Posta 2010 (Page 1)

Transkript

Posta 2010 (Page 1)
KESK'TEN
26 MAYIS
GREViNE DAVET
KESK, MYK yesi Song l
Mors nb l, E itim Sen
MYK yesi Serpil A l zer
ve ESM MYK yesi nder
al kan, E itim Sen binas nda bas n a klamas d zenleyerek 26 May s grevine kat l m a r s yapt .
TPAO s›nav›n›
kazananlar
aç›kland›
26-27 Nisan tarihlerinde
TPAO’ya al nacak makinist
yard mc s s nav na girip s nav
kazananlar n isimleri a kland .
6-27 Nisan tarihlerinde TPAO'ya al›nacak makinist yard›mc›s› s›nav›na
girip s›nav› kazananlar›n isimleri
aç›kland›. Daha önce yap›lan ve 67 kiflinin ifle al›nd›¤› s›nav›n ikinci etab› olan
17 kiflilik s›nav bilindi¤i gibi 26-27 Nisan
2010 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›. Bu s›navda da enstrüman teknisyeni s›nav› için
aran›lan vas›flarda eleman müracaat› olmad›¤› için kalan 14 kifli için yap›lan s›navda baflar›l› olup ifle girmeye hak kazananlar flöyle belirlendi. “Tar›k Kebeli,
Mehmet Ali Tunçyürek, ‹smail Ayhan Y›lmaz, ‹lhan fiafak, Yusuf Barlak, Murat Tolan, Mehmet Duran,
Mehmet Reflat K›rm›z›, Cevat Kaya,
Eyyüb Akkoyun, Ergin Kaytan, Eser
Yalç›n ve Yusuf Akp›nar.”
2
61 tarihi eser ele geçirildi
Bir ihbar de erlendiren Batman Emniyet M d rl Ka ak l k ve Organize ube
M d rl ekipleri d zenledi i operasyonda ok say da tarihi eser ele ge irdi.
‹R ihbar› de¤erlendiren Batman
Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve
Organize fiube Müdürlü¤ü ekipleri düzenledi¤i operasyonda çok say›da tarihi eser ele geçirdi. Bir flahs›n izinsiz
olarak yapt›¤› kaz› çal›flmalar›nda tarihi eser elde etti¤i bilgisine ulaflan polis, söz konusu flahs› takibe ald›. Batman merkezde özel otosuyla seyir halinde olan fi.S adl› flahs› durduran po-
B
lis araçta yapt›¤› aramada birkaç parça tarihi eser ele geçirdi. Yakalan flahs›n ikamet etti¤i Siirt Kurtalan ‹lçesi
Çak›ll› köyünde ki evinde yap›lan aramalarda ise 61 parça tarihi eser ele
geçirildi. fi.S.'nin tarihi eserleri köy civar›nda izinsiz kaz› yapt›¤› esnada elde
etti¤i belirtildi. Tarihi eser kaçakç›l›¤›
yapan flah›s Emniyette ki sorgulamas›n›n ard›ndan Mahkemeye sevk edildi.
ESK, MYK Üyesi Songül
Morsünbül, E¤itim Sen
MYK Üyesi Serpil Aç›l
Özer ve ESM MYK üyesi Önder Çal›flkan, E¤itim Sen binas›nda bas›n aç›klamas› düzenleyerek 26 May›s grevine kat›l›m
ça¤r›s› yapt›. E¤itim Sen fiube
Baflkanl›¤›ndaki bas›n aç›klamas› öncesi SES Batman fiube
K
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 20 ● SAYI: 6233 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 08 MAYIS 2010 CUMARTES
www.batmanpostasigazetesi.com
Vali Turhan; ‘Tüm Annelerin
ellerini öpüyorum’
● VAL‹ Ahmet Turhan, Tüm Batmanl› Annelerin “Anneler Günü”nü kutlayarak,
“tüm Annelerin ellerini öpüyorum” dedi.
Annelerin en de¤erli varl›klar oldu¤unu
belirten Vali Ahmet Turhan konuyla ilgili
olarak gazetemize gönderdi¤i kutlama mesaj›nda ise flu aç›klamada bulundu;“Bir insan›n üzerinde en çok hakk› olan varl›k Annedir. Yaflam›m›z›n her aflamas›nda yan›m›zda
olmufllard›r. Bütün dünyadaki Annelerin
“Anneler Günü”nü kutluyor, hepsinin ellerinden öpüyorum.”
220 köylüye ar› kovan›
da¤›t›ld›
Gercüfl'e ba¤l› 10 köydeki 220
köylüye ar› kovan› da¤›t›ld›.
2 bin genç ‘Çad›r Kentte’
konaklad›
GAP Gen Festivali kapsam nda yurt
d ndan ve T rkiye’nin farkl illerinden gelen toplam 2
bin renci Esentepe’de ulunan Belediyespor tesislerinde ad r kurarak,
konaklad .
3
Hayvanlar n mezarl klarda otlat yorlar!
gün boyunca sürecek olan festivalde
çeflitli, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. ‹lk
kez Batman'› gören
gençler de Batman'›
son derece modern bir
kent olarak gördüklerini ve önceden hayal ettikleri Batman ile gördükleri Batman aras›nda
büyük farkl›l›klar›n oldu¤unu dile getirdiler.
4
4
Kursiyer bayanlara Piknik morali
“Kainat Kitab›n› okumak”
konulu konferans bugün
● Moral FM taraf›ndan düzenlenecek olan konuflmac› olarak Dost TV yorumcusu ve yazar Seyfettin Bulut'un kat›laca¤› “Kainat›n Kitab›n› Okumak” konulu konferans bugün Saat 20.00'de Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçeklefltirilecek. Bu gün gerçeklefltirilecek olan konferansa
tüm Batman halk›n›n davetli oldu¤u belirtildi.
Mado 5. y›l›n› kutluyor
‹YARBAKIR Caddesi’nde ›fl›k ve
renk resitali sunan Mado Cafe,
5. kurulufl y›ldönümünü kutluyor. Verdi¤i kaliteli hizmet ve h›zl› servis anlay›fl› ile k›sa sürede Batmanl›la-
D
ERCÜfi'E ba¤l› 10 köydeki 220 köylüye ar›
kovan› da¤›t›ld›. Ar› kovanlar›n› Vali Ahmet
Turan da¤›tt›. Vali Ahmet Turhan ve beraberinde ki heyet, dün ö¤le saatlerinde Gercüfl ilçesine
giderek burada Yayladüzü Köyünü ziyaret etti. Bölgenin co¤rafik özellikleri ve tar›msal imkanlar›n›n
de¤erlendirilmesi konusunda Valilik olarak her türlü
çal›flmaya ve projeye destek vermeye haz›r olduklar›n› belirten Vali Turhan, 10 Köydeki 220 köylüye
ar› kovan› da¤›tt›. Gercüfl Bölgesinde ar›c›l›¤›n yayg›nlaflt›r›lmas› için GAP ‹daresi ile her türlü projeyi
de¤erlendireceklerini ifade eden Vali Turhan, “bu
bölge ar›c›l›k, meyvecilik, hayvanc›l›k ve tar›msal
alanlar için oldukça elveriflli. Köylülerimizin üretken
ve meslek sahibi olmalar› bak›m›nda ar›c›l›k baflta
olmak üzere her türlü imkan› sunmaya haz›r›z” dedi.
G
AKP’li Özdemir “Anneler
Günü”nü kutladı
● AK Parti Batman ‹l Baflkan› Ziver Özdemir, 9
May›s Anneler Günü dolay›s›yla yay›nlad›¤› mesajda “Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum” dedi. Aile
ve toplum hayat›n›n temel dire¤i olan annelerin
sadece bugün de¤il her gün hat›rlanmas›
ve hürmet gösterilmesini gerekti¤ini
belirten Özdemir, Anneli¤in, flefkat ve merhamet ile yo¤rulmufl yüce bir makam oldu¤una dikkat çekti.
Baflkan› Deniz Topkan k›sa bir aç›klama
yapt›. Topkan yapt›¤› aç›klamada, 1 May›s
2010 tarihinde ‹flçi ve Emekçilerin 100
binlerce kifli ile meydanlar› doldurdu¤unu
ve 26 May›s tarihinde de bir kez daha taleplerini dile getirmek için alanlarda olacaklar›n› ve üretimden gelen güçlerini kullanarak hizmet üretmeyeceklerini söyledi. Ard›ndan yaz›l› bas›n aç›klamas›n› okuyan
KESK, MYK Üyesi Songül Morsünbül,
yapt›¤› aç›klamada: “Dervifller gibi geze geze örgütlerimizle yüzleflmeye, eylem etkinli¤imizi kasaba kasaba, kent kent dolaflarak
6 Nisan tarihinde ‹ç Anadolu Bölgesinde
bafllad›¤›m›z gezimizde 45. il olarak Batman'a geldik. Gezilerimiz s›ras›nda iflyerlerini, STK temsilcileri ile bas›n kurulufllar›n›
ziyaret ettik.” dedi. 2010 '1 May›s'› birçok
aç›dan ülkenin emekçileri için dönüm noktas› niteli¤inde geçti¤ini kaydeden Morsünbül, ülkenin hemen her kentinde coflkuyla
yap›lan kutlamalar ve ‹stanbul'da Taksim
Meydan›'nda gerçeklefltirilen görkemli gösteri emekçiler için önemli moral kazan›mlar
tafl›makta oldu¤unu söyledi.
r›n u¤rak yeri haline gelen Mado Cafe'nin 5. kurulufl y›ldönümü nedeniyle
dün kokteyl düzenlendi. Mado Cafe'ye
gelen müflterilere sunulan kokteyl ikramlar› da bir hayli be¤enildi.
KAYAPINAR BELDES‹NE DE G‹D‹LD‹
● BU arada Vali Turhan Gercüfl ilçesi Kayap›nar
Beldesine de giderek burada baz› temaslarda bulunup, Belde halk›n›n taleplerini dinledi.
‘Son Mevsim fiavaklar’
vizyona griyor
● Kaz›m Öz'ün Mezopotamya Sinema Kolektifi bünyesinde çekti¤i belgesel filmi “Son
Mevsim fiavaklar”, 14 May›s'ta vizyona giriyor. Frans›z ARTE
televizyonu, Jan
Vrijman Fonu'nun
katk›lar›yla çekilen
ve Kültür Bakanl›¤›'n›n post-prodüksiyon deste¤ini
alan film 14 May›s'tan itibaren
Batman Belediyesi'ne ba¤l› Y›lmaz
Güney Sinemas›'nda 14 May›s'da
izleyicilerle
buluflacak.

Benzer belgeler

posta 2011 (Page 1)

posta 2011 (Page 1) TPAO Genel Müdürlü¤ü Misafirhanesi’nde yap›ld›. Güneydo¤u Bölgesi’nin sorunlar›na duyarl›l›k gösterip çözüm çabalar›na katk›da bulunan Siyasetçi, Bürokrat, ifladam›, akademisyen, sanatç› ve sivil t...

Detaylı

Sayfa: 1

Sayfa: 1 olarak kendi memleketlerinde yapt›klar›n›, yap›lacak yat›r›mlarla Batman’›n bölgenin cazibe merkezi haline gelece¤ini” söyleyerek; Batman Üniversitesine kazand›racaklar› Fakülte binas›yla ilgili ça...

Detaylı