CHZ 433E

Transkript

CHZ 433E
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Bor İşleme ve Uygulamaları
Boron processing and applications
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester)
(Local Credits)
(ECTS Credits)
CHZ433E
7
3
3.5
Bölüm / Program
(Department/Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
3
Cevher hazırlama Mühendisliği/Cevher Hazırlama Mühendisliği
(Mineral Processing Engineering/ Mineral Processing Engineering)
Seçimli
İngilizce
Dersin Dili
(Selective)
(Course Language)
(English)
Yok
(None)
Temel Bilim
(Basic Sciences)
(Course Category
by Content, %)
Dersin İçeriği
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik Tasarım
(Engineering Design)
%70
%30
İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
Bor mineralleri ve yataklarının tanımı, Dünya’daki ve Türkiyedeki bor yatakları, Bor madenciliği, Bor
minerallerinin zenginleştirilmesinde klasik yöntemler ve yeni uygulamalar, Bor zenginleştiren tesislerden
örnekler, Bor atıklarının depolanması ve yeniden değerlendirilmesi, Bor ürünleri ve teknolojik
uygulamaları, Bor ticareti ve politikası, Türkiye’de bor uç ürünlerinin geliştirilmesi için stratejiler,
Türkiye’nin gelecekteki bor politikası.
Dersin kapsamında 3 set laboratuvar uygulaması bizzat öğrenci tarafından bir araştırma görevlisi
denetiminde yapılacaktır. Ayrıca Bor minerallerinin zenginleştirilmesi ve Türkiye’deki tesisler hakkında
bilgi edinme amacıyla bir teknik gezi düzenlenecektir.
Description of boron minerals and deposits, Boron deposits in Turkey and in the world, Boron mining,
Conventional and new boron beneficiation techniques, Examples on boron beneficiation plants, Storage and
utilization of boron wastes, Boron products and their technological applications, Boron trade and policy,
Strategies for producing advanced boron products, Future boron politics of Turkey.
Three sets of laboratory experiments will be conducted by the student in the presence of a research
assistant. Also a technical trip will be organized to educate the students on boron processing plants in
Turkey.
1. Türkiye Dünya bor rezervlerinin %72’sine sahip ve başlıca üreticilerden biri olması nedeniyle cevher
hazırlama programı öğrencilerinin bor minerallerinin tanımı, madenciliği, cevher hazırlama yöntemleri ve
yarı mamül madde üretim teknolojileri hakkında bilgi vermek
2. Bor’un endüstriyel uygulamalarda ve ileri teknoloji ürünlerinde doğrudan veya dolaylı kullanımı, bor
atıklarının değerlendirilmesi ve çevresel etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
1. Since Turkey owns 72 % of world boron reserves and is also the largest producer of boron compounds, it
is appropriate to introduce the definition of boron minerals, boron mining, boron processing methods, and
refined boron production technologies to mineral processing undergraduates,
2. Students will be informed of utilization of boron direct or indirect means in industrial applications and
advanced technologies, evaluation of boron wastes and its environmental impact.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Bor Minerallerinin kimyası, jeolojisi, bor rezervleri, Türkiye için bor’un önemi ve bor yatakları.
II. Dünya’da ve Türkiye’de Bor madenciliği, Bor’un Yaş ve Kuru yöntemlerle Zenginleştirilmesi ve rafine
ürün eldesi
III. Bor Atıklarının tanımı, Atıkların Değerlendirilmesi ve atık yönetimi
IV. Nanoteknoloji dahil ileri bor teknoloji ürünlerinin üretimi ve uygulamaları
V.Dünya’da ve Türkiye’de Bor Ticareti, pazarlaması
Hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Students successfully completing this course will learn
I. Chemistry and geology of boron minerals, boron reserves, importance of boron for Turkey and her boron
deposits,
II. Boron mining in Turkey and the world, beneficiation of boron ores by dry and wet methods and
production of refined of borates
III. Definition of boron wastes, evaluation of boron wastes and waste management
IV. Production and application of advanced boron technologies including nanotechnology
V. Trading and marketing of boron products
the above knowledge.
Ders Kitabı
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
D.E. Garrett, Borates: handbook of deposits, processing, properties and use, Academi
Pres, 1998.
Peter W. Harben, The Industrial Minerals Handy Book, A Guide to Markets &
Specification ,& Prices, 1995.
R. B. Kistler and C. Helvacı, Industrial Minerals and Rocks, Boron and Borates,
1994.
Ed. K. Eraslan, 1. Uluslararası Bor Sempozyumu, 2002.
D.P.T. Sekizinci Beş Yıllık kalkınma planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyon
Raporu, Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu , Kimya Sanayii Hammaddeleri,
Cilt II, (Bor Tuzları, Trona,Kaya Tuzu, Sodyum Sülfat, Stronsiyum, 2001.
Funda Altun, Bor, Ulusal Bor Araştırma enstitüsü yayını,2005.
Ödevler ve Projeler
Her öğrenci bir dönem ödevi hazırlayıp sunmak zorundadır.
(Homework & Projects
Every student has to prepare and present a term homework.
Laboratuar Uygulamaları
Laboratuvar uygulamaları sadece gösteri amaçlıdır.
(Laboratory Work)
Laboratory experiments are only for demonstration purposes
Bilgisayar Kullanımı
Bazı ödevlerin yapılmasında bilgisayar kullanımı zorunludur.
(Computer Use)
Some homework require mandatory computer use.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
1
15
3
15
3
10
-
-
1
20
1
40
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Dersin içeriği ve programı hakkında öğrencileri bilgilendirme, Bor Mineralleri ve
kimyası, jeolojisi hakkında kısa bilgi.
Dünya bor rezervleri, Türkiye’nin yeri, Türkiye için bor’un önemi, Türkiye’deki bor
yatakları.
Dünya’da Bor Madenciliği, Türkiye’de Bor madenciliği, Bor’un Yaş ve Kuru
yöntemlerle Genel Zenginleştirilme İlkeleri
Bor Zenginleştirmesinde klasik cevher hazırlama yöntemleri, Yaş ve kuru yöntemlerin
mukayesesi
Bor zenginleştiren tesislerden örnekler, Türkiye’deki tesisler, akım şemalarının
incelenmesi, tesislerin üretim bilgileri
Yarı mamül bor üretim teknolojileri, Türkiye’deki durum Lab.I : Scrubbing yöntemi ile
Borun zenginleştirilmesi.
Bor teknolojisi, endüstriyel kullanım alanları, Lab 2: Borun ısıl işlemle
zenginleştirilmesi
Bor Atıkları ve Atıkların Değerlendirilmesi, Lab II: Borun flotasyonu
Bor Atıklarının Çevresel değerlendirilmesi, atık barajları
İleri bor teknoloji ürünlerinin üretimi ve uygulanması: stratejik ürünler
İleri bor teknoloji ürünlerinin üretimi ve uygulanması: nanoteknolojiler
Dünya’da ve Türkiye’de Bor Ticareti ve pazarlaması
Tesis Raporlarının Sunulması ve tartışma
Türkiyedeki bor araştırmaları ve Bor’un geleceği Lab. (telafi)
Dersin
Çıktıları
I
I
I + II
II
II
II
II
III
III
IV
IV
V
V
IV+V
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Contents of the course, brief review of boron minerals, their chemistry and geology
World boron reserves, status of Turkey, significance of boron for Turkey, boron
deposits of Turkey
Boron mining in the world, boron mining in Turkey, beneficiation of boron ores by
dry and wet methods
Conventional mineral processing methods in boron beneficiation, comparison of dry
and wet processing methods
Examples on boron processing plants, flowsheets of Turkish plants and their details
Refined products technologies and position of Turkey: Lab.I : Boron beneficiation by
scrubbing method
Boron Technologies and their industrial applications, Lab 2: boron upgrading by heat
treatment
Boron wastes and their evaluation, Lab II: Boron flotation
Environmental impact assessment of boron wastes, tailings dams
Production and application of advanced boron Technologies: strategic products
Production and application of advanced boron technologies: nanotechnologies
Boron trading and marketing in Turkey and world
Case studies and discussion
Boron research in Turkey and future of boron (make-up lab)
Course
Outcomes
I
I
II
II
II
II
II
III
III
IV
V
V+ VI
V
IV+V
Dersin Cevher Hazırlama Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1 2 3
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi,
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi
Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma
Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını
kullanabilme becerisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Relationship between the Course and the Mineral Processing Engineering Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3
Program Outcomes
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
an ability to design a system, component, or process to meet desired needs
an ability to function on multi-disciplinary teams
an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
an understanding of professional and ethical responsibility
an ability to communicate effectively
the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global,
economic, environmental, and societal context
a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
a knowledge of contemporary issues
an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools
necessary for engineering practice.
X
X
X
X
X
X
X
X
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
14.03.2013
İmza (Signature)
X
X

Benzer belgeler

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK IV. Cevher hazırlamadaki farklı kimya, boya, gübre ve deterjan hammaddelerini tanıma, V. Cevher hazırlamadaki farklı yarı kıymetli taşları ve nadir toprak minerallerini tanıma

Detaylı

SDS KUDOT PbS in Toluene – Kuantag_TR

SDS KUDOT PbS in Toluene – Kuantag_TR 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları Bilgi yoktur. 12.6. Diğer olumsuz etkiler Sucul yaşam için toksiktir.

Detaylı

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Öğrenciler, özel atıkların yönetimi uygulamaları hakkında detaylı araştırmalar yapacak ve rapor hazırlayacaklar, daha sonra sınıfta sunum yapacaklardır. Students will make detailed researches on ap...

Detaylı

ITB 202E

ITB 202E İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı

Detaylı

İndir - Konstrüksiyon

İndir - Konstrüksiyon Engineering Design, George E. DIETER, McGraw-Hill, New York, 1991. The Mechanical Design Process, David G. ULLMAN, McGraw-Hill, New York,

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi mühendislik çözümlerinin kürese...

Detaylı