİL II
1.
This is ----car.
A) an
2.
B)a
11. Who ---- me yesterday?
C)an
D)in
E)at
A) call
D) is called
A: Where are you from?
B: ----.
A)My name is Aydın
C)I’m from Turkey
E) He’s my uncle
B) called
E) calling
C) did call
12. Let’s go to the theatre, ----?
B) She’s a nurse
D)They are students
A) don’t we B) let us C) shall we
D) will we E) aren’t us
13. He ---- breakfast yesterday.
3.
Who ---- you dance with at the party
yesterday?
A) was
B) did C) were
A) hadn’t B) don't have
C) didn’t have
D) doesn’t have
E) didn’t have got
D) does E) do
14. Don’t disturb Amy. She ---- to write an essay.
4.
My mother’s brother is my ----.
A) aunt
D)nephew
B)father
E)uncle
5.
He is our teacher. ---- name ---- Mustafa.
A) His/is
B)Her/is
C)They/their
D)He/is
E)His/are
6.
Could you tell me ---- ?
7.
8.
A) is trying
D) trying
C)grandmother
C) tried
E) has tried
15. Sally: I love wandering around the city.
John: Really? ---- . I almost know everywhere
in here.
A) Me too
D) I too
B) Me neither
E) I love
C) Me
A) where is the post office
B) where does this bus goes
C) what time this bus leaves
D) how can I get to the airport
E) when does the train leave
16. Sam has an appointment so he ---- his doctor
tomorrow.
Simon: What’s the time?
Barbara: It’s 4:50.
17. Look! Jane ---- her new dress. She looks so
beautiful.
A) It’s ten to six.
B) It’s fifty to six.
C) It’s six to ten.
D) It’s ten to five.
E) It’s four to ten.
A) wears
B) will wear
C) wearing
D) is wearing
E) wore
18. Tom normally lives in New York but for now
he ---- in California.
A) will see
D) saw
A) lives
D) live
l like ---- bikes but I don’t like ----.
A) riding / walk
B) ride / walking
C) ride / walk
D) riding / walking
E) to ride / walk
9.
B) try
B) seeing
E) has seen
B) living
E) is living
C) is seeing
C) lived
19. Could you ---- this 50$ note?
A) change B) broke
D) break
E) tidy
C) cut
I’m sorry but ---- any museums near here.
A) there isn’t
B) there are
C) are there
D) there aren’t
E) aren't there
20. Where is the bookstore?
A) It’s in front of the library.
B) It’s near the bakery.
C) It’s on Linkin Street.
D) It’s between the Department Store and
Theaatre.
E) It’s next to the Parking lot.
10. Jane: What ---- your father ---- for lunch?
Tina: He ---- hamburger for lunch.
a) do / have / have
c) does / having / has
E) do / has / has
b) does / has/ has
d) does / have / has
- 10 -

Benzer belgeler