NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ

Transkript

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ
NOEL'E HAZIRLIK DEVRESİ
2. PAZAR GÜNÜ
GİRİŞ İLAHİSİ
İşte Rabbimiz, bütün insanları kurtarmak için geliyor. Sesini duyuracak ve
yüreğiniz sevinçten coşacaktır (İşaya 30, 19).
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Allah, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve
çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul
etmek ve Onunla birlikte yaşa-yabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve
hazırla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun
Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
PEYGAMBER İŞAYA'NIN KİTABINDAN SÖZLER
Peygamber İşaya, Mesih'in adaleti ve barışı gerçekleştireceğini bildirdi.
Davud'un babası Yesse'nin gövdesinden bir dal sürecek ve onun köklerinden bir
fidan çıkacaktır. Rabbin Ruh'u, hikmet ve anlayış ruhu, öğüt ve kudret ruhu, bilgi ve Rab
korkusu onun üzerin-de kalacaktır. Onun tüm anlayışı Rab korkusu ile olacaktır.
Görünüşe göre yargılamayacak ve kulakların duyduğuna göre karar vermeyecek.
Güçsüz olanların hakkını adaletle verecek ve ülkedeki yoksulların lehinde
doğrulukla karar verecektir. Dünyaya, ağzından çıkan sözleriyle, bir değnekle vurur gibi
vuracak ve kötüyü dudaklarının soluğuyla öldürecek. Belinin ku-şağı adalet ve
kalçalarının kuşağı sadakat olacak.
Kurt kuzuyla beraber yaşayacak; kaplan oğlakla beraber yatacak; buzağı aslan
yavrusuyla birlikte beslenecek ve onları küçük bir çocuk güdecek.
Ayı ve inek aynı otlağı paylaşacak ve onların yavruları aynı yerde yatacak.
Aslan da sığır gibi saman yiyecek. Bebek kobra yılanın yuvası üzerinde
oynayacak ve genç ço-cuk elini engerek yılanın kovuğu içine sokacak.
Bütün kutsal dağımda artık hiç bir kötülük ve ahlaksızlık olmayacak. Çünkü sular
denizi nasıl kaplıyorsa, Allah bilgisi de dünyayı kaplayacaktır.
O gün, Yesse'nin gövdesi uluslar için, bir sancak olarak duracak ve tüm milletler
onu arayacaklar. Onun oturduğu yer şanla dolacak (İşaya 11, 1-10).
MEZMUR (72[71] 1-2, 7-8, 12-13, 17)
İşte, adalet ve barış günleri gelecektir.
1
Ey, Allah'ım, senin yargı yetkini krala ver,
adaletini de kral oğluna.
Senin halkını adaletle yönetsin,
düşkün kullarını da hakseverlikle.
Onun günlerinde doğruluk çiçek gibi parlayacak,
ay parladığı sürece, gerçek bir barış olacak.
Egemen olsun o, bir denizden ötekine,
ırmaktan yeryüzünün ucuna kadar.
Ona seslenen yoksulu kurtaracak,
ve desteği olmayan düşkünleri.
Güçsüz ve yoksul olana acıyacak,
mutsuzların canını kurtaracak.
Onun adı ebediyen kalsın!
Güneş parladıkça, adı yayılsın!
Dünyanın tüm insanları onda mutluluk bulsun!
Bütün uluslar onu yüceltsin!
AZİZ PAVLUS'UN ROMALILARA MEKTUBUNDAN SÖZLER
Yüce Allah aramızda daima duygu
ve düşünce birliğini sağlasın.
Kardeşlerim, önceden ne yazıldıysa, bizi eğitmek için yazılmıştır, öyle ki Kutsal
Yasa'nın verdiği sabır ve teselli sayesinde ümidimiz olsun. Sabır ve teselli kaynağı olan
Allah, Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak duygu ve düşünce birliği içinde yaşamamızı
sağlasın. Öyle ki hep birlikte tek bir ağızdan Rabbimiz Mesih İsa'nın Pederi olan Allah'ı
yüceltesiniz.
Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Allah'ın yüceliği için siz de birbirinizi
kabul ediniz. Gerçekten şunu diyorum: Mesih, Allah'ın doğru ve sadık olduğunu
göstermek için sünnetli Yahudilerin hizmetine girmiştir. Öyle ki, atalarımıza yapılmış
olan vaatler yerine gelsin ve diğer uluslar da Allah'ı, gösterdikleri merhameti için
yüceltsinler. Nitekim şöyle yazılıdır: "Bu nedenle milletler arasında seni öveceğim ve
senin adına ilahiler söyleyeceğim"(Rom. 15, 4-9).
ALLELUYA! ALLELUYA!
Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin. Tüm insanlar
Allah'ın sağladığı kurtuluşu görecektir. (Lk. 3, 4-6).
ALLELUYA!
2
AZİZ MATTA TARAFINDAN YAZILAN MESİH İSA'IN İNCİL'İNDEN
SÖZLER
Hepimiz günahkar insanlarız ve daima tövbe etmemiz gerekir.
O günlerde, Vaftizci Yahya, Yahudiye çölünde vaaz vererek şu çağrıda
bulunuyordu: "Tövbe edin, çünkü Göklerin Hükümranlığı yaklaş-mıştır".
Peygamber İşaya'nın söz ettiği kişi Yahya'dır. İşaya şöyle demişti:
"Çölden bir ses yükseliyor.
Rabbin yolunu hazırlayın,
onun geçeceği patikaları düzeltin".
Yahya'nın giysisi deve tüyünden idi ve belinde deriden bir kuşak vardı. Onun
yiyeceği, çekirge ve yaban balıydı.
Yeruşalem'in, bütün Yahudiye'nin ve tüm Ürdün nehri bölgesinin halkı ona
geliyordu. Günahlarını itiraf ederek onun tarafından Ürdün nehrinde vaftiz ediliyordu.
Ferisiler ve Sadukilerden birçok kişinin vaftiz olmak için geldiğini görünce Yahya onlara
şöyle seslendi: "Ey engerek soyu! Gelecek olan öfkeden kaçma-nız için sizi kim uyardı?
Tövbe ettiğinizi kanıtlayan yaşam ürününü ortaya koyun. Kendi kendinize: 'Bizim atamız
İbrahim'dir' diye düşünmeyin. Ben size şunu diyorum: Allah, İbrahim'e şu taşlardan
evlatlar çıkarabilir. İşte, balta şimdiden ağaçların köküne dayanıyor. İşte, meyve
vermeyen her ağaç kesilip atılacak. Ben, tövbe etmeniz için sizi suyla vaftiz ediyorum,
ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını bile çıkarmaya layık
değilim. O, sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir, harman yerini
tertemiz edecek ve buğdayını ambara toplayacak, samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır"
(Mt. 3, 1-12).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah'ım, alçak gönüllülükle sunduğumuz adaklarımızı ve dualarımızı kabul et ve
bizlerden merhametini esirgeme. Senin huzurunda sevaplarımıza dayanamadığınız için,
ancak büyük lûtfunla eksikliğimizi tamamla. Bunu, Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
KOMÜNYON
Ey Yeruşalem halkı, kalk, tepeye çık ve Allah'-tan sana gelen neşeyi gör (Baruk
5, 5).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Bu ilâhi ekmekle kuvvetlendikten sonra, Allah'ım, sana yine yalvarıyoruz: senin
nurunda dünyanın güzelliklerini görmeyi, hayatımızın gerçek manasını anlamayı ve ilâhi
nimetleri sevmeyi bizlere öğret. Bunu Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin
3

Benzer belgeler

mesih isa`nın krallığının bayramı

mesih isa`nın krallığının bayramı miyim? Seni kendi milletin ve başkahinler bana teslim ettiler. Ne yaptın?" İsa ona şöyle dedi: "Benim krallığım bu dün-yadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı, koruyucularım Yahudilere teslim...

Detaylı

aziz yuhanna krisostomos bayramı

aziz yuhanna krisostomos bayramı AZİZ PAVULUS'UN EFESLİLERE MEKTUBUNDAN SÖZLER Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağ-rıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birib...

Detaylı

13. PAZAR GÜNÜ

13. PAZAR GÜNÜ aldı. İsa, bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkı uyardı ve kıza yiyecek bir şey verilmesini bu-yurdu (Mk. 5, 21-43).

Detaylı