Ağustos - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Transkript

Ağustos - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
KKTC BAÞBAKANLIÐI
AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON
MERKEZÝ
AYLIK BÜLTEN
AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37
AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T
POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU
YAYIMLADI
Avrupa Komisyonunun
Rekabet Politikasýna iliþkin
yayýmladýðý yýllýk raporu bu
kez Birliðin konuyla ilgili
politikalarýnda meydana
gelen baþlýca geliþmeleri ve
pekiþtirici belli eylemlerin
gözden geçirilmesini
içeriyor.
Raporda rekabet politikasý araçlarýnýn mali ve
ekonomik kriz ortamýnda nasýl kullanýldýðýný açýklýyor
ve rekabet politikasýnýn tüketiciye saðladýðý yararlarýn
altýný çiziyor. Bununla birlikte söz konusu çalýþma diðer
rekabet pekiþtirici unsurlarý göz ardý etmiyor. Rekabet
karþýtý yönetim þekilleriyle mücadele, birleþmelerin
incelenmesi ve devlet teþviklerinin gözden geçirilmesi
geçmiþte olduðu gibi yine devam ediyor.
Avrupa Birliði (AB) Rekabet Komiseri Neelie Kroes bu
konuda "2008 farklý ve zor bir yýl oldu, Avrupa'yý eþi
benzeri görülmemiþ ekonomik güçlüklerle karþý
karþýya býraktý. Komisyonun rekabet alanýndaki
faaliyetlerinin tek pazarýn ve rekabetin saðladýðý
yararlarýn korunmasýnda belirleyici bir unsur olacaðýna
ve finans sistemine istikrar getireceðine inanýyorum.
Avrupa düzeyinde ve uluslar düzeyinde paydaþlar arasý
güçlü iþbirliði bu krizle etkin bir þekilde ve zamanýnda
mücadele edebilmemizi saðladý. Ancak rekabetle ilgili
diðer uygulamalarda herhangi bir gevþeme söz konusu
deðil. Hatta rekabet kurallarý kriz dönemi ekonomileri
için daha da önemli ve Komisyonun uygulama
programý son derece güçlü” þeklinde açýklamada
bulundu.
Daha seri ve iyi kararlar alabilmek için rekabet
politikasýnda reform
2008 rekabet politikasýnda ister anti tröst, ister devlet
teþvikleri ve isterse birleþmelerin denetlenmesi olsun
çok verimli bir yýl oldu.
Devlet yardýmlarý konusunda Komisyon, üye
devletlerin dengeleyici bir test ve ilgili düzenlemelerin
uygulamaya anýlmasýyla birlikte açýkladýklarý daha
ekonomik etkilere dayalý destek tedbirlerinin analizine
doðru yol alýyor.
Komisyon AB anti tröst kurallarýnýn ihlali halinde
açýlabilecek tazminat davalarýna iliþkin bir Beyaz
Tebliði de onayladý. Belgede rekabetle ilgili sorunlarýn
maðdurlarýnýn yeterli tazminatý alamamalarýna sebep
olan engellerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik bir
giriþim içeriyor.
Kartellerle mücadelede Komisyon kartel davalarýnda
taraflarla anlaþmaya varýlmasýna imkân tanýyan bir
mekanizma öneriyor. Bununla yeni soruþturmalar ve
diðer kartel davalarýna iliþkin kaynaklarýn
serbestleþtirilmesine ve davalarda daha seri bir þekilde
sonuca gidilmesine müsaade ediliyor.
Rekabet Politikasýnýn tüketicilere saðladýðý
yararlar
2008 Yýllýk Rekabet Raporu'nda ilk kez rekabet
politikasýnda özellikle önemli bir bölüme yer verildi.
“Karteller ve tüketiciler” adý verilen bu bölümünde
Komisyonun yedi kartel davasýnda toplam 34 projeye
para cezasý kestiði kaydediliyor. Banana kartel vb.
davalarda tüketici, Komisyon ilgili karteli bertaraf
edinceye kadar geçen sürede fahiþ fiyatlarla karþý
karþýya kaldý. Komisyon hizmetleri
deðerlendirmelerine göre Komisyonun 2005-2007
Aralýðýnda para cezasý kestiði kartellerin ekonomiye
verdikleri maddi zararýn en az €7,6 milyar olduðu ifade
ediliyor.
Baskýn firmalarýn kontrolü
Piyasalardaki baskýn konumlarýn kötü amaçla
kullanýlmasýyla mücadele amacýyla Komisyon 2008'de
enerji ve iletiþim teknolojileri alanýnda önemli kararlar
aldý. Komisyonun enerji sektörü rekabet anketinin
devamýnda Alman enerji devi E.ON açýlan
soruþturmalarda ortaya çýkan endiþeler üzerine kendi
faaliyetlerinin bir kýsmýný gönüllü olarak durdurma
yoluna gitti. Bu þekilde Alman enerji piyasasýna yeni
Avrupa BirliðiAvrupa
Koordinasyon
Birliði Koordinasyon
Merkezi
Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr
Sayfa 1
AÐUSTOS 2009
rakip firmalar katýlabilecek ve Alman tüketiciye daha
fazla seçenek sunmak mümkün olabilecek. Ayrýca iletim
alt yapýsýnýn ayrý elden idaresi tüm aktörlere eþit eriþim
hakký tanýmak suretiyle Avrupa enerji piyasasýnýn
iþlevine katkýda bulunacak. Ek olarak 2008'de
Komisyon Microsoft'un makul þartlarda rakipleriyle
karþýlýklý iþlerlik konusunda 2004 Komisyon Kararýna
uymadýðý gerekçesiyle ikinci kez €899 milyon ceza
ödemesini kararlaþtýrdý.
Güçlü sonuçlarýn Avrupalýlara iletimi
2008 deneyiminin ortaya koyduðu üzere rekabet
politikasý ne statik ne de sýký; öte yandan deðiþen
ekonomik gerçeklerin dikkate alýnmasýna ve tek pazarda
firmalarýn serbestçe hareket edebilmesine imkân tanýyor.
Bu ilkelerin esnek süreçlerle birleþtirilmesi Rekabet
Politikasýný AB finans sistemi içerisinde ve genel
anlamda ekonomi dünyasýnda yapýcý ve istikrar saðlayýcý
bir unsur haline getiriyor. Özellikle Ekim 2008'de baþ
gösteren krizden yýlsonuna kadar geçen sürede
Komisyon bankalara ve reel ekonomiye destek
saðlanmasý için 40 kararý onayladý, finans sektörüne
destek olmasý için hazýrlanan ve üye devletlerin kriz
ortamýnda devlet teþviklerini ne þekilde kullanacaklarýný
belirleyen kurallarla ilgili üç kýlavuz yayýmladý.
AVRO BÖLGESÝNE ÝLÝÞKÝNAÇIKLANAN SON
TÝCARET RAKAMLARI EKONOMÝK KRÝZÝN
SONU OLABÝLÝR MÝ?
Avro bölgesinde ticaret fazlasý
Haziran ayýnda iki katýna
çýkarken 16 üyeli bölgede
ekonomik gidiþat olumluya
döndü. Ancak analistler bu
sinyallerin yine de kararlý bir
toparlanma döneminin
baþlangýcý için zayýf olduðuna dikkat çekiyor.
Avrupa Birliði Ýstatistik Ofisi Eurostat'ýn 17 Aðustos
Pazartesi günü açýkladýðý verilere göre Avro bölgesi
Haziran'da ticaret dengesinde €4,6 milyar fazla verdi.
Ýthalat ve ihracat rakamlarý arasýndaki fark bir yýl önce
sýfýra dayanmýþtý. Bu arada, yeni verilerin son iki yýlýn en
iyi rakamlarýný yansýttýðý bildiriliyor. Mayýs'ta ise Avro
bölgesinde ticaret dengesi €2,1 milyarlýk ticaret
fazlasýna raðmen ticaret açýðý €3,8 milyara ulaþtý.
Farklý sektörlerde ticaret özellikle enerji alanýnda
olumlu yönde seyretmekle birlikte makine, araç ve
kimya sektörlerinde ticaret fazlasýnda düþüþler yaþandý.
Ticari ortaklýklarda ise Birliðin Rusya, Türkiye, Güney
Kore ve Norveç'e ihracatýnda azalma kaydedildi. Keza
Rusya, Japonya ve Brezilya'dan gerçekleþtirilen
ithalatta da düþüþ görüldü.
Ýsviçre ve ABD ile yapýlan ticaret azaldý. Buna karþýlýk
dünyanýn bir numaralý ihracatçýsý konumundaki Çin'le
ticaret arttý.
F R A N S A V E A L M A N YA E K O N O M Ý K
DURGUNLUKTAN ÇIKIÞ SÝNYALÝ VERDÝ
Avrupa'nýn iki büyük ekonomisi Fransa ve Almanya
tekrar büyümeye baþladý. Ýki ülkenin gayri safi milli
hâsýlasý ikinci çeyrekte yüzde 0,3 arttý.
Avro'yu kullanan 16 ülkenin oluþturduðu Avro
bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya ikinci
çeyrekte sürpriz bir þekilde durgunluktan çýktý.
Ekonomi, ikinci çeyrekte önceki çeyreðe göre yüzde
0,3 büyüdü. Beklenti, ekonominin yüzde 0,3 daraldýðý
yönünde. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yýllýk bazda
ise yüzde 7,1 küçüldü. Ekonominin yýllýk bazda yüzde
7,2 daralýðý tahmin ediliyordu. Alman ekonomisinin
durgunluktan çýkmasý, Avro bölgesinde iyileþme
umutlarýný güçlendirdi.
Fransýz ekonomisi de ikinci çeyrekte önceki çeyreðe
göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Fransa Ekonomi
Bakaný Christine Lagarde, büyümenin çok þaþýrtýcý
olduðunu söyledi. Fransýz ekonomisi dört çeyreklik
daralmanýn ardýndan ilk kez pozitif büyüme
gerçekleþtirdi.
Avro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte durgunluktan
çýkmanýn eþiðine geldi. Bölge ekonomisi ikinci
çeyrekte önceki çeyreðe göre beklenti doðrultusunda
yüzde 0,1 daraldý.
Daralma yýllýk bazda beklentinin 0,1 puan altýnda,
yüzde 4,6 olarak gerçekleþti. Avro bölgesi ekonomisi
ilk çeyrekte önceki çeyreðe göre yüzde 2,5, yýllýk bazda
ise yüzde 4,9 küçülmüþtü.
AB EKONOMÝK KRÝZ DÖNEMÝNÝN ULUSAL
TEÞVÝK PLANLARINI GÖZDEN GEÇÝRDÝ
Ayný olumlu hava kýsmen de olsa Birliðe üye 27 ülkede
de görüldü. Ancak AB ticaret dengesi Haziran'da alarm
vermeye devam etti. Ticaret açýðý €4,3 milyon oldu.
Mayýs'ta bu deðer €7,2 milyar ve geçen yýlýn Haziran
ayýnda ise €19,3 milyon olarak kaydedilmiþti.
Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Genel
Müdürlüðü mali kriz döneminde Avrupa Birliðine (AB)
üye ülkeler tarafýndan hazýrlanan ve Komisyonun
onayladýðý ulusal teþvik planlarýný gözden geçirdi.
Özellikle Almanya, Ýrlanda ve Hollanda'da ihracatta
patlama yaþanýrken Ýngiltere, Fransa ve Ýspanya
tarihlerinin en büyük ticaret açýðý ile karþý karþýya
kaldýlar.
Nisan 2009'da baþlayan garanti ve yeniden
sermayelendirme planlarýnýn yenilenme süreci gözden
geçirildi. Bu arada mali durumdaki istikrar nedeniyle
bazý planlar altý ay süre ile uzatýldý.
Sayfa 2
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan
Avrupa Birliði
Hazýrlanmýþtýr
Koordinasyon Merkezi
AÐUSTOS 2009
Gözden geçirmede Rekabet Genel Müdürlüðü bu güne
kadar uygulanan planlarýnýn etkinliði ve bu baðlamda
üye devletlerin gerçekleþtirdiði analizlerin etkisini
inceledi. Gözden geçirmede onaylanan garantilerin ve
yeniden sermayelendirme planlarýnýn tamamý için
uygulanacak ve planlarda daha fazla þeffaflýk
saðlayacak þartlar güçlendirildi. Son olarak ayný
gözden geçirmede her bir üye devlet için kamu
kaynaklarý GSYÝH yüzdesi cinsinden incelemeye tabii
tutuldu.
Gözden geçirmede Komisyonun bankalarýn normal
piyasa þartlarýna geri dönüþlerini kolaylaþtýrmak üzere
yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin analizine karþý
herhangi bir önyargýda bulunulmadý.
ortak sorumluluk konularý geliþtirebilecekler.
Sunulan taslakta KDV kazançlarýnýn korunmasý
yaklaþýmý da deðiþikliðe uðruyor. Ayrýca üye devletlere
daha yakýn iþbirliði ve daha hýzlý bilgi alýþveriþi de
saðlanacak þekilde düzenlemelere gidiliyor.
Veri bankalarýna doðrudan eriþim
Vergi makamlarý kendi bölgelerindeki vergi
mükelleflerine ait bilgileri kendi veri tabanlarýnda
depolayabilecekler. Bu bilgiye hýzlý eriþim sýnýr ötesi
vergi kaçakçýlýðýnýn kontrol altýna alýnmasýnda oldukça
yararlý olabilir. Tasarýyla birlikte diðer üye ülkelerdeki
vergi yetkililerinin bir baþka ülkenin veri tabanýna
ulaþmalarý saðlanmýþ olacak.
Veri kalitesi
AV R U PA K O M Ý S Y O N U V E R G Ý
KAÇAKÇILIÐIYLA MÜCADELEDE
KURUMLARDAN DAHA SIKI ÝÞBÝRLÝÐÝ
BEKLÝYOR
Avrupa Komisyonu, kasten yanlýþ vergi beyaný ve vergi
kaçakçýlýðýyla mücadele stratejisi kapsamýnda katma
deðer vergisi (KDV) konusundaki idari iþbirliði
yönergesinde deðiþiklik yapýlmasý ve vergi kurumlarý
arasýnda yasal çerçevede bilgi paylaþýmýnýn ve
iþbirliðinin artýrýlmasý teklifinde bulundu.
Teklifin en önemli maddelerinden biri Eurofisc
kurulmasýna iliþkin yasal esasýn oluþturulmasý oldu.
Eurofisc, üye devletlerin sýnýr ötesi KDV
kaçakçýlýðýnda acil eylem almalarýna imkân tanýyan
ortak bir yapýdýr.
Avrupa Birliði Vergilendirme ve Gümrük Vergileri
Komiseri László Kovács “Mevcut ekonomik durumda
vergi kaçakçýlýðýyla etkin mücadele ve vergi kurumlarý
arasýndaki idari iþbirliði her zamankinden daha önemli.
Hedefim vergi yetkililerinin bütün teknik ve yasal
gereçlere sahip olmalarýný saðlamak ve AB genelinde
KDV kaçakçýlýðýna karþý gerekli mücadeleyi
verebilmelerine destek olmak, her bir vergi kurumunun
diðer üye devletlerin vergi kazançlarýný kendi
kazançlarýymýþ gibi korumalarýný saðlamak olacaktýr”
diye konuþtu.
Eurofisc
Teklifte yer verilen ve ilk kez söz edilen unsurlardan
biri de Eurofisc oldu. Üye devletlerin uygulamada hep
birlikte vergi kaçakçýlýðýyla mücadele etmelerini
saðlamak amacýyla iþlevsel bir yapý oluþturulmasý
kararlaþtýrýldý. Eurofisc adý verilen bu yapý bütün üye
devletlerin daha seri bir þekilde gerekli bilgiyi
paylaþmalarýna imkân tanýyacak. Ayrýca Eurofisc
altýnda AB üyesi ülkeler ortak riskler ve stratejik
analizler belirleyebilecekler, vergi kaçakçýlýðýyla
mücadele ve suçlularýn en kýsa sürede yakalanmasý,
kaçakçýlýðýn bundan böyle daha zorlaþtýrýlmasý gibi
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
Te k l i f t e d e p o l a n a c a k b i l g i n i n k a l i t e ,
karþýlaþtýrýlabilirlik ve kullanýlabilirlik gibi özellikler
dikkate alýnarak toplanacaðý bildiriliyor. Kayýt, kayýt
silinmesi, düzenli risk analizlerine iliþkin kurallar da bu
kapsamda deðerlendiriliyor.
Vergi mükelleflerine ait bilgiler
Vergi mükelleflerinin
kaçakçýlýða karþý
korunabilmeleri için
vergi ödeyen
vatandaþlara KDV
numarasý ve kimliði tahsis edilmesi ve bu þekilde daha
güvenli bilgi toplanmasý teklifte yer alýyor. Dolayýsýyla
mükelleflerin kendi iþ ortamlarýna iliþkin yasal çerçeve
daha belirgin hale geliyor.
Ýdari iþbirliði
AB üyesi devletlerin iþbirliði ile Konsey tarafýndan
hazýrlanan 1798/2003'nolu düzenlemenin 45.
maddesine göre hazýrlanan rapor bu düzenlemenin
hayata geçirilmesinden bu yana yayýmlanan ilk rapor
olma özelliðini taþýyor. Raporda idari iþbirliði
sayesinde daha iyi çalýþma ortamýnýn hedeflendiði ve
geliþtirilmesi gereken noktalarýn tespit edildiði
belirtiliyor. Raporun sonuç kýsmý ise düzenlemede
yapýlacak deðiþiklikler sýrasýnda dikkate alýnacak.
KDV'de idari iþbirliði ile ilgili mevcut düzenlemelerin
geçmiþi 2003 yýlýna dayanýyor.
Mayýs 2006'da Komisyon vergi kaçakçýlýðýyla ortak
mücadele için eþgüdümlü bir strateji geliþtirilmesine
gerek duyulduðunu kaydetti.
Komisyon 1 Aralýk 2008'de kýsa vadeli eylem planý
hazýrlanmasýný öngören bir bildiri yayýmladý. Buna
göre vergilendirmenin daha iyileþtirilebilmesi için
gerekli yasal tedbirlerin tam listesi verilirken KDV
kaçýrmanýn önlenmesiyle ilgili kurallarýn geliþtirilmesi
öngörüldü. Yürürlükteki düzenleme ve yayýmlanan
ilgili rapor bu bildiride açýklanan son tedbirler paketini
oluþturuyor.
Sayfa 3
AÐUSTOS 2009
ALMANYA, LÝZBON ANTLAÞMASI'NA ONAYI
TARTIÞIYOR
ya da meclisin görüþlerini ifade ederken hangi noktada
saptýðýný göstermesi gerekecek.
Almanya'nýn önde gelen
siyasi partileri Berlin
hükümetinin Lizbon
Antlaþmasý'nýn
önümüzdeki ay
yapýlacak seçimler
öncesinde kabulüyle
ilgili yasa deðiþikliði üzerinde anlaþmaya vardýlar.
CSU ayrýca Alman Anayasa Mahkemesi'nin Lizbon
Anlaþmasý'nýn yorumlanmasýna iliþkin son söz yetkisi
talebinde de hayal kýrýklýðýna uðradý.
30 Haziran'da Alman Anayasa Mahkemesi ülkenin
Lizbon Antlaþmasý'ný kabul etmesine engel bir unsuru
ortadan kaldýrdý ve Eylül sonundaki ulusal seçimler
arifesinde alýnmasý beklenen nihai karar öncesinde
Almanya Federal Meclisi'nin AB iliþkilerinde söz
sahibi olmasýný istedi.
Baþbakan Angela Merkel'in koalisyon hükümetinin
þimdi Alman Anayasasý'yla uyumlu hale getirilmek
üzere yerel mevzuatlarda bir takým düzenlemelere
gitmesi bekleniyor.
Bununla birlikte ülkede anlaþma onay sürecinin Eylül
27 seçimlerinden sonraya kalabileceðinden endiþe
ediliyor. Merkel'in muhafazakârlar grubundan bazý
siyasetçiler daha esaslý deðiþiklik talebinde bulunuyor.
Muhafazakâr meclis grubu baþkaný Norbert Roettgen
“Aslýnda siyasi anlaþmaya vardýk” derken amaçlarýnýn
eylülde yasayla ilgili yumuþak geçiþin mecliste
saðlanabilmesi için beþ büyük parti arasýnda mutabakat
olduðunu kaydetti.
Yeni yasaya göre hükümet AB hükümetlerarasý iliþkiler
konusunda meclisi etraflýca ve en kýsa sürede
bilgilendirmekle yükümlü olacak.
Ancak bu uzlaþma Merkel'in Bavyeralý kardeþ partisi
Hýristiyan Sosyal Birliði'nin (CSU) taleplerini
karþýlamakta yetersiz kalýyor. Çünkü CSU Almanya
Federal Meclisinin AB düzeyinde daha fazla karar
yetkisine sahip olmasý talebinde bulunuyor. Almanya
Lizbon Anlaþmasý'ný onaylamasý beklenen dört
ülkeden biri.
Anlaþmanýn yürürlüðe girmesi için 27 üyenin
tamamýnca kabul edilmesi gerekiyor. Uzun sürecek bir
gecikmenin Merkel için bir utanç kaynaðý olacaðý
dillendirilirken bu durumun diðer ülkelerde muhalefeti
artýracaðýna dikkat çekiliyor.
Yeni yasaya göre Alman Meclisi konuyla ilgili bütün
belgelere eriþim hakkýna ve AB düzeyinde tartýþýlan her
konuda görüþ bildirme imkânýna sahip olabilecek.
Bu görüþler baðlayýcý olmamakla hükümet
hareketlerinde tamamen baðýmsýz olacak ancak vardýðý
kararlarla ilgili olarak mecliste açýklama yapmasý
gerekecek.
Roettengen'e göre, hükümet neyi baþardýðý veya
baþaramadýðý, neleri yerine getirdiði veya getiremediði
Sayfa 4
Merkel'in Hýristiyan Demokratlardan ve CSU'dan
oluþan Muhafazakâr Blok taslak metni Cuma günü ele
alacak. Almanya, Ýrlanda, Polonya ve Çek
Cumhuriyeti'nin Lizbon Anlaþmasý'ný onaylamalarý
gerekiyor. Ýrlanda Ekim'de anlaþmayý ikinci kez halk
oylamasýna sunacak.
Lüksemburg Baþbakaný Jean-Claude Juncker geçen
hafta yaptýðý açýklamada bazý Alman siyasetçilerin
talep ettiði deðiþikliklerin Birlik içinde sertliðe yol
açacaðýný ve Ýrlanda'da beklenen ikinci referandumdan
daha vahim bir sorun olduðunu kaydetti.
Lizbon Anlaþmasý Alman Meclisi'nde 23 Mayýs
2008'de onaylanmýþtý. Ancak aralarýnda Avrupa
Parlamentosu üyelerinin de bulunduðu bazý üst düzey
yetkililer anlaþmanýn Alman yasalarýyla uyumlu olup
olmadýðýnýn incelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne
baþvuruda bulundu. Baþvuruyu bizzat mahkemeye
teslim eden yetkililer anlaþmanýn Avrupa'yý fiiliyatta
bir süper devlete dönüþtürebileceði endiþesini dile
getirdiler. Cumhurbaþkaný Hörst Koehler geçen yýl
meclis onayýný takiben teklif edilen yasayý imzalamýþtý.
Ancak nihai onay için cumhurbaþkanýnýn anlaþmaya
“olur” vermesi gerekiyor.
AV R U PA ' D A B Ü Y Ü K Þ E H Ý R L E R G Ö Ç
KONUSUNDA SÖZ HAKKI ÝSTÝYOR
Avrupa'da yaklaþýk 130 büyük þehir Avrupa Birliði
kurumlarýna göçle ilgili tartýþmalarda yerel yetkelere
söz hakký verilmesi ve göçle elde edilecek ekonomik
kazançlarýn farkýna varýlmasý çaðýrýsýnda bulundular.
AB'nin ve ulusal politikalarýn göç üzerindeki etkileri
özellikle kentsel yerleþim alanlarýnda hissedildiðinden
yerel yetkeler bu konudaki stratejilerin uygulanmasý,
takibi ve geliþtirilmesi noktasýnda açýk bir þekilde
paydaþlar olarak tanýnmalarý talebinde bulundular.
Yayýmlanan belgede Eurocities adý verilen ve 130
Avrupa kentini temsil eden örgüt aracýlýðýyla büyük
þehirler seslerini duyurdular.
Büyük þehirlerin talebi, önümüzdeki beþ yýlý kapsayan
ortak bir çerçevede üye ülkelerin göç, sýðýnma ve
bütünleþmeyle nasýl baþ edebileceklerini konu edinen
ve yaz baþýnda Avrupa Komisyonunca yayýmlanan
“Stockholm Programý”na cevap niteliði taþýyor. AB
adalet ve iç iþleri bakanlarýnýn bu sonbaharda plan
üzerinde anlaþmaya varmalarý ve plan üzerinde üye
ülkeler arasýnda baþ gösteren anlaþmazlýklara çözüm
olabilecek bir takým deðiþiklikler yapmalarý
bekleniyor.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan
Avrupa Birliði
Hazýrlanmýþtýr
Koordinasyon Merkezi
AÐUSTOS 2009
Eurocities göçle ilgili
tartýþmalarýn güvenlik
boyutunun ötesinde ele
alýnmasý ve göçün ekonomik
katkýlarýna yoðunlaþýlmasý
gerektiðinin altýný çiziyor.
Ayný örgüt 2007 tarihli Komisyonun sosyal göstergeler
raporunda, “mevcut demografik ve göç akýmlarý
sürdüðü müddetçe 21. yüzyýlýn ortalarýna kadar AB 65
milyon vatandaþýný göçlerle kaybedecek. Bu durum
özellikle iþ gücü üzerinde etkili olacak. Çalýþma
yaþýndaki Avrupalýlarýn diðerlerine oraný dörtte ikiden
dörtte üçe çýkacak” þeklinde öngörüde bulunuyor.
AB ülkelerinden göç edenlerin ayrýca dil eðitimi ve
hizmet eriþimi gibi toplumsal yardým planlarýna dâhil
edilmesi gerekiyor.
Eurocities'e göre, halen yürürlükte bulunan ve
bütünleþmenin desteklenmesi yönündeki kýsýtlamalar
göçmen AB vatandaþlarýnýn Avrupa bütünleþme
çerçevesiyle üye ülkelerde genel teamülü yansýtan
destek sistemleri arasýnda kalmasýna sebep oluyor.
Örneðin €825 milyon deðerindeki AB Bütünleþme
Fonu yalnýzca AB vatandaþý olmayanlara iliþkin
tedbirlere ayrýlabilir. Zira Ýngiltere'deki Bristol
þehrinde göçmen nüfusun çoðu Polonya ve diðer Doðu
Avrupa ülkelerinden geliyor.
Eurocities, yayýmladýðý bildiride bu konuda Bristol
belediyesinden bir yetkilinin sözlerine yer verdi.
“Bristol'ün karþýlaþtýðý en büyük sorunlarýndan biri AB
Bütünleþme Fonu'nun yalnýzca AB vatandaþý
olmayanlara ayrýlmýþ olmasý. Bu, bütün göçmen
topluluklara yönelik bir projeyi hayata geçirmek için
birden fazla yerden kaynak saðlamamýz anlamýna
geliyor. AB vatandaþý olmayan göçmenlere yönelik
projelerin geliþtirilmesi çok zor.”
Konuyla ilgili farkýndalýðýn artýrýlmasý ve AB fonlarýna
baþvurular sýrasýnda daha fazla yardýmcý olunmasýnýn
gereðine inanan ayný yetkiliye göre, bütünleþme
projelerinde çalýþan ve kar amacý gütmeyen kuruluþlar
da benzer þekilde Komisyonun finansmanla ilgili
kurallarýný anlamakta zorluk çekiyor.
Göç dalgalarý hýz kesti
Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) çalýþmasý Ýspanya
ve Ýrlanda gibi ülkelerde iþsizliðin had safhaya
ulaþtýðýný ve doðudan batýya göçün hýz kestiðini ortaya
koydu.
Ýngiltere'de Ýç Ýþleri Bakanlýðý istatistikleri baþta
Polonya olmak üzere yeni AB üyesi ülkelerden göç
baþvurularýn kayda deðer ölçüde azaldýðýna iþaret
ediyor. Baþvurularýn 2007'de rakamlar üç aylýk
dönemde 53,000 olurken 2008'de 29,000'e düþtüðü
görüldü.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
ILO çalýþmasýnda isteðe baðlý geri dönüþ
programlarýnýn belirlenen hedef rakamlarýn çok altýna
indiði belirtildi. Göçmen iþçilerin sýk sýk sosyal
güvenlik haklarýný kaybetmemek adýna zor çalýþma
þartlarýna katlanmayý seçtiklerini dile getiren metinde
göçmenlerin kendi ülkelerindeki ekonomik ve istihdam
durumlarýnýn kötüye gitmesinin de geri dönüþü
zorlaþtýrdýðý belirtildi.
Haziran ayýnda Ýspanyol ve Romen yetkililer iþsiz
Romen göçmenlere kendi ülkelerine dönerek kamu
sektöründeki açýðýn kapatýlabilmesi için teþvik
saðlanmasýný masaya yatýrmýþlardý. Ancak Bükreþ'in
açýkladýðý son rakamlara göre kamu sektöründe 10,000
kiþi daha iþini kaybetti. Dolayýsýyla adý geçen plan
þimdilik kaydýyla geri çekildi.
AB, 4G ARAÞTIRMALARI ÝÇÝN KAYNAK
AYIRDI
Avrupa Birliði, 1 Ocak 2010 itibariyle yeni nesil 4G
mobil telefonlarýyla ilgili araþtýrmalara € 18 milyon fon
ayýracak. Avrupa Komisyonu Uzun Vadeli Evrim
(LTE) isimli ileri teknoloji üzerine araþtýrmalara fon
aktarýmýnýn baþlatýlmasýna karar verdi.
Adý geçen teknolojiyle cep telefonu üzerinden internet
eriþim hýzýnýn 3G telefonlardan 100 kat daha hýzlý
olmasý saðlanacak. Sanayinin ilk tercihi haline gelen
LTE 2004 yýlýndan bu yana birlik fonlarýndan pay
almaya devam ediyor. 25 yýl önce Avrupa GSM
standardýný geliþtirerek modern telefon teknolojisinin
belkemiðini oluþturmuþtu. Avrupa ortak araþtýrma ve
tek pazar esasýna dayalý GSM standardý bugün
dünyadaki cep telefonu aðlarýnýn yüzde 80'i tarafýndan
kullanýlýyor. Þimdi ise LTE, benzer bir baþarýya imza
atmaya hazýrlanýrken AB destekli araþtýrma fonlarýyla
en ileri teknoloji ürünlerinin Avrupalýlarýn günlük
hayatlarýna katýlmak için geri sayým baþlamýþ
bulunuyor.
Avrupa Komisyonu Telekomünikasyon ve Medyadan
sorumlu üyesi Viviane Reding bu konuda LTE
teknolojileriyle Avrupa'nýn araþtýrma alanýndaki bilgi
birikimi cep telefonu hizmetlerinin geliþiminde
belirleyici olacak. Týpký yýllar önce GSM standardýyla
olduðu gibi. LTE teknolojileri cep telefonlarýný güçlü
birer bilgisayar haline dönüþtürecek. Milyonlarca yeni
kullanýcý bu aygýtlarda her nerede olurlarsa olsunlar son
sürat internet eriþimine sahip olacak. Bu durum dijital
ekonominin büyümesi için son derece önemli bir fýrsat
olacak” diye konuþtu.
LTE en yeni kablosuz teknoloji. LTE sayesinde internet
hýzlarý saniyede 100 Mb'a kadar çýkýyor ki 3G mobil
aðlarýnýn on katý daha fazla bir hýz bu. Avrupa'da halen
Finlandiya, Almanya, Norveç, Ýspanya, Ýsveç ve
Ýngiltere'de deneme safhasýnda bulunan LTE Ýsveç ve
Norveç'te 2010'un ilk yarýsýnda piyasaya sürülecek.
Sayfa 5
AÐUSTOS 2009
2004-2007 döneminde, AB
LTE'lerin WINNER I ve II adýyla
bilinen optimizasyon ve
s tandardizas yonuyla ilgili
araþtýrmalara mali destek saðladý.
Bu araþtýrmalar Avrupa'nýn 41
önde gelen firmasýndan oluþan
bir konsorsiyum tarafýndan
gerçekleþtiriliyor ve projenin toplam deðerinin € 25
milyon olduðu bildiriliyor. Bugüne kadar yapýlan
araþtýrmalar LTE esaslý þebeke altyapýsýnýn
geliþtirilmesine imkân tanýdý.
Avrupa Komisyonu temmuzda LTE'nin daha fazla
geliþtirilmesi için araþtýrmalara €18 milyon ek fon
ayrýlmasýný kararlaþtýrdý. Eylül'de Komisyon proje
konsorsiyumlarýyla bir araya gelerek ayrýntýlarý ele
alacak. Finlandiya, Yunanistan, Almanya, Ýtalya,
Hollanda, Polonya, Ýspanya, Ýsveç ve Ýngiltere'den
katýlan araþtýrmacýlarýn geliþtirdiði WINNER projeleri
ile 4G teknolojisinin birleþtirildiði ARTIST4G
projesiyle ilgili görüþmelere devam edilecek. Yeni
projelerin Ocak 2010'da baþlatýlmasý karara baðlanmýþ
bulunuyor.
Komisyon LTE ve Ýleri LTE teknolojilerinin güçlü
geliþme potansiyeli gösterdiðine inanýyor:
·
LTE ile að operatörlerinin daha hýzlý mobil
geniþ bant eriþimini daha fazla kullanýcýya
daha az maliyetle saðlamalarýna imkân
tanýyacak, Avrupa'nýn cep telefonu piyasasýnda
devrim yaratacak.
·
Ýleri LTE teknolojisi ise saniyede 1 gigabit
geniþ bant hýzý sunarken yüksek kalitede
televizyon veya video gibi karmaþýk ve ileri
teknoloji ürünü internet içeriðinin eriþimi
mümkün olabilecek.
·
Radyo bantlarýný daha etkin þekilde kullanan
LTE teknolojisiyle cep telefonu aðlarý ortak bir
dijital paydayý kullanacak ve analogdan
dijitale geçiþ sýrasýnda açýkta kalan bantlarý
kullanabilecek. Sinyaller þu anda GSM
operatörlerinin saðladýðý kapsama alanýndan
daha fazlasýna ulaþabilecek ve enerji tüketimi
en alt düzeye inecek.
·
LTE ile cep telefonlarýnda kullanýlan geniþ
bantta daha az kullaným trafiði bulunacak,
kýrsal ve kentsel alanlar arasýnda dijital
paylaþýma katkýda bulunabilecek.
Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&T, NTTDoCoMo, Verizon, Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei
ve Nokia Siemens gibi lider cep telefonu operatörleri
ve imalatçýlarý LTE standardýný kullanmak üzere görüþ
birliðine vardýlar. 2013'e kadar dünya genelinde tüm
operatörlerin LTE cihazlarýna yaklaþýk € 6 milyar
yatýrým yapmalarý bekleniyor.
Sayfa 6
GSM standardýnýn dünya çapýnda saðladýðý baþarý
Avrupa'da bu sanayi kesiminin, araþtýrmacýlarýn ve
düzenleme kurullarýnýn iþbirliði sayesinde oldu.
1980'lerde GSM standardizasyonu Avrupa Bilim ve
Teknoloji Ýþbirliði çerçevesinde desteklendi. Bu
çerçeve bugünkü AB araþtýrma programlarýnýn atasý
olarak kabul ediliyor. Avrupa Komisyonu 1987'de
GSM projesini onayladý ve Avrupalý ülkeler
Komisyon'un GSM hizmetleri için 900MHz bant
ayrýlmasý teklifini kabul ettiler. BU þekilde Avrupa
genelinde GSM teknolojilerinin önü açýlmýþ oldu.
Temmuz 2009'da Ab üyesi ülkeler Avrupa
Parlamentosu'nun onay verdiði Komisyon'un 1987
tarihli GSM Yönergesini kendi kanunlarýna uyarladýlar.
Böylece 900 MHz bant geniþliði LTE de dâhil olmak
üzere tüm diðer teknolojilere açýk hale geldi.
Genel olarak 2007-2013 döneminde AB yeni nesil
iletiþim aðlarýna €700 milyon ek fon ayýracak. Bunun
yarýsý 3G ve 4G gibi kablosuz teknolojilere aktarýlacak.
AVRUPALILAR ÝNTERNETTEN DOSYA
ÝNDÝRÝRKEN PARA ÖDEMEK ÝSTEMÝYOR
Avrupa Komisyonu'nca yayýmlanan yeni bir kamuoyu
yoklamasý sonuçlarý Avrupalýlarýn internetten dosya
indirimine para ödemediklerini ve ödemek de
istemediklerini ortaya koydu. Bu arada internet
üzerinden müzik parçalarýnýn satýþý için geliþtirilen
modellerde sýnýrsýz müzik eriþimi için ön-ödeme
yöntemi geliþtiriliyor.
Avrupalýlarýn yaklaþýk yarýsý internetten indirdikleri
görsel ve iþitsel dosyalar için ücret ödemek
istemiyorlar. Avrupalýlarýn yalnýzca yüzde 5'i internet
üzerinden müzik eserleri satýn alma yoluna gidiyor.
2008'de yapýlan anket öncesi elde edilen bu rakamlar
Komisyon'un Aðustos'ta yayýmladýðý yýllýk dijital
rekabet raporunda kullanýlmýþtý.
Ýnternet korsancýlýðýnýn ekonomik önemini ortaya
çýkaran mevcut verilere göre müzik dosyalarýnýn
herhangi bir ücret ödemeksizin kiþisel bilgisayarlara
indirilme oraný yüzde 95 olurken bunu yüzde 85 ile
filmler takip ediyor. 2008'de 40 milyardan fazla telif
hakký saklý olan dosya yasadýþý yollardan internet
üzerinde el deðiþtirdi.
Tüketici örgütleri ise korsancýlýðýn müzik sektörünün
iddia ettiðinden daha az boyutlarda gerçekleþtiðini ileri
sürüyor. Ancak dosya alýþveriþlerinin yapýldýðý sitelerin
sayýsý da çýð gibi büyüyor.
Son aylarda, internet üzerinde korsan yayýncýlýða karþý
geliþtirilen yasal giriþimlere Web kullanýcýlarý ve
internet hizmet saðlayýcýlarý þiddetle karþý çýkýyor. Telif
hakkýnýn korunmasý ve internet kullanýcý haklarý
arasýndaki sýnýrýn nerede baþlayýp bittiðini teþhis etmek
daha da zorlaþýrken AB Telekom paketi askýda kalmaya
devam ediyor.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
AÐUSTOS 2009
Dijital içerik satýþýnda yeni modeller
Bu çerçevede dijital ürün
sektörü yeni iþ modelleri
geliþtirmek için çalýþýyor.
Müzik sektörü internet
korsancýlýðýndan aðýr yara
alýrken kendisine yeni çýkýþ
yollarý aramaya devam ediyor.
Plak üreticilerini temsilen IFPI 2008'de müzik
üreticilerinin kar oranlarýnýn önceki yýla oranla yüzde
25 arttýðýný ve satýþlarýnda beþte bir oranýnda artýþ
gösterdiðini açýkladý.
Ýnternet üzerinde faaliyetlerine devam eden iTunes,
Amazon, 7digital veya Dada gibi müzik satýþ
maðazalarýnýn giderek kendilerini daha fazla
geliþtirmeleri sonucu bir önceki yýla göre toplam
satýþlar yüzde 24 oranýnda arttý. Bu artýþýn farklý
cihazlar arasýnda müzik dosyalarýnýn
aktarýlabilmesinin mümkün olmasý önemli rol oynuyor.
Büyümenin ardýndaki bir diðer etmen de müzik
sanayine göre farklý iþ modelleri sayesinde kazancýn
artmasý oldu.
Bu modellerin birinde tek bir þarký veya albümün satýn
alýnmasý halinde sýnýrsýz müzik parçalarýna ücretsiz
eriþim saðlanýyor. Örnekler BSkyB ve Universal
Müzik ortaklýðýnda satýþa sunuluyor. Benzer
giriþimlerin Danimarka, Fransa ve Ýsveç'te de faaliyete
geçtikleri bildiriliyor.
Öte yandan Nokia ve Sony Ericsson gibi cep telefonu
firmalarý da yeni modelleri de ücretsiz indirim saðlayan
donanýmlarla yüklü olarak imal ediliyor.
Müzik sektörü lobileri ve daha geniþ kapsamlý internet
içeriði üreticileri Avrupa'da internet korsancýlýðýnýn
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý yönünde
aðýrlýklarýný koymaya çalýþýyorlar. Bu gruplar þarký,
film ve yazýlým dosyalarýnýn indirilmesi ve yüklenmesi
sýrasýnda telif hakký kurallarýna uyulmayan ve
dolayýsýyla hak sahiplerinin kazancýna engel olan
faaliyetlere engel olabileceklerine inanýyorlar.
Telekom paketiyle ilgili görüþmelerde bazý Avrupa
Parlamentosu üyeleri telif hakký korunumu ve internet
hizmet saðlayýcýlarýna bu konuda bir takým
yükümlülükler getirilmesi yönünde çaba sarf etti.
Ancak Telekom sanayinin ve tüketicilerin yoðun
baskýlarý sonucu tasarý reddedildi.
Telekom paketi halen internet kullanýcýlarýnýn haklarý
konusunda kurum içi anlaþmazlýklara sahne olan
Avrupa'da elektronik iletiþimin yasal doðasýnýn
yeniden biçimlendirilmesi amacýna yönelikti.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
TÜRKÝYE'NÝN AB ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNDE YENÝ
ÜST DÜZEY KADRO BELÝRLENDÝ
Türkiye'nin Avrupa Birliði ile iliþkilerinin
koordinasyonunda görev alan üst düzey kadro belli
oldu.
Buna göre, halen
Brüksel'de Türkiye'nin
AB nezdindeki Daimi
Temsilcisi olan Volkan
Bozkýr, Avrupa Birliði
Genel Sekreterliði
görevine getirildi.
Bozkýr'ýn Brüksel'deki pozisyonuna ise halen AB'den
Sorumlu Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar yardýmcýsý olan
Selim Kuneralp atandý.
AB'den Sorumlu Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýlýðýna þu anda Viyana Büyükelçisi olarak
görev yapan Selim Yenel atandý.
Üst düzey kadro atamalarýna iliþkin gerekli iþlemlerin
tamamlanmasýnýn ardýndan, yetkililerin yeni
görevlerine baþlamasý bekleniyor.
MEDYA EÐÝTÝMÝ AVRUPA'DA ZORUNLU
OLACAK
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliði vatandaþlarýnýn
yeni medyada daha faal olabilmeleri, gizli reklamlar,
mahremiyet ihlali gibi potansiyel risk teþkil eden
konularda farkýndalýk geliþtirebilmeleri için üye
ülkelerin eðitim programlarýnda medya eðitiminin
zorunlu hale getirilmesine çalýþýyor.
Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medyadan
sorumlu üyesi Viviane Reding konuyla ilgili
açýklamasýnda “Artýk medya ile karþýlýklý etkileþim bir
gazeteye yazý yazmaktan çok daha fazla anlam
içerecek. Bugünün tüketicileri kendi içeriklerini
oluþturabilirler ve üçüncü parti içeriðini dönüþtürerek
yeni þeyler üretebilirler. Ancak sosyal iletiþim aðlarý ve
dijital TV gibi yeni medya araçlarýný kullanamayanlar
kendilerini kuþatan bu dünyanýn parçasý olmanýn ve
onunla iletiþim kurmanýn sýkýntýlarýný yaþayacaklardýr”
dedi.
Nitekim yeni medya yayýnlarý ve ekonomik getirileri
Avrupa'da giderek artarken birtakým gözle görülmeyen
engeller de iletiþimin daha modern biçimlerine eriþimi
sýnýrlamaya devam ediyor.
2008'de yapýlan AB Ýstatistik Kurumu (Eurostat)
tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, neredeyse her
dört Avrupalýdan biri internet baðlantýsý olmadýðýný
çünkü Web'i nasýl kullanmalarý gerektiðini
bilmediklerini itiraf ediyor.
Komisyon medya okuryazarlýðýnýn sosyal dýþlamanýn
yeni bir þekli olduðunu düþünüyor ve dolayýsýyla üye
devletleri geliþmekte olan teknolojilerin nesiller
Sayfa 7
AÐUSTOS 2009
arasýnda, farklý gelir ve sosyal
konumdaki insanlar arasýnda
yaratacaðý boþluðu gidermesi için
çaba sarf ediyor.
Bu hedefe ulaþýlabilmesi için Brüksel eðitim
müfredatýnda medya eðitiminin zorunlu hale
getirilmesi konusunda tartýþmalarýn baþlatýlmasý
çaðýrýsýnda bulunuyor.
Avrupa anlaþmalarý Brüksel'in
eðitim politikalarýný doðrudan
düzenlemesine izin vermiyor. Ancak
Komisyon üye devletleri ikna
yoluyla farklý alanlarda bir takým
yasal tedbirler alýnmasýnda ikna
gücünü kullanýyor.
Komisyon ayrýca Avrupalýlarýn bloglar, sosyal iletiþim
siteleri ve diðer yeni tür iletiþim araçlarý sayesinde
medya kullanýcýlarý olmak yerine medya içerik
üreticileri olarak görmek istediklerini belirtiyor.
AP'ýn desteðiyle Komisyon 20 Aðustos'ta bir tavsiye
yayýmladý ve üye ülkeleri yetiþkinler için yeni medya
eðitimine tabi tutabilecek kurslar düzenlenmesini ve
okul eðitim müfredatlarýnda bu eðitim türünün zorunlu
hale getirilmesini istedi.
Avrupalý gençlerin yüzde 85'inden fazlasý interneti ve
sohbet odalarý, bloglar, sosyal iletiþim aðlarý gibi yeni
medya araçlarýný düzenli olarak kullanýyor.
Komisyon'un hedef kitlesinin gençler olmasýnýn sebebi
ise birçoðunun Web'in ve yeni teknolojilerin
tehditlerini göz ardý etmeleri.
Genç kullanýcýlar gerçekten de internette en kötü
deneyimleri yaþayan kullanýcý gurubunu temsil ediyor.
Bunun sebebi ise kiþisel bilgilerin korunmasý
noktasýnda son derece rahat davranmalarý ve bu
bilgilerin paylaþýmýndan kaynaklanabilecek
tehlikelerin farkýnda olmamalarý.
Komisyon tavsiyesinde vatandaþlarýn ve özellikle
gençlerin kiþisel bilgilerine geliþtirilmiþ reklam gibi
sipariþ programlardan nasýl koruyabileceklerine dair
bilgi sunulmasýna yer veriliyor.
Ancak medya içerik üretiminde vatandaþlarýn daha
fazla söz sahibi olmalarý kimi çevreleri
endiþelendiriyor. Avrupa Yayýncýlar Birliði Baþkaný
Angela Mills kitle internet medyasýnda bir çeþit “fast
food” üretimine gidilmesi riskine karþý uyarýyor.
Bloglarýn hýzla çoðalmasý ve içeriðin kontrol
edilmemesi gibi nedenlerle gazeteciliðin toplum
içindeki rolü tehdit altýnda bulunuyor. Mills “Birçok aç
internet kullanýcýsý gerçekten de bilgilendirilmek
istiyor olabilirler ama bilgi saðlayýcýlarýn veya
kaynaklarýn amaçlarýný sorgulamaksýzýn Web'de
gezinen bazýlarý kitle halinde yanlýþ bilgilenmeye yol
açabilirler” þeklinde uyarýyor.
Avrupa Parlamentosunun geçen yýl bu konuda çaðrýda
bulunmasýndan sonra Komisyon taslak hazýrladý. AP
üyeleri okullarda hem öðretmenlere hem de öðrencilere
medya eðitimi verilmesi talebinde bulundular.
AP'nin Slovenyalý üyesi Ljudmila Novak tarafýndan
hazýrlanan ve herhangi bir yasal baðlayýcýlýðý
bulunmayan karar tasarýsýný parlamento 2008'de
onayladý. Medya eðitiminin teþvik edilmesi çaðrýsýnýn
yer verildiði karar bütün okullarda ve öðretim
düzeylerinde medya eðitiminin müfredatýn asli parçasý
olmasý, öðretmen ve yaþlý vatandaþlara medya eðitimi
verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý
Surlar içi - Lefkoþa
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
Tel: +90 392 228 3423 /
+90 392 228 3424
Faks: +90 392 228 3448
Http://www.eucoordination.org
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Benzer belgeler

Ocak - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Ocak - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Ýngiliz Merkez Bankasý faiz indirimlerini geçen hafta en son yüzde 1.5'e indirdi ki bu rakam ülkede tüm zamanlarýn en düþük faiz oraný olarak kayda geçti. Avrupa Merkez Bankasý'nýn yeni faiz oranla...

Detaylı

Mart - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Mart - KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi 15'in altýna indirebilmesi konusunda uzlaþtý. Böylece on yýllýk kavga sona ermiþ oldu. AB'de on yýldýr gündemde olan, ancak ekonomik kriz dolayýsýyla daha da alevlenen Katma Deðer Vergisi (KDV) ind...

Detaylı