proje finansmanı modellemesi `excel destekli`

Transkript

proje finansmanı modellemesi `excel destekli`
PROJE FİNANSMANI
MODELLEMESİ `EXCEL
DESTEKLİ`
İÇERİK
AMAÇ
❑ Proje Finansmanına Genel Bakış
Proje finansmanı dünya genelinde büyük projelerin
(havaalanları, limanlar, hastaneler, otoyollar, enerji
santralleri vb. ) finansmanında kullanılan önemli bir
finansman tekniğidir. Bu seminerde proje
performansının yatırımcı ve banka
perspektiflerinden değişken beklentiler de dikkate
alınarak ölçülmesi ve proje yapılabilirliğinin
değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
❑ Finansal Modellerin Yapısı ve Tasarımı
▶ Projenin Modele Transfer Edilmesi
▶ Proje Parametrelerinin ve Endekslerin Oluşturulması
▶ Proje Ekonomik Ömrü Kavramı
▶ Dönem Uzunluğunu Tespiti
▶ Hurda Değer Kavramı
▶ Modelleme İçin Diğer Kritik Kavramlar
ODAK NOKTALARI
#Proje Kredi Geri Ödeme Performansı #Karlılık
#Proje Değeri #Proje Geri Dönüş Süresi #Risk
Analizi #Senaryo Analizi #Hassasiyet Analizi
#Stres Testi
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: " Finansal model oluşturmada kullanılan en
geçerli uygulamaları, " Yatırım projelerinin finansal
modellemesini yapmak amacı ile gerekli bilgi ve
teknikleri, " Finansal modelde bulunması gereken
tabloları, " Finansal modelde kullanılan muhasebe
ve finansal kavramları, " Proje değerlendirmede
kullanılan Analiz yöntemlerini bilir.
Anlar: " Banka ve Sponsorun Proje Performansı ile
ilgili beklentilerini, " Proje finansal fizibilitesine kritik
etkisi bulunan proje parametrelerinin tespit
edilmesi ve risk yönetimini, " Proje finansmanında
risk yönetiminin borçlanma kapasitesine ve
karlılığa etkisini, " Finansal modelin fiyat belirleme
ve muzakere amacı ile kullanımını, " Gelir tablosu
ile nakit akışının farkları ve analizin neden nakit
akışı üzerinden yapılması gerektiğini anlar.
Yapar: " Nakit akışı hazırlar " Finansal model
üzerinde kreditör ve yatırımcı bakış açıları ile risk
ve karlılık analizi yapar " Hassasiyet analizi
gerçekleştiririr " Senaryo Analizi yapar.
HEDEF KİTLE
Finansal modelleme yapan veya değerlendiren
konumunda olan çalışanlar, yatırım kredilerinin
değerlendirmesi ile ilgili görev yapanlar, proje ve
yatırım finanmanı ile ilgili görev yapanlar, proje
yöneticileri katılabilir
NOT
Seminer bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir.
❑ Fonlama Yapısının Oluşturulması
▶ Eşit Taksitli Ödeme Yapısı
▶ Eşit Ana Paralı Ödeme Yapısı
▶ Farklı Ödeme Planlarına Giriş
❑ Satış Hacimlerinin Oluşturulması
❑ Gelir ve Maliyet Projeksiyonları
▶ Model Varsayımlarının Oluşturulması
❑ Amortisman Tablosunun Oluşturulması
❑ İşletme Sermayesi İhtiyaç Tablosunun Oluşturulması
❑ Finansal Tablolar
▶ Tabloların Entegrasyonu
▶ Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Oluşturulması
▶ Modelin Doğruluk Testinin Yapılması
❑ Finansal Değerlendirme
▶ Net Nakit Akışı
▶ Net Net Nakit Akışı
▶ Paranın Zaman Değeri ve ‘DCF’ İskontolu Nakit Akış Modeli
▶ IRR, NPV, Geri Ödeme Süresi (Pay-back period)
▶ BSKO, KSKO, PSKO
▶ Borç/Öz Kaynak Dengesinin Kurulması
▶ Kaldıraç Etkisi
▶ Proje Borçlanma Kapasitesinin Hesaplanması
▶ Risk Yönetimi ve Karlılığa Etkisi
▶ Karlilik Maksimizasyonu
❑ Risk Değerlendirme
▶ Risk matrislerinin oluşturulması
▶ 1 ve 2 Değişkenli Hassasiyet Analizleri
▶ Koşullu Biçimlendirme ‘Conditional Formatting’
▶ Senaryo Analizi
❑ Özet
▶ Finansal model kontrol ekranının oluşturulması
▶ Makrolar ile standart, iyi ve kötü durum senaryolarının oluşturulması
▶ Grafik Fonksiyonları
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve
Optimizasyon
Mesleki/ Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Maliyet, Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, İkna,
Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Fatih Kuran
Baş. Tarihi : 7 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 8 Kasım 2016 , Salı
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
720 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1602/6096 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
820