100 59 - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Transkript

100 59 - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
I
2006 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
……………………..…………………………………………………………...….I
İÇİNDEKİLER ………………………………………………………………………….……1
I- GENEL BİLGİLER ………………………………………………………………….……2
A- Misyon ve Vizyon …………………………………………………………………4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar …………………………………………………….4
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı ………………………………………………………………6
2- Örgüt Yapısı …………………………………………………………..……7
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ……………………………………………10
4- İnsan Kaynakları …………………………………………………………12
5- Öğrenci Bilgileri ………………………………………………………….19
6- Sunulan Hizmetler…………………………………………………………29
7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ……………………………………………29
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
……………………………………………………30
B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………………….…30
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
……………………………………….……32
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ………………………..………37
3- Mali Denetim Sonuçları …………………………………………..………37
4- Diğer Hususlar ……………………………………………………………37
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ………………………………………..………38
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler ………………………………………………………………..……111
B- Zayıflıklar ………………………………………………………………….……112
C- Değerlendirme …………………………………………………………….…… 112
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ………………………………………………………………113
1
I- GENEL BİLGİLER
1 Nisan 1975 tarihinde çıkartılan 1873 sayılı Yasa ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi
başlangıçta; Tıp, Fen-Edebiyat ile Ziraat Fakültelerinden oluşmaktaydı.
İlk Adım şehri Samsun’umuzun taşıdığı Ondokuz Mayıs ismine yakışır süratte bir kuruluş
ve gelişme süreci geçiren Üniversitemiz 2006-2007 Eğitim-öğretim yılına 11 fakülte, 3
yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 4 enstitü ile 11 araştırma ve uygulama merkezinden oluşan
toplam 41 yükseköğretim kurumu ile başlamıştır.
Kuruluş yasaları çıkmış bulunan Samsun İktisadi ve İdari Bilimler, Boyabat İktisadi ve
İdari Bilimler Fakülteleri ile 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarının kadro çalışmaları
tamamlanarak öğrenci alınabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
Ayrıca, Güzel Sanatlar, Mimarlık, İletişim, Bafra Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri ve
Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ladik ve Alaçam Meslek Yüksekokullarının açılması Yükseköğretim
Kurulu'na teklif edilmiştir.
Başlangıçta tamamı kiralık veya Kamu'ya ait binalarda hizmet veren yükseköğretim
kurumlarımız bugün; Samsun, Sinop illerimiz ile Bafra, Havza, Kavak, Terme, Vezirköprü,
Çarşamba, Boyabat, Gerze, Ayancık ilçelerinde hemen tamamı Üniversitemize ait binalarda
hizmet vermektedir.
2006-2007 Eğitim, Öğretim Yılı'na yaklaşık 23.000 öğrenci ile başlıyoruz. Bu
öğrencilerimizin 1192’si yüksek lisans ve doktora öğrencisidir. Üniversitemizde yabancı dille
eğitim yapılmamakta ancak, 230 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Tıpta uzmanlık
öğrencimiz ise 447 dir.
Öğretim üye ve elemanı sayımızda son yıllarda artışlar olmuş ancak yetersizdir. Halen
227’si profesör, 127’si doçent ve 396’sı yardımcı doçent, 176’sı öğretim görevlisi, 4’ü yabancı
uyruklu öğretim görevlisi, 877’si araştırma görevlisi, 66’sı okutman, 40’ı uzman, 1’i eğitimöğretim planlamacısı olmak üzere toplam 1914 öğretim üyesi ve elemanı Üniversitemizde görev
yapmaktadır.
Üniversitemizce düzenlenen seminer, konferans, kongre, panel gibi bilimsel toplantıların
yıllık toplam sayısı 1700’i geçmiştir.
3 yıl içerisinde sayıları 35’e ulaşan öğrenci kulüpleri ve 9’u bulan öğrenci toplulukları,
Üniversitemize çok büyük bir dinamizm kazandırmıştır. Bu kulüp ve toplulukların sosyal, kültürel
ve bilimsel etkinliklerine Üniversitemizce her türlü katkı ve destek sağlanmaktadır.
2002 yılında kurulan Öğrenci Konseyi’nin temsilcileri düzenli olarak Üniversite Senatosu
toplantılarına katılmakta ve öğrenciler adına istek ve önerilerde bulunmakta, öğrenciler adına
alınan kararların iletilmesinde aracılık yapmaktadırlar. Bu uygulama sürdürülmektedir.
Fakülte ve yüksekokullarımızda mevcut kütüphanelerin yanında 120.000’in üzerinde kitap
ve materyali ile çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarını sunan Merkez Kütüphanemiz; Avrupa
Bilgisayar Ağı'na, Türk Üniversiteleri ve Araştırma Kurumları Bilgisayar Ağı'na ve İNTERNET'e
bağlantıları ile öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve araştırmacıların kaynak bulmalarına
büyük katkı sağlar düzeye erişmiştir.
Eğitim-öğretim, bilim yapma ve yayma gibi faaliyetlerimizin yanında; Üniversite - Sanayi Vatandaş işbirliği içerisinde, öncelikle bulunduğumuz Bölge olmak üzere Ülkemizin sağlık, sosyal,
kültürel ve ekonomik kalkınmasına ve tanınmasına yardımcı olmaya yönelik olarak 11 araştırma ve
uygulama merkezimiz çalışmalarını sürdürmektedir.
Üniversitemiz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde bölgemizdeki
sanayi kuruluşlarının üretim ve yatırım projelerine teknik bilgi aktarımı ve fizibilite raporları
sunacak Teknoloji Merkezi (TEKMER) tüm alt yapısı ile hazırlanmış olup, faaliyetlerine
başlamıştır.
2
Geleceğin öğretim üyelerini yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim açısından;
- Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
- Güzel Sanatlar Enstitüsü eğitim ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
Tüm hizmetlerin otomasyon sistemi ile yürütüldüğü 900 yatak kapasiteli, modern tıbbın
gerektirdiği her türlü tanı ve tedavi imkanlarına sahip Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanemizde çağdaş tıbbi eğitim yanında, tüm bölge halkına da etkin sağlık hizmeti
verilmektedir. Ayrıca, şehir merkezinde bir poliklinik ile Hemodiyaliz-Kemoterapi Merkezi
hizmete alınmıştır. Yine merkez hastane kompleksine ek bir bina ile Çocuk Hastanesi projesi
gerçekleştirilmiş olup buralarda da sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Öğrencilerimizin Yerleşkelerimizdeki açık ve kapalı spor salonlarında 18 branşta spor
yapma imkânları bulunmaktadır. Ferdi sporlarda Türkiye, Avrupa hatta Dünya şampiyonlukları
kazanan öğrencilerimiz vardır.
Olimpik Yüzme Havuzunda; yüzme sporu, fitnes salonu, sauna odaları ile Üniversitemiz
öğrencilerine, bölge sporcularına ve vatandaşlara hizmet verilmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Tesisleri ile 1500 seyirci kapasiteli açık spor ve
kültürel etkinlikler sahasını da tesislerimiz arasına katılmış olması etkinliklerin artmasında bir
başka neden olmuştur.
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında; Bahar Şenlikleri, Türk Sanat
Müziği, Türk Halk Müziği, rock konserleri, halk oyunları, tiyatro oyunları, bilgi, şiir ve
kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce ortaklaşa
düzenlenen opera, şan konserleri ve bale gösterileri her yıl arttırılarak sürdürülmektedir.
Öğrencilerimize (aileleri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na tabi olanlar kurumlarından
yaptıracakları sevkle, diğerleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nden sevk alarak) mezun olacakları
güne kadar her türlü sağlık hizmeti verilmektedir.
Bulunduğumuz Bölgedeki resmi ve özel yurtların yatak kapasiteleri ve bugüne kadar huzur
bozucu davranışları görülmeyen öğrencilerimize bölge halkının ev kiralamakta kolaylık göstermesi
nedeniyle barınma sorunu olmayan ender Üniversitelerden biri olma özelliğimiz sürmektedir.
3
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz:
Adımızdan aldığımız sorumluluk ile; ülkemizin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için,
araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün
vermeden hizmet eden; ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunan, aydın
insanlar yetiştiren, örnek bir üniversite olmak.
Vizyonumuz:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; adından aldığı sorumluluğu yerine getirmenin gururu ile;
akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda kanıtlamış,
temel değerlerinden ödün vermeden; çağdaş sanat, bilim, yönetim, öğrenim ve eğitim anlayışı ile
dünya üniversiteleri arasına girmiş, lider bir kurumdur.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa’mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 12 nci maddesinde belirlenmiştir.
Anayasa’mızın 130 uncu maddesi;
“MADDE 130. - Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve
ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet
etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip
üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar
tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.”
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları;
“MADDE 3. -c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve
bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve
uygulama merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek
yüksekokulları ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç
amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek
teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim,
üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir
yükseköğretim kurumudur.
d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek
düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü,
yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.”
Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesi;
MADDE 12.-Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının
görevleri;
a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
4
b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan
gücü yetiştirmek,
c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz,
yazı ve diğer araçlarla yaymak,
d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini
ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde
bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak
ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve
önerilerini bildirmek,
f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının
yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile
diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar
yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre
sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
ı)Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli
düzenlemeleri yapmaktır.
Üniversitemiz, Anayasa’mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri
yerine getirmektedir. Öğrencilerimize, ATATÜRK İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda
ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır.
5
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2
S.NO
ENSTİTÜ,FAKÜLTE,YO, MYO,
SMYO VE TÜM BİRİMLER
EĞİTİM ALANLARI
İDARİ
BİNALAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak.Kompleksi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Samsun Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi Kompleksi
Kardiyoloji Merkezi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hast.
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi Kompleksi
Samsun İktisadi ve İdari Bilimler
Fak.
YÜKSEK OKULLAR
Samsun Mes.Yük.Okulu
Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Okl.
Yaşar Doğu Beden Eğt.ve Spor
Yüksekokulu
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri
Güzel Sanatlar
Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler
SOSYAL ALANLAR
Kurupelit Lojmanları
Kapalı Yüzme Havuzu
Üniv.Lojman+Misafirhane
Üniv.Arş.Uyg.Hast.B.O.+Yatakhane
Yabancı Dil Hazırlık Okulu
(OYDEM)
(Devam Eden)
DİĞER
Şehir Mer.
Samsun Sağlık Yük.Okl.
Atakum Yerleşkesi
Samsun Eğitim Fakültesi
Sinop
FAKÜLTELER
Sinop Eğitim Fakültesi
Sinop Fen Edebiyat Fakültesi
Sinop Su Ürünleri Fakültesi
YÜKSEK OKULLAR
Sinop Sağlık Yük.Okulu
Boyabat Meslek Yüksek Okulu
DİĞER FAKÜLTE VE
YÜKSEKOKULLAR
Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu
Bafra Meslek Yük.Okulu
Havza Meslek Yük.Okulu
Boyabat Meslek Yük.Okulu
Kavak Meslek Yük.Okulu
Terme Meslek Yük. Okulu
Gerze Meslek Yüksek Okulu
TOPLAM
DERSLİK
LABORA
TUAR
SPOR
ALANLARI
SOSYAL ALANLAR
KANTİN/
LOJMAN
KAFE VB
Yurtlar
Açık
Kapalı
Spor
Spor
TOPLAM
Tesisler Tesisleri
800
2.015
1.000
5.000
1.200
2.500
4.104
6.093
500
650
6.000
27.200
6.500
12.000
8.000
19.000
13.265
100.000
1.000
10.000
5.200
6.000
9.300
1.000
500
-
-
-
800
696
-
-
-
700
6.400
2.000
-
-
-
-
-
-
-
12.000
30.215
8.000
23.000
10.000
31.496
17.369
108.093
2.200
17.050
1.000
8.000
-
1.000
-
-
10.000
0
0
5.110
-
6.900
9.500(*)
-
(Tıp Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam etmektedir.)
5.110
500
-
-
-
-
9.500
(Fen Edeb. Fakültesi binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.)
(Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmektedir.)
(Tıp Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam etmektedir.)
(Eğitim Fakültesi Kurupelit Yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmektedir.)
400
500
-
-
1.800
-
16.428
1.200
-
12.600
-
16.900
0
0
0
0
0
0
16.428
13.000
3.000
10.000
(Samsun İ.İ.B.F Binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.)
965
2.000
-
200
2.183
12.477
3.000
1.600
1200
2000
800
1400
5000
2.000
1200
5000
2.000
1048
700
600
5.600
-
700
700
466
300
250
150
400
50
5.600
2.500
2.000
2.000
1.000
900
550
500
-
700
200
300
400
50
100
50
36.426
259.702
39.300
13.444
300
3.165
2.840
-
900
23.000
4.848
13.000
5.968
1000
868
-
-
-
-
-
-
-
-
22.336
9.500
7.800
(*) Samsun M.Y.O Turizm ve Öğrencilik Bölümü Öğrencilerinin Uygulama Otelidir.
6
600
7.000
7.000
3.666
2.600
2.650
1.200
1.400
650
22.100
410.608
Ambar Alanları
Ambar Sayısı: 11 Adet ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, kuru gıda, yaş sebze,
meyve, ve soğuk hava depoları dahil)
Ambar Alanı: 1.220,10 m2
Atölyeler
Atölye Sayısı: 2 Adet (Marangoz Atölyesi ve Araç Tamir Atölyesi)
Atölye Alanı: 385 m2
2- Örgüt Yapısı
Üniversitemiz Samsun ili ve ilçeleri ile Sinop ili ve ilçelerinde bulunan Fakülteler,
Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ve Rektörlüğe bağlı idari teşkilatlardan oluşmaktadır.
A- SAMSUN İLİNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ
a) Kurupelit Yerleşkesi:
1- Fen-Edebiyat Fakültesi,
2- Ziraat Fakültesi,
3- Tıp Fakültesi,
4- İlahiyat Fakültesi,
5- Samsun Eğitim Fakültesi (İkinci yerleşke),
6- Mühendislik Fakültesi,
7- Diş Hekimliği Fakültesi,
8- Veteriner Fakültesi,
9- Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
10- Samsun Meslek Yüksekokulu,
11- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
12- Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
13- Sosyal Bilimler Enstitüsü,
14- Fen Bilimleri Enstitüsü,
15- Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
16- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi),
17- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
18- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
19- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
20- Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi,
21- Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi,
22- Sürekli Eğitim Merkezi,
23- Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
24- Ornitoloji Araştırma Merkezi,
25- Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
26- Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi,
27- Enformatik Bölümü.
b) Atakum Yerleşkesi:
1- Samsun Eğitim Fakültesi (Birinci yerleşke),
2- Güzel Sanatlar Enstitüsü,
3- 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı,
4- Ortak Dersler Bölümü.
7
c) Samsun Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi:
1- Samsun Sağlık Yüksekokulu.
d) Rektörlüğe Bağlı İdari Teşkilatlar.
SAMSUN İLİNE BAĞLI İLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ:
123456-
Bafra Meslek Yüksekokulu,
Havza Meslek Yüksekokulu,
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu,
Kavak Meslek Yüksekokulu,
Terme Meslek Yüksekokulu,
Çarşamba Meslek Yüksekokulu
B- SİNOP İLİNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ
a) Su Ürünleri Yerleşkesi:
1- Su Ürünleri Fakültesi,
b) Fen-Edebiyat Yerleşkesi:
1- Fen-Edebiyat Fakültesi
c) Eğitim Fakültesi Yerleşkesi:
1- Eğitim Fakültesi
d) Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi:
1- Meslek Yüksekokulu
e) Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi:
1- Sağlık Yüksekokulu
SİNOP İLİNE BAĞLI İLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ:
1- Boyabat Meslek Yüksekokulu,
2- Ayancık Meslek Yüksekokulu,
3- Gerze Meslek Yüksekokulu,
Kurupelit Yerleşkesinde eğitim-öğretimlerine devam eden;
1- Diş Hekimliği Fakültesi,
2- Veteriner Fakültesi,
3- Samsun Meslek Yüksekokulu,
4- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
6- Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Tıp Fakültesi Kompleksi binalarında eğitim-öğretimlerini sürdürmektedirler. Bu
yükseköğretim kurumlarımızın kendi binalarının yapımı için, yılları yatırım bütçe teklifleri ile
yatırım projeleri teklif edilmekte, ancak projeler yatırım programına alınmamaktadır.
(Üniversitemizin Teşkilat Şeması sayfa 9’da yer almaktadır.)
8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI
SENATO
REKTÖR YARDIMCISI
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER
MERKEZLER
BÖLÜMLER
DAİRELER
Ortak Dersler Bölümü
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Arş. ve Uyg. Merkezi
Enformatik Bölümü
Personel Daire Başkanlığı
Havza Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Çevre Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Fındık ve Diğer Sert Kabuklu
Meyveler Arş.ve Uyg. Merkezi
Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Zihin Engelli Çocuklar Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
Sürekli Eğitim Merkezi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Boyabat Meslek Yüksekokulu
19 Mayıs Samsun Devlet
Konservatuvarı *
REKTÖR YARDIMCISI
Bafra Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
REKTÖR YARDIMCISI
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Ziraat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
GENEL SEKRETER
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Samsun Meslek Yüksekokulu
Samsun Eğitim Fakültesi
YÖNETİM KURULU
KONSERVATUVARLAR
Fen-Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
REKTÖR
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Kavak Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Sinop Sağlık Yüksekokulu
Sinop Su Ürünleri Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Boyabat İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi *
Veteriner Fakültesi
Ornitoloji Araştırma Merkezi
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Su Ekosistemleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Terme Meslek Yüksekokulu
Samsun İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi *
Biyoteknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çarşamba Meslek Yüksekokulu
Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi
Sinop Meslek Yüksekokulu
Sinop Eğitim Fakültesi
Ayancık Meslek Yüksekokulu
Gerze Meslek Yüksekokulu
* Eğitim-öğretime açılacak olanlar
9
Hukuk Müşavirliği
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Masaüstü Bilgisayar
Taşınabilir Bilgisayar
Yazıcılar
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
Adet
3506
76
912
125
64
163
14
41
23
92
62
66
43
419
72
19
429
56
Bilgi ve Teknoloji kaynakları kapsamında sistem iletişim altyapısına ilişkin bilgiler
Adet
5
2
2
15
2
3
3
21
9
10
2
74
.
Lokal Veri Tabanı sunucusu
E-posta Sunucusu
İnternet (WEB) sunucusu
Switch (anahtar) (x10)
Virus önleme sistemi
Veritabanı yedekleme sistemi
İnternet veritabanı sunucusu
Wriless (indoor,outdoor)
Modem
Router (Yönlendirici)
Firewall
TOPLAM
10
25
21
20
15
15
9
10
5
10
5
2
2
2
3
3
2
Lo
ka
lV
er
iT
ab
an
ıs
E
un
-p
İn
os
uc
te
rn
us
ta
et
u
Su
(W
nu
E
c
S
B
w
) s usu
itc
un
h
uc
(a
us
na
V
V
er
i
u
ht
ita rus
ar
ba
ön
)(
x1
nı
le
m
0)
İn
ye
e
te
de
si
rn
s
kl
et
em tem
ve
i
e
rit
si
ab
W
st
ril
an
em
es
ıs
i
s
un
(in
u
do
cu
or
su
,o
ut
do
or
R
ou
)
te
M
r(
Y ode
ön
le m
nd
iri
ci
)
Fi
re
w
al
l
0
Veri Tabanı sunucuları: HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) otomasyonunda
kullanılan sunucu, tüm klinik poliklinik ve hasta ile ilgili tüm bilgilerin tutulduğu sunucudur,
hastaların kendilerine ait bilgilerin internet teknolojileri ile dışardanda erişerek bilgi
edindikleri sunucudur.
ÖBYS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) tüm öğrencilerimizin ders kayıt sisteminden
transkriptlerine kadar süreci kapsayan ve bilgilerini tutulduğu sunucudur.
Personel sistemi, tüm personellerimizi özlük hakları ve tüm personel işlemlerin takip
edildiği sunucudur.
Yukarıda, bahsedilen sunuculardan sadece birkaç tanesi ele alınmıştır, buna benzer
veri tabanı sunucularıyla teknoloji kaynaklarına erişim ve paylaşımda etkin rol oynamaktadır.
E-Posta Sunucuları: Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimize e-posta
hizmetleri sunularak, her başvuranımıza e-posta hesabı açarak internet ortamında e-posta
iletişimi sağlanmaktadır.
WEB Sunucusu: Üniversitemiz (tüm çevre birimler dahil) web sayfaları hazırlanarak
web sunucu üzerinde sürekli bilgi edinme hizmeti ve destek hizmeti verilmektedir.
Switch (anahtarlar): Üniversitemiz tüm birimleriyle GB Fast Ethernet teknolojisi
kullanılarak LAN ve WAN ağlar oluşturulmuş, 4000’i aşan uç kullanıcımıza hizmet
vermektedir, yönetilebilir anahtarlar kullanılmış, problemsiz ağ ortamı sağlanmıştır.
Ayrıca Virüs önleme istemleri kurularak oluşacak virüs tehditlerine karşı en üst
düzeyde önlemler alınmıştır, yönlendiricilerimizle yetkisiz kullanım engellenmiş, mevcut
kaynaklar en doğru biçimde değerlendirilmesine özen gösterilmiştir.
Birçok departmanlarımızda kablosuz erişim imkanı sağlanmıştır ve bu anlamda
gelişen teknolojiler uygulamada daha etkin yer alması sağlanmaya devam edilecektir.
Destek birimi olarak Bilgi İşlem Dairesi; merkezi özlük hakları tahakkuk birimi,
network (ağ) destek birimi, web destek birimi, teknik servis destek birimi, otomasyonlar
destek birimleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgi İşlem Dairesine bağlı tesislerden
Öğrenci İnternet Merkezi; 124 bilgisayarlı öğrencilere açık internet laboratuarı ile hizmet
vermektedir. Teknik Servis Birimi; Akademik ve İdari birimlerimizde meydana gelen PC
arızalarının giderilmesi için faaliyet göstermektedir.
11
4- İnsan Kaynakları
AKADEMİK PERSONEL DURUMU
Üniversitemizde 227 Profesör, 127 Doçent, 396 Yardımcı Doçent, 180 Öğretim Görevlisi (dört yabancı uyruklu), 877
Araştırma Görevlisi, 40 Uzman, 66 Okutman, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı olmak üzere toplam 1914 öğretim elemanı görev
yapmaktadır.
19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı
Ayancık Meslek Y.O.
Bafra Meslek Yüksekokulu
Boyabat Meslek Yüksekokulu
Çarşamba Meslek Y.O.
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Gerze Meslek Yüksekokulu
Havza Meslek Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi
Kavak Meslek Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
Rektörlük
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetleri Mes.Y.O.
Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak.
Samsun Meslek Y.O.
Samsun Sağlık Y.O.
Sinop Eğitim Fakültesi
Sinop Fen-Edebiyat Fak.
Sinop Meslek Y.O.
Sinop Sağlık Y.O.
Sinop Su Ürünleri Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terme Meslek Y.O.
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Vezirköprü Meslek Y.O.
Yaşar Doğu BESYO
Ziraat Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniv. (ÖYP)
Yabancı Uyruklu
Genel Toplam
4
2
10
3
10
30
61
46
31
53
12
10
1
9
9
4
35
1
1
1
2
1
1
6
8
1
1
18
113
5
42
6
1
102
34
1
20
1
16
4
25
2
7
1
3
2
2
6
54
4
5
6
6
7
1
1
2
14
14
9
8
7
4
2
7
2
4
4
1
1
14
28
135
35
1
1
2
17
2
52
36
66
1
66
1
15
2
6
1
18
517
9
1
1
9
14
4
227
127
12
396
180
877
40
Genel Toplam
Eğit.Öğr.Pl.
Okutman
Uzman
Arş.Gör.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.
Doçent
FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL - ENSTİTÜ
Profesör
AKADEMİK PERSONELİN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI
1
3
7
2
6
49
164
135
170
5
7
39
7
66
105
52
3
19
15
15
17
23
8
5
30
18
8
777
54
4
11
71
14
4
1914
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25 Yaş
158
8,25
26-30 Yaş
581
30,36
31-35 Yaş
342
17,87
36-40 Yaş
298
15,57
41-50 Yaş
349
18,23
51- Üzeri
186
9,72
Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Bağlı Olduğu Bölüm
Profesör
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.(2)
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(2)
Yrd.Doç.Dr.(3)
Yrd.Doç.Dr.
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi(5)
Araştırma Görevlisi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fak.
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi(3)
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Fen Edebiyat Fak.
Fen Edebiyat Fak.
Fen Edebiyat Fak.
Veteriner Fak.
Mühendislik Fak.
Sinop Fen
Edebiyat Fak.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilimleri Ens.
Fen Bilimleri Ens.
Sosyal Bil.Ens.
Fen Bilimleri Ens.
İ.İ.B.F.
İ.İ.B.F.
Eğitim Fakültesi
13
Görevlendirildiği Üniversite
Azerbaycan Devlet Üniversitesi
ABD Yale Üniversitesi
ABD Wayne State Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Frankfurt J.W.Goethe Üniversitesi
Belçika Lovvain Katolik Üniversitesi
Kanada Sherbrooke Üniversitesi
Harward Üniversitesi
ABD Wayne State Üniversitesi
ABD Vanderbilt Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
ODTÜ
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
ODTÜ
Ankara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Yunanistan Of Athens Üniversitesi
İngiltere Lancaster Üniversitesi
Arnavutluk Tirana Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Rektörlük
Rektörlük
Ortak Dersler
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Uzman
Uzman
Okutman(2)
Kudüs Al-Quds Üniversitesi
Almanya Leibzig Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
YÖK(2547 S.K.38.mad.)
Amasya Üniversitesi
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Profesör
Öğretim Görevlisi(2)
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
Araştırma Görevlisi(2)
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Çalıştığı Bölüm
Diş Hekimliği Fak.
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Samsun Sağlık YO
Fen Edebiyat
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Geldiği Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan
Geldiği Ülke
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Azerbaycan
Avustralya
Fransa
Gürcistan
Çalıştığı Bölüm
Mühendislik Fakültesi
Yabancı Diller
Eğitim Fakültesi
Yaşar Doğu BESYO
2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi Uyarınca
Yurtdışında Eğitim Gören Araştırma Görevlileri
Unvan
Araştırma Görevlisi
İlgili Fakülte
Samsun İkt.ve
İd.Bil.Fak.
14
Gittiği Üniversite
Lancester Üniversitesiİngiltere
YILLARA GÖRE AKADEMİK PERSONEL SAYI TABLOSU
YILLAR
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Yabancı
Uyruklu
Öğr.Gör.
2000
132
107
255
125
9
588
30
51
1
1298
2001
131
117
279
128
7
618
34
50
1
1365
2002
164
93
304
156
4
633
34
55
1
1444
2003
179
104
354
173
3
654
35
56
1
1559
2004
196
110
389
176
3
723
42
65
1
1705
2005
206
109
407
171
3
822
49
66
1
1834
2006
227
127
396
176
4
877
40
66
1
1914
15
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Eğit.Öğr.Pl.
Genel
Toplam
İDARİ PERSONEL DURUMU
Üniversitemizin Rektörlük İdari Birimleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve
Merkezlerinde 630'u GİH, 476'sı SHS, 146'sı THS, 370'i YHS, 4'ü AHS, 1'i DHS olmak üzere
toplam 1627 idari personel görev yapmaktadır.
BİRİMLER
19 Mayıs Sms.Dev.Kons.
Ayancık Meslek Yüksekokulu
Bafra Mes.Yük.Ok.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Boyabat İk.İd.Bil.Fak.
Çarşamba MeslekYüksekokulu
Çiftlik Müdürlüğü
Diş Hekimliği Fak.
Fen Bilimler Enst.
Fen Edebiyat Fak.
Genel Sekreterlik
Gerze Meslek Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Enst.
Hastaneler Başmüdürlüğü
Havza Meslek Yüksekokulu
Hukuk Müşavirliği
İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.
İlahiyat Fakültesi
Kavak Meslek Yüksekokulu
Kütüphane ve Dök.Da.Bşk.
Mühendislik Fak.
Öğrenci İşl.Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Döner Sermaye
Sağlık Bilimler Enst.
Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Samsun Eğitim Fak.
Samsun İk.İd.Bil Fak.
Samsun Mes.Yük.Ok.
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Sinop Eğitim Fakültesi
Sinop Fen Edebiyat Fak.
Sinop Meslek Yüksekokulu
Sinop Sağlık Yüksekokulu
Sinop Su Ürn.Fak.
Sosyal Bilimler Enst.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Terme Meslek Yük.Ok.
Tıp Fakültesi
Veteriner Fak.
Vezirköprü Meslek Yük.Ok.
Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.
Yaşar Doğu BESYO
Ziraat Fakültesi
Genel Toplam
AHS DHS GİH SHS THS YHS
22
5
5
1
3
1
3
11
1
1
1
1
1
1
15
5
6
4
2
20
7
6
47
1
2
1
8
1
58 464 34 183
2
4
2
188
3
72
9
1
4
1
10
15
7
3
21
21
1
20
3
2
1
9
6
4
31
5
33
26
8
12
1
5
1
3
1
3
2
3
3
1
3
7
3
7
1
3
2
22
1
8
1
1
6
57
10
1
20
1
5
4
1
630 476 146 370
16
Genel Toplam
32
1
7
11
2
1
3
30
2
33
50
1
8
740
2
6
263
14
1
10
25
21
22
23
3
19
69
46
1
6
4
5
6
1
3
17
1
3
2
31
1
1
73
1
26
1627
İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Genel İdari Hizmetler
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli
Toplam
Dolu
Boş
Toplam
630
476
146
279
101
75
909
577
577
-
2
2
4
1
370
1627
1
202
660
5
1
572
2287
İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
Yüzde
İlköğretim
283
17,39
Lise
505
31,04
Ön Lisans
526
32,33
Lisans
300
18,44
Y.L. ve Dokt.
13
0,80
İdari Personelin Hizmet Süresi
Kişi Sayısı
Yüzde
1 – 3 Yıl
190
11,68
4 – 6 Yıl
99
6,08
7 – 10 Yıl
265
16,29
11 – 15 Yıl
308
18,93
16 – 20 Yıl
358
22,00
21 - Üzeri
407
25,02
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25 Yaş
83
5,10
26-30 Yaş
212
13,03
31-35 Yaş
335
20,59
17
36-40 Yaş
320
19,67
41-50 Yaş
583
35,83
51- Üzeri
94
5,78
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL SAYILARI
YILLAR
AHS
EÖH
DHS
GİH
SHS
THS
YHS
2000
2
1
1
544
439
167
477
1631
2001
2
1
1
558
434
166
467
1629
2002
3
1
1
589
425
165
460
1644
2003
3
1
1
606
423
157
428
1619
2004
3
1
610
430
145
405
1594
2005
3
1
626
460
146
383
1619
2006
4
1
630
476
146
370
1627
TOPLAM
İşçiler:
İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
Dolu
Sürekli İşçiler
Vizeli Geçici İşçiler
(adam/ay)
Vizesiz işçiler (3 Aylık)
Toplam
Boş
Toplam
4551
-
4551
4551
18
5- Öğrenci Bilgileri
2006–2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVCUT ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRETİM TÜRÜ
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL
I.ÖĞRETİM
TOPLAM
II. ÖĞRETİM
1146
TIP FAKÜLTESİ
1146
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1195
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
255
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2322
1260
3582
ZİRAAT FAKÜLTESİ
730
1
731
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
200
5
205
EĞİTİM FAKÜLTESİ
4239
2566
6805
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
213
162
375
SİNOP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
369
369
SİNOP EĞİTİM FAKÜLTESİ
563
563
VETERİNER FAKÜLTESİ
145
145
SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
409
409
SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
158
158
YAŞAR DOĞU BED EĞT SPOR YO
318
LİSANS TOPLAMI
12262
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
339
1534
255
63
381
4396
16658
293
437
730
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU
140
60
200
HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
283
283
KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU
214
214
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
877
SAĞLIK HİZ MESLEK YÜKSEKOKULU
503
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU
240
279
519
SİNOP MESLEK YÜKSEKOKULU
299
15
314
GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
230
831
1708
503
230
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 29
53
82
147
147
ÇARŞAMBA MESLEK YÜKSEKOKULU
VEZİRKÖPRÜ MESLEK
YÜKSEKOKULU
138
ÖNLİSANS TOPLAMI
3246
1822
138
5068
ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI
15508
6218
21726
ENSTİTÜLER YLİSANS DOK
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
447
251
698
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
291
80
371
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
28
95
123
766
426
1192
ENSTİTÜ TOPLAMI
GENEL TOPLAM
16700
19
6218
22918
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KIZ-ERKEK DURUMUNA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
I.Öğretim
Birimin Adı
II.Öğretim
Toplam
Genel
K
E
TOPLAM
K
E
TOPLAM
Kız
Erkek
Toplam
Fakülteler
5376
6001
11377
2198
2135
4333
7574
8136
15710
Yüksekokullar
663
222
885
3
60
63
666
282
948
Enstitüler
642
550
1192
642
550
1192
Meslek Yüksekokulları
1360
1886
3246
657
1165
1822
2017
3051
5068
TOPLAM
8041
8659
16700
2858
3360
6218
10899
12019
ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI
(Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle)
2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı
Türk
Genel
Toplam
Yabancı
Kız
Erkek
Toplam
Başarısızlık
3
23
26
Devamsızlık
5
9
14
14
Diğer
89
293
382
382
Kendi İsteği
ile
137
528
665
12
12
677
Toplam
234
853
1087
13
13
1100
20
Kız
Erkek
Toplam
1
1
27
22918
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı
I.Öğretim
II.Öğretim
I. ve
II.Öğretim Toplamı(a)
Birimin Adı
Fakülteler
K
E
TOPLAM
190
268
458
K
E
87 44
TOPLAM
Sayı
131
589
Yüzde*
2,71
Yüksekokullar
* Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı*100)
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Boş Kalan
Doluluk Oranı
(Yüzde)
98
97
ÖSS
ÖSSsonucu
Kontenjanı
Yerleşen
Fakülteler
3080
2982
Yüksekokullar
255
255
100
Enstitüler
503
503
100
Meslek Yüksekokulları
2000
1971
29
99
TOPLAM
5838
5711
127
100
Birimin Adı
21
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Yatay Geçişle 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen ve Ayrılan
Öğrencilerin Sayıları
Kurum Dışı
Birimin Adı
Kurum İçi
Gelen
Giden
Gelen
Giden
Fakülteler
178
45
27
15
Yüksekokullar
15
4
3
1
Enstitüler
4
1
Meslek Yüksekokulları
32
4
3
4
229
54
33
20
TOPLAM
22
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Birimin Adı
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Toplam
Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı
Yüksek Lisans Yapan Sayısı
Doktora Yapan
Anabilim Dalı
Tezli
Tezsiz
Sayısı
6
Eğitim Bilimleri
34
4
Güzel Sanatlar Eğitimi
34
Coğrafya
13
14
Tarih
22
14
Türk Dili ve Edebiyatı
17
Yabancı Diller Eğitimi
19
Türkçe Eğitimi
15
14
Felsefe ve Din Bilimleri
18
6
İslam Tarihi ve Sanatları
13
22
Temel İslam Bilimleri
16
İlköğretim
32
58
Ortaöğretim S.A.E.(TezsizY.Lisans)
3
Fizyoloji
1
Anatomi
1
1
Histoloji-Embriyoloji
8
2
Tıbbi Biyoloji
1
Farmakoloji
7
Mikrobiyoloji
11
Ağız Diş Çene Hast Cerrahisi
9
Ortodonti
7
Protetik Diş Tedavisi
10
Periodontoloji
9
Diş Hastalıkları ve Ted
6
16
Beden Eğitimi ve Spor
1
Biyoistatistik
1
Oral Diagnoz ve Radyoloji
6
Halk Sağlığı
2
Farmakoloji-Toksikoloji (Vet)
1
Parazitoloji (Vet)
3
Pataloji (Vet)
2
Viroloji (Vet)
2
2
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Vet)
6
Pedodonti
3
Halk Sağlığı Hemşireliği
1
İç Hastalıkları (Vet)
1
Anatomi (Vet)
38
28
43
Biyoloji
23
33
36
Fizik
29
18
43
Kimya
13
60
14
Matematik
11
İstatistik
15
11
Tarla Bitkileri
12
11
Bahçe Bitkileri
5
6
Zootekni
8
19
Bitki Koruma
8
9
Toprak
6
Tarım Makineleri
7
Tarım Ekonomisi
7
4
Tarımsal Yapılar ve Sulama
7
12
Gıda Mühendisliği
15
13
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
22
24
Çevre Mühendisliği
23
İnşaat Mühendisliği
6
Jeodezi ve Fotogrametri Müh
6
8
Su Ürünleri Avl ve İşl Tekn
10
8
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
4
Su Ürünleri Temel Bilimler
23
Fen Bilgisi Öğretmenliği
569
197
426
23
Toplam
40
38
13
36
31
19
15
32
19
38
32
58
3
1
2
10
1
7
11
9
7
10
9
22
1
1
6
2
1
3
2
4
6
3
1
1
109
92
90
87
11
26
23
11
27
17
6
7
11
19
28
46
23
6
14
18
4
23
1192
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
Bölümü
Kız
Erkek
Toplam
Fakülteler
51
161
212
Yüksekokullar
4
Enstitüler
1
4
Meslek Yüksekokulları
56
TOPLAM
4
5
9
9
174
230
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezası
Fakülteler
Yük.Öğ.
2 Y.Yıl 1 Y.Yıl 1 Hafta-1
Çıkarma
Uzakl.
Uzakl.
3
9
Yüksekokullar
Kınama
Uyarma
Toplam
4
10
47
Ay Arası Uzakl.
21
3
3
Enstitüler
Meslek Yüksekokulları
1
1
16
TOPLAM
4
10
40
24
4
1
19
11
69
ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI
(Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle)
2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı
Türk
Genel
Toplam
Yabancı
Kız
Erkek
Toplam
Başarısızlık
3
23
26
Devamsızlık
5
9
14
14
Diğer
89
293
382
382
Kendi İsteği
ile
137
528
665
12
12
677
Toplam
234
853
1087
13
13
1100
25
Kız
Erkek
Toplam
1
1
27
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BAŞARI ORANLARI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
I.ÖĞRETİM
GÜZ %
BAHAR %
YILLIK %
93
93
57
60
98
98
TIP FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
II.ÖĞRETİM
63
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
GÜZ %
BAHAR %
YILLIK %
61
57
59
48
46
47
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
59
57
58
ZİRAAT FAKÜLTESİ
54
56
55
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
90
91
90,5
EĞİTİM FAKÜLTESİ
86
85
85,5
88
89
88,5
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
70
73
71,5
72
78
75
SİNOP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
64
61
62,5
SİNOP EĞİTİM FAKÜLTESİ
92
93
92,5
77
77
VETERİNER FAKÜLTESİ
SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
93
96
94,5
SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
88
87
87,5
YAŞAR DOĞU BED.EĞT.SPOR Y.O.
69
67
68
75
72
73,5
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
58
58
58
67
66
66,5
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU
82
82
82
82
85
83,5
HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
76
75
75,5
KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU
49
56
52,5
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
62
63
62,5
51
58
54,5
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
87
86
86,5
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU
52
55
5305
78
74
76
SİNOP MESLEK YÜKSEKOKULU
83
84
83,5
83
88
85,5
ÇARŞAMBA MESLEK YÜKSEKOKULU
64
84
74
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
81
88
84,5
70
71
70,5
GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
VEZİRKÖPRÜ MESLEK
YÜKSEKOKULU
ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI
64
68
70
60
59
59,5
73
74
73,5
26
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRETİM TÜRÜ
I.ÖĞRETİM
II.ÖĞRETİM
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL
TOPLAM
13
149
247
27
536
157
87
1384
88
38
76
102
28
57
2169
807
2976
55
138
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU
28
6
HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
114
KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU
65
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
218
SAĞLIK HİZ MESLEK YÜKSEKOKULU
135
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU
54
96
SİNOP MESLEK YÜKSEKOKULU
143
62
GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
54
TIP FAKÜLTESİ
149
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
223
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
27
24
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
341
195
ZİRAAT FAKÜLTESİ
154
3
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
85
2
EĞİTİM FAKÜLTESİ
850
534
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
52
36
SİNOP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
38
SİNOP EĞİTİM FAKÜLTESİ
76
SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
102
SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
28
YAŞAR DOĞU BED EĞT SPOR YO
44
LİSANS TOPLAMI
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
29
ÇARŞAMBA MESLEK YÜKSEKOKULU
105
193
34
114
65
465
135
150
205
54
29
105
247
ÖNLİSANS TOPLAMI
866
683
1549
ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI
3035
1490
4525
ENSTİTÜLER YLİSANS DOK
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
252
29
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
66
5
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
10
19
ENSTİTÜ TOPLAMI
GENEL TOPLAM
27
328
3416
281
71
29
53
381
1490
4906
2006 YILI CARİ GİDERLERE GÖRE ÖĞRENCİ MALİYETLERİ TABLOSU
KURUMSAL
KOD
38 22 30 30
38 22 33 30
38 22 33 34
38 22 33 38
38 22 35 36
38 22 35 37
38 22 36 30
38 22 40 40
38 22 42 42
38 22 42 44
38 22 43 43
38 22 43 47
38 22 43 49
38 22 46 41
38 22 46 43
38 22 46 45
38 22 46 46
38 22 46 47
38 22 46 48
38 22 47 40
38 22 47 41
38 22 47 43
38 22 47 44
38 22 50 54
38 22 52 51
38 22 52 53
38 22 54 52
38 22 55 52
38 22 57 50
BİRİM ADI
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Sinop Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Samsun Fen-Edebiyat Fakültesi
Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sinop Su Ürünleri Fakültesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Bafra Meslek Yüksekokulu
Boyabat Meslek Yüksekokulu
Kavak Meslek Yüksekokulu
Terme Meslek Yüksekokulu
Çarşamba Meslek Yüksekokulu
Sinop Meslek Yüksekokulu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Ayancık Meslek Yüksekokulu
Gerze Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Samsun Eğitim Fakültesi
Sinop Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Havza Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
28
CARİ
ÖĞRENCİ
CARİ
GİDER
SAYISI
GİD.ÖĞR.MALİYETİ
(2)
(1/2)
(1)
817.324
123
6.645
19.314.554
1.146
16.854
1.594.901
255
6.255
341.379
2.354
145
442.565
409
1.082
218.398
158
1.382
410.035
503
815
2.490.109
698
3.567
6.562.245
3.582
1.832
628.657
369
1.704
2.505.424
1.534
1.633
2.871.905
3.929
731
1.438.474
375
3.836
730.267
1.708
428
479.394
730
657
127.901
200
640
186.484
214
871
285.149
519
549
234.341
147
1.594
222.359
314
708
94.607
138
686
121.639
82
1.483
131.352
230
571
437.019
371
1.178
6.309.686
6.805
927
547.805
563
973
1.520.569
205
7.417
416.857
381
1.094
218.330
283
771
50.882.404
22.918
6- Sunulan Hizmetler
Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinde belirlenen amaçları gerçekleştirmek
için aynı Kanunun 5 inci maddesindeki ana ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek
azminde olan ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ;
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Fen-Edebiyat, Diş Hekimliği, Mühendislik, Ziraat, İlahiyat,
Samsun Eğitim, Sinop Su Ürünleri, Veteriner, Samsun İktisadi ve İdari Bilimler, Sinop FenEdebiyat, Sinop Eğitim ve Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden,
b) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar
Enstitülerinden,
c) Rektörlüğe bağlı 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarından,
d) Rektörlüğe bağlı Samsun, Bafra, Havza, Kavak, Boyabat, Vezirköprü, Terme,
Çarşamba, Sinop, Ayancık ve Gerze Meslek Yüksekokulları, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu ile Samsun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Samsun ve Sinop
Sağlık
Yüksekokullarından,
e) Rektörlüğe bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Sorunları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fındık ve Diğer
Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Yabancı
Diller Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ornitoloji Araştırma Merkezi, Ekosistemleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Ortak Dersler ve Enformatik
Bölümlerinden oluşmaktadır.
Ekonomik ve sosyal şartlar yönünden gelişmeye elverişli bulunan Orta Karadeniz
Bölgesinde, ulaşım ağlarının odaklandığı ve yerleşim olarak etkinliği geniş bir çevreye
yayılan Samsun şehrinde 01.04.1975 tarih ve 1873 sayılı kanun ile kurulan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken çağdaş bilimin tüm bilgi ve
tekniğinin öğrencilerine aktarılmasını sağlayan, diğer yandan yurt ve yurttaş sorunlarının kısa
zamanda çözüme kavuşması için tüm imkanları ile vatandaşlarımızın günlük hayatta yol
göstericisi olmaya özen göstermektedir.
7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
esaslarına göre teşkilatlanmıştır.
Buna göre Üniversitemizin yönetim örgütü; Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi
Rektör, Rektöre bağlı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Senato, Yönetim Kurulu,
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Merkezler, Konservatuvarlar ve Genel Sekretere bağlı
Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünden
oluşmaktadır. (Detaylar 9’ uncu sayfada yer alan Teşkilat Şemasında görülebilir.)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01/01/2006 tarihinde tüm
hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden,
iç kontrol sistemi ilgili Kanun çerçevesinde
yürütülmüştür.
Üniversitemiz merkez teşkilatı 11 fakülte, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 4
enstitü ve 11 araştırma uygulama merkezi olmak üzere, toplam 41 yükseköğretim kurumu ile
Rektörlüğe bağlı idari teşkilatlardan oluşmaktadır. Üniversitemizin temel fonksiyonları bu
birimler tarafından yürütülmektedir.
29
Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Konservatuvar ve Merkezlerimizde harcama yetkilileri
sırayla Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü, Konservatuvar Müdürü ve
Merkez Müdürleridir. Rektörlük örgütünde harcama yetkilisi görevi ise, Maliye Bakanlığının
01.03.2006 tarihli ve B.07.0.BMK.026.(099) sayılı yazılarına istinaden Genel Sekreter
uhdesinde birleştirilmiştir. Rektörlük örgütünde gerçekleştirme görevlisi görevleri ise, yapım
ve büyük onarım işleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığının harcamaları için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Rektörlük
örgütünde bulunan diğer birimlerin harcamaları için İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
tarafından yürütülmektedir.
Mali işlemlerin sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri harcama
birimlerince yapılmaktadır. Aynı şekilde bütçe işlemleri sırasında 2006 yılı ocak ayında
kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da tahakkuk evrakları gerekli ön mali
kontrollere tabi tutulmaktadır. 2006 yılında ön mali kontrole tabi tutulan tahakkuk evrakı
sayısı 29.369 dur.
2007 yılında iç denetçi atamalarının gerçekleştirilmesiyle, iç kontrol sisteminin
mevzuatında belirlendiği şekilde oluşturulması sağlanacaktır.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Amaç:
Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek,
bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt
dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek,
evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.
Hedef:
Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve
sayıda insan gücü yetiştirmek.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
1975 yılında 1873 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemiz, bugün 17 yerleşkede, 41
yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren bir bölge Üniversitesidir.
Kaliteli eğitim-öğretim vermek en büyük temel politikasıdır. Ayrıca, Karadeniz Bölgesinin en
büyük sağlık kuruluşu olan 900 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş
Hekimliği Fakültesi, sağlık hizmetlerinde bölgeye en büyük katkıyı sağlamaktadır. Kısa
vadede faaliyete geçmesi planlanan Hayvan Hastanesi ile de hayvan sağlığı konusunda
bölgemize hizmet vermek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Ayrıca; her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşan,
bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite yaratmak olan ve
sorgulayan, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru
30
kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı evrensel değerlere açık,
topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiştirmektir.
Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üreterek, toplumsal kalkınmaya katkıda
bulunmak, ulusal ve evrensel kültür değerlerine sahip çıkarak, toplumla bütünleşerek, eğitimöğretimde, araştırma ve uygulamada, toplam kaliteye ulaşmak için önce insan odaklı bir
anlayışla mutlu bireylerden oluşan bir toplum yaratmaktır. Üniversitemizin üstlendiği bu
sorumluluğun gerçekleşmesiyle ilgili gerekli her türlü alt yapı ve donanıma sahip bulunan
üniversitemiz, gençleri 21’nci yüzyıla hazırlayarak, yeni dünya düzeninde hak ettikleri
konuma gelmelerini sağlamak üzere, geleceğimizin gençliğini yetiştirmek amacıyla
faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.
Yeni kurulan 15 Üniversite arasında Üniversitemiz bünyesinden ayrılarak oluşturulan:
Ordu ve Amasya Üniversiteleri bulunmaktadır.
17 Mart 2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla;
Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ordu Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
ORDU ÜNİVERSİTESİ’ne,
Amasya Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi
Amasya Fen Edebiyat Fakültesi
Amasya Mimarlık Fakültesi
Amasya Eğitim Fakültesi
Amasya Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Amasya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
AMASYA ÜNİVERSİTESİ’ne devredilmiştir.
(Ordu ve Amasya Üniversitelerinin idari hizmetleri Üniversitemiz bünyesinde
yürütülmektedir.)
31
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2006 YILI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(KURUMSAL SINIFLANDIRMA)
Kurumsal Kod
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
TOPLAM
00
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
30
33
33
33
35
35
35
35
36
38
40
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
50
50
52
52
52
53
53
54
54
55
55
57
60
60
Birim Adı
02
02
03
04
05
07
09
10
11
13
24
30
30
34
38
36
37
38
39
30
30
40
42
43
44
45
42
43
47
49
41
42
41
42
43
44
45
46
47
48
49
40
41
43
44
40
49
54
58
51
52
53
52
53
52
53
52
57
50
55
56
Özel Kalem
Özel Kalem
Savunma Uzm.
İd.ve M.İşl.D.B.
Personel Dairesi
Küt.veDok.D.Bş.
S.K.ve Sp D.B.
Bilgi İşlem D.
Y.İşl.ve Tek.Dai.
Öğrenci İşl. Dai.
Hukuk Müşv.
Sağlık Bil. Ens.
Tıp Fakültesi
Diş Hek.Fak.
Vet.Fak.
Sams.Sağl. Y.O
Sin.Sağl. Y.O
Amasya S.Y.O.
Ordu S.Y.O.
Sağl.H.M.Y.O
Uyg.ve Arş. Ha.
Fen Bil. Ens.
Sam.Fen-Ed.F.
Ordu Fen-Ed.F.
Sin.Fen-Ed. F.
Amsy Fen-Ed.F.
Amsy.Mim.Fak.
Müh. Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sin. Su Ür. Fak.
Fatsa Den.Bil.F.
Amsy.Mes.T.Eğ.
Samsun MYO
Amasya MYO
Bafra MYO
Merzifon MYO
Boyabat MYO
Kavak MYO
Terme MYO
Çarşamba MYO
Mesudiye MYO
Sinop MYO
Vezirköprü MYO
Ayancık MYO
Gerze MYO
Bilgi İşl.Merkezi
Diğer Merkezler
Sosyal Bil.Ens.
Güzel San. Ens.
Sams.Eğit.Fak.
Amsy.Eğt.Fak.
Sinop Eğit.Fak.
Samsun İİBF
Boyabat İİBF
İlahiyat Fak.
Ünye İ.İ.B.F.
Y.Doğu BESYO
19 Mayıs Kons.
Havza MYO
Diğer Merkezler
Bölümler
KBÖ
5.151.200
1.354.264
32.000
12.069.599
739.290
742.080
12.949.829
236.365
7.487.245
304.325
121.030
321.450
19.759.510
1.815.070
1.888.830
364.130
234.480
391.845,00
86.340,00
432.405
12.030.551
1.567.355
6.785.552
591.745,00
482.125
182.140,00
24.500,00
2.183.810
3.887.975
1.399.580
29.500,00
29.500,00
875.525
1.922.345,00
567.545
467.815,00
123.805
200.585
238.630
264.460
156.210,00
355.710
28.415
130.490
115.940
6.000
2.350
299.520
118.130
5.993.610
2.596.355,00
477.535
321.745
36.385
1.626.360
192.910,00
425.040
514.675
235.300
22.560
1.930.350
115.921.920
EKLENEN
DÜŞÜLEN
2.384.410
46.700
0
1.826.064
33.100
22.650
817.675
5.050
281.500
17.230
91.440
501.300
1.042.000
1.455
255.600
90.900
10.000
0,00
0,00
7.400
457.300
990.000
3.986
0,00
157.608
0,00
0,00
359.900
50.920
55.800
8.600,00
0,00
0
0,00
10.700
2.940,00
14.660
2.400
59.268
1.200
0,00
0
68.800
1.200
30.250
0
0
173.700
7.800
485.200
7.500,00
105.500
128.450
8.860
22.263
46.800,00
51.470
40.550
2.000
1.000
165.300
10.956.399
29.820
131.631
550
11.205
6.045
8.355
1.180.610
2.720
105.040
6.950
3.330
3.850
92.280
38.125
50
8.112
13.360
82.332,00
29.945,00
770
6.360
59.100
100.530
113.481,00
468
22.967,00
24.500,00
7.360
38.920
2.480
2.322,00
25.523,00
120.600
504.501,00
39.140
113.533,00
6.600
300
9.186
17.760
55.912,00
120.830
395
1.840
12.290
5.000
1.280
34.630
1.210
1.710
481.347,00
10.230
14.290
6.200
2.563
29.742,00
6.490
7.320
15.190
1.910
70
3.781.160
32
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
7.505.790
1.269.333
31.450
13.884.458
766.345
756.375
12.586.894
238.695
7.663.705
314.605
209.140
818.900
20.709.230
1.778.400
2.144.380
446.918
231.120
309.513,00
56.395,00
439.035
12.481.491
2.498.255
6.689.008
478.264,00
639.265
159.173,00
0,00
2.536.350
3.899.975
1.452.900
35.778,00
3.977,00
754.925
1.417.844,00
539.105
357.222,00
131.865
202.685
288.712
247.900
100.298,00
234.880
96.820
129.850
133.900
1.000
1.070
438.590
124.720
6.477.100
2.122.508,00
572.805
435.905
39.045
1.646.060
209.968,00
470.020
547.905
222.110
21.650
2.095.580
123.097.159
7.451.315
1.259.259
31.016
13.240.723
764.693
679.900
12.484.964
237.680
6.291.085
313.051
208.711
818.240
20.703.796
1.776.952
1.542.997
444.393
228.820
307.015,00
54.661,00
438.271
12.471.761
2.497.103
6.680.514
476.185,00
636.941
158.769,00
0,00
2.532.139
3.594.867
1.449.788
35.778,00
3.977,00
754.278
1.414.218,00
536.663
355.438,00
130.460
201.240
287.325
246.945
98.423,00
233.429
96.546
128.653
132.731
608
909
437.712
124.390
6.470.534
2.117.523,00
570.707
434.949
38.987
1.644.381
207.172,00
469.374
547.207
220.684
21.497
2.095.331
119.833.678
BLOKE
54.475
10.074
434
643.735
1.652
76.475
101.930
1.015
1.372.620
1.554
429
660
5.434
1.448
601.383
2.525
2.300
2.498,00
1.734,00
764
9.730
1.152
8.494
2.079,00
2.324
404,00
0,00
4.211
305.108
3.112
0,00
0,00
647
3.626,00
2.442
1.784,00
1.405
1.445
1.387
955
1.875,00
1.451
274
1.197
1.169
392
161
878
330
6.566
4.985,00
2.098
956
58
1.679
2.796,00
646
698
1.426
153
249
3.263.481
HARCAM
A
5.919.185
1.258.931
5.841
13.076.976
762.105
668.637
9.843.993
217.015
6.271.786
312.634
163.951
817.324
19.314.554
1.594.901
1.541.516
442.565
218.398
307.011,62
54.656,38
410.035
12.440.852
2.490.109
6.562.245
476.179,41
628.657
158.768,57
0,00
2.505.424
3.570.905
1.438.474
35.775,79
3.976,39
730.267
1.414.213,25
479.394
355.434,17
127.901
186.484
285.149
234.341
98.420,31
222.359
94.607
121.639
131.352
588
898
437.019
119.283
6.309.686
2.117.516,65
547.805
421.744
38.053
1.520.569
207.154,57
416.857
546.428
218.330
19.518
2.094.559
113.010.950
KALAN
1.532.130
328
25.175
163.747
2.588
11.263
2.640.971
20.665
19.299
417
44.760
916
1.389.242
182.051
1.481
1.828
10.423
3,38
4,62
28.236
30.909
6.994
118.269
5,59
8.284
0,43
0,00
26.715
23.962
11.314
2,21
0,61
24.011
4,75
57.269
3,83
2.559
14.756
2.176
12.604
2,69
11.070
1.939
7.014
1.379
20
11
693
5.107
160.848
6,35
22.902
13.205
934
123.812
17,43
52.517
779
2.354
1.979
772
6.822.729
2005 YILI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(KURUMSAL SINIFLANDIRMA)
Kurumsal Kod
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
38
22
TOPLAM
00
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
30
33
33
33
35
35
35
35
36
38
40
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
50
50
52
52
52
53
53
54
54
55
55
57
60
60
Birim Adı
02
02
03
04
05
07
09
10
11
13
24
30
30
34
38
36
37
38
39
30
30
40
42
43
44
45
42
43
47
49
41
42
41
42
43
44
45
46
47
48
49
40
41
43
44
40
49
54
58
51
52
53
52
53
52
53
52
57
50
55
56
Özel Kalem
Özel Kalem
Savunma Uzm.
İd.ve M.İşl.D.B.
Personel Dairesi
Küt.veDok.D.Bş.
S.K.ve Sp D.B.
Bilgi İşlem D.
Y.İşl.ve Tek.Dai.
Öğrenci İşl. Dai.
Hukuk Müşv.
Sağlık Bil. Ens.
Tıp Fakültesi
Diş Hek.Fak.
Vet.Fak.
Sams.Sağl. Y.O
Sin.Sağl. Y.O
Amasya S.Y.O.
Ordu S.Y.O.
Sağl.H.M.Y.O
Uyg.ve Arş. Ha.
Fen Bil. Ens.
Sam.Fen-Ed.F.
Ordu Fen-Ed.F.
Sin.Fen-Ed. F.
Amsy Fen-Ed.F.
Amsy.Mim.Fak.
Müh. Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sin. Su Ür. Fak.
Fatsa Den.Bil.F.
Amsy.Mes.T.Eğ.
Samsun MYO
Amasya MYO
Bafra MYO
Merzifon MYO
Boyabat MYO
Kavak MYO
Terme MYO
Çarşamba MYO
Mesudiye MYO
Sinop MYO
Vezirköprü MYO
Ayancık MYO
Gerze MYO
Bilgi İşl.Merkezi
Diğer Merkezler
Sosyal Bil.Ens.
Güzel San. Ens.
Sams.Eğit.Fak.
Amsy.Eğt.Fak.
Sinop Eğit.Fak.
Samsun İİBF
Boyabat İİBF
İlahiyat Fak.
Ünye İ.İ.B.F.
Y.Doğu BESYO
19 Mayıs Kons.
Havza MYO
Diğer Merkezler
Bölümler
KBÖ
378.783
22.101.514
32.000
9.957.856
938.885
780.500
1.680.466
189.965
6.086.877
356.375
111.380
488.700
14.885.010
1.622.370
593.707
488.780
321.730
285.595
362.190
681.755
13.628.127
1.225.655
5.876.252
621.045
332.825
332.825
17.000
1.901.110
2.622.238
1.296.730
13.000
13.000
535.875
1.311.045
356.595
408.315
630.155
212.535
200.580
178.460
186.860
215.160
39.115
24.430
141.890
158.990
8.000
444.870
186.820
4.999.460
1.808.605
510.985
266.295
54.335
1.215.260
347.710
471.540
539.625
276.500
20.000
1.870.200
107.614.620
EKLENEN
5.123.712
621.274
0
2.257.738
5.790
29.070
8.938.253
26.339
559.290
17.714
86.600
3.400
2.167.650
66.300
252.500
0
5.500
4.537
12.600
28.500
1.842.324
381.200
790.227
82.800
133.013
133.013
33.000
232.995
88.814
127.461
37.000
37.000
365.398
605.192
237.191
103.629
31.613
3.500
68.757
93.356
51.000
91.692
500
0
38.723
13
0
0
0
1.180.834
797.307
2.500
34.600
0
272.002
10.000
44.632
51.200
2.700
5.650
9.000
28.161.895
DÜŞÜLEN
16.070
19.531.774
27.530
103.470
81.530
39.180
23.650
6.230
57.340
95.010
15.650
52.440
252.440
45.710
7.250
142.770
131.570
113.930
117.830
285.000
138.550
83.650
402.500
81.200
1.790
1.790
0
133.350
38.870
89.600
0
0
136.060
130.710
57.600
87.300
59.260
23.730
48.050
37.650
61.550
35.600
3.400
24.080
73.300
67.040
5.800
159.900
79.550
645.430
3.950
72.920
13.700
31.100
24.790
168.050
81.070
52.600
78.680
840
44.300
24.429.195
33
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
5.486.425
3.191.013
4.470
12.112.124
863.145
770.390
10.595.069
210.074
6.588.827
279.079
182.330
439.660
16.800.220
1.642.960
838.957
346.010
195.660
176.202
256.960
425.255
15.331.901
1.523.205
6.263.979
622.645
464.048
464.048
50.000
2.000.755
2.672.182
1.334.591
50.000
50.000
765.213
1.785.527
536.186
424.644
602.508
192.305
221.287
234.166
176.310
271.252
36.215
350
107.313
91.963
2.200
284.970
107.270
5.534.864
2.601.962
440.565
287.195
23.235
1.462.472
189.660
435.102
538.225
200.520
24.810
1.834.900
111.347.321
5.486.425
3.191.013
4.470
12.112.124
863.145
770.390
10.595.069
210.074
6.588.827
279.079
182.330
439.660
16.800.220
1.642.960
838.957
346.010
195.660
176.202
256.960
425.255
15.331.901
1.523.205
6.263.979
622.645
464.048
464.048
50.000
2.000.755
2.672.182
1.334.591
50.000
50.000
765.213
1.785.527
536.186
424.644
602.508
192.305
221.287
234.166
176.310
271.252
36.215
350
107.313
91.963
2.200
284.970
107.270
5.534.864
2.601.962
440.565
287.195
23.235
1.462.472
189.660
435.102
538.225
200.520
24.810
1.834.900
111.347.321
BLOKE
HARCAMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.951.499
1.216.706
4.448
11.582.659
858.908
763.679
10.575.413
205.108
6.514.127
269.166
163.633
425.202
16.669.975
1.617.951
827.083
341.250
190.291
171.226
251.845
418.466
15.288.538
1.514.777
6.234.017
575.235
453.636
453.636
20.347
1.956.922
2.640.920
1.310.081
12.744
5.989
750.722
1.762.353
514.376
407.522
596.618
191.212
218.103
231.196
148.569
264.956
35.356
337
99.547
90.400
2.175
284.676
105.258
5.504.806
2.511.348
437.265
282.564
21.413
1.457.804
175.559
426.036
512.450
200.018
19.506
1.826.516
105.275.231
KALAN
2.534.925
1.974.307
21
529.464
4.236
6.711
19.656
4.967
74.700
9.913
18.697
14.458
130.245
25.009
11.874
4.760
5.369
4.976
5.115
6.789
43.364
8.428
29.962
47.410
10.412
10.412
29.653
43.833
31.262
24.510
37.256
44.011
14.492
23.173
21.810
17.123
5.890
1.093
3.183
2.970
27.741
6.296
859
13
7.766
1.562
25
294
2.012
30.058
90.614
3.300
4.631
1.822
4.668
14.102
9.066
25.775
502
5.304
8.384
6.072.090
2006 YILI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA)
FONKSİYONEL KOD
AÇIKLAMA
01
Genel Kamu Hizmetleri
02
Savunma Hizmetleri
03
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.
07
Sağlık Hizmetleri
08
Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri
09
Eğitim Hizmetleri
TOPLAM
KBÖ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
BLOKE
HARCAMA
KALAN
5.428.104
775.893
21.048
6.182.949
6.168.494
14.455
6.043.012
125.482
32.000
0
550
31.450
31.016
434
5.841
25.175
1.996.239
540.580
129.598
2.407.221
2.396.569
10.652
2.396.073
496
13.840.551
457.300
6.360
14.291.491
14.017.924
273.567
13.957.211
60.713
966.080
52.650
2.605
1.016.125
839.650
176.475
828.632
11.018
93.658.946
9.129.976
3.620.999
99.167.923
96.380.025
2.787.898
89.780.181
6.599.845
115.921.920
10.956.399
3.781.160
123.097.159
119.833.678
3.263.481
113.010.950
6.822.729
2005 YILI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA)
FONKSİYONEL KOD
AÇIKLAMA
01
Genel Kamu Hizmetleri
02
Savunma Hizmetleri
03
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.
07
Sağlık Hizmetleri
08
Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri
09
Eğitim Hizmetleri
TOPLAM
KBÖ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
BLOKE
HARCAMA
KALAN
4.369.104
1.203.661
217.630
5.355.135
5.355.135
0
5.193.929
32.000
0
27.530
4.470
4.470
0
4.449
161.205
21
1.515.639
286.600
270
1.801.969
1.801.969
0
1.778.463
23.506
15.395.185
1.157.320
138.550
16.413.955
16.413.955
0
16.361.420
52.535
1.021.375
52.150
39.180
1.034.345
1.034.345
0
1.028.913
5.432
85.281.317
25.462.165
24.006.035
86.737.447
86.737.447
0
80.908.056
5.829.391
107.614.620
28.161.895
24.429.195
111.347.321
111.347.321
0
105.275.231
6.072.090
34
2006 YILI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(EKONOMİK SINIFLANDIRMA)
KODU
01
AÇIKLAMA
KBÖ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
BLOKE
HARCAMA
KALAN
PERSONEL GİDERLERİ
68.637.800
5.370.820
1.450.779
72.557.841
72.557.841
0
69.473.704
3.084.137
1
MEMURLAR
64.420.900
5.222.520
1.325.482
68.317.938
68.317.938
0
66.232.586
2.085.352
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
80.000
18.600
220
98.380
98.380
0
75.438
22.942
3
İŞÇİLER
3.158.000
85.000
0
3.243.000
3.243.000
0
2.700.797
542.203
4
GEÇİCİ PERSONEL
978.900
9.000
125.077
862.823
862.823
0
448.301
414.522
5
DİĞER PERSONEL
0
35.700
0
35.700
35.700
0
16.582
19.118
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
9.296.100
726.000
132.899
9.889.201
9.889.201
0
9.364.479
524.722
1
MEMURLAR
8.400.000
712.720
104891
9.007.829
9.007.829
0
8.848.984
158.845
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
4.000
3.780
0
7.780
7.780
0
6.108
1.672
3
İŞÇİLER
773.000
8.000
0
781.000
781.000
0
461.611
319.389
4
GEÇİCİ PERSONEL
119.100
1500
28.008
92.592
92.592
0
47.776
44.816
19.208.020
2.359.669
1.698.482
19.869.207
19.537.406
331.801
18.157.362
1.380.044
6.983.520
1.264.646
235.547
8.012.619
7.794.801
217.818
7.428.455
366.346
587.500
193.734
28.858
752.376
720.913
31.463
676.472
44.441
02
03
2
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
27.000
70.000
4.800
92.200
92.200
0
40.361
51.839
5
HİZMET ALIMLARI
4.499.500
217.910
277.865
4.439.545
4.373.611
65.934
4.311.705
61.906
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
32.000
50.000
0
82.000
81.284
716
69.585
11.699
434.000
131.579
50.042
515.537
502.154
13.383
462.388
39.766
7
8
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
180.500
35.700
38.171
178.029
175.542
2.487
161.813
13.729
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
6.464.000
396.100
1.063.199
5.796.901
5.796.901
0
5.006.582
790.319
CARİ TRANSFERLER
1.072.000
0
400.000
672.000
672.000
0
664.447
7.553
1
GÖREV ZARARLARI
290.000
0
0
290.000
290.000
0
289.890
110,23
2
HAZİNE YARDIMLARI
146.000
0
0
146.000
146.000
0
146.000
0
230.000
0
0
230.000
230.000
0
222.834
7.167
400.000,00
0
400.000,00
0
0
0
0
0
05
3
4
6
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN
TRANSFERLER
6.000,00
0
0
6.000,00
6.000,00
0
5.723,83
276,17
SERMAYE GİDERLERİ
17.708.000
2.499.910
99.000
20.108.910
17.177.230
2.931.680
15.350.955
1.826.274
1
MAMUL MAL ALIMLARI
7.670.000
2.375.910
0
10.045.910
9.518.230
527680
7.991.383
1.526.846
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
50.000
0
0
50.000
38.500
11500
38.500
0
0
25.000
0
25.000
25.000
0
4.392
20.608
8.771.000
30.000
99.000
8.702.000
6.381.000
2.321.000
6.122.914
258.085
1.152.000
69.000
0
1.221.000
1.169.000
52.000
1.168.454
546
65.000,00
0
0
65.000,00
45.500,00
19.500,00
25.311,54
20.188,46
115.921.920
10.956.399
3.781.160
123.097.159
119.833.678
3.263.481
113.010.947
6.822.729
06
4
5
7
9
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
KURUM TOPLAMI
35
2005 YILI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(EKONOMİK SINIFLANDIRMA)
(YTL.)
KODU
1
AÇIKLAMA
KBÖ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
BLOKE
HARCAMA
KALAN
PERSONEL GİDERLERİ
54.207.250
8.761.565
3.089.000
59.879.815
59.879.815
0
59.183.878
695.937
1
MEMURLAR
53.935.000
8.285.252
3.089.000
59.131.252
59.131.252
0
58.612.223
519.029
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
4
5
72.250
43.450
0
115.700
115.700
0
76.299
39.401
185.000
87.480
0
272.480
272.480
0
231.958
40.522
GEÇİCİ PERSONEL
15.000
0
0
15.000
15.000
0
14.987
13
DİĞER PERSONEL
0
345.383
0
345.383
345.383
0
248.411
96.972
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
7.653.000
1.047.935
580.300
8.120.635
8.120.635
0
7.908.607
212.028
1
MEMURLAR
7.588.000
942.100
580.300
7.949.800
7.949.800
0
7.816.713
133.087
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0
19.550
0
19.550
19.550
0
2.094
17.456
3
İŞÇİLER
40.000
10.120
0
50.120
50.120
0
44.558
5.562
4
GEÇİCİ PERSONEL
25.000
0
0
25.000
25.000
0
3.075
21.925
5
DİĞER PERSONEL
0
76.165
0
76.165
76.165
0
42.167
33.998
10.122.000
3.795.730
1.189.700
12.728.030
12.728.030
0
12.138.130
589.900
3.600.200
879.292
188.650
4.290.842
4.290.842
0
4.279.198
11.644
470.500
132.670
79.670
523.500
523.500
0
497.688
25.812
2
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
3
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL
VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
16.000
80.000
0
96.000
96.000
0
73.165
22.835
5
HİZMET ALIMLARI
947.400
931.339
36.000
1.842.739
1.842.739
0
1.488.362
354.377
6.000
0
0
6.000
6.000
0
5.993
7
147.900
208.460
25.960
330.400
330.400
0
326.654
3.746
35.000
52.449
4.100
83.349
83.349
0
75.713
7.636
8
TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL MAL ALIM,
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE
GİDERLERİ
6
7
5
CARİ TRANSFERLER
4.899.000
1.511.520
855.320
5.555.200
5.555.200
0
5.391.357
163.843
22.660.773
8.765.098
19.526.895
11.898.976
11.898.976
0
9.949.874
1.949.102
436.475
0
0
436.475
436.475
0
436.402
73
21.624.020
0
19.526.895
2.097.125
2.097.125
0
149.820
1.947.305
1
GÖREV ZARARLARI
2
HAZİNE YARDIMLARI
3
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
229.724
0
0
229.724
229.724
0
229.724
0
4
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
364.562
8.765.098
0
9.129.660
9.129.660
0
9.129.660
0
6
YURTDIŞINA YAPILAN
TRANSFERLER
5.992
0
0
5.992
5.992
0
4.268
1.724
SERMAYE GİDERLERİ
12.971.597
5.791.568
43.300
18.719.865
18.719.865
0
16.094.742
2.625.124
3.822.203
4.630.123
0
8.452.326
8.452.326
0
5.944.335
2.507.991
3
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
48.175
0
0
48.175
48.175
0
47.734
441
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI
VE KAMULAŞTIRMASI
0
25.000
0
25.000
25.000
0
0
25.000
5
GAYRİMENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ
6.961.286
728.304
43.300
7.646.290
7.646.290
0
7.625.191
21.099
2.063.817
408.141
0
2.471.958
2.471.958
0
2.425.697
46.260
76.116
0
0
76.116
76.116
0
51.784
24.332
107.614.620
28.161.895
24.429.195
111.347.321
111.347.321
0
105.275.231
6.072.090
6
1
7
9
GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERLERİ
DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ
KURUM TOPLAMI
36
2006 YILI ÖZ GELİR-GİDER CETVELİ
(YTL.)
GELİR
EKONOMİK
KOD
AÇIKLAMA
ÖZ GELİR
HARCAMA
3.460.394,00
02.1.1.02
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
4.047.460,35
02.1.5.20
Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler
4.914.164,40
02.1.5.29
Yükseköğretim Diğer Gelirleri
2.759.476,11
02.1.6.90
Diğer Hizmet Gelirleri
02.1.5.21
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
02.3.1.01
Lojman Kira Gelirleri
254.334,47
02.3.1.90
Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri
285.869,53
02.3.1.03
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
8.439.028,00
128.297,79
5.828.536,00
KALAN
587.066,35
102.600,30
5.088.846,00
508.964,00
31.971,45
18.218.870,10 17.497.232,00
721.638,10
731,45
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Mali tablolarda görüldüğü üzere Üniversitemizin “06.5 – Gayrimenkul Sermaye
Üretim Giderleri” ekonomik kodunda yer alan 2006 yılı inşaat ödeneklerinin % 27’ ye yakın
bölümü bloke edilmiştir. 2.321.000,00 YTL. bloke ödeneğin serbest bırakılmaması nedeniyle
inşaatların iş programlarında aksaklıklar olmuş ve yıl başında programlanan hedeflere
ulaşılamamıştır. Sonuç olarak, inşaatların tamamlanma sürecinin uzatılmasına sebebiyet
verilmiştir.
2005 mali yılı ödenekleriyle, 2006 mali yılı ödenekleri arasında blokeler dikkate
alındığında ödenek artışı olmadığı görülmektedir. Bu da eğitim, sağlık ve araştırma
hizmetlerinin yürütülmesinde sıkıntı yaratmaktadır.
3- Mali Denetim Sonuçları
Üniversitemizin 2005 yılı hesaplarının denetimi Sayıştay’ca yapılmış olup, ilamı
henüz gelmemiştir.
2006 yılı hesaplarının Sayıştay’ca denetimine başlanmamıştır.
4- Diğer Hususlar
Ordu Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi’ne bağlanan fakülte ve yüksekokullarımızın
ödenek devirleri 07.11.2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren mali işlemler
ilgili Üniversiteler adına Üniversitemiz bünyesinde yürütülmektedir.
37
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 yılında Hacettepe Üniversitesine
bağlı Samsun Tıp Fakültesi adı altında kurulmuş olup 1975 yılında 1873 sayılı kanunla
kurulan Üniversitemize bağlanmıştır. İlk olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile
yapılan bir protokolle Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir bölümünde çalışmaya
başlanmış, 1986 yılında Kurupelit semtinde inşaatı tamamlanan Tıp Fakültesi binasına
taşınılmıştır. 450 yataklı olarak başlayan Fakülte Hastanesi hızla 900 yatak kapasitesine
ulaşmıştır. Tıp Fakültesi’nden 30 Haziran 2006’da 28.yıl mezunları olarak 110 öğrenci
diploma almıştır.
Tıp Fakültesinde Temel Tıp, Dahili Tıp, Cerrahi Tıp bölümleri olmak üzere üç
bölümde yer alan 42 Anabilim Dalı mevcuttur.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
–Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
–Anatomi Anabilim Dalı
–Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
–Fizyoloji Anabilim Dalı
–Biyofizik Anabilim Dalı
–Biyokimya Anabilim Dalı
–Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
–Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
–Biyoistatistik Anabilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
–Adli Tıp Anabilim Dalı
–Farmakoloji Anabilim Dalı
–Deontoloji Anabilim Dalı
–İç Hastalıkları Anabilim Dalı
–Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
–Psikiyatri Anabilim Dalı
–Halk Sağlığı Anabilim Dalı
–Radyodiagnostik Anabilim Dalı
–Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı
–Nükleer Tıp Anabilim Dalı
–Nöroloji Anabilim Dalı
–Dermatoloji Anabilim Dalı
–Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
–Klinik Bak. ve Enf.Anabilim Dalı
–Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
–Kardiyoloji Anabilim Dalı
–Aile Hekimliği Anabilim Dalı
–Acil ve İlkyardım Anabilim Dalı
–Çocuk Psikiyatrisi
–Tıbbi Genetik
38
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
–Genel Cerrahi Anabilim Dalı
–Patoloji Anabilim Dalı
–Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
–Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
–Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
–Nörosirürji Anabilim Dalı
–Plastik ve Rek.Cerrahisi Anabilim Dalı
–Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
–Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
–Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
–Üroloji Anabilim Dalı
–Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
–Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Fakültemiz Yoğun bakım ünitelerimizin genişletme ve yenilenmesi yapılarak hizmete
açılmıştır. Diyaliz ve Onkoloji Merkezinin inşaatı tamamen bitirilerek hizmete alınmış
bulunmaktadır. Şu anda aktif olarak kullanılmaktadır. Çocuk Hastanesindeki çocuk servisleri
kısmen bitirilerek hizmete açılmak üzere son hazırlıkları yapılmaktadır. Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı yenilenmiştir. Tıbbi Atık Ünitesi kurulmuştur.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi adıyla ilk kez 1975 yılında Kanun’la kurulan
Fakültemiz akademik ve idari birimleriyle üniversitemizin en gelişmiş fakültelerinden biridir.
İsmi daha sonra 1982 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fen-Edebiyat
Fakültesinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim programları uygulanmaktadır. Bu
programlardan ayrı olarak Fen Bilimleri alanında 3843 Sayılı Kanun gereği ikici öğretimde
(GECE ÖĞRETİMİ) yapılmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesinin bölüm sayısı Fen Bilimleri
eğitimi veren, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İstatistik, Sosyal Bilimler dalında eğitim
veren, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve Sosyal
Antropoloji Bölümü olmak üzere toplam 12’dir. Fen-Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya,
Matematik, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İstatistik ve Tarih bölümlerinde yüksek lisans ve
doktora eğitimi yapılmaktadır. Fakültenin Bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda verilmiştir.
Fizik Bölümü
–Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
–Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
–Nükleer Fizik Anabilim Dalı
–Genel Fizik Anabilim Dalı
–Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
Kimya Bölümü
–Anorganik Kimya Anabilim Dalı
–Organik Kimya Anabilim Dalı
–Analitik Kimya Anabilim Dalı
–Fiziko Kimya Anabilim Dalı
–Biyokimya Anabilim Dalı
Biyoloji Bölümü
–Genel Biyoloji Anabilim Dalı
–Botanik Anabilim Dalı
–Zooloji Anabilim Dalı
39
–Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
–Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
İstatistik Bölümü
–Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
–İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
–Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Matematik Bölümü
–Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
–Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Anabilim Dalı
–Geometri Anabilim Dalı
–Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
–Matematik Temel ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
–Topoloji Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
–Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
–Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
–Eski Türk Dili Anabilim Dalı
–Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
–Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Psikoloji Bölümü
–Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
–Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
–Gelişim Psikoloji Anabilim Dalı
–Psikometri Anabilim Dalı
Tarih Bölümü
–Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
–Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı
–Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
–Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Coğrafya Bölümü
–Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
–Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
–Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
–Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Felsefe Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Sosyal Antropoloji
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 16.04.1976 gün ve 76/1
sayılı kararı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunun
31.08.1976 gün ve 11.5/C sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak
kurulmuştur.
Fakültemiz, tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Bafra ve Çarşamba Ovalarının
merkezinde bulunduğundan, bölge tarımında uygulanan yöntemler ve tekniklerin
geliştirilmesi, bunlara bağlı alternatif öneriler getirilmesi ve tarımın değişik alanlarında
kullanımına ait yeni uygulamaların ortaya konulmasında büyük hizmetler vermektedir.
Yapılan araştırmaların sonuçları, Yayın Kurulu tarafından yayın standartlarına uygun olarak,
40
Fakültemiz dergisinde yayınlanarak bilim adamları ve konuyla ilgilenen üreticilere iletilmek
üzere tüm bölge tarımsal kuruluşlarına ulaştırılmaktadır. 8 Bölümden oluşan Fakültemiz iki
blokta eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, araştırma ve uygulama faaliyetlerini
bölgedeki tarımsal kuruluşların arazilerinde yürütmektedir.
Zootekni Bölümü
–Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
–Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
–Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Tarla Bitkileri Bölümü
–Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Bahçe Bitkileri Bölümü
–Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Bitki Koruma Bölümü
–Entomoloji Anabilim Dalı
–Fitopatoloji Anabilim Dalı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
–Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Tarım Ekonomisi Bölümü
–Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
–Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Toprak Bölümü
–Toprak Anabilim Dalı
Tarım Makineleri Bölümü
–Tarım Makineleri Anabilim Dalı
A) ARAZİ VARLIĞI
Üniversite Kurupelit Yerleşkesi içerisinde diğer fakülte, yüksekokul ve çeşitli idari birimlerin
yerleşim alanları dışında kalan 233 dekar arazi araştırma, uygulama ve üretim alanı olarak
kullanılmaktadır. Bu bağlamda Ziraat Fakültesi ile hayvancılık ünitesi arasında mera arazisi olarak
kullanılan alana Mühendislik Fakültesine ait bir hangar yapısının inşası hayvancılık işletmemizi
uygulamada muhtelif sıkıntılara sokmuştur.
Söz konusu arazinin kullanım şekli aşağıda özetlenmiştir.
a1) Bitkisel Üretim Alanları:
- Tarla Bitkileri Üretim Alanı
150 dekar
- Bahçe Bitkileri Üretim Alanı
20 dekar
- Seracılık
3 dekar
- Çayır ve Mera alanı
50 dekar
--------------------------------------- ----------------TOPLAM
223 dekar
a2) Hayvansal Üretim Alanı
10 dekar
B) FAALİYET ALANLARI
Fakültemiz Merkez (Kurupelit Yerleşkesi) Araştırma ve Uygulama Merkezindeki başlıca
faaliyet alanları aşağıda özetlenmiştir.
b1) Bitkisel Üretim Faaliyetleri
b1a) Seracılık Faaliyetleri: Eğitim- Öğretim ve Araştırma amacıyla kullanılan 1 adet çelik
konstrüksiyon cam örtülü, 18 adet çelik konstrüksiyon plastik örtülü sera bulunmaktadır. Seralarda
ekolojik amaçlı (organik) olarak turfanda sebze (domates, biber, hıyar, patlıcan, fasulye, kavun, kabak)
ile fide yetiştiriciliği yapılmakta ve bu bağlamda bölgedeki tarımsal işlemlere önderlik yapılmaktadır.
b1b) Tarla ve Bahçe Bitkileri Üretim Faaliyetleri: Yerleşke içerisinde yer alan 233 dekarlık
alanda bitkisel üretim (mısır, yem bitkisi, sebze, meyve) yapılmaktadır.
41
b2)Hayvansal Üretim Faaliyetleri: Fakültemizde hayvansal üretim faaliyetleri; süt sığırcılığı,
koyunculuk, yumurta ve et tavuğu, bıldırcın ve hindi yetiştiriciliği ile arıcılık alanında
sürdürülmektedir. Bu bağlamda;
7
15
421
2135
500
500
100
150
94
11
50
15
Büyükbaş (Tosun)
Süt sığırı
Baş koyun
Yumurta tavuğu
Hindi (mevsimlik)
Bıldırcın
Ana arı
Arılı kovan
Keçi
Tavşan
Diğer Kanatlılar
Kangal köpek
Eğitim-öğretim ve üretim amacıyla bulundurulmaktadır.
Hayvancılık işletmesindeki alt yapı ve revizyon çalışmaları tamamlandığında (Barınakların ve
işletme merkezinin modernizasyonu açısında) bu alandaki faaliyetler daha da zenginleştirilecektir.
b3) Gıda Üretim Faaliyetleri: Fakültemizdeki gıda üretim faaliyetleri unlu mamüller ile süt
ürünlerine dayalı olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda unlu mamül olarak muhtelif pasta çeşitleri, süt ve
süt ürünleri olarak ise dondurma, yoğurt, peynir ve ayran üretimi yapılmaktadır.
b4) İlaçlama Faaliyetleri: Fakültemiz döner sermaye faaliyetleri kapsamında, her türlü zararlı
haşerelere karşı başta üniversitemiz hastanesi olmak üzere Omtel ve Mediko-Sosyal üniteleri ve diğer
alanlarda ilaçlama faaliyetlerini sürdürmektedir.
C) KAPALI ALANLAR
Fakültemize ait araçlar ile işletme merkezine ait alet-makine ve ekipmanların bakım ve
onarımlarının yapıldığı 1000 m2 kapalı alana sahip atölye ve iş merkezimiz bulunmaktadır. Bu atölye
ve iş merkezinde motor tamir-bakım ünitesi, metal işleri ve ahşap işleme üniteleri mevcuttur.
SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesi uzun yıllardır eğitim öğretim
hizmetini Atakum Yerleşkesinde sürdürmektedir. 2001 yılında Kurupelit Eğitim Fakültesi
Binasının hizmete açılmasıyla birlikte Eğitim Fakültesi her iki yerleşkede de hizmet vermeye
başlamıştır.
Samsun Eğitim Fakültesinde 2005-2006 eğitim öğretim yılında dokuz bölüm ve yirmi
anabilim dalı bulunmaktadır.
Eğitim Fakültesinin Bölüm ve Anabilim dalları aşağıda verilmiştir.
İlköğretim Bölümü
–Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
–Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
–Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
–Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
–Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bölümü
–Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
–İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
–Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
–Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
42
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
–Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
–Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü
–Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
–Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
–Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
–Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
–Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
–Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Özel Eğitim Bölümü
–İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
–Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
–Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1976/77 Öğretim Yılında şimdiki Samsun İmam-Hatip Lisesi B bloğu olarak
kullanılan binada 149 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlayan Yüksek İslam Enstitüsü, 1982
yılına kadar bu binada hizmet verdi. 1982’de Enstitü İlahiyat Fakültesine dönüştürüldü ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesine dahil edildi. 1996/97 Öğretim Yılında Kurupelit
yerleşkesinde kendi binasına kavuşan İlahiyat Fakültesi 2 Program, 4 Bölüm, 19 Anabilim
Dalında Eğitim-Öğretim yapılmaktadır. Fakültenin program, bölüm ve Anabilim Dalları
aşağıda verilmiştir.
PROGRAMI:
A) İlahiyat Lisans Programı
B) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı
A) İlahiyat Lisans Programı Bölüm ve Anabilim Dalları
Temel İslam Bilimleri Bölümü
–Tefsir Anabilim Dalı
–Hadis Anabilim Dalı
–İslam Hukuku Anabilim Dalı
–Kelam Anabilim Dalı
–İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
–Tasavvuf Anabilim Dalı
–Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
–İslam Tarihi Anabilim Dalı
–Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
–Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
–Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
–Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
–İslam Felsefesi Anabilim Dalı
–Din Felsefesi Anabilim Dalı
–Mantık Anabilim Dalı
–Dinler Tarihi Anabilim Dalı
43
–Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
–Din Psikolojisi Anabilim Dalı
–Din Eğitimi Anabilim Dalı
B) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Su Ürünleri Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Yüksekokul olarak kurulmuş ve Samsun’da eğitim, öğretime
başlamıştır. 1984-1985 öğretim yılında Sinop’a nakledilen Yüksekokulumuz 11 Temmuz
1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanun ile Fakülte haline
dönüştürülmüştür. Sinop Ticaret Meslek Lisesine ait binanın bir kısmında 1998 Haziran ayına
kadar Eğitim-Öğretim sürdüren Fakültemiz söz konusu tarihten itibaren Akliman Mevkiinde
ki kendi binasında Eğitim ve Öğretimine devam etmektedir. Fakültede 3 Bölüm ve 7
Anabilim dalında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Fakültenin Bölüm ve Anabilim dalları
aşağıda verilmiştir.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
–Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
–Hastalıklar Anabilim Dalı
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
–İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
–Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
–Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
–İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı
–Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Fakültemizde Üniversitemiz Araştırma fonunca destekli 9 adet Araştırma projesi ile
Avrupa Topluluğu (European Commission) tarafından destekli değişik ülkelerden 16 Fakülte
veya Enstitü katılımıyla gerçekleşen EVK3-2002-00516 No’lu ARENA (A Regional Capacity
Building and Networking Programme to Upgrade Monitoring and FOrecasting Activity In
The Black Sea Basın) adlı proje, Tübitak ile NASU (National Academy of Sciences of
Ukraine) arasında imzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Dr.
Galina FINENENKO (NASU Ukrayna) ile ortaklaşa yürütülen 103Y152 (NASU) No’lu
“Quantification of the Recent Ctenophore Invader Beroe Ovala Impact in the Black Sea”
konulu uluslar arası proje, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Müsteşarlığınca desteklenen
2002KI20500 (TAP-S103) No’lu “Orta Karadenizde Temel Pelajik Ekosistem
Parametrelerinin İzlenmesi” adlı proje olmak üzere toplam 13 adet proje çalışması devam
etmektedir.
Fakültemiz balık üretim tesisinde çeşitli tatlı su balıkları yetiştirirciliği yapılmaktadır.
Yine bu tesiste TÜBİTAK destekli bir proje ile başlanan ve şu anda Fakülte olanakları ile
yürütülen “Mersin Balıklarını Karadeniz’de Yetiştirme Olanakları” isimli proje kapsamında
doğadan yakalanan 20 civarında Mersin Balığı yaşatılmakta ve bu balıklarla ilgili araştırmalar
ve incelemeler devam etmektedir. Ayrıca, su ürünleri avlama ve işleme-muhafaza
yöntemleriyle ilgili güncel ve sektörde uygulanabilir çalışmalar yapılmaktadır.
44
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1992 yılında 3837 sayılı yasa
uyarınca kurulmuştur. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında kuruluş çalışmalarını tamamlayarak
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında etkinliklerini başlatmıştır. İlk aşamada 1980 yılında
kurulmuş ve o anda Fen Edebiyat Fakültesi kapsamında yer almakta olan Çevre Mühendisliği
Bölümünün katılması ve İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümüne öğrenci alınmasıyla çalışmalarını başlatan Fakültede 1997-1998 Eğitim-Öğretim
yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne de öğrenci alınmıştır. Fakülte
kuruluşunda var olan ve eğitim-öğretim elemanı ile donanım temini yoluyla etkinliğine
kavuşturulmasına çalışılan diğer bölümler: 2002 yılında Ziraat Fakültesinden Fakültemize
aktarılan Gıda Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği
Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümü’dür. Fakülte teknolojisinin gelişen alanlarında Samsun bölgesinde ve
ülkede var olan gereksinimlere yanıt verebilecek değişik düzeylerde (Mühendis, Yüksek
Mühendis, Doktor Mühendis) araştırmacı ve uygulayıcı elemanların yetiştirilmesini,
araştırma-geliştirme çalışmalarıyla endüstri ile işbirliği içinde katkılar üretmesi, bilimsel ve
teknolojik alanda üstün düzeyde araştırma ve bilimsel yayın çalışmalarını sürdürmeyi
hedeflemektedir. Bu açıdan öğretim elemanı, idari ve teknik donanım ve binaları kapsamında
hızla gelişmeler kaydetmesi gerekmektedir.
Şu anda Fakültemiz bünyesinde fiili olarak çalışan bölümler; Çevre Mühendisliği
Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği
Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümüdür.
Mühendislik Fakültesinde eğitim-öğretim yapılan bölüm ve Anabilim Dalı aşağıda
verilmiştir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü
–Geoteknik Anabilim Dalı
–Hidrolik Anabilim Dalı
–Mekanik Anabilim Dalı
–Ulaştırma Anabilim Dalı
–Yapı Anabilim Dalı
–Hidroloji Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Bölümü
–Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
–Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
–Elektronik Anabilim Dalı
–Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
–Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı
–Telekomünikasyon Anabilim Dalı
–Devreler ve Sistemleri Anabilim Dalı
–Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
–Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
–Jeodezi Anabilim Dalı
–Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
–Fotogrametri Anabilim Dalı
–Kartoğrafya Anabilim Dalı
–Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı
45
Gıda Mühendisliği Bölümü
–Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
–Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Kimya Mühendisliği Bölümü
–Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
–Proses Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
–Temel İşlemler Anabilim Dalı
–Termodinamik ve Enerji Teknolojileri Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
–Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
–Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
–Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği Bölümü
–Termodinamik Anabilim Dalı
–Mekanik Anabilim Dalı
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde T.B.M.M.’de kabul edilen
“Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun başlıklı 3837 sayılı Kanunun
27.maddesi (c) fıkrasında değişiklik yapılarak kurulmuş ve Sağlık Bilimleri Kompleksi olarak
inşa edilmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesinde 7 Anabilim Dalında eğitim-öğretim hizmetleri yanında
bölge halkına ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Fakülte,
Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş
Tedavisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ve Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dallarında
eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Fakülte 2005-2006 Eğitim öğretim yılında ISO 9001 belgesi alma çalışmaları
başlatılmış T.S.E Müdürlüğünden görevlendirilen bir uzman tarafından fakülte çalışanlarına 8
gün süreli altyapı kursu düzenlenmiştir. 2007 yılı sonunda Kalite Belgesi alınması
planlanmaktadır.
Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Kuruluna paralel Fakülte bünyesinde de 16 kişilik Kalite Güvence Birimi oluşturulmuştur.
SİNOP FEN–EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18/c
Maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesi kapatılarak yerine 2809 Sayılı Kanunun
Ek 30. Maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
Kurulmuştur.
Üniversitemiz Rektörlüğünün Sinop Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan
Bölüm ve Anabilim Dallarının yeniden düzenlenmesi yeni Bölüm ve Anabilim Dalları
açılması konusundaki teklifi, 04.06.2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında
incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca
Matematik Bölümü, Matematik Anabilim dalı, İstatistik bölümü, İstatistik Anabilim Dalı,
Biyoloji Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı, Fizik Bölümü Fizik Anabilim Dalı, Kimya Bölümü
Kimya Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı
olarak uygun görülmüştür.
46
SİNOP EĞİTİM FAKÜLTESİ
2003–2004 Eğitim-Öğretim Yılında Sinop Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulunun
15.12.2003 tarih ve 2003/4 Sayılı Kararı ile İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Anabilim Dalı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalının açılması ve
öğrenci alınması teklifi yapılmış ve Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim
Kurulunun onayına sunulmuştur. Üniversitemizin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı 02.03.2004 tarihli toplantısında da 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la
değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı kurulmuştur. Fen
Bilgisi Öğretmenliği 2004–2005 Öğretim yılında faaliyete geçerek öğretime başlamış olup,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde öğrencimiz yoktur.
Fakültenin Bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda verilmiştir.
İlköğretim Bölümü
–Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
–Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
–Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
VETERİNER FAKÜLTESİ
Fakültemiz Bakanlar Kurulunun 14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı kararı ile Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-Öğretim ile diğer faaliyetlerine 20032004 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Veteriner Fakültesi 3 bölüm ve 21 Anabilim Dalında
faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültenin bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda verilmiştir.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü
-Anatomi Anabilim Dalı
-Biyokimya Anabilim Dalı
-Fizyoloji Anabilim Dalı
-Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
-Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
-Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
-Cerrahi Anabilim Dalı
-Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
-Döllenme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
-Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı
-İç Hastalıkları Anabilim Dalı
-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Parazitoloji Anabilim Dalı
-Patoloji Anabilim Dalı
-Viroloji Anabilim Dalı
-Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
-Biyometri Anabilim Dalı
-Genetik Anabilim Dalı
-Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
-Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı
-Zootekni Anabilim Dalı
47
Toplantılar: Fakültemiz 2006 yılında bir ulusal kongreye ev sahipliği yapmış ve 2
konferans düzenlemiş, ayrıca yerel bazda çeşitli eğitim seminerleri düzenlemiştir.
Hasta ve Laboratuar Hizmetleri: 2006 yılında fakültemiz kliniklerinde 300’den fazla
hasta hayvana tedavi hizmeti verilmiş, 400 dolayında materyale laboratuar hizmeti
verilmiştir.
Yayınlar: 2006 yılında öğretim elemanlarının 35’i Türkçe, 10 Yabancı Dil de 45 ulusal
dergilerde, yaklaşık 50 adet de yurtdışı dergilerde araştırma makalesi yayınlamıştır.
Fakültemiz öğretim üyelerinin yürütücülüğünde, birisi DPT kalanları Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı tarafından desteklenen 33 adet proje
yürütülmektedir.
SAMSUN İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Milli Eğitim Bakanlığının 17.10.1995 tarihli ve 2839l sayılı yazısı üzerine 28.03.1983
tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu Maddesine göre Bakanlar Kurulunun 14.11.1995
tarih ve 95/7515 sayılı kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2001 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.
04.01-1303-14441 sayılı yazısı ile Yürütme Kurulunun 26.06.2001 tarihli toplantısında
incelenmiş olup, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen birimlerin açılması uygun görülmüştür.
-İktisat Bölümü
-İşletme Bölümü
-Uluslar arası İlişkiler Bölümü
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Fakültemizde, 2007-2008 döneminde öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanacaktır.
BOYABAT İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı resmi gazetede yayınlanarak Bakanlar Kurulunun
03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunu ile kurulmuştur. Boyabat İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi, yeterli fiziki mekanın bulunmaması ve öğretim elemanı sağlanmasında yaşanan
güçlükler nedeniyle eğitim-öğretime açılamamıştır.
ENSTİTÜLER
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 27.Maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde Eğitim-Öğretim ve Araştırma yapılması
amacıyla kurulmuş ve 31.01.1983 tarihinde faaliyete başlamıştır. 3 Mart 1983 gün ve l7976
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lisansüstü Eğitim Öğretim
Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5.Maddesi uyarınca Fen Bilimleri
Enstitüsünün Anabilim Dalları; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sinop Su Ürünleri Fakültesinden oluşmaktadır.
Fen Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dalları: Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, İstatistik,
Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri
48
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Gıda Mühendisliği,
Zootekni, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak, Tarım Makineleri, Tarım Ekonomisi, Bitki
Koruma, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve
İşleme Teknolojisi ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ve İlköğretim
Anabilim Dalıdır. Sayısal olarak büyürken Eğitim kalitesinden ödün vermeden gelişimini
sürdüren Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilimsel ve Etik İlkeler doğrultusunda olanaklarını en iyi
şekilde değerlendirmektedir.
2006 yılı sonu itibariyle; 139 Tezsiz Yüksek Lisans, 308 Yüksek Lisans ve 251
Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 698 öğrenciye lisansüstü eğitim hizmeti verilmektedir.
2006 yılında toplam 135 Tezli, 119 Tezsiz Yüksek Lisans ve 23 Doktora öğrencisi mezun
olmuştur.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunun 19.Maddesine göre 1983 yılında kurulmuş ve ilk olarak 1985-1986
Eğitim-Öğretim yılında eğitimine başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Diş Hekimliği
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık
Meslek Yüksekokulu’nda 29 ayrı Anabilim Dalımızda 24 Doktora ve 16 Yüksek Lisans
programımız açıktır. Halen; Anatomi, Farmakoloji, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi
Biyoloji, Biyokimya, Beden Eğitimi ve Spor, Plastik ve Rekonstrüktif Cer.,Viroloji
(Veteriner), Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner), Biyoistatistik, Mikrobiyoloji, Halk
Sağlığı Hemşireliği,Anatomi (Veteriner), Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) ve
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) programlarında Yüksek Lisans,
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji,
Ortodonti, Periodontoloji, Ağız-Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve
Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji,FarmakolojiToksikoloji, Patoloji, Parazitoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, İç Hastalıkları, Doğum ve
Jinekoloji, Anatomi, Dölerme ve Suni Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları, Halk Sağlığı ile Beden Eğitimi ve Spor programlarında da Doktora öğrenimi
devam etmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapasite ve kalite artırıcı çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni
açılan Veteriner, Farmakoloji-Toksikoloji, Veteriner Parazitoloji, Veteriner Patoloji ve
Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dallarında doktora, Veteriner Viroloji
Anabilim Dalımızda ise Yüksek Lisans Eğitimine 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde
başlanmıştır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yeni açılan Veterinerlik Fakültemizin 5 ayrı
anabilim dalında ve Halk Sağlığı hemşireliği anabilim dalımızda Yüksek lisans ve doktora
eğitimine başlanacaktır.
Halen Doktora Programlarımızda 95, Yüksek Lisans Programlarımızda ise 28 öğrenci
olmak üzere toplam 123 öğrencimiz eğitimini sürdürmektedir. Enstitümüzde 1986-1987
Eğitim-Öğretim Yılı’ndan 1 Temmuz 2006 tarihine kadar 78 yüksek lisans ve 92 Doktora
öğrencisi olmak üzere toplam 170 öğrenci mezun olmuştur.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 27/b
Maddesi hükmü uyarınca 22.01.1985 tarihinde kurulmuştur. Enstitümüzün tezli, tezsiz ve
doktora programları aşağıda belirtilmiştir.
49
Tezli Yüksek Lisans Ve Doktora Programı Olan Anabilim Dalları:
1- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
2- Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
3- Coğrafya Anabilim Dalı (Doktora programı açık değildir)
4- Tarih Anabilim Dalı
5- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
6- Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı (Alman Dili Eğitimi Doktora programı açık olup,
İngiliz Dili Eğitimi ile Fransız Dili Eğitimi Doktora programı açık değildir)
7- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
8- İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
9- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
10- Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Doktora programı açık değildir)
11- İlköğretim Anabilim Dalı (Doktora programı açık değildir)
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Olan Anabilim Dalları:
1- Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
- Coğrafya Öğretmenliği
- Tarih Öğretmenliği
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
2- Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
- İngilizce Öğretmenliği
3- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 03.07.1992 tarih ve
3837 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. İdari ve Akademik kurulları
oluşturulmuş olup, eğitim öğretim için çalışmalar devam etmektedir.
FAALİYETLER :
1.
Enstitümüz 2005-2006 Eğitim –Öğretim Yılı içerisinde Hacettepe Üniversitesi ve
Ankara Exlibris Derneği ile ortaklaşa “I. Uluslararası Exlibris Yarışması 2003
Sergisi” ni 24 Şubat-10 Mart 2006 Tarihleri arasında Üniversitemiz ve Enstitümüz
İşbirliği ile Tıp Fakültesi Sergi Salonunda sergilemiştir.
2.
14-27 Aralık 2006 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nin
kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla “Üniversitelerarası I. Resim Yarışması Sergisi”ni
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Giriş Katında sergilemiştir.
3.
Enstitümüz Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş/Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrencilerinin İdari işleyişi ile ilgili, her türlü çalışma
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adına Güzel Sanatlar Enstitüsünce yürütülmektedir.
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü
Öğrencilerinin (Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğrenimlerini sürdüren öğrenciler) için
Bilgisayar çalışma odası yapılmış ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.
50
4.
Enstitümüzün 06.1 Sermaye Giderleri ödeneğinden alınan Makine-Teçhizat ( DV370-S-DVD PLAYER/ S-H510V HOPARLÖR/SCR59HOPARLÖR/S-W110S-K
SPEAKER/VSX-D 814-S REVEIVER/TOSHIBA XGA 2600 AL T100 DLP
PROJESİYON/MEDIUM 400X300 MOTORLU PERDE) ile Eğitim Fakültesi
Resim-İş Binasının 3. kat R-306 no’lu sınıf Enstitümüzün katkılarıyla (sunum,
seminer, gösteri v.s.) teknik odası oluşturularak öğrenci ve hocaların hizmetine
sunulmuştur.
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
1992-1993 eğitim-öğretim yılında açılmış bulunan Samsun Meslek Yüksekokulunda
uygulamaya dayalı 19 programda (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel
Elektronik, Seracılık, Tarım Alet ve Makineleri, Mimari Dekoratif Sanatları, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Muhasebe, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, II. Öğretimde ise Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Elektronik, Mimari Dekoratif Sanatları, Muhasebe,
Otomotiv, Elektrik, Grafik, Çocuk Gelişimi, Makine, El Sanatları ve Tekstil Programı)
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Okulumuza her yıl kayıt olan öğrenci sayısı ile
kapasitesi arttığından yerleşim olarak mevcut fiziki mekan ihtiyaca cevap verememektedir.
Halen yüksekokulumuzda 877 örgün öğretim ve 831 ikinci öğretim olmak üzere toplam 1708
öğrenci eğitim görmektedir.
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bafra Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 1992 yılında kuruldu ve
1992-1993 öğretim yılında eğitim-öğretime başladı. Meslek Yüksekokulumuz halen Bafra
Belediyesince Üniversitemize 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan bir binada hizmet vermektedir. Söz
konusu bina tüm kapasite ile kullanılması halinde, ancak mevcut programlara ve öğrenci sayısına
cevap verecek durumdadır. Halen Yüksekokulumuzda teknik programlar bünyesinde, Tütün
Yetiştiriciliği ve İşletmeciliği, Seracılık, Bilgisayar Programcılığı olmak üzere, 3 programda 293'ü
örgün öğretim ve 437'si ikinci öğretim olmak üzere toplam 730 öğrenciye eğitim-öğretim vermektedir.
FAALİYETLER:
i. Bilimsel araştırmalar.
ii. Arazi ve laboratuvar çalışmaları.
iii.Yöre çiftçilerinin bilgilendirilmesine yönelik teknik yardımlar.
iv. İlçenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayıcı çalışmalar.
v. Bölgeye Bilgi İşlem ve teknoloji konularında danışmanlık hizmeti vermek, teknik
destek vermek.
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Boyabat Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.09.1994 tarihli
toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.
Yüksekokulumuz, Boyabat’tan 6 km. uzakta bulunan sanayi sitesinde 1995-1996 döneminde eğitimöğretime başlamıştır. 2006 yılında yeni hizmet binasına taşınan Yüksekokulumuzda, teknik
programlara bağlı olarak Harita-Kadastro ve İnşaat programında 140’ı örgün ve 60’ı ikinci öğretim
olmak üzere toplam 200 öğrenci eğitim görmektedir.
51
KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU
1995-1996 eğitim-öğretim yılında açılan Kavak Meslek Yüksekokulu, ilçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün restore ederek Kurumumuza tahsis etmiş olduğu ilçe merkezindeki 600
m2 kullanım kapasiteli bir binada eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra Kavak İlçe
Belediyesi tarafından tahsis edilen 4 katlı 1500 m2 kapalı alanlı, 2000 m2 bahçeli binaya
taşınmıştır. Yüksekokulumuzda Harita-Kadastro ve İnşaat programı mevcut olup, bu
programlarda 214 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksekokulumuzun idari teşkilatında
Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Sekreteri, 1 güvenlik görevlisi ve 4 geçici işçi
bulunmaktadır. Ayrıca, akademik kadromuzda 7 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Teknik Programlar bünyesinde Elektrik ve
Doğalgaz Isınma Bölümleri açılmış olup, gerekli laboratuar düzenlemelerinin yapılması ve
öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Yukarıda
bahsedilen gerçekler 2006-2007 döneminde Yüksekokulumuzda eğitim-öğretimin kalitesinin
aksamaması için zaruridir.
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulumuz 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılmıştır. 2001-2002
Eğitim ve Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Gıda Teknolojisi Programı ve
İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Muhasebe Programında 30’ar öğrenci olmak
üzere toplam 60 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı başında Teknik Programlar Bölümü Gıda Teknolojisi
Programına 40 öğrenci, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programına 40
öğrenci ve 4702 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Programı
(METEP) Projesi kapsamında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı
(II.Öğretim) 120 öğrenci olmak üzere, yıllık öğrenci kontenjanı 200’e yükselmiştir.
Yüksekokulumuzda halen 240'ı örgün ve 279'u ikinci öğretim olmak üzere toplam 519
öğrenci eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
ÇARŞAMBA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi
uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Çarşamba Meslek
Yüksekokulu METEB çerçevesinde Çarşamba Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve
Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ve Çarşamba
Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesinde İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe Programı
olarak hizmet vermektedir.
Yüksekokulumuz 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Yüksekokulumuzda tamamı ikinci öğretim olmak üzere toplam 219 öğrenci eğitim-öğretim
görmektedir. Yüksekokulumuzda 6 akademik, 3 idari ve 2 mevsimlik işçi görev yapmaktadır.
Yüksekokulumuzun gerek eğitim-öğretim gerekse tatbiki çalışmalarıyla bölgeye daha
iyi hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
52
SİNOP MESLEK YÜKSEKOKULU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Meslek Yüksekokulu, 01.11.2001 tarihinde 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/b-2 maddesi uyarınca
Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen
hizmet binasında 24 Eylül 2002 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Halen Muhasebe,
Makine, Elektrik ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programlarında toplam 314
öğrenci ile eğitim-öğretim yapılmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Cam-Seramik
programlarına, öğretim elemanı sağlandığında öğrenci alınacaktır.
VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18.11.1993
tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. İnşaatı 2004 yılı sonunda tamamlanan
Yüksekokulumuza 2005 yılında öğrenci alımı için izin verilmiştir.
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 2005–2006 Akademik Yılında iki bölümde iki
programla faaliyete geçmiştir. Bunlar, Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak açılan
“Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” programı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne
bağlı olarak açılan “Muhasebe” programlarıdır.
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Üniversitemiz tarafından yaptırılmış 7200 m2 kapalı
alana sahip, yaklaşık 2.000 öğrenci ile 100 akademik ve idari çalışanına aynı anda hizmet
verebilecek büyüklükte son derece modern bir eğitim tesisidir. Yüksekokul, Üniversite
merkezine yaklaşık 125 km. uzaklıktadır.
Yüksekokulun 2005–2006 Akademik Yılı itibariyle 57 olan öğrenci sayısı, 2006–2007
Akademik Yılında 138’e ulaşmıştır.
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ayancık ilçemizdeki Ayancık M.Y.O., Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun
08.03.2002 tarihli toplantısında kurulma kararı alınmış, Teknik Programlar Bölümü altında
1)Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı, 2) Mobilya ve Dekorasyon Programı,
3)Endüstriyel Elektronik Programı’ndan oluşmuştur. Daha sonra, 2003 yılında YÖK Kararı
ile Sinop M.Y.O da faal bulunan Endüstriyel Elektronik Programı öğrencileri ile beraber
Ayancık M.Y.O ya aktarılmış ve Ayancık E.M.L ile ilişkilendirilmiştir. 2006 yılında Yüksek
Öğretim Kurulu’nun oluruyla Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ve
bünyesinde de Muhasebe Programı I. Örgün eğitime başlamıştır. Halen Yüksekokulumuzun
bu hizmet binasında Muhasebe Programı 29 öğrenci ile gündüz ve Ayancık E.M.L’ de de
Endüstriyel Elektronik Programı 53 öğrenci ile gece öğrenimini, toplam 82 öğrenci ile faal
şekilde sürdürmektedir.
GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu, 01.11.2001 tarihinde 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/b-2 maddesi uyarınca
Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuş ve Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğüne ait
olup tamamen Sinop Valiliği’nin izni ile tahsis edilen hizmet binasında 24 Eylül 2002
tarihinde Eğitim-Öğretime başlamıştır. Halen Muhasebe, Tekstil ve Turizm & Otel
İşletmeciliği programlarında toplam 230 öğrenci ile Eğitim-Öğretim yapılmaktadır. Bilgisayar
Programcılığı programına öğretim elemanı sağlandığında öğrenci alınacaktır.
53
HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
Havza Meslek Yüksekokulu 1993 yılında kurularak, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında
öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzda İnşaat, İşletmecilik ve Büro Yönetimi ve
Sekreterlik olmak üzere 3 bölümde 283 öğrenci eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Teknik
programlarda 3, İktisadi ve İdari programlarda 5 olmak üzere 8 öğretim görevlisi
bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz eğitim-öğretimin yanında, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunarak, öğretim ve araştırma konusu yapmak,
sonuçlarını toplumun ve ülkenin yararına sunup, araştırmaları değerlendirerek, düşünce ve
önerilerini bildirmektedir.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Kurulunun 22.03.1988 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880
sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulan Yüksekokulumuz 1989-1990
eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Yüksekokulumuzda Radyoloji, Tıbbi
Laboratuvar, Anestezi, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Optisyenlik, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarında toplam 503 öğrenci ile eğitim-öğretim
sürdürülmektedir.
Sağlık hizmetleri konusunda ara insan gücü olarak yetiştirilen öğrencilerimizin,
zamanın araç ve gereçlerine uygun olarak yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Bunun için gerekli
olan laboratuvar, uygulama salonu ve dersliklerin eksik alet, araç ve gereçlerinin
tamamlanmasına çalışılmaktadır. Amacımız Ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetiştirilmiş
teknikerlerimizin ara insan gücü olarak sağlık ordusuna katmaktır.
Okulumuzda 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık Bakanlığı ile ortak eğitim
planlaması ile gözlükçülere gözlükçülük sertifikası verilmiştir. Ayrıca bölümümüzdeki
çalışan akademisyenler tarafından çeşitli yerlere eğitim seminerleri verilmektedir.
YÜKSEKOKULLAR
SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Samsun Sağlık Yüksekokulumuz 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı gereği Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında 22.11.1996 tarihli iş
birliği protokolü çerçevesinde 20 Mart 1997 tarihinde kurulmuştur. 1997-1998 eğitim-öğretim
yılında Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden devraldığımız Samsun Sağlık Meslek Lisesine ait
binalarda eğitim-öğretime başlamıştır. Ebelik ve Hemşirelik bölümleri bulunan
Yüksekokulumuzda 409 öğrenci eğitim görmektedir.
Yüksekokulumuzun amacı iyi yetişmiş sağlık elemanlarını ülkemize kazandırmaktır.
SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile
79 Sağlık Meslek Lisesi 4 yıllık eğitim veren Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmüştür.
Bunlardan biri olan Sinop Sağlık Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanarak
54
1997-1998 eğitim-öğretim yılında Sağlık Meslek Lisesi binasında eğitime başlamıştır.
Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümünde toplam 158 öğrenci ile eğitim-öğretimini
sürdürmektedir.
YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Yüksekokulumuz 10 Haziran 1997 tarihli resmi gazetede yayınlanan 97/9414 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının 16.07.1997 tarih ve 13209 sayılı kararı ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği bölümü okulumuz bünyesine katılmıştır. Bu tarih itibariyle Kurupelit
Yerleşkesi içerisinde bulunan yeni binasına taşınmış olan yüksekokulumuzun Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği bölümü bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda önümüzdeki eğitimöğretim yılında Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinin açılması
planlanmaktadır. Yüksekokulumuzda örgün öğretimde 318, ikinci öğretimde 63 olmak üzere,
toplam 381 öğrenci eğitim görmektedir.
Yüksekokulumuz ve ona bağlı spor tesislerinde; Step, Aerobik, Halkoyunları,
Dağcılık, Kayak, Dalgıçlık, Tırmanma Duvarı, Su Topu, Su Altı Ragbisi, Monopolet, Yüzme,
Basketbol ve Tenis, Çocuk Jimnastiği, Badminton, Tango ve Salon dansları faaliyetleri
yaptırılmaktadır.
Atatürkçü, şeffaf, akademik özgürlüğü olan, yaratıcı, yenilikçi, toplumsal
sorumluluğunun bilincinde, etik değerlere bağlı, idealist, kişisel ve akademik dürüstlüğü ön
planda tutan spor eğitimcileri yetiştirilmek üzere faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.
19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI
19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun
15.01.1993 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2
maddesi uyarınca kurulmuştur.
19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, yeterli fiziki mekanın bulunmaması ve
öğretim elemanı sağlanmasında yaşanan güçlükler nedeniyle eğitim-öğretime açılamamıştır.
Konservatuvar da, bir öğretim görevlisi ve bir çalgı yapım/bakım uzmanı ile çalgı
yapım, bakım ve tamiratı ile ilgili çeşitli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANESİ)
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Sağlık Bakanlığına bağlı
Göğüs Hastalıkları Hastanesinin ek binalarında 1978 yılında hizmete açılmıştır.1986 yılından
itibaren ise şu andaki 900 yatak kapasiteli hastanemizdeki hizmetimize devam etmekteyiz.
Kurupelit Yerleşkesi içerisinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Çocuk Hastanesi
Poliklinikleri, Şehir Merkezi Poliklinikleri ve Hemodiyaliz ve Kemoterapi Üniteleri de
hizmete açılmıştır.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilmekte olan sağlık hizmetleri Aşağıda
belirtilmektedir.
İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Radyasyon
Onkolojisi, Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Nöroloji, Kardiyoloji, Dermatoloji, Göğüs
55
Hastalıkları, Psikiyatri, Klinik Bakteri ve Enfeksiyon, İlk ve Acil Yardım, Halk Sağlığı, Kalp
Damar Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Göğüs
Cerrahisi, Göz Servisi, Plastik Cerrahi,Üroloji,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,KulakBurun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi, Nöroşiroji,Çocuk Cerrahisi, Farmakoloji, Genel
Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji,Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Histoloji Embriyoloji, Mikrobiyoloji,
Çocuk Psikiyatri.
Hastanemiz bir bölge hastanesi konumunda olup, büyük merkezlere hasta sevki yok
denecek kadar azdır. Ayrıca 12.02.2004 tarihinde Özel Servisimiz 23 yatak kapasitesi ile
faaliyete geçmiştir.
Hastanemizde sunulan sağlık ve idari işlemler hastane otomasyon sistemi üzerinden
yürütülmektedir.
2006 YILI FAALİYETLERİ
2006 YILI (Adet)
Yatan Hasta Sayısı . . ………………………………………………………………..29.087
Poliklinik Sayısı . …………………………………………………………………… 271.533
Ameliyatlar
Büyük ……………………………………………………………………………….11.183
Küçük ………………………………………………………………………………….2.133
Orta ……………………………………………………………………………………2.756
Doğumlar
Normal …………………………………………………………………………………...281
Müdahaleli ………………………………………………………………………………. 681
Laboratuar Tetkikleri (Adet)
Röntgen ……………………………………………………………………………137.363
Ultrasound …………………………………………………………………………….32.618
Anjiografi …………………………………………………………………………... 2.123
Bilgisayarlı Tomografi ………………………………………………………………. 36.666
Manyetik Rezonans Görüntüleme……………………………………………………..18.717
Endoskopik Grafik Tetkikler ………………………………………………………...1.792
Biyokimya …………………………………………………………………………3.010.572
Bakteriyoloji ………………………………………………………………………... 233.822
Hematoloji …………………………………………………………………………...106.594
EKG ………………………………………………………………………………….30.394
Katater ……………………………………………………………………………………219
Koroner Anjiografi ……………………………………………………………………. 2.063
EKO …………………………………………………………………………………4.205
Eforlu EKG …………………………………………………………………………… 2.396
Patolojik Tetkik ……………………………………………………………………......17.553
Fizik Tedavi
Elektroterapi ………………………………………………………………………………300
Hasta Seansı …………………………………………………………………………….3.670
56
Hastane Alanları :
Birim
Acil Servis
Yoğun Bakım
Ameliyathane
Klinik
Laboratuar
Eczane
Radyoloji Alanı
Nükleer Tıp Alanı
Sterilizasyon Alanı
Mutfak
Çamaşırhane
Teknik Servis
Diğer
Hastane Toplam Kapalı
Alanı
Sayı (Adet)
2 (Büyük ve çocuk)
2 (Büyük ve çocuk)
14
30
3 (Biyokimya/Mikrobiyoloji/Farmakoloji)
1
1
1
1
1
1
1
Alan (m2)
1.920
850
2.950
12.166
2.865
330
1.690
1.245
640
1.080
1.245
522
80.590
108.093
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
(BİLTAM)
Üniversitemizde 27.01.1990 tarih ve 20415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren faaliyet gösteren Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)
yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış, yerine 13.01.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BİLTAM) kurulmuştur.
Amacı Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu bilgi ve
iletişim teknolojileri alanındaki her türlü alt yapı, donanım, yazılım ve proje hizmetlerinin ve
bunların temel ve uygulamalı çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerini gerçekleştirmek
ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmak üzere Rektörlükte oluşturulan Bilişim
Üst Kurulu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25 Nisan 1986 gün ve EÖ/07.04.004/1413/6255
Sayılı onayı ile kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
22.12.1988 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu oluşturularak faaliyetlerine
başlamıştır.
ATATÜRK’ün önderliğinde Türk Milleti ordusuyla birlikte dünyada ilk kez bir ulusal
bağımsızlık savaşını başlatıp kazanarak, yüzlerce yıldır emperyalist ülkelerce sömürülmüş
mazlum uluslar için bir örnek ve umut ışığı olmuştur. Dünya’ya 100 yılda bir nadiren
gelebilen büyük bir dahinin, büyük bir devrimcinin yaptıklarını anlayabilmek/anlatabilmek ve
dünya görüşünü açıklayabilmek merkezimizin ana görevidir.
Üniversitemiz öğrencilerinin kurmuş oldukları Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri ile
birlikte çeşitli sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Bu kapsamda Anıtkabir’e gidilerek 1. ve 2.
57
TBMM binaları ile Anadolu Uygarlıkları Müzesi gezilmiştir. 18 Mart 2006 tarihinde
otobüslerle öğrencilerimizle birlikte Çanakkale’ye gidilerek törenlere katılınmış ve Gelibolu
yarımadası gezilmiştir. 3-5 Mayıs 2006 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenmiş
olan 2. Atatürkçü Düşünce Toplulukları/Kulüpleri kurultayına 3 öğrenci temsilcisiyle birlikte
ve 3 bildiriyle katılınmıştır. Üniversitemiz Bahar Şenliklerinde Atatürk ve Atatürkçü
düşünceyle ilgili kitaplar, posterler ve hediyelik eşyalar sergilenmiştir. Atatürkçü Düşünce
kulübü üyeleri arasında her biri değişik konularda araştırma yapmak üzere, değişik masalar
(gruplar) oluşturulmuş ve her cumartesi bir masa sunu yapmıştır. Yıl boyunca hazırlanan
sunular ilgi ile karşılanmış ve çok katılım olmuştur.
ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547
Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş ve Merkez
Yönetmeliğinin 22 Ekim 1990 tarih ve 20673 sayılı resmi gazetede yayımlanması ile faaliyete
başlamıştır.
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacı, çevre sorunlarını
bilimsel olarak belirlemek, çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, kamu ve özel
kuruluşlarının çevre sorunları ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırmalar
yaptırmak, çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu çerçevede Merkezin imkanları ölçüsünde çevre bozulmasına yol açan çevre
kirlilikleri araştırılmakta ve çözümler önerilmektedir.
FINDIK VE DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.06.1996 gün ve 1122-10614 sayılı yazısı ile
kurulmuştur. Merkeze ait yönetmelik ise 11.07.1996 tarih ve 22693 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Merkezin kuruluş amacı, Karadeniz Bölgesinin en önemli bitkisi olan fındık ve diğer
sert kabuklu meyveler (ceviz, kestane vb.) ile ilgili zararlı, hastalık, yabancı ot, yetiştirme,
gübreleme, depolama, ıslah, mekanizasyon, gıda sanayinde kullanım, yan ürünlerinden
yararlanma ve ekonomik analiz vb. başta olmak üzere bütün disiplinlerde araştırmalar
yapmak, uygulamak ve uygulamada yararlanmaya sunmak, kamu ve özel kuruluşların bu
bitkiler ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
bu konudaki ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişki kurmak ve bu bitkilerin Türkiye
ekonomisine katkısını korumak ve artırmaktır.
Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş
amacında öngörülen faaliyetler çerçevesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesinde fındık ve diğer sert kabuklu meyveler konusunda yapılmış olan araştırmaların
özetlerini kapsayan bir kitapçığın hazırlanarak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlara
gönderilmesi kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanmıştır.
Fındık ve diğer sert kabuklu meyve üreticileri ile merkez arasında köprü kurmak ve
bu konularda yapılmış araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla
üretici bülteni çıkartılması, fındık tarımı ile ilgili kitap yazılması kararlaştırılmış olup bu
konuda faaliyetler devam etmektedir.
Merkez adına fındık çeşitleri koleksiyon bahçesi kurulması kararlaştırılmış olup konu
ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
58
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim
Merkezi’nin Yönetmeliği 6 Mayıs 1997 tarih ve 22981 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 7
Ocak 1999 tarihinde müdürü, 15 Şubat 1999 tarihinde Yönetim Kurulu atanmıştır.
Merkezin amacı; üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda,
akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler
düzenleyerek bunlar aracılığı ile üniversitenin kamu sektörü, özel sektör ve Uluslararası
kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Sürekli Eğitim Merkezi amaçları doğrultusunda kamu sektörü, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar,
ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler. Merkez kendine ait
eğitim salonu ve araçlar dışında, gerektiğinde üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuvar,
kütüphane ve diğer eğitim olanaklarını katılımcıların kullanımına sunmaktadır.
Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetlerini 4 ana program halinde gerçekleştirmektedir.
1- Sözleşmeli Eğitim Programları: Kurum ve kuruluşların kendi eksikliklerini tamamlamak
veya bir konudaki yenilikleri öğrenmek amacıyla talepleri doğrultusunda özel olarak
açılan eğitim programlarıdır.
2- Sertifika Programları: Katılımcı kişi veya kurum personeline kurs sonunda sertifika
verilmektedir.
3- Halk Konferansları: Genel katılıma açık ve ücretsizdir.
4- Üniversite İçi Konferans ve Seminerler: Üniversite akademik ve idari personeline ve
öğrencilerine yönelik düzenlenmektedir.
ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLAR EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi zihin engelli çocuk
ve ailelerine psikolojik rehberlik ve danışma, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri vermek ve
zihin engelli çocuklar alanında akademik çalışmalar yapmak üzere 06 Mayıs 1997 tarihli
resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş, Kasım 1997’de fiilen hizmete
başlamıştır.
Merkezde; 0-12 takvim yaşları arasında bulunan 0-4 yaş gelişimini tamamlamamış
çocuklara ve ailelerine psikolojik rehberlik ve danışma, zeka ve gelişim tarama testleri
uygulanmakta, bireysel olarak zihinsel eğitim, grup eğitimi, aile eğitimi ve aile eğitimi
hizmetleri verilmektedir.
2005-2006 yılı içinde doğrudan veya sağlık kuruluşlarından sevkli olarak
Merkezimize başvuran 725 engelli çocuk ailesine psikolojik rehberlik ve danışma hizmeti
verilmiş, diğer servislerden talep edilen veya gerekli görülen çocuklara gelişim ve zeka
testleri uygulanmıştır.
Merkezde uygulanan eğitim programı kapsamında 65 çocuk bireysel olarak seanslı
zihinsel eğitim ve fizyoterapi uygulamasından faydalanmakta ve program gereği anne
babadan en az biri bireysel seanslı eğitime zorunlu olarak katılmaktadır. Eğitim programı
kapsamında bulunan 65 çocuktan 10’ u ayrıca grup eğitimine alınmaktadır.
Merkezde SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan
çocuklara ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yönlendirilen ailelerin çocuklarına
öncelikli olarak hizmet verilmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliği
yapılmaktadır. Bu çerçevede sorumluluk alanına giren konular için çocuklar karşılıklı olarak
yönlendirilmekte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere
düzenlenen kurs ve seminer programları ile eğitim verilmektedir.
59
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Üniversitemiz Senatosunun
14.01.1998 tarih ve 98/8-9 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bu karar YÖK Yürütme Kurulunun
31.03.1998 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. OYDEM Yönetmeliği 15.05.1998 tarih
ve 23343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği bu
tarihten itibaren 6 ay içinde merkez organlarının kurulması tamamlanmıştır.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi I. ve II. Öğretim, Alman Dili Eğitimi I. ve II. Öğretim, Fransız Dili
Eğitimi I.Öğretim öğrencilerinin hazırlık sınıfları, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğrencilerinin hazırlık sınıfları OYDEM bünyesinde yürütülmüştür. Bunların dışında Sağlık,
Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri için açılan zorunlu olmayan İngilizce Lisan üstü
Dil Kursu, üniversitemiz akademik elemanları için ÜDS kursları ve Almanca, Fransızca
Bölümü mezun ve okumakta olan öğrencileri için 40 kredilik İngilizce Kursları açılmıştır.
Video ve çanak antenli yayın yapılan dinlenme salonunda ders sonrası İngilizce yayın
yapan BBC, CNN televizyonları izlenebilmekte, güncel filmler seyredilmektedir. 2005 yılında
yeni yerleşim yeri olarak tahsis edilen Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bir
bölümüne taşınan merkezimizin iletişim altyapısı tamamlandığında, yurt dışı eğitim
yayınlarından daha fazla faydalanma imkanı sağlanacaktır.
ORNİTOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Merkezin kuruluş yönetmeliği 14 Aralık 2003 tarih ve 25316 sayılı resmi gazetede
yayımlanmıştır.
Merkezimiz tarafından "Ulusal Halkalama Programı" uyarınca yürütülen Kuş Göç
Yolları Araştırmaları projesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans öğrencisi Arif
Cemal ÖZSEMİR'in ve doktora öğrencileri Araş. Gör. Arzu GÜRSOY ile Araş. Gör. Kiraz
ERCİYAS'ın tez çalışmalarına danışmanlık ve destek hizmeti vermiştir. Merkezimiz Doğa ve
Yaban Hayatı Koruma Derneği başkanlığında alınan "Kızılırmak deltasında Mevcut SosyoEkonomik Kaynakların Değerlendirilmesinde, Çevre ve İnsan Paylaşım Dengesinin
Korunarak Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanması" adlı projenin gerçekleştirilmesinde
bilimsel danışmanlık yapmıştır. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği tarafından yürütülen
"Önemli Bir Doğa Mirası Olan Kızılırmak Deltası'nın Korunması Amacı ile Alandaki Mevcut
Bitki ve Fauna Envanterinin Yapılarak Rehber Kitap Oluşturulması" adlı projenin Ornitoloji
çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapmaktadır.
Bunun dışında Çevre ve Orman
Bakanlığının ihale ettiği ve Doğa Derneği İktisadi İşletmesinin yürüttüğü "Kızılırmak Deltası
Yönetim Planı Alt Projesi" Ornitoloji Araştırma Merkezi, Buğday Derneği ve Kuş
Araştırmaları Derneği işbirliği ile yürütülmektedir. Bu projenin Ornitoloji çalışmalarını
yürütmek üzere veri toplama, değerlendirme ve verileri yorumlama görevini
gerçekleştirmekteyiz.
2006 yılında merkezimizce yürütülen kuş göçü araştırmalarına gönüllü yardımcı
olarak ilkbahar döneminde üniversitemizden toplam 20 öğrenci, sonbahar arazi çalışmasına
ise üniversitemizden toplam 14 öğrenci katılmıştır.
Bilimsel Faaliyetler
2006 ilkbahar halkalama çalışması:
Kuş göçü araştırmalarının ilkbahar kısmı 04 Nisan – 18 Mayıs 2006 tarihleri arasında
Kızılırmak Deltası Cernek istasyonunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 44 türden 960
birey halkalanmış ve 21 türden 149 bireye oryantasyon yapılmıştır.
60
İlkbahar arazi çalışmasına üniversitemizden toplam 20 öğrenci katılmıştır.
Öğrencilerimizden 5'i Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, 5'i Eğitim Fakültesi'nde, 6'sı Fen Edebiyat
Fakültesi'nde, 2'si Ziraat Fakültesi'nde, 2'si Sinop Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim
görmektedir. Ornitoloji Araştırma Merkezi personeli Uzm. Pınar ÖZÇAM 1 hafta, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Emre
ÖZTÜRK 4 gün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi
olan Korhan ÖZKAN 3 gün, İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi olan İlhan
ÇELİKOBA 3 hafta, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğundan Buğra GİRİTLİOĞLU 5 gün süre
ile arazi çalışmasına katılmıştır. İlkbahar arazi çalışmasına toplam 25 kişi katılmıştır.
2006 sonbahar halkalama çalışması:
Kuş göçü araştırmalarının sonbahar kısmı 04 Eylül – 20 Ekim 2006 tarihleri arasında
Kızılırmak Deltası Cernek istasyonunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 57 türden 2241
birey halkalanmış ve 20 türden 484 bireye oryantasyon deneyi yapılmıştır.
Sonbahar arazi çalışmasına üniversitemizden toplam 14 öğrenci katılmıştır.
Öğrencilerimizden 3'ü Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, 2'si Eğitim Fakültesi'nde, 9'u Fen Edebiyat
Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. Kuş Araştırmaları Derneği'nden Özgür KEŞAPLI
DİDRİCKSON ve jno DİDRİCKSON halkalamacı olarak 15 gün, ODTÜ Kuş Gözlem
Topluluğu'ndan Emre ÖZTÜRK 5 gün süre ile arazi çalışmasına katılmıştır. Ornitoloji
Araştırma Merkezi personeli Uzm. Pınar ÖZÇAM 3 hafta arazi çalışmasına katılmıştır.
Sonbahar halkalama çalışmasına toplam 18 kişi katılmıştır. Arazi çalışmasına katılan
öğrencilerin izinleri ve personellerin görevlendirilmeleri hakkında gerekli yazışmalar
sağlanmıştır.
Türkiye'de Tavuk vebası virüsünün taşınması ve yayılmasında yabani kuşların
rolünün araştırılması (pilot çalışma)
Projenin ana hedefi Türkiye'de tavuk vebası virüsünün taşınması ve yayılmasında
yabani kuşların rolünün belirlenmesi amacıyla kuşların kloak ve boğazlarından swap örneği
alınmasıdır. Bunun yanı sıra çalışma alanları ile ilgili genel bilgiler, su kuşu sayıları, yabani
kuşlardan nasıl yararlanıldığı ve yabani kuşlarla kümes hayvanlarının temas etme olasılıkları
ile ilgili bilgiler elde edilmesi hedeflenmekteydi. Bu amaç doğrultusunda 18 Kasım – 05
Aralık 2006 tarihleri arasında Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sarıkamış
ve Düden mevkilerinde gerçekleştirilen çalışmada 18 türden toplam 154 birey halkalanmış ve
153 kuşun kloak ve boğazlarından swap örneği alınarak Samsun Veterinerlik Araştırma
Enstitüsüne teslim edilmiştir.
Araştırma çalışmasına üniversitemizden 4 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerimizden 3'ü
Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, 1' i Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. Merkez personeli
ile birlikte arazi çalışmasına 5 kişi katılmıştır.
SU EKO SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Yükseköğretim Kurulu’nun 06.11.2003 tarihli yazısı ile kurulması uygun görülerek
Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel
Müdürlüğüne gönderilmiş ve 14 Aralık 2003 tarih ve 25316 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak kurulmuştur.
61
BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Yükseköğretim Kurulu’nun 15.12.2003 tarihli yazısı ile kurulması uygun görülerek
Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel
Müdürlüğüne gönderilmiş ve 8 Ocak 2004 tarih ve 25340 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
kurulmuştur. Merkezin fiziki planı belirlenmiş olup inşaatına başlanmıştır.
SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, küçük
ve orta ölçekli imalat sanayi işletmelerinin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, bilgi ve
teknoloji tabanlı küçük ve orta ölçekli imalat sanayi işletmelerinin oluşması ve benzeri
hedeflere yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi amacı ile 17.12.2004 tarih,2004/53 sayılı
ve 10.01.2005 tarih, 2005/12 sayılı KOSGEB İcra kurulu kararı ve tarafların 28.09.2005
tarihli paraf ettikleri protokolle kurulmuştur. KOSGEB Teknoloji merkezinin amacı ülke
sanayinin gelişmesi hedef alınarak yeni ürün veya teknoloji geliştirmeye yönelik bir fikre
sahip olan müteşebbis veya sanayicilerimize, ürünlerini geliştirebilmeleri için teknik destek,
mekan, büro hizmetleri, yönetim ve işletme becerisi sağlayan merkezlerdir.bunların dışında
görevleri; Bilgi ve Teknoloji yönelimli yeni firmaların kurulması, desteklenmesi,
geliştirilmesi, mevcut küçük işletmelerin Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, Kamu ve Özel
Sektör Ar-Ge kurumları ile KOS işletmeleri işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
TEKMER’lerden hizmet alan küçük işletmelerin pazarlama ve finansman temini yönünde
uygun araçlara yönlendirilmesi, küçük işletmelerin kendi iş ortamlarında geliştirdikleri
patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet kapsamındaki
faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve ticari alanlara yönlendirilmesi, küçük işletme
AR-GE faaliyetlerinin bir veri tabanı haline getirilerek internet ortamında ilgili taraflara
duyurulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, TEKNO-NET bilgi ağının küçük işletmelere
uygulanması ve izlenmesi, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin güçlendirilmesi, ileri teknolojiye
yönelik genç girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi, mevcut küçük işletmelerin Ar-Ge
Projelerinin desteklenmesi, SPIN-OFF nosyonunun gelişmesi ve sayısının çoğaltılması, ArGe çalışmalarının ticarileştirilerek sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi.
KOSGEB’ce; AR-GE projesi geliştiren KOBİ’lere; Geri dönüşümlü ve geri
dönüşümsüz destek programları uygulanmaktadır.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Öğretim üyelerimizce sunulan ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul
edilen araştırma-geliştirme projeleri ile Devlet Planlama Teşkilatınca desteklenen Teknolojik
Araştırma Projeleri ve Avrupa Birliğince desteklenen Araştırma-Geliştirme Projelerine
Rektörlüğümüzce tüm destek ve imkanlar sağlanmaktadır.
62
2006 YILINDA KABUL EDİLEN
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ VE
ÖDENEK DURUMLARINI GÖSTERİR
İCMAL
BİRİMİN ADI
:
PROJE
SAYISI :
TIP FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
SİNOP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
GENEL TOPLAM :
TOPLAM ÖDENEKLER :
44
33
19
16
6
16
2
2
1
1
1
1.249.640,80 YTL
685.250,00 YTL
212.500,00 YTL
445.000,00 YTL
51.587,69 YTL
351.751,15 YTL
14.125,00 YTL
20.000,00 YTL
10.000,00 YTL
15.000,00 YTL
2.500,00 YTL
141
3.057.354,64 YTL
NOT: 2006 yılında desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerine ait detay bilgiler (sayfa 64-70’de) yer
almaktadır.
63
2006 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
SIRA PROJE
NO
NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE MALİYETİ
1
T.457
“Akut ve Kronik Olarak Verilen Etanolün Rat İşitme
Prof.Dr.Erdal AĞAR
Nükleusları Üzerine Etkileri”
2
T.458
“Şizofren ebeveynlerin ve çocuklarının beyin MRI ve klinik
Yrd.Doç.Dr.Seher AKBAŞ
özellikleri- Dört yıllık izlem çalışması”
30.000,00 YTL
3
T.459
“Laparoskopik Cerrahiden Sonra Oluşan İmmunolojik Yanıtın
Doç.Dr.Burak TANDER
Yaş Gruplarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi”
13.000,00 YTL
4
T.460
“BIS monitörizasyonu ile kontrollü anestezi derinliği sağlanan
radikal prostatektomi yapılacak hastalarda genel anestezi ile Yrd.Doç.Dr.K.Serap
genel anestezi + epidural anestezinin emodinami, anestezik KARACALAR
ihtiyacı,derlenme üzerine etkilerinin araştırılması“
12.000,00 YTL
5
T.461
6
T.462
7
T.463
“Mekanik ventilasyon uygulaması sırasında entübe ve/veya
trakeostomize olarak izlenen hastalardaki orta kulak basınç Prof.Dr.Atilla TEKAT
değişikliklerinin odyolojik değerlendirilmesi“
8.000,00 YTL
8
T.464
“Kolorektal kanserde obesite, insülin direnci, adiponektin,
Prof.Dr.İdris YÜCEL
resistin ilişkisinin değerlendirilmesi“
7.000,00 YTL
9
T.465
“Ratlarda İntratekal(Spinal) Dexmedetomidin’in Antinosiseptif
Doç.Dr.Sibel BARIŞ
Dozda Nörotoksik Etkisi“
4.000,00 YTL
10
T.466
“Slime üreten mikroorganizmaların dakron ve PTFE greftler Yrd.Doç.Dr.M.Kemal
üzerinde enfeksiyonlara salisilik asidin etkisi.“
DEMİRAĞ
15.000,00 YTL
11
T.467
12
T.468
13
T.469
14
T.470
15
T.471
16
T.472
17
T.473
18
T.474
19
T.475
20
T.476
21
T.477
22
T.478
23
T.479
“Pediatrik olgularda intraoperatif dönemde kullanılan farklı
konsantrasyonda glukoz solüsyonlarının kan glukoz düzeyine Doç.Dr.Deniz KARAKAYA
etkileri“
“Pediatrik olgularda intraoperatif remifentanil infüzyonunun
Prof.Dr.Binnur SARIHASAN
nöromüsküler bloğa ve hemodinamiye etkisi“
“Pioglitazon’un genotoksik etkilerinin ratlarda single cell gel
electrophoresis (COMET) yöntemi ile araştırılması“
“İnsan fibroblast ve lenfosit kültürlerinde 1064 nm Nd: Yag ve
532 nm KTP laserin sitotoksik ve genotoksik etkilerinin
COMET yöntemi ile araştırılması”
“Çocukluk çağı maliyn hastalıklarında plazma osteopontin ve
CD44 düzeyi“
“İnhalasyon ve Total intravenöz anesteziklerin kardiak veya
nonkardiyak cerrahi girişim planlanan hastalarda
kardiyak
enzimler( CK, CK-MB, TROPONİN T) üzerine etkisi”
“Farelerde Ekoplanar Manyetik Rezonans Görüntüleme (EPMRI) yönteminin farklı davranış modellerinde etkisinin
değerlendirilmesi”
“Sıvı bazlı ince tabaka sitolojisinde yeni jenerasyonun (Liqui
prep TM)homojenitesinin değerlendirilmesi ve bu yöntem ile
PAP smear sonuçlarının karşılaştırılması”
“PUVA (psoralen ve ultraviyole A) Tedavisi Alan Erken Evre
Mycosis Fungoides Hasta Biyopsilerinin Histokimyasal
Özelliklerinin Bax, Fas ve P 53 ile Belirlenmesi ve Klinik
İyileşme ile İlişkisi”
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Allerji Bölümünde Astımlı
Hastaların ve Ailelerinin Davranış Değiştirici Yaklaşım
Temelinde Eğitilmeleri”
“Çölyak hastalarında short-term ve long-term hücre kültürünün
yapılması ve kültüre hücrelerde DNA tamir kapasitesinin
araştırılması”
“Tavşanlarda oluşturulan parsiyel üreteral obstrüksiyon
modelinde obstrüksiyonun Dinamik MR Ürografi ve Sintigrafi
ile gösterilmesi”
“Deneysel olarak vezikoureteral reflü oluşturulan tavşanlarda,
renal skarın Magnetik Resonans ve Renal Sintigrafi ile
görüntülenmesi”
“Plevral efüzyonlu hastaların tanısında medikal torakoskopinin
yeri ”
”Tavşanlarda Oluşturulan Venöz Bypass Greft Modelinde
İntimal Hiperplazi Gelişimini Önlemede Klopidogrel, Kalsiyum
Dobesilat, Nebivolol ve Atorvastatin’in Etkinliği”
64
Prof.Dr.Hakkı KAHRAMAN
5.000,00 YTL
1.500,00 YTL
2.400,00 YTL
15.000,00 YTL
Doç.Dr.Nilgün ŞENTÜRK
8.000,00 YTL
Doç.Dr.Ayhan DAĞDEMİR
3.500,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Ebru KELSAKA
5.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.S.Sırrı BİLGE
6.000,00 YTL
Prof.Dr.İlkser AKPOLAT
4.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Fatma AYDIN
4.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Füsun A.İĞDE
3.500,00 YTL
Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI
7.500,00 YTL
Prof.Dr.Ender ARITÜRK
6.000,00 YTL
Prof.Dr.Rıza RIZALAR
6.000,00 YTL
Prof.Dr.Levent ERKAN
40.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Muzaffer
BAHÇIVAN
4.381,00 YTL
24
T.480
25
T.481
26
T.482
27
T.483
28
T.484
29
T.485
30
T.486
31
T.487
32
33
T.488
T.489
34
T.490
35
T.491
36
T.492
37
T.493
38
T.494
39
T.495
40
T.496
41
T.497
42
T.498
43
T.499
44
T.500
“Kapak replasman’lı, atrial fibrilasyon’lu, ve derin ven
tromboz’lu hastaların warfarin dozlarının belirlenmesinde,
sitokrom P450 polipeptit 9 (CYP2C9) ve vitamin K epoksit
redüktaz komplex-subünit 1(VKORC1) genlerinin etkinliğini
araştırmak “
“Keratokonus hastalarında, korneanın endotel ve stroma
tabakalarında, kontakt lens kullanımına bağlı gelişen hipoksik
değişikliklerin oluşumunda, yüksek ve düşük gaz geçirgen sert
kontakt lenslerin etkisi “
“Kollejen sinir konduti içine uygulanan platelet jelin sinir
rejenerasyonuna etkileri; stereolojik ve elektrofizyolojik
çalışma.“
“Lagoftalmi Olgularında Botolinum Toxin ile Koruyucu
Ptozis “
“İzole pulmoner yetersizliği olan hastalarda ve ameliyat
edilmiş fallot tetralojili hastalarda plasma N-Terminal proBNP değerleri ve doku Doppler ekokardiyografi bulguları.“
Prof.Dr.Muhlise ALVUR
Prof.Dr.Dilek ERKAN
Prof.Dr.Birol GÜLMAN
TIP FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
65
140.000,00 YTL
30.000,00 YTL
Doç.Dr.Nurşen ARITÜRK
3.500,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Metin SUNGUR
4.000,00 YTL
“Polikistik over sendromlu adölesanlarda serum resistin,
Prof.Dr.Murat AYDIN
adiponektin, ghrelin, IGF1 ve IGFBP3 düzeyleri.“
“Refrakter
Glokom
Olgularında
Diod
Lazer
ile
Siklofotokoagülasyon Uygulama Sonuçları“
“Radyoterapi alan kanser tanılı hastalarda kardiak hasarı
belirlemede erken bir marker olan troponin I düzeylerine
bakılması “
“İşitme Engellilerde Ses Analizi (İESA)”
“Deneysel varikoselin epididim üzerine etkileri”
“Erken
Dönem
İntrakoroner
Stent
Açıklığının
Değerlendirilmesinde 16 Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin
Klinik Kullanılabilirliği”
“Kalp cerrahisinde median sternotominin iyileşmesinde
Trombositten Zengin Plazma’nın Etkisi“
“Stabil Anjina Pektoris’li hastalarda N Terminal -pro- Brain
Natriüretik Peptit (NT proBNP) düzeyleri ile miyokardiyal
iskeminin varlığı, anjiografik olarak koroner arter hastalığının
yaygınlığı ve derecesi ile ilişkisi“
“Klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarında
glikopeptid direncinin araştırılması“
“Patojen mikroorganizma sayısı en aza indirgenmiş tavşan
(New Zealand Rabbit), kobay (Guinea pig), sıçan (SpraqueDawley, Wistar albino) ve fare (Swiss albino, Balb/c)
suşlarının elde edilmesi, barındırılması ve idamesi”
“Yenidoğan Döneminde Hipoksi ve Diğer Sebeplere Bağlı
Olarak Serebral Hasara Uğrayan Hastaların Motor Sekellerin
Gelişimi Açısından İzlemi, Sekellerin Görüntüleme (Diffusion
Tensor Imaging) İle Değerlendirilmesi ve Sekel Belirteçlerinin
(Beyin-Kaynaklı Nörotrofik Faktör) Saptanması”
“EEG Videomonitörizasyon ile epileptik hastaları tanınması
ve han-epilotik hastalaran ayrıca tanısının yapılması”
“Over
Rezervini
Belirlemede
Duyarlı
Faktörlerin
Araştırılması“
“Ceftazidime dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında
PER-1- ve OXA-10- benzeri B-laktamazların moleküler
yöntemlerle belirlenmesi”
“Helicobacter pylori İnfeksiyonlarının Tanısında Non-invazif
Testlerin Yeri”
“Staphylococcus aureus kökenlerinin multilokus dizi
tiplendirmesi”
10.000,00 YTL
7.000,00 YTL
Doç.Dr.Nurşen ARITÜRK
48.600,00 YTL
Prof.Dr.Şaban ÇAKIR GÖKÇE
24.000,00 YTL
Doç.Dr.Ayşe Gül GÜVEN
Prof.Dr.Ramazan AŞÇI
7.100,00 YTL
15.000,00 YTL
Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN
6.259,80 YTL
Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR
6.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Okan GÜLEL
3.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Özge DARKA
10.000,00 YTL
Prof.Dr.Şaban SARIKAYA
600.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk
AYDIN
10.000,00 YTL
Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR
80.000,00 YTL
Prof.Dr.Arif KÖKÇÜ
Doç.Dr.Asuman BİRİNCİ
Prof.Dr.Belma DURUPINAR
Yrd.Doç.Dr.Çağatay ACUNER
3.000,00 YTL
15.000,00 YTL
6.000,00 YTL
10.400,00 YTL
1.249.640,80 YTL
SIRA PROJE
NO
NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Potansiyometrik Esaslı bazı imminosensörlerin hazırlanması ve
uygulamaları”
“Karaısırgan'ın (Urtica Pilulifera L) In vitro Antioksidant Aktivitesinin
Tayini”
“Bazı Fosfazen Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin
Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması”
“Bazı çevresel örneklerde ağır metal ve türlerin tayini”
“Akrilik Asit-Vinil Piridin Karışık Ligantlı Metal Komplekslerin
Sentezi, Karakterizasyonu ve metal iyon baskılama uygulamaları”
PROJE
MALİYETİ
1
F.407
2
F.408
3
F.409
4
F.410
5
F.411
6
F.412
“Yeni tip Fe2O3 temelli katı-hal kompozit pH elektrot ve
Doç.Dr.Müberra ANDAÇ
potansiyometrik uygulamaları”
7
F.413
“Farklı Sayıda Hidroksil Grubu İçeren Benzoik Asit Türevleri İle NYrd.Doç.Dr.Zerrin HEREN
bazlı Karışık Ligand Komplekslerinin Sentezi”
8
F.414
“Fe (II) ve (III)'un Birlikte Hızlı ve Duyarlı Tayinleri İçin
Potansiyometrik-FIA Yöntem Geliştirlmesi ve Spektrofotometrik Doç.Dr.Adem ASAN
Yöntemlerle Karşılaştırılması “
9
F.415
10
F.416
11
F.417
12
F.418
13
F.419
14
F.420
“Doğu Karadeniz Bölgesi Odonata Türleri Üzerine Faunistik ve
Prof.Dr.Veysel KARTAL
Taksonomik Bir Araştırma”
15
F.421
“Antimikrobiyal
Aktiviteli
Rizosfer
İzolatı
Streptomyces
Doç.Dr.Nevzat ŞAHİN
violaceusniger Clade Üyesi Yeni Türlerin Moleküler Tiplendirilmesi “
25.000,00 YTL
16
F.422
“Bazı Patojen Rhizoctonia izolatlarının Moleküler Yöntemler İle
.Dr.İbrahim ÖZKOÇ
Karakterizasyonu ve Bunların Rhizobium Türleri İle Etkileşimleri”
13.000,00 YTL
17
F.423
18
19
F.424
F.425
20
F.426
“Bazı sübstitüe salisil aldehit Schiff bazlarının sentezi, spektroskopik
Prof.Dr.Orhan
özelliklerinin incelenmesi, moleküler ve kristal yapılarının x-ışını
BÜYÜKGÜNGÖR
kırımı yöntemiyle tayini”
21
F.427
“Histaminin karışıklı ligantlı metal komplekslerinin sentezlenmesi, Yrd.Doç.Dr.Hümeyra
yapısal, spektroskopik ve voltametrik incelenmesi”
PAŞAOĞLU
7.000,00 YTL
22
F.428
“Anizotropik Homojen Demir Alaşımlarındaki
Bozukluklarının Elastik Alanlarının Araştırılması”
6.000,00 YTL
23
F.429
24
F.430
25
F.431
“Organik Boyarmaddelerin ve Kompleslerinin Elektrokimyasal
Prof.Dr.Necati MENEK
Teknikler Kullanılarak Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”
26
F.432
“Çeşitli Ağır Metal İyonlarıyla Kirletilmiş Suların Yaş ve Kuru
Doç.DR.Ahmet UYANIK
Bitkiler Kullanılarak Temizlenebilirliğinin Araştırılması”
5.000,00 YTL
27
F.433
“Sensor Teknoloji Laboratuarı Kurulumu: Kimyasal ,Biyolojik ve
Prof.Dr.İbrahim IŞILDAK
İmmünolojik Sensör Teknolojileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi”
280.000,00 YTL
28
F.434
29
F.435
30
F.436
Doç.Dr.Nihat TINKILIÇ
10.000,00 YTL
Prof.Dr.Halil KORKMAZ
12.000,00 YTL
Doç.Dr.Hümeyra BATI
10.000,00 YTL
Doç.Dr. Hasan CESUR
10.000,00 YTL
Doç.Dr.Ömer ANDAÇ
6.500,00 YTL
“3-Nitrotirozin İçin Nicel Tayin Yöntemi Geliştirilmesi”
Prof.Dr.Nur ONAR
“2-Mercaptonicotinic acid'in karışık ligantlı komplekslerinin sentezi, Yrd.Doç.Dr.Turan
spektroskopik ve termik özelliklerinin araştırılması”
K.YAZICILAR
“Bazı Supramolekülerin Sentezlenmesi, Yapılarının Analizi ve
Doç.Dr.Ahmet BULUT
Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”
“Bazı Tetrametilamonyum Tuzlarının EPR Tekniği ile İncelenmesi”
Doç.Dr.İbrahim KARTAL
“İnegöl Dağı (Gümüşhacıköy-Amasya) Ve Çevresinin Vejetasyonu
Prof.Dr.Mahmut KILINÇ
Üzerinde Floristik, Fitososyolojik Ve Ekolojik Bir Araştırma “
“Orta Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Göllerdeki (Uzun Göl ve
Cernek Gölü) Bazı Makrofit Bitkilerde Azot ve Fosfor Rezorbsiyonu”
“Balıklarda Otolit Kesitlerinden Yaş Belirlenmesi”
“Yeni Madde Sentezi,Kristallendirme Ve Kristal Yapı Çözümü”
Kristal
Yapı
Prof.Dr.Hamdi Güray
KUTBAY
Prof.Dr.Nazmi POLAT
Prof.Dr.Muharrem DİNÇER
.Doç.Dr.Necmi DEGE
“Bazı İnorganik Bileşiklerde Faz Geçişlerinin EPR, UV, IR ve DTA
Prof.Dr.Fevzi KÖKSAL
İle İncelenmesi”
“o-Vanilin Türevi Bazı Polihidroksi-azo-azometin Bileşiklerinin Doç.Dr.Mustafa
Sentezi, Spektroskopik ve Kristallografik Özelliklerinin İncelenmesi” ODABAŞOĞLU
“Bazı thienyl-tipi komplekslerin sentezlenmesi ve X-ışınları
Prof.Dr.Metin YAVUZ
difraksiyon metodu ile kristal yapılarının tayini”
“Türk Basınında II.Dünya Savaşı Konulu Haberlerin Sosyal ve
Doç.Dr.M.Yavuz ERLER
Teknolojik Analizi”
“Yeşilırmak Vadisinde (Amasya-Taşova Arası) Yerleşmelerin Doğal
Doç.Dr.Ali UZUN
Faktörlerden Kaynaklanan Sorunları”
66
12.000,00 YTL
8.000,00 YTL
12.000,00 YTL
25.000,00 YTL
5.000,00 YTL
5.000,00 YTL
4.500,00 YTL
5.000,00 YTL
9.000,00 YTL
4.000,00 YTL
12.000,00 YTL
12.000,00 YTL
15.000,00 YTL
5.000,00 YTL
9.000,00 YTL
20.000,00 YTL
4.000,00 YTL
2.500,00 YTL
1.750,00 YTL
31
F.437
32
F.438
33
F.439
“a) Aspirin ve Doxorubicin'in Swiss Albino tipi Laboratuar
Farelerinde (Mus musculus) hücre ölümü (apoptozis) ve yaşlanma
(aging) üzerine moleküler düzeyde etkilerinin karşılaştırılmalı olarak Prof.Dr.Zafer EREN
araştırılması b)Bu etki sürecinde histokimyasal değişimlerin
karşılaştırmalı olarak araştırılması”
“β- Glucan ve Aspirin Verilmiş Farelerde (Mus musculus)
Yrd.Doç.Dr.Banu EREN
Karaciğerde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi”
“Farklı Ortamlarda Gelişen Smilax Excelsa L. (Liliaceae)'daki Yrd.Doç.Dr.Hasan
Makroelementlerin Mevsimsel Değişimi”
KORKMAZ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI :
SIRA
NO
PROJE
NO
PROJE ADI
110.000,00 YTL
15.000,00 YTL
5.000,00 YTL
685.250,00 YTL
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Bazı Arkadaş Bitkilerin Çayır Üçgülü (Trifolium Pratense L.) 'nün
Fide Gelişimi, Ot Verimi,Yabancı Ot Rekabeti ve Diğer Bazı Prof.Dr.Zeki ACAR
Özelliklerine Etkileri”
“Kesim Öncesi Aç Bırakma Süresince İçme Suyu ve Nişasta,
Sakkaroz veya Glikoz Verilen Etlik Piliölerin Bazı Et ve Karaciğer Yrd.Doç.Dr.Nuh OCAK
Kalite Özellikleri”
“Samasun İlinde Mısır Ekim Alanlarında Koçan Çürüklüğüne Neden
Olan Fusarium Spp.'lerin Saptanması, Fumonisin ve Deoxynivalenol Doç.Dr.Berna TUNALI
Düzeylerinin Belirlenmesi”
PROJE MALİYETİ
1
Z.468
2
Z.469
3
Z.470
4
Z.471
“OMÜ Ziraat Fakültesi Hayvancılık İşletmesi Yumurta Tavukçuluğu
Yrd.Doç.Dr. Gürkan
Kümesinde Gübre Temizliğinde Kullanılabilecek Bir Mekanik
GÜRDİL
Götürücünün Projelenmesi, Yapımı ve Denemesi”
12.000,00 YTL
5
Z.472
“Su Isıtmada Kullanılabilecek Yeni Bir Düz Yüzeyli Güneş
Doç.Dr.Turhan KOYUNCU
Kollektörünün Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi”
10.000,00 YTL
6
Z.473
“Samsun İli Terme İlçesinin Ova ve Yüksek Kesiminde Fındık
Yrd.Doç.Dr.Osman KILIÇ
Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi”
5.000,00 YTL
7
Z.474
8
Z.475
9
Z.476
10
Z.477
11
Z.478
12
Z.479
13
Z.480
14
Z.481
15
Z.482
16
Z.483
17
Z.484
18
Z.485
19
Z.486
“Doğrudan Gelir Desteği Politikasının Tarım İşletmelerinde
Etkilerinin Araştırılması: Samsun İli Örneği”
“Merzifon İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerde Risk Analizi”
“Çarşamba İlçesi Dikbıyık Beldesi'ndeki Tarım İşletmelerinin
Doğrusal Programlama Yöntemiyle Planlanması”
“Samsun Şartlarında Kivi Fidanı Üretiminde Uygun Aşı Metodu ve
Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”
“Ordu'nun Ünye İlçesinde Palaz Fındık Çeşidi Klon Seleksiyonu”
“Farklı Mısır Çeşitlerinde Ürün Nem Kapsamı İle Depolamada Etkili
Üürn Şev Karateristikeleri Arasındaki İlişkiler”
“Değişik Taban Suyu Derinliklerinin Yonca Bitkisi Kök Gelişimine
Etkisi”
“Yemeklik Tane Baklagiller Öğretim CD'siHazırlamaya Yönelik Bir
Proje”
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
BOZOĞLU
Doç.Dr.Vedat CEYHAN
ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI :
67
5.000,00 YTL
15.000,00 YTL
4.000,00 YTL
4.000,00 YTL
Doç.Dr.H.Avni CİNEMRE
5.500,00 YTL
Prof.Dr.Muharrem ÖZCAN
4.000,00 YTL
Doç.Dr.Neriman BEYHAN
10.000,00 YTL
Prof.Dr.Turgut ÖZTÜRK
15.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Tekin KARA
15.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Erkut PEKŞEN
“Samsun İli Bafra İlçesi Altınay S.S. Tarımsal Kalkınma
Kooperatifine Üye İşletmelerde Tank Sütü Somatik Hücre Sayısının
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ERDEM
Mevsimsel Değişimi ve Depolama Süresi ile Depolama Sıcaklığının
Tank Sütü Somatik Hücre Sayısına Etkileri”
”Amerikan ve Türk mısırları arasında filogenetik ilişkilerin SSR
yöntemiyle belirlenmesi”
“Etlik Piliç Karmalarına Humik Asitler İçeren Karbon Mineral
Kaynağı İlavesinin Bazı Kan Parametrelerine, Performansa ve Et
Kalitesine Etkileri”
“Yüksek Oranda Kesif Yem ile Yemlenen Karayaka Erkek
Toklularının Besi Performansı, Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine
DL-Malik Asitin Etkisi”
“Farklı Coğrafik Alanlardan Toplanan Echinochloa Crus-Galli (L.)
Beauv.'nin Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması”
22.000,00 YTL
3.000,00 YTL
4.000,00 YTL
Doç.Dr.Ahmet OKUMUŞ
22.000,00 YTL
Doç.Dr.Ergin ÖZTÜRK
12.000,00 YTL
Doç.Dr.Güray ERENER
30.000,00 YTL
Doç.Dr.Hüsrev MENNAN
15.000,00 YTL
212.500,00 YTL
SIRA PROJE
NO
NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Katı Atık Sızıntı Sularının Adsorbsiyon Yöntemi Arıtımının
Yrd.Doç.Dr.Ayşe KULEYİN
İncelenmesi”
Yrd.Doç.Dr.Bahtiyat
“Okul ve Kahvehanelerin İç Mekan Hava Kirliliğinin İncelenmesi"
ÖZTÜRK
“Polikrorlu Bifeniller (PCB) İle Kirlenmiş Topraklarda PCB'lerin
Doç.Dr.Yüksel ORHAN
Biyolojik Gideriminin İncelenmesi”
“Samsun Sanayi Bölgesi Hava Kirliliği Risk Yönetimi”
Prof.Dr.Osman Nuri ERGUN
PROJE MALİYETİ
1
MF.094
2
MF.095
3
MF.096
4
MF.097
5
MF.098
6
MF.099
7
MF.100
8
MF.101
9
MF.102
10
MF.103
11
MF.104
“Farklı besinsel lif kaynaklarının ve hidrokolloidlerin erişte üretiminde
Doç.Dr.Ahmet Faik KOCA
kullanımı“
15.000,00 YTL
12
MF.105
“Transformatör İç Arızaların Dinamik BenzeşimiSimulation of Power Transformer Internal Faults”
88.000,00 YTL
13
MF.106
14
MF.107
15
MF.108
16
MF.109
“Samsun'un Bafra İlçesi Göller Yöresi'nde (Kızılırmak Deltası) Elde
Edilen Manda Sütlerinin Mozzarella Peyniri Yapımına Uygunluğu ve Doç.Dr.Fehmi YAZICI
Üretim Aşamalarınn Standardizasyonu”
“Turşu ve Zeytinlerde Gelişen Mayaların İzolasyonu ve
Yrd.Doç.Dr.Mustafa EVREN
İdentifikasyonu”
Yrd.Doç.Dr.Muammer
“Sayısal Kompanzasyon Sistemi Tasarımı”
ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
“ Yüksek Başarımlı Bilgisayar Kümesi Kurulumu Ve İşletimi”
ULUTAŞ
“Kümes Hayvanları Atıklarında Doğal Materyallerle Ağır Metal
Yrd.Doç.Dr.Gamze TURAN
Giderimi"
“Endüstriyel Katı Atıkların Doğal Materyallerle Stabilizasyon ve
Yrd.Doç.Dr.Semra ÇORUH
Solidifikasyonu”
Dynamic Yrd.Doç.Dr.Okan
ÖZGÖNENEL
“Salamura Hamsi Balıklarının Lipid Oksidayonu Üzerine Bazı Bitkisel
Ekstraktların Etkisi”
"Ekşi katı elma pekmezlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri”
“Türkiye MN Zonasyonu tip bulgu yerini içeren çökel istiflerden
alınan örneklerin palinolojik incelenmesi”
“Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik İzleme Çalışmaları”
Yrd.Doç.Dr.Sadettin
TURHAN
Yrd.Doç.Dr.İlkay KOCA
Yrd.Doç.Dr.Nurdan Yavuz
IŞIK
Prof.Dr.Hanife
BÜYÜYKGÜNGÖR
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
SIRA PROJE
NO
NO
1
2
3
4
5
6
PROJE ADI
Yrd.Doç.Dr.Gonca ÇAYIR
KELEŞ
Yrd.Doç.Dr.Emre
BODRUMLU
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Umut
DHF.054 “Osseointegre İmplantlarda Stabilite Ölçümü”
GÜLER
DHF.055 “Osteoblast hücre kültürünün kemik implant bağlantısı üzerine etkisi” Doç.Dr.Nergiz YILMAZ
“Lathyritic köpeklere uygulanan dental implantlarda kollajen doku Yrd.Doç.Dr.Tuğrul
DHF.056
yıkımının osseointegrasyona etkisi (Deneysel Çalışma)”
KIRTILOĞLU
DHF.057
“Er:YAG ve Nd:YAG Lazerlerin Kök Kanallarındaki Smear Tabakası
Yrd.Doç.Dr.Ebru ÖZSEZER
Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması”
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
68
5.000,00 YTL
25.000,00 YTL
5.000,00 YTL
10.000,00 YTL
9.000,00 YTL
15.000,00 YTL
55.000,00 YTL
10.000,00 YTL
10.000,00 YTL
5.000,00 YTL
15.000,00 YTL
33.000,00 YTL
130.000,00 YTL
445.000,00 YTL
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Köpeklerde Oluşturulan Class II Furkasyon Defektlerinin Rejeneratif
Periodontal Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre ve Plateletten Zengin
DHF.052 Plazma Kombinasyonu ile Otojen Kemik Greftlerinin Etkinliğinin
Histopatolojik, Histomorfometrik ve İmmünhistokimyasal Olarak
Karşılaştırılması”
“Diş Hekimliği Ve Diğer Fakülte Öğrencilerinde Halitozis Durumu Ve
DHF.053
Dil Taraklarının Halitozis Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi”
15.000,00 YTL
PROJE MALİYETİ
10.000,00 YTL
2.250,00 YTL
13.302,69 YTL
15.000,00 YTL
6.035,00 YTL
5.000,00 YTL
51.587,69 YTL
SIRA PROJE
NO
NO
1
2
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Bafra Irkı Koyunlarda Değişik Mikrosatelit Lokuslarının Fenotipik
Bağlantılarının
Farklı
İstatistik
Yaklaşımlarla Yrd.Doç.Dr.Serhat ARSLAN
VET.026 Özelliklerle
Araştırılması”
“Samsun Yöresinde Yetiştirilen Mandaların Fizyolojik ve
VET.027 Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Yaş, Cinsiyet, Mevsim ve Yrd.Doç.Dr.Metin ÇENESİZ
Gebeliğin Etkilerinin Araştırılması”
PROJE MALİYETİ
15.000,00 YTL
25.000,00 YTL
3
VET.028
“Karayaka Irkı Koyunlarda Seksüel Siklusların Senkronizasyonu Ve
Doç.Dr.Murat FINDIK
Gebelik Sürecinin Ultrasonografi İle İzlenmesi”
10.000,00 YTL
4
VET.029
“İsofluran Anestezisinin Operasyon Sezaryen Sonrasında Yavrularda
Doç.Dr.Murat FINDIK
Yaşam Fonksiyonları Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin Araştırılması”
15.000,00 YTL
5
“Köpeklerde Pyometra Ve Enfeksiyöz Olmayan Uterin Hastalıkların
Yrd.Doç.Dr.Nilgün
VET.030 Ayırıcı Tanısında C-Reaktif Protein Ve Serum Amyloid A’nın
GÜLTİKEN
Etkinliğinin Değerlendirilmesi”
6
VET.031
7
VET.032
8
VET.033
9
VET.034
10
VET.035
11
VET.036
“Patolojik ve moleküler tanı teknikleri ile
enfeksiyonunun belirlenmesi”
12
VET.037
“Karadeniz Bölgesi Sığırlarında Kenelerin Vektör Olduğu Protozon ve
Yrd.Doç.Dr.Mustafa AÇICI
Riketsial Hastalıkların Sero-Epidemiyolojisi”
13
VET.038
14
15
16
“Sütçü İneklerde Saccharomyces Cerevisiae Kullanımının Bazı Kan
Parametreleri Ve İmmun Sistem Üzerindeki Etkileri”
“Sütçü İneklerde Ovsynch, Heatsynch ve CIDR Östrus
Senkronizasyonu Protokolleri ile Planlanmış Suni Tohumlama (PST)
Programlarının Uygulanması ve Elde Edilen Gebelik Oranlarının
Değerlendirilmesi”
“Maddi Kayıplı Ekstremite Kırıklarında Tombositten Zengin
Plazmanın (Prp) Uzun Kemik Osteogenezis Üzerine Etkisi”
“Deneysel Kronik Florozis Oluşturulan Tavşanlarda C-reaktif protein
(CRP), Seruloplazmin ve Adenozin deaminaz (ADA) Aktivitesinin
Araştırılması”
“Samsun Bölgesindeki veteriner hekimlerin sahada ihtiyaç duydukları
hizmet içi eğitimlerini belirleyici bir anket çalışması”
Toxoplasma gondii
“Laktasyon
Periyodundaki
Subklinik
Mastitisli
Karayaka
Koyunlarında Kan ve Süt Laktoferrin Düzeylerinin Araştırılması”
“Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yeminde Mercimek
VET.039 Unu Kullanımının Yem Alımı, Sindirim ve Büyüme Performansı
Üzerine Etkisi”
“Zoonetik ve Kanatlılara Özgü Salmonellozis Enfeksiyonlarında
VET.040 Alternatif İzleme ve Kontrol Modeli: Tanı, Tarama, Konfirmasyon ve
Kontrol Yöntem ve Araçlarının Geliştirilmesi”
“Yarışan Atlarda M-Mod, 2-D Ve Doppler Ekokardiyografik
VET.041
Muayeneler”
VETERİNER FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
SIRA PROJE
NO
NO
1
EF.108
2
EF.109
SIRA PROJE
NO
NO
1
S.109
2
S.110
PROJE ADI
Yrd.Doç.Dr.Duygu
ÇAKIROĞLU
6.281,15 YTL
Yrd.Doç.Dr.Mesut ÇEVİK
5.000,00 YTL
Doç.Dr.Ahmet ÖZAK
7.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Şule
OSMANAĞAOĞLU
1.800,00 YTL
Doç.Dr.Tolga GÜVENÇ
15.000,00 YTL
20.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Cevat NİSBET
10.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Zehra SELÇUK
20.000,00 YTL
Prof.Dr.Nevzat YURDUSEV
60.000,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Yücel MERAL
48.600,00 YTL
351.751,15 YTL
“Sanal ve Gerçek Laboratuar Uygulamaları ile Kromatografi Eğitimi” Yrd.Doç.Dr.Soner ERGÜL
“Isı ve Sıcaklık Kavramının Çoklu Zeka Kuramı Bağlamında Web
Yrd.Doç.Dr.Ufuk ÇORUH
Tabanlı Öğretimi”
SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Yunusların (Cetacea) Dip Uzatma Ağlarında Neden Olduğu Yrd.Doç.Dr.Sedat
Zararların Akustik Etki ile Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma”
GÖNENER
“Sinop Kıyılarındaki Esmer Deniz Yosunu "Cystoseira Barbata"'dan
Yrd.Doç.Dr.Hülya TURAN
Alginat Üretimi Üzerine Bir Araştırma”
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
69
73.070,00 YTL
Yrd.Doç.Dr.Sena ÇENESİZ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE ADI
20.000,00 YTL
PROJE MALİYETİ
9.000,00 YTL
5.125,00 YTL
14.125,00 YTL
PROJE MALİYETİ
5.000,00 YTL
15.000,00 YTL
20.000,00 YTL
SIRA PROJE
NO
NO
1
SF.003
PROJE ADI
“Sinop Nisi Sulama Göletinin
Parametrelerinin İncelenmesi”
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE MALİYETİ
Bentik Algleri Ve Ekolojik Yrd.Doç.Dr.E.Rıdvan
SIVACI
10.000,00 YTL
SİNOP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖDENEK TOPLAMI:
SIRA PROJE
NO
NO
1
TM.001
PROJE ADI
10.000,00 YTL
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE MALİYETİ
“İhraç edilen iç fındıklarda küf florasının gelişimi ve aflatoksin
Yrd.Doç.Dr.Sibel
üretiminin önlenmesi üzerine bazı bitki ekstraktlarının anti-fungal ve
ÖZÇAKMAK
anti-aflatoksijenik etkisinin belirlenmesi”
15.000,00 YTL
TERME MYO ÖDENEK TOPLAMI:
SIRA PROJE
NO
NO
1
BM.007
15.000,00 YTL
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE MALİYETİ
“Farklı Örtü Malzemelerinin Organik Kavun ve Karpuz
Yrd.Doç.Dr.Ertan Sait
Yetiştiriciliğinde Erkencilik,Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine
KURTAR
Etkileri”
2.500,00 YTL
BAFRA MYO ÖDENEK TOPLAMI:
2.500,00 YTL
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN
31.12.2006 TARİHİ İTİBARİYLE ÖDENEK VE HARCAMA
DURUMLARINI GÖSTERİR İCMAL
BİRİM ADI
PROJE
SAYISI
TIP FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
YAŞAR DOĞU BED.EĞT.VE SPOR YO.
SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ
SİNOP EĞİTİM FAKÜLTESİ
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
134
101
41
9
30
13
9
32
1
8
2
2
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU
GENEL TOPLAM
TOPLAM
KALAN
7.306.332,05 YTL
1.443.306,75 YTL
396.324,00 YTL
17.856,75 YTL
1.376.705,00 YTL
346.607,69 YTL
67.000,00 YTL
676.551,15 YTL
1.000,00 YTL
23.525,00 YTL
3.048,50 YTL
2.550,00 YTL
6.630.267,45 YTL
805.878,82 YTL
267.614,66 YTL
6.237,20 YTL
1.034.429,54 YTL
287.564,92 YTL
28.909,63 YTL
566.839,80 YTL
0,00 YTL
9.838,84 YTL
0,00 YTL
0,00 YTL
676.064,60 YTL
637.427,93 YTL
128.709,34 YTL
11.619,55 YTL
342.275,46 YTL
59.042,77 YTL
38.090,37 YTL
109.711,35 YTL
1.000,00 YTL
13.686,16 YTL
3.048,50 YTL
2.550,00 YTL
15.000,00 YTL
12.494,78 YTL
2.505,22 YTL
1
383
HARCANAN
11.675.806,89 YTL 9.650.075,64 YTL 2.025.731,25 YTL
70
2006 YILINDA TAMAMLANAN BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJELERİ İCMALİ
BİRİM ADI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
YAŞAR DOĞU BESYO
EĞİTİM FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
GENEL TOPLAM
PROJE
SAYISI
PROJE MALİYETİ
30
16
7
15
2
2
1
5
35
16
38
279.478,78 YTL
346.814,57 YTL
6.060,51 YTL
295.818,31 YTL
2.000,00 YTL
36.949,78 YTL
1.998,92 YTL
154.822,22 YTL
298.324,22 YTL
42.635,78 YTL
3.147.288,91 YTL
167
4.612.192,00 YTL
Not: 2006 yılında tamamlanan Bilimsel Araştırma Projelerine ait detay bilgiler (sayfa 72-80’de) yer
almaktadır.
71
2006 YILINDA TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
SIRA PROJE
NO
NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
(YTL.)
PROJE
MALİYETİ
1
F.284
BENZOXASULFAMAT KOMPLEKSLERİNİN VE
BENZOXASULFAMAT'IN KARIŞIK LİGANTLI METAL
KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK, TERMİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
YRD.DOÇ.DR.TURAN
KAYA YAZICILAR
2
F.315
BAZI FOSFORİL BİLEŞİKLERİN MOLEKÜLER VE KRİSTAL
YAPILARININ X-IŞINI YÖNTEMİYLE TAYİNİ
PROF.DR.ORHAN
BÜYÜKGÜNGÖR
3
F.331
BAZI ARUM L. (ARACEAE) TÜRLERİNDE EŞEYLİ
ÜREMENİN BÜYÜME VE VEJETATİF GELİŞME ÜZERİNE
OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
PROF.DR.MAHMUT
KILINÇ
4.807,24
4
F.353
GÖLARDI (TERME/SAMSUN) TABİATI KORUMA ALANINDA,
VEJETASYONUN TABAKALAŞMASI ÜZERİNE EDAFİK
FAKTÖRLERİN ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR. HASAN
KORKMAZ
4.000,00
5
F.295
A) ATRİSORB UYGULANMIŞ VE RADİKAL SÜPÜRÜCÜ
PROF.DR.ZAFER EREN
ENZİMLER (SOD VE CAT) VERİLMİŞ DİŞETİ DOKULARINDA
RADİKAL SÜPÜRÜCÜ ENZİMLERİN (SOD, CAT VE
G.PEROKİDASE) AKTİVİTELERİNİN ZAMANA GÖRE
DEĞİŞİMİ B) ATRİSORB UYGULANMIŞ VE RADİKAL
SÜPÜRÜCÜ
9.977,25
6
F.308
BAZI ESER METALLERİN YENİ BİR REAKTİF OLAN Bİ (III) 4- PROF.DR.BEKİR BATI
BENZİLPİPERİDİNDİTİYOKARBOMAT İLE BİRLİKTE
ÇÖKTÜRÜLMESİNE DAYANAN ÖNDERİŞTİRME YÖNTEMİ
GELİŞTİRİLEREK AAS İLE TAYİNİ
3.618,72
7
F.320
FARELERDE (MUS MUSCULUS PROTEİNE DAYALI
BESLENMENİN KARACİĞER GLİKOJEN DÜZEYİNE
ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
8.484,43
8
F.376
KARNOBIL GRUBU IÇEREN MAKROSIKLIK BILEŞIKLERININ YRD.DOÇ.DR.ŞAMİL.IŞIK
SPEKTROSKOPIK ÖZELLIKLERININ INCELENMESI VE XıŞıNLARı DIFRAKSIYONU YÖNTEMIYLE KRISTAL
YAPıLARıNıN TAYIN EDILMESI
9
F.322
NÜMERİK SINIFLANDIRILAN DOĞAL VE KLİNİK NOCARDİA
SUŞLARININ MOLEKÜLER ANALİZLERİ
YRD.DOÇ.DR.KAMİL IŞIK
10
F.299
GELENGİ'NİN (SPERMAPHİLUS) ANATOMİK VE
HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.BANU
EREN
7.029,08
11
F.406
DOÇ.DR.MÜBERRA
ANDAÇ
4.807,32
12
F.398
KOMPOZİT MEMBRAN NİTRAT SEÇİCİ ELEKTROT
GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE ANALİZLERİNDE
KULLANILMASI
YEDİKIR BARAJI (AMASYA-TÜRKİYE) FİTOPLANKTONU VE
MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
PROF.DR.ARİF
GÖNÜLOL
7.054,20
13
F.355
ÇAKMAK BARAJI (TEKKEKÖY-SAMSUN) FİTOPLANKTONU
VE MEVSİMESL DEĞİŞİMİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
PROF.DR.ARİF
GÖNÜLOL
5.899,00
14
F.377
TRİAZOL MAKROSİSLİK METAL KOMPLEKSLERİ İÇEREN
BİLEŞİKLERİN SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ VE KRİSTAL YAPILARININ TAYİN EDİLMESİ
YRD.DOÇ.DR.ŞEHRİMAN
ATALAY
3.498,01
15
F.395
RİZE İLİ DELTOCEPHALİNAE (HOMOPTERA,
AUCHENORRHYNCHA, CİCADELLİDAE) ALTFAMİLYASI
TÜRLERİNİN FAUNİSTİK YÖNDEN İNCELENMESİ
PROF.DR.ÜNAL
ZEYBEKOĞLU
4.778,00
16
F.394
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KURUPELİT KAMPÜS
ALANININ AFİT(HOMOPTERA, APHİHİDAE) FUANASININ
BELİRLENMESİ
PROF.DR.ÜNAL
ZEYBEKOĞLU
4.994,82
17
F.356
DOĞAL KLİNİK NOCARDİA SUŞLARINA BAZI SULFANOMİT
TÜREVLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ VE
TAKSONOMİK UYGULAMALARI
YRD.DOÇ.DR.KAMİL IŞIK
4.998,80
18
F.321
BAZI LEPIDOPTERA TÜRLERİNE (CELERİO EUPHORBİAE, PROF.DR.MAHMUT
INACHİS İO, VANESSA ATALANTA, LYMANTRİA DİSPAR VE BİLGİNER
HYPHANTRİA CUNEA) TANENLERİN EKOLOJİK ETKİLERİ
72
YRD.DOÇ.DR.BANU
EREN
2.497,01
14.789,00
3.973,56
14.525,80
6.237,30
19
F.357
AFİN GEOMETRİDE JENERİK EĞRİLER
PROF.DR.MURTEZA
YILMAZ
3.492,50
20
F.360
GRAY-SCOTT REAKSİYONU DİFFÜZYON DENKLEMİNİN
(AUTOCATALYSİS İÇİN) BAZI ÇÖZÜMLERİ
YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA
YAPICI
3.920,66
21
F.359
AĞIRLIKLI LİPSCHİTZ UZAYLARI VE BAZI ÖZELLİKLERİ
YRD.DOÇ.DR.BİRSEN
SAĞIR DUYAR
2.017,45
22
F.326
ÇORUM'DA SANAYİİNİN GELİŞİMİ VE ŞEHİRLEŞMEYE
ETKİLERİ
YRD.DOÇ.DR.ALİ
YILMAZ
23
F.238
DMSO-KAOLİN VE NMF-KAOLİN ARA YÜZEYLERİ
ÜZERİNDE BENZAMİS, ETANOLAMİN, PİRİDİN,VE
FORMAMİD TÜREVLERİ MOLEKÜLLERİNİN ARAYA
GİREBİLİRLİĞİNİN FTIR,BET,XRD VE TERMAL TEKNİKLER
İLE İNCELENMESİ
PROF.DR.BEYTULLAH
AFŞİN
24
F.301
KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE PESTİSİT TAYİNİ
PROF.DR.A.NUR ONAR
25
F.402
POTANSİYOMETRİK AMİNO ASİT BİYOSENSÖRLERİNİN
HAZIRLANMASI VE UYGULAMALARI
DOÇ.DR.NİHAT TINKILIÇ
6.495,94
26
F.303
AMİNO ASİTLERİ SEÇİCİ OLARAK TUTAN CAVİTY İÇEREN
YENİ İNORGANİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE
UYGULAMALARI
DOÇ.DR.ÖMER ANDAÇ
5.991,16
27
F.339
KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN TERMOKROMİK,
FOTOKROMİK, İYONOKROMİK, VE SOLVATOKROMİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
DOÇ.DR.HASAN
İÇBUDAK
4.990,18
28
F.330
BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE PRİMİDİN VE SİKLODİON
TÜREVLERİ İÇEREN KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, TANIMI
VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
PROF.DR.HALİS ÖLMEZ
3.745,61
29
F.351
ORGANAMETALİK VE FENOL TÜREVLERİ İÇEREN
FTLOSİYAL BİLEŞİKLRİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.SENTEZ SIRASINDA ELDE
EDİLEN TEK X-RAY DİFRAKTOMETRESİ KULLANILARAK
YAPILARININ AYDINLATILMASI
YRD.DOÇ.DR.ERBİL
AĞAR
4.999,09
30
F.312
FARKLI ORTAM ŞARTLARINDA HAZIRLANAN ÖRNEKLERİN PROF.DR.RECEP
EPR İLE İNCELENMESİ
TAPRAMAZ
TOPLAM
YRD.DOÇ.DR.SADETTİN
TURHAN
699,71
2.116,60
121.937,74
3.102,60
279.478,78
3.992,65
31
MF.071
ALÜMİNYUM FOLYO İLE SARILARAK FIRINDA PİŞİRİLEN
ETLERİN ELÜMİNYUM İÇERİKLERİ
32
MF.055
GSM BANDINDA ELEKTROMAGNETİK KİRLİLİK ÖLÇÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.HÜLYA
GÖKALP
14.868,00
33
MF.073
TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN BOYAR
MADDELERİN GİDERİMİN DE DOĞAL ZEOLİTLERİN
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.AYŞE
KULEYİN
12.458,67
34
MF.064
RADİKAL GÖÇÜ TEPKİMELERİNİN
(İNTERESTERİFİKASYON) YAĞLARIN OKSİDATİF
STABİLİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
PROF.DR.A.KADİR
HURŞİT
5.000,00
35
MF.069
KARA YEMİŞİN TURŞUYA İŞLENMESİ
YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA
EVREN
13.000,00
36
MF.056
ELEKTROMEKANİK DÜZENEK EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE
DONANIM GELİŞTİRLMESİ
YRD.DOÇ.DR.İRFAN
ŞENLİK
51.306,40
37
MF.085
BAZI PEKMEZ ÇEŞİTLERİNİN DONDURMA YAPIMINDA
KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI
YRD.DOÇ.DR.HASAN
TEMİZ
10.997,60
38
MF.083
SAMSUN VE ÇEVRESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN
KIZILCIKLARIN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ
YRD.DOÇ.DR.İLKAY
KOCA
5.806,17
39
MF.088
GLUTENSİZ SIVI TARHANA ÜRETİMİ
DOÇ.DR.AHMET FAİK
KOCA
5.813,88
40
MF.082
DONDURULARAK MUHAFAZA EDİLEN SIĞIR ETİ
KÖFTELERİNİN LİPİD OKSİDASYONU VE RENK
STABİLİTESİ ÜZERİNE BAZI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN
ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR.SADETTİN
TURHAN
4.954,17
73
41
MF.075
BAZI ORGANİK KLORLU PESTİTİSLER VE PAH'LARIN
SUDAN VE TOPRAKTAN BİYOLOJİK OLARAK GİDERİMİNİN
İNCELENMESİ
PROF.DR.YÜKSEL
ORHAN
16.509,23
42
MF.050
ORTA KARADENİZ KIYI ŞERİDİNDE YÜZET SEDİMAN VE
DENİZ SUYUNDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİ
DOÇ.DR.GÜLFEN
BAKAN
30.792,80
43
MF.077
ENDÜSTRİYEL KATI ATIKLARIN TERMAL YÖNTEMLERLE
ARITIMI VE DEĞERLENDİRME OLANAKLARININ
ARAŞTIRILMASI
YRD.DOÇ.DR.SEMRA
ÇORUH
3.908,82
44
MF.059
ORGANİK KİRLETİCİLERİNBİOTADA BİRİKİMİNİ ETKİLEYEN YRD.DOÇ.DR.HÜLYA
BİOTİK VE ABİOTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
BÖKE ÖZKOÇ
6.165,74
45
MF.043
YERİNDE İMAL EDİLECEK U KESİT ÜZERİNE ÖN
GERİLMELİ HAZIR PLAKLAR KONULARAK İMAL EDİLECEK
BETONARME ÇOK AMAÇLI ŞEHİRİÇİ YOL YAPIMI
YRD.DOÇ.DR.FAHRİ
BİRİNCİ
1.531,64
46
MF.080
SAMSUN VE ÇEVRESİNDE SAYISAL TV YAYIN YAPAN
SİSTEMLERİN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR.ÇİNGİZ
EFENDYEV
159.708,80
47
İ.098
TOPLAM
DOÇ.DR.METİN YASA
346.814,57
499,34
48
İ.108
ERİCH FROMM'UN HÜMANİTLER DİN ANLAYIŞININ
GÜNÜMÜZ TOPLUMLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
TEOLOJİK DÜŞÜNCE DİZGESİNDE KÖTÜLÜK SORUNUNA
TEMEL YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR
DEĞERLEME
49
İ.102
TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI (1982-2002)
DOÇ.DR.MUSTAFA
KÖYLÜ
50
İ.117
İLTİFAT SANATI KAPSAMINDA ELE ALINAN YENİ BAZI
TÜRLERİN TESPİT VE TAHLİLİ
YRD.DOÇ.DR.AHMET
YÜKSEL
51
İ.105
HADİS METİNLERİNİN OLUŞUMUNDA RAVİLERİN
FONKSİYONU
DOÇ.DR.YAVUZ ERLER
52
İ.110
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM
PROF.DR.MEVLÜT KAYA
PROGRAMLARINDAKİ AHLAKİ KONULARIN AHLAK EĞİTİMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
53
İ.115
ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNİN ELEŞTRİSİ
54
DHF.024
BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDEKİ OKLÜZAL ÇÜRÜK
LEZYONLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN ECM'NİN
(ELEKTRONİC CARİES MEASURUMENT MONİTOR)
ETKİNLİĞİNİN KAVO-DİAGNODENT VE DİĞER TEŞHİS
YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
55
DHF.039
DİABETİK RATLARDA AĞIZ MUKOZASINDA FARKLI DİKİŞ
MATERYALLERİNE KARŞI GELİŞEN DOKU REAKSİYONU
VE NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNİNİ KARŞILAŞTIRMALI
OLARAK İNCELENMESİ
DOÇ.DR.NERGİZ YILMAZ
56
DHF.038
ÇEŞİTLİ SİMENTASYON AJANLARI İLE SİMANTE EDİLEN
TAMAMI SERAMİK KRONLARIN FRAKTÜR İNSİDANSLARI
VE KESME FRAKTÜR YÜKLERİNİN İNVİTRO ÇALIŞMASI
YRD.DOÇ.DR.MURAT
YENİSEY
57
DHF.036
MİKROİŞLEMCİ KONTROLÜ LOKAL ANESTEZİ İLE KLASİK
LOKAL ANESTEZİ ENJEKSİYON TEKNİKLERİNİN
ÇOCUKLARDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.ALP ERDİN
KOYUTÜRK
58
DHF.043
KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞAYAN BİREYLERDE
KRONİK VE AGRESİF PERİODONTİTİS İLE İNTERLÖKİN4
VE İNTERLÖKİN 10 GEN POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YRD.DOÇ.DR. A. PINAR
SÜMER
59
DHF.041
MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 (MMP-9) GEN
POLİMORFİZMİNİN KRONİK PERİODONTİS İLE İLİŞKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
YRD.DOÇ.DR.MAHMUT
SÜMER
74
YRD.DOÇ.DR.FETHİ
KERİM KAZANÇ
DOÇ.DR.BURHANETTİN
TATAR
TOPLAM
PROF.DR.HÜLYA
KÖPRÜLÜ
1.245,44
499,00
1.398,85
461,08
1.300,00
656,80
6.060,51
15.635,00
4.857,00
4.972,40
3.953,00
5.765,11
4.446,14
60
DHF.022
KLİNİK ÖNCESİ ÇALIŞMA POZİSYONLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM DOÇ.DR.BİLİNÇ BULUCU
ALMIŞ VE ALMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAS İSKELET
SISTEMINE AIT SORUNLARıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı
OLARAK INCELENMESI
61
DHF.026
RATLARDA AĞIZ MUKOZASINDAKİ FARKLI DİKİŞ
MATERYALLERİNE KARŞI GELİŞEN DOKU REAKSİYONU
VE YARA İYİLEŞMESİNİN İNCELENMESİ (2004/18 SAYILI
KARAR İLE PROJE ADI DEĞİŞTİRİLDİ.)
DOÇ.DR.NERGİZ YILMAZ
62
DHF.046
REKKÜRENT AFTLARDA LİZİN İLE YAPILAN TEDAVİNİN
HUMAN HERPES SİMPLEKS VİRÜS (HSV) ANTİKOR
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
PROF.DR.GÖKHAN
AÇIKGÖZ
63
DHF.050
ERKEN YÜKLENEN ORTODENTİK ANKRAJ
İMPLANTLARINDA DOKU YANITININ RADYOGRAFİK,
HİSTOLOJİK VE HİSTOMORFOMETRİK İNCELENMESİ
PROF.DR.GÖKHAN
AÇIKGÖZ
64
DHF.032
KRONİK PERİODONTİLİS AGRESİF PERİODONTİTİS VE
DİABETES MELLİTUS+PERİODONTİTİS HASTALARINDA
İNTERLÖKİN-1 BETA (IL-1B) TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR
ALFA (TNF A) VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME
FAKTÖRÜ (VEGF) EKSPRESYON SEVİYELERİNİN
Yrd.Doç.Dr.Gonca KELEŞ
65
DHF.034
FONKSİYONEL ORTOPETİK TEDAVİ SONRASI YUMUŞAK
DOKULARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN,
FOTOGRAMETİK YÖNTEMLER KULLANILARAK ELDE
EDİLEN YÜZÜN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜSÜNDE
İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.METE
ÖZER
66
DHF.030
DÖRT GÜNCEL DENTİN BONDİNG AJANIN DENTİNE
BAĞLANMA DAYANIMLARININ İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.FİKRET
YILMAZ
67
DHF.040
OVARİEKTOMİLİ VE DENEYSEL DİABETLİ DENEKLERE
YERLEŞTİRİLEN DENTAL İMPLANTLARIN BİOMEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLEMSİ
YRD.DOÇ.DR.ALPER
ALKAN
68
DHF.042
RATLARDA AĞIZ MUKOZASINDAKİ YARA İUİLEŞMESİ
ÜZERİNE TNF-A-VE IL-1B NIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.MEHTAP
MUĞLALI
TOPLAM
YRD.DOÇ.DR.ALİ KEMAL
AYAN
194.700,00
3.200,00
2.993,00
4.093,74
6.250,00
69
BM.005
GÖL SOĞANINDA (LEUCOJUM AESTİVUM L.) FARKLI
İNVİTRO KOŞULLARININ REGENERASYON KABİLİYETİ
70
BM.006
BAFRA SALÇALIK BİBERİNİN KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI
(PHYTOPHTHORA CAPSİCİ) HASTALIĞINA DAYANIMININ
SAĞLANMASI VE DAYANIKLI HATLARIN ELDESİ
71
YDS.004
AKTİF ENGELLİ BASKETBOL VE FUTBOLCULARDA
STEOROLOJİK YÖNTEMLE HESAPLANAN TRİCEPS
BRACHİİ KAS HACMİNİN DİRSEK EKSTANSİYON KUVVETİ
İLE İLİŞKİSİ
72
YDS.006
SPORCULARDA ALTI AYLIK HİPERTROFİ ANTREMANININ
KASIN ENİNE KESİTİ ÜZERİNE ETKİSİ
73
EF.107
BAZI TRİAZOL-TİPİ KOMPLEKSLERİN SENTEZLENMESİ VE
X-IŞINLARI DİFRAKSİYON METODU İLE KRİSTAL
YAPILARININ TAYİNİ
74
VET.016
BUZAĞILARIN SİSTEMİK ENFEKSİYONLARINDA
PİREMEDİKASYON AMACIYLA ALLİCİN KULLANIMININ
BAZI KAN PARAMETRELERİ İLE İMMUN SİSTEM
HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
75
VET.008
76
VET.005
13.499,20
24.462,58
1.995,84
4.995,30
295.818,31
1.000,00
YRD.DOÇ.DR.ERTAN
SAİT KURTAR
1.000,00
TOPLAM
YRD.DOÇ.DR.MÜRSEL
AKDENK
2.000,00
3.000,00
PROF.DR.ATİLLA TEKAT
33.949,78
TOPLAM
YRD.DOÇ.DR.UFUK
ÇORUH
36.949,78
1.998,92
TOPLAM
YRD.DOÇ.DR.YÜCEL
MERAL
1.998,92
12.852,00
SAMSUN VE ÇEVRE İLLERDE TEK TIRNAKLILARDA
BABESİOSİS'İN SERO EPİDEMİYOLOJİSİ
YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA
AÇICI
62.330,15
SIĞIRLARDA BRUSELLOZİSİN İMMUNOLOJİK VE
MOLEKÜLER TANISI
PROF.DR.NEVZAT
YURDUSEV
69.898,34
75
77
VET.020
PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ VE SIĞIR
HERPESVİRÜS TİP 1 (BOVİNE HERPESVİRÜS TYPE
1=BHV-1)ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İN VİTRO SİSTEMLERDE
ARAŞTIRILMASI
YRD.DOÇ.DR.ZAFER
YAZICI
1.049,89
78
VET.004
PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ VE SIĞIR
HERPESVİRÜS TİP 1 (BOVİNE HERPESVİRÜS TYPE
1=BHV-1)ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İN VİTRO SİSTEMLERDE
ARAŞTIRILMASI
YRD.DOÇ.DR.MURAT
KABAK
8.691,84
TOPLAM
YRD.DOÇ.DR.VEDAT
CEYHAN
154.822,22
79
Z.375
SAMSUN İLİNDE TARIMSAL FAALİYETLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
80
Z.397
JERSEY SIĞIRI SÜTLERİNDE BULUNAN SOMATİK HÜCRE
SAYISININ YAŞ VE LAKTASYON DÖNEMLERİNE GÖRE
DEĞİŞİMİ
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN
ERDEM
81
Z.434
KARADENİZ BÖLGESİ YERLİ BEZELYE GENOTİPLERİNİN
BİTKİSEL VE SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ
YRD.DOÇ.DR.HATİCE
BOZOĞLU
82
Z.429
SAMSUN İLİ ELMA BAHÇELERİNDEKİ APHİD
(HOMOPTERA:APHİDİDAE) TÜRLERİ VE
POPULASYON DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ
ARAŞTIRMALAR
PROF.DR.OSMAN
ECEVİT
83
Z.425
SİNOP İLİ VE SAMSUN'UN YAKAKENT İLÇESİNDE
KOCAYEMİŞ (ARBUTUS UNEDO L.) SELEKSİYONU
DOÇ.DR.LEYLA
DEMİRSOY
84
Z.443
BAFRA OVASI YÜZEY TOPRAKLARININ EROZYONA KARŞI
DUYARLILIKLARININ İRDELENMESİ
PROF.DR.NUTULLAH
ÖZDEMİR
85
Z.447
ÇELTİK KAVUZU UYGULAMASININ FARKLI TEKSTÜRDEKİ
TOPRAKLARIN STRÜKTÜREL DAYANIMI VE MEKANİKSEL
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
DOÇ.DR.COŞKUN
GÜLSER
86
Z.416
AMASYADA YETİŞTİRİLEN 0900 ZİRAAT KİRAZ ÇEŞİDİ İLE
BAZI ÖNEMLİ LOCAL ÇEŞİTLERİN DÖLLENME
BİYOLOJİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARI
DOÇ.DR.NERİMAN
BEYHAN
87
Z.370
KİVİLERDE SÜRGÜN BÜYÜMESİ VE BUDAMAYLA MEYVE
VERİMİ İLE KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
KANTİTATİF VE KALİTATİF OLARAK İNCELENMESİ
PROF.DR.MUHARREM
ÖZCAN
88
Z.463
SENTETİK TREONİN İLE DESTEKLENMİŞ FINDIK
KÜSBESİNİN BILDIRCIN BÜYÜTME VE YUMURTLAMA
DÖNEMİ KARMALARINDA KULLANILABİLME OLANAKLARI
DOÇ.DR.GÜRAY
ERENER
89
Z.449
SU ISITMADA KULLANILAN KAPALI SİSTEM DÜZ YÜZEYLİ
GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN VERİMLERİNİN
ARTIRILABİLME VE DÖRT MEVSİM KULLANILABİLME
OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
DOÇ.DR.TURHAN
KOYUNCU
90
Z.472
SU ISITMADA KULLANILABİLECEK YENİ BİR DÜZ YÜZEYLİ
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN TASARIMI, YAPIMI VE
DENENMESİ
DOÇ.DR.TURHAN
KOYUNCU
91
Z.440
KARADENİZ BÖLGESİ ÇAY BAHÇELERİNDE BULUNAN
AKAR TÜRLERİ VE POPULASYON DİNAMİKLERİNİN
SAPTANMASI
PROF.DR.SEBAHAT
SULLİVAN
92
Z.389
RUMENDE PARÇALANABİLİR PROTEİN İÇERİKLERİ
FARKLI PROTEİN KAYNAKLARININ TOKLULARIN BESİ
PERFORMANSI İLE BAZI ÜREME KAREKTERİSTİKLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR.NUH OCAK
93
Z.394
İLK TURFANDA ORGANİK HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
DEĞİŞİK TERBİYE VE BUDAMA SİSTEMLERİNİN
ERKENCİLİK VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR
ARAŞTIRMA
PROF.DR.SEZGİN UZUN
94
Z.395
AMASYA'DA YETİŞEN KİRAZ ÇEŞİTLERİNİN MOLEKÜLER
YÖNTEMLERLE TANIMLANMASI
DOÇ.DR.LEYLA
DEMİRSOY
6.231,58
95
Z.400
BİBERDE DEĞİŞİK TUZLULUK DÜZEYLERİNDEKİ SULAMA
SULARININ BAZI VERİM PARAMETRELERİNE ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR.TEKİN
KARA
1.479,79
76
4.499,29
14.982,47
2.342,70
6.998,43
1.977,32
7.997,92
5.495,93
4.442,59
1.188,76
34.987,67
6.013,67
8.753,24
10.000,00
1.271,07
6.969,67
96
Z.406
ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE KLASİK ÇİLEK
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VERİM, KALİTE VE EKONOMİK
YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
DOÇ.DR.HÜSNÜ
DEMİRSOY
97
Z.412
SAMSUN SAHİL KOŞULLARINA UYGUN YONCA
(MEDİCAGO SATİVA L) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ
YRD.DOÇ.DR.İLKNUR
AYAN
98
Z.414
PROF.DR.OSMAN
ECEVİT
99
Z.428
SAMSUN'DA ÖRTÜ ALTI HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
KIRMIZI ÖRÜMCEKLERE KARŞI PREDAKÖR AKAR
KULLANIMI
SAMSUN İLİ, BAFRA VE ÇARŞAMBA OVALARI
SERALARINDAKİ KÖKUR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE
SPP.) TÜR VE IRKLARININ TESPİTİ İLE YAYILIŞ VE
BULAŞIKLIK ORANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
100
Z.435
SAMSUN-HAVZA EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN SULU
VE SUSUZ ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEBİLECEK EKMEKLİK
BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE VERİM, VERİM UNSURLARI VE
KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
YRD.DOÇ.DR.İSMAİL
SEZER
101
Z.431
SAMSUN İLİNDE TARIMA DAYALI SANAAYİNİN
GELİŞTİREBİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YRD.DOÇ.DR.MEHMET
BOZOĞLU
102
Z.436
BALARISI (APİS MELLİFERAL.)'NDA LARVA TRANSFER
ORTAMININ ANA ARI KALİTESİ VE KOLONİ PERFORMANSI
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
DOÇ.DR.AHMET GÜLER
103
Z.437
SAMSUN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNE
BAĞLI İŞLETMELERDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA
SIĞIRLARDA SOMATİK HÜCRE SAYISINA BAĞLI OLARAK
MASTİTİS RİSK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNU
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN
ERDEM
104
Z.438
DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)'NÜN
SAMSUN İLİNDE DOMATES ÜRETİM ALANLARINDAKİ
YAYILIŞ DURUMUNUN VE BAZI KARAKTERİSTİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DOÇ.DR.MİRAY
SÖKMEN
105
Z.439
YRD.DOÇ.DR.NAZLI
DİDE KUTLUK YILMAZ
106
Z.446
SAMSUN İLİ ŞEKER PANCARI ÜRETİM ALANLARINDA
VEKTÖR POLYMYXA BETAE KESKİN İLE TAŞINAN
TOPRAK KÖKENLİ ŞEKER PANCARI VİRÜS
HASTALIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
BAKLA ( VİCİA FABA L.)' DA BAZI TOHUM ÖZELLİKLERİ VE
TOHUM KALİTE TESTLERİ İLE TARLA ÇIKIŞLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
107
Z.450
SERT MISIR ( ZEA MAYS L.) GENOTİPLERİNDE GENETİK
POLİMORFİZMİN SSR YÖNTEMİ İLE MOLEKÜLER ANALİZİ
DOÇ.DR.AHMET
OKUMUŞ
108
Z.456
BAZI FINDIK ÇEŞİTLERİNDE ÜRÜN NEM KAPSAMI İLE
DEPOLAMADA ETKİLİ ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
PROF.DR.TURGUT
ÖZTÜRK
109
Z.457
SAMSUN KOŞULLARINDA DOMATES BİTKİ SU
TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ
PROF.DR.MEHMET
APAN
110
Z.464
PROF.DR.B.ZEHRA
SARIÇİÇEK
111
Z.376
KEÇİLERDE VİTAMİN E DESTEKLİ KESİF YEMLE
FLUSHİNG UYGULAMASININ PERFORMANSA OLAN
ETKİLERİ
BAFRA OVASI KOŞULLARINDA KARIK, TAVA VE UZUN
TAVA BOYUTLARININ BELİRLENMESİ
112
Z.368
KARADENİZ BÖLGESİNDEN SELEKTE EDİLEN TRABZON
HURMASI TİPLERİNİN MEYVELERİNDE BURUKLUK İLE
MEYVE SÜRGÜN VE YAPRAK FENOLİK MADDE VE TANEN
İÇERİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SAPTANMASI
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
PROF.DR.ŞÜKRİYE
BİLGENER
113
Z.371
BAFRA VE ÇARŞAMBA OVALARI LAHANA EKİM
ALANLARINDAKİ KİST NEMOTADLARI (HETERODERASP)
(NEMATA:TEYLENCHİDA:HETERODERİDAE)'NIN YAYILIŞI
VE BULAŞIKLIK DERECESİNİN SAPTANMASI
DOÇ.DR.SEVİLHAN
MENNAN
1.999,47
2.508,10
4.498,82
DOÇ.DR.SEVİLHAN
MENNAN
3.193,41
3.941,89
2.183,83
6.942,39
3.082,77
24.857,17
4.841,12
YRD.DOÇ.DR.ERKUT
PEKŞEN
9.991,53
8.956,51
PROF.DR.MEHMET
APAN
8.855,00
7.000,00
43.611,27
2.496,75
4.735,68
TOPLAM
77
19.996,41
289.324,22
114
S.094
ORTA KARADENİZ’DE İKİ TEKNE İLE ÇEKİLEN ORTA SU
TROLÜ’NÜN AV VERİMİ VE AV KOMPOZİSYONUNUN
BELİRLENMESİ
PROF.DR.OSMAN
SAMSUN
115
S.092
SİNOP-SARIKUM GÖLÜNÜN HİDROLOJİK, EKOLOJİK VE
BİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
PROF.DR.LEVENT BAT
116
S.084
DİŞİ LEPİSTES (POECİLİA RETİCULATA) BALIKLARINDA
SPERM DEPOLAMA VE DEPOLANAN YEDEK
SPERMLERİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
YRD.DOÇ.DR.ORHAN
ARAL
117
S.088
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE DOĞADAN AVLANAN VE
YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN DERE ALABALIĞI (SALMO
TURUTTA FORMA FARİO, L.1758)'NIN ET KALİTESİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YRD.DOÇ.DR.YALÇIN
KAYA
118
S.093
SİNOP YARIMADASI KIYILARI İNFRALİTTORALİNİN
PERACARİD CRUSTACEA FAUNASI VE BİYOEKOLOJİL
ÖZELLİKLERİ
YRD.DOÇ.DR.MURAT
SEZGİN
119
S.082
DERE PİSİSİ (PLEURONECTES FLESUS L.,1758)
BALIĞININ PARAZİTER YÖNDEN İNCELENMESİ VE
MEVCUT PARAZİT FAUNASININ BELİRLENMESİ.
DOÇ.DR.AHMET ÖZER
120
S.103
SİNOP YÖRESİNDE AVLANAN EKONOMİK ÖNEME SAHİP
BAZI DENİZ BALIKLARININ KROMOZON YAPILARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YRD.DOÇ.DR.İSMİHAN
KARAYÜCEL
121
S.108
ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDEN TOPLANAN FARKLI
KIRMIZI ALG TÜRLERİNDEN AGAR-AGAR ÜRETİMİ VE
KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
YRD.DOÇ.DR.HÜNKAR
AVNİ DUYAR
122
S.107
FARKLI BALIK TÜRLERİNDEN MARİNAT YAPIMI VE
KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
YRD.DOÇ.DR.HÜNKAR
AVNİ DUYAR
123
S.105
KEFAL BALıKLARıNıN (MUGIL SPP.) PARAZITTER YÖNDEN DOÇ.DR.AHMET ÖZER
INCELENMESI VE MEVCUT PARAZIT FAUNASıNıN
BELIRLENMESI
124
S.089
YÜKSEK ENERJİLİ YEMLE BESLENEN GÖKKUŞAĞI
ALABALIKLARINDA YEMLEME RİTMİNİN BESİN
MADDELERİNİN SİNDİRİMİ, BÜYÜME VE VÜCUT
KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR.SERAP
USTAOĞLU TIRIL
125
S.071
AĞIR METALLERDEN BAKIR VE KURŞUN'UN
ALABALIKLARIN DOKULARINDAKİ BİRİKİMİ VE LETAL
TOKSİK DEĞERLERİNİN SAPTANMASI
PROF.DR.MUAMMER
ERDEM
126
S.097
DOÇ.DR.SEDAT
KARAYÜCEL
127
S.104
128
S.072
SAL SİSTEMİNDE MİDYE (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS,
LAMARK 1819) TOPLAMA VE BÜYÜMESİNİN
ARAŞTIRILMASI
SİNOP VE CİVARINDA SEDİMENT DİP BALIĞI VE
OMURGASIZ HAYVANLARDA BAZI İZ ELEMENT
DÜZEYLERİ
ORTA KARADENİZ'DE (SİNOP YÖRESİNDE) BULUNAN
KEFAL TÜRLERİNİN BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ YÖNÜNDEN
BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ İLE ÜREME
BİYOLOJİSİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
129
S.096
TROL AĞLARINDA UYGULANAN KARE GÖZLÜ
PENCERENİN KONUMU VE GÖZ AÇIKLIĞININ FARKLI
TÜRLERİN YAKALANABİLİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR.YAKUP
ERDEM
904,00
5.000,00
736,70
2.000,00
4.000,00
998,28
2.500,00
4.999,65
4.999,52
3.935,30
2.497,50
760,00
2.999,97
PROF.DR.LEVENT BAT
3.495,98
PROF.DR.RECEP
BİRCAN
250,00
130
T.336
PROSTAT KANSERİ VE BEİGN PROSTAT
HİPERPLAZİLERİNDE (BPH) 17-HİDROKSİLAZ SİTOKROM
P450 GEN (CYP17) POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ
131
T.370
LEPTİN GENİ G2548A POLİMORFİZMİNİN PSORİASİS VE
BEHÇET HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ
78
TOPLAM
DOÇ.DR.CENK YÜCEL
BİLEN
2.558,88
42.635,78
6.927,43
YRD.DOÇ.DR.FATMA
AYDIN
3.242,64
132
T.331
KARADENİZ BÖLGESİNDE MYCOBACTERİUM
TUBERCULOSİS SUŞLARININ ANTİTÜBERKÜLOZ
İLAÇLARA DİRENÇ DUYARLILK DURUMLARININ
BELİRLENMESİ
MEME KANSERİNDE MORFOLOJİK PARAMETRELERİN
OPTİMALİZASYONU
133
T.396
134
T.452
KRONİK İTP OLGULARDA HELİKOBAKTER PİLORİ
PREVALANSININ SAĞLIKLI KONTROL GRUBU İLE
KARŞILAŞTIRMASI, ARADA BİR İLİŞKİ OLUP OLMADIĞINI
ARAŞTIRILMASI VE HELİKOBAKTER PİLORİ
ENFEKSİYONUNUN AREDİKASYONU İLE
TROMBOSİTOPENİLERİNİN
PROF.DR.FERİDE DURU
135
T.415
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARINI
UNUTMA ORANLARI VE BUNA GÖRE MESLEKİ BECERİ
EĞİTİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
YRD.DOÇ.DR.DEMET
KARADENİZLİ BEK
136
T.444
YENİDOĞAN İŞİTME TARAMALARI (YEDİT)
DOÇ.DR.AYŞE GÜL
GÜVEN
137
T.436
FİBROMİYALJİ TANISI ALMIŞ OLGULARDA GHRELİN, IGF-1
VE IGFBP-3 HORMON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.BERNA
TANDER
138
T.368
FİBROMİYALİJİ TANISI KONULMUŞ OLGULARDA
KATEKOL-O-METİLTRANSFERAZ (COMT)VE 5-HT2A
RESÖPTÖR GENİNDE T102C,-1438G/A
POLİMORFİZMLERİNİN İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.BERNA
TANDER
139
T.318
SAMSUN İLİNİN ALERJİK POLEN TAKVİMİ
PROF.DR.LEVENT
ERKAN
140
T.433
ROSİGLİTAZONE'UN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN
RATLARDA SİNGLE CELL GELL ELECTROPHORESİS
(COMET) YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRLMASI
PROF.DR.HAKKI
KAHRAMAN
141
T.312
SAMSUN İL MERKEZİNDE TÜBERKÜLOZU ÖNLEMEDE
PROF.DR.YILDIZ
"HEKİM, YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ, HASTA VE HASTA PEKŞEN
YAKINLARININ EĞİTİMİ PROJESİ
142
T.381
METABOLİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA FİBRİNOLİTİK
PARAMETRELER
DOÇ.DR.AYLA GÜVEN
143
T.121
PAPÜLLÜ SKUAMLI HASTALIKLARDA ULTRAVİOLE
TEDAVİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR.AHMET
YAŞAR TURANLI
144
T.235
PENİSİLİN MODELİ EPİLEPSİDE NİTRİK OKSİT (NO) VE
ADENOZİN SİSTEMELRİNİN ETKİLEŞİMİ
DOÇ.DR.MUSTAFA
AYYILDIZ
145
T.367
DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE GENOTOKSİSİTE PROF.DR.ŞÜKRÜ
ARAŞTIRMASI
KÜÇÜKÖDÜK
146
T.068
BAZI NÖROLOJİK HASTALIKLARDA SERUM VE BEYİN
OMURİLİK SIVISINDA SERBEST RADİKAL AKTİVİTE
İNDEKSLERİNİN TAYİNİ
147
T.218
OVULASYON İNDÜKSİYON AJANLARININ ETKİNLİKLERİ VE PROF.DR.ARİF KÖKÇÜ
UYGUN OVULASYON OLUŞUMUNUN TAHMİNİNDE İNHİBİN
VE AKTİVİN ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ
148
T.393
NÖROMETABOLİK VE NÖRODEJENERATİF
HASTALIKLARDA ÖZGÜN ENZİM VE GEN MUTASYON
ANALİZLERİ VE KLİNİK UYGULAMALAR
PROF.DR.GÖNÜL OĞUR
149
T.083
GEBE SIÇANLARA UYGULANAN NONSTEROİDAL
ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN POSTNATAL DÖNEMDE
DORSAL HİPOKOMPUSA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
PROF.DR.NUSRET
ÇİFTÇİ
150
T.389
DENEYSEL EPİLEPSİDE NİTREREJİK VE PURİNERJİK
SİSTEMLERİN ETKİLEŞİMİ
PROF.DR.CAFER
MARANGOZ
151
T.266
EKOKARDİYOGRAFİK OLARAK ÖLÇÜLEN PİKMİTRAL
DOLUŞ VELOSİTESİNİN MİTRAL YETMEZLİĞİNİN
DERECESİ VE HEMODİNAMİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
PROF.DR.OSMAN
YEŞİLDAĞ
152
T.358
ÇÖLYAK HASTALIĞI TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA
HOMOCYSTEİNE, FOLİK ASİT, VİT B12 VE LİPOPROTEİN
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
DOÇ.DR.YÜKSEL
ALİYAZICIOĞLU
79
PROF.DR.BELMA
DURUPINAR
16.897,01
DOÇ.DR.LEVENT YILDIZ
138.648,51
1.490,40
292,68
25.812,00
2.602,80
5.000,00
11.800,00
23.305,00
6.322,44
4.543,00
17,46
5.140,63
5.987,07
PROF.DR.MUSA KAZIM
ONAR
0,47
800,00
149.566,50
2,40
2.750,78
719,00
2.522,80
153
T.341
TARDİV DİSKİNEZİDE P450 1A2 (CYP1A2) GENİ
POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ
YRD.DOÇ.DR.ÖMER
BÖKE
154
T.384
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SAÇ VE
SERUMDA SELENYUM, ÇİNKO, VE BAKIR DÜZEYLERİ
DOÇ.DR.AYHAN
DAĞDEMİR
155
T.315
GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA KONUŞMAYI ANLAMA
PROBLEMLERİNDE OAE VE UBS POTANSİYELLERİ
ÖLÇÜMLERİ İLE KOKLEA VE İŞİTME SİNİR
FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR.YÜCEL
TANYERİ
156
T.316
DENEYSEL DİABETİK NÖROPATİDE ANJİYOTENSİN
DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM İNHİBİTÖRLERİNİN SİNİR İLETİ
HIZLARI ÜZERİNE ETKİSİ
PROF.DR.MUSA KAZIM
ONAR
157
T.343
BEHÇET HASTALARINDA İNTERLÖKİN (IL)-4, IL-6, IL-10, IL12 VE İNTERFERON-GAMA SİTOKİN GEN
POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
PROF.DR.FERHAN
CANTÜRK
158
T.388
A2 VOLEYBOL LİGİ SAMSUN DSİ SPOR ERKEK VOLEYBOL
TAKIMININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ VE BAZI KAN
PARAMETRELERİNİN SEZONLARA GÖRE İNCELENMESİ
DOÇ.DR.SEYDİ AHMET
AĞAOĞLU
159
T.357
DEĞİŞİK ARTERİYAL DARLIK OLUŞTURULAN
TAVŞANLARDA KULLANILAN VEN GREFT BY-PASS'IN
AÇIKLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
PROF.DR.FERŞAT
KOLBAKIR
160
T.288
AUDİOJENİK EPİLEPSİDE NİTRİK OKSİT SİSTEMİNİN YERİ
PROF.DR.CAFER
MARANGOZ
1.786,42
161
T.355
ACEI VE/VEYA DEXMEDETOMIDIN RUTİN
PREMEDİKASYONDA KULLANILABİLİRMİ?
PROF.DR.BİNNUR
SARIHASAN
8.113,54
162
T.313
ACİL SERVİSE DİSPNE İLE BAŞVURAN HASTALARDA
AKCİĞER HASTALIĞI VEYA KALP YETMEZLİĞİNİN
AYRIMINDA BNP (B TİPİ NATRİURETİC PEPTİDE) İN
ERKEN TANIDAKİ YERİ
PROF.DR.LEVENT
ALTUNTOP
163
T.374
STATİNLERİN PLEİOTROPRİK ETKİLERİ
PROF.DR LEVENT
ALTUNTOP
164
T.379
ULSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA GENOTOKSİSİTE VE
GENOMİK INSTABİLİTE ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
PROF.DR.AHMET
BEKTAŞ
165
T.327
HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TANISI, POLİMORFİZM İLE
HASTALIK RİSKİ İLİŞKİSİ VE YAYGIN ANÖPLOİDİLERİN
ERKEN PRENATAL TANISI
PROF.DR.HASAN BAĞCI
166
T.338
PSORİASİS'DE ENDOTHELİAL NİTRİC OXİDE SYNTHASE
GENİ POLİMORFİZMİNİN (GLU298---ASP) ARAŞTIRILMASI
DOÇ.DR.NİLGÜN
ŞENTÜRK
167
T.306
KARDİYOVASKÜLER MANYETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLEME İLE MYOKARDİYAL İSKEMİDE REZERV
MYOKARDİYAL PERFÜZYONUN NONİNVAZİV OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR.LÜTFİ İNCESU
4.985,38
2.000,00
162.314,00
3.589,03
5.988,50
0,00
42.736,69
5.000.00
9.984,75
74.999,62
TOPLAM:
80
4.998,32
3.269,96
2.403.131,68
3.147.288,91
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINCA 2006 YILINDA
DESTEKLENEN TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
(YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2003K120900 Bafra Çarşamba Ovaları Lahana Ekim Alan.Kist
Nematodu Türlerinin Tesbiti Yayılışı.Bul.Dene.ve.
Dr.Sevilhan MENNAN
Ziraat Fak.
5.000,00
2003K120900 Sığırlarda Dondurulmuş Embriyolardan Embriyo
Transferi İle Gebelik Elde Edilmesi
Doç.Dr.Mehmet KURAN
Ziraat Fak.
10.000,00
2003K120900 Organik Düzenleyiciler Olarak Çiftlik Gübresi,
Fındık Zurufu, Tütün ve Çay Atıklarının Organik
Tarımda Toprağın Fiziksel ve Kimyasal
Özelliklerine Etkileri
2003K120900 Bazı Yüksek Çalı Yaban Mersini Çeşitlerinin
Çoğaltılması Üzerine Araştırma
Yrd.Doç.Dr.Coşkun
GÜLSER
Ziraat Fak.
Doç.Dr.HüSeyin ÇELİK
Ziraat Fak.
Prof.Dr.Nevzat
YURDUSEV
Veteriner Fak.
2003K120900 Zoonotik ve Kanatlılara Özgü Salmonellozis
Enfeksiyonlarında Alternatif İzleme ve Kontrol
Modeli: Tanı Tarama Konfirmasyon ve Kontrol
Yöntem ve Araçlarının Geliştrilmesi.
2003K120900 Fındıkta İç Kalitesini Etkileyen Böcek
(Hetaroptera:Pentatomidae,Coreidae ve
Acanthosomatidae) Türlerinin Tespiti,Zarar
Şekli,Populasyon Yoğunluğu, Biyolojisi,
Mücadelesi ve Meyve Kalitesi Üzerine
Etkilerinin Araştırılması.
Doç.Dr.Celal TUNCER
Ziraat.Fak.
2003K120900 Orta Karadeniz Bölgesinde Kolzaların Birbirleriyle Yrd.Doç.Dr.Selim AYTAÇ
veya Floradaki yakın Türlerle Doğal Tozlaşmaları
Ziraat.Fak.
Sonucu Oluşabilecek Erüsikasit veya Glikosinalat
Değişiminin Tesbiti.
TOPLAM
6.000,00
10.000,00
85.000,00
35.000,00
124.000,00
275.000,00
AVRUPA BİRLİĞİNCE 2006 YILINDA
DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
PROJE NO
PROJE ADI
PROJE
ÖDENEĞİ
7.724,44
31.000,03
2005ABH55765001 ASCABOS
2005ABH55765002 BLACK SAD SCENE
81
HARCAMA
(YTL.)
KALAN
6.266,21
29.579,95
1.458,23
1.420,08
BİLİMSEL TOPLANTILAR VE YAYINLAR
Üniversitemizde düzenlenen Bilimsel toplantılara Üniversitemiz içinden ve dışından
birçok bilim adamının katılması sağlanmıştır. Bunun yanında Üniversitemizde görevli
Öğretim Elemanları da başka Üniversite ve kurumlarda düzenlenen bilimsel toplantılara
katılmışlardır.
Ayrıca Üniversitemiz Oryantasyon Planı kapsamında, özellikle Milli Günler ve Milli
Bayramlarda Atatürk'ün görüş, düşünce ve ilkeleri doğrultusunda seminerler verilmiştir
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılındaki bilimsel toplantılar ile bilimsel yayınlara ait
bilgiler sayfa 82-83’ de yer almaktadır.
ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN
BİLİMSEL TOPLANTILAR
FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL/
TEBLİĞ /
KONFERANS
ENSTİTÜ /
SEMPOZYUM /
BİLDİRİ /
/ KONGRE/
ARAŞTIRMA
PANEL
SEMİNER
POSTER
TOPLANTI
SERGİ/KONSER TOPLAM
VE
YURT YURT YURT YURT KURUM YURT YURT YURT YURT YURT
YURT
UYGYLAMA
İÇİ
DIŞI
İÇİ
DIŞI
İÇİ
İÇİ
DIŞI
DIŞI
İÇİ
İÇİ
DIŞI
MERKEZLERİ
Fen Bilimleri
35
9
5
21
4
1
2
26
13
2
118
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri
99
22
76
30
13
68
31
339
Enstitüsü
Sinop Eğitim
3
13
1
2
8
2
29
Fakültesi
Sinop Sağlık
1
1
2
4
Yüksekokulu
Ornitoloji
Araş.ve Uyg.
4
4
1
3
4
1
17
Merkezi
İlahiyat
1
1
3
34
3
1
43
Fakültesi
Kavak Meslık
1
1
3
1
6
Yüksekokulu
Sinop Fen
Edebiyat
1
1
1
4
7
Fakültesi
Sinop Su
Ürünleri
50
2
3
18
21
12
8
12
126
Fakültesi
Veteriner
35
8
10
15
4
21
4
97
Fakültesi
Samsun
2
2
Meslek
Yüksekokulu
Sinop Meslek
4
3
7
Yüksekokulu
Diş Hekimliği
76
37
2
19
1
8
16
8
167
Fakültesi
Mühendislik
90
14
3
3
6
17
9
142
Fakültesi
Eğitim Fakültesi
24
4
9
1
11
29
3
7
27
82
42
239
Ziraat Fakültesi
42
34
17
10
13
13
11
18
7
7
172
Fen Edebiyat
109
15
2
58
1
1
15
5
23
2
231
Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler
11
2
2
15
30
Fakültesi
TOPLAM
583
149
134
31
170
82
20
94
263
195
55
1776
82
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANLARINCA
2005-2006 AKADEMİK YILINDA YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL YAYIN ÇALIŞMALARI
TÜRKÇE Y.DİL
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Sinop Eğitim
Fakültesi
Sinop Sağlık
Yüksekokulu
Ornitoloji Araş. Ve
Uyg.Merk.
Sinop Fen
Edebiyat Fakültesi
Sinop Su Ürünleri
Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Samsun Meslek
Yüksekokulu
Sinop Meslek
Yüksekokulu
Diş Hekimliği
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
29
2
36
39
14
1
TELİF
TÜRKÇE Y.DİL
80
DOKTORA
6
2
DİĞER
UZMANLIK VB.
120
26
108
1
22
1
3
1
3
3
3
39
15
23
35
10
56
1
1
1
4
9
9
11
97
2
1
104
11
11
1
94
1
85
44
5
Eğitim Fakültesi
31
10
19
16
Ziraat Fakültesi
94
12
118
15
47
11
485
8
11
459
16
1
25
1
5
127
TOPLAM
TÜRKÇE Y.DİL TÜRKÇE Y.DİL TÜRKÇE Y.DİL
7
13
TOPLAM
YÜKSEK
LİSANS
9
24
Fen Edebiayat
Fakültesi
İkti. ve İda. Bilimler
Fakültesi
DERGİ
YURTİÇİ
TEZ
TERCÜME
FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL /
ENSTİTÜ
KİTAP
YURTDIŞI
MAKALE/YAYIN
920
54
1
2
1
1
3
10
189
2
111
27
5
271
79
16
647
1
1
18
3
79
0
1
1
MEDİKO-SOSYAL FAALİYETLER
SOSYAL HİZMETLER
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46.ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurumunun yapacağı plan ve programlar
gereğince öğrencilerin beden, ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek ve ettirmek,
barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre serbest çalışmalarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, gerek sağlık, gerekse
sosyal durumlarının iyileşmesine, yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine
yardım sağlayacak hizmetler sunmak amacıyla sağlık hizmetleri, kültürel-sportif faaliyetler,
beslenme hizmetleri alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı: 8 adet
Kantin Alanı: 1.535,54 m2
Kafeterya Sayısı: 4 Adet
Kafeterya Alanı: 808,60 m2
83
105
7
174
2
1
1.822
Yemekhaneler
Öğrenci yemekhane Sayısı: 19 Adet
Öğrenci yemekhane Alanı: 5.549,93 m2
Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 2.012 Kişi
Personel yemekhane Sayısı: 19 Adet
Personel yemekhane Alanı: 5.549,93 m2
Personel yemekhane Kapasitesi: 1.316 Kişi
Misafirhaneler
Misafirhane Sayısı: 1 Adet
Misafirhane Kapasitesi: 40 Kişi
Öğrenci Yurtları (Tahsis ve kiralama suretiyle Sinop ili ve Terme ilçesinde bulunan
yurtlarımız)
Yatak Sayısı
1
Oda Sayısı
Alanı m2
Yatak Sayısı
2
21
12
Yatak Sayısı
3–4
28
30
Yatak Sayısı
5 - Üzeri
26
46,5
Lojmanlar
Lojman Sayısı: 19 Blok 222 Daire
Lojman Brüt Alanı: 22.336 m2
Dolu Lojman Sayısı: 204 Daire
Boş Lojman Sayısı: 18 Daire
Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları
Anaokulu Sayısı: 1 Adet
Anaokulu Alanı: 400 m2
Anaokulu Kapasitesi: 40 Kişi
Hastanede yatarak tedavileri devam eden çocukların eğitimi için;
İlköğretim okulu Sayısı: 1 Adet
İlköğretim okulu Alanı: 38,75 m2
İlköğretim okulu Kapasitesi: 12 Kişi
SAĞLIK HİZMETLERİ
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini
sürdüren Sağlık Ünitesi’nde;
1 Diş Hekimi
1 Hemşire
1 Eczacı
1 Memur
2 Hizmetli
2 Sözleşmeli Memur görev almaktadır.
Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin muayene ve tedavi hizmetleri
Başkanlığımız Sağlık Şube Müdürlüğüne bağlı Kurupelit ve Atakum yerleşkelerindeki Sağlık
Ünitelerinde yapılmaktadır.
84
Üniversitemiz öğrencilerine, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında çevre il ve ilçelerde
bulunan Yüksekokul/Fakülteler dahil 634 adet yeni sağlık karnesi verilmiş; 6969 öğrenciye
ise hasta sevk belgesi düzenlenmiş olup, tedavileri sağlanmıştır.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Diş Ünitesinde toplam 1.306 personel ve
öğrencinin muayene ile tedavisi yapılmış olup, gerekli görülen hastaların Diş Hekimliği
fakültesine sevki yapılmıştır.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Polikliniği’nde ise toplam 12.660 personel ve
öğrenci muayenesi yapılmış bunlardan gerekli görülen hastalar Tıp Fakültesi’ne sevk
edilmiştir.
KÜLTÜREL FAALİYETLER
Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını değerlendirme amacına yönelik
olarak 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 47. maddesi esas alınarak hazırlanan ‘Yönerge’
çerçevesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı “Öğrenci Kulüpleri”nin kuruluş
ve işleyiş esasları Senatoda onaylanan yönerge ile belirlenmiş olup, Rektörlük oluru ile 40
öğrenci kulübü aktif olarak faaliyetlerini gerçekleştirmekle birlikte üniversitemize bağlı
fakülte ve yüksekokullarda 21 topluluk bütçe olanakları ölçüsünde sosyal ve kültürel amaçlı
aktivitelerini gerçekleştirmektedir.
2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı
Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları tarafından:
1- Dünya Kuş Gözlem Günü’nün Kutlanması Aktiviteleri,
2- Üniversitemiz Türkçe Kulübü, Dil Derneği ve Türkçe Toplulukları Birliği ile
birlikte “Dil Bayramı”nı kutlamıştır. (24- 25 Eylül 2006 / TDK – ANKARA)
3- Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri ve Şöleni’ne bu yıl Üniversitemiz “Şu
Çılgın TÜRKLER”in yazarı Araştırmacı – Yazar Turgut ÖZAKMAN’ı
“Cumhuriyet” konulu konferansı vermek üzere Üniversitemize davet etmiştir. (27
Ekim 2006)
4- Atatürk Haftası nedeniyle kültürel etkinliklerin zenginleştirilmesi (Emekli
Tümgeneral Doğu SİLAHÇIOĞLU’nun vermiş olduğu “Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ü Ölüm Yıldönümünde Anma” Anıtkabir’i ziyaret etkinliği (10 Kasım
2006)
5- Her yıl geleneksel olarak Üniversitemiz Rock Kulübü Tarafından Organize Edilen
“Geleneksel 5. Rock Festivali” ne bu yıl İhtiyaç Molası, Kısa Metraj, Medley,
Back Door, Terminal, Domination, Discordia, 1.5 Adana, Ateş Suyu, Pegasus,
Vurgun, Yankı grupları Üniversitemiz Kurupelit Yerleşkesi Amfi Tiyatro’da geniş
öğrenci kitlesinin katılımıyla festivali gerçekleştirmiştir (19 – 20 Kasım 2006)
6- Öğretmenler Gününün kutlanması nedeniyle Eğitim Fakültesi’nde Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal DİNDAR’ın Moderatör olarak yönettiği “Türk
Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panele Prof. Dr. Kurtman ERSANLI,
Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ, Emekli Öğretmen Zeki SARUHAN, Araştırmacı –
Yazar Hüseyin CANERİK katılmıştır (24 Kasım 2006)
7- OMÜ Satranç Kulübü geniş öğrenci kitlesinin katılımıyla 24 – 25 Aralık 2006
tarihleri arasında “Barış Kupası” adı altında Satranç Turnuvasını düzenlemiştir.
8- “Üniversite içi Halkoyunları Yarışması” yapılarak Grup Yarışmalarına 7 ekibin
gönderilmesi kararlaştırılmıştır (19 Şubat 2006)
9- OMÜ Sinema Kulübü “Sinema Günleri” gerçekleştirmiştir.
10- OMÜ Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü “Kış Dönemi Gelişim ve Çığ
Teknikleri Kampı”na belirli dönemler içerisinde daha önceden belirlenen yerlerde
katılım sağlamıştır.
85
11- OMÜ Öğrenci Konseyi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin 24 – 25 Nisan 2006
tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “Ata’nın yolunda 57. Alay Yürüyüşü”
etkinliğine Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerinden gelen 83 kişilik öğrenci grubuyla
katılmıştır
12- Çanakkale Deniz Zaferi’nin 91. Yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çanakkale
Üniversitesi’nin düzenlediği aktivitelere katılım sağlanmıştır (18 Mart 2006)
13- OMÜ Gönüllü Öğrenciler Kulübü üyeleri “Süleyman YANÇATORAL Çocuk
Yuvası”nı ziyaret ederek çocuklara hediyeler ve çeşitli oyuncaklar verip meyve
suyu ve kuru pasta eşliğinde yaş günü partisi düzenlemiştir (04 Mart 2006)
14- “V. Aşıklar Şöleni” bu yıl Dramatize Şiir Dinletisi Kulübü’nce 15 Mayıs 2006
Pazartesi günü Atakum Yerleşkesi OMÜ Sahnesi’nde Aşık Erdemli, Aşık Sancak,
Aşık Feryadi, Aşık Sarıkız ve Aşık Merdani’nin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
15- “OMÜ 31. Kuruluş Yıldönümü Üniversitelerarası Halkoyunları Şenliği” 01 Nisan
2006 Cumartesi günü diğer fakülte ve yüksekokullar ile davet edilen Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Halkoyunları ekiplerini katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
16- 12. Ulusal Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir.
17- OMÜ Üniversite Bilgi Yarışması gerçekleştirilmiştir.
18- Üniversitemiz Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları öğrenci konserleri
vermiştir.
19- Hava Şehitleri Anma Günü’nde Havacılık Kulübü Yamaçla Paraşüt Atlama gibi
bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir (15 Mayıs 2006)
20- Üniversitemiz Bahar Şenliği bu yıl 5. kez gerçekleştirilmiştir.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ;
(Öğrenci kulüplerine toplam olarak 1.890 m2 faaliyet alanı tahsis edilmiş olup,
çalışmalarını tahsis edilen yerlerde sürdürmektedirler.)
1- Atatürkçü Düşünce Kulübü
2- Astronomi Kulübü
3- Bilardo Kulübü
4- Bilim ve Felsefe Kulübü
5- Bilişim Kulübü
6- Briç Kulübü
7- Çevre Kulübü
8- Dağcılık, Kış Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü
9- Dramatize Şiir Dinletisi Kulübü
10- Ekolojik Yaşam Kulübü
11- Fen Bilimleri Kulübü
12- Fotoğraf ve Gezi Kulübü
13- Gıda Kulübü
14- Halkoyunları Kulübü
15- Havacılık Kulübü
16- İzcilik Kulübü
17- Karikatür ve Canlandırma Kulübü
18- Kuş Gözlem Kulübü
19- Matematik ve Zeka Oyunları Kulübü
20- OMÜ Gönüllü Eğitimciler Kulübü
21- Rock Kulübü
22- Sağlık Kulübü
23- Satranç Kulübü
24- Sinema Kulübü
25- Sinop Atatürkçü Düşünce Kulübü
86
26- Sinop Ekolojik Yaşam Kulübü
27- Sinop Halkoyunları Kulübü
28- Sinop Tiyatro Kulübü
29- Sualtı-Suüstü Sporları Kulübü
30- Tiyatro Kulübü
31- Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü
32- Türk Halk Müziği Kulübü
33- Türk Sanat Müziği Kulübü
34- Türkçe Kulübü
35- Yerel Tarih Kulübü
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI;
123456789-
Bafra Meslek Yüksekokulu Halkoyunları Topluluğu
Bafra Meslek Yüksekokulu Tiyatro Topluluğu
Kavak Meslek Yüksekokulu Tiyatro Topluluğu
Kavak Meslek Yüksekokulu Halkoyunları Topluluğu
Terme Meslek Yüksekokulu Halkoyunları Topluluğu
Terme Meslek Yüksekokulu Tiyatro Topluluğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu Halkoyunları Topluluğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Tiyatro Topluluğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Halkoyunları Topluluğu
Konferans Salonları : 2 Adet
Yerleşke
Kurupelit
Atakum
Salon Kapasitesi (Kişi)
514
304
Salon Alanı (m2)
1.180
432
Toplantı-Sinema Salonu : 1 Adet
Yerleşke
Kurupelit
Salon Kapasitesi (Kişi)
128
Salon Alanı (m2)
160
SPOR FAALİYETLERİ
2005 – 2006 Eğitim – Öğretim Yılı’nda “21. Üniversite içi Spor Şenlikleri’nde Eleme
Müsabakaları; 08 – 16 Mayıs 2006, Final Müsabakaları; 29 Mayıs – 03 Haziran 2006
tarihleri arasında futbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, basketbol branşlarında fakülte ve
yüksekokulların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çevre il ve ilçelerden gelen tüm
takımların beslenme, ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını gidererek; müsabakaların hakemlerini
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden temin edilmesi suretiyle organizasyon süresince
katılımların en mükemmel şekilde mücadele edebilmeleri ve spor etiğini geliştirebilmeleri
sağlanılmıştır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sporcuların yarışmalara ve turnuvalara
iştirakinin sağlanabilmesi amacı ile takımların eşofman, top ve her türlü harcamalarını
sağlamaktadır.
87
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Üniversite Sporları Federasyonu’nca
düzenlenen “Üniversitelerarası Müsabakalara” Üniversitemiz, atletizm, basketbol,
bedmington, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, okçuluk, salon futbolu, tenis,
taekwondo, voleybol ve yüzme ile monopalet branşlarında katılım sağlamıştır.
Spor Tesisleri
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 2 Adet
Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 22.100 m2
Açık Spor Tesisleri Sayısı: 5 Adet
Açık Spor Tesisleri Alanı: 7.800 m2
BESLENME HİZMETLERİ
Üniversitemiz, Akademik, idari personel ve tüm öğrencilerimizin yemek hizmetleri
(II. Öğretim dahil) için günde 4 çeşit öğle ve akşam yemeği çıkarmaktadır.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinde toplam 10.000
öğrenciye aynı anda yemek verebilecek kapasitede mutfak ve yemekhane tesisine sahiptir.
Atakum ve Kurupelit Yerleşkesi olmak üzere (İlahiyat Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,
Eğitim Fakültesi ve Samsun Sağlık Yüksekokulu’nda) Sinop ilinde ve ilçelerde ise Kavak,
Havza, Boyabat, Bafra’da mutfak ve yemekhanelerimiz mevcuttur.
Yemek hizmetlerinde personel ve öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri
amaçlanmış olup, yemekler kalori hesabına göre çıkarılmaktadır. Yemekhane işletmelerinde
malzemeler ve servise sunulan yemekler oluşturulan kontrol ve denetim elemanlarınca takip
edilmektedir.
Üniversitemizde 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı’nda sunulan yemek hizmetlerindeki
ücret uygulamalarını 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları Talimatınca belirlenen usullere göre
yapmıştır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca maddi olanakları kısıtlı
ve başarılı olan öğrencilerimizden 1500 kişiye ücretsiz yemek bursu vermektedir. Ayrıca 265
öğrencimize part-time çalışma olanağı sağlamıştır.
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON FAALİYETLERİ
1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerine yardımcı olmak, öğretim elemanları, öğrenci ve personelin bu alandaki
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığına bağlı bir Merkez Kütüphane ile fakülte ve yüksekokullarımız bünyesinde
bulunan 10 Kütüphanede toplam 122.292 adet kitap ve benzeri materyal bulunmaktadır.
Kitap sayısı : 60.673 adet,
Basılı Periyodik Yayın Sayısı : 2.391 adet,
Elektronik Yayın Sayısı : 59.228 (33.000 E-Kitap + 26.228 E-Dergi) adet.
Merkez Kütüphanemiz bilgiye ve bilgi kaynaklarına ulaşımı hızlandırmak ve
Kurupelit yerleşkesine uzak birimlerimize de bilgi hizmetlerini sunmak amacıyla oluşturduğu
web sitesi ile elektronik ortamda da hizmetlerini devam ettirmektedir. Web sitemiz aracılığı
ile verilen hizmetler; çeşitli konsorsiyumlar vasıtasıyla (ANKOS,ÜNAK) tam metin online
veri tabanlarına ve online bilimsel dergilere abone olunarak, bunları kullanıcılarımıza
sunmak, günümüzde bilimsel araştırmalar için çok önemli bir kaynak teşkil eden online veri
tabanlarından Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation
Index), EbscoHost , OCLC First Search, Cab Abstracts, Proquest Health and Medical Package
+ Agricola Plus Text Online, Blackwell Synergy, Kluwer Online , Springer Link, OVID IWW
Taylor & Francis, Wiley İnter Science aboneliği sağlanmış ve bunların yanı sıra bir çok
88
deneme amaçlı veritabanı ve tam metin bilimsel dergi ve kitap web sayfamızdan erişime
açılmıştır. Online danışma kaynakları, e-kitaplar, e-dergiler, e-gazeteler, e-tezler, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Yurtdışı dergilerde yayınlanmış bilimsel yayın katalogu, yurtiçi ve
yurtdışı bilgi merkezlerine bağlantılar, e-duyuru listesi, online istek formları, KYBELE
katalog sorgulama ekranı ile merkez kütüphane koleksiyonuna erişim, akademik ve resmi
kurum bağlantıları, iletişim bilgileri, bu hizmetlerden bazılarıdır.
CD ROM ve online veritabanlarından yapılan bilgi tarama ve elektronik bilgi erişim
hizmetlerinden (e-posta ile bilgi gönderimi, diskete kayıt, print ve benzeri) araştırmacılarımız
hiçbir ücrete tabi tutulmadan yararlanabilmektedir. Ayrıca kullanıcılarımızın internet
ortamında bilgiye hızlı erişim için online danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Kütüphanelerimizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde ve araştırma
merkezlerinde bulunan kitap, makale, tez, rapor ve benzeri yayınlar “Kütüphaneler Arası
İşbirliği Protokolü” çerçevesinde kullanıcılarımız için sağlanabilmektedir.
Merkez kütüphanede bulunan nadir eserlerin mikrofilmlerinin yanında Türk Edebiyatı,
Türk Tarihi, Türk Kültürü ve İslamiyet konularında kıymetli eserlerin mikrofilmleri
kütüphanemizde mevcut olan mikrofilm okuma makinesi ile kullanılabilmektedir. Eski harfli
eserler özel bölümde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Merkez kütüphanemiz yerli ve yabancı bilimsel süreli yayınlar açısından oldukça
zengin bir koleksiyona sahiptir. Kütüphane otomasyonu çerçevesinde süreli yayınlara dair bir
veritabanı oluşturulmuştur. Basılı versiyonun dışında elektronik dergilere de tam metin erişim
olarak ulaşmak mümkündür. Abone olunan basılı yurtdışı bilimsel süreli yayınların internet
ortamından da tam metin olarak yararlanılabilmesi için yayıncı kuruluşlarla lisans anlaşmaları
yapılmıştır. Bunun sonucunda internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulan tam metin
erişimli elektronik dergi sayısı 26.228’e ulaşmıştır.
Görsel işitsel koleksiyonda ağırlıklı olarak eğitsel, tanıtıcı ve belgesel içerikli video
kasetler, CD-ROM, VCD, DVD, yabancı dil eğitimi ile ilgili yardımcı ses kasetleri, müzik
kaset ve CD’leri kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde kabul
edilmiş olan lisansüstü tezleri araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Tezler ile ilgili
oluşturulan veritabanı özetleriyle birlikte KYBELE programı aracılığı ile
sorgulanabilmektedir.
Kullanıcılarımızın yararlanabilmesi amacı ile günlük gazeteler ve dergiler tarama ve
kupür derleme işlemlerinin bitimi neticesinde kullanıma sunulmaktadır.
Üniversitemiz bünyesinde basılı yayınlara ISBN (Uluslararası Standart Kitap
Numarası) ve ISSN (Uluslararası Süreli Yayın Standart Numarası) sağlama hizmetleri
yürütülmektedir.
Üniversitelerin Bilgi ve Bilgi Yönetimi bölümlerinde öğrenimlerine devam eden lisans
öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirmek üzere Merkez Kütüphanemizin çeşitli
birimlerinde bir ay süre ile eğitim stajı alma imkanları bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE BASIMEVİ FAALİYETLERİ
1984 yılının sonunda faaliyete geçen Üniversitemiz Basımevi halen faaliyetlerini
aralıksız sürdürmektedir. Bu faaliyetlerinin yanında Samsun Meslek Yüksekokulu
Matbaacılık Programı öğrencilerine de laboratuar görevini yapmaktadır. Öğrenciler
derslerinin uygulamalarını yaparken, Matbaanın faaliyetlerine de katkıda bulunmaktadırlar.
2006 yılında öğrencilerimiz uygulamalı dersleri kapsamında Üniversitenin ihtiyacı
olan sayısız matbu evrakın basımı, 1000 cilt “Hemşirelik ve Bilgisayar”, 1000 cilt “Türk
Dili ve Komposizyon Bilgileri” ile 1000 cilt “Klimatoloji” ders kitaplarının basımını
gerçekleştirmişlerdir.
89
İDARİ FAALİYETLER
KORUMA GÜVENLİK HİZMETLERİ
Üniversitemiz Atakum Yerleşkesinin etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili olup, 24
saat vardiyalı görev yapan 1 Koruma ve Güvenlik Şefi, 1 Koruma ve Güvenlik Grup Amiri ve
10 Koruma ve Güvenlik görevlisi tarafından korunmaktadır.
Üniversitemiz Kurupelit Yerleşkesi ise 10.000 dönümlük geniş bir arazi üzerine
kurulmuştur. Arazinin doğu ve batı yakasında akan iki dere tabii engel teşkil etmekte, diğer
yerler kısmi duvarla ve tellerle çevrilidir. Arazinin sınırlarının çevre köylerle bitişik olması,
yerleşke içerisinde inşaatların devam etmesi, koruma ve kontrol açısından bir hayli güçlükler
yaratmaktadır. Yerleşke de zirai denemelerin, fidanlıkların ve ormanlık alanların korunması
ile çevre köy hayvanların yerleşkeye girmesini, ekili ve ormanlık alanlara zarar vermesini
önlemek üzere 3 koruma ve güvenlik görevlisi ile koruması yapılmaktadır.
Yerleşkeye giriş ve çıkışlar ana nizamiyeden kontrol edilmektedir. Ayrıca 24 saat
vardiyalı görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlileri okullar bölgesi olan bir ve iki no.lu
nizamiyelerden okullar bölgesine geçen kişiler, öğrenciler ve ziyaretçilerin kimlik kontrolleri
yapılıp, ziyaretçilere ziyaretçi kimliği verilip ziyaretçi defterine kayıtları yapılmaktadır.
Güvenlik görevlileri binalar ve çevresinin korunmasında görevlidirler. Sinop, Samsun il ve
ilçelerinde bulunan yerleşkelerin güvenliği, 24 saat vardiyalı görev yapan koruma ve güvenlik
görevlileri ve destek olan kendi personelleri tarafından sağlanmaktadır.
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Kurupelit Yerleşkesinde 1 Koruma ve Güvenlik
Müdürü, 3 Koruma ve Güvenlik Şefi, 3 Koruma ve Güvenlik Grup Amiri, 89 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır. Bağlı yerleşkelerde ise 22 Koruma ve Güvenlik
Görevlisi görev yapmaktadır
1995 yılından itibaren Koruma ve Güvenlik Personelleri ile Koruma ve Güvenlik
Hizmetleri yürütülmektedir.
TEMİZLİK HİZMETLERİ
Yerleşkelerimizde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler büro ve dersliklerini
kendi personeli ve özel temizlik firması elemanlarınca temizlemektedir. Üniversitemiz
Rektörlük Binası, basımevi, ortak kullanılan derslikler ve anfiler binası, Üniversite Merkez
Kütüphanesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (iki birim aynı binada),Kongre ve
Kültür Merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi anfi ve derslikleri, İlahiyat Fakültesi anfi ve
derslikleri, Eğitim Fakültesi (Kurupelit Yerleşkesi) anfi ve derslikler, Eğitim Fakültesi
(Atakum Yerleşkesi) Resim-İş Eğitim Bölümü atölye ve derslikleri, Ziraat Fakültesi anfi ve
derslikleri, Mühendislik Fakültesi anfi ve derslikleri, Veteriner Fakültesi anfi ve derslikleri,
Samsun Meslek Yüksekokulu derslikleri, Kurupelit Yerleşkesi bina çevreleri, yerleşke alanı
içerisindeki tüm yollar, kanallar, kaldırımlar, yeşil alanlar ve otoparklar vb. alanlarda toplam
63 (altmışüç) işçi ile Samsun ili dışında bulunan Sinop Su ürünleri Fakültesi, Sinop FenEdebiyat Fakültesi, Sinop Eğitim Fakültesi, Sinop Meslek Yüksekokulu, Sinop Sağlık
Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu, Anfiler, Derslikler, Laboratuarlar ve çevre
temizliği işlerinde toplam 35 (otuz beş) işçi olmak üzere toplam; 98 işçi ile temizlik işi ayrıca
1 (bir) yüklenici sorumlusu ve 1 (bir) kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 100 işçi ile özel
bir firmaya ihale edilmiş olup, buraların temizliği özel temizlik firması tarafından
yapılmaktadır
Ayrıca, yaz mevsimi süresince yerleşkelerimizde çeşitli haşerelere karşı (sinek,
sivrisinek vb.) haftanın belirli günlerinde sıcak sisleme yöntemi ve pulvarizatör ile çöplük,
durgun su ve kanalizasyonun bulunduğu bölgelere ilaçlama yapılmaktadır.
90
ULAŞIM HİZMETLERİ
Üniversitemizin Eğitim-Öğretim hizmetleri Samsun'da şehir merkezinden 5 km.
uzaklıkta bulunan Atakum ile 17 km. uzaklıkta bulunan Kurupelit Yerleşkesi olmak üzere iki
ayrı yerleşkede yürütülmektedir.
Sinop, Bafra, Havza, Boyabat Yerleşkelerinde olduğu gibi Atakum Yerleşkesinin de
şehre yakın olmasından dolayı ulaşımda herhangi bir problemle karşılaşılmamaktadır. Şehre
17 km. uzaklıkta bulunan Kurupelit Yerleşkemizin şehre uzak olması, yeterli sayıda servis
aracımızın bulunmaması ulaşım hizmetlerinde büyük zorluklar yaratmaktadır. Bu nedenle
öğrenciler yerleşke hattında çalışan belediye otobüsleri ve minibüslerle taşınmaya
çalışılmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi öğrencilerimizi 0,85 YTL, dolmuşlar 1,25
YTL’den Kurupelit Yerleşkesine taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz toplu olarak
kiraladıkları otobüs ve dolmuşlarla da ulaşımlarını sağlamaktadırlar.
Personelimiz ise Üniversitemiz imkanları dahilinde 12 adet servis otobüsleriyle
taşınmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında personelimiz ve vatandaşlarımız yerleşke hattında
çalışan, belediye otobüslerinde 1 YTL ve hat minibüsleriyle de 1,5 YTL’ den yerleşkemize
taşınmaktadır. Ayrıca yerleşke içinde personel ve öğrencilerimizin ulaşımı, sürekli ring servisi
yapan 1 adet minibüsle sağlanmaktadır.
91
2006 YILI YATIRIM PROJELERİ BİLGİLERİ
Proje No : 2006H032290
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ;
Hayvan Hastanesi Binası Etüd-Proje ihalesi tamamlanarak, inşaata başlanılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 2006-2006
: 75 BİN YTL.
:: 75 BİN YTL.
: 59 BİN YTL.
: % 79
: % 79
: Ödeneğin 5,8 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
Gerçekleşme
Yüzdesi
79
79
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
92
Proje No : 1979H030030
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : KAMPÜS ALTYAPISI;
1979 Yılından itibaren Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında kampüste bulunan
bütün inşaatların altyapıları, pis su arıtma tesisleri, 1. ve 2. göletler, merkezi ısı santrali,
kampüs yolları, açık ve kapalı otoparklar, kanalizasyon, su, elektrik şebekelerinin ve trafo
binalarının yapılması, mevcutların iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artan nüfusa cevap
verebilecek hale getirilmesine devam edilmektedir. Proje kapsamında 2006 yılı içersinde
ısıtma galerileri yaptırılmış, yolların asfalt tamir işleri tamamlanmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 1979-2007
: 32.824 BİN YTL.
: 27.177 BİN YTL.
: 2.000 BİN YTL.
: 1.285 BİN YTL.
: % 87
: % 64
: Ödeneğin 715 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
Gerçekleşme Yüzdesi
87
90
80
70
60
64
50
40
30
20
10
0
NAKDİ
FİZİKİ
93
Proje No :1987H030040
Sektörü :EĞİTİM
Proje Adı :REKTÖRLÜK BİNASI ;
1987 yılında yapımına başlanan 120 daire + Misafirhane işinin 1999 yılı sonu
itibariyle altı blokta 129 daire olarak hizmete alınmıştır. 2001 yılında 150 daire lojman +
5.000 m2 Misafirhane işinde 10 dairelik bir blok tamamlanmıştır. 5.000 m2 Rektörlük binası
işinin ihalesi 2002 yılında yapılmış olup inşaatına başlanılmıştır. Sonradan m2’si 12.000
m2ye yükseltilen binanın betonarmesi ve çatı işleri tamamlanmış olup geri kalan işleri için
2006 yılı içerisinde bir ikmal inşaatı ihalesi yapılmış, yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
2006 yılı içersinde bina içi imalatları devam etmiştir.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
: SAMSUN
: 1987-2007
: 13.500 BİN YTL.
: 9.867 BİN YTL.
: 720 BİN YTL. (120 Bin YTL. ödenek aktarma suretiyle
sağlanmıştır.
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: 197 BİN YTL.
: % 75
: % 27
: Ödeneğin 523 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
75
Gerçekleşme Yüzdesi
80
70
60
50
27
40
30
20
10
0
NAKDİ
FİZİKİ
94
Proje No :1988H032080
Sektörü :EĞİTİM
Proje Adı :ZİRAAT FAKÜLTESİ;
İnşaatına 1988 yılında başlanılan Ziraat Fakültesi Kompleksine F ve D blokları
(11.000 m2) Temmuz 1993’de tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ancak mevcut fiziki mekan
ihtiyacı karşılanamadığından 2. Aşamada aynı kompleks için de (E, G, H Bloklarının 10.894
m2) 1993 yılında 25.000.000.-TL keşif bedeli ile ihalesi yapılarak G Blok (5.980 m2) olmak
üzere inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2000 yılı içinde E Blok tamamlanmış ve
devam eden H Blok İnşaatı’ nda müteahhit çalışmadığından sözleşmenin feshi gündeme
gelmiştir. Bu işlem tamamlanarak 2006 yılı içersinde yeni bir ihale yapılmış yer teslimi
yapılarak, işe başlanılmıştır.2006 yılı içersinde H Blok inşaatı çevre düzenleme işleri dahil
tamamlanmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 1988-2006
: 8.608 BİN YTL.
: 7.608 BİN YTL.
: 1.000 BİNYTL.
: 699 BİN YTL.
: % 97
: % 70
: Ödeneğin 301 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
97
Gerçekleşme Yüzdesi
100
70
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
95
Proje No :1994H033820
Sektörü :EĞİTİM
Proje Adı :MÜHENDİSLİK ve EĞİTİM FAKÜLTESİ;
1994 yılında inşaatına başlanılan 3 Blok (20.000 m2) Mühendislik Fakültesi 1.Blok
İnşaatı büyük ölçüde tamamlanmış olup, 2003 yılında kısmen hizmete açılmıştır. Geriye kalan
kısımların bitirilmesi için 2004 yılında ihale yapılmış olup, bu ihale kapsamında Mühendislik
Fakültesi çevre düzenleme işleri dahil tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında Eğitim
Fakültesi 2 nci blok inşaatının betonarme imalatlarına devam edilmiştir.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi
Nakdi Gerçekleşme Yüzdesi
: SAMSUN
: 1994-2007
: 23.514 BİN YTL.
: 18.404 BİN YTL.
: 800 BİN YTL.
: 800 BİN YTL.
: % 82
: % 100
Gerçekleşme Oranları
Gerçekleşme
Yüzdesi
100
82
100
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
96
Proje No :1994H033830
Sektörü :EĞİTİM
Proje Adı : BOYABAT VE SAMSUN İKT.İD.BİL. FAK.;
1994 yılında yatırım programına alınarak ihalesi 1994 yıl sonunda yapılan 10.000 m2
net kullanım alanlı Boyabat İ.İ.B. Fakültesi inşaatına devam edilmektedir. 2000 yılında ihalesi
yapılan Samsun İ.İ.B.F’ inşaatının tamamlanabilmesi için 2005 yılı içersinde ikmal ihalesi
yapılmış, bu ihale kapsamında 2006 yılı içerisinde bodrum kat ve çevre düzenleme imalatları
tamamlanmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
: SAMSUN-BOYABAT
: 1994-2007
: 10.718 BİN YTL.
: 5.048 BİN YTL.
: 876 BİN YTL.(1.095 Bin YTL. olan 2006 yılı
ödeneğinden 219 Bin YTL. aktarılmıştır.)
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: 801 BİN YTL.
: % 55
: % 91
: Ödeneğin 75 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
91
Gerçekleşme Yüzdesi
100
55
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
97
Proje No : 1994H033850
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : HAVZA VE KAVAK MYO;
1994 yılında Yatırım Programı’na dahil edilen 7.000 m2 net kullanım alanlı Havza
Meslek Yüksek Okulu İnşaatı ihalesi 1994 yılı sonunda yapılarak kaba inşaatı 2000 yılı
itibariyle tamamlanmış olup, mevcut ödenek ile 2006 yılında bazı tesisat ve çevre düzenleme
işleri yapılarak okul eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Kavak Meslek Yüksek Okulunun
ihalesi 2000 yılında yapılmış 2001 yılında da hafriyatı bitirilmiştir. Ödenek yetersizliği
nedeniyle yapım çalışmalarına devam edilememiştir.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
: Havza-Kavak
: 1994-2007
: 5.269 BİN YTL.
: 2.587 BİN YTL.
: 500 BİN YTL.
: 500 BİN YTL.
: % 59
: % 100
100
G e rç e k le ş m e
Yü zd esi
100
59
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
98
Proje No : 2006H032300
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : BÜYÜK ONARIM;
Yıllar önce kullanıma alınan binalarda kullanımdan kaynaklanan yıpranmaların
giderilmesi, binaların daha işlevsel ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi için bakım ve
onarımların yapılmasına devam edilmektedir. 2006 yılında da bu amaçla ihaleler yapılmış
olup, bu ihaleler kapsamında planlanan onarım işleri tamamlanmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması:2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
: MUHTELİF
: 2006-2006
: 1.219 BİN YTL.
: 1.219 BİN YTL. (69 Bin YTL. ödenek aktarma suretiyle
sağlanmıştır.)
: 1.168 BİN YTL
: % 96
: % 96
NOT : Proje ödeneğinin 150 Bin YTL.si gayrimenkul kira gelirlerinden elde edilmiş olup,
lojmanların büyük onarımlarında kullanılmıştır.
Gerçekleşme Oranları
96
96
80
Yüzdesi
Gerçekleşme
100
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
99
Proje No : 2006H032310
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : MAKİNA-TEÇHİZAT ALIMI;
Eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımları ile mevcut
ve yeni açılan birimlerin tefriş ve donanımları yapılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: MUHTELİF
: 2006-2006
: 900 BİN YTL.
:: 900 BİN YTL.
: 732 BİN YTL.
: % 81
: % 81
: Ödeneğin 160,34 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca
bloke edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
G erçekleşm e
Yüz desi
100
81
81
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
100
Proje No : 2006H032320
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı :YAYIN ALIMI;
Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yurt içi ve yurt dışı yayınların alımı
yapılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: MUHTELİF
: 2006-2006
: 500 BİN YTL.
:: 500 BİN YTL.
: 423 BİN YTL.
: % 85
: % 85
: Ödeneğin 72,89 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
85
85
G e rç e k le ş m
e Yü zd esi
100
50
0
NAKDİ
FİZİKİ
101
Proje No : 2006H032330
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ;
Birimlerimize iletişim altyapısı kurulması, bilgisayar, yazılım ve donanım malzemeleri
alımları yapılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: MUHTELİF
: 2006-2006
: 250 BİN YTL.
:: 250 BİN YTL.
: 231 BİN YTL.
: % 92
: % 92
: Ödeneğin 11,50 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
92
92
G erçekleşm e
Yü z d esi
100
50
0
NAKDİ
FİZİKİ
102
Proje No : 2006H032340
Sektörü : EĞİTİM
Proje Adı : TAŞIT ALIMI;
Bakanlar Kurulundan izin alınamadığından, 2006 yılında taşıt edinilememiştir.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
: SAMSUN
: 2006-2006
:133 BİN YTL.
:: 133 BİN YTL.
: 0 BİN YTL
:%0
:%0
Gerçekleşme Oranları
Gerçekleşme
Yüzdesi
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
NAKDİ
FİZİKİ
103
Proje No :1991H051180
Sektörü :SPOR
Proje Adı :AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ;
Kapalı yüzme havuzu, çim futbol sahası, halı sahası, tenis kortları, açık voleybol ve
basketbol sahaları yapım işleri önceki yıllarda tamamlanmış olup, 2006 yılı içinde mevcut
tesislerin, tevsii ve bakımına yönelik çeşitli işleri kapsayan bir ihale yapılmış yer teslimi
yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu işler, 2006 yılı içinde tamamlanmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 1991-2008
: 9.001 BİN YTL.
: 6.091 BİN YTL.
: 530 BİN YTL. (30 Bin YTL. ödenek aktarma suretiyle
sağlanmıştır.)
: 183 BİN YTL.
: % 70
: % 35
: Ödeneğin 150 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
70
Gerçekleşme
Yüzdesi
80
60
35
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
104
Proje No :2006I000710
Sektörü : SAĞLIK
Proje Adı :ÜNİV.ARŞ.VE UYG.HAST. B.ONARIMI
Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere tahsis edilen ödenek, Döner
Sermaye İşletmesince yeterli gelir sağlanamadığından, projenin ihalesi yapılamamıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
: SAMSUN
: 2006-2006
: 502 BİN YTL.
:: 502 BİN YTL.
: 0 BİN YTL.
:%0
:%0
Gerçekleşme Oranları
Gerçekleşme
Yüzdesi
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
NAKDİ
FİZİKİ
105
Proje No :2006I000720
Sektörü :SAĞLIK
Proje Adı :HAST.+ DİŞ HEK.FAK. MAK. TEÇH.ALIMI;
900 yatak kapasiteli Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültemizin
daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan tıbbi cihaz ve aletler ile makineteçhizat alımları yapılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 2006-2006
: 2.210 BİN YTL.
: 0 BİN YTL.
: 2.210 BİN YTL.
:1.516 BİN YTL.
: % 69
: % 69
:1- Ödeneğin 263,84 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca
bloke edildiğinden harcanamamıştır.
2- Proje ödeneğinin 400 Bin YTL’si Döner Sermaye
İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere tahsis
edilmiş olup, Döner Sermaye İşletmesince yeterli
gelir sağlanamadığından, tahsis edilen proje ödeneği
kullanılamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
69
69
Gerçekleşme
Yüzdesi
80
60
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
106
Proje No :2000I001040
Sektörü :SAĞLIK
Proje Adı :KARDİYOLOJİ MERK.İNŞ.;
Kardiyoloji, Çocuk ve Onkoloji Hastanesi, acil servis dışında büyük ölçüde
tamamlanmış 2005 yılı içerisinde iki katı hizmete alınmış olup, 2006 yılı içerisinde ise acil
servis(Bodrum Kat) dışında tüm binanın inşaat ve tesisat işleri tamamlanmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
: SAMSUN
: 2000-2007
: 12.445 BİN YTL.
: 10.495 BİN YTL.
: 1.201 BİN YTL.
: 1.200 BİN YTL.
: % 94
: % 100
Gerçekleşme Oranları
100
G erçekleşm e
Yü z d esi
100
94
95
90
NAKDİ
FİZİKİ
107
Proje No :2005I000930
Sektörü :SAĞLIK
Proje Adı :HAYVAN HASTANESİ;
2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından sari ihale izni alınmış olup,
bina inşaatına esas ihale yapılmış yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.2006 yılı içersinde
kaba inşaat çalışmaları devam ettirilmiştir.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 2005-2007
: 2.635 BİN YTL.
: : 1.000 BİN YTL.
: 399 BİN YTL.
: % 15
: % 40
: Ödeneğin 600 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
40
G erçekleşme
Yüzdesi
40
30
15
20
10
0
NAKDİ
FİZİKİ
108
Proje No :2003K120900
Sektörü :TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
Proje Adı :İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ-2003
Üniversitemizin, 2006 yılında DPT tarafından desteklenen 7 adet ileri araştırma
projesi için gerekli olan satın almalar yapılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
NOT
: SAMSUN
: 2003-2006
: 795 BİN YTL.
: 520 BİN YTL.
: 275 BİN YTL.
: 87 BİN YTL.
: % 76
: % 32
: Ödeneğin 50,11 Bin YTL.’si Maliye Bakanlığınca bloke
edildiğinden harcanamamıştır.
Gerçekleşme Oranları
76
G erçekleşm e
Yüz d esi
80
60
32
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
109
Proje No : 2006K120800
Sektörü : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
Proje Adı : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ;
Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen 396 adet Araştırma ve Gelir
Projesi için ihtiyaç duyulan ve proje kapsamında yer alan makine-teçhizat ve diğer demirbaş
alımları yapılmıştır.
Proje Yeri
Proje Başlama-Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar Harcaması
2006 Yılı Ödeneği
2006 Yılı IV.Dönemine Kadar
Yapılan Toplam Harcama
Fiziki Gerçekleşme
Nakdi Gerçekleşme
: SAMSUN
: 2006-2008
: 12.150 BİN YTL.
:: 4.050 BİN YTL.
: 2.739 BİN YTL.
: % 23
: % 68
Gerçekleşme Oranları
68
G erçekleşm e
Yü z d esi
80
60
23
40
20
0
NAKDİ
FİZİKİ
110
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
1. Genç, dinamik, nitelikli, güçlü, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve işbirliği
yapan kadro
2. Bölgenin referans merkezi konumunda, güncel teknolojik alt yapısı olan ve
deneyimli kadrolara sahip bir hastanenin olması
3. Şehir merkezinde de sağlık hizmet merkezlerine sahip olunması
4. Tüm birimlerde yeterli teknik donanım ve alt yapı olanaklarına sahip olunması
5. Güçlü ve yaygın bir internet ağına sahip olunması
6. Yüksek lisans-doktora programlarının olması
7. Üniversite birimleri arasında güçlü işbirliği olanakları bulunması
8. Eğitim-öğretim içeriğinin sürekli gözden geçirilip güncellenmesi, çağa uygun olarak
yenilenmesi
9. Akademik ve idari personel arasında güçlü iletişim ve işbirliği ortamının bulunması
10. Personel ve öğrenci Otomasyon sisteminin olması
11. Üniversite yönetiminin desteği
12. Bölümlere alınan öğrenci sayılarının ideal olması
13. Öğrencilerin öğretim elemanları ile güçlü etkileşim ve iletişimde bulunabilmeleri
14. Ulaşım kolaylığı
15. Bölgenin en zengin basılı ve elektronik kütüphanesine sahip olunması
16. Hazırlık sınıfı ve Yabancı Dil Eğitiminin olması
17. Personel / hasta / öğrenci şikayet ve sorunlarının yöneticilere rahat ulaştırılma
olanağı
18. Öğrenci etkinliklerinin sürekli desteklenmesi
19. Sosyal olanakların çeşitliliği ve fazlalığı
20. Üniversitenin denize kıyısı olan ve tarihsel / doğal bir yapısı olan turistik bir
şehirde bulunması
21. Barınma olanaklarının uygunluğu
22. Demokratik yönetim ve çalışma ortamı
23. Uluslararası alanda söz sahibi olacak bilgi ve deneyime sahip kadro
24. Mezun öğrencilerin alanlarında önemli görevlerde çalışıyor olması
111
B- Zayıflıklar
1. Fiziki alt yapı ve mekanlarla ilgili eksiklikler, yetersizlikler
2. Öğretim elemanı (özellikle doçent/profesör) sayısının yetersizliği
3. Bütçe/mali kaynak yetersizliği
4. Teknik donanım/Malzeme/bilgisayar eksikliği
5. Öğretim elemanlarının yoğun ders programı
6. Uzman ve yardımcı personel kadrolarının verilmemesine bağlı sayısal eksiklikler
7. Birim kütüphanelerinin mekan ve yayın açısından sınırlı olması
8. Proje sıkıntısı/proje sayısının/projelere katılımın yetersizliği
9. Hizmet içi mesleki eğitim eksikliği
10. Meslek elemanlarının istihdamındaki/yerine koymadaki güçlükler
11. Yurtdışı bağlantıların yeterli düzeyde kurulamamış olması
12. Birim içinde/anabilim dallarında eşgüdüm/işbirliği eksikliği
13. Tanıtım eksikliği
14. Üniversitenin şehre uzaklığı
15. Şehir-Üniversite işbirliğinin güçsüzlüğü/halktan ve yerel yönetimden yetersiz
destek
16. Bazı anabilim dallarında lisansüstü/doktora eğitiminin başlamaması
17. Birçok alanda öğretim yöntemlerinde geleneksel uygulamaların sürdürülüyor
olması
18. Öğretim elemanlarının arasındaki iletişim eksikliği
C- Değerlendirme
Yükseköğrenimde stratejik planlama yapılırken kuşkusuz ilk ve orta öğrenimin yapısı
da değerlendirilmesi gereken önemli bir etkendir. Bu çerçevede yapılan değerlendirmelerde
son yıllarda sürekli değiştirilen seçme sınavları kurgusu (OKS, ÖSS gibi) eğitim ve öğretim
hedeflerinin saptanmasında sağlıklı bir planlama yapılmasını güçleştirmektedir. Bu olgu,
genel anlamda dünyada ulaşılan teknolojik gelişmeler ışığında yeni iş gücü gereksiniminin de
saptanması ve geliştirilebilmesinde ciddi aksamalara yol açabilmektedir. Şöyle ki; yeni
istihdam alanlarının oluştuğu (örneğin; enerji mühendisliği, sağlık mühendisliği gibi) yeni
bazı uygulama alanlarının oluşturulmasında yükseköğrenim kurumları geleceğe yönelik alt
yapı ve eğitmen oluşturabilme konusunda karar verememe durumunda kalabilmektedirler. Bu
nedenle; ulusal eğitim politikalarımızın gelişen dünya standartları da göz önüne alınarak
güncel beklentileri karşılayacak şekilde yapılandırılması için yapılan çalışmaların
112
sonuçlandırılması büyük yarar sağlayacaktır. Böylece yükseköğretim kurumları da meslek
edindirmeye yönelik lisans programlarını gerek türleri gerekse de içerikleri bakımından
yeniden yapılandırabilirler.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için
akademik kadroların artırılması gereklidir. Son yıllarda özellikle öğretim görevlisi, okutman
ve öğretim yardımcısı kadrolarıyla idari kadrolar konusunda bütçe yasalarıyla getirilen
sınırlamalar, üniversitelerde kadro yönünden küçülmeye yöneliktir. Oysa üniversiteler, yıldan
yıla daha geniş kadrolarla çalışması gereken kurumlardır.
Özellikle öğretim görevlisi, uzman ve okutman kadroları için kaliteyi yükselteceğine
inanılan ölçütlerin hızla ağırlaştırılması, meslek yüksek okullarındaki eğitim öğretim
hizmetlerini zora sokmaktadır. Eğitim dilinin Türkçe olması zorunluluktur; ancak bu,
öğrencilerin bir yabancı dili iyi öğrenmelerinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
Üniversitemizde her yıl artan şekilde hazırlık sınıfı uygulaması gerçekleştirilmek
istenmektedir. Bu nedenle İngilizce, Fransızca ve Almanca okutmanlarına olan ihtiyaç
giderek artmaktadır. Ancak, okutman olarak atama için getirilen yüksek lisans şartı bu alanda
eleman bulunmasını neredeyse imkansız kılmıştır. Ülke koşulları da göz önünde
bulundurulursa, herhangi bir yabancı dil eğitim bölümünden mezun olanların, bugüne kadar
yüksek lisans yapmalarını gerektiren tek durum, bu kişilerin doktora da yaparak akademik
hayata atılmalarıdır. Bu nedenle özellikle merkeze uzak üniversitelerin yüksek lisans sahibi
yabancı dil okutman adayı bulmaları çok zordur. Bu da hazırlık sınıfı planlarını uygulamaya
koyan Üniversitemizi güç duruma düşürmektedir. Benzer bir şekilde 2547 sayılı yasanın (5-i)
maddesinde belirtilen derslerini (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil,
Beden Eğitimi ve Güzel Sanat dalları) anlatacak öğretim elemanlarının da yüksek lisanslı
olma koşulunun getirilmesi sıkıntı yaratmıştır.
Yine aynı ilke doğrultusunda, kimi ön lisans programlarımız için lisans mezunu
öğretim elemanı bulunamamaktadır. Örneğin Sağlık Hizmetleri MYO’da bulunan Optisyenlik
gibi programların Türkiye’de lisans düzeyinde eğitimi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu
okullarımızın adı anılan programlarına alanıyla ilgili öğretim görevlisi atanması mümkün
olmadığı gibi, dışarıdan ders ücreti karşılığı ders verecek kişilerin bulunmasında da had
safhada güçlük yaşanmaktadır.
Araştırma görevlisi atamalarında, eğitim süreleri 5 yıl ve daha fazla olan fakültelerden
mezun olanlar için yaş sınırı aranmazken, diğer fakültelerden mezun olanlar için 27 ve 31
(lisansüstü eğitim yapanlarda) yaş sınırlarının olması eşitlik ilkesine aykırıdır. Özellikle
askerlik döneminin de araya girdiği erkek adaylar için bu yaş sınırları sorun oluşturmaktadır.
Ordu ve Amasya Üniversiteleri kurulmuş ancak, idari teşkilatlanması henüz
gerçekleşmemiştir. Bu nedenle, Üniversitemiz genel sekreterliği ve daire başkanlıkları
tedviren bu iki üniversitenin de görevlerini yürütmektedirler. Yeni üniversitelerimizin idari
teşkilatlanması en kısa zamanda tamamlanmalıdır.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tüm birimlerin tam kapasite ile
çalışabilmesi için had safhaya ulaşmış olan hemşire ve sağlık personeli açığının acilen
giderilmesi zorunludur. Diğer gereksinimleri karşılanmış, alet ve gereçleri tamamlanmış
olmasına rağmen, hemşire ve eleman yetersizliği nedeniyle faaliyete geçirilemeyen yoğun
bakım ünitelerimiz bulunmaktadır. Eğer kalıcı kadro sağlanamıyorsa, bu tür personel
istihdamı için Maliye Bakanlığınca geçici işçi vizelerinin onaylanması halinde, merkezin
kendi parasal olanaklarıyla bu sorunu aşmasına fırsat verilmiş olunacaktır.
113
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, son yıllarda özellikle döner sermaye
gelirlerinden ayrılan paylarla çağdaş tıp teknolojisinin gerektirdiği alt yapı yenileme
konusunda oldukça yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bölgede üçüncü basamak son başvuru
merkezi niteliğinde hizmet sunan hastanemiz, 2005 yılında hazırladığı “Uluslararası Kanser
Tedavi ve Araştırma Merkezi” projesini, sahip olduğu alt yapı, deneyim ve eğitim olanakları
ile birleştirerek hizmete almak için kaynak arayışlarını sürdürmektedir. Halen ülkemizde
olmayan ve birçok hastanın yurtdışında çözüm aradığı ileri kanser tedavisi hizmetlerini
ülkemize taşıyacak olan ve yörenin kalkınmasında da önemli rol oynayacak olan bu
projemizin desteklenmesi en büyük beklentimizdir.
Öğretim üyeliğinin özendirilmesi, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşam koşulları
dikkate alınarak, maaşlarda iyileştirme yapılmalı; Lojman, misafirhane ve sosyal tesis
gereksiniminin karşılanması için bütçeye yeterli ödenek konulmalı; şehir merkezine uzak bir
yerleşke içinde bulunan Üniversitemizin lojman ihtiyaçlarının giderilmesi için yeni lojman
yapımına izin verilmesi gerekmektedir.
Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına
yakınında görev yapan idari personele yaklaşık ayda 400 YTL. ye varan ek ödemeler
yapılarak maaş artışları sağlanmaktadır. Ek ödemelerden faydalandırılmayan üniversiteler gibi
birkaç kuruluş bulunmaktadır.
Devlet memurları arasında ücret eşitsizliğinin kaldırılması ve üniversitelerde görevli
idari personellere de Maliye Bakanlığı personellerine ödenen ek ödemeler miktarında maaş
artışı sağlanması gerekmektedir.
Üniversitelerin mali özerkliğinin sağlanması, döner sermaye gelirlerinin; tebliğ,
genelge ve tamimlerle sınırlamalar getirilmeden mali mevzuat hükümlerine göre serbest
olarak kullanımına izin verilmesi ve % 15 leri bulan Hazine katkı paylarının azaltılması
gerekmektedir.
Üniversitelerin cari ve yatırım ödeneklerinin artırılması ve Maliye ve DPT
Müsteşarlığınca bütçe ödeneklerinin toplu şekilde üniversitelere tahsis edilerek, birimler
bazında dağılımın üniversite yönetimince yapılmasına izin verilmesi halinde, cari ve yatırım
ödeneklerinin kullanımında rasyonellik sağlanarak, bürokratik işlemler azalacak ve
bitirilmesine acil ihtiyaç duyulan projelerin bir an önce tamamlanması sağlanmış olunacaktır.
Ödeneklerin tertipler arası aktarılmasının üniversitelerin yetkisine bırakılması gerekmektedir.
Ayrıca ödenek sıkıntısı yanında, yürürlükteki Başbakanlık tasarruf genelgeleri nedeniyle
hizmetlerin yürütülmesinde aksaklıklar ve gecikmeler meydana gelmektedir.
Bürokratik işlemlerin azaltılmasında ve üniversitelerin tasarruf genelgeleri dışında
tutulmasında eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesi yönünden büyük yararlar
bulunmaktadır.
Kamu İktisadi Teşekkülleri dahil, muhtelif kamu kuruluşlarına ait olan ve üniversite
tarafından kullanılması uygun görülen boş binaların üniversiteye devrinin sağlanması;
Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakültelerine Uygulama Çiftliği olabilecek TİGEM’e ait
Karaköy ve Gelemen Çiftliklerinden istenmiş olan ve mevcut arazilerinin küçük bir bölümünü
oluşturan, halen üretime katkısı sağlanamayan arazinin, etrafının çevrilerek üniversitemize
devredilmesi önem arz etmektedir.
Meslek Yüksekokullarının yaygınlaştırılması olumlu olmakla birlikte, sınavsız öğrenci
alımının getirdiği çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca bu şekilde okullara kabul edilen
öğrencilerle, tabi tutuldukları müfredatın yoğunluğu birbiriyle uyumlu değildir. Haftalık ders
yükü ağırlığı, fakültelerden bile fazla olan bu okullarda (lisans eğitiminde dört yılda 130-140
kredilik ders işlenirken meslek yüksek okullarında iki yılda 115-119 kredilik ders
işlenmektedir), meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin başarısız olmalarının nedenidir. Bu nedenle
hem sınavsız giriş uygulamasına son verilmeli, hem de Meslek Yüksekokulları müfredatları
yeniden ve hafifletilerek oluşturulmalıdır. Dersler ve ders içerikleri sanayinin gereksinimi
doğrultusunda tekrar gözden geçirilmeli, öğrenciler bu doğrultuda bilgilerle donatılmalı,
uygulamaları yaptırılmalıdır.
114
Meslek Yüksekokullarını başarıyla bitiren öğrencilere tanınan dikey geçişlerde
sıkıntılar yaşanmaktadır. Dikey geçiş yönetmeliğine göre, dikey geçiş sınavında başarılı olan
öğrenciler yeni yerleşecekleri fakültelerde önce hazırlık dönemini geçmelidirler. Bu dönem
için belirlenen süre iki yarıyıl, istisnai durumlarda üç yarıyıldır. Pratikte bu üçüncü yarıyılın
bir anlamı olmamakta, çünkü ikinci yarıyılda okutulan dersler birinci yarıyılda
açılmamaktadır. Öte yandan, iki eğitim sisteminin (ön lisans ve lisans) farklı oluşları, aynı
isim altında alınan derslerin bile ağırlık ve içerikleri yönünden farklı olmasını zorunlu
kıldığından, bu öğrencilerin iki yıllık ön lisans eğitimlerinde aldıkları derslerin pek azı lisans
düzeyindeki derslere eşdeğerdir. Bu nedenle de hazırlık döneminde geçmeleri gereken ders
sayısı çok yüksek (neredeyse o lisans programının ilk dört yarıyılının tüm dersleri)
olmaktadır. Yönetmeliğe göre belirlenen bu iki –istisnai olarak üç- yarıyıl içinde başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilmelidir. Bu durumda, başarılı olan ön lisans çıkışlı öğrenciler
bir yıl boyunca ağır bir yük altına sokulmakta, sonra da okuldan ilişiği kesilmektedir. Dikey
geçiş yönetmeliğinin en kısa zamanda bu durumlar gözetilerek değiştirilmesi gerekmektedir.
Eğitim Fakültelerinde orta öğretim öğretmenliği bölümlerinde eğitim, yedi yarıyıl
boyunca Fen- Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde yapılmaktadır. Sonraki bir yarıyıl o
alanın eğitimiyle ilgili derslerin alınması için eğitim fakültelerinde tamamlanmakta, daha
sonra da iki yarıyıl boyunca Enstitüde tezsiz yüksek lisans yapılmaktadır. Konuyla ilgili
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Ek Madde (1-a) fıkrasına göre öğrenciler ilk
yedi yarıyılı başarmaları koşuluyla sekizinci yarıyıla devam edebilecekler, o yarıyılı da
başarmak koşuluyla enstitüye kaydolabileceklerdir. Bu durum diğer öğrencilere göre eşit
olmayan bir şekilde bu bölüm öğrencilerinin aleyhinedir. Çünkü diğer öğrenciler okullarından
mezun oluncaya kadar alt sınıflardan kalan derslerini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca
bu öğrencilerin ilk yedi yarıyıl için azami öğrenim sürelerinin ne olduğu, sonraki bir yarıyılı
en fazla ne kadar zamanda başarmak zorunda oldukları gibi konular da belirsizdir. Öte yandan
bu konuda ülke çapında ortak bir uygulamanın olmadığı da bilinmektedir. Bu yönetmeliğin de
en kısa zamanda netleştirilmesi gerekmektedir.
YÖK’ün yayımladığı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği, sınıf temsilcisini
içermemektedir. Temsilcilik sisteminin en önemli halkası diye gördüğümüz sınıf
temsilciliğinin olmaması, bölüm temeline dayalı yapılanması olmayan Tıp, Diş Hekimliği,
Veteriner Fakültesi gibi birimlerde tek bir temsilci seçilebilmesine neden olmaktadır.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci
Konseyi Yönetmeliğinde değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.
Üniversitemize bağlı olarak;
a) Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması hususunda Üniversite Senatosunun 03.07.2000
tarihli ve 2000/57 sayılı kararları YÖK Başkanlığının 21.11.2000 tarihli ve 4695/26896 sayılı
uygun görüş yazıları ile teklif, Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırılmıştır.
b) Mimarlık Fakültesi kurulması hususunda Üniversite Senatosunun 01.02.2001 tarihli
ve 2001/25 sayılı kararları, 09.02.2001 tarihli ve 076/1093-10343 sayılı yazımız ile YÖK
Başkanlığına ulaştırılmıştır.
c) İletişim Fakültesi kurulması hususunda Üniversite Senatosunun 10.05.2001 tarihli
ve 2001/44 sayılı kararları, 26.06.2001 tarihli ve 076/4008-11490 sayılı yazımız ile YÖK
Başkanlığına ulaştırılmıştır.
d) Hukuk Fakültesi kurulması hususunda Üniversite Senatosunun 25.09.2003 tarihli ve
2003/122 sayılı kararları, 01.10.2003 tarihli ve 6310/12602 sayılı yazımız ile YÖK
Başkanlığına ulaştırılmıştır.
Sayılan dört fakültenin kurulması eğitim-öğretimin yanında, bölgenin sosyal ve
kültürel gelişimi açısından da çok önemlidir.
Üniversitemiz, KOSGEB ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası arasında 1999 yılında
imzalanan protokol uyarınca başlatılan Duvarsız İnkübatör Uygulaması kapsamında
desteklenen proje sayısının 10 adedi aşmasına bağlı olarak uygulamanın Teknoloji Geliştirme
Merkezine (TEKMER) dönüştürülmesi gündeme gelmiş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
115
(OMÜ), T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)
arasında 23.08.2005 tarihinde imzalanan protokolle Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi
(TEKMER) kurulmuştur.
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin AR-GE çalışmalarının desteklenmesi, bilgi
ve teknoloji tabanlı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin oluşmasının temini ve
Üniversite ve sanayi işbirliğinin sağlanması hedeflerine yönelik olarak Ondokuz Mayıs
Üniversitesi tarafından Üniversite yerleşkesi içinde tahsis edilen kapalı alanda kurulan
TEKMER’in yönetim modeli çerçevesinde oluşturulan İnceleme ve Seçim Kurulu, İcra
Kurulu ve Danışma Kurulu gibi kurullarda öğretim üyelerimiz aktif olarak görev almakta,
“kuluçka” halindeki fikirlerin üretime yönelik projelere dönüşebilmesi için çaba sarf
etmektedirler.
Üniversitemiz gerçekleştirilmesinde katkı sağladığı TEKMER projesine ek olarak,
ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, teknolojik bilgi
üretilmesi, AR-GE’ye dayalı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi, teknolojik bilginin
ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla düzenlenen
ve 06 Temmuz 2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde, kendi yerleşkesi içerisinde
tahsis edeceği 100.000 m2’lik bir alan üzerinde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmak için
girişimlere başlamıştır.
Üniversiteler, Araştırma Laboratuarları ve Sanayi Kuruluşlarının aynı ortam içinde,
teknoloji ve AR-GE çalışmaları yürütmelerine ve birbirleri arasında teknoloji transferi
yapmalarına olanak tanıyan merkezler olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan
şirketler, üniversite, sanayi ve devlet işbirliğinin sağlanarak üniversitelerin eğitim, öğretim ve
araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversitelerin vereceği hizmetlerin zenginleştirilip
etkinleştirilmesi, sanayinin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik gelişmenin
hızlandırılması amaçlarına yönelik olarak, yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançlar için gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, stopaj gibi mali
yükümlülüklerden muaf tutulmak suretiyle devlet tarafından desteklenmektedirler.
İçinde yaşadığımız çağda, kentlerin ve bölgelerin kalkınmasında Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinin sağlayabileceği yaşamsal katkının ayrımında olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Samsun’da kurulacak bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kentin ve bölgenin geleceğine
yapılacak en önemli yatırımlardan olduğunu düşünmektedir. Gerek Üniversitemizin içinde
bulunduğu şehir ve bölgede gerekse, ülkemiz genelinde geleneksel sektörlerde ortaya çıkan;
• Daralan pazarlar
• Artan küresel rekabet
• Azalan kârlılık
• Düşük katma değer
• Yüksek yatırım maliyetleri
gibi sorunların ancak teknolojik bilgi üretilmesi, AR-GE’ ye dayalı ürün ve üretim yöntemleri
geliştirilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi ve yüksek katma değerli teknoloji yoğun
üretim ve girişimciliğin desteklenmesi yoluyla aşılabileceğini göz önünde bulunduran ve
bölge ve ülke ekonomisinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacına
katkı yapmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu amaçla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nda tanımlanan ilgili Kamu ve Özel Kuruluşlarla işbirliği içinde kurmayı
planladığı Teknoloji Geliştirme Bölgesi ’nin kuruluş çalışmalarını sürdürmektedir.
Ancak, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kurulmasıyla ilgili en önemli sorun yatırım
maliyetleridir. Her ne kadar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, Bölgelerin kurulması için
gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe
karşılanamayan kısmının yardım amacıyla Bakanlık bütçesinde bölge hizmetleri tertibine
konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabileceği hükmünü içermekteyse de, en azından
başlangıç aşamasında altyapı ve idare binası inşaatlarına ait maliyetlerin Devlet tarafından
116
karşılanması, parasal zorluklara bağlı gecikmelerin önüne geçecek ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nin faaliyete geçmelerini çabuklaştırabilecektir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılın yaşamın hemen her alanına sunduğu ileri teknoloji
ürünleri; özellikle hizmet üreten kurumlara yeni olanaklar sunarken, maliyet- etkinlik
oranlarında iyileştirme ve yüksek standartlarda üretim yapabilme şansını da vermektedir. Bu
çerçevede; üniversitelerin en önemli hizmet sunum alanlarından birisi olan Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezlerinin çağdaş tıbbın gereği teknolojik donanıma sahip olmaları önem
kazanmaktadır. Bu tür ürünlerin temininde ulusal düzeyde yapılacak planlamalar kapsamında
özel bütçe paylarının ayrılması yararlı olacaktır. Özellikle son yıllarda yürütülen
“özelleştirme” anlayışının ulusal sağlık politikalarına yansıması, kamu kuruluşlarında genel
bütçe paylarının kısıtlanarak, döner sermayelerden ya da özel sektör yatırımcılarından bu
talebin karşılanması yönünde olmuştur. Bu durum ulusal sağlık verilerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu nedenle; üniversitelerin genel olarak hizmet sunduğu tüm alanlarda, özel
olarak da sağlık alanında teknolojik alt yapılarını çağdaş standartlara ulaştıracak maddi
desteklerin sağlanması kaçınılmazdır
117
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Samsun-19/04/2007)
Prof.Dr.Ferit BERNAY
Rektör
118
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2006 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Samsun-19/04/2007)
Mehmet ATLI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
119

Benzer belgeler